Arbejdsplan F&F 2012 FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsplan F&F 2012 FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN"

Transkript

1 FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN 1

2 1 MUSEUMSCHEFENS REDEGØRELSE 3 2 MUSEUMSCHEFEN 9 3 CENTER FOR STRATEGI, KOMMUNIKATION OG ADMINISTRATION CENTER FOR FORMIDLING 22 5 DANMARKS OLDTID DANMARKS MIDDELALDER OG RENÆSSANCE DEN KGL. MØNT-OG MEDAILLESAMLING 50 8 ETNOGRAFISK SAMLING DANMARKS NYERE TID FRILANDSMUSEET FRØSLEVLEJRENS MUSEUM FRIHEDSMUSEET MUSIKMUSEET ANTIKSAMLINGEN 101 2

3 1 Museumschefens redegørelse 1.1. Forsknings- og Formidlingsafdelingens mission og vision Mission: At gennemføre og formidle kulturhistorisk samfundsrelevant forskning med Nationalmuseets samlinger som udgangspunkt. Vision: At sikre og videreudvikle det bedste internationale niveau inden for samlingsarbejde, forskning og formidling. Forsknings- og Formidlingsafdelingens ledelse fokuserer på: gennemført kvalitet i forskning og formidling brugernes tilfredshed med afdelingens ydelser involvering og udvikling blandt afdelingens medarbejdere samarbejdet med afdelingens partnere udvikling af afdelingens strategier og ydelser i fællesskab med medarbejdere og brugere Afdelingen baserer i videst muligt omfang sine fælles målsætninger for på indholdet i Nationalmuseets Rammeaftale med Kulturministeriet Afdelingen har i de seneste år haft fokus på tværgående projekter og oprettelse af 2 tværgående centre Forsknings- og Formidlingsafdelingens organisering og ledelse Afdelingen er opdelt i 2 tværgående og 9 samlingshavende enheder. Forsknings- og Formidlingsafdelingen er pr. 1. januar organiseret og ledet således: Museumschef Lene Floris Museumschefens sekretariat og forskningsadministration Center for Strategi og Administration centerleder Christian Hede (stedfortræder for museumschefen) Center for Formidling, centerleder Jens Carl Kirchmeier-Andersen Danmarks Oldtid, overinspektør Poul Otto Nielsen o Naturvidenskab Danmarks Middelalder & Renæssance, overinspektør Michael Andersen o Den Kongelige Mønt og Medaillesamling o Kongernes Jelling Danmarks Nyere Tid, overinspektør Christian Sune Pedersen Etnografisk Samling, overinspektør Christian Sune Pedersen Antiksamlingen, overinspektør Bodil Bundgaard Rasmussen Museet for Danmarks Frihedskamp, overinspektør Esben Kjeldbæk Frøslevlejrens Museum, overinspektør Henrik Skov Kristensen Frilandsmuseet, overinspektør Peter Henningsen Musikmuseet, overinspektør Lisbet Torp 3

4 Afdelingens arbejde koordineres først og fremmest på ledergruppemøder, der som hovedregel afholdes 1 gang hver måned. I disse møder deltager foruden museumschefen, enhedernes ledere, relevante eksperter samt chefsekretæren (referent). Endvidere afholdes en række temamøder i løbet af året med både interne og eksterne oplægsholdere. Tabel 1. Møder i afdelingen med relation til ledelsessystemet Møde Frekvens Deltagere Indhold/Emnekreds Ledergruppemøder 1 gang om måneden Museumschef, enhedsledere m.fl. Information, intern koordination og strategisk planlægning Museumschef møder 1 gange årligt Museumschef og enhe- Gensidig orientering med enhederne derne Museumschef og enhedsledere Statusmøde hver måned Museumschef og enhedens leder Fremdrift og planlægning Afdelingen deltager i følgende tværgående udvalg: Hovedsamarbejdsudvalget Sikkerhedsudvalg Nationalmuseets Eksterne Forskningsudvalg Arbejdsplansudvalget Forskningsudvalget Samlings- og Registreringsudvalget Web- og Digitaliseringsudvalget Forbedringsudvalget Kompetenceudvalget Afdelingens interne udvalg Lønforhandlingsudvalg ved museumschef Lene Floris og Christian Hede. Lokalsamarbejdsudvalget 1.3. Forsknings- og Formidlingsafdelingens arbejdsområder og hovedopgaver Afdelingen løser sine opgaver i samarbejde med Nationalmuseets direktion og de to andre afdelinger samt med interne og eksterne udvalg og samarbejdspartnere. Generel ledelse og administration (10) Ledelsen af afdelingen sikrer gennemførelsen af Nationalmuseets overordnede mål. Ledelsen bygger på synlighed og delegering af ansvar samt medinddragelse af medarbejderne gennem bl.a. samarbejdsmæssige og fagretlige fora. Effektivitet i administration (fx fælles indkøb og brug af Captia) og rationel økonomisk og organisatorisk fremdrift sikres for færrest mulige ressourcer (oprettelse af tværgående centre, fælles ledelse af en række enheder mv). Afdelingen samarbejder herom med Drifts- og Administrationsafdelingen og Bevaringsafdelingen. Hjælpefunktioner (20) Afdelingen samarbejder med IT-enheden i D&A, som varetager driften af museets overordnede IT installationer, fx i relation til genstandsregistrering, databaser og webformidling. Bygningsmæssig drift (30) 4

5 Samlingerne, arkiverne og personalet samt museets besøgende skal sikres hensigtsmæssige lokaleforhold. Målet er en standard der sikrer respekten for museets virke. Kravene til det fysiske arbejdsmiljø skal søges opfyldt. Afdelingen samarbejder her både med Bevaringsafdelingen og Drifts- og Administrationsafdelingen. Forskning (40) Forsknings- og Formidlingsafdelingen varetager den overordnede styring og udvikling af Nationalmuseets samlede forskning og forskeruddannelse. Dette sker i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere. Målet er en synlig forskning på internationalt niveau, baseret på egne og eksterne samlinger, det antikvariske arbejde, arkiver og andre kildegrupper, der kan belyse de givne emner. Museets forskning formidles via publikationer både til den brede offentlighed og til forskningsmiljøer og gennem museets udstillingsvirksomhed, forskningsregistreringssystemet PURE og digitale tjenester. Formidling (50) Forsknings- og Formidlingsafdelingen varetager via sin ledelse, Center for Formidling og de relevante enheder og i samarbejde med museets to øvrige afdelinger Nationalmuseets formidling i form af permanente udstillinger og særudstillinger samt tilhørende undervisning, web og aktiviteter. Grundlaget for formidlingen er museets samlinger og forskning. Det er afdelingens mål at sikre, at de faste udstillinger løbende fornys, og at denne fornyelsesproces følges op med tilhørende vejledninger. Afdelingen varetager i samarbejde med Skoletjenesten museets samlede undervisningstilbud for folkeskoler, gymnasier og andre. Indsamling (60) Indsamlingen af genstande og dertil knyttede oplysninger i forbindelse med lovpligtige opgaver, undersøgelser og antikvariske opgaver varetages af afdelingens enheder og arkiver. Indsamlingsvirksomheden sker ifølge gældende retningslinjer med udgangspunkt i museets forskning og formidling og i samarbejde med det øvrige museumsvæsen i Danmark. Registrering (70) Afdelingen registrerer sine samlinger efter de retningslinjer, der er vedtaget herfor. Der vil i 2011 være særlig fokus på de resultatmål vedr. registrering, som fremgår af museets Rammeaftale med Kulturministeriet for Bevaring (80) Forvaltningen af samlingerne i udstillinger og magasiner sker først og fremmest i samarbejde med Bevaringsafdelingen (Magasin og Logistik) med det formål at opnå den bedst mulige bevaringstilstand og de bedst mulige magasinforhold for genstandene. Fra og efterfølgende deltager afdelingen i museets samlede magasinprojekt. I de kommende år vil rammeaftalen med Kulturministeriet blive afspejlet i afdelingens arbejdsopgaver. Arbejdet med nyt magasin, nye brugergrupper, det digitale museum og mål vedr. forskning vil løbende blive udviklet. Indsatsområdet Nye Magasiner bliver igangsat i med fokus på Frilandsmuseet. Arbejdet med at håndtere, pakke og fotodokumentere er af så betydeligt et omfang i de kommende års flytteprojekter, at alle enheder kan blive involveret enten direkte i de forskellige flytteprojekter eller ved at aflaste med arbejdsopgaver på tværs af enheder. Dette betyder, at det ikke kun er den enhed, hvis genstande der skal flyttes, der er involveret i processen. Hele F&F afdelingen skal kunne levere inspektører og evt andre medarbejdere/ressourcer ind i museets samlede flytteprojekt. 5

6 Antikvarisk arbejde (90) Afdelingen vil i samarbejde med Bevaringsafdelingen og Drifts- og Administrationsafdelingen opfylde de lovmæssige forpligtelser som er pålagt Nationalmuseet. Det sker i samarbejde med offentlige og kirkelige myndigheder samt lokale museer. Afdelingen vil udføre undersøgelser inden for arkæologi, bygningsarkæologi og nyere tid, både i forbindelse med det lovpligtige antikvariske arbejde og efter eget, forskningsbetinget, valg. Afdelingen varetager arkæologiske og bygningshistoriske undersøgelser Forsknings- og Formidlingsafdelingens planer for I forhold til den daglige ledelse af afdelingen kan initiativerne omsættes i resultatmål og mål fra handlingsplanen samt interne og eksterne projekter. Alle disse mål findes nøjere beskrevet og udmøntet under de enkelte enheders arbejdsplaner samtidig er der redegjort for enhedernes basisopgaver Resultatmål for Målene, som Forsknings- & Formidlingsafdelingen arbejder på og/eller indfrier i, stammer fra Rammeaftalen med Kulturministeriet for og omhandler følgende som er forankret i de enkelte enheders resultatkontraktmål og mål fastsat af direktion/afdelingschef Mål fra Rammeaftalen Resultatmål Nedbringelse af det resterende elektroniske registreringsefterslæb Om/udbygning af magasiner En årlig særudstilling i Egmonthallen Det Digitale Nationalmuseum Hovedmuseumsfunktionen Systematisk dialog og kommunikation med brugere samt udarbejde en handlingsplan for tiltrækning af nye publikumsgrupper. Etablere fælles genstandsregistreringssystem Hovedansvarlig F&F BA/F&F F&F F&F/ CFF F&F/BA/ D&A Foruden målene fra Rammeaftalen kommer der yderligere mål fra: Museumschefkontrakten Afdelingens enhedslederkontrakter Basisresultatmål/kvalitetsmål Basisopgaver Derudover udfører enhederne basisopgaver som indgår i hovedformålene for museet (10-90) med særlig fokus i på: Danefæ Lokal webredaktør Deltagelse i udvalg og tværgående projekter Efteruddannelse GPS (uddeponering, ildsvåde m.v.) Registrering Magasiner 6

7 Afdelingens øvrige projekter (større/overordnede projekter) Afdelingens satsningsområde og projekter Afdelingens satsningsområde og projekter udføres dels for interne midler, dels for eksterne midler og omfatter forsknings- og /eller formidlingsprojekter (se nedenfor og under de enkelte enheders projekter). Nationalmuseets satsningsområde : Nordlige Verdener - klima, samfund og miljø Store projekter: Jelling projektet (Forsknings- og formidlingsprojekt) Tranquebar projektet (Forsknings- og formidlingsprojekt) Serampore (Restaurerings- forskning og formidlingsprojekt) Jægere/Samlere i senistidens Danmark (Forskningsprojekt) Pots, Potters & the Society in Ancient Greece (Forskningsprojekt) The Carpenter/Meldgaard Endowment (Forskningsprojekt) Filial af Grundforskningscenteret for Textile Research (Forskningsprojekt) Førkristne kultpladser (Forskningsprojekt) 1.5. Forsknings- og Formidlingsafdelingens planer opgjort i arbejdstid Arbejdstid fordelt på afdelingens mål, projekter, basisopgaver samt år Arbejdstid fordelt på MÅL/projekter/basisopgaver i perioden Budget Overslag Overslag Overslag Timer Mål fra Nationalmuseets resultatkontrakt Mål fastsat af direktion/afdelingschef Basisresultatmål/kvalitetsmål Mål i alt Enhedens projekter Basisopgaver I alt Arbejdstid fordelt på afdelingens mål, projekter, basisopgaver samt hovedformål i 2010 Hovedformål I alt Mål fra Nationalmuseets resultatkontrakt Mål fastsat af direktion/afdelingschef Basisresultatmål/kvalitetsmål Mål i alt Enhedens projekter Basisopgaver I alt

8 1.6. Forsknings- og Formidlingsafdelingens budget Afdelingschefens bevillinger til enhederne baseret på udmøntningen af direktionens rammebevilling for Udmeld Udmeld Udmeld Enhedsnr. Enhed Fast løn Øv. Driftsudgifter Særskilt 3101 CFF Museumschefen/CSA DKO+Naturvidenskab DMR/Mønt Jelling Antiksamlingen DNT/ES Frihedsmuseet Frilandsmuseet Musikhistorisk Museum Frøslevejrens Museum I alt Personalepolitiske initiativer I overensstemmelse med vedtagelse i HSU og LSU vil Forsknings- og Formidlingsafdelingen koncentrere sine personalepolitiske initiativer på følgende: Kompetenceudvikling Stresshåndtering Projektorganisering Intern kommunikation 8

9 2 Museumschefen 2.1. Museumschefen/sekretariat og forskningsadministration Sekretariatets og forskningsadministrationens opgaver er fordelt på følgende hovedfunktioner: Sekretariatsfunktion for museumschefen Ledelse og koordination Forskningsadministration Publikationer Tværgående projekter Museumschefen Varetagelsen af museumschefens egne opgaver herunder direktionsarbejde, strategisk ledelse, tværgående initiativer, udadvendte tiltag og repræsentation i eksterne råd, nævn og bestyrelser Ledelses- og koordinationsfunktionens arbejdsområder og hovedopgaver Overordnet ledelse af Forsknings- og Formidlingsafdelingens arbejde, central økonomistyring, koordinering af overordnede opgaver inden for afdelingens samlede planlægning, samt koordinering af administrative opgaver inden for forskning, formidling, projektledelse, samt koordinering af publikationsvirksomheden. For den forskningsadministrative del også opgaver for Bevaringsafdelingen Sekretariatsfunktionens arbejdsområder og hovedopgaver Sekretariatsfunktion for museumschefen samt sagsbehandling i forbindelse med den tværgående koordination af afdelingen. Varetager herunder elektronisk sags- og dokumenthåndtering, samt tilrettelæggelse af møder, konferencer mv. Endvidere bidrag til og deltagelse i den overordnede tværgående administration på museet Forskningsadministrationens arbejdsområder og hovedopgaver Koordinering af opgaver og funktioner for museumschefen, museets samlede forskerstab, overordnet administrativ ph.d.-koordination, fondsrådgivning, ansøgningsrådgivning, statistiske forskningsanalyser, overordnet økonomisk styring af tværgående forskningsprojekter samt rådgivning af direktionen i forskningsspørgsmål Publikationer Koordinering af museets samlede publikationsvirksomhed i samarbejde med CSKA, redaktionen af Nationalmuseets Arbejdsmark i samarbejde med direktøren samt overordnet fastlæggelse af udgivelsesform i samarbejde med redaktionskomiteen for PNM (Publications from the National Museum) Tværgående projekter De tværgående projekter er organisatorisk tilknyttet Museumschefen. 9

10 2.2. Museumschefens planer for Se afsnit side 4, i Museumschefens redegørelse for resultat mål for Museumschefen/sekretariat og forskningsadministration - basisopgaver Museumschefens opgaver Ansvarlig for den overordnede gennemførelse af afdelingens mål Opgaver på afdelingsniveau inden for økonomi, løn og personale, herunder personaleudvikling og resultatkontrakter med enhedslederne Kritiske aktiver Formandskab i relation til større projekterne: Formandskab for Forskningsudvalget. Lønforhandlinger for F&F-afdelingen Ansvarlig for Nationalmuseet overordnede forskning (F&F-afdelingen og Bevarings-afdelingen) Generel strategi og administration (10) Ledelses- og koordinationsfunktionens basisopgaver består i: Udarbejdelse af strategiske oplæg til afdelingens overordnede målsætninger, herunder retningslinjer for dens planlægning Udarbejdelse af afdelingens arbejdsplan, herunder at varetage den overordnede koordinering af afdelingens og enhedernes arbejdsplaner og opfølgning heraf Deltagelse i koordinationsgruppen for NM s samlede arbejdsplanlægning. Rådgive enhederne mht. arbejdsplan og afrapportering (fremdriftsrapporter) Udarbejdelse af materiale vedr. F&F-afdelingens bidrag til Årsrapport 2011 Budgetlægning- og opfølgning samt udarbejdelse af status og retningslinier for styring af afdelingens overordnede økonomi, herunder resultatlønskontrakterne med enhedslederne. Ansvarlig for det tværgående arbejde for F&Fs del af GPS projektet Publikationer Koordinering vedrørende samlingen mv. Sekretariatsfunktionens basisopgaver består i: Sekretærfunktioner for museumschefen, ledergruppemøder m.v. Sekretariatsfunktion i relation til direktionen, samt forskningsadministrationens koordinering af henvendelser fra direktionssekretariat og centraladministrationen. Udarbejdelse af den årlige arbejdsplan for F&F-afdelingen, herunder at deltage i udarbejdelse af handlingsplaner i forbindelse med udarbejdelse af resultatkontrakter samt bidrage til årsrapporten Varetagelse af sekretariatsfunktion og deltagelse i arbejdsgrupper og udvalg Varetagelse af sekretariatsfunktion for Jellingprojektet Varetagelse af informationsmøder for afdelingens sekretærgruppe. Vedligeholdelse af database med NM Kontakter. Tilrettelæggelse af konferencer Redaktion af Nationalmuseets Arbejdsmark Administration af museets udgivelser i samarbejde med Syddansk Universitetsforlag Overordnet fastlæggelse af udgivelsesform i samarbejde med redaktionskomiteen for PNM (Publications from the National Museum). 10

11 Forskning (40) Forskningsadministrationens basisopgaver består i: Varetagelse af museets overordnede administrative ph.d.-koordination, herunder at fremskaffemidler til samfinansierede ph.d.-projekter og erhvervs ph.d er., samt holde kontakt og udbygge forholdet til universiteternes ph.d.-skoler og diverse forskerskoleprogrammer med relevans for Nationalmuseet. Varetagelse af forskningsplanlægningen generelt og i relation til udarbejdelse af den årlige forskningsrapport, handlingsplaner samt udredningsopgaver vedr. forskning og nye forskningsinitiativer, herunder oprettelse af nye forskningsprogrammer og satsningsområder. Udarbejdelse af strategiske oplæg og evalueringer til museumschef og direktion inden for forskningsområdet. Rådgivning vedrørende ansøgningsfrister og udformning af ansøgninger til forskningsformål til fonde, forskningsråd, herunder nordiske- og EU-midler. Konsulentbistand og sagsbehandling af alle ansøgninger til interne og eksterne fondsmidler som skal forelægges museets direktion. Konsulentbistand ved udarbejdelse af nye forskningsprojekterog administration af større forskningsbevillinger. Medlem af styregrupper for Jernalderen i Nordeuropa, Tranquebar Initiativet, Jellingprojektet, "Nordlige Verdener", Førkristne Kultpladser, samt FKK-projektet Jægere/samlere i Senistidens Danmark. Ansvarlig for kvalitetssikring af data i PURE-registreringssystemet Udformning og videreudvikling af den interne nyhedsmail Nyt om forskningen samt ansvarlig webredaktør for indholdet af forskningsdelen på museets hjemmeside. Sekretariatsfunktion for Nationalmuseets Eksterne Forskningsudvalg (NEF) og det interne Forskningsudvalg. Forskningsrådgivning til de kulturhistoriske museer i Danmark Konsulentfunktioner i relation til Kulturministeriet samt andre ABM-institutioner vedr. forskning Enhedens projekter i relation til almindelig drift (delregnskab 1) A. Museumschefens projekter Mål Frist Output i Sagsalias Jellingprojektet Overordnet ansvar for projektets økonomiske og administrative gennemførelse Serampore Overordnet ansvar for projektets økonomiske og administrative gennemførelse Partnerskabsaftale med Realdania vedtaget og delprojekter påbegyndt Tranquebar- Intiativet Overordnet ansvar for projektets økonomiske og administrative gennemførelse Projektansvarlig LF/AP/B R LF/CSP/ BR Status (v. A- planårets begyndelse Fortsat Ny Bemærkninger vedr. målopfyldelsen Medlem af styregruppen Medlem af styregruppe sammen med CSP/BR m.fl. LF/BR Fortsat Formand for projektets styregruppe 11

12 Samarbejde med British Museum og Glyptoteket Samarbejde med Museum Sønderjylland Velfærdsprojektet Samarbejde med Danmarks Radio ? Ansvar for udvikling af forskningsansøgning fonde. LF/BR LF LF LF Ny Ny Ny Ny B. Forskningsadministrationens projekter i relation til alm. Drift (Delregnskab 1) Mål Frist Output i Projektansvarlig planårets Status (v. A- Sagsalias be Tranquebar- Initiativet Uddelegeret an-svar for den økonomiske styring af projektet. Bemærkninger vedr. målopfyldelsen gyndelse BR Fortsat Medlem af styregruppe Jelling projektet Nordlige Verdener Uddelegeret an-svar for den økonomiske styring af projektet. Uddelegeret an-svar for den økonomiske styring af projektet. BR Fortsat Deltagelse i styregruppe Fortsat Medlem af styregruppe samt medlem af koordineringsgruppen Jægere/Samlere i Senistidens Danmark Økonomisk styring og afrapportering af projekt I samarbejde med Charlie Christensen, DO-Naturvidenskab. BR Fortsat FKK-projekt HERA-CinBA HERA- NM/CTR Økonomisk styring og afrapportering af projekt i samarbejde med Flemming Kaul, DO. Økonomisk styring og afrapportering af projekt I samarbejde med Marie-Louise Nosch (CTR), og post.doc. Maj Ringgaard, F&F afdl. BR Fortsat Projektejer Flemming Kaul. BR Fortsat Projektejer Marie Louise Nosch (CTR). 12

13 Serampore Projektet Økonomisk styring og afrapportering af projekt Budgetplan implementeret. BR Ny BR Ansvarlig for den økonomiske styring i samarbejde med Bente Wolff (ES). Seramporeprojektet er forankret i ES. Samarbejde med British Museums og Glyptoteket CTR-filial på NM Udarbejdelse af ansøgninger til indhentelse af fondsmidler til projektet. Økonomisk styring og afrapportering af projekt til CTR, KU i samarbejde med Ulla Mannering BR Ny BR Fortsat Leder af projektet på NM, Ulla Mannering. Enhedens eksternt finansierede forskningsprojekter (Delregnskab 3) Mål Frist Output i Projektansvarlig Sagsalias Jellingprojektet Nordlige Verdener CTR-filial på NM Projektarbejdsplan samt tilhørende budget revideres for.. Implementering af diverse forsknings- og formidlingsprojekter fortsættes 2011 Afholde styregruppemøder, afholde to workshops i samt evaluering af milepæle samt delprojekternes fremdrift i Afholdelse af 3- dages international konference i nov Forskningsplan følges vedr. Bronzealderens tekstiler på NM og på andre museer. Gennemførelse af naturvidenskabelige ana- Anne Pedersen, projektleder H.C. Gulløv, koordinator af satsningsområdet. Leder af forskningsprojektet Ulla Mannering Status (v. A- planårets begyndelse Fortsat Fortsat Fortsat Bemærkninger vedr. målopfyldelsen Den oprindelige projektperiode forlænget til og med. Koordinatorgruppen består desuden af akad. sekretær Peter A. Toft til 9. marts og Caroline Paulsen fra 10. marts.. samt forskningskoordinatoor Birgit Rønne Projektet er økonomisk forankret hos museumschefen, men UM s arbejdsplads er i DO. 13

14 Ph.d.-projekt Gårde og Kirker i det norrøne Grønland Ph.d.-projekt vedr. Agrarsamfundets ekspansion i neolitikum Ph.d.-projekt Vedr. København lyser, afholdelse af workshops m.m. Deltagelse i Nordlige Verdenrs workshops og konference i nov.. Undervisning på KU samt deltagelse i kurser Deltagelse i Nordlige Verdeners workshops og konference i nov.. Undervisning på KU og deltagelse i kurser Undervisning på KU samt deltagelse i kurser. Christian Koch Madsen Lasse Sørensen Fortsat Fortsat Projektet er økonomisk forankret hos museumschefen (Nordlige Verdener), men arbejdsplads findes i DM&R. Projektet er økonomisk forankret hos museumschefen (NV mfl.), men arbejdsplads findes i DO. Mikkel Thelle Fortsat Projektet er økonomisk forankret hosi museumschefen, men arbejdsplads findes i DNT. 14

15 3 Center for Strategi, Kommunikation og Administration Centerets opgaver er fordelt på flg. hovedfunktioner: Tværgående sekretærfunktioner for afdelingen Publikationer Samlingskoordination Digital formidling Museets biblioteksdatabase NatKat Museets billedbase Cumulus Rådgivning i forbindelse med digitaliseringsopgaver Markedsføring Pressearbejde 3.1. Sekretariatsfunktionens arbejdsområder og hovedopgaver Sekretariatsfunktion i forbindelse med den tværgående koordination af afdelingen. Varetager herunder elektronisk sags- og dokumenthåndtering som led i digital forvaltning for hele afdelingen. Hertil kommer tilrettelæggelse af møder, konferencer mv. Varetagelse af Danefæadministrationen. Endvidere bidrag til og deltagelse i den overordnede tværgående administration på museet. Centeret varetager koordinatorfunktion i forbindelse med ansøgninger om digitalisering og digital formidling. Publikationer Koordinering og produktion af museets publikationer. Samlingskoordination Koordination af afdelingens samlingsarbejde herunder gennemførelsen af GPS projektet. Digital formidling Museets brug af og tilstedeværelse på digitale formidlingsplatforme. Museets biblioteksdatabase Varetagelse af de administrative funktioner i forbindelse med biblioteksdatabasen. Museets billeddatabase Varetagelse af de administrative funktioner i forbindelse med biblioteksdatabasen, herunder også rådgivning og uddannelse. Digitalisering Enheden er ansvarlig for rådgivning i forbindelse med digitaliseringsprojekter herunder også koordinering af disse. Markedsføring Centeret markedsfører aktiviteter og udstillinger for alle museets enkelte udstillingssteder. Markedsføringen tager udgangspunkt i museets overordnede mål og sættes i relation til udvalgte målgrupper og særligt prioriterede satsninger. Det primære sigte er at styre eksponeringen af Nationalmuseet og sikre synlighed over for en lang række interessenter for at maksimere besøgstallet og skabe en positiv opfattelse af museet. 15

16 Pressekontakt Centeret varetager kontakten til pressen i samarbejde med de museumsfaglige enheder og virker som konsulenter med konkret rådgivning om pressemeddelelser, medietræning, interviewteknik m.m. Pressen er et vigtigt bindeled til befolkningen og målet med pressearbejdet er, at museet bliver kendt og værdsat af befolkningen, fagfolk, fonde, politikere og meningsdannere. Fokus på en god og optimeret pressekontakt er vigtig, således at Nationalmuseet opnår et positivt image blandt såvel brugere som ikke brugere. 3.2 CSKAs planer for Nedbringelse af det resterende elektroniske registreringsefterslæb Mål fra Nationalmuseets rammeaftale/handlingsplan Sags alias Mål Frist Output i Projektansvarlig Status (v. A- planårets begyndelse Det digitale Museum CHE Nyt Magasinprojekt Deltagelse i Ma- CHE Nyt gasinprojekt 2010 Indhente 1/4 af resterende del af reg. efterslæb med 1/4 årligt Bemærkninger vedr. målopfyldelsen CH Fortsat Målopfyldelsen udlagt til F&F s enhedsledere GPS projektet 2010 CHE for F&F Fortsat Samarbejde med BA og DA samt de enkelte enheder Mål fastsat af direktion/afdelingschef (og enhedsledere) Sags Alias Mål Frist Output i Projektansvarlig Status (v. A- planårets begyndelse Ny hjemmeside April Hjemmeside ING Videreført Plan for kommunikativt og markedsføringsmæssigt samarbejde med Frilandsmuseet kører Plan implementeret Synliggøre Danefæ 10 artikler til Wikipedia Partnerskabs/Sponsoraftaler X antal aftaler indgået Publikation om Crowdfunding Publikation udarbejdet trykklar CHE CHE CHE CSHJ Nyt Nyt Nyt Nyt Bemærkninger vedr. målopfyldelsen 16

17 Plan for digitalisering af museets film Plan for centraliseret fotoarkiv/salg Enhedens basisopgaver Plan godkendt CHE Nyt af afdelingschef implementeret CHE Nyt Generel ledelse og administration (10) MUS gennemføres en gang årligt. Enheden er afdelingens arbejdsplankoordinator og har ansvar for afdelingens overordnede økonomi. Enheden koordinerer samlingsarbejdet på tværs af afdelingen. Enheden varetager desuden F&Fs bidrag til den centrale journal og danefæadministration Centeret deltager i følgende udvalg: Samlings- og Registreringsudvalget, LSU og Kompetenceudvalget. Centeret er ansvarlig for museets publikationsvirksomhed. Hjælpefunktioner (20) En medarbejder er superbruger på IT Formidling (50) Centerets medarbejdere varetager den daglige vedligehold af hjemmeside, kontakt til og uddannelse af lokalredaktører. Centeret yder webfaglig bistand til Bevaringsafdelingen. Centeret står for museets overordnede kommunikation. Centeret står for grafisk tilrettelæggelse af en del af museets publikationer. Centeret udvikler til stadighed museets digitale formidlingsmæssige profil Centeret deltager i Digitaliserings- og webudvalget (ING; CSJ) Registrering (70) Centeret er ansvarlig for museets baser til registrering af bøger og digitale fotos oa Enhedens projekter i relation til almindelig drift (delr. 1) Sags Alias (Del-) Mål Frist Output i Projektansvarlig Status (v. A-planårets begyndelse Samarbejde med Residence op- CSJ Nyt hold gennemført Markedsføring, kommunikation og digital formidling Wikipedia Særudstillingen: Europa møder verden (EGT-12) i Egmonthallen Særudstillingen: Powwow på 2. sal/pp Skabt af Tiden ( Kunstudstilling i den permanente Aug. Markedsføring, kommunikation og digital formidling Markedsføring, kommunikation og digital for- Linea Henrik Pernille ING Henrik Pernille Linea Henrik Pernille Videreført Videreført Nyt Bemærkninger vedr. målopfyldelsen Omfatter CSKA s bidrag til projektet. Omfatter CSKA s bidrag til projektet. Omfatter CSKA s bidrag til projektet. 17

18 udstilling om Danmarks Oldtid). Særudstilling om vikingetiden (EGT-13) i Egmonthallen midling 2013 Markedsføring, kommunikation og digital formidling ING Henrik Pernille Videreført Omfatter CSKA s bidrag til projektet Enhedens eksternt finansierede forskningsprojekter (delr. 3) (Del-) Mål Frist Output i Sags Alias Etablering af phd. i digital formidling Opslag og ansættelse gennemført Jellingeprojektet Community Manager funktion Førkristne Kultpladser Community Manager funktion Projektansvarlig Status (v. A- planårets begyndelse Bemærkninger vedr. målopfyldelsen CHE NYT Kræver ekstern finansiering ING ING Videreført Videreført Enhedens eksternt finansierede formidlingsprojekter (delr. 4) (Del-) Mål Frist Output i Sags Alias Runestensprojekt Projekt afrapporteret Lutheråret 2018 Community manager funktion Projektansvarlig Status (v. A- planårets begyndelse ING LHA Nyt Nyt Bemærkninger vedr. målopfyldelsen 3.3 CSKAs planer opgjort i arbejdstid Arbejdstid fordelt på MÅL/projekter/basisopgaver i perioden Budget Overslag Overslag Overslag Timer Mål fra Nationalmuseets resultatkontrakt Mål fastsat af direktion/afdelingschef Basisresultatmål/kvalitetsmål Mål i alt Enhedens projekter Basisopgaver I alt

19 3.3.1 Arbejdstid fordelt på enhedens mål, projekter, basisopgaver samt hovedformål i Hovedformål I alt Mål fra Nationalmuseets resultatkontrakt Mål fastsat af direktion/afdelingschef Basisresultatmål/kvalitetsmål Mål i alt Enhedens projekter Basisopgaver I alt Personaleoversigt Årlig arbejdstid Navn Lene Floris 1628 Ingrid Wass 1628 Birgit Rønne 1628 Annette Rye Lind 1320 Charlotte SH Jensen 1628 Ida Nordentoft Gustav 1628 Pernille Hansen 1628 Pia Brejnholt 1320 Danefæsekretær NN 1628 Stine Raun Nissen 1628 Christian Hede 1628 Sekretær NN 820 Henrik Schilling 1628 Ekstern finansiering (Delr.3) H.C. Gulløv 814 Anne Pedersen 1628 Peter A. Toft/Caroline Paulsen 924 Ditlev Mahler (DO) 1628 Ulla Mannering (DO) 1628 Mikkel Thelle (phd) (DNT) 1628 Chr. Koch Madsen (ph.d.) (DMR) 1628 Lasse Sørensen(ph.d.) (DO) 1628 I Alt

20 3.5 CSKA Enhedsbudget 3011 Center for Strategi, Kommunikation og Administration Samlet oversigt over budgetterne for indtægter og udgifter Delr. 1 Almindelig virksomhed (1.000 kr.) Budget Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Finansiering af udgiftsbudgettet Bevillinger givet af direktionen Supplerende finansieringskilder med bindende tilsagn Supplerende finansieringskilder uden bindende tilsagn I alt til rådighed for udgiftsbudgettet Udgiftsbudget Direktionens bevillinger til løn Lønbudget iø Direktionens bevillinger til drift Direktionens bevillinger til fællesudgifter Driftsbudget iø I alt udgifter Resultat delr. 1 Almindelig virksomhed Delr. 8 Indtægtsdækket virksomhed Finansiering af udgiftsbudgettet Salg af varer og tjenesteydelser med tilsagn Salg af varer og tjenesteydelser uden tilsagn I alt til rådighed for udgiftsbudgettet Udgiftsbudget Lønninger Driftsudgifter I alt udgifter Resultat delr. 8 Indtægtsdækket virksomhed Delr. 3 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 20

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Nationalmuseet. Museumsdirektørens og Direktionens. Budget og Arbejdsplan 2012

Nationalmuseet. Museumsdirektørens og Direktionens. Budget og Arbejdsplan 2012 Nationalmuseet Museumsdirektørens og Direktionens Budget og Arbejdsplan 2012 1 1 Museumsdirektørens redegørelse... 3 1.1 Nationalmuseets mission og vision... 3 1.1.1 Museets ledelsesmæssige indsats...

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Om virksomheden Katuaq er Grønlands Kulturhus. Vores aktiviteter spænder vidt fra biografforestillinger, teaterstykker, koncerter,

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Indstilling til Direktionen

Indstilling til Direktionen Indstilling til Direktionen Nationalmuseet Afdeling/enhed: F&F/Bibliotekstjenesten J.nr. : 2008-008309 Dato: 9.12.2008 Ansvarlig enhedsleder/udvalgsformand: Lisbet Holtse / Samlings- og Registreringsudvalget

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Budget og Arbejdsplan

Budget og Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen og Arbejdsplan 28. december 2011 og Regnskab side 1 1. Administrationschefens redegørelse..... side 3 2. Chef og Sekretariat. 3. Sikringsteknik, Kommandørgården og

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark

1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark 1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark 2. Institutionens/Afdelingens navn: Skole & Unge Adresse: Projektejer: Dorrit Christensen Projektleder: Erik Vestergaard

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Forsidebilledet viser projektarbejde i forbindelse med Nordlige Verdener - Nationalmuseets tværgående forskningssatsning Arm der måler snitmønstre.

Forsidebilledet viser projektarbejde i forbindelse med Nordlige Verdener - Nationalmuseets tværgående forskningssatsning Arm der måler snitmønstre. NATIONALMUSEETS FORSKNING 2011 Indhold FORORD... 4 I. NATIONALMUSEETS FORSKNING... 5 1.1. Målsætning og vision for Nationalmuseets forskning... 5 1.2. Ressourcer anvendt til forskning i 2011... 6 1.3.

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer.

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. CSU Center for Specialundervisning Holbæk d. 22. marts 2010 Foreløbig Projektbeskrivelse Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. Indholdsbeskrivelse af forsøgsarbejdet

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter:

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter: 02-07-2007 BBL Organisering af Havørred Fyn Dette notat beskriver organisering af Havørred Fyn diagram ses i bilag 1. Målet er, at sikre at de tre dele af projektet arbejder sammen, og at der sker en udvikling

Læs mere

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen Institutmøde 15. april 2005 Michael Christensen Organisation AC medarbejder NN Institutleder Michael Christensen Sparringsgruppe Claus Holm Jens Lysgaard gruppeledere Uddannelseskoordinatorer Forsknings-

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Projektets titel: Intern kommunikation, forbedrede HR-processer og intranet Dato for forelæggelse af projektbeskrivelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Timebasis Årsløn/ 1720 timer 350,00 375,00 131.250. Timebasis Årsløn/ 1720 timer 350,00 210,00 73.500

Timebasis Årsløn/ 1720 timer 350,00 375,00 131.250. Timebasis Årsløn/ 1720 timer 350,00 210,00 73.500 Business LF Personaleudgifter Beskrivelse af arbejdsopgaver regel for arbejdstid enhedens type Omk pr. enhed DKK Timer Udgifter i alt NN Turismeudviklingschef Koncept- og produkt- og markedsudvikling i

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Projekt: Klinik og behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge på Fyn (jr.nr. 8651-0028) 1 Kort om anvendelse

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Referat af møde i Bestyrelsen den 23. april 2012 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand), Trine

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere