Grundejerforeningen. Hørsholm Gårdhuse. Håndbogen 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen. Hørsholm Gårdhuse. Håndbogen 2012"

Transkript

1 Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Håndbogen 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Generalforsamling og bestyrelse Foreningens område GRUNDEJERFORENINGENS ØKONOMI Regnskab Kontingent VEDLIGEHOLDELSE AF FÆLLESOMRÅDERNE Havedage Genbrugsplads Snerydning Gade- og husnummerbelysning BRUG AF VEJE OG FÆLLESAREALER Trafik Fællesarealer Husdyr EJENDOMMENES YDRE Servitutter og deklaration på husene Fremgangsmåde i forbindelse med evt. ændringer og/eller tilbygninger: Ændring af udvendige farver Ændring af eksisterende hus, carport, udhuse og plankeværker FORENINGENS KABEL TV Praktisk information Kabel Tv-anlægget Betaling Generelt om brugen af fællesantennesystemet Bredbånds internet via antennestikket Etablering af flere apparater og ekstra antennestik Spørgsmål om antenneforhold PRAKTISKE RÅD TIL HUSEJERNE Varmtvandsanlæg Tag Tagkroner på betongavlene Tørretumblere Hovedstophane Kloaksystemet Skader Tilstopning Marts

3 7.5.3 Rotter og mus Fugt under huset Indvendige afløb Postkasser KRIMINALPRÆVENTION OG INDBRUDSSIKRING Indbrudssikring UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE AF HØRSHOLM GÅRDHUSE Mahognifacader og sternbrædder på udhuse af carporte Eternit stern på husets tagudhæng (lodrette flader langs taget) Eternit-underside af tagudhæng Skunkbrædder (smalle lodrette flader under tagudhæng) og vandfaste spånplader på udhuse og carporte Bærende rem (den gennemløbende massive træbjælke under tagudhænget) Bjælker og spær i udhuse og carporte Trykimprægnerede brædder på udhuse, carporte og hegnsflader Udvendige hvide betonmure Internationale farvekoder til den udvendige maling i Hørsholm Gårdhuse Vedtægter Deklarationen Byplanvedtægt Marts

4 1 INDLEDNING Håndbogen er beregnet for beboere i Hørsholm Gårdhuse. Håndbogen omhandler forhold af varig karakter, mens generalforsamlingsreferater og andet udsendt skriftligt materiale afspejler forhold af dynamisk karakter. Håndbogen er din guide til hvordan du vedligeholder dit hus og i øvrigt deltager i fællesskabet i Hørsholm Gårdhuse. Hvis du sammenholder håndbogen med foreningsvedtægterne, deklarationen, byplanvedtægten og referater fra generalforsamlinger har du et opslagsværk, der i vid udstrækning dækker behovet i foreningssammenhænge. Det er vigtigt, at gode råd og ideer af fælles interesse videregives til bestyrelsen, som så kan træffe beslutning om indførelse i håndbogen til gavn for alle medlemmer. Foreningens hjemmeside på bruges til at videreformidle disse informationer og til at skabe en bedre og enklere kommunikation i vores bebyggelse. Foreningens holdning til de lokale myndigheder er baseret på to grundholdninger: Vi klager aldrig, men ønsker dialog og samarbejde. Vi forsøger altid at anskue forhold og problemer ud fra både et "egoistisk" synspunkt som forening og et socialt synspunkt som skatteborgere. 1.1 Generalforsamling og bestyrelse Foreningen afholder hvert år generalforsamling i marts måned. Det er kutyme at bestyrelsen udsender foreløbig dagsorden til generalforsamling i januar. I forbindelse hermed oplyser bestyrelsen endelig dato for fremsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen udsendes referat heraf samt en oversigt over konstitutionen og de enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder. Marts

5 1.2 Foreningens område Området består af 90 huse og et fællesareal på ca kvadratmeter. Der er 19 huse på 194 kvadratmeter medens resten er på 169. Husene er principielt ens, men forekommer dog i mange forskellige variationer, idet nogle har indgang i husets "køkkenside", andre i den modsatte, spejlvending forekommer på den anden led og endelig kunne de, som i sin tid købte før husene var færdigbyggede, få egne specielle ønsker opfyldt. Området er naturligt opdelt i to områder, fordi det har to indfaldsveje. Disse omtaler vi som henholdsvis øvre og nedre stamvej, idet benævnelserne relaterer sig til terrænhøjden. De to områder er forbundet med en intern gangsti, som foreningen anlagde i 1985 mellem række 9 og 10 og videre ud til Højmosen ved række 13. Alle andre interne fortove og veje er offentlige. Husnumrene var oprindelig givet efter filosofien om, at hver husrække og hvert hus har et nummer, med en bindestreg imellem. Række 5, hus nummer 2 hed således nummer 5-2. Efter en revision af postloven for en del år siden måtte der ikke findes bindestreg i husnumre, det løstes ved at fjerne bundestregen. Så hus nr. 2 i række 5 hedder nr. 52 og så fremdeles. Øvre stamvej giver adgang til rækkerne 1 til 12, medens nedre indfaldsvej indeholder rækkerne 13, 14 og 15. Antallet af huse i de enkelte rækker varierer fra 3 til 10. Specielt er det, at rækkerne 13 og 14 i virkeligheden er en lang række, og at række 15 er opdelt i to bebyggelser. Fællesområdet er matrikelmæssigt et sammenhængende område med et matrikelnummer, idet de grønne arealer er kædet sammen af smalle jordstykker langs bebyggelserne. Den store græsplæne mellem delområderne kalder vi "fodboldbanen", og lige nord for den ligger "Pileskoven". Pileskoven er indrettet til legeplads, og området må ikke benyttes til andet. Marts

6 2 GRUNDEJERFORENINGENS ØKONOMI Vedligeholdelse af fællesområderne og betaling af TDC Kabel TV varetages af Grunderforeningen, og disse to udgifter tegner sig for størstedelen af foreningens driftsudgifter. Vedligeholdelsen af fællesområderne baseres på årlige eller flerårige kontrakter med en professionel anlægsgartner. Det arbejde, som udføres på de årlige havedage af grundejerne, betragtes som en ekstra gevinst for vedligeholdelsesstandarden. 2.1 Regnskab. Regnskabsåret er kalenderåret. Da kontingentet indbetales i april måned, afsættes der i budgettet et beløb svarende til driftsudgifterne i næste regnskabsårs første kvartal. Regnskabet sættes op efter kontant princippet, d.v.s. driftsregnskab med indtægter og udgifter og status med aktiver og passiver. Inventar nedskrives til en værdi af 0 kr. ved anskaffelsen. Bilag gemmes efter bogføringsloven i 5 år, hvorefter disse makuleres. 2.2 Kontingent. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og forfalder til betaling den 1. april. Bestyrelsen søger til stadighed at simplificere indbetalingsmåden. Efter generalforsamlingen udsendes kontingentopkrævning via med anvisning af betalingsmåde. Ved anvendelse af netbank kan kontingentet betales ved meddelsese til modtager VH+husnummer, f.eks for nummer 99: VH 99. I tilfælde af vanskeligheder med betaling via netbank kan der udleveres giroindbetalingskort, se næste side. 30. april er sidste rettidige indbetaling af kontingent. Efter udløbet af denne frist søger bestyrelsen beløbet inddrevet evt. ved retslig inkasso for restantens regning. Dette både for at sikre foreningens økonomi, men også for at undgå at gælden mellem grundejere og forening skal blive uoverskuelig. Marts

7 Eksempel på indbetalingskort for kontingent. Marts

8 3 VEDLIGEHOLDELSE AF FÆLLESOMRÅDERNE Foreningen indgår kontrakt med en anlægsgartner, der varetager den almindelige vedligeholdelse, som omfatter: Græsslåning, sprøjtning mod ukrudt i græsarealer, busketter, vejrabatter, hækklipning, beskæring samt gødskning. 3.1 Havedage To gange om året arrangerer foreningen havedag, hvor medlemmerne på frivillig basis kan deltage i forskellige af bestyrelsen anviste aktiviteter på fællesområdet, som henholdsvis støtter og billiggør vedligeholdelsen. Endvidere kan eget grenaffald lægges ud til fjernelse ved foreningens foranstaltning. I muligt omfang koordineres indsatsen på havedagene med den særlige vedligeholdelse. Et væsentligt element ved disse havedage er det sociale samvær. Det er en rigtig god ide at deltage i det praktiske arbejde, og har man ikke direkte mulighed for dette, skal det ikke forhindre nogen i at deltage i den mere sociale del af dagen. Forårs havedag holdes normalt i maj, medens Efterårs havedag lægges i september eller oktober. 3.2 Genbrugsplads Genbrugspladsens åbningstider og kommunens storskraldsordning er nærmere beskrevet i den lokale telefonbog. 3.3 Snerydning Rydning af egne fortovsstykker og indkørsler påhviler de enkelte grundejere. I 1980 overtog kommunen de fælles veje, som er klassificeret som B-veje ; d.v.s. 2. prioritering m.h.t. snerydning. Der er afsat et beløb på budgettet til rydning af øvrige fortove samt cykelstien som forbinder de to delområder. Rydning af disse foretages af gartneren efter samråd med bestyrelsen. 3.4 Gade- og husnummerbelysning Den almindelige gadebelysning samt husnummerbelysningen vedligeholdes af kommunen gennem DONG Energy. I tilfælde af skade på husnummerlamperne bliver såvel pærer som lampekuppel udskiftet af DONG Energy ved de Marts

9 regelmæssige eftersyn af områdets belysning. Bestyrelsen leverer nye tal til udskiftede lampekupler. Den enkelte grundejer er ansvarlig for, at husnummerlampen er synlig og let tilgængelig ved at holde beplantningen nede. Dette er et kommunalt krav, som bestyrelsen har garanteret overholdt. Det indebærer at lys og husnummer vil blive gjort synligt af bestyrelsen for den enkelte grundejeres regning, hvis henstillinger ikke fører til opretning af forholdet. Om behov opstår, skal DONG Energy have uhindret adgang til redskabsskurene i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse. Lampen over hoveddøren og i carporten er en LK NES med lagernummeret Marts

10 4 BRUG AF VEJE OG FÆLLESAREALER 4.1 Trafik Færdselsloven gælder på alle bebyggelsens veje. Grundejerforeningens bestyrelse har den holdning, at man ikke vil vige tilbage for at indgive politianmeldelse overfor bilister, der ikke vil respektere dette og vise tilstrækkeligt hensyn. Det er områdets særkende, at vi bor i et lukket kvarter uden gennemgående færdsel, hvilket skaber muligheden for et roligt og trygt miljø. Hvor trygt der skal være i bebyggelsen, er derfor op til os selv som beboere. Beboerne og navnlig vore børn skal alle kunne færdes på veje og fortove i fuld tillid til, at man i det mindste i vort eget område er på sikker grund. Opmærksomheden henledes specielt på, at der er ubetinget vigepligt ved udkørsel fra veje, hvor man kører ud over fortov. Det drejer sig om vej 1, 2, 3 og 12 samt ved udkørsel langs med hus nr Fællesarealer Fællesarealerne er det rum hvor alle beboere skal kunne opholde sig. For at det skal være en fornøjelse er det vigtigt at alle medvirker til at området er indbydende og opfordrer til ophold. Du skal efterlade fællesarealerne, som om det var din egen have så det er indbydende for de næste der kommer og du selv har lyst til at komme igen. Det vil sige at du, dine børn eller dine gæster ikke efterlader øldåser, flasker og andet affald på fællesarealerne. Grundejere opfordres til at gribe ind når de ser at andre udviser manglende respekt for disse få og enkle regler, ved at henvende sig direkte til vedkommende eller deres forældre. 4.3 Husdyr Der er ikke forbud mod at holde husdyr. Men det er forbudt at holde muskel- eller kamphunde og blandinger af disse i bebyggelsen. Marts

11 For at skabe det bedst mulige miljø grundejerne imellem, opfordres hunde- og katteejere til selv at fjerne deres dyrs efterladenskaber. Ejere af husdyr bør også være opmærksomme på, at støjgener fra deres husdyr kan virke meget generende på naboer, der ikke selv holder husdyr. Marts

12 5 EJENDOMMENES YDRE 5.1 Servitutter og deklaration på husene I forbindelse med bebyggelsens etablering blev ønsket om at holde en stabil høj kvalitet i området understøttet af den tinglyste deklaration. Det fremgår af deklarationen, at bygningernes udseende ikke må ændres uden de påtaleberettigedes samtykke. Og at det er Hørsholm Kommune og grundejerforeningen, der hver for sig har påtaleretten. Tilsvarende er de enkelte ejere i henhold til deklarationen forpligtiget til sikre den fornødne vedligeholdelse af facade, udhuse, hegn, gavle og tag samt tagrender og nedløb. Deklarationen og byplanen for området står bagest i håndbogen. Farverne for både hus og træværk, herunder også skurene, er servitutbelagte. God vedligeholdelse af hver enkelt ejendom er af stor betydning for den samlede oplevelse af hele området, og dermed stærkt medvirkende til at præge husenes handelsværdi. Afsnit 9 og 10 indeholder en udvendig vedligeholdelsesvejledning og en oversigt over de farvenuancer, der overholder servitutterne. Foreningen har som grundlæggende opfattelse, at grundejerne skal have størst mulig frihed til at indrette sig, som de vil, under forudsætning af, at * love, bestemmelser, servitutter og deklarationer m.v. er over holdt, * det ikke er til gene for naboer eller tredjemand, * det ikke skæmmer bebyggelsens karakter som helhed og, * at den oprindelige ide om stil, ordentlighed og rimelig ensartethed i materiale-konstruktions- og farvevalg er tilgodeset. Det er grundejerforeningens holdning, at der ikke bør ske afvigelser fra det originale farve- og materialevalg. Ansvaret for at overholde dette påhviler grundejeren. Marts

13 5.2 Fremgangsmåde i forbindelse med evt. bygningsmæssige ændringer og/eller tilbygninger: Ved ønske om ændringer kræves følgende fremgangsmåde: Projektet beskrives grundigt, således at de påtaleberettigede kan føle sig sikre på, at ovenfor anførte hensyn er tilgodeset. Beskrivelsen og anmodning om projektets godkendelse tilsendes grundejerforeningens formand i 2 eksemplarer. Anmodningen forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde. Det ene eksemplar returneres umiddelbart herefter med bestyrelsens bemærkninger til ansøgeren, som derefter i bekræftende fald sender den til kommunens tekniske forvaltning. Den beskrevne forretningsgang kan virke lidt tung, men kommunen har udtalt, at den ikke agter at behandle ansøgninger, som ikke har været behandlet af foreningen, og som ikke bærer foreningens bemærkninger Ændring af udvendige farver Foreningen vil kun tillade farveændringer, når en sammenhængende bebyggelse er enige heri og er enige om det nye farvevalg. De nye farver skal opfylde betingelserne i byplanvedtægten, hvori der står, at der kun må anvendes "farver dannet af hvidt, sort eller jordfarverne (okker, terradesienna, umbra, engelsk rødt, dodenkopf) eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvidt gråt eller sort." Ændring af eksisterende hus, carport, udhuse og plankeværker Ændring af selve huset, kan kun finde sted, når det ikke ændrer husets ydre udseende. Følgende ændringer kan dog foretages uden særskilt tilladelse: * opsætning af markiser, som placeres så de ikke generer naboer * understøttelse af taghjørnet med en søjle, * opsætning af skorstene, når de opfylder kravet til rimeligt ens udseende med de øvrige i bebyggelsen Marts

14 Opsætning af hegn, plankeværker og skillerum inde i carporten kan tilsvarende iværksættes. Ligeledes kan tagfladerne over carport og udhuse udskiftes, såvel som støttestolperne i carporten, efter behørig forstærkning af den bærende konstruktion, kan fjernes. Bestyrelsen har påtaleret og, af hensyn til de øvrige grundejere, pligt til at påtale forhold, som anses for uheldige eller skadelige for bebyggelsen. Det må derfor anbefales, at man konsulterer bestyrelsen. For ændringer, tilbygninger eller nyopførelser af carporte, udhuse og plankeværker gælder generelt, at dette kun kan finde sted, når materialer, konstruktioner, "linieføring" og overfladebehandling er i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse af samme karakter. Marts

15 6 FORENINGENS KABEL TV 6.1 Praktisk information Fejlmelding af modtageforhold varetages af den enkelte grundejer, ved at rette henvendelse direkte til TDC på hele døgnet og henvise til indgået vedligeholdelses- aftale mellem Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse og TDC. Ved fejl på anlægget af generel karakter, d.v.s. samme fejl hos flere grundejere, bør der også rettes henvendelse til bestyrelsens ansvarlige for Kabel TV. Yderligere hjælp til fejlfinding findes på Infokanalens tekst TV. Herudover bør man regelmæssigt læse informationerne på Infokanalen. Kanaloversigt for TV-kanaler og FM-kanaler kan findes på Infokanalens tekst TV. 6.2 Kabel Tv-anlægget Grundejerforeningens antenneanlæg er fra 1975, men gennem undersøgelser har det vist sig, at vore kabler udmærket er i stand til at blive opgraderet til bredbånd, hvilket er sket i 2004 i samarbejde med TDC. Alternativet var et helt nyt anlæg til en pris af kr. pr. husstand, hvilket man af åbenlyse grunde har afstået fra. Grundejerforeningen blev tilsluttet hybridnettet i Man valgte dengang at købe anlægget i stedet for at leje det, bl.a. fordi foreningen havde en god startkapital til rådighed. Restgælden blev indfriet i På generalforsamlingen i 2003 blev det enstemmigt vedtaget at lade TDC gennemføre en gennemgang og opgradering af foreningens antenneanlæg. I samme forbindelse valgte man at indgå en 5 årig servicekontrakt med TeleDanmark. Dette betyder, at foreningen ikke selv skal afholde udgifter til eftersyn, vedligeholdelse og reparation af fællesanlægget frem til april Fællesanlægget består af de i jorden nedgravede kabler, de opstillede fordelere og kabler frem til og med antenne stikdåserne i husene. Anlægget er et såkaldt sløjfeanlæg, hvilket vil sige at alle 90 husstande modtager tv signaler fra samme forbindelse. Marts

16 På grund af denne konstruktion har hver husstand kun installeret to antennestik. Systemet kan kun levere sikre signaler til to stik pr. ejendom, og der kan ikke oprettes flere stik pr. ejendom, uden signalerne til de omkringliggende huse forringes i betydelig grad. 6.3 Betaling Grundejerforeningen betaler herudover abonnement for TDCs store kabelpakke for alle husstande. Ved den nuværende ordning opnås mængderabat hos TDC. Grundejerforeningen betaler ikke DR tv-licens. Det påhviler hver enkelt grundejer at overholde gældende tv-licens betalinger til DR. Grundejerforeningen betaler vederlag til COPYDAN i overensstemmelse med kulturministeriets bekendtgørelse herom, hvilket opkræves sammen med det årlige kontingent. 6.4 Generelt om brugen af fællesantennesystemet Bredbånds internet via antennestikket Foreningens antenneanlæg er opgraderet til bredbånds internet hos TDC kaldet WebSpeed. Ønsker man at gøre brug af denne mulighed, rettes der henvendelse direkte til nærmeste TDC-butik, se for nærmere oplysning på Ønsker man kabelforbindelse til sin computer, gøres dette med et særligt kabel, der købes hos TDC. Der kan også oprettes wire-less PC forbindelse. Husk i denne forbindelse at kryptere og sikre den trådløse netforbindelse på bedste måde Etablering af flere apparater og ekstra antennestik Der kan sagtens kobles flere TV/Radio-apparater på husenes antennestik. Hver stikdåse kan uden videre forsynes med såkaldt T-stik, der tillader to TV/radioapparater at blive forbundet, eller f.eks. et TV og en infrarød enhed til trådløs modtagelse af Internet-kommunikation. Det er også muligt at få oprettet ekstra antennestik eller computerstik i husstanden. Da dette kræver bl.a. antenneforstærker, må installationen kun foretages af TDC eller den til enhver tid værende leverandør af antennesignal og service. Bestyrelsen skal informeres om etablering af ekstra antennestik. Marts

17 Bliver de bestående antennestik beskadiget, har den enkelte husejer pligt til at få dem repareret af TDC, så der ikke kan ske forringelser af de omliggende huses modtagelsesvilkår. Der er mange beboere i kvarteret, som arbejder hjemme og er erhvervsmæssigt afhængige af deres bredbåndforbindelse. Derfor er det bydende nødvendigt, at alle grundejerforeningens medlemmer respekterer de vilkår, som vort fællesantenneudstyr betinger. Bestyrelsen er af den grund fast indstillet på at følge energisk op, hvis husejere misligholder fællesantenneanlægget i deres hus eller prøver at gøre indgreb i det selv og derved bliver til gene for deres naboer. Installation af uautoriserede stik vil omgående medføre forringelse af TV- og Internetsignaler hos de omkringliggende, måske alle grundejere. Dette vil og kan bestyrelsen ikke acceptere. Det er ret let at spore, om der er foretaget ulovlige indgreb i fællesantenneanlægget. Ved en eventuel overtrædelse vil foreningen foranledige fejlen udbedret af vor antenneoperatør, og der vil blive rejst krav overfor den pågældende husejer om dækning af udgifterne. RESUME: Det må man ved antenneanlægget: Koble to TV på hvert antennestik med såkaldt T-stik. Koble trådløs computerforbindelse på antennestikket, direkte eller med T-stik Oprette flere faste stik til TV eller computer med brug af materiel og assistance fra TDC Det må man ikke ved antenneanlægget: Gøre indgreb i antennestikkene Undlade at få efterset og repareret antennestik, der bliver beskadiget Spørgsmål om antenneforhold Andre spørgsmål om fællesantennen kan rettes til bestyrelsens ansvarlige for fællesantenneanlægget. Den ansvarlige står på listen over bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde, der udsendes hvert år sammen med referatet fra generalforsamlingen. Marts

18 7 PRAKTISKE RÅD TIL HUSEJERNE 7.1 Varmtvandsanlæg På grund af højt kalkindhold i vandet i kommunen kan varmvandsanlæggene kalke til, hvilket kan medføre øget energiforbrug i huset. Eventuel afkalkning bør foretages af kyndig håndværker. Der henvises i øvrigt til service manualerne for de enkelte anlæg. 7.2 Tag Fladt tagpaptag er en god tagdækning og kan holde i mange år. For at sikre tagets levetid bør færdsel på taget begrænses. Der er ingen grund til at udskifte tagdækning før det er nødvendigt! Husk at rense regnvandsbrønd for blade og mos. Tagudhæng på havesiden har sat sig på nogle huse, således at den spids på udhænget der rager ud ved stuevinklens hjørne drypper. Dette kan medføre vandskade på udhænget. Firmaet Johan Christensen har i sin egenskab af bygherre på husene anvist en metode til understøttelse af dette udhæng. En del har fået en sådan understøttelse udført af professionelle og andre har selv udført understøttelsen med et godt resultat. stue Fig 1. Eksempel på understøttelse af taghjørne ved Tagkroner på betongavlene Et antal husejere har valgt at beskytte tagkronerne med en en metalinddækning, hvilket kan bevirke, at murene får sorte striber p.g.a. regnvand. Forholdet kan afhjælpes ved en simpel modifikation af tagkronerne Marts

19 (zinkkanterne). Man kan tvinge pladerne lidt ud fra murfladen og udfylde samlingerne med f.eks. fugemasse eller en korkprop. Beskyttes tagkronerne med tagpap, forekommer denne gene ikke. Striberne på murfladerne, som er god grobund for alger, kan i øvrigt fjernes med vand og skurebørste. Her kan en højtryksrenser anvendes med stor fordel. Gode erfaringer og ideer, som ikke er omfattet af ovenstående, modtages gerne med henblik på optagelse i dette afsnit. 7.3 Tørretumblere Tørretumblere er én af de største brandårsager i moderne huse! Udluftningskanalen skal med mellemrum renses for støv og fnug da kanalen ellers med tiden vil stoppe helt til med deraf følgende skade på tørretumbleren og et overdrevent elforbrug af samme. Endvidere kan der samles fugt i det støv og fnug som sidder på indersiden af kanalen, dette kan i værste fald trænge ud i tagkonstruktionen med deraf følgende skader. Rensning kan foretages på mange måder, men lettest er det nok at sænke en snor ned gennem kanalen og binde en passende børste samt endnu en snor i børstens anden ende nedefra - børsten kan nu trækkes op og ned indtil kanalen er ren. 7.4 Hovedstophane Hovedstophaner for vandet ind til husene er anbragt forskellige steder. Nogle steder findes den i carporten andre steder i det lille jordstykke uden for ejendommen ved siden af carporten. Det anbefales at man finder den hovedstophane der hører til sit hus og sørger for, at den altid er tilgængelig. Det er faktisk således at der mange steder er græs eller bed oven på hanen, hvilket må siges at være ret uheldigt, hvis uheldet skulle ske. Hovedstophanen kan lukkes med en såkaldt T-nøgle (20mm). Marts

20 7.5 Kloaksystemet Skader Grundejerne skal selv betale for skader, som ligger inden for skel; mens kommunen har ansvaret for kloaksystemet uden for skel. Denne ansvarsfordeling gælder også, selvom en skade inden for skel er en følgevirkning af skade eller tilstopning i den kommunale del af kloaksystemet Tilstopning I tilfælde af tilstopning har kommunen pligt til at rense kloakken helt op til henholdsvis regnvands- og gennemløbsbrønden, som ligger inden for skel. Gennemløbsbrønden er den store brønd foran huset, og regnvandsbrønden er placeret ved udhuset. Tilstopning af kloakledningerne forekommer oftest p.g.a. lange perioder uden regn efterfulgt af kraftige regnskyl. Hvis uheldet er ude, kontaktes Hørsholm Kommunes vand forsyning på tlf inden for arbejdstid - uden for arbejdstid kontaktes nødvagten via Falck på tlf Rotter og mus Alle kan blive udsat for de klassiske skadedyr som rotter og mus. Det kan anbefales at sætte musefælder op i udhuset om efteråret, når musene søger ind i husene (husk, de kan bedre lide rosiner end ost). Rotter er en alvorligere sag, som kræver professionel indgriben. I nogle få tilfælde har der været rotter i kvarteret. Der har været rotter udendørs under reparation af en kloak, hvor der altid er rotter. Der har været rotter i et udhus, hvor der blev opbevaret madaffald. Der har også været rotter inde i et hus, hvor de var trængt op i badeværelset gennem en svaghed i kloakrørene. Endvidere har der været rottebesøg i et enderækkehus, hvor rotten var kommet ind gennem den åbning, hvor hoved el-kablet går ind i husrækken. Det skal anbefales, at man ikke opbevarer madvarer i udhusene, samt at man undgår at fodre f.eks. katte, ligesom overdreven fodring på fuglebrættet kan tiltrække rotter. Ligeledes må det frarådes at have kompostbunke i haven, da denne både kan være skjulested og fødekilde for rotter. Marts

21 For at undgå at skadedyr trænger ind i huset udefra, anbefales det at undersøge, hvor stort gab der er mellem husenes fundament og træbeklædningen. Mus skal have 1 cm at komme ind på, rotter kun 2 cm. Konstaterer man rotter, har man som husejer pligt til at melde det til kommunen ligesom bestyrelsen ønsker at blive orienteret Fugt under huset Hold øje med vandforbruget! Der har i flere tilfælde været konstateret fugt på grund af utætte vandrør under vore huse. I værste tilfælde måtte stort set alle gulve i huset udskiftes, hvilket i det konkrete tilfælde skyldtes en utæt stopventil/ballofixventil, som ikke var blevet udskiftet korrekt. Fig 2. Ballofix ventil Fig 3: Misfarvning af marmorgulv I denne forbindelse gives der følgende råd til konstatering af fugt under huset: Marmorgulvene misfarves, typisk med rødbrune pletter Lugtgener, muggen lugt i huset Misfarvning af trægulvene Fugtophobning i porebetonvæggene med løst tapet til følge Erfaringen siger, at det kan være meget svært at få forsikringsselskaberne til at anerkende det fulde omfang en fugtskade af denne type. Det kan anbefales, at man ikke udelukkende forlader sig på forsikringsselskabets skøn, men sideløbende selv konsulterer et firma med fugtteknik som speciale. Marts

22 7.5.5 Indvendige afløb For at en vandlås skal virke skal der være vand i låsen. Husk derfor at fylde vand i afløb, som ikke bruges (eks. gæstebadeværelse). Tilstoppede og ildelugtende afløb kan opleves da flere af husets afløb, f.eks. i badeværelserne, har et svagt fald. Lugtgenerne og tilstopningerne kan fjernes ved at rense vandlåsene under afløbene. Afløbet fra vaskemaskinen går direkte over til afløbet under bryggersvasken som nævnt ovenfor. Fra denne stikledning er der en forgrening til overløbet under varmtvandsbeholderen. Bliver vaskemaskinens stikledning stoppet til, vil der blive presset vand op under varmtvandsbeholderen, når vaskemaskinen pumper vand ud. 7.6 Postkasser I forbindelse med ny lovgivning om placering af postkasser, som trådte ikraft den 1. januar 2012, anbefalede bestyrelsen en fælles postkasseløsning, som 72 huse tilsluttede sig ved den fælles bestilling. Postkasser opsættes i forhaven ca. 50 cm fra fortovskanten ved indgang til carport, hvor det er muligt. Enkelte steder kan beplantning, træer, stensætning og andet nødvendigøre en alternativ placering. To mulige postkassemodeller anbefales: Mefa Pearl eller Mefa Magnum, monteret på Mefa Stander 72 (alt i sort struktur). Opsætning kan ske med Mefa Easy Mounting. Brevsprækken skal sidde i højden 1,0-1,2 m over jorden. Marts

23 8 KRIMINALPRÆVENTION OG INDBRUDSSIKRING. Bebyggelsen er i almindelighed ikke særlig hjemsøgt af kriminalitet. Det er i alle beboeres interesse, at kriminaliteten holdes på et så lavt niveau som muligt. Dette kan til dels gøres ved at: følge så mange som muligt af de forslag til indbrudssikring af hus og hjem, som politiet anbefaler. opsætte mærkater, som kan hentes hos politiet, ved adgangene til de enkelte huse, mærke sine dyreste ejendele med gravørmaskine eller markørpen, som kan lånes hos politiet, henvende sig til politiet , hvis man observerer mistænkelig aktivitet eller adfærd i området eller nogen form for kriminalitet. Det understreges dog, indgreb overfor kriminalitet eller mulig forestående kriminalitet påhviler politiet alene. 8.1 Indbrudssikring Ved overholdelse af de almindelige forholdsregler mht indbrudssikring er risikoen for ubudne gæster minimal. Der henvises til brochurer, der kan hentes på nærmeste politistation sammen med mærkaterne Nabohjælp og Operation Mærkning. Husk at orientere bestyrelsen om indbrud, hærværk eller anden kriminalitet i området, så bestyrelsen har et rimeligt overblik over omfanget heraf og kan disponere herefter. Marts

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 HÅNDBOG FOR HUSEJERE Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 FORORD, 3.UDGAVE Siden udgivelsen af 2. udgave af håndbogen er en del informationer i bogen blevet forældet, samtidig med at nye er kommet

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

HOLD HUMLEBY VED LIGE

HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE er udgivet af Husejerforeningen Humleby Følgende beboere har medvirket ved opdateringen: Per Skovgaard Andersen, Irene Bjerregaard, Christian

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune 2013-2015 Marts 2013 Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710-2012-158501

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.30 på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag:

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere