Familiesikring Pension er betryggende, hvis du dør eller bliver invalid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familiesikring Pension er betryggende, hvis du dør eller bliver invalid"

Transkript

1 Familiesikrin

2 f af ma mi li ilei se iski rk irni n Familiesikrin Pension er betryende, hvis du dør eller bliver invalid Hvorfor tene Familiesikrin Pension? For ikke at få økonomiske problemer i en i forvejen svær situation. Her er tale om en ruppelivsforsikrin, der har til formål at sikre di o din familie, hvis du dør eller varit mister din enerelle erhvervsevne, inden du er fyldt 67 år. Hvem kan tene forsikrinen? Alle kunder, der er fyldt 18 år, men ikke fyldt 60 år. kan afive tilfredsstillende helbredsoplysniner. har et kundeforhold hos os. Hvordan udbetales forsikrinen? Du kan væle mellem énansudbetalin eller rateudbetalin årlie rater i 10 år. Ved død udbetales forsikrinen til dine nærmeste pårørende. Detaljerede oplysniner kan læses i Forsikrinsbetinelserne. Ved invaliditet udbetales forsikrinen til di, når nedenstående forudsætnin er opfyldt: Udbetalin ved vari erhvervsevnenedsættelse: Omfatter ruppeforsikrinen invalidesum, indtræder retten til udbetalin heraf, når forsikredes enerelle erhvervsevne efter datoen for optaelsen i forsikrinen, men inden det 67. år, på rund af sydom eller ulykkestilfælde efter PFA Pensions skøn er varit nedsat til en tredjedel eller herunder af den fulde erhvervsevne. PFA Pension vurderer erhvervsevnen selvstændit o uafhænit af offentlie myndiheders eventuelle vurderin, uanset barunden for myndihedernes vurderin, herunder ved tilkendelse af offentli pension. Hvornår ophører dækninen af Familiesikrin Pension? Forsikrinen ophører med udanen af det kvartal, hvor du ikke lænere har kapital- eller ratepensionsopsparin hos os. kundeforholdet bortfalder. præmiebetalinen ophører. du fylder 67 år. aftalen opsies af en af aftaleparterne. Detaljerede reler for ordninen findes i Forsikrinsbetinelser for Familiesikrin Pension ældende fra den 1. oktober Énansudbetalin Væler du fradra for præmien, er udbetalinen afiftspliti. Præmien hæves på din pensionskonto. Væler du ikke fradra for præmien er udbetalinen efter de nuværende reler afiftsfri. Præmien hæves på din almindelie bankkonto. Rateudbetalin Præmien hæves på din pensionskonto o er altid fradrasberettiet. Udbetalinerne er indkomstskatteplitie. Boafift: PFA Pension tilbaeholder eventuel boafift før udbetalinen.

3 f af ma mi li ilei se iski rk irni n Familiesikrin Tab af erhvervsevne sikrer di o din familie Du må se i øjnene, at du kan risikere at blive sy eller miste din erhvervsevne, o du derfor ikke kan arbejde mere måske endda i en tidli alder. Der vil typisk være et stort sprin ned fra din nuværende indkomst til de offentlie ydelser. Det er derfor vitit, at du sikrer di økonomisk med en forsikrin med udbetalin hver måned, indtil du bliver 62 år. Hvordan får je en Familiesikrin Tab af erhvervsevne? du skal være under 50 år. du kan afive tilfredsstillende helbredsoplysniner. du har et job eller studie, som ikke er farlit. du har et kundeforhold hos os. Hvordan dækker forsikrinen? Familiesikrin Tab af erhvervsevne udbetales til di, når den enerelle erhvervsevne har været nedsat i mere end 3 måneder, o såfremt din erhvervsevne vurderes nedsat i henhold til de følende afsnit. Der kan i særlie tilfælde ske udbetalin som beskrevet under Nedsættelse af farelateret erhvervsevne o Udbetalin ved revaliderin. Hel udbetalin ved to tredjedele erhvervsudytihed. Nedsættelse af enerel erhvervsevne hvis den enerelle erhvervsevne i ethvert erhverv på rund af sydom eller ulykke er nedsat til 1/3 eller derunder, kan der udbetales fuld ydelse. er den enerelle erhvervsevne i ethvert erhverv på rund af sydom eller ulykke nedsat mellem 1/2 o 1/3, kan der udbetales halv ydelse. Nedsættelse af farelateret erhvervsevne hvis erhvervsevnen i nuværende eller tidliere erhverv på rund af sydom eller ulykke er nedsat til 1/3 eller derunder, kan der udbetales fuld ydelse i op til 6 måneder. er erhvervsevnen i nuværende eller tidliere erhverv på rund af sydom eller ulykke nedsat til mellem 1/2 o 1/3, udbetales halv ydelse i op til 6 måneder. Hel udbetalin ved halv erhvervsudytihed. Nedsættelse af enerel erhvervsevne hvis den enerelle erhvervsevne i ethvert erhverv på rund af sydom eller ulykke er nedsat til 1/2 eller derunder, kan der udbetales fuld ydelse. Nedsættelse af farelateret erhvervsevne hvis erhvervsevnen i nuværende eller tidliere erhverv på rund af sydom eller ulykke er nedsat til 1/2 eller derunder, kan der udbetales fuld ydelse i op til 6 måneder. I alle tilfælde skal der forelie et dokumenteret indtætstab, der svarer til henholdsvis to tredjedele eller halvdelen af indtæten før erhvervsevnenedsættelsen. Udbetalin ved revaliderin Kommer du under revaliderin, vil udbetalin ske efter relerne i forsikrinsbetinelserne, i op til 3 år. Herefter vil du normalt ikke få udbetalt beløb fra forsikrinen i samme sydomsforløb. Beløbet, der udbetales under revaliderin, udør forskellen mellem din lønindtæt før erhvervsevnen blev nedsat minus arbejdsmarkedsbidra (offentli vurderin) o din indtjenin efter erhvervsevnen blev nedsat (summen af arbejdsindtæt plus beløb o tilskud fra det offentlie o inklusive ydelse under revaliderin samt eventuelle udbetaliner fra forsikriner, som du får, når erhvervsevnen er nedsat). Den samlede udbetalin kan ikke være større end forsikrinsdækninen, o ophører såfremt erhvervsevnen envindes eller du dør før dækninen ophører. Hvornår ophører forsikrinen? Forsikrinen ophører med udanen af den præmietermin, hvor præmiebetalinen ophører. du fylder 62 år. kundeforholdet i peneinstituttet bortfalder. aftalen opsies af en af aftaleparterne. Detaljerede reler for ordninen findes i Forsikrinsbetinelser for Familiesikrin Pension ældende fra den 1. oktober 2009.

4 f af ma mi li ilei se iski rk irni n Gruppeforsikrin Børnerente er en særli forsikrin til familiens børn, hvis du dør Hvad er Gruppeforsikrin Børnerente? Gruppeforsikrin Børnerente er en særli forsikrin til familiens børn, hvis den ene eller bee forældre skulle dø før de fylder 60 år. Forsikrinen er fradrasberettiet via forældrenes pensionsordnin. Udbetalinen til barnet beskattes som personli indkomst. Hvis udbetalinen ikke overstier det skattemæssie personfradra, vil udbetalinen være skattefri, såfremt barnet ikke har øvrie indtæter. Hvad betyder en Gruppeforsikrin Børnerente? En økonomisk håndsræknin i en svær tid til uddannelse. kørekort. boli. frihed. andet For forældrene Mulihed for at barnet kan opnå økonomisk forsørelse til netop uddannelse, boli, ferie osv. Hvornår ophører dækninen? Dækninen ophører ved forsikrinstaers 60. år, o/ eller med udanen af det kalenderår, hvori barnet fylder 21 år. Detaljerede reler for ordninen findes i Forsikrinsbetinelser for Gruppeforsikrin Børnerente ældende fra den 1. januar Hvem kan tene forsikrinen? Alle kunder, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 60 år, som har kapital- eller ratepensionsopsparin hos os. kan afive tilfredsstillende helbredsoplysniner. Alle 3 punkter skal være opfyldt. Hvem dækker forsikrinen? Forsikrinen dækker både fælles børn, særbørn, stedbørn, adoptivbørn o samlevers børn. Hvornår o hvordan udbetales forsikrinen? Gruppeforsikrin Børnerente udbetales hvis den der har oprettet forsikrinen dør inden han/hun er fyldt 60 år. årlit til o med udanen af det kalenderår, hvori barnet fylder 21 år.

5 f af ma mi li ilei se iski rk irni n Dæknin ved kritisk sydom en økonomisk håndsræknin i en svær tid Hvad er Familiesikrin Kritisk Sydom? Dæknin ved kritisk sydom er en ruppeforsikrin, hvis formål er at sikre di en énansudbetalin, hvis du får stillet en dækninsberettiet dianose. Hvem kan tene Familiesikrin Kritisk Sydom? Du kan tene forsikrinen, hvis du er fyldt 18 år, men endnu ikke fyldt 50 år. har et kundeforhold hos os. kan afive tilfredsstillende helbredsoplysniner. Er der særlie forhold? Forsikrinen dækker aldri kritisk sydom, der er dianosticeret før optaelse i forsikrinen. Hvad dækker Familiesikrin Kritisk Sydom? Forsikrinen dækker, hvis du i forsikrinstiden får dianosticeret en kritisk sydom. Det vil i denne forbindelse sie: Hjerteinfarkt (akut blodprop i hjertet). Hjerteoperation på rund af svær kranspulsåre forkalknin (bypass/ballonudvidelse (PCI)). Kronisk hjertesvit med svære symptomer o nedsat funktionsevne. Livstruende rytmeforstyrrelser med indoperation af ICD-enhed. Hjerteklapoperation på rund af hjerteklapfejl. Hjerneblødnin, blodprop i hjernen (apopleksi) med symptomer i mere end 24 timer. Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) eller intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse (AV-malformation). Svær sydom i aorta (hovedpulsåren). Cancer (kræft). Dissemineret sklerose (DS). Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) eller motorisk neuronsydom. Kronisk nyresvit i dialysebehandlin. Creutzfeldt-Jakob sydom. Større orantransplantation. Muskelsvind. Myasthenia ravis. Blindhed. Døvhed. Parkinsons sydom (paralysis aitans, rystelammelse). AIDS i udbrud. HIV-infektion som føle af blodtransfusion eller arbejdsbetinet smitte. Visse odartede svulster hjerne o rymarv. Blivende føler efter hjerne- eller hjernehindebetændelse. Føler efter Borrelia o Tick-Born-Ecephalitis (TBE) i nervesystemet efter flåtbid. Større forbrændiner (inklusive forfrysniner o ætsniner) af tredje rad på mere end 20 procent af kroppen. Det konkrete rundla for udbetalin ved de enkelte dianoser fremår af Forsikrinsbetinelser for Familiesikrin Kritisk Sydom ældende fra den 1. januar Forsikrinssummen bliver udbetalt, hvis du er i live en måned efter, at dianosen er stillet. Vær opmærksom på, at der ved hver dianose er kriterier, som skal være opfyldt, før du kan få en udbetalin fra forsikrinen. Hvad dækker forsikrinen ikke? Du er bl.a. ikke dækket i disse tilfælde: Hvis du tidliere har fået stillet en dianose, der hører under dæknin ved kritisk sydom, o får den samme dianose ien. Hvis du får stillet en dianose, der direkte eller indirekte har sammenhæn med en dianose, du har fået stillet tidliere, o bee dianoser hører under dæknin ved kritisk sydom. Denne reel ælder de første to år, efter du har tenet forsikrinen. Hvornår ophører forsikrinen? Forsikrinen ophører med udanen af det kalenderår, hvor kundeforholdet bortfalder. præmiebetalinen ophører. du fylder 62 år. aftalen opsies af en af aftaleparterne. Endvidere ophører forsikrinen, når du én an har fået udbetalt en sum fra forsikrinen. Der er ikke ret til fradra for præmien. Efter de nuældende reler skal der ikke svares skat eller statsafift af udbetaliner fra forsikrinen. Hvordan får du etableret Familiesikrin Kritisk Sydom? Du henvender di her i peneinstituttet o udfylder en tilmeldinsblanket. Herefter skal du blot udfylde o underskrive helbredserklærinen resten ordner vi. Hvis du bliver ramt af en kritisk sydom, skal du rine til PFA på Du kan oså sende en til Du vil få tilsendt et ansøninsskema, som du skal udfylde sammen med en læe o sende tilbae til PFA. Når PFA har alle oplysninerne, bliver ansøninen som oftest behandlet inden for en ue.

6 820 f af ma mi li ilei se iski rk irni n Familiesikrin Kunderuppeliv betyder en enanssum til de efterladte, hvis du dør Hvad er Familiesikrin Kunderuppeliv? Familiesikrin Kunderuppeliv er en ruppelivsforsikrin, hvis formål er, at sikre udbetalin af et énansbeløb, hvis du dør, inden du er fyldt 67 år. Hvem kan tene forsikrinen? Alle kunder, der er fyldt 18 år, men endnu ikke fyldt 60 år. har et kundeforhold hos os. kan afive tilfredsstillende helbredsoplysniner. Hvad dækker Kunderuppeliv? Forsikrinssummen er pantsat til peneinstituttet. Når en (evt.) restæld til peneinstituttet er indfriet, vil et (evt.) overskud blive udbetalt til dine nærmeste pårørende. Detaljerede oplysniner kan læses i Forsikrinsbetinelserne. Hvad koster Kunderuppeliv? Præmien fastsættes for et år ad anen. Den aranterede præmie (tarifpræmien) fastsættes på barund af aldersfordelinen for de omfattede forsikrede o PFA Pensions s tariffer, der er anmeldt til Finanstilsynet. Præmien er reduceret med evt. bonus o derfor oså afhæni af skadeforløbet i ordninen. Hvornår ophører dækninen af Kunderuppeliv? Forsikrinen ophører med udanen af det kvartal, hvor kundeforholdet bortfalder. præmiebetalinen ophører. du fylder 67 år. aftalen opsies af en af aftaleparterne. Detaljerede reler for ordninen findes i Forsikrinsbetinelser for Familiesikrin Kunderuppeliv ældende fra den 1. oktober Der er ikke ret til fradra for præmien. Efter de nuældende reler skal der ikke svares skat eller statsafift af udbetaliner fra forsikrinen. Boafift: PFA Pension tilbaeholder eventuel boafift før udbetalinen. Familiesikrin er udviklet i samarbejde mellem LOKALE PENGEINSTITUTTER Danmarks lokale banker o sparekassers forenin o PFA Pension. PFA Pension, forsikrinsaktieselskab (CVR ) Sundkrosade 4 DK-2100 København Ø Danmark Telefon Fax

7 f a m i l i e s i k r i n Omfan o præmie 2011 Kunderuppeliv Væl den sum, som du ønsker skal komme til udbetalin ved død. Kritisk sydom Den samlede forsikrinssum bliver udbetalt, hvis du er i live en måned efter, at en dækninsberettiet dianose er stillet. DÆKNING KVARTÅRLIG PRÆMIE kr. 408,00 kr kr. 306,00 kr kr. 204,00 kr kr. 102,00 kr. Tab af erhvervsevne Væl den ydelse, som du ønsker skal komme til udbetalin hvert år. Udbetalinen sker månedlit forud med 1/12 af den årlie ydelse. Udbetalinerne ophører, når du envinder erhvervsevnen. du fylder 62 år eller dør. FORSIKRINGSSUM HELÅRLIG VED KRITISK PRÆMIE SYGDOM kr ,00 kr kr ,00 kr. Pension Du kan væle mellem: A: Énansudbetalin. B: Rateudbetalin rater i 10 år. A: Énansudbetalin Væl den sum, som du ønsker skal komme til udbetalin ved død eller invaliditet. Invalidesummen kan ikke være højere end den valte sum til efterladte. Genvinder du erhvervsevnen i forsikrinsperioden, kan ordninen fortsætte uden afivelse af ny helbredsoplysnin. HEL UDBETALING VED 2/3 ERHVERVSEVNETAB DÆKNING KVARTÅRLIG PRÆMIE kr ,00 kr kr ,00 kr kr ,00 kr kr ,00 kr kr ,00 kr kr. 744,00 kr. HEL UDBETALING VED 1/2 ERHVERVSEVNETAB DÆKNING KVARTÅRLIG PRÆMIE kr ,00 kr kr ,00 kr kr ,00 kr kr ,00 kr kr ,00 kr kr. 894,00 kr. Børnerente Forsikrinen bliver udbetalt, hvis den der har oprettet forsikrinen dør inden han/hun er fyldt 60 år. Forsikrinen udbetales årlit til o med udanen af det kalenderår, hvori barnet fylder 21 år. LØBENDE YDELSE TIL BARNET HELÅRLIG UNDER 21 ÅR PRÆMIE kr. 336,00 kr. ÉNGANGSBELØB KVARTÅRLIG SUM VED KVARTÅRLIG TIL EFTERLADTE PRÆMIE INVALIDITET PRÆMIE kr. 408,00 kr kr ,00 kr kr. 306,00 kr kr. 204,00 kr kr. 534,00 kr kr. 102,00 kr kr. 267,00 kr. B: Rateudbetalin rater i 10 år Væl den årlie rate, der skal komme til udbetalin i 10 år ved død eller invaliditet. Invalideraterne kan ikke være højere end den valte rate til efterladte. RATE I 10 ÅR KVARTÅRLIG RATE I 10 ÅR KVARTÅRLIG TIL EFTERLADTE PRÆMIE VED INVALIDITET PRÆMIE kr. 408,00 kr kr ,00 kr kr. 306,00 kr kr. 204,00 kr kr. 534,00 kr kr. 102,00 kr kr. 267,00 kr. For alle fem ordniner under Familiesikrin ælder: Forsikrinsdækninen pristalsreuleres o fastsættes for et år ad anen. Præmien er afhæni af skadeforløbet i den enkelte ordnin. Præmien opkræves o betales via banken. Præmien (tarifpræmien) fastsættes for et år ad anen på barund af erhvervsmæssi beskæftielse (Tab af Erhvervsevne) o af aldersfordelinen blandt de forsikrede o af PFA Pension s tariffer, der er anmeldt til Finanstilsynet. Præmien til Kunderuppeliv o Pension er reduceret med evt. bonus. Peneinstituttet kan evt. opkræve ekspeditionsebyr. 8206

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Informationsmappe til seniormedarbejdere.

Indholdsfortegnelse. Informationsmappe til seniormedarbejdere. Informationsmappe til seniormedarbejdere. Fængselsforbundet har besluttet at udarbejde denne informationsmappe til seniormedarbejdere. De enkelte emner er kort beskrevet, og der vil for en del af emnerne

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser 7878-1 Oktober 2011 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret...

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en personsikring? En personsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller dør. Det er en heltidsforsikring

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Vilkår indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?...4

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere