Historiske lege 1920erne-30erne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historiske lege 1920erne-30erne"

Transkript

1 Historiske lege 1920erne-30erne Introduktion Der har ikke altid været meget plads eller tid til at lege. Men børn har dog alligevel altid fundet ud af, hvordan de kunne lege inden for de rammer der var. Leg har til alle tider skabt trivsel, glæde, sundhed, latter og fællesskab. Indtil børn blev 6-7 år arbejdede de hjemme hos deres forældre. At børn hjalp til derhjemme, anså man ikke som et arbejde, men som en naturlig pligt. Børnene lærte meget af det, som de senere i livet evt. skulle arbejde med. Pigerne gjorde rent, vaskede op, lavede mad, handlede ind og passede deres mindre søskende. Drengene hjalp med at pudse sko, hente brænde eller koks, fodre dyrene og hjalp i marken. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Efter 1. verdenskrig begyndte man dog for alvor at sikre børn en bedre barndom i Danmark. Børn skulle gå mere i skole og arbejde mindre. Det var dog især børnene i byerne, som fik det nemmere. På landet var børnelivet for mange børn stadig en tid præget af hårdt arbejde. Børn på landet havde ikke bare mere arbejde, de gik også kortere tid i skole end børn i byen. Arbejdet kom i første række, og indtil 1950erne var skole hver anden dag ikke ualmindeligt på landet. I slutningen af mellemkrigstiden lavede man en skolereform, som var resultatet af næsten tyve års arbejde og forhandlinger. Selvom reformen ikke indførte hverdagsskolen på landet, var den dog medvirkende til, at færre børn blev brugt som arbejdskraft. Børn har altid leget og lært af det. Det nye i denne periode er de voksnes interesse for og iscenesættelse af børns leg og læring. Der bliver i denne periode sat langt mere fokus på, at skaffe børn plads og tid til at lege. Undervejs i denne periode begynder børnenes arbejde at blive luget ud af barndommen og slutteligt i perioden, begynder institutionerne at tage plads i børnenes liv i byerne, hvor der i langt større grad bliver sat fokus på børnenes leg. Nye pædagogiske og psykologiske strømninger begynder at sætte sig spor i en reformpædagogisk bevægelse, der først mange år senere for alvor slår igennem i Danmark. Børnehaver havde tidligere været enten et pædagogisk tilbud til borgerskabets børn eller en social nødforanstaltning for enlige mødre, men i 1930erne ønskede politikere, at børnehaven skulle blive et led i alle børns liv. Legeredskaber blev i perioden mere almindeligt i byerne. Den første sandkasselegeplads blev født og legepladserne var hermed et blivende kulturfænomen. Sandkassen og sandkasselegepladserne var et forsøg på at bringe lidt natur tilbage til byens børn. På landet var der langt bedre muligheder for børns udfoldelsesmuligheder gennem legen. I skolen skulle børnene stadig være ude i alle frikvartererne i alt slags vejr. 1

2 Der opfordres til, at man lader børnene lege ude i denne lektion. Børn oplever ofte, at der udendørs er højre til loftet, der er mere plads at bevæge sig på og mulighed for at støjniveauet kan hæves, uden at det er generende. De normale strukturer og roller, som børnegruppen har i deres indendørsleg, brydes i uderummet, hvor der ofte er andre kompetencer der kommer i spil. 1. Det primære mål med denne lektion er, at børnene får indsigt i, og forståelse for, børnelivet set gennem legen i et historisk perspektiv. 2. De sekundære mål med denne lektion er, at lære børnene at etablere historiske legescenarier med udgangspunkt i legematerialer fra mellemkrigstiden. Man kunne med fordel besøge Børnenes Arbejdermuseum på Arbejdermuseet i København, Den Gamle By i Aarhus, Odense Bys Museer (Den Fynske Landsby) eller små skolestuer rundt i landet, hvis man har mulighed for dette og tiden tillader det. En tur i skoven, i en baggård eller på en legeplads ville også være oplagt at inddrage i denne lektion. Hvis der er mulighed for det, kunne man evt. sammen med eleverne lave en lille lommefilm om lege. Optag evt. video af jeres dialog med eleverne og de aktiviteter de laver. I kan senere klippe dette sammen til en lille film om lege. Lad evt. nogle elever, på skift, gå rundt i klassen og være kamerastyrer, hvis klassens elevsammensætning er således, at dette kan lade sig gøre. Dette kunne også være en god opgave for en bedsteforælder, forældre, studerende, elever fra produktionshøjskolen eller praktikanter fra lidt ældre klasser. Ligeledes kunne man tænke i alternative muligheder og lokale samarbejder for at få hjælp til dette. Filmen kan senere bruges som redskab i evaluering af ugen sammen med eleverne og som fremvisning og oplæg til dialog på et forældremøde. 2

3 Ideer til undervisningsforløb Varighed: ca. 60 min. Dette undervisningsforløb kan dog udvides som det passer bedst i planlægningen, eller splittes op og benyttes i frikvartererne. Ligeledes kan legene benyttes i aktivitetstimerne sidst på dagen. Målgruppe: klasse. Baggrundsartikler: Børneliv og leg i et historisk perspektiv. Eksempler på overordnede læringsmål Eleverne får indsigt i, og forståelse for, børnelivet set gennem legen i et historisk perspektiv. De får derved mulighed for at sætte leg og bevægelse, herunder forskellige legeformer og legeredskaber, i relation og ind i en historisk og samfundsmæssig kontekst. Eleverne arbejder, gennem leg og bevægelse, med samarbejde og trivsel. Eleverne arbejder, gennem legen, med at forstå vigtigheden af respekt for regler og aftaler. Eleverne styrker, gennem legen, deres grov- og finmotoriske færdigheder samt øje- og håndkoordination. De får mulighed for bruge kroppen varieret og deltage aktivt i basal og alsidig bevægelse igennem legen. Eleverne arbejder med initiativ til leg sammen med andre i samarbejdet omkring udvikling af forskellige lege. De kan derved opnå viden om mulighed for indflydelse i sociale og faglige fællesskaber. Eleverne får kendskab til udearealerne omkring skolen Der kan være forskellige indgange til dette undervisningsforløb: 1. Perspektivering gennem samtale med børnene om børnelivet i perioden, og introduktion af de lege I skal i gang med. 2. I forbliver i rollen fra perioden og agerer som voksne eller som skolelærerne fra dengang og igangsætter legene uden den indledende samtale. I kan evt. lave legene som små værksteder, hvor eleverne selv vælger, hvilke de vil lege. Vær derved opmærksom på, at mange af de her opstillede lege er fælleslege, hvor der helst skal være mange deltagere. Vælger man denne form, hvor man spiller rollen, er det vigtigt enten sidst i timen eller sidst på dagen at samle op på elevernes oplevelser/undervisningen og sætte denne i perspektiv til børnelivet fra perioden og læringsmålene. Vær opmærksom på, at 1. klasses elever kan have svært ved at relatere sig til ovennævnte rollespil. 3

4 Konkrete undervisningsideer Start lektionen med at tale om, hvad denne lektion indeholder og hjælp eleverne med at skabe et overblik over lektionen. Lad evt. eleverne ud fra dette fortælle, hvad de tror de skal lære i denne lektion og samtal kort omkring lektionens læringsmål. Tal med eleverne om mellemkrigstidens legekultur. Tal evt. om hvornår de tror, at børnene der levede i perioden fik tid til at lege, når de både skulle arbejde og gå i skole. Hvilket legetøj legede de med? Er der nogen lege, som I kender i dag, som børn dengang også legede? Sæt derigennem børnelivet fra mellemkrigstiden i perspektiv, således at børnene får mulighed for at opnå en forståelse for, at det krævede en god fantasi og initiativ for at igangsætte lege dengang. Samtal evt. med børnene om de tror, der dengang var kønsopdelte lege og legetøj hvad tror de drenge legede og hvad tror de piger legede? Tror de børnene legede krig? Introducer eleverne for de legeredskaber, der er til rådighed eller de lege I skal i gang med. Start evt. med en fællesleg. Del eleverne op i grupper af tre til seks personer. Lad dem evt. frit vælge mellem de gamle legeredskaber, der er til rådighed. Lad børnene selv finde på en leg, som alle efterfølgende skal prøve at lege. Det kan være en god ide at stille som krav, at hver gruppe kun må bruge ét slags legetøj. Alternativt kan I lade grupperne på skift lege nogle af de lege, som er foreslået nedenstående. Vær opmærksom på, at der til denne målgruppe behøver en god introduktion til disse lege. Tegn evt. reglerne og anvisningerne, så de selv kan læse disse. Alternativt kan I lege de samme lege i alle grupper på samme tid, det kræver dog flere materialer. Opsamling på lektionen og evt. læringsmål. Der er ikke opsat konkrete læringsmål for denne lektion, da dette bør tage udgangspunkt i klassens sammensætning af elever og den undervisningsform der er mest hensigtsmæssigt for eleverne med de forudsætninger og kompetencer de har. Der er nedenfor opsat et eksempel på, hvordan man kan tænke konkrete læringsmål ind i denne lektion. 4

5 Eksempler på konkrete læringsmål for denne lektion: Læringsmål A. Eleverne er bevidste om, at der ikke var meget forud produceret legetøj i starten af 1900 tallet, og børn derfor måtte bruge deres fantasi finde på lege, med de redskaber og ting fra hverdagen der var til rådighed. B. Eleverne arbejder med initiativ til leg og udvikling af nye lege, ved brug af deres fantasi. C. Eleverne styrker, deres grov- og finmotoriske færdigheder samt øje- og håndkoordination. Tegn på læring Eksempel: C. Eleverne styrker, deres grov- og finmotoriske færdigheder samt øje- og håndkoordination. Niveau 1: Eleven kaster i retningen af målet og finder ud af, hvilke hånd han/hun kaster bedst med. Niveau 2: Eleven kan kaste med en hånd mod et bestemt mål og kan se fordelen ved om man kaster med overhånd eller underhånd. Niveau 3: Eleven kan kaste med en hånd mod et bestemt mål og ramme målet. Eleven kan se fordelen ved om man kaster med overhånd eller underhånd. Udfordringsopgave Eleven kan komme med bud på, hvordan man kan udvikle legen ved at kaste på flere forskellige måder. Der er nedenfor udvalgt ideer til forskellige lege og legeredskaber, der kan benyttes til inspiration. Find yderligere inspiration til andre historiske lege under supplerende materialer. Det kan være en ide at afholde hele undervisningslektionen, og derved at have den indledende samtale, udenfor, således at man ikke bruger tid på at skulle ud af klasselokalet m.m. Dette er dog helt afhængig af eleverne i den enkelte klasse, og den undervisningsform de i forvejen kender. Det kan være svært at skabe ro i uderummet til den indledende samtale, hvis eleverne ikke er vant til dette eller ikke har fået en klar introduktion til, hvad der skal ske. Når I skal i gang med at lege udendørs, er det en god ide at starte med simple aktiviteter uden for mange regler og forklaringer. Det er godt at starte samlet med en fællesleg. 5

6 Vær opmærksom på at tiden løber hurtigt, når man leger, og man når ofte ikke det, som er planlagt. Det kan være en ide at starte samlet og ligeledes slutte lektionen samlet evt. med en leg, hvor alle kan være med. Materialer: Knapper/mønter, konservesdåser, glaskugler, lange pinde, små pinde, læderbolde, gamle aviser, sten, kridt, sjippetov/reb, hinkesten (en flad sten), hulahopringe og pinde til at skubbe med, fingerbøl, grydelåg, hestesko, snor, cykelslanger, små lerkugler, tørklæder, hønseringe, søm, hammer og gamle brædder, sten med huller i osv. Hvis I er i nærheden af en skov er det oplagt at klatre i træer. Kommentarer/ideer 6

7 Historiske lege 1. To mand frem for en enke Antal deltagere: Alle, dog et ulig antal og mindst 5 deltagere. Sted: Skolegård eller græsplæne. Deltagerne stiller sig parvis bag hinanden hånd i hånd. Fangeren, enken, stiller sig forrest med ryggen til parrene. Enken begynder legen ved at klappe i hænderne to gange og råbe To mand fremfor en enke løb!. Det bagerste par i rækken, slipper hinandens hænder og løber hver sin vej uden om alle parrene. Enken skal forsøge at fange én af dem. Hvis det lykkes parret at nå hinanden igen, uden at blive fanget, danner de par igen forrest i rækken og enken må forsøge sig igen. Bliver en af dem fanget, skal den tilfangetagne agere enke i næste omgang. Den tidligere enke får nu den anden som mage, og de skal stille sig forrest i rækken af par. Variationer I stedet for at løbe, kan deltagerne aftale, at de for eksempel kun må hinke, hoppe, kravle, gå baglæns eller lignende. Aftal evt. at enken først må løbe, når parret er nået op forbi enken. I stedet for at råbe To mand fremfor en enke løb, kan man råbe Ægtepar herrut!, som er blevet brugt i nogen egne i Danmark. 2. Kongens Efterfølger Antal deltagere: Alle. Sted: Skov, park eller skolegård. Kongens Efterfølger er en klassiker. Den går ud på, at alle skal efterabe Kongen. Hvis Kongen løfter armen, løfter alle armen. Hvis Kongen bøvser, så bøvser alle efterfølgerne. Kongen kan gøre rigtig mange ting: Klø sig som en abe, hoppe baglæns, kravle, hinke, løbe hurtigt, synge osv. Der udpeges en konge, lad børnene prøve på skift. Variation Der er mange variationsmuligheder. Prøv at lade børnene sidde i en rundkreds, eller på en række hvorved man også kan gå omkring. Man kan aftale et tema: dyre efterligninger, sportsgrene... Det er kun fantasien der sætter grænserne her. 7

8 3. Kronskjul/dåseskjul Antal deltagere: Alle. Sted: Skov, park eller skolegård. Der bliver valgt en til at være den, der skal finde, mens de andre børn gemmer sig rundt omkring. Findes man skal man stå et udvalgt sted. De andre der har gemt sig har mulighed for at slå sig selv og de andre fri, mens fangeren leder efter de resterende. 4. Slå klink Antal deltagere: Del gerne klassen op i grupper af 3-6 elever. Sted: Skolegården, man behøver en mur, hvor der er fliser, asfalt eller lign under. Materialer: Knapper eller mønter. Mindst én til hver deltager. Stå et par meter fra en mur. Tegn evt. en streg man skal stå bagved. Der kastes efter væggen med en knap eller en skilling (en mønt). Det gælder om at få knappen til at ligge nærmest mulig inde ved væggen. Står den på højkant op ad væggen er den allernærmest. Den der kommer nærmest væggen (nr. 1), tager alle de andres knapper i hånden og kaster dem lidt op i luften og lader dem falde på jorden. De knapper der vender forsiden op, tilfalder nr. 1. Nr. 2, altså den der var næst-nærmest væggen, tager nu resten af knapperne og kaster dem op i luften igen. Han eller hun må nu tage de knapper der vender forsiden op. Det gentages for resten af deltagerne indtil alle knapperne er fordelt. Så kan man starte forfra med at kaste mod væg. Spillet slutter, når én spiller har vundet alle knapperne. Man kan aftale om knapperne beholdes eller afleveres tilbage efter spillet. Klink kendes i utallige varianter og blev også spillet med klinkejern, det kunne være spidsen af en gammel kniv, messingknapper eller lign. 8

9 5. Gimle kuglespil Antal deltagere: Del gerne klassen op i grupper af 3-6 elever. Materialer: Kugler af glas, sten eller ler. Gerne mindst tre kugler til hver deltager. Sted: Faststampet jævn jord. Stik fem huller i jorden i en kreds med et sjette hul i midten. Det sjette hul er målet. De andre fem huller er, forhindringshuller. Alle deltagere lægger en kugle i målet. Det er en puljen til vinderen. Hvis man kun er to deltagere, er det en ide at have flere kugler og derved også øge vinderpuljen ved at lægge flere kugler i denne fra start. Tegn en linje ca. 2-3 meter fra hullerne og herfra triller man på skift en kugle og forsøger at ramme i hullet i midten. Skyder man sin kugle i mål, får man alle de kugler, der allerede ligger dér. Triller man en kugle ned i ét af de fem forhindringshuller, er kuglen tabt og lægges over i hullet i midten. De kugler, som ikke rammer ned i nogen af hullerne, må man bruge igen i en ny runde af spillet. Spillet fortsætter til én spiller har vundet hele puljen af kugler. Variation Jo længere væk man står fra hullerne, jo svære bliver det at ramme. 6. Hinkelege Antal deltagere: 2-8. Del gerne klassen op i grupper af 3-6 elever. Materialer: Kridt og hinkesten eller flade sten, der kan bruges som hinkesten. Nybegyndere kan bruge en hinkestav (stok, kosteskaft eller lign.) Sted: Skolegården. Sådan hinker man At hinke er at hoppe på ét ben fra felt til felt samtidig med, at man med foden puffer en hinkesten foran sig. Hverken hinkestenen eller ens fod må ramme uden for det rigtige felt, eller som på billedet lande på stregerne. Hvis hinkestenen ligger dårligt i et felt, for eksempel ved en streg eller i et hjørne, er det tilladt at rykke. Rykke gør man ved at sætte foden på hinkestenen, og med små hop forsøge at trække den til sig. Hinkning kan gøres sværere og lettere. For eksempel kan man aftale et hvilefelt på forhånd; et felt hvor man må sætte begge ben på jorden. Man kan også lave om på rækkefølgen af felterne ved en anden nummerering, så den bliver sværere at gennemføre. Nedenfor er der inspiration til forskellige hinkeaktiviteter både med og uden hinkesten. 9

10 I dag er en hinkerude typisk formet som en aflang mand, men der findes flere forskellige slags hinkelege som blev leget tilbage i baggårdene omkring år Man kaster sin hinkesten ind i manden og hopper uden om det felt, som hinkestenen ligger i. På vejen tilbage stiller man sig på et ben i et af de felter der er nærmeste det felt, hvor stenen ligger og samler dem op og tager den med tilbage. Variationer Skub hinkestenen foran dig med foden på et ben uden at miste balancen. Lander hinkestenen eller du på stregerne i hinkeruden, er det forfra. Mange børn har udviklet en regel om, at man skal kaste sin hinkesten ind i felterne i nummererede rækkefølge. Dvs. at man først kaster sin hinkesten ind i feltet 1, hopper hinkeruden igennem og samler hinkestenen op på vejen tilbage. Derefter fortsætter man til feltet 2, 3, 4 osv. Hvis man ikke rammer feltet med sin hinkesten i 3 forsøg er det forfra. Lad eleverne lave deres egne hinkerude og deres egne regler. Ideer til hinkeruder En hinkerude kan have mange former og størrelser. Den tegnes med kridt og består af en figur eller et mønster med et bestemt antal felter. Felterne består ofte af en talrække fra 1 og opefter, men kan også indeholde regler for videre hinkning eller en spådom om ens fremtid. Niruden En af de traditionelle hinkeruder, kaldes niruden og tegnes med form som en kvadrat. Den deles op i ni lige store felter i tre rækker og nummereres med tallene 1 til 9. Børnene skal nu skiftevis prøve at hoppe hinkeruden i gennem ved at skubbe hinkestenen frem med et ben fra felt til felt. Det er naturligvis ikke tilladt at hvile sig undervejs eller stå på stregerne. Felt 5 kan evt. vælges som hvilefelt, ligeledes felt 9, hvis man tage turen tilbage igen til felt 1. Det kan være en fordel at bruge en hinkestav, som man kan hvile sig op ad. Flyveren Der tegnes en hinkemand, en korsformede figur med et dobbelt tværfelt og fire arme. Sneglen Der laves en hinkerude som formes som en snegl/spiral, hvor man begynder med en stor cirkel/bue og arbejder sig ind ad til et afsluttende felt. Børnene hopper nu hele vejen ind til midten uden at røre streger og uden at stoppe op. Lykkes det må man skrive sit navn i et af felterne. Herefter må kun ejeren stoppe op i dette felt og hvile sig. Til sidst er alle felter optaget og vinderen er den sidste, som kan komme helt ind til midten. 10

11 Solen, elevernes eget bud på en hinkerude Der tegnes en stor sol med øjne, mund og næse. Ved hagen tegner man et hvilefelt, ligeså ved toppen af hovedet. Man hinker nu rundt om solen ved at hinke på solens stråler, når man kommer tilbage til hagen hinker man ind på munden som er delt i to felter, dernæst over på næsen og til sidst op i øjnene, med et ben i hvert øje. Herfra hinker man hele vejen tilbage. Se billeder af hinkeruderne her. Læs om hinkeruden historie og se videoer af hvordan man hinker med hinkesten her. Se video og ideer til hvordan man hinker uden hinkesten her. 11

12 7. Spark mod mur Antal deltagere: Del gerne klassen op i grupper af 3-6 elever. Materialer: Bold. Sted: Skolegården. Man står på række og skiftes til at sparke en bold op ad en mur. Kommer man til at røre bolden to gange, dør man og skal stille sig op ad muren med spredte ben. Man kan nu blive befriet ved, at én sparker bolden mellem benene på en. For de lidt mere hårdføre kan man aftale at befri ved at ramme de, der står op ad muren. Det kan være en fordel at aftale, at man ikke må skyde over knæhøjde. 8. Kongens kæmper Antal deltagere: 4-8. Del gerne klassen op i grupper af 3-6 elever. Materialer: Kridt til at tegne en kridtstreg, sjippetov, bom i skolegården eller lignende. Sted: Skov, park eller skolegård. Dette er en meget gammel kampleg. Alle stiller sig på en række. En vælges til konge, og han/hun stiller sig front mod de andre. Nu skal kongen kæmpe mod de andre én ad gangen. Man kan kæmpe om at skubbe hinanden væk fra en streg, ned fra en bom, et bræt eller lignede. Hvis en person vinder over kongen, bliver han/hun ny konge. Variationer Hvis man har to gamle puder, kan de bruges i kampen. Aftal at slag mod hovedet er forbudt. Lad evt. vinderne, nr. 2, nr. 3 osv. fra de forskellige grupper mødes. 12

13 9. Sjippebue Antal deltagere: Del gerne klassen op i grupper af 4-8 børn. Materialer: Sjippetov. Sted: Skolegården Fru Olsen To deltagere svinger sjippetovet, og alle synger: Fru Olsen bor på første sal. Det betyder, at man skal hoppe ind i sjippetovet hoppe én gang og så hoppe ud igen. På anden sal, hopper man to gange og frem efter, indtil man når 10. sal. Hvis man kikser, går man ud og bliver tovsvinger, hvorpå den tidligere tovsvinger går bagest i rækken og venter på, det bliver dennes tur. Stork, stork langeben Her står man inde i sjippetovet, mens de andre råber: Stork, stork langeben flyver over stok og sten lander i en fugleklat splat, splat hop ud. Derpå hopper man ud igen. 13

14 10. Halli hallo Antal deltagere: Del gerne klassen op i grupper af 3-6 elever. Materialer: Bold. Sted: Skolegården. Alle deltagere stiller sig på en række, undtagen den, som har bolden. Denne spørger nu fx. Jeg tænker på et dyr, der kan svømme. Kan I gætte hvilket dyr jeg tænker på? og kaster samtidig bolden til den første i rækken. Denne svarer fx. En fisk og kaster bolden tilbage. Gættes der forkert, kaster spørgeren til den næste i rækken osv. Er det helt umuligt at gætte, må den, der kaster bolden, give flere ledetråde. Fx Det er et dyr, der har otte arme. Når det dyr, der tænkes på gættes, slår spørgeren bolden hårdt i jorden eller kaster den højt op i luften og råber Halli! hvorpå han/hun spæner af sted. Den, som gættede rigtigt, skal hurtigst muligt gribe eller fange bolden, og når man har den, råber man Hallo!, og den, der løber, skal stoppe straks. Den, som har bolden, må nu tage tre skridt og en spytklat. Fra spytklattens nedslagspunkt gælder det om at kaste bolden ned i den andens arme. Hvis det lykkes, skal den, der har kastet, være spørgeren. Hvis ikke, skal den anden være spørgeren en gang til. Det kan være en god regel, at man kun må være spørger to gange i træk. Variationer Selvfølgelig kan man bruge meget andet end dyr. Pigerne i 0. klasse elsker at lege denne leg med prinsesser eller historier (Jeg tænker på en historie med tre store hunde). Pas på ikke at gøre det for svært. 14

15 11. Leg med rim/tal Antal deltagere: Del gerne klassen op i grupper af 3-6 elever. Materialer: Kridt i forskellige farver. Sted: Skolegården. Lad eleverne starte med at tegne et X. De kan derefter tegne forskellige dyr og ting med kridt, i en række, således at de laver en fælles bane der ender ved slut eller et nyt X. De kan fx tegne; en kat, en hat, et hus, en kjole, en pige, en kage, en sko, en bog eller lad dem tegne forskellige felter med forskellige farver. De starter derefter legen ved X-et (start) og hopper over på den første tegning/ farve. Her skal de finde et ord, der rimer på det, som tegningen viser, for at kunne hoppe videre til det næste ord. Fx: En elev hopper ud på tegningen af en hat og siger kat, eller ud på farven blå og siger tå. Derefter hopper eleven videre til næste tegning eller farve. Variationer Til større elever kan man lade dem skrive ord i stedet for at tegne. Man kan også lade eleverne skrive små regnestykker som 1+1, 2+3 osv. Brug kun tallene under 10 og arbejd kun med resultater af regnestykkerne op til 10, således at eleverne har mulighed for at tælle på fingrene. Start ved fx 1+1, eleven regner stykket og får resultatet 2. Nu finder eleven et nyt regnestykke, hvor tallet 2 indgår og regner dette fx 2+3. Eleven finder derefter et regnestykke hvor tallet 5 indgår osv. Indtil han/hun rammer tallet 10. Banen kunne se således ud: X

16 12. Kast mod dåser Antal deltagere: Del gerne klassen op i grupper af 3-6 elever. Materialer: Dåser og små bolde eller sten. Sted: Skolegården eller græsplæne gerne et jævnt underlag. Lad eleverne stille dåserne op, således at de kan kaste efter dem med en bold eller sten. Marker en linje, som eleverne skal stå bag ved, når de kaster og instruer dem godt i, at INGEN må gå uden for denne, før end at alle har kastet. Eleverne kaster mod dåserne og ser, hvor mange de kan ramme. Mens dåserne stilles op, står de andre elever helt stille med deres sten eller bold i hånden. Supplerende ideer til historiske lege Legepladsen.dk Festbogen.dk Emu.dk Mediajungle.dk Legepatruljen Supplerende materialer Leg og fritid, udgivet af Kvindemuseet. Find undervisningshæftet, til fri afbenyttelse her Skolen som i gamle dage, Skoletjenesten, Museum Vestsjælland, PDF. Find materialet, til fri afbenyttelse her Skolen som i gamle dage, Skoletjenesten, Museum Vestsjælland, PDF. Find materialet, til fri afbenyttelse her Lege og legetøj fra omkring 1800, Middelfart museum. Undervisningsmateriale. Find materialet, til fri afbenyttelse her Supplerende litteratur Gamle idrætslege Gamle idrætslege i Danmark legebog bind 1-4, Idrætshistorisk Værksted. Bavnebanke Forfatter: Jørn Møller. Bind 1: So i hul og 99 andre gamle boldspil og kastelege. Bind 2: Hund i lænke og 99 andre gamle fange og findelege. Bind 3: Snøre vibe og 99 andre kamp- og kaplege. Bind 4: Føde en bjørn og 99 andre gamle smidighedsøvelser og styrkelege. 16

17 Sanglege Danmarks sanglege, Nyt Nordisk Forlag, Forfatter: Benedicte Riis. Danmarks lege og legetøj, Nyt Nordisk Forlag,1994. Forfatter: Benedicte Riis. Lege og legetøj Den høje legebog, Borgen Forfatter: Carsten Lingren. Illustreret Legebog, Høst og Søns Forlag, Forfatter: Anna Erslev. Sjove lege i det fri, Carlsen Forfatter: Catharina Andersson. Leg og legetøj Arv og eje, Årbog fra Dansk Kulturhistorisk Museumsforening. Vikingelege, Vild med Viden nr. 26, ForlagetEpsilon.dk, 2014 Forfatter: Artur Styjak. Supplerende baggrundsartikler Skolens Udvikling erne Legeskab.dk, artikler om leg og legens værdi Børn og unge, temanummer om legen Sådan vil børn lege i 2038, Artikel fra Politiken Leg og fritid før og nu, fra Cancer.dk 17

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907?

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907? Hvor længe kan du overleve i 1907? Forestil dig Køge som den så ud i 1907. Det er en helt anderledes by, fyldt med fremmede mennesker som du ikke kender. For at kunne begå dig, må du kende de indfødtes

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer X Mål og formål Tid Aldersgren Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde Spirer Nr. 1 af 5 møder ét skema til hvert møde Tid Programpunkt Hvor står det /

Læs mere

Lege og aktiviteter der styrker motorikken

Lege og aktiviteter der styrker motorikken Lege og aktiviteter der styrker motorikken 1 Ideer til at styrke indskolingsbarnets motorik Jeres barn er nu startet i 0. klasse og er ca. 6 år gammelt. Det betyder at det som oftest kan: løbe, hoppe med

Læs mere

Leg, sjov og far-barn kvalitetstid.

Leg, sjov og far-barn kvalitetstid. Hurlumhejdage i Herning Et samarbejde mellem Herning Bibliotekerne Midtjysk Fysioterapi Herning Svømmehal Herning Fremad Fodboldeksperimentarium Leg, sjov og far-barn kvalitetstid. Herning Svømmehal Leg

Læs mere

Lege i vikingetid og middelalder

Lege i vikingetid og middelalder Lege i vikingetid og middelalder Styrke og smidighedslege Tovtrækning Man skal bruge et langt og kraftigt tov. To hold tager opstilling på hver side af en midterlinie langs rebet. Deltagerne tager fat

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

Musik og Spræl. Klapstart. D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik:

Musik og Spræl. Klapstart. D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik: Musik og Spræl Klapstart D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik: (klap skiftevis på lår og i hænder) G D A D :Goddaw sir vi til fødderne, knæene og mawsen: (klap det omtalte

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

Fatkaoplysninger. Aldersintegreret Institution Egeknoppen, Egedalvej 7 a-c 6818 Årre.

Fatkaoplysninger. Aldersintegreret Institution Egeknoppen, Egedalvej 7 a-c 6818 Årre. 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog overordnet mål indskrives... 5 Motorik overordnet mål indskrives...10 Science overordnet mål indskrives...11 2 Fatkaoplysninger

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Folder udarbejdet af 04G, Ballerup Seminariet i samarbejde med Naturcenter Herstedhøje, Tegninger: Bettina B. Reimer INDLEDNING VELKOMMEN TIL

Læs mere

Cykellege velegnet til: Børn mellem 2 og 12 år og børne- og forældrearrangementer hvor forældrene er medaktive

Cykellege velegnet til: Børn mellem 2 og 12 år og børne- og forældrearrangementer hvor forældrene er medaktive Cykellege velegnet til: Børn mellem 2 og 12 år og børne- og forældrearrangementer hvor forældrene er medaktive Legene stammer fra Cyklistforbundets bog 20 cykellege - sjov cykeltræning for alle børn. Legene

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet Inspirationshæfte Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Indledning...

Læs mere

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse Krop og Hoved Ude Indledning Optimalt set er bevægelse i frikvarteret lystbetonet og iscenesat af eleverne selv. Denne form for bevægelse eller fri leg er den bedste pause for alle. Næstbedst er leg og

Læs mere

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre.

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre. Sej, Sund & Synlig Du kan selv lave din egen Sej, Sund & Synlig -event på din skole, i din idrætsforening eller derhjemme til børnefødselsdagen. Målgruppen er primært yngre børn i folkeskolealderen. Nedenfor

Læs mere

Hjælp Julemanden. Lærerark

Hjælp Julemanden. Lærerark Hjælp Julemanden Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 60 min. I bliver budt velkommen af Tivolis underviser, der viser jer til rette i julemandens stue. Eleverne får at vide,

Læs mere

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Koordinationsøvelser uden bold

Koordinationsøvelser uden bold Koordinationsøvelser uden bold Det er helt afgørende at arbejde bevidst med koordination og bevægelsestræning for at give børnene det motoriske grundlag, der gør dem i stand til at udføre teknikkerne og

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Links Brydeskole brydning for børn Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Databaser med lege: FDF legedatabasen www.fdf.dk Legepatrulje www.legepatruljen.dk/lege Instruktionshæfte udarbejdet af: Palle Nielsen,

Læs mere

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen [navnelegen] Introduktion af deltagerne 3 minutter At skabe tryghed i gruppen inden start Bruges som en hurtig og kort præsentation af navne

Læs mere

Peter og den lamme mand

Peter og den lamme mand APG 3,1-10, MESTERENS EFTERFØLGERE, S. 57-59 Peter og den lamme mand Huskevers: Vær med til at hjælpe ROM 12,13 Budskabet: Jeg kan hjælpe andre. Katja slog sit ben. Se bandagerne. Se hendes krykker. Katja

Læs mere

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert Vejledning til LYDRET ting-kuffert Lydret ting-kuffert Lærervejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne S. Pedersen VIA Center for Undervisningsmidler Maj 2010 Vejledning: Lydret tings-kuffert

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Hvordan kan man øve badminton hjemme.

Hvordan kan man øve badminton hjemme. Hvordan kan man øve badminton hjemme. Har I lyst til at øve badminton hjemme, er her lidt inspiration til hvad, der kan foregå i et almindeligt hjem. Det kræver ikke så meget plads, før det er muligt,at

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Ligninger og brøker. Matematik 7.-9. klasse

Ligninger og brøker. Matematik 7.-9. klasse Ligninger og brøker Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Aktiviteter faglig bevægelse

Aktiviteter faglig bevægelse Side 1/4 Aktiviteter faglig bevægelse På alle folkeskolens klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til cirka 45 minutter dagligt i løbet af skoledagen. Her får du

Læs mere

Brug bolden 1. Gamle lege og boldspil

Brug bolden 1. Gamle lege og boldspil Brug bolden 1 Gamle lege og boldspil Indhold i dette hæfte: Forord: Boldens historie................... 3 Fedtefad og trebold....................... 5 Tårnbold................................ 7 Langbold.................................

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 38+39 2012

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 38+39 2012 Fælles info Studerende. Vi har fast studerende fra pædagogseminarierne. Vi syntes man som arbejdsplads har pligt til at deltage i uddannelsen af de kommende personer indenfor ens eget fag! Ud over at have

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Svømmeprogram 3. august 2015

Svømmeprogram 3. august 2015 Svømmeprogram 3. august 2015 Introduktion - Formiddag Reglerne i hallen Navneleg med dyr Vi passer på hinanden i svømmehallen Ikke hoppe i vandet før instruktøren har givet tilladelse hertil Man må ikke

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

5 MINUTTERS AKTIVITETER

5 MINUTTERS AKTIVITETER FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 5 MINUTTERS AKTIVITETER Her kan du finde inspiration og idéer til aktiviteter af 5 minutters varighed, hvis dine elever trænger til en pause, hvor de får pulsen op og ilt til

Læs mere

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014 Uge Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet 33 Opstart 34 - Relationer 35 36-38 39-40 41 42 43-48 Tallene 1-10 Geometriske figurer Aktiv Rundt i Danmark Tale om sprog Lægge mærke til naturfaglige fra

Læs mere

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling Paralympiske Lege Paralympiske Lege (PL) kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Deltagerne deles op i hold

Læs mere

Leg og fritid. Barndommens Museum. 1902 Den første Teddybamse ser dagens lys. 1960 Der er ca. 600.000 biler på vejene

Leg og fritid. Barndommens Museum. 1902 Den første Teddybamse ser dagens lys. 1960 Der er ca. 600.000 biler på vejene Leg og fritid 1902 Den første Teddybamse ser dagens lys 1909 Spejderbevægelsen kommer til Danmark 1940-45 Mørklægning under 2. verdenskrig. Alle skal være inde kl. 20 om aftenen 1949 De første LEGO klodser

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Party-tip. disneyjunior.dk. DisneyJunior.co.uk. Disney

Party-tip. disneyjunior.dk. DisneyJunior.co.uk. Disney Party-tip DisneyJunior.co.uk ø Bed dine venner om at klæde sig ud som pirater til partyet! Så kan du uddele priser for bedste piratudklædning! Rul invitationen, som du udskrev fra denne side, sammen, og

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Vejledning Mundmotorisk spil

Vejledning Mundmotorisk spil Vejledning Mundmotorisk spil På dansk ved Inge Benn Thomsen Special-pædagogisk forlag Indhold Tips Træning af enkelte konsonantfonemer Lege 1. Trække kort 2. Farveleg 3. Gætte kort 4. Gemme kort 5. Kaste

Læs mere

Med kroppen i naturen

Med kroppen i naturen Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Udfordringen: Børns

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Gratis prøve Agnes Ingersen Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Foto Claus Eliasen Denne bog er dedikeret min far der døde 5 dage før færdiggørelsen af bogen. Forlaget Ingersen www.forlagetingersen.dk

Læs mere

SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN. Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton

SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN. Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton SÆT GANG I LEGEN nye lege og idéer til mere bevægelse i skolen Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget INforation under KNÆskallen

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Cykellege velegnet til Børn mellem 6-12 år

Cykellege velegnet til Børn mellem 6-12 år Cykellege velegnet til Børn mellem 6-12 år Legene stammer fra Cyklistforbundets bog 20 cykellege - sjov cykeltræning for alle børn. Legene i udgaven her er udvalgt og beskrevet specielt til målgruppen

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN 1 BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN - kort præsentation Inspirationsmaterialet/lærerkompendiet indeholder mere end 60-70 helt konkrete, sjove og lærerige aktivitetsforslag, som giver stof til

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse Regnestrategier Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov også for mennesker med funktionshæmninger Af Sanne Jensen, socialpædagog med videreuddannelse i specialpædagogik, friluftslivsvejleder, gymnastik- og kano-/kajakinstruktør.

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget inforation i KNÆleddet

Læs mere

ROd alarm / R D O MK A E T I

ROd alarm / R D O MK A E T I ROd / alarm T D A O M K E R I Indhold Bevægelsesøvelse. Rammefortællingen er, at elevernes rettigheder er blevet stjålet og skilt ad, derfor skal de løbe rundt til forskellige poster og finde dem igen,

Læs mere

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne.

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne. Indhold Side 2: Staveløb Side 3: Bevæg de 120 hyppigste ord Side 4: Find flest ord Side 5: Gangetræning Side 6: 10er venner Side 7: Staveræs Side 8: Plus/minus leg Side 9: Gæt et bogstav Side 10: Find

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Temadage. Opstartsdag

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Temadage. Opstartsdag Trivsel og Bevægelse i Skolen Temadage Opstartsdag Formål og organisering Formål: Temadagene skal give mulighed for at involvere og inspirere eleverne. Elevernes fokus skal rettes mod, hvordan I sammen

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede elever? Af Lars Jensen, Lars Kjær, Jacob Svarre og Mie Hersted, lærere og pædagoger på Ådalsskolen i Ringsted. Flere klasser på specialskolen Ådalskolen i Ringsted

Læs mere

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet SNEMÆND Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet midt i en kold og snerig vinter udenfor Steens hus. Steen og Stoffer er helt vilde med at lave snemænd om vinteren. Men de

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

LIVET PÅ LAVT VAND Indhold

LIVET PÅ LAVT VAND Indhold LIVET PÅ LAVT VAND Indhold AKTIVITETER & LEGE... 2 Krabbevæddeløb... 2 Hav-stratego... 2 Memory med beboerne på det lave vand... 2 Find en fisk... 3 Find en fisk svar... 5 Spil FISK... 5 Fisketur... 5

Læs mere