Grundejerforeningen. Hørsholm Gårdhuse. Håndbogen 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen. Hørsholm Gårdhuse. Håndbogen 2012"

Transkript

1 Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Håndbogen 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Generalforsamling og bestyrelse Foreningens område GRUNDEJERFORENINGENS ØKONOMI Regnskab Kontingent VEDLIGEHOLDELSE AF FÆLLESOMRÅDERNE Havedage Genbrugsplads Snerydning Gade- og husnummerbelysning BRUG AF VEJE OG FÆLLESAREALER Trafik Fællesarealer Husdyr EJENDOMMENES YDRE Servitutter og deklaration på husene Fremgangsmåde i forbindelse med evt. ændringer og/eller tilbygninger: Ændring af udvendige farver Ændring af eksisterende hus, carport, udhuse og plankeværker FORENINGENS KABEL TV Praktisk information Kabel Tv-anlægget Betaling Generelt om brugen af fællesantennesystemet Bredbånds internet via antennestikket Etablering af flere apparater og ekstra antennestik Spørgsmål om antenneforhold PRAKTISKE RÅD TIL HUSEJERNE Varmtvandsanlæg Tag Tagkroner på betongavlene Tørretumblere Hovedstophane Kloaksystemet Skader Tilstopning Marts

3 7.5.3 Rotter og mus Fugt under huset Indvendige afløb Postkasser KRIMINALPRÆVENTION OG INDBRUDSSIKRING Indbrudssikring UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE AF HØRSHOLM GÅRDHUSE Mahognifacader og sternbrædder på udhuse af carporte Eternit stern på husets tagudhæng (lodrette flader langs taget) Eternit-underside af tagudhæng Skunkbrædder (smalle lodrette flader under tagudhæng) og vandfaste spånplader på udhuse og carporte Bærende rem (den gennemløbende massive træbjælke under tagudhænget) Bjælker og spær i udhuse og carporte Trykimprægnerede brædder på udhuse, carporte og hegnsflader Udvendige hvide betonmure Internationale farvekoder til den udvendige maling i Hørsholm Gårdhuse Vedtægter Deklarationen Byplanvedtægt Marts

4 1 INDLEDNING Håndbogen er beregnet for beboere i Hørsholm Gårdhuse. Håndbogen omhandler forhold af varig karakter, mens generalforsamlingsreferater og andet udsendt skriftligt materiale afspejler forhold af dynamisk karakter. Håndbogen er din guide til hvordan du vedligeholder dit hus og i øvrigt deltager i fællesskabet i Hørsholm Gårdhuse. Hvis du sammenholder håndbogen med foreningsvedtægterne, deklarationen, byplanvedtægten og referater fra generalforsamlinger har du et opslagsværk, der i vid udstrækning dækker behovet i foreningssammenhænge. Det er vigtigt, at gode råd og ideer af fælles interesse videregives til bestyrelsen, som så kan træffe beslutning om indførelse i håndbogen til gavn for alle medlemmer. Foreningens hjemmeside på bruges til at videreformidle disse informationer og til at skabe en bedre og enklere kommunikation i vores bebyggelse. Foreningens holdning til de lokale myndigheder er baseret på to grundholdninger: Vi klager aldrig, men ønsker dialog og samarbejde. Vi forsøger altid at anskue forhold og problemer ud fra både et "egoistisk" synspunkt som forening og et socialt synspunkt som skatteborgere. 1.1 Generalforsamling og bestyrelse Foreningen afholder hvert år generalforsamling i marts måned. Det er kutyme at bestyrelsen udsender foreløbig dagsorden til generalforsamling i januar. I forbindelse hermed oplyser bestyrelsen endelig dato for fremsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen udsendes referat heraf samt en oversigt over konstitutionen og de enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder. Marts

5 1.2 Foreningens område Området består af 90 huse og et fællesareal på ca kvadratmeter. Der er 19 huse på 194 kvadratmeter medens resten er på 169. Husene er principielt ens, men forekommer dog i mange forskellige variationer, idet nogle har indgang i husets "køkkenside", andre i den modsatte, spejlvending forekommer på den anden led og endelig kunne de, som i sin tid købte før husene var færdigbyggede, få egne specielle ønsker opfyldt. Området er naturligt opdelt i to områder, fordi det har to indfaldsveje. Disse omtaler vi som henholdsvis øvre og nedre stamvej, idet benævnelserne relaterer sig til terrænhøjden. De to områder er forbundet med en intern gangsti, som foreningen anlagde i 1985 mellem række 9 og 10 og videre ud til Højmosen ved række 13. Alle andre interne fortove og veje er offentlige. Husnumrene var oprindelig givet efter filosofien om, at hver husrække og hvert hus har et nummer, med en bindestreg imellem. Række 5, hus nummer 2 hed således nummer 5-2. Efter en revision af postloven for en del år siden måtte der ikke findes bindestreg i husnumre, det løstes ved at fjerne bundestregen. Så hus nr. 2 i række 5 hedder nr. 52 og så fremdeles. Øvre stamvej giver adgang til rækkerne 1 til 12, medens nedre indfaldsvej indeholder rækkerne 13, 14 og 15. Antallet af huse i de enkelte rækker varierer fra 3 til 10. Specielt er det, at rækkerne 13 og 14 i virkeligheden er en lang række, og at række 15 er opdelt i to bebyggelser. Fællesområdet er matrikelmæssigt et sammenhængende område med et matrikelnummer, idet de grønne arealer er kædet sammen af smalle jordstykker langs bebyggelserne. Den store græsplæne mellem delområderne kalder vi "fodboldbanen", og lige nord for den ligger "Pileskoven". Pileskoven er indrettet til legeplads, og området må ikke benyttes til andet. Marts

6 2 GRUNDEJERFORENINGENS ØKONOMI Vedligeholdelse af fællesområderne og betaling af TDC Kabel TV varetages af Grunderforeningen, og disse to udgifter tegner sig for størstedelen af foreningens driftsudgifter. Vedligeholdelsen af fællesområderne baseres på årlige eller flerårige kontrakter med en professionel anlægsgartner. Det arbejde, som udføres på de årlige havedage af grundejerne, betragtes som en ekstra gevinst for vedligeholdelsesstandarden. 2.1 Regnskab. Regnskabsåret er kalenderåret. Da kontingentet indbetales i april måned, afsættes der i budgettet et beløb svarende til driftsudgifterne i næste regnskabsårs første kvartal. Regnskabet sættes op efter kontant princippet, d.v.s. driftsregnskab med indtægter og udgifter og status med aktiver og passiver. Inventar nedskrives til en værdi af 0 kr. ved anskaffelsen. Bilag gemmes efter bogføringsloven i 5 år, hvorefter disse makuleres. 2.2 Kontingent. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og forfalder til betaling den 1. april. Bestyrelsen søger til stadighed at simplificere indbetalingsmåden. Efter generalforsamlingen udsendes kontingentopkrævning via med anvisning af betalingsmåde. Ved anvendelse af netbank kan kontingentet betales ved meddelsese til modtager VH+husnummer, f.eks for nummer 99: VH 99. I tilfælde af vanskeligheder med betaling via netbank kan der udleveres giroindbetalingskort, se næste side. 30. april er sidste rettidige indbetaling af kontingent. Efter udløbet af denne frist søger bestyrelsen beløbet inddrevet evt. ved retslig inkasso for restantens regning. Dette både for at sikre foreningens økonomi, men også for at undgå at gælden mellem grundejere og forening skal blive uoverskuelig. Marts

7 Eksempel på indbetalingskort for kontingent. Marts

8 3 VEDLIGEHOLDELSE AF FÆLLESOMRÅDERNE Foreningen indgår kontrakt med en anlægsgartner, der varetager den almindelige vedligeholdelse, som omfatter: Græsslåning, sprøjtning mod ukrudt i græsarealer, busketter, vejrabatter, hækklipning, beskæring samt gødskning. 3.1 Havedage To gange om året arrangerer foreningen havedag, hvor medlemmerne på frivillig basis kan deltage i forskellige af bestyrelsen anviste aktiviteter på fællesområdet, som henholdsvis støtter og billiggør vedligeholdelsen. Endvidere kan eget grenaffald lægges ud til fjernelse ved foreningens foranstaltning. I muligt omfang koordineres indsatsen på havedagene med den særlige vedligeholdelse. Et væsentligt element ved disse havedage er det sociale samvær. Det er en rigtig god ide at deltage i det praktiske arbejde, og har man ikke direkte mulighed for dette, skal det ikke forhindre nogen i at deltage i den mere sociale del af dagen. Forårs havedag holdes normalt i maj, medens Efterårs havedag lægges i september eller oktober. 3.2 Genbrugsplads Genbrugspladsens åbningstider og kommunens storskraldsordning er nærmere beskrevet i den lokale telefonbog. 3.3 Snerydning Rydning af egne fortovsstykker og indkørsler påhviler de enkelte grundejere. I 1980 overtog kommunen de fælles veje, som er klassificeret som B-veje ; d.v.s. 2. prioritering m.h.t. snerydning. Der er afsat et beløb på budgettet til rydning af øvrige fortove samt cykelstien som forbinder de to delområder. Rydning af disse foretages af gartneren efter samråd med bestyrelsen. 3.4 Gade- og husnummerbelysning Den almindelige gadebelysning samt husnummerbelysningen vedligeholdes af kommunen gennem DONG Energy. I tilfælde af skade på husnummerlamperne bliver såvel pærer som lampekuppel udskiftet af DONG Energy ved de Marts

9 regelmæssige eftersyn af områdets belysning. Bestyrelsen leverer nye tal til udskiftede lampekupler. Den enkelte grundejer er ansvarlig for, at husnummerlampen er synlig og let tilgængelig ved at holde beplantningen nede. Dette er et kommunalt krav, som bestyrelsen har garanteret overholdt. Det indebærer at lys og husnummer vil blive gjort synligt af bestyrelsen for den enkelte grundejeres regning, hvis henstillinger ikke fører til opretning af forholdet. Om behov opstår, skal DONG Energy have uhindret adgang til redskabsskurene i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse. Lampen over hoveddøren og i carporten er en LK NES med lagernummeret Marts

10 4 BRUG AF VEJE OG FÆLLESAREALER 4.1 Trafik Færdselsloven gælder på alle bebyggelsens veje. Grundejerforeningens bestyrelse har den holdning, at man ikke vil vige tilbage for at indgive politianmeldelse overfor bilister, der ikke vil respektere dette og vise tilstrækkeligt hensyn. Det er områdets særkende, at vi bor i et lukket kvarter uden gennemgående færdsel, hvilket skaber muligheden for et roligt og trygt miljø. Hvor trygt der skal være i bebyggelsen, er derfor op til os selv som beboere. Beboerne og navnlig vore børn skal alle kunne færdes på veje og fortove i fuld tillid til, at man i det mindste i vort eget område er på sikker grund. Opmærksomheden henledes specielt på, at der er ubetinget vigepligt ved udkørsel fra veje, hvor man kører ud over fortov. Det drejer sig om vej 1, 2, 3 og 12 samt ved udkørsel langs med hus nr Fællesarealer Fællesarealerne er det rum hvor alle beboere skal kunne opholde sig. For at det skal være en fornøjelse er det vigtigt at alle medvirker til at området er indbydende og opfordrer til ophold. Du skal efterlade fællesarealerne, som om det var din egen have så det er indbydende for de næste der kommer og du selv har lyst til at komme igen. Det vil sige at du, dine børn eller dine gæster ikke efterlader øldåser, flasker og andet affald på fællesarealerne. Grundejere opfordres til at gribe ind når de ser at andre udviser manglende respekt for disse få og enkle regler, ved at henvende sig direkte til vedkommende eller deres forældre. 4.3 Husdyr Der er ikke forbud mod at holde husdyr. Men det er forbudt at holde muskel- eller kamphunde og blandinger af disse i bebyggelsen. Marts

11 For at skabe det bedst mulige miljø grundejerne imellem, opfordres hunde- og katteejere til selv at fjerne deres dyrs efterladenskaber. Ejere af husdyr bør også være opmærksomme på, at støjgener fra deres husdyr kan virke meget generende på naboer, der ikke selv holder husdyr. Marts

12 5 EJENDOMMENES YDRE 5.1 Servitutter og deklaration på husene I forbindelse med bebyggelsens etablering blev ønsket om at holde en stabil høj kvalitet i området understøttet af den tinglyste deklaration. Det fremgår af deklarationen, at bygningernes udseende ikke må ændres uden de påtaleberettigedes samtykke. Og at det er Hørsholm Kommune og grundejerforeningen, der hver for sig har påtaleretten. Tilsvarende er de enkelte ejere i henhold til deklarationen forpligtiget til sikre den fornødne vedligeholdelse af facade, udhuse, hegn, gavle og tag samt tagrender og nedløb. Deklarationen og byplanen for området står bagest i håndbogen. Farverne for både hus og træværk, herunder også skurene, er servitutbelagte. God vedligeholdelse af hver enkelt ejendom er af stor betydning for den samlede oplevelse af hele området, og dermed stærkt medvirkende til at præge husenes handelsværdi. Afsnit 9 og 10 indeholder en udvendig vedligeholdelsesvejledning og en oversigt over de farvenuancer, der overholder servitutterne. Foreningen har som grundlæggende opfattelse, at grundejerne skal have størst mulig frihed til at indrette sig, som de vil, under forudsætning af, at * love, bestemmelser, servitutter og deklarationer m.v. er over holdt, * det ikke er til gene for naboer eller tredjemand, * det ikke skæmmer bebyggelsens karakter som helhed og, * at den oprindelige ide om stil, ordentlighed og rimelig ensartethed i materiale-konstruktions- og farvevalg er tilgodeset. Det er grundejerforeningens holdning, at der ikke bør ske afvigelser fra det originale farve- og materialevalg. Ansvaret for at overholde dette påhviler grundejeren. Marts

13 5.2 Fremgangsmåde i forbindelse med evt. bygningsmæssige ændringer og/eller tilbygninger: Ved ønske om ændringer kræves følgende fremgangsmåde: Projektet beskrives grundigt, således at de påtaleberettigede kan føle sig sikre på, at ovenfor anførte hensyn er tilgodeset. Beskrivelsen og anmodning om projektets godkendelse tilsendes grundejerforeningens formand i 2 eksemplarer. Anmodningen forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde. Det ene eksemplar returneres umiddelbart herefter med bestyrelsens bemærkninger til ansøgeren, som derefter i bekræftende fald sender den til kommunens tekniske forvaltning. Den beskrevne forretningsgang kan virke lidt tung, men kommunen har udtalt, at den ikke agter at behandle ansøgninger, som ikke har været behandlet af foreningen, og som ikke bærer foreningens bemærkninger Ændring af udvendige farver Foreningen vil kun tillade farveændringer, når en sammenhængende bebyggelse er enige heri og er enige om det nye farvevalg. De nye farver skal opfylde betingelserne i byplanvedtægten, hvori der står, at der kun må anvendes "farver dannet af hvidt, sort eller jordfarverne (okker, terradesienna, umbra, engelsk rødt, dodenkopf) eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvidt gråt eller sort." Ændring af eksisterende hus, carport, udhuse og plankeværker Ændring af selve huset, kan kun finde sted, når det ikke ændrer husets ydre udseende. Følgende ændringer kan dog foretages uden særskilt tilladelse: * opsætning af markiser, som placeres så de ikke generer naboer * understøttelse af taghjørnet med en søjle, * opsætning af skorstene, når de opfylder kravet til rimeligt ens udseende med de øvrige i bebyggelsen Marts

14 Opsætning af hegn, plankeværker og skillerum inde i carporten kan tilsvarende iværksættes. Ligeledes kan tagfladerne over carport og udhuse udskiftes, såvel som støttestolperne i carporten, efter behørig forstærkning af den bærende konstruktion, kan fjernes. Bestyrelsen har påtaleret og, af hensyn til de øvrige grundejere, pligt til at påtale forhold, som anses for uheldige eller skadelige for bebyggelsen. Det må derfor anbefales, at man konsulterer bestyrelsen. For ændringer, tilbygninger eller nyopførelser af carporte, udhuse og plankeværker gælder generelt, at dette kun kan finde sted, når materialer, konstruktioner, "linieføring" og overfladebehandling er i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse af samme karakter. Marts

15 6 FORENINGENS KABEL TV 6.1 Praktisk information Fejlmelding af modtageforhold varetages af den enkelte grundejer, ved at rette henvendelse direkte til TDC på hele døgnet og henvise til indgået vedligeholdelses- aftale mellem Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse og TDC. Ved fejl på anlægget af generel karakter, d.v.s. samme fejl hos flere grundejere, bør der også rettes henvendelse til bestyrelsens ansvarlige for Kabel TV. Yderligere hjælp til fejlfinding findes på Infokanalens tekst TV. Herudover bør man regelmæssigt læse informationerne på Infokanalen. Kanaloversigt for TV-kanaler og FM-kanaler kan findes på Infokanalens tekst TV. 6.2 Kabel Tv-anlægget Grundejerforeningens antenneanlæg er fra 1975, men gennem undersøgelser har det vist sig, at vore kabler udmærket er i stand til at blive opgraderet til bredbånd, hvilket er sket i 2004 i samarbejde med TDC. Alternativet var et helt nyt anlæg til en pris af kr. pr. husstand, hvilket man af åbenlyse grunde har afstået fra. Grundejerforeningen blev tilsluttet hybridnettet i Man valgte dengang at købe anlægget i stedet for at leje det, bl.a. fordi foreningen havde en god startkapital til rådighed. Restgælden blev indfriet i På generalforsamlingen i 2003 blev det enstemmigt vedtaget at lade TDC gennemføre en gennemgang og opgradering af foreningens antenneanlæg. I samme forbindelse valgte man at indgå en 5 årig servicekontrakt med TeleDanmark. Dette betyder, at foreningen ikke selv skal afholde udgifter til eftersyn, vedligeholdelse og reparation af fællesanlægget frem til april Fællesanlægget består af de i jorden nedgravede kabler, de opstillede fordelere og kabler frem til og med antenne stikdåserne i husene. Anlægget er et såkaldt sløjfeanlæg, hvilket vil sige at alle 90 husstande modtager tv signaler fra samme forbindelse. Marts

16 På grund af denne konstruktion har hver husstand kun installeret to antennestik. Systemet kan kun levere sikre signaler til to stik pr. ejendom, og der kan ikke oprettes flere stik pr. ejendom, uden signalerne til de omkringliggende huse forringes i betydelig grad. 6.3 Betaling Grundejerforeningen betaler herudover abonnement for TDCs store kabelpakke for alle husstande. Ved den nuværende ordning opnås mængderabat hos TDC. Grundejerforeningen betaler ikke DR tv-licens. Det påhviler hver enkelt grundejer at overholde gældende tv-licens betalinger til DR. Grundejerforeningen betaler vederlag til COPYDAN i overensstemmelse med kulturministeriets bekendtgørelse herom, hvilket opkræves sammen med det årlige kontingent. 6.4 Generelt om brugen af fællesantennesystemet Bredbånds internet via antennestikket Foreningens antenneanlæg er opgraderet til bredbånds internet hos TDC kaldet WebSpeed. Ønsker man at gøre brug af denne mulighed, rettes der henvendelse direkte til nærmeste TDC-butik, se for nærmere oplysning på Ønsker man kabelforbindelse til sin computer, gøres dette med et særligt kabel, der købes hos TDC. Der kan også oprettes wire-less PC forbindelse. Husk i denne forbindelse at kryptere og sikre den trådløse netforbindelse på bedste måde Etablering af flere apparater og ekstra antennestik Der kan sagtens kobles flere TV/Radio-apparater på husenes antennestik. Hver stikdåse kan uden videre forsynes med såkaldt T-stik, der tillader to TV/radioapparater at blive forbundet, eller f.eks. et TV og en infrarød enhed til trådløs modtagelse af Internet-kommunikation. Det er også muligt at få oprettet ekstra antennestik eller computerstik i husstanden. Da dette kræver bl.a. antenneforstærker, må installationen kun foretages af TDC eller den til enhver tid værende leverandør af antennesignal og service. Bestyrelsen skal informeres om etablering af ekstra antennestik. Marts

17 Bliver de bestående antennestik beskadiget, har den enkelte husejer pligt til at få dem repareret af TDC, så der ikke kan ske forringelser af de omliggende huses modtagelsesvilkår. Der er mange beboere i kvarteret, som arbejder hjemme og er erhvervsmæssigt afhængige af deres bredbåndforbindelse. Derfor er det bydende nødvendigt, at alle grundejerforeningens medlemmer respekterer de vilkår, som vort fællesantenneudstyr betinger. Bestyrelsen er af den grund fast indstillet på at følge energisk op, hvis husejere misligholder fællesantenneanlægget i deres hus eller prøver at gøre indgreb i det selv og derved bliver til gene for deres naboer. Installation af uautoriserede stik vil omgående medføre forringelse af TV- og Internetsignaler hos de omkringliggende, måske alle grundejere. Dette vil og kan bestyrelsen ikke acceptere. Det er ret let at spore, om der er foretaget ulovlige indgreb i fællesantenneanlægget. Ved en eventuel overtrædelse vil foreningen foranledige fejlen udbedret af vor antenneoperatør, og der vil blive rejst krav overfor den pågældende husejer om dækning af udgifterne. RESUME: Det må man ved antenneanlægget: Koble to TV på hvert antennestik med såkaldt T-stik. Koble trådløs computerforbindelse på antennestikket, direkte eller med T-stik Oprette flere faste stik til TV eller computer med brug af materiel og assistance fra TDC Det må man ikke ved antenneanlægget: Gøre indgreb i antennestikkene Undlade at få efterset og repareret antennestik, der bliver beskadiget Spørgsmål om antenneforhold Andre spørgsmål om fællesantennen kan rettes til bestyrelsens ansvarlige for fællesantenneanlægget. Den ansvarlige står på listen over bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde, der udsendes hvert år sammen med referatet fra generalforsamlingen. Marts

18 7 PRAKTISKE RÅD TIL HUSEJERNE 7.1 Varmtvandsanlæg På grund af højt kalkindhold i vandet i kommunen kan varmvandsanlæggene kalke til, hvilket kan medføre øget energiforbrug i huset. Eventuel afkalkning bør foretages af kyndig håndværker. Der henvises i øvrigt til service manualerne for de enkelte anlæg. 7.2 Tag Fladt tagpaptag er en god tagdækning og kan holde i mange år. For at sikre tagets levetid bør færdsel på taget begrænses. Der er ingen grund til at udskifte tagdækning før det er nødvendigt! Husk at rense regnvandsbrønd for blade og mos. Tagudhæng på havesiden har sat sig på nogle huse, således at den spids på udhænget der rager ud ved stuevinklens hjørne drypper. Dette kan medføre vandskade på udhænget. Firmaet Johan Christensen har i sin egenskab af bygherre på husene anvist en metode til understøttelse af dette udhæng. En del har fået en sådan understøttelse udført af professionelle og andre har selv udført understøttelsen med et godt resultat. stue Fig 1. Eksempel på understøttelse af taghjørne ved Tagkroner på betongavlene Et antal husejere har valgt at beskytte tagkronerne med en en metalinddækning, hvilket kan bevirke, at murene får sorte striber p.g.a. regnvand. Forholdet kan afhjælpes ved en simpel modifikation af tagkronerne Marts

19 (zinkkanterne). Man kan tvinge pladerne lidt ud fra murfladen og udfylde samlingerne med f.eks. fugemasse eller en korkprop. Beskyttes tagkronerne med tagpap, forekommer denne gene ikke. Striberne på murfladerne, som er god grobund for alger, kan i øvrigt fjernes med vand og skurebørste. Her kan en højtryksrenser anvendes med stor fordel. Gode erfaringer og ideer, som ikke er omfattet af ovenstående, modtages gerne med henblik på optagelse i dette afsnit. 7.3 Tørretumblere Tørretumblere er én af de største brandårsager i moderne huse! Udluftningskanalen skal med mellemrum renses for støv og fnug da kanalen ellers med tiden vil stoppe helt til med deraf følgende skade på tørretumbleren og et overdrevent elforbrug af samme. Endvidere kan der samles fugt i det støv og fnug som sidder på indersiden af kanalen, dette kan i værste fald trænge ud i tagkonstruktionen med deraf følgende skader. Rensning kan foretages på mange måder, men lettest er det nok at sænke en snor ned gennem kanalen og binde en passende børste samt endnu en snor i børstens anden ende nedefra - børsten kan nu trækkes op og ned indtil kanalen er ren. 7.4 Hovedstophane Hovedstophaner for vandet ind til husene er anbragt forskellige steder. Nogle steder findes den i carporten andre steder i det lille jordstykke uden for ejendommen ved siden af carporten. Det anbefales at man finder den hovedstophane der hører til sit hus og sørger for, at den altid er tilgængelig. Det er faktisk således at der mange steder er græs eller bed oven på hanen, hvilket må siges at være ret uheldigt, hvis uheldet skulle ske. Hovedstophanen kan lukkes med en såkaldt T-nøgle (20mm). Marts

20 7.5 Kloaksystemet Skader Grundejerne skal selv betale for skader, som ligger inden for skel; mens kommunen har ansvaret for kloaksystemet uden for skel. Denne ansvarsfordeling gælder også, selvom en skade inden for skel er en følgevirkning af skade eller tilstopning i den kommunale del af kloaksystemet Tilstopning I tilfælde af tilstopning har kommunen pligt til at rense kloakken helt op til henholdsvis regnvands- og gennemløbsbrønden, som ligger inden for skel. Gennemløbsbrønden er den store brønd foran huset, og regnvandsbrønden er placeret ved udhuset. Tilstopning af kloakledningerne forekommer oftest p.g.a. lange perioder uden regn efterfulgt af kraftige regnskyl. Hvis uheldet er ude, kontaktes Hørsholm Kommunes vand forsyning på tlf inden for arbejdstid - uden for arbejdstid kontaktes nødvagten via Falck på tlf Rotter og mus Alle kan blive udsat for de klassiske skadedyr som rotter og mus. Det kan anbefales at sætte musefælder op i udhuset om efteråret, når musene søger ind i husene (husk, de kan bedre lide rosiner end ost). Rotter er en alvorligere sag, som kræver professionel indgriben. I nogle få tilfælde har der været rotter i kvarteret. Der har været rotter udendørs under reparation af en kloak, hvor der altid er rotter. Der har været rotter i et udhus, hvor der blev opbevaret madaffald. Der har også været rotter inde i et hus, hvor de var trængt op i badeværelset gennem en svaghed i kloakrørene. Endvidere har der været rottebesøg i et enderækkehus, hvor rotten var kommet ind gennem den åbning, hvor hoved el-kablet går ind i husrækken. Det skal anbefales, at man ikke opbevarer madvarer i udhusene, samt at man undgår at fodre f.eks. katte, ligesom overdreven fodring på fuglebrættet kan tiltrække rotter. Ligeledes må det frarådes at have kompostbunke i haven, da denne både kan være skjulested og fødekilde for rotter. Marts

21 For at undgå at skadedyr trænger ind i huset udefra, anbefales det at undersøge, hvor stort gab der er mellem husenes fundament og træbeklædningen. Mus skal have 1 cm at komme ind på, rotter kun 2 cm. Konstaterer man rotter, har man som husejer pligt til at melde det til kommunen ligesom bestyrelsen ønsker at blive orienteret Fugt under huset Hold øje med vandforbruget! Der har i flere tilfælde været konstateret fugt på grund af utætte vandrør under vore huse. I værste tilfælde måtte stort set alle gulve i huset udskiftes, hvilket i det konkrete tilfælde skyldtes en utæt stopventil/ballofixventil, som ikke var blevet udskiftet korrekt. Fig 2. Ballofix ventil Fig 3: Misfarvning af marmorgulv I denne forbindelse gives der følgende råd til konstatering af fugt under huset: Marmorgulvene misfarves, typisk med rødbrune pletter Lugtgener, muggen lugt i huset Misfarvning af trægulvene Fugtophobning i porebetonvæggene med løst tapet til følge Erfaringen siger, at det kan være meget svært at få forsikringsselskaberne til at anerkende det fulde omfang en fugtskade af denne type. Det kan anbefales, at man ikke udelukkende forlader sig på forsikringsselskabets skøn, men sideløbende selv konsulterer et firma med fugtteknik som speciale. Marts

22 7.5.5 Indvendige afløb For at en vandlås skal virke skal der være vand i låsen. Husk derfor at fylde vand i afløb, som ikke bruges (eks. gæstebadeværelse). Tilstoppede og ildelugtende afløb kan opleves da flere af husets afløb, f.eks. i badeværelserne, har et svagt fald. Lugtgenerne og tilstopningerne kan fjernes ved at rense vandlåsene under afløbene. Afløbet fra vaskemaskinen går direkte over til afløbet under bryggersvasken som nævnt ovenfor. Fra denne stikledning er der en forgrening til overløbet under varmtvandsbeholderen. Bliver vaskemaskinens stikledning stoppet til, vil der blive presset vand op under varmtvandsbeholderen, når vaskemaskinen pumper vand ud. 7.6 Postkasser I forbindelse med ny lovgivning om placering af postkasser, som trådte ikraft den 1. januar 2012, anbefalede bestyrelsen en fælles postkasseløsning, som 72 huse tilsluttede sig ved den fælles bestilling. Postkasser opsættes i forhaven ca. 50 cm fra fortovskanten ved indgang til carport, hvor det er muligt. Enkelte steder kan beplantning, træer, stensætning og andet nødvendigøre en alternativ placering. To mulige postkassemodeller anbefales: Mefa Pearl eller Mefa Magnum, monteret på Mefa Stander 72 (alt i sort struktur). Opsætning kan ske med Mefa Easy Mounting. Brevsprækken skal sidde i højden 1,0-1,2 m over jorden. Marts

23 8 KRIMINALPRÆVENTION OG INDBRUDSSIKRING. Bebyggelsen er i almindelighed ikke særlig hjemsøgt af kriminalitet. Det er i alle beboeres interesse, at kriminaliteten holdes på et så lavt niveau som muligt. Dette kan til dels gøres ved at: følge så mange som muligt af de forslag til indbrudssikring af hus og hjem, som politiet anbefaler. opsætte mærkater, som kan hentes hos politiet, ved adgangene til de enkelte huse, mærke sine dyreste ejendele med gravørmaskine eller markørpen, som kan lånes hos politiet, henvende sig til politiet , hvis man observerer mistænkelig aktivitet eller adfærd i området eller nogen form for kriminalitet. Det understreges dog, indgreb overfor kriminalitet eller mulig forestående kriminalitet påhviler politiet alene. 8.1 Indbrudssikring Ved overholdelse af de almindelige forholdsregler mht indbrudssikring er risikoen for ubudne gæster minimal. Der henvises til brochurer, der kan hentes på nærmeste politistation sammen med mærkaterne Nabohjælp og Operation Mærkning. Husk at orientere bestyrelsen om indbrud, hærværk eller anden kriminalitet i området, så bestyrelsen har et rimeligt overblik over omfanget heraf og kan disponere herefter. Marts

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 4 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Velkommen til Fasanvænget

Velkommen til Fasanvænget Velkommen til Fasanvænget Bebyggelsen Fasanvænget er ikke blot et sted, hvor du køber hus. Fasanvænget er også et sted, hvor fællesskab med naboer kan udvikles og dermed give en forøget boligværdi og livskvalitet.

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

16-03-2014. Formål. Indledning.

16-03-2014. Formål. Indledning. 16-03-2014 Formål Formålet med dette Ordens og Vedligeholdelses Reglement (i det følgende kaldet OVR), er at beskrive og fastlægge det ansvar, som på den ene side den enkelte parcelejer og på den anden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges.

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges. 1 Husorden for Andelsboligforeningen Kyndby Huse Forord: En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Vi er alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting - og det er derfor

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Husorden 1-1018 Hjortegården

Husorden 1-1018 Hjortegården Husorden 1-1018 Hjortegården August 1995 Layout revideret november 2010 Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser herom, er enhver beboer pligtig til at iagttage god skik og orden i ejendommen,

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: tirsdag 27.02.2007 Kl.: 19.00 Mødested: Hans Arne Jensen, Valmuevej 3 Deltagere i mødet Bestyrelsesmedlemmer Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Hans Arne Jensen Per Aagaard,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.30 på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag:

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN KNASTEN HUSORDEN jf. vedtægterne 13.

ANDELSBOLIGFORENINGEN KNASTEN HUSORDEN jf. vedtægterne 13. A/B KNASTEN - Husorden side 1 ANDELSBOLIGFORENINGEN KNASTEN HUSORDEN jf. vedtægterne 13. Antenner Det ikke tilladt at opsætte synlige antenner. Der er mulighed for tilslutning til fællesantenneanlæg igennem

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 8. april 2002 tirsdag d. 23. april 2002 kl. 19.30. i Kantinen,VUC Nørrebro, Lersø Parkalle 2, 2100 København Ø. DAGSORDEN: 1. Valg af

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Maelskifterne 50, 4673 Rødvig Stevns Telefon: 5652 8868 * 4019 2991 Mail: randrup@rotboell.dk Att.: Plankonsulent Bjørn Søeborg Journal nr. 05/403

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Formål: Husorden er udarbejdet med henblik på gennem regulering af beboeradfærd at skabe et godt og sundt leve-/bomiljø til glæde

Læs mere

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. :

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : Afskrift. Matr. nr. 1 o m. fl. Gladsaxe by Gladsaxe sogn. Akt:Skab G Kr. 322 Anmelder: Stempel 23 kroner DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : 1 o Gladsaxe by og sogn 1 ml Gladsaxe by og sogn 1 læ do

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 06

Ordensbestemmelser for Afd. 06 Ordensbestemmelser for Afd. 06 Pramstedvej, K. Kristoffersvej og Dr. Margrethesvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn ORDENSBESTEMMELSER 1. Generelle

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Tisvildelund den 15. januar 2009

Tisvildelund den 15. januar 2009 Tisvildelund den 15. januar 2009 Medlemsinformation januar 2009 I tiden siden generalforsamlingen 2008 har bestyrelsen været samlet fire gange. Derudover har vi haft kontakt til og en række møder med både

Læs mere

Grundejerforeningen Gyvelkædens ABC

Grundejerforeningen Gyvelkædens ABC Juni 2013, revideret april 2014 Grundejerforeningen Gyvelkædens ABC En lille oversigt over, hvad du som grundejer har gavn af at vide. Affald. Affaldet skal sorteres i mindst 4 fraktioner. Læs mere i kommunes

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Præstemosen, og dens hjemsted er Hvidovre Kommune.

Foreningens navn er Grundejerforeningen Præstemosen, og dens hjemsted er Hvidovre Kommune. 1 Vedtægter og ordensforskrifter for GRUNDEJERFORENINGEN PRÆSTEMOSEN 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Præstemosen, og dens hjemsted er Hvidovre Kommune. 2: Formål Foreningens

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Ejerlaugets navn er Sorgenfrivængets Ejerlaug. 1 Medlemmer er ifølge forpligtigelse i deklaration tinglyst 29. februar 1959 ejerne af de parceller, der er udstykket

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse

Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Dagsorden til generalforsamling Torsdag den 5. marts 2015 kl. 19.30 Usserød Skole, Kantinen Hørsholm, den 12. Februar 2015 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej 1. Generelt 3 Formål... 3 Den daglige kontakt til administration... 3 Særlige forhold... 3 Forsikringer...

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8 1 af 8 Af efterfølgende skemaer er det via figurer og tekst anført, hvor ejerlejlighedsejere skal henvende sig, hvis der opstår en skade i ejerens lejlighed eller på ejendommen fællesarealer. Endvidere

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Februar 2011 VED STAMPEDAMMEN

GRUNDEJERFORENINGEN Februar 2011 VED STAMPEDAMMEN GRUNDEJERFORENINGEN Februar 2011 VED STAMPEDAMMEN Kære husejer Ved Stampedammen, Bebyggelsen Ved Stampedammen ligger i udkanten af Hørsholm i Usserød by med de store og nyligt fredede områder som nærmeste

Læs mere

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Husorden for Andelsbol igforeni ngen Matr. nr.: la Storgård, Terslev Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Revideret af bestyrelsen april. 2013 Denne husorden er udarbejdet af bestyrelsen

Læs mere

GF Potentilvej Beboermøde torsdag, d. 30.09.2004, mødesalen, Høje-Taastrup Bibliotek.

GF Potentilvej Beboermøde torsdag, d. 30.09.2004, mødesalen, Høje-Taastrup Bibliotek. Generalforsamling / Beboermøde 2004 GF Potentilvej Beboermøde torsdag, d. 30.09.2004, mødesalen, Høje-Taastrup Bibliotek. Repræsentanter for 28 af 35 huse var til stede ca. 55 personer i alt. OBS. Se evt.

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge. Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge. Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012 Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Valg til bestyrelsen 5. Valg af revisor

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere