NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4"

Transkript

1 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en højere salgsværdi end en tilsvarende bolig med bopælspligt. I praksis er det vanskeligt at bevare denne øgede værdi, hvis boligen udlejes. Artiklen belyser problemstillingen. Landets kommuner kan beslutte, at boligerne i de respektive kommuner skal være omfattet af boligreguleringslovens forbud mod at boliger står tomme, også kaldet bopælspligt. Ifølge Velfærdsministeriet har 78 ud af landets 98 kommuner sat reglerne om bopælspligt i kraft. Reglerne om bopælspligt har derfor relevans for størstedelen af landets ejendomme. Reglerne om bopælspligt har grundlæggende til formål, at dæmme op for den generelle mangel på lejeboliger. Bopælspligt medfører, at ejeren af en ledig bolig, som hidtil har været anvendt hel eller delvis til helårsbeboelse, er forpligtet til at udleje eller selv anvende boligen til beboelse. Anvendelse af en bolig til beboelse kræver ifølge praksis, at boligen anvendes til natophold i mere end halvdelen af året. Det anses normalt for den praktiske hovedregel, at en bolig har været anvendt til helårsbeboelse, når der har været foretaget en folkeregistertilmelding på adressen. Hvis ejeren ikke udlejer en ledig bolig med bopælspligt til beboelse inden for en frist på seks uger, er ejeren forpligtet til at orientere kommunen herom. Med mindre boligen er ledig på grund af, at ejeren foretager ombygning eller forsøger at sælge boligen, kan kommunen anvise en lejer til boligen. Med 195 jurister og en samlet medarbejderstab på 345 er Plesner et af landets førende internationale advokatfirmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste advokatfirma det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov for erhvervsjuridisk rådgivning. 1

2 Lokalplanens bestemmelser om anvendelse Som nævnt bliver en ejendom først omfattet af reglerne om bopælspligt på det tidspunkt, hvor denne har været anvendt helt eller delvist til helårsbeboelse. I den sammenhæng er det særligt interessant, at en række boliger ifølge lokalplanen ikke nødvendigvis skal anvendes til helårsbeboelse. Dette har eksempelvis været tilfældet for en del af det byggeri, som gennem de seneste år er opført i Ørestaden, København. Det anses i almindelighed at øge en boligs værdi, at denne ikke er undergivet bopælspligt. Udlandsdanskere, forskere eller andre, som ønsker en sekundær bolig eksempelvis i en af landets storbyer, vil ikke have mulighed for at erhverve en bolig omfattet af reglerne om bopælspligt til lejlighedsvis overnatning uden samtidig at acceptere en betydelig risiko for, at kommunen anviser en lejer til boligen på en tidsubestemt lejekontrakt. En sådan tvangsudlejning vil typisk påvirke boligens værdi meget negativt og umuliggør i sagens natur den påtænkte anvendelse. At boliger uden bopælspligt almindeligvis anses for at være særligt attraktive afspejler sig bl.a. i salgsopstillinger for sådanne boliger. Det ses også, at boliger uden bopælspligt udbydes til priser, som ligger betydeligt over priser på tilsvarende boliger med bopælspligt. Sommerhuslovens bestemmelser I en række tilfælde har ejendomsinvestorer erhvervet en eller flere lejligheder uden bopælspligt med videresalg for øje. I et stagnerende ejendomsmarked er det nærliggende at overveje, hvilke muligheder der er for at udleje en sådan bolig, uden at risikere at ejendommen omfattes af reglerne om bopælspligt. Ejendomsinvestoren bør i den forbindelse være opmærksom på sommerhuslovens bestemmelser (lovbekendtgørelse nr. 785 af 21. juni 2007 om sommerhuse og campering mv.). Sommerhusloven blev oprindeligt indført i 1972 for at sikre samfundets indseende med arealanvendelsen særligt i det åbne land og i områder af betydning for befolkningens rekreative interesser. Sommerhusloven indeholder dog endvidere en begrænsning i selskabers muligheder for at erhverve fast ejendom til rekreativ anvendelse, herunder for at undgå at det generelle forbud mod ud- 2

3 lændinges erhvervelse af fast ejendom bliver omgået ved, at erhvervelsen sker gennem et selskab. Uanset at reglerne herom er indeholdt i den såkaldte sommerhuslov, som primært sigter mod at regulere erhvervelsen af sommerhuse, finder reglerne som udgangspunkt anvendelse på erhvervelse af og udlejning af alle typer boliger til andet end helårsbeboelse, herunder boliger uden bopælspligt. Bestemmelserne i sommerhusloven indebærer, at selskaber ikke uden tilladelse fra miljøministeren kan erhverve eller udleje boliger til andet end helårsbeboelse. Endvidere kan fysiske personer ikke udleje boliger erhvervsmæssigt uden forudgående tilladelse og heller ikke uden forudgående tilladelse udleje boliger ikke-erhvervsmæssigt for et længere tidsrum end et år. Overtrædelse af sommerhuslovens regler sanktioneres med bøde og aftaler indgået i strid med loven er ugyldige. Miljøministeren har i praksis forvaltet dispensationsmuligheden meget restriktivt, og der er således i praksis en betydelig risiko for at der ikke kan opnås dispensation. Sammenfatning Ved erhvervelse af boliger uden bopælspligt med henblik på videresalg for øje bør der - særligt i et stagnerende boligmarked allerede i forbindelse med erhvervelsen fokuseres på, hvilke muligheder der er for på et senere tidspunkt at udleje boligen i en kortere eller længere periode, uden at boligen dermed bliver omfattet af bopælspligt. Sommerhusloven sætter snævre begrænsninger for disse muligheder, idet loven opstiller krav om, at erhvervsmæssig udlejning af boliger til andet end helårsbeboelse kræver tilladelse. Ved udlejning til helårsbeboelse bliver boligen i størstedelen af landets kommuner omfattet af reglerne om bopælspligt. Inden for sommerhuslovens rammer har et selskab reelt kun mulighed for at undgå bopælspligten ved at undlade at udleje boligen. Hvis ejeren er en fysisk person, har denne desuden mulighed for, inden for sommerhuslovens rammer, enten selv at anvende boligen til andet end helårsbeboelse eller ikkeerhvervsmæssigt at udleje boligen til dette formål i op til et år. Øvrig udlejning til andet end helårsbeboelse kræver tilladelse fra miljøministeren. 3

4 Købesummen bør fastsættes under hensyntagen hertil, og i en række tilfælde kan der stilles spørgsmålstegn ved, om manglende bopælspligt altid er værdiforøgende. Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål Af advokat Martin Jastram Ved erhvervslejelovens ikrafttræden blev der givet udlejer adgang til under opfyldelsen af en række betingelser at kræve vilkårene i en erhvervslejekontrakt genforhandlet. Hvorvidt en udlejer kan kræve lejekontrakten genforhandlet afhænger ikke alene af, hvad der er aftalt i lejekontrakten mellem lejer og udlejer, men tillige af om betingelserne i erhvervslejelovens 14 er opfyldt. Erhvervslejeloven trådte i kraft den 1. januar Erhvervslejeloven gælder for alle erhvervslejekontrakter indgået efter lovens ikrafttræden samt med visse undtagelser for erhvervslejekontrakter indgået før lovens ikrafttræden. Ved erhvervslejelovens ikrafttræden blev der indført en lejeretlig nyskabelse, idet lovens 14 introducerer en lovhjemlet adgang for udlejer til at kræve lejekontrakten genforhandlet og eventuelt at opsige denne, såfremt en række betingelser er opfyldt. Bestemmelsen kan tidligst anvendes 8 år efter lejeforholdets ikrafttræden. Det må således forventes, at der i de kommende år vil dukke sager op vedrørende fortolkning af bestemmelsen. Der findes ikke en tilsvarende bestemmelse i erhvervslejeloven om, at en lejer skal kunne kræve vilkårene for lejekontrakten genforhandlet, men da erhvervslejeloven bygger på en høj grad af aftalefrihed mellem parterne, vil en sådan aftale frit kunne indgås. I det følgende vil der blive redegjort for indholdet af erhvervslejelovens 14 samt for betingelserne for anvendelse af bestemmelsen. 4

5 Retsvirkningen af erhvervslejelovens 14 Betydningen af, at erhvervslejelovens 14 er vedtaget mellem parterne, er i al væsentlighed, at en udlejer, såfremt en række betingelser er opfyldt, kan stille krav om ændring af et eller flere vilkår i lejeforholdet og opsige dette, såfremt enighed ikke kan opnås. Bestemmelsen omfatter principielt alle lejekontraktens vilkår, herunder også forhold, der har væsentlig betydning for lejer, og som kan have været en del af lejers forudsætninger for oprindeligt at indgå lejekontrakten, f.eks. lejemålets størrelse. Man kan således forestille sig en situation, hvor en udlejer stiller krav om, at lejemålet skal indskrænkes eller udvides, eller at en eksisterende afståelses- eller fremlejeret begrænses. Bestemmelsen vil principielt også kunne anvendes til at forhøje lejen, idet det dog må forventes, at parterne primært vil anvende de i erhvervslejeloven allerede eksisterede regler om lejeregulering. Det kan have yderst vidtrækkende konsekvenser for lejeren, hvis parterne ikke kan nå til enighed om vilkårsændringen, idet udlejer i givet fald er berettiget til at opsige lejekontrakten. Er bestemmelsen vedtaget mellem parterne, stilles udlejeren således favorabelt, idet den lejer, der ikke ønsker at fraflytte lejemålet, i realiteten kan være tvunget til at acceptere et forringende lejevilkår. Lejers eneste mulighed for at imødegå en i øvrigt gyldigt varslet vilkårsændring vil være at påberåbe sig, at vilkåret er urimeligt, og at vilkåret dermed skal tilsidesættes i medfør af erhvervslejelovens 7, jf. aftalelovens 36. Betingelser for anvendelse af erhvervslejelovens 14 Som det fremgår af ovennævnte, er retsvirkningen af bestemmelsens vedtagelse, at udlejer er berettiget til at opsige lejekontrakten, hvis lejer ikke vil acceptere et ændret vilkår. Konsekvenserne er således vidtrækkende for lejer, og 5

6 man har derfor fra lovgivers side opstillet en række formkrav, der skal opfyldes, inden bestemmelsen kan anvendes. Det er for det første en forudsætning for udlejers anvendelse af genforhandlingsadgangen i erhvervslejelovens 14, at det skriftligt er aftalt mellem parterne, at bestemmelsen finder anvendelse på lejeforholdet. Det skal endvidere udtrykkeligt fremgå, at udlejer har ret til at opsige lejeforholdet, og om lejer i tilfælde af udlejers opsigelse har krav på erstatning. Ovennævnte formkrav er egentlige gyldighedsbetingelser, hvilket vil sige, at en udlejer ikke vil kunne støtte ret på en aftale om genforhandling, hvis et eller flere af formkravene ikke er opfyldt. Det er tillige væsentligt at bemærke, at erhvervslejelovens 14 ikke finder anvendelse på de såkaldte erhvervsbeskyttede lejemål, som f.eks. strøgbutikker m.v. Bestemmelsen er beskyttelsespræceptiv for lejer, hvilket betyder, at bestemmelsen ikke kan fraviges til skade for lejer, og at det således ikke gyldigt kan aftales, at bestemmelsen skal finde anvendelse for et erhvervsbeskyttet lejemål. Genforhandlingsadgangen efter erhvervslejelovens 14 kan tidligst bringes i anvendelse 8 år efter lejemålets ikrafttræden og tidligst 8 år efter det tidspunkt, hvor en ændring af lejevilkårene efter bestemmelsen sidst er trådt i kraft. Bestemmelsen kan endvidere tidligst få virkning 4 år efter det tidspunkt, hvor en lejeforhøjelse efter reglerne om regulering af lejen til markedsleje i henhold til erhvervslejelovens 13 er trådt i kraft. Som nævnt indledningsvist blev bestemmelsen indført ved erhvervslejelovens ikrafttræden den 1. januar Da bestemmelsen tidligst kan anvendes 8 år efter lejekontraktens ikrafttræden, må det påregnes, at der i de kommende år vil dukke sager op vedrørende fortolkningen og rækkevidden af bestemmelsen. Der er en meget stor grad af aftalefrihed i erhvervslejeloven. Da der endnu ikke foreligger retspraksis på området, er det uvist, hvorledes domstolene vil fortolke bestemmelsen. Det må dog antages, at domstolene vil være tilbageholdende med at afvise en vilkårsændring som værende urimelig, med mindre der er tale om åbenbart urimelige forhold. 6

7 Det må derfor under alle omstændigheder klart anbefales, at parterne forholder sig kritisk til, om bestemmelsen skal gælde i lejeforholdet, idet konsekvenserne for lejer kan være betragtelige. Kontakt vores advokater på telefon , eller på nedenstående adresser: Advokat, partner Leif Djurhuus Advokat, partner Peer Meisner Advokat, partner Jakob Schou Midtgaard Advokat, juniorpartner Anders Friis Advokat, associeret partner Jette Tang Advokat Abid Khan Advokat Lars Pærregaard Advokat Peter Ledager Advokat Jimmy Scavenius Lang Advokat Jeppe Holt Advokat Thomas O. Q. Krüger Advokat Martin Jastram Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed. 7

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere 1. Introduktion Danske små og mellemstore virksomheder, som allerede har opnået en vis eksportaktivitet, står jævnligt foran spørgsmålet,

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Boligejerskabsmodeller

Boligejerskabsmodeller Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber,

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie Tilbagekaldelse af spanske oliven I forbindelse med produktionen af nogle sorte oliven i Spanien sker der en fejl i produktionsprocessen. Fejlen indebærer,

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere