Forsidehenvisning. Den kreative branche lever uden løn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsidehenvisning. Den kreative branche lever uden løn"

Transkript

1 Forsidehenvisning Denkreativebrancheleverudenløn Mangebilledkunstnerefårikkeløn.Foto:CecilieWortziger Kunstnere,arkitekterogflerekreativefagfolkrisikereratendeunderellertætpå fattigdomsgrænsen.deterendekonsekvenser,derfølgermedudbredelsenaf ulønnetarbejdskraftindenfordenkreativebranche.detmenerfagforeningerog brancheorganisationer. AfCecilieWortzigerKristensenogCecilieJonassenHaahr Hårdtarbejde,meningenløn.Detervilkåreneformange,derforsøgeratfindefodfæstei denkreativebranche.resultateterøkonomiskustabilitetogetskævtarbejdsmarked, lyderdetfrafagforeninger.alligevelbliverdetvoksendeproblemikkeløst. Dererenforventningom,atvigørtingenegratis.Menviharstadigbørniinstitutionerog skalstadiginettooghandleind, sigermariethamsformand,ungekunstnereog Kunstformidlere. Enklodsomfodenpåfagforeningerne Påtrodsafkendskabtilproblemetkanfagforeningerikkeændrepåforholdene.Megetfå fortælleromderesoplevelsermedulønnetarbejde,ogoftebliverfolkansatpåenmundtlig aftale.fagforeningerneråberderforomhjælp,fordefrygterforderesmedlemmersog fagetsfremtid. Somfagforeningerulønnetarbejdeetafvoresstoreproblemer.Hviskunstnernekræver enkontraktellerenløn,såkommerderbareenandenoggørdetgratis.derforfårvi sjældentnogenhenvendelser, sigerjanballing,formanddanskebilledkunstneres Fagforening. Anslag:1451

2 Problemudredendeartikel Denkreativebrancheliderunderulønnetarbejdskraft Langearbejdsdageerikkenødvendigvisligmedengodlønseddel.Foto:CecilieWortziger Kreativemenneskertilbyderderesarbejdskraftforingenpenge,dadetgiverdem mulighedforatbevisederespassionogværd.mendenudbredtetendensskaberet arbejdsmarked,hvorlønogvilkårikkelængereharbetydning.fagforeningerneeri vildrede. AfCecilieWortzigerKristensenogCecilieJonassenHaahr HverdagiethalvtårharSaraKierhjulpetenarkitektvirksomhedmedatgørederes modellerklartilenstorarkitektkonkurrence.påtrodsafsitstorearbejde,betaler virksomhedenhendeikkeenkrone. Tendensenbredersigindenforflerekunstneriskefag.Hvisduvilindidenkreative branche,såmåduarbejdeulønnet.fagforeningernekendertilproblemet,menudeaf standtilatgørenogetserdepåfrasidelinjen. Vikendertiltegnestuer,derbenyttersigafgratisarbejdskraft.Menvikanikkeanmelde dem,forvifårmegetfåhenvendelserfravoresmedlemmer.nårvisåfårenhenvendelse, såerdokumentationenikketilstrækkelig, sigerformandforforbundetarkitekterog Designere,PeterToftsø. Fattigdomforude Arkitektbranchenerikkealeneomatbenytteulønnetarbejdskraft.Enrundspørge foretagetafpolitikenfra2012viste,atover80procentudafknap400billedkunstnere jævnligthararbejdetgratis.

3 Detskaberengruppeafmennesker,derleverunderellertætpåfattigdomsgrænsen, menermariethams,formandforungekunstnereogkunstformidlere. Damangeansættelserikkeerfastestillinger,menofteerpåbaggrundafenmidlertidig kontrakt,haretovertalafdekreativefagforeningerikkeenoverenskomst.uden overenskomstererderesmedlemmerikkesikretenløn. IfølgeMarieThamsbliverbilledkunstnereofteudsatforenforventningom,atdegernevil gørealtgratis,ogatdesamtidigskalværetaknemmeligeforatfålovtilatudstillepået prestigefyldtudstillingssted.denforventningkenderformandfordanskebilledkunstneres FagforeningJanBallingogsåtil. Tilenkunstudstillingderfårkunsthistorikerne,pedellerne,elektrikerneog fragtmændeneløn.mendemderskallevereindholdet,defårofteikkeenøre, sigerjan Balling. Faglighedendaler Skiftendeansættelserogulønnedejobserenudfordring.Derforersidejobsimere lønsikredebrancherofteennødvendighed. Nårdedanskekunstnereernødsagettilattjenepengevedsidenafderesprojekter,gårdet udoverprofessionalismen.detmenerjanballing. IfølgespecialkonsulentiForbundetforArkitekterogDesignere,IbSander Hansen,daler faglighedenogså,fordikreativearbejdspladsererstatterfastansættelsermedulønnede stillinger. Hvisentegnestuekørerlidtpåpumperneogderforskalfyre,såfyrerdetreansatte arkitekter.istedetblivertrepraktikantersattilatvaretagedefyredearkitektersarbejde, sigeribsander Hansen. SvækkelsenafkunstlivetbekymrerTroelsRavn,kulturordførerforSocialdemokratiet. Kunsterikkeblotkildentilinspiration.Denskaberenfællesnationalforståelse, siger TroelsRavn. Uligevilkårskaderbranchen Fagforeningerneønskeratløseproblemet.Destårderforklartilatrådgivedemedlemmer, derharoplevetarbejdeulønnet.menmegetfåhenvendersig,ogderforhar fagforeningerneikkegodemulighederforatforbedresituationen. Denkreativebrancheerudenmegetsammenhold.Indenforarkitektbranchenerderen dårligstemningmeddegentagnerygteromforskelligetegnestuer,derhargratis arbejdskraftgående. sigeribsander Hansen.

4 IbSander Hansenmener,atdeterødelæggendeforarkitektfaget,nårnogletegnestuer benyttersigafgratisarbejdskraft.arkitekturersomalleandrekreativefaget konkurrencefag,ogderforunderbyggesdetegnestuer,derholdersigtilreglerne. HosarkitektvirksomhedenC.F.Mølleropleveskonkurrencevilkåreneogsåsomulige. Vikanseiforbindelsemedkonkurrenceprojekter,atderbliverpræsteretrigtig,rigtig meget,derikkeblivergivetbetalingfor.detkansådansetkunhængesammenmed,atder ikkebliverbetaltløn, sigerjulianweyer,partnerhosc.f.møller. Arkitekterersikretklarereglergennemderesoverenskomst.DirektørhosDanske ArkitektvirksomhederLeneEspersenmener,atligekonkurrenceervigtigforfaget.Derfor vilhungernehavemistankeromulønnetarbejdskraftfremilyset. Jegharsværtvedatse,hvordererethulisystemet.Derkanaltidværeetbroddentkar, derforsøgeratgåudenomreglerne.menhvisvihøreromdet,såbliverderlagtsagan, sigerleneespersen.

5 Fagforeningernekæmper ArbejdsmarkedsforskerCarstenJørgensenmener,atudøvendekunstnereerunikkepådet danskearbejdsmarked,dadehardenallerhøjestegradafmotivationideresarbejde. Derforerhanbekymretforbranchen,fordiudbredelsenafulønnetarbejdesætter ansættelsesforholdeneheltudafspil. Ulønnetarbejdeeretsamfundsøkonomiskskråplan,fordetbetyder,atderikkebliver betaltskat.hvisdetbredersigtilandrebrancher,såvildetværeligesåskadeligtsomsort arbejde, sigercarstenjørgensen. Dekreativefagforeningerharikketalpå,hvorstortomfangetafgratisarbejdeer.Mange kontrakterbliverindgåetmundtligt,ogderforharfagforeningerneikkemulighedforat hjælpemedlemmer,nårdehenvendersigiforbindelsemedetprojekt,deikkehar modtagetlønfor. CarstenJørgensenmener,atfagforeningernebørfåindsigtidestoreselskabersbrugaf frivilligtarbejde.deterspecialkonsulenthosforbundetforarkitekterogdesignereikke uenigi,menmanglenpådokumentationgørdetumuligtatfådentilstrækkeligeindsigt. Detersværtforossomfagforeningatlevemed,atviikkekanrejsesager.Deter underminerendeforvorespositionsomadvokatforvoresmedlemmer,atviikkekan hjælpedem, sigeribsander Hansen. Forklaringenpådemangemundtligeansættelserkanifølgespecialkonsulenthos ForbundetforArkitekterogDesignereIbSander Hansenforklaresved,atflerefagfolk indenfordetkreativeerhvervikkeefterspørgerenskriftligkontrakt.kravetomen kontraktkanværeetsignalommistillid. HosDanskeBilledkunstneresersituationenligedanud.FormandJanBallingfortæller,at deharknokletforatfåderesmedlemmertilatkrævelønitrediveår.deternødvendigt, hvisnormerneisamfundetsskalændres. Vikæmperfor,atdanskekunstnereskalopfattesigselvsometfagogståopfor,atderes arbejdeerenlønværdig, sigerjanballing. Politikeresomsignalværdi HosbådeForbundetforArkitekterogDesignereogUngeKunstnereogKunstformidlereer deretønskeom,atdedanskepolitikerevilsendeetsignalom,atdeterforkertatbenytte sigafulønnetarbejdskraft. Kulturministerenharudtalt,athunikkevilkommeinoglesammenhænge,hvordemder lavetarbejdetikkeerblevetbetalt.sådanenkommentarskalgentagesmangegange, siger MarieThams,formandforUngeKunstnereogKunstformidlere.

6 Ijanuariårudtalteflerearbejdsmarkedsordførere,atdevillehaveomfangetafgratis arbejdeafdækket.endnueromfangetikkeblevetundersøgt.nogle arbejdsmarkedsordføreremenerdogstadig,atdeternødvendigt. Omfangetafulønnetarbejdebørafdækkes,ogmåskebørderogsålavesenlovgivning. Menviskalfradetoffentligepassepå,forviskalikkeværemedtilatfremmeen undermineringafjobs, sigerchristianjuhl,arbejdsmarkedsordførerforenhedslisten. ChristianJuhlmenerderfor,atdetkreativeerhvervsfagforeningerskalværestærkenoktil atgribeind.detersocialdemokratietsarbejdsmarkedsordførerlennartdamsbo Andersenenigi. Deterarbejdsmarkedetspartere,derskalsikreordentligeløn ogarbejdsvilkår.de menneskerderarbejderindenfordetkreativeområdeburdefåorganiseretsig, siger LennartDamsbo Andersen,arbejdsmarkedsordførerforSocialdemokratiet. Detbittersødeidetherer,atdenkreativebrancheerenafdebranchermedstørstvækst ogstørsteksport.derforburdevihavepolitikernesopmærksomhed, sigerpetertoftsø, formandhosdanskearkitekterogdesignere. SaraKierharværetgladfordelange,arbejdsommeaftenerpåtegnestuen,menomderen dagvilliggeenlønseddelpåhendesbord,deterusikkert. Anslag:8340

7 Sidehistorie Jobbetødelagdeøkonomien Glædenoveratværedenudvalgte,gjordeLaurablindoverfordemanglendepenge påkontoen.påtrodsafen40timersarbejdsugehavdelauraikkerådtilatbetalesin husleje.hunfiknemligikkenogenløn.derforvaretaftenjobnødvendigt. TidenhosAmPdvarhårdforLaura.Foto:CecilieWortziger AfCecilieWortzigerKristensenogCecilieJonassenHaahr Skævelinjer,etsimpeltudtrykogfarvedekanter.LauraEllemarkLangeernetopvedat læggesidstehåndpåetskodesignsprojektiforbindelsemedsinuddannelsepåkolding Designskole.Projekternepåskolenoptagerdeflesteafhendesvågnetimer.Sådanvardet ogsåfortreårsiden,dahunvaransatsompraktikanthosdetkreativebureauampd.her fikhundoghverkensuellerløn. LauraEllemarkLangevarnetopstoppetpåKrabbesholmHøjskole,hvorhunopdagede,at designgjordehendeblødsomskumslik.efterathavefåetafslagfradesignskolen,søgte LaurajobhosdenlillekreativevirksomhedAmPd,derblandtandetproducererkulisser, musikvideoer,bygningstegningerogmøbler. DaLaurakomtilsamtalehosAMPD,sadderfirevoksnemændogskullevurdere,omhun vargodnoktiljobbet.lauraføltesigmegetheldig,dahunblevudvalgt.derforvillehun gørealtforvirksomheden.selvudenløn. Althvaddebadom,gjordejegglædeligt.Mendetbetødogså,atjegikkehavdetidtil andretingihverdagen, sigerhun. EtsidejobhavdeLaurahellerikketidtil,menpengenevarennødvendighed,hvishun skulleoverleve.derfortoglauraetaftenjobsomtjener.

8 Opgavernevæltedeind LauraEllemarkLangesidderforansincomputerogkiggerpåfotos,fradenganghunvar ansathosampd.dererfotos,hvorhunsammenmedsinecheferbærertungetræpladerog samlerspånplader.billederneemmerafsmiloggodstemning,menmensdeandreansatte kunnegåhjemogpusteudefterenhårddagsarbejde,såmåttelauraviderepåsit aftenjob.nårhunhavdefri,blevtimernebrugtpåatfindeenløsningpåhendesproblem. Pengetilhusleje. Foto:CecilieWortziger Pånærdenmanglendeløn,såfølteLaurasigaltidligesåvigtigsomdefastansatte.For Laurasøverstechefhangkreativitetikkesammenmederfaringogenfastansættelse.I startensynteslauragodtomidéen,mensomtidengik,blevdenmanglendelønmereog mereuforståeligforhende. Udoveratværemedtilattegne,såbarjegplader,ogjegkørteudforathenteforskellige ting.jegkunneogsåblivesattilatholdeetkabeletpartimerellerlavefrokosttilholdet. Jegvarmedtilalt,ogrigtigmegetafdetvarpraktiskarbejde.Tittænktejeg,atdetvar kedeligt, sigerlaura. Laurafortsattedogalligevelmedatudføreopgaverne,fordetgavhendeetuundværligt indbliki,hvordanbranchenfungerer. Ingenpengetilhusleje Laurablevfyretfrasitjobpårestauranten.Hendeschefmente,athunaltidmødtetræt ellerstressetpåarbejde.udenaftenjobbetbegyndteøkonomienforalvoratramle sammen.laurasåsigderfornødsagettilatflytteudafsinlejlighed. Jegvarnødttilatflyttehjemtilminsøsteroghendesfamilieienlillelejlighed.Derefter endtejegmedatflyttehjemtilminfar,ogtilsidstboedejegpåenvenssofa.jegflyttede rundtheletiden,forminfamiliehavdeikkeoverskudtilathjælpemig, sigerlaura.

9 EfterethalvtårhosAMPD,kunneLauraikkepressecitronenlængere.Derforvalgtehunat stoppepraktikjobbet.hunvendtetilbagetilsitgamlebørnehavejob,ogdesigndrømmen blevforentidlagtpåhylden. Mulighedengavlærdom Nårhundagefterdagmødteopoggratislavedefrokosttilholdet,vardethendesegetvalg. DeterLauraklarover.Mendetvigtigsteblevatudvisetaknemmelighedoverathavefået muligheden. Jegblevfarvetafmineomgivelser.Idenkreativebrancheerdergenereltenholdningom, atmanmåfindesigiikkeatfåenkrone, sigerlaura. Lauralærte,atbranchenentenerforfolkmedøkonomiskoverskudellerogsåerforfolk, derervilligetilatlevepådårligevilkår.tilbageharhunétønske. Jegvilleønske,atjegkunnekommeipraktikogfåpraktikløn,forerfaringenerenormt vigtigformitfag. Anslag:4189

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG Tak for din ansøgning. Vi har modtaget 239 ansøgninger, og har nu fundet den kandidat, vi mener, er den rigtige til at udfylde stillingen. Vi ønsker dig held og lykke

Læs mere

Kodemanual: Kvalitetskodning af Nyhedsugen

Kodemanual: Kvalitetskodning af Nyhedsugen Bilag 2: Kodemanual, casestudie af finanslovsforhandlinger Kodemanual: Kvalitetskodning af Nyhedsugen Kodekategori Variabler Beskrivelse 0. Løbenummer Skriv tal Første kodede enhed får tallet 1 og derfra

Læs mere

Her får du mere at vide

Her får du mere at vide Her får du mere at vide er Ligestillingsnævnet? Har du brug for flere oplysninger, kan du læse mere om Ligestillingsnævnet på Internettet på adressen www.ligenaevn.dk Her finder du en klagevejledning og

Læs mere

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa.

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa. Til det lokale uddannelsesudvalg for Maler Aabenraa, 28. februar 2014 Det lokale uddannelsesudvalg for Bygningsmaler. Der indkaldes til møde i det lokale uddannelsesudvalg for malere ved EUC Syd: Onsdag

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Elever af Ellehammer SÅDAN KOMMER DU I GANG! F ELLEHAMMER

Elever af Ellehammer SÅDAN KOMMER DU I GANG! F ELLEHAMMER Elever af Ellehammer SÅDAN KOMMER DU I GANG! E L E V E R A F ELLEHAMMER Projektet Elever af Ellehammer er udsprunget af projektet Science Kommunen Hvidovre, et samarbejde mellem skoler i Hvidovre Kommune

Læs mere

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse 1) Er du glad for din skole? 2) Er du glad for din klasse? 3) Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? Virkelig gode Gode Middel

Læs mere

Jeg er bare den logerende

Jeg er bare den logerende Jeg er bare den logerende Arbejdsopgaver til grundskolen (8.-10.klasse) til kortfilm af Lone Scherfig Se filmen på aiu.dk/mediehandbogen/opgaver/pressens-rolle Det er en god ide at begynde arbejdet med

Læs mere

Kort om kontante fordele

Kort om kontante fordele ... medlemskab betaler sig Kort om kontante fordele TJEN DIT KONTINGENT HJEM medlemskab betaler sig Som kreativ specialist er du bogstaveligt talt noget særligt. Det skal din fagforening naturligvis også

Læs mere

LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL

LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL Hvis du mister jobbet og skal leve af dagpenge, får du som fuldtidsforsikret 17.658 kroner om måneden. For

Læs mere

Besøg modtages gerne. Gode råd til dig der besøger et menneske med demens

Besøg modtages gerne. Gode råd til dig der besøger et menneske med demens Besøg modtages gerne Gode råd til dig der besøger et menneske med demens Skal du snart besøge et menneske med demens? Regelmæssige besøg er vigtige og bliver værdsat af patienten. Denne pjece giver svar

Læs mere

Fra ord til indhold VID. v. Rune Stilling - Ankiro

Fra ord til indhold VID. v. Rune Stilling - Ankiro Fra ord til indhold v. Rune Stilling - Ankiro Virkefelt: Sprogbaseret søgning og klassifikation siden 1997 Hovedprodukt: Sprogbaserede søgesystemer Rolle i : Teknologileverandør Hjemmeside: http://www.ankiro.dk

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads PRAKTIKPLADS match Brug dit netværk til at finde praktikplads Hvordan kan du bruge netværk til at finde en praktikplads? At netværke handler om at lære folk at kende, der gerne vil hjælpe dig videre. Og

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Velkomst og sang ved Inge-Lise Christensen, konstitueret formand LO Randers 1. Godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen godkendt.

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. DORTHE BRINCK LILLELUND, JA-MEDLEM 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

Kodemanual, kulturjournalistikkens historiske udvikling Nete Nørgaard Kristensen, 11. november 2008

Kodemanual, kulturjournalistikkens historiske udvikling Nete Nørgaard Kristensen, 11. november 2008 Kodemanual, kulturjournalistikkens historiske udvikling Nete Nørgaard Kristensen, 11. november 2008 Generelt: Det er MEGET vigtigt, at kodningen foretages så korrekt og konsekvent som muligt. Dvs. læs

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED AFSÆT I LOUISIANAS FORLØB FOR ASYLSØGENDE BØRN OG UNGE Unge uledsagede asylansøgere sætter drager

Læs mere

Nye kompetencer dine muligheder

Nye kompetencer dine muligheder Kirkegårdsområdet Hvorfor mere uddannelse se side 3 Uddannelsessystemet se side 3 Dine uddannelsesmuligheder se side 5 Udbydere af efteruddannelse se side 7 Susanne Guldager & Christian P. Kjøller Oktober

Læs mere