Historiske lege 1920erne-30erne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historiske lege 1920erne-30erne"

Transkript

1 Historiske lege 1920erne-30erne Introduktion Der har ikke altid været meget plads eller tid til at lege. Men børn har dog alligevel altid fundet ud af, hvordan de kunne lege inden for de rammer der var. Leg har til alle tider skabt trivsel, glæde, sundhed, latter og fællesskab. Indtil børn blev 6-7 år arbejdede de hjemme hos deres forældre. At børn hjalp til derhjemme, anså man ikke som et arbejde, men som en naturlig pligt. Børnene lærte meget af det, som de senere i livet evt. skulle arbejde med. Pigerne gjorde rent, vaskede op, lavede mad, handlede ind og passede deres mindre søskende. Drengene hjalp med at pudse sko, hente brænde eller koks, fodre dyrene og hjalp i marken. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Efter 1. verdenskrig begyndte man dog for alvor at sikre børn en bedre barndom i Danmark. Børn skulle gå mere i skole og arbejde mindre. Det var dog især børnene i byerne, som fik det nemmere. På landet var børnelivet for mange børn stadig en tid præget af hårdt arbejde. Børn på landet havde ikke bare mere arbejde, de gik også kortere tid i skole end børn i byen. Arbejdet kom i første række, og indtil 1950erne var skole hver anden dag ikke ualmindeligt på landet. I slutningen af mellemkrigstiden lavede man en skolereform, som var resultatet af næsten tyve års arbejde og forhandlinger. Selvom reformen ikke indførte hverdagsskolen på landet, var den dog medvirkende til, at færre børn blev brugt som arbejdskraft. Børn har altid leget og lært af det. Det nye i denne periode er de voksnes interesse for og iscenesættelse af børns leg og læring. Der bliver i denne periode sat langt mere fokus på, at skaffe børn plads og tid til at lege. Undervejs i denne periode begynder børnenes arbejde at blive luget ud af barndommen og slutteligt i perioden, begynder institutionerne at tage plads i børnenes liv i byerne, hvor der i langt større grad bliver sat fokus på børnenes leg. Nye pædagogiske og psykologiske strømninger begynder at sætte sig spor i en reformpædagogisk bevægelse, der først mange år senere for alvor slår igennem i Danmark. Børnehaver havde tidligere været enten et pædagogisk tilbud til borgerskabets børn eller en social nødforanstaltning for enlige mødre, men i 1930erne ønskede politikere, at børnehaven skulle blive et led i alle børns liv. Legeredskaber blev i perioden mere almindeligt i byerne. Den første sandkasselegeplads blev født og legepladserne var hermed et blivende kulturfænomen. Sandkassen og sandkasselegepladserne var et forsøg på at bringe lidt natur tilbage til byens børn. På landet var der langt bedre muligheder for børns udfoldelsesmuligheder gennem legen. I skolen skulle børnene stadig være ude i alle frikvartererne i alt slags vejr. 1

2 Der opfordres til, at man lader børnene lege ude i denne lektion. Børn oplever ofte, at der udendørs er højre til loftet, der er mere plads at bevæge sig på og mulighed for at støjniveauet kan hæves, uden at det er generende. De normale strukturer og roller, som børnegruppen har i deres indendørsleg, brydes i uderummet, hvor der ofte er andre kompetencer der kommer i spil. 1. Det primære mål med denne lektion er, at børnene får indsigt i, og forståelse for, børnelivet set gennem legen i et historisk perspektiv. 2. De sekundære mål med denne lektion er, at lære børnene at etablere historiske legescenarier med udgangspunkt i legematerialer fra mellemkrigstiden. Man kunne med fordel besøge Børnenes Arbejdermuseum på Arbejdermuseet i København, Den Gamle By i Aarhus, Odense Bys Museer (Den Fynske Landsby) eller små skolestuer rundt i landet, hvis man har mulighed for dette og tiden tillader det. En tur i skoven, i en baggård eller på en legeplads ville også være oplagt at inddrage i denne lektion. Hvis der er mulighed for det, kunne man evt. sammen med eleverne lave en lille lommefilm om lege. Optag evt. video af jeres dialog med eleverne og de aktiviteter de laver. I kan senere klippe dette sammen til en lille film om lege. Lad evt. nogle elever, på skift, gå rundt i klassen og være kamerastyrer, hvis klassens elevsammensætning er således, at dette kan lade sig gøre. Dette kunne også være en god opgave for en bedsteforælder, forældre, studerende, elever fra produktionshøjskolen eller praktikanter fra lidt ældre klasser. Ligeledes kunne man tænke i alternative muligheder og lokale samarbejder for at få hjælp til dette. Filmen kan senere bruges som redskab i evaluering af ugen sammen med eleverne og som fremvisning og oplæg til dialog på et forældremøde. 2

3 Ideer til undervisningsforløb Varighed: ca. 60 min. Dette undervisningsforløb kan dog udvides som det passer bedst i planlægningen, eller splittes op og benyttes i frikvartererne. Ligeledes kan legene benyttes i aktivitetstimerne sidst på dagen. Målgruppe: klasse. Baggrundsartikler: Børneliv og leg i et historisk perspektiv. Eksempler på overordnede læringsmål Eleverne får indsigt i, og forståelse for, børnelivet set gennem legen i et historisk perspektiv. De får derved mulighed for at sætte leg og bevægelse, herunder forskellige legeformer og legeredskaber, i relation og ind i en historisk og samfundsmæssig kontekst. Eleverne arbejder, gennem leg og bevægelse, med samarbejde og trivsel. Eleverne arbejder, gennem legen, med at forstå vigtigheden af respekt for regler og aftaler. Eleverne styrker, gennem legen, deres grov- og finmotoriske færdigheder samt øje- og håndkoordination. De får mulighed for bruge kroppen varieret og deltage aktivt i basal og alsidig bevægelse igennem legen. Eleverne arbejder med initiativ til leg sammen med andre i samarbejdet omkring udvikling af forskellige lege. De kan derved opnå viden om mulighed for indflydelse i sociale og faglige fællesskaber. Eleverne får kendskab til udearealerne omkring skolen Der kan være forskellige indgange til dette undervisningsforløb: 1. Perspektivering gennem samtale med børnene om børnelivet i perioden, og introduktion af de lege I skal i gang med. 2. I forbliver i rollen fra perioden og agerer som voksne eller som skolelærerne fra dengang og igangsætter legene uden den indledende samtale. I kan evt. lave legene som små værksteder, hvor eleverne selv vælger, hvilke de vil lege. Vær derved opmærksom på, at mange af de her opstillede lege er fælleslege, hvor der helst skal være mange deltagere. Vælger man denne form, hvor man spiller rollen, er det vigtigt enten sidst i timen eller sidst på dagen at samle op på elevernes oplevelser/undervisningen og sætte denne i perspektiv til børnelivet fra perioden og læringsmålene. Vær opmærksom på, at 1. klasses elever kan have svært ved at relatere sig til ovennævnte rollespil. 3

4 Konkrete undervisningsideer Start lektionen med at tale om, hvad denne lektion indeholder og hjælp eleverne med at skabe et overblik over lektionen. Lad evt. eleverne ud fra dette fortælle, hvad de tror de skal lære i denne lektion og samtal kort omkring lektionens læringsmål. Tal med eleverne om mellemkrigstidens legekultur. Tal evt. om hvornår de tror, at børnene der levede i perioden fik tid til at lege, når de både skulle arbejde og gå i skole. Hvilket legetøj legede de med? Er der nogen lege, som I kender i dag, som børn dengang også legede? Sæt derigennem børnelivet fra mellemkrigstiden i perspektiv, således at børnene får mulighed for at opnå en forståelse for, at det krævede en god fantasi og initiativ for at igangsætte lege dengang. Samtal evt. med børnene om de tror, der dengang var kønsopdelte lege og legetøj hvad tror de drenge legede og hvad tror de piger legede? Tror de børnene legede krig? Introducer eleverne for de legeredskaber, der er til rådighed eller de lege I skal i gang med. Start evt. med en fællesleg. Del eleverne op i grupper af tre til seks personer. Lad dem evt. frit vælge mellem de gamle legeredskaber, der er til rådighed. Lad børnene selv finde på en leg, som alle efterfølgende skal prøve at lege. Det kan være en god ide at stille som krav, at hver gruppe kun må bruge ét slags legetøj. Alternativt kan I lade grupperne på skift lege nogle af de lege, som er foreslået nedenstående. Vær opmærksom på, at der til denne målgruppe behøver en god introduktion til disse lege. Tegn evt. reglerne og anvisningerne, så de selv kan læse disse. Alternativt kan I lege de samme lege i alle grupper på samme tid, det kræver dog flere materialer. Opsamling på lektionen og evt. læringsmål. Der er ikke opsat konkrete læringsmål for denne lektion, da dette bør tage udgangspunkt i klassens sammensætning af elever og den undervisningsform der er mest hensigtsmæssigt for eleverne med de forudsætninger og kompetencer de har. Der er nedenfor opsat et eksempel på, hvordan man kan tænke konkrete læringsmål ind i denne lektion. 4

5 Eksempler på konkrete læringsmål for denne lektion: Læringsmål A. Eleverne er bevidste om, at der ikke var meget forud produceret legetøj i starten af 1900 tallet, og børn derfor måtte bruge deres fantasi finde på lege, med de redskaber og ting fra hverdagen der var til rådighed. B. Eleverne arbejder med initiativ til leg og udvikling af nye lege, ved brug af deres fantasi. C. Eleverne styrker, deres grov- og finmotoriske færdigheder samt øje- og håndkoordination. Tegn på læring Eksempel: C. Eleverne styrker, deres grov- og finmotoriske færdigheder samt øje- og håndkoordination. Niveau 1: Eleven kaster i retningen af målet og finder ud af, hvilke hånd han/hun kaster bedst med. Niveau 2: Eleven kan kaste med en hånd mod et bestemt mål og kan se fordelen ved om man kaster med overhånd eller underhånd. Niveau 3: Eleven kan kaste med en hånd mod et bestemt mål og ramme målet. Eleven kan se fordelen ved om man kaster med overhånd eller underhånd. Udfordringsopgave Eleven kan komme med bud på, hvordan man kan udvikle legen ved at kaste på flere forskellige måder. Der er nedenfor udvalgt ideer til forskellige lege og legeredskaber, der kan benyttes til inspiration. Find yderligere inspiration til andre historiske lege under supplerende materialer. Det kan være en ide at afholde hele undervisningslektionen, og derved at have den indledende samtale, udenfor, således at man ikke bruger tid på at skulle ud af klasselokalet m.m. Dette er dog helt afhængig af eleverne i den enkelte klasse, og den undervisningsform de i forvejen kender. Det kan være svært at skabe ro i uderummet til den indledende samtale, hvis eleverne ikke er vant til dette eller ikke har fået en klar introduktion til, hvad der skal ske. Når I skal i gang med at lege udendørs, er det en god ide at starte med simple aktiviteter uden for mange regler og forklaringer. Det er godt at starte samlet med en fællesleg. 5

6 Vær opmærksom på at tiden løber hurtigt, når man leger, og man når ofte ikke det, som er planlagt. Det kan være en ide at starte samlet og ligeledes slutte lektionen samlet evt. med en leg, hvor alle kan være med. Materialer: Knapper/mønter, konservesdåser, glaskugler, lange pinde, små pinde, læderbolde, gamle aviser, sten, kridt, sjippetov/reb, hinkesten (en flad sten), hulahopringe og pinde til at skubbe med, fingerbøl, grydelåg, hestesko, snor, cykelslanger, små lerkugler, tørklæder, hønseringe, søm, hammer og gamle brædder, sten med huller i osv. Hvis I er i nærheden af en skov er det oplagt at klatre i træer. Kommentarer/ideer 6

7 Historiske lege 1. To mand frem for en enke Antal deltagere: Alle, dog et ulig antal og mindst 5 deltagere. Sted: Skolegård eller græsplæne. Deltagerne stiller sig parvis bag hinanden hånd i hånd. Fangeren, enken, stiller sig forrest med ryggen til parrene. Enken begynder legen ved at klappe i hænderne to gange og råbe To mand fremfor en enke løb!. Det bagerste par i rækken, slipper hinandens hænder og løber hver sin vej uden om alle parrene. Enken skal forsøge at fange én af dem. Hvis det lykkes parret at nå hinanden igen, uden at blive fanget, danner de par igen forrest i rækken og enken må forsøge sig igen. Bliver en af dem fanget, skal den tilfangetagne agere enke i næste omgang. Den tidligere enke får nu den anden som mage, og de skal stille sig forrest i rækken af par. Variationer I stedet for at løbe, kan deltagerne aftale, at de for eksempel kun må hinke, hoppe, kravle, gå baglæns eller lignende. Aftal evt. at enken først må løbe, når parret er nået op forbi enken. I stedet for at råbe To mand fremfor en enke løb, kan man råbe Ægtepar herrut!, som er blevet brugt i nogen egne i Danmark. 2. Kongens Efterfølger Antal deltagere: Alle. Sted: Skov, park eller skolegård. Kongens Efterfølger er en klassiker. Den går ud på, at alle skal efterabe Kongen. Hvis Kongen løfter armen, løfter alle armen. Hvis Kongen bøvser, så bøvser alle efterfølgerne. Kongen kan gøre rigtig mange ting: Klø sig som en abe, hoppe baglæns, kravle, hinke, løbe hurtigt, synge osv. Der udpeges en konge, lad børnene prøve på skift. Variation Der er mange variationsmuligheder. Prøv at lade børnene sidde i en rundkreds, eller på en række hvorved man også kan gå omkring. Man kan aftale et tema: dyre efterligninger, sportsgrene... Det er kun fantasien der sætter grænserne her. 7

8 3. Kronskjul/dåseskjul Antal deltagere: Alle. Sted: Skov, park eller skolegård. Der bliver valgt en til at være den, der skal finde, mens de andre børn gemmer sig rundt omkring. Findes man skal man stå et udvalgt sted. De andre der har gemt sig har mulighed for at slå sig selv og de andre fri, mens fangeren leder efter de resterende. 4. Slå klink Antal deltagere: Del gerne klassen op i grupper af 3-6 elever. Sted: Skolegården, man behøver en mur, hvor der er fliser, asfalt eller lign under. Materialer: Knapper eller mønter. Mindst én til hver deltager. Stå et par meter fra en mur. Tegn evt. en streg man skal stå bagved. Der kastes efter væggen med en knap eller en skilling (en mønt). Det gælder om at få knappen til at ligge nærmest mulig inde ved væggen. Står den på højkant op ad væggen er den allernærmest. Den der kommer nærmest væggen (nr. 1), tager alle de andres knapper i hånden og kaster dem lidt op i luften og lader dem falde på jorden. De knapper der vender forsiden op, tilfalder nr. 1. Nr. 2, altså den der var næst-nærmest væggen, tager nu resten af knapperne og kaster dem op i luften igen. Han eller hun må nu tage de knapper der vender forsiden op. Det gentages for resten af deltagerne indtil alle knapperne er fordelt. Så kan man starte forfra med at kaste mod væg. Spillet slutter, når én spiller har vundet alle knapperne. Man kan aftale om knapperne beholdes eller afleveres tilbage efter spillet. Klink kendes i utallige varianter og blev også spillet med klinkejern, det kunne være spidsen af en gammel kniv, messingknapper eller lign. 8

9 5. Gimle kuglespil Antal deltagere: Del gerne klassen op i grupper af 3-6 elever. Materialer: Kugler af glas, sten eller ler. Gerne mindst tre kugler til hver deltager. Sted: Faststampet jævn jord. Stik fem huller i jorden i en kreds med et sjette hul i midten. Det sjette hul er målet. De andre fem huller er, forhindringshuller. Alle deltagere lægger en kugle i målet. Det er en puljen til vinderen. Hvis man kun er to deltagere, er det en ide at have flere kugler og derved også øge vinderpuljen ved at lægge flere kugler i denne fra start. Tegn en linje ca. 2-3 meter fra hullerne og herfra triller man på skift en kugle og forsøger at ramme i hullet i midten. Skyder man sin kugle i mål, får man alle de kugler, der allerede ligger dér. Triller man en kugle ned i ét af de fem forhindringshuller, er kuglen tabt og lægges over i hullet i midten. De kugler, som ikke rammer ned i nogen af hullerne, må man bruge igen i en ny runde af spillet. Spillet fortsætter til én spiller har vundet hele puljen af kugler. Variation Jo længere væk man står fra hullerne, jo svære bliver det at ramme. 6. Hinkelege Antal deltagere: 2-8. Del gerne klassen op i grupper af 3-6 elever. Materialer: Kridt og hinkesten eller flade sten, der kan bruges som hinkesten. Nybegyndere kan bruge en hinkestav (stok, kosteskaft eller lign.) Sted: Skolegården. Sådan hinker man At hinke er at hoppe på ét ben fra felt til felt samtidig med, at man med foden puffer en hinkesten foran sig. Hverken hinkestenen eller ens fod må ramme uden for det rigtige felt, eller som på billedet lande på stregerne. Hvis hinkestenen ligger dårligt i et felt, for eksempel ved en streg eller i et hjørne, er det tilladt at rykke. Rykke gør man ved at sætte foden på hinkestenen, og med små hop forsøge at trække den til sig. Hinkning kan gøres sværere og lettere. For eksempel kan man aftale et hvilefelt på forhånd; et felt hvor man må sætte begge ben på jorden. Man kan også lave om på rækkefølgen af felterne ved en anden nummerering, så den bliver sværere at gennemføre. Nedenfor er der inspiration til forskellige hinkeaktiviteter både med og uden hinkesten. 9

10 I dag er en hinkerude typisk formet som en aflang mand, men der findes flere forskellige slags hinkelege som blev leget tilbage i baggårdene omkring år Man kaster sin hinkesten ind i manden og hopper uden om det felt, som hinkestenen ligger i. På vejen tilbage stiller man sig på et ben i et af de felter der er nærmeste det felt, hvor stenen ligger og samler dem op og tager den med tilbage. Variationer Skub hinkestenen foran dig med foden på et ben uden at miste balancen. Lander hinkestenen eller du på stregerne i hinkeruden, er det forfra. Mange børn har udviklet en regel om, at man skal kaste sin hinkesten ind i felterne i nummererede rækkefølge. Dvs. at man først kaster sin hinkesten ind i feltet 1, hopper hinkeruden igennem og samler hinkestenen op på vejen tilbage. Derefter fortsætter man til feltet 2, 3, 4 osv. Hvis man ikke rammer feltet med sin hinkesten i 3 forsøg er det forfra. Lad eleverne lave deres egne hinkerude og deres egne regler. Ideer til hinkeruder En hinkerude kan have mange former og størrelser. Den tegnes med kridt og består af en figur eller et mønster med et bestemt antal felter. Felterne består ofte af en talrække fra 1 og opefter, men kan også indeholde regler for videre hinkning eller en spådom om ens fremtid. Niruden En af de traditionelle hinkeruder, kaldes niruden og tegnes med form som en kvadrat. Den deles op i ni lige store felter i tre rækker og nummereres med tallene 1 til 9. Børnene skal nu skiftevis prøve at hoppe hinkeruden i gennem ved at skubbe hinkestenen frem med et ben fra felt til felt. Det er naturligvis ikke tilladt at hvile sig undervejs eller stå på stregerne. Felt 5 kan evt. vælges som hvilefelt, ligeledes felt 9, hvis man tage turen tilbage igen til felt 1. Det kan være en fordel at bruge en hinkestav, som man kan hvile sig op ad. Flyveren Der tegnes en hinkemand, en korsformede figur med et dobbelt tværfelt og fire arme. Sneglen Der laves en hinkerude som formes som en snegl/spiral, hvor man begynder med en stor cirkel/bue og arbejder sig ind ad til et afsluttende felt. Børnene hopper nu hele vejen ind til midten uden at røre streger og uden at stoppe op. Lykkes det må man skrive sit navn i et af felterne. Herefter må kun ejeren stoppe op i dette felt og hvile sig. Til sidst er alle felter optaget og vinderen er den sidste, som kan komme helt ind til midten. 10

11 Solen, elevernes eget bud på en hinkerude Der tegnes en stor sol med øjne, mund og næse. Ved hagen tegner man et hvilefelt, ligeså ved toppen af hovedet. Man hinker nu rundt om solen ved at hinke på solens stråler, når man kommer tilbage til hagen hinker man ind på munden som er delt i to felter, dernæst over på næsen og til sidst op i øjnene, med et ben i hvert øje. Herfra hinker man hele vejen tilbage. Se billeder af hinkeruderne her. Læs om hinkeruden historie og se videoer af hvordan man hinker med hinkesten her. Se video og ideer til hvordan man hinker uden hinkesten her. 11

12 7. Spark mod mur Antal deltagere: Del gerne klassen op i grupper af 3-6 elever. Materialer: Bold. Sted: Skolegården. Man står på række og skiftes til at sparke en bold op ad en mur. Kommer man til at røre bolden to gange, dør man og skal stille sig op ad muren med spredte ben. Man kan nu blive befriet ved, at én sparker bolden mellem benene på en. For de lidt mere hårdføre kan man aftale at befri ved at ramme de, der står op ad muren. Det kan være en fordel at aftale, at man ikke må skyde over knæhøjde. 8. Kongens kæmper Antal deltagere: 4-8. Del gerne klassen op i grupper af 3-6 elever. Materialer: Kridt til at tegne en kridtstreg, sjippetov, bom i skolegården eller lignende. Sted: Skov, park eller skolegård. Dette er en meget gammel kampleg. Alle stiller sig på en række. En vælges til konge, og han/hun stiller sig front mod de andre. Nu skal kongen kæmpe mod de andre én ad gangen. Man kan kæmpe om at skubbe hinanden væk fra en streg, ned fra en bom, et bræt eller lignede. Hvis en person vinder over kongen, bliver han/hun ny konge. Variationer Hvis man har to gamle puder, kan de bruges i kampen. Aftal at slag mod hovedet er forbudt. Lad evt. vinderne, nr. 2, nr. 3 osv. fra de forskellige grupper mødes. 12

13 9. Sjippebue Antal deltagere: Del gerne klassen op i grupper af 4-8 børn. Materialer: Sjippetov. Sted: Skolegården Fru Olsen To deltagere svinger sjippetovet, og alle synger: Fru Olsen bor på første sal. Det betyder, at man skal hoppe ind i sjippetovet hoppe én gang og så hoppe ud igen. På anden sal, hopper man to gange og frem efter, indtil man når 10. sal. Hvis man kikser, går man ud og bliver tovsvinger, hvorpå den tidligere tovsvinger går bagest i rækken og venter på, det bliver dennes tur. Stork, stork langeben Her står man inde i sjippetovet, mens de andre råber: Stork, stork langeben flyver over stok og sten lander i en fugleklat splat, splat hop ud. Derpå hopper man ud igen. 13

14 10. Halli hallo Antal deltagere: Del gerne klassen op i grupper af 3-6 elever. Materialer: Bold. Sted: Skolegården. Alle deltagere stiller sig på en række, undtagen den, som har bolden. Denne spørger nu fx. Jeg tænker på et dyr, der kan svømme. Kan I gætte hvilket dyr jeg tænker på? og kaster samtidig bolden til den første i rækken. Denne svarer fx. En fisk og kaster bolden tilbage. Gættes der forkert, kaster spørgeren til den næste i rækken osv. Er det helt umuligt at gætte, må den, der kaster bolden, give flere ledetråde. Fx Det er et dyr, der har otte arme. Når det dyr, der tænkes på gættes, slår spørgeren bolden hårdt i jorden eller kaster den højt op i luften og råber Halli! hvorpå han/hun spæner af sted. Den, som gættede rigtigt, skal hurtigst muligt gribe eller fange bolden, og når man har den, råber man Hallo!, og den, der løber, skal stoppe straks. Den, som har bolden, må nu tage tre skridt og en spytklat. Fra spytklattens nedslagspunkt gælder det om at kaste bolden ned i den andens arme. Hvis det lykkes, skal den, der har kastet, være spørgeren. Hvis ikke, skal den anden være spørgeren en gang til. Det kan være en god regel, at man kun må være spørger to gange i træk. Variationer Selvfølgelig kan man bruge meget andet end dyr. Pigerne i 0. klasse elsker at lege denne leg med prinsesser eller historier (Jeg tænker på en historie med tre store hunde). Pas på ikke at gøre det for svært. 14

15 11. Leg med rim/tal Antal deltagere: Del gerne klassen op i grupper af 3-6 elever. Materialer: Kridt i forskellige farver. Sted: Skolegården. Lad eleverne starte med at tegne et X. De kan derefter tegne forskellige dyr og ting med kridt, i en række, således at de laver en fælles bane der ender ved slut eller et nyt X. De kan fx tegne; en kat, en hat, et hus, en kjole, en pige, en kage, en sko, en bog eller lad dem tegne forskellige felter med forskellige farver. De starter derefter legen ved X-et (start) og hopper over på den første tegning/ farve. Her skal de finde et ord, der rimer på det, som tegningen viser, for at kunne hoppe videre til det næste ord. Fx: En elev hopper ud på tegningen af en hat og siger kat, eller ud på farven blå og siger tå. Derefter hopper eleven videre til næste tegning eller farve. Variationer Til større elever kan man lade dem skrive ord i stedet for at tegne. Man kan også lade eleverne skrive små regnestykker som 1+1, 2+3 osv. Brug kun tallene under 10 og arbejd kun med resultater af regnestykkerne op til 10, således at eleverne har mulighed for at tælle på fingrene. Start ved fx 1+1, eleven regner stykket og får resultatet 2. Nu finder eleven et nyt regnestykke, hvor tallet 2 indgår og regner dette fx 2+3. Eleven finder derefter et regnestykke hvor tallet 5 indgår osv. Indtil han/hun rammer tallet 10. Banen kunne se således ud: X

16 12. Kast mod dåser Antal deltagere: Del gerne klassen op i grupper af 3-6 elever. Materialer: Dåser og små bolde eller sten. Sted: Skolegården eller græsplæne gerne et jævnt underlag. Lad eleverne stille dåserne op, således at de kan kaste efter dem med en bold eller sten. Marker en linje, som eleverne skal stå bag ved, når de kaster og instruer dem godt i, at INGEN må gå uden for denne, før end at alle har kastet. Eleverne kaster mod dåserne og ser, hvor mange de kan ramme. Mens dåserne stilles op, står de andre elever helt stille med deres sten eller bold i hånden. Supplerende ideer til historiske lege Legepladsen.dk Festbogen.dk Emu.dk Mediajungle.dk Legepatruljen Supplerende materialer Leg og fritid, udgivet af Kvindemuseet. Find undervisningshæftet, til fri afbenyttelse her Skolen som i gamle dage, Skoletjenesten, Museum Vestsjælland, PDF. Find materialet, til fri afbenyttelse her Skolen som i gamle dage, Skoletjenesten, Museum Vestsjælland, PDF. Find materialet, til fri afbenyttelse her Lege og legetøj fra omkring 1800, Middelfart museum. Undervisningsmateriale. Find materialet, til fri afbenyttelse her Supplerende litteratur Gamle idrætslege Gamle idrætslege i Danmark legebog bind 1-4, Idrætshistorisk Værksted. Bavnebanke Forfatter: Jørn Møller. Bind 1: So i hul og 99 andre gamle boldspil og kastelege. Bind 2: Hund i lænke og 99 andre gamle fange og findelege. Bind 3: Snøre vibe og 99 andre kamp- og kaplege. Bind 4: Føde en bjørn og 99 andre gamle smidighedsøvelser og styrkelege. 16

17 Sanglege Danmarks sanglege, Nyt Nordisk Forlag, Forfatter: Benedicte Riis. Danmarks lege og legetøj, Nyt Nordisk Forlag,1994. Forfatter: Benedicte Riis. Lege og legetøj Den høje legebog, Borgen Forfatter: Carsten Lingren. Illustreret Legebog, Høst og Søns Forlag, Forfatter: Anna Erslev. Sjove lege i det fri, Carlsen Forfatter: Catharina Andersson. Leg og legetøj Arv og eje, Årbog fra Dansk Kulturhistorisk Museumsforening. Vikingelege, Vild med Viden nr. 26, ForlagetEpsilon.dk, 2014 Forfatter: Artur Styjak. Supplerende baggrundsartikler Skolens Udvikling erne Legeskab.dk, artikler om leg og legens værdi Børn og unge, temanummer om legen Sådan vil børn lege i 2038, Artikel fra Politiken Leg og fritid før og nu, fra Cancer.dk 17

Historiske lege 1860erne-70erne

Historiske lege 1860erne-70erne Historiske lege 1860erne-70erne Introduktion I 1800-tallet var der stor forskel på, om man var barn på landet eller i byen. Ud over skolegang indgik børn på landet på lige fod med de voksne i det daglige

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Gamle lege. Børns leg i historien. De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune afd. Frilandsmuseet Hjerl Hede Hjerlhedevej 14, 7830 Vinderup

Gamle lege. Børns leg i historien. De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune afd. Frilandsmuseet Hjerl Hede Hjerlhedevej 14, 7830 Vinderup Gamle lege Børns leg i historien Leg Vi har altid leget. I bondesamfundet legede både børn og voksne. Efterhånden som samfundet udviklede sig, forsvandt legene for de voksnes vedkommende, men børnene er

Læs mere

Frikvartersaktiviteter

Frikvartersaktiviteter Trivsel og Bevægelse i Skolen Eksempelsamling Frikvartersaktiviteter Indholdsfortegnelse CHASE: Politi og røvere s.1 Udbryderkongen s.2 Grænselegen s.3 Hvad er klokken Hr. Løve s.4 De blå de må gå s.5

Læs mere

Diverse lege. Indholdsfortegnelse

Diverse lege. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Bjerget brænder... 2 Den landflygtige konge... 2 Sparke til dåse... 2 Kongens kæmper... 3 Jeg melder krig... 3 Rød, gul, grøn - stop!... 4 Morderleg... 4 Den blinde mand... 4 Bankebøf...

Læs mere

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907?

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907? Hvor længe kan du overleve i 1907? Forestil dig Køge som den så ud i 1907. Det er en helt anderledes by, fyldt med fremmede mennesker som du ikke kender. For at kunne begå dig, må du kende de indfødtes

Læs mere

Lege og spil fra Burkina Faso

Lege og spil fra Burkina Faso Side 1/8 Fag/klassetrin: Idræt, 1.-4. Klasse Omfang: 0,5 til 2 lektioner pr. aktivitet. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: At eleverne får bevæget sig på varierede måder, hvor

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

BFO Rosenlund. fælleslege

BFO Rosenlund. fælleslege BFO Rosenlund fælleslege Indhold 1.Det gyldne skind... 2 2.Fangelege... 3 3.Stjæl æg... 4 4.Høvdingebold... 5 5.Katten efter musen... 5 6.Rundbold... 6 7.Fang fanen... 7 8.Jord... 8 9.Stik bold... 8 10.Alle

Læs mere

Move@School LEGEKATALOG

Move@School LEGEKATALOG Move@School LEGEKATALOG Legekataloget er udgivet af Move@School, Folkesundhed København December 2006 For yderligere information eller spørgsmål kontakt: Glen Nielsen Projektleder Projekt Move@School E-mail:

Læs mere

Fangelege. Indholdsfortegnelse

Fangelege. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ulven kommer... 2 To mand frem for en enke... 2 Aberne i træerne... 2 Her kommer vi... 3 Sten-saks-papir... 3 Plat eller krone... 3 Alle-er-den-tik... 4 Katten efter musen... 4 Ståtrold...

Læs mere

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk Aktivitetshæfte Kom godt i gang med Kids Walk Her er et par ideer til, hvordan I kan gøre Kids Walk mere varieret og samtidig få trænet børnenes balance, koordination, reflekser og samarbejdsevne. Børneulykkesfonden

Læs mere

Gymnastik 1920erne-30erne

Gymnastik 1920erne-30erne Gymnastik 1920erne-30erne Introduktion Da den officielle håndbog til indholdet i gymnastikundervisningen blev revideret i slutningen af 1800-tallet, blev også boldspil og de såkaldte Ordnende Lege også

Læs mere

Dansk 1960erne-70erne

Dansk 1960erne-70erne Dansk 1960erne-70erne Introduktion Dansk bliver i 1900-tallets midte lige så stille grundskolens vigtigste fag. I Den Blå betænkning er faget det første, der beskrives, og det sker med de indledende ord:

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Indholdsliste i kassen A-grunden

Indholdsliste i kassen A-grunden Indholdsliste i kassen A-grunden 30 stk. Farvede bånd rød/blå, til holddeling 8 kegler i god kvalitet 4 fløjter i rustfri god kvalitet 2 fodbolde fra trees 2 basket bolde fra trees 1 pendulkegler, 9 trækugler,

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer X Mål og formål Tid Aldersgren Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde Spirer Nr. 1 af 5 møder ét skema til hvert møde Tid Programpunkt Hvor står det /

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Hvad er klokken hr. Ulv?

Hvad er klokken hr. Ulv? Legekompendie Fangelege Egern-tagfat Mindst 6 deltagere. 5-13 år. 10-20 min. Først vælges et rovdyr (ræv, ugle, menneske, tyranosaurus rex eller lignende), derefter vælges en af deltagerne til at være

Læs mere

2.-3. klasse boldtilvænning og boldteknik Del 1: Lege

2.-3. klasse boldtilvænning og boldteknik Del 1: Lege Del 1: Lege Transportbåndet: Start Mål 0-10 minutter Forklaring og instruktion til Transportbåndet. Eleverne deles i grupper á 4-6 elever. 5-6 bolde i forskellige størrelser og materialer til hver gruppe.

Læs mere

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet EKSTRA ØVELSER Bevægelsesaktiviteter i salen Bilag 1 Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet Gå rundt i salen mellem hinanden i rask gang (musik). Stop musikken og spørg om deltagerne så hinanden hvad

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Opvarmningsleg - Ståtrold. Opvarmningsleg - Ram minuttet OPVARMNING OPVARMNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Opvarmningsleg - Ståtrold. Opvarmningsleg - Ram minuttet OPVARMNING OPVARMNING Nr.999 Alder: 9-99 år - Tid: 10 min. Nr.9991 Alder: 9-99 år - Tid: 10 min. Opvarmningsleg - Ram minuttet 3-99 Deltagerne løber af sted uden ur. Opgaven er at komme tilbage fra en lunte/løbetur i området

Læs mere

Boldøvelser kun med bold

Boldøvelser kun med bold Boldøvelser kun med bold Dræber og frelserbold Materialer: To forskellige bolde. 4 kegler. Område på banen: Afgrænset område markeres med de 2 kegler. Spillerniveau: Let øvet. Beskrivelse: Der spilles

Læs mere

9 SJOVE. Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse

9 SJOVE. Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse 9 SJOVE Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse Samarbejde vil være omdrejningspunktet for de 7 lege i kompendiet. Aktiviteterne kan foregå både inde- og udendørs og

Læs mere

Børn i bevægelse. Legekoncept med 14 sjove lege. Baggrund. Brug legene hver dag. Legene kan du også finde på: Idé. Sådan kommer I/du i gang.

Børn i bevægelse. Legekoncept med 14 sjove lege. Baggrund. Brug legene hver dag. Legene kan du også finde på: Idé. Sådan kommer I/du i gang. Børn i bevægelse Legekoncept med 14 sjove lege Legene stimulerer børns motoriske udvikling og kan gøre bevægelse til det lette valg i hverdagen for professionelle, der arbejder med udvikling af børns motorik.

Læs mere

Styret af legen. Stafet, som varieres ved at udøverne løber, hopper, hopper på ét ben, løber baglæns osv.

Styret af legen. Stafet, som varieres ved at udøverne løber, hopper, hopper på ét ben, løber baglæns osv. Udholdenhedstræning UDHOLDENHEDSTRÆNING 6-13 ÅR Trin / alder Træningstype Arbejde Pause Intensitet Gentagelser FUNdamentals Lære at træne 6-13 år Lege Simple stafetter Gå, løbe, cykle, ski Styret af legen

Læs mere

Filtmåtter med de 120 hyppige ord

Filtmåtter med de 120 hyppige ord VEJLEDNING TIL Fodspor Filtmåtter med de 120 hyppige ord Med bogen På sporet af ordet fang tyven, opgaveæsken og app en På sporet af ordet, Turbo-ord, sækkekort, Læs Lydret bøgerne, gulvtæppet og filtmåtterne

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Fodboldtræning med de yngste. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Fodboldtræning med de yngste. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Leg, sjov og far-barn kvalitetstid.

Leg, sjov og far-barn kvalitetstid. Hurlumhejdage i Herning Et samarbejde mellem Herning Bibliotekerne Midtjysk Fysioterapi Herning Svømmehal Herning Fremad Fodboldeksperimentarium Leg, sjov og far-barn kvalitetstid. Herning Svømmehal Leg

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Find vej gennem tunnelen

Find vej gennem tunnelen Grundmotorisk bevægelse: Krybe Find vej gennem tunnelen Træne motoriske færdigheder som at krybe og koordinere på en sjov måde. Skabe bevægelsesglæde gennem udfoldelse og leg uden fokus på konkurrence

Læs mere

Snik og Snak Hulahop rundkreds

Snik og Snak Hulahop rundkreds Snik og Snak Eleverne går sammen i par. Hvert par bliver derefter enige om hvem der er Snik, og hvem der er Snak. Det er nu lærerens opgave at give forskellige kommandoer, der bestemmer hvad Snik og Snakskal

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder Primære sanser.5 Få pulsen op...9. Science

Indholdsfortegnelse. Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder Primære sanser.5 Få pulsen op...9. Science 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Primære sanser.5 Få pulsen op...9 Sprog Science 2 Fatkaoplysninger Institutionens navn Tovværkets Børnegård Adresse Grådybet 75, 6700

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Brug bolden - fra 6 til 66

Brug bolden - fra 6 til 66 Brug bolden - fra 6 til 66 1 Brug Bolden -Fra 6 til 66 er udgivet af DGI i forbindelse med Boldens Arena ved Landsstævne 2009. Idé: Bente O. Larsen, Per Baltzer, Kaj Mathiesen, Henning Olsen og Thomas

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

totalhåndbold Del 1: Lege

totalhåndbold Del 1: Lege totalhåndbold Del 1: Lege 0-15 minutter Forklaring og instruktion til Ståtrold med bold Antal elever Udstyr Bane Beskrivelse og regler Variationer Eleverne deles i grupper á 15-25 elever Kegler/ markeringer-

Læs mere

Boldøvelser - med ketsjer og bold

Boldøvelser - med ketsjer og bold Boldøvelser - med ketsjer og bold Drible med bolden Materialer: 1 bold og ketsjer pr. spiller. Område på banen: I servefelterne eller andet afgrænset område. Spillerniveau: Begynder. Beskrivelse: Bolden

Læs mere

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd Kidsvolley Kidsklubsamling Peter Morell Opvarmning Øvelser med balloner 1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og

Læs mere

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse DRILLE MED NAVNE Målgruppe Nye elevhold, hvor eleverne ikke kender hinandens navne endnu. Ikke alt for store grupper. Mål - At lære hinanden at kende - At opnå en høj grad af koncentration Varighed Varigheden

Læs mere

Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting:

Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting: Tidlig matematik, Workshop 10. februar 2016 Aktiviteter Hvad er matematik? Gæt hvor mange og hvad Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting: Hvad er i beholderen?

Læs mere

Historien bliver til virkelighed

Historien bliver til virkelighed Historien bliver til virkelighed Eleverne går sammen to og to og skriver en lille historie på max. 10 linjer. Der skal indgå en række udsagnsord, som læreren evt. skriver på tavlen. Når eleverne har skrevet

Læs mere

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Fysisk Aktivitet Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Indholdsfortegnelse CIRKELTRÆNINGSPROGRAMMER... 1 INSTRUKTØRKORT HELE KROPPEN... 3 INSTRUKTØRKORT PAR... 4 INSTRUKTØRKORT

Læs mere

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand.

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. skudøvelser om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. I dette tilfælde koncentrerer vi os om skud, der skal dygtiggøre målmanden i

Læs mere

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD 1 ØVELSER Nedenstående øvelser og spil er tænkt som inspiration til undervisning i høvdingebold. Målgruppen er 4.-5. klassetrin, men flere af øvelserne vil med justering

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

Teknisk progression Kuglestød

Teknisk progression Kuglestød Teknisk progression Kuglestød Kuglestød kræver først og fremmest en god fornemmelse for at holde korrekt på kuglen og lave et korrekt udstød. Herefter skal man lære at finde den fornemmelse efter at have

Læs mere

Sanglege 1920erne-30erne

Sanglege 1920erne-30erne Sanglege 1920erne-30erne Introduktion Munken går i enge de lange sommerdage, Hvad gør han der sålænge? O ja, o ja, o ja! Han plukker af de roser og sanker af de bær Og af de krusemynter alt til sin hjerteskær.

Læs mere

Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK GRÆNSER OG NETVÆRK MODUL

Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK GRÆNSER OG NETVÆRK MODUL Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK 83 GRÆNSER OG NETVÆRK 4 MODUL 84 Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK 85 GRÆNSER OG NETVÆRK MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN:

Læs mere

Fatkaoplysninger. Aldersintegreret Institution Egeknoppen, Egedalvej 7 a-c 6818 Årre.

Fatkaoplysninger. Aldersintegreret Institution Egeknoppen, Egedalvej 7 a-c 6818 Årre. 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog overordnet mål indskrives... 5 Motorik overordnet mål indskrives...10 Science overordnet mål indskrives...11 2 Fatkaoplysninger

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Lege og aktiviteter der styrker motorikken

Lege og aktiviteter der styrker motorikken Lege og aktiviteter der styrker motorikken 1 Ideer til at styrke indskolingsbarnets motorik Jeres barn er nu startet i 0. klasse og er ca. 6 år gammelt. Det betyder at det som oftest kan: løbe, hoppe med

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Se, syng, lyt, læs Se Syng Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Trin 1: Se på billederne. Brug billederne uden tekst. Du kan selvfølgelig også bruge bogen med teksterne, f.eks. hvis man sidder med

Læs mere

FOrside. Hej. skal vi lære?

FOrside. Hej. skal vi lære? FOrside Hej skal vi lære? sjove skum- Bogstaver Klar til skolestart? Børneulykkesfonden, DGI og bobles vil i samarbejde med børnefysioterapeut Louise Hærvig give inspiration til at lære med kroppen og

Læs mere

Opmærksomhedsområder i forbindelse med vurdering af skole/sfo-parathed

Opmærksomhedsområder i forbindelse med vurdering af skole/sfo-parathed 1. Kompetencer vedr. motorik og sanser: At kunne koncentrere sig et stykke tid ad gangen At kunne koncentrere sig, når der foregår andre ting omkring en. At være motorisk selvhjulpen, f.eks. at kunne klæde

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 14. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY

Kursusmappe. HippHopp. Uge 14. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY Uge 14 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 14 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge14_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 12.04

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

Tabeltræning på mange måder

Tabeltræning på mange måder Tabeltræning på mange måder - med afsæt i MI og læringsstile Snoreleg (3 tabellen) 10 elever sidder i en rundkreds. Eleverne nummereres 0, 1, 2.osv. op til 30. Hver elev får altså 3 numre (fx 1, 11 og

Læs mere

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter Til fødselsdagsselskabet, beach party, picnic, familiedagen eller på legepladsen til enhver tid. Fra 6 til 90 år. Indeholder

Læs mere

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok.

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok. BEN- OG FODARBEJDE 1. ØVELSE - STIGETRÆNING Målmanden tager enkeltstep i trinene. Ved enden af stigen ligger hun sig på maven. Rejser sig i grundstillingen, hvorefter træneren / målmandsmakkeren laver

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Teknik serv. Fra underhåndsserv til overhåndsserv

Teknik serv. Fra underhåndsserv til overhåndsserv Teknik serv Fra underhåndsserv til overhåndsserv Underhåndsserven er den første egentlige grundteknik, der indlæres i sit fulde omfang i Kidsvolley. Udviklingen i serven, går fra serv over nettet fra et

Læs mere

2.-3. klasse totalhåndbold & street handball Del 13: Lege

2.-3. klasse totalhåndbold & street handball Del 13: Lege Del 13: Lege Fang slangens hale: 0-10 minutter Forklaring og instruktion til Fang slangens hale. Eleverne deles i grupper á 4-5 elever. Kegler/markeringer. 5x5 meter. Hver gruppe får et areal markeret

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Emne: Nørd side 1. Uge29_nørd.indd 1 06/07/10 12.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Emne: Nørd side 1. Uge29_nørd.indd 1 06/07/10 12. Uge 29 Emne: Nørd Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Emne: Nørd side 1 HIPPY HippHopp Uge29_nørd.indd 1 06/07/10 12.00 Uge 29 l Nørd Hopp har fundet en god pind. Den faldt ned lige

Læs mere

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling Floorball Undervisningsmateriale Udarbejdet i samarbejde med Hørsholm Rungsted Floorball Klub 1 Indhold Rammerne... 4 Storytelling... 4 Opvarmning... 4 Fælles øvelser... 4 Stationsbaserede øvelser... 5

Læs mere

Udkast læringsmål det ca. 6 årige barn

Udkast læringsmål det ca. 6 årige barn De pædagogiske processer, i samarbejde med barnets forældre, skal lede henimod, at barnet ved slutningen af tiden på Spilopstuen, med lyst, har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter barnet i stand

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

Slåskultur. Kort om metoden. Pædagogiske overvejelser. Formål

Slåskultur. Kort om metoden. Pædagogiske overvejelser. Formål 92 Slåskultur Beskrevet med input fra pædagogerne Clara Juhl Hansen og Eva Gibson, Børnehuset Frugthaven, Fredensborg Kommune og pædagog Henrik Nielsen, Løvspring, Viborg Kommune BAGGRUND Struktur på aktiviteter

Læs mere

Musik og Spræl. Klapstart. D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik:

Musik og Spræl. Klapstart. D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik: Musik og Spræl Klapstart D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik: (klap skiftevis på lår og i hænder) G D A D :Goddaw sir vi til fødderne, knæene og mawsen: (klap det omtalte

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11. Uge 21 Emne: Dyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.39 Uge 21 l Dyr Det er tidligt om morgenen og stadig mørkt. Hipp

Læs mere

Tema: Natur og naturfænomener. Sammenhæng. I Børnehuset Chili arbejder vi aktivt og dynamisk med den pædagogiske læreplan.

Tema: Natur og naturfænomener. Sammenhæng. I Børnehuset Chili arbejder vi aktivt og dynamisk med den pædagogiske læreplan. Tema: Natur og naturfænomener Sammenhæng Hvorfor vil vi arbejde med dette tema? Hvad er det vi vil gøre noget ved? I Børnehuset Chili arbejder vi aktivt og dynamisk med den pædagogiske læreplan. Vi har

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Naturhistorie, botanik 1920erne-30erne

Naturhistorie, botanik 1920erne-30erne Naturhistorie, botanik 1920erne-30erne Introduktion Anskuelsesundervisning var en udbredt pædagogisk metode fra slutningen af 1800-tallet til langt op i 1900-tallet. Metoden gik ud på at få eleven til

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Læsetræning 1A - læs og forstå

Læsetræning 1A - læs og forstå Læsetræning 1A - læs og forstå Jørgen Brenting illustration: Birgitte Flarup OBS! Sidetallene gælder ikke i denne prøve. Se på opgavernes numre. Denne bog er hentet fra Baskervilles Depot som e-bog til

Læs mere

Hunden kan sige et nyt tal (legen kan selvfølgelig udvides til former) hver dag, men kun det tal.

Hunden kan sige et nyt tal (legen kan selvfølgelig udvides til former) hver dag, men kun det tal. 4. oktober 9.00-15.00 Tårnby Faglig læsning Program Præsentation Hunden - en aktivitet til at vågne op på Oplæg om begrebsdannelse Aktiviteter hvor kroppen er medspiller Matematikkens særlige sprog Aktiviteter

Læs mere

Kom-i-gang-lege. Jorden Rundt. Variation: Flere i midten. Husk at tage et tilsvarende antal stole ud.

Kom-i-gang-lege. Jorden Rundt. Variation: Flere i midten. Husk at tage et tilsvarende antal stole ud. Kom-i-gang-lege Frugtsalat 5-10 minutter stole Alle elever står på en stol i en rundkreds. Der er en stol mindre end antallet af elever, den sidste elev står derfor i midten. Alle får nu tildelt navnet

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Vi har i dette værksted lagt op til, at eleverne kan bygge deres egen bold, som de kan benytte i lektionen Historiske lege fra 1920erne-30erne.

Vi har i dette værksted lagt op til, at eleverne kan bygge deres egen bold, som de kan benytte i lektionen Historiske lege fra 1920erne-30erne. Værksted byg en bold Introduktion Boldens historie går helt tilbage til det gamle Egypten, Kina og Mesopotamien. I Danmark dukkede de første bolde op i middelalderen, og de var til at begynde med meget

Læs mere

Koordinationsøvelser uden bold

Koordinationsøvelser uden bold Koordinationsøvelser uden bold Det er helt afgørende at arbejde bevidst med koordination og bevægelsestræning for at give børnene det motoriske grundlag, der gør dem i stand til at udføre teknikkerne og

Læs mere

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes bevægelsespolitik har bestyrelsen i Børnehuset Arken vedtaget følgende lokale bevægelsespolitik: Det vil vi (vores mål

Læs mere

Aktivitetsmateriale. til familiespejder

Aktivitetsmateriale. til familiespejder Aktivitetsmateriale til familiespejder Forord Velkommen til familiespejd. Vi har på de følgende sider samlet en lang række af vores populære lege som er klar til at blive afprøvet på vores familiespejdermøder.

Læs mere

AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL TEMAUGEN PIGELIV/DRENGELIV

AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL TEMAUGEN PIGELIV/DRENGELIV AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL PIGELIV/DRENGELIV TEMAUGEN Formålet med temaugen er at få eleverne til at reflektere over, hvordan kønsroller og kønsspecifikke forventninger påvirker deres eget liv

Læs mere

BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Vuggestue

BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Vuggestue BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Vuggestue Alle børn skal opleve glæden ved at udforske verden med kroppen Børn er ikke kun hoved, men i høj grad også krop. De oplever verden gennem kroppen, de lærer

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Myldretid. Skyggen BALANCE OG KONTROL BALANCE OG KONTROL

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Myldretid. Skyggen BALANCE OG KONTROL BALANCE OG KONTROL Nr.10005 Alder: 7-70 år - Tid: 10 min. Nr.10004 Alder: 5-90 år - Tid: 5 min. Skyggen Bogstav kegler, hvor man så kan øve stavning. Myldretid Gruppeaktivitet, selv om man skal passe Tabeltræning - så man

Læs mere

BEVÆGELSESPOLITIK Eventyrhuset vuggestue

BEVÆGELSESPOLITIK Eventyrhuset vuggestue BEVÆGELSESPOLITIK Eventyrhuset vuggestue Alle børn skal opleve glæden ved at udforske verden med kroppen Børn er ikke kun hoved, men i høj grad krop. De oplever verden gennem kroppen, og det er vigtigt,

Læs mere

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet Teknikmærke 1. Gå på hænder Beskrivelse: Hænderne sættes på madrassen, hvorefter der sættes af med fødderne fra madrassen, således at man står på sine hænder. Gå derefter mindst 3 m fremad. 2. Gå bagover

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Motorisk træning Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Hermed inspiration til motorisk træning og forskellige rammer, man kan

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 0.- 1. klasse Boldtilvænning og leg Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE HÅNDBOLDFORENINGER- OG FRIVILLIGE, SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere