Produktionsskolen Kongshøjgaard. Ovenskovvej 18, Hvalpsund, 9640 Farsø. Personalehåndbog. Vedtaget 1/6-15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktionsskolen Kongshøjgaard. Ovenskovvej 18, Hvalpsund, 9640 Farsø. Personalehåndbog. Vedtaget 1/6-15"

Transkript

1 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18, Hvalpsund, 9640 Farsø Personalehåndbog Vedtaget 1/6-15

2 Rygepolitik / Rygeregler Der må ryges udendørs på det område, der hører til eget værksted Tekstil/Kreativ udenfor indgangsdøren. Samme sted for elever til undervisning. Pauser aftales mellem værkstedsleder og underviser. Landbrug mellem ny og gammel stald Køkken ved bord-bænkesæt i haven uden for køkken Auto mellem Auto og Metal/Service Metal/Service mellem Auto og Metal/Service Boelever må uden for arbejdstid ryge uden for ved kontorindgang og uden for terrassedør for enden af gangen. Der må aftales 3 rygepauser i arbejdstiden ud over pauser i forbindelse med morgenmad og middag. Tidspunkter for disse 3 pauser fastsættes af værkstedsleder og værkstedsassistent.

3 Misbrugspolitik Misbrugspolitik vedrørende elever på Produktionsskolen Kongshøjgaard Det er ikke foreneligt med arbejdet på produktionsskolen at være påvirket af øl, spiritus eller euforiserende stoffer. Øl, spiritus og euforiserende stoffer må ikke drikkes, indtages eller findes på skolens område. Dette gælder også i forbindelse med udflugter, ekskursioner og hvis arbejde eller undervisning udføres andre steder end på skolen. Ved overtrædelse af dette vil man blive bortvist fra skolen. Samtidig vil man blive tilbudt afklarende samtaler med en misbrugsmedarbejder ved Vesthimmerlands Kommune. Forløbet på produktionsskolen Kongshøjgaard kan kun fortsætte, hvis man tager imod dette tilbud eller indgår anden aftale med produktionsskolen. Skolen foretager uvarslede urinprøver af elever. Såfremt prøven indeholder spor af euforiserende stoffer, vil eleven blive tilbudt afklarende samtaler med en misbrugsmedarbejder eller indgåelse af anden relevant aftale med produktionsskolen. Hvis begge tilbud afslås, vil eleven blive bortvist fra skolen og forløbet kan kun fortsætte, når et af tilbuddene accepteres. I gentagelsestilfælde vil forløbet blive afbrudt og kan kun genoptages gennem en ny optagelsesprocedure. Aftale som beskrevet ovenfor skal accepteres af bo-elever. I modsat fald vil bo-tilbuddet bortfalde. Bo-elever mister bo-tilbuddet uden varsel, hvis der findes alkohol eller euforiserende stoffer på værelset. Misbrugspolitik vedrørende medarbejdere på Produktionsskolen Kongshøjgaard Procedure ved misbrug af alkohol og andre rusmidler Proceduren omfatter misbrug af alkohol, medicin og euforiserende stoffer som ansat på Produktionsskolen Kongshøjgaard. På mange arbejdsområder er personer i ruspåvirket tilstand direkte uforenelige med opgavernes løsning, fx kan nævnes bilkørsel, brug af maskiner og elevkontakt. Den generelle holdning på Produktionsskolen Kongshøjgaard er derfor, at arbejde og alkohol/rusmidler ikke hører sammen. Denne holdning skal ses i sammenhæng med medarbejdernes trivsel, sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdspladsens omdømme og produktivitet. Proceduren for håndtering af misbrug/mistanke om misbrug tager udgangspunkt i tre grundlæggende værdier i forhold til misbrug af alkohol og/eller andre rusmidler: Medarbejdere og ledere med misbrugsproblemer skal ydes hjælp og støtte Misbrug er uacceptabelt og uforeneligt med arbejdet Misbrug skal forebygges

4 Ansatte med misbrugsproblemer skal ydes hjælp og støtte Produktionsskolen Kongshøjgaard støtter og hjælper medarbejdere og ledere, der er afhængige af alkohol og/eller andre rusmidler, til at søge vejledning og behandling. Skolens leder er forpligtet til at gribe ind, hvis der opstår mistanke om misbrug hos en medarbejder. Ligeledes er bestyrelsen forpligtet til at gribe ind, hvis der opstår mistanke om misbrug hos en leder. Alle medarbejdere har en forpligtelse til at sikre, at der tages hånd om en kollega med misbrugsproblemer. Derfor er alle medarbejdere forpligtet til at gå til ledelsen ved mistanke om misbrugsproblemer. Åbenhed og tillid er vigtige elementer for, at en misbrugssituation ikke udvikler sig til et komplekst problem med alvorlige konsekvenser. Det er derfor legalt og vigtigt at involvere sig i en leder eller medarbejders misbrug. Der er udarbejdet en vejledning til medarbejdere, som er konfronteret med en mistanke om misbrug. Hvis en person skønnes at have et misbrug af alkohol og/eller andre rusmidler, er skolens leder forpligtet til at indkalde medarbejderen til en samtale. Ved indkaldelse til samtale skal daglig leder foretage en sondring af, hvorvidt samtalen er en tjenstlig samtale eller en medarbejder/leder samtale. Såfremt personen vedkender at have et misbrug, tilbydes støtte og hjælp til at søge vejledning og behandling, og der indgås en aftale vedr. behandlingsforløb. Produktionsskolen Kongshøjgaard garanterer, at medarbejdere med et misbrugsproblem, der efter aftale gennemfører behandling og overholder de indgående aftaler, kan bevare deres ansættelse, hvis ikke andre forhold gør sig gældende. Enhver henvendelse fra en medarbejder behandles fuldt fortroligt. Fortroligheden gælder også for den aftale vedr. behandlingsforløb, der aftales mellem medarbejderen og skolens leder. Enhver henvendelse til lederen fra en kollega, familie eller pårørende skal ligeledes behandles fuldt fortroligt af lederen, medmindre andet er aftalt. Misbrug er uacceptabelt og uforeneligt med arbejdet. Hvis der hos en medarbejder eller en leder konstateres et misbrugsproblem, indskærpes det overfor denne, at misbruget ikke kan accepteres, og at det kan medføre afskedigelse.

5 Hvis det konstateres, at en ansat under udførelse af sit arbejde lugter af alkohol/er påvirket af alkohol og/eller andre rusmidler, kan ledelsen hjemsende medarbejderen. Hvis Produktionsskolen Kongshøjgaards Procedure om misbrug af alkohol og andre rusmidler eller de indgåede aftaler ikke overholdes, kan ansættelsesforholdet bringes til ophør efter gældende regler. Medarbejdere må ved særlige lejligheder indtage alkohol på skolens foranledning, eksempelvis i forbindelse med juleafslutning og sidste dag før sommerferien. Misbrug skal forebygges Skolens leder og medarbejderne skal medvirke til at skabe en kultur på arbejdspladsen, der hjælper kolleger med misbrugsproblemer. Som inspiration til dette arbejde kan henvises til eksempelvis: (Sundhedsstyrelsen) (inspiration og information om forebyggelse) (artikler, fakta, brevkasse, lovgivning) (temaside om bl.a. alkoholisme og rusmidler: fakta, artikler, links og test) Implementering Skolens leder har ansvaret for, at samtlige medarbejdere på den lokale arbejdsplads har kendskab til proceduren. Ansvaret for håndtering af proceduren ligger hos skolens leder.

6 Loyalitet Det forventes at medarbejdere omtaler Produktionsskolen Kongshøjgaard positivt eller min. neutralt. Forhold der ønskes ændret kan drøftes med forstanderen eller sættes på dagsorden for personalemøde, efter aftale med forstanderen. Brug af sociale medier Når du laver blogindlæg eller kommer med statusopdateringer på Facebook, kan grænsen mellem dig som privatperson og dig som medarbejder ofte være svær at trække. Det er derfor afgørende, at du, som medarbejder hos Produktionsskolen Kongshøjgaard, tænker en ekstra gang over, hvad og hvordan du kommunikerer gennem sociale medier. Tal ikke på Produktionsskolen Kongshøjgaards vegne, med mindre du er en officiel talsperson eller har fået en særlig tilladelse understreg at du taler på egne vegne, hvis der overhovedet kan være tvivl. Afslør aldrig fortrolige oplysninger om Produktionsskolen Kongshøjgaard, elever, ansatte eller samarbejdspartnere. Overvej hvilke konsekvenser, det du skriver på f.eks. Facebook, kan få, hvis det bliver læst af dine kolleger, overordnede, elever eller samarbejdspartnere. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det vil blive positivt modtaget, så lad være med at skrive det. Skriv ikke noget dårligt om Produktionsskolen Kongshøjgaards samarbejdspartnere, for selv om du giver din personlige mening tilkende, kan det opfattes som et forretningsmæssigt angreb, og skade både dit og Produktionsskolen Kongshøjgaards omdømme. Kontakt forstanderen inden udtalelse i det offentlige rum.

7 Tavshedspligt Det bemærkes at den ansatte både under ansættelsen og efter sin fratræden - har tavshedspligt med hensyn til forhold, som bliver den ansatte bekendt under tjenesten, og som efter sagens natur eller efter særligt pålæg ikke må videregives. Skærpet underretningspligt Alle borgere har pligt til at underrette kommunen, hvis de møder børn eller unge under 18 år, som er udsat for omsorgssvigt, overgreb eller lever under forhold, som bringer deres sundhed og udvikling i fare. Denne pligt er fastsat i Servicelovens 154. Som offentlig ansat, eller som ansat i en stilling, hvor man løfter opgaver for det offentlige, har man skærpet underretningspligt. Det betyder, at man har pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis man får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte (Servicelovens 153). Denne skærpede underretningspligt går forud for en eventuel tavshedspligt. Og hvad gør man så, hvis man i sit arbejde møder unge mennesker under 18 år, som har behov for denne særlige støtte? Det første, man bør gøre, er at sætte sig ned og få et overblik over sin bekymring: Tag et stykke papir og skriv alle de ting ned -observationer, udtalelser fra den unge m.m. - som har været medvirkende til din bekymring. Herefter bør du i fleste tilfælde følge de procedurer, som din arbejdsplads har formuleret på området hvis de er i overensstemmelse med de lovpligtige bestemmelser, og det bør de være. Hvis du er usikker, kontakt da din nærmeste leder. For de fleste fagfolk, som arbejder med børn og unge, er underretninger svære og grænseoverskridende. Men det bør ikke fraholde os fra at reagere. Sørg derfor for at få støtte fra kollegaer og leder og eventuelt vejledning fra kommunens ansatte. Berøringsangsten bør ikke bidrage til fortsat omsorgssvigt. Få mere information på Indenrigs og Socialministeriets eller Ankestyrelsens hjemmesider: og

8 Medarbejdermøder Hver morgen afholdes et medarbejdermøde de sidste 10 minutter af morgenpausen. Desuden holdes der jævnligt møder med planlægningsmæssigt og pædagogisk indhold. Den 1. mandag i hver måned afholdes der langt personalemøde, kl , hvor alle fuldtidsansatte deltager og fleksjobbere inviteres til at deltage. Der er dagsorden til mødet og der tages referat. Der afholdes planlægningsmøde 2 gange årligt, hvor alle ansatte på skolen deltager. Punkter som ønskes behandlet på møde stiles til forstander eller TR-repræsentant. Medarbejdersamtaler (MUS) skal gennemføres mindst en gang hvert andet år.

9 Aktivitetskalender Kalender der indeholder oversigt vedr. allerede kendte og evt. nye aktiviteter ( ikke værksteds relaterede) udarbejdes månedsvis og udleveres på elevmøde. Mål: Informere elever og medarbejdere om aktiviteter på skolen Ansvarlig: Kontoret Gaver m.m. Produktionsskolen Kongshøjgaard giver gaver således: Der gives 500,- kr. til runde fødselsdage og halvrunde fra 65 år. Ved jubilæum gives en gave til en værdi af 500,- kr. + ret til at afvikle et arrangement med deltagelse af kolleger med ledsager. Jubilæum starter ved 20 år. Ved bryllup/sølvbryllup gives en gave til en værdi af 500,- kr. Fri fra arbejde med løn Tandlæge-/lægebesøg skal så vidt muligt placeres udenfor arbejdstid. Tandlæge/læge/ speciallægebesøg kan ske i arbejdstiden såfremt det ikke er til gene for skolen, det vil sige at værkstedet fortsætter uændret. Forstander/kontor orienteres umiddelbar efter aftale indgåes. I tilfælde af alvorlig sygdom i nær familie, forstået som forældre, børn, ægtefælle/ samlever, orienteres forstanderen inden man forlader arbejdspladsen. Sygemelding Værkstedsledere + kontor ringer til forstanderen på tlf mellem kl. 06,30 og 7,00. Fleksjobbere ringer til værkstedsleder.

10 Barnets første og anden sygedag Overenskomsten giver ret til, at børn bliver passet på deres første og anden sygedag. Kravet er, at barnet opholder sig hos den person som skal holde fri til pasning. Barns første sygedag: Ved barnets første sygedag forstås den første dag, hvor barnet er sygt. Barns anden sygedag: Ved barnets anden sygedag forstås den kalenderdag, der er lige efter den første sygedag. Første og anden sygedag kan holdes uafhængig af hinanden. Det vil sige, at man godt må være fraværende på anden sygedag, selv om man ikke har holdt barnets første sygedag. Retten til fravær forudsætter: At hensynet til barnet gør fraværet nødvendigt. At forholdene på jobbet tillader det. Er der tungtvejende grunde til, at medarbejderen skal være på arbejdspladsen den pågældende dag, kan der ikke holdes barns sygedag. At barnet er under 18 år At barnet er hjemmeværende Kravene til, at barnet er hjemmeværende er: At det bor hos sin biologiske far eller mor At det bor hos sin adoptivfar eller mor At det bor hos den forælder, der har samværsret Hvem kan holde barns første og anden sygedag? Det er ikke et krav, at man er biologisk far eller mor, adoptivforælder eller har forældremyndigheden. En bonusforælder vil også efter en konkret vurdering kunne holde barnets første og/eller anden sygedag. Det afgørende er barnets tarv og tilknytningen til barnet. Udgangspunktet er, at man kan holde barnets første og/eller anden sygedag, når man bor på samme adresse som barnet på det tidspunkt, barnet er sygt. Det er kun den ene forælder, der kan få friheden, selv om begge forældre er omfattet af bestemmelser om fravær på barnets første og anden sygedag. Der er altså ikke en første og/eller anden sygedag for både far og mor, hvis den lille er syg af mæslinger i mange dage. Dagene kan deles mellem forældrene, hvis begge forældre har mulighed for at få fri til barnets sygedage. Den ene forælder kan holde barnets første sygedag og den anden forælder kan holde barnets anden sygedag. Løn: Medarbejderen får den sædvanlige løn, som hun/han ville have fået i tilfælde af egen sygdom. Arbejdsgiveren registrerer typisk fraværet, men det bliver ikke talt som sygedag for den, der holder fri.

11 Sikkerhedsorganisation Sikkerhedsregler Alle sikkerhedsregler vil som minimum tage udgangspunkt i de love, bekendtgørelser og andre sikkerhedsbestemmelser der gælder for driften af værkstederne. Sikkerhedsinstruktioner Forinden en elev påbegynder et nyt arbejde ved en maskine, eller med et stykke hjælpeværktøj til en maskine, denne elev ikke tidligere har anvendt, skal pågældende modtage instruktion/undervisning i korrekt brug og sikkerhedsmæssige forskrifter for pågældende værktøj eller arbejdsoperation. Nye maskiner og værktøj Inden en ny maskine eller et nyt stykke hjælpeværktøj til en maskine tages brug på værkstedet, skal det vurderes af værkstedslederen. Værkstedslederen skal udarbejde sikkerhedskort på baggrund af gældende sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsorganisationen og eleverne Skolen lægger vægt på, at sikkerhedsorganisationen eksisterer med aktiv elevdeltagelse. Iflg. bestemmelser fra Arbejdsministeriet er det vigtigt, af skolen giver eleverne medbestemmelse og indsigt i sikkerhedsregler af hensyn til deres fremtidige arbejdssituation. Skolens sikkerhedsorganisation skal udover forebyggelse af ulykker på skolen - udvikle elevernes forståelse for det fælles ansvar i arbejdet på værkstederne og give dem forudsætning for deltagelse i organisationsarbejde. Der afholdes sikkerhedsmøde i hvert kvartal. Der indkaldes øjeblikkeligt til møde, hvis der indtræffer en ulykke. På et sådant møde vurderes skadens omfang, om sikkerhedsregler er overholdt, og der tages stilling til, om skaden er af et sådan omfang, at den skal indberettes til diverse myndigheder og til forsikringen.

12 Brandinstruks Ved brand Red mennesker der er i øjeblikkelig livsfare og afgiv intern brandalarm. Oplys alarmcentralen om følgende: Alarmer brandvæsenet: RING 112 Brand og derefter Fuldstændig adresse med by eller kommunenavn Nærmere oplysninger: Tilskadekomne, hvad der brænder m.m. Telefonnummer, der ringes fra Angiv kørevej som f.eks. Hovedgaden i Hvalpsund( Sundvej) til venstre ad Hesselvej, til højre ad Ovenskovvej, følg grusvejen til venstre. Derefter: Påbegynd evakuering af personer bekæmp ilden, luk vinduer og døre. Udenfor arbejdstid orienteres: Forstander på tlf / ORIENTER BRANDVÆSENET VED ANKOMST Evakueringsplan Personer der er i fare på grund af ild og røg, evakueres. Værkstedslederens opgave: værksted forlades i ro og orden. Lederen skal sørge for, at alle kommer ud og samlet begiver sig til samlingsstedet. Luk døre og vinduer, når lokalet forlades. Kan lokalet IKKE forlades, lukkes døre, og man giver sig tilkende ved vinduerne. Forstanderens opgave: Kontrollerer elevernes tilstedeværelse på samlestedet, og orienterer redningsberedskabets indsatsleder ved brandvæsenets ankomst. Opgaver for medarbejder boende på Kongshøjgaard: Varsko eleverne i bodelen og sørge for, at disse forlader værelserne i god ro og orden. Kontrollere at alle er tilstede på samlingsstedet, orientere forstander og brandvæsenets indsatsleder ved brandvæsenets ankomst. Flugtrute: Nærmeste yderdør Samlested for evakuerede: Parkeringspladsen umiddelbart syd for metalværkstedet.

13 Varme Formål: Sikre at der altid er varme Service og vedligeholdelse: Ansvarlig for vedligeholdelse: Landbrugslederen i samråd med Metal/Service lederen. Rengøring efter behov eller 1 gang ugentligt i henhold til forskrifter i manual. Ansvarlig for rengøring: Lederen af landbrug Køb af flis: Forstanderen har ansvaret for dette i samråd med landbrugslederen Fyre: Landbrugslederen har ansvaret for at fyre, og ved ferier skal han sørge for at der er aftalt med andre om at fyre. Bygninger Udvendig vedligeholdelse Formål: Skolen skal være pæn og i orden Kalkning, landbrug: Det er Landbrugslederens ansvar. Maling, landbrugsbygninger: Det er Landbrugslederens ansvar. Maling/vedligeholdelse af øvrige bygninger: Det er Metal/Service lederens ansvar. Hvert år i uge 17 bliver der vurderet hvad der skal laves: Ansvarlig: Forstanderen Indvendig vedligeholdelse Formål: Værkstederne skal fremstå præsentable. Det er den enkelte værkstedsleder der har ansvaret på eget værksted. Udearealer Mål: Skolen skal fremstå velholdt og imødekommende. Ansvarlig: Metal/Service i samråd med landbrugslederen. Pasning af bede foran stuehus: Ansvarlig: Metal/Service lederen El på skolen Formål: Holde el på skolen lovlig og i forsvarlig stand. Ansvarlig: Linievis ansvarlig. Ved fejl henvendelse til pedel, Metal/service.

14 Vedligeholdelse af materiel Formål: Sikkerhedsmæssig og brugbar stand. Landbrugsmaskiner og traktorer: Ansvarlig: Landbrugslederen Skolens øvrige maskiner (havetraktor, buskrydder, motorsave): Ansvarlig: Metal/Service. Skolens biler Formål: Præsentabel og sikkerhedsmæssig stand. Bilerne parkeres altid på busholdeplads og nøgler hænges i nøgleskab. Når en bil parkeres tømmes den altid for evt. affald. Bilerne tankes hver fredag. Ansvarlig for tankning: Metal/Service Ved behov for yderligere tankning er det eget ansvar. Ansvarlig for vedligeholdelse og reparationer: Auto Flagdage Der flages på fødselsdage og ved specielle begivenheder. Ansvarlig: Pedel hejser flaget og landbrugsleder sørger for at tage det ned. Rengøring af omklædningsrum/toiletter Formål: Rene lokaler Landbrugsomklædning + toilet og pigeomklædning + toilet: Ansvarlig: Landbrugslederen Metal/Auto omklædning + toilet : Ansvarlig: Lederne på Auto og Metal/Service

15 Affaldshåndtering Det er den enkelte værkstedsleders ansvar at affald fra eget værksted sorteres og bortskaffes. Affald bringes af vejen så hurtigt som muligt. Skolens område/grund er vores ansigt ud af til. Der er en opbevaringsplads i fliserum til pap, som tømmes efter behov. Containere til glas og dåser tømmes efter behov. Ansvarlig: Metal/Service Containere på fliser. Grønne, store, almindeligt affald. 1 papircontainer, små sorte containere se mærkat. Køkken har 2 containere på terrasse. Beholdere til batterier er hos Auto og i vaskerum. Beholder til lyspærer, med mærkat, i lagerrum. Beholder til spraydåser er hos Auto. Hver enkelt værksted sorterer og bringer affald til de anviste pladser. Hver onsdag tjekker pedel sammen med en elev om der er basis for en kørsel til genbrugspladsen. Disse kører det ind til genbrugspladsen. Større ting så som: Landbrugsplast, murbrokker/byggeaffald, jern, miljøaffald, sørger værkstederne selv for at fjerne med mindre der er lavet aftale med pedel. Køkken: Almindeligt husholdningsaffald i containere. Dåser og metal i terrassecontainer. Glas i terrassecontainer. Papkasser på den plads der er lavet i flisrummet. Store plastdunke samles og afleveres på genbrugspladsen. Rengøringsdunke/flasker kommes i plastcontainer. Tekstil: Almindeligt affald i container. Papkasser/pap på den plads der er lavet i flisrummet. Plastik i plastcontainer. Malerbøtter, limbøtter, smykkematerialeaffald, jern m.m. sorteres og kommes i containere eller afleveres på genbrugspladsen. Undervisning: Almindeligt affald i container. Computerudstyr afleveres på genbrugspladsen. Printerpatroner afleveres på genbrugspladsen. Brugte batterier og lyspærer kommes i de respektive beholdere, som er i lagerrum. Miljøaffald Kemi, olie, spraydåser, batterier, dæk, landbrugsplastik Ansvarlig: Landbrug/ Auto

16 Indvendig vedligeholdelse Stuehus: Rengøring, maling, udskiftning af inventar, fornyelser. Kælder: Rengøring, maling, udskiftning af inventar, fornyelser. Nedgang/trappe fejes, riste renses, algemiddel. Lagerrum: Skilte på gulv indikerer hvem der har hvilket område. Den enkelte skal holde orden på sit område. Landbrugsleder må bruge pladsen bag forhæng. Kontor underviser: Maling, udskiftning af inventar. Tekstil, butik, lager, værksted, toilet, indgang: Maling udskiftning af inventar, forandring Undervisning, trappe, repos, lokale: Maling, vedligehold, inventar. Omklædning: Malerarbejde, inventar i orden. Kontor/undervisning landbrug: Malerarbejde, inventar i orden. Landbrug: stalde, malkerum, teknikrum, lade( foder): Malerarbejde, inventar i orden. Fyrrum + opbevaringsrum flis: Kalkning, reparationer, vedligeholdelse. Metalværksted + kontor: Maling, vedligeholdelse Autoværksted+ kontor: Maling, vedligeholdelse Jernlager: Maling, vedligeholdelse Gl. fyrrum: Maling, vedligeholdelse.

17 Ansvarlige, indvendig vedligeholdelse: Stuehus: Værelser: Tekstil med hjælp fra Metal/Service. Badeværelser, Rengøringsrum, Vaskerum, gang, opgang, indgang og dagligstue: Køkken og tilsynsførende for rengøring. Kontorer: Køkken og tilsynsførende for rengøring i samråd med kontor. Kantine/køkken: Køkken og tilsynsførende for rengøring. Kælder: Metal/Service i samråd med Køkken. Lagerrum: Værkstedsleder Tekstil, med hjælp fra Metal/Service. Kontor underviser: Underviser i samarbejde med Tekstil og Metal/Service. Tekstil butik, lager, værksted, toilet, indgang: Tekstil Undervisning: Underviser, kan søge hjælp fra andre. Omklædning Metal/Service og Auto: Metal/Service og Auto Omklædning piger og landbrug: Landbrug Kontor/undervisning landbrug: Landbrug Landbrug, stalde, malkerum, teknikrum, lade: Landbrug Fyrrum + opbevaringsrum flis: Metal/Service Metalværksted + kontor: Metal/Service Autoværksted + kontor: Auto Jernlager: Metal/Service Gl. fyrrum: Metal/ Service

18 Rengøring Ansvarlige: Værelser: Bo-elever sammen med egne værkstedsledere. Badeværelser, Rengøringsrum, Vaskerum, gang, opgang, indgang og dagligstue: Rengøringshold under ledelse af køkken og tilsynsførende for rengøring. Kontorer: Rengøringshold under ledelse af køkken og tilsynsførende for rengøring. Kantine/køkken: Rengøringshold under ledelse af køkken og tilsynsførende for rengøring. Kælder: Metal/Service og Køkken/rengøring Lagerrum: Tekstil Kontor underviser: Underviser Tekstil butik, lager, værksted, toilet, indgang: Tekstil Undervisning: Rengøringshold under ledelse af køkken og tilsynsførende for rengøring. Omklædning Metal/Service og Auto: Metal/Service / Auto Omklædning piger og landbrug: Landbrug Kontor/undervisning landbrug: Landbrug Landbrug, stalde, malkerum, teknikrum, lade: Landbrug Fyrrum + opbevaringsrum flis: Landbrug Metalværksted + kontor: Metal/Service Autoværksted + kontor: Auto Jernlager: Metal/Service Gl. fyrrum.: Metal/Service

19 Tøjvask Klude og køkkentøj: Ansvarlige: Køkken og rengøring Der vaskes i arbejdstiden. Gardiner: Kontor, kantine, lameller + pyntegardiner Tekstil, lameller + pyntegardiner kontor underviser, gardiner undervisning. Der vaskes i arbejdstiden. Ansvarlige: Kontor og kantine: Køkken/rengøring Tekstil gardiner: Tekstil Kontor underviser: Rengøring Gardiner i undervisning: Rengøring Tekstil vask: Tekstil lægger til vask i vaskerum, rengøring sørger for det bliver vasket. Auto vask: Auto lægger til vask i vaskerum, rengøring sørger for det bliver vasket. Rullemadras + liggeunderlag: Tekstil Bo-elever og landbrugsleder, privat: Der må igangsættes i tidsrummet fra kl til kl

20 Åbne, lukke, nøgler Værkstedsleder har ansvar for at eget værksted er aflåst ved fyraften. Ved brug af undervisningslokale, uden deltagelse af underviser, er det den enkelte værkstedsleder der har ansvaret for at der er låst, og PC er og andet er lukket ned. Nøgler til hal og motionscenter skal hænges i skab, på kontoret, senest dagen efter idræt. Nøgler til skolens biler skal hænges i nøgleskab i Metal/Service efter brug.

21 Afskedigelse fra Produktionsskolen En afskedigelse skal være rimeligt begrundet. En afskedigelse kan være rimeligt begrundet i: Institutionens forhold Medarbejderens egne forhold. Høringsprocedure i forbindelse med afskedigelser Høringen indledes ved, at skolen sender en sindetskrivelse: Vi har i sinde/påtænker at afskedige dig.... Skrivelsen sendes til Uddannelsesforbundet og den, der påtænkes afskediget. Det skal fremgå af skrivelsen, hvad der er årsag til afskedigelsen. Høringsfristen i sagen er normalt på mindst 14 dage. Aktivitetsnedgang/arbejdsmangel Skolen vil redegøre for den forventede udvikling i aktiviteterne, når en medarbejder varsles afskediget med begrundelse om nedgang i aktiviteten. Ledelsesretten vil blive anvendt til at udvælge, hvem der vil blive afskediget i situationer med aktivitetsnedgang. Hensynet til, hvilke kompetencer skolen ønsker at fastholde, vil være af afgørende betydning. Såfremt intet taler imod det, vil det fremgå af brevene til den/de afskedigede, at afskedigelserne bliver trukket tilbage, hvis aktiviteterne ændrer sig positivt. Afskedigelse på grund af sygdom En medarbejder kan afskediges på grund af sygdom. Der er ingen regler for, hvor langt sygefraværet skal være, inden en afskedigelse kan iværksættes. Men når der tales om afskedigelser på grund af sygdom, vil skolen følge reglerne om sygefraværssamtaler. Afskedigelse begrundet i medlemmets egne forhold Inden en medarbejder afskediges på baggrund af personlige forhold, vil skolen følge en procedure, der sikrer, at hun/han kender til klagerne/problemet og har mulighed for at ændre på sin ageren. Det kan gøres ved tjenstlige samtaler eller advarsler, hvoraf det klart skal fremgå, hvad der skal gøres for at rette op på fejlen. Det skal også fremgå, hvornår sagen igen tages op til behandling, og hvad konsekvensen er, hvis medarbejderen ikke ændrer det, der er påtalt. Der vil blive udarbejdet referater fra møderne.

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Personale håndbog og Lokal overenskomst

Personale håndbog og Lokal overenskomst Personale håndbog og Lokal overenskomst For Vividus Fonden Hos Hanne og Kim Revideret udgave, januar 2009. Indholdsfortegnelse Indledning...3 Affald...4 Alkohol...5 Arbejdstider... 7 Bad...8 Beklædning...8

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

HÅND MEDARBEJDER BOG

HÅND MEDARBEJDER BOG MEDARBEJDER ÅND BOG IND- HOLD VELKOMMEN 3 ANSÆTTELSESREGLER OG -POLITIKKER 5 SIKKERHED OG KONTROL 7 TØJ, FREMTONING OG PERSONLIG HYGIEJNE 9 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL 11 SYGDOM OG LÆGEBESØG 12 UDVIKLING OG

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Høringssvar personalepolitik

Høringssvar personalepolitik Høringssvar personalepolitik Overord net tema Rekrutteri ng Bemærkninger Behandling af ansøgere ordentligt giver indtryk af at det også kunne ske på en uordentlig måde, og det er ingen vel interesserede

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Personalehåndbog for Vestforbrænding - juli 2009

Personalehåndbog for Vestforbrænding - juli 2009 Personalehåndbog for Vestforbrænding Side 1 af 42 Indhold - oversigt Velkommen... 5 Vores historie... 6 Vores mission... 8 Vores værdier... 8 Samarbejde... 8 Resultatorientering... 8 Ansvar... 8 Udvikling...

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rev. februar 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET...4 PRÆSENTATION...5 Kollegialt

Læs mere

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS Personalehåndbog For LN Tømrer & Snedkermester ApS Udarbejdet af: Lars Nielsen og Bo Schrøder Personalehåndbog for LN Tømrer & Snedkermester ApS Skovrevlgyden 18 C 5792 Årslev Tlf. 65901777 fax 65901657

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere