Målet med medicinpakken på botilbud er at reducere antallet af medicineringsfejl, som kræver lægekontakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målet med medicinpakken på botilbud er at reducere antallet af medicineringsfejl, som kræver lægekontakt"

Transkript

1 Målet med medicinpakken på botilbud er at reducere antallet af medicineringsfejl, som kræver lægekontakt Medicinpakken Introduktion og indhold Version 2, udgivet august 2015

2 Medicinpakken Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Layout: Herrmann & Fischer Grafik: India Medicinpakken vil løbende blive revideret. Den seneste opdaterede version kan findes på projektets hjemmeside isikrehænder.dk Medicinpakken er et led i det tre-årige demonstrationsprojekt I sikre hænder. Projektet er et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. 2 Medicinpakken Introduktion og indhold

3 Introduktion til medicinpakken Mange patienter, der modtager sundhedsydelser i kommunerne, får medicin og ofte mange forskellige lægemidler. Det er en meget hyppig sundhedsfaglig ydelse i kommunerne at hjælpe patienterne med at indtage medicinen og holde styr på den, så der ikke sker fejl. I praksis arbejder det kommunale sundheds- og plejepersonale i en række tilfælde på lægens ansvar. For eksempel når en opgave, der ellers er forbeholdt lægen, delegeres til hjemmesygeplejen. Andre opgaver udføres af kommunens personale på borgerens vegne, fx kontakt til den ordinerende læge med henblik på genbestilling af medicin. Borgere, der får ordineret medicin og modtager medicineringsydelser fra kommunen, er i princippet patienter. Derfor anvendes denne betegnelse i medicinpakken, selv om der i kommunerne ofte anvendes andre betegnelser (borgere, beboere, brugere eller lignende). Selv om personalet gør en stor indsats omkring medicinhåndtering, sker der en gang imellem fejl. Det ved vi blandt andet fra rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser, hvor 67 % af de over rapporterede hændelser i kommunerne i 2013 handlede om medicin. Ikke alle fejl har alvorlige konsekvenser, men især hos kroniske svækkede patienter, der modtager stærkt virkende medicin, kan der være risiko for det. Botilbud Medicinpakken er målrettet de patienter, der i størst omfang modtager medicineringsydelser fra kommunens ansatte. Det gælder således beboere på kommunernes plejecentre, borgere der modtager ydelser fra hjemmesygeplejen og hjemmeplejen samt beboere i kommunens botilbud for social psykiatri og handicap (her kaldet botilbud ). Hensigten med pakken og de fire delpakker er ikke at ændre på eksisterende retningslinjer, ligesom det også forudsættes, at arbejdsopgaverne gennemføres efter den arbejdsdeling, der i øvrigt gælder i kommunen for det pågældende opgaveområde. Det er vigtigt at understrege, at der ud over pakken eksisterer en række andre retningslinjer for medicinhåndtering, som altid skal iagttages. Det gælder såvel regler udstedt af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse eller Sundhedsstyrelsen. Medicinpakken skal gøre det nemmere at sikre processen omkring medicinhåndtering i kommunerne, så det forhindres, at der sker fejl. Alle medarbejdere, der arbejder med medicinhåndtering, kan bidrage til, at det lykkes. Målet med pakken er at halvere antallet af medicineringsfejl, dvs. fejl, som medfører skader, eller som kræver ekstra behandling af patienten. Medicinpakken Introduktion og indhold 3

4 Indholdet i medicinpakken Medicinpakken har fire delpakker, som tilsammen dækker vigtige dele af medicinhåndteringen i kommunerne, og som beskriver best practice på området. De fire delpakker er: 1. Medicinafstemning 2. Medicinscreening 3. Tjekliste for sikker medicindispensering 4. Tjekliste for sikker medicinadministration Tilstedeværelsen af en opdateret medicinliste er en nødvendig forudsætning for gennemførelse af alle fire delpakker. Det er et obligatorisk krav fra myndighederne og indgår ikke som delpakke i I sikre hænder. I projektet forudsættes imidlertid, at der ved første kontakt med borgeren eller visitation af borgeren til ydelser vedrørende medicin, oprettes en opdateret medicinliste, baseret på medicinanamnese og andre tilgængelige medicinoplysninger, fx Fælles Medicinkort (FMK). 1. Medicinafstemning Efter alle udskrivninger af borgere fra sygehus afstemmes den pågældendes medicinliste med oplysninger om medicinordinationer og -ændringer modtaget fra sygehuset (fx epikrise, udskrivningsrapport eller udskrifter fra sygehusets medicinliste). Medicinafstemning omfatter nedenstående trin: Følgende information fremskaffes: a) Den medicinliste kommunen har oprettet for den pågældende patient, som var gældende for patienten umiddelbart inden indlæggelsen, b) Den medicinoversigt, der ifølge sygehuset var gældende ved udskrivelsen ( medicin ved udskrivelsen ) c) Oplysninger om medicinændringer der er sket på sygehuset (plejeforløbsplaner, sygeplejerapporter). Medicinlisten og medicinoversigten sammenholdes, og uoverensstemmelser og deres begrundelser noteres. Ved uoverensstemmelser opklares, fx ved kontakt til den/de ordinerende læge(r), om der foreligger begrundede ordinationer som grundlag for ændringerne. Medicinlisten opdateres ud fra de dokumenterede ændringer i den ordinerede medicin. Det Fælles Medicinkort inddrages, når det er tilgængeligt i kommunerne. Delpakken vedrørende medicinafstemning kan udvides til også at omfatte andre situationer end udskrivning fra sygehus, fx efter at patienten har afsluttet et ambulant behandlingsforløb med medicinændringer på sygehus eller speciallæge, eller efter akutte sygdomsepisoder involverende vagtlæge/praktiserende læge, hvor der er ændret i medicinen. I så fald afstemmes patientens medicinliste med oplysninger om ændringer og nyordinationer fra de involverede læger. 4 Medicinpakken Introduktion og indhold

5 2. Medicinscreening Hver måned screenes borgerens medicinliste for at afsløre mulig uhensigtsmæssig medicinbrug, hvor det kan være relevant, at lægen revurderer indikationen. I kommunale botilbud for socialpsykiatri og handikap anvendes en screeningsliste, der er særligt sammensat til denne målgruppe. Til screeningslisten for botilbud hører en oversigt over aktive stoffer i forskellige medicingrupper. Desuden er udarbejdet en tilhørende vejledning. Det samlede materiale findes i bilag 1. På baggrund af screeningen vurderes behov for henvendelse til ordinerende læge om patientens medicinering. Ved henvendelse til den ordinerende læge indgår også en beskrivelse af patientens tilstand inkl. relevante vitalparametre (fx puls, blodtryk, respirationsfrekvens og temperatur). 3. Medicindispensering Medicindispensering betyder at personalet optæller eller tilbereder medicin til indgift. I tjeklisten for sikker medicindispensering er medtaget punkter, som det er relevant at tjekke i forbindelse med medicindosering i doseringsæsker og kontrol af modtaget dosispakket medicin, hvilket oftest sker hver 14. dag. 4. Medicinadministration Medicinadminstration betyder at personalet udleverer medicin og hjælper patienten med at indtage medicinene samt efterfølgende observation af patienten. I tjeklisten for sikker medicinadministration er medtaget punkter, som det er relevant at tjekke i forbindelse med personalets udlevering af medicin og hjælp til patienterne med at indtage medicinen, hvilket oftest sker dagligt. Medicinpakken Introduktion og indhold 5

6 Driverdiagram Medicinpakkens forandringsteori kan opstillet i et driverdiagram som viser, hvordan de forskellige mål og processer er forbundne. Driverdiagrammet kan fungere som kommunikationsværktøj til at forklare en forandringsteori. Et driverdiagram er et struktureret diagram med tre eller flere niveauer Første kolonne Overordnet mål det ønskede reultat for patienterne (jo enklere jo bedre). Anden kolonne Primære drivere de faktorer, som kan påvirke resultatet. Tredie kolonne Seundære drivere de interventioner, som på mere specifikt niveau har vist sige at have en indflydelse på de primære drivere. Interventionerne skal så vidt muligt omhandle, hvad der sker med patienten, for at specificere hvor ydelserne finder sted, eller hvilken fagruppe der er involveret. Mål Primær Driver Sekundære Driver Sikker medicinhåndtering Medicin dispensering Medicin administration 300 dage siden sidste medicineringsfejl som kræver lægekontakt Sikker overlevering af medicinoplysninger i overgange Medicinafstemning Medicin screening Patient og pårørende involvering Uddannelse af patienter og pårørende 6 Medicinpakken Introduktion og indhold

7 Målinger i forbindelse med medicinpakken Hensigten med at måle i forbindelse med medicineringspakken i kommunerne er at vise de forbedringer, der sker ved implementering af pakken i enheden. Måling af kvalitet med henblik på udvikling og forbedring sker typisk med hyppige eller daglige målinger. Til at måle kvaliteten på et givet område benyttes indikatorer. En indikator er en målbar variabel, som anvendes til at overvåge og evaluere kvaliteten. Indikatorer kan groft opdeles i resultatindikatorer og procesindikatorer. Resultatindikatorer handler om, hvilket slutresultat enheden gerne vil opnå fx 300 dage mellem medicineringsfejl, som kræver lægekontakt. Proces indikatorerne siger noget om, hvorvidt de arbejdsgange og processer, som leder frem til det opsatte resultatmål, bliver udført. Fx er en del af processen, at borgere får foretaget medicinafstemning efter udskrivelse fra sygehus. Følgende indikatorer anvendes i forbindelse med medicinpakken. Resultatindikatorer: Dage siden sidste medicineringsfejl som har krævet lægekontakt. Procesindikatorer: Udskrivelser i mellem at en patient ikke har fået foretaget medicin afstemning inden for 24 timer efter udskrivelsen. Andelen af dispenseringer, hvor tjeklisten for sikker medicindispensering bliver anvendt. Andelen af administrationer, hvor tjeklisten for sikker medicinadministration bliver anvendt. Andelen af patienter, der har fået screenet deres medicinliste ved en STOP liste. En nærmere beskrivelse af målinger i projektet findes i dokumentet, som findes på projektets hjemmeside isikrehænder.dk: Mål og indikatorer for I sikre hænder I forbindelse med medicinpakkens anvendelse i botilbud anvendes desuden en særlig målemetode, der registrerer mulig medicin skade, MMS. Denne metode er særskilt beskrevet i bilag 3. Medicinpakken Introduktion og indhold 7

8 Forbedringsmodellen I sikre hænder vil arbejdet være baseret på forbedringsmodellen (Model for Improvement). Forbedringsmodellen er et enkelt og meget anvendeligt værktøj til at accelerere forandring- og forbedringsprocesser. Modellen består af to dele: 1. Svar på tre grundlæggende spørgsmål: hvad ønsker vi at opnå?, hvordan ved vi, at en forandring er en forbedring? og hvilke forandringer skal iværksættes for at skabe forbedringer?. 2. PDSA-cirklen (Plan-Do-Study-Act) er en systematisk metode til småskala-afprøvning, dvs. at forandringstiltag testes på en enkelt episode (fx hos én patient), erfaringer fra en test danner grundlag for småjusteringer og nye test. Tanken med PDSA-cirklen er, at forbedringstiltag, testes i småskala, indtil en optimal løsning, som fungerer i praksis, er fundet. Først derefter implementeres i stor skala. Metoden har vist sig velegnet til at skabe forbedringer i hurtigt tempo. Forbedringsmodellen Hvad ønsker vi at opnå? Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring? Hvilke forandringer kan iværksættes for at skabe forbedringer? Act Study Plan Do 3 spørgsmål + PDSA-cirkel = Forbedringsmodellen 8 Medicinpakken Introduktion og indhold

9 Om I sikre hænder Den samlede medicinpakke er en del af forbedringsprojektet I sikre hænder, som løber frem til udgangen af Projektet skal øge patientsikkerheden i kommunerne markant og give borgerne i ældreplejen en mere sikker pleje og behandling. Udover medicinpakken omfatter projekt I sikre hænder tre kliniske indsatser mod tryksår, fald og infektioner. Målet for de fire indsatsområder er at reducere antallet af skader ved at sikre, at den rette patient får den rette pleje og behandling til den rette tid. Frederiksberg, Lolland, Sønderborg, Thisted og Viborg Kommuner deltager i I sikre hænder, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og KL står bag projektet. På tværs af de fire kliniske indsatsområder arbejder I sikre hænder med to organisatoriske indsatsområder: forbedringsledelse samt patient- og pårørendesamarbejde. Forbedringsledelse Ledere på alle niveauer har en altafgørende rolle i arbejdet med at implementere pakkerne under de fire kliniske indsatsområder. De skal sikre fremdrift i arbejdet og har ansvaret for, at forbedringerne fastholdes på langt sigt. Det gør ledelserne blandt andet ved at prioritere området højt og sætte patientsikkerhed øverst på dagsordenen. På den måde kan de være med til at skabe rammerne for, at det bliver muligt at implementere infektionspakken og de øvrige pakker i de daglige arbejdsgange. En nærmere beskrivelse af forbedringsledelse i I sikre hænder findes i dokumentet Idékatalog til ledelse af forbedringsprojekter, som ligger på Patient- og pårørendesamarbejde Samarbejde med patienter og pårørende er en vigtig del af arbejdet med medicinpakken og de tre andre kliniske indsatsområder i I sikre hænder, da de udgør en vigtig ressource, som kan yde et stort bidrag til at øge sikkerheden og kvaliteten af plejen og behandlingen. Det vil altid være de sundhedsprofessionelle, der har ansvaret for at yde en sikker behandling af høj kvalitet. Men patienter og pårørende ser systemet fra et andet perspektiv og kan bidrage med nye idéer til forbedringer. Derfor bør personalet bevidst informere og inddrage patienterne og de pårørende, så man kan få gavn af deres ressourcer. En nærmere beskrivelse af patient- og pårørendesamarbejde i I sikre hænder findes i dokumentet Idékatalog til patient- og pårørendesamarbejde, som ligger på Medicinpakken Introduktion og indhold 9

10 Forklaring på anvendte begreber Dispensering: Personalet optæller eller tilbereder medicin til indgift. Dosis: Den mængde medicin, patienten skal have ved medicinering. Dosisdispensering: Maskinel pakning af lægemidler på apotek i doseringsbeholder (dosisposer), som er tilpasset lægemidlets konkrete anvendelse. Indikation: Lægens begrundelse for, hvorfor medicinen gives. Instruks: Ledelsens forskrift for, hvordan sundhedspersoner m.fl. skal forholde sig under givne omstændigheder. Instrukser omfatter retningslinjer for ansvars- og kompetencefordeling mellem sundhedspersoner og anvisninger på, hvilke procedurer sundhedspersoner bør følge. Medicinadministration: Personalets udlevering af medicin og hjælp til patienter med at indtage medicinen samt observation af patienten. Medicinordination: En læges beslutning om at behandle en patient med receptpligtig medicin eller med håndkøbsmedicin. Lægen kan meddele beslutningen skriftligt eller mundtligt. Beslutningen skal dokumenteres. Medicinliste (medicinskema): En samlet oversigt over patientens medicinordinationer. Sygeplejefaglige optegnelser (dokumentation): Ordnede optegnelser af planlagt og udført sygepleje. Kilde: Korrekt håndtering af medicin. Et værktøj for plejehjem, hjemmeplejen og bosteder, Sundhedsstyrelsen Medicinpakken Introduktion og indhold

11 Skema for sikker medicindispensering For alle patienter gennemgås nedenstående tjekliste i forbindelse med dispensering af medicin i doseringsæsker og kontrol af dosispakket medicin. Tjekliste - Sikker medicinhåndtering ved dispensering Ja Nej Ikke relevant Identifikation Medicinlisten er til rådighed ved al medicindispensering Doseringsæsker, dosisposer og andre beholdere med medicin er mærket med patientens navn og personnummer Medicinlisten indeholder en visuel reminder om medicin, der opbevares særskilt, fx i køleskab, eller hvis patienten får både dosispakket medicin og medicin fra doseringsæske Dispensering Det er undersøgt, om der er sket ændringer i medicinen siden sidste dispensering Den rette medicin er til stede i forhold til den gældende medicinliste kontroller om hvert præparat er dokumenteret korrekt mht. dosis/antal, ordination, styrke, indikation, evt. seponeringsdato Den tilberedte/ophældte medicin stemmer overens med medicinlisten mht. antal/mængde og tidspunkt på døgnet, og indholdet af dosispakket medicin tjekkes Medicin, der gives med andet interval end x gang dagligt (fx 1 gang ugentligt) er dokumenteret og markeret særskilt på medicinlisten) Medicinpakken Introduktion og indhold 11

12 Skema for sikker medicinadministration For alle patienter gennemgås nedenstående tjekliste i forbindelse med daglig administration af medicin. Tjeklisten kan suppleres efter lokalt behov, fx ved at inddrage særlige punkter om håndtering og opbevaring af dosispakket og sidedoseret medicin (herunder øjendråber, mikstur og stikpiller) eller om medicin med særlige risici ( risikosituationslægemidler ), fx insulin, morfika og warfarin. Tjekliste - Sikker medicinadministration Ja Nej Ikke relevant Identifikation Medicinlisten er til rådighed ved al medicinadministration Doseringsæsker, dosisposer og andre beholdere med medicin, er mærket med patientens navn og personnummer Administration Antallet af tabletter i doseringsæske og/eller dosispose stemmer overens med antallet på medicinlisten Al relevant medicin i forhold til medicinlisten er givet til den rigtige patient på det rigtige tidspunkt (medicin set indtaget) Ved kontrol af doseringsæsker/dosisposer i forbindelse med medicinadministration er det konstateret, at der ikke er efterladt ikke-administreret medicin 12 Medicinpakken Introduktion og indhold

13 Bilag 1 Vejledning til screening for mulig uhensigtsmæssig medicinbrug hos beboere i botilbud Beboere på botilbud får ofte medicin fra flere forskellige læger og har ofte været igennem lange behandlingsforløb. Det øger risikoen for uhensigtsmæssigheder i beboerens medicinering. Dette screeningsværktøj gør det muligt for personale og beboere at få en dialog med lægen om medicinen, hvis der ved screeningen findes tegn på uhensigtsmæssig medicinbrug. Screeningsværktøjet er udarbejdet af Pharmakon på baggrund af, hvad der i Danmark regnes for god praksis for brug af den omfattede medicin. Screeningen bygger dermed på valide kilder. Der kan være en god grund til at en beboers medicin afviger fra god praksis, men det er vigtigt, at både personalet og den ordinerende læge har taget aktivt stilling til afvigelser. Screeningsværktøjet består af en liste, som omfatter den medicin, man bør være særlig opmærksom på brugen af. Enten fordi medicinen kan give alvorlige bivirkninger, eller fordi den i kombination med anden medicin kan give problemer for beboeren. Det betyder, at beboerens medicinliste kan indeholde medicin, der ikke findes på screeningslisten. I projekt I sikre hænder, skal alle beboeres medicinlister screenes systematisk hver måned. Botilbuddet aftaler internt hvornår der skal screenes, hvem der foretager screeningen og tilbagemeldingen til lægen, samt hvilke(n) ordinerende læge(r) der skal meldes tilbage til. Som støtte for screeningen er udarbejdet et ark med en række bokse, der lister de aktive lægemiddelstoffer i medicinen, der skal screenes for inden for de enkelte medicingrupper. Sådan gør du 1. Sørg for at du har følgende til rådighed a. opdateret oversigt over beboerens medicin b. screeningslisten c. ark med bokse over lægemiddelstoffer du skal screene for d. computer, hvis du får brug for at slå noget op. 2. Udfyld rubrikken med oplysninger om dato, borgeren og dig selv 3. Dan dig et overblik over screeningslisten og borgerens medicin før du begynder selve screeningen 4. Gå screeningslisten systematisk igennem og sæt kryds i venstre kolonne på screeningslisten, hvis du afdækker et muligt medicineringsproblem 5. Når du har afsluttet screeningen, tager du en kopi af screeningslisten og medicinlisten 6. Send den udfyldte screeningsliste og medicinliste til lægen, hvis der er sket ændringer 7. Gem en kopi af screeningslisten og medicinlisten som dokumentation på botilbuddet. Medicinpakken Introduktion og indhold 13

14 Bilag 2 Screeningsliste til anvendelse i botilbud Mulig uhensigtsmæssig medicinbrug, som gør det relevant at kontakte ordinerende læge med henblik på revurdering af behandlingen Beboers navn: Beboers cpr.nr: Beboers adresse: Screening foretaget af: Screening foretaget den: Sæt x hvis screening positiv Medicin Screening Begrundelse Psykofarmaka 1 Antipsykotika (se boks 1) Borgeren anvender mere end én slags antipsykotisk medicin Som oftest er der ikke indikation for behandling med flere slags antipsykotika samtidigt. Det bør kun forsøges ved borgere, hvor anden antipsykotisk behandling (inklusiv clozapin) ikke har virket (1,2) 2 Antipsykotika (se boks 1) + Akineton, Kemadrin eller Lysantin 3 Antipsykotika + angst- og sovemedicin (se boks 1 og 3) 4 Angst- og sovemedicin (se boks 3) Borgeren får 2.generations antipsykotika og enten Akineton, Kemadrin eller Lysantin Borgeren får både antipsykotisk medicin og angst- og sovemedicin Borgeren får langtidsvirkende angst- og sovemedicin 2. generations antipsykotika giver ikke de bivirkninger, som Akineton, Kemadrin og Lysantin virker på, i et omfang der nødvendiggør brug af disse præparater. Risiko for forvirring hos ældre (1,8). Samtidig brug af antipsykotisk medicin og soveog nervemedicin anbefales ikke. Kombinationen har en kraftig sløvende virkning på borgeren (1) Det anbefales at undgå brug af langtidsvirkende sove- og nervemedicin, da det giver en sløvende effekt over en stor del af døgnet, og der er risiko for ophobning af medicin i kroppen (8-11). 14 Medicinpakken Introduktion og indhold

15 Sæt x hvis screening positiv Medicin Screening Begrundelse 5 Angst- og sovemedicin (se boks 3) Borgeren har været i daglig behandling med angst- og sovemedicin i mere end 4 uger Det anbefales at undgå daglig brug af angst- og sovemedicin i mere end 4 uger da medicinen giver afhængighed og da medicinens virkning aftager i løbet af få uger (8-11). 6 Psykofarmaka (se boks 2) Borgeren anvender mindst 2 slags psykofarmaka fra boks 2 samtidig 7 Prometazin En ældre borger anvender prometazin (Phenergan) Kombinationen af disse typer psykofarmaka kan påvirke hjerterytmen og i værste fald give hjertestop. Kombinationen kan anvendes, men borgerens hjerterytme bør monitoreres (3) Prometazin har en række bivirkninger og specielt hos ældre er der risiko for forvirring (8) 8 Antidepressiv medicin (se boks 4) 9 Tricyklisk antidepressiv medicin (se boks 4) 10 Lithium + smertestillende medicin af typen NSAID (se boks 5) 11 Morfin og morfinlignende medicin (boks 6 og 7) 12 Morfin og morfinlignende medicin (boks 6 og 7) 13 Smertestillende medicin af NSAID-typen (se boks 5) Borgeren bruger 2 slags medicin mod depression En ældre borger bruger tricyklisk antidepressiv medicin Borgeren får både litium og smertestillende medicin af NSAID-typen Smertestillende medicin Borgeren får morfin eller morfinlignende medicin, men får ikke medicin, der forebygger forstoppelse En ældre borger får morfin eller morfinlignende medicin Borgeren har anvendt smertestillende medicin af NSAIDtypen i mere end 2 uger Hjerte-kar medicin Samtidig brug af 2 slags medicin mod depression anbefales ikke på grund af risikoen for et såkaldt serotonergt syndrom. (5) Hos ældre er der risiko for forvirring og hjertepåvirkning. Øget risiko for død ved dosis på 100 mg og derover (8) Smertestillende medicin af NSAID-typen øger virkningen af litium. De to typer medicin kan anvendes samtidig, men kræver særlig opmærksomhed idet borgeren kan købe denne medicin i håndkøb. Det bør sikres, at lægen har taget stilling til om dosis af litium bør sættes ned for at undgå litiumforgiftning (6,7) Morfin og morfinlignende medicin hæmmer tarmens bevægelser og giver derfor ofte forstoppelse. Derfor er det som oftest nødvendigt at give medicin mod forstoppelse forebyggende, især hos ældre (8,9). Hos ældre er der risiko for forvirring og fald, og derfor kan det være nødvendigt at finde alternativ smertebehandling. Denne type medicin øger risikoen for mavesår. Hos ældre øger det desuden risikoen for blodprop i hjertet (8). 14 Acetylsalicylsyre Borgeren får en tablet med 150 mg acetylsalicylsyre Den anbefalede dosis er 1 tablet på 75 mg hver dag. Det giver den nødvendige blodfortyndende virkning, der forebygger blodpropper. Da acetylsalicylsyre øger risikoen for mavesår, anbefales det ikke at bruge en dagsdosis på 150 mg. (8,9,12) Medicinpakken Introduktion og indhold 15

16 Sæt x hvis screening positiv Medicin Screening Begrundelse 15 Acetylsalicylsyre Borgen får en tablet med 75 mg acetylsalicylsyre, men har ikke hjerte-karsygdom Acetylsalicylsyre forebygger blodpropper men bør, pga. risiko for udvikling af mavesår, ikke anvendes med mindre borgeren har haft en blodprop, angina pectoris eller anden hjertesygdom (9). 16 Acetylsalicylsyre + clopidogrel, ticagrelor eller prasugrel Borgeren har anvendt medicin med acetylsalicylsyre og medicin med enten clopidogrel, ticagrelor eller prasugrel i mere end 12 måneder Det kan have helbredsmæssige fordele at anvende en kombination af acetylsalicylsyre og enten clopidogrel, ticagrelor eller prasugrel i op til et år efter et hjertetilfælde. Herefter bør man kunne nøjes med et af præparaterne (9). 17 Furosemid Borgeren får vandrivende medicin, der indeholder furosemid, uden at have væskeophobninger 18 Asantin Retard Borgeren anvender Asantin Retard for at forebygge blodpropper 19 Digoxin Borgeren anvender digoxin for hjerteproblemer 20 Simvastatin Borgeren anvender simvastatin i doser over 40 mg Furosemid har som regel ingen langvarig effekt ved væskeansamlinger i kroppen eller ved hjerteinsufficiens. Er hyppig årsag til indlæggelse pga. fald, elektrolytforstyrrelser, dehydrering mm. (8) Bør ikke anvendes da den daglige dosis af acetylsalicylsyre bliver for lav (8, 9) Det er vigtigt at dosis løbende tilpasses pga. risiko for alvorlige bivirkninger hos især ældre. Der er som oftest andre og bedre alternativer til digoxin (8). Risiko for nedbrydning af muskelvæv og dødfald Medicin for gener i fordøjelsessystemet 21 Bisacodyl eller natriumpicosulfat 22 Mavesyrehæmmende medicin (se boks 8) Borgeren er ikke immobil, men har anvendt medicin med bisacodyl eller natrimpicosulfat i længere tid Borgeren har anvendt medicin, der hæmmer dannelsen af mavesyre i mere end 8 uger Anden medicin Langvarig brug frarådes med mindre borgeren også får morfin eller morfinlignende medicin. Ved langvarig brug er der risiko for at tarmens normale funktion er svær at genoprette (8) Det er kun relevant at bruge medicin der hæmmer dannelsen af mavesyre hvis borgeren har tilbagevendende mavesår har kraftige opstød af mavesyre i spiserøret får smertestillende medicin af NSAID-typen, som kan give mavesår (13) 23 Metoclopramid En ældre borger anvender kvalmestillende medicin med metoclopramid 24 Buscopan eller Ercoril En ældre borger anvender Buscopan eller Ercoril Hos ældre er der risiko for forvirring og parkinsonlignende symptomer (8). Tvivlsom effekt og risiko for forvirring hos ældre pga. medicinens bivirkninger (8) 16 Medicinpakken Introduktion og indhold

17 Sæt x hvis screening positiv Medicin Screening Begrundelse 25 Tolterodin, solifenacin, fesoterodin En ældre borger anvender medicin med tolterodin, solifenacin eller fesoterodin for overaktiv blære eller inkontinens Virkningen af disse typer medicin er marginal og giver mange bivirkninger. Hos ældre er der stor risiko for forvirring (8). 26 Kinin Borgeren anvender kinin for lægkramper eller restless legs Kinin har meget begrænset virkning på lægkramper og ingen virkning på restless legs. Samtidig giver Kinin bivirkninger som forvirring og tinnitus hos især ældre (8) 27 Donepezil Galantamin Memantin Rivastigmin 28 Medicin mod knogleskørhed (se boks 9) 29 Prednison Prednisolon Dexamethason Borgeren anvender medicin med donepezil, galantamin, memantin eller rivastigmin mod demens Borgeren anvender medicin mod knogleskørhed, men får ikke et tilskud af kalk og D-vitamin Borgeren er i behandling med prednison, prednisolon eller dexamethason, men får ikke samtidig tilskud af kalk og D-vitamin Der er usikkerhed om virkningen af medicin mod demens og der er ikke vist virkning ud over ½ år. Virkningen hos den enkelte bør derfor revurderes hvert ½-1 år. (8) For at forebygge knogleskørhed er det vigtigt at medicin mod knogleskørhed suppleres med et tilskud af kalk og D-vitamin (14). Steroiderne prednison, prednisolon og dexamethason øger knogletabet og hæmmer kroppens optag af kalk i knoglerne. Derfor bør borgere, der anvender disse præparater, samtidig have et tilskud af kalk og D-vitamin (13). Listen er udarbejdet af Pharmakon og inkluderer bl.a. IRF s liste over lægemidler, hvor indikationen bør revurderes hos ældre (8) 1. Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til patienter over 18 år. Sundhedsstyrelsen Antipsykotisk polyfarmaci i behandlingen af skizofreni en medicinsk teknologivurdering. Sundhedsstyrelsen 2011;11(1) 3. Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Psykiatrisk Selskab. Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka. Vejledning. Nr. 1, START-STOPP list 5. Referenceprogram for unipolar depression hos voksne. Sundhedsstyrelsen Ragheb M. The clinical significance of lithium-nonsteroidal anti-inflammatory drug interactions. J Clin Psychopharmacol 1990;10(5): Sundhedsstyrelsen Glintborg D. Lægemidler hvor indikationen bør revurderes hos ældre. Institut for Rationel Farmakoterapi. November Den Nationale Rekommandationsliste. Institut for Rationel Farmakoterapi. sidst opdateret juni Gerlach & Vestergaard. Psykofarmaka. Behandling af psykiske lidelser med nervemedicin. Psykiatri Fondens Forlag Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Sundhedsstyrelsen. 2008; Vejledning nr Dansk Kardiologisk Selskab, Dansk Selskab for Apopleksi, Dansk Thoraxkirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase. Antitrombotisk behandling ved kardiovaskulære Sygdomme»Trombokardiologi«. DCS Vejledning 2012 nr ProMedicinDk. Dansk Lægemiddel Information. Sidst opdateret september Dansk Selskab for Almen Medicin. Osteoporose i almen praksis med fokus på forebyggelse af frakturer hos ældre Medicinpakken Introduktion og indhold 17

18 Oversigt over aktive stoffer i forskellige medicingrupper I boksene er noteret navnene på de aktive stoffer i de forskellige medicingrupper. Hvis du er i tvivl om hvad det aktive stof i medicinen er, står navnet altid på emballagen. Du kan også slå det aktive stof op på Boks nr. 1 Antipsykotisk medicin 1. generations antipsykotika Chlorprothixen Flupentixol Haloperidol Levemepromazin Melperon Periciazin Perphenazin Pimozid Pipameron Prochlorperazin Sulpirid Zuclopenthixol 2. generations antipsykotika Amisulperid Aripiprazol Clozapin Olanzapin Paliperidon Quetiapin Risperidon Sertindol Ziprasidon Boks nr. 2 Psykofarmaka der kan give hjerteproblemer, hvis flere af dem anvendes samtidigt Clozapin Haloperidol Litium Metadon Pimozid Sertindol Ziprazidon Boks nr. 3 Angst og sovemedicin Langtidsvirkende Bromazepam Chlordiazepoxid Clobazam Clonazepam Diazepam Nitrazepam Øvrige Alprazolam Lorazepam Lormetazepam Midazolam Oxazepam Triazolam Zaleplon Zolpidem Zopiclon Boks nr. 4 Medicin mod depression Tricykliske antidepressiva Amitriptylin Clomipramin Dosulepin Doxepin Imipramin Maprotilin Nortriptylin Andre antidepressiva Citalopram Duloxetin Escitalopram Fluoxetin Fluvoxamin Isocarboxazid Mianserin Mirtazapin Moclobemid Paroxetin Reboxetin Sertralin Venlafaxin Moclobemid 18 Medicinpakken Introduktion og indhold

19 Boks nr. 5 Smertestillende medicin af NSAID-typen Celecoxib Dexketoprofen Diclofenac Dexibuprofen Etoricoxib Etodolac Glucosamin Ibuprofen Indometacin Lornoxicam Meloxicam Nabumeton Naproxen Phenylbutazon Piroxicam Tenoxicam Tiaprofensyre Tolfenamsyre Boks nr. 6 Morfin og morfin lignende medicin Buprenorphin Fentanyl Ketobemidon Metadon Morfin Nicomorphin Oxycodon Pethidin Tramdol Tarpentadol Boks nr. 7 Medicin mod forstoppelse Bisacodyl Natriumpicosulfat Lactulose Magnesiumoxid Midler med macrogol, chlorider og/eller phosphater Boks nr. 8 Medicin der hæmmer produktionen af mave syre Esomeprazol Lanzoprazol Omeprazol Pantoprazol Rabeprazol Boks nr. 9 Medicin mod knogleskørhed Alendronat Etidronat Ibandronsyre Risedronat Zoledronsyre Raloxifen Teriparatid Strontiumranelat Denosumab Medicinpakken Introduktion og indhold 19

20 Bilag 3 Indikatorer for mulig medicinskade (MMS) hos beboere i botilbud Screeningslisten sigter mod at opfange og forebygge medicineringer, der kan føre til medicinskade. Indikatorer for mulig medicinskade (MMS-indikatorer) viser hvordan en borgers medicinbrug kan være koblet til en efterfølgende gene eller skade. MMS- indikatorerne er afprøvet i flere studier, og det er påvist, at de har sammenhæng med faktiske medicinskader. Registrering af MMS Personalet noterer løbende de fem nævnte typer gener/skader, som ses i venstre kolonne i skemaet med MMS-indikatorer. En medicinansvarlig tjekker efterfølgende, om borgeren umiddelbart forud for genen/skaden havde et medicinbrug, som beskrevet i højre kolonne i skemaet. Begge dele skal være til stede, for at der registreres en MMS. Er man i tvivl om der er tale om en MMS, forsøges dette afklaret med en sundhedsfagligt uddannet person. Dage siden sidste mulige medicinskade (MMS) Type Målsætning Tællerdefinition Datakilder Dataindsamling og -behandling SPC diagram Pilotmålinger Resultatindikator 100 dage Dage mellem de to seneste mulige medicinskader inden for hver type MMS Lokal opgørelse. Data indsamles dagligt på enhedsniveau ved brug af MMS-skema. Hver gang der optræder en mulig medicinskade noteres datoen, typen af MMS og antallet af dage siden seneste tilfælde udregnes. Seriediagram eller T-diagram Der er behov for afprøvning af indikatoren i pilotmålinger. Andelen af patienter, som er vurderet for mulig medicinskade (MMS) i enheden Type Procesindikator Målsætning Mindst 95 % Nævnerdefinition Antal patienter i enheden med en gene eller skade angivet i venstre kolonne i MMS skemaet, og hvor genen/skaden er verificeret af en læge Tællerdefinition Antal patienter der opfylder nævnerdefinitionen og som er vurderet for mulig medicinskade jf.højre kolonne i MMS skemaet Datakilder Lokal opgørelse. 20 Medicinpakken Introduktion og indhold

21 Dataindsamling og -behandling SPC diagram Pilotmålinger Data indsamles dagligt på enhedsniveau med en stikprøve på fx 3-5 patienter, der opfylder nævnerdefinitionen. Er der under 6 patienter indgår alle i stikprøven. Der tælles, om MMS-vurderingen er udført, ikke om der blev fundet en MMS. Afhængig af stikprøvestørrelsen opgøres indikatoren ugentligt eller månedlig således, at der indgår mindst 10 og helst patienter i nævneren. Seriediagram Der er behov for afprøvning af indikatoren i pilotmålinger. Gene eller skade verificeret af en læge Medicinbrug umiddelbart forud for den gene eller skade, som borgeren pådrog sig Borgeren faldt og fik eventuelt et brud Borgeren fik langtidsvirkende angst- og sovemedicin (se boks 3) Borgeren fik medicin indeholdende enten prednison prednisolon dexamethason men ikke samtidig tilskud af kalk og D-vitamin Borgeren fik medicin indeholdende enten buscopan ercoril tolterodin solifenacin fesoterodin metoclopramid prometazin tricyklisk antidepressiv medicin (se Bilag 1, boks 4) Forstoppelse Halsbrand, sure opstød eller blødninger fra mave-tarmsystemet Blødninger Mundsvamp Borgeren fik morfin eller morfinlignende medicin (se Bilag 1, boks 6), men fik ikke medicin, der forebyggede forstoppelse (se Bilag 1, boks 7) Borgeren fik smertestillende medicin af NSAID-typen i mindst 7 dage (se Bilag 1, boks 5) Borgeren fik medicin indeholdende warfarin Borgeren fik både medicin indeholdende warfarin og smertestillende medicin af NSAID-typen (se Bilag 1, boks 5) eller antibiotika eller antidepressiv medicin af SSRI-typen (se Bilag 1, boks 4) Borgeren anvendte inhalationsmedicin indeholdende et af følgende lægemiddelstoffer: beclometason budesonid ciclesonid fluticason mometasonfuroate Tabel 1. MMS-indikatorer (indikatorer for mulig medicinskade). I tabellen henvises til en række bokse, som er udviklet som en støtte til afdækning af de relevante præparater til både screening for mulige medicinproblemer og screening for MMS. Listen består af udvalgte MMS-indikatorer og er udarbejdet af Pharmakon på baggrund af litteratur om MMS. Medicinpakken Introduktion og indhold 21

22 Litteratur 1. Ruths S. Evaluation of prescribing quality in nursing homes based on drug-specific indicators: The Bergen district nursing home (BEDNURS) study. Norsk Epidemiologi 2008; 18 (2): Campbell SM, Cantrill JA, Roberts D. Prescribing indicators for UK general practice: Delphi consultation study. BMJ 2000; 321: Mackinnon NJ, Hepler CD. Preventable drug-related morbidity in older adults 1. Indicator development. J Manag Care Pharm Sep-Oct; 8 (5): Morris CJ, Rodgers S, Hammersley VS, Avery AJ, Cantrill JA. Indicators for preventable drug related morbidity: application in primary care. Qual Saf Health Care Jun;13(3): Morris C, Cantrill J. Preventable drug-related morbidity indicators in the U.S. and U.K. J Manag Care Pharm Sep-Oct; 8 (5): Morris CJ, Cantrill JA, Hepler CD, Noyce PR. Preventing drug-related morbidity--determining valid indicators. Int J Qual Health Care Jun; 14 (3): Morris CJ, Cantrill JA. Preventing drug-related morbidity - the development of quality indicators. J Clin Pharm Ther Aug; 28 (4): Mackinnon NJ, Helper CD. Indicators of preventable drug-related morbidity in older adults 2. Use within a managed care organization. J Manag Care Pharm Mar-Apr;9(2): Flanagan PS, MacKinnon NJ, Bowles SK, Kirkland SA. Validation of four clinical indicators of preventable drug-related morbidity. Ann Pharmacother Jan; 38 (1): Guerreriro MP; Cantrill JA; Martins AP. Preventable drug-related morbicity. Determining valid indicators for primary care in Portugal. Acta Med Port 2007; 20: Links til lovgivning mv. 1) Sundhedsloven 2) Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 3) Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler, VEJ nr 9429 af 30/06/ ) Korrekt håndtering af medicin. Et værktøj for plejehjem, hjemmeplejen og bosteder, Sundhedsstyrelsen ) Sundhedsstyrelsens vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp, VEJ nr 115 af 11/12/ Medicinpakken Introduktion og indhold

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Tryksårspakken Introduktion, indhold og målinger Version 2, udgivet august 2015 www.isikrehænder.dk Tryksårspakken Udgivet af Dansk Selskab

Læs mere

Målet med medicinpakken på ældreområdet er at reducere antallet af medicineringsfejl, som kræver lægekontakt

Målet med medicinpakken på ældreområdet er at reducere antallet af medicineringsfejl, som kræver lægekontakt Målet med medicinpakken på ældreområdet er at reducere antallet af medicineringsfejl, som kræver lægekontakt Medicinpakken Introduktion og indhold Version 2, udgivet august 2015 www.isikrehænder.dk Medicinpakken

Læs mere

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Tryksårspakken Introduktion, indhold og målinger Version 3, udgivet januar 2017 www.isikrehænder.dk Tryksårspakken Udgivet af Dansk Selskab

Læs mere

Stop medicineringsfejl

Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Læringsseminar 2 Medicinering og introduktion til medicinpakken og indikatorer Torben Hellebek, praktiserende læge og Brian Bjørn, DSFP Hvorfor interessere

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Baggrund og evidens Medicinpakken Baggrund og evidens Version 2, udgivet august 2015

Baggrund og evidens Medicinpakken Baggrund og evidens Version 2, udgivet august 2015 Baggrund og evidens Medicinpakken Baggrund og evidens Version 2, udgivet august 2015 www.isikrehænder.dk Medicinpakken Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Layout: Herrmann & Fischer Grafik: India

Læs mere

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af dosisdispenseret medicin Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin Definition Dosisdispenseret medicin: Lægemidler, der kan pakkes med maskine i små plastikposer eller plastikbobler

Læs mere

Kom godt i gang med medicinscreening

Kom godt i gang med medicinscreening Kom godt i gang med medicinscreening Denne vejledning henvender sig til medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejeenheder, som arbejder med Medicinpakkens screeningsliste. Vejledningen skal lette arbejdet

Læs mere

Hvordan er brugen af data til forbedring forbundet med de daglige borger opgaver?

Hvordan er brugen af data til forbedring forbundet med de daglige borger opgaver? Hvordan er brugen af data til forbedring forbundet med de daglige borger opgaver? LS 2 ISH 10 & 11 oktober 2017 Pia Tjørnelund, sygeplejerske Sønderborg kommune Arjen Stoop, chefkonsulent Dansk Selskab

Læs mere

Mål og indikatorer Tryksår og medicin

Mål og indikatorer Tryksår og medicin Mål og indikatorer Tryksår og medicin Mål og indikatorer Tryksår og medicin Version 1, udgivet februar 2017 Indledning I Sikre Hænder har til formål at vise, at det er muligt med en målrettet indsats at

Læs mere

Nye botilbud Gennemgang af Medicinpakken Hvordan kommer vi i gang med den? Bjarke Abrahamsen Kirsten Pultz Linda Aagaard Thomsen

Nye botilbud Gennemgang af Medicinpakken Hvordan kommer vi i gang med den? Bjarke Abrahamsen Kirsten Pultz Linda Aagaard Thomsen Nye botilbud Gennemgang af Medicinpakken Hvordan kommer vi i gang med den? Bjarke Abrahamsen Kirsten Pultz Linda Aagaard Thomsen Mål med medicinpakken At reducere antallet af medicineringsfejl, som kræver

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Forebyg medicineringshændelser Masterclass i Kommunal Medicinhåndtering 2015

Forebyg medicineringshændelser Masterclass i Kommunal Medicinhåndtering 2015 Forebyg medicineringshændelser Masterclass i Kommunal Medicinhåndtering 2015 Typiske risikofyldte medicineringshændelser med udgangspunkt i særlig farlige lægemidler udgangspunkt i særlig farlig situationer

Læs mere

Hvordan ved vi, at en forandring er en forbedring?

Hvordan ved vi, at en forandring er en forbedring? Hvordan ved vi, at en forandring er en forbedring? Rie L R Johansen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Arjen Stoop, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Pia Bladt Tjørnelund, Sønderborg Kommune Reflekter

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i 19. januar 2015 Sagsnr. 5-2910-5/1 Helsingør Kommune 2014 Tilsynene i Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt otte tilsynsbesøg på følgende botilbud

Læs mere

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Tryksårspakken Introduktion, indhold og målinger Version 1, udgivet oktober 2013 www.isikrehænder.dk Tryksårspakken Introduktion, indhold

Læs mere

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejl. nr. 9429 af 30/06/2006

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Målet med medicinpakken er at sikre, at den rette borger får den rette medicin til den rette tid

Målet med medicinpakken er at sikre, at den rette borger får den rette medicin til den rette tid Målet med medicinpakken er at sikre, at den rette borger får den rette medicin til den rette tid Medicinpakken Introduktion og indhold Version 4, udgivet februar 2017 www.isikrehænder.dk Medicinpakken

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Faldpakken. Hospitalsenheden Horsens. Hospitalsenheden Horsens. Version 0 (oktober 2014)

Faldpakken. Hospitalsenheden Horsens. Hospitalsenheden Horsens. Version 0 (oktober 2014) Faldpakken Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens. Version 0 (oktober 2014) Hvorfor skal en faldindsats prioriteres højt? Internationale studier viser, at ca. en tredjedel af ældre over 65 år

Læs mere

Diskutér to og to. 1. Hvorfor bruger vi data i forbedringsarbejdet? 2. Hvornår bruger vi data i forbedringsarbejdet?

Diskutér to og to. 1. Hvorfor bruger vi data i forbedringsarbejdet? 2. Hvornår bruger vi data i forbedringsarbejdet? Data vi lærer af Diskutér to og to 1. Hvorfor bruger vi data i forbedringsarbejdet? 2. Hvornår bruger vi data i forbedringsarbejdet? Hvorfor har vi så stor fokus på data? Fordi data brugt rigtigt kan understøtte

Læs mere

Kvalitet og sikkerhed i medicineringen på kommunale botilbud

Kvalitet og sikkerhed i medicineringen på kommunale botilbud Kvalitet og sikkerhed i medicineringen på kommunale botilbud Fra uddannelse til nye rutiner Oktober 2016 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 www.pharmakon.dk Kvalitet og sikkerhed

Læs mere

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN Medicingennemgang og højrisikomedicin Indledning Projektet Sikker Psykiatri er et samarbejde mellem Danske Regioner, TrygFonden, Det Obel-ske Familiefond og Dansk

Læs mere

En best practice-model for sikker dosisdispensering

En best practice-model for sikker dosisdispensering En best practice-model for sikker dosisdispensering Et resultat af projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Modellen er udarbejdet på basis af de anbefalinger til dosisdispenseringsordningen, som

Læs mere

Infektionspakken - workshop

Infektionspakken - workshop Infektionspakken - workshop Formål med sessionen Få sat en ramme for arbejdet med infektionspakken Komme videre med ideer til afprøvninger Lære at bruge driverdiagrammer DRIVERDIAGRAMMER 3 Driverdiagrammer

Læs mere

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri.

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri. Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Titel: Generelt om medicinhåndtering Standard: Medicinhåndtering Godkendt

Læs mere

MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN

MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN Formålet med instruksen er at sikre: Den rigtige borger får den rigtige medicin, i den rigtige dosis, på det rigtige tidspunkt og på rette måde Den rehabiliterende tankegang

Læs mere

Mål og indikatorer Version 5, marts 2016

Mål og indikatorer Version 5, marts 2016 Mål og indikatorer Version 5, marts 2016 1 Indledning I sikre hænder er et projekt, som har til formål at vise, at det er muligt med en målrettet indsats at reducere unødige skader på borgere i primærsektoren.

Læs mere

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård Bilag 2 Medicininstruks for Elleslettegård Formålet: Formålet med denne medicininstruks er at sikre en sikker medicinhåndtering og dermed at forebygge utilsigtede hændelser. Eleven skal have den rigtige

Læs mere

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr. 20160228 Reference usk T +4 4488930 E usk@dkma.dk Ændring af tilskudsklausul for duloxetin 30 og 60 mg Den 30. september 2011 afsluttede vi revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler (Til læger, plejepersonale på sygehuse, i plejeboliger og i hjemmeplejen samt andet personale, der medvirker ved medicinhåndtering) 1 Indledning 3 2

Læs mere

Målet med faldpakken er at reducere antallet af fald og faldudløste skader

Målet med faldpakken er at reducere antallet af fald og faldudløste skader Målet med faldpakken er at reducere antallet af fald og faldudløste skader Version 2, udgivet august 2015 www.isikrehænder.dk Faldpakken Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Layout: Herrmann &

Læs mere

Målet med infektionspakken er at reducere antallet af infektioner

Målet med infektionspakken er at reducere antallet af infektioner Målet med infektionspakken er at reducere antallet af infektioner Infektionspakken Introduktion og indhold Version 1, udgivet april 2015 www.isikrehænder.dk Infektionspakken Udgivet af Dansk Selskab for

Læs mere

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering 1 Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for medicinhåndtering ved Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale retningslinjer

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 2 Emne: Medicinering i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget for psykiatri og socialområdet

Læs mere

Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering

Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering Juli 2012 Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Skovvængets lokale instruks for: Hvordan medicinhåndtering skal foregå Hvordan det skal

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Medicin er vigtig også på botilbud

Medicin er vigtig også på botilbud Medicin er vigtig også på botilbud Erfaringer fra hverdagsobservationer Charlotte Meinicke Farmaceut Konsulent i Type2dialog Hvorfor har jeg en mening om emnet? 16 års erfaring med kompetenceudvikling

Læs mere

Databilag til Status på I Sikre Hænder november 2015

Databilag til Status på I Sikre Hænder november 2015 SSA staben Enhed: Modernisering og Kvalitet Sagsbeh.: Merete Larsen Dato:oktober 2015 Databilag til Status på I Sikre Hænder november 2015 Projektet I Sikre Hænder er et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening,

Læs mere

Sagsnummer 20-17-78/4 Udfyldt af Embedslægeinstitution. Besøgsdato 07-09-2006 Navn og adresse på plejehjem Kommune. Amt

Sagsnummer 20-17-78/4 Udfyldt af Embedslægeinstitution. Besøgsdato 07-09-2006 Navn og adresse på plejehjem Kommune. Amt Sagsnummer 20-17-78/4 Udfyldt af Embedslægeinstitution Konklusioner Anna Lise Wagner ELIFRB Besøgsdato 07-09-2006 Navn og adresse på plejehjem Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Amt Frederiksborg Amt

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Side 1 af 10 VEJ nr 9429 af 30/06/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-07-2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Accession C20060942960 Entydig dokumentidentifikation AI002273 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hillerød Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hillerød Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Herning Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Herning Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser Sagsnummer 3-17-186/3 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 3 Besøgsdato 16-10-2008 Navn og adresse på plejehjem Kommune 480 Region Antal beboere 26 Sundhedsfaglig konsulent Karen Prahl

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 1-17-139/6 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 1 kmd kmd Besøgsdato 04-10-2010 Navn og adresse på plejehjem Kommune 849 Region Antal beboere Møllegården,,Vestergade 9, 9460

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 Omsorgscenter Hvissinge Adresse: Stenager 2, 2600 Glostrup Kommune: Glostrup Leder: Louise Sjørslev(Leder af ældreområdet) Telefon: 30 44 88 20 E-post: louise.sjorslev@glostrup.dk

Læs mere

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler,

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler, Til lægen Ændring af medicintilskud til glucosamin og visse lægemidler mod depression og angst Glucosamin Den 28. november 2011 bortfalder tilskuddet til glucosamin. Lægemidler mod depression og angst

Læs mere

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering Marts 2013 Revideret 10. marts, 2014 (Per) Dokumenttype: Regionalt retningsgivende dokument Anvendelsesområde: Alle centre

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejehjemmet Søndervang Adresse: Nyelandsvej 87, 2000 Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Leder: Lene Wichmann Telefon: 61 18 92 74 E-post: lewi01@frederiksberg.dk Dato

Læs mere

Rationel farmakoterapi

Rationel farmakoterapi Rationel farmakoterapi - personalet spiller en vigtig rolle! Heidi Kudsk, farmaceut Agenda o Tørre tal o Farmakologiske fokuspunkter o Rationel farmakoterapi omsat til praksis BRAINSTORM aktiv deltagelse

Læs mere

Handleplan for opfølgning på Embedslægetilsyn 2015

Handleplan for opfølgning på Embedslægetilsyn 2015 Plejecenter Kirstinehaven den 3/9 2015 Handleplan for opfølgning på Embedslægetilsyn 2015 Tilsynet fandt sted d. 15/6 2015 Handleplan er udarbejdet d. 3/9 2015 af Udviklingssygeplejerske Stine Briand og

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederiksberg Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederiksberg Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN. Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted. Kommune: Thisted. Leder: Winnie Halkjær. Telefon: 99 17 45 00

Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN. Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted. Kommune: Thisted. Leder: Winnie Halkjær. Telefon: 99 17 45 00 Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted Kommune: Thisted Leder: Winnie Halkjær Telefon: 99 17 45 00 E-post: wiha@thisted.dk og sikkerpost@thisted.dk Dato for

Læs mere

INDIKATORER FOR MEDICINPAKKERNE

INDIKATORER FOR MEDICINPAKKERNE INDIKATORER FOR MEDICINPAKKERNE Indikatorer for medicinpakkerne I projektet Sikker Psykiatri indgår en række løbende målinger, der har til formål at støtte og monitorere forbedringsprocessen. Mere om målestrategien

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af depression Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014.

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014. Tilsynsrapport 2013 8. juli 2013 J. nr. 5-2211-1069/1 Øster Elkjær Pleje Adresse: Erritsø Bygade 85, 7000 Fredericia Kommune: Fredericia Leder: Ea Gissh Seeger Telefon: 72 10 57 82 E-post: ea.seeger@fredericia.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-257/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ishøj Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20 E-mail

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Favrskov Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Favrskov Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 10-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 49 Hedebo,,Degnestræde

Læs mere

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Team skovcentret Lolland kommune Pårørende 10 lejligheder 10 lejligheder Visitation Psykiatri 17 SSA TL 19 SSH Team Træning Sygehus 13 lejligheder 5 pladser 12 lejligheder

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10 Tilsynsrapport 2015 Smedegården Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev Kommune: Hjørring Leder: Mette Færch Telefon: 72 33 53 10 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 31. august 2015 SST-id:

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Plejecentret Skovgården/Under. Adresse: Timandsvej 25, 9560 Hadsund. Kommune: Mariagerfjord. Leder: Dorte Lynge

Tilsynsrapport 2014. Plejecentret Skovgården/Under. Adresse: Timandsvej 25, 9560 Hadsund. Kommune: Mariagerfjord. Leder: Dorte Lynge Tilsynsrapport 2014 Plejecentret Skovgården/Under Bøgen Adresse: Timandsvej 25, 9560 Hadsund Kommune: Mariagerfjord Leder: Dorte Lynge Telefon: 97 11 47 16 E-post: sikkerpost@mariagerfjord.dk Dato for

Læs mere

Sosu er til kamp mod medicinfejl

Sosu er til kamp mod medicinfejl Sosu er til kamp mod medicinfejl Social- og sundhedsassistenterne er med i front, når flere kommuner nu sætter fokus på medicinfejl. Af Anni Heiberg Social- og sundhedsassistenterne er i forreste række,

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Ældrecentret Vendelbocentret. Adresse: Vendelbogade 10, 9870 Sindal. Kommune: Hjørring. Leder: Karina Johansen

Tilsynsrapport 2014. Ældrecentret Vendelbocentret. Adresse: Vendelbogade 10, 9870 Sindal. Kommune: Hjørring. Leder: Karina Johansen Tilsynsrapport 2014 Ældrecentret Vendelbocentret Adresse: Vendelbogade 10, 9870 Sindal Kommune: Hjørring Leder: Karina Johansen Telefon: 72 33 53 50 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 25.

Læs mere

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Version, udarbejdet af og dato: Version 1: Udarbejdet af: Anne-Marie Nielsen, Connie Aabo,

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem

Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem J.nr. 4-17-151/3 P nr. 1003253007 Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem Adresse: Helsingborggade 16, 2100 København Ø Kommune: København Leder: Margit Lundager Dato for tilsynet: 9. juli 2008 Telefon:

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Kronborgsund. Adresse: Sundtoldvej 4st, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Camilla Kolind Glæsel

Tilsynsrapport 2014. Kronborgsund. Adresse: Sundtoldvej 4st, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Camilla Kolind Glæsel Tilsynsrapport 2014 Kronborgsund Adresse: Sundtoldvej 4st, 3000 Helsingør Kommune: Helsingør Leder: Forstander Camilla Kolind Glæsel Telefon: 41 86 81 92 E-post: ckg07@helsingor.dk Dato for tilsynet: 18.

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet har

Læs mere

Læger ved ikke nok om seponering

Læger ved ikke nok om seponering 6 FARMACI 05 MAJ 2015 SEPONERING Læger ved ikke nok om seponering Alt for mange danskere tager uhensigtsmæssig medicin, fordi lægerne er usikre på, hvornår en behandling skal stoppes. En ny ph.d.-afhandling

Læs mere

Hvorfor et projekt om maskinel dosisdispensering?

Hvorfor et projekt om maskinel dosisdispensering? En patienthistorie Hvorfor et projekt om maskinel dosisdispensering? Selv om maskinel dosisdispensering har været anvendt i 10 år, er der stadig begrænset viden om hvordan ordningen påvirker patientsikkerheden.

Læs mere

Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej

Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej J.nr: 3-19-58/1 Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej Adresse: Skovsbovej 111 Kommune: Svendborg Leder: Helle Friedrichsen Dato for tilsynet: 18. februar 2011 Telefon: 62236700 E-post: Helle.Friedrichsen@svendborg.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune J. nr. 4-17-256/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hørsholm Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Angreb på medicinlister

Angreb på medicinlister Angreb på medicinlister Farmaceut Dorte Glintborg Institut for Rationel Farmakoterapi Type 2-diabetes = polyfarmaci Medisam projekt 2008: 10,1 (4-24) lægemidler per patient 67 år (47-84) 1 Medicingennemgang:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 FUGLEPARKEN PLEJEHJEM. Adresse: Nattergalevej 1, 4250 Fuglebjerg. Kommune: Næstved. Leder: Kirsten Callesen. Telefon: 55 88 16 00

Tilsynsrapport 2013 FUGLEPARKEN PLEJEHJEM. Adresse: Nattergalevej 1, 4250 Fuglebjerg. Kommune: Næstved. Leder: Kirsten Callesen. Telefon: 55 88 16 00 Tilsynsrapport 2013 11. juni 2013 Sagsnr. 5-2211-2602/1/ Reference IRT T 7222 8654 E seost@sst.dk FUGLEPARKEN PLEJEHJEM Adresse: Nattergalevej 1, 4250 Fuglebjerg Kommune: Næstved Leder: Kirsten Callesen

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

Indikatorer for medicinpakkerne

Indikatorer for medicinpakkerne Indikatorer for medicinpakkerne Indikatorer for medicinpakkerne I projektet Sikker Psykiatri indgår en række løbende målinger, der har til formål at støtte og monitorere forbedringsprocessen. Mere om målestrategien

Læs mere

Sagsnummer /2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer /2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-14/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 07-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 95 Strandcentret,,Frydenhøj

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Gentofte Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Gentofte Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5 Side 1 af 6 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Forbedringsmodellen - Kom godt i gang med afprøvninger

Forbedringsmodellen - Kom godt i gang med afprøvninger Forbedringsmodellen - Kom godt i gang med afprøvninger Josefine Krøyer Projektleder i Sikker Psykiatri, Region Sjælland Rikke vb Hollesen, Improvement Advisor, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Læringsmål

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Plejecenter Valdemarsgade. Adresse: Valdemarsgade 25-27, 9700 Brønderslev. Kommune: Brønderslev. Leder: Lene Weibel Christiansen

Tilsynsrapport 2014. Plejecenter Valdemarsgade. Adresse: Valdemarsgade 25-27, 9700 Brønderslev. Kommune: Brønderslev. Leder: Lene Weibel Christiansen Tilsynsrapport 2014 Plejecenter Valdemarsgade Adresse: Valdemarsgade 25-27, 9700 Brønderslev Kommune: Brønderslev Leder: Lene Weibel Christiansen Telefon: 99 45 54 33 E-post: sikkerpost@99454545.dk Dato

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Medicinvejledninger - frivillige. Indholdsfortegnelse

Medicinvejledninger - frivillige. Indholdsfortegnelse Medicinvejledninger - frivillige Indholdsfortegnelse Overdragelse af medicin fra forældre og pårørende til dagtilbud...2 Opgave- og ansvarsfordeling mellem døgntilbud og dagtilbud vedr. medicinskema, transport

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 SKÆLSKØR PLEJECENTER. Adresse: Norvænget 5, 4230 Skælskør. Kommune: Slagelse. Leder: Pernille Pedersen. Telefon: 58 57 35 00

Tilsynsrapport 2013 SKÆLSKØR PLEJECENTER. Adresse: Norvænget 5, 4230 Skælskør. Kommune: Slagelse. Leder: Pernille Pedersen. Telefon: 58 57 35 00 Tilsynsrapport 2013 SKÆLSKØR PLEJECENTER 28. maj 2013 Sagsnr. 5-2211-436/1/ Reference IRT T +4572227933 E sjl@sst.dk Adresse: Norvænget 5, 4230 Skælskør Kommune: Slagelse Leder: Pernille Pedersen Telefon:

Læs mere

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015.

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE Vi afslutter

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejeboligcenter Fælledgården Adresse: Drejøgade 3, 2100 København Ø Kommune: København Leder: Centerchef Anne Birgitte Østergaard Telefon: 23 27 78 71 E-post: at1r@suf.kk.dk

Læs mere

Godkendt: September 2016

Godkendt: September 2016 1 of 5 Overskrift: Medicinhåndtering Akkrediteringsstandard: Dokumentation for lægemiddelordination/ Lægemiddeldispensering/ Lægemiddeladministration Formål: Godkendt: September 2016 Revideres: September

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Plejeboligerne Parkvænget. Adresse: Parkvej 88, 7500 Holstebro. Kommune: Holstebro. Leder: Plejeboligleder Heike Pedersen

Tilsynsrapport 2012. Plejeboligerne Parkvænget. Adresse: Parkvej 88, 7500 Holstebro. Kommune: Holstebro. Leder: Plejeboligleder Heike Pedersen Tilsynsrapport 2012 J.nr. /5-2211-848/1 Plejeboligerne Parkvænget Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse: Parkvej 88, 7500 Holstebro

Læs mere

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang?

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvordan finder du patienterne? Hvordan gør du i praksis? Hvordan kommer du i gang? Hvilke patienter

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-1583/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Ringkøbing-Skjern Kommune 2012 Tilsynene i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for uanmeldt genbesøg på Korsløkkehaven

Tilsynsrapport 2013 for uanmeldt genbesøg på Korsløkkehaven 23. januar 2013 Tilsynsrapport 2013 for uanmeldt genbesøg på Korsløkkehaven Adresse: Korsløkkehaven 2-6, 5220 Odense SØ Kommune: Odense Leder: Alice Sundstrøm Telefon: 65513425 E-post: asu@odense.dk Dato

Læs mere

Medicinhjælp til 500 ældre i hjemmeplejen

Medicinhjælp til 500 ældre i hjemmeplejen 6 FARMACI 07 AUGUST 2014 Medicinhjælp til 500 ældre i hjemmeplejen En aftale mellem Jernbane Allé Apotek i Vanløse og den lokale hjemmepleje har sikret medicingennemgang til knap 500 ældre. Samtidig har

Læs mere