Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl på Fuglsanggårdsskolen, lok , Askevænget 10, Virum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum"

Transkript

1 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl på Fuglsanggårdsskolen, lok , Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5 lejemål var repræsenteret ved fuldmagter. Fra afdelingsbestyrelsen deltog formanden Per Strandsbjerg, kasserer Mona Bengtsson, Susanne Christiansen samt suppleant Camilla Chebil. Ejendomskontoret var repræsenteret ved ejendomsleder Tommy Høj Jensen og fra DAB deltog forvaltningskonsulent Tormod Ousager og forvaltningssekretær Birthe Gram. 1) Velkomst Afdelingsbestyrelsens formand Per Strandsbjerg bød velkommen til mødet og specielt til nye beboere. Formanden præsenterede afdelingsbestyrelsesmedlemmerne, ejendomslederen og deltagerne fra DAB. 2) Valg af dirigent Tormod Ousager blev valgt til dirigent. Dirigenten gennemgik dagsordenen og konstaterede, at mødet var indkaldt rettidigt og i henhold til boligselskabets vedtægter. Afdelingsmødet var derfor beslutningsdygtigt. 3) Valg af referent Som referent blev valgt Birthe Gram. 4) Valg af stemmeudvalg Som stemmeudvalg blev Charlotte Østergaard og Anette Marfelt valgt. 5) Afdelingsbestyrelsens beretning Per Strandsbjerg fremlagde afdelingsbestyrelsens beretning for det foregående år: Afdelingsbestyrelsens beretning på Afdelingsmødet d. 5. september Det var da rart at se så mange beboere er mødt frem, trods den nye location her på Fulgsanggårdskolen. Det har været et travlt år her i afdeling D. Mange projekter er sat i gang og en del er allerede afsluttet igen. Jeg nævner i flæng. Vi har fået beskåret træer og buske, så beplantningen nu stemmer overens med vores haveregulativ. De fleste boligblokke har fået malet facaden. De sidste vil blive malet, når tagrenoveringen, er afsluttet på torvet. Der er ryddet op på lofterne, og efterfølgende lagt dobbelt så meget isolering på, siden vi sidst sad til et afdelingsmøde. Administration:DAB Telefax: Beboerservice: Internet: Finsensvej 33 Postgiro: mandag - onsdag Frederiksberg SE. Nr: torsdag Telefon: fredag C:\Users\Tommy Høj Jensen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\RS4KOPQN\3304 Referat afdelingsmøde docx

2 Vores nye fællesvaskeri er taget i brug. Og det er vores indtryk at alle brugere er glade for det. Og tak fordi I er med til at holde det pænt og rent Også beboerlokalet under købmanden er færdigrenoveret og taget i brug. Første gang i forbindelse med juletræstændingen. Senere hen til diverse brunch- arrangementer holdt af beboerne. Vi har fået udskiftet tætningslister på alle vinduerne i lejemålene. Spørgetimerne har været afholdt 4 gange i årets løb. Disse har været en stor succes, så dem påtænker vi at fortsætte med. - Også vores hjemmeside bliver da også brugt. Der kan man finde referater fra bestyrelsesmøder, vedtægter, telefonnumre, miladresser osv. Sku I ha glemt adressen er den Rensning af ventilationskanaler lader dog vente på sig pga en konkurs hos den valgte leverandør. Som I sikkert også har bemærket er udskiftningen af tagene på torvet nu i fuld gang. Projektet forventes færdig inden årets udgang, men det kan måske godt knibe med af få overstået facademalingen, da vi jo ikke ved hvornår kong vinter melder sin ankomst. Alt i alt syntes vi at der er gjort meget i årets løb, for at forbedre, og forskønne Afdeling D, både inde og ude på afdelings fællesarealer. Afdelingsbestyrelsen har naturligvis forslag til yderligere forbedringer. For eksempel påtænker vi at lave en større renovering af vores legeplads til næste år, da den nuværende ikke lever op til kravene Sidste år vedtog vi på Afdelingsmødet, at få hulmursisoleret vores ydervægge i blokkene. Dette var jo en del af vores store renoveringsprojekt. En termografering en tidlig kold morgenstund, viste det sig, at det ikke kunne lade sig gøre, på den måde, så det havde den ønskede effekt. De afsatte penge er derfor ikke blevet brugt. Vi foreslår derfor at pengene bruges til isolering mellem kælder og stueplan, og en isolering af de gamle skralderum i gavlen,samt udskiftning af kældervinduer. For på vores fotos fra termograferingen, kunne vi se at der var et større varmetab. Det er ikke sikkert at pengene strækker sig til det hele men så vælger Afdelingsbestyrelsen i samarbejde med ejendomskontoret, at lave en priotering.. Afdelingsbestyrelsen fremsætter igen i år nogle forslag, som vi jo skal stemme om senere på mødet. Som opfølgning på sidste års Afdelingsmøde hvor beboere efterlyste cykelskure, har bestyrelsen indhentet tilbud på 2 cykelskure. Vi foreslår også en tilføjelse, til haveregulativet, for fremafrettet, at præcisere vedligeholdelses- og råderetsbestemmelserne. Dette er for at sikre at der ikke opsættes markiser og tilbygninger osv, samt 3 meter røde hegn, uden tilladelser er indhentet hos ejendomskontoret eller kommunen. Endelig foreslår vi at der fremover kun tildeles 1 kælderrum pr lejemål og at overskydende kælderrum kan lejes til en rimelig pris. Afdelingsbestyrelsen vil takke DAB og Ejendomskontoret for godt samarbejde.

3 Vi synes det har fungeret godt. Og samtidig vil jeg så, som formand også takke afdelingsbestyrelsens medlemmer, som i år har haft ekstraordinært mange møder, pga de store renoveringsprojekter. Vi vil her til sidst i min vores beretning, bede Jer alle om at holde Jeres indlæg og kommentarer så saglige så muligt. Henstillinger fra mødes dirigent bedes respekteret. Tak fordi I mødte op til dette afdelingsmøde.. Herefter spurgte dirigenten, om der var spørgsmål til beretningen. Jane Ranch oplyste, at der ikke var skiftet tætningslister i vinduerne i hendes lejemål. Tommy Høj vil sørge for udskiftning. Lars Toft spurgte i forbindelse med det nyligt udsendte varmeregnskab, hvorfor der var sket en omlægning af regnskabsperioden. Hertil svarede Mona Bengtsson, at afdelingsbestyrelsen umiddelbart før afdelingsmødet havde diskuteret de udsendte varmeregnskaber med Tormod Ousager fra DAB. Gasleverandøren HMN har besluttet at ændre deres opkrævningsperiode, hvilket de har ret til. Varmeregnskabet omfatter derfor kun 11 måneder ( ). Dette har medført, at Brunata har reguleret aflæsningerne i forhold til det faktisk aflæste, men det fremgår ikke klart, hvordan Brunata er kommet frem til de aflæsninger, der står på varmeregnskabernes side 2. Afdelingsbestyrelsen vil videregive beboernes spørgsmål om varmeregnskaberne til Tormod Ousager, som herefter vil bede varmeafdelingen i DAB undersøge sagen. Herefter vil DAB udarbejde og sende en orientering til alle beboerne i afdelingen. Charlotte Østergaard spurgte, hvorfor der var en post på varmeregnskabet omhandlende håndklædeholder og gulvvarme. Mona Bengtsson oplyste, at det skyldes, at der er en enkelt beboer i afdelingen, der har håndklædeholder og gulvvarme med varmemåler, men det er kun den pågældende beboer, der bliver opkrævet et beløb herfor for øvrige beboere er beløbet 0 kr. Dirigenten anmodede om, at yderligere spørgsmål om varmeregnskab og andet, der er ikke vedrørte afdelingsbestyrelsens beretning, blev behandlet under punktet Eventuelt. Afdelingsmødet tog beretningen til efterretning og tilkendegav dette med klapsalver. 6) Fremlæggelse af regnskab 2012 til orientering Tormod Ousager gennemgik proceduren for godkendelse af afdelingens regnskab og oplyste, at regnskabet udarbejdes af DAB, hvorefter det revideres af revisionsfirmaet Christensen Kjærulff. Herefter forelægges og godkendes regnskabet af afdelingsbestyrelsen, idet afdelingsmødet på et tidligere møde har overdraget kompetencen til godkendelse til afdelingsbestyrelsen. Boligselskabets bestyrelse godkender endeligt alle regnskaber for selskabets afdelinger. Tormod Ousager gennemgik herefter de væsentligste poster i regnskabet og nævnte, at der har været større udgifter end budgetteret til renovation, renholdelse, energiforbrug, almindelig vedligeholdelse, tab ved ledighed/flytning og lavere indtægt fra erhvervslejemål. I relation til overskridelsen på konto 115, oplyste Tommy Høj, at denne skyldes skimmelsager og vandskader.

4 Med hensyn til tab ved fraflytning kunne Tommy Høj oplyse, at dette bl.a. skyldes et dødsbo, da det af beboeren oprindeligt indbetalte indskud var meget lille. Tormod Ousager supplerede med at oplyse, at indskud kun opskrives i forbindelse med genudlejning. Lars Toft bemærkede, at han mente, der er en lov om henlæggelse til imødegåelse af tab pga. for små indskud. På spørgsmål fra salen kunne Tormod Ousager herudover oplyse, at renter af indskud indgår som indtægt i afdelingens drift og ikke tilskrives den enkelte bolig. Der har været besparelser på ejendomsskat, vand, forsikringer, bidrag til boligorganisation (mødeudgifter for selskabs- og afdelingsbestyrelse) m.m. Årets resultat er et overskud på kr., der anvendes til nedbringelse af lån i egne midler. Tormod Ousager gennemgik ligeledes afdelingens henlæggelse til vedligeholdelse og fornyelse, istandsætning ved fraflytning og tab ved lejeledighed/flytning og oplyste, at disse poster i alt giver en opsparing/egenkapital på kr. En beboer spurgte, hvorfor beboerne ikke har en vedligeholdelseskonto. Tormod Ousager svarede hertil, at det skyldes, at afdelingen har besluttet at anvende NI-ordningen i stedet. Herudover var der ingen spørgsmål til afdelingens regnskab for 2012 og afdelingsmødet tog dette til efterretning. 7) Fremlæggelse af budgetforslag 2014 til godkendelse Tormod Ousager fremlagde afdelingsbestyrelsens forslag til budget for 2014, hvor der budgetteres med en huslejestigning på 1,6% pr. 1. januar Han beskrev processen omkring budgetlægningen, idet han oplyste, at afdelingsbestyrelsen foretager en markvandring sammen med ejendommens inspektør og ejendomsleder. På basis heraf udarbejder DAB et budgetforslag, der fremlægges til drøftelse og godkendelse i afdelingsbestyrelsen. Herefter skal budgetforslaget godkendes af afdelingsmødet og derefter af selskabets bestyrelse. Tormod Ousager gennemgik derefter de væsentligste poster i budgettet og nævnte, at der påregnes øgede udgifter til ejendomsskat, renovation, forsikringer, energiforbrug, bidrag til Landsbyggefonden, almindelig vedligeholdelse og henlæggelser til istandsættelser og der påregnes besparelser på vand, bidrag til boligorganisationen og henlæggelser til tab ved fraflytning. Dette svarer til en øget lejebetaling på kr. (8.000 kr. fra erhvervslejemål og kr. fra beboelseslejemål) svarende til en gennemsnitlig lejeændring på 1,6 %. Jan Kleberg spurgte om de øgede udgifter til renovation, og Tommy Høj oplyste, at det skyldes, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke tidligere har haft registreret korrekt antal containere på ejendommen. I relation hertil pointerede Per Strandsbjerg, at alle beboere skal tænke nøje over hvad de putter i containerne og sørge for korrekt sortering, da det er meget dyrt, når renovationsselskabet skal eftersortere. Tommy Høj oplyste, at ejendomskontoret har en trailer, som beboerne kan låne til bortkørsel af affald. Jan Kleberg spurgte om den budgetterede stigning i ejendommens energiforbrug, Susanne Christiansen svarede, at det skyldes energiforbruget i vaskeriet.

5 Maria Suhr-Jessen gjorde opmærksom på, at lyset i den opgang, hvor hun bor, er tændt om natten. Tommy Høj vil ordne dette. På spørgsmål fra salen om, på hvilken konto indtægter fra vaskeri konteres, blev oplyst konto 203. Charlotte Østergaard spurgte, om det gamle vaskeri er helt lukket ned det blev fra afdelingsbestyrelsen konkluderet, at det er det ikke endnu. Lars Toft spurgte til processen, når et lån indfries. Tormod Ousager oplyse, at indfrielse af et eksternt lån finansieres ved lån i egne midler. Dette skal så afvikles i stedet for det eksterne lån og med samme ydelse. Rentebesparelsen vil vise sig i en forkortet løbetid på lånet. Budgetforslaget blev herefter sat til afstemning ved håndsoprækning og enstemmigt vedtaget. 8) Behandling af indkomne forslag De pågældende forslag er vedhæftet som bilag. a. Kælderrum Susanne Christiansen fremlagde forslaget og oplyste, at afdelingsbestyrelsen har noteret sig, at nogle beboere råder over flere kælderrum end andre, hvorfor man fremadrettet ønsker, at alle beboere som udgangspunkt tildeles ét kælderrum, og eventuelle ekstra/ledige kælderrum tilbydes lejere i den pågældende blok mod en månedlig leje. Lotte spurgte om dem, der nu har flere kælderrum, skal betale. Susanne Christiansen svarede hertil, at det skal de ikke, det kommer kun til at gælde fremadrettet ved nytilflyttere og bytning af lejemål. Jan Kleberg spurgte om kælderrum er en del af nuværende lejekontrakter. Tommy Høj svarede, at der er nogle ældre lejekontrakter, hvor der står, at man har flere kælderrum tilknyttet lejemålet. Jan Kleberg gav udtryk for, at han synes det er uretfærdigt, at det kun skal gælde fremadrettet, da han mener det skal være ens for alle fra om f.eks. 2 år. Dirigenten spurgte, om han ønskede at stille ændringsforslag, hvilket han ikke ønskede. Lars Toft mente, at man har vundet hævd på de kælderrum man råder over. Anette Marfeldt synes, at betaling for ekstra kælderrum skulle gælde for alle fra nu. Lars Toft bemærkede hertil, at han ikke synes man kan ændre på bestående ting, hvorimod nytilflyttere ikke stilles ringere. Dirigenten spurgte, om hun ønskede at stille ændringsforslag, hvilket hun ikke ønskede. Charlotte Østergaard bemærkede, at nogle har kælderrum, hvor der siver vand ind, når det regner. Tommy Høj oplyste, at ejendomskontoret på sigt vil sørge for, at alle faskiner ordnes, men da det er dyrt, vil arbejdet blive lavet efterhånden. På forespørgsel oplyste Per Strandsbjerg, at kældrenes anvendelse er forskellige i de enkelte blokke, men at de fællesrum, der er nu, består og nævnte, at han havde set ek-

6 sempel på, at en tilflytter var begyndt at stille sine ting i cykelkælderen, men det er ikke tilladt og tingene blev derfor fjernet. Der blev foretaget afstemning ved håndsoprækning med de udleverede lyserøde stemmesedler. Dirigenten kunne ikke godkende afstemningen, da forsamlingen ikke kunne forholde sig i ro under optællingen. Dirigenten besluttede derfor, at der skulle foretages skriftlig afstemning ved anvendelse af de lyserøde stemmesedler og forklarede proceduren for afdelingsmødet. Ved stemmeoptællingen viste det sig, at der var afgivet flere stemmer end antallet af repræsenterede lejemål, hvorfor dirigenten erklærede afstemningen for ugyldig. Efter udlevering af nye gule stemmesedler, 2 pr. lejemål og præcisering af, at erhvervslejemål ikke har stemmeret, foretoges ny skriftlig afstemning. For stemte 26, imod stemte 22 Forslaget var dermed vedtaget. b. Cykelskure Per Strandsbjerg fremlagde forslaget på vegne af afdelingsbestyrelsen og oplyste supplerende, at spørgsmålet om cykelskure havde været rejst på det ordinære afdelingsmøde sidste år, og at man derfor havde indhentet tilbud. På spørgsmål fra Charlotte Østergaard svarende Per Strandsbjerg, at det ikke drejer sig om lukkede cykelskure, da disse er for dyre og på spørgsmål fra Lars Toft svarende han, at man stadig gerne må parkere sin cykel i cykelstativerne. Anette Marfelt gjorde opmærksom på, at cykelstativerne ikke dur, da de er lavet til racerdæk. Tommy Høj svarede hertil, at det er et problem, at alle har forskellige cykler med forskellige dækbredder. Jens gav udtryk for, at det burde koste noget at parkere sin cykel i cykelskur, ligesom bilister skal betale for parkering på parkeringsplads. Gert Plambeck spurgte, hvad lån i egne midler betyder. Hertil oplyste Tormod Ousager, at det betyder lån i det, der er sparet op til vedligeholdelse. Kate Rask spurgte, om man ikke kan bruge cykelkældrene og hertil oplyste Per Strandsbjerg, at der ikke er cykelkælder i alle blokke. Der blev foretaget skriftlig afstemning. For stemte 22, imod stemte 24 og 2 stemte hverken for eller imod. Forslaget blev dermed ikke vedtaget. c. Hulmursisolering Per Strandsbjerg fremlagde forslaget på vegne af afdelingsbestyrelsen og Tommy Høj oplyste supplerende, at årsagen til, at bygningerne ikke egner sig til hulmursisolering er måden, de er bygget på, hvor nogle mursten/skifter er vendt. Forslaget blev sat til afstemning ved håndsoprækning og enstemmigt vedtaget. d. Isoleringsarbejder Per Strandsbjerg fremlagde forslaget på vegne af afdelingsbestyrelsen og beskrev, hvor der bliver isoleret og udskiftet vinduer og døre i kældrene. Tommy Høj oplyste, at tage er blevet isoleret og at det derfor er rimeligt at isolere kælderlofter, så beboere i stueplan også tilgodeses.

7 Anette Marfelt gjorde opmærksom på, at kældrene er klamme og gav udtryk for bekymring om, at dette bliver værre, hvis der kommer gode vinduer i kældrene. Charlotte Østergaard oplyste, at de nye vinduer er forsynet med udluftning. Tommy Høj fortalte, at man p.t. forsøgsvis har opstillet affugter i kældrene i Lyngby. Herudover oplyste han, at der er lavet en 10-års plan for reparation af lysskakter og gjorde samtidig opmærksom på, at de, der har haver, er forpligtet til at sørge for at fjerne blade m.v. fra lysskakterne, så det ikke stopper til. Forslaget blev sat til afstemning ved håndsoprækning. For forslaget stemte 42, imod 2 og 2 stemte hverken for eller imod. Forslaget var dermed vedtaget. e. Butiksfacader Per Strandsbjerg fremlagde forslaget på vegne af afdelingsbestyrelsen og oplyste, at en forskønnelse af området i forvejen er påbegyndt ved fjernelse af flagstænger og cykelstativer. Forslaget blev sat til afstemning ved håndsoprækning. For forslaget stemte 38, 2 stemte imod og 8 hverken for eller imod. Forslaget var dermed vedtaget. f. Haveregulativ 1. Forslag vedrørende hegn Mona Bengtsson fremlagde forslaget på vegne af afdelingsbestyrelsen og oplyste, at det er tanken at bebyggelsen fremadrettet skal fremstå mere ensartet og harmonisk. Charlotte Østergaard spurgte, hvad lamelhegn er, og Per Strandsbjerg oplyste, at det er hegn som Lars og han har. Charlotte gav herefter udtryk for, at hun synes lamelhegn er dårlige og ikke holder ret længe, hvorfor hun foreslog plankehegn. Lars Toft spurgte, hvilken tykkelsen plankerne skal have, og hvem der skal håndhæve, at denne bliver overholdt. Charlotte Østergaard fortalte, at hun efter tilladelse fra ejendomskontoret har fået lavet planker til hegn. Jan Kleberg foreslog, at ordet trykimprægnering udgår. Tommy Høj oplyste, at man er i dialog med naboejendommen om et levende hegn. Gert Plambeck spurgte om det hegn, han har nu skal udskiftes, og Mona Bengtsson svarede hertil, at reglerne vedrørende hegn kun skal gælde fremadrettet. Afdelingsbestyrelsen besluttede at ændre forslag 8 f 1. til følgende: Fremover må hegn max. være 180 høje og skal være i farven umbra grøn eller umbra brun. Forslaget blev sat til afstemning ved håndsoprækning. For stemte 44, imod ingen og 4 stemte hverken for eller imod. Ændringsforslaget var dermed vedtaget. 2. Forslag vedrørende markiser Mona Bengtsson fremlagde forslaget på vegne af afdelingsbestyrelsen.

8 Lars Toft udtrykte, at han er imod det ensrettede udseende af bygningerne, hvilket Gert Plambeck tilsluttede sig. Jørgen Jensen oplyste, at han i Nykøbing Falsters gågade havde set off-white markiser, men synes ikke det så særligt pænt ud, da de alligevel var i forskellige nuancer. Forslaget blev sat til afstemning ved håndsoprækning. For forslaget stemte 17, imod stemte 21, 4 stemte hverken for eller imod. Forslaget blev dermed ikke vedtaget. 3. Forslag vedrørende udestuer Mona Bengtsson fremlagde forslaget på vegne af afdelingsbestyrelsen. Per Strandsbjerg oplyste supplerende, at alt hvad der sættes op ude skal der fremadrettet søges om, såfremt forslaget vedtages. Lars Toft spurgte om, det er afdelingsbestyrelsen eller kommunen, der afgør om en udestue kan godkendes. Tommy Høj oplyste, at det er tanken i dialog med kommunen at udarbejde f.eks. 2 løsninger, der forhåndsgodkendes. Gert Plambeck mente ikke, at kommunen skal spørges. Lars Toft gav udtryk for, at han ikke brød sig om, at forslaget kun skal gælde fremadrettet og Susanne Christiansen svarede hertil, at afdelingsbestyrelsen har vurderet, at man ikke kan pålægge nuværende lejere med udestuer den ekstra udgift. Tommy Høj oplyste, at nye lejere kan vælge at overtage vedligeholdelsesforpligtelsen til en allerede eksisterende udestue eller vælge af nedrive denne. Dirigenten foreslog, at afdelingsbestyrelsen tydeliggør forslaget og fremlægger dette på et senere afdelingsmøde. Det tilsluttede afdelingsbestyrelsen sig og trak forslaget tilbage. a) 9) Valg af formand a. Beslutning om valgmetode Afdelingsmødet besluttede at bibeholde metoden, hvor afdelingsmødet vælger formand direkte. b. Eventuelt valg af formand Per Strandsbjerg genopstillede og der meldte sig ikke andre kandidater. Med klapsalver blev Per Strandsbjerg dermed valgt som formand for 2 år. 10) Valg af medlem(mer) af afdelingsbestyrelsen Mona Bengtsson genopstillede og der meldte sig ikke andre kandidater. Med klapsalver blev Mona Bengtsson dermed valgt for 2 år. 11) Valg af suppleant til afdelingsbestyrelsen På valg var Camilla Chebil, som ikke ønskede at genopstille. I stedet opstillede Jan Kleberg (129 1 th.), Nadia Østergaard Zid (113 st.th), Rune Haaning Thøgersen (119 1 tv) og Ole Bergstrøm (125 st. tv). Nadia Østergaard Zid kunne ikke selv være til stede, men hun havde skriftligt meddelt sit kandidatur.

9 Kandidaterne præsenterede kort sig selv og fortalte, hvorfor de stillede op. Efter ønske fra Jan Kleberg blev gennemført skriftlig afstemning om rækkefølgen som suppleanter. Der blev afgivet 44 stemmer. 2 var ugyldige. Ved stemmeoptællingen deltog Charlotte Østergaard ikke, da dirigenten vurderede, at hun som nærtstående til en af kandidaterne var inhabil. Kandidaterne blev valgt som suppleanter i følgende rækkefølge: 1. Rune Haaning Thøgersen ( tv.) fik 38 stemmer 2. Nadia Østergaard Zid (113 st. th.) fik 20 stemmer 3. Jan Kleberg ( th.) fik 16 stemmer 4. Ole Bergstrøm (125 st. tv.) fik 10 stemmer Valget gælder for 1 år. Dirigenten bemærkede, at det herefter er op til afdelingsbestyrelsen at beslutte, hvorledes suppleanter skal deltage i bestyrelsens arbejde. 12) Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer a. Beslutning om valgmetode Afdelingsmødet ønskede ikke at ændre på den tidligere beslutning om, at afdelingsbestyrelsen selv udpeger afdelingens 2 repræsentantskabsmedlemmer. b. Eventuelt valg af 2 repræsentantskabsmedlemmer Som følge af beslutning under pkt. 12 a. udgik dette punkt. 13) Eventuelt Gert Plambeck mente at have modtaget modstridende instrukser om beskæring og fældning af træer. Per Strandsbjerg gjorde i den forbindelse opmærksom på, at gældende haveregler skal håndhæves, og at der er sendt breve til nogle beboere, der herefter selv har bragt sagen i orden. Tommy Høj oplyste, at ejendomskontoret har tilbudt hjælp til fældning af træer, men at de ikke kan tilbyde hjælp til beskæring. En beboer spurgte, om man måtte opstille et drivhus i sin have og Mona Bengtsson lovede at undersøge sagen og vende tilbage med svar herpå. Da ikke flere ønskede ordet, konstaterede dirigenten dagsordenen for udtømt, takkede for god ro og orden under store dele af mødet og gav herefter ordet tilbage til afdelingens formand Per Strandsbjerg. Per Strandsbjerg takkede dirigenten og de fremmødte for et godt møde og særligt Camilla Chebil for hendes arbejde, som suppleant i afdelingsbestyrelsen.

10 Herefter afsluttede han mødet kl september 2013 Birthe Gram Referent Tormod Ousager Dirigent Bilag: Forslag til afdelingsmødet

11 FORSLAG FRA AFDELINGSBESTYRELSEN TIL AFDELINGSMØDE 5. SEPTEMBER 2013 a) At der fremadrettet tildeles ét kælderrum pr. lejemål. Eventuelle ekstra/ledige kælderrum tilbydes lejere i den pågældende blok til en månedlig leje af: fra 0 6 m2 : 100 kr. fra 6 10 m2: 200 kr. - over 10 m2 : 300 kr. Det skal dog maksimalt være muligt at råde over i alt 2 kælderrum. b) At der etableres 2 cykelskure med plads til ca. 10 cykler pr. skur. Det ene placeres på græsareal ud for nr. 125 (mod P-plads til nr. 127), det andet på græsareal ud for nr. 119 (mod hækken til stikvejen). Pris ca kr. Se nærmere beskrivelse i bilaget. Cykelskure vil være en forbedring af afdelingen, som man ikke kan spare op til. Det skal i stedet finansieres som projekt med særskilt lejeforhøjelse. Midlerne kan fremskaffes ved lån i afdelingens egne midler, der afvikles over 10 år med ca kr. årligt inkl. renter. Dette vil indebære en lejeforhøjelse på 0,51% i 10 år. c) Undersøgelser viste at den besluttede hulmursisolering var uhensigtsmæssig. Bestyrelsen foreslår derfor, at hulmursisoleringen udgår af projektet. d) Såfremt forslag C bliver vedtaget, bliver renoveringsprojektet ca kr. billigere, men bygningerne bliver isoleret mindre end forventet. Med henblik på at forbedre varmeøkonomi og komfort i boligerne foreslår bestyrelsen, at følgende isoleringsarbejder i stedet indgår i projektet: - Udskiftning af kældervinduer og døre ca kr. - Isolering af etageadskillelse mellem kælder/stueetage ca kr. Tilsammen ca kr. Hvis forslaget vedtages, indgår arbejderne i renoveringsprojektet og finansieres som en del af dette, og den samlede lejestigning bliver mindre end i det oprindeligt godkendte projekt. e) Endvidere foreslås, at reparation af træværk over butiksfacader udføres i forbindelse med tagprojektet, når der alligevel er opstillet stillads, og at det indgår i renoveringsprojektet i

12 stedet for at blive finansieret over langtidsplanen. Anslåede omkostninger hertil udgør kr. Hvis forslaget vedtages, indgår arbejdet i renoveringsprojektet og finansieres som en del af dette. Den samlede lejestigning bliver mindre end i det oprindeligt godkendte projekt også selvom forslag D også vedtages. f) At der vedtages følgende tillæg til haveregulativet: 1. Hegn skal være af typen trykimprægneret lamelhegn med max højde på 180 cm. Farvevalg: umbra grøn eller umbra brun. 2. Markiser skal være off-white 3. Tilbygninger (udestuer, overdækkede terrasser etc) er som udgangspunkt ikke tilladt. Tilladelse herunder byggetilladelse fra Kommunen kan søges. For alle ovennævnte gælder, at tilladelse skal indhentes fra Ejendomskontoret og skal etableres og vedligeholdes iht gældende vedligeholdelses- og råderetsbestemmelser. Eventuelle omkostninger til f.eks. byggetilladelser påhviler lejer. Al vedligeholdelse af hegn, markiser, tilbygninger påhviler lejer. Boligselskabet kan kræve forandringerne fjernet/retableret med henvisning til mangelfuld vedligeholdelse. Der kan stilles krav om retablering ved fraflytning, så lejemålet fremstår i oprindelig stand. Der kan stilles krav om indbetaling af depositum til sikkerhed for betaling af retableringsudgifter ved fraflytning.

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 14 beboere hvoraf 1 er repræsentant fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen:

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent.

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent. Ordinært afdelingsmøde i afd. 6, Boelholm II 28. september 2016 Afholdt den: 30. august 2016 Til stede: 20 husstande ved 27 beboere Fra SØB: Torben Tingstrup og Bo Mølgaard Espenhain Fra KAB: Christian

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Der deltog 27 beboere fra 20 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere formand

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Flyverbo 19.2.2015 1 Der var 38 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Christiansen John Hansen Ellen Magrethe

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 23 beboere samt repræsentanter fra bestyrelsen Fra administrationen: Michael

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Godkendelse af referat Sager fra DAB og ejendomskontor Bestyrelsens actionliste - opfølgning Nye sager Forberedelse til næste møde Eventuelt

Godkendelse af referat Sager fra DAB og ejendomskontor Bestyrelsens actionliste - opfølgning Nye sager Forberedelse til næste møde Eventuelt MAIL BESTYRELSEN@CARLSHOEJ.DK SIDE 1/5 REFERAT Referatet er godkendt den 11. marts 2014 TITEL Afdelingsbestyrelsesmøde DATO 11. februar 2014 FRA BESTYRELSEN Claus Dahl, formand, Kenneth Hermann, næstformand,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. september 2012 kl. 18.30 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. september 2012 kl. 18.30 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum Carlshøj Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. september 2012 kl. 18.30 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst Afdelingens formand Per Strandsbjerg bød velkommen

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Mandag den 18. april 2016 kl. 19:00 fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Mandag den 18. april 2016 kl. 19:00 fælleshuset 17. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Mandag den 18. april 2016 kl. 19:00 fælleshuset Der var mødt 6 lejemål op svarende til 12 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Referat af afdelingsmøde afholdt den 10. oktober 2017 Så mange beboere deltog: 67 beboere fordelt på 41 husstande Fra administrationen deltog: Kundechef Lars

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2006, onsdag den 25. oktober, kl. 18,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 8. oktober 2013 tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 10

AAB Silkeborg Afdeling 10 AAB Silkeborg Afdeling 10 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt 17. august 2016 kl. 19.00 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Teknisk afdeling: Administration: 11 husstande repræsenteret

Læs mere

Katherina blev valgt til dirigent, som konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.

Katherina blev valgt til dirigent, som konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. Ordinært afdelingsmøde i afd. 16, Stengården 20. september 2017 Afholdt den: 31. august 2017 Til stede: 31 beboere fra 29 boliger Fra SØB: Lars Simonsen Referent: Charlotte Konstantin-Hansen 1. Velkomst

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Vægterparken 9.2.2015 1 Der var 59 lejemål repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 15. september 2015 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 Deltagere Beboere fra 18 lejemål, ejendomsmester Johnny Nielsen, Claus Hansen,

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Til generalforsamlingen tirsdag d. 17. maj, 2011 har vi følgende tillægsbemærkninger til selve referatet. Ad 5. Budgetforslag 2011. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej Referat ordinært afdelingsmøde afholdt torsdag den 18. oktober 2012 kl. 16:30 i fælleslokalet beliggende Bragesvej, Væggerløse.

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

ordinært afdelingsmøde

ordinært afdelingsmøde CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00 fortsat torsdag den 29. september 2011 kl. 19.00 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst

Læs mere

Ejerforeningen Drejøgade 35

Ejerforeningen Drejøgade 35 Ejerforeningen Drejøgade 35 Onsdag den 23. marts 2011, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Drejøgårdens lokaler, Drejøgade 26F,

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen Tisvildelunds ordinære generalforsamling.

Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen Tisvildelunds ordinære generalforsamling. Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag, den 23. marts 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

DVB Fyn-Langeland Fælles afdelingsmøde 2014

DVB Fyn-Langeland Fælles afdelingsmøde 2014 DVB Fyn-Langeland Fælles afdelingsmøde 2014 Referat fra ordinært fælles afdelingsmøde med afdelingerne 01, 02, 03, 04 og 05, mandag den 22. september 2014 kl. 18.00, hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Hørgården 1 og 2 Mødedato: 13. oktober 2011 Sted: Aktivitetshuset, Amagerfælledvej 73 Fremmødte husstande: 36 lejemål fra Hørgården 1 og 24 lejemål

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset.

Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset. Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset. Dagsorden: 0. Velkomst. Afdelingsbestyrelsesformand Torben Sandgreen bød velkommen til

Læs mere

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte.

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte. Referat fra afdelingsmøde i Niverød III, torsdag 24.10.2013 1.Velkommen Formand Helge From bød velkommen til Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Forretningsfører Annette Birkov, Driftschef Søren Martinussen,

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 4

AAB Silkeborg Afdeling 4 AAB Silkeborg Afdeling 4 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt mandag d. 29/8 2016, kl. 18.00, i gildesalen, Læssøgade 33 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro BIRKEPARKEN Hørsholm almene Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01 2 06 22 40 Finsensvej

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere