Forsidehenvisning. Den kreative branche lever uden løn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsidehenvisning. Den kreative branche lever uden løn"

Transkript

1 Forsidehenvisning Denkreativebrancheleverudenløn Mangebilledkunstnerefårikkeløn.Foto:CecilieWortziger Kunstnere,arkitekterogflerekreativefagfolkrisikereratendeunderellertætpå fattigdomsgrænsen.deterendekonsekvenser,derfølgermedudbredelsenaf ulønnetarbejdskraftindenfordenkreativebranche.detmenerfagforeningerog brancheorganisationer. AfCecilieWortzigerKristensenogCecilieJonassenHaahr Hårdtarbejde,meningenløn.Detervilkåreneformange,derforsøgeratfindefodfæstei denkreativebranche.resultateterøkonomiskustabilitetogetskævtarbejdsmarked, lyderdetfrafagforeninger.alligevelbliverdetvoksendeproblemikkeløst. Dererenforventningom,atvigørtingenegratis.Menviharstadigbørniinstitutionerog skalstadiginettooghandleind, sigermariethamsformand,ungekunstnereog Kunstformidlere. Enklodsomfodenpåfagforeningerne Påtrodsafkendskabtilproblemetkanfagforeningerikkeændrepåforholdene.Megetfå fortælleromderesoplevelsermedulønnetarbejde,ogoftebliverfolkansatpåenmundtlig aftale.fagforeningerneråberderforomhjælp,fordefrygterforderesmedlemmersog fagetsfremtid. Somfagforeningerulønnetarbejdeetafvoresstoreproblemer.Hviskunstnernekræver enkontraktellerenløn,såkommerderbareenandenoggørdetgratis.derforfårvi sjældentnogenhenvendelser, sigerjanballing,formanddanskebilledkunstneres Fagforening. Anslag:1451

2 Problemudredendeartikel Denkreativebrancheliderunderulønnetarbejdskraft Langearbejdsdageerikkenødvendigvisligmedengodlønseddel.Foto:CecilieWortziger Kreativemenneskertilbyderderesarbejdskraftforingenpenge,dadetgiverdem mulighedforatbevisederespassionogværd.mendenudbredtetendensskaberet arbejdsmarked,hvorlønogvilkårikkelængereharbetydning.fagforeningerneeri vildrede. AfCecilieWortzigerKristensenogCecilieJonassenHaahr HverdagiethalvtårharSaraKierhjulpetenarkitektvirksomhedmedatgørederes modellerklartilenstorarkitektkonkurrence.påtrodsafsitstorearbejde,betaler virksomhedenhendeikkeenkrone. Tendensenbredersigindenforflerekunstneriskefag.Hvisduvilindidenkreative branche,såmåduarbejdeulønnet.fagforeningernekendertilproblemet,menudeaf standtilatgørenogetserdepåfrasidelinjen. Vikendertiltegnestuer,derbenyttersigafgratisarbejdskraft.Menvikanikkeanmelde dem,forvifårmegetfåhenvendelserfravoresmedlemmer.nårvisåfårenhenvendelse, såerdokumentationenikketilstrækkelig, sigerformandforforbundetarkitekterog Designere,PeterToftsø. Fattigdomforude Arkitektbranchenerikkealeneomatbenytteulønnetarbejdskraft.Enrundspørge foretagetafpolitikenfra2012viste,atover80procentudafknap400billedkunstnere jævnligthararbejdetgratis.

3 Detskaberengruppeafmennesker,derleverunderellertætpåfattigdomsgrænsen, menermariethams,formandforungekunstnereogkunstformidlere. Damangeansættelserikkeerfastestillinger,menofteerpåbaggrundafenmidlertidig kontrakt,haretovertalafdekreativefagforeningerikkeenoverenskomst.uden overenskomstererderesmedlemmerikkesikretenløn. IfølgeMarieThamsbliverbilledkunstnereofteudsatforenforventningom,atdegernevil gørealtgratis,ogatdesamtidigskalværetaknemmeligeforatfålovtilatudstillepået prestigefyldtudstillingssted.denforventningkenderformandfordanskebilledkunstneres FagforeningJanBallingogsåtil. Tilenkunstudstillingderfårkunsthistorikerne,pedellerne,elektrikerneog fragtmændeneløn.mendemderskallevereindholdet,defårofteikkeenøre, sigerjan Balling. Faglighedendaler Skiftendeansættelserogulønnedejobserenudfordring.Derforersidejobsimere lønsikredebrancherofteennødvendighed. Nårdedanskekunstnereernødsagettilattjenepengevedsidenafderesprojekter,gårdet udoverprofessionalismen.detmenerjanballing. IfølgespecialkonsulentiForbundetforArkitekterogDesignere,IbSander Hansen,daler faglighedenogså,fordikreativearbejdspladsererstatterfastansættelsermedulønnede stillinger. Hvisentegnestuekørerlidtpåpumperneogderforskalfyre,såfyrerdetreansatte arkitekter.istedetblivertrepraktikantersattilatvaretagedefyredearkitektersarbejde, sigeribsander Hansen. SvækkelsenafkunstlivetbekymrerTroelsRavn,kulturordførerforSocialdemokratiet. Kunsterikkeblotkildentilinspiration.Denskaberenfællesnationalforståelse, siger TroelsRavn. Uligevilkårskaderbranchen Fagforeningerneønskeratløseproblemet.Destårderforklartilatrådgivedemedlemmer, derharoplevetarbejdeulønnet.menmegetfåhenvendersig,ogderforhar fagforeningerneikkegodemulighederforatforbedresituationen. Denkreativebrancheerudenmegetsammenhold.Indenforarkitektbranchenerderen dårligstemningmeddegentagnerygteromforskelligetegnestuer,derhargratis arbejdskraftgående. sigeribsander Hansen.

4 IbSander Hansenmener,atdeterødelæggendeforarkitektfaget,nårnogletegnestuer benyttersigafgratisarbejdskraft.arkitekturersomalleandrekreativefaget konkurrencefag,ogderforunderbyggesdetegnestuer,derholdersigtilreglerne. HosarkitektvirksomhedenC.F.Mølleropleveskonkurrencevilkåreneogsåsomulige. Vikanseiforbindelsemedkonkurrenceprojekter,atderbliverpræsteretrigtig,rigtig meget,derikkeblivergivetbetalingfor.detkansådansetkunhængesammenmed,atder ikkebliverbetaltløn, sigerjulianweyer,partnerhosc.f.møller. Arkitekterersikretklarereglergennemderesoverenskomst.DirektørhosDanske ArkitektvirksomhederLeneEspersenmener,atligekonkurrenceervigtigforfaget.Derfor vilhungernehavemistankeromulønnetarbejdskraftfremilyset. Jegharsværtvedatse,hvordererethulisystemet.Derkanaltidværeetbroddentkar, derforsøgeratgåudenomreglerne.menhvisvihøreromdet,såbliverderlagtsagan, sigerleneespersen.

5 Fagforeningernekæmper ArbejdsmarkedsforskerCarstenJørgensenmener,atudøvendekunstnereerunikkepådet danskearbejdsmarked,dadehardenallerhøjestegradafmotivationideresarbejde. Derforerhanbekymretforbranchen,fordiudbredelsenafulønnetarbejdesætter ansættelsesforholdeneheltudafspil. Ulønnetarbejdeeretsamfundsøkonomiskskråplan,fordetbetyder,atderikkebliver betaltskat.hvisdetbredersigtilandrebrancher,såvildetværeligesåskadeligtsomsort arbejde, sigercarstenjørgensen. Dekreativefagforeningerharikketalpå,hvorstortomfangetafgratisarbejdeer.Mange kontrakterbliverindgåetmundtligt,ogderforharfagforeningerneikkemulighedforat hjælpemedlemmer,nårdehenvendersigiforbindelsemedetprojekt,deikkehar modtagetlønfor. CarstenJørgensenmener,atfagforeningernebørfåindsigtidestoreselskabersbrugaf frivilligtarbejde.deterspecialkonsulenthosforbundetforarkitekterogdesignereikke uenigi,menmanglenpådokumentationgørdetumuligtatfådentilstrækkeligeindsigt. Detersværtforossomfagforeningatlevemed,atviikkekanrejsesager.Deter underminerendeforvorespositionsomadvokatforvoresmedlemmer,atviikkekan hjælpedem, sigeribsander Hansen. Forklaringenpådemangemundtligeansættelserkanifølgespecialkonsulenthos ForbundetforArkitekterogDesignereIbSander Hansenforklaresved,atflerefagfolk indenfordetkreativeerhvervikkeefterspørgerenskriftligkontrakt.kravetomen kontraktkanværeetsignalommistillid. HosDanskeBilledkunstneresersituationenligedanud.FormandJanBallingfortæller,at deharknokletforatfåderesmedlemmertilatkrævelønitrediveår.deternødvendigt, hvisnormerneisamfundetsskalændres. Vikæmperfor,atdanskekunstnereskalopfattesigselvsometfagogståopfor,atderes arbejdeerenlønværdig, sigerjanballing. Politikeresomsignalværdi HosbådeForbundetforArkitekterogDesignereogUngeKunstnereogKunstformidlereer deretønskeom,atdedanskepolitikerevilsendeetsignalom,atdeterforkertatbenytte sigafulønnetarbejdskraft. Kulturministerenharudtalt,athunikkevilkommeinoglesammenhænge,hvordemder lavetarbejdetikkeerblevetbetalt.sådanenkommentarskalgentagesmangegange, siger MarieThams,formandforUngeKunstnereogKunstformidlere.

6 Ijanuariårudtalteflerearbejdsmarkedsordførere,atdevillehaveomfangetafgratis arbejdeafdækket.endnueromfangetikkeblevetundersøgt.nogle arbejdsmarkedsordføreremenerdogstadig,atdeternødvendigt. Omfangetafulønnetarbejdebørafdækkes,ogmåskebørderogsålavesenlovgivning. Menviskalfradetoffentligepassepå,forviskalikkeværemedtilatfremmeen undermineringafjobs, sigerchristianjuhl,arbejdsmarkedsordførerforenhedslisten. ChristianJuhlmenerderfor,atdetkreativeerhvervsfagforeningerskalværestærkenoktil atgribeind.detersocialdemokratietsarbejdsmarkedsordførerlennartdamsbo Andersenenigi. Deterarbejdsmarkedetspartere,derskalsikreordentligeløn ogarbejdsvilkår.de menneskerderarbejderindenfordetkreativeområdeburdefåorganiseretsig, siger LennartDamsbo Andersen,arbejdsmarkedsordførerforSocialdemokratiet. Detbittersødeidetherer,atdenkreativebrancheerenafdebranchermedstørstvækst ogstørsteksport.derforburdevihavepolitikernesopmærksomhed, sigerpetertoftsø, formandhosdanskearkitekterogdesignere. SaraKierharværetgladfordelange,arbejdsommeaftenerpåtegnestuen,menomderen dagvilliggeenlønseddelpåhendesbord,deterusikkert. Anslag:8340

7 Sidehistorie Jobbetødelagdeøkonomien Glædenoveratværedenudvalgte,gjordeLaurablindoverfordemanglendepenge påkontoen.påtrodsafen40timersarbejdsugehavdelauraikkerådtilatbetalesin husleje.hunfiknemligikkenogenløn.derforvaretaftenjobnødvendigt. TidenhosAmPdvarhårdforLaura.Foto:CecilieWortziger AfCecilieWortzigerKristensenogCecilieJonassenHaahr Skævelinjer,etsimpeltudtrykogfarvedekanter.LauraEllemarkLangeernetopvedat læggesidstehåndpåetskodesignsprojektiforbindelsemedsinuddannelsepåkolding Designskole.Projekternepåskolenoptagerdeflesteafhendesvågnetimer.Sådanvardet ogsåfortreårsiden,dahunvaransatsompraktikanthosdetkreativebureauampd.her fikhundoghverkensuellerløn. LauraEllemarkLangevarnetopstoppetpåKrabbesholmHøjskole,hvorhunopdagede,at designgjordehendeblødsomskumslik.efterathavefåetafslagfradesignskolen,søgte LaurajobhosdenlillekreativevirksomhedAmPd,derblandtandetproducererkulisser, musikvideoer,bygningstegningerogmøbler. DaLaurakomtilsamtalehosAMPD,sadderfirevoksnemændogskullevurdere,omhun vargodnoktiljobbet.lauraføltesigmegetheldig,dahunblevudvalgt.derforvillehun gørealtforvirksomheden.selvudenløn. Althvaddebadom,gjordejegglædeligt.Mendetbetødogså,atjegikkehavdetidtil andretingihverdagen, sigerhun. EtsidejobhavdeLaurahellerikketidtil,menpengenevarennødvendighed,hvishun skulleoverleve.derfortoglauraetaftenjobsomtjener.

8 Opgavernevæltedeind LauraEllemarkLangesidderforansincomputerogkiggerpåfotos,fradenganghunvar ansathosampd.dererfotos,hvorhunsammenmedsinecheferbærertungetræpladerog samlerspånplader.billederneemmerafsmiloggodstemning,menmensdeandreansatte kunnegåhjemogpusteudefterenhårddagsarbejde,såmåttelauraviderepåsit aftenjob.nårhunhavdefri,blevtimernebrugtpåatfindeenløsningpåhendesproblem. Pengetilhusleje. Foto:CecilieWortziger Pånærdenmanglendeløn,såfølteLaurasigaltidligesåvigtigsomdefastansatte.For Laurasøverstechefhangkreativitetikkesammenmederfaringogenfastansættelse.I startensynteslauragodtomidéen,mensomtidengik,blevdenmanglendelønmereog mereuforståeligforhende. Udoveratværemedtilattegne,såbarjegplader,ogjegkørteudforathenteforskellige ting.jegkunneogsåblivesattilatholdeetkabeletpartimerellerlavefrokosttilholdet. Jegvarmedtilalt,ogrigtigmegetafdetvarpraktiskarbejde.Tittænktejeg,atdetvar kedeligt, sigerlaura. Laurafortsattedogalligevelmedatudføreopgaverne,fordetgavhendeetuundværligt indbliki,hvordanbranchenfungerer. Ingenpengetilhusleje Laurablevfyretfrasitjobpårestauranten.Hendeschefmente,athunaltidmødtetræt ellerstressetpåarbejde.udenaftenjobbetbegyndteøkonomienforalvoratramle sammen.laurasåsigderfornødsagettilatflytteudafsinlejlighed. Jegvarnødttilatflyttehjemtilminsøsteroghendesfamilieienlillelejlighed.Derefter endtejegmedatflyttehjemtilminfar,ogtilsidstboedejegpåenvenssofa.jegflyttede rundtheletiden,forminfamiliehavdeikkeoverskudtilathjælpemig, sigerlaura.

9 EfterethalvtårhosAMPD,kunneLauraikkepressecitronenlængere.Derforvalgtehunat stoppepraktikjobbet.hunvendtetilbagetilsitgamlebørnehavejob,ogdesigndrømmen blevforentidlagtpåhylden. Mulighedengavlærdom Nårhundagefterdagmødteopoggratislavedefrokosttilholdet,vardethendesegetvalg. DeterLauraklarover.Mendetvigtigsteblevatudvisetaknemmelighedoverathavefået muligheden. Jegblevfarvetafmineomgivelser.Idenkreativebrancheerdergenereltenholdningom, atmanmåfindesigiikkeatfåenkrone, sigerlaura. Lauralærte,atbranchenentenerforfolkmedøkonomiskoverskudellerogsåerforfolk, derervilligetilatlevepådårligevilkår.tilbageharhunétønske. Jegvilleønske,atjegkunnekommeipraktikogfåpraktikløn,forerfaringenerenormt vigtigformitfag. Anslag:4189

Kommunerne går glip af millionbesparelse

Kommunerne går glip af millionbesparelse Forsidehenvisning: Kommunerne går glip af millionbesparelse - erhvervslivet betaler 5 Danske kommuner mangler effektive selvbetjeningsløsninger. Det koster hvert år et beløb svarende til 1.300 pædagoger,

Læs mere

Bilag til Kommerciel kultur i avisen Westergaard 93 Figur 1: Kulturartiklernes placering i B.T efter stofområde

Bilag til Kommerciel kultur i avisen Westergaard 93 Figur 1: Kulturartiklernes placering i B.T efter stofområde Bilag til Kommerciel kultur i avisen Westergaard 93 Figur 1: Kulturartiklernes placering i B.T. 1994 efter stofområde B.T. 1994 Forside Forsidehenvisning Ikke på forside Total Populærmusik 1 21 22 Klassisk

Læs mere

Opgaveformulering 1.årsprøve Journalistuddannelsen

Opgaveformulering 1.årsprøve Journalistuddannelsen Revideret januar 2012/sos Opgaveformulering 1.årsprøve Journalistuddannelsen 1. Opgaven kort 2. Synopse og coaching 3. Krav til det journalistiske produkt a. Omfang på det journalistiske produkt 4. Krav

Læs mere

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Opkvalificering og efteruddannelse Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Problemudredende journalistik

Problemudredende journalistik Problemudredende journalistik Universiteterne vil uddanne flere læger Morten Parsner Olsen tlf.: 27 14 57 80 og tlf.: 31 58 53 93 2. semester Danmarks Medie- og Journalisthøjskole November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jensen interesse i, siger Per Vinther Jensen, der er 15

Jensen interesse i, siger Per Vinther Jensen, der er 15 Jon Tolstrup Jensen Aflevering 10/12 2014 Okkerforurening Natur og miljø Emil Bach Andersen Side 2 af 25 Virkeligheden er bare en anden. Det er et Forsidehenvisning spørgsmål om, hvad der kan lade sig

Læs mere

Demente bag vold i ældreplejen

Demente bag vold i ældreplejen (Forsidehenvisning) Demente bag vold i ældreplejen Hver tredje ansatte i ældreplejen udsættes for vold. Og det er i vid udstrækning de demente borgere, der står bag. Af Ina Rosdal og Emil Stenz Omkring

Læs mere

Unge drenge kører fulde på knallert

Unge drenge kører fulde på knallert Unge drenge kører fulde på knallert Tekst og billeder af Jesper Max Jensen 5 10 15 I 1998 indførte Folketinget forbud mod salg af alkohol til unge under 15 år. Seks år senere blev aldersgrænsen hævet til

Læs mere

Hele landet 0-3 klasse

Hele landet 0-3 klasse q1a. Er du glad for din skole? Ja, meget 71% 65% 63% 61% 70% 46% q1a. Er du glad for din skole? Ja, lidt 26% 32% 34% 36% 28% 38% q1a. Er du glad for din skole? Nej 3% 3% 2% 3% 2% 15% q1a. Er du glad for

Læs mere

En sludder er bedre end en urintest

En sludder er bedre end en urintest 16/11/09 LiseBankHornung 1af6 Ensluddererbedreenden urintest Attesteeratmistænkeliggøre,og dialogvirkermegetbedre.sådanlyder detfraeksperter,menefterskoler urintesteralligeveldereseleverfor stoffer. Tekstogfoto:LiseBankHornung

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. I henhold til Faglig Puls vedtægt 6, indkaldes du herved til generalforsamling Lørdag, den 17. marts 2012 kl. 13.30 Kursustilbud I dagene 17. og 18. marts 2012

Læs mere

5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet

5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet 5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet Det danske arbejdsmarked er præget af en høj organisationsgrad. På arbejdsgiversiden er den enkelte virksomhed som hovedregel organiseret i en brancheorganisation,

Læs mere

Psykiatrien er presset Flere patienter, men færre sengepladser.

Psykiatrien er presset Flere patienter, men færre sengepladser. Psykiatrien er presset Flere patienter, men færre sengepladser. 5 10 Sådan har udviklingen i psykiatrien været de seneste ti år, viser en rapport, som Dansk Sundhedsinstitut har udarbejdet for Kommunernes

Læs mere

SELVEVALUERING+ Værelsesbyt+ + Flemming(Efterskole( Forår(2013( (

SELVEVALUERING+ Værelsesbyt+ + Flemming(Efterskole( Forår(2013( ( SELVEVALUERING+ Værelsesbyt+ + FlemmingEfterskole Forår2013 + + 2+ VÆRELSESBYT+ INDHOLD+ + INDLEDNING+ + + + + SIDE+3+ UNGE+OG+EFTERSKOLEN+ + + + SIDE+3+ ÆNDRING+AF+PÆDAGOGISK+PRAKSIS++ + + SIDE+4+ UNDERSØGELSE+

Læs mere

Retssystemet spænder ben for behandlingen af retspsykiatriske patienter

Retssystemet spænder ben for behandlingen af retspsykiatriske patienter Forsidehenvisning: Retssystemet spænder ben for behandlingen af retspsykiatriske patienter Velbehandlede retspsykiatriske patienters vej tilbage til samfundet bremses af juridiske beslutninger, mener flere

Læs mere

Casearbejde: Avisproduktion

Casearbejde: Avisproduktion UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Casearbejde: Avisproduktion TværSund Modul 5 UNIVERSITY COLLEGE Dagsorden Casearbejde overblik Casearbejde lidt mere detaljeret De fælles fokuspunkter De individuelle fokuspunkter

Læs mere

UDFORDRINGER LØSNINGER

UDFORDRINGER LØSNINGER UDFORDRINGER Høj tilfredshed og stabil drift, men alligevel svært at fastholde kunderne Undersøgelser viser, at det især er omdømmet der er udfordringen 73 % af de unge foretrækker bil frem for bus 46

Læs mere

Opgaveformulering. Ved framelding, udeblivelse samt sygdom, se vedhæftede skriv om retningslinjer.

Opgaveformulering. Ved framelding, udeblivelse samt sygdom, se vedhæftede skriv om retningslinjer. Roskilde Universitet Den Humanistiske Bacheloruddannelse Opgaveformulering Dimensionskursus i Tekst og Tegn S14. Hus 07.2 v/ Inger Vigdis Krag og Hans Ulrik Rosengaard Opgavens omfang: 9600 14400 anslag

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

Trivselsrapport 2015 0.-3.klasse Hele landet 0-3 klassekommune 0-3 klasse Skole 0-3 klasse q1a. Er du glad for din skole? Ja, meget 71% 72% 61% q1a.

Trivselsrapport 2015 0.-3.klasse Hele landet 0-3 klassekommune 0-3 klasse Skole 0-3 klasse q1a. Er du glad for din skole? Ja, meget 71% 72% 61% q1a. Trivselsrapport 2015 0.-3.klasse Hele landet 0-3 klassekommune 0-3 klasse Skole 0-3 klasse q1a. Er du glad for din skole? Ja, meget 71% 72% 61% q1a. Er du glad for din skole? Ja, lidt 26% 25% 34% q1a.

Læs mere

Kodemanual: Pressenævnssager

Kodemanual: Pressenævnssager Bilag 3 Kodemanual: Pressenævnssager Kodekategori Variabler Beskrivelse Sagsnummer Skriv tal Fremgår af sagsoversigten i kendelser. Bruges også som reference i logbogen. År Skriv årstal Angiver hvornår

Læs mere

Det nye mediebillede Legoklodsen, der fik turbobenzin. Benjamin Rud Elberth, Geelmuyden Kiese

Det nye mediebillede Legoklodsen, der fik turbobenzin. Benjamin Rud Elberth, Geelmuyden Kiese Det nye mediebillede Legoklodsen, der fik turbobenzin Benjamin Rud Elberth, Geelmuyden Kiese 07.03.2016 Geelmuyden Kiese Benjamin Rud Elberth Digital Chef i Geelmuyden Kiese +45 23 96 15 45 benjamin@gknordic.com

Læs mere

Titel:"Med"studiet"i"lommen" Studie:"Informationsvidenskab"&"Informationsteknologi" Semester:"6."semester" "Bachelorprojekt"

Titel:Medstudietilommen Studie:Informationsvidenskab&Informationsteknologi Semester:6.semester Bachelorprojekt Titel:Medstudietilommen Studie:Informationsvidenskab&Informationsteknologi Semester:6.semester Bachelorprojekt Sted:AalborgUniversitet Gruppemedlemmer:/ LineThygesen TineRønøBove MikkelHøyerTherkildsen

Læs mere

Formandens beretning ved PD Danske Lokalavisers årsmøde i Brabrand, 9. maj 2014

Formandens beretning ved PD Danske Lokalavisers årsmøde i Brabrand, 9. maj 2014 Formandens beretning ved PD Danske Lokalavisers årsmøde i Brabrand, 9. maj 2014 I stedet for den traditionelle indledning vil jeg i år lægge ud med et centralt emne for branchen, som vi i PD Danske Lokalavisers

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Jesper Nicolaj Christiansen og Peter Snejbjerg: Æblet, dansklærerforeningen, 2008

Jesper Nicolaj Christiansen og Peter Snejbjerg: Æblet, dansklærerforeningen, 2008 Jesper Nicolaj Christiansen og Peter Snejbjerg: Æblet, dansklærerforeningen, 2008 Æblet er en billedroman, der på en gang fortæller en spændende historie om en kedelig sommerferie som på en gang ændres

Læs mere

Danske mænd taler ikke om depression

Danske mænd taler ikke om depression Forsidehenvisning: Danske mænd taler ikke om depression Depression er for mænd stadig et tabu. Eksperter peger på, at størstedelen af danske depressionsramte, der ikke får hjælp til at håndtere deres kriser,

Læs mere

Referat fra den 6. december 2006

Referat fra den 6. december 2006 Referat fra den 6. december 2006 Mødested: Grindsted sygehus røntgenafdelingen. Engparken 1, 7200 Grindsted den 6. Dec. 2006 kl. 09.00-14.00 Fremmødte: Christian, Lars, Dorthe, Anne-Grethe, Pica, Maria

Læs mere

Opgaveformulering 1. års-projekt Journalistuddannelsen

Opgaveformulering 1. års-projekt Journalistuddannelsen Revideret 23.febr 10/sos Opgaveformulering 1. års-projekt Journalistuddannelsen Opgaven består alt i alt af to eller flere artikler om samme emne to-fem fotos (du selv har taget) med billedtekster (du

Læs mere

Af Sandra Rask og Diana Hofer

Af Sandra Rask og Diana Hofer Forsidehenvisning: Kunstgræsbaner udleder giftige stoffer Mange fodboldklubber vælger at få anlagt nye kunstgræsbaner, selvom det kan have konsekvenser for vandmiljøet. Ifølge en ny rapport kan banerne

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

3) Hvordan fik I overhovedet kendskab til medarbejderkontrakterne - altså hvad fik jer til at starte historien?

3) Hvordan fik I overhovedet kendskab til medarbejderkontrakterne - altså hvad fik jer til at starte historien? -------------------------------------- Jens Anton Tingstrøm Klinken Mobil: 40 53 78 20 Mail: jat@klinken.dk Fra: Rikke Christensen [mailto:rikke444@msn.com] Sendt: 26. marts 2012 17:36 Til: jat@klinken.dk

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads PRAKTIKPLADS match Brug dit netværk til at finde praktikplads Hvordan kan du bruge netværk til at finde en praktikplads? At netværke handler om at lære folk at kende, der gerne vil hjælpe dig videre. Og

Læs mere

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

Selvvalgte problemstillinger og kildebank

Selvvalgte problemstillinger og kildebank HistorieLab http://historielab.dk Selvvalgte problemstillinger og kildebank Date : 22. juni 2016 Hvordan tricker du dine elever til at arbejde problemorienteret? I efteråret 2016 iværksætter HistorieLab

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts 2011 8. årgang Udsendes til flere end 5.600 Kære læser! Alle har brug for feedback også ledere. Der kan imidlertid være mange grunde til, at lederen ikke får feedback. Læs hvordan

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Målgruppe: Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Målgruppe: Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Baggrund: Formålet med netværksdeltagelsen er at tillidsvalgte kan inspirere hinanden, få viden udefra og blive støttet af en coach, til at skabe værdi for medlemmer (og potentielle medlemmer), således

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. faktoranalyse? Anders Holm, DPU

Hvordan finder man en god skala vha. faktoranalyse? Anders Holm, DPU Hvordan finder man en god skala vha. faktoranalyse? Anders Holm, DPU Det er svært at se hvordan faktoranalyse i sig selv skulle introducere nye eller anderledes egenskaber for en skala Der er en skala

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed1 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed1 okt 13 Indhold Indhold... 1 Lokaler og fællesområder... 3 Er du glad for dit klasselokale?... 3 med valgmuligheder... 3 Er der plads nok i klassen?... 4 med valgmuligheder... 4 Er legeområderne på skolen gode?...

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Union Governance Din fagforening i 2020!

Union Governance Din fagforening i 2020! Union Governance Din fagforening i 2020! Studiekredsen i Midt- og Vestsjællands Politiforening tog udgangspunkt i Politiforbundets oplæg og denne rapport bidrager med input til Din fagforening i 2020.

Læs mere

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Hans Christiansen hc@tur.dk Seniorkonsulent for Vejgodstransport og Redning Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Uddannelse til lastbilchauffører Uddannelse til kranførere Uddannelse

Læs mere

Jeg er glad for at gå i skole. Jeg føler mig tryg i klassen

Jeg er glad for at gå i skole. Jeg føler mig tryg i klassen Jeg er glad for at gå i skole 1% 0% 14% 52% 33% Jeg føler mig tryg i klassen 3% 0% 46% 10% 41% Jeg kan lide mine kammerater i klassen 0% 0% 9% 40% 51% Mine venner kan lide mig, som den jeg er 1% 45% 46%

Læs mere

Spørgsmål til ansatte i skåne job (KLAP-evaluering)

Spørgsmål til ansatte i skåne job (KLAP-evaluering) Spørgsmål til ansatte i skåne job (KLAP-evaluering) Speak 1 tekst og audio Spørgsmål til borgerne ca. 14 dage efter prøveforløbet Tillykke med dit nye job. Vi vil gerne stille dig nogle spørgsmål om dit

Læs mere

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

UndervisningsMiljøVurdering forår 2008

UndervisningsMiljøVurdering forår 2008 Bilag 5.c.2: UMV-Handleplaner UndervisningsMiljøVurdering forår 2008 Opsamling og metode I januar måned 2008 er der på Viby Gymnasium og HF gennemført UndervisningsMiljøVurdering blandt alle skolens elever

Læs mere

DIEM akustik. Perceptual Fusion and Auditory Perspective. Litt.: Cook kap. 20

DIEM akustik. Perceptual Fusion and Auditory Perspective. Litt.: Cook kap. 20 DIEM akustik Perceptual Fusion and Auditory Perspective Litt.: Cook kap. 20 Introduktion Vores auditive system (hørelsen) er meget følsomt overfor små fluktuationer i frekvens og amplitude Giver os evnen

Læs mere

KOMMUNIKATION ØKONOMISTYRING RTFUNDRAISING PROJEKTLEDELSE EN PUBLIKATION AF

KOMMUNIKATION ØKONOMISTYRING RTFUNDRAISING PROJEKTLEDELSE EN PUBLIKATION AF KOMMUNIKATION ØKONOMISTYRING RTFUNDRAISING PROJEKTLEDELSE EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION INDHOLD Redaktør: Redaktion: Layout: Udgivet af: Copyright ISBN: Bogen er udgivet Pernille

Læs mere

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE KOMMUNIKATION 61 DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE Tv er et supermarked for oplevelser og informationer. Det er det mest populære medie til trods for at det kræver sin seer på bestemte tidspunkter

Læs mere

Forsidehenvisning. Flere får kræft af sex i mund og endetarm

Forsidehenvisning. Flere får kræft af sex i mund og endetarm 5 10 15 20 25 Forsidehenvisning Flere får kræft af sex i mund og endetarm Dobbelt så mange danskere får konstateret analkræft som for godt 30 år siden. Tidligere var sygdommen mest almindelig blandt bøsser,

Læs mere

Psykisk børnemiljø Spørgsmål 1: Er du glad for at gå i børnehave?

Psykisk børnemiljø Spørgsmål 1: Er du glad for at gå i børnehave? Datarapportering med bemærkninger Trivselsmåling 2016 Psykisk børnemiljø Spørgsmål 1: Er du glad for at gå i børnehave? - 89% eller 466 børn svarer ja, mens 6% svarer nej. o Herunder svarer 86% af drengene

Læs mere

1. Er du glad for din skole? (0.-3. kl.)

1. Er du glad for din skole? (0.-3. kl.) Resultater fra den nationale trivselsundersøgelse Spørgsmål til 0.-3. trin 10 9 8 7 6 1. Er du glad for din skole? 5 1 landet 0-3 0-3 3% 3% 2% 3% 2% 15% Ja, lidt 26% 32% 34% 36% 28% 38% Ja, meget 71% 65%

Læs mere

ramt ved siden af skralde-

ramt ved siden af skralde- Forsidehenvisning: 197 anslag Har du 5 ramt ved siden af skralde- 10 spanden? 15 20 Affald, som ligger på gaden eller i busken, koster samfundet en halv milliard kroner hvert år. Men det kan ikke bare

Læs mere

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse 1) Er du glad for din skole? 2) Er du glad for din klasse? 3) Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? Virkelig gode Gode Middel

Læs mere

Afd. 1 uvm-undersøgelse

Afd. 1 uvm-undersøgelse Indhold Indhold... 1 Information... 2 Besvarelser medtaget i denne rapport... 2 Fysiske: Sikkerhed... 3 Er du kommet alvorligt til skade på skolen?... 3 Kan du altid finde en voksen, når der er frikvarter?...

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v.

16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v. 1 16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v.3-4, 560 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt

Læs mere

Har du en profil på internettet? En profil på internettet kan fx være, hvis du har din egen side på Facebook eller Arto.

Har du en profil på internettet? En profil på internettet kan fx være, hvis du har din egen side på Facebook eller Arto. Sæt kryds ud for det svar, som du synes passer på dig. Hvor ofte bruger du internettet? 1. Hver dag 2. Næsten hver dag 3. Mindst 1 gang om ugen 4. Et par gange om måneden 5. 1 gang om måneden 6. Sjældnere

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Trivselsmåling i folkeskolen klasse

Trivselsmåling i folkeskolen klasse Trivselsmåling i folkeskolen 4.-9. klasse q1. Er du glad for din skole? Tit eller meget tit: 60 % Landsgennemsnit: 72 % 5 3 1 29% 21% 43% 39% 31% 23% Er du glad for din skole? 4% 7% 1% 2% q2. Er du glad

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Indskoling. UNDERSØGELSE Indskolingen

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Indskoling. UNDERSØGELSE Indskolingen RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Indskoling UNDERSØGELSE Indskolingen GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER 49

Læs mere

Vejledning. Navn på de opstillede kandidater og eventuel prioritet skal også skrives på listen under Kandidatnavne.

Vejledning. Navn på de opstillede kandidater og eventuel prioritet skal også skrives på listen under Kandidatnavne. Vejledning Der er 3 blanketter i skemaet, der skal udfyldes blanketten til kandidatlisten, blanketten til kandidater der opstilles og blanketten til de stillere, der ikke samtidig er kandidater. Blanketten

Læs mere

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen. Her er de billigste forsikringer Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.dk Så Stor Er Prisforskellen På Forsikringer http://sondagsavisen.dk/2013/14/~/media/845ec023029f487b80e6ac48a6d7bbc3.ashx

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt TALEPAPIR Dato: 12. oktober 2005 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2005/4111-181 Sagsbeh.:

Læs mere

Opret en konto

Opret en konto www.google.dk Opret en konto Hvad siger Google? Søg på dit navn Søg på din mærkesag Søg på et lokal emne, som optager dig Søg på regionens navn Hvem er vi Hvem er du? Hvordan formidler du dine budskaber?

Læs mere

Løndannelse, lønforståelse & ligeløn. Et redskabsgivende kursus for dig der vil arbejde for retfærdig løn på din arbejdsplads

Løndannelse, lønforståelse & ligeløn. Et redskabsgivende kursus for dig der vil arbejde for retfærdig løn på din arbejdsplads Løndannelse, lønforståelse & ligeløn Et redskabsgivende kursus for dig der vil arbejde for retfærdig løn på din arbejdsplads Baggrund: Dette kursus er til dig der har lyst til at dygtiggøre dig og udvikle

Læs mere

UMV2 2014. Fysiske: Inventar. Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig? Valgmuligheder Ja Nej Ved ikke

UMV2 2014. Fysiske: Inventar. Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig? Valgmuligheder Ja Nej Ved ikke UMV2 2014 Information Der er i alt 164 elever fra 4-7 klasse der har besvaret nedenstående spørgsmål. Fysiske: Inventar Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig? Ved ikke 67,07% 18,29% 14,63%

Læs mere

SELVEVALUERING I FORHOLD TIL VÆRIGGRUNDLAGET, UNDERVISNINGSMILJØVURDERING OG EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING FOR ELEVHOLDET

SELVEVALUERING I FORHOLD TIL VÆRIGGRUNDLAGET, UNDERVISNINGSMILJØVURDERING OG EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING FOR ELEVHOLDET SELVEVALUERING I FORHOLD TIL VÆRIGGRUNDLAGET, UNDERVISNINGSMILJØVURDERING OG EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING FOR ELEVHOLDET 2011-2012 "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål dreng

Læs mere

Spørgeramme til elever i klasse

Spørgeramme til elever i klasse Spørgeramme til elever i 4.-9. klasse Her kan du se, hvilke spørgsmål og svarkategorier eleverne bliver præsenteret for i trivselsmålingen. Selve besvarelsen af spørgeskemaet skal ske elektronisk. 1 Er

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Undersøgelse: Grønne tiltag på danske arbejdspladser

Undersøgelse: Grønne tiltag på danske arbejdspladser Sagsnr. 14-76 Vores ref. pmr/sal/lgy Den 4. november 2014 Undersøgelse: Grønne tiltag på danske arbejdspladser Foretaget af Gallup, april 2014 for LO. Respondenter: 980 repræsentative potentielle LO-medlemmer.

Læs mere

Test din viden om overenskomst

Test din viden om overenskomst Hvor meget ved du egentlig om din overenskomst, og hvad den betyder for dit arbejdsliv? Test din viden her. Gennemgå svarene, når du har quizzet for at se kommentarerne og lære mere. Husk også at printe

Læs mere

Trivselsmåling 2015 Mellemtrin

Trivselsmåling 2015 Mellemtrin Trivselsmåling 2015 Mellemtrin Under landsplan Svarer til landsplan Over landsplan q1. Er du glad for din skole? q2. Er du glad for din klasse? q3. Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? q4.

Læs mere

REFERAT. RSD møde (20/11, 2015) (UCN., Aalborg) (9:30 15:00)

REFERAT. RSD møde (20/11, 2015) (UCN., Aalborg) (9:30 15:00) REFERAT RSD møde (20/11, 2015) (UCN., Aalborg) (9:30 15:00) 1. Tilstedeværende Mia, Charlotte, Katrine, Stina, Jimi, Jørgen 2. Valg af referent Jørgen 3. Godkendelse af dagsorden Godkendt 4. Godkendelse

Læs mere

Trivselsmåling 2015, 4.-9. klasse Varde Kommune

Trivselsmåling 2015, 4.-9. klasse Varde Kommune Trivselsmåling 2015, 4.-9. klasse Varde Kommune Spørgsmål Svarmuligheder Varde Kommune 4-9 klasse 1. Er du glad for din skole? 2. Er du glad for din klasse? 3. Hvad synes dine lærere om dine fremskridt

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Sådan kan man arbejde med læremidlet

Sådan kan man arbejde med læremidlet Sådan kan man arbejde med læremidlet Læremidlet er tilrettelagt, så eleverne arbejder med emnet med afsæt i selvvalgte problemstillinger som de søger at besvare eller belyse ved hjælp af kilder. I det

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed 2 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed 2 okt 13 Trivselsundersøgelse enhed 2 okt 13 Indhold Indhold... 1 Klassens liv... 4 I1: Har du det godt i din klasse?... 4 med valgmuligheder... 4 med valgmuligheder... 5 I1: Har du det godt i din klasse?... 6

Læs mere

Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark

Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark Feltafgrænsning Afgrænsning af søgefeltet 1 er baseret på følgende hovedkriterier: Er uddannelsen SU-berettiget og/eller er uddannelsen inden for

Læs mere

Nyhedsbreve, der sælger

Nyhedsbreve, der sælger Nyhedsbreve, der sælger - Anja Nielsen Nyhedsbreve, der sælger E-mail marketing er en fantastisk salgskanal. Her får du en god opskrift på nyhedsbreve, der sælger. Du får konkrete tips til, hvordan du

Læs mere

Dilemmakort. Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende. Vejledning og udvalgte eksempler

Dilemmakort. Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende. Vejledning og udvalgte eksempler Dilemmakort Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende Vejledning og udvalgte eksempler Januar 2013 Version 1.02 Kontakt os vi modtager gerne feedback:

Læs mere

Motivationsteorier#i#videnssamfundet#

Motivationsteorier#i#videnssamfundet# HA6.semester Bachelorafhandling Forfatter:NikolajWithenGrumsen 201207725 Vejleder:ChristianWaldstrøm Dato:4/5J2015 Afdeling:Badm. Anslag:109.999 Motivationsteorierividenssamfundet Executive)summery) Inthemid1900safocusonhumanmotivationsbegan.Atthistimemainlymenwere

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Farvernes magi. - et formidlingsprojekt om mangfoldighed på J.F. Willumsens Museum

Farvernes magi. - et formidlingsprojekt om mangfoldighed på J.F. Willumsens Museum Farvernes magi - et formidlingsprojekt om mangfoldighed på J.F. Willumsens Museum Farvernes magi inspirationshæfte Redaktion: Annette Johansen, Anne Gregersen, Camilla Eva Autzen og Kristine Kristiansen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012 Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Der kan også opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. Knud Villy Mogensen 500

Læs mere

Glostrup Skole Kommune 4-9 klasse

Glostrup Skole Kommune 4-9 klasse Resultat af trivselsmåling 4.-9.kl. januar-marts 2015 Spørgsmål 1-40 svarkategorier Hele landet 4-9 klasse q1. Er du glad for din skole? Meget tit 29% 25% q1. Er du glad for din skole? Tit 43% 44% q1.

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram 2017-2019 Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det arbejdsprogram,

Læs mere

Kodemanual: Kvalitetskodning af Nyhedsugen

Kodemanual: Kvalitetskodning af Nyhedsugen Bilag 1: Kodemanual Kodemanual: Kvalitetskodning af Nyhedsugen Kodekategori Variabler Beskrivelse 0. Løbenummer Skriv tal Første kodede enhed får tallet 1 og derfra tildeles fortløbende. Løbenummerets

Læs mere

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Hver fjerde af os siger Nej tak til velgørenhed. Danskerne vil egentlig gerne hjælpe, men er blevet så trætte af NGO ernes aggressive

Læs mere