Arbejdsplan F&F 2012 FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsplan F&F 2012 FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN"

Transkript

1 FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN 1

2 1 MUSEUMSCHEFENS REDEGØRELSE 3 2 MUSEUMSCHEFEN 9 3 CENTER FOR STRATEGI, KOMMUNIKATION OG ADMINISTRATION CENTER FOR FORMIDLING 22 5 DANMARKS OLDTID DANMARKS MIDDELALDER OG RENÆSSANCE DEN KGL. MØNT-OG MEDAILLESAMLING 50 8 ETNOGRAFISK SAMLING DANMARKS NYERE TID FRILANDSMUSEET FRØSLEVLEJRENS MUSEUM FRIHEDSMUSEET MUSIKMUSEET ANTIKSAMLINGEN 101 2

3 1 Museumschefens redegørelse 1.1. Forsknings- og Formidlingsafdelingens mission og vision Mission: At gennemføre og formidle kulturhistorisk samfundsrelevant forskning med Nationalmuseets samlinger som udgangspunkt. Vision: At sikre og videreudvikle det bedste internationale niveau inden for samlingsarbejde, forskning og formidling. Forsknings- og Formidlingsafdelingens ledelse fokuserer på: gennemført kvalitet i forskning og formidling brugernes tilfredshed med afdelingens ydelser involvering og udvikling blandt afdelingens medarbejdere samarbejdet med afdelingens partnere udvikling af afdelingens strategier og ydelser i fællesskab med medarbejdere og brugere Afdelingen baserer i videst muligt omfang sine fælles målsætninger for på indholdet i Nationalmuseets Rammeaftale med Kulturministeriet Afdelingen har i de seneste år haft fokus på tværgående projekter og oprettelse af 2 tværgående centre Forsknings- og Formidlingsafdelingens organisering og ledelse Afdelingen er opdelt i 2 tværgående og 9 samlingshavende enheder. Forsknings- og Formidlingsafdelingen er pr. 1. januar organiseret og ledet således: Museumschef Lene Floris Museumschefens sekretariat og forskningsadministration Center for Strategi og Administration centerleder Christian Hede (stedfortræder for museumschefen) Center for Formidling, centerleder Jens Carl Kirchmeier-Andersen Danmarks Oldtid, overinspektør Poul Otto Nielsen o Naturvidenskab Danmarks Middelalder & Renæssance, overinspektør Michael Andersen o Den Kongelige Mønt og Medaillesamling o Kongernes Jelling Danmarks Nyere Tid, overinspektør Christian Sune Pedersen Etnografisk Samling, overinspektør Christian Sune Pedersen Antiksamlingen, overinspektør Bodil Bundgaard Rasmussen Museet for Danmarks Frihedskamp, overinspektør Esben Kjeldbæk Frøslevlejrens Museum, overinspektør Henrik Skov Kristensen Frilandsmuseet, overinspektør Peter Henningsen Musikmuseet, overinspektør Lisbet Torp 3

4 Afdelingens arbejde koordineres først og fremmest på ledergruppemøder, der som hovedregel afholdes 1 gang hver måned. I disse møder deltager foruden museumschefen, enhedernes ledere, relevante eksperter samt chefsekretæren (referent). Endvidere afholdes en række temamøder i løbet af året med både interne og eksterne oplægsholdere. Tabel 1. Møder i afdelingen med relation til ledelsessystemet Møde Frekvens Deltagere Indhold/Emnekreds Ledergruppemøder 1 gang om måneden Museumschef, enhedsledere m.fl. Information, intern koordination og strategisk planlægning Museumschef møder 1 gange årligt Museumschef og enhe- Gensidig orientering med enhederne derne Museumschef og enhedsledere Statusmøde hver måned Museumschef og enhedens leder Fremdrift og planlægning Afdelingen deltager i følgende tværgående udvalg: Hovedsamarbejdsudvalget Sikkerhedsudvalg Nationalmuseets Eksterne Forskningsudvalg Arbejdsplansudvalget Forskningsudvalget Samlings- og Registreringsudvalget Web- og Digitaliseringsudvalget Forbedringsudvalget Kompetenceudvalget Afdelingens interne udvalg Lønforhandlingsudvalg ved museumschef Lene Floris og Christian Hede. Lokalsamarbejdsudvalget 1.3. Forsknings- og Formidlingsafdelingens arbejdsområder og hovedopgaver Afdelingen løser sine opgaver i samarbejde med Nationalmuseets direktion og de to andre afdelinger samt med interne og eksterne udvalg og samarbejdspartnere. Generel ledelse og administration (10) Ledelsen af afdelingen sikrer gennemførelsen af Nationalmuseets overordnede mål. Ledelsen bygger på synlighed og delegering af ansvar samt medinddragelse af medarbejderne gennem bl.a. samarbejdsmæssige og fagretlige fora. Effektivitet i administration (fx fælles indkøb og brug af Captia) og rationel økonomisk og organisatorisk fremdrift sikres for færrest mulige ressourcer (oprettelse af tværgående centre, fælles ledelse af en række enheder mv). Afdelingen samarbejder herom med Drifts- og Administrationsafdelingen og Bevaringsafdelingen. Hjælpefunktioner (20) Afdelingen samarbejder med IT-enheden i D&A, som varetager driften af museets overordnede IT installationer, fx i relation til genstandsregistrering, databaser og webformidling. Bygningsmæssig drift (30) 4

5 Samlingerne, arkiverne og personalet samt museets besøgende skal sikres hensigtsmæssige lokaleforhold. Målet er en standard der sikrer respekten for museets virke. Kravene til det fysiske arbejdsmiljø skal søges opfyldt. Afdelingen samarbejder her både med Bevaringsafdelingen og Drifts- og Administrationsafdelingen. Forskning (40) Forsknings- og Formidlingsafdelingen varetager den overordnede styring og udvikling af Nationalmuseets samlede forskning og forskeruddannelse. Dette sker i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere. Målet er en synlig forskning på internationalt niveau, baseret på egne og eksterne samlinger, det antikvariske arbejde, arkiver og andre kildegrupper, der kan belyse de givne emner. Museets forskning formidles via publikationer både til den brede offentlighed og til forskningsmiljøer og gennem museets udstillingsvirksomhed, forskningsregistreringssystemet PURE og digitale tjenester. Formidling (50) Forsknings- og Formidlingsafdelingen varetager via sin ledelse, Center for Formidling og de relevante enheder og i samarbejde med museets to øvrige afdelinger Nationalmuseets formidling i form af permanente udstillinger og særudstillinger samt tilhørende undervisning, web og aktiviteter. Grundlaget for formidlingen er museets samlinger og forskning. Det er afdelingens mål at sikre, at de faste udstillinger løbende fornys, og at denne fornyelsesproces følges op med tilhørende vejledninger. Afdelingen varetager i samarbejde med Skoletjenesten museets samlede undervisningstilbud for folkeskoler, gymnasier og andre. Indsamling (60) Indsamlingen af genstande og dertil knyttede oplysninger i forbindelse med lovpligtige opgaver, undersøgelser og antikvariske opgaver varetages af afdelingens enheder og arkiver. Indsamlingsvirksomheden sker ifølge gældende retningslinjer med udgangspunkt i museets forskning og formidling og i samarbejde med det øvrige museumsvæsen i Danmark. Registrering (70) Afdelingen registrerer sine samlinger efter de retningslinjer, der er vedtaget herfor. Der vil i 2011 være særlig fokus på de resultatmål vedr. registrering, som fremgår af museets Rammeaftale med Kulturministeriet for Bevaring (80) Forvaltningen af samlingerne i udstillinger og magasiner sker først og fremmest i samarbejde med Bevaringsafdelingen (Magasin og Logistik) med det formål at opnå den bedst mulige bevaringstilstand og de bedst mulige magasinforhold for genstandene. Fra og efterfølgende deltager afdelingen i museets samlede magasinprojekt. I de kommende år vil rammeaftalen med Kulturministeriet blive afspejlet i afdelingens arbejdsopgaver. Arbejdet med nyt magasin, nye brugergrupper, det digitale museum og mål vedr. forskning vil løbende blive udviklet. Indsatsområdet Nye Magasiner bliver igangsat i med fokus på Frilandsmuseet. Arbejdet med at håndtere, pakke og fotodokumentere er af så betydeligt et omfang i de kommende års flytteprojekter, at alle enheder kan blive involveret enten direkte i de forskellige flytteprojekter eller ved at aflaste med arbejdsopgaver på tværs af enheder. Dette betyder, at det ikke kun er den enhed, hvis genstande der skal flyttes, der er involveret i processen. Hele F&F afdelingen skal kunne levere inspektører og evt andre medarbejdere/ressourcer ind i museets samlede flytteprojekt. 5

6 Antikvarisk arbejde (90) Afdelingen vil i samarbejde med Bevaringsafdelingen og Drifts- og Administrationsafdelingen opfylde de lovmæssige forpligtelser som er pålagt Nationalmuseet. Det sker i samarbejde med offentlige og kirkelige myndigheder samt lokale museer. Afdelingen vil udføre undersøgelser inden for arkæologi, bygningsarkæologi og nyere tid, både i forbindelse med det lovpligtige antikvariske arbejde og efter eget, forskningsbetinget, valg. Afdelingen varetager arkæologiske og bygningshistoriske undersøgelser Forsknings- og Formidlingsafdelingens planer for I forhold til den daglige ledelse af afdelingen kan initiativerne omsættes i resultatmål og mål fra handlingsplanen samt interne og eksterne projekter. Alle disse mål findes nøjere beskrevet og udmøntet under de enkelte enheders arbejdsplaner samtidig er der redegjort for enhedernes basisopgaver Resultatmål for Målene, som Forsknings- & Formidlingsafdelingen arbejder på og/eller indfrier i, stammer fra Rammeaftalen med Kulturministeriet for og omhandler følgende som er forankret i de enkelte enheders resultatkontraktmål og mål fastsat af direktion/afdelingschef Mål fra Rammeaftalen Resultatmål Nedbringelse af det resterende elektroniske registreringsefterslæb Om/udbygning af magasiner En årlig særudstilling i Egmonthallen Det Digitale Nationalmuseum Hovedmuseumsfunktionen Systematisk dialog og kommunikation med brugere samt udarbejde en handlingsplan for tiltrækning af nye publikumsgrupper. Etablere fælles genstandsregistreringssystem Hovedansvarlig F&F BA/F&F F&F F&F/ CFF F&F/BA/ D&A Foruden målene fra Rammeaftalen kommer der yderligere mål fra: Museumschefkontrakten Afdelingens enhedslederkontrakter Basisresultatmål/kvalitetsmål Basisopgaver Derudover udfører enhederne basisopgaver som indgår i hovedformålene for museet (10-90) med særlig fokus i på: Danefæ Lokal webredaktør Deltagelse i udvalg og tværgående projekter Efteruddannelse GPS (uddeponering, ildsvåde m.v.) Registrering Magasiner 6

7 Afdelingens øvrige projekter (større/overordnede projekter) Afdelingens satsningsområde og projekter Afdelingens satsningsområde og projekter udføres dels for interne midler, dels for eksterne midler og omfatter forsknings- og /eller formidlingsprojekter (se nedenfor og under de enkelte enheders projekter). Nationalmuseets satsningsområde : Nordlige Verdener - klima, samfund og miljø Store projekter: Jelling projektet (Forsknings- og formidlingsprojekt) Tranquebar projektet (Forsknings- og formidlingsprojekt) Serampore (Restaurerings- forskning og formidlingsprojekt) Jægere/Samlere i senistidens Danmark (Forskningsprojekt) Pots, Potters & the Society in Ancient Greece (Forskningsprojekt) The Carpenter/Meldgaard Endowment (Forskningsprojekt) Filial af Grundforskningscenteret for Textile Research (Forskningsprojekt) Førkristne kultpladser (Forskningsprojekt) 1.5. Forsknings- og Formidlingsafdelingens planer opgjort i arbejdstid Arbejdstid fordelt på afdelingens mål, projekter, basisopgaver samt år Arbejdstid fordelt på MÅL/projekter/basisopgaver i perioden Budget Overslag Overslag Overslag Timer Mål fra Nationalmuseets resultatkontrakt Mål fastsat af direktion/afdelingschef Basisresultatmål/kvalitetsmål Mål i alt Enhedens projekter Basisopgaver I alt Arbejdstid fordelt på afdelingens mål, projekter, basisopgaver samt hovedformål i 2010 Hovedformål I alt Mål fra Nationalmuseets resultatkontrakt Mål fastsat af direktion/afdelingschef Basisresultatmål/kvalitetsmål Mål i alt Enhedens projekter Basisopgaver I alt

8 1.6. Forsknings- og Formidlingsafdelingens budget Afdelingschefens bevillinger til enhederne baseret på udmøntningen af direktionens rammebevilling for Udmeld Udmeld Udmeld Enhedsnr. Enhed Fast løn Øv. Driftsudgifter Særskilt 3101 CFF Museumschefen/CSA DKO+Naturvidenskab DMR/Mønt Jelling Antiksamlingen DNT/ES Frihedsmuseet Frilandsmuseet Musikhistorisk Museum Frøslevejrens Museum I alt Personalepolitiske initiativer I overensstemmelse med vedtagelse i HSU og LSU vil Forsknings- og Formidlingsafdelingen koncentrere sine personalepolitiske initiativer på følgende: Kompetenceudvikling Stresshåndtering Projektorganisering Intern kommunikation 8

9 2 Museumschefen 2.1. Museumschefen/sekretariat og forskningsadministration Sekretariatets og forskningsadministrationens opgaver er fordelt på følgende hovedfunktioner: Sekretariatsfunktion for museumschefen Ledelse og koordination Forskningsadministration Publikationer Tværgående projekter Museumschefen Varetagelsen af museumschefens egne opgaver herunder direktionsarbejde, strategisk ledelse, tværgående initiativer, udadvendte tiltag og repræsentation i eksterne råd, nævn og bestyrelser Ledelses- og koordinationsfunktionens arbejdsområder og hovedopgaver Overordnet ledelse af Forsknings- og Formidlingsafdelingens arbejde, central økonomistyring, koordinering af overordnede opgaver inden for afdelingens samlede planlægning, samt koordinering af administrative opgaver inden for forskning, formidling, projektledelse, samt koordinering af publikationsvirksomheden. For den forskningsadministrative del også opgaver for Bevaringsafdelingen Sekretariatsfunktionens arbejdsområder og hovedopgaver Sekretariatsfunktion for museumschefen samt sagsbehandling i forbindelse med den tværgående koordination af afdelingen. Varetager herunder elektronisk sags- og dokumenthåndtering, samt tilrettelæggelse af møder, konferencer mv. Endvidere bidrag til og deltagelse i den overordnede tværgående administration på museet Forskningsadministrationens arbejdsområder og hovedopgaver Koordinering af opgaver og funktioner for museumschefen, museets samlede forskerstab, overordnet administrativ ph.d.-koordination, fondsrådgivning, ansøgningsrådgivning, statistiske forskningsanalyser, overordnet økonomisk styring af tværgående forskningsprojekter samt rådgivning af direktionen i forskningsspørgsmål Publikationer Koordinering af museets samlede publikationsvirksomhed i samarbejde med CSKA, redaktionen af Nationalmuseets Arbejdsmark i samarbejde med direktøren samt overordnet fastlæggelse af udgivelsesform i samarbejde med redaktionskomiteen for PNM (Publications from the National Museum) Tværgående projekter De tværgående projekter er organisatorisk tilknyttet Museumschefen. 9

10 2.2. Museumschefens planer for Se afsnit side 4, i Museumschefens redegørelse for resultat mål for Museumschefen/sekretariat og forskningsadministration - basisopgaver Museumschefens opgaver Ansvarlig for den overordnede gennemførelse af afdelingens mål Opgaver på afdelingsniveau inden for økonomi, løn og personale, herunder personaleudvikling og resultatkontrakter med enhedslederne Kritiske aktiver Formandskab i relation til større projekterne: Formandskab for Forskningsudvalget. Lønforhandlinger for F&F-afdelingen Ansvarlig for Nationalmuseet overordnede forskning (F&F-afdelingen og Bevarings-afdelingen) Generel strategi og administration (10) Ledelses- og koordinationsfunktionens basisopgaver består i: Udarbejdelse af strategiske oplæg til afdelingens overordnede målsætninger, herunder retningslinjer for dens planlægning Udarbejdelse af afdelingens arbejdsplan, herunder at varetage den overordnede koordinering af afdelingens og enhedernes arbejdsplaner og opfølgning heraf Deltagelse i koordinationsgruppen for NM s samlede arbejdsplanlægning. Rådgive enhederne mht. arbejdsplan og afrapportering (fremdriftsrapporter) Udarbejdelse af materiale vedr. F&F-afdelingens bidrag til Årsrapport 2011 Budgetlægning- og opfølgning samt udarbejdelse af status og retningslinier for styring af afdelingens overordnede økonomi, herunder resultatlønskontrakterne med enhedslederne. Ansvarlig for det tværgående arbejde for F&Fs del af GPS projektet Publikationer Koordinering vedrørende samlingen mv. Sekretariatsfunktionens basisopgaver består i: Sekretærfunktioner for museumschefen, ledergruppemøder m.v. Sekretariatsfunktion i relation til direktionen, samt forskningsadministrationens koordinering af henvendelser fra direktionssekretariat og centraladministrationen. Udarbejdelse af den årlige arbejdsplan for F&F-afdelingen, herunder at deltage i udarbejdelse af handlingsplaner i forbindelse med udarbejdelse af resultatkontrakter samt bidrage til årsrapporten Varetagelse af sekretariatsfunktion og deltagelse i arbejdsgrupper og udvalg Varetagelse af sekretariatsfunktion for Jellingprojektet Varetagelse af informationsmøder for afdelingens sekretærgruppe. Vedligeholdelse af database med NM Kontakter. Tilrettelæggelse af konferencer Redaktion af Nationalmuseets Arbejdsmark Administration af museets udgivelser i samarbejde med Syddansk Universitetsforlag Overordnet fastlæggelse af udgivelsesform i samarbejde med redaktionskomiteen for PNM (Publications from the National Museum). 10

11 Forskning (40) Forskningsadministrationens basisopgaver består i: Varetagelse af museets overordnede administrative ph.d.-koordination, herunder at fremskaffemidler til samfinansierede ph.d.-projekter og erhvervs ph.d er., samt holde kontakt og udbygge forholdet til universiteternes ph.d.-skoler og diverse forskerskoleprogrammer med relevans for Nationalmuseet. Varetagelse af forskningsplanlægningen generelt og i relation til udarbejdelse af den årlige forskningsrapport, handlingsplaner samt udredningsopgaver vedr. forskning og nye forskningsinitiativer, herunder oprettelse af nye forskningsprogrammer og satsningsområder. Udarbejdelse af strategiske oplæg og evalueringer til museumschef og direktion inden for forskningsområdet. Rådgivning vedrørende ansøgningsfrister og udformning af ansøgninger til forskningsformål til fonde, forskningsråd, herunder nordiske- og EU-midler. Konsulentbistand og sagsbehandling af alle ansøgninger til interne og eksterne fondsmidler som skal forelægges museets direktion. Konsulentbistand ved udarbejdelse af nye forskningsprojekterog administration af større forskningsbevillinger. Medlem af styregrupper for Jernalderen i Nordeuropa, Tranquebar Initiativet, Jellingprojektet, "Nordlige Verdener", Førkristne Kultpladser, samt FKK-projektet Jægere/samlere i Senistidens Danmark. Ansvarlig for kvalitetssikring af data i PURE-registreringssystemet Udformning og videreudvikling af den interne nyhedsmail Nyt om forskningen samt ansvarlig webredaktør for indholdet af forskningsdelen på museets hjemmeside. Sekretariatsfunktion for Nationalmuseets Eksterne Forskningsudvalg (NEF) og det interne Forskningsudvalg. Forskningsrådgivning til de kulturhistoriske museer i Danmark Konsulentfunktioner i relation til Kulturministeriet samt andre ABM-institutioner vedr. forskning Enhedens projekter i relation til almindelig drift (delregnskab 1) A. Museumschefens projekter Mål Frist Output i Sagsalias Jellingprojektet Overordnet ansvar for projektets økonomiske og administrative gennemførelse Serampore Overordnet ansvar for projektets økonomiske og administrative gennemførelse Partnerskabsaftale med Realdania vedtaget og delprojekter påbegyndt Tranquebar- Intiativet Overordnet ansvar for projektets økonomiske og administrative gennemførelse Projektansvarlig LF/AP/B R LF/CSP/ BR Status (v. A- planårets begyndelse Fortsat Ny Bemærkninger vedr. målopfyldelsen Medlem af styregruppen Medlem af styregruppe sammen med CSP/BR m.fl. LF/BR Fortsat Formand for projektets styregruppe 11

12 Samarbejde med British Museum og Glyptoteket Samarbejde med Museum Sønderjylland Velfærdsprojektet Samarbejde med Danmarks Radio ? Ansvar for udvikling af forskningsansøgning fonde. LF/BR LF LF LF Ny Ny Ny Ny B. Forskningsadministrationens projekter i relation til alm. Drift (Delregnskab 1) Mål Frist Output i Projektansvarlig planårets Status (v. A- Sagsalias be Tranquebar- Initiativet Uddelegeret an-svar for den økonomiske styring af projektet. Bemærkninger vedr. målopfyldelsen gyndelse BR Fortsat Medlem af styregruppe Jelling projektet Nordlige Verdener Uddelegeret an-svar for den økonomiske styring af projektet. Uddelegeret an-svar for den økonomiske styring af projektet. BR Fortsat Deltagelse i styregruppe Fortsat Medlem af styregruppe samt medlem af koordineringsgruppen Jægere/Samlere i Senistidens Danmark Økonomisk styring og afrapportering af projekt I samarbejde med Charlie Christensen, DO-Naturvidenskab. BR Fortsat FKK-projekt HERA-CinBA HERA- NM/CTR Økonomisk styring og afrapportering af projekt i samarbejde med Flemming Kaul, DO. Økonomisk styring og afrapportering af projekt I samarbejde med Marie-Louise Nosch (CTR), og post.doc. Maj Ringgaard, F&F afdl. BR Fortsat Projektejer Flemming Kaul. BR Fortsat Projektejer Marie Louise Nosch (CTR). 12

13 Serampore Projektet Økonomisk styring og afrapportering af projekt Budgetplan implementeret. BR Ny BR Ansvarlig for den økonomiske styring i samarbejde med Bente Wolff (ES). Seramporeprojektet er forankret i ES. Samarbejde med British Museums og Glyptoteket CTR-filial på NM Udarbejdelse af ansøgninger til indhentelse af fondsmidler til projektet. Økonomisk styring og afrapportering af projekt til CTR, KU i samarbejde med Ulla Mannering BR Ny BR Fortsat Leder af projektet på NM, Ulla Mannering. Enhedens eksternt finansierede forskningsprojekter (Delregnskab 3) Mål Frist Output i Projektansvarlig Sagsalias Jellingprojektet Nordlige Verdener CTR-filial på NM Projektarbejdsplan samt tilhørende budget revideres for.. Implementering af diverse forsknings- og formidlingsprojekter fortsættes 2011 Afholde styregruppemøder, afholde to workshops i samt evaluering af milepæle samt delprojekternes fremdrift i Afholdelse af 3- dages international konference i nov Forskningsplan følges vedr. Bronzealderens tekstiler på NM og på andre museer. Gennemførelse af naturvidenskabelige ana- Anne Pedersen, projektleder H.C. Gulløv, koordinator af satsningsområdet. Leder af forskningsprojektet Ulla Mannering Status (v. A- planårets begyndelse Fortsat Fortsat Fortsat Bemærkninger vedr. målopfyldelsen Den oprindelige projektperiode forlænget til og med. Koordinatorgruppen består desuden af akad. sekretær Peter A. Toft til 9. marts og Caroline Paulsen fra 10. marts.. samt forskningskoordinatoor Birgit Rønne Projektet er økonomisk forankret hos museumschefen, men UM s arbejdsplads er i DO. 13

14 Ph.d.-projekt Gårde og Kirker i det norrøne Grønland Ph.d.-projekt vedr. Agrarsamfundets ekspansion i neolitikum Ph.d.-projekt Vedr. København lyser, afholdelse af workshops m.m. Deltagelse i Nordlige Verdenrs workshops og konference i nov.. Undervisning på KU samt deltagelse i kurser Deltagelse i Nordlige Verdeners workshops og konference i nov.. Undervisning på KU og deltagelse i kurser Undervisning på KU samt deltagelse i kurser. Christian Koch Madsen Lasse Sørensen Fortsat Fortsat Projektet er økonomisk forankret hos museumschefen (Nordlige Verdener), men arbejdsplads findes i DM&R. Projektet er økonomisk forankret hos museumschefen (NV mfl.), men arbejdsplads findes i DO. Mikkel Thelle Fortsat Projektet er økonomisk forankret hosi museumschefen, men arbejdsplads findes i DNT. 14

15 3 Center for Strategi, Kommunikation og Administration Centerets opgaver er fordelt på flg. hovedfunktioner: Tværgående sekretærfunktioner for afdelingen Publikationer Samlingskoordination Digital formidling Museets biblioteksdatabase NatKat Museets billedbase Cumulus Rådgivning i forbindelse med digitaliseringsopgaver Markedsføring Pressearbejde 3.1. Sekretariatsfunktionens arbejdsområder og hovedopgaver Sekretariatsfunktion i forbindelse med den tværgående koordination af afdelingen. Varetager herunder elektronisk sags- og dokumenthåndtering som led i digital forvaltning for hele afdelingen. Hertil kommer tilrettelæggelse af møder, konferencer mv. Varetagelse af Danefæadministrationen. Endvidere bidrag til og deltagelse i den overordnede tværgående administration på museet. Centeret varetager koordinatorfunktion i forbindelse med ansøgninger om digitalisering og digital formidling. Publikationer Koordinering og produktion af museets publikationer. Samlingskoordination Koordination af afdelingens samlingsarbejde herunder gennemførelsen af GPS projektet. Digital formidling Museets brug af og tilstedeværelse på digitale formidlingsplatforme. Museets biblioteksdatabase Varetagelse af de administrative funktioner i forbindelse med biblioteksdatabasen. Museets billeddatabase Varetagelse af de administrative funktioner i forbindelse med biblioteksdatabasen, herunder også rådgivning og uddannelse. Digitalisering Enheden er ansvarlig for rådgivning i forbindelse med digitaliseringsprojekter herunder også koordinering af disse. Markedsføring Centeret markedsfører aktiviteter og udstillinger for alle museets enkelte udstillingssteder. Markedsføringen tager udgangspunkt i museets overordnede mål og sættes i relation til udvalgte målgrupper og særligt prioriterede satsninger. Det primære sigte er at styre eksponeringen af Nationalmuseet og sikre synlighed over for en lang række interessenter for at maksimere besøgstallet og skabe en positiv opfattelse af museet. 15

16 Pressekontakt Centeret varetager kontakten til pressen i samarbejde med de museumsfaglige enheder og virker som konsulenter med konkret rådgivning om pressemeddelelser, medietræning, interviewteknik m.m. Pressen er et vigtigt bindeled til befolkningen og målet med pressearbejdet er, at museet bliver kendt og værdsat af befolkningen, fagfolk, fonde, politikere og meningsdannere. Fokus på en god og optimeret pressekontakt er vigtig, således at Nationalmuseet opnår et positivt image blandt såvel brugere som ikke brugere. 3.2 CSKAs planer for Nedbringelse af det resterende elektroniske registreringsefterslæb Mål fra Nationalmuseets rammeaftale/handlingsplan Sags alias Mål Frist Output i Projektansvarlig Status (v. A- planårets begyndelse Det digitale Museum CHE Nyt Magasinprojekt Deltagelse i Ma- CHE Nyt gasinprojekt 2010 Indhente 1/4 af resterende del af reg. efterslæb med 1/4 årligt Bemærkninger vedr. målopfyldelsen CH Fortsat Målopfyldelsen udlagt til F&F s enhedsledere GPS projektet 2010 CHE for F&F Fortsat Samarbejde med BA og DA samt de enkelte enheder Mål fastsat af direktion/afdelingschef (og enhedsledere) Sags Alias Mål Frist Output i Projektansvarlig Status (v. A- planårets begyndelse Ny hjemmeside April Hjemmeside ING Videreført Plan for kommunikativt og markedsføringsmæssigt samarbejde med Frilandsmuseet kører Plan implementeret Synliggøre Danefæ 10 artikler til Wikipedia Partnerskabs/Sponsoraftaler X antal aftaler indgået Publikation om Crowdfunding Publikation udarbejdet trykklar CHE CHE CHE CSHJ Nyt Nyt Nyt Nyt Bemærkninger vedr. målopfyldelsen 16

17 Plan for digitalisering af museets film Plan for centraliseret fotoarkiv/salg Enhedens basisopgaver Plan godkendt CHE Nyt af afdelingschef implementeret CHE Nyt Generel ledelse og administration (10) MUS gennemføres en gang årligt. Enheden er afdelingens arbejdsplankoordinator og har ansvar for afdelingens overordnede økonomi. Enheden koordinerer samlingsarbejdet på tværs af afdelingen. Enheden varetager desuden F&Fs bidrag til den centrale journal og danefæadministration Centeret deltager i følgende udvalg: Samlings- og Registreringsudvalget, LSU og Kompetenceudvalget. Centeret er ansvarlig for museets publikationsvirksomhed. Hjælpefunktioner (20) En medarbejder er superbruger på IT Formidling (50) Centerets medarbejdere varetager den daglige vedligehold af hjemmeside, kontakt til og uddannelse af lokalredaktører. Centeret yder webfaglig bistand til Bevaringsafdelingen. Centeret står for museets overordnede kommunikation. Centeret står for grafisk tilrettelæggelse af en del af museets publikationer. Centeret udvikler til stadighed museets digitale formidlingsmæssige profil Centeret deltager i Digitaliserings- og webudvalget (ING; CSJ) Registrering (70) Centeret er ansvarlig for museets baser til registrering af bøger og digitale fotos oa Enhedens projekter i relation til almindelig drift (delr. 1) Sags Alias (Del-) Mål Frist Output i Projektansvarlig Status (v. A-planårets begyndelse Samarbejde med Residence op- CSJ Nyt hold gennemført Markedsføring, kommunikation og digital formidling Wikipedia Særudstillingen: Europa møder verden (EGT-12) i Egmonthallen Særudstillingen: Powwow på 2. sal/pp Skabt af Tiden ( Kunstudstilling i den permanente Aug. Markedsføring, kommunikation og digital formidling Markedsføring, kommunikation og digital for- Linea Henrik Pernille ING Henrik Pernille Linea Henrik Pernille Videreført Videreført Nyt Bemærkninger vedr. målopfyldelsen Omfatter CSKA s bidrag til projektet. Omfatter CSKA s bidrag til projektet. Omfatter CSKA s bidrag til projektet. 17

18 udstilling om Danmarks Oldtid). Særudstilling om vikingetiden (EGT-13) i Egmonthallen midling 2013 Markedsføring, kommunikation og digital formidling ING Henrik Pernille Videreført Omfatter CSKA s bidrag til projektet Enhedens eksternt finansierede forskningsprojekter (delr. 3) (Del-) Mål Frist Output i Sags Alias Etablering af phd. i digital formidling Opslag og ansættelse gennemført Jellingeprojektet Community Manager funktion Førkristne Kultpladser Community Manager funktion Projektansvarlig Status (v. A- planårets begyndelse Bemærkninger vedr. målopfyldelsen CHE NYT Kræver ekstern finansiering ING ING Videreført Videreført Enhedens eksternt finansierede formidlingsprojekter (delr. 4) (Del-) Mål Frist Output i Sags Alias Runestensprojekt Projekt afrapporteret Lutheråret 2018 Community manager funktion Projektansvarlig Status (v. A- planårets begyndelse ING LHA Nyt Nyt Bemærkninger vedr. målopfyldelsen 3.3 CSKAs planer opgjort i arbejdstid Arbejdstid fordelt på MÅL/projekter/basisopgaver i perioden Budget Overslag Overslag Overslag Timer Mål fra Nationalmuseets resultatkontrakt Mål fastsat af direktion/afdelingschef Basisresultatmål/kvalitetsmål Mål i alt Enhedens projekter Basisopgaver I alt

19 3.3.1 Arbejdstid fordelt på enhedens mål, projekter, basisopgaver samt hovedformål i Hovedformål I alt Mål fra Nationalmuseets resultatkontrakt Mål fastsat af direktion/afdelingschef Basisresultatmål/kvalitetsmål Mål i alt Enhedens projekter Basisopgaver I alt Personaleoversigt Årlig arbejdstid Navn Lene Floris 1628 Ingrid Wass 1628 Birgit Rønne 1628 Annette Rye Lind 1320 Charlotte SH Jensen 1628 Ida Nordentoft Gustav 1628 Pernille Hansen 1628 Pia Brejnholt 1320 Danefæsekretær NN 1628 Stine Raun Nissen 1628 Christian Hede 1628 Sekretær NN 820 Henrik Schilling 1628 Ekstern finansiering (Delr.3) H.C. Gulløv 814 Anne Pedersen 1628 Peter A. Toft/Caroline Paulsen 924 Ditlev Mahler (DO) 1628 Ulla Mannering (DO) 1628 Mikkel Thelle (phd) (DNT) 1628 Chr. Koch Madsen (ph.d.) (DMR) 1628 Lasse Sørensen(ph.d.) (DO) 1628 I Alt

20 3.5 CSKA Enhedsbudget 3011 Center for Strategi, Kommunikation og Administration Samlet oversigt over budgetterne for indtægter og udgifter Delr. 1 Almindelig virksomhed (1.000 kr.) Budget Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Finansiering af udgiftsbudgettet Bevillinger givet af direktionen Supplerende finansieringskilder med bindende tilsagn Supplerende finansieringskilder uden bindende tilsagn I alt til rådighed for udgiftsbudgettet Udgiftsbudget Direktionens bevillinger til løn Lønbudget iø Direktionens bevillinger til drift Direktionens bevillinger til fællesudgifter Driftsbudget iø I alt udgifter Resultat delr. 1 Almindelig virksomhed Delr. 8 Indtægtsdækket virksomhed Finansiering af udgiftsbudgettet Salg af varer og tjenesteydelser med tilsagn Salg af varer og tjenesteydelser uden tilsagn I alt til rådighed for udgiftsbudgettet Udgiftsbudget Lønninger Driftsudgifter I alt udgifter Resultat delr. 8 Indtægtsdækket virksomhed Delr. 3 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 20

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Nationalmuseet. Museumsdirektørens og Direktionens. Budget og Arbejdsplan 2012

Nationalmuseet. Museumsdirektørens og Direktionens. Budget og Arbejdsplan 2012 Nationalmuseet Museumsdirektørens og Direktionens Budget og Arbejdsplan 2012 1 1 Museumsdirektørens redegørelse... 3 1.1 Nationalmuseets mission og vision... 3 1.1.1 Museets ledelsesmæssige indsats...

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne

Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne Ændringer og udfordringer Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne Ændringer og udfordringer Rapport fra workshop

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Om Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 2 Om Nationalmuseet Nationalmuseet er Danmarks statslige, kulturhistoriske

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet 1. Formål og baggrund for projektet Baggrund: I december 2009 blev der i henhold til HR-strategien nedsat flere projekt-/arbejdsgrupper

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed.

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. 16. december 2016 Sagsnummer: NOTAT Drift og Administration Drift og Administration, Sekretariat Sagsbehandler: Jes Gjørup, 41 20 66 00 Thomas Kyed, 41 20 66 11 Nationalmuseets strategi 2017-2020 Nationalmuseets

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Om virksomheden Katuaq er Grønlands Kulturhus. Vores aktiviteter spænder vidt fra biografforestillinger, teaterstykker, koncerter,

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Bliv en levende del af din lokalhistorie Titel: Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Udgivet af: Museum Vestsjælland Udgave: 1. udgave, 1. oplag sep. 2014 Copyright:

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Side 2 af 6 Hjælpetekst til felt 18: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 18. Postadresse (evt. fortsat) Hjælpetekst til felt 19: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående

Læs mere

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU &9(+)8à()197)) &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Odense Bys Museer er organisatorisk opdelt i tværgående afdelinger: Y Publikum & Kommunikation Y Viden & Formidling Y Samlinger & Teknik Odense Bys Museer

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Indsamling og dokumentation af viden

Indsamling og dokumentation af viden 1 Indsamling og dokumentation af viden Fonden skal opsamle og systematisere tilgængelig viden og målrettet formidle den videre til måltidsproducenter etc. Viden kan bestå i forskningsresultater, opskrifter,

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Projektorganisering for Projekt Fælles Indsats

Projektorganisering for Projekt Fælles Indsats Projektorganisering for Projekt Fælles Indsats Ledernetværk (referencegruppe) BUU/SU Styregruppe: Direktør Børn og Unge (formand) Centerchef Børn og Unge Centerchef Familie og Handicap Centerchef Sundhed

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Af mange forskellige grunde er det vigtigt, at AU Herning opbygger et robust forskningsmiljø,

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Behandlet af LSU: Strategisk kompetenceudvikling for TAP-k gruppen

Behandlet af LSU: Strategisk kompetenceudvikling for TAP-k gruppen Strategisk Kompetenceudvikling administrative medarbejdere på Ørsted DTU 1. Indledning Ørsted DTU skal gennem et udviklende og lærende miljø tiltrække, fastholde og udvikle engagerede og innovative administrative

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5 " ') #!# 6) %!#!# ) * *" % )* )!!

()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5  ') #!# 6) %!#!# ) * * % )* )!! !"# $#% &! '! ( % % )*!#* +!,%! -.!. ()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5 " ') #!# 6) %!#!# ) * *" % )* )!! )7!% )*) *!#5 ) ( " )5 ' % % ) 8## "!!!"! #%* #)*)"5 #!'

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Indstilling til Direktionen

Indstilling til Direktionen Indstilling til Direktionen Nationalmuseet Afdeling/enhed: F&F/Bibliotekstjenesten J.nr. : 2008-008309 Dato: 9.12.2008 Ansvarlig enhedsleder/udvalgsformand: Lisbet Holtse / Samlings- og Registreringsudvalget

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for International Centre for Research in Organic Food Systems GENERELLE BESTEMMELSER Navn og organisation 1. Stk. 1. Forskningscentrets navn er International

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) hvorfor er det nu interessant? hvad laver det? hvem sidder i det? hvad kan I bruge det til? og hvilke kriterier uddeles pengene efter? hvorfor er det nu interessant?

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Budget og Arbejdsplan

Budget og Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen og Arbejdsplan 28. december 2011 og Regnskab side 1 1. Administrationschefens redegørelse..... side 3 2. Chef og Sekretariat. 3. Sikringsteknik, Kommandørgården og

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om flerårsaftalen for Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner 2003-2006 (beretning nr. 8/05) 28. februar 2008 RN A401/08 Indledning

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Tjæreborg....en by med energi

Tjæreborg....en by med energi 1 Tjæreborg...en by med energi Projektbeskrivelse Tjæreborg - en by med Energi 1 Indhold Organisationsdiagram... 3 Projektstyring... 4 Styregruppe:... 4 Projektledelsen... 4 Arbejdsgrupper... 4 Tovholder...

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Bygningsfredning og BK 2015. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Bygningsfredning og BK 2015. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA NUUK Seminar om bygningsbevaring 5. og 6. oktober 2010 Bygningsfredning og BK 2015 Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA 5. og 6. okt. 2010 Seminar om bygningsbevaring i Nuuk SIDE 1 5. oktober 2010 Bygningsfredning

Læs mere

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Opfølgning på besøg hos de lokalhistoriske arkiver Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Indledning: Lokalhistoriske arkiver er det lokale samfunds fælles hukommelse arkiverne indsamler og

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi Indledning Kompetenceudviklingsstrategien er forbundet med skolens udviklingsstrategi og øvrige planer: Indsatser 2017 Udviklingsstrategi 2016-20: Udvikling af nye, effektive

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen Institutmøde 15. april 2005 Michael Christensen Organisation AC medarbejder NN Institutleder Michael Christensen Sparringsgruppe Claus Holm Jens Lysgaard gruppeledere Uddannelseskoordinatorer Forsknings-

Læs mere

- En koordineret indsats for bygningskulturen

- En koordineret indsats for bygningskulturen Bygningskultur 2015 - En koordineret indsats for bygningskulturen side 1 20. marts 2011 Bygningskultur 2015 Bygningskultur 2015 er en satsning på at kvalificere arbejdet med den danske bygningsarv ud fra

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere