DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG KL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00"

Transkript

1 Landsforeningen SIND DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG KL STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, VANLØSE TLF FAX GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT SAGER TIL BEHANDLING 81 BUDGETSTATUS 82 FORSIKRING 83 FLYTNING 84 LANDSDÆKKENDE TELEFONRÅDGIVNING / BISIDDERORDNING 85 UDVALGNES KOMMISSORIER 86 HB-MØDET DEN NYT FRA UDVALGENE 88 TILBUD OM MØDER OG KONFERENCER 89 SAGER FREMTVUNGET AF UDVIKLINGEN 90 DIVERSE EFTERRETNINGSSAGER OG EVENTUELT 91 SKRIFTLIGE BESLUTNINGER SIDEN SIDSTE DL-MØDE 92 DANSK RØDE KORS, SAMARBEJDE Dagsorden til

2 Landsforeningen SIND Dagsordenens punkter udarbejdes efter følgende retningslinjer: a. Identifikation af punktet, journal nr. Stikordsoverskrift Kort beskrivelse Fortegnelse over bilagsmateriale b. Tidligere DL/FU/HB behandling af sagen med henvisning til tidligere dagsordenspunkt (hvis flere end 5 henvisninger anføres kun for det seneste år) c. Sagsfremstilling d. DL s indstilling/vedtagelse e. Sekretariatets evt. efterfølgende bemærkninger f. HB s vedtagelse. DL-dagsorden (åben + evt. lukket, inkl. bilag) sendes senest 7 dage før mødet til DL s medlemmer. Åben + evt. lukket DL-dagsorden inkl. vedtagelser sendes senest 10 dage efter mødet til DL s medlemmer. Åben DL-dagsorden inkl. vedtagelser sendes senest 10 dage efter mødet til øvrige HB-medlemmer og kreds- og lokalforeningsformænd og udvalgsformænd. Dagsordensbilag omdelt på mødet sendes til fraværende DL-medlemmer. Lukkede dagsordener og oplysninger i disse skal behandles fortroligt. Lukkede dagsordener indeholder købs/salgstilbud og sager, der berører personers private eller privatøkonomiske forhold samt sager, der bør være fortrolige i forhold til andre organisationer m.v. Dagsorden til

3 Landsforeningen SIND Mødedeltagere: Sekretariat: Knud Kristensen, Ingelise Svendsen. (Afbud: Kristian Bennedsen) Henrik Harring Jørgensen (referent), Birgit Strøbech a. DL pkt Jnr.: GODKENDELSE AF DAGSORDEN d. Dagsorden udvidet med syv emner vedr. pkt. 87, 88, 89 og 90, der fremgår af de følgende sider. Dagsorden til

4 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: BUDGETSTATUS Bilag: 1. Budgetstatus 31. marts Medlemsstatistik 31. marts 2013 c. RESULTATOPGØRELSE Resultatet ultimo marts viser et underskud på kr., hvilket er kr. mindre end budgetteret. Både indtægter og udgifter har i perioden været mindre end forventet. Indtægter: Indtægterne udgør kr. og er kr. mindre end forventet. Kontingentindtægterne udgør kr. og er kr. mindre end budgetteret. Antallet af medlemmer ultimo marts var 5.376, heraf var 642 medlemmer i restance. Medio april er 532 restanter slettet. Tilgangen af nye medlemmer var i første kvartal 227, og 97 medlemmer er blevet udmeldt. På nuværende tidspunkt (17/4-13) er a conto udmelding 2013 fra Socialministeriets tips/lottopulje er ikke modtaget. DH har deltaget i et orienterende møde hos Danske Spil vedrørende udviklingen på virksomhedens spilleaktiviteter. Danske Spil har i 2012 haft en pæn fremgang på sportspillende, medens udviklingen på monopolområdet hvorfra vi henter vort tilskud har vist tilbagegang i For 2012 og 2013 er det politisk fastsat, at tilskuddet pr år ligger i niveau 1,8 mia. kr. Handicapområdet modtager omkring 5 % heraf. Dermed modtager handicapområdet omkring 86 mio. kr. i begge år. Vi kan således ikke påregne en efterbetaling for 2012, men tilskuddet i 2013 bør ligge på niveau med tilskud i Tilskuddet for 2013 ligger altså fast, men det gør tilskuddet for 2014 ikke. Hvis tilskud alene skal baseres på overskud fra monopolspillene i Danske Spil, så vil tilskuddet helt klart falde fra det nuværende niveau til noget lavere. DH har derfor taget initiativ til at samle den forhandlingsgruppe blandt de store modtagergrupper, som lykkedes med at få de politiske aftaler i stand vedr og Gruppen omfatter ud over DH: DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd), DGI (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger) og DIF (Dansk Idrætsforbund). Arv/gaver udgør kr. og er kr. mindre end budgetteret. Vi har ikke modtaget meddelelse om nye arvesager, der er således kun en uafsluttet arvesag, som forventes at udgøre ca kr. Ultimo marts var antallet af gavegivere 22. Dagsorden til

5 Landsforeningen SIND Udgifter: Udgifter før finansielle poster udgør kr. I forhold til budget har vi i perioden haft et mindre forbrug på kr. Lønudgifterne udgør kr. Lønningerne reguleres i år med 0,8%, hvilket er 2,2% mindre end forventet. Møde- og udvalgsudgifter udgør kr. og forbruget er 33 t. kr. mindre end forventet. Hovedbestyrelsen har afholdt et møde, og DL har afholdt 2 møder. Udvalgene PRU, AKU og PU har afholdt møder i første kvartal. Administrationsomkostningerne udgør kr. Udgifter til SIND bladet udgør kr. I perioden har der været en bladudgivelse. Fra Bladpuljen har SIND modtaget distributionstilskud på kr. Ultimo 2012 indgik SIND ny aftale med trykkeriet KLS, hvilket betyder en besparelse på knap kr. pr. udgivelse. Udgifter til oplysende arbejde beløber sig til kr. Forbruget er kr. mindre end forventet. Lønandele for sekretariatets rådgivning m.v. og kommunikationsrådgiverens arbejde med oplysende arbejde udgør henholdsvis kr. og kr. GoCard er blevet layoutet og trykt. Aktiviteter udgør kr., og forbruget er kr. mindre end budgetteret. Mindre forbruget skyldes bl.a. at organisationskonsulenten ikke er ansat. Udgifterne til den landsdækkende rådgivning udgør kr. og dækker bl.a. tilskud til rådgivningerne i Odense, Hillerød og København samt serviceaftale og abonnement på telefonanlæggene. Presseudgifterne dækker Meltwater News 2013 og 5% af lønudgiften til kommunikationschefen. Primo marts blev der afholdt grundkursus for rådgivere og bisiddere. 41 frivillige og ansatte deltog i kurset. Kurset er delvist dækket af uddannelsespuljen. De øvrige foreningsudgifter udgør kr. og dækker kontingentandele til regioner, kredse og lokalafdelinger. De finansielle poster udgør kr. BALANCE 31. MARTS 2013 Balancesummen er 20,7 mio. kr. Aktiver: Anlægsaktiver udgør 4,9 mio. kr., hvoraf 4,7 mio. kr. er bundne legater/værdipapirer. Dagsorden til

6 Landsforeningen SIND Omsætningsaktiver udgør 15,9 mio. kr. heraf udgør 14,7 mio. kr. værdipapirbeholdning, 0,3 mio. kr. tilgodehavender og 0,8 mio. kr. likvide midler. Passiver: Egenkapitalen udgør 12,3 mio. kr., hensættelser 5,8 mio. kr. og kortfristet gæld 2,5 mio. kr. ESTIMAT 2013 Kolonnen viser et overslag over, hvordan sekretariatet skønner årsresultatet vil blive. Tallene er naturligvis behæftet med en betydelig usikkerhed, fordi der ikke kan tages højde for pludselige ændringer. Som nævnt kender vi ikke på nuværende tidspunkt årets tips/lotto a conto udmelding. Vore forventninger er, at tips/lottomidlerne vil udgøre ca. 3,5 mio. kr. Den uafsluttede arvesag forventes at udgøre 50 t. kr., og vi har på nuværende tidspunkt ikke kendskab til nye arvesager, og skulle vi være heldige at modtage nye arvesager, må vi regne med ekspeditionstider på ½ til 1 år. Vi forventer, at indtægter fra arv, legater, gave m.v. vil udgøre ca. 370 t. kr., hvilket er 2,1 mio. kr. mindre end budgetteret. Beholdningen af værdipapirer er ikke reguleret. Også denne post kan der imidlertid ske en udvikling i resten af året. Udgifterne forventes at udgøre 5,5 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til budget. Regulering af lønnen er 2,2 % mindre end forventet. Udgifter til bladet forventes at blive 52 t. kr. mindre (besparelse på trykning af bladet). Vi forventer, at udgifter til Aktiviteter vil udgøre 1 mio. kr. Medlemskonference vil blive dækket af hensættelsen fra Jascha Fonden, grundkursus for bisiddere og rådgivere dækkes delvist af Uddannelsespuljen, telefongodtgørelse til bisiddere dækkes af PUF-puljen, og vi forventer ikke at SIND Ungdom har behov for tilskud fra landsforeningen, da SIND Ungdom har eksterne bevillinger bl.a. satspuljemidler. Som nævnt er estimatet særdeles usikkert, men hvis forudsætningerne holder, vil årsregnskabet vise et underskud på 1,2 mio. kr. Budgetstatus indstilles til DLs godkendelse. d. DL tog budgetstatus til efterretning, herunder estimatet med et forventet underskud. Grundet ændrede forventninger til kommende indtægter fra tips- og lotto ventes underskuddet dog at blive 200 t. kr. mindre: 1,0 og ikke 1,2 mio. kr. Dagsorden til

7 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: 19-3 FORSIKRING Bilag: 1. Codan Forsikring: Tilbud kriminalitetsforsikring og bestyrelsesansvarsforsikring (endnu ikke modtaget. Eftersendes forhåbentlig) 2. Codan Forsikring forsikringsoversigt 3. Danske Forsikring: Tilbud netbank forsikring, bestyrelsesansvarsforsikring og ansvars- og erhvervsforsikring 4. Oversigt priser c. DL har tidligere anmodet sekretariatet om at undersøge priser på bestyrelsesansvarsforsikring for henholdsvis DL/HB og kredse/lokalafdelinger, og sekretariatet har tidligere gjort opmærksom på, at SIND bør have en Netbank forsikring, da pengeinstitutter ikke dækker hacking af virksomheders netbank konto. SIND har kontaktet vort nuværende forsikringsselskab Codan Forsikring samt forsikringsselskabet Danske Forsikring. Danske Forsikring har ved samme lejlighed ud over tilbud på bestyrelsesansvarsforsikring/netbank forsikring givet tilbud på vore øvrige forsikringer. Kriminalitetsforsikring/netbank forsikring Codan Forsikring tilbyder en kriminalitetsforsikring som ud over hacking bl.a. dækker ansattes berigelsesforbrydelser og computerkriminalitet. Danske Forsikrings tilbud dækker kun hacking af netbank konti. Prisforskellen er derfor relativ stor. Codan Forsikring koster kr. årligt, og Danske Forsikrings pris er 830 kr. årligt. Bestyrelsesansvarsforsikring Codan Forsikring (afventer tilbud). Danske Forsikrings tilbud på bestyrelsesansvarsforsikring dækker enten DL/HB alene eller både DL/HB og kredse og lokalafdelinger. Der er givet tilbud på dækningssummer fra 1 mio. kr. til 10 mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed og i alt pr. år. Ansvarsforsikring, Kombi Erhverv, kollektiv ulykkesforsikring Hos Codan Forsikring har vi tegnet 3 forsikringer. Ansvarsforsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting. Kombi Erhverv dækker lovpligtig arbejdsskadeforsikring, løsøre, retshjælp og driftstab. Kollektive ulykkesforsikring er en arbejdsskadeforsikring for de frivillige. Dagsorden til

8 Landsforeningen SIND Danske Forsikrings tilbud er en forsikring som dækker både ansvar, lovpligtig arbejdsskadeforsikring, løsøre, retshjælp og driftstab. Ved skift til Danske Forsikring er besparelsen ca kr. Danske Forsikring kan ikke give et tilbud der matcher Codans Ulykkesforsikringen for de frivillige, og anbefaler at SIND beholder denne forsikring hos Codan Forsikring. Det må dog forventes, at Codan Forsikring vil opsige ulykkesforsikringen, hvis vi flytter de øvrige forsikringer til Danske Forsikring. DL anmodes om at drøfte SINDs forsikringer. d. DL vurderede de fremsendte tilbud og fandt, der på nogle punkter dels manglede informationer fra selskaberne, dels var potentiale for bedre aftaler. Sekretariatet indhenter derfor yderligere oplysninger og får uddybet de afgivne tilbud, hvorefter forsikringer drøftes på ny af DL. Dagsorden til

9 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: 21-1 FLYTNING Bilag: 1. Beregning fra DH 2. Modeller og priser i mødecentret i Handicaporganisationernes Hus 3. Allehånde Kantine: Priser ved mødebestillinger 4. Beregning DH Huset 5. Tilbud på indfrielse af leasingaftale c. DH HUSET Den 12. december 2012 var der officiel åbning af DH Huset. I alt har 17 handicap- og 6 almennyttige organisationer fået til huse i Danmarks ja faktisk verdens første kontorhus, som er tilgængeligt for alle mennesker med handicap. KK, IS og sekretariatets medarbejdere har i løbet af marts og april 2013 været på rundvisning i DH Huset. DH Ejendom DH Ejendom varetager alene udlejningen og driften af bygningen. Huslejen inkluderer leje af kontor- og mødelokaler, motionsrum, møbler, forsikring af ejendom og møbler, rengøring og vinduespolering, alarmer, udvendig vedligeholdelse, vedligehold af udearealer herunder snerydning, skatter og afgifter. De nuværende lejere har ved indgåelse af lejemålet bundet sig for en 10 årig periode. SINDs bindingsperiode vil i givet fald udløbe samtidig med de nuværende lejers. Huslejen reguleres 1 gang årligt med 3 %. Depositum er 3 måneders leje. HH drift Driftsorganisationen, HH Drift, varetager driften af en række funktioner, der ligger ud over den egentlige ejendomsdrift. Alle lejere i huset er forpligtet til at være medlem af HH drift. HH Drift har en bestyrelse, der er valgt blandt husets lejere. Omkostningerne til HH drift er pt. ca kr. pr. arbejdsplads om året. Driften i HH drift inkluderer reception, kopi/print (gennemsnitlig forbrug), postomdeling/- indsamling og frankering, håndtering af større kopijob og forsendelser, håndtering af pakker til og fra huset, IT support, Internet og netværk i huset, viceværtfunktioner, kaffe herunder betjening og leje af automater, oprydning i kantine efter frokost, oprydning i kaffeøer, produktion af lyd og punktskrift, fælles telefonisystem, fælles mødebookingsystem. En gang årligt udarbejdes en opgørelse over husets driftsomkostninger, og organisationerne vil herefter modtage refusion eller efterbetaling. SIND skal selv betale for porto, abonnement pr. telefon vi råder over, indkøb af Dagsorden til

10 Landsforeningen SIND telefoner til medarbejdere og computere til eget brug. LEJEMÅL: DH har fremsendt beregning på 4 scenarier. Da vi har brug for minimum 7 arbejdspladser, vil kun scenarie 2, 3 og 4 være interessante for os. Scenarie 2: 7 arbejdsplader i åbent kontor på 3. sal Årlig besparelse kr. Scenarie 3: 1 enkeltpersoners chefkontor, 1 enkeltpersoners kontor, 2 personers kontor og 4 pladser i åbent kontor på 1. sal (8 arbejdspladser) Årlig besparelse kr. Scenarie 4: 1 enkeltpersoners chefkontor, 2 enkeltpersoners kontor og 4 pladser i åbent kontor på 1. sal (7 arbejdspladser) Årlig besparelse kr. Øvrige bemærkninger: Arkivplads: Der er mulighed for at leje arkivplads. Prisen er 530 kr. pr. 5 løbende hyldemeter. Sekretariatets skøn er, at vi har behov for ca. 220 m. Endelig beregning af arkivplads skal foretages af DH. Møder: Ved afholdelse af møder i DH-huset betales et mødebetjeningsgebyr for opstilling, kaffe/te og servicemedarbejdere samt forplejning fra kantinen i huset. Maximalt antal mødedeltagere er ca Ved opstillingen med skoleborde kan der maximalt være 70 deltagere. Eksempel på møder: HB møder afholdes i DH huset - årlig besparelse til forplejning/mødebetjening ca kr. Medlemskonference (2 dage) deltagere - besparelse til forplejning/mødebetjening ca kr. Kursus 40 deltagere (2 dage) besparelse til forplejning/mødebetjening ca kr. Kredse/lokalafdelinger o. lign. med direkte tilknytning til SIND har også mulighed for at benytte mødefaciliteterne. Flytning m.v.: Der er 6 måneders opsigelse i vort nuværende lejemål, og den sidste del af opsigelsesperioden skal bruges til istandsættelse. Vi forventer, at istandsættelsen beløber sig til ca kr. Vort depositum udgør kr. Dagsorden til

11 Landsforeningen SIND Selve flytningen forventes at koste ca kr. Vi skal ikke flytte møbler m.v., men kun materialer, mapper, edb-udstyr og mindre inventar (billeder, keramik m.v.). Nogle af vore møbler er bedst egnet til udsmidning, men der kan være kontorstole, reoler, terrassemøbler, hæve/sænke skriveborde, som evt. kan sælges eller gives væk til SIND aktiviteter. Omkostninger til oprydning og bortskaffelse af inventar m.v. må forventes at udgøre ca kr. SINDs kopimaskiner er leaset. Leasingperioden løber frem til Vi har modtaget tilbud på indfrielse af leasingaftalen pr Prisen inkl. transport af kopimaskiner udgør kr. Telefonanlæg landsdækkende rådgivning SIND vil blive tilkoblet DH husets telefonanlæg. Om de landsdækkende rådgivninger også kan kobles på DH husets anlæg, eller om vi skal beholde telefonanlægget, der styrer linjerne til de landsdækkende rådgivninger er uvist. Vi kan eventuelt spørge Morten Lind, om han vil undersøge hvordan vi løser dette. Økonomi- og medlemssystem DH har sammen med 9 organisationer indgået aftale med Navision (regnskabssystem) og Capto (medlemssystem). Såfremt vi flytter til DH huset, kan vi blive koblet på systemerne. Sekretariatet Sekretariatet har i periode ansatte i jobtræning. I disse periode har vi brug for leje af en arbejdsplads. Der vil være behov for minimum et enkeltmandskontor af hensyn til ansat i fleksjob (skånehensyn). DL anmodes om at drøfte en eventuel flytning til DH Huset. d. DL hæftede sig positivt ved muligheden for besparelse på huslejen og for synergi og samarbejde med de øvrige organisationer i DH Huset. Dog matchede det tilbudte antal kvm. ikke umiddelbart sekretariatets behov. Sekretariatet konkretiserer, hvor meget plads der optimalt er brug for, hvorefter sagen drøftes med DH og behandles på ny i DL. Dagsorden til

12 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: LANDSDÆKKENDE TELEFONRÅDGIVNING / BISIDDERORDNING c. På DLs møde den 27. februar 2013 (pkt. 61) anmodede DL rådgivningslederne fra de 4 rådgivninger, som indgår i den landsdækkende telefonrådgivning, om forslag til, hvordan et refusionssystem for transportudgifter for bisidderne kunne tilrettelægges. Samtidig anmodede DL rådgivningslederne om at udarbejde et oplæg til en pjece om bisidderordningen, samt et oplæg om, hvordan bisiddernes supervision kan indpasses med rådgivernes. Disse spørgsmål blev drøftet af rådgivningslederne på et møde den 15. marts 2013, og tilbagemeldingen var, at rådgivningslederne var enige med DL i, at rådgivning og bisidderfunktion skal høre tæt sammen. Som det er nu, hører bisidderne under den kreds, hvor de er udpeget, men der er ikke noget til hinder for, at den landsdækkende telefonrådgivning som aktivitet kan udvides til at omfatte bisidderne, således at disse forankres under de 4 rådgivninger som udgør den landsdækkende telefonrådgivning. Ved rekruttering af bisidderne bør kredsene (lokalafdelingerne) fortsat indstille egnede kandidater eller høres om ansøgere, fordi man så kan fokusere på kandidater, som ud fra det lokale kendskab må antages at kunne varetage bisidderopgaven. Rådgivningslederne påpegede, at der er meget vigtigt, at bisidderne (ligesom rådgiverne) får supervision og faglig opbakning. Det var også holdningen, at bisidderne bør kunne få refunderet udgifter til transport efter SINDs almindelige regler for transportgodtgørelse til tillidsfolk. Med et stigende antal bisiddere til rådighed, kan lang transport formentlig minimeres. Det er en vanskelig (men nødvendig) opgave at kunne ophæve samarbejdet med bisiddere, som ikke magter opgaven. Det blev også drøftet, om SIND kan samarbejde med andre foreningers bisidderkorps, og holdningen var, at samarbejde altid er en fordel. Rådgivningslederne har tidligere vurderet, at der vil være udgifter i omegnen af kr. til supervision og årlige kurser til bisiddere og rådgivere samt ½ årsværk i et år til at starte projektet op. Det er vanskeligt at skønne, hvilken udgift der vil være forbundet med generel refusion af bisiddernes transportudgifter, men den samlede udgift vil under alle omstændigheder blive så stor, at det næppe er en realistisk mulighed uden ekstern finansiering. Dagsorden til

13 Landsforeningen SIND På DL-mødet den , pkt. 74, blev det besluttet, at problemstillingerne fortjener en grundigere drøftelse. DL har behov for en helt konkret model og et budget for integreringen af bisidderne i den landsdækkende telefonrådgivning. Punktet sættes derfor på dagsordenen igen til en fornyet drøftelse i DL. d. DL vedtog at fortsætte drøftelsen, når der foreligger et konkret forslag fra rådgivningslederne til opbygning af og budget for integration af SIND-bisidderne i den landsdækkende telefonrådgivning. Dagsorden til

14 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: 6-1 UDVALGENES KOMMISSORIER Bilag: Forslag til kommissorium for Pårørendeudvalget c. Til godkendelse på det kommende HB-møde har Pårørendeudvalget fremsendt forslag til kommissorium. DL anmodes om at drøfte dette med henblik på en indstilling til HB. d. DL indstiller pårørendeudvalgets kommissorium til vedtagelse i HB. Dagsorden til

15 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: HB-MØDET DEN c. Til HB-mødet den er der følgende punkter til behandling: 1. Orientering fra Daglig Ledelse 2. Budgetstatus 3. Forsikring 4. Flytning 5. Evt. Landsdækkende telefonrådgivning / bisidderordning 6. Udvalgenes kommissorier 7. Diverse efterretningssager og eventuelt 8. Sager fremtvunget af udviklingen. Det er ikke en tung dagsorden, og DL anmodes derfor om at drøfte eventuelle yderligere sager til behandling. d. DL vedtog at slette punkt 3, 4 og 5 forsikring, flytning og telefonrådgivning / bisidderordning. I stedet drøftes Regeringens Psykiatriudvalg. Til dette tema på HBmødet inviteres eksterne gæster. Dagsorden til

16 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: 6-1 NYT FRA UDVALGENE c. 1. Referat af møde i Aktivitets- og Kursusudvalget den er udsendt pr. mail. 2. Referat af møde i Pårørendeudvalget den er udsendt pr. mail. d. DL tog desuden referat fra AKUs møde den 4. maj til efterretning. DL vedtog i øvrigt, at bilag fra udvalgsmøder ikke medtages i de referater, der er tilgængelige på hjemmesiden. Det skal fremgå af hjemmesiden, at de offentliggjorte referater er uden bilag. Dagsorden til

17 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: 013 TILBUD OM MØDER OG KONFERENCER Bilag: 1. Oversigt over mødedeltagelse 2. Program fra Lægemiddelindustriforeningen 3. Program fra Jurainformation c. 1. Lægemiddelindustriforeningen inviterer til konferencen: Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser? Konferencen finder sted i København tirsdag den Tilmeldingsfrist: Deltagelse er gratis. 2. Jurainformation inviterer til 18. socialretlige konference: Reformer om overførselsindkomster og sagsbehandling. Konferencen finder sted på Nyborg Strand. Tilmeldingsfrist: Inden 1. juli 2013 Deltagerpris: kr. 3 Der er drøftelser med Dansk Metal om eventuelt at afholde et fælles arrangement på Folkemødet. Emnet er mænds psykiske sundhed. d. Ad 1, Lægemiddelindustriforeningen: SIND er repræsenteret, da KK holder oplæg. Ad 2, Jurainformation: SIND deltager ikke i konferencen. Ad 3, Folkemødet: KK stiller gerne op til panelet, hvilket SINDs repræsentant i samarbejdet, Lars Christensen, orienteres om. Dagsorden til

18 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: SAGER FREMTVUNGET AF UDVIKLINGEN 1. Henvendelse fra Huset Zornig, der ønsker SINDs deltagelse i kampagne, der skal fremme, at socialt udsatte stemmer ved kommunalvalget. 2. Henvendelse fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, invitation til faglig følgegruppe for projekt Sikker Psykiatri. Første møde den 12. juni. d. Ad 1, Huset Zornig: DL var positiv overfor ideen bag kampagnen. Hvis det bliver relevant i den videre dialog, bidrager SIND gerne med ideer. Primært af ressourcemæssige årsager ønsker SIND dog at fokusere den lokale indsats på landsforeningens egen kampagne op til valget. Ad 2, Dansk Selskab for Patientsikkerhed: IS deltager på vegne af SIND, sekretariatet tilmelder hende.. Dagsorden til

19 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: DIVERSE EFTERRETNINGSSAGER OG EVENTUELT c. 1. Sekretariatet har bevilget overflytning af Olaffa Christensen fra Køge Bugt Lokalforening til Roskilde-Lejre Lokalforening under hensyn til, at Olaffa Christensen indgår i bestyrelsen i Roskilde-Lejre. 2. Ny lokalforening, SIND Sønderborg, er stiftet. 3. Medlemmer fra Fakse Kommune er overført til SIND Roskilde. 4. SIND Gladsaxe/Lyngby har fremsendt nye vedtægter. 5. Ændringer på SINDs hjemmeside, når ny struktur træder i kraft. 6. Ansættelse af ny sekretariatschef samt af organisationskonsulent. d. Ad 1, 2 og 3: Taget til efterretning af DL Ad 4: Vedtægter, modtaget kort før mødet, drøftes på næste møde i DL. Ad 5: Når SINDs nye struktur træder i kraft, skal hjemmesiden ændres. Målet er, at hjemmesiden samtidig moderniseres, ikke mindst CMS-systemet, så det bl.a. bliver mere enkelt for SINDs lokale regioner, foreninger og aktiviteter at publicere indhold. Dog vil en modernisering af hele hjemmesiden med afsæt i både nye og eksisterende tekster lægge beslag på mange ressourcer i sekretariatet. HHJ udarbejder kravspecifikation for ny hjemmeside og indhenter tilbud fra flere leverandører. Tilbud vil også omfatte overførsel af indhold fra gammelt til nyt CMS-system. Ad 6: DL konstaterede med tilfredshed, at der har været stor interesse blandt mange kvalificerede kandidater for at søge de opslåede stillinger som henholdsvis sekretariatschef og organisationskonsulent. Samtalerunden vedr. sekretariatschef er nu afsluttet, og der er indledt konkrete ansættelsesforhandlinger med en af kandidaterne. Samtaler med ansøgere til stillingen som organisationskonsulent gennemføres de kommende uger. Dagsorden til

20 Landsforeningen SIND a. DL Jnr.: SKRIFTLIGE BESLUTNINGER SIDEN SIDSTE DL-MØDE DL pkt Der har ikke været truffet skriftlige beslutninger siden sidste møde. Dagsorden til

21 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: 33 DANSK RØDE KORS Bilag: Mailkorrespondance med Lisbeth Ott-Ebbesen c. Dansk Røde Kors, udviklingskonsulent Lisbeth Ott-Ebbesen ønsker at drøfte muligheden for at udbygge samarbejdet med SIND og at styrke det lokale samarbejde. d. Efter gensidig orientering om aktiviteter vedr. bl.a. besøgsvenner i de to organisationer drøftedes positivt muligheder for og perspektiver i at fremme lokalt samarbejde i enkelte byer, hvor SIND og Dansk Røde Kors kan supplere hinanden godt. Enighed om at fortsætte dialog og ideudvikling efter sommerferien. Dansk Røde Kors er forinden velkommen til at kontakte relevante lokalforeninger og aktiviteter i SIND. Dagsorden til

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 31.07.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 31.07.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 31.07.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 101 GODKENDELSE

Læs mere

DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 27.11.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 27.11.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 27.11.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 158 GODKENDELSE

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN 14.09.2013 KL. 11.00 16.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN 14.09.2013 KL. 11.00 16.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN 14.09.2013 KL. 11.00 16.00 STED: SEVERIN KURSUSCENTER SKOVSVINGET 25, 5500 MIDDELFART TLF. 6341 9100 1251 GODKENDELSE

Læs mere

DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 25.09.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 25.09.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 25.09.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 130 GODKENDELSE

Læs mere

DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG KL

DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG KL Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 30.10.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 142 GODKENDELSE

Læs mere

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme G.1.1 Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme for 2015 I henhold til foreningens vedtægter 8, stk. 2, fastsætter den ordinære kongres det årlige kontingent for det næstfølgende regnskabsår

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 21.08.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 21.08.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 21.08.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 116 GODKENDELSE

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN KL SØNDAG DEN KL

DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN KL SØNDAG DEN KL Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN 23.11.2013 KL. 11.00 SØNDAG DEN 24.11.2013 KL. 16.00 STED: COMWELL MIDDELFART KARENSMINDEVEJ 3, 5500 MIDDELFART TLF.

Læs mere

H.B.K. Fitness og Motionscenter

H.B.K. Fitness og Motionscenter Side 1 af 13 H.B.K. Fitness og Motionscenter CVRnr. 35726799 Årsrapport 1. juni 31. december 2014 1. regnskabsår. Årsrapporten er godkendt og fremlagt på foreningens generalforsamling den 28. juli 2015

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV

HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV ÅRSRAPPORT FOR 2011 Resultatopgørelse for perioden 1. Januar - 31. December 2011 Note 2011 Budget Samlede kontingentindtægter: 1 1.893.051

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde

Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde Dato: 28. februar 2015 Tid: Kl. 10 16 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Navneopråb 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Årsregnskab 2013 Mogens Petersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet lykkes til gavn

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN. Årsrapport 2015 SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN

SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN. Årsrapport 2015 SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN Årsrapport 2015 Skole og Forældre, København, Engelstedgade 52, 2100 København Ø CVR.nr. 30966120 1 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN 7. SEPTEMBER 2015

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN 7. SEPTEMBER 2015 Dato: Ref.: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN 7. SEPTEMBER 2015 Tid: 09.00-12.00 Sted: Birk Centerpark Indkaldte: Susanne Østergaard, mødeleder Ulla Blok Kristensen Afbud Tina Boel Bo Christensen

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG KL

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG KL Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 30.01.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 43 GODKENDELSE

Læs mere

Side 1. Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3-4

Side 1. Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3-4 Årsregnskab 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3-4 Resultatopgørelse for året 2016 Side 5 Balance pr. 31. december

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

GODKENDT Dansk Vandrelaug Nr. 1 Referat Dato Økonomiudvalg Side 1.

GODKENDT Dansk Vandrelaug Nr. 1 Referat Dato Økonomiudvalg Side 1. Økonomiudvalg Side 1. Bilag nr. 06-2016-003 Mødested: Kultorvet 7, mødelokalet 1. sal. Tidspunkt: Torsdag den 28. april 2016 kl. 9.00-12.00. Medlemmer: Formand for udvalget Steen Kobberø-Hansen (SKH),

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Side 10: Det samlede resultat i 2008 blev kr. 686.467. De samlede indtægter udgjorde

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1 Referat for KB-møde i DJ kreds 1 6. januar 2009 kl. 16.00 på Gl. Strand Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Per Rehfeldt (PR), Lissen Jacobsen (LJ) og Ulrik Borgermann

Læs mere

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr.

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr. DANSK BJERG- & KLATREKLUB c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st. 2100 København Ø. CVR-nr. 30 12 93 85 NORDKYST REVISION I/S Årsregnskab for 2012 Indhold Resultatopgørelse... Side 4 Balance,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 8-05/08 Dato 21. september 2006 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget 23 4690 Haslev Cvr.nr. 31 54 54 55 Årsrapport 2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet udføres til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Dato: 18.03.2016 Ref.: Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Tid: 09.00 14.00 Sted: Mødelokalet Kredskontoret Birk Centerpark 4 7400 Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet den 10. december 2010:

Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet den 10. december 2010: BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Finn Rudaizky som varslet. Neil Stenbæk Bloem som varslet. Lars Aslan Rasmussen 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. BOR 59/2010 Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet

Læs mere

Migrænikerforbundet. Stamoplysninger. Anne Bulow-Olsen

Migrænikerforbundet. Stamoplysninger. Anne Bulow-Olsen Stamoplysninger Foreningen Migrænikerforbundet Postboks 1 15 261 Rødovre GVR-nummer 3 84 8 28 Bestyrelsesformand Anne Bulow-Olsen Bestyrelse Klaus Andreasen Helle Strømsted Petersen Marianne Niebuhr Alice

Læs mere

1. HALVÅR 2013 - ORGANISATIONEN SAMLET

1. HALVÅR 2013 - ORGANISATIONEN SAMLET 1. HALVÅR 2013 - ORGANISATIONEN SAMLET Ungdom INDTÆGTER 1 Kontingent 384.000 168.520 162.490 6.030 2 Div. tilskud 435.000 220.405 138.378 82.027 3 Projektmidler 250.000 134.257 111.385 22.872 4 Indsamling,

Læs mere

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for Poul Due Jensen's Fond 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 2010 Administrationsomkostninger 1 (9) (4) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 07-05-2007 Mødested: Nørregade 41,1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget, 07-05-2007

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag.

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Referat Til stede: Steen B. Andersen, Hanne

Læs mere

Medlemmerne af PR-udvalget. Landsforeningen og Sophie Pucill, til orientering. 8. januar PR-udvalgets møde den 8.

Medlemmerne af PR-udvalget. Landsforeningen og Sophie Pucill, til orientering. 8. januar PR-udvalgets møde den 8. Medlemmerne af PR-udvalget Landsforeningen og Sophie Pucill, til orientering 8. januar 2009 PR-udvalgets møde den 8. januar 2009 Til stede var: Lennart Karlin (LK), Ingelise Svendsen (IS), Lars Bo Christensen(LBC),

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent

Læs mere

Referat fra møde i Jagthundeudvalget Onsdag den 18. november 2015 kl

Referat fra møde i Jagthundeudvalget Onsdag den 18. november 2015 kl Referat fra møde i Jagthundeudvalget Onsdag den kl. 18.00 22.00 Sted Ejby Hallen Halvej 5 5592 Ejby Mødedeltagere Administrationen Stig Egede Hansen, HB formand for Jagthundeudvalget Kirstein Henriksen,

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

BUDGET 2012 3.202 2 3.341 5.245 5.672 3 1.900. 2.723 Overført fra hensatte midler. 1.253 Andre indtægter inkl. medlemsbutik 22 INDTÆGTER, I ALT

BUDGET 2012 3.202 2 3.341 5.245 5.672 3 1.900. 2.723 Overført fra hensatte midler. 1.253 Andre indtægter inkl. medlemsbutik 22 INDTÆGTER, I ALT Landsmøde 2 PUNKT 3 Regnskab 22-23 De reviderede årsregnskaber for 22 og 23 med bemærkninger er tilgængelige på KFUM og KFUK s hjemmeside: www.kfum-kfuk.dk/menu/om-kfum-og-kfuk/aarsregnskab ALLE TAL I.

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej 25 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2007 2. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat

Bestyrelsesmøde. Referat Bestyrelsesmøde Referat Deltagere: Kenneth Flex, (KF) formand, Lene Diemer, (LD) næstformand Søren Brøndum, (SB) Henrik Søltoft, (HS) Andreas Sørensen, (AS) Per Gut, (PG) Mogens Følsgaard, (MF) Stig Jarnbye,

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden Forside 93 s Dagsorden Møde tirsdag den 8. april 2014, kl. 13.00 Anlægs- og Miljøforvaltningens mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2014

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2014 1 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2014 Note 2014 Budget 2014 (ej revideret) 2013 Tilskud fra DH (Tips og Lotto) 500.001 500.000 500.001 Tilskud fra Socialministeriet, træf 1 66.564 0 82.783

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 2960170 L6 LOLOL ZS.L FRED ERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Årsregnskab 2014. Dansk Sejlunions Generalforsamling 2015

Årsregnskab 2014. Dansk Sejlunions Generalforsamling 2015 Årsregnskab 2014 Dansk Sejlunions Generalforsamling 2015 Årsregnskab 2014 Indhold: Resultatopgørelsen Hvor kommer pengene fra? Hvordan anvendes pengene? Afvigelser i forhold til budget Disponering af resultatet

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Radikale Venstres Landsforbund

Radikale Venstres Landsforbund Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Beretning 4 5 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 8 Ernst & Young P/S - Osvald Helmuths Vej 4 - Postboks 250-2000 Frederiksberg - CVR-nr.

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 2002/2003

RESULTATOPGØRELSE 2002/2003 RESULTATOPGØRELSE 2002/2003 NOTE REALISERET BUDGET BUDGET 1 Tilskud fra DBU 1.397.517 1.470 1.419 2 Turneringsindskud 2.022.865 1.954 2.035 3 Diverse klubydelser 501.673 524 697 4 Børne - og Ungdomsarbejde

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 26. april 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/21 Kursus i rundbordssamtale...

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16

Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16 Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16 Indtægter Foreløbigt regnskab 2014 Budget 2015 - vedtaget af årsmødet 2014 Budget 2015 - revideret af HB 6. dec. 2014 Forslag til årsmødet 2015 Budget

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I U-LANDSFORENINGEN SVALERNE D. 10. OKTOBER 2010

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I U-LANDSFORENINGEN SVALERNE D. 10. OKTOBER 2010 REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I U-LANDSFORENINGEN SVALERNE D. 10. OKTOBER 2010 Til stede: (godkendt på bestyrelsesmødet d. 12. december 2010) Thomas Rugård Poulsen, Kirsten Nielsen, Lone Place, Romilda Wangari,

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 Sømandsforeningen Af 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2014 Sømandsforeningen har igen i 2014

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013 Til stede var: Benny Larsen John Friis Henrik Leth Michael Svendsen Peter Norskov Jens Erik Poulsen Afbud: Henrik Jørgensen Dagsorden:

Læs mere

BORGERRÅDGIVERUDVALGET

BORGERRÅDGIVERUDVALGET INDSTILLING 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. BOR 59/2010 1 2. Meddelelser fra formanden J.nr. BOR 60/2010 2 3. Borgerrådgiverens status J.nr. BOR 61/2010 Mundtlig status Borgerrådgiveren giver løbende

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Note 1-4 Side 6-7

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Note 1-4 Side 6-7 Årsregnskab 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2012 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Budget 2014 FSL Side 1

Budget 2014 FSL Side 1 Budget 2014 FSL Side 1 INDTÆGTER KONTINGENT 10200 Kontingent 46.907.000 45.647.000 44.689.745,00 10201 Afskrevet kontingent 0-146.474,00 Nedsættelse af kont. for ledige 0-206.000 10300 Kredskontingent

Læs mere

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby Generalforsamling Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00 Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A 9400 Nørresundby Indholdsfortegnelse Dagsorden... 3 Indkomne forslag... 4 a. Debat om frivillighed og klubbens

Læs mere

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere