Historiske lege 1920erne-30erne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historiske lege 1920erne-30erne"

Transkript

1 Historiske lege 1920erne-30erne Introduktion Der har ikke altid været meget plads eller tid til at lege. Men børn har dog alligevel altid fundet ud af, hvordan de kunne lege inden for de rammer der var. Leg har til alle tider skabt trivsel, glæde, sundhed, latter og fællesskab. Indtil børn blev 6-7 år arbejdede de hjemme hos deres forældre. At børn hjalp til derhjemme, anså man ikke som et arbejde, men som en naturlig pligt. Børnene lærte meget af det, som de senere i livet evt. skulle arbejde med. Pigerne gjorde rent, vaskede op, lavede mad, handlede ind og passede deres mindre søskende. Drengene hjalp med at pudse sko, hente brænde eller koks, fodre dyrene og hjalp i marken. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Efter 1. verdenskrig begyndte man dog for alvor at sikre børn en bedre barndom i Danmark. Børn skulle gå mere i skole og arbejde mindre. Det var dog især børnene i byerne, som fik det nemmere. På landet var børnelivet for mange børn stadig en tid præget af hårdt arbejde. Børn på landet havde ikke bare mere arbejde, de gik også kortere tid i skole end børn i byen. Arbejdet kom i første række, og indtil 1950erne var skole hver anden dag ikke ualmindeligt på landet. I slutningen af mellemkrigstiden lavede man en skolereform, som var resultatet af næsten tyve års arbejde og forhandlinger. Selvom reformen ikke indførte hverdagsskolen på landet, var den dog medvirkende til, at færre børn blev brugt som arbejdskraft. Børn har altid leget og lært af det. Det nye i denne periode er de voksnes interesse for og iscenesættelse af børns leg og læring. Der bliver i denne periode sat langt mere fokus på, at skaffe børn plads og tid til at lege. Undervejs i denne periode begynder børnenes arbejde at blive luget ud af barndommen og slutteligt i perioden, begynder institutionerne at tage plads i børnenes liv i byerne, hvor der i langt større grad bliver sat fokus på børnenes leg. Nye pædagogiske og psykologiske strømninger begynder at sætte sig spor i en reformpædagogisk bevægelse, der først mange år senere for alvor slår igennem i Danmark. Børnehaver havde tidligere været enten et pædagogisk tilbud til borgerskabets børn eller en social nødforanstaltning for enlige mødre, men i 1930erne ønskede politikere, at børnehaven skulle blive et led i alle børns liv. Legeredskaber blev i perioden mere almindeligt i byerne. Den første sandkasselegeplads blev født og legepladserne var hermed et blivende kulturfænomen. Sandkassen og sandkasselegepladserne var et forsøg på at bringe lidt natur tilbage til byens børn. På landet var der langt bedre muligheder for børns udfoldelsesmuligheder gennem legen. I skolen skulle børnene stadig være ude i alle frikvartererne i alt slags vejr. 1

2 Der opfordres til, at man lader børnene lege ude i denne lektion. Børn oplever ofte, at der udendørs er højre til loftet, der er mere plads at bevæge sig på og mulighed for at støjniveauet kan hæves, uden at det er generende. De normale strukturer og roller, som børnegruppen har i deres indendørsleg, brydes i uderummet, hvor der ofte er andre kompetencer der kommer i spil. 1. Det primære mål med denne lektion er, at børnene får indsigt i, og forståelse for, børnelivet set gennem legen i et historisk perspektiv. 2. De sekundære mål med denne lektion er, at lære børnene at etablere historiske legescenarier med udgangspunkt i legematerialer fra mellemkrigstiden. Man kunne med fordel besøge Børnenes Arbejdermuseum på Arbejdermuseet i København, Den Gamle By i Aarhus, Odense Bys Museer (Den Fynske Landsby) eller små skolestuer rundt i landet, hvis man har mulighed for dette og tiden tillader det. En tur i skoven, i en baggård eller på en legeplads ville også være oplagt at inddrage i denne lektion. Hvis der er mulighed for det, kunne man evt. sammen med eleverne lave en lille lommefilm om lege. Optag evt. video af jeres dialog med eleverne og de aktiviteter de laver. I kan senere klippe dette sammen til en lille film om lege. Lad evt. nogle elever, på skift, gå rundt i klassen og være kamerastyrer, hvis klassens elevsammensætning er således, at dette kan lade sig gøre. Dette kunne også være en god opgave for en bedsteforælder, forældre, studerende, elever fra produktionshøjskolen eller praktikanter fra lidt ældre klasser. Ligeledes kunne man tænke i alternative muligheder og lokale samarbejder for at få hjælp til dette. Filmen kan senere bruges som redskab i evaluering af ugen sammen med eleverne og som fremvisning og oplæg til dialog på et forældremøde. 2

3 Ideer til undervisningsforløb Varighed: ca. 60 min. Dette undervisningsforløb kan dog udvides som det passer bedst i planlægningen, eller splittes op og benyttes i frikvartererne. Ligeledes kan legene benyttes i aktivitetstimerne sidst på dagen. Målgruppe: klasse. Baggrundsartikler: Børneliv og leg i et historisk perspektiv. Eksempler på overordnede læringsmål Eleverne får indsigt i, og forståelse for, børnelivet set gennem legen i et historisk perspektiv. De får derved mulighed for at sætte leg og bevægelse, herunder forskellige legeformer og legeredskaber, i relation og ind i en historisk og samfundsmæssig kontekst. Eleverne arbejder, gennem leg og bevægelse, med samarbejde og trivsel. Eleverne arbejder, gennem legen, med at forstå vigtigheden af respekt for regler og aftaler. Eleverne styrker, gennem legen, deres grov- og finmotoriske færdigheder samt øje- og håndkoordination. De får mulighed for bruge kroppen varieret og deltage aktivt i basal og alsidig bevægelse igennem legen. Eleverne arbejder med initiativ til leg sammen med andre i samarbejdet omkring udvikling af forskellige lege. De kan derved opnå viden om mulighed for indflydelse i sociale og faglige fællesskaber. Eleverne får kendskab til udearealerne omkring skolen Der kan være forskellige indgange til dette undervisningsforløb: 1. Perspektivering gennem samtale med børnene om børnelivet i perioden, og introduktion af de lege I skal i gang med. 2. I forbliver i rollen fra perioden og agerer som voksne eller som skolelærerne fra dengang og igangsætter legene uden den indledende samtale. I kan evt. lave legene som små værksteder, hvor eleverne selv vælger, hvilke de vil lege. Vær derved opmærksom på, at mange af de her opstillede lege er fælleslege, hvor der helst skal være mange deltagere. Vælger man denne form, hvor man spiller rollen, er det vigtigt enten sidst i timen eller sidst på dagen at samle op på elevernes oplevelser/undervisningen og sætte denne i perspektiv til børnelivet fra perioden og læringsmålene. Vær opmærksom på, at 1. klasses elever kan have svært ved at relatere sig til ovennævnte rollespil. 3

4 Konkrete undervisningsideer Start lektionen med at tale om, hvad denne lektion indeholder og hjælp eleverne med at skabe et overblik over lektionen. Lad evt. eleverne ud fra dette fortælle, hvad de tror de skal lære i denne lektion og samtal kort omkring lektionens læringsmål. Tal med eleverne om mellemkrigstidens legekultur. Tal evt. om hvornår de tror, at børnene der levede i perioden fik tid til at lege, når de både skulle arbejde og gå i skole. Hvilket legetøj legede de med? Er der nogen lege, som I kender i dag, som børn dengang også legede? Sæt derigennem børnelivet fra mellemkrigstiden i perspektiv, således at børnene får mulighed for at opnå en forståelse for, at det krævede en god fantasi og initiativ for at igangsætte lege dengang. Samtal evt. med børnene om de tror, der dengang var kønsopdelte lege og legetøj hvad tror de drenge legede og hvad tror de piger legede? Tror de børnene legede krig? Introducer eleverne for de legeredskaber, der er til rådighed eller de lege I skal i gang med. Start evt. med en fællesleg. Del eleverne op i grupper af tre til seks personer. Lad dem evt. frit vælge mellem de gamle legeredskaber, der er til rådighed. Lad børnene selv finde på en leg, som alle efterfølgende skal prøve at lege. Det kan være en god ide at stille som krav, at hver gruppe kun må bruge ét slags legetøj. Alternativt kan I lade grupperne på skift lege nogle af de lege, som er foreslået nedenstående. Vær opmærksom på, at der til denne målgruppe behøver en god introduktion til disse lege. Tegn evt. reglerne og anvisningerne, så de selv kan læse disse. Alternativt kan I lege de samme lege i alle grupper på samme tid, det kræver dog flere materialer. Opsamling på lektionen og evt. læringsmål. Der er ikke opsat konkrete læringsmål for denne lektion, da dette bør tage udgangspunkt i klassens sammensætning af elever og den undervisningsform der er mest hensigtsmæssigt for eleverne med de forudsætninger og kompetencer de har. Der er nedenfor opsat et eksempel på, hvordan man kan tænke konkrete læringsmål ind i denne lektion. 4

5 Eksempler på konkrete læringsmål for denne lektion: Læringsmål A. Eleverne er bevidste om, at der ikke var meget forud produceret legetøj i starten af 1900 tallet, og børn derfor måtte bruge deres fantasi finde på lege, med de redskaber og ting fra hverdagen der var til rådighed. B. Eleverne arbejder med initiativ til leg og udvikling af nye lege, ved brug af deres fantasi. C. Eleverne styrker, deres grov- og finmotoriske færdigheder samt øje- og håndkoordination. Tegn på læring Eksempel: C. Eleverne styrker, deres grov- og finmotoriske færdigheder samt øje- og håndkoordination. Niveau 1: Eleven kaster i retningen af målet og finder ud af, hvilke hånd han/hun kaster bedst med. Niveau 2: Eleven kan kaste med en hånd mod et bestemt mål og kan se fordelen ved om man kaster med overhånd eller underhånd. Niveau 3: Eleven kan kaste med en hånd mod et bestemt mål og ramme målet. Eleven kan se fordelen ved om man kaster med overhånd eller underhånd. Udfordringsopgave Eleven kan komme med bud på, hvordan man kan udvikle legen ved at kaste på flere forskellige måder. Der er nedenfor udvalgt ideer til forskellige lege og legeredskaber, der kan benyttes til inspiration. Find yderligere inspiration til andre historiske lege under supplerende materialer. Det kan være en ide at afholde hele undervisningslektionen, og derved at have den indledende samtale, udenfor, således at man ikke bruger tid på at skulle ud af klasselokalet m.m. Dette er dog helt afhængig af eleverne i den enkelte klasse, og den undervisningsform de i forvejen kender. Det kan være svært at skabe ro i uderummet til den indledende samtale, hvis eleverne ikke er vant til dette eller ikke har fået en klar introduktion til, hvad der skal ske. Når I skal i gang med at lege udendørs, er det en god ide at starte med simple aktiviteter uden for mange regler og forklaringer. Det er godt at starte samlet med en fællesleg. 5

6 Vær opmærksom på at tiden løber hurtigt, når man leger, og man når ofte ikke det, som er planlagt. Det kan være en ide at starte samlet og ligeledes slutte lektionen samlet evt. med en leg, hvor alle kan være med. Materialer: Knapper/mønter, konservesdåser, glaskugler, lange pinde, små pinde, læderbolde, gamle aviser, sten, kridt, sjippetov/reb, hinkesten (en flad sten), hulahopringe og pinde til at skubbe med, fingerbøl, grydelåg, hestesko, snor, cykelslanger, små lerkugler, tørklæder, hønseringe, søm, hammer og gamle brædder, sten med huller i osv. Hvis I er i nærheden af en skov er det oplagt at klatre i træer. Kommentarer/ideer 6

7 Historiske lege 1. To mand frem for en enke Antal deltagere: Alle, dog et ulig antal og mindst 5 deltagere. Sted: Skolegård eller græsplæne. Deltagerne stiller sig parvis bag hinanden hånd i hånd. Fangeren, enken, stiller sig forrest med ryggen til parrene. Enken begynder legen ved at klappe i hænderne to gange og råbe To mand fremfor en enke løb!. Det bagerste par i rækken, slipper hinandens hænder og løber hver sin vej uden om alle parrene. Enken skal forsøge at fange én af dem. Hvis det lykkes parret at nå hinanden igen, uden at blive fanget, danner de par igen forrest i rækken og enken må forsøge sig igen. Bliver en af dem fanget, skal den tilfangetagne agere enke i næste omgang. Den tidligere enke får nu den anden som mage, og de skal stille sig forrest i rækken af par. Variationer I stedet for at løbe, kan deltagerne aftale, at de for eksempel kun må hinke, hoppe, kravle, gå baglæns eller lignende. Aftal evt. at enken først må løbe, når parret er nået op forbi enken. I stedet for at råbe To mand fremfor en enke løb, kan man råbe Ægtepar herrut!, som er blevet brugt i nogen egne i Danmark. 2. Kongens Efterfølger Antal deltagere: Alle. Sted: Skov, park eller skolegård. Kongens Efterfølger er en klassiker. Den går ud på, at alle skal efterabe Kongen. Hvis Kongen løfter armen, løfter alle armen. Hvis Kongen bøvser, så bøvser alle efterfølgerne. Kongen kan gøre rigtig mange ting: Klø sig som en abe, hoppe baglæns, kravle, hinke, løbe hurtigt, synge osv. Der udpeges en konge, lad børnene prøve på skift. Variation Der er mange variationsmuligheder. Prøv at lade børnene sidde i en rundkreds, eller på en række hvorved man også kan gå omkring. Man kan aftale et tema: dyre efterligninger, sportsgrene... Det er kun fantasien der sætter grænserne her. 7

8 3. Kronskjul/dåseskjul Antal deltagere: Alle. Sted: Skov, park eller skolegård. Der bliver valgt en til at være den, der skal finde, mens de andre børn gemmer sig rundt omkring. Findes man skal man stå et udvalgt sted. De andre der har gemt sig har mulighed for at slå sig selv og de andre fri, mens fangeren leder efter de resterende. 4. Slå klink Antal deltagere: Del gerne klassen op i grupper af 3-6 elever. Sted: Skolegården, man behøver en mur, hvor der er fliser, asfalt eller lign under. Materialer: Knapper eller mønter. Mindst én til hver deltager. Stå et par meter fra en mur. Tegn evt. en streg man skal stå bagved. Der kastes efter væggen med en knap eller en skilling (en mønt). Det gælder om at få knappen til at ligge nærmest mulig inde ved væggen. Står den på højkant op ad væggen er den allernærmest. Den der kommer nærmest væggen (nr. 1), tager alle de andres knapper i hånden og kaster dem lidt op i luften og lader dem falde på jorden. De knapper der vender forsiden op, tilfalder nr. 1. Nr. 2, altså den der var næst-nærmest væggen, tager nu resten af knapperne og kaster dem op i luften igen. Han eller hun må nu tage de knapper der vender forsiden op. Det gentages for resten af deltagerne indtil alle knapperne er fordelt. Så kan man starte forfra med at kaste mod væg. Spillet slutter, når én spiller har vundet alle knapperne. Man kan aftale om knapperne beholdes eller afleveres tilbage efter spillet. Klink kendes i utallige varianter og blev også spillet med klinkejern, det kunne være spidsen af en gammel kniv, messingknapper eller lign. 8

9 5. Gimle kuglespil Antal deltagere: Del gerne klassen op i grupper af 3-6 elever. Materialer: Kugler af glas, sten eller ler. Gerne mindst tre kugler til hver deltager. Sted: Faststampet jævn jord. Stik fem huller i jorden i en kreds med et sjette hul i midten. Det sjette hul er målet. De andre fem huller er, forhindringshuller. Alle deltagere lægger en kugle i målet. Det er en puljen til vinderen. Hvis man kun er to deltagere, er det en ide at have flere kugler og derved også øge vinderpuljen ved at lægge flere kugler i denne fra start. Tegn en linje ca. 2-3 meter fra hullerne og herfra triller man på skift en kugle og forsøger at ramme i hullet i midten. Skyder man sin kugle i mål, får man alle de kugler, der allerede ligger dér. Triller man en kugle ned i ét af de fem forhindringshuller, er kuglen tabt og lægges over i hullet i midten. De kugler, som ikke rammer ned i nogen af hullerne, må man bruge igen i en ny runde af spillet. Spillet fortsætter til én spiller har vundet hele puljen af kugler. Variation Jo længere væk man står fra hullerne, jo svære bliver det at ramme. 6. Hinkelege Antal deltagere: 2-8. Del gerne klassen op i grupper af 3-6 elever. Materialer: Kridt og hinkesten eller flade sten, der kan bruges som hinkesten. Nybegyndere kan bruge en hinkestav (stok, kosteskaft eller lign.) Sted: Skolegården. Sådan hinker man At hinke er at hoppe på ét ben fra felt til felt samtidig med, at man med foden puffer en hinkesten foran sig. Hverken hinkestenen eller ens fod må ramme uden for det rigtige felt, eller som på billedet lande på stregerne. Hvis hinkestenen ligger dårligt i et felt, for eksempel ved en streg eller i et hjørne, er det tilladt at rykke. Rykke gør man ved at sætte foden på hinkestenen, og med små hop forsøge at trække den til sig. Hinkning kan gøres sværere og lettere. For eksempel kan man aftale et hvilefelt på forhånd; et felt hvor man må sætte begge ben på jorden. Man kan også lave om på rækkefølgen af felterne ved en anden nummerering, så den bliver sværere at gennemføre. Nedenfor er der inspiration til forskellige hinkeaktiviteter både med og uden hinkesten. 9

10 I dag er en hinkerude typisk formet som en aflang mand, men der findes flere forskellige slags hinkelege som blev leget tilbage i baggårdene omkring år Man kaster sin hinkesten ind i manden og hopper uden om det felt, som hinkestenen ligger i. På vejen tilbage stiller man sig på et ben i et af de felter der er nærmeste det felt, hvor stenen ligger og samler dem op og tager den med tilbage. Variationer Skub hinkestenen foran dig med foden på et ben uden at miste balancen. Lander hinkestenen eller du på stregerne i hinkeruden, er det forfra. Mange børn har udviklet en regel om, at man skal kaste sin hinkesten ind i felterne i nummererede rækkefølge. Dvs. at man først kaster sin hinkesten ind i feltet 1, hopper hinkeruden igennem og samler hinkestenen op på vejen tilbage. Derefter fortsætter man til feltet 2, 3, 4 osv. Hvis man ikke rammer feltet med sin hinkesten i 3 forsøg er det forfra. Lad eleverne lave deres egne hinkerude og deres egne regler. Ideer til hinkeruder En hinkerude kan have mange former og størrelser. Den tegnes med kridt og består af en figur eller et mønster med et bestemt antal felter. Felterne består ofte af en talrække fra 1 og opefter, men kan også indeholde regler for videre hinkning eller en spådom om ens fremtid. Niruden En af de traditionelle hinkeruder, kaldes niruden og tegnes med form som en kvadrat. Den deles op i ni lige store felter i tre rækker og nummereres med tallene 1 til 9. Børnene skal nu skiftevis prøve at hoppe hinkeruden i gennem ved at skubbe hinkestenen frem med et ben fra felt til felt. Det er naturligvis ikke tilladt at hvile sig undervejs eller stå på stregerne. Felt 5 kan evt. vælges som hvilefelt, ligeledes felt 9, hvis man tage turen tilbage igen til felt 1. Det kan være en fordel at bruge en hinkestav, som man kan hvile sig op ad. Flyveren Der tegnes en hinkemand, en korsformede figur med et dobbelt tværfelt og fire arme. Sneglen Der laves en hinkerude som formes som en snegl/spiral, hvor man begynder med en stor cirkel/bue og arbejder sig ind ad til et afsluttende felt. Børnene hopper nu hele vejen ind til midten uden at røre streger og uden at stoppe op. Lykkes det må man skrive sit navn i et af felterne. Herefter må kun ejeren stoppe op i dette felt og hvile sig. Til sidst er alle felter optaget og vinderen er den sidste, som kan komme helt ind til midten. 10

11 Solen, elevernes eget bud på en hinkerude Der tegnes en stor sol med øjne, mund og næse. Ved hagen tegner man et hvilefelt, ligeså ved toppen af hovedet. Man hinker nu rundt om solen ved at hinke på solens stråler, når man kommer tilbage til hagen hinker man ind på munden som er delt i to felter, dernæst over på næsen og til sidst op i øjnene, med et ben i hvert øje. Herfra hinker man hele vejen tilbage. Se billeder af hinkeruderne her. Læs om hinkeruden historie og se videoer af hvordan man hinker med hinkesten her. Se video og ideer til hvordan man hinker uden hinkesten her. 11

12 7. Spark mod mur Antal deltagere: Del gerne klassen op i grupper af 3-6 elever. Materialer: Bold. Sted: Skolegården. Man står på række og skiftes til at sparke en bold op ad en mur. Kommer man til at røre bolden to gange, dør man og skal stille sig op ad muren med spredte ben. Man kan nu blive befriet ved, at én sparker bolden mellem benene på en. For de lidt mere hårdføre kan man aftale at befri ved at ramme de, der står op ad muren. Det kan være en fordel at aftale, at man ikke må skyde over knæhøjde. 8. Kongens kæmper Antal deltagere: 4-8. Del gerne klassen op i grupper af 3-6 elever. Materialer: Kridt til at tegne en kridtstreg, sjippetov, bom i skolegården eller lignende. Sted: Skov, park eller skolegård. Dette er en meget gammel kampleg. Alle stiller sig på en række. En vælges til konge, og han/hun stiller sig front mod de andre. Nu skal kongen kæmpe mod de andre én ad gangen. Man kan kæmpe om at skubbe hinanden væk fra en streg, ned fra en bom, et bræt eller lignede. Hvis en person vinder over kongen, bliver han/hun ny konge. Variationer Hvis man har to gamle puder, kan de bruges i kampen. Aftal at slag mod hovedet er forbudt. Lad evt. vinderne, nr. 2, nr. 3 osv. fra de forskellige grupper mødes. 12

13 9. Sjippebue Antal deltagere: Del gerne klassen op i grupper af 4-8 børn. Materialer: Sjippetov. Sted: Skolegården Fru Olsen To deltagere svinger sjippetovet, og alle synger: Fru Olsen bor på første sal. Det betyder, at man skal hoppe ind i sjippetovet hoppe én gang og så hoppe ud igen. På anden sal, hopper man to gange og frem efter, indtil man når 10. sal. Hvis man kikser, går man ud og bliver tovsvinger, hvorpå den tidligere tovsvinger går bagest i rækken og venter på, det bliver dennes tur. Stork, stork langeben Her står man inde i sjippetovet, mens de andre råber: Stork, stork langeben flyver over stok og sten lander i en fugleklat splat, splat hop ud. Derpå hopper man ud igen. 13

14 10. Halli hallo Antal deltagere: Del gerne klassen op i grupper af 3-6 elever. Materialer: Bold. Sted: Skolegården. Alle deltagere stiller sig på en række, undtagen den, som har bolden. Denne spørger nu fx. Jeg tænker på et dyr, der kan svømme. Kan I gætte hvilket dyr jeg tænker på? og kaster samtidig bolden til den første i rækken. Denne svarer fx. En fisk og kaster bolden tilbage. Gættes der forkert, kaster spørgeren til den næste i rækken osv. Er det helt umuligt at gætte, må den, der kaster bolden, give flere ledetråde. Fx Det er et dyr, der har otte arme. Når det dyr, der tænkes på gættes, slår spørgeren bolden hårdt i jorden eller kaster den højt op i luften og råber Halli! hvorpå han/hun spæner af sted. Den, som gættede rigtigt, skal hurtigst muligt gribe eller fange bolden, og når man har den, råber man Hallo!, og den, der løber, skal stoppe straks. Den, som har bolden, må nu tage tre skridt og en spytklat. Fra spytklattens nedslagspunkt gælder det om at kaste bolden ned i den andens arme. Hvis det lykkes, skal den, der har kastet, være spørgeren. Hvis ikke, skal den anden være spørgeren en gang til. Det kan være en god regel, at man kun må være spørger to gange i træk. Variationer Selvfølgelig kan man bruge meget andet end dyr. Pigerne i 0. klasse elsker at lege denne leg med prinsesser eller historier (Jeg tænker på en historie med tre store hunde). Pas på ikke at gøre det for svært. 14

15 11. Leg med rim/tal Antal deltagere: Del gerne klassen op i grupper af 3-6 elever. Materialer: Kridt i forskellige farver. Sted: Skolegården. Lad eleverne starte med at tegne et X. De kan derefter tegne forskellige dyr og ting med kridt, i en række, således at de laver en fælles bane der ender ved slut eller et nyt X. De kan fx tegne; en kat, en hat, et hus, en kjole, en pige, en kage, en sko, en bog eller lad dem tegne forskellige felter med forskellige farver. De starter derefter legen ved X-et (start) og hopper over på den første tegning/ farve. Her skal de finde et ord, der rimer på det, som tegningen viser, for at kunne hoppe videre til det næste ord. Fx: En elev hopper ud på tegningen af en hat og siger kat, eller ud på farven blå og siger tå. Derefter hopper eleven videre til næste tegning eller farve. Variationer Til større elever kan man lade dem skrive ord i stedet for at tegne. Man kan også lade eleverne skrive små regnestykker som 1+1, 2+3 osv. Brug kun tallene under 10 og arbejd kun med resultater af regnestykkerne op til 10, således at eleverne har mulighed for at tælle på fingrene. Start ved fx 1+1, eleven regner stykket og får resultatet 2. Nu finder eleven et nyt regnestykke, hvor tallet 2 indgår og regner dette fx 2+3. Eleven finder derefter et regnestykke hvor tallet 5 indgår osv. Indtil han/hun rammer tallet 10. Banen kunne se således ud: X

16 12. Kast mod dåser Antal deltagere: Del gerne klassen op i grupper af 3-6 elever. Materialer: Dåser og små bolde eller sten. Sted: Skolegården eller græsplæne gerne et jævnt underlag. Lad eleverne stille dåserne op, således at de kan kaste efter dem med en bold eller sten. Marker en linje, som eleverne skal stå bag ved, når de kaster og instruer dem godt i, at INGEN må gå uden for denne, før end at alle har kastet. Eleverne kaster mod dåserne og ser, hvor mange de kan ramme. Mens dåserne stilles op, står de andre elever helt stille med deres sten eller bold i hånden. Supplerende ideer til historiske lege Legepladsen.dk Festbogen.dk Emu.dk Mediajungle.dk Legepatruljen Supplerende materialer Leg og fritid, udgivet af Kvindemuseet. Find undervisningshæftet, til fri afbenyttelse her Skolen som i gamle dage, Skoletjenesten, Museum Vestsjælland, PDF. Find materialet, til fri afbenyttelse her Skolen som i gamle dage, Skoletjenesten, Museum Vestsjælland, PDF. Find materialet, til fri afbenyttelse her Lege og legetøj fra omkring 1800, Middelfart museum. Undervisningsmateriale. Find materialet, til fri afbenyttelse her Supplerende litteratur Gamle idrætslege Gamle idrætslege i Danmark legebog bind 1-4, Idrætshistorisk Værksted. Bavnebanke Forfatter: Jørn Møller. Bind 1: So i hul og 99 andre gamle boldspil og kastelege. Bind 2: Hund i lænke og 99 andre gamle fange og findelege. Bind 3: Snøre vibe og 99 andre kamp- og kaplege. Bind 4: Føde en bjørn og 99 andre gamle smidighedsøvelser og styrkelege. 16

17 Sanglege Danmarks sanglege, Nyt Nordisk Forlag, Forfatter: Benedicte Riis. Danmarks lege og legetøj, Nyt Nordisk Forlag,1994. Forfatter: Benedicte Riis. Lege og legetøj Den høje legebog, Borgen Forfatter: Carsten Lingren. Illustreret Legebog, Høst og Søns Forlag, Forfatter: Anna Erslev. Sjove lege i det fri, Carlsen Forfatter: Catharina Andersson. Leg og legetøj Arv og eje, Årbog fra Dansk Kulturhistorisk Museumsforening. Vikingelege, Vild med Viden nr. 26, ForlagetEpsilon.dk, 2014 Forfatter: Artur Styjak. Supplerende baggrundsartikler Skolens Udvikling erne Legeskab.dk, artikler om leg og legens værdi Børn og unge, temanummer om legen Sådan vil børn lege i 2038, Artikel fra Politiken Leg og fritid før og nu, fra Cancer.dk 17

SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN. Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton

SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN. Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton SÆT GANG I LEGEN nye lege og idéer til mere bevægelse i skolen Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen

Læs mere

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk get moving 60 minutter om dagen og gerne mere inspirationskatalog www.getmoving.dk Get Moving Inspirationskatalog Sundhedsstyrelsen, 2015 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Emneord:

Læs mere

Bevægelse i skolen. Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning

Bevægelse i skolen. Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning Bevægelse i skolen Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning Indhold 1. Brain breaks... 4 Hvad er Brain breaks?... 4 Klap hænder:... 4 Lærerens Go! :... 4 Blind passager:... 4

Læs mere

IDÉKATALOG LEG & LÆR

IDÉKATALOG LEG & LÆR IDÉKATALOG LEG & LÆR INDHOLDSFORTEGNELSE LEG MED SJIPPETOV SIDE 8 LEGE LEG MED HINKESTEN SIDE 9 LEG MED BOLDE SIDE 10 TUNNELBOLD SIDE 10 LEG MED FRISBEE SIDE 11 FRISBEEGOLF SIDE 11 FORHINDRINGSBANE SIDE

Læs mere

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn 20 Cykellege sjov cykeltræning for alle børn Inkl. eventyret: Sådan blev Ludvig en cykelkanin KOLOFON 20 CYKELLEGE Sjov cykeltræning for alle børn Udarbejdet af Dansk Cyklist Forbund med støtte fra TrygFonden

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. Metodehæfte. Ud på gulvet. Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. Metodehæfte. Ud på gulvet. Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp Metodehæfte Ud på gulvet Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder Integrationsnet Kolofon En en del af Dansk dansk flygtningehjælp Flygtningehjælp

Læs mere

AKTIV RUNDT I DANMARK FÅ INSPIRATION TIL AKTIVITETSØVELSER INSPIRATIONSHÆFTE 3.-5. KLASSETRIN

AKTIV RUNDT I DANMARK FÅ INSPIRATION TIL AKTIVITETSØVELSER INSPIRATIONSHÆFTE 3.-5. KLASSETRIN AKTIV RUNDT I DANMARK FÅ INSPIRATION TIL AKTIVITETSØVELSER KLASSETRIN INSPIRATIONSHÆFTE 3.-5. Kampagnen beror på Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 60 minutters daglig motion samt Fødevarestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring. Dette hæfte giver inspiration til arbejdet med børns kendskab til tal i hjemmet, i børnehaven

Læs mere

Hvorfor tage i Kærehave Skov med udviklingshæmmede elever?

Hvorfor tage i Kærehave Skov med udviklingshæmmede elever? Hvorfor tage i Kærehave Skov med udviklingshæmmede elever? Af Lars Jensen, Lars Kjær, Jacob Svarre, Mie Hersted, lærere og pædagoger på Ådalsskolen i Ringsted. Flere klasser på specialskolen Ådalskolen

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

SlåsNu. Skab slåskultur med slås-lege. Få ro i klassen - få styr på de vilde drenge. Skab succes oplevelser til ikke idrætsvante børn.

SlåsNu. Skab slåskultur med slås-lege. Få ro i klassen - få styr på de vilde drenge. Skab succes oplevelser til ikke idrætsvante børn. 1 SlåsNu Skab slåskultur med slås-lege Få ro i klassen - få styr på de vilde drenge. Skab succes oplevelser til ikke idrætsvante børn. Kom mobning til livs. Gør jeres skole og institution mere drengevenlig.

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Sociale lege 4 Samarbejdsøvelser 8 Kreative øvelser 14 Idégenerering 18 Hjernegymnastik 25 Pjattelege 28 Sociale lege Rækkefølge-leg

Læs mere

Brug bolden 1. Gamle lege og boldspil

Brug bolden 1. Gamle lege og boldspil Brug bolden 1 Gamle lege og boldspil Indhold i dette hæfte: Forord: Boldens historie................... 3 Fedtefad og trebold....................... 5 Tårnbold................................ 7 Langbold.................................

Læs mere

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Aktivitetskatalog til inspiration

FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Aktivitetskatalog til inspiration FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN Aktivitetskatalog til inspiration 2006 Fysisk aktivitet i psykiatrien Aktivitetskatalog til inspiration Fysisk aktivitet på psykiatriske afdelinger Aktivitetskatalog til

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin Skolens Sociale Liv Øvelser 1 Alle klassetrin Indhold: Spilleregler - behov og rettigheder... 2 Spilleregler - rettigheder og ansvar... 4 Læringsmiljø... 6 Seks-hjørne øvelse... 8 Opvarmningsøvelser...

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Spring pring Ud i inaturen

Spring pring Ud i inaturen Spring Ud i Naturen Spring Ud i Naturen Velkommen i det grønne... 3 Aktivitetskort...3 5. Risikofyldte lege udvikler børn... 11 Forslag til seks typer af vilde lege... 11 1. Spring Ud i Naturen... 4 Bevægelsesglæden

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Stop Brug din krop. Version 2.0

Stop Brug din krop. Version 2.0 Stop Brug din krop Version 2.0 1 Stop brug din krop Idehæftet er tænkt som inspiration til aktiviteter, der kan bruges som et aktivt afbræk i undervisningen, men også som en del af undervisningen. De fleste

Læs mere

En arbejdsplads i bevægelse

En arbejdsplads i bevægelse TEMA Bevægelse på arbejdspladsen Idékatalog En arbejdsplads i bevægelse Ideer til fysisk aktivitet på kontoret En arbejdsplads i bevægelse Bevægelse er vigtigt for vores sundhed og velbefindende. Derfor

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Træningslege og idrætsaktiviteter

Træningslege og idrætsaktiviteter Træningslege og idrætsaktiviteter til børnetræning i fægtning. Redaktion Martin Wiuff Oktober 2000, opdateret maj 2001 Indholdet ikke offentliggøres eller videregives til andre end medlemmer af Hellerup

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 Forfatterens forord Kære idrætslærer. Kompendiet giver en idé om hvad ultimate er, og indeholder øvelser og forslag til forløb i gymnasier og folkeskolernes

Læs mere