Erhvervsbeskyttelse. Hvornår er lejer omfattet af erhvervslejelovens 62? Speciale udarbejdet ved Aalborg universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsbeskyttelse. Hvornår er lejer omfattet af erhvervslejelovens 62? Speciale udarbejdet ved Aalborg universitet"

Transkript

1 Erhvervsbeskyttelse Hvornår er lejer omfattet af erhvervslejelovens 62? Speciale udarbejdet ved Aalborg universitet Det juridiske fakultet, 10. semester af Camilla Duhn Clausen Vejleder: Louise Faber Side 1 af 48

2 Titelblad Det juridiske fakultet Gruppemedlemmer: Studienummer: Vejleder: Camilla Duhn Clausen Louise Faber Overordnet emne: Lejeret Underemne: Erhvervslejeret Titel: Erhvervsbeskyttelse: Hvornår er lejer om- fattet af erhvervslejelovens 62? Startdato: Afleveringsdato: Onsdag den 01. Februar 2012 Onsdag den 16. Maj 2012 Antal Anslag: Antal ord: Antal sider: anslag (med mellemrum) ord 43 Camilla Duhn Clausen Side 2 af 48

3 Forord Dette speciale er udarbejdet på 10. semester som led i kandidatuddannelsen i jura, under det samfundsvidenskabelige fakultet ved Aalborg universitet. Specialet danner grundlag for en mundtlig eksamen i juni Specialet vedrører erhvervsleje, som hører under faget lejeret. Nærmere bestemt er speci- alet udarbejdet med henblik på at undersøge, hvornår en lejer er omfattet af erhvervsleje- lovens 62. I forbindelse med udarbejdelse af dette speciale skal der lyde en stor tak til min vejleder, Lektor Louise Faber. Hun har gennem hele forløbet vist stor indsigt i emnet samt givet kompetent og relevant vejledning. Aalborg den 14. maj 2012 Side 3 af 48

4 Side 4 af 48

5 Side 5 af 48

6 Kapitel Indledning Det er, i Danmark, ganske almindeligt at bo til leje. Der bliver hele tiden indgået lejeaf- taler, og i kølvandet på dette vil der naturligt opstå tvister. Den 1. januar 2000 blev erhvervslejeloven indført i Danmark. Af erhvervslejelovens 62 følger det at: En lejer, der driver en erhvervsvirksomhed, hvis stedlige forbliven i ejendommen er af væsentlig betydning og værdi for virksomheden, kan kun opsiges efter 61, stk. 2, nr. 1, 2 og 4, hvis opsigelsen er rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold. Stk. 2. Ved afgørelsen efter stk. 1 skal der bl.a. tages hensyn til, hvor længe virksomhe- den har været drevet i de lejede lokaler, lejerens forbedringer af disse og værdien af kundekredsen I 62 bestemmes det, at det afgørende for, om en lejer er erhvervsbeskyttet, er om dennes virksomheds beliggenhed er af væsentlig betydning og værdi for virksomhe- den. Da det ikke er nærmere angivet i bestemmelsen hvornår en lejer nyder erhvervs- beskyttelse, danner også denne bestemmelse naturligt grundlag for tvister. Flere teoretikere har undersøgt erhvervsbeskyttelsesbegrebet, med det formål at finde frem til en opdeling af hvilke erhverv, der er erhvervsbeskyttet og hvilke der ikke er. Der skal i dette speciale undersøges: Om der ud fra en opdeling af erhverv kan dannes et entydigt billede af hvornår erhvervsbeskyttelsesbegrebet finder anvendelse. Endvidere skal det, ud fra retspraksis, undersøges hvornår en virksomheds stedlige forbliven i en ejendom er af væsentlig betydning og værdi for virksomheden. Dette må bero på et skøn, hvori der indgår forskellige kriterier. Formålet med dette speciale er derfor videre at undersøge: Om der, ud fra eksisterende retspraksis, kan udledes hvilke kriterier, der ligger til grund for hvornår en virksomheds stedlige forbliven er af væsentlig betydning og værdi for virksomheden, og lejer dermed er er- hvervsbeskyttet. Side 6 af 48

7 For nærmere at kunne undersøge erhvervsbeskyttelsesbegrebet, kræves der en gene- rel viden om dette begreb. Dette speciale vil derfor, indledningsvis, indeholde en rede- gørelse for, i hvilke lejemål erhvervsbeskyttelsesbegrebet finder anvendelse. Endvide- re vil der blive redegjort for tidspunktet hvorpå det skal vurderes, om en virksomhed er omfattet af erhvervsbeskyttelsen og konsekvensen af, at opsige et erhvervsbeskyttet lejemål. Herefter skal erhvervsbeskyttelsesbegrebets historiske udvikling undersøges, med henblik på at udarbejde en paragrafnøgle, som danner et overblik over, hvordan be- stemmelsen er blevet flyttet. Dette findes relevant, da der i opgaven vil blive brugt en stor del ældre retspraksis, og det skal derfor være muligt at kunne gennemskue, om bestemmelsen i den enkelte dom svarer til den i dag gældende bestemmelse. Efterfølgende vil dette speciale indeholde en undersøgelse af, om tidligere teori har kunnet opstille retningslinjer for, hvornår erhvervsbeskyttelsesbegrebet finder anven- delse. Slutteligt vil der, ved hjælp af retspraksis, undersøges om der kan opstilles klare ret- ningslinjer for, hvornår en virksomheds stedlige forbliven har væsentlig betydning og værdi for en virksomhed, og lejer dermed er erhvervsbeskyttet. Specialet afgrænses fra at gå dybere ind i opsigelseskriterier og erstatningsudmåling. Herunder hvornår opsigelsen af lejer er rimelig og urimelig. Desuden afgrænses opgaven fra eventuelle problemstillinger vedrørende blandet leje- mål og (del)opsigelse heraf. Specialet afgrænses ydermere fra at undersøge komparativ ret. Det er en forudsætning for dette speciale at kende til den bagvedliggende lejeret, som f.eks. lejelovenes anvendelsesområde. Herunder sondring mellem hvornår den almene lejelov er gældende og hvornår erhvervslejeloven er gældende. Den bagvedliggende le- jeret vil derfor ikke blive beskrevet yderligere i dette speciale. Side 7 af 48

8 1.1 Metode Dette speciale er skrevet ved brug af juridisk retsdogmatisk metode. En undersøgelse af allerede gældende regler, retspraksis, litteratur og analyse skulle, ved hjælp af denne metode, give et klarer billede af hvornår en lejer er erhvervsbeskyttet. Der findes en utrolig mængde retskilder indenfor emnet erhvervsbeskyttelse. Der har derfor været et stort arbejde forbundet med udvælgelsen af retskilder, da kun en del heraf vedrører problemet i dette speciale. Såfremt en afgørelse er refereret i både grundejernes domssamling og tidsskrift for bo- lig- og byggeret, anvendes referatet fra tidsskrift for bolig- og byggeret, da denne må anses som værende udtryk for den mest objektive gengivelse af den afsagte dom. Side 8 af 48

9 Kapitel Hvorfor har erhvervsbeskyttelse betydning Det følger flere stedet i erhvervslejelovens 61, at erhvervsbeskyttelse har betydning for en udlejers adgang til at opsige lejeaftalen. Eksempelvis henvises der i erhvervsleje- lovens 61, stk. 2, nr. 1, om en udlejers adgang til opsigelse, hvis denne selv ønsker at benytte de lejede lokaler, til erhvervslejelovens 62 om erhvervsbeskyttelse, som en undtagelse. Desuden har bestemmelsen om erhvervsbeskyttelse betydning, i forbindelse med ud- regning af lejers erstatning, hvis lejer opsiger lejemålet efter 61. Slutteligt har lejers erhvervsbeskyttelse betydning, ved indgåelse af lejeaftaler inde- holdende ret til vilkårsændringer, efter erhvervslejelovens 14, da disse ikke kan ind- gås for erhvervslejemål, hvor lejer er erhvervsbeskyttet. 2.1 Hvornår finder erhvervsbeskyttelse anvendelse I lejeretten sondres der mellem tre typer af lejemål: Boliglejemål, erhvervslejemål og blandet lejemål. Desuden kan disse typer af lejemål være fremlejemål og/eller tidsbe- stemte lejemål. Der vil i, det følgende, beskrives indenfor hvilke af disse lejemål erhvervsbeskyttelse finder anvendelse Beboelseslejemål, blandet lejemål og erhvervslejemål En sondring mellem beboelseslejemål, erhvervslejemål og blandet lejemål er vigtig, da det er afgørende for, hvilken lovgivning der skal benyttes. For at være omfattet af erhvervsbeskyttelsesbegrebet kræves det, først og fremmest, at det lejede benyttes som erhvervsvirksomhed, da man med erhvervsbeskyttelsen forsø- ger at give en ekstra beskyttelse til erhvervslejere 1. Lejeloven omfatter lejemål, som anvendes helt eller delvist til beboelse 2. Bliver lejemå- let brugt helt til beboelse, er der tale om et beboelseslejemål, og der kan her, under 1 Jf. Preben Bang Henriksen og Stephan Muurholm: Erhvervslejeretten Side 234 Side 9 af 48

10 ingen omstændigheder, være tale om en erhvervslejer, hvorfor erhvervsbeskyttelsen ikke finder anvendelse. Anvendes et lejemål blot delvist til beboelse, anvendes det også delvist til noget andet: Erhverv. Dette er et blandet lejemål, og er omfattet af lejeloven og kan dermed også være omfattet af lejelovens 88 om erhvervsbeskyttelse 3. I U Ø, hvor en le- jer benyttede en lejlighed til beboelse og systue, udtalte Øster Landsret at: Hvor en le- jer anvender husrum delvist til erhvervsvirksomhed, må erhvervsbeskyttelsen efter le- jeloven finde anvendelse. Lejemål, som udelukkende bliver brugt til erhverv, er erhvervslejemål og omfattet af erhvervslejeloven. Af erhvervslejelovens 62 følger det, at et erhvervslejemål kan væ- re erhvervsbeskyttet, og erhvervsbeskyttelsesbegrebet kan dermed finde anvendelse i alle lejemål omfattet af erhvervslejeloven. Institutioner hvor driften blot skal hvile i sig selv, og hvor formålet ikke er overskud, kan ikke betegnes som erhverv, og vil dermed ikke være omfattet af bestemmelsen i erhvervslejelovens Fremleje Fremleje kan være to ting: Enten at fremudleje og dermed anse sig som en erhvervs- virksomhed (beskyttelse af fremlejegiver), eller som erhvervsvirksomhed at (frem)leje lokaler til brug for virksomhedens virke (beskyttelse af fremlejetager) Beskyttelse af fremlejegiver Det første tilfælde vil være en beskyttelse af fremlejegiver. Det følger af dommen U Ø, at fremudlejning næppe give anledning til erhvervsbeskyttelse af frem- lejegiver. U Ø: En udlejer havde lejet en grund med bygninger til en lejer. Denne lejer fremlejede de i bygningerne indrettede butikker til en fremlejetager. Senere opsagde ud- 2 Jf. Niels Grubbe og Hans Henrik Edlund: Bolig lejeret Side 33 3 Jf. Anne Louise Husen og Tove Flygare: Lejemålets ophør og brugsrettens overgang Side Jf. Anne Louise Husen og Tove Flygare: Lejemålets ophør og brugsrettens overgang Side 40 Side 10 af 48

11 lejer lejeren, da grunden var solgt til byggekonsortium, og lejer/fremlejegiver nød i dette tilfælde ikke beskyttelse efter de dagældende regler om erhvervsbeskyttelse. En fremlejegiver vil dermed ikke nyde erhvervsbeskyttelse i forhold til sin udlejer Beskyttelse af fremlejetager I det andet tilfælde skal det vurderes om en fremlejetager, vil nyde erhvervsbeskyttelse i forhold til sin fremlejegiver (oprindelig lejer). Af dommen U H følger det at en fremlejetager, ligesom en almindelig lejer af erhvervslokaler, kan være beskyttet. U H: Et lejemål beliggende i en bygning, som var opført på et lejet areal, fandtes også at være omfattet af lov nr. 55 af 23. Marts 1937 om beskyttelse af Er- hvervsvirksomheder i lejet Ejendom. En fremlejetager vil således nyde beskyttelse i forhold til sin fremlejegiver, såfremt dennes lejemål er omfattet af erhvervsbeskyttelsesbegrebet 5. Da der, ved fremleje, er tale om to selvstændige retsforhold, et mellem udlejer og le- jer/fremlejegiver og et mellem lejer/fremlejegiver og fremlejetager, har fremlejetager ingen rettigheder mod udlejer, ved dennes opsigelse af lejer/fremlejegiver. Lejer/fremlejegiver har ikke pligt til at protestere mod udlejers opsigelse, men kan ri- sikere at ifalde erstatning efter de almindelige erstatningsregler, hvis ikke denne vare- tager fremlejetagers interesse Tidsbestemte lejemål Et tidsbestemt lejemål, er et lejemål, som på forhånd er aftalt til kun at vare et bestemt tidsrum. Et tidsbestemt lejemål er, som udgangspunkt uopsigeligt, da det er fastsat til at udløbe en forudbestemt fastsat dato. Erhvervsbeskyttelse er en beskyttelse som knytter sig til opsigelse, og da tidsbestemte lejemål er uopsigelige, finder erhvervsbe- skyttelsesbegrebet ikke anvendelse i tidsbestemte lejemål 7. 5 Jf. Anne Louise Husen og Tove Flygare: Lejemålets ophør og brugsrettens overgang Side Jf. Niels Gesner: Erhvervslejeret Side Jf. Preben Bang Henriksen og Stephan Muurholm: Erhvervslejeretten Side 247 Side 11 af 48

12 Såfremt et lejemål er tidsbestemt blot for at undgå erhvervsbeskyttelse, må tidsbe- grænsningen bortfalde og lejemålet anses som erhvervsbeskyttet Bevisbyrde Bevisbyrden, for at et erhvervslejemål er erhvervsbeskyttet, påhviler lejer. Det er altså op til lejer at bevise, at dennes lejemåls beliggenhed er af væsentligt betydning og vær- di for lejers virksomhed Aftale Bestemmelserne om erhvervsbeskyttelse er præceptive, og kan derfor ikke fraviges til skade for lejer. Har lejer dermed fra lejemålets begyndelse indgået aftale med lejer om, at lejemålet ik- ke kan anses som erhvervsbeskyttet, er denne aftale ugyldig. Hvis lejemålet senere vi- ser sig at være erhvervsbeskyttet, er lejer dermed berettiget til at modtage den erstat- ning, som han er berettiget til i et erhvervsbeskyttet lejemål. Såfremt der mellem lejer og udlejer er indgået aftale om, at erhvervslejemålet fra start er erhvervsbeskyttet, er dette ikke en aftale til skade for lejer, og aftalen er dermed gyldig 10. Medmindre det er aftalt mellem udlejer og lejer, at lejemålet er erhvervsbeskyttet, er det ikke muligt for parterne på forhånd, at få afklaret om lejemålet er omfattet af er- hvervsbeskyttelsen. Dette følger af dommen U Ø: U Ø: En udlejer havde ikke opsagt sin lejer, men ønskede at få denne til at aner- kende, at denne ikke var omfattet af reglerne om erhvervsbeskyttelse. Udlejer anlagde der- for sag hos boligretten med påstand om at lejer skulle anerkende ikke at være erhvervsbe- skyttet. Boligretten slog fast at udlejer ikke kunne få en sådan forhåndsgodkendelse og, at spørgsmålet først kunne prøves når der forelå en opsigelse af lejemålet. En afklaring af om erhvervslejemålet er erhvervsbeskyttet må dermed vente til, at le- jemålet afsluttes på baggrund af udlejers opsigelse, eller til der sker en ændring af leje- 8 Jf. Niels Gesner: Erhvervslejeret - Side Jf. Anne Louise Husen og Tove Flygare: Lejemålets ophør og brugsrettens overgang Side Jf. Niels Gesner: Erhvervslejeret Side 224 Side 12 af 48

13 vilkår efter erhvervslejelovens (som ikke finder anvendelse i erhvervsbeskyttet lejemål) Bedømmelsestidspunkt Indtil den nye erhvervslejelov blev indført, var det opsigelsestidspunktet, der var afgø- rende, for vurderingen af om en virksomhed var erhvervsbeskyttet. Efter 1. Januar 2000, er dette også udgangspunktet når der opsiges i forbindelse med erhvervslejelovens Skal der derimod, ved lejemålets begyndelse, laves en aftale indeholdende erhvervsle- jelovens 14 om vilkårsændringer, skal der ved lejemålets start tages stilling til, om le- jemålet er erhvervsbeskyttet eller ikke. Dette betyder, at hvis en virksomhed udvikler sig og med tiden opnår en stedlig afhængighed af lejemålets placering, har bestemmel- sen om erhvervsbeskyttelse, ifølge betænkning af 7. December 1999, ikke virkning. Dette da det, efter 14, var lejemålets begyndelse som var afgørende for lejemålets sta- tus 14. Dette synspunkt er Halfdan Krag Jespersen dog ikke enig i. Han anfører at gyldigheds- bestemmelsen om lejers erhvervsbeskyttelse kan påberåbes uafhængigt af forældel- sesreglen i 14. Endvidere gør han gældende, at den 5- årige forældelsesregel 15 for- mentligt ikke er gældende, da der er tale om et vedvarende kontraktforhold. Halfdan Krag Jespersen antyder dermed, at en prøvelse af erhvervsbeskyttelsesbegrebet ved lejemålets opsigelse, kan have retsvirkning, på trods af, at der ved lejemålets begyndel- se har aftalt 14. Dette også på trods af, at 14 har en gyldighedsbestemmelse, der be- stemmer, at lejemålet ikke må være omfattet af erhvervsbeskyttelse efter erhvervsleje- lovens Om 14 og hvornår man tager stilling til om et erhvervslejemål er erhvervsbeskyttet se afsnit 2.4 Bedømmelses- tidspunkt 12 Jf. Anne Louise Husen og Tove Flygare: Lejemålets ophør og brugsrettens overgang Side Folketingstidende Lovforslag 33 - Udvalgsbehandling bilag vedrørende Lov nr.33 boligudvalget Bilag Betænkning afgivet 7. December 1999 til lovforslag nr I dag den 3- årige forældelsesregel 16 Jf. Halfdan Krag Jespersen: Karnov 2007, erhvervslejelovens 14, stk. 3 - note 77 Side 13 af 48

14 2.5 Erstatning Ved opsigelse af et erhvervslejemål findes reglerne om erstatning og godtgørelse i er- hvervslejelovens 66 og 67. I et erhvervsbeskyttet lejemål er reglerne om erstatning præceptive, og kan dermed ikke fraviges ved aftale. Efter erhvervslejelovens 66 og 67 har lejere, i et erhvervs- beskyttet lejemål, ret til erstatning for faktisk lidt tab og på godtgørelse for goodwill, ved udlejers opsigelse 17. Er lejer ikke erhvervsbeskyttet skal der sondres mellem, om lejemålet er startet før den 1. januar 2000, eller efter. Har lejemålet taget sin begyndelse inden den 1. januar 2000, vil en virksomhed, som ikke er erhvervsbeskyttet ikke modtage erstatning. Er lejemålet derimod indgået efter den 1. januar 2000, er udgangspunktet, at lejer skal modtage erstatning, uanset om beliggenheden findes af væsentligt betydning og værdi for virksomheden eller ikke. Dette dog således, at der ydes en ekstra erstatning, hvis le- jer er erhvervsbeskyttet. For de ikke erhvervsbeskyttet lejemål er bestemmelsen dog deklaratorisk, og det kan være aftalt i lejekontrakten, at lejer, ved udlejers opsigelse, ikke skal modtage erstatning Jf. Karin Lauersen: Erhvervslejeret side jf. Preben Bang Henriksen og Stephan Muurholm: Erhvervslejemål, Rettigheder og pligter efter erhvervslejeloven Side Side 14 af 48

15 Kapitel Erhvervsbeskyttelsesbegrebet historisk Under en undersøgelse af retspraksis, er det vigtigt også at undersøge ældre retsprak- sis for at danne sig et helt indtryk. En forudsætning for at kunne undersøge ældre retspraksis er, at kende bestemmelsen om erhvervsbeskyttelse, og dermed også vide hvor hjemlen hertil tidligere har været. Et historisk afsnit er derfor afgørende for, at kunne finde frem til de steder, hvor hjemlen til erhvervsbeskyttelse tidligere har været, og dermed kunne sikre sig, at der bliver brugt relevant ældre retspraksis. Dette selvom der ikke nødvendigvis henvises til erhvervslejelovens 62, men måske en anden be- stemmelse, hvor hjemlen tidligere har været Lov om beskyttelse af Erhvervsvirksomheder i lejet Ejendom Erhvervsbeskyttelsesbegrebet fandtes allerede i midten af 1920 erne, både i den fran- ske og engelske lovgivning. Det var da også denne lovgivning, som i midten af 1930 erne gav inspiration til den danske lovgivning på området 19. I den danske lovgivning dukker erhvervsbeskyttelsesbegrebet op første gang i Lov om Beskyttelse af Erhvervsvirksomheder i lejet Ejendom af Baggrunden for denne lov findes i bemærkningerne til lovforslaget i Rigsdagstidende 1935/36 tillæg A II. Det følger heraf, at det findes, der er en tiltrængt særlig beskyt- telse af lejere af lokaler, som benyttes til erhvervsvirksomhed. Det bemærkes, at der er to hensyn at tage. Når en erhvervsdrivende gennem flere års arbejde har skabt sig en kundekreds, i en bestemt forretning på et bestemt sted, findes det ikke rimeligt, at den værdi der ligger heri, skal kunne overføres til andre. Dette bå- de hvis det er til udlejeren selv, eller til anden lejer, som ønsker at betale mere i leje, da denne kan få glæde af den allerede oparbejdet kundekreds. Det fastslås i bemærknin- gen at, En saadan Overtagelse af en Værdi, andre har skabt, bør ikke kunne ske gratis. Et andet hensyn der også bør tages er, hvor der ikke følger en lejer, som har interesse i 19 Rigsdagstidende 1935/36 tillæg A II spalte Lovtidende 1937 nr. 55, side 136 Side 15 af 48

16 kundekredsen og de værdier som den erhvervsdrivende ellers har oparbejdet. I en så- dan situation påføres der den erhvervsdrivende lejer et tab. I bemærkningerne til lovforslaget Lov om Beskyttelse af Erhvervsvirksomheder i lejet Ejendom fastslås det videre, at en lejer, som driver erhverv kan pådrages langt større skade/tab end den almindelige lejer. Dette medfører, at den erhvervsdrivende lejer står langt svagere end den almindelige lejer, hvorfor denne lettere kan udnyttes. Sammenfattet beskrives det, i bemærkningerne til lovforslaget, at grundtanken bag lovforslaget er, at det bør anerkendes, at den forretningsdrivende har en virkelig Ret over de af ham skabte Værdier. Dette således, at den erhvervsdrivende er beskyttet imod udnyttelse fra udlejers side og dermed på betryggende vis har vished om, at op- arbejdet værdier ikke blot bortfalder eller overføres til andre 21. Det fremgår af betænkning afgivet af folketingets udvalg den 28. februar 1936, at lov- forslaget Lov om Beskyttelse af Erhvervsvirksomheder i lejet Ejendom blev vedtaget af flertallet, med den begrundelse, at en lejers ejendomsret til de af ham oparbejdet værdier, der knytter sig til erhvervsvirksomhed, bør beskyttes. Et mindretal fandt beskyttelsen for vidtgående, og mente at denne beskyttelse kun burde gælde indenfor nærmere angivne arealmål, da der ikke i hele landet kunne være brug for denne beskyttelse. Et andet mindretal var enige i, at der var brug for sådan en beskyttelse af erhvervsvirksomheder i lejede lokaler, men fandt kun beskyttelsen nød- vendig for så vidt det gjaldt butikker 22. Med vedtagelse af lovforslaget blev det til Lov om Beskyttelse af Erhvervsvirksomhe- der i lejet Ejendom af 13. marts Denne lov søgte at beskytte alle lejere af lokaler, hvorfra de drev erhvervsvirksomhed. Dog blev der i lovens 1, stk. 2 indskrevet en stedlig begrænsning, således at beskyt- telsen kun gjaldt i København-, Frederiksberg- eller Gentofte kommune, i Købstad- 21 Rigsdagstidende 1935/36 tillæg A II spalte 2867 ff. 22 Rigsdagstidende 1935/36 Tillæg B spalte Side 16 af 48

17 kommune med mere end indbyggere eller en af disse kommuners forstæder 23. I lovens 1, stk. 4 fandtes ydermere en begrænsning. Denne bestemmelse begrænsede erhvervsbeskyttelsen fra, at gælde i lejemål vedrørende landbrugsejendomme, lejemål til brug på banegårde, i teatre, foreningsbygninger, forlystelsesetablissementer og lig- nende 24. Med Lov om beskyttelse af Erhvervsvirksomheder i lejet Ejendom, blev der nedsat en voldgift, som skulle tage stilling til, om et erhvervslejemål var erhvervsbeskyttet. Dom- stolens kompetence var dermed begrænset til udelukkende at tage stilling til om er- hvervsbeskyttelse af lejemålet var sandsynligt, og dermed skulle have lov at prøves hos den nedsatte voldgift. Før voldgiftsretten kunne fastslå et resultat, skulle voldgiftsrettens formand forsøge at mægle et forlig mellem udlejer og lejer. Forliget skulle enten indeholde vilkår hvorpå lejemålet kunne fortsætte, eller aftale fraflytning med en passende erstatning. Hvis der mellem parterne blev opnået et forlig, skulle dette underskrives af begge par- ter og indføres i voldgiftsrettens retsbog for at være gyldigt. Forliget havde efterføl- gende samme gyldighed som en ny lejeaftale, eller ophævelse af lejekontrakten med erstatning begge kunne efter Lov om beskyttelse af Erhvervsvirksomheder i lejet Ejendom tvangsfuldbyrdes. Såfremt der ikke blev indgået et forlig, som såvel udlejer som lejer, kunne tilslutte sig, var det op til voldgiftsretten, ved kendelse, at afgøre om lejemålet skulle være uopsige- ligt i en fastsat bestemt periode op til 5 år (og i ganske særlige tilfælde op til 8 år) eller om lejemålet skulle ophøre (med eller uden erstatning). Dersom lejemålet blev bestemt til at ophøre med erstatning, skulle en del af erstatnin- gen tilbagebetales til udlejer. Dette hvis lejer indenfor et fastsat tidsrum, op til 3 år, og indenfor en af voldgiftsretten fastsat radius fra det tidligere lejemål, fandt nye lokaler, hvorfra lejers erhvervsvirksomhed kunne drives I 1, stk. 3 fandtes en undtagelse, hvor også andre købstadskommuner eller bymæssig bebyggelse kunne være omfattet af erhvervsbeskyttelse, hvis kommunalbestyrelsen havde indstillet hertil ved Indenrigsministeren og den- ne havde godkendt. 24 Lovtidende 1937 Side Lejelovene med kommentarer af O. I. Kaarsberg og A. Gøtzshe (1941) Side 223 ff. Side 17 af 48

18 3.0.2 Lejeloven Ved lov om leje af 1951, blev reglerne om erhvervsbeskyttelse skrevet ind i den almene lejelov. Daværende kapitel 12 i lejeloven af 1951, afløste lov om beskyttelse af Er- hvervsvirksomheder i lejet Ejendom af 13. Marts Med dette nye kapitel i lejelo- ven fulgte samtidig forskellige ændringer vedrørende erhvervsbeskyttelse. Først og fremmest blev erhvervsvoldgiftsretten nedlagt som en selvstændig ret, og alle afgørelse skulle efter 1951 træffes af boligretterne. Der fulgte dog en særlig procedure når spørgsmålet drejede sig om erhvervsbeskyttelse. Dette således, at afgørelsen, ved- rørende spørgsmål om erhvervsbeskyttelse, tiltrådtes af lægdommere, valgt af parter- ne for hver sag. Desuden blev den stedlige begrænsning for erhvervsbeskyttelsen slettet ved indførelse af erhvervsbeskyttelsen i lejelovens kapitel 12. Erhvervsbeskyttelse kunne altså efter 1951 påberåbes i alle erhvervslejemål. Det var derefter op til retten, i hvert enkelt til- fælde at vurdere, om erhvervslejemålet efter sagens omstændigheder skulle beskyt- tes 26. Med ovenstående ændringer svarer lejeloven af 1951s 90 til Lov om beskyttelse af Erhvervsvirksomheder i lejet Ejendoms 1, stk. 1 og Ved ændringer af lejeloven i 1955, forblev bestemmelsen om erhvervsbeskyttelse uændret i I 1958 skete igen ændringer af lejeloven. Ved lov nr. 355 af 27. december 1958, blev bestemmelsen om erhvervsbeskyttelse i lejelovens kapitel 12, men blev flyttet til 74. Selvom hjemlen blev flyttet fra lejelovens 90 til lejelovens 74, forblev bestemmelsen uændret 29. Ved lov nr. 23 om leje af 14. februar 1967, blev lejeloven væsentligt ændret. Dette gjaldt også bestemmelsen om erhvervsbeskyttelse. Ordlyden blev ændret til én para- graf, 16, omhandlende både erhvervsbeskyttelse, proces og erstatning. Altså en 26 Lejeloven med kommentarer af Bent Fischer (1951)- Side 45 ff. 27 Lejeloven med kommentarer af Arne Frederiksen og Knud Ehlers (1955) Side Lejeloven med kommentarer af Arne Frederiksen og Knud Ehlers (1955) Side 214 ff. 29 Lejeloven med kommentarer af Knud Ehlers og Arne Blom (1959) Side 229 ff. Side 18 af 48

19 sammenskrivning af tidligere loves hovedbestemmelse om erhvervsbeskyttelsen og de efterliggende bestemmelser omhandlende proces og erstatning. Endvidere bortfaldt begrænsning af type af lejemål, som kunne erhvervsbeskyttes. Ef- ter 1967 var således også landbrugsejendomme, lejemål til brug på banegårde, i teatre, foreningsbygninger, forlystelsesetablissementer og lignende omfattet af erhvervsbe- skyttelsesbegrebet 30. I stedet for afgrænsningen af typer af lejemål, blev der i 16, stk. 4 indskrevet hjælpe - kriterier, som der kunne lægges vægt på, under en sag hos bolig- retten. I stk. 4 nævnes blandt andet, at der kunne lægges vægt på hvor længe erhvervs- virksomheden havde været i de lejede lokaler, værdien af kundekreds, det nettoover- skud forretningen havde givet pr. år, samt lejers forhold til udlejer 31. Med ændringerne i lejeloven af 1967 blev det også vedtaget, at spørgsmål om er- hvervsbeskyttelse ikke længere skulle underkastes en speciel procedure. Efter 1967 skulle alle spørgsmål vedrørende erhvervsbeskyttelse indbringes for den ordinære bo- ligret 32. I 1979 blev lejeloven endnu engang ændret, denne gang ved lov nr. 237 af 8. Juni Også ved denne lovændring blev bestemmelsen om erhvervsbeskyttelse ændret, og er fra 1979 at finde i lejelovens kapitel om opsigelse nærmere bestemt 88. Bestemmelsen blev igen kortet ned, og bestemmelserne om f.eks. erstatning var igen at finde i de efterfølgende paragraffer. Ud over at tidligere 16 blev splittet op, er principperne om erhvervsbeskyttelse, i le- jeloven af 1979s 88 de samme som i lejeloven af I 88, stk. 2 er der, ligesom i tidligere 16, stk. 4, oplistet nogenlunde samme hjælpe - kriterier til, hvornår en lejer anses som værende erhvervsbeskyttet 33. I skrivende stund har bestemmelsen om erhvervsbeskyttelse i lejeloven ikke ændret sig siden lejelovsændringen i 1979, og bestemmelsen er altså i dag fuldstændigt iden- tisk med lejeloven af 1979s 88 om erhvervsbeskyttelse. 30 Lejelovene af med kommentarer af Knud Ehlers og Arne Blom m.fl. (1968) Side Lejelovene med kommentarer af Knud Ehlers og Arne Blom m.fl. (1968) Side 121 ff. 32 Lejeloven med kommentar af Bent Nielsen (1970) Side Lejelovene med kommentarer af H. Kallehauge og Arne Blom (1980) Side 334 ff. Side 19 af 48

20 3.0.3 Erhvervslejeloven I 1999 blev der lavet en selvstændig lov om erhvervslejemål Lov nr. 934 om leje af erhvervslokaler mv., som trådte i kraft den 1. Januar Formålet med den nye erhvervslejelov var, at sikre et mere smidigt og velfungerende erhvervslejemarked. Dette medførte, at med denne lov blev en række bestemmelser som tidligere var ufravigelige, gjort deklaratoriske. Dette for at tilgodese behovet for, at aftaleforhold mellem to sagkyndige parter kunne tilpasses. Bestemmelsen om er- hvervsbeskyttelse er dog stadigvæk præceptiv, og dermed ikke noget, som kan fraviges ved aftale 34. Med denne nye lov blev også hjemlen til erhvervsbeskyttelse af erhvervslejemål flyttet. Efter 1999 skal hjemlen findes i erhvervslejelovens 62. Erhvervslejelovens 62 er stort set identisk med lejelovens 88, den eneste forskel er, at der i lejelovens 88, stk. 2, fortsat er indsat, forretningens nettooverskud, vægti- ge indvendinger mod lejerens person eller forretningsførelse, hans behandling af de le- jede lokaler og hans forbedring af disse. Ifølge lovforslagets bemærkninger var der ik- ke, med denne ændring, tilsigtet nogen realitetsændring, blot en slags modernisering af bestemmelsen 35. Formålet med både Erhvervslejelovens 62 og lejelovens 88 er at beskytte erhvervs- lejere. Forskellen i de to bestemmelser vedrører hvilke type lejemål de anvendes på. Er lejemålet udlejet til erhvervslejere, findes hjemlen i dag i erhvervslejelovens 62, mens hjemlen for erhvervsbeskyttelse af blandede lejemål findes i lejelovens 88. Det er med erhvervslejelovens 66, blevet bestemt, at ikke kun erhvervsbeskyttede le- jere skal modtage erstatning ved opsigelse af sit lejemål. Herefter skal også ikke- erhvervsbeskyttede lejere ydes erstatning (medmindre andet er aftalt). Dette dog såle- 34 Folketingstidende Lovforslag nr Fremsættelsestale af daværende by- og boligminister Jytte Andersen 35 Folketingstidende Tillæg A 1012 spørgsmål.1 Side 20 af 48

Erhvervsbeskyttelsesbegrebet

Erhvervsbeskyttelsesbegrebet Erhvervsbeskyttelsesbegrebet - En afgrænsning af den beskyttede personkreds Aalborg Universitet 29. maj 2008 10. semester, Erhvervsjura Tanja Maria Bech, Stud.Merc.Jur. Kandidatafhandling Lejeret Vejleder:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse

Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse Eksamensspørgsmålet Erhvervslejeret Udlejers adgang til at foretage arbejder i og omkring det lejede herunder udlejers ret til forbedringsforhøjelse.

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

Titelblad. Lejerskifte med henblik på afståelse til kapitalselskaber. Tenant Shifts with a view on Transfer to Capital Companies.

Titelblad. Lejerskifte med henblik på afståelse til kapitalselskaber. Tenant Shifts with a view on Transfer to Capital Companies. Titelblad Titel: Lejerskifte med henblik på afståelse til kapitalselskaber Engelsk titel: Tenant Shifts with a view on Transfer to Capital Companies Vejleder: Louise Faber Retsområde: Lejeret Antal sider:

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

I henhold til Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning på møde den 2. februar 2015 udarbejdes notat vedr. erhvervslejemålene på Køge Marina.

I henhold til Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning på møde den 2. februar 2015 udarbejdes notat vedr. erhvervslejemålene på Køge Marina. NOTAT Dato Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Erhvervslejemål på Køge Marina I henhold til Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning på møde den 2. februar 2015 udarbejdes notat vedr. erhvervslejemålene

Læs mere

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt.

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt. DOM Afsagt den 18. november 2014 i sag nr. BS 27B-3060/2013: Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 27B-3060/2013: Pensionskassen for Sygeplejersker c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé 76

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 1.1 AFGRÆNSNING... 2 1.2 METODE... 3 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 3.1 INDGÅELSE AF EN LEJEAFTALE... 7 3.2 UFRAVIGELIGE REGLER

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Hvornår er huslejen betalt?

Hvornår er huslejen betalt? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

Lejeaftalens indgåelse

Lejeaftalens indgåelse Eksamensspørgsmålet: Lejeaftalens indgåelse Introduktion Aftaleretlige problemstillinger Betalinger ud over lejen Husorden Intertemporale regler Lejeaftalens indgåelse Erhvervslejeret Lejeretten er indenfor

Læs mere

Lejerens midlertidige fuldstændige fremlejeret. Juridisk kandidatspeciale - Lejeret

Lejerens midlertidige fuldstændige fremlejeret. Juridisk kandidatspeciale - Lejeret Lejerens midlertidige fuldstændige fremlejeret Juridisk kandidatspeciale - Lejeret Anne Mortensen og Matilde Christensen Aalborg Universitet Onsdag den 10. maj 2017 Titelblad Uddannelse: Jura, Aalborg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

Opsigelse af lejeaftalen

Opsigelse af lejeaftalen Opsigelse af lejeaftalen Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Opsigelse af lejeaftalen Tidsbestemte lejeforhold Opsigelse Aftaler om genforhandling Introduktion Tidsbestemte EL 63 Lejeaftaler kan være tidsbestemte

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

LEJE AF FAST EJENDOM:

LEJE AF FAST EJENDOM: LEJE AF FAST EJENDOM: Brugsret og servitutret - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over en andens formuegode. Mod vederlag = leje culpaansvar

Læs mere

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 Sag 3/2010 (1. afdeling) Jørgen Nørgaard (advokat Janus Fürst) mod Alm. Brand Ejendom II A/S (advokat Carl Henrik Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens Andelshavernes retsstilling efter tvangssalg af andelsboligforeningens ejendom Om mig Cand.jur. fra Aarhus Universitet, februar 2012 Speciale: Lejevilkårene for tidligere andelshavere efter Andelsboligforeningslovens

Læs mere

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292]

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] KAP17-LBKG 2010-08-11 nr 961 Almenlejeloven Page 1 of 12 KAP17 Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] 96 293) I kommuner med almene boliger nedsættes et eller flere beboerklagenævn til afgørelse af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 Sag 60/2017 A og B, C og D (advokat Niels Peter Lindhard for alle) mod Totalkredit A/S (advokat Per Nykjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om leje

Forslag. lov om ændring af lov om leje Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen Forslag til lov om ændring af lov om leje (Friplejeboliger i lejede lokaler)

Læs mere

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger).

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). D O M Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). 23. afd. nr. B-2932-16: Location A/S (advokat Lars Langkjær) mod Grundejernes

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme...

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ERHVERVSEJENDOMME Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... 4 Er lejer forpligtet til at betale

Læs mere

Brugen af sammenligningslejemål ved vurderingen af markedslejen

Brugen af sammenligningslejemål ved vurderingen af markedslejen Brugen af sammenligningslejemål ved vurderingen af markedslejen Ann kristin Havnegjerde STUDIENUMMER: 20114198 Vejleder: Louise Faber Titelblad Eksamen: Kandidateksamen Uddannelsessted: Aalborg Universitet

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Nr. 4 December 2009. Indhold:

Nr. 4 December 2009. Indhold: Indhold: 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør kræve betaling for manglende istandsættelse og retablering, selv om istandsættelses- og retableringsarbejderne ikke udføres? 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Markedsleje. Erhvervslejeret

Markedsleje. Erhvervslejeret Markedsleje Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Markedsleje Vilkårsændringer i vedvarende kontraktforhold. Aftalt uopsigelighed. Lejefastsættelse og regulering i uregulerede kommuner. Introduktion Fastsættelse

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Thoravej 4, st.1 2400 København NV. Sólveig Björk Thoravej 4A 2400 København NV. Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 2400 København NV

Thoravej 4, st.1 2400 København NV. Sólveig Björk Thoravej 4A 2400 København NV. Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 2400 København NV Side 1 Stævning Som advokat for Zsolt Krausz Thoravej 4, st.1 Sólveig Björk Thoravej 4A Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 Simon Bullinger Thoravej 4, 1. indstævner jeg hermed E/F Rentemestergården c/o formand

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 14. maj 2014 Fonden Erhvervsdrivende Fond (herefter Fonden ) om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til

Læs mere

»Forpagtningsaftaler«og lejelovgivningens anvendelsesområde

»Forpagtningsaftaler«og lejelovgivningens anvendelsesområde »Forpagtningsaftaler«og lejelovgivningens anvendelsesområde af Jakob Juul-Sandberg 1. Introduktion Lejeaftalen er en formueretlig aftale. Såvel i forbindelse med indgåelsen af lejeaftalen som under aftalens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

Husorden. - Vær velkommen

Husorden. - Vær velkommen Husorden - Vær velkommen Hvad er en husorden og hvad er formålet med denne? En husorden Hviler på beboernes fælles beslutning vedtages af afdelingsmødet, jf. LAB 40 Ændres af afdelingsmødet efter initiativ

Læs mere

Boligreguleringsloven, 8

Boligreguleringsloven, 8 8 - LBKG 2010-08-11 nr 962 Boligreguleringsloven Page 1 of 20 Boligreguleringsloven, 8 Kap. VI. Huslejenævn 334_ 35 SJ^ 335) I alle kommuner nedsættes et eller flere huslejenævn til afgørelse af tvister

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening

Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening Boligministeriet havde givet udtryk for, at bestemmelsen i 17 i ministeriets bekendtgørelse om almennyttig boligvirksomhed, hvorefter en

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 Sag 274/2013 UngBo Danmark A/S under rekonstruktion (advokat Stephan Muurholm) mod A (advokat Flemming Wahrén, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 Sag 143/2016 Boligforeningen PM (advokat Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen) mod A (advokat Jens Preben Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

Det lejedes værdi i boliglejemål

Det lejedes værdi i boliglejemål i boliglejemål Jakob Juul-Sandberg Adjunkt, ph.d. Syddansk Universitet, Odense Baggrund Ph.d. afhandling»det lejedes værdi«en analyse af begrebet det lejedes værdi i forbindelse med huslejefastsættelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro 1 Svar på spørgsmål 3 Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr forbrug på lejemål: Vi har desværre ikke opgjort tallene pr station, men det kan selvfølgelig gøres såfremt det ønskes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Det lejedes benyttelse og succession på lejerside

Det lejedes benyttelse og succession på lejerside Det lejedes benyttelse og succession på lejerside Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Det lejedes benyttelse og succession på lejerside Det lejedes benyttelse Afståelse og fremleje Konkurrencebeskyttelse

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Kandidatspeciale - Lejeret. Lejelovens væsentlighedsvurdering. leje eller anden pligtig pengeydelse

Kandidatspeciale - Lejeret. Lejelovens væsentlighedsvurdering. leje eller anden pligtig pengeydelse Kandidatspeciale - Lejeret Lejelovens væsentlighedsvurdering ved lejerens misligholdelse med betaling af leje eller anden pligtig pengeydelse Mette Kroer & Caroline Krogh 2012 Titelblad Specialets titel:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere