Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2012"

Transkript

1 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2013 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2012 Den 1. juli 2001 trådte muligheden for at idømme unge lovovertrædere under 18 år en ungdomssanktion, jf. straffelovens 74 a, i kraft. Ifølge paragraffens beskrivelse er den møntet på personer, som vurderes at kunne profitere af socialpædagogisk behandling, som på gerningstidspunktet endnu ikke var fyldt 18 år, og som har begået grovere personfarlig kriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet. Desuden eksisterer der et strafkrav ved, at ungdomssanktionen skal betragtes som et alternativ til en ubetinget fængselsstraf på mellem 30 dage og 1½ år. Ungdomssanktionen består af et toårigt forløb, der er opdelt i tre faser og omfatter struktureret, kontrolleret socialpædagogisk behandling under tilsyn af kommunen. Fase 1, som kan udelades, består af et ophold i en sikret institution i typisk to måneder, fase 2 består af et ophold i en åben døgninstitution eller andet egnet opholdssted i som regel op til 12 måneder, og fase 3 er en udslusningsfase, der typisk foregår i ambulant regi med tilsyn af de kommunale myndigheder i den resterende del af den toårige periode. 1. Materiale Denne redegørelse vedrører de ungdomssanktioner, der er idømt i I tidligere rapporter er der redegjort for sanktioner, som er idømt i perioden 1. juli 2001 til 31. december Der er endvidere udarbejdet to redegørelser vedrørende forløbet af ungdomssanktionen samt to rapporter om ungdomssanktionens kriminalpræventive effekt. Alle rapporter er tilgængelige på Justitsministeriets hjemmeside. 1 Med henblik på at vurdere i hvilket omfang og i hvilke sammenhænge ungdomssanktionen anvendes frem for en ubetinget dom, redegøres endvidere for de ubetingede domme, som unge lovovertrædere er idømt i samme periode, dvs. personer, som er idømt en ubetinget dom i 2012, og som var under 18 år på gerningstidspunktet. Ubetingede fængselsstraffe på mindre end 30 dage er ikke inkluderet i redegørelsen, ligesom heller ikke frihedsstraffe på mere end 1½ år er det. Den øvre grænse gælder også kombinationsdomme, da ungdomssanktionen ikke forudsættes at kunne anvendes i stedet for kombinationsdomme, hvor den samlede straflængde af både den betingede og ubetingede del overstiger 1½ år. 1 Se (under Forskning) ISSN

2 2. Antallet og arten af domme 2.1. Ungdomssanktionen Rapporten omfatter i alt 67 ungdomssanktioner. Vedrørende den første fase af ungdomssanktionen er der i 61 pct. af tilfældene fastsat en maksimal anbringelsestid i en sikret institution på to måneder eller derunder, jf. tabel 1. Tabel 1. Domme fordelt efter længden af ungdomssanktionens fase 1. 2 Anbringelse Antal Indtil 1 måneds anbringelse i sikret afdeling 3 Indtil 2 måneders anbringelse i sikret afdeling 34 2 måneders anbringelse i sikret afdeling 4 Indtil 3 måneders anbringelse i sikret afdeling 4 Indtil 4 måneders anbringelse i sikret afdeling 3 Indtil 6 måneders anbringelse i sikret afdeling 7 Indtil 12 måneders anbringelse i sikret afdeling 1 Ingen længstetid angivet 11 I alt 67 For den anden fase er der i langt hovedparten af dommene 60 af de 67 fastsat en længstetid på maksimalt 12 måneder for anbringelse i en døgninstitution eller på et godkendt opholdssted. I fire domme angives længstetider for fase 2 på mellem 14 og 17 måneder, og i en enkelt dom er denne længstetid fastsat til 18 måneder. I yderligere to domme er længstetiden for fase 2 ikke angivet særskilt, men den samlede tid for anbringelse i fase 1 og 2 er fastsat til maksimalt 18 måneder. I alle på nær tre domme er det desuden nævnt, at den unge skal efterkomme pålæg fra de sociale myndigheder om opholdssted, herunder tilbageførsel til eller fortsat anbringelse på en sikret afdeling eller døgninstitution/godkendt opholdssted indenfor de længstetider, der er fastsat i straffelovens 74 a, stk. 2, 2. pkt. eller inden for den af retten fastsatte længstetid. I 13 domme er der herforuden angivet behandlingstiltag eller indstillinger til psykiatriske udredninger med henblik på eventuel behandling. Tre personer er indstillet til psykologisk/psykiatrisk behandling, og yderligere to til psykiatrisk udredning. Fem af de unge er indstillet til behandling for misbrug af narkotika og alkohol, og andre tre er indstillet til både misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling eller udredning. 2 I enkelte domme angives den præcise tid i sikret institution i stedet for den maksimale tid. 2

3 30 dage dage dage Indtil 3 mdr. Indtil 4 mdr. Indtil 5 mdr. Indtil 6 mdr. Indtil 9 mdr. Indtil 12 mdr. Indtil 15 mdr. Indtil 18 mdr. I alt I alt tre ungdomssanktioner blev anket i Heraf er to blevet stadfæstet ved retten i 2. instans, mens den tredje blev ændret til en betinget dom ved landsretten De ubetingede fængselsstraffe I 2012 blev der idømt 327 ubetingede frihedsstraffe på mellem 30 dage og 1½ år til unge, som var under 18 år på gerningstidspunktet for deres kriminalitet. Lidt over halvdelen af frihedsstraffene nemlig 178 ud af 327 er kombinationsdomme med både en ubetinget og en betinget del. Tabel 2 viser straflængderne fordelt efter hele straflængden og den ubetingede del. Tabel 2. Ubetingede domme fordelt efter straffens samlede længde samt alene den ubetingede del. Ubetinget del Hele straflængden 30 dage dage dage Indtil 3 mdr Indtil 4 mdr Indtil 5 mdr Indtil 6 mdr Indtil 9 mdr Indtil 12 mdr Indtil 15 mdr Indtil 18 mdr Indtil 21 mdr Indtil 24 mdr I alt Den skrå linje, som er fremhævet med fed, angiver de domme, som alene består af en ubetinget fængselsstraf. Som det ses, er der generelt ganske stor spredning i straflængderne. Desuden viser tabellen, at den ubetingede del af straffen for kombinationsdommene er på maksimalt seks måneder Geografisk fordeling Af tabel 3, der viser fordelingen af domme efter den byret, hvor dommen er afsagt i første instans, fremgår det, at forholdet mellem antal idømte ungdomssanktioner og antal ubetingede frihedsstraffe varierer en del. Da der årligt kun er tale om et ringe antal domme i de enkelte retskredse, kan det 3 Sidstnævnte indgår derfor ikke i datamaterialet for denne redegørelse. 3

4 dog være vanskeligt at vurdere disse variationer. Derfor er der foruden de samlede antal ungdomssanktioner og frihedsstraffe afsagt i 2012 også angivet, hvor mange ungdomssanktioner der er idømt i alt fra 2007 til 2012 samt andelen af ungdomssanktioner ud af alle domme i den periode, jf. de sidste kolonner i tabellen. Tabel 3. Antal domme fordelt efter straffens art og retten i første instans i 2012 samt antallet og andelen af ungdomssanktioner i perioden Ungdomssanktioner Frihedsstraffe Ungdomssanktioner Frihedsstraffe i alt i alt Andel ungdomssanktioner Randers % Holstebro % Viborg % Horsens % Herning % Esbjerg % Hillerød % Kolding % Odense % Nykøbing Falster % Ålborg % Århus % Svendborg % Hjørring % Holbæk % Roskilde % Næstved % Glostrup % Frederiksberg % Sønderborg % Helsingør % Bornholm % Lyngby % København % I alt % Byretterne er i tabellen placeret efter hyppigheden af ungdomssanktioner i forhold til samtlige domme Randers byret har den største andel ungdomssanktioner, nemlig i alt 42 pct. af samtlige domme til unge lovovertrædere. Andre byretter ligger tæt på den andel. Det gælder således byretterne i Holstebro, Viborg, Horsens, Herning og Esbjerg. I den anden ende af skalaen ses, at Københavns byret er den, hvor ungdomssanktionen er givet i den mindste andel af samtlige domme, nemlig i 8 pct. af de i alt 368 domme. En del andre sjællandske byretter har også en ringe andel ungdomssanktioner, nemlig Lyngby, Helsingør, Frederiksberg og Glostrup. 4

5 2.4. Udviklingen i antal ungdomssanktioner og frihedsstraffe til unge Det årlige antal ungdomssanktioner i forhold til antallet af ubetingede frihedsstraffe til unge i samme aldersgruppe fremgår af figur 1. I årene udgjorde ungdomssanktioner omkring en femtedel af den samlede mængde af disse domme, og denne andel steg til godt en fjerdedel i 2006 og Siden 2007 er andelen af ungdomssanktioner ud af det samlede antal domme faldet frem til 2011, hvor andelen af ungdomssanktioner kun udgjorde 13 pct. Fra 2011 til 2012 er der imidlertid sket en mindre stigning i både antallet og andelen af ungdomssanktioner, som nu udgør 17 pct. af det samlede antal domme. Figur 1. Det årlige antal idømte ungdomssanktioner og ubetingede frihedsstraffe, Ungdomssanktion Frihedsstraf Figur 1 viser også, at der i perioden 2002 og frem til 2012 har været en del variation i det samlede antal ungdomssanktioner og ubetingede domme til unge. Frem til 2005 voksede det samlede antal domme med 70 pct., men blev efterfulgt af et fald på 15 pct. frem til I 2008 var antallet af domme på linje med niveauet i Siden 2010 er der igen sket en mindskning i det samlede antal domme, og i 2012 var dette antal reduceret med 14 pct. i forhold til Varetægtsfængsling 3.1. Andel varetægtsfængslede Af dem, der blev idømt en ungdomssanktion i 2012, har 61 pct. været varetægtsfængslet forinden. Det samme gælder en nogenlunde tilsvarende andel af de sager, der er endt med en ubetinget frihedsstraf, nemlig 58 pct., jf. tabel 4. 5

6 Tabel 4. Domme fordelt efter stedet for varetægtsfængsling samt straffens art. Ungdomssanktion Frihedsstraf I alt Ikke varetægtsfængslet Anbragt i surrogat Anbragt i arresthus Anbragt både i surrogat og arresthus I alt Unge under 18 år, der varetægtsfængsles, skal primært anbringes i et surrogatfængsel. Samlet set har 23 pct. af de i alt 230 unge, der i 2012 sad varetægtsfængslet forud for deres dom, været anbragt i et arresthus under hele eller en del af denne periode. Dette gælder hovedsageligt de unge, som blev idømt en ubetinget dom. Hovedparten af de unge, der sad i arresthus, blev dog overflyttet til surrogatfængsel nogle allerede efter én dags ophold i arresthuset, jf. det senere. Af de 11 personer, der har siddet i arresthus under hele varetægtsfængslingen, var de seks fyldt 18 år på starttidspunktet for deres varetægtsfængsling, hvorfor det alene er fem unge under 18 år, som har siddet i arresthus gennem hele deres varetægtsfængsling. Tre af disse har dog været varetægtsfængslet i mere end 10 uger, heraf én i knap ti måneder Varetægtsfængslingens varighed Varetægtsfængslingen for de unge, der blev idømt en ubetinget frihedsstraf i 2012, har i gennemsnit varet 68 dage, mens den for de unge, som blev idømt en ungdomssanktion, har været noget længerevarende, nemlig 91 dage. 4 Siden ungdomssanktionens indførelse og frem til og med 2010 har de gennemsnitlige længder af varetægtsfængslingerne årligt varieret mellem 65 og 77 dage. I både 2011 og 2012 var dette gennemsnit imidlertid betydeligt længere, nemlig på 91 dage i begge år. Denne stigning synes primært at bero på, at relativt mange af varetægtsfængslingerne i de seneste to år har oversteget 10 uger. Tilsvarende gælder ikke de frihedsstraffede, hvor den gennemsnitlige længde af varetægtsfængslingerne i alle årene har ligget mellem 58 og 79 dage. Den længste varetægtsperiode for de ungdomssanktionsdømte var i 2012 på godt seks måneder (192 dage). For de frihedsstraffede unge var den længste varetægtsperiode på knap ti måneder i 2012 (296 dage). Lidt mere end halvdelen (53 pct.) af de frihedsstraffede, som var varetægtsfængslet i 2012, har siddet i varetægt i op til otte uger, mens det tilsvarende gælder for 24 pct. af de ungdomssanktionsdømte, jf. tabel 5. Det ses videre af tabellen, at lidt mere end to tredjedele (68 pct.) af dem, 4 Da det ikke har været muligt at identificere opretholdte anholdelser, inkluderes alene varetægtsfængslinger, der overskrider tre dage. 6

7 der idømmes en ungdomssanktion, har siddet varetægtsfængslet i mere end 10 uger. Den tilsvarende andel for de unge, der blev idømt en frihedsstraf, er 38 pct. Tabel 5. Domme fordelt efter varetægtsfængslingens længde samt straffens art. Ungdomssanktion Frihedsstraf I alt Til og med 2 uger Fra mere end 2 til 4 uger Fra mere end 4 til 6 uger Fra mere end 6 til 8 uger Fra mere end 8 til 10 uger Over 10 uger I alt Tabel 6 viser antal varetægtsfængslede fordelt efter anbringelsessted og alder. Som det ses, var mere end halvdelen af de varetægtsfængslede 17 år ved varetægtsfængslingens start, 29 pct. var 16 år og 14 pct. var 15 år. Det bemærkes desuden, at ni personer var 18 år, da de blev varetægtsfængslet. 5 Tabel 6. Varetægtsfængslede fordelt efter sted og alder ved varetægtsfængslingens start. 15 år 16 år 17 år 18 år I alt Anbragt i surrogat Anbragt i arresthus Anbragt begge steder I alt Andelen af de varetægtsfængslede, der anbringes i arresthus i hele eller en del af varetægtsperioden, er nogenlunde ens for de forskellige alderstrin med undtagelse af de 18-årige. Omkring 20 pct. af de varetægtsfængslede unge på 16 og 17 år har siddet i arresthus, mens den tilsvarende andel blandt de 15-årige er 13 pct. Tabel 7. Varetægtsfængslingens gennemsnitlige længde (i dage) fordelt efter sted og alder ved varetægtsfængslingens start. Tal i parentes angiver tid i arresthus. 15 år 16 år 17 år 18 år I alt Kun surrogat Kun arrest Både surrogat og arrest 108 (11) 103 (26) 86 (28) 69 (16) 92 (25) I alt Både i tabel 6 og 7 er der set bort fra tre personer, som var over 18 år ved varetægtsfængslingen start. Den relativt høje alder ved tidspunktet for varetægtsfængslingen skyldes, at dommen for disse personer omfatter lovovertrædelser, der er begået igennem en årrække. De opfylder dog alle inklusionskriteriet, idet de var under 18 år på gerningstidspunktet for hovedforholdet. En af dem har været delvis surrogatfængslet, selv om vedkommende var 19 år på tidspunktet for varetægtsfængslingen. 7

8 Af tabel 7, der viser den gennemsnitlige længde af varetægtsfængslingen, fremgår det, at de, der har været anbragt i enten alene surrogatfængsel eller arresthus, i gennemsnit har været varetægtsfængslet i henholdsvis 68 dage og 84 dage. De, der har været anbragt begge steder, har sammenlagt en lidt længere varetægtsfængsling, nemlig på 92 dage. Heraf er i gennemsnit 25 dage foregået i et arresthus og de resterende 67 dage i surrogat. Den meget lange gennemsnitsperiode blandt de 16- årige arrestfængslede skyldes, at der kun indgår én 16-årig i denne kategori, og at denne person samtidig er den blandt alle de unge, der har siddet varetægtsfængslet i længst tid. Blandt de 40 personer, der har siddet i arresthus en del af deres varetægtsperiode, inden de blev flyttet til surrogat, er der stor forskel på længden af denne periode. Over halvdelen (22 personer svarende til 55 pct.) har siddet i arresthus i højst én uge heraf har 12 personer kun tilbragt en enkelt dag i arresten, hvorefter de er blevet overflyttet til surrogatfængsel. 13 pct. har siddet længere end 10 uger i arresthuset, inden de er overført til surrogat. 4. Kriminalitetens art og omfang 4.1. Kriminalitetens art I Ekspertgruppens rapport om ungdomskriminalitet nævnes, at det navnlig [er] tanken, at ungdomssanktionen skal anvendes ved grovere personfarlig kriminalitet, f.eks. vold, røveri og voldtægt. Ungdomssanktionen skal endvidere kunne anvendes i tilfælde af anden alvorlig kriminalitet, herunder mere omfattende berigelseskriminalitet, brugstyverier og hærværk. Tabel 8. Domme fordelt efter kriminalitetens og straffens art. Ungdomssanktion Frihedsstraf I alt Voldtægt Andre seksualforbrydelser Vold mod tjenestemand Simpel vold ( 244) Alvorligere vold ( 245) Trusler og andre voldsforbrydelser Tyveri Røveri Brandstiftelse Andre ejendomsforbrydelser Narkotikaforbrydelser Andre forbrydelser I alt

9 Som det ses af tabel 8, vedrører lidt under halvdelen (45 pct.) af ungdomssanktionerne røveri, mens det drejer sig om 28 pct. af frihedsstraffene. Udover røveri har de ungdomssanktionsdømte typisk gjort sig skyldige i voldsforbrydelser, som angår 43 pct. af dommene. Fire af ungdomssanktionerne angår voldtægt og andre seksualforbrydelser, hvilket er relativt mange i forhold til de tidligere år. Overordnet set er i alt 64 pct. af de ungdomssanktionsdømte dømt for grovere personfarlig kriminalitet, hvilket vil sige alvorligere vold, voldtægt eller røveri, mens det for frihedsstraffene drejer sig om 41 pct. af sagerne Kriminalitetens omfang De forbrydelser, der er omtalt i tabel 8, er sagens hovedforhold, dvs. den forbrydelse, der såfremt der indgår flere sager i dommen er den alvorligste. Størsteparten af dommene indeholder imidlertid flere forhold, jf. tabel 9. Tabel 9. Domme fordelt efter antallet af biforhold og straffens art. Ungdomssanktion Frihedsstraf I alt Ingen biforhold biforhold biforhold biforhold Mere end 10 biforhold I alt En større andel af ungdomssanktionerne end af de ubetingede straffe omfatter biforhold, ligesom der også indgår flere forhold i ungdomssanktionerne. 88 pct. af ungdomssanktionerne angår mere end ét forhold, mens det samme gælder for 70 pct. af frihedsstraffene. Samlet set omfatter ungdomssanktionerne i gennemsnit 6 biforhold, hvor det for de ubetingede domme drejer sig om 4 biforhold. Det maksimale antal biforhold er 32 for ungdomssanktionerne, mens antallet er 49 for frihedsstraffene. 5. Tidligere kriminalitet Med tidligere straffe forstås tiltalefrafald (med eller uden vilkår), bøder, frihedsstraffe, ungdomssanktioner og foranstaltningsdomme. 28 pct. af dem, der er idømt en ungdomssanktion, er ikke tidligere straffet, hvilket gælder for 23 pct. af de unge med en frihedsstraf, jf. tabel 10. Både blandt de ungdomssanktionsdømte og de frihedsstraffede er det cirka halvdelen af de unge, som har mere end én tidligere afgørelse (48 pct. af de 6 Sager vedr. vold mod tjenestemand, simpel vold og trusler tæller ikke med som grovere personfarlig kriminalitet. 9

10 ungdomssanktionsdømte og 54 pct. af de frihedsstraffede.). I gennemsnit har de frihedsstraffede unge været straffet lidt flere gange end de ungdomssanktionsdømte; de ungdomssanktionsdømte har i gennemsnit 1,8 tidligere afgørelser, mens det tilsvarende antal er 2,5 for de unge frihedsstraffede. Tabel 10. Domme fordelt efter antallet af tidligere afgørelser og straffens art. Ungdomssanktion Frihedsstraf I alt Ingen tidligere afgørelser tidl. afgørelse tidl. afgørelser tidl. afgørelser Mere end 5 tidl. afgørelser I alt Tabel 11 viser, hvilke strafferetlige afgørelser den tidligere kriminalitet har ført til. Særligt omfanget af tidligere ubetingede frihedsstraffe varierer meget mellem de to grupper, idet der er registreret 73 blandt de aktuelt frihedsstraffede mod fem for dem med en ungdomssanktion. Tabel 11. Domme fordelt efter tidligere afgørelser og straffens art. Ungdomssanktion Frihedsstraf Ingen tidligere afgørelser Tiltalefrafald uden vilkår i alt heraf eller flere 0 7 Tiltalefrafald med vilkår i alt heraf eller flere 0 0 Bøde i alt heraf eller flere Betinget dom i alt heraf eller flere 8 43 Ubetinget dom i alt* heraf eller flere 0 24 * Inkluderer også eventuelle foranstaltninger og ungdomssanktioner. Samlet set må de unge med ungdomssanktion betragtes som mindre kriminelt belastede end de unge, der idømmes en frihedsstraf, hvilket i hvert fald i nogen grad beror på, at dem med frihedsstraf gennemgående er ældre end dem, der idømmes en ungdomssanktion, jf. senere. 10

11 6. Alder, køn og etnisk herkomst 6.1. Alder Som nævnt er det et kriterium for idømmelse af en ungdomssanktion, at den unge på gerningstidspunktet ikke er fyldt 18 år, jf. straffelovens 74 a. Desuden fremgår det af Ekspertgruppens rapport om ungdomskriminalitet, at en ungdomssanktion som udgangspunkt ikke skal anvendes, hvis den unge på domstidspunktet er fyldt eller forholdsvis kort tid efter fylder 18 år, medmindre den unges personlige forhold taler for det. Dette kan være med til at forklare, at andelen af 17-årige er langt større blandt de unge, der er idømt en frihedsstraf, end blandt de ungdomssanktionsdømte, jf. tabel 12. Tabel 12. Domme fordelt efter den dømtes alder på gerningstidspunktet og straffens art. 7 Ungdomssanktion Frihedsstraf Antal Procent Antal Procent 15 år % 27 8 % 16 år % % 17 år 5 7 % % I alt % % Det ses, at langt de fleste 93 pct. af de unge, der er idømt en ungdomssanktion, var 15 eller 16 år på gerningstidspunktet for deres lovovertrædelse. De unge, der blev idømt en frihedsstraf, var derimod lidt ældre, idet 66 pct. var 17 år gerningstidspunktet. Gennemsnitsalderen på gerningstidspunktet er for ungdomssanktionsgruppen 16,1 år mod 17,1 år for de unge, der er idømt en frihedsstraf. Desuden var der i 2012 ingen ungdomssanktionsdømte, som var fyldt 18 år på tidspunktet for deres domsafsigelse, hvorimod hele 129 svarende til knap 40 pct. af de frihedsstraffede var 18 år eller ældre på tidspunktet for deres dom. 6.2 Køn Ti af de unge, der i 2012 fik en ungdomssanktion, var piger, mens det tilsvarende antal blandt unge idømt en ubetinget frihedsstraf er 18. Piger udgør et klart mindretal blandt de unge, der mødes med strafferetlige sanktioner, og i særlig grad blandt de unge, der idømmes ubetingede frihedsstraffe er andelen af piger lille, jf. tabel 13. Kun 6 pct. af de frihedsstraffede i 2012 var piger, mens det drejede sig om 15 pct. af de unge, der blev idømt en ungdomssanktion. 7 At procentsatserne ikke helt summerer til 100 pct. skyldes afrundinger. 11

12 Tabel 13. Domme fordelt efter den dømtes køn og straffens art. Ungdomssanktion Frihedsstraf Antal Procent Antal Procent Pige % 18 6 % Dreng % % I alt % % 6.3. Etnisk herkomst Blandt de unge, der i 2012 blev idømt en ungdomssanktion, er tre ud af fire af dansk oprindelse, jf. tabel 14. Blandt den sidste fjerdedel er der lidt flere efterkommere end indvandrere. For de unge med en frihedsstraf er andelen med dansk oprindelse mindre, nemlig 47 pct. Omkring hver tredje, som blev idømt en frihedsstraf, er efterkommer, mens 13 pct. har indvandrerstatus og 10 pct. er udlændinge uden tilknytning til landet. Tabel 14. Domme fordelt efter den dømtes herkomst og straffens art. Ungdomssanktion Frihedsstraf Antal Procent Antal Procent Dansk oprindelse % % Indvandrer 7 10 % % Efterkommer % % Udlænding uden tilknytning til Danmark 0 0 % % I alt % % Fordelingen mellem unge af dansk herkomst og unge af fremmed herkomst, der er idømt en ungdomssanktion, har forandret sig meget siden 2002, hvor kun 42 pct. var af dansk herkomst. 12

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2014

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2014 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2014 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2013 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2011 Efter offentliggørelse af denne rapport er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Oplysninger herom bør derfor ikke anvendes. Der henvises

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2012 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2011 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2009

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2009 Efter offentliggørelse af denne rapport er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Oplysninger herom bør derfor ikke anvendes. Der henvises

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2007 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2003 TIL 31. DECEMBER 2003

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2003 TIL 31. DECEMBER 2003 For rapporterne vedrørende 2008 til 2010 er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Disse mangler gør sig antagelig også gældende for de tidligere

Læs mere

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 JUSTITSMINISTERIET FORSKNINGSENHEDEN August 2006 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2006

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2006 For rapporterne vedrørende 2008 til 2010 er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Disse mangler gør sig antagelig også gældende for de tidligere

Læs mere

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2004 TIL 31. DECEMBER 2004

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2004 TIL 31. DECEMBER 2004 For rapporterne vedrørende 2008 til 2010 er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Disse mangler gør sig antagelig også gældende for de tidligere

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012 Omfang og art af kriminalitet begået af 14-årige Dette notat angår registreret kriminalitet begået af unge, som var 14 år på gerningstidspunktet, også selv

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL Varetægtsfængsling af unge under 18 år Korrektion af oplysninger fra 2008 til 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL Varetægtsfængsling af unge under 18 år Korrektion af oplysninger fra 2008 til 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 2012 Varetægtsfængsling af unge under 18 år Korrektion af oplysninger fra 2008 til 2010 Da rapporten vedrørende ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe

Læs mere

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2017

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2017 Ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2017 Disposition Ungdomssanktioner - Antal - Kriminalitetens art - Køn, alder, herkomst og tidligere kriminalitet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2015 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2016 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2017 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Juni 2005 FORANSTALTNINGSDOMME

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Juni 2005 FORANSTALTNINGSDOMME JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Juni 2005 FORANSTALTNINGSDOMME 1.1.2004-31.12.2004 I forbindelse med gennemførelse af lovforslag vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED APRIL 2006

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED APRIL 2006 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED APRIL 2006 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændringen af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 er det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 2002-2011 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2012 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2011 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2006

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2012 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2011 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2006 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2012 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2011 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2006 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminalitetsudviklingen blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminalitetsudviklingen blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminalitetsudviklingen blandt psykisk syge lovovertrædere I det følgende belyses omfanget af kriminalitet, begået psykisk syge lovovertrædere i perioden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2005

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2005 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2005 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændringen af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 er det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED SEPTEMBER 2008 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2007 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2002

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED SEPTEMBER 2008 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2007 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2002 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED SEPTEMBER 2008 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2007 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2002 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2012 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2003-2012 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2010 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2005 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2010 NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2010 NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 Langvarige varetægtsfængslinger 2010 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2006 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2005 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2. HALVÅR 2000

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2006 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2005 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2. HALVÅR 2000 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2006 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2005 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2. HALVÅR 2000 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 UDVIKLINGEN I ANTAL ANMELDELSER OG I STRAFFENES ART OG LÆNGDE FOR VOLD, 2007-2016 På baggrund af Danmarks Statistiks tal vedrørende anmeldelser og strafferetlige

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 2001-2010 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2014 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2009

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2014 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2009 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2014 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2009 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

FORBRYDELSER MOD DEN PERSONLIGE FRIHED

FORBRYDELSER MOD DEN PERSONLIGE FRIHED FORBRYDELSER MOD DEN PERSONLIGE FRIHED Den del af undersøgelsen, der vedrører forbrydelser mod den personlige frihed, omfatter ulovlig tvang ( 260) og frihedsberøvelse efter 261, stk. 1. Tilsammen omfatter

Læs mere

UNGDOMSSANKTIONEN Effektevaluering af en styrkelse af sanktionen Anne-Julie Boesen Pedersen Justitsministeriets Forskningskontor August 2013

UNGDOMSSANKTIONEN Effektevaluering af en styrkelse af sanktionen Anne-Julie Boesen Pedersen Justitsministeriets Forskningskontor August 2013 UNGDOMSSANKTIONEN Effektevaluering af en styrkelse af sanktionen Anne-Julie Boesen Pedersen Justitsministeriets Forskningskontor August 2013 ISBN: 978-87-92760-40-1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE Undersøgelsen omfatter i alt.9 afgørelser om dokumentfalsk ved brug af betalingsmidler ( 171), dokumentfalsk i øvrigt ( 171), personelt falsk ( 17) og pengefalsk

Læs mere

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180)

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180) BRANDSTIFTELSE Undersøgelsen omfatter i alt 515 afgørelser om henholdsvis kvalificeret brandstiftelse ( 180) og forsætlig brandstiftelse ( 181), hvoraf sidstnævnte angår 97% af afgørelserne. KVALIFICERET

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Langvarige varetægtsfængslinger 2009 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V.

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. Afgørelser vedrørende vold, trusler m.v. mod offentlig mndighed ( 9) er omtalt i forbindelse med øvrige voldsforbrdelser. Dette afsnit omfatter alene trusler

Læs mere

Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management

Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR FEBRUAR 2012 1. Sammenfatning Evalueringen angår den forsøgsordning,

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER Af de forbrdelser, der henhører under denne overskrift, omfatter undersøgelsen alene bestemmelsen om trusler på livet ( ) og om racediskrimination ( b). TRUSSEL PÅ LIVET ( ) Ligeartet

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2014 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2004-2013 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2008 NOVEMBER Tilføjelse til rapporten om

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2008 NOVEMBER Tilføjelse til rapporten om JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Tilføjelse til rapporten om Langvarige varetægtsfængslinger 2008 Under gennemgangen af sager om langvarige varetægtsfængslinger i 2009 har det vist sig,

Læs mere

STATUSNOTAT. om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene

STATUSNOTAT. om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene STATUSNOTAT om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og overordnet vurdering... 2 2. Voldssagerne... 3 2.1

Læs mere

Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management

Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2014 Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management 1. Indledning Som led i regeringens handlingsplan mod volds- og ungdomskriminalitet,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2008 NOVEMBER 2009

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2008 NOVEMBER 2009 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2009 Langvarige varetægtsfængslinger 2008 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger, det vil sige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 Sag 119/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steffen Lausteen Andersen, beskikket) og T2 (advokat Jan Aarup, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED SEPTEMBER 2008 Langvarige varetægtsfængslinger 2007 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger, det vil sige

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2015 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2005-2014 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2011 [BILAG 1 TIL BETÆNKNING NR. 1534 OM SEKSUALFORBRYDELSER] UDVIKLINGEN I SEKSUALFORBRYDELSER Til brug for Straffelovrådet er der udarbejdet opgørelser

Læs mere

Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland

Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED OKTOBER 2005 Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og sland Materiale oplysninger, der er anvendt i de følgende tabeller, stammer fra Danmarks Statistik. Tabellerne

Læs mere

Ungdomssanktionen i strafferetligt perspektiv. Anette Storgaard, prof. lic. jur. juridisk institut, Aarhus Universitet

Ungdomssanktionen i strafferetligt perspektiv. Anette Storgaard, prof. lic. jur. juridisk institut, Aarhus Universitet Ungdomssanktionen i strafferetligt perspektiv Anette Storgaard, prof. lic. jur. juridisk institut, Aarhus Universitet Straffeloven 74 a Hvis en person, der på gerningstiden ikke var fyldt 18 år, har begået

Læs mere

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Kl. 13.15 Ungdomssanktionen kort fortalt: til hvem, hvordan, hvorfor og hvad skal der være fokus på? v. Socialstyrelsen

Læs mere

Der er indkommet i alt 211 skemaer med oplysninger om videoafhøring af børn.

Der er indkommet i alt 211 skemaer med oplysninger om videoafhøring af børn. JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Marts 2005 UNDERSØGELSE AF VIDEOAFHØRING AF BØRN I SÆDELIGHEDSSAGER 1. Indledning Til brug for en redegørelse om, hvordan de nye retningslinier for gennemførelse af

Læs mere

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-07-5 FORORD Flere nuværende og tidligere

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD

FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD Undersøgelsen omfatter i alt 155 afgørelser om incest m.v. ( 210; 223, stk. 1; 224, jf. 223, stk. 1) og om unddragelse af forældremndighed m.v. ( 215). INCEST M.V. ( 210;

Læs mere

Udviklingen i antal foranstaltninger til psykisk syge og til dømte efter 69

Udviklingen i antal foranstaltninger til psykisk syge og til dømte efter 69 Udviklingen i antal foranstaltninger til psykisk syge og til dømte efter 69 Undersøgelse til brug for udvalgsarbejde om årsager til udviklingen i antallet af retspsykiatriske patienter JUSTITSMINISTERIETS

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 Statistiske oplysninger vedrørende freds- og ærekrænkelser Til brug for Straffelovrådet er der udarbejdet opgørelser over antallet af anmeldelser, antallet

Læs mere

Effektevalueringer af ungdomssanktionen

Effektevalueringer af ungdomssanktionen Effektevalueringer af ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2014 Disposition Ungdomssanktionen Årlige rapporter Effektevalueringer Hvordan måler man

Læs mere

0%

0% JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JUNI 2010 Kvinders andel af kriminalitet, 1980-2008 Til brug for en beskrivelse af udviklingen i kvinders kriminalitet er der indhentet statistiske oplysninger fra

Læs mere

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side

Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse: Side 1. Sammenfatning 2 2. Voldtægtssager 4 2.1 Baggrund for målsætningen 4 2.2 Status for målopfyldelsen i 1. halvår 2007 4 3. Voldssager 5 3.1 Kriterier for at en sag indgår i voldsstatistikken

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2013

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2013 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2013 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1998-2007 I dette notat oplyses om udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti

Læs mere

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016 Artiklen `Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016` beskriver antallet af domfældte

Læs mere

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016 Artiklen `Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016` beskriver antallet af domfældte

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2006 Langvarige varetægtsfængslinger 2005 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger, det vil sige

Læs mere

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen Ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen 11.03.2014 Ungdomssanktionen Årlige rapporter Effektevaluering 2009 Disposition Design, resultater og fortolkning Effektevaluering

Læs mere

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte - Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Lene Mosegaard Søbjerg Februar 2010 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Afrapportering Ungesamråd 2014

Afrapportering Ungesamråd 2014 Afrapportering Ungesamråd 2014 Om Ungesamrådet Ungesamrådet i Københavns Politikreds blev etableret i juni 2012 og er et tværsektorielt samarbejde mellem Anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen og de fire

Læs mere

Ungdomssanktionens forløb

Ungdomssanktionens forløb JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2006 Ungdomssanktionens forløb Den 1. juli 2001 blev den særlige sanktion for unge lovovertrædere, ungdomssanktionen, indført. Det skete på baggrund af en rapport,

Læs mere

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Tlf.: 8728 5003 NOTAT Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Udviklingen i brugen af langvarige varetægtsfængslinger

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Udviklingen i brugen af langvarige varetægtsfængslinger JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED JANUAR 2006 Udviklingen i brugen af langvarige varetægtsfængslinger Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2017

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2017 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2017 I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Ungdomssanktionen. En effektevaluering

Ungdomssanktionen. En effektevaluering en En effektevaluering SUSANNE CLAUSEN & BRITTA KYVSGAARD JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR FEBRUAR 2009 . Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 2.. Tidligere undersøgelser om ungdomssanktionen og lovændringer...6

Læs mere

Der er gennemført en undersøgelse med henblik på at belyse, hvorvidt voldtægt straffes mildere i dag end tidligere.

Der er gennemført en undersøgelse med henblik på at belyse, hvorvidt voldtægt straffes mildere i dag end tidligere. UDVIKLINGEN I STRAFUDMÅLINGSNIVEAUET I VOLDTÆGTSSAGER Af Britta Kyvsgaard, Justitsministeriet Der er gennemført en undersøgelse med henblik på at belyse, hvorvidt voldtægt straffes mildere i dag end tidligere.

Læs mere

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1.

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1. BILAG A JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Ungdomskriminalitet. - De mest kriminelle. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen 8.

Ungdomskriminalitet. - De mest kriminelle. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen 8. Ungdomskriminalitet - De mest kriminelle Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen (abp@jm.dk) 8. februar 2018 Undersøgelserne Ungdomskriminalitet. De mest kriminelle. Årgang 1996

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Evaluering af tidsbegrænsning af foranstaltninger

Evaluering af tidsbegrænsning af foranstaltninger Evaluering af tidsbegrænsning af foranstaltninger DAVID W. M. SORENSEN, BRITTA KYVSGAARD & ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 2010 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Udviklingen i domme til foranstaltning

Udviklingen i domme til foranstaltning Udviklingen i domme til foranstaltning TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 214 ISBN 978-87-9276-66-1 INDHOLD 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 3. Data og metode... 6 3.1.

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2011 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Pr. 1. juli 2010 blev den kriminelle lavalder sænket til fra 15 til 14 år. Det er derfor af særlig interesse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 2012 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2001-2011 Med henblik på at vurdere udviklingen i den registrerede børne- og ungdomskriminalitet er der fra Rigspolitiet

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

Forløbet af ungdomssanktionens første år Delredegørelse

Forløbet af ungdomssanktionens første år Delredegørelse JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Oktober 2004 Forløbet af ungdomssanktionens første år Delredegørelse På baggrund af en rapport, afgivet af den ekspertgruppe om ungdomskriminalitet, som regeringen nedsatte

Læs mere