Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning"

Transkript

1 s April 2013

2 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten Madsen, Team Grundvand Steffen Dall Kristensen, Team Grundvand Søren Andresen, Team Grundvand December 2010 revideret april 2013

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Planens udarbejdelse Godkendelse/orientering Revision Øvelser Fordeling Lovgrundlag Anvendelse og formål Anvendelse Formål Definition af en beredskabssituation Vandforsyningernes beredskabsmæssige opgaver Organisation og ansvar Organisation i en beredskabssituation Beredskabsgruppen sammensætning og ansvarsfordeling Alarmering Anmeldelse om en beredskabssituation Alarmering / Indkaldelse af beredskabsgruppen Instruks for håndtering af en drikkevandsforurening Information og kommunikation Intern information til og kommunikation med vandforsyningen Ekstern information og kommunikation Nødvandforsyning Drikkevandskrav ved nødvandforsyning Logbog Vandværkernes eget beredskab Vandforsyning og brandslukning December 2010 revideret april 2013

4 Bilagsfortegnelse: Oplysninger om vandværkerne Bilag 1a, 1b og 1c Oversigtskort over forsyningsområder Bilag 2 Basisoplysninger om vandværkerne Bilag 3 Oversigt over nødforbindelser mellem vandværker Forslag til information Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Paradigma for logbog Paradigma for pressemeddelelse Eksempel på pressemeddelelse Paradigma for forbrugerinformation Eksempel forbrugerinformation Eksempel forbrugerinformation Kogeanbefaling Kogeanbefalingen ophæves Telefonlister Bilag 12 Bilag 13 Myndigheder og ekstern assistance Kontaktpersoner på vandværkerne December 2010 revideret april 2013

5 1 Indledning Beredskabsplanen er en selvstændig plan for vandforsyning og refererer til ns overordnede beredskabsplan der findes her: er Planen er opbygget som en generel beredskabsplan for vandforsyning gældende ved såvel truede forsyningssituationer som krisesituationer. Planen indeholder desuden en konkret beskrivelse af beredskabet ved akut drikkevandsforurening. Planen henvender sig til personer, som skal være i stand til at træffe ledende beslutninger i en beredskabssituation (beredskabsgruppen jf. afsnit 3.2). 1.1 Planens udarbejdelse Planen er oprindelig udarbejdet af Teknik- og Miljøafdelingen i samarbejde med repræsentanter fra Kontaktudvalget for vandværker i Silkeborg Kommune (Them, Sorring og Nørskovlund Vandværker). Brand og Redning (beredskabschefen) i Teknik- og Miljøafdelingen i er ansvarlig og tovholder for den overordnede kommunale beredskabsplan. Beredskabschefen har gennemgået planen 17. november Beredskabschefen kommentarer er indarbejdet. Planen er efterfølgende sendt til kommentering hos Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland 19. november Gennemgået af Embedslægeinstitutionen den: 9. december Embedslægernes kommentarer er indarbejdet. 1.2 Godkendelse/orientering Planen har været forelagt til efterretning primo 2011 hos: - s Plan-, Miljø- og Klimaudvalg - s Beredskabskommission 1.3 Revision, Teknik og Miljø er ansvarlig for revision af planen. Planen revideres løbende, i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Planen godkendes af Beredskabschefen efter hovedrevision hvert 4. år, samt ved væsentlige ændringer Planen tages altid op til revision når: - der har været en beredskabssituation - der har været afholdt en beredskabsøvelse. Ved opdatering checkes for: - manglende handlingsplaner eller manglende punkter i disse - forældede oplysninger - alle kontaktpersoner, adresser og telefonnumre efterses. Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 1

6 Når planen er revideret udsendes besked til vandværker og de instanser, der indgår i planen. 1.4 Øvelser Formålet med beredskabsøvelser er, at alle involverede kender deres rolle og kan agere korrekt i en krisesituation. De deltagende parter i Beredskabsgruppen og Vandforsyningerne kan afholde beredskabsøvelser med henblik på at afprøve beredskabet i henhold til planen. 1.5 Fordeling Beredskabsplanen udgives kun på digital form som en PDF-fil, der kan downloades fra s hjemmeside på: for vandforsyning Det anbefales at det enkelte vandværk linker til beredskabsplanen fra deres egen hjemmeside så de nemt og hurtigt kan få adgang til den opdaterede version. Umiddelbart efter vedtagelsen eller efter revisioner sender Teknik og Miljø besked ud til vandværker og andre instanser, der indgår i planen. 1.6 Lovgrundlag Lovgrundlaget er: - Beredskabsloven, lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 635 af 07/ Drikkevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr af 31/ om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Der er desuden hentet hjælp i: - Planlægning af beredskab for vandforsyningen, vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 8, Akutte drikkevandsforureninger en praktisk guide. Beredskabsstyrelsen, Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre, Vejledning marts 2013, Naturstyrelsen - Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 3 (2005) - Vejledning om sundhedsmæssige vurderinger af kemiske stoffer i drikkevand. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 1 (1992) - Vejledning om Boringskontrol på vandværker nr. 2 (1997) - Vejledning om kvalitetskrav til visse stoffer i drikkevand nr. 2 (1984) Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 2

7 2 Anvendelse og formål 2.1 Anvendelse Beredskabsplanen skal anvendes af kommunen, vandforsyningerne og andre involverede parter ved løsning af beredskabsmæssige opgaver i relation til vandforsyning. Planen omfatter almene vandværker med forsyning i Silkeborg kommune, og sigter særligt mod beredskabet ved forurening af drikkevandet. For en uddybende beskrivelse af vandværkerne og deres forsyningsområder henvises til s Vandforsyningsplan Oversigtskort med angivelse af vandværkernes placering om deres forsyningsområder fremgår af Bilag 1a (område Nord), Bilag 1b (område Midt) og Bilag 1c (område Syd). Oplysninger om udpumpet vandmængde og antal tilsluttede enheder for de enkelte vandværker findes i Bilag Formål Formålet, med både denne og vandværkernes egne beredskabsplaner, er at skabe grundlag for, at der i indsatsfasen kan handles hurtigt, målrettet og koordineret, samt at der kan ske en optimal udnyttelse af myndighedernes og vandforsyningernes ressourcer i en beredskabssituation. 2.3 Definition af en beredskabssituation Er en situation, som kræver en særlig indsats, som ikke kan løses med de ressourcer (mandskab og materiel), vandforsyningen selv har til rådighed. Beredskabet skal træde til når leveringen af vand svigter, eller hvis der opstår risiko for sundhedsfare. En beredskabssituation kan karakteriseres som enten: - En truet forsyningssituation, hvor der kræves en særlig indsats, som ikke kan klares med de ressourcer, vandforsyningen selv har til rådighed. - En krisesituation, hvor vandforsyningens forbrugere eller medarbejdere er truet på liv eller helbred, eller hvor væsentlige sikkerhedsmæssige, samfundsmæssige eller økonomiske interesser er truet. Det er en skærpende omstændighed hvis der findes særligt følsomme forbrugere i forsyningsområdet. Driftsforstyrrelser så som: - Almindeligt forekommende driftsforstyrrelser, der kan løses af vandforsyningens personale eller vanlige samarbejdsparter og som ikke medfører sundhedsrisiko eller langvarige afbrydelser af forsyningen. Driftsforstyrrelser er ikke omfattet af beredskabsplanen. Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 3

8 Eksempler på hændelser, der kan kategoriseres som henholdsvis driftsforstyrrelser eller egentlige beredskabssituationer: Driftsforstyrrelser (er ikke omfattet af beredskabsplanen) Større og mindre driftsforstyrrelser Eksempler: - Strømudfald - Ledningsbrud - Stoppet behandlingsanlæg - Misfarvning af vandet som følge af ledningsarbejder m.v. - Mindre isolerede forureninger uden sundhedsmæssig betydning*) Ved forbrugerhenvendelser om driftsforstyrrelser sikres at henvendelsen tilgår den berørte vandforsyning Vandforsyningernes interne procedurer vedrørende driftsforstyrrelser følges. Beredskabssituationer Truede forsyningssituationer Drikkevandsforurening, der kan indebære risiko for sundhedsfare F.eks. en mikrobiel forurening af en størrelse hvor meddelelse af kogeanbefaling eller forbud mod anvendelse til drikkevandsformål er relevant ** : Afgang vandværk: E. Coli: En eller flere pr. 100 ml. Enterokokker: En eller flere pr. 100 ml Coliforme > 20/100 ml Kim 37 C > 50/ml Kim 22 C > 500/ml Ledningsnet: E. Coli: En eller flere pr. 100 ml. Enterokokker: En eller flere pr. 100 ml Coliforme > 20/100 ml Kim 37 C > 200/ml Kim 22 C > 2000 Eksempler på andre hændelser: Alvorlige tilfælde af dårlig smag, lugt, misfarvning Alarm for indbrud/hærværk på vandværket Uheld med kemikalietransport i indvindingsoplandet til et vandværk Længerevarende forsyningssvigt Krisesituationer Sundhedsfarlig drikkevandsforurening Drikkevandsforureninger med erkendte sygdomstilfælde/ epidemier Mikrobiel drikkevandsforurning forårsaget af spildevand/fækalier Uheld med kemikalietransport nær vandværk/boring Alarm for alvorligt indbrud/hærværk Tillbagestrømning fra virksomhed, renseanlæg etc. Krig, terror og naturkatastrofer Kemiske eller atomare udslip med risiko for sundhed *) Mindre overskridelser af kvalitetskravene til drikkevand, som ikke vurderes at have sundhedsmæssig betydning betragtes ikke som en beredskabssituation. Sådanne hændelser behandles af Teknik og Miljø i samråd med det berørte vandværk som led i det almindelige tilsynsarbejde efter reglerne i Drikkevandsbekendtgørelsen og Vandforsyningslovens 62. **) Grænseværdierne for meddelelse af kogeanbefaling er fastsat i Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre, Vejledning nr af 21. maj 2010, By- og Landskabsstyrelsen 2.4 Vandforsyningernes beredskabsmæssige opgaver I en beredskabssituation er det vandforsyningernes opgave i så stort omfang som muligt at opretholde en normal vandforsyning og reetablere denne efter opståede tab og skader. I det omfang, det er nødvendigt, må visse almindelige drifts- og anlægsopgaver udskydes for at anvende de til rådighed værende ressourcer på livsvigtige eller højere prioriterede opgaver. Alle udgifter til gennemførelse af aktiviteter i forbindelse med afhjælpning af en beredskabssituation afholdes som udgangspunkt af den berørte vandforsyning. Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 4

9 forudsætter, at de almene vandforsyninger selv udarbejder en beredskabsplan med tekniske oplysninger om de enkelte vandværker og instrukser for hvordan vandværket vil gribe tingene an, når det ikke længere er muligt at opretholde en normal forsyningssituation. Der henvises til Afsnit 9 for en uddybende beskrivelse af hvad der bør indgå i vandværkets egen beredskabsplan. Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 5

10 3 Organisation og ansvar 3.1 Organisation i en beredskabssituation I tilfælde af en truet forsyningssituation eller en egentlig krisesituation nedsættes en beredskabsgruppe, der skal tilrettelægge og styre arbejdet med følgende opgaver: - vurdering af forureningen risiko, omfang og farlighed - orientering af forbrugerne straks, og løbende under opklaringsarbejdet - orientering af pressen straks, og løbende under opklaringsarbejdet - vurdering af behovet for analyser antal analyser, hvilke parametre der skal måles for, og hvor der bør udtages prøver - vurdering og tolkning af analyseresultater hvornår kan beredskabet afblæses - etablering af afværgeforanstaltninger - etablering af nødvandforsyning 3.2 Beredskabsgruppen sammensætning og ansvarsfordeling Beredskabsgruppen består som minimum af en repræsentant fra henholdsvis - Vandværket - Teknik- og Miljø () - Brand og Redning () - Embedslægeinstitutionen Gruppen suppleres afhængig af situationen med repræsentanter fra f.eks.: - Politi (v/ behov for alarmering af befolkningen) - Laboratorium - Silkeborg Vand A/S (som rådgiver) - ns Kommunikationsstab (kommunikationschefen). Beredskabschefen Teknik- og Miljø I omfattende krise-/katastrofesituationer leder beredskabschefen (Brand og Redning) beredskabsgruppen, hvis ikke andet aftales i gruppen. Beredskabschefen leder og koordinerer hermed indsatsen med kommunens øvrige instanser og samordner med politi, embedslæge og andre myndigheder. Teknik og Miljø varetager de myndighedsopgaver, der er pålagt Kommunalbestyrelsen i henhold til Vandforsyningsloven og Drikkevandsbekendtgørelsen (som tilsynsmyndighed m.h.t. vandforsyningsanlæg og drikkevandskvalitet). Ved truede forsyningssituationer eller krisesituationer på mindre vandværker leder repræsentanten fra Teknik- og Miljø beredskabsgruppen, hvis ikke andet aftales i gruppen. Teknik- og Miljøafdelingens repræsentant koordinerer hermed indsatsen med kommunens øvrige instanser og samordner med Politi og andre myndigheder. Teknik og Miljø s repræsentant informerer om situationen til chefen for Teknik- og Miljø, der vurderer behovet for og i givet fald sørger for Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 6

11 orientering i forhold til s politiske og administrative ledelsesniveau. Vandforsyningen Vagt på vandværket Vandforsyningens indsats ledes og koordineres af vandforsyningens repræsentant i beredskabsgruppen. Det er lederen af vandforsyningens indsats, som skal iværksætte egentlige handlinger til udbedring af skader så som: reparationer, desinfektion, rensning og lignende, som skal til for, at vandforsyningen igen kan vende tilbage til sædvanlig produktion. Når beredskabsorganisationen er aktiveret, skal der altid være mindst én person disponibel fra det/de berørte vandværker. Embedslægen Politi Information og kommunikation Kommunikationschefen Silkeborg Vand A/S Gruppens sæde Embedslægen varetager forhold vedrørende vurdering af sundhedsrisiko og fastlægger deraf følgende forholdsregler. Politiet inddrages ved behov for akut varsling af befolkning. Herudover kan politiet, hvis der skønnes at være behov, yde assistance til afspærring, evakuering og andre nødvendige foranstaltninger. Beredskabsgruppen udpeger en person, der er ansvarlig for informations og kommunikationsområdet. Delområder kan uddelegeres til relevante fagpersoner (Embedslægen vedr. sundhedsfaglige forhold, Forsyningschefen vedr. forsyningstekniske forhold o.s.v.). Informations- og kommunikationsopgaven kan løses ved at rekvirere assistance fra ns Kommunikationsstab (kommunikationschefen). Berørte vandværk og beredskabsgruppen kan i beredskabssituationer, der ikke direkte omfatter Silkeborg Vand A/S, rekvirere assistance fra Silkeborg Vand A/S (både som rådgiver eller til løsning af praktiske opgaver). Silkeborg Vand A/S har en vagthavende, der udenfor normal arbejdstid kan kontaktes via Brand og Redning. Silkeborg Forsyning A/S har indgået aftale om brug af Beredskabsalarm.dk i hele. Via denne aftale kan varslingsmeddelelser sendes ud på SMS til forbrugerne i et vandværks forsyningsområde beliggende i. Det vil fremgå af indkaldelsen, hvor mødestedet er. I mindre omfattende sager kan kommunikationen internt i beredskabsgruppen foregå via telefon/mail. Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 7

12 4 Alarmering 4.1 Anmeldelse om en beredskabssituation Meddelelser om en unormal vandforsyning kan eksempelvis være: - Forbruger klager over vandkvaliteten - Indberetning af sygdomstilfælde fra de lokale læger til embedslægen - Indberetning om kemikalieudslip fra en virksomhed/væltet tankvogn - Hærværk eller indbrud på vandforsyningens ejendom - Trafikuheld med udslip af kemikalier - Brud på større ledninger - Rutinemæssig kontrol med vandkvaliteten påviser forurening Nedenstående diagram beskriver, hvordan sådanne henvendelser angående en eventuel beredskabssituation kan/skal tilgå Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø. Lægevagten Forbrugere/borgere/laboratorier m.fl. Privat vandværk Politiet Alarmcentral Silkeborg Vand A/S Brand og Redning Embedslæge Teknik- og Miljø Den første anmeldelse vil normalt tilgå det pågældende vandværk, alarmcentralen eller. Den instans der modtager anmeldelsen kontakter straks den ansvarlige myndighed, der er Teknik og Miljø,. Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 8

13 4.2 Alarmering / Indkaldelse af beredskabsgruppen Ved ulykker med akut fare for helbred og sikkerhed kontaktes Politi på telefon: 112 Teknik og Miljø () alarmeres på følgende telefonnumre: Indenfor normal arbejdstid: Teknik og Miljø, team Grundvand: Udenfor normal arbejdstid: Brand og Redning (døgnvagt): Brand og Redning kontakter repræsentant fra Teknik og Miljø. Aktivering af beredskabsgruppen: Teknik- og Miljø foretager en vurdering af, om der er tale om en beredskabssituation (truet forsyningssituation eller krisesituation). Ved indsatskrævende beredskabssituation indkalder Teknik og Miljø beredskabsgruppen (vandværk, embedslæge, Teknik og Miljø, Brand og Redning jf. telefonlisten Bilag 12 og 13). Ved større katastrofer, krig mv., hvor vandforsyning indgår som en del af et større beredskab indkaldes Beredskabsgruppen direkte af Brand og Redning (Beredskabschefen eller vagthavende indsatsleder). Informering af s ledelsesniveau Teknik og Miljø s repræsentant i beredskabsgruppen sørger for at informere chefen for Teknik og Miljø og sektionslederen for Natur og Miljø i tilfælde af en beredskabssituation. Chefen for Teknik og Miljø vurderer behovet for og i givet fald sørger for orientering i forhold til s politiske og administrative ledelsesniveau. Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 9

14 5 Instruks for håndtering af en drikkevandsforurening Instruksen beskriver en overordnet handlingsplan for, hvordan en forurening af vandforsyningens ledningsnet bør håndteres. Aktiviteterne er anført i den rækkefølge, som de forventes at skulle udføres i. Der vil dog ofte være tale om delvist parallelle forløb. Der skal føres logbog under hele forløbet. Handlingsplanen tager udgangspunkt i, at Teknik og Miljø efter en situationsvurdering har vurderet, at der i den aktuelle situation er eller kan være en beredskabssituation. Nedenfor er en skematisk gengivelse af instruksen for hvordan en drikkevandsforurening håndteres. Efterfølgende er der uddybende beskrivelser af de enkelte punkter. Der føres logbog under hele forløbet: Alarm indgået til Miljøkontoret Logbog (Logbog føres løbende under hele forløbet) Ulykken stoppes/begrænses (Teknik og Miljø i samarbejde med det berørte vandværk og Embedslægen) Advisering (Det/de berørte vandværker, Embedslægen) Beredskabsgruppen indkaldes af Teknik- og Miljø Indledende vurdering af om der kan være tale om en akut risiko Information og varsling af forbrugerne (Information sker løbende under forløbet) Bestemmelse af forureningens art Afklaring af sundhedsrisiko og heraf følgende forholdsregler Bestemmelse af forureningskilden Bestemmelse af forureningens omfang/udstrækning Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 10

15 1. Alarm indgået Teknik og Miljø modtager alarm om drikkevandsforurening. (Udenfor kontorets åbningstid via Brand og Redning). - KONTAKT VANDVÆRK OG AFKLAR SITUATIONEN Ifald det er en borgerhenvendelse - Noter tidspunkt, og hvordan melding kom. - Noter navn og adresse på den person, der indgav alarmen. - Spørg om omfang og eventuelle skader. - Begynd umiddelbart på en logbog over begivenhedsforløbet. 2. Ulykken stoppes/begrænses Teknik og Miljø, fastlægger sammen med det berørte vandværk (eventuelt i samråd med embedslægen), hvilke indledende aktiviteter, som straks iværksættes til minimering af hændelsens omfang. I alvorlige tilfælde kan det være relevant straks at: - Kontakte politiet for alarmering af befolkningen - ved akut sundhedsfare ring Stoppe indvinding fra boringer eller udpumpning fra vandværk eller beholderanlæg. - Aflukke forsyningen af bestemte områder. - Påbegynder udskylning af ledninger. - Opsætning af afspærringer og sikring af bygninger mv. 3. Beredskabsgruppen indkaldes Teknik- og Miljø indkalder beredskabsgruppen (jf. telefonlisten Bilag 12 og Bilag 13). 4. Indledende vurdering af om der kan være tale om en akut risiko En meget væsentlig vurdering er, om forureningen har en karakter, der nødvendiggør øjeblikkelig varsling af forbrugerne, selv om der endnu ikke er skabt overblik over forureningens art, omfang osv. Hvis der skønnes at være akut fare for sundheden, anmodes politiet om at foretage varsling af befolkningen. 5. Bestemmelse af forureningens art Arten og farligheden af den opståede forurening betyder meget for, hvilken type beredskab, der skal iværksættes. Derfor er en tidlig afklaring heraf vigtig. Mulige former for forurening: Bakteriologisk forurening, kemisk forurening (fra vand, jord og luft) og radioaktivt nedfald. Metode: Vandforsyningens personale bedømmer vandkvaliteten ud fra lugt og en visuel bedømmelse samt interview af eventuelle anmeldere (eksempelvis private forbrugere) og andre forbrugere i det berørte område (naboer til begge sider undersøges altid). Så snart det er muligt, skal forureningens art bestemmes gennem kontakt til laboratorier og analysering af vandprøver. Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 11

16 6. Afklaring af sundhedsrisiko og heraf følgende forholdsregler Embedslægen forestår afklaring af den aktuelle sundhedsrisiko og anbefaler heraf følgende forholdsregler. Er der tale om mikrobiologiske forureninger kan følgende vejledende retningslinjer benyttes som rettesnor for hvornår vandet betragtes som sundhedsfarligt**: E. coli: 1 eller derover pr. 100 ml Enterokokker: En eller derover pr. 100 ml Coliforme bakterier: Kimtal v/ 37 o C: Kimtal v/ 22 o C: > 20 pr. 100 ml > 50 pr. ml (afgang vandværk) > 200 pr. ml (ledningsnettet) > 500 pr. ml (afgang vandværk) > 2000 pr. ml (ledningsnettet) **) Grænseværdierne er fastsat i Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre, Vejledning nr af 21. maj 2010, By- og Landskabsstyrelsen Det skal bemærkes at der er andet end mikrobiologiske forureninger, der kan udgøre en sundhedsrisiko. Ved akut sundhedsfare anmodes politiet om at foretage varsling af befolkningen. 7. Bestemmelse af forureningskilden Det er vigtigt hurtigst muligt at lokalisere forureningskilden, for hermed at kunne stoppe en fortsat forurening af vandforsyningen. Mulige kilder kan bl.a. være: Forurening fra kildepladser, forurening fra vandværk, forurening fra højdebeholder/vandtårn, forurening fra indtrængning i ledningsnettet og forurening fra installationer hos forbrugerne (industri, landbrug, husholdning osv.). Metode: Gennem analysering af vandprøver mange steder på ledningsnettet og registrering af forbrugerhenvendelser indkredses forureningen, og kilden bestemmes. Ved bakteriologisk forurening kan evt. suppleres med DNA-identifikation for mere præcis opsporing for forureningskilden. Når kilden er lokaliseret, skal det vurderes, om der kan foretages tiltag til sikring mod fortsat forurening, eksempelvis ved lukning af boringer, dele af vandbehandlingen, rentvandstanke, pumpestationer m.v. 8. Bestemmelse af forureningens omfang/udstrækning En nærmere fastlæggelse af forureningens omfang/udstrækning er vigtig. Hermed kan indsatsen målrettes, oprensning kan planlægges, hvis kilden er lokaliseret og stoppet, og eventuelle restriktioner i anvendelsen af vand kan begrænses til det berørte område. Omfang/udstrækning af forureningen bestemmes ved udtagning og analysering af vandprøver på ledningsnettet og hos forbrugere. I det omfang vandforsyningen har edb-ledningsnetmodeller, bruges modellerne i forbindelse med kortlægning af forureningens udstrækning. Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 12

17 I takt med at forureningens omfang afgrænses, skal den fortsatte forureningsspredning minimeres ved sektionering af ledningsnettet/omlægning af forsyningsområder. Ved aflukning af områder foretages kontrol af forsyningstrykket. 9. Information og varsling af forbrugerne Hvis befolkningen skal alarmeres f.eks. ved akut sundhedsfare kan der rekvireres assistance hos Midt- og Vestjyllands Politi. Politiet beslutter hvilken varslingsmetode, der anvendes i situationen f.eks. via radio, TV og/eller højtalervogne. Vandforsyningen varetager øvrig information af forbrugere efter nærmere aftale med beredskabsgruppen f.eks. i form af SMS-varsling og/eller husstandsomdelt skriftlig information med anvisning på hvilke forholdsregler forbrugerne skal iagttage (f.eks. kogeanbefaling eller brugsforbud). Angående information og kommunikation i øvrigt henvises til beredskabsplanens afsnit Underretning af andre myndigheder Teknik- og Miljø underretter Fødevareregionen i Århus hvis det pågældende vandværk forsyner fødevarevirksomheder. 11. Afhjælpning af følgerne Det berørte vandværk skal i samråd med Teknik- og Miljøafdelingen (eller beredskabsgruppen hvis den er aktiveret) iværksætte de nødvendige afhjælpende foranstaltninger, i det omfang det er muligt. Når forureningskilden er lokaliseret og bragt til ophør, skal ledningsnettet renses (normalt ved udskylning). Nødvendig udskylning fastlægges eksempelvis ved beregning af vandmængder i ledningsnet m.v. og kontrolleres ved udtagning af vandprøver til analyse efter nærmere aftale med Embedslægen. Efterhånden som ledningsanlægget tages i brug, skal der udtages analyser, der kan godkendes (efter aftale med embedslægen), før vandet kan frigives til drikkevandsformål. 12 Genetablering af normal forsyning Når vandprøver viser tilfredsstillende vandkvalitet og Embedslægen har godkendt at vandforsyningen genoptager forsyningen til drikkevandsformål foretages følgende: De berørte forbrugere informeres om at vandet i området igen er rent. Efter 10 minutters udskylning af husets haner kan vandet igen anvendes som normalt se forslag til information om at vandet igen er rent og kogeanbefalingen ophæves. 13. Evaluering og erfaringsopsamling Når situationen er normaliseret, skal indsatsen evalueres, og erfaringerne skal nedskrives. Hvis forløbet giver anledning til ændring af beredskabs- Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 13

18 planen, skal disse ændringer foretages. Ved større, truende forureninger afrapporteres til Beredskabsstyrelsen. Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 14

19 6 Information og kommunikation Dette afsnit beskriver generelle retningslinier vedrørende information og kommunikation internt og eksternt herunder information til og kommunikation med pressen. Ansvar Omfang Ansvar 6.1 Intern information til og kommunikation med vandforsyningen Lederen af vandforsyningens indsats har ansvaret for orientering af vandforsyningernes personale om den aktuelle situation. Information til og kommunikation med vandforsyningens personale skal omfatte: - Løbende almen information (evt. via intern , opslag m.v.) - Information om i hvilket omfang vandforsyningens personale må udtale sig til pressen, forbrugere m.v., herunder information om hvordan der må og kan svares på henvendelser fra forbrugere (løbende opdatering kan være nødvendig) - Information til og kommunikation med vandforsyningens driftspersonale om arbejdsmiljø/sikkerhed i forbindelse med forurening m.v. 6.2 Ekstern information og kommunikation Beredskabsgruppen udpeger en overordnet informations- og kommunikationsansvarlig, der som talsperson har ansvaret for ekstern information og kommunikation. Der kan nedsættes en informations- og komunikationsgruppe under Beredskabsgruppen, som efter nærmere aftale varetager informations- og kommunikationsopgaver. Embedslægen udtaler sig efter aftale med den overordnede informations- og kommunikationsansvarlige om de sundhedsmæssige forhold. Denne information og kommunikation kan ske i form af følgende medier: - Personlig/telefonisk kontakt - Vandforsyningernes/kommunens hjemmeside - Løbesedler - SMS-meddelelser via varslingssystemet Beredskabsalarm.dk - Radio/tv - Aviser - Politiets højtalervogne - Orienteringsmøder Information og kommunikation direkte fra vandforsyningen (personlig kontakt og skriftligt) i form af omdelt eller udsendte meddelelser må i beredskabssituationer som udgangspunkt kun ske efter aftale i beredskabsgruppen og kun af personer, som er udpeget hertil. Pressen Systematisk information til og kommunikation med pressen er vigtig, dels for at udnytte medierne som budbringer af information til forbrugerne, dels for at sikre en dækkende beskrivelse af situationen. Beredskabsgruppen fastlægger, i hvilket omfang der anvendes pressemøder, pressemeddelelser, interviews m.v. Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 15

20 Vandforsyningernes personale udtaler sig kun til pressen i det omfang de er udpeget hertil. Paradigma for og eksempel på pressemeddelelser fremgår af Bilag 5 og 6. Varsling Varsling via SMS Beredskabsalarm.dk Følsomme forbrugere Omfang/indhold Politiet er ansvarlig for eventuel varsling af befolkningen. Beredskabsalarm.dk er et system, der kan benyttes til at udsende varslingsmeddelelser på SMS til beboerne i et defineret geografisk område. Systemet trækker på en opdateret database over alle mobilnumre i Danmark. Silkeborg Forsyning A/S har indgået aftale om brug af Beredskabsalarm.dk i hele. Via denne aftale er det muligt at sende varslingsmeddelelser ud til forbrugerne indenfor forsyningsområder til alle vandværker beliggende i. Bestilling af SMS-varsling kan ske ved kontakt til Silkeborg Forsyning A/S (se telefonlisten Bilag 13). Da SMS-servicen ikke kan forventes at nå ud til alle forbrugere i et givent område, kan metoden ikke stå alene i en forureningssituation. Det skal derfor påregnes at der skal sendes meddelelser ud til ca. 10 % af forbrugerne via andre metoder. Vandforsyningerne skal være særlig opmærksomme på at kunne varetage informationen til og kommunikation med særligt følsomme forbrugere. Vandforsyningerne skal udarbejde og vedligeholde en liste over særligt følsomme forbrugere i vandværkets forsyningsområde. Ved skreven information benyttes følgende disposition: 1. Tydelig overskrift, der fortæller budskabet. 2. Hvad er årsagen til meddelelsen. 3. Hvem angår meddelelsen (industri, husholdning, forbrugere tilsluttet vandværket osv.) 4. Vandforsyningens område hvilke forbrugere er berørt. 5. Hvad skal eller bør man gøre (kogning, nødvandforsyning m.v.) 6. Hvor længe det forventes, at forholdsreglerne bør tages (om muligt). 7. Om der senere udsendes information, og hvordan dette vil ske. Det er vigtigt at huske, at der også skal informeres og kommunikeres, når problemet er løst. Forbrugerinformation Hvis ikke særlige forhold gør sig gældende, gives forbrugerinformation på dansk. I særlige tilfælde kan det være påkrævet med information og kommunikation på flere sprog. Information kan med fordel forsynes med letforståelige symboler, der eksempelvis angiver, om vandet må drikkes. Der henvises til: - Paradigme for forbrugerinformation (Bilag 7) - Eksempler på forbrugerinformation (Bilag 8 og Bilag 9) - Kogeanbefaling (Bilag 10) - Kogeanbefaling ophæves (Bilag 11). Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 16

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Rev. 30.10.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1.0 INDLEDNING 1.1 Beredskabsgruppe 3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen 3

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a. BEREDSKABSPLAN Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Side 1 af 26 sider I Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 LOVGRUNDLAG... 3 1.3 BESKRIVELSE AF FØLLE STRANDS VANDVÆRK A.M.B.A..... 3 1.4

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk November 2010 Beredskabsplan for Auning Vandværk Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste... 3 Beredskabsplan generelt... 6 Lækage på ledningsnettet... 8 Strømudfald... 9 Forurening af forsyningens

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a. 1 1.4 Placering

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk

Lillerød Andelsvandværk Beredskabsplan Januar 2013 Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Danmark Telefon: +45 39 69 02 22 Telefax: +45 39 57 22 14 Beredskabsplan Side: 1/41 0. Beredskabsplanens rammer og anvendelse... 2 0.1

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. 3. udgave: maj 2013 Side 1/20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 5 Alarmeringsliste

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 3 Organisering side 4 Alarmeringsplan side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme))

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme)) Alarmering D 1 Side 1 Tjekliste til modtager af alarm (Findes som skabelon) Meddelelse vedrørende unormal vandforsyning (Hvornår og hvordan, via analyse/forbrugere/vandværk/embedslæge) Forureningens art:

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan for. Tune Vandværk

Beredskabsplan for. Tune Vandværk Beredskabsplan for Tune Vandværk Senest revideret: Februar 2015 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 1.3. Hvad skal udfyldes...

Læs mere

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato 14-02-2014 Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7700 Indhold 1.

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Havnsø Vandværk a.m.b.a.

Havnsø Vandværk a.m.b.a. Beredskabsplan for Havnsø Vandværk a.m.b.a. Senest revideret Marts 2014 side 1 af 24 Indhold BEREDSKABSPLAN 3 1.1. Generel ansvarsfordeling 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer 3 2. BEREDSKABSSITUATIONEN

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Telefon og alarmeringsliste m.m.: Bilag 1 Denne beredskabsplan indeholder en beskrivelse af overordnede forhold og principper for beredskabet samt en beskrivelse af

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for vandforsyning august 2007 Titelblad Udarbejdet af: Rådgiver: Rapport titel: Bornholms Regionskommune Watertech a/s Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 8732

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk Beredskabsplan Børkop Vandværk 1 Indholdsfortegnelse Telefon- og alarmeringsliste...3 Myndigheder...3 Driftspersonale, teknikere og håndværkere...4 Følsomme forbrugere...5 Nyttige navne og adresser...6

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Gørløse Vandværk I/S

Gørløse Vandværk I/S Gørløse Vandværk I/S B e r e d s k a b s p l a n 13.08.2014 Version 02 1. RETTELSESBLAD... 2. FORDELINGSLISTE... 3. INDLEDNING... 4. ORGANISERING... 5. ALARMERING: EXTERN ASSISTANCE... 6. ALARMERINGSPLAN:

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Beredskabsplan. Version 1.1

Beredskabsplan. Version 1.1 Beredskabsplan. Version 1.1 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 2. BEREDSKABSSITUATION... 4 2.1. Forbrugerklage vedr. dårligt

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk Bakterie forurening Handlingsplan 2007 Ø. Svenstrup Vandværk Rapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk assistent,

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Silkeborg KOMMUNE Silkeborg Kommune Visioner og servicemål for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune ønsker, at den kollektive trafik er med til at binde kommunen bedre sammen. Derfor vil

Læs mere

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

BILAG til trafikplan for Silkeborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt

BILAG til trafikplan for Silkeborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt for X

Læs mere

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk Bonnet Vandværk Sendt på e-mail til bestyrelsen på hanneogleif4243@gmail.com britmo37@vip.cybercity.dk aasborg@city.dk jensjogmerete@privat.tdcadsl.dk langgaard-pj@adslhome.dk 22. december 2014 Tilladelse

Læs mere

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan Om vandværksdrift og ledelsesværktøjer. Fåborg - Midtfyn Vandråd - d. 27. okt. 2010 Disposition: 1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan 2.Tilstandsrapport og vandværks-passer system.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand.

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Velkommen som kunde Om Aarhus Vand Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Vi håndterer også dit spildevand gennem kloaksystemet

Læs mere

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene« En god investering for vandværker som ønsker at bestå i fremtiden Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«af Dorthe Michelsen, DVN Dansk Vand- og Naturcenter

Læs mere

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads...

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads... Bøsserup Vandværk a.m.b.a. Formand Rudy Ploug, mobil 42 4 95 00, formanden@bosserupvv.dk Beredskabsplan Indledning... 2 Lokal telefonliste... 4 Beredskab telefonliste... 5 Alarmeringsplan... 6 Handlingsplan

Læs mere

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk SOLKÆR VANDVÆRK Formand Nikolaj Nielsen Kærvej 48 8722 Hedensted Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-15 19.05.2015

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Nye vandledninger i dit område

Nye vandledninger i dit område Nye vandledninger i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye vandrør? Mange af Kalundborg Forsynings vandledninger er gamle og lavet af støbejern. Støbejernsledningerne er ujævne indvendig, så kalk, jern

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Bilag 12 Telefonliste Myndigheder og ekstern assistance

Bilag 12 Telefonliste Myndigheder og ekstern assistance Bilag 12 Telefonliste Myndigheder og ekstern assistance ( H: hovednummer, D: direkte, P: privat, M: mobil) Myndigheder Kontaktperson/bemærkninger Telefon dagtid Vagt-telefon Mail Silkeborg Kommune Borgerservice:

Læs mere

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Rekvirent: Stjær vandværk Rådgiver: DGE A/S DGE-rapport: 0801219/1 Dato: 2008.04.07 1 FORORD 2 ALARMERINGSPLAN 3 TELEFONLISTER NØGLELISTE 4 MEDDELELSER TIL

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere