Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd"

Transkript

1 Teknisk note nr. 5 Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 2001

2 I dette notat belyses sammenhængen mellem kriminalitet og national oprindelse (uanset statsborgerskab). Der ses på udviklingen fra i andelene inden for udvalgte grupper, som anklagemyndighed eller domstole har truffet afgørelse imod for overtrædelse af straffe-, færdsels- og/eller (andre) særlove under ét og af straffeloven alene. Endvidere beregnes et gennemsnit af de seks år og akkumulerede tal på baggrund af de samme data 1. Gennemsnitstal såvel som akkumulerede tal har tidligere været offentliggjort i kapitel 8 Kriminalitet side i Gunnar Viby Mogensen og Poul Chr. Matthiessen (red.) Integration i Danmark omkring årtusindskiftet (Aarhus Universitetsforlag), men ikke opdelt på oprindelsesland. Det gøres i dette notat. Der er dog ikke tale om egentlig nye tal, idet i hvert fald dele af dem har været fremlagt før ved to forskellige lejligheder, jf. fodnote 1. Her opsamles og sammenfattes disse tidligere fremlæggelser. For en nærmere omtale af undersøgelsen, anvendte begreber, afgrænsninger osv. kan henvises til Viby Mogensen og Matthiessen. De omtalte frekvenser og de bagvedliggende data kan ses i tabellerne nedenfor i afsnit 2 og 3 efter en kort indledende beskrivelse af kriminalitetsudviklingen i Danmark generelt. De tidligere fremlagte gennemsnitlige kriminalitetshyppigheder for de årige, for så vidt angår dels straffe-, færdsels- og særlovsovertrædelser under ét, dels straffelovsovertrædelser for sig, er suppleret med gennemsnitstal for de årige. Vægten i notatet ligger på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd, og der ses helt bort fra kriminaliteten blandt kvinder, da den for alle grupper er langt lavere end blandt mænd, jf. også tabel 1 nedenfor. 1. Udviklingen i omfanget af straffelovsovertrædelser i Danmark En beskrivelse af kriminalitetsudviklingen over en periode kan tage udgangspunkt i anmeldte straffelovsovertrædelser pr indbyggere over 15 år (den kriminelle lavalder). Udviklingen fra er gengivet i figur 1. Figur 1. Anmeldte straffelovsovertrædelser pr indbyggere over 15 år, Antal pr indbyggere Kilde: Danmarks Statistik Kriminalitet 1999, tabel 1.1 side Ved at beregne udviklingen pr indbyggere, tages der højde for ændringer i befolkningens størrelse, men ikke for ændringer i køns- og alderssammensætningen. Som det fremgår af figur 1, har der over perioden som helhed - og især i den første halvdel - været tale om en betydelig stigning i kriminalitetsomfanget, men hen imod slutningen indtræder der først stagnation og derefter et fald. Hvor anmeldelsesstatistikken belyser omfanget af kriminalitet i samfundet, belyser afgørelsesstatistikken, i hvilket omfang der har kunnet knyttes gerningsmænd til denne kriminalitet, og dermed hvor mange personer der har fået en afgørelse imod sig. I resten af dette notat ligger vægten på sådanne afgørelser truffet af anklagemyndighed og domstole. Til den registrerede kriminalitet skulle i princippet lægges den skjulte kriminalitet, som ikke registreres, og som der ikke knyttes gerningsmænd til. Men omfanget af den skjulte kriminalitet har man i sagens natur kun et skøn over - de såkaldte mørketal. 1 Nogle af tallene her har tidligere været bragt i Berlingske Tidende søndag den 29. oktober og i BT søndag den 31. december

3 I figur 2 vises for en del af perioden - nemlig udviklingen i antal afgørelser for straffelovsovertrædelser pr mænd i forskellige aldersgrupper, hvorved der tages højde ikke kun for ændringer i befolkningens størrelse, men også for eventuelle ændringer i køns- og alderssammensætningen. Figur 2. Afgørelser for straffelovsovertrædelser pr mænd fordelt på alder år år år år år år 60 år+ Kilde: Danmarks Statistik. Diverse år. Statistisk Tiårsoversigt og Statistisk Årbog. En tendens svarende til den, anmeldelsesstatistikken udviser i figur 1, kan ses i figur 2, idet der efter en stigning igennem perioden indtræder et fald omkring 1994, mest markant for unge og yngre mænd. De sidste seks år af perioden er de år, der, hvad kriminalitet angår, er behandlet i det projekt om Indvandrerne og deres levevilkår, som dette notat udspringer af. Projektet er centreret omkring otte af de største ikke-vestlige indvandrergrupper i Danmark - fra Eks, Iran, Libanon, Pakistan, Polen, Somalia, Tyrkiet og Vietnam - der tilsammen omfatter ca. to tredjedele af de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i alderen år. Dette er baggrunden for landeopdelingen og den nedre aldersafgrænsning ved 16 år her. 2. Afgørelser for overtrædelse af (1) straffe-, færdsels- og særlove under ét hhv. (2) straffeloven alene - enkeltår og gennemsnit heraf Kriminalitetshyppigheder for mænd og kvinder med én eller flere afgørelser for overtrædelse af straffe-, færdselsog/eller (andre) særlove 2 under ét baseret på et gennemsnit for perioden er vist i tabel 1. Tabellen illustrerer, at kriminaliteten for alle gruppers vedkommende er langt lavere blandt kvinder end blandt mænd. Unge og yngre mennesker begår mere kriminalitet end midaldrende og ældre, og der er en betydelig overrepræsentation i kriminalitetsstatistikken af især unge ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. I de efterfølgende tabeller ses på sammenhængen mellem national oprindelse (uanset statsborgerskab) og kriminalitetshyppigheder - det vil som nævnt her sige andelene inden for forskellige grupper, der et givet år er blevet dømt for en lovovertrædelse. I forhold til tabel 1 er indvandrere og efterkommere slået sammen, og der ses bort fra kvinder. De tal, Berlingske Tidende bragte, kan ses i tabel 2-7. Der blev lagt særlig vægt på gruppen af årige mænd. Der er i tabel 4 og 7 suppleret med frekvenser for aldersgrupperne år. Som det fremgår, er kriminalitetshyppigheden faldende efter 30 års-alderen for alle grupper (for kvinderne fra 40 års-alderen), jf. tabel 1 og 4. Ser man alene på straffelovsovertrædelser, indtræder faldet tidligere, jf. tabel 7. 2 Færdselslovsovertrædelser opgøres her i lighed med i Danmarks Statistiks publikationer for sig adskilt fra andre særlovsovertrædelser. 3

4 Tabel 1. Kriminalitetshyppigheder for mænd og kvinder med én eller flere afgørelser for overtrædelse af straffe-, færdsels- og/eller særlove opdelt på alder og indvandrerstatus. Gennemsnit for perioden Pct. Køn og alder Indvandrere fra: Efterkommere fra: Danskere Ikke-vestlige lande Vestlige lande Ikke-vestlige lande Vestlige lande Mænd år 13,9 6,7 17,3 11,2 7, år 11,7 3,9 18,5 7,6 8, år 9,1 5,1 6,4 7,4 6, år 6,8 4,6 5,2 4, år 4,0 3,4 3, år 1,7 1,4 1,3 Kvinder år 2,2 2,3 1, år 2,0 1,1 3,0 1, år 2,0 1,7 1, år 1,6 1,4 0, år 1,3 0,9 0, år 0,8 0,5 0,3 Anm.: Ekskl. afgørelser, der fører til frifindelse eller undladelse af tiltale efter retsplejelovens 721, stk. 1, nr. 2 og 3. : Få eller ingen observationer. Note: Totaltælling af samtlige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, 25 pct. stikprøve af vestlige indvandrere og efterkommere og 2 pct. stikprøve af hele befolkningen ekskl. indvandrere og efterkommere pr. 1. januar hvert af årene. Kun personer med opholdstilladelse - og dermed personnummer - i Danmark indgår i tallene. Asylansøgere, turister og andre uden opholdstilladelse indgår ikke. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik, jf. også kapitel 8 Kriminalitet, tabel 8.2 side 268 i Gunnar Viby Mogensen og Poul Chr. Matthiessen (red.) Integration i Danmark omkring årtusindskiftet. Tabel 2-4 viser antal personer (tabel 2) og de procentvise andele (tabel 3) blandt årige mænd med afgørelser for overtrædelse af straffe-, færdsels - og/eller særlove under ét for hvert af årene og et gennemsnit heraf (tabel 4) og dokumenterer sammen med tabel 5-7, hvordan tallene, der blev bragt i Berlingske Tidende, er fremkommet. I tabel 4 er til sammenligning suppleret med gennemsnitstal for de årige. Tabel 2. Antal personer med én eller flere afgørelser for overtrædelse af straffe-, færdsels- og/eller særlove opdelt på oprindelsesland samt antal personer i de respektive grupper i alt Mænd år. Oprindelsesland Antal personer med afgørelse Antal personer i alt i de respektive grupper Eks Iran Libanon Pakistan Polen Somalia Tyrkiet Vietnam Øvrige ikke-vestlige Alle ikke-vestlige Vestlige Danskere Anm., note og kilde: Se tabel 1. Tabel 3. Andele med én eller flere afgørelser for overtrædelse af straffe-, færdsels- og/eller særlove opdelt på oprindelsesland Mænd år. Procent. Eks- Iran Libanon Pakistan Polen Somalia Tyrkiet Vietnam Øvrige Alle ikkevestlige ikke-vest ,8 18,5 18,9 13,5 12,7 1,7 14,5 4,9 10,9 13,3 5,3 8, ,2 15,2 22,5 15,7 11,0 6,7 16,8 6,9 12,2 14,5 7,9 8, ,6 14,6 22,3 14,9 13,7 9,8 15,5 7,6 13,4 14,7 9,2 7, ,6 15,7 22,6 14,8 14,6 10,6 18,1 8,7 15,0 15,9 4,4 7, ,4 15,8 27,3 17,4 12,3 9,1 16,0 6,3 13,7 14,8 11,7 7, ,1 13,7 24,2 17,0 14,1 13,7 17,6 10,7 14,4 15,7 9,4 6,9 Anm., note og kilde: Se tabel 1. Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande og fra Vietnam ligger omkring eller under niveauet for danskere i tilsvarende aldersgrupper, når man betragter straffe-, færdsels- og særlovsovertrædelser under ét, mens alle ikkevestlige indvandrere og efterkommere under ét ligger omkring 1½-2 gange højere. Gennemsnittene i tabel 4 kan dække over forskellige udviklingsforløb, som det er illustreret i tabel 3 for de årige, hvor der er tale om et fald for unge mænd fra Eks og Iran ligesom for danske unge, mens øvrige grupper udviser stagnation eller stigning. 4

5 Tabel 4. Andele med én eller flere afgørelser for overtrædelse af straffe-, færdsels- og/eller særlove opdelt på oprindelsesland. Gennemsnit for Mænd år. Procent. Eks- Iran Libanon Pakistan Polen Somalia Tyrkiet Vietnam Øvrige Alle ikkevestlige ikke-vest år 16,2 15,5 23,3 15,5 13,1 9,9 16,5 7,5 13,4 14,9 8,0 7, år 15,5 11,9 13,3 17,1 9,8 10,8 13,0 6,9 10,0 12,1 4,3 8, år 10,1 10,4 9,9 12,5 8,1 10,6 10,4 5,5 7,5 9,1 5,4 6, år 6,8 8,8 7,2 8,7 6,7 7,6 7,4 4,2 5,9 6,8 4,7 4,1 Anm., note og kilde: Se tabel 1. Tabel 5-7 viser antal personer (tabel 5) og de procentvise andele (tabel 6) blandt årige mænd med afgørelser for overtrædelse af straffeloven for hvert af årene og et gennemsnit heraf (tabel 7) og dokumenterer sammen med tabel 2-4, hvordan tallene, der blev bragt i Berlingske Tidende, er fremkommet. I tabel 7 er til sammenligning suppleret med gennemsnitstal for de årige. Sri Lanka er skilt ud i disse tabeller samt i tabel 9-11 som yderligere et eksempel på den store spredning mht. til kriminalitetshyppighed landene imellem, som statistikken også viser, jf. artikel i BT, hvor dette forhold fremhæves. Sri Lanka indgår dog fortsat i gruppen Øvrige ikke-vestlige i de nævnte tabeller - derfor noten Inkl. Sri Lanka. Tabel 5. Antal personer med én eller flere afgørelser for overtrædelse af straffeloven opdelt på oprindelsesland samt antal personer i de respektive grupper i alt Mænd år. Oprindelsesland Antal personer med afgørelse Antal personer i alt i de respektive grupper Eks Iran Libanon Pakistan Polen Somalia Tyrkiet Vietnam Sri Lanka Øvrige ikke-vestlige 1) Alle ikke-vestlige Vestlige Danskere Anm., note og kilde: Se tabel 1. 1) Inkl. Sri Lanka. Faldet omkring 1994, hvad straffelovsovertrædelser angår, som figur 1 og 2 viser, kan genfindes, hvad årige danskere og eksjugoslaver angår, og måske til dels for unge iranske og tyrkiske mænd, mens det ikke synes at være slået igennem for andre årige, jf. tabel 6, om end der dog er tale om en stagnation, når man betragter alle ikkevestlige indvandrere og efterkommere under ét. Man kan også bemærke, at faldet for unge mænd fra Eks er sket efter, at et stort antal bosniske krigsflygtninge (knap ) derfra i 1995 fik opholdstilladelse - og dermed personnummer - i Danmark, jf. fx Danmarks Statistik, Kriminalitet og national oprindelse 1995, Statistiske Efterretninger: Social sikring og retsvæsen 1998:2, side 3. Det er kun personer, der har opholdstilladelse her i landet, der indgår i tallene. Asylansøgere, turister og andre uden opholdstilladelse indgår ikke. Tabel 6. Andele med én eller flere afgørelser for overtrædelse af straffeloven opdelt på oprindelsesland Mænd år. Procent. Eks- Iran Libanon Pakistan Polen Somalia Tyrkiet Vietnam Sri Øvr. ikkevestlige vestlige Alle ikke- Lanka ,2 11,4 14,2 8,5 7,9 0,0 9,6 2,3 2,5 8,4 9,1 3,2 4, ,2 12,4 18,0 10,7 8,3 6,2 11,4 4,7 4,2 10,0 10,8 5,4 4, ,3 11,3 18,7 10,5 11,5 7,0 10,0 5,2 3,0 10,6 10,9 6,9 3, ,6 11,8 18,5 9,9 10,0 9,2 11,0 5,6 7,7 11,7 11,1 2,0 3, ,1 13,0 21,3 11,6 8,2 7,3 10,1 3,1 2,6 11,2 10,8 6,9 3, ,5 10,6 18,9 11,3 10,0 11,7 10,6 7,8 4,6 10,8 11,0 4,2 3,2 Anm., noter og kilder: Se tabel 1. 1) Inkl. Sri Lanka. Som det fremgår af tabel 6 og 7 ligger indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i gennemsnit omkring 2-3 gange over niveauet for danskere og vestlige indvandrere og efterkommere i tilsvarende aldersgrupper, når man alene betragter straffelovsovertrædelser, men det dækker over betydelige forskelle grupperne imellem. Især helt unge mænd fra Libanon ligger højt i forhold til alle andre, mens unge mænd fra Sri Lanka og Vietnam ligger på et niveau omkring 5

6 eller under det danske. Og pakistanske, polske, somaliske, tyrkiske og øvrige ikke-vestlige unge i alderen år ligger lige omkring eller under gennemsnittet på 10,7 pct. for alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i denne aldersgruppe set over de seks år. Tallene for de enkelte år kan svinge noget for de grupper, hvor kriminalitetshyppigheden er baseret på relativt få observationer, jf. tabel 5 (og 2), og gennemsnittene dækker over uensartede udviklingsforløb over de seks år, jf. tabel 6. Tabel 7. Andele med én eller flere afgørelser for overtrædelse af straffeloven opdelt på oprindelsesland. Gennemsnit for Mænd år. Procent. Eks- Iran Libanon Pakistan Polen Somalia Tyrkiet Vietnam Sri Øvr. ikkevestlige Alle ikke- Lanka 1) vestlige år 11,6 11,7 18,4 10,4 9,4 8,1 10,5 4,8 4,2 10,6 10,7 4,8 3, år 8,5 6,8 7,8 7,5 5,2 7,0 4,3 3,7 4,3 5,8 6,1 1,7 2, år 4,6 5,7 4,8 4,4 4,1 5,4 2,5 2,5 2,3 3,7 4,0 1,7 1, år 2,7 4,7 2,8 2,5 3,3 3,9 1,6 1,5 1,4 2,4 2,5 1,3 0,7 Anm., note og kilde: Se tabel 1. 1) Inkl. Sri Lanka. Andelene med afgørelse(r) for overtrædelse af straffeloven er markant mindre allerede for de årige i alle grupper bortset fra sri lankanere, hvor den er uændret på et lavt niveau. For de årige og de årige falder andelene yderligere. Mens tabellerne i afsnit 2 udelukkende viser gennemsnitstal med henblik på at dokumentere, hvordan de tal, der blev bragt i Berlingske Tidende, er fremkommet, indeholder tabellerne i afsnit 3 akkumulerede tal. Disse tal omtales som nævnt ovenfor i en artikel i BT. 3. Afgørelser for overtrædelse af (1) straffe-, færdsels- og særlove under ét hhv. (2) straffeloven alene - akkumulerede tal Et alternativ til at se på enkeltår eller gennemsnit heraf er at betragte akkumulerede tal. Det gøres der i det følgende, hvor der tages udgangspunkt i befolkningen pr Derefter ses der på, hvor mange der har en eller flere afgørelser et eller flere af de seks år , som det er muligt at belyse her. I kapitel 8 Kriminalitet i Gunnar Viby Mogensen og Poul Chr. Matthiessen (red.) Integration i Danmark omkring årtusindskiftet er ligeledes medtaget tabeller med akkumulerede tal. Blot er der taget udgangspunkt i befolkningen pr , hvorefter disse personer er fulgt i årene frem til og med Tabel 8 viser afgørelser for overtrædelse af straffe-, færdsels- og særlove under ét akkumuleret over de seks år. Man skal i forbindelse med de akkumulerede tabeller være opmærksom på, at ikke alle - herunder fx mange fra Eks, jf. ovenfor - vil have været til stede i Danmark alle årene, og at der for en del af de yngste kun vil kunne være observationer for en del af årene - evt. kun et enkelt år, hvilket kan medvirke til at gøre frekvenserne for disse grupper mindre, når man slår flere aldre sammen, end de ellers ville have været. Derfor er der i tabel 9, der viser afgørelser for overtrædelse af straffeloven alene akkumuleret over de seks år, som især har været i fokus, for den yngste aldersgruppe vist frekvenser for sig for de enkelte aldre 16, 17, 18 og 19 år. Også aldersgruppen år er delt op - i hhv årige og årige. Tabel 8. Andele med én eller flere afgørelser for overtrædelse af straffe-, færdsels- og/eller særlove opdelt på oprindelsesland. Akkumulerede tal for perioden Mænd år. Procent. Eks- Iran Libanon Pakistan Polen Somalia Tyrkiet Vietnam Øvrige Alle ikkevestlige ikke-vest år 22,1 21,7 36,8 26,7 22,0 19,0 28,9 16,9 22,4 24,7 15,0 13, år 34,0 38,2 46,9 44,3 28,5 25,9 39,6 26,9 27,3 33,9 10,9 29, år 25,9 34,0 37,3 43,2 27,8 25,4 39,6 24,2 25,9 30,6 17,6 26, år 19,7 33,9 30,4 34,1 26,9 21,4 33,3 22,6 24,2 26,4 18,4 19, år 16,4 27,5 27,5 23,1 23,5 15,5 17,3 18,0 17,9 19,0 16,2 15, år 7,5 14,0 6,0 9,8 12,2 5,6 7,0 6,3 10,5 9,0 10,4 8,0 Anm., note og kilde: Se tabel 1. I tabellen her er der taget udgangspunkt i befolkningen pr Aldersafgrænsningen i projektet er år, begge inkl.. så der vil kun være en enkelt observation for de yngste, to for de næstyngste osv. En del - først og fremmest indvandrere - vil ikke have været i landet alle år. Begge dele kan medvirke til at gøre frekvenserne for disse grupper mindre, end de ellers ville have været. Som i gennemgangen ovenfor af gennemsnitstallene viser også de akkumulerede frekvenser en overrepræsentation blandt ikke mindst de helt unge ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i forhold til danskere i tilsvarende aldersgrupper, men i tabel 8, hvor såvel straffe- som færdsels- og særlovsovertrædelser indgår, er overrepræsentationen imidlertid mindre end i tabel 3 og 4 med gennemsnitstal, og fra 20 års-alderen er den ubetydelig, når man betragter alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere under ét. De langt større forskelle, der viser sig, når man som i 6

7 tabel 9 ser bort fra sær- og færdselslovsovertrædelser og alene betragter straffelovsovertrædelser, illustrerer igen de forskellige kriminalitetsmønstre, som karakteriserer de forskellige grupper. Tabel 9. Andele med én eller flere afgørelser for overtrædelse af straffeloven opdelt på oprindelsesland. Akkumulerede tal for perioden Mænd år. Procent. Eks- Iran Libanon Pakistan Polen Somalia Tyrkiet Vietnam Sri Øvr. ikkevestlige Alle ikke- Vest- Danskere Lanka 1) vestlige lige 16 år 9,0 12,9 19,6 10,0 6,0 11,8 13,4 4,8 7,7 10,8 11,5 6,3 3,2 17 år 16,3 16,0 29,0 15,6 19,3 20,9 15,3 13,2 6,4 16,4 17,2 8,5 7,1 18 år 18,7 26,3 35,4 27,1 14,6 13,0 25,2 9,5 6,3 21,4 22,2 3,5 9,2 19 år 24,6 22,5 33,7 24,7 26,3 18,6 22,6 18,0 22,2 24,5 23,9 12,8 7, år 17,0 18,9 28,8 19,4 17,3 16,0 19,3 12,0 10,7 18,5 18,7 8,3 7, år 23,4 32,8 42,3 30,4 20,5 22,9 21,8 15,1 16,8 20,1 23,4 5,4 12, år 18,2 17,6 24,6 18,2 12,0 16,3 14,0 13,1 17,5 15,7 16,4 3,2 7, år 20,5 24,8 31,2 25,1 16,9 18,1 17,7 14,1 17,2 17,7 19,6 4,0 10, år 13,5 19,8 20,2 19,9 16,9 14,6 12,0 13,0 12,4 14,1 15,2 5,1 6, år 9,1 19,8 16,8 12,7 12,1 11,0 9,4 8,1 8,5 11,2 11,6 5,4 3, år 7,7 12,0 13,1 8,0 9,2 10,9 5,3 6,7 6,6 6,4 7,2 3,2 2, år 6,0 10,1 6,0 3,6 8,1 0,0 3,7 4,0 3,7 4,5 5,1 1,5 1,5 Anm., note og kilde: Se tabel 1 og 8. Som følge af noten til tabel 8 er her vist frekvenser for sig for de enkelte aldre 16, 17, 18 og 19 år. Også aldersgruppen år er delt op - i hhv årige og årige. 1) Inkl. Sri Lanka. Når man tager alt, inkl. færdselslovsovertrædelser, med, er der målt på de akkumulerede tal (tabel 8) altså ikke så stor forskel på, hvor store andele der er repræsenteret i kriminalstatistikken, når man ser bort fra de helt unge. Når man alene ser på straffelovsovertrædelser, er forskellene betydelige, uanset om man bruger akkumulerede tal eller gennemsnitstal, men også her kan der dog målt på de akkumulerede tal (tabel 9) måske spores en - om end ganske svag - tendens til en lidt lavere overrepræsentation i forhold til gennemsnitstallene i tabel 6 og 7. Når overrepræsentationen målt på akkumulerede tal er lavere end målt på (gennemsnit af) enkeltår, kan det spille ind, at ikke alle indvandrere har haft opholdstilladelse i Danmark i alle årene i den betragtede periode og derfor heller ikke indgår i statistikken i alle seks år. Det kunne måske også i et vist omfang være udtryk for, at det i højere grad blandt de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere end blandt danskere er de samme personer, der er repræsenteret i kriminalstatistikken fra år til år, når forskellene er mindre ved sammenligning af akkumulerede tal end ved sammenligning af enkeltår og gennemsnit. Omfanget af disse forholds betydning er ikke undersøgt her. 4. Betydningen af bopæl Ligesom køn og alder har bopæl (efter urbaniseringsgrad) erfaringsmæssigt betydning for kriminalitetshyppigheden. Mænd begår mere kriminalitet end kvinder, yngre begår mere kriminalitet end ældre, og kriminalitetshyppigheden er større i storbyerne end i mindre byer og på landet. I tabel 10 er kriminalitetshyppighederne målt ved afgørelser for straffelovsovertrædelser for årige mænd vist fordelt på forskellige grader af urbanisering. Kriminalitetshyppighederne er et gennemsnit af ligesom i tabel 7. Fx er kriminalitetshyppigheden for årige eksjugoslaviske mænd 13,8% for dem der bor i København og Frederiksberg, mens den er 8,1% for dem, der bor i Øvrige kommuner, hvilket vil sige små- og landkommuner med færre end indbyggere. 7

8 Tabel 10. Andele med én eller flere afgørelser for overtrædelse af straffeloven opdelt på oprindelsesland og bopæl (urbanisering). Gennemsnit for Mænd år. Procent. København og Hovedstaden i øvrigt Odense, Esbjerg, Kommuner med mere Øvrige kommuner Frederiksberg Randers, Århus Ålborg end indbyggere Eks 13,8 13,9 8,5 10,4 8,1 Iran 10,2 12,5 14,6 7,5 9,2 Libanon 13,6 19,5 21,3 17,4 9,8 Pakistan 11,3 10,0 9,5 4,8 13,2 Polen 9,4 9,6 8,7 11,6 7,3 Somalia 8,9 6,8 7,2 9,2 11,2 Tyrkiet 12,7 9,6 11,4 9,5 10,1 Vietnam 6,3 1,7 5,2 5,0 4,3 Sri Lanka 0,0 9,1 3,0 5,3 2,6 Øvrige ikke-vestlige 1) 15,5 11,1 12,1 7,8 3,8 Alle ikke-vestlige 13,0 10,6 11,5 9,5 6,2 Vestlige 7,3 5,6 2,8 5,0 3,6 Danskere 7,1 5,5 4,2 3,9 2,6 Anm.: En del af frekvenserne er baseret på få personer med afgørelser imod sig. 1) Inkl. Sri Lanka. Kriminalitetshyppighederne skulle være mindst længst til højre, og det er da også det generelle billede, men der er dog undtagelser. Det skal også bemærkes, at en del af frekvenserne bygger på ganske få observationer. Det skyldes bl.a., at jo mere man fordeler, jo færre bliver der i hver celle, men det skyldes også, at de forskellige grupper til dels bor forskellige steder i landet. Det kan man se i tabel 11 og 12, der viser en procentvis fordeling af de forskellige grupper hhv. i 1993 og i Tabel årige mænd opdelt på oprindelsesland og bopæl (urbanisering) i Procent. København og Hovedstaden i Odense, Esbjerg, Kommuner med mere Øvrige Sum Antal Frederiksberg øvrigt Randers, Århus end indbyggere kommuner personer Ålborg Eks 45,2 24,7 3,4 23,0 3, Iran 11,8 16,9 37,4 28,0 5, Libanon 7,7 15,2 36,8 31,0 9, Pakistan 49,4 40,6 5,0 3,9 1, Polen 19,1 30,0 20,6 18,0 12, Somalia 16,7 13,3 49,2 15,8 5, Tyrkiet 19,7 36,6 14,2 25,9 3, Vietnam 4,6 9,8 47,9 27,6 10, Sri Lanka 0,8 5,0 12,6 52,1 29, Øvrige ikke-vestlige 1) 27,3 25,9 13,5 18,2 15, Alle ikke-vestlige 25,6 28,1 18,0 20,6 7, Vestlige 17,8 19,8 11,3 23,1 27, Danskere 5,0 15,8 14,5 26,2 38, ) Inkl. Sri Lanka. 8

9 Tabel årige mænd opdelt på oprindelsesland og bopæl (urbanisering) i Procent. København og Hovedstaden i Odense, Esbjerg, Kommuner med mere Øvrige Sum Antal Frederiksberg øvrigt Randers, Århus end indbyggere kommuner personer Ålborg Eks 23,0 16,7 9,3 33,5 17, Iran 12,3 24,6 34,6 21,7 6, Libanon 9,5 11,8 41,5 33,2 4, Pakistan 53,1 36,8 5,0 4,7 0, Polen 18,8 22,0 23,8 19,9 15, Somalia 15,1 14,0 41,6 20,4 8, Tyrkiet 17,8 37,8 14,3 25,6 4, Vietnam 5,2 8,1 44,7 31,4 10, Sri Lanka 0,4 1,7 12,0 52,5 33, Øvrige ikke-vestlige 1) 27,4 22,2 13,3 18,4 18, Alle ikke-vestlige 23,0 24,4 18,6 23,0 11, Vestlige 16,5 16,2 8,3 21,8 37, Danskere 4,4 14,6 12,4 27,9 40, ) Inkl. Sri Lanka. I disse tabeller kan man også se, hvor mange personer, der indgår i fordelingen. (Disse antal svarer selvfølgelig til dem, der fremgår af tabellerne 2 og 5 ovenfor.) Fx frekvensen for pakistanerne i gruppen øvrige kommuner bygger på specielt få observationer, da man i tabel 11 og 12 kan se, at kun 1,0% og 0,4% boede i sådanne kommuner i hhv og 1998, ligesom der stort set ingen sri lankanere bor i København og på Frederiksberg. For de fleste grupper er fordelingen nogenlunde den samme ved periodens slutning i 1998 som ved dens begyndelse i Fx bor vietnamesere og sri lankanere primært uden for hovedstadsområdet og sidstnævnte i det hele taget uden for de store byområder, mens pakistanere stort set udelukkende bor i hovedstadsområdet. Men i forhold til 1993 er der især for indvandrere og efterkommere fra Eks sket en stor ændring i fordelingen. Det skyldes, at det store antal bosniske krigsflygtninge, der i 1995 fik permanent opholdstilladelse i Danmark, er bosat mere jævnt over hele landet. I 1993 boede 70 pct. i hovedstadsområdet. De unge libanesere er også blevet mere samlet i de større byer og kommuner uden for hovedstadsområdet. 5. Afrunding Tallene viser, at det i relation til kriminalitetshyppighed ud over køn og alder også har betydning, hvor man bor. Hvad betydningen af bopæl angår, er billedet dog ikke helt entydigt, og der kan naturligvis sagtens være andre ting, der adskiller mennesker, der bor forskellige steder i landet, end deres bopæl. Disse tre grundlæggende variable er dog, som det er fremgået, ikke hele forklaringen på de forskellige kriminalitetshyppigheder, der er konstateret i det foregående, hvor der blandt de fleste grupper af ikke-vestlige - især unge - mænd er en overrepræsentation sammenlignet med danske mænd (og vestlige indvandrere og efterkommere) i sammenlignelige aldersgrupper. En belysning af, hvad der derudover spiller ind, vil kræve, at man inddrager et større antal forklarende faktorer. En sådan undersøgelse, der inddrager en række sociale baggrundsfaktorer, vil blive gennemført af Justitsministeriet vedrørende straffede i 2000, jf. senest Britta Kyvsgaard i en artikel om Kriminalitet blandt etniske minoriteter, side 74, i et temanummer af Social Forskning om Etniske minoriteter i velfærdssamfundet, Socialforskningsinstituttet, København. 9

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere Kriminalitet hvordan måler vi det? Lisbeth Lavrsen 18 pct. af de personer, der blev dømt i 2015 havde udenlandsk oprindelse er det meget eller lidt? 2 Afhænger selvfølgelig

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland

Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED OKTOBER 2005 Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og sland Materiale oplysninger, der er anvendt i de følgende tabeller, stammer fra Danmarks Statistik. Tabellerne

Læs mere

Indvandrernes pensionsindbetalinger

Indvandrernes pensionsindbetalinger 26. OKTOBER 215 Indvandrernes pensionsindbetalinger 23-13 AF METTE NYRUP OG SØS NIELSEN Indledning og sammenfatning I analysen belyses forskelle i pensionsindbetalinger mellem tre herkomstgrupper; indvandrere

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

27. maj 2002 Per Alsøe

27. maj 2002 Per Alsøe 27. maj 2002 Per Alsøe Supplerende statistiske oplysninger om unge indvandrere og efterkommeres kriminalitet supplement til rapporten Unge nydanskere i forsvar og politi (Center for ungdomsforskning januar

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2012 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2003-2012 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2015 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2005-2014 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2014 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2004-2013 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

Bilag 5 Clusteranalyser på vestlige/ikke-vestlige lande samt EU/EØS/Resten af Europa/Resten af verden

Bilag 5 Clusteranalyser på vestlige/ikke-vestlige lande samt EU/EØS/Resten af Europa/Resten af verden 23. november 18 Befolkning og Uddannelse Bilag 5 Clusteranalyser på vestlige/ikke-vestlige lande samt EU/EØS/Resten af Europa/Resten af verden For at give et indtryk af, hvordan indvandrere og efterkommere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 2007 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2006 Stor stigning i beskæftigelsen blandt personer fra Ikke vestlige

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 333 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 333 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 333 Offentligt Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik Dato: 24. februar 2015 Vil ministeren

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 2002-2011 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand 2. VALGDELTAGELSEN Ved kommunalvalget den 18. november 1997 var der i alt 222.182 stemmeberettigede i Århus Kommune. Af disse afgav de 157.055 deres stemme svarende til en stemmeprocent på 70,7. Til sammenligning

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015 MED ANALYSER AF ABORTHYPPIGHEDER BLANDT INDVANDRERE, EFTERKOMMERE OG KVINDER MED DANSK OPRINDELSE 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.04 Marts 2003 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002 I løbet af året 2001 er der kommet 500 flere personer fra 3. lande i

Læs mere

Analyse af opholdslængde for personer på ulovligt ophold

Analyse af opholdslængde for personer på ulovligt ophold RIGSPOLITIET 2018 Arbejdspapir: Analyse af opholdslængde for personer på ulovligt ophold Empirisk estimeret udskiftningsrate 2013-2017 1 Indledning Der findes en række undersøgelser, som forsøger at estimere

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 2001-2010 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Efterkommernes kriminalitet halveret

Efterkommernes kriminalitet halveret Nyt fra Marts 2011 Efterkommernes kriminalitet halveret Kriminaliteten blandt ikke-vestlige efterkommere er på bare 15 år blevet mere end halveret. Andel kriminelle i perioden 1990-2006, 15-45-årige mænd

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj 2007 www.aarhus.dk/statistik - Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2005 I løbet af året 2004 er der kommet 342 flere personer fra

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares 30. november 2017 2017:18 19. december 2017: Der var desværre fejl i et tal i boks 2. Rettelsen er markeret med rødt. Desuden er der tilføjet en boks 4 sidst i analysen. En stor del af indvandreres og

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.05 Maj 2002 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001 Beskæftigelsesprocenten i Århus Kommune for den samlede gruppe af 3. lande

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Indledning I dette notat gives en karakteristik

Læs mere

En ny chance for alle

En ny chance for alle En ny chance for alle Indvandreres beskæftigelse: Status Indvandreres beskæftigelse: Status Analysen, der er nr. et af tre i forbindelse med En ny chance for alle, er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør

FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør FORORD Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatningssager kommer hvert år med vejledende udtalelser om især mén og erhvervsevnetab. Udtalelserne bliver brugt i private erstatningssager, altså sager

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Notat 30. september 01 Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Siden integrationsloven i 1999 har

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

Indvandrerne og arbejdsmarkedet

Indvandrerne og arbejdsmarkedet Indvandrerne og arbejdsmarkedet Annemette Lindhardt Amy Frølander Indvandrerne og arbejdsmarkedet Udgivet af Danmarks Statistik December 2004 Oplag: 600 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00

Læs mere

Tal og fakta. www.nyidanmark.dk. befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere. Juli 2009

Tal og fakta. www.nyidanmark.dk. befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere. Juli 2009 www.nyidanmark.dk Tal og fakta befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere Juli 2009 Tal og fakta - befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere 2009 Juli 2009 Tal og fakta befolkningsstatistik

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1998-2007 I dette notat oplyses om udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Oktober 2017

Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Oktober 2017 Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse Oktober 2017 Hvem af børn af efterkommere? Børn af efterkommere er børn, som er : 1. Født i Danmark 2. Har forældre, hvoraf mindst én er efterkommer 3.

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2013

Befolkning i København 1. januar 2013 30. juli 2013 Befolkning i København 1. januar 2013 Den 1. januar 2013 boede der 559.440 personer i København. I løbet af 2012 steg folketallet med 10.390 personer. I 2013 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2014

Befolkning i København 1. januar 2014 30. juli 2014 Befolkning i København 1. januar 2014 Den 1. januar 2014 boede der 569.557 personer i København. I løbet af 2013 steg folketallet med 10.117 personer. I 2014 steg antallet af indvandrere

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2018

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2018 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2018 Forord indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse samt indkomstforhold for beboerne

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig?

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? 6. december 2016 2016:25 Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? Af Jens Bjerre, Laust Hvas Mortensen og Michael Drescher 1 I Danmark, Norge

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. Juni Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. Juni Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik Juni 2017 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser over klienter

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar maj Ledelsesinformation

Orientering. Befolkning i København 1. januar maj Ledelsesinformation 2007 Orientering Ledelsesinformation 16. maj 2007 Befolkning i København 1. januar 2007 Den 1. januar 2007 boede der 503.699 personer i København. I løbet af 2006 steg folketallet med 2.541 personer. I

Læs mere

Teknisk note nr. 4. Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Noten er udarbejdet af Claus Larsen

Teknisk note nr. 4. Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Noten er udarbejdet af Claus Larsen Teknisk note nr. 4 Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 1998 Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960 1 1. Indledning

Læs mere

KOMMUNEFORDELING AF NYE FLYGTNINGE KOSTER BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION

KOMMUNEFORDELING AF NYE FLYGTNINGE KOSTER BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 2 92 84 4 9. februar 216 KOMMUNEFORDELING AF NYE FLYGTNINGE KOSTER BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION Flygtninge, der får asyl i Danmark, bliver visiteret til

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar Ledelsesinformation. 16. maj juli 2008

Orientering. Befolkning i København 1. januar Ledelsesinformation. 16. maj juli 2008 2007 Orientering Ledelsesinformation 7. juli 2008 16. maj 2007 Befolkning i København 1. januar 2008 Den 1. januar 2008 boede der 509.861 personer i København. I løbet af 2007 steg folketallet med 6.162

Læs mere

Opgørelse viser, at hver femte af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Opgørelse viser, at hver femte af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Opgørelse viser, at hver femte af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund i Kriminalforsorgen, foretaget den 6. november 2007,

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Århus Kommune Økonomisk Afdeling April 2000 Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Statistisk Kontor Telefon 89 40 20 00 Rådhuset Telefax 89

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2004

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2004 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2004 Nr. 10. 11. maj 2004 Befolkning 1. januar 2004 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Maj 218 1. Indledning og sammenfatning I efteråret 216 viste en opfølgning på reformen af sygedagpenge fra 214, at udgifterne til sygedagpenge var højere

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser over indsatte og tilsynsklienter i Kriminalforsorgen.

Læs mere

DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN

DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN ARBEJDSPAPIR 115 IMMIGRATION OG INTEGRATION AUGUST 2016 De illegale indvandrere i Danmark Arbejdspapir 115 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1.

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1. Den 5. juni 2012 Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sammenfatning. I løbet af 2010 har der været

Læs mere

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen Side 1 af 22 Udkast! Beskæftigelse og arbejdsløshed

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

Notat. Forældres og det offentliges udgifter på børn 1995-2005

Notat. Forældres og det offentliges udgifter på børn 1995-2005 R o c k w o o l F o n d e n s F o r s k n i n g s e n h e d Notat Forældres og det offentliges udgifter på børn 1995-25 Af Jens Bonke Oktober 29 1 Formål Formålet med notatet er at belyse udviklingen i

Læs mere

DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET

DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET TINE FUGLSANG JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JUNI 2017 ISBN: 978-87-93469-08-2 Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. METODE OG DATAINDSAMLING... 2 3. DANSKERNES

Læs mere

Nøgletal. Integration

Nøgletal. Integration Nøgletal Integration Nøgletal INTEGRATION 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Andelen af indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse i befolkningen 6,5 % 6,7 % 6,8 % 7,0 % 7,2 % Per 1. januar

Læs mere

Prøvedeltagere og resultater af indfødsretsprøven fra november 2017

Prøvedeltagere og resultater af indfødsretsprøven fra november 2017 og resultater af indfødsretsprøven fra november 2017 Opsummering 3.545 personer deltog i indfødsretsprøven 30. november 2017. 54 pct. bestod prøven. HVEM BESTÅR INDFØDSRETSPRØVEN? Jo ældre prøvedeltagere,

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011 Procent Faktaark om ungdomskriminalitet Indledning Ungdomskriminalitet er på sin vis et lidt misvisende begreb, idet kriminalitet som sådan langt hen ad vejen er et ungdomsfænomen. Unge mellem 15 og 24

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018 UDVIKLINGEN I ANTAL ANMELDELSER OG I STRAFFENES ART OG LÆNGDE FOR VOLD, 2008-2017 På baggrund af Danmarks Statistiks tal vedrørende anmeldelser og strafferetlige

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Hvor lang tid bor man alene efter partnerens

Hvor lang tid bor man alene efter partnerens Hvor lang tid bor man alene efter partnerens død? Af Nadja Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk E-mail: NCA@kl.dk Side 1 af 10 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvor lang tid de ældre bor alene efter

Læs mere

0%

0% JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JUNI 2010 Kvinders andel af kriminalitet, 1980-2008 Til brug for en beskrivelse af udviklingen i kvinders kriminalitet er der indhentet statistiske oplysninger fra

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider R o c k w o o l F o n d e n s F o r s k n i n g s e n h e d Notat Danskeres normale og faktiske arbejdstider hvor store er forskellene mellem forskellige grupper? Af Jens Bonke Oktober 2012 1 1. Formål

Læs mere

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012 FORORD Beboere i den almene boligsektor 2012 indeholder oplysninger om beboere og husstande i den almene boligsektor fordelt på husstandstyper og størrelser,

Læs mere

BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER

BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER Indvandrere, arbejdsmarked og uddannelse April 13 1 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde A, 3. sal 18 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2011 Efter offentliggørelse af denne rapport er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Oplysninger herom bør derfor ikke anvendes. Der henvises

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2017 Den 1. januar 2017 boede der 602.481 personer i København. I løbet af 2016 steg folketallet med

Læs mere