Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf / Mail

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard."

Transkript

1 1 Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf / Mail

2 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Produktionsskolens formål Målgruppen Unge under 25 år Deltagere over 25 år Andre deltagere Konkrete målgrupper Arbejdet med eleverne Individet som udgangspunkt Undervisningens indhold og visioner Værksteds undervisningen som udgangspunkt Værksteds undervisningen i praksis Idræt og motion Praktik Vejledning Andre aktiviteter (oplevelser/engagement) Elevrådet Sikkerhedsorganisationen og eleverne Undervisning i forhold til anden lov Andre aktiviteter på skolen Beskyttede arbejdspladser/fleksjob Pr-arbejdet Samarbejdspartnere IT politik Rygepolitik Misbrugspolitik Medarbejderne Skolens organisation Skolens ledelse Skolens fysiske forhold Skolens fysiske forhold tegning. Se bilag 7. Visioner Fokusområder Bilag Indhold Fremtidsvisioner Køkken/kantine

3 3 8.2 Husdyr/markbrug Metal/Service Auto Tekstil/kreativ Undervisning alm./it Ekskursioner Bilag 1: Undervisningsmiljøvurdering. Bilag 2: Handlingsplan vedrørende sociale klausuler. Bilag 3: Tegning over skolen 1. Indledning Denne virksomhedsplan udspringer af Lov om Produktionsskoler m.v., som trådte i kraft d. 05. juli Produktionsskolernes rolle blev præciseret i 2006, hvor der i Folketinget var et bredt flertal bag Velfærdsforliget. Forliget betyder, at produktionsskolerne i et tæt samarbejde med de erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser skal bidrage til at give unge en formel kompetencegivende uddannelse. Loven kræver, at produktionsskolens bestyrelse udarbejder en plan for skolens virksomhed. Denne virksomhedsplan skal som det mindste give en beskrivelse af skolens mål og målgrupper samt indholdet af undervisningen og produktionsvirksomheden ( 6, stk.4.) Endvidere skal det af virksomhedsplanen tydeligt fremgå, hvilke visioner/planer der foreligger samt status og begrundelser for ændringer eller udførelse. Formålet med virksomhedsplanen er dels at sikre skolen et planlægnings- og evalueringsredskab og dels at give bestyrelsen mulighed for løbende at følge med i, hvilke aktiviteter skolen påtænker at igangsætte i det kommende år og baggrunden for valget af disse aktiviteter. Samtidig kan andre interesserede og involverede i produktionsskolens dagligdag orientere sig om skolens mål og om, hvordan disse opfyldes. I forbindelse med det daglige arbejde på skolen skal virksomhedsplanen medvirke til, at medarbejderne i størst mulig udstrækning er i fælles fodslag og har genkendelige og fælles mål. Virksomhedsplanen vil være udgangspunkt for evaluering. Virksomhedsplanen er ikke statisk. Virksomhedsplanen er et arbejdsredskab som revideres og udvikles i forbindelse med, at såvel skolens aktiviteter som omverdenen ændrer sig. Virksomhedsplanen skal være med til at inspirere alle skolens medarbejdere og samarbejdspartnere og være så rummelig, at den kan give plads til alle gode ideer. Ved hjælp af virksomhedsplanen har forstanderen mulighed for og også ansvar for at sikre, at interessenternes (kommunerne, forældrene, eleverne) forventninger til skolen og dens medarbejdere er realistiske. Realistiske forventninger er en forudsætning for, at skolen kan få succes. Virksomhedsplanen er således et ledelsesredskab for forstanderen og bestyrelsen, som viser, hvordan mål og principper indfries i forhold til planlægningen af aktiviteterne. Virksomhedsplanen tages løbende op.

4 4 2. Produktionsskolens formål Skolens formål er - at være et målrettet uddannelsestilbud for unge, der ikke har fundet en naturlig plads i det almindelige uddannelsessystem eller på arbejdsmarkedet. - at øge elevernes mulighed for - og tilskyndelse til - at begynde en kompetencegivende uddannelse eller opnå ansættelse på arbejdsmarkedet. - at tilskynde til og opøve eleverne i at tage ansvar for deres egen livssituation. Disse formål forsøger skolen at opfylde ved at tilbyde eleverne en kombination af undervisning, produktion og praktisk arbejde suppleret med vejledning. I kraft af sine særlige uddannelses- produktions- og vejledningsaktiviteter er skolen et godt målrettet tilbud til personer, der har brug for et udviklingsmæssigt skub for at komme videre uddannelsesmæssigt, jobmæssigt, personligt og socialt. Skolen skal gennem sine aktiviteter forbedre deltagerens muligheder i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Deltageren bør møde et bredt spektrum af synspunkter, oplevelser og udfordringer. Gennem sit særlige uddannelsesmæssige udgangspunkt arbejder skolen på at tilføre eleverne kompetence på bestemte områder: fagligt ( håndværket, brugen af værktøjer, teori) personligt (kreativitet, selvværd, ansvar, motivation) socialt (omgangen og samværet med andre) Herigennem kan eleverne oparbejde færdigheder, selvforståelse og selvværd, så de er bedre rustet personligt/socialt uddannelsesmæssigt/arbejdsmæssigt. Skolens særlige uddannelsesmæssige tilbud kendetegnes ved: den pædagogiske tilgangsvinkel, uddannelses- og arbejdstilbuddenes indhold og form, de stillede krav og ydede ressourcer, vejledningens udgangspunkt i indgående personkendskab, uddannelsestilbud, som er anderledes. Skolen og eleven udarbejder gennem forløbsplansamtaler en målsætning for den enkelte elevs ophold på skolen og dokumenterer dette i en forløbsplan. Forløbsplanen udvikles løbende under hele skoleforløbet. Planen er således et dokument, som både eleven og værkstedslederen/vejlederen er forpligtet af. Samtidig med det målrettede pædagogiske arbejde med den enkelte elev er det skolens overordnede formål at skabe et godt miljø og en dagligdag, der fremmer personlig stillingtagen, åbenhed, tolerance og selvbevidsthed. Dette sker blandt andet ved, at eleverne inddrages i dagligdagens gøremål, elevråd, sikkerhedsarbejde, fællesmøder, foredrag og ekskursion.

5 5 3. Målgruppen Skolens målgruppe er unge uden en kompetencegivende uddannelse. Skolen kan også tilbyde aktivering m.m. 3.1 Unge under 25 år. Skolens primære målgruppe er de årige, som ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse og har opfyldt deres uddannelsespligt. 3.2 Deltagere over 25 år. Skolen kan tilbyde undervisning for personer over 25 år. Det kan være medlemmer af A-kasser, aktiverede eller sygedagpengemodtagere m.v. 3.3 Andre deltagere. Skolen kan tilbyde kurser/undervisning for andre deltagere. (indtægtsdækket virksomhed) Frit optag. Skolen har frit optag. Med det frie optag er der tale om et ordinært tilbud om uddannelsesmæssig opkvalificering af potentielle elever. Målgruppen omfatter alle unge, som ønsker at forberede sig til yderligere uddannelse. Ledighed er altså ikke en forudsætning for optagelse. Produktionsskolens opland. Skolens naturlige (geografiske) målgruppe, hvad angår dagelever, er personer bosiddende i de vesthimmerlandske kommuner. Med vore bomuligheder og med vore særlige målrettede uddannelsesaktiviteter tiltrækker skolen personer fra hele landet, hvilket er helt legalt (jf. frit optag). 3.4 Konkrete målgrupper. Det vil være muligt for elever fra folkeskolen at deltage på produktionsskolen i kortere præsentationsforløb. Formålet her er afdækning af interesse vedr. specifikke fagområder, afklaring af stærke/svage sider, og brobygning til ungdomsuddannelser. Deltagere i frit optag. Skolen optager unge, som selv henvender sig efter målgruppevurdering hos det UU-center, hvor den unge hører hjemme. Der er som nævnt ikke krav om forudgående ledighed eller tilhørsforhold til en bestemt kommune, for at en elev kan optages på skolen. Der kan være tale om unge, der ønsker at bruge skolen som afklaring i forhold til uddannelse og arbejdsmarked. Der kan også være tale om unge som har brug for en pause fra det mere formelle uddannelsessystem, før de kan komme videre. Deltagere i aktivering. Der kan optages personer i aktivering. Optagelsen aftales med kommunerne (ren kommunal udgift). Uddannelsesforløb. Skolen er uddannelsesansvarlig skole for Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) Elever, der ikke umiddelbart er i stand til at starte på et af de traditionelle uddannelsestilbud, bliver vejledt om EGU og tilbudt denne uddannelse.

6 6 4. Arbejdet med eleverne 4.1 Individet som udgangspunkt. Produktionsskolen tager udgangspunkt i den enkelte elev og dennes baggrund, forudsætninger, interesser og mål. Gennem samtaler med eleven og om nødvendigt med dennes bagland (forældre, socialforvaltning, skole-/ungdomsvejleder, mentor osv.) udarbejder eleven og skolen en realistisk og konstruktiv målsætning for elevens forløb på skolen. Dette udmøntes i en forløbsplan, som løbende udvikles/reguleres under elevens og lærerens jævnlige forløbsplansamtaler. Forløbsplanens sigte er at pege på de kompetencer og ressourcer, som eleven selv og værkstedslederen mener, det er nødvendigt at styrke, og som pågældende er indstillet på at arbejde for at opprioritere. Forløbsplanen angiver desuden, hvordan uddannelsesforløbet på produktionsskolen kan bidrage til, at eleven når sit mål. Forløbsplanen forpligter både eleven og medarbejderen. Et uddannelsesforløb for en produktionsskoleelev kan typisk være en kombination af følgende: - undervisning på et eller flere værksteder - enkeltfagsundervisning (dansk matematik IT m.m.) - praktikforløb i private eller offentlige virksomheder - kortere undervisningsforløb udenfor produktionsskolen - kombinationsforløb på en erhvervsuddannelse i 2 5 uger - vejledningssamtaler med værkstedsleder og vejleder - idræt (en gang ugentlig) - deltagelse i projekter på skolen - ekskursioner virksomhedsbesøg - foredrag Undervisningen på skolen foregår som en kombination af produktion, praktisk arbejde, værkstedsundervisning, teoretisk undervisning og vejledning. Undervisningen tilrettelægges oftest som et individuelt forløb, hvor der tages vidtgående hensyn til elevens personlige og sociale færdigheder. Den almene teoretiske undervisning (dansk matematik IT m.m.) er valgfag, men prioriteres meget højt, da det ofte er mange af elevernes største problem. Det er ligeledes vigtigt, at fagene er valgfag, da vi klart opnår de bedste resultater, når den unge er motiveret for undervisning. 4.2 Undervisningens indhold og visioner. Undervisningsformen på produktionsskolen kan deles op i to: Praksisundervisning og oplæring håndværk (foregår på værkstederne) Almen undervisning og teoriundervisning oftest undervisning i små hold (foregår i undervisningslokalet)

7 7 Herudover foregår der på skolen, hvad man kan kalde en indlæring i grundlæggende færdigheder, både faglige, menneskelige og sociale. Noget er oplevelsesundervisning, dvs. der tages udgangspunkt i konkrete her og nu situationer og oplevelser. Sådanne situationer opstår ofte af sig selv i dagligdagen og i forbindelse med arbejdet, eller det skabes via skolens aktiviteter. Nogle situationer kræver opfølgning eller kommentarer fra underviseren, andre situationer skal have lov at stå for sig selv. Det er meget vigtigt, at underviseren kan vurdere og takle den opståede episode, fordi det netop er den individuelle oplevelse og bearbejdningen af den, der er vigtig for eleven Værkstedsundervisningen som udgangspunkt. Værkstedsundervisningen er den undervisning der foregår i tilknytning til produktionsopgaverne, og som knytter sig til indlæring og brugen af de maskiner og det værktøj som anvendes på skolens forskellige værksteder. Gennem værkstedsundervisningen foregår således foruden det rent tekniske/håndværksmæssige også indlæringen af evnen til samarbejde, evnen til at omstille sig, evnen til at påtage sig et medansvar, evnen til at kommunikere og evnen til at koncentrere sig om en arbejdsopgave. Alt sammen noget, der er nødvendigt for arbejdet på en moderne arbejdsplads og i enhver uddannelsessituation Værkstedsundervisning i praksis. Grundlaget for produktionsskolens uddannelsesvirksomhed er skolens værksteder. Skolens værksteder er: Køkken/kantine Husdyrhold/markbrug Metal/Service Auto Tekstil/kreativ Indlæringen/undervisningen på de forskellige værksteder foregår oftest individuelt, da der tages stort hensyn til den enkelte elevs evner og færdigheder. Se bilag vedr. indhold og visioner for værksteder, almen undervisning og ekskursioner Idræt og motion Som en fast ugentlig aktivitet har eleverne idræt og motion. Denne aktivitet skal medvirke til at give eleverne gode motionsvaner. Det er et kendetegn for en del af eleverne på skolen, at de ikke har deres gang i idrætsforeninger, og at de ikke har faste motionsvaner. 4.3 Praktik Skolen har en velfungerende praktikordning. Gode og velvillige praktiksteder såvel private som offentlige. Eleverne kan her komme ud på det virkelige arbejdsmarked og snuse til virkeligheden i perioder af 1 4 ugers varighed pr. halvår. Praktikken er derved et vigtigt led i afklaringen af det fremtidige uddannelses- og erhvervsvalg for eleverne.

8 8 4.4 Vejledning Den daglige/personlige vejledning I den daglige omgang med eleverne på værkstederne forsøges det at motivere eleverne til god omgangstone overfor hinanden, tolerance, præcision, orden, hygiejne og øge såvel deres personlige som deres sociale kompetence. Erhvervs- og uddannelsesvejledningen Denne vejledning startes op hurtigst muligt efter elevens start på skolen, og den fastholdes gennem egentlige vejledningssamtaler, der afholdes en fast dag hver måned og når eleven eller underviseren føler behov for det. Af forløbsplanen fremgår aftaler indgået under vejledningssamtalerne. Resultatet af vejledningen udmøntes i elevens forløbsplan, der beskriver pågældendes forudsætninger, målsætningen for produktionsskoleforløbet og uddannelsesmålet. 4.5 Andre aktiviteter (oplevelser/engagement) Kongshøjgaard Produktionsskoles aktiviteter har flere formål: - at give eleverne mulighed for at afprøve så mange af sine evner som muligt for derigennem at opnå succeser og få et bedre kendskab til egne potentialer. - at inspirere eleverne til at se tingene og deres egen tilværelse i et større perspektiv. Skolens virksomhed skal være oplevelsesorienteret. Derfor er ekskursioner, virksomhedsbesøg, kulturelle tiltag og lignende højt prioriteret. Skolen skal være med til at åbne verden for eleverne gennem førnævnte tiltag. Skolen skal være med til at nedbryde fordomme blandt de unge, ikke mindst i forhold til fremmede og andre minoritetsgrupper m.v. Endelig skal skolen også udbrede elevernes kendskab til natur, kultur og historie Elevrådet Elevrådet afholder formøde og opstiller dagsorden til det månedlige fællesmøde. Elevrådet deltager i planlægningen vedr. idræt. Elevrådet er inddraget vedr. ture, arrangementer m.m. og fremkommer med forslag til disse. Eleverne har - gennem elevrådet mulighed for at komme med ideer og forslag Sikkerhedsorganisationen og eleverne Skolen lægger vægt på, at sikkerhedsorganisationen eksisterer med aktiv elevdeltagelse. Ifølge bestemmelser fra Arbejdsministeriet er det vigtigt, at skolen giver eleverne medbestemmelse og indsigt i sikkerhedsregler af hensyn til deres fremtidige arbejdssituation. Skolens sikkerhedsorganisation skal ud over forebyggelse af ulykker på skolen udvikle elevernes forståelse for det fælles ansvar i arbejdet på værkstederne og give dem forudsætning for deltagelse i organisationsarbejde. Der afholdes sikkerhedsmøde i hvert kvartal. Der indkaldes øjeblikkeligt til møde, hvis der indtræffer en ulykke. På et sådant møde vurderes skadens omfang, om sikkerhedsregler er overholdt, og der tages stilling til, om skaden er af et sådan omfang, at den skal indberettes til diverse myndigheder og til forsikringen.

9 Undervisning i forhold til anden lov I henhold til lov om produktionsskoler 2 stk. 6, kan elever i op til 1/3 af tiden i et produktionsskoleforløb deltage i undervisning, uddannelser og kurser, som er oprettet ved eller i medfør af en uddannelseslov. Elever kan eksempelvis udnytte tilbud fra VUC, studenterkursus, taleinstituttet mv. Der er også mulighed for, at skolen kan købe et specialkursus, hvis der er elever, der har specielle behov. EGU (erhvervsgrunduddannelsen) - skolen har potentielle elever til denne form for uddannelse. Derfor forventes det, at flere elever kommer i gang med en sådan praktisk uddannelse. 5 Andre aktiviteter på skolen 5.1 Beskyttede arbejdspladser/ fleksjob Skolen har personer ansat i fleksjob med et rimeligt afgrænset arbejdsindhold. 5.2 PR-arbejdet Skolen deltager i lokale messer og udstillinger. Skolen afholder åbent hus arrangement og arrangerer forskellige aktiviteter i lokalområdet. Endvidere afholder eksterne brugere flere arrangementer på skolen. Ved disse arrangementer er det en selvfølge, at de tilstedeværende er tvangsindlagt til at høre skolens historie - blive bekendt med, hvad skolen står for, den pædagogiske holdning, hvilken målgruppe der arbejdes med, og hvilke resultater der opnås. Deltagelsen ved sådanne arrangementer er en særdeles god læreproces for eleverne, dels igennem selve forberedelsesfasen, og dels fordi eleverne ved disse arrangementer er med til at sælge sig selv og skolen. Skolen lægger endvidere en del tid i arbejdet med formidling gennem pressen og skolens hjemmeside på nettet. 5.3 Samarbejdspartnere Skolen arbejder tæt sammen med medarbejdere i mange kommuner - dog i særdeleshed i Vesthimmerlands Kommune. Det er oftest UU-vejledere, ungdomsvejledere samt medarbejdere i socialforvaltninger og jobcentre. Endvidere har skolen et tæt samarbejde med mange efterskoler og Erhvervsskolerne i Aars. Skolen er ligeledes med i en række netværk sammen med andre uddannelsesinstitutioner. Herudover er der et mere uformelt samarbejde med fagforeninger, A-kasser, foreninger, institutioner og virksomheder. Der samarbejdes på flere forskellige måder, dels via opgaveløsning og dels i kraft af praktiksamarbejde for skolens elever. 5.4 IT-politik IT og brug af Internet er en naturlig del af al undervisning på Kongshøjgaard Produktionsskole. Der forefindes pc er på alle skolens kontorer. I undervisningslokalet, på de administrative kontorer og på værkstederne er der opkobling til nettet. Værkstedslederen er tilkoblet skolens interne netværk, og har dermed adgang til Internettet, som så vil kunne anvendes, når det er nødvendigt. I forlængelse af udvidelsen af skolens netværk er det naturligt, at skolens medarbejdere bliver oprustet i brugen af computer og Internet.

10 Rygepolitik Rygeregler for Produktionsskolen Kongshøjgaard a. Der må ryges udendørs på det område, der hører til eget værksted 1. Tekstil/Kreativ udenfor indgangsdøren. Samme sted for elever til undervisning. Pauser aftales mellem værkstedsleder og underviser. 2. Landbrug mellem ny og gammel stald 3. Køkken/Kantine ved bord-bænkesæt i haven uden for køkken. 4. Auto mellem Auto og Metal/Service 5. Metal/Service mellem Auto og Metal/Service b. Boelever må uden for arbejdstid ryge udenfor ved kontorindgangen og uden for terrassedøren for enden af gangen. Denne dør holdes lukket, når man står udenfor. c. Der må aftales 3 rygepauser i arbejdstiden ud over pauser i forbindelse med morgenmad og middag. Tidspunkter for disse pauser fastsættes af værkstedsleder og værkstedsassistent. d. I samarbejde med Sundhedscenter Vesthimmerland tilbydes kursus i rygestop flere gange årligt. Såfremt rygepolitikken ikke overholdes, iværksættes følgende: Påtale Forbyggende samtale med forstander, herunder tilbud om hjælp til rygeafvænning. Møde med forstander, hvor det fremtidige ansættelsesforhold overvejes. For medarbejderes vedkommende kan tillidsrepræsentanten deltage i mødet. Ansættelsesforholdet stopper Misbrugspolitik Misbrugspolitik vedrørende elever på Produktionsskolen Kongshøjgaard Det er ikke foreneligt med arbejdet på produktionsskolen at være påvirket af øl, spiritus eller euforiserende stoffer. Øl, spiritus og euforiserende stoffer må ikke drikkes, indtages eller findes på skolens område. Dette gælder også i forbindelse med udflugter, ekskursioner og hvis arbejde eller undervisning udføres andre steder end på skolen. Ved overtrædelse af dette vil man blive bortvist fra skolen. Samtidig vil man blive tilbudt afklarende samtaler med en misbrugsmedarbejder ved Vesthimmerlands Kommune. Forløbet på produktionsskolen Kongshøjgaard kan kun fortsætte, hvis man tager imod dette tilbud eller indgår anden aftale med produktionsskolen. Skolen foretager uvarslede urinprøver af elever. Såfremt prøven indeholder spor af euforiserende stoffer, vil eleven blive tilbudt afklarende samtaler med en misbrugsmedarbejder eller indgåelse af anden relevant aftale med produktionsskolen. Hvis begge tilbud afslås, vil eleven blive bortvist fra skolen og forløbet kan kun fortsætte, når et af tilbuddene accepteres. I gentagelsestilfælde vil forløbet blive afbrudt og kan kun genoptages gennem en ny optagelsesprocedure. Man kan ikke bo på skolen, såfremt man overtræder ovennævnte forbud eller hvis elevens urinprøve indeholder spor af euforiserende stoffer.

11 11 Misbrugspolitik vedrørende medarbejdere på Produktionsskolen Kongshøjgaard Procedure ved misbrug af alkohol og andre rusmidler Proceduren omfatter misbrug af alkohol, medicin og euforiserende stoffer som ansat på Produktionsskolen Kongshøjgaard. På mange arbejdsområder er personer i ruspåvirket tilstand direkte uforenelige med opgavernes løsning, fx kan nævnes bilkørsel, brug af maskiner og elevkontakt. Den generelle holdning på Produktionsskolen Kongshøjgaard er derfor, at arbejde og alkohol/rusmidler ikke hører sammen. Denne holdning skal ses i sammenhæng med medarbejdernes trivsel, sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdspladsens omdømme og produktivitet. Proceduren for håndtering af misbrug/mistanke om misbrug tager udgangspunkt i tre grundlæggende værdier i forhold til misbrug af alkohol og/eller andre rusmidler: Medarbejdere og ledere med misbrugsproblemer skal ydes hjælp og støtte Misbrug er uacceptabelt og uforeneligt med arbejdet Misbrug skal forebygges Ansatte med misbrugsproblemer skal ydes hjælp og støtte Produktionsskolen Kongshøjgaard støtter og hjælper medarbejdere og ledere, der er afhængige af alkohol og/eller andre rusmidler, til at søge vejledning og behandling. Skolens leder er forpligtet til at gribe ind, hvis der opstår mistanke om misbrug hos en medarbejder. Ligeledes er bestyrelsen forpligtet til at gribe ind, hvis der opstår mistanke om misbrug hos en leder. Alle medarbejdere har en forpligtelse til at sikre, at der tages hånd om en kollega med misbrugsproblemer. Derfor er alle medarbejdere forpligtet til at gå til ledelsen ved mistanke om misbrugsproblemer. Åbenhed og tillid er vigtige elementer for, at en misbrugssituation ikke udvikler sig til et komplekst problem med alvorlige konsekvenser. Det er derfor legalt og vigtigt at involvere sig i en leder eller medarbejders misbrug. Der er udarbejdet en vejledning til medarbejdere, som er konfronteret med en mistanke om misbrug. Hvis en person skønnes at have et misbrug af alkohol og/eller andre rusmidler, er skolens leder forpligtet til at indkalde medarbejderen til en samtale. Ved indkaldelse til samtale skal daglig leder foretage en sondring af, hvorvidt samtalen er en tjenstlig samtale eller en medarbejder/leder samtale. Såfremt personen vedkender at have et misbrug, tilbydes støtte og hjælp til at søge vejledning og behandling, og der indgås en aftale vedr. behandlingsforløb. Produktionsskolen Kongshøjgaard garanterer, at medarbejdere med et misbrugsproblem, der efter aftale gennemfører behandling og overholder de indgående aftaler, kan bevare deres ansættelse, hvis ikke andre forhold gør sig gældende. Enhver henvendelse fra en medarbejder behandles fuldt fortroligt. Fortroligheden gælder også for den aftale vedr. behandlingsforløb, der aftales mellem medarbejderen og skolens leder. Enhver henvendelse til lederen fra en kollega, familie eller pårørende skal ligeledes behandles fuldt fortroligt af lederen, medmindre andet er aftalt. Misbrug er uacceptabelt og uforeneligt med arbejdet Hvis der hos en medarbejder eller en leder konstateres et misbrugsproblem, indskærpes det overfor denne, at misbruget ikke kan accepteres, og at det kan medføre afskedigelse. Hvis det konstateres, at en ansat under udførelse af sit arbejde lugter af alkohol/er påvirket af alkohol og/eller andre rusmidler, kan ledelsen hjemsende medarbejderen. Hvis Produktionsskolen Kongshøjgaards Procedure om misbrug af alkohol og andre rusmidler eller de indgåede aftaler ikke overholdes, kan ansættelsesforholdet bringes til ophør efter gældende regler.

12 12 Medarbejdere må ved særlige lejligheder indtage alkohol på skolens foranledning, eksempelvis i forbindelse med juleafslutning og sidste dag før sommerferien. Misbrug skal forebygges Skolens leder og medarbejderne skal medvirke til at skabe en kultur på arbejdspladsen, der hjælper kolleger med misbrugsproblemer. Som inspiration til dette arbejde kan henvises til eksempelvis: (Sundhedsstyrelsen) (inspiration og information om forebyggelse) (artikler, fakta, brevkasse, lovgivning) (temaside om bl.a. alkoholisme og rusmidler: fakta, artikler, links og test) Implementering Skolens leder har ansvaret for, at samtlige medarbejdere på den lokale arbejdsplads har kendskab til proceduren. Ansvaret for håndtering af proceduren ligger hos skolens leder. 5.5 Medarbejderne Hver morgen afholdes et medarbejdermøde de sidste 10 minutter af morgenpausen. Desuden afholdes der jævnligt møder med planlægningsmæssigt og pædagogisk indhold. Medarbejdersamtaler (MUS)skal gennemføres mindst en gang hvert andet år. 6 Skolens organisation 6.1 Skolens ledelse Bestyrelsen er produktionsskolens øverste myndighed. Bestyrelsens sammensætning, pligter og ansvar fremgår af de til enhver tid gældende vedtægter og love for produktionsskolen. Forstanderen har det pædagogiske og administrative ansvar. De ansatte har ansvaret for den teoretiske og praktiske afvikling af forskellige specielle ansvarsområder i den daglige produktionsskolevirksomhed. De ansatte er budgetansvarlige for deres afdeling. Elevråd: Hvert værksted vælger en repræsentant til elevrådet. Elevrådet vælger en mødeleder. Elevrådet kan fremkomme med ideer til forbedringer, ideer til arrangementer på og uden for skolen. En repræsentant for eleverne kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Sikkerhedsorganisationen: Skolens sikkerhedsorganisation har følgende sammensætning: En arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentanten samt skolens forstander. Der kan tilknyttes en elevrepræsentant valgt blandt eleverne. Værkstedslederne har ansvaret for sikkerheden på værkstederne i samarbejde med sikkerhedsorganisationen. Der afholdes 3 årlige møder i sikkerhedsorganisationen. Forstanderen er formand i sikkerhedsorganisationen

13 13 Efteruddannelse: Kurser/efteruddannelse vægtes højt. Der kan veksles mellem teoretisk og praktisk efteruddannelse. Medarbejderne deltager i kurser arrangeret af PS-Nord og i andre kurser efter behov. Målet med efteruddannelse/personaleudvikling er at sikre, at de faglige og menneskelige ressourcer hos medarbejderne udnyttes bedst muligt til gavn for både elever, skolen og den enkelte medarbejder. 6.2 Skolens fysiske forhold Produktionsskolen Kongshøjgaard startede Produktionsskolen Kongshøjgaard er beliggende på Ovenskovvej 18 Hvalpsund, 9640 Farsø. Skolen var/er landbrugsbygninger der løbende er blevet om- og tilbygget til produktionsskoleformål. Bygningerne er i god stand, kun bygningen indeholdende, - H J K er fra den oprindelige gård, men denne bygning er totalt renoveret/ombygget. De andre bygninger er bygget i følgende årstal: (A 1986) (B 1993) (C 1994) (D 1994) (E 1998) (F 1998) (G 1998) (L 1989) (M 1989). En dybstrøelsesstald taget i brug i juli 2010 i forbindelse med omlægning til økologisk drift af landbruget. I 2013 er der indrettet rum til nyt fyr og oplagring af træflis i laden ved siden af det kreative værksted. A. Stuehus Kælder: Depot sikringsrum. I stueetagen: 12 værelser badeværelser toiletter rengøringsrum vaskerum - gangarealer 1.sal: dagligstue m. tekøkken kontorer samt lejlighed til landbrugslederen. B. Kantine/køkken Gang kantine køkken kontor. C. Stald Kostald fårefolde omklædningsrum malkerum teorilokale - toiletter. D. Hal Fouragelade maskinhus. E. Lade Fyr og oplagring af træflis F. Tekstilværksted undervisningslokale I stueetagen: tekstilværksted kontor gang toilet. G. Undervisningslokale På 1.sal. Undervisningslokale. H. Tekstil Udstilling/butik depot. I. Kontor

14 14 Vejleder/underviser kontor J. Fritidslokale Depot K. Fyrrum L. Metalværksted Metalværksted kontor M. Værkstedshal Auto - kontor N. - Depot 7. Visioner Skolens/værkstedernes tilbud må aldrig være statiske. Nogle værksteder skal/vil altid være traditionsbundne, men skal stadig holde trit med udviklingen i branchen. Som helhed er det meget vigtigt, at vi til stadighed forsøger at vise eleverne nye indfaldsvinkler, give dem nye værktøjer at arbejde med, så de kan få indsigt i og lyst til at arbejde med det traditionsbundne gå i gang med uddannelser eller starte på et af de mere flyvske gøremål. Skolens ansatte vil drøfte/diskutere ideer og nye tanker, og om muligt omlægge traditioner og daglige gøremål. De enkelte værksteder vil opprioritere den teoretiske indfaldsvinkel til deres arbejdsområde. Den teoretiske indlæring skal være på et niveau, så den enkelte elev ikke tabes. Elever-undervisning-vejledning: Tendensen er, at gennemsnitsalderen for skolens elever er faldende. Mange af skolens elever har stort behov for almene kundskaber, hvis de skal videre i uddannelsessystemet. Mange af de elever vil være potentielle elever til erhvervsgrunduddannelsen (EGU) Skolen vil tilbyde eleverne undervisning i tilknytning til værkstedsundervisningen. Skolen vil med udgangspunkt i den enkelte elevs behov søge at tilrettelægge den almene undervisning, så den tager udgangspunkt i værkstedsundervisningen. Skolen vil intensivere vejledningsopgaverne. Ikke blot vejledning vedr. uddannelse og arbejde, men også vejledning i vigtigheden af at deltage i her og nu aktiviteter. Skolen vil, i det omfang det er muligt, tilbyde opstart af et EGU forløb, for alle de elever, der ikke umiddelbart er i stand til at starte på en af de ordinære ungdomsuddannelser. Vedr. skolens udadvendte arbejde: Skolen vil fortsætte med at have åbent hus arrangement deltage i messer udstillinger og afholde forskellige arrangementer.

15 15 Skolen vil fortsætte det tætte samarbejde med vejlederne indenfor de forskellige skoleformer, ungdomsvejlederne og de kommunale sagsbehandlere. Endvidere vil skolen fortsat søge et nærmere samarbejde med det private erhvervsliv, offentlige institutioner og kommunale embedsmænd. Skolen vil invitere de forskellige grupper til orientering og arrangementer på produktionsskolen. Grupperne vil blive præsenteret for skolens arbejdsområder, skolens elever (målgruppe), ideer og holdninger, og vi vil fortsætte og pleje netværkssamarbejdet. Programmet vil være meget forskelligt for de forskellige grupper. Vedr. gruppen institutioner og det private erhvervsliv er det af meget stor betydning, at vi kan udbygge det gode forhold. Vi har brug for alle gode praktiksteder. Vedr. ansatte: Skolen vil fastholde den daglige interne kommunikation. Der vil fortsat afholdes morgenmøder (ca. 10 min.) Der vil fortsat blive afholdt møder med planlægningsmæssigt og pædagogisk indhold. Det kollegiale samarbejdsnetværk med andre produktionsskoler plejes og udbygges. Der skal afholdes mindst én medarbejderudviklingssamtale hvert andet år. Medarbejdernes behov for faglig og pædagogisk udvikling vil blive tilgodeset gennem kurser og efteruddannelse. 7.1 Fokusområder 2014 Medarbejderne har på personalemøde besluttet 2 fokusområder for Det er a. Realkompetenceafklaring og forløbsplaner som grundlag for udstedelse af lovpligtige kompetencebeviser b. Produktion og afsætning af de fremstillede produkter Fokusområderne vil optræde på dagsordener for de lange personalemøder den første mandag i hver måned og vil blive drøftet på medarbejdernes pædagogiske dage. De konkrete tiltag i forbindelse med fokusområderne vil blive besluttet på disse møder. Kongshøjgaard, oktober Jens Chr. Pedersen, forstander 8 Bilag - indhold fremtidsvisioner 8.1 Køkken/kantine Køkkenlinjens daglige og ad hoc opgaver. Opdækning af morgenbord, fremstille/tilrette de kulinariske tilbud til alle elever og ansatte på produktionsskolen. (f.eks. varme boller, nykogte æg, ost, pålæg, diverse morgenmadsprodukter, te og kaffe.) Opdækning af middagsbord, fremstille, tilberede og anrette varme middagstilbud. (i forbindelse med de varme retter serveres der salat og brød) Vedr. boafdelingen:

16 16 Der fremstilles og anrettes kage/boller til boelevernes eftermiddags- og aftenskaffe. Der indkøbes frugt og disse anrettes til boeleverne. Der fremstilles og anrettes smørrebrød eller pålægsfade til boelevernes aftensmad. Der fremstilles og nedfryses færdigretter til boeleverne (weekend). 2 gange ugentligt fremstilles skolemad til Ullits Skole. Vi fremstiller et måltid, der er sundt samtidig med, at det er noget, børnene kan lide. Der fremstilles, fordeles og pakkes mad til skolens enkelt- og flerdags ture. Der bages diverse kager og brød,(- rugbrød), der fremstilles marmelade m.m. Det tilstræbes at råvarerne er af god kvalitet, og at det færdige produkt tilberedes helt fra grunden. Eleverne deltager i eller forestår, under kyndig vejledning, den daglige opvask og den daglige rengøring af køkken/kantine kontorer - dagligstue toiletter badeværelser rengøringsrum og gangarealer. Ad hoc opgaver kan f.eks. være: Opgaver ud af huset deltagelse i messer og andre arrangementer. Deltage i arrangementer på skolen fremstille varme og kolde retter, kage/kaffe borde m.m. til besøgende (foreninger skoler møder - m.fl.) Eleverne modtager undervisning og vejledning under de daglige arbejdsprocesser. F.eks. læse og forstå anvisninger/doseringer af rengøringsmidler, læse og forstå madopskrifter og derefter udregne det rigtige kvantum, deltage i udarbejdelse af varebestillinger, planlægge og huske de daglige gøremål. Teoretisk arbejdes der med ernæringslære, hygiejne, madplaner, og indkøb. Vedr. ernæringslære: sund - grøn nærende. Vedr. hygiejne: køkken/kantine og fremstillingen af mad, men også, og ikke mindst, den personlige hygiejne. Vedr. madplaner: varierende, farverige og fornuftige. Vedr. indkøb: kvalitet, økonomi, fornuft. Der arbejdes endvidere med forståelse af samarbejde i dagligdagen, men også i mere varme stressede situationer. Der udarbejdes forløbsplaner, og der er løbende opfølgning af disse. Endvidere optages den enkelte elevs situation/problem når situationen opstår. Der arbejdes til stadighed med den enkelte elevs personlige udvikling og fremtidsmuligheder. Visioner: Mere skriftligt materiale i undervisningen. Køkkenlinjen på relevant ekskursion en gang i kvartalet. Dagny Lodberg, 2013

17 Husdyr/markbrug Landbrugslinjen: Økologisk landbrug Arbejdsopgaver Pasning af malkekøer, heste og får. Driften af 30 ha. mark. Skaffe halm og stå for varmeforsyningen til skolen. Alm. bygnings- og inventarvedligeholdelse. Diverse opgaver i forbindelse med arrangementer på Hessel. Eleverne arbejder til tider selvstændigt med rutineprægede opgaver og skal derfor motiveres til selv at tage beslutninger om løsning af eventuelle problemer. Der lægges vægt på, at eleverne lærer at modtage en instruks/information og at den bliver udført i henhold til det aftalte. En anden væsentlig ting er at lære at arbejde sammen om arbejdets udførelse. Per Haldrup, oktober Metal/Service Arbejdsopgaver: Færdigheder: Afsætning: Diverse opgaver med håndværksmæssigt indhold, med hovedvægten lagt på jern- og metalarbejde og servicefunktion. Servicefunktionen omfatter vedligehold af egne bygninger, pasning af udearealer ved skolen samt forefaldende anlægsarbejde. De samme opgaver kan løses for eksterne kunder. Erfaring med praktisk arbejde og teoretisk indsigt i tekniske løsningsmuligheder. Internt til de øvrige linjer og eksternt efter bestilling (individuelle opgaver fra gang til gang) Undervisningen Metal/serviceværkstedet vil specielt tage udgangspunkt i samarbejde og personlig udvikling, idet det generelt må anses for en af de væsentligste opgaver på en produktionsskole.

18 18 Fremgangsmåder: 2 elever er ofte sammen om en opgave. Ansvar og kompetence følges ad i uddelegering af opgaver (er eleven ansvarlig giver det større og vanskeligere opgaver). Der lægges vægt på sikkerhed i produktionen. Vejledning: Med udgangspunkt i forløbsplanen defineres elevens ønske om mål og indhold i skoleforløb i en samtale mellem værkstedsleder og elev. Peter Blach, oktober Auto På autoværkstedet arbejdes der med renovering af bremser, dækskift og afbalancering, udmåling og reparation af styretøj, at skille en motor ad, indstille den og lave rustarbejde. Der udføres periodisk eftersyn af biler efter serviceskema. Derudover klargør vi biler til syn. Desuden laves der på værkstedet service og reparationer af traktorer og landbrugsredskaber. På autolinjen har vi et godt samarbejde med egnens lokale autoværksteder. Jens Kristian Poulsen, oktober Tekstil/kreativ Tekstilværkstedets fysiske rammer er gode og giver derfor gode muligheder for afvekslende og differentieret arbejde og undervisning. Værkstedet har materialer og værktøj til opgaver/ udfordringer så som: Beklædningssyning Boligtekstiler Patchwork Stoftryk/silkemaling Filtning Mindre smykkeværksted Desuden tages der emner op som papirfremstilling, billede - og male arbejde... De praktiske arbejdsopgaver består af en bred afveksling indenfor det kreative område, det være sig bestillingsopgaver for kunder, samt opgaver til vores butik og skolen selv. Varerne i butikken findes kun i et eksemplar, der er derfor altid mulighed for opgaver der passer på den enkelte elev, samt plads til individuel kreativitet.

19 19 Opgaverne er meget forskelligartede, således at eleven får afprøvet så mange forskellige emner som muligt. Eleverne arbejder med port folie mapper. De bruger digitalkamera, computer og tegning til at belyse deres arbejde på det kreative værksted. Deltagelse i marked, udstilling og salg er af stor betydning for de unge her møder de kunden og får respons på deres arbejde. Der arbejdes med de sociale og personlige kompetencer i dette møde. Der fokuseres meget på positiv indstilling, både til sig selv samt til og om andre. Det sker f. eks. ved hjælp af Ugen der gik -dialog på værkstedet. Det praktiske arbejde/ læringsmiljøet på skolen Færdigheder Tilfredshed/ selvtillid Energi Forventninger til nye udfordringer Rikke Skadhauge, oktober Almen undervisning/it Dansk/matematik/IT. Almen undervisning på Kongshøjgaard er et frivilligt tilbud til eleverne om at modtage undervisning i fagene dansk, matematik og IT. Der lægges dermed vægt på, at eleven selv har et ansvar for at deltage aktivt i undervisningen. Selv om undervisningen foregår i hold, tilrettelægges og differentieres denne ud fra den enkelte elevs behov. Så vidt det er muligt, arbejder eleven med emner som tager udgangspunkt i værkstedet. Undervisningen i dansk og matematik tager udgangspunkt i dagligdagen og der lægges vægt på samtale, begrebsforståelse, begrebsudvidelse og styrkelse af elevens almene viden. I dansk arbejdes der med læsning, grundlæggende grammatik og skriftlig fremstilling. I matematik arbejdes der med grundlæggende begreber og regneregler. IT undervisningen integreres i den øvrige undervisning. Der undervises i 18 lektioner pr. uge. Undervisningen er fordelt på fire hold. Eleverne bliver, såfremt det kan lade sig gøre, placeret efter niveau. Gult hold for 7. til 9. klasse niveau har 3 lektioner dansk og 2 lektioner matematik pr. uge. Rødt hold for 5. til 6. klasse niveau har 3 lektioner dansk og 2 lektioner matematik pr. uge. Blåt hold for specialklasse niveau har 2 lektioner dansk og 2 lektioner matematik pr. uge.

20 20 Grønt hold er en ekstra mulighed for de elever, som har brug for mere støtte og tilrettelægges, såfremt det kan lade sig gøre, som en til en undervisning i 3 lektioner pr. uge. Men grænserne kan være flydende og afhængigt af, hvor mange elever der er meldt til almen undervisning, placeres de, hvor der er plads. Det tilstræbes at der maksimum er 6 elever på et hold. Fredag er der 1 fællestime som er obligatorisk for alle elever på skolen. I fællestimen kan alle emner tages op. Ofte vil der blive arbejdet med emner af samfundsmæssig relevans. Undervisningen i dansk, matematik og IT på Kongshøjgaard foregår i tæt samarbejde med Taleinstituttet i Ålborg. Som produktionsskole i Region Nord deltager vi aktivt i Produktionsskole Projektet. Se nærmere på Alle elever bliver screenet i dansk og matematik med et online screeningsværktøj, Psp-screening. Derefter vurderes det, i samarbejde med den fra Taleinstuttet tilknyttede læsepædagog, om der skal foretages en grundig læseundersøgelse med henblik på at vurdere, om eleven skal have en ITrygsæk stillet til rådighed under opholdet på Kongshøjgaard. Skolen råder over et antal ITrygsække af ældre dato, som kan udlånes. Herefter har vi mulighed for at undervise eleven i brug af IT-rygsækken. Lars Borg Friis. oktober Ekskursioner Skolen tager på fælles ekskursioner/ture. Eleverne fremkommer med forslag til ekskursioner, forslagene kan være meget forskelligartede. De forskellige linjer besøger værkstedsrelevante virksomheder, institutioner, forretninger, messer, udstillinger og uddannelsessteder. Skolen tager samlet på ekskursioner af erhvervsrettet, uddannelsesoplysende, historisk, geografisk eller kulturel karakter. Ved besøg på de forskellige arbejdspladser, skoler osv. lægges der meget vægt på, at besøgene på de forskellige virksomheder og undervisningssteder bliver fulgt op af en orientering/vejledning af virksomhedsejeren/lederen, hvor vi sætter stor pris på, at man er meget præcis med hensyn til de færdigheder og kompetencer virksomheden forventer af sine medarbejdere.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning------------------------------------------------------------------------ 3

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning------------------------------------------------------------------------ 3 1 Virksomhedsplan 2016 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard.dk www.kongshojgaard.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Produktionsskolen Kongshøjgaard. Ovenskovvej 18, Hvalpsund, 9640 Farsø. Personalehåndbog. Vedtaget 1/6-15

Produktionsskolen Kongshøjgaard. Ovenskovvej 18, Hvalpsund, 9640 Farsø. Personalehåndbog. Vedtaget 1/6-15 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18, Hvalpsund, 9640 Farsø Personalehåndbog Vedtaget 1/6-15 Rygepolitik / Rygeregler Der må ryges udendørs på det område, der hører til eget værksted Tekstil/Kreativ

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. BEK nr 1162 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde

Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde 2016 Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde Produktionsskolen Varde - Hammeren 3 6800 Varde Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde Denne virksomhedsplan udspringer af lov om produktionsskoler,

Læs mere

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år V a r d e S T U C e n t e r S v a n e h ø j v e j 2 7, G å r d e 6 8 7 0 Ø l g o d T l f.

Læs mere

Virksomhedsplan 2014/15

Virksomhedsplan 2014/15 Virksomhedsplan 2014/15 1 Indledning Produktionsskolen Vejen blev oprettet 1. juli 2007 som en fusion mellem Stenderup Produktionshøjskole og Produktionsskolen På Sporet i Lunderskov. Som en konsekvens

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Ansøgningsskema. Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse. 1 Projektets titel. 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole

Ansøgningsskema. Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse. 1 Projektets titel. 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole 1 Ansøgningsskema 1 Projektets titel Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole 4 Baggrund fyldig beskrivelse påkrævet Vrå højskole har en del erfaring med at samarbejde

Læs mere

Bilag om produktionsskoler 1

Bilag om produktionsskoler 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om produktionsskoler 1 I. Målgruppen Formålet med produktionsskoler

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune.

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. 2013 Navn Adresse Produktionsskolen i Herning Kommune Sebbesandevej 2b, Tjørring, 7400 Herning. Telefon 97 26 70 11 Fax 97 26 90 48 E-mail admin@ph-herning.dk

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde.

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Efter 9. klasse har du mulighed for at slutte folkeskolen af med et skoleår, der rykker. På TCR er det 10. skoleår et fremtidsrettet år med valgmuligheder,

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige.

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige. Introduktion Alle har et talent på produktionsskolen kan du finde og styrke det, du måske ikke kunne, da du gik i folkeskolen. På produktionsskolen vil du opleve, at du får højere selvtillid og suger mere

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik.

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Joan Staun Tale- læsepædagog, koordinator i projektet, Region Nordjylland Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Den 1. april 2006 blev samarbejdet

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole Når du starter på en ny skole eller på et nyt arbejde, er der altid nogle ting, som er godt at vide og som skal ordnes, inden du starter. Sådan er det også her

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Havn, fjord og hav Havnen 72, Lemvig (ca. 9 pladser)

Havn, fjord og hav Havnen 72, Lemvig (ca. 9 pladser) KUU er en 2-årig uddannelse, hvor næste hold starter januar 2017. Når du har gennemført en KUU, kan du kalde dig erhvervsassistent. En KUU giver dig: ståelse træning i at kunne begå dig på arbejdsmarkedet

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Metal

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Metal AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 Metal Præsentation af værkstedet På værkstedet Jern & Metal beskæftiger vi os med grundlæggende opgaver inden for smedeområdet, konstruktion og reparation. Værkstedet producerer

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Hvert år opstilles en evalueringsform og metode, hvor et særligt område på Stubbekøbing efterskole evalueres. I 14/15 evaluerede

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Undervisning af unge fra januar 2017

Undervisning af unge fra januar 2017 Målgruppe: Formål: Målsætning: Periode: Overordnet tilgang: Unge fra 18 25 år med opholdstilladelse efter 7, 8 eller 9c i Udlændingeloven. Unge fra 16 18 år, der ikke har relevant skoletilbud jf. Folkeskoleloven

Læs mere

Principper for: Alkoholpolitik

Principper for: Alkoholpolitik Principper for: Alkoholpolitik Søndergård skole skal være aktivt medvirkende til, at elevernes alkoholdebut udskydes så længe som muligt. Blandt andet med basis i undersøgelser der viser, at det generelle

Læs mere

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup 15. januar 2011 Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Forord De unge drikker, tager stoffer og ryger som aldrig før? Eller

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Alkohol- og Misbrugspolitik for Vej, Park og Havn, Langeland Kommune

Alkohol- og Misbrugspolitik for Vej, Park og Havn, Langeland Kommune Bilag 2 Revideret nov. 2014 Alkohol- og Misbrugspolitik for Vej, Park og Havn, Langeland Kommune Af hensyn til medarbejdernes trivsel, sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdspladsens image og effektivitet,

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Uddannelses- og undervisningsplan

Uddannelses- og undervisningsplan STU uddannelsen LivogJob Stubbekøbing afdeling Uddannelses- og undervisningsplan Side 1 Personlig præsentation og netværksdata Navn Cpr. nr. Adresse og by Mobilnr. Mailadresse Særlige forhold Diagnose/handicap

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I medfør af 3, stk. 5, 4, stk. 5, 6, stk. 4, 9, stk. 3 og 10, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse BAGGRUNDSNOTAT Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse I dette notat præsenteres udvalgte resultater fra en spørgeundersøgelse

Læs mere

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik Håndbog for private EGU-elevpladser Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit der omhandler:

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Produktionshøjskolen Djursland

Produktionshøjskolen Djursland Produktionshøjskolen Djursland Virksomhedsplan for 2015 1. Overordnede mål Det er Produktionshøjskolens mål, at styrke de unges selvværd, ansvarsfølelse og engagement, således at de bliver i stand til

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Beredskabsplan i forhold hash og andre rusmidler

Beredskabsplan i forhold hash og andre rusmidler Beredskabsplan i forhold hash og andre rusmidler Brønderslev Gymnasium og HF er imod rusmidler, men ikke imod unge, der bruger rusmidler. Formålet med beredskabsplanen er, at alle med tilknytning til skolen;

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering GRENNESSMINDE ALTID I UDVIKLING - det går stærkt Hanne

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd

Bruger- og pårørenderåd Bruger- og pårørenderåd høringsudgave Retningslinjer og vedtægter Forord Dette er retningslinjer og vedtægter for brugerog/eller pårørenderåd i Aalborg Kommunes Handicapafdeling. Formålet er at beskrive

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på dagtilbuddet Møllegården i Brønderslev kommune.

Læs mere

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne.

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne. ORIENTERINGSSKRIVELSE Visitation - uddannelseshjælpsmodtagere 30. september 2013 Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages

Læs mere

Gården pædagogisk beskrevet

Gården pædagogisk beskrevet Gården pædagogisk beskrevet Afdeling Gården er Køge Kommunes specialundervisningstilbud til folkeskolens ældste elever. Gården er normeret til 12 elever. Gården er en del af Herfølge Skole. Undervisningen

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Piorsaavik Multiværksted

Piorsaavik Multiværksted Piorsaavik Multiværksted Læring gennem handling, tilbud for unge mellem 16 og 24 år. Vejen til selv forsørgelse. Idé med Multiværksted i Nuuk For mange unge går ikke videre efter endt folkeskole til et

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere