Produktionsskolen Kongshøjgaard. Ovenskovvej 18, Hvalpsund, 9640 Farsø. Personalehåndbog. Vedtaget 1/6-15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktionsskolen Kongshøjgaard. Ovenskovvej 18, Hvalpsund, 9640 Farsø. Personalehåndbog. Vedtaget 1/6-15"

Transkript

1 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18, Hvalpsund, 9640 Farsø Personalehåndbog Vedtaget 1/6-15

2 Rygepolitik / Rygeregler Der må ryges udendørs på det område, der hører til eget værksted Tekstil/Kreativ udenfor indgangsdøren. Samme sted for elever til undervisning. Pauser aftales mellem værkstedsleder og underviser. Landbrug mellem ny og gammel stald Køkken ved bord-bænkesæt i haven uden for køkken Auto mellem Auto og Metal/Service Metal/Service mellem Auto og Metal/Service Boelever må uden for arbejdstid ryge uden for ved kontorindgang og uden for terrassedør for enden af gangen. Der må aftales 3 rygepauser i arbejdstiden ud over pauser i forbindelse med morgenmad og middag. Tidspunkter for disse 3 pauser fastsættes af værkstedsleder og værkstedsassistent.

3 Misbrugspolitik Misbrugspolitik vedrørende elever på Produktionsskolen Kongshøjgaard Det er ikke foreneligt med arbejdet på produktionsskolen at være påvirket af øl, spiritus eller euforiserende stoffer. Øl, spiritus og euforiserende stoffer må ikke drikkes, indtages eller findes på skolens område. Dette gælder også i forbindelse med udflugter, ekskursioner og hvis arbejde eller undervisning udføres andre steder end på skolen. Ved overtrædelse af dette vil man blive bortvist fra skolen. Samtidig vil man blive tilbudt afklarende samtaler med en misbrugsmedarbejder ved Vesthimmerlands Kommune. Forløbet på produktionsskolen Kongshøjgaard kan kun fortsætte, hvis man tager imod dette tilbud eller indgår anden aftale med produktionsskolen. Skolen foretager uvarslede urinprøver af elever. Såfremt prøven indeholder spor af euforiserende stoffer, vil eleven blive tilbudt afklarende samtaler med en misbrugsmedarbejder eller indgåelse af anden relevant aftale med produktionsskolen. Hvis begge tilbud afslås, vil eleven blive bortvist fra skolen og forløbet kan kun fortsætte, når et af tilbuddene accepteres. I gentagelsestilfælde vil forløbet blive afbrudt og kan kun genoptages gennem en ny optagelsesprocedure. Aftale som beskrevet ovenfor skal accepteres af bo-elever. I modsat fald vil bo-tilbuddet bortfalde. Bo-elever mister bo-tilbuddet uden varsel, hvis der findes alkohol eller euforiserende stoffer på værelset. Misbrugspolitik vedrørende medarbejdere på Produktionsskolen Kongshøjgaard Procedure ved misbrug af alkohol og andre rusmidler Proceduren omfatter misbrug af alkohol, medicin og euforiserende stoffer som ansat på Produktionsskolen Kongshøjgaard. På mange arbejdsområder er personer i ruspåvirket tilstand direkte uforenelige med opgavernes løsning, fx kan nævnes bilkørsel, brug af maskiner og elevkontakt. Den generelle holdning på Produktionsskolen Kongshøjgaard er derfor, at arbejde og alkohol/rusmidler ikke hører sammen. Denne holdning skal ses i sammenhæng med medarbejdernes trivsel, sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdspladsens omdømme og produktivitet. Proceduren for håndtering af misbrug/mistanke om misbrug tager udgangspunkt i tre grundlæggende værdier i forhold til misbrug af alkohol og/eller andre rusmidler: Medarbejdere og ledere med misbrugsproblemer skal ydes hjælp og støtte Misbrug er uacceptabelt og uforeneligt med arbejdet Misbrug skal forebygges

4 Ansatte med misbrugsproblemer skal ydes hjælp og støtte Produktionsskolen Kongshøjgaard støtter og hjælper medarbejdere og ledere, der er afhængige af alkohol og/eller andre rusmidler, til at søge vejledning og behandling. Skolens leder er forpligtet til at gribe ind, hvis der opstår mistanke om misbrug hos en medarbejder. Ligeledes er bestyrelsen forpligtet til at gribe ind, hvis der opstår mistanke om misbrug hos en leder. Alle medarbejdere har en forpligtelse til at sikre, at der tages hånd om en kollega med misbrugsproblemer. Derfor er alle medarbejdere forpligtet til at gå til ledelsen ved mistanke om misbrugsproblemer. Åbenhed og tillid er vigtige elementer for, at en misbrugssituation ikke udvikler sig til et komplekst problem med alvorlige konsekvenser. Det er derfor legalt og vigtigt at involvere sig i en leder eller medarbejders misbrug. Der er udarbejdet en vejledning til medarbejdere, som er konfronteret med en mistanke om misbrug. Hvis en person skønnes at have et misbrug af alkohol og/eller andre rusmidler, er skolens leder forpligtet til at indkalde medarbejderen til en samtale. Ved indkaldelse til samtale skal daglig leder foretage en sondring af, hvorvidt samtalen er en tjenstlig samtale eller en medarbejder/leder samtale. Såfremt personen vedkender at have et misbrug, tilbydes støtte og hjælp til at søge vejledning og behandling, og der indgås en aftale vedr. behandlingsforløb. Produktionsskolen Kongshøjgaard garanterer, at medarbejdere med et misbrugsproblem, der efter aftale gennemfører behandling og overholder de indgående aftaler, kan bevare deres ansættelse, hvis ikke andre forhold gør sig gældende. Enhver henvendelse fra en medarbejder behandles fuldt fortroligt. Fortroligheden gælder også for den aftale vedr. behandlingsforløb, der aftales mellem medarbejderen og skolens leder. Enhver henvendelse til lederen fra en kollega, familie eller pårørende skal ligeledes behandles fuldt fortroligt af lederen, medmindre andet er aftalt. Misbrug er uacceptabelt og uforeneligt med arbejdet. Hvis der hos en medarbejder eller en leder konstateres et misbrugsproblem, indskærpes det overfor denne, at misbruget ikke kan accepteres, og at det kan medføre afskedigelse.

5 Hvis det konstateres, at en ansat under udførelse af sit arbejde lugter af alkohol/er påvirket af alkohol og/eller andre rusmidler, kan ledelsen hjemsende medarbejderen. Hvis Produktionsskolen Kongshøjgaards Procedure om misbrug af alkohol og andre rusmidler eller de indgåede aftaler ikke overholdes, kan ansættelsesforholdet bringes til ophør efter gældende regler. Medarbejdere må ved særlige lejligheder indtage alkohol på skolens foranledning, eksempelvis i forbindelse med juleafslutning og sidste dag før sommerferien. Misbrug skal forebygges Skolens leder og medarbejderne skal medvirke til at skabe en kultur på arbejdspladsen, der hjælper kolleger med misbrugsproblemer. Som inspiration til dette arbejde kan henvises til eksempelvis: (Sundhedsstyrelsen) (inspiration og information om forebyggelse) (artikler, fakta, brevkasse, lovgivning) (temaside om bl.a. alkoholisme og rusmidler: fakta, artikler, links og test) Implementering Skolens leder har ansvaret for, at samtlige medarbejdere på den lokale arbejdsplads har kendskab til proceduren. Ansvaret for håndtering af proceduren ligger hos skolens leder.

6 Loyalitet Det forventes at medarbejdere omtaler Produktionsskolen Kongshøjgaard positivt eller min. neutralt. Forhold der ønskes ændret kan drøftes med forstanderen eller sættes på dagsorden for personalemøde, efter aftale med forstanderen. Brug af sociale medier Når du laver blogindlæg eller kommer med statusopdateringer på Facebook, kan grænsen mellem dig som privatperson og dig som medarbejder ofte være svær at trække. Det er derfor afgørende, at du, som medarbejder hos Produktionsskolen Kongshøjgaard, tænker en ekstra gang over, hvad og hvordan du kommunikerer gennem sociale medier. Tal ikke på Produktionsskolen Kongshøjgaards vegne, med mindre du er en officiel talsperson eller har fået en særlig tilladelse understreg at du taler på egne vegne, hvis der overhovedet kan være tvivl. Afslør aldrig fortrolige oplysninger om Produktionsskolen Kongshøjgaard, elever, ansatte eller samarbejdspartnere. Overvej hvilke konsekvenser, det du skriver på f.eks. Facebook, kan få, hvis det bliver læst af dine kolleger, overordnede, elever eller samarbejdspartnere. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det vil blive positivt modtaget, så lad være med at skrive det. Skriv ikke noget dårligt om Produktionsskolen Kongshøjgaards samarbejdspartnere, for selv om du giver din personlige mening tilkende, kan det opfattes som et forretningsmæssigt angreb, og skade både dit og Produktionsskolen Kongshøjgaards omdømme. Kontakt forstanderen inden udtalelse i det offentlige rum.

7 Tavshedspligt Det bemærkes at den ansatte både under ansættelsen og efter sin fratræden - har tavshedspligt med hensyn til forhold, som bliver den ansatte bekendt under tjenesten, og som efter sagens natur eller efter særligt pålæg ikke må videregives. Skærpet underretningspligt Alle borgere har pligt til at underrette kommunen, hvis de møder børn eller unge under 18 år, som er udsat for omsorgssvigt, overgreb eller lever under forhold, som bringer deres sundhed og udvikling i fare. Denne pligt er fastsat i Servicelovens 154. Som offentlig ansat, eller som ansat i en stilling, hvor man løfter opgaver for det offentlige, har man skærpet underretningspligt. Det betyder, at man har pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis man får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte (Servicelovens 153). Denne skærpede underretningspligt går forud for en eventuel tavshedspligt. Og hvad gør man så, hvis man i sit arbejde møder unge mennesker under 18 år, som har behov for denne særlige støtte? Det første, man bør gøre, er at sætte sig ned og få et overblik over sin bekymring: Tag et stykke papir og skriv alle de ting ned -observationer, udtalelser fra den unge m.m. - som har været medvirkende til din bekymring. Herefter bør du i fleste tilfælde følge de procedurer, som din arbejdsplads har formuleret på området hvis de er i overensstemmelse med de lovpligtige bestemmelser, og det bør de være. Hvis du er usikker, kontakt da din nærmeste leder. For de fleste fagfolk, som arbejder med børn og unge, er underretninger svære og grænseoverskridende. Men det bør ikke fraholde os fra at reagere. Sørg derfor for at få støtte fra kollegaer og leder og eventuelt vejledning fra kommunens ansatte. Berøringsangsten bør ikke bidrage til fortsat omsorgssvigt. Få mere information på Indenrigs og Socialministeriets eller Ankestyrelsens hjemmesider: og

8 Medarbejdermøder Hver morgen afholdes et medarbejdermøde de sidste 10 minutter af morgenpausen. Desuden holdes der jævnligt møder med planlægningsmæssigt og pædagogisk indhold. Den 1. mandag i hver måned afholdes der langt personalemøde, kl , hvor alle fuldtidsansatte deltager og fleksjobbere inviteres til at deltage. Der er dagsorden til mødet og der tages referat. Der afholdes planlægningsmøde 2 gange årligt, hvor alle ansatte på skolen deltager. Punkter som ønskes behandlet på møde stiles til forstander eller TR-repræsentant. Medarbejdersamtaler (MUS) skal gennemføres mindst en gang hvert andet år.

9 Aktivitetskalender Kalender der indeholder oversigt vedr. allerede kendte og evt. nye aktiviteter ( ikke værksteds relaterede) udarbejdes månedsvis og udleveres på elevmøde. Mål: Informere elever og medarbejdere om aktiviteter på skolen Ansvarlig: Kontoret Gaver m.m. Produktionsskolen Kongshøjgaard giver gaver således: Der gives 500,- kr. til runde fødselsdage og halvrunde fra 65 år. Ved jubilæum gives en gave til en værdi af 500,- kr. + ret til at afvikle et arrangement med deltagelse af kolleger med ledsager. Jubilæum starter ved 20 år. Ved bryllup/sølvbryllup gives en gave til en værdi af 500,- kr. Fri fra arbejde med løn Tandlæge-/lægebesøg skal så vidt muligt placeres udenfor arbejdstid. Tandlæge/læge/ speciallægebesøg kan ske i arbejdstiden såfremt det ikke er til gene for skolen, det vil sige at værkstedet fortsætter uændret. Forstander/kontor orienteres umiddelbar efter aftale indgåes. I tilfælde af alvorlig sygdom i nær familie, forstået som forældre, børn, ægtefælle/ samlever, orienteres forstanderen inden man forlader arbejdspladsen. Sygemelding Værkstedsledere + kontor ringer til forstanderen på tlf mellem kl. 06,30 og 7,00. Fleksjobbere ringer til værkstedsleder.

10 Barnets første og anden sygedag Overenskomsten giver ret til, at børn bliver passet på deres første og anden sygedag. Kravet er, at barnet opholder sig hos den person som skal holde fri til pasning. Barns første sygedag: Ved barnets første sygedag forstås den første dag, hvor barnet er sygt. Barns anden sygedag: Ved barnets anden sygedag forstås den kalenderdag, der er lige efter den første sygedag. Første og anden sygedag kan holdes uafhængig af hinanden. Det vil sige, at man godt må være fraværende på anden sygedag, selv om man ikke har holdt barnets første sygedag. Retten til fravær forudsætter: At hensynet til barnet gør fraværet nødvendigt. At forholdene på jobbet tillader det. Er der tungtvejende grunde til, at medarbejderen skal være på arbejdspladsen den pågældende dag, kan der ikke holdes barns sygedag. At barnet er under 18 år At barnet er hjemmeværende Kravene til, at barnet er hjemmeværende er: At det bor hos sin biologiske far eller mor At det bor hos sin adoptivfar eller mor At det bor hos den forælder, der har samværsret Hvem kan holde barns første og anden sygedag? Det er ikke et krav, at man er biologisk far eller mor, adoptivforælder eller har forældremyndigheden. En bonusforælder vil også efter en konkret vurdering kunne holde barnets første og/eller anden sygedag. Det afgørende er barnets tarv og tilknytningen til barnet. Udgangspunktet er, at man kan holde barnets første og/eller anden sygedag, når man bor på samme adresse som barnet på det tidspunkt, barnet er sygt. Det er kun den ene forælder, der kan få friheden, selv om begge forældre er omfattet af bestemmelser om fravær på barnets første og anden sygedag. Der er altså ikke en første og/eller anden sygedag for både far og mor, hvis den lille er syg af mæslinger i mange dage. Dagene kan deles mellem forældrene, hvis begge forældre har mulighed for at få fri til barnets sygedage. Den ene forælder kan holde barnets første sygedag og den anden forælder kan holde barnets anden sygedag. Løn: Medarbejderen får den sædvanlige løn, som hun/han ville have fået i tilfælde af egen sygdom. Arbejdsgiveren registrerer typisk fraværet, men det bliver ikke talt som sygedag for den, der holder fri.

11 Sikkerhedsorganisation Sikkerhedsregler Alle sikkerhedsregler vil som minimum tage udgangspunkt i de love, bekendtgørelser og andre sikkerhedsbestemmelser der gælder for driften af værkstederne. Sikkerhedsinstruktioner Forinden en elev påbegynder et nyt arbejde ved en maskine, eller med et stykke hjælpeværktøj til en maskine, denne elev ikke tidligere har anvendt, skal pågældende modtage instruktion/undervisning i korrekt brug og sikkerhedsmæssige forskrifter for pågældende værktøj eller arbejdsoperation. Nye maskiner og værktøj Inden en ny maskine eller et nyt stykke hjælpeværktøj til en maskine tages brug på værkstedet, skal det vurderes af værkstedslederen. Værkstedslederen skal udarbejde sikkerhedskort på baggrund af gældende sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsorganisationen og eleverne Skolen lægger vægt på, at sikkerhedsorganisationen eksisterer med aktiv elevdeltagelse. Iflg. bestemmelser fra Arbejdsministeriet er det vigtigt, af skolen giver eleverne medbestemmelse og indsigt i sikkerhedsregler af hensyn til deres fremtidige arbejdssituation. Skolens sikkerhedsorganisation skal udover forebyggelse af ulykker på skolen - udvikle elevernes forståelse for det fælles ansvar i arbejdet på værkstederne og give dem forudsætning for deltagelse i organisationsarbejde. Der afholdes sikkerhedsmøde i hvert kvartal. Der indkaldes øjeblikkeligt til møde, hvis der indtræffer en ulykke. På et sådant møde vurderes skadens omfang, om sikkerhedsregler er overholdt, og der tages stilling til, om skaden er af et sådan omfang, at den skal indberettes til diverse myndigheder og til forsikringen.

12 Brandinstruks Ved brand Red mennesker der er i øjeblikkelig livsfare og afgiv intern brandalarm. Oplys alarmcentralen om følgende: Alarmer brandvæsenet: RING 112 Brand og derefter Fuldstændig adresse med by eller kommunenavn Nærmere oplysninger: Tilskadekomne, hvad der brænder m.m. Telefonnummer, der ringes fra Angiv kørevej som f.eks. Hovedgaden i Hvalpsund( Sundvej) til venstre ad Hesselvej, til højre ad Ovenskovvej, følg grusvejen til venstre. Derefter: Påbegynd evakuering af personer bekæmp ilden, luk vinduer og døre. Udenfor arbejdstid orienteres: Forstander på tlf / ORIENTER BRANDVÆSENET VED ANKOMST Evakueringsplan Personer der er i fare på grund af ild og røg, evakueres. Værkstedslederens opgave: værksted forlades i ro og orden. Lederen skal sørge for, at alle kommer ud og samlet begiver sig til samlingsstedet. Luk døre og vinduer, når lokalet forlades. Kan lokalet IKKE forlades, lukkes døre, og man giver sig tilkende ved vinduerne. Forstanderens opgave: Kontrollerer elevernes tilstedeværelse på samlestedet, og orienterer redningsberedskabets indsatsleder ved brandvæsenets ankomst. Opgaver for medarbejder boende på Kongshøjgaard: Varsko eleverne i bodelen og sørge for, at disse forlader værelserne i god ro og orden. Kontrollere at alle er tilstede på samlingsstedet, orientere forstander og brandvæsenets indsatsleder ved brandvæsenets ankomst. Flugtrute: Nærmeste yderdør Samlested for evakuerede: Parkeringspladsen umiddelbart syd for metalværkstedet.

13 Varme Formål: Sikre at der altid er varme Service og vedligeholdelse: Ansvarlig for vedligeholdelse: Landbrugslederen i samråd med Metal/Service lederen. Rengøring efter behov eller 1 gang ugentligt i henhold til forskrifter i manual. Ansvarlig for rengøring: Lederen af landbrug Køb af flis: Forstanderen har ansvaret for dette i samråd med landbrugslederen Fyre: Landbrugslederen har ansvaret for at fyre, og ved ferier skal han sørge for at der er aftalt med andre om at fyre. Bygninger Udvendig vedligeholdelse Formål: Skolen skal være pæn og i orden Kalkning, landbrug: Det er Landbrugslederens ansvar. Maling, landbrugsbygninger: Det er Landbrugslederens ansvar. Maling/vedligeholdelse af øvrige bygninger: Det er Metal/Service lederens ansvar. Hvert år i uge 17 bliver der vurderet hvad der skal laves: Ansvarlig: Forstanderen Indvendig vedligeholdelse Formål: Værkstederne skal fremstå præsentable. Det er den enkelte værkstedsleder der har ansvaret på eget værksted. Udearealer Mål: Skolen skal fremstå velholdt og imødekommende. Ansvarlig: Metal/Service i samråd med landbrugslederen. Pasning af bede foran stuehus: Ansvarlig: Metal/Service lederen El på skolen Formål: Holde el på skolen lovlig og i forsvarlig stand. Ansvarlig: Linievis ansvarlig. Ved fejl henvendelse til pedel, Metal/service.

14 Vedligeholdelse af materiel Formål: Sikkerhedsmæssig og brugbar stand. Landbrugsmaskiner og traktorer: Ansvarlig: Landbrugslederen Skolens øvrige maskiner (havetraktor, buskrydder, motorsave): Ansvarlig: Metal/Service. Skolens biler Formål: Præsentabel og sikkerhedsmæssig stand. Bilerne parkeres altid på busholdeplads og nøgler hænges i nøgleskab. Når en bil parkeres tømmes den altid for evt. affald. Bilerne tankes hver fredag. Ansvarlig for tankning: Metal/Service Ved behov for yderligere tankning er det eget ansvar. Ansvarlig for vedligeholdelse og reparationer: Auto Flagdage Der flages på fødselsdage og ved specielle begivenheder. Ansvarlig: Pedel hejser flaget og landbrugsleder sørger for at tage det ned. Rengøring af omklædningsrum/toiletter Formål: Rene lokaler Landbrugsomklædning + toilet og pigeomklædning + toilet: Ansvarlig: Landbrugslederen Metal/Auto omklædning + toilet : Ansvarlig: Lederne på Auto og Metal/Service

15 Affaldshåndtering Det er den enkelte værkstedsleders ansvar at affald fra eget værksted sorteres og bortskaffes. Affald bringes af vejen så hurtigt som muligt. Skolens område/grund er vores ansigt ud af til. Der er en opbevaringsplads i fliserum til pap, som tømmes efter behov. Containere til glas og dåser tømmes efter behov. Ansvarlig: Metal/Service Containere på fliser. Grønne, store, almindeligt affald. 1 papircontainer, små sorte containere se mærkat. Køkken har 2 containere på terrasse. Beholdere til batterier er hos Auto og i vaskerum. Beholder til lyspærer, med mærkat, i lagerrum. Beholder til spraydåser er hos Auto. Hver enkelt værksted sorterer og bringer affald til de anviste pladser. Hver onsdag tjekker pedel sammen med en elev om der er basis for en kørsel til genbrugspladsen. Disse kører det ind til genbrugspladsen. Større ting så som: Landbrugsplast, murbrokker/byggeaffald, jern, miljøaffald, sørger værkstederne selv for at fjerne med mindre der er lavet aftale med pedel. Køkken: Almindeligt husholdningsaffald i containere. Dåser og metal i terrassecontainer. Glas i terrassecontainer. Papkasser på den plads der er lavet i flisrummet. Store plastdunke samles og afleveres på genbrugspladsen. Rengøringsdunke/flasker kommes i plastcontainer. Tekstil: Almindeligt affald i container. Papkasser/pap på den plads der er lavet i flisrummet. Plastik i plastcontainer. Malerbøtter, limbøtter, smykkematerialeaffald, jern m.m. sorteres og kommes i containere eller afleveres på genbrugspladsen. Undervisning: Almindeligt affald i container. Computerudstyr afleveres på genbrugspladsen. Printerpatroner afleveres på genbrugspladsen. Brugte batterier og lyspærer kommes i de respektive beholdere, som er i lagerrum. Miljøaffald Kemi, olie, spraydåser, batterier, dæk, landbrugsplastik Ansvarlig: Landbrug/ Auto

16 Indvendig vedligeholdelse Stuehus: Rengøring, maling, udskiftning af inventar, fornyelser. Kælder: Rengøring, maling, udskiftning af inventar, fornyelser. Nedgang/trappe fejes, riste renses, algemiddel. Lagerrum: Skilte på gulv indikerer hvem der har hvilket område. Den enkelte skal holde orden på sit område. Landbrugsleder må bruge pladsen bag forhæng. Kontor underviser: Maling, udskiftning af inventar. Tekstil, butik, lager, værksted, toilet, indgang: Maling udskiftning af inventar, forandring Undervisning, trappe, repos, lokale: Maling, vedligehold, inventar. Omklædning: Malerarbejde, inventar i orden. Kontor/undervisning landbrug: Malerarbejde, inventar i orden. Landbrug: stalde, malkerum, teknikrum, lade( foder): Malerarbejde, inventar i orden. Fyrrum + opbevaringsrum flis: Kalkning, reparationer, vedligeholdelse. Metalværksted + kontor: Maling, vedligeholdelse Autoværksted+ kontor: Maling, vedligeholdelse Jernlager: Maling, vedligeholdelse Gl. fyrrum: Maling, vedligeholdelse.

17 Ansvarlige, indvendig vedligeholdelse: Stuehus: Værelser: Tekstil med hjælp fra Metal/Service. Badeværelser, Rengøringsrum, Vaskerum, gang, opgang, indgang og dagligstue: Køkken og tilsynsførende for rengøring. Kontorer: Køkken og tilsynsførende for rengøring i samråd med kontor. Kantine/køkken: Køkken og tilsynsførende for rengøring. Kælder: Metal/Service i samråd med Køkken. Lagerrum: Værkstedsleder Tekstil, med hjælp fra Metal/Service. Kontor underviser: Underviser i samarbejde med Tekstil og Metal/Service. Tekstil butik, lager, værksted, toilet, indgang: Tekstil Undervisning: Underviser, kan søge hjælp fra andre. Omklædning Metal/Service og Auto: Metal/Service og Auto Omklædning piger og landbrug: Landbrug Kontor/undervisning landbrug: Landbrug Landbrug, stalde, malkerum, teknikrum, lade: Landbrug Fyrrum + opbevaringsrum flis: Metal/Service Metalværksted + kontor: Metal/Service Autoværksted + kontor: Auto Jernlager: Metal/Service Gl. fyrrum: Metal/ Service

18 Rengøring Ansvarlige: Værelser: Bo-elever sammen med egne værkstedsledere. Badeværelser, Rengøringsrum, Vaskerum, gang, opgang, indgang og dagligstue: Rengøringshold under ledelse af køkken og tilsynsførende for rengøring. Kontorer: Rengøringshold under ledelse af køkken og tilsynsførende for rengøring. Kantine/køkken: Rengøringshold under ledelse af køkken og tilsynsførende for rengøring. Kælder: Metal/Service og Køkken/rengøring Lagerrum: Tekstil Kontor underviser: Underviser Tekstil butik, lager, værksted, toilet, indgang: Tekstil Undervisning: Rengøringshold under ledelse af køkken og tilsynsførende for rengøring. Omklædning Metal/Service og Auto: Metal/Service / Auto Omklædning piger og landbrug: Landbrug Kontor/undervisning landbrug: Landbrug Landbrug, stalde, malkerum, teknikrum, lade: Landbrug Fyrrum + opbevaringsrum flis: Landbrug Metalværksted + kontor: Metal/Service Autoværksted + kontor: Auto Jernlager: Metal/Service Gl. fyrrum.: Metal/Service

19 Tøjvask Klude og køkkentøj: Ansvarlige: Køkken og rengøring Der vaskes i arbejdstiden. Gardiner: Kontor, kantine, lameller + pyntegardiner Tekstil, lameller + pyntegardiner kontor underviser, gardiner undervisning. Der vaskes i arbejdstiden. Ansvarlige: Kontor og kantine: Køkken/rengøring Tekstil gardiner: Tekstil Kontor underviser: Rengøring Gardiner i undervisning: Rengøring Tekstil vask: Tekstil lægger til vask i vaskerum, rengøring sørger for det bliver vasket. Auto vask: Auto lægger til vask i vaskerum, rengøring sørger for det bliver vasket. Rullemadras + liggeunderlag: Tekstil Bo-elever og landbrugsleder, privat: Der må igangsættes i tidsrummet fra kl til kl

20 Åbne, lukke, nøgler Værkstedsleder har ansvar for at eget værksted er aflåst ved fyraften. Ved brug af undervisningslokale, uden deltagelse af underviser, er det den enkelte værkstedsleder der har ansvaret for at der er låst, og PC er og andet er lukket ned. Nøgler til hal og motionscenter skal hænges i skab, på kontoret, senest dagen efter idræt. Nøgler til skolens biler skal hænges i nøgleskab i Metal/Service efter brug.

21 Afskedigelse fra Produktionsskolen En afskedigelse skal være rimeligt begrundet. En afskedigelse kan være rimeligt begrundet i: Institutionens forhold Medarbejderens egne forhold. Høringsprocedure i forbindelse med afskedigelser Høringen indledes ved, at skolen sender en sindetskrivelse: Vi har i sinde/påtænker at afskedige dig.... Skrivelsen sendes til Uddannelsesforbundet og den, der påtænkes afskediget. Det skal fremgå af skrivelsen, hvad der er årsag til afskedigelsen. Høringsfristen i sagen er normalt på mindst 14 dage. Aktivitetsnedgang/arbejdsmangel Skolen vil redegøre for den forventede udvikling i aktiviteterne, når en medarbejder varsles afskediget med begrundelse om nedgang i aktiviteten. Ledelsesretten vil blive anvendt til at udvælge, hvem der vil blive afskediget i situationer med aktivitetsnedgang. Hensynet til, hvilke kompetencer skolen ønsker at fastholde, vil være af afgørende betydning. Såfremt intet taler imod det, vil det fremgå af brevene til den/de afskedigede, at afskedigelserne bliver trukket tilbage, hvis aktiviteterne ændrer sig positivt. Afskedigelse på grund af sygdom En medarbejder kan afskediges på grund af sygdom. Der er ingen regler for, hvor langt sygefraværet skal være, inden en afskedigelse kan iværksættes. Men når der tales om afskedigelser på grund af sygdom, vil skolen følge reglerne om sygefraværssamtaler. Afskedigelse begrundet i medlemmets egne forhold Inden en medarbejder afskediges på baggrund af personlige forhold, vil skolen følge en procedure, der sikrer, at hun/han kender til klagerne/problemet og har mulighed for at ændre på sin ageren. Det kan gøres ved tjenstlige samtaler eller advarsler, hvoraf det klart skal fremgå, hvad der skal gøres for at rette op på fejlen. Det skal også fremgå, hvornår sagen igen tages op til behandling, og hvad konsekvensen er, hvis medarbejderen ikke ændrer det, der er påtalt. Der vil blive udarbejdet referater fra møderne.

Personalehåndbog. Spot Installation A/S.

Personalehåndbog. Spot Installation A/S. 1 Personalehåndbog. Spot Installation A/S. Uplandsgade 56 2300 København S. Telefon 35433442 2 Indholdsfortegnelse. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse. 3. Velkommen. 4. Telefonliste. 5. Organisation. 6.

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

ARBEJDSFORHOLD. Menneskesyn 2. Misbrugspolitik og rygeloven 3. Seniorpolitik 4. Sygefraværspolitik 5

ARBEJDSFORHOLD. Menneskesyn 2. Misbrugspolitik og rygeloven 3. Seniorpolitik 4. Sygefraværspolitik 5 ARBEJDSFORHOLD Menneskesyn 2 Misbrugspolitik og rygeloven 3 Oms 3,9b Seniorpolitik 4 Sygefraværspolitik 5 Personalebeklædning og arbejdstøj i fritiden Tryghed i ansættelsen 7 6 1 MENNESKESYN HTHs personalepolitik

Læs mere

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Retningslinjer Krav for arbejdets udførelse Der må ikke udføres arbejde / leveres ydelser med mindre sygehuset har rekvireret dette.

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Alkohol- og Misbrugspolitik for Vej, Park og Havn, Langeland Kommune

Alkohol- og Misbrugspolitik for Vej, Park og Havn, Langeland Kommune Bilag 2 Revideret nov. 2014 Alkohol- og Misbrugspolitik for Vej, Park og Havn, Langeland Kommune Af hensyn til medarbejdernes trivsel, sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdspladsens image og effektivitet,

Læs mere

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 11. Februar 2010 Formål Definition Misbrugspolitikken i Varde Kommune har til formål at forebygge og tage hånd om en medarbejders

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik NOTAT Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010 Sundhedspolitik I departementet vil vi gerne være med til at skabe rammerne for en god og sund livsstil og et trygt arbejdsmiljø. Som led i dette,

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard.

Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard. 1 Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard.dk www.kongshojgaard.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning------------------------------------------------------------------------

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE.

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. Revideret foråret 2008 Gl. Hasseris skoles støttegruppe består af: 2 lærere 1 sundhedsperson 1 pædagog skolens leder 1

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Balletskolen Odense OMSORGSPLAN

Balletskolen Odense OMSORGSPLAN Balletskolen Odense OMSORGSPLAN Kære forældre Jeres børn tilbringer størstedelen af deres vågne tid på Det Kongelige Teaters Balletskole. Derfor har alle vi medarbejdere, som nogle af børnenes nære, udover

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole

Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole Revideret skoleåret dec. 2011 Indledning. Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke,

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning------------------------------------------------------------------------ 3

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning------------------------------------------------------------------------ 3 1 Virksomhedsplan 2016 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard.dk www.kongshojgaard.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

C. Begravelse - Skolens ( klassens ) deltagelse aftales med de pårørende. Præsten inviteres evt. op i klassen inden.

C. Begravelse - Skolens ( klassens ) deltagelse aftales med de pårørende. Præsten inviteres evt. op i klassen inden. OMSORGSPLAN Omsorgsplan for Det Kongelige Teaters Balletskole Odense Ved elev eller medarbejders dødsfald ( som ikke er en følge af en ulykke ) A: Orientering 1. Ledelsen orienteres Dagbog startes med

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring FACEBOOK.COM/SKOLEHJEM Velkommen På EUC Nord

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Institutions adresse: Leder: Funktion: Bygninger: Formål: Ansvar: Marselisborg Gymnasium Birketinget 9 8000 Århus C Rektor Kirsten Skov Marselisborg Gymnasium

Læs mere

Velkomstguide og Medarbejdervejledning for:

Velkomstguide og Medarbejdervejledning for: Velkomstguide og Medarbejdervejledning for: Din kontaktperson er: som kan træffes på telefon: 2015 Velkommen til Center for Job og Oplevelse. Vi glæder os meget til, at du skal starte på Centeret. Center

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Nogle ord om emnet: Når den unge mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med den unge, at tage

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler

Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler Afskedigelsessager er altid vanskelige at håndtere. Der er mange følelser indblandet,

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Arbejds- og åbningstider Skolens daglige åbningstid er 7.30 15.30, fredag dog kun til 14.00. De daglige mødetider for eleverne ER: Mandag Torsdag 8.05-14.35

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner

Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner er omfattet af Region Hovedstadens Misbrugspolitik og

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr.

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr. Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 1 af 5 God jobstart introduktion af nye medarbejdere Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 2 af 5 God jobstart - introduktion

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Underleverandører til

Underleverandører til Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Vejle, Middelfart og Give Sygehuse

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Vejle, Middelfart og Give Sygehuse Information til eksterne leverandører og håndværkere på Vejle, Middelfart og Give Sygehuse Retningslinjer Krav for arbejdets udførelse Intet arbejde må udføres og ingen ydelser leveres med mindre sygehuset

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Foreningen Børnehaven Lilleborg" er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk 99 Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55 www.jskriver.dk VED ANSÆTTELSE Aflevering af hovedskattekort. Oplysning om bankkonto: reg. nr. konto nr. Rygning: Rygning er ikke tilladt på værkstedet når

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Beredskabsplan i forhold til hash og andre rusmidler

Beredskabsplan i forhold til hash og andre rusmidler Beredskabsplan i forhold til hash og andre rusmidler Formålet med beredskabsplanen er at sikre den enkelte elevs faglige læring, sociale udvikling og almene dannelse, som er gymnasiets kerneopgave. Vi

Læs mere

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion April 2015 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde.

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Aflysning af ledsagelse: Hvis en bruger aflyser en ledsagelse mindre end 4 timer før ledsagelsen skulle have fundet sted, er ledsagelsen afmeldt for sent, og man får løn for de

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere