Grundejerforeningen. Hørsholm Gårdhuse. Håndbogen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen. Hørsholm Gårdhuse. Håndbogen 2012"

Transkript

1 Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Håndbogen 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Generalforsamling og bestyrelse Foreningens område GRUNDEJERFORENINGENS ØKONOMI Regnskab Kontingent VEDLIGEHOLDELSE AF FÆLLESOMRÅDERNE Havedage Genbrugsplads Snerydning Gade- og husnummerbelysning BRUG AF VEJE OG FÆLLESAREALER Trafik Fællesarealer Husdyr EJENDOMMENES YDRE Servitutter og deklaration på husene Fremgangsmåde i forbindelse med evt. ændringer og/eller tilbygninger: Ændring af udvendige farver Ændring af eksisterende hus, carport, udhuse og plankeværker FORENINGENS KABEL TV Praktisk information Kabel Tv-anlægget Betaling Generelt om brugen af fællesantennesystemet Bredbånds internet via antennestikket Etablering af flere apparater og ekstra antennestik Spørgsmål om antenneforhold PRAKTISKE RÅD TIL HUSEJERNE Varmtvandsanlæg Tag Tagkroner på betongavlene Tørretumblere Hovedstophane Kloaksystemet Skader Tilstopning Marts

3 7.5.3 Rotter og mus Fugt under huset Indvendige afløb Postkasser KRIMINALPRÆVENTION OG INDBRUDSSIKRING Indbrudssikring UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE AF HØRSHOLM GÅRDHUSE Mahognifacader og sternbrædder på udhuse af carporte Eternit stern på husets tagudhæng (lodrette flader langs taget) Eternit-underside af tagudhæng Skunkbrædder (smalle lodrette flader under tagudhæng) og vandfaste spånplader på udhuse og carporte Bærende rem (den gennemløbende massive træbjælke under tagudhænget) Bjælker og spær i udhuse og carporte Trykimprægnerede brædder på udhuse, carporte og hegnsflader Udvendige hvide betonmure Internationale farvekoder til den udvendige maling i Hørsholm Gårdhuse Vedtægter Deklarationen Byplanvedtægt Marts

4 1 INDLEDNING Håndbogen er beregnet for beboere i Hørsholm Gårdhuse. Håndbogen omhandler forhold af varig karakter, mens generalforsamlingsreferater og andet udsendt skriftligt materiale afspejler forhold af dynamisk karakter. Håndbogen er din guide til hvordan du vedligeholder dit hus og i øvrigt deltager i fællesskabet i Hørsholm Gårdhuse. Hvis du sammenholder håndbogen med foreningsvedtægterne, deklarationen, byplanvedtægten og referater fra generalforsamlinger har du et opslagsværk, der i vid udstrækning dækker behovet i foreningssammenhænge. Det er vigtigt, at gode råd og ideer af fælles interesse videregives til bestyrelsen, som så kan træffe beslutning om indførelse i håndbogen til gavn for alle medlemmer. Foreningens hjemmeside på bruges til at videreformidle disse informationer og til at skabe en bedre og enklere kommunikation i vores bebyggelse. Foreningens holdning til de lokale myndigheder er baseret på to grundholdninger: Vi klager aldrig, men ønsker dialog og samarbejde. Vi forsøger altid at anskue forhold og problemer ud fra både et "egoistisk" synspunkt som forening og et socialt synspunkt som skatteborgere. 1.1 Generalforsamling og bestyrelse Foreningen afholder hvert år generalforsamling i marts måned. Det er kutyme at bestyrelsen udsender foreløbig dagsorden til generalforsamling i januar. I forbindelse hermed oplyser bestyrelsen endelig dato for fremsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen udsendes referat heraf samt en oversigt over konstitutionen og de enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder. Marts

5 1.2 Foreningens område Området består af 90 huse og et fællesareal på ca kvadratmeter. Der er 19 huse på 194 kvadratmeter medens resten er på 169. Husene er principielt ens, men forekommer dog i mange forskellige variationer, idet nogle har indgang i husets "køkkenside", andre i den modsatte, spejlvending forekommer på den anden led og endelig kunne de, som i sin tid købte før husene var færdigbyggede, få egne specielle ønsker opfyldt. Området er naturligt opdelt i to områder, fordi det har to indfaldsveje. Disse omtaler vi som henholdsvis øvre og nedre stamvej, idet benævnelserne relaterer sig til terrænhøjden. De to områder er forbundet med en intern gangsti, som foreningen anlagde i 1985 mellem række 9 og 10 og videre ud til Højmosen ved række 13. Alle andre interne fortove og veje er offentlige. Husnumrene var oprindelig givet efter filosofien om, at hver husrække og hvert hus har et nummer, med en bindestreg imellem. Række 5, hus nummer 2 hed således nummer 5-2. Efter en revision af postloven for en del år siden måtte der ikke findes bindestreg i husnumre, det løstes ved at fjerne bundestregen. Så hus nr. 2 i række 5 hedder nr. 52 og så fremdeles. Øvre stamvej giver adgang til rækkerne 1 til 12, medens nedre indfaldsvej indeholder rækkerne 13, 14 og 15. Antallet af huse i de enkelte rækker varierer fra 3 til 10. Specielt er det, at rækkerne 13 og 14 i virkeligheden er en lang række, og at række 15 er opdelt i to bebyggelser. Fællesområdet er matrikelmæssigt et sammenhængende område med et matrikelnummer, idet de grønne arealer er kædet sammen af smalle jordstykker langs bebyggelserne. Den store græsplæne mellem delområderne kalder vi "fodboldbanen", og lige nord for den ligger "Pileskoven". Pileskoven er indrettet til legeplads, og området må ikke benyttes til andet. Marts

6 2 GRUNDEJERFORENINGENS ØKONOMI Vedligeholdelse af fællesområderne og betaling af TDC Kabel TV varetages af Grunderforeningen, og disse to udgifter tegner sig for størstedelen af foreningens driftsudgifter. Vedligeholdelsen af fællesområderne baseres på årlige eller flerårige kontrakter med en professionel anlægsgartner. Det arbejde, som udføres på de årlige havedage af grundejerne, betragtes som en ekstra gevinst for vedligeholdelsesstandarden. 2.1 Regnskab. Regnskabsåret er kalenderåret. Da kontingentet indbetales i april måned, afsættes der i budgettet et beløb svarende til driftsudgifterne i næste regnskabsårs første kvartal. Regnskabet sættes op efter kontant princippet, d.v.s. driftsregnskab med indtægter og udgifter og status med aktiver og passiver. Inventar nedskrives til en værdi af 0 kr. ved anskaffelsen. Bilag gemmes efter bogføringsloven i 5 år, hvorefter disse makuleres. 2.2 Kontingent. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og forfalder til betaling den 1. april. Bestyrelsen søger til stadighed at simplificere indbetalingsmåden. Efter generalforsamlingen udsendes kontingentopkrævning via med anvisning af betalingsmåde. Ved anvendelse af netbank kan kontingentet betales ved meddelsese til modtager VH+husnummer, f.eks for nummer 99: VH 99. I tilfælde af vanskeligheder med betaling via netbank kan der udleveres giroindbetalingskort, se næste side. 30. april er sidste rettidige indbetaling af kontingent. Efter udløbet af denne frist søger bestyrelsen beløbet inddrevet evt. ved retslig inkasso for restantens regning. Dette både for at sikre foreningens økonomi, men også for at undgå at gælden mellem grundejere og forening skal blive uoverskuelig. Marts

7 Eksempel på indbetalingskort for kontingent. Marts

8 3 VEDLIGEHOLDELSE AF FÆLLESOMRÅDERNE Foreningen indgår kontrakt med en anlægsgartner, der varetager den almindelige vedligeholdelse, som omfatter: Græsslåning, sprøjtning mod ukrudt i græsarealer, busketter, vejrabatter, hækklipning, beskæring samt gødskning. 3.1 Havedage To gange om året arrangerer foreningen havedag, hvor medlemmerne på frivillig basis kan deltage i forskellige af bestyrelsen anviste aktiviteter på fællesområdet, som henholdsvis støtter og billiggør vedligeholdelsen. Endvidere kan eget grenaffald lægges ud til fjernelse ved foreningens foranstaltning. I muligt omfang koordineres indsatsen på havedagene med den særlige vedligeholdelse. Et væsentligt element ved disse havedage er det sociale samvær. Det er en rigtig god ide at deltage i det praktiske arbejde, og har man ikke direkte mulighed for dette, skal det ikke forhindre nogen i at deltage i den mere sociale del af dagen. Forårs havedag holdes normalt i maj, medens Efterårs havedag lægges i september eller oktober. 3.2 Genbrugsplads Genbrugspladsens åbningstider og kommunens storskraldsordning er nærmere beskrevet i den lokale telefonbog. 3.3 Snerydning Rydning af egne fortovsstykker og indkørsler påhviler de enkelte grundejere. I 1980 overtog kommunen de fælles veje, som er klassificeret som B-veje ; d.v.s. 2. prioritering m.h.t. snerydning. Der er afsat et beløb på budgettet til rydning af øvrige fortove samt cykelstien som forbinder de to delområder. Rydning af disse foretages af gartneren efter samråd med bestyrelsen. 3.4 Gade- og husnummerbelysning Den almindelige gadebelysning samt husnummerbelysningen vedligeholdes af kommunen gennem DONG Energy. I tilfælde af skade på husnummerlamperne bliver såvel pærer som lampekuppel udskiftet af DONG Energy ved de Marts

9 regelmæssige eftersyn af områdets belysning. Bestyrelsen leverer nye tal til udskiftede lampekupler. Den enkelte grundejer er ansvarlig for, at husnummerlampen er synlig og let tilgængelig ved at holde beplantningen nede. Dette er et kommunalt krav, som bestyrelsen har garanteret overholdt. Det indebærer at lys og husnummer vil blive gjort synligt af bestyrelsen for den enkelte grundejeres regning, hvis henstillinger ikke fører til opretning af forholdet. Om behov opstår, skal DONG Energy have uhindret adgang til redskabsskurene i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse. Lampen over hoveddøren og i carporten er en LK NES med lagernummeret Marts

10 4 BRUG AF VEJE OG FÆLLESAREALER 4.1 Trafik Færdselsloven gælder på alle bebyggelsens veje. Grundejerforeningens bestyrelse har den holdning, at man ikke vil vige tilbage for at indgive politianmeldelse overfor bilister, der ikke vil respektere dette og vise tilstrækkeligt hensyn. Det er områdets særkende, at vi bor i et lukket kvarter uden gennemgående færdsel, hvilket skaber muligheden for et roligt og trygt miljø. Hvor trygt der skal være i bebyggelsen, er derfor op til os selv som beboere. Beboerne og navnlig vore børn skal alle kunne færdes på veje og fortove i fuld tillid til, at man i det mindste i vort eget område er på sikker grund. Opmærksomheden henledes specielt på, at der er ubetinget vigepligt ved udkørsel fra veje, hvor man kører ud over fortov. Det drejer sig om vej 1, 2, 3 og 12 samt ved udkørsel langs med hus nr Fællesarealer Fællesarealerne er det rum hvor alle beboere skal kunne opholde sig. For at det skal være en fornøjelse er det vigtigt at alle medvirker til at området er indbydende og opfordrer til ophold. Du skal efterlade fællesarealerne, som om det var din egen have så det er indbydende for de næste der kommer og du selv har lyst til at komme igen. Det vil sige at du, dine børn eller dine gæster ikke efterlader øldåser, flasker og andet affald på fællesarealerne. Grundejere opfordres til at gribe ind når de ser at andre udviser manglende respekt for disse få og enkle regler, ved at henvende sig direkte til vedkommende eller deres forældre. 4.3 Husdyr Der er ikke forbud mod at holde husdyr. Men det er forbudt at holde muskel- eller kamphunde og blandinger af disse i bebyggelsen. Marts

11 For at skabe det bedst mulige miljø grundejerne imellem, opfordres hunde- og katteejere til selv at fjerne deres dyrs efterladenskaber. Ejere af husdyr bør også være opmærksomme på, at støjgener fra deres husdyr kan virke meget generende på naboer, der ikke selv holder husdyr. Marts

12 5 EJENDOMMENES YDRE 5.1 Servitutter og deklaration på husene I forbindelse med bebyggelsens etablering blev ønsket om at holde en stabil høj kvalitet i området understøttet af den tinglyste deklaration. Det fremgår af deklarationen, at bygningernes udseende ikke må ændres uden de påtaleberettigedes samtykke. Og at det er Hørsholm Kommune og grundejerforeningen, der hver for sig har påtaleretten. Tilsvarende er de enkelte ejere i henhold til deklarationen forpligtiget til sikre den fornødne vedligeholdelse af facade, udhuse, hegn, gavle og tag samt tagrender og nedløb. Deklarationen og byplanen for området står bagest i håndbogen. Farverne for både hus og træværk, herunder også skurene, er servitutbelagte. God vedligeholdelse af hver enkelt ejendom er af stor betydning for den samlede oplevelse af hele området, og dermed stærkt medvirkende til at præge husenes handelsværdi. Afsnit 9 og 10 indeholder en udvendig vedligeholdelsesvejledning og en oversigt over de farvenuancer, der overholder servitutterne. Foreningen har som grundlæggende opfattelse, at grundejerne skal have størst mulig frihed til at indrette sig, som de vil, under forudsætning af, at * love, bestemmelser, servitutter og deklarationer m.v. er over holdt, * det ikke er til gene for naboer eller tredjemand, * det ikke skæmmer bebyggelsens karakter som helhed og, * at den oprindelige ide om stil, ordentlighed og rimelig ensartethed i materiale-konstruktions- og farvevalg er tilgodeset. Det er grundejerforeningens holdning, at der ikke bør ske afvigelser fra det originale farve- og materialevalg. Ansvaret for at overholde dette påhviler grundejeren. Marts

13 5.2 Fremgangsmåde i forbindelse med evt. bygningsmæssige ændringer og/eller tilbygninger: Ved ønske om ændringer kræves følgende fremgangsmåde: Projektet beskrives grundigt, således at de påtaleberettigede kan føle sig sikre på, at ovenfor anførte hensyn er tilgodeset. Beskrivelsen og anmodning om projektets godkendelse tilsendes grundejerforeningens formand i 2 eksemplarer. Anmodningen forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde. Det ene eksemplar returneres umiddelbart herefter med bestyrelsens bemærkninger til ansøgeren, som derefter i bekræftende fald sender den til kommunens tekniske forvaltning. Den beskrevne forretningsgang kan virke lidt tung, men kommunen har udtalt, at den ikke agter at behandle ansøgninger, som ikke har været behandlet af foreningen, og som ikke bærer foreningens bemærkninger Ændring af udvendige farver Foreningen vil kun tillade farveændringer, når en sammenhængende bebyggelse er enige heri og er enige om det nye farvevalg. De nye farver skal opfylde betingelserne i byplanvedtægten, hvori der står, at der kun må anvendes "farver dannet af hvidt, sort eller jordfarverne (okker, terradesienna, umbra, engelsk rødt, dodenkopf) eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvidt gråt eller sort." Ændring af eksisterende hus, carport, udhuse og plankeværker Ændring af selve huset, kan kun finde sted, når det ikke ændrer husets ydre udseende. Følgende ændringer kan dog foretages uden særskilt tilladelse: * opsætning af markiser, som placeres så de ikke generer naboer * understøttelse af taghjørnet med en søjle, * opsætning af skorstene, når de opfylder kravet til rimeligt ens udseende med de øvrige i bebyggelsen Marts

14 Opsætning af hegn, plankeværker og skillerum inde i carporten kan tilsvarende iværksættes. Ligeledes kan tagfladerne over carport og udhuse udskiftes, såvel som støttestolperne i carporten, efter behørig forstærkning af den bærende konstruktion, kan fjernes. Bestyrelsen har påtaleret og, af hensyn til de øvrige grundejere, pligt til at påtale forhold, som anses for uheldige eller skadelige for bebyggelsen. Det må derfor anbefales, at man konsulterer bestyrelsen. For ændringer, tilbygninger eller nyopførelser af carporte, udhuse og plankeværker gælder generelt, at dette kun kan finde sted, når materialer, konstruktioner, "linieføring" og overfladebehandling er i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse af samme karakter. Marts

15 6 FORENINGENS KABEL TV 6.1 Praktisk information Fejlmelding af modtageforhold varetages af den enkelte grundejer, ved at rette henvendelse direkte til TDC på hele døgnet og henvise til indgået vedligeholdelses- aftale mellem Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse og TDC. Ved fejl på anlægget af generel karakter, d.v.s. samme fejl hos flere grundejere, bør der også rettes henvendelse til bestyrelsens ansvarlige for Kabel TV. Yderligere hjælp til fejlfinding findes på Infokanalens tekst TV. Herudover bør man regelmæssigt læse informationerne på Infokanalen. Kanaloversigt for TV-kanaler og FM-kanaler kan findes på Infokanalens tekst TV. 6.2 Kabel Tv-anlægget Grundejerforeningens antenneanlæg er fra 1975, men gennem undersøgelser har det vist sig, at vore kabler udmærket er i stand til at blive opgraderet til bredbånd, hvilket er sket i 2004 i samarbejde med TDC. Alternativet var et helt nyt anlæg til en pris af kr. pr. husstand, hvilket man af åbenlyse grunde har afstået fra. Grundejerforeningen blev tilsluttet hybridnettet i Man valgte dengang at købe anlægget i stedet for at leje det, bl.a. fordi foreningen havde en god startkapital til rådighed. Restgælden blev indfriet i På generalforsamlingen i 2003 blev det enstemmigt vedtaget at lade TDC gennemføre en gennemgang og opgradering af foreningens antenneanlæg. I samme forbindelse valgte man at indgå en 5 årig servicekontrakt med TeleDanmark. Dette betyder, at foreningen ikke selv skal afholde udgifter til eftersyn, vedligeholdelse og reparation af fællesanlægget frem til april Fællesanlægget består af de i jorden nedgravede kabler, de opstillede fordelere og kabler frem til og med antenne stikdåserne i husene. Anlægget er et såkaldt sløjfeanlæg, hvilket vil sige at alle 90 husstande modtager tv signaler fra samme forbindelse. Marts

16 På grund af denne konstruktion har hver husstand kun installeret to antennestik. Systemet kan kun levere sikre signaler til to stik pr. ejendom, og der kan ikke oprettes flere stik pr. ejendom, uden signalerne til de omkringliggende huse forringes i betydelig grad. 6.3 Betaling Grundejerforeningen betaler herudover abonnement for TDCs store kabelpakke for alle husstande. Ved den nuværende ordning opnås mængderabat hos TDC. Grundejerforeningen betaler ikke DR tv-licens. Det påhviler hver enkelt grundejer at overholde gældende tv-licens betalinger til DR. Grundejerforeningen betaler vederlag til COPYDAN i overensstemmelse med kulturministeriets bekendtgørelse herom, hvilket opkræves sammen med det årlige kontingent. 6.4 Generelt om brugen af fællesantennesystemet Bredbånds internet via antennestikket Foreningens antenneanlæg er opgraderet til bredbånds internet hos TDC kaldet WebSpeed. Ønsker man at gøre brug af denne mulighed, rettes der henvendelse direkte til nærmeste TDC-butik, se for nærmere oplysning på Ønsker man kabelforbindelse til sin computer, gøres dette med et særligt kabel, der købes hos TDC. Der kan også oprettes wire-less PC forbindelse. Husk i denne forbindelse at kryptere og sikre den trådløse netforbindelse på bedste måde Etablering af flere apparater og ekstra antennestik Der kan sagtens kobles flere TV/Radio-apparater på husenes antennestik. Hver stikdåse kan uden videre forsynes med såkaldt T-stik, der tillader to TV/radioapparater at blive forbundet, eller f.eks. et TV og en infrarød enhed til trådløs modtagelse af Internet-kommunikation. Det er også muligt at få oprettet ekstra antennestik eller computerstik i husstanden. Da dette kræver bl.a. antenneforstærker, må installationen kun foretages af TDC eller den til enhver tid værende leverandør af antennesignal og service. Bestyrelsen skal informeres om etablering af ekstra antennestik. Marts

17 Bliver de bestående antennestik beskadiget, har den enkelte husejer pligt til at få dem repareret af TDC, så der ikke kan ske forringelser af de omliggende huses modtagelsesvilkår. Der er mange beboere i kvarteret, som arbejder hjemme og er erhvervsmæssigt afhængige af deres bredbåndforbindelse. Derfor er det bydende nødvendigt, at alle grundejerforeningens medlemmer respekterer de vilkår, som vort fællesantenneudstyr betinger. Bestyrelsen er af den grund fast indstillet på at følge energisk op, hvis husejere misligholder fællesantenneanlægget i deres hus eller prøver at gøre indgreb i det selv og derved bliver til gene for deres naboer. Installation af uautoriserede stik vil omgående medføre forringelse af TV- og Internetsignaler hos de omkringliggende, måske alle grundejere. Dette vil og kan bestyrelsen ikke acceptere. Det er ret let at spore, om der er foretaget ulovlige indgreb i fællesantenneanlægget. Ved en eventuel overtrædelse vil foreningen foranledige fejlen udbedret af vor antenneoperatør, og der vil blive rejst krav overfor den pågældende husejer om dækning af udgifterne. RESUME: Det må man ved antenneanlægget: Koble to TV på hvert antennestik med såkaldt T-stik. Koble trådløs computerforbindelse på antennestikket, direkte eller med T-stik Oprette flere faste stik til TV eller computer med brug af materiel og assistance fra TDC Det må man ikke ved antenneanlægget: Gøre indgreb i antennestikkene Undlade at få efterset og repareret antennestik, der bliver beskadiget Spørgsmål om antenneforhold Andre spørgsmål om fællesantennen kan rettes til bestyrelsens ansvarlige for fællesantenneanlægget. Den ansvarlige står på listen over bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde, der udsendes hvert år sammen med referatet fra generalforsamlingen. Marts

18 7 PRAKTISKE RÅD TIL HUSEJERNE 7.1 Varmtvandsanlæg På grund af højt kalkindhold i vandet i kommunen kan varmvandsanlæggene kalke til, hvilket kan medføre øget energiforbrug i huset. Eventuel afkalkning bør foretages af kyndig håndværker. Der henvises i øvrigt til service manualerne for de enkelte anlæg. 7.2 Tag Fladt tagpaptag er en god tagdækning og kan holde i mange år. For at sikre tagets levetid bør færdsel på taget begrænses. Der er ingen grund til at udskifte tagdækning før det er nødvendigt! Husk at rense regnvandsbrønd for blade og mos. Tagudhæng på havesiden har sat sig på nogle huse, således at den spids på udhænget der rager ud ved stuevinklens hjørne drypper. Dette kan medføre vandskade på udhænget. Firmaet Johan Christensen har i sin egenskab af bygherre på husene anvist en metode til understøttelse af dette udhæng. En del har fået en sådan understøttelse udført af professionelle og andre har selv udført understøttelsen med et godt resultat. stue Fig 1. Eksempel på understøttelse af taghjørne ved Tagkroner på betongavlene Et antal husejere har valgt at beskytte tagkronerne med en en metalinddækning, hvilket kan bevirke, at murene får sorte striber p.g.a. regnvand. Forholdet kan afhjælpes ved en simpel modifikation af tagkronerne Marts

19 (zinkkanterne). Man kan tvinge pladerne lidt ud fra murfladen og udfylde samlingerne med f.eks. fugemasse eller en korkprop. Beskyttes tagkronerne med tagpap, forekommer denne gene ikke. Striberne på murfladerne, som er god grobund for alger, kan i øvrigt fjernes med vand og skurebørste. Her kan en højtryksrenser anvendes med stor fordel. Gode erfaringer og ideer, som ikke er omfattet af ovenstående, modtages gerne med henblik på optagelse i dette afsnit. 7.3 Tørretumblere Tørretumblere er én af de største brandårsager i moderne huse! Udluftningskanalen skal med mellemrum renses for støv og fnug da kanalen ellers med tiden vil stoppe helt til med deraf følgende skade på tørretumbleren og et overdrevent elforbrug af samme. Endvidere kan der samles fugt i det støv og fnug som sidder på indersiden af kanalen, dette kan i værste fald trænge ud i tagkonstruktionen med deraf følgende skader. Rensning kan foretages på mange måder, men lettest er det nok at sænke en snor ned gennem kanalen og binde en passende børste samt endnu en snor i børstens anden ende nedefra - børsten kan nu trækkes op og ned indtil kanalen er ren. 7.4 Hovedstophane Hovedstophaner for vandet ind til husene er anbragt forskellige steder. Nogle steder findes den i carporten andre steder i det lille jordstykke uden for ejendommen ved siden af carporten. Det anbefales at man finder den hovedstophane der hører til sit hus og sørger for, at den altid er tilgængelig. Det er faktisk således at der mange steder er græs eller bed oven på hanen, hvilket må siges at være ret uheldigt, hvis uheldet skulle ske. Hovedstophanen kan lukkes med en såkaldt T-nøgle (20mm). Marts

20 7.5 Kloaksystemet Skader Grundejerne skal selv betale for skader, som ligger inden for skel; mens kommunen har ansvaret for kloaksystemet uden for skel. Denne ansvarsfordeling gælder også, selvom en skade inden for skel er en følgevirkning af skade eller tilstopning i den kommunale del af kloaksystemet Tilstopning I tilfælde af tilstopning har kommunen pligt til at rense kloakken helt op til henholdsvis regnvands- og gennemløbsbrønden, som ligger inden for skel. Gennemløbsbrønden er den store brønd foran huset, og regnvandsbrønden er placeret ved udhuset. Tilstopning af kloakledningerne forekommer oftest p.g.a. lange perioder uden regn efterfulgt af kraftige regnskyl. Hvis uheldet er ude, kontaktes Hørsholm Kommunes vand forsyning på tlf inden for arbejdstid - uden for arbejdstid kontaktes nødvagten via Falck på tlf Rotter og mus Alle kan blive udsat for de klassiske skadedyr som rotter og mus. Det kan anbefales at sætte musefælder op i udhuset om efteråret, når musene søger ind i husene (husk, de kan bedre lide rosiner end ost). Rotter er en alvorligere sag, som kræver professionel indgriben. I nogle få tilfælde har der været rotter i kvarteret. Der har været rotter udendørs under reparation af en kloak, hvor der altid er rotter. Der har været rotter i et udhus, hvor der blev opbevaret madaffald. Der har også været rotter inde i et hus, hvor de var trængt op i badeværelset gennem en svaghed i kloakrørene. Endvidere har der været rottebesøg i et enderækkehus, hvor rotten var kommet ind gennem den åbning, hvor hoved el-kablet går ind i husrækken. Det skal anbefales, at man ikke opbevarer madvarer i udhusene, samt at man undgår at fodre f.eks. katte, ligesom overdreven fodring på fuglebrættet kan tiltrække rotter. Ligeledes må det frarådes at have kompostbunke i haven, da denne både kan være skjulested og fødekilde for rotter. Marts

21 For at undgå at skadedyr trænger ind i huset udefra, anbefales det at undersøge, hvor stort gab der er mellem husenes fundament og træbeklædningen. Mus skal have 1 cm at komme ind på, rotter kun 2 cm. Konstaterer man rotter, har man som husejer pligt til at melde det til kommunen ligesom bestyrelsen ønsker at blive orienteret Fugt under huset Hold øje med vandforbruget! Der har i flere tilfælde været konstateret fugt på grund af utætte vandrør under vore huse. I værste tilfælde måtte stort set alle gulve i huset udskiftes, hvilket i det konkrete tilfælde skyldtes en utæt stopventil/ballofixventil, som ikke var blevet udskiftet korrekt. Fig 2. Ballofix ventil Fig 3: Misfarvning af marmorgulv I denne forbindelse gives der følgende råd til konstatering af fugt under huset: Marmorgulvene misfarves, typisk med rødbrune pletter Lugtgener, muggen lugt i huset Misfarvning af trægulvene Fugtophobning i porebetonvæggene med løst tapet til følge Erfaringen siger, at det kan være meget svært at få forsikringsselskaberne til at anerkende det fulde omfang en fugtskade af denne type. Det kan anbefales, at man ikke udelukkende forlader sig på forsikringsselskabets skøn, men sideløbende selv konsulterer et firma med fugtteknik som speciale. Marts

22 7.5.5 Indvendige afløb For at en vandlås skal virke skal der være vand i låsen. Husk derfor at fylde vand i afløb, som ikke bruges (eks. gæstebadeværelse). Tilstoppede og ildelugtende afløb kan opleves da flere af husets afløb, f.eks. i badeværelserne, har et svagt fald. Lugtgenerne og tilstopningerne kan fjernes ved at rense vandlåsene under afløbene. Afløbet fra vaskemaskinen går direkte over til afløbet under bryggersvasken som nævnt ovenfor. Fra denne stikledning er der en forgrening til overløbet under varmtvandsbeholderen. Bliver vaskemaskinens stikledning stoppet til, vil der blive presset vand op under varmtvandsbeholderen, når vaskemaskinen pumper vand ud. 7.6 Postkasser I forbindelse med ny lovgivning om placering af postkasser, som trådte ikraft den 1. januar 2012, anbefalede bestyrelsen en fælles postkasseløsning, som 72 huse tilsluttede sig ved den fælles bestilling. Postkasser opsættes i forhaven ca. 50 cm fra fortovskanten ved indgang til carport, hvor det er muligt. Enkelte steder kan beplantning, træer, stensætning og andet nødvendigøre en alternativ placering. To mulige postkassemodeller anbefales: Mefa Pearl eller Mefa Magnum, monteret på Mefa Stander 72 (alt i sort struktur). Opsætning kan ske med Mefa Easy Mounting. Brevsprækken skal sidde i højden 1,0-1,2 m over jorden. Marts

23 8 KRIMINALPRÆVENTION OG INDBRUDSSIKRING. Bebyggelsen er i almindelighed ikke særlig hjemsøgt af kriminalitet. Det er i alle beboeres interesse, at kriminaliteten holdes på et så lavt niveau som muligt. Dette kan til dels gøres ved at: følge så mange som muligt af de forslag til indbrudssikring af hus og hjem, som politiet anbefaler. opsætte mærkater, som kan hentes hos politiet, ved adgangene til de enkelte huse, mærke sine dyreste ejendele med gravørmaskine eller markørpen, som kan lånes hos politiet, henvende sig til politiet , hvis man observerer mistænkelig aktivitet eller adfærd i området eller nogen form for kriminalitet. Det understreges dog, indgreb overfor kriminalitet eller mulig forestående kriminalitet påhviler politiet alene. 8.1 Indbrudssikring Ved overholdelse af de almindelige forholdsregler mht indbrudssikring er risikoen for ubudne gæster minimal. Der henvises til brochurer, der kan hentes på nærmeste politistation sammen med mærkaterne Nabohjælp og Operation Mærkning. Husk at orientere bestyrelsen om indbrud, hærværk eller anden kriminalitet i området, så bestyrelsen har et rimeligt overblik over omfanget heraf og kan disponere herefter. Marts

Grundejerforeningen. Hørsholm Gårdhuse. Håndbogen 2012

Grundejerforeningen. Hørsholm Gårdhuse. Håndbogen 2012 Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Håndbogen 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INDLEDNING... 4 1.1 Generalforsamling og bestyrelse... 4 1.2 Foreningens område... 5 2 GRUNDEJERFORENINGENS

Læs mere

Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Håndbogen 2016

Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Håndbogen 2016 Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Håndbogen 2016 Fejl! Betegnelsen for dokumentegenskaben er ukendt. December 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Generalforsamling og bestyrelse... 4 1.2

Læs mere

G/F Øresundsparken Nivå

G/F Øresundsparken Nivå Generelt Ordensreglementet er vedtaget på ordinær generalforsamling (17. marts 2009) og udarbejdet med henvisning til Vedtægter for Grundejerforeningen Øresundsparken 3, stk. 1, b, samt den tinglyste deklaration

Læs mere

Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse

Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse Udarbejdet af Bestyrelsen f/ Nygårdsvængerne Om renovering og vedligeholdelse: Dette dokument er udarbejdet under hensyntagen til de eksisterende deklarationer

Læs mere

G/F Øresundsparken Nivå

G/F Øresundsparken Nivå Generelt Ordensreglementet er vedtaget på ordinær generalforsamling (17. marts 2009) og udarbejdet med henvisning til Vedtægter for Grundejerforeningen Øresundsparken 3, stk. 1, b, samt den tinglyste deklaration

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

Husorden for Andelsboligforeningen Ellesletten II

Husorden for Andelsboligforeningen Ellesletten II April 2015 Indhold Husorden for... 2 Overholdelse... 2 Bebyggelsens udseende... 2 Fællesarealer... 2 Deltagelse i foreningens fælles arbejde og fælles arbejdsdage... 3 Bilvask... 3 Støj... 3 Husdyr...

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse den 30. maj 2013

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse den 30. maj 2013 Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse den 30. maj 2013 Til stede: Afbud: Dagsorden: Jens Chr. Sørensen Formand Niels Chr. B. Nyborg Kasserer og næstformand Niels Matthiesen

Læs mere

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave Husorden for Ejerforeningen Ejbyhave Version juni 2015 Version 4. maj 2011 Side 1 af 6 Ejbyhave baggrund Ejbyhave består af i alt 45 rækkehuse med tilhørende udhuse. Ejbyhave er dækket af lokalplan EL

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse

Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse Udarbejdet af Bestyrelsen f/ Nygårdsvængerne Om renovering og vedligeholdelse: Dette dokument er udarbejdet under hensyntagen til de eksisterende deklarationer

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38:

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» Dato Ordensregler for Afdeling 20 Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: Generelt: Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSVÆNGERNE. NYGÅRDSVÆNGET - SKOVLYVÆNGET HOLMEVÆNGET

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSVÆNGERNE.  NYGÅRDSVÆNGET - SKOVLYVÆNGET HOLMEVÆNGET Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse udarbejdet af Susanne Harries & Thomas Warny Munch Om renovering og vedligeholdelse: Dette dokument er udarbejdet under hensyntagen til de eksisterende deklarationer

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup Andelsboligforeningen Birkebakken II Birkehegnet 7, 2630 Taastrup HUSORDEN for Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup 20140901_Husordenen.doc www.birkebakken-2.dk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 6. marts 2013

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 6. marts 2013 EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 6. marts 2013 Generalforsamling Ejerforeningen Sundby Overdrev indkalder hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 21. marts

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 4 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Maj 2017 15. reviderede udgave 1. Medlemmer af Haveforeningen Hjortespring er til enhver tid pligtige til at overholde dette ordensreglement. Adgang til

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Dagsorden til generalforsamling 14. marts 2013 kl. 19.30 Usserød Skole, Kantinen

Dagsorden til generalforsamling 14. marts 2013 kl. 19.30 Usserød Skole, Kantinen Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse 1. Valg af dirigent Dagsorden til generalforsamling 14. marts 2013 kl. 19.30 Usserød Skole, Kantinen Hørsholm, den 28. Februar 2013 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab

Læs mere

Velkommen til Fasanvænget

Velkommen til Fasanvænget Velkommen til Fasanvænget Bebyggelsen Fasanvænget er ikke blot et sted, hvor du køber hus. Fasanvænget er også et sted, hvor fællesskab med naboer kan udvikles og dermed give en forøget boligværdi og livskvalitet.

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO 2010 DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 225 AHORNVÆNGET GODKENDT PÅ BEBOERMØDE DEN 15. JANUAR 2002 REV. 2. FEBRUAR 2010 1) Affald Affaldsposerne må kun benyttes til affald,

Læs mere

Husorden afdeling 78 - Isagervej

Husorden afdeling 78 - Isagervej Indhold Lejlighed... 1 Ventilation... 2 Ændringer... 2 Husdyr... 2 Støj... 2 Fællesområder... 3 Rygeloven... 3 Fællesvaskeriet... 3 Antenneforhold... 3 Affaldshåndtering... 4 Terrasser... 4 Knallerter...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE AFFALD CYKLER, KNALLERTER M.M. ANSØGNINGER

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE AFFALD CYKLER, KNALLERTER M.M. ANSØGNINGER «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 3. Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29:

Ordensregler for Afdeling 3. Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Navn» Dato Dato Ordensregler for Afdeling 3 Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29: Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN 1. Generelle oplysninger 2. Overdækninger 3. Skodder og vinduer 4. Tilbygning 5. Pejs/brændeovn 6. Udestue 7. Tag med 18 tagrejsning 8. Hegn. 1. GENERELLE OPLYSNINGER. Kædehusbebyggelsen, Nørrebred 198-260

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 8. april 2002 tirsdag d. 23. april 2002 kl. 19.30. i Kantinen,VUC Nørrebro, Lersø Parkalle 2, 2100 København Ø. DAGSORDEN: 1. Valg af

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II December 2012 Husorden for beboelsen Åhavnen II (Åhavnen 37-50 og 55-88) Som boligejer i Ejerforeningen Åhavnen II s område er vi alle ansvarlige for at vi passer godt på vores

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE

HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE GODKENDT NOVEMBER 1996 REV. 30. APRIL 2014 Velkommen til afdeling 141 Afdelingen har selvfølgelig en husorden, den er ment som en hjælp

Læs mere

Overtrædelse af Deklarationen Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN. Temaaften den 30. september 2010

Overtrædelse af Deklarationen Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN. Temaaften den 30. september 2010 Overtrædelse af Deklarationen Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN Temaaften den 30. september 2010 Dagsorden Introduktion til og baggrund for afholdelse af Temaaften Udvalgte brud på Deklarationen til

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej.

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. 1. Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Marinavej og foreningens hjemsted er Broager kommune. 2. Formål: Foreningen har til formål: o at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

Medlemsnyt september 2007

Medlemsnyt september 2007 Medlemsnyt september 2007 Bestyrelsen lovede på den ordinære generalforsamling, at der fremover jævnligt ville udkomme nyhedsbreve til medlemmerne. I dette nyhedsbrev vil vi orientere om det der er sket

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Forslag til ny tekst Nuværende tekst udskiftes med ny tekst Kommentarer 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager Ingen ændring

Forslag til ny tekst Nuværende tekst udskiftes med ny tekst Kommentarer 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager Ingen ændring Forslag til ny tekst Nuværende tekst udskiftes med ny tekst Kommentarer 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2 Foreningens hjemsted er Vamdrup 3 Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN HUSORDEN HUSORDEN SÅDAN VIL VI BO: Her i afdeling 30 Fladstrandsparken ønsker vi et godt naboskab. Vi bor tæt med naboer hele vejen rundt, og det er derfor af stor betydning

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge. Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge. Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012 Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Valg til bestyrelsen 5. Valg af revisor

Læs mere

EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ INFORMATIONSGUIDE

EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ INFORMATIONSGUIDE EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 INFORMATIONSGUIDE 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 Husorden side 4-5 Praktiske oplysninger side 5-10 Oversigt over bilag side 10 2 Indledning Nye ejere bydes velkommen

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.30 i biologilokalet på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Velkommen. Mosede Bypark. til nye beboere i grundejerforeningen. Vesthegnet Blåhegnet Damhaven

Velkommen. Mosede Bypark. til nye beboere i grundejerforeningen. Vesthegnet Blåhegnet Damhaven Velkommen til nye beboere i grundejerforeningen Mosede Bypark Vesthegnet Blåhegnet Damhaven Velkommen til Grundejerforeningen Mosede Bypark. Vi håber at du/i bliver glade for at bo her. Grundejerforeningen:

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-1030 Sundholm Syd Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

AFDELING 55 BRUGERVEJLEDNING

AFDELING 55 BRUGERVEJLEDNING AFDELING 55 BRUGERVEJLEDNING AFDELING 55 BRUGERVEJLEDNING I dette hæfte er samlet en række generelle oplysninger om, hvordan de forskellige materialer vedligeholdes og hvordan installationer benyttes.

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER M.M.

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder også, at der er en række love, vedtægter og regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. I din afdeling er der desuden af beboerne

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Det selvejende Boligselskab FOLKEBO Afdeling I Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Husorden for Tranemosegård. Afdeling T15 Gurrelund/Bjerrelund

Husorden for Tranemosegård. Afdeling T15 Gurrelund/Bjerrelund Kontor: Gurrelund 44 Brøndby strand 2660 tlf.. 43 54 66 99 Mail. tmg15@bo-vest.dk Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved,

Læs mere

Forslag til lovændringer for Grundejerforeningen Sønderholm

Forslag til lovændringer for Grundejerforeningen Sønderholm Forslag til lovændringer for Grundejerforeningen Sønderholm Nuværende tekst Ny tekst Bemærkninger LOVE for grundejerforeningen SØNDERHOLM LOVE For Grundejerforeningen SØNDERHOLM Stiftet i 1950 Seneste

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 Husorden Administration: Husorden

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 Husorden Administration: Husorden For Bellahøj III Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden. for. Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1

Husorden. for. Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1 Husorden for Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1 Formål med husordenen Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 25. Ahorngade :

Ordensregler for Afdeling 25. Ahorngade : o DAB «Lejekontrakt_Adresse» Ordensregler for Afdeling 25 Ahorngade 12-108: Generelt: Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr og lignende.

Læs mere

HUSORDEN jf. vedtægterne 13

HUSORDEN jf. vedtægterne 13 A/B KNASTEN - Husorden side 1 Andelsboligforeningen KNASTEN HUSORDEN jf. vedtægterne 13 Senest revideret 29. april 2015 Indledning Andelsboligforeningen Knasten s husorden består af nogle regler og retningslinier,

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 312 - Markvænget Godkendt på afdelingsmødet den 08.09.2015 Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Forurening... 3 Musik... 3 Parabol/antenne...

Læs mere

HAVEGUIDE FOR RÆKKEHUSENE KORNAGERVEJ/TORSVANG UNDER BOLIGSELSKABET AKB LYNGBY

HAVEGUIDE FOR RÆKKEHUSENE KORNAGERVEJ/TORSVANG UNDER BOLIGSELSKABET AKB LYNGBY HAVEGUIDE FOR RÆKKEHUSENE KORNAGERVEJ/TORSVANG UNDER BOLIGSELSKABET AKB LYNGBY Denne guide skal bruges af alle beboere, der har fået stillet en have til rådighed i forbindelse med lejemål i rækkehusene

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig

Læs mere