Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning"

Transkript

1 s April 2013

2 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten Madsen, Team Grundvand Steffen Dall Kristensen, Team Grundvand Søren Andresen, Team Grundvand December 2010 revideret april 2013

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Planens udarbejdelse Godkendelse/orientering Revision Øvelser Fordeling Lovgrundlag Anvendelse og formål Anvendelse Formål Definition af en beredskabssituation Vandforsyningernes beredskabsmæssige opgaver Organisation og ansvar Organisation i en beredskabssituation Beredskabsgruppen sammensætning og ansvarsfordeling Alarmering Anmeldelse om en beredskabssituation Alarmering / Indkaldelse af beredskabsgruppen Instruks for håndtering af en drikkevandsforurening Information og kommunikation Intern information til og kommunikation med vandforsyningen Ekstern information og kommunikation Nødvandforsyning Drikkevandskrav ved nødvandforsyning Logbog Vandværkernes eget beredskab Vandforsyning og brandslukning December 2010 revideret april 2013

4 Bilagsfortegnelse: Oplysninger om vandværkerne Bilag 1a, 1b og 1c Oversigtskort over forsyningsområder Bilag 2 Basisoplysninger om vandværkerne Bilag 3 Oversigt over nødforbindelser mellem vandværker Forslag til information Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Paradigma for logbog Paradigma for pressemeddelelse Eksempel på pressemeddelelse Paradigma for forbrugerinformation Eksempel forbrugerinformation Eksempel forbrugerinformation Kogeanbefaling Kogeanbefalingen ophæves Telefonlister Bilag 12 Bilag 13 Myndigheder og ekstern assistance Kontaktpersoner på vandværkerne December 2010 revideret april 2013

5 1 Indledning Beredskabsplanen er en selvstændig plan for vandforsyning og refererer til ns overordnede beredskabsplan der findes her: er Planen er opbygget som en generel beredskabsplan for vandforsyning gældende ved såvel truede forsyningssituationer som krisesituationer. Planen indeholder desuden en konkret beskrivelse af beredskabet ved akut drikkevandsforurening. Planen henvender sig til personer, som skal være i stand til at træffe ledende beslutninger i en beredskabssituation (beredskabsgruppen jf. afsnit 3.2). 1.1 Planens udarbejdelse Planen er oprindelig udarbejdet af Teknik- og Miljøafdelingen i samarbejde med repræsentanter fra Kontaktudvalget for vandværker i Silkeborg Kommune (Them, Sorring og Nørskovlund Vandværker). Brand og Redning (beredskabschefen) i Teknik- og Miljøafdelingen i er ansvarlig og tovholder for den overordnede kommunale beredskabsplan. Beredskabschefen har gennemgået planen 17. november Beredskabschefen kommentarer er indarbejdet. Planen er efterfølgende sendt til kommentering hos Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland 19. november Gennemgået af Embedslægeinstitutionen den: 9. december Embedslægernes kommentarer er indarbejdet. 1.2 Godkendelse/orientering Planen har været forelagt til efterretning primo 2011 hos: - s Plan-, Miljø- og Klimaudvalg - s Beredskabskommission 1.3 Revision, Teknik og Miljø er ansvarlig for revision af planen. Planen revideres løbende, i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Planen godkendes af Beredskabschefen efter hovedrevision hvert 4. år, samt ved væsentlige ændringer Planen tages altid op til revision når: - der har været en beredskabssituation - der har været afholdt en beredskabsøvelse. Ved opdatering checkes for: - manglende handlingsplaner eller manglende punkter i disse - forældede oplysninger - alle kontaktpersoner, adresser og telefonnumre efterses. Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 1

6 Når planen er revideret udsendes besked til vandværker og de instanser, der indgår i planen. 1.4 Øvelser Formålet med beredskabsøvelser er, at alle involverede kender deres rolle og kan agere korrekt i en krisesituation. De deltagende parter i Beredskabsgruppen og Vandforsyningerne kan afholde beredskabsøvelser med henblik på at afprøve beredskabet i henhold til planen. 1.5 Fordeling Beredskabsplanen udgives kun på digital form som en PDF-fil, der kan downloades fra s hjemmeside på: for vandforsyning Det anbefales at det enkelte vandværk linker til beredskabsplanen fra deres egen hjemmeside så de nemt og hurtigt kan få adgang til den opdaterede version. Umiddelbart efter vedtagelsen eller efter revisioner sender Teknik og Miljø besked ud til vandværker og andre instanser, der indgår i planen. 1.6 Lovgrundlag Lovgrundlaget er: - Beredskabsloven, lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 635 af 07/ Drikkevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr af 31/ om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Der er desuden hentet hjælp i: - Planlægning af beredskab for vandforsyningen, vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 8, Akutte drikkevandsforureninger en praktisk guide. Beredskabsstyrelsen, Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre, Vejledning marts 2013, Naturstyrelsen - Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 3 (2005) - Vejledning om sundhedsmæssige vurderinger af kemiske stoffer i drikkevand. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 1 (1992) - Vejledning om Boringskontrol på vandværker nr. 2 (1997) - Vejledning om kvalitetskrav til visse stoffer i drikkevand nr. 2 (1984) Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 2

7 2 Anvendelse og formål 2.1 Anvendelse Beredskabsplanen skal anvendes af kommunen, vandforsyningerne og andre involverede parter ved løsning af beredskabsmæssige opgaver i relation til vandforsyning. Planen omfatter almene vandværker med forsyning i Silkeborg kommune, og sigter særligt mod beredskabet ved forurening af drikkevandet. For en uddybende beskrivelse af vandværkerne og deres forsyningsområder henvises til s Vandforsyningsplan Oversigtskort med angivelse af vandværkernes placering om deres forsyningsområder fremgår af Bilag 1a (område Nord), Bilag 1b (område Midt) og Bilag 1c (område Syd). Oplysninger om udpumpet vandmængde og antal tilsluttede enheder for de enkelte vandværker findes i Bilag Formål Formålet, med både denne og vandværkernes egne beredskabsplaner, er at skabe grundlag for, at der i indsatsfasen kan handles hurtigt, målrettet og koordineret, samt at der kan ske en optimal udnyttelse af myndighedernes og vandforsyningernes ressourcer i en beredskabssituation. 2.3 Definition af en beredskabssituation Er en situation, som kræver en særlig indsats, som ikke kan løses med de ressourcer (mandskab og materiel), vandforsyningen selv har til rådighed. Beredskabet skal træde til når leveringen af vand svigter, eller hvis der opstår risiko for sundhedsfare. En beredskabssituation kan karakteriseres som enten: - En truet forsyningssituation, hvor der kræves en særlig indsats, som ikke kan klares med de ressourcer, vandforsyningen selv har til rådighed. - En krisesituation, hvor vandforsyningens forbrugere eller medarbejdere er truet på liv eller helbred, eller hvor væsentlige sikkerhedsmæssige, samfundsmæssige eller økonomiske interesser er truet. Det er en skærpende omstændighed hvis der findes særligt følsomme forbrugere i forsyningsområdet. Driftsforstyrrelser så som: - Almindeligt forekommende driftsforstyrrelser, der kan løses af vandforsyningens personale eller vanlige samarbejdsparter og som ikke medfører sundhedsrisiko eller langvarige afbrydelser af forsyningen. Driftsforstyrrelser er ikke omfattet af beredskabsplanen. Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 3

8 Eksempler på hændelser, der kan kategoriseres som henholdsvis driftsforstyrrelser eller egentlige beredskabssituationer: Driftsforstyrrelser (er ikke omfattet af beredskabsplanen) Større og mindre driftsforstyrrelser Eksempler: - Strømudfald - Ledningsbrud - Stoppet behandlingsanlæg - Misfarvning af vandet som følge af ledningsarbejder m.v. - Mindre isolerede forureninger uden sundhedsmæssig betydning*) Ved forbrugerhenvendelser om driftsforstyrrelser sikres at henvendelsen tilgår den berørte vandforsyning Vandforsyningernes interne procedurer vedrørende driftsforstyrrelser følges. Beredskabssituationer Truede forsyningssituationer Drikkevandsforurening, der kan indebære risiko for sundhedsfare F.eks. en mikrobiel forurening af en størrelse hvor meddelelse af kogeanbefaling eller forbud mod anvendelse til drikkevandsformål er relevant ** : Afgang vandværk: E. Coli: En eller flere pr. 100 ml. Enterokokker: En eller flere pr. 100 ml Coliforme > 20/100 ml Kim 37 C > 50/ml Kim 22 C > 500/ml Ledningsnet: E. Coli: En eller flere pr. 100 ml. Enterokokker: En eller flere pr. 100 ml Coliforme > 20/100 ml Kim 37 C > 200/ml Kim 22 C > 2000 Eksempler på andre hændelser: Alvorlige tilfælde af dårlig smag, lugt, misfarvning Alarm for indbrud/hærværk på vandværket Uheld med kemikalietransport i indvindingsoplandet til et vandværk Længerevarende forsyningssvigt Krisesituationer Sundhedsfarlig drikkevandsforurening Drikkevandsforureninger med erkendte sygdomstilfælde/ epidemier Mikrobiel drikkevandsforurning forårsaget af spildevand/fækalier Uheld med kemikalietransport nær vandværk/boring Alarm for alvorligt indbrud/hærværk Tillbagestrømning fra virksomhed, renseanlæg etc. Krig, terror og naturkatastrofer Kemiske eller atomare udslip med risiko for sundhed *) Mindre overskridelser af kvalitetskravene til drikkevand, som ikke vurderes at have sundhedsmæssig betydning betragtes ikke som en beredskabssituation. Sådanne hændelser behandles af Teknik og Miljø i samråd med det berørte vandværk som led i det almindelige tilsynsarbejde efter reglerne i Drikkevandsbekendtgørelsen og Vandforsyningslovens 62. **) Grænseværdierne for meddelelse af kogeanbefaling er fastsat i Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre, Vejledning nr af 21. maj 2010, By- og Landskabsstyrelsen 2.4 Vandforsyningernes beredskabsmæssige opgaver I en beredskabssituation er det vandforsyningernes opgave i så stort omfang som muligt at opretholde en normal vandforsyning og reetablere denne efter opståede tab og skader. I det omfang, det er nødvendigt, må visse almindelige drifts- og anlægsopgaver udskydes for at anvende de til rådighed værende ressourcer på livsvigtige eller højere prioriterede opgaver. Alle udgifter til gennemførelse af aktiviteter i forbindelse med afhjælpning af en beredskabssituation afholdes som udgangspunkt af den berørte vandforsyning. Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 4

9 forudsætter, at de almene vandforsyninger selv udarbejder en beredskabsplan med tekniske oplysninger om de enkelte vandværker og instrukser for hvordan vandværket vil gribe tingene an, når det ikke længere er muligt at opretholde en normal forsyningssituation. Der henvises til Afsnit 9 for en uddybende beskrivelse af hvad der bør indgå i vandværkets egen beredskabsplan. Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 5

10 3 Organisation og ansvar 3.1 Organisation i en beredskabssituation I tilfælde af en truet forsyningssituation eller en egentlig krisesituation nedsættes en beredskabsgruppe, der skal tilrettelægge og styre arbejdet med følgende opgaver: - vurdering af forureningen risiko, omfang og farlighed - orientering af forbrugerne straks, og løbende under opklaringsarbejdet - orientering af pressen straks, og løbende under opklaringsarbejdet - vurdering af behovet for analyser antal analyser, hvilke parametre der skal måles for, og hvor der bør udtages prøver - vurdering og tolkning af analyseresultater hvornår kan beredskabet afblæses - etablering af afværgeforanstaltninger - etablering af nødvandforsyning 3.2 Beredskabsgruppen sammensætning og ansvarsfordeling Beredskabsgruppen består som minimum af en repræsentant fra henholdsvis - Vandværket - Teknik- og Miljø () - Brand og Redning () - Embedslægeinstitutionen Gruppen suppleres afhængig af situationen med repræsentanter fra f.eks.: - Politi (v/ behov for alarmering af befolkningen) - Laboratorium - Silkeborg Vand A/S (som rådgiver) - ns Kommunikationsstab (kommunikationschefen). Beredskabschefen Teknik- og Miljø I omfattende krise-/katastrofesituationer leder beredskabschefen (Brand og Redning) beredskabsgruppen, hvis ikke andet aftales i gruppen. Beredskabschefen leder og koordinerer hermed indsatsen med kommunens øvrige instanser og samordner med politi, embedslæge og andre myndigheder. Teknik og Miljø varetager de myndighedsopgaver, der er pålagt Kommunalbestyrelsen i henhold til Vandforsyningsloven og Drikkevandsbekendtgørelsen (som tilsynsmyndighed m.h.t. vandforsyningsanlæg og drikkevandskvalitet). Ved truede forsyningssituationer eller krisesituationer på mindre vandværker leder repræsentanten fra Teknik- og Miljø beredskabsgruppen, hvis ikke andet aftales i gruppen. Teknik- og Miljøafdelingens repræsentant koordinerer hermed indsatsen med kommunens øvrige instanser og samordner med Politi og andre myndigheder. Teknik og Miljø s repræsentant informerer om situationen til chefen for Teknik- og Miljø, der vurderer behovet for og i givet fald sørger for Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 6

11 orientering i forhold til s politiske og administrative ledelsesniveau. Vandforsyningen Vagt på vandværket Vandforsyningens indsats ledes og koordineres af vandforsyningens repræsentant i beredskabsgruppen. Det er lederen af vandforsyningens indsats, som skal iværksætte egentlige handlinger til udbedring af skader så som: reparationer, desinfektion, rensning og lignende, som skal til for, at vandforsyningen igen kan vende tilbage til sædvanlig produktion. Når beredskabsorganisationen er aktiveret, skal der altid være mindst én person disponibel fra det/de berørte vandværker. Embedslægen Politi Information og kommunikation Kommunikationschefen Silkeborg Vand A/S Gruppens sæde Embedslægen varetager forhold vedrørende vurdering af sundhedsrisiko og fastlægger deraf følgende forholdsregler. Politiet inddrages ved behov for akut varsling af befolkning. Herudover kan politiet, hvis der skønnes at være behov, yde assistance til afspærring, evakuering og andre nødvendige foranstaltninger. Beredskabsgruppen udpeger en person, der er ansvarlig for informations og kommunikationsområdet. Delområder kan uddelegeres til relevante fagpersoner (Embedslægen vedr. sundhedsfaglige forhold, Forsyningschefen vedr. forsyningstekniske forhold o.s.v.). Informations- og kommunikationsopgaven kan løses ved at rekvirere assistance fra ns Kommunikationsstab (kommunikationschefen). Berørte vandværk og beredskabsgruppen kan i beredskabssituationer, der ikke direkte omfatter Silkeborg Vand A/S, rekvirere assistance fra Silkeborg Vand A/S (både som rådgiver eller til løsning af praktiske opgaver). Silkeborg Vand A/S har en vagthavende, der udenfor normal arbejdstid kan kontaktes via Brand og Redning. Silkeborg Forsyning A/S har indgået aftale om brug af Beredskabsalarm.dk i hele. Via denne aftale kan varslingsmeddelelser sendes ud på SMS til forbrugerne i et vandværks forsyningsområde beliggende i. Det vil fremgå af indkaldelsen, hvor mødestedet er. I mindre omfattende sager kan kommunikationen internt i beredskabsgruppen foregå via telefon/mail. Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 7

12 4 Alarmering 4.1 Anmeldelse om en beredskabssituation Meddelelser om en unormal vandforsyning kan eksempelvis være: - Forbruger klager over vandkvaliteten - Indberetning af sygdomstilfælde fra de lokale læger til embedslægen - Indberetning om kemikalieudslip fra en virksomhed/væltet tankvogn - Hærværk eller indbrud på vandforsyningens ejendom - Trafikuheld med udslip af kemikalier - Brud på større ledninger - Rutinemæssig kontrol med vandkvaliteten påviser forurening Nedenstående diagram beskriver, hvordan sådanne henvendelser angående en eventuel beredskabssituation kan/skal tilgå Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø. Lægevagten Forbrugere/borgere/laboratorier m.fl. Privat vandværk Politiet Alarmcentral Silkeborg Vand A/S Brand og Redning Embedslæge Teknik- og Miljø Den første anmeldelse vil normalt tilgå det pågældende vandværk, alarmcentralen eller. Den instans der modtager anmeldelsen kontakter straks den ansvarlige myndighed, der er Teknik og Miljø,. Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 8

13 4.2 Alarmering / Indkaldelse af beredskabsgruppen Ved ulykker med akut fare for helbred og sikkerhed kontaktes Politi på telefon: 112 Teknik og Miljø () alarmeres på følgende telefonnumre: Indenfor normal arbejdstid: Teknik og Miljø, team Grundvand: Udenfor normal arbejdstid: Brand og Redning (døgnvagt): Brand og Redning kontakter repræsentant fra Teknik og Miljø. Aktivering af beredskabsgruppen: Teknik- og Miljø foretager en vurdering af, om der er tale om en beredskabssituation (truet forsyningssituation eller krisesituation). Ved indsatskrævende beredskabssituation indkalder Teknik og Miljø beredskabsgruppen (vandværk, embedslæge, Teknik og Miljø, Brand og Redning jf. telefonlisten Bilag 12 og 13). Ved større katastrofer, krig mv., hvor vandforsyning indgår som en del af et større beredskab indkaldes Beredskabsgruppen direkte af Brand og Redning (Beredskabschefen eller vagthavende indsatsleder). Informering af s ledelsesniveau Teknik og Miljø s repræsentant i beredskabsgruppen sørger for at informere chefen for Teknik og Miljø og sektionslederen for Natur og Miljø i tilfælde af en beredskabssituation. Chefen for Teknik og Miljø vurderer behovet for og i givet fald sørger for orientering i forhold til s politiske og administrative ledelsesniveau. Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 9

14 5 Instruks for håndtering af en drikkevandsforurening Instruksen beskriver en overordnet handlingsplan for, hvordan en forurening af vandforsyningens ledningsnet bør håndteres. Aktiviteterne er anført i den rækkefølge, som de forventes at skulle udføres i. Der vil dog ofte være tale om delvist parallelle forløb. Der skal føres logbog under hele forløbet. Handlingsplanen tager udgangspunkt i, at Teknik og Miljø efter en situationsvurdering har vurderet, at der i den aktuelle situation er eller kan være en beredskabssituation. Nedenfor er en skematisk gengivelse af instruksen for hvordan en drikkevandsforurening håndteres. Efterfølgende er der uddybende beskrivelser af de enkelte punkter. Der føres logbog under hele forløbet: Alarm indgået til Miljøkontoret Logbog (Logbog føres løbende under hele forløbet) Ulykken stoppes/begrænses (Teknik og Miljø i samarbejde med det berørte vandværk og Embedslægen) Advisering (Det/de berørte vandværker, Embedslægen) Beredskabsgruppen indkaldes af Teknik- og Miljø Indledende vurdering af om der kan være tale om en akut risiko Information og varsling af forbrugerne (Information sker løbende under forløbet) Bestemmelse af forureningens art Afklaring af sundhedsrisiko og heraf følgende forholdsregler Bestemmelse af forureningskilden Bestemmelse af forureningens omfang/udstrækning Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 10

15 1. Alarm indgået Teknik og Miljø modtager alarm om drikkevandsforurening. (Udenfor kontorets åbningstid via Brand og Redning). - KONTAKT VANDVÆRK OG AFKLAR SITUATIONEN Ifald det er en borgerhenvendelse - Noter tidspunkt, og hvordan melding kom. - Noter navn og adresse på den person, der indgav alarmen. - Spørg om omfang og eventuelle skader. - Begynd umiddelbart på en logbog over begivenhedsforløbet. 2. Ulykken stoppes/begrænses Teknik og Miljø, fastlægger sammen med det berørte vandværk (eventuelt i samråd med embedslægen), hvilke indledende aktiviteter, som straks iværksættes til minimering af hændelsens omfang. I alvorlige tilfælde kan det være relevant straks at: - Kontakte politiet for alarmering af befolkningen - ved akut sundhedsfare ring Stoppe indvinding fra boringer eller udpumpning fra vandværk eller beholderanlæg. - Aflukke forsyningen af bestemte områder. - Påbegynder udskylning af ledninger. - Opsætning af afspærringer og sikring af bygninger mv. 3. Beredskabsgruppen indkaldes Teknik- og Miljø indkalder beredskabsgruppen (jf. telefonlisten Bilag 12 og Bilag 13). 4. Indledende vurdering af om der kan være tale om en akut risiko En meget væsentlig vurdering er, om forureningen har en karakter, der nødvendiggør øjeblikkelig varsling af forbrugerne, selv om der endnu ikke er skabt overblik over forureningens art, omfang osv. Hvis der skønnes at være akut fare for sundheden, anmodes politiet om at foretage varsling af befolkningen. 5. Bestemmelse af forureningens art Arten og farligheden af den opståede forurening betyder meget for, hvilken type beredskab, der skal iværksættes. Derfor er en tidlig afklaring heraf vigtig. Mulige former for forurening: Bakteriologisk forurening, kemisk forurening (fra vand, jord og luft) og radioaktivt nedfald. Metode: Vandforsyningens personale bedømmer vandkvaliteten ud fra lugt og en visuel bedømmelse samt interview af eventuelle anmeldere (eksempelvis private forbrugere) og andre forbrugere i det berørte område (naboer til begge sider undersøges altid). Så snart det er muligt, skal forureningens art bestemmes gennem kontakt til laboratorier og analysering af vandprøver. Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 11

16 6. Afklaring af sundhedsrisiko og heraf følgende forholdsregler Embedslægen forestår afklaring af den aktuelle sundhedsrisiko og anbefaler heraf følgende forholdsregler. Er der tale om mikrobiologiske forureninger kan følgende vejledende retningslinjer benyttes som rettesnor for hvornår vandet betragtes som sundhedsfarligt**: E. coli: 1 eller derover pr. 100 ml Enterokokker: En eller derover pr. 100 ml Coliforme bakterier: Kimtal v/ 37 o C: Kimtal v/ 22 o C: > 20 pr. 100 ml > 50 pr. ml (afgang vandværk) > 200 pr. ml (ledningsnettet) > 500 pr. ml (afgang vandværk) > 2000 pr. ml (ledningsnettet) **) Grænseværdierne er fastsat i Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre, Vejledning nr af 21. maj 2010, By- og Landskabsstyrelsen Det skal bemærkes at der er andet end mikrobiologiske forureninger, der kan udgøre en sundhedsrisiko. Ved akut sundhedsfare anmodes politiet om at foretage varsling af befolkningen. 7. Bestemmelse af forureningskilden Det er vigtigt hurtigst muligt at lokalisere forureningskilden, for hermed at kunne stoppe en fortsat forurening af vandforsyningen. Mulige kilder kan bl.a. være: Forurening fra kildepladser, forurening fra vandværk, forurening fra højdebeholder/vandtårn, forurening fra indtrængning i ledningsnettet og forurening fra installationer hos forbrugerne (industri, landbrug, husholdning osv.). Metode: Gennem analysering af vandprøver mange steder på ledningsnettet og registrering af forbrugerhenvendelser indkredses forureningen, og kilden bestemmes. Ved bakteriologisk forurening kan evt. suppleres med DNA-identifikation for mere præcis opsporing for forureningskilden. Når kilden er lokaliseret, skal det vurderes, om der kan foretages tiltag til sikring mod fortsat forurening, eksempelvis ved lukning af boringer, dele af vandbehandlingen, rentvandstanke, pumpestationer m.v. 8. Bestemmelse af forureningens omfang/udstrækning En nærmere fastlæggelse af forureningens omfang/udstrækning er vigtig. Hermed kan indsatsen målrettes, oprensning kan planlægges, hvis kilden er lokaliseret og stoppet, og eventuelle restriktioner i anvendelsen af vand kan begrænses til det berørte område. Omfang/udstrækning af forureningen bestemmes ved udtagning og analysering af vandprøver på ledningsnettet og hos forbrugere. I det omfang vandforsyningen har edb-ledningsnetmodeller, bruges modellerne i forbindelse med kortlægning af forureningens udstrækning. Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 12

17 I takt med at forureningens omfang afgrænses, skal den fortsatte forureningsspredning minimeres ved sektionering af ledningsnettet/omlægning af forsyningsområder. Ved aflukning af områder foretages kontrol af forsyningstrykket. 9. Information og varsling af forbrugerne Hvis befolkningen skal alarmeres f.eks. ved akut sundhedsfare kan der rekvireres assistance hos Midt- og Vestjyllands Politi. Politiet beslutter hvilken varslingsmetode, der anvendes i situationen f.eks. via radio, TV og/eller højtalervogne. Vandforsyningen varetager øvrig information af forbrugere efter nærmere aftale med beredskabsgruppen f.eks. i form af SMS-varsling og/eller husstandsomdelt skriftlig information med anvisning på hvilke forholdsregler forbrugerne skal iagttage (f.eks. kogeanbefaling eller brugsforbud). Angående information og kommunikation i øvrigt henvises til beredskabsplanens afsnit Underretning af andre myndigheder Teknik- og Miljø underretter Fødevareregionen i Århus hvis det pågældende vandværk forsyner fødevarevirksomheder. 11. Afhjælpning af følgerne Det berørte vandværk skal i samråd med Teknik- og Miljøafdelingen (eller beredskabsgruppen hvis den er aktiveret) iværksætte de nødvendige afhjælpende foranstaltninger, i det omfang det er muligt. Når forureningskilden er lokaliseret og bragt til ophør, skal ledningsnettet renses (normalt ved udskylning). Nødvendig udskylning fastlægges eksempelvis ved beregning af vandmængder i ledningsnet m.v. og kontrolleres ved udtagning af vandprøver til analyse efter nærmere aftale med Embedslægen. Efterhånden som ledningsanlægget tages i brug, skal der udtages analyser, der kan godkendes (efter aftale med embedslægen), før vandet kan frigives til drikkevandsformål. 12 Genetablering af normal forsyning Når vandprøver viser tilfredsstillende vandkvalitet og Embedslægen har godkendt at vandforsyningen genoptager forsyningen til drikkevandsformål foretages følgende: De berørte forbrugere informeres om at vandet i området igen er rent. Efter 10 minutters udskylning af husets haner kan vandet igen anvendes som normalt se forslag til information om at vandet igen er rent og kogeanbefalingen ophæves. 13. Evaluering og erfaringsopsamling Når situationen er normaliseret, skal indsatsen evalueres, og erfaringerne skal nedskrives. Hvis forløbet giver anledning til ændring af beredskabs- Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 13

18 planen, skal disse ændringer foretages. Ved større, truende forureninger afrapporteres til Beredskabsstyrelsen. Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 14

19 6 Information og kommunikation Dette afsnit beskriver generelle retningslinier vedrørende information og kommunikation internt og eksternt herunder information til og kommunikation med pressen. Ansvar Omfang Ansvar 6.1 Intern information til og kommunikation med vandforsyningen Lederen af vandforsyningens indsats har ansvaret for orientering af vandforsyningernes personale om den aktuelle situation. Information til og kommunikation med vandforsyningens personale skal omfatte: - Løbende almen information (evt. via intern , opslag m.v.) - Information om i hvilket omfang vandforsyningens personale må udtale sig til pressen, forbrugere m.v., herunder information om hvordan der må og kan svares på henvendelser fra forbrugere (løbende opdatering kan være nødvendig) - Information til og kommunikation med vandforsyningens driftspersonale om arbejdsmiljø/sikkerhed i forbindelse med forurening m.v. 6.2 Ekstern information og kommunikation Beredskabsgruppen udpeger en overordnet informations- og kommunikationsansvarlig, der som talsperson har ansvaret for ekstern information og kommunikation. Der kan nedsættes en informations- og komunikationsgruppe under Beredskabsgruppen, som efter nærmere aftale varetager informations- og kommunikationsopgaver. Embedslægen udtaler sig efter aftale med den overordnede informations- og kommunikationsansvarlige om de sundhedsmæssige forhold. Denne information og kommunikation kan ske i form af følgende medier: - Personlig/telefonisk kontakt - Vandforsyningernes/kommunens hjemmeside - Løbesedler - SMS-meddelelser via varslingssystemet Beredskabsalarm.dk - Radio/tv - Aviser - Politiets højtalervogne - Orienteringsmøder Information og kommunikation direkte fra vandforsyningen (personlig kontakt og skriftligt) i form af omdelt eller udsendte meddelelser må i beredskabssituationer som udgangspunkt kun ske efter aftale i beredskabsgruppen og kun af personer, som er udpeget hertil. Pressen Systematisk information til og kommunikation med pressen er vigtig, dels for at udnytte medierne som budbringer af information til forbrugerne, dels for at sikre en dækkende beskrivelse af situationen. Beredskabsgruppen fastlægger, i hvilket omfang der anvendes pressemøder, pressemeddelelser, interviews m.v. Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 15

20 Vandforsyningernes personale udtaler sig kun til pressen i det omfang de er udpeget hertil. Paradigma for og eksempel på pressemeddelelser fremgår af Bilag 5 og 6. Varsling Varsling via SMS Beredskabsalarm.dk Følsomme forbrugere Omfang/indhold Politiet er ansvarlig for eventuel varsling af befolkningen. Beredskabsalarm.dk er et system, der kan benyttes til at udsende varslingsmeddelelser på SMS til beboerne i et defineret geografisk område. Systemet trækker på en opdateret database over alle mobilnumre i Danmark. Silkeborg Forsyning A/S har indgået aftale om brug af Beredskabsalarm.dk i hele. Via denne aftale er det muligt at sende varslingsmeddelelser ud til forbrugerne indenfor forsyningsområder til alle vandværker beliggende i. Bestilling af SMS-varsling kan ske ved kontakt til Silkeborg Forsyning A/S (se telefonlisten Bilag 13). Da SMS-servicen ikke kan forventes at nå ud til alle forbrugere i et givent område, kan metoden ikke stå alene i en forureningssituation. Det skal derfor påregnes at der skal sendes meddelelser ud til ca. 10 % af forbrugerne via andre metoder. Vandforsyningerne skal være særlig opmærksomme på at kunne varetage informationen til og kommunikation med særligt følsomme forbrugere. Vandforsyningerne skal udarbejde og vedligeholde en liste over særligt følsomme forbrugere i vandværkets forsyningsområde. Ved skreven information benyttes følgende disposition: 1. Tydelig overskrift, der fortæller budskabet. 2. Hvad er årsagen til meddelelsen. 3. Hvem angår meddelelsen (industri, husholdning, forbrugere tilsluttet vandværket osv.) 4. Vandforsyningens område hvilke forbrugere er berørt. 5. Hvad skal eller bør man gøre (kogning, nødvandforsyning m.v.) 6. Hvor længe det forventes, at forholdsreglerne bør tages (om muligt). 7. Om der senere udsendes information, og hvordan dette vil ske. Det er vigtigt at huske, at der også skal informeres og kommunikeres, når problemet er løst. Forbrugerinformation Hvis ikke særlige forhold gør sig gældende, gives forbrugerinformation på dansk. I særlige tilfælde kan det være påkrævet med information og kommunikation på flere sprog. Information kan med fordel forsynes med letforståelige symboler, der eksempelvis angiver, om vandet må drikkes. Der henvises til: - Paradigme for forbrugerinformation (Bilag 7) - Eksempler på forbrugerinformation (Bilag 8 og Bilag 9) - Kogeanbefaling (Bilag 10) - Kogeanbefaling ophæves (Bilag 11). Udarbejdet december 2010 revideret april 2013 Side 16

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel.

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. 1 Indholdsfortegnelse Vandforsyningens retningslinjer... 2 Ansvar og kompetence for driften af vandværket... 4 Alarmeringsplan...

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Støvring Vandværk A.M.B.A.

Støvring Vandværk A.M.B.A. Beredskabsplan For Støvring Vandværk A.M.B.A. Vandværk under Vandråd Randers 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.3 A. Vurdering af beredskabssituationen 4 B. Intern telefonliste 5 C.

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste til

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk BEREDSKABSPLAN for Sommersted Vest Vandværk Udgave af december 2010 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Alarmerings- og telefonliste Forholdsregler og handleplan Kortmateriale/Foto

Læs mere

Beredskabsplan. Bremdal Vandværk

Beredskabsplan. Bremdal Vandværk Beredskabsplan Bremdal Vandværk Opdateret februar 2014-1 - Indholdsfortegnelse. Side Anvendelse, formål..3 Vandforsyning i Struer kommune 3 Vandværkets opgaver...4 Formål..4 Lovgrundlag.4 Organisationen

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015 Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune April 2012 Opdateret maj 2015 BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I NORDFYNS KOMMUNE Oktober 2011 1. INDLEDNING 1 1.1 BEREDSKABSSTAB 1 1.2 INDKALDELSE AF

Læs mere

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 Formål 2 Definition af en beredskabssituation 2 Lovgivning mv. 3 Koordinationsgruppe for drikkevand 3 Vandforsyningens

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning i. Faxe Kommune

Beredskabsplan for vandforsyning i. Faxe Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Beredskabsplan for vandforsyning Faxe Kommune Juni 2012 Titelblad Rapport titel: Beredskabsplan for vandforsyning i Faxe Kommune Dato: Juni 2012 Nøgleord: Beredskabsplan

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE Udkast nr. 1 15.04.10 1 INDLEDNING......2 1.1 Beredskabsgruppe...2 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen......3 1.3 Beredskabsgruppens opgaver......3

Læs mere

Beredskabsplan for. Billund Drikkevand A/S

Beredskabsplan for. Billund Drikkevand A/S Beredskabsplan for Billund Drikkevand A/S April 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 INDLEDNING 4 Anvendelse: 4 2 Beskrivelse af Billund Drikkevand A/S 5 Anlæg og lokaler 5 Fordeling 6 2.1

Læs mere

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Vejledning nr. 001 Manuelt LED SYS Internt PLN 13 Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Kilde: Beredskabsplan for vandværker ARNØJE VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN 1. januar 2017 (Træder i kraft når normaldrift af

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 1.1 Koordinationsgruppe for drikkevand 2 1.2 Indkaldelse af Koordineringsgruppen for drikkevand 1.3

Læs mere

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk 1 of 17 Beredskabsplan for XX Vandværk 1 2 of 17 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel ansvarsfordeling... 3 3. Generel handling i beredskabssituationer... 4 4. Telefonliste - vandværkets bestyrelse, driftspersonale,

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup 1 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2009 og sidst revideret d.07/04/09 Informationerne skal ajourføres efter

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark 48 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 02/06 2015 og sidst revideret d. 02/06 2015 Informationerne skal

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK Dec. 2016 Stillinge.Strands.Vandv@mail.dk BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3-7. Alarmeringsliste 8-11. Info i forbindelse

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Rev. 30.10.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1.0 INDLEDNING 1.1 Beredskabsgruppe 3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen 3

Læs mere

Beredskabsplan. Vandforsyning

Beredskabsplan. Vandforsyning Beredskabsplan Vandforsyning Afsnit : Side : 1 Dato : 31-05-2010 1 Indledning Denne beredskabsplan gælder for de almene vandforsyninger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Planen er en del af den overordnede beredskabsstyringsplan

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a. BEREDSKABSPLAN Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Side 1 af 26 sider I Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 LOVGRUNDLAG... 3 1.3 BESKRIVELSE AF FØLLE STRANDS VANDVÆRK A.M.B.A..... 3 1.4

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Sidst revideret: 191115 Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej 16 5620 Glamsbjerg Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2015 og sidst revideret d. 30/03/2015 Informationerne

Læs mere

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand Colourbox.com Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne Vandforsyningsområdet - Drikkevand Udgiver: Udgivelse: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Sagsnr.:

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015 Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej 2 5620 Glamsbjerg Planen er udarbejdet d.13/8 2009 Revideret juni 2015 Informationerne skal ajourføres efter vandværkets årlige generalforsamling

Læs mere

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Indholdsfortegnelse Generelt ------------------------------------------------ 2 Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Akut forurening af kildeplads---------------------- 4 Forurening af forsyningsanlæg--------------------

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevand

Beredskabsplan for drikkevand Beredskabsplan for drikkevand Plan & Miljø 2015 Beredskabsplan for drikkevand Indholdsfortegnelse Indledning 3 Alarmering 4 Alarmeringsdiagram 5 Organisering 6 Koordinationsgruppen 7 Håndtering af akut

Læs mere

Beredskabsplan. Struer Forsyning Vand A/S

Beredskabsplan. Struer Forsyning Vand A/S Beredskabsplan Struer Forsyning Vand A/S Struer Forsyning Leverer vandet. Indholdsfortegnelse Side Anvendelse... 2 Vandforsyning i Struer Kommune... 2 Vandværkets opgaver i forbindelse med en beredskabssituation...

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling I/S NR ASMINDRUP SOGNS VANDVÆRK Asmindrupvej 33 4572 Nørre Asmindrup Den 8. november 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen den 7. november

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan.

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan. Indhold Oppelstrup Vandværk Beredskabsplan 1. Beredskabsplan, Oppelstrup Vandværk... 1 2. Generel ansvarsfordeling... 2 3. Generel handling i beredskabssituationer... 2 4. Handlingsplaner i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk Beredskabsplan for I/S Asgilhøje Vandværk Indhold 1. Hvornår bruges beredskabsplanen?... 2 2. Ansvarlig... 2 3. Logbog... 2 4. Telefonliste... 3 4.1. Bestyrelse... 3 4.2. Driftspersonale... 4 4.3. Nabovandværker...

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune UDKAST - 2. september2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. 2015 Eksemplar nr. 1 Tilhører Flade Vandværk 2 Indhold Side 3: Formål med beredskabsplanen Side 4: Generel handling i beredskabssituationer Action Card 1: Forurening

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening

Læs mere

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen. Vandforsyningsområdet - Drikkevand

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen. Vandforsyningsområdet - Drikkevand Colourbox.com Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen Vandforsyningsområdet - Drikkevand Udgiver: Udgivelse: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere,

Læs mere

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk November 2010 Beredskabsplan for Auning Vandværk Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste... 3 Beredskabsplan generelt... 6 Lækage på ledningsnettet... 8 Strømudfald... 9 Forurening af forsyningens

Læs mere

Beredskabsplan for Janderup Vandværk

Beredskabsplan for Janderup Vandværk Beredskabsplan for Janderup Vandværk Der er lavet actioncards som en del af Beredskabsplanen for offentlig og private vandforsyninger i Varde Kommune. Hensigten er, at actioncardet kan bruges af vandværket

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 FEJRUP STRAND VANDVÆRK A.M.B.A. BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 INDHOLD. 1. Formål. 2. Ansvar 3. Beredskabssituationer 4. Handlings procedurer Bilag: A Alarmeringsliste B Dokumentationsskema 1 FORMÅL.

Læs mere

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indhold side Indledning... 2 Det kommunale beredskab... 2 Embedslægen... 3 Kogeanbefaling... 3 Vandværkets beredskab... 4 Beredskabets organisering koordinationsgruppe...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Vrensted Vandværk Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning

Beredskabsplan for vandforsyning 1 Beredskabsplan for vandforsyning Randers Favrskov Norddjurs Syddjurs Akut aktivering 8915 1515 Akut aktivering 8964 1010 Akut aktivering 8959 1000 Akut aktivering 8753 5000 VED AKUT BEHOV FOR AKTIVERING

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for Herslev Vandværk

Beredskabsplan for Herslev Vandværk Beredskabsplan for Herslev Vandværk 1 / 15 Beredskabsplan for Herslev Vandværk I henhold til Beredskabsloven (nr. 660 af 10/06/2009, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=123670) skal der

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevand

Beredskabsplan for drikkevand Teknik og Miljø Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Alarmering side 3 Organisering side 4 Koordinationsgruppen side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Bilag 1: Alarmeringsplan side 8 2: Lovgivning

Læs mere

Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyning

Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Udarbejdet af Teknik og Miljø, Bornholms Regionskommune 1 INDHOLD 1 Formål, opgaver og ansvar... 5 1.1 Formål... 5 1.1.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

IS ASSENTOFT VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN

IS ASSENTOFT VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN BEREDSKABSPLAN IS Assentoft Vandværk August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens godkendelse og revision... 3 1.3 Beredskabsplanens fordeling... 3 2. Organisation...

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. a. m. b. a. 29. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. a. m. b. a. 29. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN K R I S T R U P V A N D V Æ R K a. m. b. a. 29. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a.

Læs mere

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Sagsresume Ejendomme Der er 14 ejendomme på Hjortø og 2 på Hjelmshoved. Enkelte ejendomme er i dag uden vandforsyning. Der er en toiletbygning

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002. Planlægning af beredskab for vandforsyningen

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002. Planlægning af beredskab for vandforsyningen Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002 Planlægning af beredskab for vandforsyningen Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 DET LOVMÆSSIGE GRUNDLAG M.V. 8 1.1.1 Beredskabsloven 8 1.1.2 Lov om vandforsyning

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

Roe Vandværk. Silkeborg Kommune

Roe Vandværk. Silkeborg Kommune for Roe Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Alarmeringsliste 2. Ekstern Telefonliste 3. Intern Telefonliste 4. Telefonliste følsomme forbrugere 5. Handlingsplan ved lækage/ledningsbrud 6. Handlingsplan

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben

Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben Køge-sagen: Forurening giver opmærksomhed! 2 Med pressen i hælene 3 Hektisk aktivitet i Kommandocentralen

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Lumsås Vandværk Oddenvej 97 4500 Nykøbing Sjælland Den 22. juni 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen besluttet at give Lumsås Vandværk

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a. 1 1.4 Placering

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR GØRLEV VANDFORSYNING. A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR GØRLEV VANDFORSYNING. A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3-4. Alarmeringsliste 5-9. Info i forbindelse med anvendelse af beredskabsplan 10. Telefon-Alarm-Liste

Læs mere

Danva Forsyninstræf Marts 2015

Danva Forsyninstræf Marts 2015 Danva Forsyninstræf Marts 2015 Kalundborg Forsyning Hans-Martin Friis Møller, Direktør Top-Interessenterne 1 Sikker drift Kalundborg Forsyning A/S er et selvstændigt aktieselskab, som blev dannet januar

Læs mere

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj Lumsås Vandværk Oddenvej 182 4500 Nykøbing Sj Den 28. juni 2016 Ophævelse af kogeanbefaling Lumsås Vandværk Efter samråd med Embedslægen har Odsherred Kommune besluttet, at påbuddet om kogeanbefaling i

Læs mere

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer.

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer. Beredskabsplanen 1 DANVA, 13. + 14. marts 2012, Peter Nordahn Forberedt på krisen 2 Beredskabsplanlægning handler om at forberede sig på de hændelser, der ikke kan klares ved hjælp af almindelige ressourcer

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 2013 Verninge Vandværk Lundgårdsvej 3 5690 tommerup Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner.

Læs mere

Mikrobiologiske drikkevandsforureninger på almene vandforsyninger i 2014 og 2015

Mikrobiologiske drikkevandsforureninger på almene vandforsyninger i 2014 og 2015 Mikrobiologiske drikkevandsforureninger på almene vandforsyninger i 214 og 215 Ida Lyng og Henrik L. Hansen, Embedslægerne Syd, Styrelsen for Patientsikkerhed Embedslægeinstitutionerne har de seneste seks

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere