UDKAST TIL BETÆNKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling /2129(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forebyggelse af aldersbetingede sygdomme hos kvinder (2012/2129(INI)) Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling Ordfører: Roberta Angelilli PR\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_INI INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING...3 BEGRUNDELSE...10 PE v /12 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING om forebyggelse af aldersbetingede sygdomme hos kvinder (2012/2129(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder; der henviser til hvidbogen "Sammen om sundhed: en strategi for EU " (COM(2007)0630); der henviser til hvidbogen "En EU-strategi om sundhedsproblemer i relation til ernæring, overvægt og fedme" (COM(2007)0279); der henviser til Kommissionens rapport om kvinders sundhed i EU; der henviser til Kommissionens meddelelse "Konsekvenserne af befolkningsaldringen i EU" (COM(2009)0180); der henviser til Kommissionens meddelelse "Solidaritet på sundhedsområdet: begrænsning af uligheder på sundhedsområdet i EU" (COM(2009)0567); der henviser til Kommissionens meddelelse "Europæisk partnerskab om en indsats mod kræft" (COM(2009)0291); der henviser til rapport "Empower Women - Combating Tobacco Industry Marketing in the WHO European Region" (WHO, 2010); der henviser til rapport "The 2012 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies" (European Economy 4/11. Europa-Kommissionen, 2011); der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 940/2011/EU af 14. september 2011 om det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne; der henviser til konklusionerne fra FN's topmøde om ikkeoverførbare kroniske sygdomme af september 2011; der henviser til "Horisont 2020" - rammeprogram for forskning og innovation (COM(2011)0808); der henviser til Eurostats rapport om aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne og om en statistisk beskrivelse af EU 2012; der henviser til Eurobarometers rapport "Aktiv aldring" (2012); der henviser til Kommissionens meddelelse "Opfølgning af den strategiske PR\ doc 3/12 PE v01-00

4 gennemførelsesplan, som det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring har udarbejdet" (COM(2012)0083); der henviser til hvidbogen "En dagsorden for tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner" (COM(2012)0055); der henviser til sin beslutning af 6. december 2006 om fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet "En europæisk dimension i forebyggelsen af overvægt, fedme og kroniske sygdomme" 1 (COM(2005)0637); der henviser til sin beslutning af 12. juli 2007 om foranstaltninger til bekæmpelse af hjerte-kar-sygdomme 2 ; der henviser til sin beslutning af 19. februar 2009 om mental sundhed 3 ; der henviser til sin beslutning af 6. maj 2009 om aktiv integration af mennesker, der er udstødt fra arbejdsmarkedet 4 ; der henviser til sin beslutning af 12. november 2009 om fælles programmering af forskning til bekæmpelse af neurodegenerative sygdomme, særlig Alzheimers 5 ; der henviser til sin beslutning af 6. maj 2010 om Kommissionens meddelelse "Europæisk partnerskab om en indsats mod kræft" 6 ; der henviser til sin beslutning af 7. september 2010 om kvindernes rolle i et aldrende samfund 7 ; der henviser til sin beslutning af 11. november 2010 om de demografiske udfordringer og solidariteten mellem generationerne 8 ; der henviser til sin beslutning af 26. juli 2011 om situationen for kvinder, som nærmer sig pensionsalderen 9 ; der henviser til sin beslutning af 15. september 2011 om Den Europæiske Unions holdning og engagement forud for FN's møde på højt plan om forebyggelse af og kontrol med ikkeoverførbare sygdomme 10 ; der henviser til sin beslutning af 7. marts 2012 om tackling af diabetesepidemien i EU 11 ; 1 EUT C 250 E af , s Vedtagne tekster, P6_TA(2007) Vedtagne tekster, P6_TA(2009) Vedtagne tekster, P6_TA(2009) Vedtagne tekster, P7_TA(2009) Vedtagne tekster, P7_TA(2010) Vedtagne tekster, P7_TA(2010) Vedtagne tekster, P7_TA(2010) Vedtagne tekster, P7_TA(2011) Vedtagne tekster, P7_TA(2011) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0082. PE v /12 PR\ doc

5 der henviser til sin beslutning af 24. maj 2012 med henstillinger til Kommissionen om gennemførelse af princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi 1 ; der henviser til forretningsordenens artikel 48; der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0000/2012); Baggrund A. der henviser til, at EU fremmer den menneskelige værdighed og anerkender individets ret til at få adgang til sygdomsforebyggelse og lægebehandling såvel som ældres ret til et værdigt og uafhængigt liv og til at deltage i det sociale og kulturelle liv; B. der henviser til, at befolkningsaldringen er en af de største udfordringer for Europa, at mere end 87 mio. mennesker i EU er over 65 år (17,4 %), og at antallet ifølge prognoserne vil være mere end 150 mio. i år 2060 (ca. 30 %); C. der henviser til, at kvinder har en højere forventet levealder (82,4 år) end mænd (76,4 år); D. der henviser til, at beskæftigelsen for kvinder i alderen år i 2010 var på 38,6 %, mens den var på 54,5 % for mænd i samme alder; E. der henviser til, at kvinders lønninger er lavere end mænds (den gennemsnitlige lønforskel mellem kønnene i EU er på 17,5 %); F. der henviser til, at kvinder for at forene arbejds- og familieliv ud over at tage sig af husholdnings- og familieopgaver gratis ofte vælger eller er nødt til at vælge deltidsarbejde eller uregelmæssige eller atypiske arbejdsopgaver med heraf følgende konsekvenser for de pensionsbidrag, de indbetaler; G. der henviser til, at 23,9 % af den europæiske befolkning mellem 50 og 64 år (25,9 % af kvinderne og 21,7 % af mændene) er fattigdomstruet; H. der henviser til, at 75,8 % af kvinderne over 65 år bor alene, hvilket bl.a. skyldes skilsmisse, separation eller ægtefællens død; I. der henviser til, at tallet for alvorligt materielt afsavn blandt kvinderne over 65 år i 2009 var på 7,6 %, mens det var på 5,5 % for mænd; Sygdomme forbundet med aldring J. der henviser til, at kvinder rammes af kroniske og invaliderende sygdomme i højere grad end mænd, og at de følgelig udsættes for forringet livskvalitet; K. der henviser til, at de former for kræft, der hyppigst rammer kvinder, ifølge de senest 1 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0225. PR\ doc 5/12 PE v01-00

6 tilgængelige oplysninger (IARC) er brystkræft (29,7 %), tyktarms- og endetarmskræft (13,5 %) samt lungekræft (7,4 %); L. der henviser til, at hjerte-kar-sygdomme resulterer i mere end 2 mio. dødsfald om året i medlemsstaterne, hvilket udgør 42 % af samtlige dødsfald i EU; M. der henviser til, at hjerte-kar-sygdomme står for 45 % af dødsfaldene blandt kvinder og 38 % blandt mænd; N. der henviser til, at diabetes er en af de mest almindelige ikkeoverførbare sygdomme, der rammer mere end 33. mio. EU-borgere, at tallet sandsynligvis vil stige til 38 mio. i 2030, og at ca. 9 % af EU's voksne befolkning (20-79 år) i 2010 var diabetikere; O. der henviser til, at neurodegenerative sygdomme er mere udbredte blandt personer over 65 år (de rammer ca. én person ud af 20 efter 65 år, én person ud af fem efter 80 år og én person ud af tre efter 90 år), og at undersøgelser viser, at forekomsten af Alzheimers sygdom blandt kvinder over 90 år er på 81,7 %, mens den er på 24 % blandt mænd; P. der henviser til, at kvinder har større risiko for at udvikle slidgigt, leddegigt, osteoporose og knogleskørhed (ca. 75 % af hoftefrakturerne som følge af osteoporose forekommer hos kvinder); Q. der henviser til, at depression udgør en alvorlig form for psykisk lidelse, der rammer flere kvinder end mænd, og som i Europa ifølge skøn fra WHO har en forekomst på mellem 2 % og 15 % i aldersgruppen over 65 år; R. der henviser til, at de vigtigste risikofaktorer for udvikling af hjerte-kar-sygdomme, kræft, diabetes, fedme og kronisk tilstoppende sygdomme er rygning, fysisk inaktivitet, ukorrekte kostvaner, alkoholmisbrug og miljøforurening; Adgang til sundhedstjenester S. der henviser til, at det er nødvendigt at sikre lige adgang til sundhedstjenesterne og en sundhedspleje af bedre kvalitet; T. der henviser til, at ældre kvinder som følge af uligheder forbundet med indtægt og økonomiske vilkår råder over færre finansielle midler, som kan bruges til lægebehandling; Forskning og forebyggelse U. der henviser til, at forebyggelse, hurtige diagnoser og forbedring af befolkningens fysiske og mentale sundhed gør det muligt at forlænge den forventede levealder og at reducere udgifterne til sundhedspleje og dermed sikre bæredygtighed på lang sigt; V. der henviser til, at mammografiscreening med en dækning på mere end 70 % ifølge IARC kan reducere dødeligheden som følge af brystkræft blandt kvinder over 50 år med 20 % til 30 %; W. der henviser til, at kvinder gør større brug af botaniske lægemidler og løsninger med heraf PE v /12 PR\ doc

7 følgende risiko for indbyrdes reaktioner; X. der henviser til, at mange kvinder bruger orale svangerskabsforebyggende midler i den fødedygtige alder og hormonale substitutionsterapier i overgangsalderen; Y. der henviser til, at 9 % af kvinderne gør hyppig brug af antidepressiv medicin, mens det tilsvarende tal for mænd er 5 %; Baggrund 1. erkender, at kvinder, selv om de lever længere end mænd, ikke tilbringer flere år i en god helbredsmæssig tilstand, dvs. uden begrænsninger i deres aktivitet eller uden handicap af betydning (62,6 år for kvinder og 61,7 for mænd); 2. opfordrer Kommissionen til at offentliggøre en ny rapport om kvinders sundhed, hvor der især sættes fokus på aldersgruppen "65+" og på indikatorerne vedrørende aktiv aldring; 3. mener, at politikkerne med henblik på at forene familieliv og arbejde giver kvinder mulighed for bedre at tackle aktiv aldring, og opfordrer derfor medlemsstaterne til at styrke deres indsats i denne retning; 4. opfordrer Kommissionen til at offentliggøre en rapport om de tiltag, som medlemsstaterne har iværksat for at støtte aktiv aldring og om deres virkning med henblik på at identificere god praksis og overveje fremtidige tiltag, som kan iværksættes på europæisk plan; 5. bemærker, at de offentlige udgifter på sundhedsområdet udgør 7,8 % af EU's BNP, og at udgifterne til akut sundhedspleje og langvarig pleje inden 2060 ifølge skøn vil stige med 3 % som følge af befolkningens aldring; Sygdomme forbundet med aldring 6. understreger, at hjertesygdomme blandt kvinder ofte undervurderes, fordi disse sygdomme anses for at være et mandeproblem; beklager, at mange tilfælde af hjertestop hos kvinder ikke diagnosticeres, eftersom de almindeligvis medfører andre symptomer end hos mænd; 7. opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte både offentlige oplysningsprogrammer med henblik på at øge bevidstheden omkring risikofaktorerne i forbindelse med hjerte-karsygdomme og specialiserede programmer til videreuddannelse af sundhedspersonalet; 8. opfordrer Kommissionen til at fremme initiativer, som sigter mod at fremme hjerte-karsundheden gennem en øget kontrol med tobaks- og alkoholforbruget og en forbedring af kosten og den fysiske aktivitet som et middel til at forhindre overvægt og forhøjet blodtryk og hermed forbundne komplikationer; 9. noterer sig med bekymring, at øget rygning blandt kvinder medfører forøget risiko for lungekræft og hjerte-kar-sygdomme; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at iværksætte programmer til bekæmpelse af rygning med særlig fokus på unge kvinder (WHO skønner, at andelen af kvindelige rygere, der i øjeblikket er på 12 %, vil stige til ca. 20 % inden 2025); PR\ doc 7/12 PE v01-00

8 10. opfordrer Kommissionen til at udarbejde og iværksætte en målrettet EU-strategi for forebyggelse, diagnose og tackling af diabetes såvel som oplysning og forskning desangående; 11. noterer sig med bekymring, at den højeste selvmordsrate i EU konstateres blandt personer over 65 år, og at forekomsten af selvmordsforsøg blandt kvinder er højere end blandt mænd; 12. opfordrer medlemsstaterne til i samarbejde med Kommissionen og Eurostat at forbedre indsamlingen af data (opdelt efter køn og alder) og oplysninger vedrørende mental sundhed og forholdet mellem mental sundhed og sunde leveår; 13. opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte specifikke uddannelseskurser for både praktiserende læger og personalet i den psykiatriske sektor, heriblandt læger, psykologer og sygeplejersker, hvad angår forebyggelse og behandling af depressive lidelser; Adgang til sundhedstjenester 14. opfordrer medlemsstaterne til at støtte initiativer, der er nødvendige for at lette kvinders adgang til sundhedstjenester, og dette uanset den enkeltes økonomiske situation og med fokus på individualiseret pleje, herunder hjemmepleje; 15. understreger behovet for medicinsk og paramedicinsk personale, der er højtuddannet og velforberedt til en tilgang, som på grund af køns- og aldersaspektet bør tage hensyn til ældre kvinders særlige psykologiske, interpersonelle og oplysningsmæssige behov; 16. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at indsamle data, som kan føre til identificering af god praksis om adgang til sundhedstjenesterne for bl.a. at undgå alt for lange ventelister og bureaukratiske langsommeligheder, som afholder ældre kvinder fra at benytte sig af forebyggelsessystemer; 17. opfordrer Kommissionen til at styrke sin indsats med henblik på at udbrede en forebyggelseskultur i hele EU gennem specifikke oplysnings- og forebyggelseskampagner i skolerne, på arbejdspladserne og på plejeinstitutionerne for ældre i samarbejde med personalet i sektoren, lokale instanser og ngo'er; Forskning og forebyggelse 18. bifalder det nye rammeprogram for forskning og innovation "Horisont 2020", der tager højde for finansieringer i forbindelse med problematikker knyttet til området "sundhed, demografisk udvikling og trivsel"; 19. støtter det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring som et pilotinitiativ med sigte på en stigning i de sunde leveår for EU-borgerne på to år inden 2020; 20. beklager, at 97 % af sundhedsbudgetterne er afsat til behandling af ikkeoverførbare sygdomme og kun 3 % til investeringer i forebyggelse, alt imens udgifterne til behandling PE v /12 PR\ doc

9 og diagnose er i vedvarende stigning; 21. opfordrer medlemsstaterne til større klarhed i forbindelse med oplysningerne om tidlig diagnose af osteoporose med henblik på at forebygge frakturer som følge af denne sygdom, bl.a. gennem bedre adgang til knogletæthedsundersøgelser; 22. er enig med WHO med hensyn til de "kønsrelaterede udfordringer", som indebærer, at der er behov for en bedre vurdering af de risikofaktorer, der påvirker kvinders sundhed; 23. anmoder medlemsstaterne om i forbindelse med uddannelsen af medicinsk og paramedicinsk personale at fremhæve de anderledes kliniske profiler og symptomer for hjerte-kar-sygdomme, når de rammer kvinder; 24. opfordrer Kommissionen til at iværksætte specifikke bevidstgørelseskampagner, navnlig til fremme af korrekte kostvaner og om vigtigheden af at dyrke fysisk aktivitet, da disse faktorer kan reducere forekomsten af hjerte-kar-sygdomme, osteoporose og visse former for kræft; 25. opfordrer Kommissionen til at indlede en drøftelse med Rådet for at sikre, at henstillingen om kræftscreening fremmes og implementeres effektivt, og opfordrer indtrængende de medlemsstater, som endnu ikke har gjort dette, om at gennemføre førnævnte henstilling i overensstemmelse med de europæiske retningslinjer for kvalitetssikring; 26. opfordrer Kommissionen til (i det mindste i de lande, hvor der er konstateret højere forekomster af sygdommen, såvel som i familier med en særlig risikobetonet sygehistorie) at sænke aldersgrænsen for adgang til screeningprogrammer og til i disse programmer også at medtage ældre kvinder som følge af den højere forventede levealder; 27. opfordrer medlemsstaterne til at styrke klinisk forskning vedrørende kvinder og mener, at en revision af direktiv 2001/20/EF bør gå i denne retning; 28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. PR\ doc 9/12 PE v01-00

10 BEGRUNDELSE EU's befolkning oplever en gradvis aldring på grund af de lave fødselsrater og stigningen i den forventede levealder. Denne dimension integreres stadig mere i de europæiske politikker, hvilket det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne (2012) er et eksempel på. Målsætningen er at fremme en sund aldring for alle gennem adgangen til en kvalitetspræget sundhedsbehandling og ved hjælp af forebyggelsesforanstaltninger, som giver ældre mennesker mulighed for at bevare deres selvstændighed så længe som muligt. Det tilstræbes med denne betænkning at tilvejebringe et overordnet billede af situationen og programmæssigt at foreslå en række tiltag, der bør iværksættes på nationalt og europæisk plan. Der findes næppe en entydig definition af begrebet "ældre mennesker". I visse tilfælde henviser man til den kronologiske alder (fra 65 år ifølge WHO) eller til faserne af livet (tredje og fjerde alder), mens der andre gange tages udgangspunkt i den sociale rolle, aktivitetsniveauet (erhvervsophør), sundheden eller personernes afhængighedsforhold. Eurobarometerundersøgelsen "Aktiv aldring" (2012) viser, at definitionen af begreberne "unge" og "ældre" er meget forskellig fra land til land. Ifølge europæerne kan en person i gennemsnit anses for at være et "ældre menneske" i en alder af 64 år, og "ikke længere ung" efter en alder af 41,8 år. Befolkningsgruppen over 65 år oplever et misforhold mellem kønnene. Af de i alt mere end 87 mio. mennesker i EU27 i denne aldersgruppe er 50,6 mio. nemlig kvinder. Kløften er endnu mere iøjnefaldende blandt personerne over 80 år: I den samlede befolkningsgruppen er 3,1 % kvinder og 1,6 % mænd. Kvinder føler, at alderdommen begynder lidt senere end mænd (hhv. 65 år mod 62,7 år). Det er interessant at fremhæve den måde, hvorpå man opfatter sin egen sundhed: I 65-års alderen forventer mænd et godt helbred i 8,2 år, og kvinder i 8,4 år. I aldersgruppen år er det ifølge Eurostat kun 48,9 % af personerne, der er optimistiske med hensyn til deres fremtid, og tallet falder til 44,9 % i aldersgruppen over 65 år. På trods af den længere levetid finder man blandt ældre kvinder en signifikant højere forekomst af invaliderende sygdomme, såsom frakturer som følge af osteoporose, leddegigt og slidgigt, slagtilfælde, urininkontinens og kræft, end blandt mænd på samme alder. Det samme gælder for den gradvise forekomst af handicap som følge af psykomotorisk retardering, tilfælde af sindsforvirring og demens (f.eks. Alzheimers sygdom), hvis forekomst stiger eksponentielt med alderen. Blandt de sygdomme, der især rammer ældre kvinder, er der hjerte-kar-sygdomme, åndedrætssygdomme, kræft (der stadig er den mest almindelige dødsårsag blandt ældre kvinder i EU), diabetes, muskel-skelet-sygdomme, degenerative sygdomme og depression. De vigtigste risikofaktorer, som bør vurderes under hensyntagen til deres indbyrdes PE v /12 PR\ doc

11 afhængighed, er forhøjet blodtryk, højt blodsukker, en stillesiddende tilværelse, tobaksrygning, overvægt og fedme, højt kolesteroltal, og for kvinders vedkommende hormonforandringer som følge af overgangsalderen. Især koster tobaksrygning hvert år ca. 6 mio. mennesker livet, hvoraf 21 % i Europa; alkoholmisbrug, som er den tredje risikofaktor for død og invaliditet i EU efter tobak og forhøjet blodtryk, er årsag til dødsfald om året og til 12 % af for tidlige dødsfald blandt mænd og 2 % blandt kvinder; i over halvdelen af OECD-landene er mere end hver anden person overvægtig eller fed, og ifølge prognoserne vil der om 10 år være lande, hvor to personer ud af tre er fede. Fysisk aktivitet kan spille en meget vigtig rolle i forbedringen af livskvaliteten blandt ældre mennesker, eftersom den forbedrer den fysiologiske og psykiske tilstand. I forbindelse med en undersøgelse om sport og fysisk aktivitet udført af Eurobarometer har mere end halvdelen (61 %) af de adspurgte mellem 15 og 24 år fortalt, at de dyrker sport mindst én gang om ugen; tallet falder til 44 % i aldersgruppen år, til 40 % i aldersgruppen år, til 33 % for personerne mellem 55 og 69 år og til 22 % for personerne over 70 år. Det er vigtigt at fremme sundheden hele livet igennem. Forebyggelse og oplysning er de centrale elementer i en strategi, hvor samtlige beslutningstagerne bør være involveret - navnlig brancheforeningerne, de nationale og europæiske institutioner, medierne og administrationerne på lokalt plan. Ifølge WHO bør korrekte kostvaner, fysisk aktivitet, bekæmpelse af rygning og alkoholmisbrug være faste principper hele livet igennem. Også som følge af det europæiske år for aktiv aldring bør EU-institutionerne samarbejde med de nationale og lokale partnere for at udbrede forebyggelsesstrategier til den store offentlighed med henblik på at fremme fornuftig adfærd, som kan ledsage borgerne til en sund og aktiv aldring. Ud over screeningprogrammerne bør man nemlig være opmærksom på vanskelighederne (som ofte bliver til umulighed) med at få adgang til sundhedstjenesterne. Systemernes kompleksitet, manglende vejledning, vanskelige fremgangsmåder ved henvisning til speciallæger og til diagnosticeringsanalyser, såvel som lange ventelister, virker nemlig afskrækkende ikke mindst på ældre patienter og navnlig på ældre kvinder, som jo ofte lever i ensomhed. Selv hvor sundhedstilbuddene ville kunne sikre en hensigtsmæssig opfyldelse af behovene hos ældre kvinder, kan manglende oplysning medføre, at det ikke bliver muligt at udnytte de eksisterende muligheder. Det er nødvendigt at være opmærksom på, at sundhedsplejens kvalitet (ikke mindst for kvinder) også afhænger af en læge-patient-tilgang, der tager hensyn til de særlige forhold, som gør sig gældende for denne befolkningsgruppe. Den kliniske forskning burde lægge større vægt på kønsaspektet ved at sætte fokus ikke alene på udbredelsen af visse specifikke sygdomme blandt kvinder, men også og især på de faktorer (ikke mindst hormonforandringer), der forårsager eller prædisponerer til en sygdom. PR\ doc 11/12 PE v01-00

12 Hos kvinder er aldring (og starten af overgangsalderen) årsag til en dyb krise. Efterhånden som kvinder bliver ældre, undergår de dybe forandringer. Deres sociale og arbejdsmæssige funktion ændrer sig, og de har ofte svært ved at acceptere de fysiske forandringer. De psykologiske følger af aldring kan medføre en følelse af ensomhed (der forværres af, at ældre kvinder bor alene), en stærk følelse af isolation og tab af selvtillid. Alt dette kan føre til depression. Mere end halvdelen (50,6 %) af kvinderne mellem 50 og 64 år i UE var uaktive i Ifølge tallene fra Eurobarometer fortæller en tredjedel af de europæiske borgere, at de gerne vil fortsætte med at arbejde efter at have nået pensionsalderen. To tredjedele af de europæiske borgere ser positivt på muligheden for at kombinere deltidsarbejde med en delpension for at undgå, at de med pensioneringen pludselig udelukkes fra både samfundsliv og arbejdsliv. Den aktivitet og det bidrag, som ældre mennesker kan bibringe samfundet efter pensionering, kan antage forskellige former, såsom frivilligt arbejde, støtte til familiemedlemmer, hjælp til syge eller sårbare personer i nærmiljøet (uformelle plejere) såvel som deltagelse i politiske, kulturelle, miljørelaterede eller religiøse aktiviteter. På lokalt plan kan det være muligt at yde en indsats for at tilpasse de lokale forhold til ældre mennesker. Sportsfaciliteterne og den offentlige transport kan forbedres, og mulighederne for at møde andre og udveksle erfaringer (sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter) kan øges i samarbejde med de lokale instanser og frivillige foreninger. At tilskynde til at bruge internettet, eventuelt gennem gratis undervisning, kan ligeledes hjælpe ældre mennesker med at opretholde et socialt liv eller modvirke ensomheden, men også med at bevare deres selvstændighed og uafhængighed (ifølge Eurostat brugte 46 % af personerne i aldersgruppen år og 25 % af personerne i aldersgruppen år internettet mindst én gang om ugen i 2010). PE v /12 PR\ doc

Forebyggelse af aldersbetingede sygdomme hos kvinder

Forebyggelse af aldersbetingede sygdomme hos kvinder P7_TA-PROV(2012)0482 Forebyggelse af aldersbetingede sygdomme hos kvinder Europa-Parlamentets beslutning af 11. december 2012 om forebyggelse af aldersbetingede sygdomme hos kvinder (2012/2129(INI)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. juni 2005 (14.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. juni 2005 (14.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. juni 2005 (14.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 ORIENTERENDE NOTE fra: generalsekretariatet til: delegationerne Tidl. dok. nr.: 9181/05 SAN 67 Vedr.: Udkast til

Læs mere

EU's holdning og engagement forud for FN s møde på højt plan om forebyggelse af og kontrol med ikke-overførbare sygdomme

EU's holdning og engagement forud for FN s møde på højt plan om forebyggelse af og kontrol med ikke-overførbare sygdomme P7_TA-PROV(2011)0390 EU's holdning og engagement forud for FN s møde på højt plan om forebyggelse af og kontrol med ikke-overførbare sygdomme Europa-Parlamentets beslutning af 15. september 2011 om Den

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2009/2205(INI) 1.6.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om kvindernes rolle i et aldrende samfund (2009/2205(INI)) Udvalget om Kvinders

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/2174(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) Økonomi-

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 30.9.2010 2010/2084(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om et europæisk initiativ vedrørende Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme

Læs mere

1. Folkesundhedsgruppen drøftede og nåede til enighed om udkastet til Rådets konklusioner i bilaget.

1. Folkesundhedsgruppen drøftede og nåede til enighed om udkastet til Rådets konklusioner i bilaget. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. november 2011 (21.11) (OR. en) 16708/11 SAN 238 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2011/2091(INI) 5.5.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om situationen for kvinder, som nærmer sig pensionsalderen (2011/2091(INI)) Udvalget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-35

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-35 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2008/2115(INI) 27.6.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-35 Siiri Oviir (PE407.727v01-00) Hvidbogen: Sammen om sundhed: en strategi for EU

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2015/2097(INI) 11.12.2015 UDKAST TIL BETÆNKNING om rapport om gennemførelsen af Rådets direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010

Læs mere

- der henviser til andragende 842/2001 af Louise McVay, - der henviser til forretningsordenens artikel 175, stk. 1,

- der henviser til andragende 842/2001 af Louise McVay, - der henviser til forretningsordenens artikel 175, stk. 1, P5_TA(2003)0601 Forskelsbehandling af personer med multipel sklerose Europa-Parlamentets beslutning om andragende 842/2001 om virkningerne af forskelsbehandling af personer med multipel sklerose inden

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2012 om tackling af diabetesepidemien i EU (2011/2911(RSP))

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2012 om tackling af diabetesepidemien i EU (2011/2911(RSP)) P7_TA(0)008 Bekæmpelse af diabetesepidemien i EU Europa-Parlamentets beslutning af. marts 0 om tackling af diabetesepidemien i EU (0/9(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til artikel 68 i traktaten

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. juni 2001 PE 305.695/1-23 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2015/2103(INL) 14.7.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Retsudvalget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2012/2046(INI) 4.5.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (2012/2046(INI)) Udvalget om Kvinders

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 29.5.2015 2015/2107(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om EU-strategirammen for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020 (2015/2107(INI))

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

15055/15 bh 1 DGB 3B

15055/15 bh 1 DGB 3B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2015 (OR. en) 15055/15 SAN 429 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2015 til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 26.11.2013 2013/2181(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om Europas gastronomiske arv: kulturelle og uddannelsesmæssige aspekter (2013/2181(INI)) Kultur-

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2008/0142(COD) 19.12.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Miljø,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2011/2049(INI) 6.5.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om enlige mødres situation 2011/2049(INI). Udvalget om Kvinders Rettigheder og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september

Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september Sundhedskonsulent Cand.comm PhD Lucette Meillier Center for Folkesundhed Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Der er ophobet 135.000

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 17.9.2010 2010/2018(INI) KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Britta Thomsen (PE442.875v01-00) om kvindelige

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.10.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om opfølgning af den strategiske gennemførelsesplan, som det europæiske

Læs mere

Social ulighed i sundhed. Arbejdspladsens rolle. Helle Stuart. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk

Social ulighed i sundhed. Arbejdspladsens rolle. Helle Stuart. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Social ulighed i sundhed Arbejdspladsens rolle Helle Stuart www.kk.dk Hvad er social ulighed i sundhed? Mænd Kvinder Forventet restlevetid totalt Forventet restlevetid med mindre godt helbred Forventet

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 15.01.2015 B8-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8 0000/2014 jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5 om

Læs mere

Udfordringer for sundhedsarbejdet

Udfordringer for sundhedsarbejdet Bilag 1 Sundhedsprofil af Faaborg-Midtfyn kommune I 2010 gennemførtes en undersøgelse af borgernes sundhed i kommunerne i Danmark som er samlet i regionale opgørelser, hvor kommunens egne tal sammenholdes

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/2030(INI) 2.5.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU (2016/2030(INI)) Udenrigsudvalget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 29.8.2011 2011/XXXX(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om hvordan madspild kan undgås: strategier for en mere effektiv fødevarekæde

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 5242/08 MI 12 ECO

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 19.3.2012 2012/2003(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om en social investeringspagt - som svar på krisen (2012/2003(INI)) Udvalget

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 19. februar 2009 om mental sundhed (2008/2209(INI))

Europa-Parlamentets beslutning af 19. februar 2009 om mental sundhed (2008/2209(INI)) P6_TA(2009)0063 Mental sundhed Europa-Parlamentets beslutning af 19. februar 2009 om mental sundhed (2008/2209(INI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til EU-konferencen på højt plan med titlen "Sammen

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2008/2237(INI) 4.12.2008 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Industri, Forskning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 23.3.2015 2014/2235(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 4. april 2002 PE 305.487/1-19 ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Udkast til udtalelse Emilia Franziska Müller Europa-Kommissionens hvidbog:

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune

Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune Indledning Syddjurs Kommune ønsker en yderligere styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, derfor er denne Sundhedspolitiske Vision

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.2.2011 2010/2088(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om BNP og mere - Måling af fremskridt i en verden i forandring (2010/2088(INI))

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

Biologiske risikofaktorer, såsom svær overvægt, har stor betydning for både mænd og kvinder.

Biologiske risikofaktorer, såsom svær overvægt, har stor betydning for både mænd og kvinder. 1 SAMMENFATNING En lang række byrdemål for dødelighed, hospitalskontakter, lægekontakter, sygefravær, førtidspensioner og økonomiske konsekvenser er beregnet for 12 risikofaktorer. Risikofaktorerne er

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-99

ÆNDRINGSFORSLAG 1-99 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 11.11.2010 2010/2089(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-99 Sylvie Guillaume (PE448.914v01-00) Begrænsning af uligheder på sundhedsområdet

Læs mere

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta Behandling af fedme og overvægt - Tal og fakta 1 Næsten 100.000 danskere vejer så meget, at de har problemer med deres helbred som følge af deres overvægt... 2 Forekomst af overvægt og fedme i Danmark

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 10.2.2011 2010/2307(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om Unge på vej - en ramme for forbedring af undervisnings- og uddannelsessystemerne i Europa (2010/2307(INI))

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

10381/17 ef 1 DGB 2C

10381/17 ef 1 DGB 2C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juni 2017 (OR. en) 10381/17 SAN 254 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 16. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0140(CNS) 19.12.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 Udkast til udtalelse Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Gennemførelse af

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 20.6.2013 B7-****/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om forhandlinger mellem EU og

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Sundhedsstatus er markant forbedret i EU-landene, selv om der fortsat er store forskelle

Sundhedsstatus er markant forbedret i EU-landene, selv om der fortsat er store forskelle SAMMENDRAG De europæiske lande har i de seneste årtier opnået betydelige resultater på folkesundhedsområdet. Den forventede levetid ved fødslen i EU-landene er steget med mere end seks år siden 1980 og

Læs mere

Dansk pensionsalder vil sætte international rekord

Dansk pensionsalder vil sætte international rekord Tilbagetrækning Juni Dansk pensionsalder vil sætte international rekord Der er udsigt til en markant forhøjelse af de officielle tilbagetrækningsaldre i i de kommende årtier. Sammenlignet med andre europæiske

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport FORELØBIG 2001/2088(COS) 12. juni 2001 UDKAST TIL BETÆNKNING om Kommissionens memorandum om livslang uddannelse (SEK(2000)

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

11. Fremtidsperspektiver

11. Fremtidsperspektiver 11. Fremtidsperspektiver Fremtidens sygdomsmønster Der er mange faktorer, der kan påvirke befolkningens sygdomsmønster i fremtiden, ikke mindst politiske prioriteringer på uddannelses- og socialområdet,

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune. Kroniske sygdomme

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune. Kroniske sygdomme Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune Kroniske sygdomme Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Kroniske sygdomme... 5 2.1 Diabetes... 5 2.2 Hjertesygdom... 9 2.3 KOL... 13 2.4 Kræft... 17

Læs mere