Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl på Fuglsanggårdsskolen, lok , Askevænget 10, Virum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum"

Transkript

1 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl på Fuglsanggårdsskolen, lok , Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5 lejemål var repræsenteret ved fuldmagter. Fra afdelingsbestyrelsen deltog formanden Per Strandsbjerg, kasserer Mona Bengtsson, Susanne Christiansen samt suppleant Camilla Chebil. Ejendomskontoret var repræsenteret ved ejendomsleder Tommy Høj Jensen og fra DAB deltog forvaltningskonsulent Tormod Ousager og forvaltningssekretær Birthe Gram. 1) Velkomst Afdelingsbestyrelsens formand Per Strandsbjerg bød velkommen til mødet og specielt til nye beboere. Formanden præsenterede afdelingsbestyrelsesmedlemmerne, ejendomslederen og deltagerne fra DAB. 2) Valg af dirigent Tormod Ousager blev valgt til dirigent. Dirigenten gennemgik dagsordenen og konstaterede, at mødet var indkaldt rettidigt og i henhold til boligselskabets vedtægter. Afdelingsmødet var derfor beslutningsdygtigt. 3) Valg af referent Som referent blev valgt Birthe Gram. 4) Valg af stemmeudvalg Som stemmeudvalg blev Charlotte Østergaard og Anette Marfelt valgt. 5) Afdelingsbestyrelsens beretning Per Strandsbjerg fremlagde afdelingsbestyrelsens beretning for det foregående år: Afdelingsbestyrelsens beretning på Afdelingsmødet d. 5. september Det var da rart at se så mange beboere er mødt frem, trods den nye location her på Fulgsanggårdskolen. Det har været et travlt år her i afdeling D. Mange projekter er sat i gang og en del er allerede afsluttet igen. Jeg nævner i flæng. Vi har fået beskåret træer og buske, så beplantningen nu stemmer overens med vores haveregulativ. De fleste boligblokke har fået malet facaden. De sidste vil blive malet, når tagrenoveringen, er afsluttet på torvet. Der er ryddet op på lofterne, og efterfølgende lagt dobbelt så meget isolering på, siden vi sidst sad til et afdelingsmøde. Administration:DAB Telefax: Beboerservice: Internet: Finsensvej 33 Postgiro: mandag - onsdag Frederiksberg SE. Nr: torsdag Telefon: fredag C:\Users\Tommy Høj Jensen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\RS4KOPQN\3304 Referat afdelingsmøde docx

2 Vores nye fællesvaskeri er taget i brug. Og det er vores indtryk at alle brugere er glade for det. Og tak fordi I er med til at holde det pænt og rent Også beboerlokalet under købmanden er færdigrenoveret og taget i brug. Første gang i forbindelse med juletræstændingen. Senere hen til diverse brunch- arrangementer holdt af beboerne. Vi har fået udskiftet tætningslister på alle vinduerne i lejemålene. Spørgetimerne har været afholdt 4 gange i årets løb. Disse har været en stor succes, så dem påtænker vi at fortsætte med. - Også vores hjemmeside bliver da også brugt. Der kan man finde referater fra bestyrelsesmøder, vedtægter, telefonnumre, miladresser osv. Sku I ha glemt adressen er den Rensning af ventilationskanaler lader dog vente på sig pga en konkurs hos den valgte leverandør. Som I sikkert også har bemærket er udskiftningen af tagene på torvet nu i fuld gang. Projektet forventes færdig inden årets udgang, men det kan måske godt knibe med af få overstået facademalingen, da vi jo ikke ved hvornår kong vinter melder sin ankomst. Alt i alt syntes vi at der er gjort meget i årets løb, for at forbedre, og forskønne Afdeling D, både inde og ude på afdelings fællesarealer. Afdelingsbestyrelsen har naturligvis forslag til yderligere forbedringer. For eksempel påtænker vi at lave en større renovering af vores legeplads til næste år, da den nuværende ikke lever op til kravene Sidste år vedtog vi på Afdelingsmødet, at få hulmursisoleret vores ydervægge i blokkene. Dette var jo en del af vores store renoveringsprojekt. En termografering en tidlig kold morgenstund, viste det sig, at det ikke kunne lade sig gøre, på den måde, så det havde den ønskede effekt. De afsatte penge er derfor ikke blevet brugt. Vi foreslår derfor at pengene bruges til isolering mellem kælder og stueplan, og en isolering af de gamle skralderum i gavlen,samt udskiftning af kældervinduer. For på vores fotos fra termograferingen, kunne vi se at der var et større varmetab. Det er ikke sikkert at pengene strækker sig til det hele men så vælger Afdelingsbestyrelsen i samarbejde med ejendomskontoret, at lave en priotering.. Afdelingsbestyrelsen fremsætter igen i år nogle forslag, som vi jo skal stemme om senere på mødet. Som opfølgning på sidste års Afdelingsmøde hvor beboere efterlyste cykelskure, har bestyrelsen indhentet tilbud på 2 cykelskure. Vi foreslår også en tilføjelse, til haveregulativet, for fremafrettet, at præcisere vedligeholdelses- og råderetsbestemmelserne. Dette er for at sikre at der ikke opsættes markiser og tilbygninger osv, samt 3 meter røde hegn, uden tilladelser er indhentet hos ejendomskontoret eller kommunen. Endelig foreslår vi at der fremover kun tildeles 1 kælderrum pr lejemål og at overskydende kælderrum kan lejes til en rimelig pris. Afdelingsbestyrelsen vil takke DAB og Ejendomskontoret for godt samarbejde.

3 Vi synes det har fungeret godt. Og samtidig vil jeg så, som formand også takke afdelingsbestyrelsens medlemmer, som i år har haft ekstraordinært mange møder, pga de store renoveringsprojekter. Vi vil her til sidst i min vores beretning, bede Jer alle om at holde Jeres indlæg og kommentarer så saglige så muligt. Henstillinger fra mødes dirigent bedes respekteret. Tak fordi I mødte op til dette afdelingsmøde.. Herefter spurgte dirigenten, om der var spørgsmål til beretningen. Jane Ranch oplyste, at der ikke var skiftet tætningslister i vinduerne i hendes lejemål. Tommy Høj vil sørge for udskiftning. Lars Toft spurgte i forbindelse med det nyligt udsendte varmeregnskab, hvorfor der var sket en omlægning af regnskabsperioden. Hertil svarede Mona Bengtsson, at afdelingsbestyrelsen umiddelbart før afdelingsmødet havde diskuteret de udsendte varmeregnskaber med Tormod Ousager fra DAB. Gasleverandøren HMN har besluttet at ændre deres opkrævningsperiode, hvilket de har ret til. Varmeregnskabet omfatter derfor kun 11 måneder ( ). Dette har medført, at Brunata har reguleret aflæsningerne i forhold til det faktisk aflæste, men det fremgår ikke klart, hvordan Brunata er kommet frem til de aflæsninger, der står på varmeregnskabernes side 2. Afdelingsbestyrelsen vil videregive beboernes spørgsmål om varmeregnskaberne til Tormod Ousager, som herefter vil bede varmeafdelingen i DAB undersøge sagen. Herefter vil DAB udarbejde og sende en orientering til alle beboerne i afdelingen. Charlotte Østergaard spurgte, hvorfor der var en post på varmeregnskabet omhandlende håndklædeholder og gulvvarme. Mona Bengtsson oplyste, at det skyldes, at der er en enkelt beboer i afdelingen, der har håndklædeholder og gulvvarme med varmemåler, men det er kun den pågældende beboer, der bliver opkrævet et beløb herfor for øvrige beboere er beløbet 0 kr. Dirigenten anmodede om, at yderligere spørgsmål om varmeregnskab og andet, der er ikke vedrørte afdelingsbestyrelsens beretning, blev behandlet under punktet Eventuelt. Afdelingsmødet tog beretningen til efterretning og tilkendegav dette med klapsalver. 6) Fremlæggelse af regnskab 2012 til orientering Tormod Ousager gennemgik proceduren for godkendelse af afdelingens regnskab og oplyste, at regnskabet udarbejdes af DAB, hvorefter det revideres af revisionsfirmaet Christensen Kjærulff. Herefter forelægges og godkendes regnskabet af afdelingsbestyrelsen, idet afdelingsmødet på et tidligere møde har overdraget kompetencen til godkendelse til afdelingsbestyrelsen. Boligselskabets bestyrelse godkender endeligt alle regnskaber for selskabets afdelinger. Tormod Ousager gennemgik herefter de væsentligste poster i regnskabet og nævnte, at der har været større udgifter end budgetteret til renovation, renholdelse, energiforbrug, almindelig vedligeholdelse, tab ved ledighed/flytning og lavere indtægt fra erhvervslejemål. I relation til overskridelsen på konto 115, oplyste Tommy Høj, at denne skyldes skimmelsager og vandskader.

4 Med hensyn til tab ved fraflytning kunne Tommy Høj oplyse, at dette bl.a. skyldes et dødsbo, da det af beboeren oprindeligt indbetalte indskud var meget lille. Tormod Ousager supplerede med at oplyse, at indskud kun opskrives i forbindelse med genudlejning. Lars Toft bemærkede, at han mente, der er en lov om henlæggelse til imødegåelse af tab pga. for små indskud. På spørgsmål fra salen kunne Tormod Ousager herudover oplyse, at renter af indskud indgår som indtægt i afdelingens drift og ikke tilskrives den enkelte bolig. Der har været besparelser på ejendomsskat, vand, forsikringer, bidrag til boligorganisation (mødeudgifter for selskabs- og afdelingsbestyrelse) m.m. Årets resultat er et overskud på kr., der anvendes til nedbringelse af lån i egne midler. Tormod Ousager gennemgik ligeledes afdelingens henlæggelse til vedligeholdelse og fornyelse, istandsætning ved fraflytning og tab ved lejeledighed/flytning og oplyste, at disse poster i alt giver en opsparing/egenkapital på kr. En beboer spurgte, hvorfor beboerne ikke har en vedligeholdelseskonto. Tormod Ousager svarede hertil, at det skyldes, at afdelingen har besluttet at anvende NI-ordningen i stedet. Herudover var der ingen spørgsmål til afdelingens regnskab for 2012 og afdelingsmødet tog dette til efterretning. 7) Fremlæggelse af budgetforslag 2014 til godkendelse Tormod Ousager fremlagde afdelingsbestyrelsens forslag til budget for 2014, hvor der budgetteres med en huslejestigning på 1,6% pr. 1. januar Han beskrev processen omkring budgetlægningen, idet han oplyste, at afdelingsbestyrelsen foretager en markvandring sammen med ejendommens inspektør og ejendomsleder. På basis heraf udarbejder DAB et budgetforslag, der fremlægges til drøftelse og godkendelse i afdelingsbestyrelsen. Herefter skal budgetforslaget godkendes af afdelingsmødet og derefter af selskabets bestyrelse. Tormod Ousager gennemgik derefter de væsentligste poster i budgettet og nævnte, at der påregnes øgede udgifter til ejendomsskat, renovation, forsikringer, energiforbrug, bidrag til Landsbyggefonden, almindelig vedligeholdelse og henlæggelser til istandsættelser og der påregnes besparelser på vand, bidrag til boligorganisationen og henlæggelser til tab ved fraflytning. Dette svarer til en øget lejebetaling på kr. (8.000 kr. fra erhvervslejemål og kr. fra beboelseslejemål) svarende til en gennemsnitlig lejeændring på 1,6 %. Jan Kleberg spurgte om de øgede udgifter til renovation, og Tommy Høj oplyste, at det skyldes, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke tidligere har haft registreret korrekt antal containere på ejendommen. I relation hertil pointerede Per Strandsbjerg, at alle beboere skal tænke nøje over hvad de putter i containerne og sørge for korrekt sortering, da det er meget dyrt, når renovationsselskabet skal eftersortere. Tommy Høj oplyste, at ejendomskontoret har en trailer, som beboerne kan låne til bortkørsel af affald. Jan Kleberg spurgte om den budgetterede stigning i ejendommens energiforbrug, Susanne Christiansen svarede, at det skyldes energiforbruget i vaskeriet.

5 Maria Suhr-Jessen gjorde opmærksom på, at lyset i den opgang, hvor hun bor, er tændt om natten. Tommy Høj vil ordne dette. På spørgsmål fra salen om, på hvilken konto indtægter fra vaskeri konteres, blev oplyst konto 203. Charlotte Østergaard spurgte, om det gamle vaskeri er helt lukket ned det blev fra afdelingsbestyrelsen konkluderet, at det er det ikke endnu. Lars Toft spurgte til processen, når et lån indfries. Tormod Ousager oplyse, at indfrielse af et eksternt lån finansieres ved lån i egne midler. Dette skal så afvikles i stedet for det eksterne lån og med samme ydelse. Rentebesparelsen vil vise sig i en forkortet løbetid på lånet. Budgetforslaget blev herefter sat til afstemning ved håndsoprækning og enstemmigt vedtaget. 8) Behandling af indkomne forslag De pågældende forslag er vedhæftet som bilag. a. Kælderrum Susanne Christiansen fremlagde forslaget og oplyste, at afdelingsbestyrelsen har noteret sig, at nogle beboere råder over flere kælderrum end andre, hvorfor man fremadrettet ønsker, at alle beboere som udgangspunkt tildeles ét kælderrum, og eventuelle ekstra/ledige kælderrum tilbydes lejere i den pågældende blok mod en månedlig leje. Lotte spurgte om dem, der nu har flere kælderrum, skal betale. Susanne Christiansen svarede hertil, at det skal de ikke, det kommer kun til at gælde fremadrettet ved nytilflyttere og bytning af lejemål. Jan Kleberg spurgte om kælderrum er en del af nuværende lejekontrakter. Tommy Høj svarede, at der er nogle ældre lejekontrakter, hvor der står, at man har flere kælderrum tilknyttet lejemålet. Jan Kleberg gav udtryk for, at han synes det er uretfærdigt, at det kun skal gælde fremadrettet, da han mener det skal være ens for alle fra om f.eks. 2 år. Dirigenten spurgte, om han ønskede at stille ændringsforslag, hvilket han ikke ønskede. Lars Toft mente, at man har vundet hævd på de kælderrum man råder over. Anette Marfeldt synes, at betaling for ekstra kælderrum skulle gælde for alle fra nu. Lars Toft bemærkede hertil, at han ikke synes man kan ændre på bestående ting, hvorimod nytilflyttere ikke stilles ringere. Dirigenten spurgte, om hun ønskede at stille ændringsforslag, hvilket hun ikke ønskede. Charlotte Østergaard bemærkede, at nogle har kælderrum, hvor der siver vand ind, når det regner. Tommy Høj oplyste, at ejendomskontoret på sigt vil sørge for, at alle faskiner ordnes, men da det er dyrt, vil arbejdet blive lavet efterhånden. På forespørgsel oplyste Per Strandsbjerg, at kældrenes anvendelse er forskellige i de enkelte blokke, men at de fællesrum, der er nu, består og nævnte, at han havde set ek-

6 sempel på, at en tilflytter var begyndt at stille sine ting i cykelkælderen, men det er ikke tilladt og tingene blev derfor fjernet. Der blev foretaget afstemning ved håndsoprækning med de udleverede lyserøde stemmesedler. Dirigenten kunne ikke godkende afstemningen, da forsamlingen ikke kunne forholde sig i ro under optællingen. Dirigenten besluttede derfor, at der skulle foretages skriftlig afstemning ved anvendelse af de lyserøde stemmesedler og forklarede proceduren for afdelingsmødet. Ved stemmeoptællingen viste det sig, at der var afgivet flere stemmer end antallet af repræsenterede lejemål, hvorfor dirigenten erklærede afstemningen for ugyldig. Efter udlevering af nye gule stemmesedler, 2 pr. lejemål og præcisering af, at erhvervslejemål ikke har stemmeret, foretoges ny skriftlig afstemning. For stemte 26, imod stemte 22 Forslaget var dermed vedtaget. b. Cykelskure Per Strandsbjerg fremlagde forslaget på vegne af afdelingsbestyrelsen og oplyste supplerende, at spørgsmålet om cykelskure havde været rejst på det ordinære afdelingsmøde sidste år, og at man derfor havde indhentet tilbud. På spørgsmål fra Charlotte Østergaard svarende Per Strandsbjerg, at det ikke drejer sig om lukkede cykelskure, da disse er for dyre og på spørgsmål fra Lars Toft svarende han, at man stadig gerne må parkere sin cykel i cykelstativerne. Anette Marfelt gjorde opmærksom på, at cykelstativerne ikke dur, da de er lavet til racerdæk. Tommy Høj svarede hertil, at det er et problem, at alle har forskellige cykler med forskellige dækbredder. Jens gav udtryk for, at det burde koste noget at parkere sin cykel i cykelskur, ligesom bilister skal betale for parkering på parkeringsplads. Gert Plambeck spurgte, hvad lån i egne midler betyder. Hertil oplyste Tormod Ousager, at det betyder lån i det, der er sparet op til vedligeholdelse. Kate Rask spurgte, om man ikke kan bruge cykelkældrene og hertil oplyste Per Strandsbjerg, at der ikke er cykelkælder i alle blokke. Der blev foretaget skriftlig afstemning. For stemte 22, imod stemte 24 og 2 stemte hverken for eller imod. Forslaget blev dermed ikke vedtaget. c. Hulmursisolering Per Strandsbjerg fremlagde forslaget på vegne af afdelingsbestyrelsen og Tommy Høj oplyste supplerende, at årsagen til, at bygningerne ikke egner sig til hulmursisolering er måden, de er bygget på, hvor nogle mursten/skifter er vendt. Forslaget blev sat til afstemning ved håndsoprækning og enstemmigt vedtaget. d. Isoleringsarbejder Per Strandsbjerg fremlagde forslaget på vegne af afdelingsbestyrelsen og beskrev, hvor der bliver isoleret og udskiftet vinduer og døre i kældrene. Tommy Høj oplyste, at tage er blevet isoleret og at det derfor er rimeligt at isolere kælderlofter, så beboere i stueplan også tilgodeses.

7 Anette Marfelt gjorde opmærksom på, at kældrene er klamme og gav udtryk for bekymring om, at dette bliver værre, hvis der kommer gode vinduer i kældrene. Charlotte Østergaard oplyste, at de nye vinduer er forsynet med udluftning. Tommy Høj fortalte, at man p.t. forsøgsvis har opstillet affugter i kældrene i Lyngby. Herudover oplyste han, at der er lavet en 10-års plan for reparation af lysskakter og gjorde samtidig opmærksom på, at de, der har haver, er forpligtet til at sørge for at fjerne blade m.v. fra lysskakterne, så det ikke stopper til. Forslaget blev sat til afstemning ved håndsoprækning. For forslaget stemte 42, imod 2 og 2 stemte hverken for eller imod. Forslaget var dermed vedtaget. e. Butiksfacader Per Strandsbjerg fremlagde forslaget på vegne af afdelingsbestyrelsen og oplyste, at en forskønnelse af området i forvejen er påbegyndt ved fjernelse af flagstænger og cykelstativer. Forslaget blev sat til afstemning ved håndsoprækning. For forslaget stemte 38, 2 stemte imod og 8 hverken for eller imod. Forslaget var dermed vedtaget. f. Haveregulativ 1. Forslag vedrørende hegn Mona Bengtsson fremlagde forslaget på vegne af afdelingsbestyrelsen og oplyste, at det er tanken at bebyggelsen fremadrettet skal fremstå mere ensartet og harmonisk. Charlotte Østergaard spurgte, hvad lamelhegn er, og Per Strandsbjerg oplyste, at det er hegn som Lars og han har. Charlotte gav herefter udtryk for, at hun synes lamelhegn er dårlige og ikke holder ret længe, hvorfor hun foreslog plankehegn. Lars Toft spurgte, hvilken tykkelsen plankerne skal have, og hvem der skal håndhæve, at denne bliver overholdt. Charlotte Østergaard fortalte, at hun efter tilladelse fra ejendomskontoret har fået lavet planker til hegn. Jan Kleberg foreslog, at ordet trykimprægnering udgår. Tommy Høj oplyste, at man er i dialog med naboejendommen om et levende hegn. Gert Plambeck spurgte om det hegn, han har nu skal udskiftes, og Mona Bengtsson svarede hertil, at reglerne vedrørende hegn kun skal gælde fremadrettet. Afdelingsbestyrelsen besluttede at ændre forslag 8 f 1. til følgende: Fremover må hegn max. være 180 høje og skal være i farven umbra grøn eller umbra brun. Forslaget blev sat til afstemning ved håndsoprækning. For stemte 44, imod ingen og 4 stemte hverken for eller imod. Ændringsforslaget var dermed vedtaget. 2. Forslag vedrørende markiser Mona Bengtsson fremlagde forslaget på vegne af afdelingsbestyrelsen.

8 Lars Toft udtrykte, at han er imod det ensrettede udseende af bygningerne, hvilket Gert Plambeck tilsluttede sig. Jørgen Jensen oplyste, at han i Nykøbing Falsters gågade havde set off-white markiser, men synes ikke det så særligt pænt ud, da de alligevel var i forskellige nuancer. Forslaget blev sat til afstemning ved håndsoprækning. For forslaget stemte 17, imod stemte 21, 4 stemte hverken for eller imod. Forslaget blev dermed ikke vedtaget. 3. Forslag vedrørende udestuer Mona Bengtsson fremlagde forslaget på vegne af afdelingsbestyrelsen. Per Strandsbjerg oplyste supplerende, at alt hvad der sættes op ude skal der fremadrettet søges om, såfremt forslaget vedtages. Lars Toft spurgte om, det er afdelingsbestyrelsen eller kommunen, der afgør om en udestue kan godkendes. Tommy Høj oplyste, at det er tanken i dialog med kommunen at udarbejde f.eks. 2 løsninger, der forhåndsgodkendes. Gert Plambeck mente ikke, at kommunen skal spørges. Lars Toft gav udtryk for, at han ikke brød sig om, at forslaget kun skal gælde fremadrettet og Susanne Christiansen svarede hertil, at afdelingsbestyrelsen har vurderet, at man ikke kan pålægge nuværende lejere med udestuer den ekstra udgift. Tommy Høj oplyste, at nye lejere kan vælge at overtage vedligeholdelsesforpligtelsen til en allerede eksisterende udestue eller vælge af nedrive denne. Dirigenten foreslog, at afdelingsbestyrelsen tydeliggør forslaget og fremlægger dette på et senere afdelingsmøde. Det tilsluttede afdelingsbestyrelsen sig og trak forslaget tilbage. a) 9) Valg af formand a. Beslutning om valgmetode Afdelingsmødet besluttede at bibeholde metoden, hvor afdelingsmødet vælger formand direkte. b. Eventuelt valg af formand Per Strandsbjerg genopstillede og der meldte sig ikke andre kandidater. Med klapsalver blev Per Strandsbjerg dermed valgt som formand for 2 år. 10) Valg af medlem(mer) af afdelingsbestyrelsen Mona Bengtsson genopstillede og der meldte sig ikke andre kandidater. Med klapsalver blev Mona Bengtsson dermed valgt for 2 år. 11) Valg af suppleant til afdelingsbestyrelsen På valg var Camilla Chebil, som ikke ønskede at genopstille. I stedet opstillede Jan Kleberg (129 1 th.), Nadia Østergaard Zid (113 st.th), Rune Haaning Thøgersen (119 1 tv) og Ole Bergstrøm (125 st. tv). Nadia Østergaard Zid kunne ikke selv være til stede, men hun havde skriftligt meddelt sit kandidatur.

9 Kandidaterne præsenterede kort sig selv og fortalte, hvorfor de stillede op. Efter ønske fra Jan Kleberg blev gennemført skriftlig afstemning om rækkefølgen som suppleanter. Der blev afgivet 44 stemmer. 2 var ugyldige. Ved stemmeoptællingen deltog Charlotte Østergaard ikke, da dirigenten vurderede, at hun som nærtstående til en af kandidaterne var inhabil. Kandidaterne blev valgt som suppleanter i følgende rækkefølge: 1. Rune Haaning Thøgersen ( tv.) fik 38 stemmer 2. Nadia Østergaard Zid (113 st. th.) fik 20 stemmer 3. Jan Kleberg ( th.) fik 16 stemmer 4. Ole Bergstrøm (125 st. tv.) fik 10 stemmer Valget gælder for 1 år. Dirigenten bemærkede, at det herefter er op til afdelingsbestyrelsen at beslutte, hvorledes suppleanter skal deltage i bestyrelsens arbejde. 12) Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer a. Beslutning om valgmetode Afdelingsmødet ønskede ikke at ændre på den tidligere beslutning om, at afdelingsbestyrelsen selv udpeger afdelingens 2 repræsentantskabsmedlemmer. b. Eventuelt valg af 2 repræsentantskabsmedlemmer Som følge af beslutning under pkt. 12 a. udgik dette punkt. 13) Eventuelt Gert Plambeck mente at have modtaget modstridende instrukser om beskæring og fældning af træer. Per Strandsbjerg gjorde i den forbindelse opmærksom på, at gældende haveregler skal håndhæves, og at der er sendt breve til nogle beboere, der herefter selv har bragt sagen i orden. Tommy Høj oplyste, at ejendomskontoret har tilbudt hjælp til fældning af træer, men at de ikke kan tilbyde hjælp til beskæring. En beboer spurgte, om man måtte opstille et drivhus i sin have og Mona Bengtsson lovede at undersøge sagen og vende tilbage med svar herpå. Da ikke flere ønskede ordet, konstaterede dirigenten dagsordenen for udtømt, takkede for god ro og orden under store dele af mødet og gav herefter ordet tilbage til afdelingens formand Per Strandsbjerg. Per Strandsbjerg takkede dirigenten og de fremmødte for et godt møde og særligt Camilla Chebil for hendes arbejde, som suppleant i afdelingsbestyrelsen.

10 Herefter afsluttede han mødet kl september 2013 Birthe Gram Referent Tormod Ousager Dirigent Bilag: Forslag til afdelingsmødet

11 FORSLAG FRA AFDELINGSBESTYRELSEN TIL AFDELINGSMØDE 5. SEPTEMBER 2013 a) At der fremadrettet tildeles ét kælderrum pr. lejemål. Eventuelle ekstra/ledige kælderrum tilbydes lejere i den pågældende blok til en månedlig leje af: fra 0 6 m2 : 100 kr. fra 6 10 m2: 200 kr. - over 10 m2 : 300 kr. Det skal dog maksimalt være muligt at råde over i alt 2 kælderrum. b) At der etableres 2 cykelskure med plads til ca. 10 cykler pr. skur. Det ene placeres på græsareal ud for nr. 125 (mod P-plads til nr. 127), det andet på græsareal ud for nr. 119 (mod hækken til stikvejen). Pris ca kr. Se nærmere beskrivelse i bilaget. Cykelskure vil være en forbedring af afdelingen, som man ikke kan spare op til. Det skal i stedet finansieres som projekt med særskilt lejeforhøjelse. Midlerne kan fremskaffes ved lån i afdelingens egne midler, der afvikles over 10 år med ca kr. årligt inkl. renter. Dette vil indebære en lejeforhøjelse på 0,51% i 10 år. c) Undersøgelser viste at den besluttede hulmursisolering var uhensigtsmæssig. Bestyrelsen foreslår derfor, at hulmursisoleringen udgår af projektet. d) Såfremt forslag C bliver vedtaget, bliver renoveringsprojektet ca kr. billigere, men bygningerne bliver isoleret mindre end forventet. Med henblik på at forbedre varmeøkonomi og komfort i boligerne foreslår bestyrelsen, at følgende isoleringsarbejder i stedet indgår i projektet: - Udskiftning af kældervinduer og døre ca kr. - Isolering af etageadskillelse mellem kælder/stueetage ca kr. Tilsammen ca kr. Hvis forslaget vedtages, indgår arbejderne i renoveringsprojektet og finansieres som en del af dette, og den samlede lejestigning bliver mindre end i det oprindeligt godkendte projekt. e) Endvidere foreslås, at reparation af træværk over butiksfacader udføres i forbindelse med tagprojektet, når der alligevel er opstillet stillads, og at det indgår i renoveringsprojektet i

12 stedet for at blive finansieret over langtidsplanen. Anslåede omkostninger hertil udgør kr. Hvis forslaget vedtages, indgår arbejdet i renoveringsprojektet og finansieres som en del af dette. Den samlede lejestigning bliver mindre end i det oprindeligt godkendte projekt også selvom forslag D også vedtages. f) At der vedtages følgende tillæg til haveregulativet: 1. Hegn skal være af typen trykimprægneret lamelhegn med max højde på 180 cm. Farvevalg: umbra grøn eller umbra brun. 2. Markiser skal være off-white 3. Tilbygninger (udestuer, overdækkede terrasser etc) er som udgangspunkt ikke tilladt. Tilladelse herunder byggetilladelse fra Kommunen kan søges. For alle ovennævnte gælder, at tilladelse skal indhentes fra Ejendomskontoret og skal etableres og vedligeholdes iht gældende vedligeholdelses- og råderetsbestemmelser. Eventuelle omkostninger til f.eks. byggetilladelser påhviler lejer. Al vedligeholdelse af hegn, markiser, tilbygninger påhviler lejer. Boligselskabet kan kræve forandringerne fjernet/retableret med henvisning til mangelfuld vedligeholdelse. Der kan stilles krav om retablering ved fraflytning, så lejemålet fremstår i oprindelig stand. Der kan stilles krav om indbetaling af depositum til sikkerhed for betaling af retableringsudgifter ved fraflytning.

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

ordinært afdelingsmøde

ordinært afdelingsmøde CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00 fortsat torsdag den 29. september 2011 kl. 19.00 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 16. april 2010 Referat fra Ordinær generalforsamling Forening E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 Sted Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld. tv.

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Dato: Tirsdag den 12. september 2006 Klokken: 19.30 Mødested: Gildesalen, Dalgas Allé 2 E, 5.sal, Herning Mødedeltagere: 72 beboere, der repræsenterer

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46,

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Fælleshuset i Vistoftparken, 8471 Sabro mandag den 28. august kl. 19:00, 2014 Fremmøde: 23 beboere, repræsenterende 18 husstande 1. Robert Thorsen (afd. 72) valgt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Ordinært beboermøde afholdt Mandag, den 20. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset på Dannerhøj REFERAT: 1 Afdelingsformand Eigil Stausholm bød velkommen til beboermødet. 2. Valg

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 1. september 2010. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 1. september 2010. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset. Referat Afdelingsmøde september 2010 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset. Til stede var: 20 beboere + Georg Jensen Christel Halberg Johnny Ford

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Til stede: 56 lejemål, repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen: Ronny

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011

Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 11. maj 2011 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 204 beboere ud af i alt 902 lejemål i

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 1

Beboermøde. Afdeling 1 Beboermøde Afdeling 1 Dagsorden beboermøde afdeling 1 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning ved formand Palle Christensen 5. Orientering om afdelingens årsregnskab

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Tirsdag den 8. April 2014 kl. 19.30 Kristian Nors Skov byder velkommen på vegne af bestyrelsen og fortæller, at det ekstraordinære afdelingsmøde er varslet korrekt.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde tirsdag d. 12. november 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Endelig dagsorden

Ordinært afdelingsmøde tirsdag d. 12. november 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Endelig dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 4. november 2013 Ordinært afdelingsmøde tirsdag d. 12. november 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Endelig dagsorden Udvidet regnskab med bilag kan fås på ejendomskontoret

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 70

TIL BEBOERNE I AFDELING 70 TIL BEBOERNE I AFDELING 70 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen foreslog Steen Hingebjerg, som dirigent og han blev valgt uden modkandidater.

Afdelingsbestyrelsen foreslog Steen Hingebjerg, som dirigent og han blev valgt uden modkandidater. Kollektivbyen Grantoften Ballerup almennyttige Boligselskab AFDELINGSMØDE REFERAT Sag nr. 204-14-699 Initialer BKo Referat af ordinært afdelingsmøde, kl. 19.00 i Grantoftecentrets sal. Telefon: 21 16 89

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

År 2013 tirsdag den 2. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for E/F Øresund i Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, 2300 København S.

År 2013 tirsdag den 2. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for E/F Øresund i Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, 2300 København S. Referat ordinær generalforsamling for E/F Øresund År 2013 tirsdag den 2. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for E/F Øresund i Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, 2300 København S. Mødt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere