DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG KL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00"

Transkript

1 Landsforeningen SIND DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG KL STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, VANLØSE TLF FAX GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT SAGER TIL BEHANDLING 81 BUDGETSTATUS 82 FORSIKRING 83 FLYTNING 84 LANDSDÆKKENDE TELEFONRÅDGIVNING / BISIDDERORDNING 85 UDVALGNES KOMMISSORIER 86 HB-MØDET DEN NYT FRA UDVALGENE 88 TILBUD OM MØDER OG KONFERENCER 89 SAGER FREMTVUNGET AF UDVIKLINGEN 90 DIVERSE EFTERRETNINGSSAGER OG EVENTUELT 91 SKRIFTLIGE BESLUTNINGER SIDEN SIDSTE DL-MØDE 92 DANSK RØDE KORS, SAMARBEJDE Dagsorden til

2 Landsforeningen SIND Dagsordenens punkter udarbejdes efter følgende retningslinjer: a. Identifikation af punktet, journal nr. Stikordsoverskrift Kort beskrivelse Fortegnelse over bilagsmateriale b. Tidligere DL/FU/HB behandling af sagen med henvisning til tidligere dagsordenspunkt (hvis flere end 5 henvisninger anføres kun for det seneste år) c. Sagsfremstilling d. DL s indstilling/vedtagelse e. Sekretariatets evt. efterfølgende bemærkninger f. HB s vedtagelse. DL-dagsorden (åben + evt. lukket, inkl. bilag) sendes senest 7 dage før mødet til DL s medlemmer. Åben + evt. lukket DL-dagsorden inkl. vedtagelser sendes senest 10 dage efter mødet til DL s medlemmer. Åben DL-dagsorden inkl. vedtagelser sendes senest 10 dage efter mødet til øvrige HB-medlemmer og kreds- og lokalforeningsformænd og udvalgsformænd. Dagsordensbilag omdelt på mødet sendes til fraværende DL-medlemmer. Lukkede dagsordener og oplysninger i disse skal behandles fortroligt. Lukkede dagsordener indeholder købs/salgstilbud og sager, der berører personers private eller privatøkonomiske forhold samt sager, der bør være fortrolige i forhold til andre organisationer m.v. Dagsorden til

3 Landsforeningen SIND Mødedeltagere: Sekretariat: Knud Kristensen, Ingelise Svendsen. (Afbud: Kristian Bennedsen) Henrik Harring Jørgensen (referent), Birgit Strøbech a. DL pkt Jnr.: GODKENDELSE AF DAGSORDEN d. Dagsorden udvidet med syv emner vedr. pkt. 87, 88, 89 og 90, der fremgår af de følgende sider. Dagsorden til

4 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: BUDGETSTATUS Bilag: 1. Budgetstatus 31. marts Medlemsstatistik 31. marts 2013 c. RESULTATOPGØRELSE Resultatet ultimo marts viser et underskud på kr., hvilket er kr. mindre end budgetteret. Både indtægter og udgifter har i perioden været mindre end forventet. Indtægter: Indtægterne udgør kr. og er kr. mindre end forventet. Kontingentindtægterne udgør kr. og er kr. mindre end budgetteret. Antallet af medlemmer ultimo marts var 5.376, heraf var 642 medlemmer i restance. Medio april er 532 restanter slettet. Tilgangen af nye medlemmer var i første kvartal 227, og 97 medlemmer er blevet udmeldt. På nuværende tidspunkt (17/4-13) er a conto udmelding 2013 fra Socialministeriets tips/lottopulje er ikke modtaget. DH har deltaget i et orienterende møde hos Danske Spil vedrørende udviklingen på virksomhedens spilleaktiviteter. Danske Spil har i 2012 haft en pæn fremgang på sportspillende, medens udviklingen på monopolområdet hvorfra vi henter vort tilskud har vist tilbagegang i For 2012 og 2013 er det politisk fastsat, at tilskuddet pr år ligger i niveau 1,8 mia. kr. Handicapområdet modtager omkring 5 % heraf. Dermed modtager handicapområdet omkring 86 mio. kr. i begge år. Vi kan således ikke påregne en efterbetaling for 2012, men tilskuddet i 2013 bør ligge på niveau med tilskud i Tilskuddet for 2013 ligger altså fast, men det gør tilskuddet for 2014 ikke. Hvis tilskud alene skal baseres på overskud fra monopolspillene i Danske Spil, så vil tilskuddet helt klart falde fra det nuværende niveau til noget lavere. DH har derfor taget initiativ til at samle den forhandlingsgruppe blandt de store modtagergrupper, som lykkedes med at få de politiske aftaler i stand vedr og Gruppen omfatter ud over DH: DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd), DGI (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger) og DIF (Dansk Idrætsforbund). Arv/gaver udgør kr. og er kr. mindre end budgetteret. Vi har ikke modtaget meddelelse om nye arvesager, der er således kun en uafsluttet arvesag, som forventes at udgøre ca kr. Ultimo marts var antallet af gavegivere 22. Dagsorden til

5 Landsforeningen SIND Udgifter: Udgifter før finansielle poster udgør kr. I forhold til budget har vi i perioden haft et mindre forbrug på kr. Lønudgifterne udgør kr. Lønningerne reguleres i år med 0,8%, hvilket er 2,2% mindre end forventet. Møde- og udvalgsudgifter udgør kr. og forbruget er 33 t. kr. mindre end forventet. Hovedbestyrelsen har afholdt et møde, og DL har afholdt 2 møder. Udvalgene PRU, AKU og PU har afholdt møder i første kvartal. Administrationsomkostningerne udgør kr. Udgifter til SIND bladet udgør kr. I perioden har der været en bladudgivelse. Fra Bladpuljen har SIND modtaget distributionstilskud på kr. Ultimo 2012 indgik SIND ny aftale med trykkeriet KLS, hvilket betyder en besparelse på knap kr. pr. udgivelse. Udgifter til oplysende arbejde beløber sig til kr. Forbruget er kr. mindre end forventet. Lønandele for sekretariatets rådgivning m.v. og kommunikationsrådgiverens arbejde med oplysende arbejde udgør henholdsvis kr. og kr. GoCard er blevet layoutet og trykt. Aktiviteter udgør kr., og forbruget er kr. mindre end budgetteret. Mindre forbruget skyldes bl.a. at organisationskonsulenten ikke er ansat. Udgifterne til den landsdækkende rådgivning udgør kr. og dækker bl.a. tilskud til rådgivningerne i Odense, Hillerød og København samt serviceaftale og abonnement på telefonanlæggene. Presseudgifterne dækker Meltwater News 2013 og 5% af lønudgiften til kommunikationschefen. Primo marts blev der afholdt grundkursus for rådgivere og bisiddere. 41 frivillige og ansatte deltog i kurset. Kurset er delvist dækket af uddannelsespuljen. De øvrige foreningsudgifter udgør kr. og dækker kontingentandele til regioner, kredse og lokalafdelinger. De finansielle poster udgør kr. BALANCE 31. MARTS 2013 Balancesummen er 20,7 mio. kr. Aktiver: Anlægsaktiver udgør 4,9 mio. kr., hvoraf 4,7 mio. kr. er bundne legater/værdipapirer. Dagsorden til

6 Landsforeningen SIND Omsætningsaktiver udgør 15,9 mio. kr. heraf udgør 14,7 mio. kr. værdipapirbeholdning, 0,3 mio. kr. tilgodehavender og 0,8 mio. kr. likvide midler. Passiver: Egenkapitalen udgør 12,3 mio. kr., hensættelser 5,8 mio. kr. og kortfristet gæld 2,5 mio. kr. ESTIMAT 2013 Kolonnen viser et overslag over, hvordan sekretariatet skønner årsresultatet vil blive. Tallene er naturligvis behæftet med en betydelig usikkerhed, fordi der ikke kan tages højde for pludselige ændringer. Som nævnt kender vi ikke på nuværende tidspunkt årets tips/lotto a conto udmelding. Vore forventninger er, at tips/lottomidlerne vil udgøre ca. 3,5 mio. kr. Den uafsluttede arvesag forventes at udgøre 50 t. kr., og vi har på nuværende tidspunkt ikke kendskab til nye arvesager, og skulle vi være heldige at modtage nye arvesager, må vi regne med ekspeditionstider på ½ til 1 år. Vi forventer, at indtægter fra arv, legater, gave m.v. vil udgøre ca. 370 t. kr., hvilket er 2,1 mio. kr. mindre end budgetteret. Beholdningen af værdipapirer er ikke reguleret. Også denne post kan der imidlertid ske en udvikling i resten af året. Udgifterne forventes at udgøre 5,5 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til budget. Regulering af lønnen er 2,2 % mindre end forventet. Udgifter til bladet forventes at blive 52 t. kr. mindre (besparelse på trykning af bladet). Vi forventer, at udgifter til Aktiviteter vil udgøre 1 mio. kr. Medlemskonference vil blive dækket af hensættelsen fra Jascha Fonden, grundkursus for bisiddere og rådgivere dækkes delvist af Uddannelsespuljen, telefongodtgørelse til bisiddere dækkes af PUF-puljen, og vi forventer ikke at SIND Ungdom har behov for tilskud fra landsforeningen, da SIND Ungdom har eksterne bevillinger bl.a. satspuljemidler. Som nævnt er estimatet særdeles usikkert, men hvis forudsætningerne holder, vil årsregnskabet vise et underskud på 1,2 mio. kr. Budgetstatus indstilles til DLs godkendelse. d. DL tog budgetstatus til efterretning, herunder estimatet med et forventet underskud. Grundet ændrede forventninger til kommende indtægter fra tips- og lotto ventes underskuddet dog at blive 200 t. kr. mindre: 1,0 og ikke 1,2 mio. kr. Dagsorden til

7 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: 19-3 FORSIKRING Bilag: 1. Codan Forsikring: Tilbud kriminalitetsforsikring og bestyrelsesansvarsforsikring (endnu ikke modtaget. Eftersendes forhåbentlig) 2. Codan Forsikring forsikringsoversigt 3. Danske Forsikring: Tilbud netbank forsikring, bestyrelsesansvarsforsikring og ansvars- og erhvervsforsikring 4. Oversigt priser c. DL har tidligere anmodet sekretariatet om at undersøge priser på bestyrelsesansvarsforsikring for henholdsvis DL/HB og kredse/lokalafdelinger, og sekretariatet har tidligere gjort opmærksom på, at SIND bør have en Netbank forsikring, da pengeinstitutter ikke dækker hacking af virksomheders netbank konto. SIND har kontaktet vort nuværende forsikringsselskab Codan Forsikring samt forsikringsselskabet Danske Forsikring. Danske Forsikring har ved samme lejlighed ud over tilbud på bestyrelsesansvarsforsikring/netbank forsikring givet tilbud på vore øvrige forsikringer. Kriminalitetsforsikring/netbank forsikring Codan Forsikring tilbyder en kriminalitetsforsikring som ud over hacking bl.a. dækker ansattes berigelsesforbrydelser og computerkriminalitet. Danske Forsikrings tilbud dækker kun hacking af netbank konti. Prisforskellen er derfor relativ stor. Codan Forsikring koster kr. årligt, og Danske Forsikrings pris er 830 kr. årligt. Bestyrelsesansvarsforsikring Codan Forsikring (afventer tilbud). Danske Forsikrings tilbud på bestyrelsesansvarsforsikring dækker enten DL/HB alene eller både DL/HB og kredse og lokalafdelinger. Der er givet tilbud på dækningssummer fra 1 mio. kr. til 10 mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed og i alt pr. år. Ansvarsforsikring, Kombi Erhverv, kollektiv ulykkesforsikring Hos Codan Forsikring har vi tegnet 3 forsikringer. Ansvarsforsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting. Kombi Erhverv dækker lovpligtig arbejdsskadeforsikring, løsøre, retshjælp og driftstab. Kollektive ulykkesforsikring er en arbejdsskadeforsikring for de frivillige. Dagsorden til

8 Landsforeningen SIND Danske Forsikrings tilbud er en forsikring som dækker både ansvar, lovpligtig arbejdsskadeforsikring, løsøre, retshjælp og driftstab. Ved skift til Danske Forsikring er besparelsen ca kr. Danske Forsikring kan ikke give et tilbud der matcher Codans Ulykkesforsikringen for de frivillige, og anbefaler at SIND beholder denne forsikring hos Codan Forsikring. Det må dog forventes, at Codan Forsikring vil opsige ulykkesforsikringen, hvis vi flytter de øvrige forsikringer til Danske Forsikring. DL anmodes om at drøfte SINDs forsikringer. d. DL vurderede de fremsendte tilbud og fandt, der på nogle punkter dels manglede informationer fra selskaberne, dels var potentiale for bedre aftaler. Sekretariatet indhenter derfor yderligere oplysninger og får uddybet de afgivne tilbud, hvorefter forsikringer drøftes på ny af DL. Dagsorden til

9 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: 21-1 FLYTNING Bilag: 1. Beregning fra DH 2. Modeller og priser i mødecentret i Handicaporganisationernes Hus 3. Allehånde Kantine: Priser ved mødebestillinger 4. Beregning DH Huset 5. Tilbud på indfrielse af leasingaftale c. DH HUSET Den 12. december 2012 var der officiel åbning af DH Huset. I alt har 17 handicap- og 6 almennyttige organisationer fået til huse i Danmarks ja faktisk verdens første kontorhus, som er tilgængeligt for alle mennesker med handicap. KK, IS og sekretariatets medarbejdere har i løbet af marts og april 2013 været på rundvisning i DH Huset. DH Ejendom DH Ejendom varetager alene udlejningen og driften af bygningen. Huslejen inkluderer leje af kontor- og mødelokaler, motionsrum, møbler, forsikring af ejendom og møbler, rengøring og vinduespolering, alarmer, udvendig vedligeholdelse, vedligehold af udearealer herunder snerydning, skatter og afgifter. De nuværende lejere har ved indgåelse af lejemålet bundet sig for en 10 årig periode. SINDs bindingsperiode vil i givet fald udløbe samtidig med de nuværende lejers. Huslejen reguleres 1 gang årligt med 3 %. Depositum er 3 måneders leje. HH drift Driftsorganisationen, HH Drift, varetager driften af en række funktioner, der ligger ud over den egentlige ejendomsdrift. Alle lejere i huset er forpligtet til at være medlem af HH drift. HH Drift har en bestyrelse, der er valgt blandt husets lejere. Omkostningerne til HH drift er pt. ca kr. pr. arbejdsplads om året. Driften i HH drift inkluderer reception, kopi/print (gennemsnitlig forbrug), postomdeling/- indsamling og frankering, håndtering af større kopijob og forsendelser, håndtering af pakker til og fra huset, IT support, Internet og netværk i huset, viceværtfunktioner, kaffe herunder betjening og leje af automater, oprydning i kantine efter frokost, oprydning i kaffeøer, produktion af lyd og punktskrift, fælles telefonisystem, fælles mødebookingsystem. En gang årligt udarbejdes en opgørelse over husets driftsomkostninger, og organisationerne vil herefter modtage refusion eller efterbetaling. SIND skal selv betale for porto, abonnement pr. telefon vi råder over, indkøb af Dagsorden til

10 Landsforeningen SIND telefoner til medarbejdere og computere til eget brug. LEJEMÅL: DH har fremsendt beregning på 4 scenarier. Da vi har brug for minimum 7 arbejdspladser, vil kun scenarie 2, 3 og 4 være interessante for os. Scenarie 2: 7 arbejdsplader i åbent kontor på 3. sal Årlig besparelse kr. Scenarie 3: 1 enkeltpersoners chefkontor, 1 enkeltpersoners kontor, 2 personers kontor og 4 pladser i åbent kontor på 1. sal (8 arbejdspladser) Årlig besparelse kr. Scenarie 4: 1 enkeltpersoners chefkontor, 2 enkeltpersoners kontor og 4 pladser i åbent kontor på 1. sal (7 arbejdspladser) Årlig besparelse kr. Øvrige bemærkninger: Arkivplads: Der er mulighed for at leje arkivplads. Prisen er 530 kr. pr. 5 løbende hyldemeter. Sekretariatets skøn er, at vi har behov for ca. 220 m. Endelig beregning af arkivplads skal foretages af DH. Møder: Ved afholdelse af møder i DH-huset betales et mødebetjeningsgebyr for opstilling, kaffe/te og servicemedarbejdere samt forplejning fra kantinen i huset. Maximalt antal mødedeltagere er ca Ved opstillingen med skoleborde kan der maximalt være 70 deltagere. Eksempel på møder: HB møder afholdes i DH huset - årlig besparelse til forplejning/mødebetjening ca kr. Medlemskonference (2 dage) deltagere - besparelse til forplejning/mødebetjening ca kr. Kursus 40 deltagere (2 dage) besparelse til forplejning/mødebetjening ca kr. Kredse/lokalafdelinger o. lign. med direkte tilknytning til SIND har også mulighed for at benytte mødefaciliteterne. Flytning m.v.: Der er 6 måneders opsigelse i vort nuværende lejemål, og den sidste del af opsigelsesperioden skal bruges til istandsættelse. Vi forventer, at istandsættelsen beløber sig til ca kr. Vort depositum udgør kr. Dagsorden til

11 Landsforeningen SIND Selve flytningen forventes at koste ca kr. Vi skal ikke flytte møbler m.v., men kun materialer, mapper, edb-udstyr og mindre inventar (billeder, keramik m.v.). Nogle af vore møbler er bedst egnet til udsmidning, men der kan være kontorstole, reoler, terrassemøbler, hæve/sænke skriveborde, som evt. kan sælges eller gives væk til SIND aktiviteter. Omkostninger til oprydning og bortskaffelse af inventar m.v. må forventes at udgøre ca kr. SINDs kopimaskiner er leaset. Leasingperioden løber frem til Vi har modtaget tilbud på indfrielse af leasingaftalen pr Prisen inkl. transport af kopimaskiner udgør kr. Telefonanlæg landsdækkende rådgivning SIND vil blive tilkoblet DH husets telefonanlæg. Om de landsdækkende rådgivninger også kan kobles på DH husets anlæg, eller om vi skal beholde telefonanlægget, der styrer linjerne til de landsdækkende rådgivninger er uvist. Vi kan eventuelt spørge Morten Lind, om han vil undersøge hvordan vi løser dette. Økonomi- og medlemssystem DH har sammen med 9 organisationer indgået aftale med Navision (regnskabssystem) og Capto (medlemssystem). Såfremt vi flytter til DH huset, kan vi blive koblet på systemerne. Sekretariatet Sekretariatet har i periode ansatte i jobtræning. I disse periode har vi brug for leje af en arbejdsplads. Der vil være behov for minimum et enkeltmandskontor af hensyn til ansat i fleksjob (skånehensyn). DL anmodes om at drøfte en eventuel flytning til DH Huset. d. DL hæftede sig positivt ved muligheden for besparelse på huslejen og for synergi og samarbejde med de øvrige organisationer i DH Huset. Dog matchede det tilbudte antal kvm. ikke umiddelbart sekretariatets behov. Sekretariatet konkretiserer, hvor meget plads der optimalt er brug for, hvorefter sagen drøftes med DH og behandles på ny i DL. Dagsorden til

12 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: LANDSDÆKKENDE TELEFONRÅDGIVNING / BISIDDERORDNING c. På DLs møde den 27. februar 2013 (pkt. 61) anmodede DL rådgivningslederne fra de 4 rådgivninger, som indgår i den landsdækkende telefonrådgivning, om forslag til, hvordan et refusionssystem for transportudgifter for bisidderne kunne tilrettelægges. Samtidig anmodede DL rådgivningslederne om at udarbejde et oplæg til en pjece om bisidderordningen, samt et oplæg om, hvordan bisiddernes supervision kan indpasses med rådgivernes. Disse spørgsmål blev drøftet af rådgivningslederne på et møde den 15. marts 2013, og tilbagemeldingen var, at rådgivningslederne var enige med DL i, at rådgivning og bisidderfunktion skal høre tæt sammen. Som det er nu, hører bisidderne under den kreds, hvor de er udpeget, men der er ikke noget til hinder for, at den landsdækkende telefonrådgivning som aktivitet kan udvides til at omfatte bisidderne, således at disse forankres under de 4 rådgivninger som udgør den landsdækkende telefonrådgivning. Ved rekruttering af bisidderne bør kredsene (lokalafdelingerne) fortsat indstille egnede kandidater eller høres om ansøgere, fordi man så kan fokusere på kandidater, som ud fra det lokale kendskab må antages at kunne varetage bisidderopgaven. Rådgivningslederne påpegede, at der er meget vigtigt, at bisidderne (ligesom rådgiverne) får supervision og faglig opbakning. Det var også holdningen, at bisidderne bør kunne få refunderet udgifter til transport efter SINDs almindelige regler for transportgodtgørelse til tillidsfolk. Med et stigende antal bisiddere til rådighed, kan lang transport formentlig minimeres. Det er en vanskelig (men nødvendig) opgave at kunne ophæve samarbejdet med bisiddere, som ikke magter opgaven. Det blev også drøftet, om SIND kan samarbejde med andre foreningers bisidderkorps, og holdningen var, at samarbejde altid er en fordel. Rådgivningslederne har tidligere vurderet, at der vil være udgifter i omegnen af kr. til supervision og årlige kurser til bisiddere og rådgivere samt ½ årsværk i et år til at starte projektet op. Det er vanskeligt at skønne, hvilken udgift der vil være forbundet med generel refusion af bisiddernes transportudgifter, men den samlede udgift vil under alle omstændigheder blive så stor, at det næppe er en realistisk mulighed uden ekstern finansiering. Dagsorden til

13 Landsforeningen SIND På DL-mødet den , pkt. 74, blev det besluttet, at problemstillingerne fortjener en grundigere drøftelse. DL har behov for en helt konkret model og et budget for integreringen af bisidderne i den landsdækkende telefonrådgivning. Punktet sættes derfor på dagsordenen igen til en fornyet drøftelse i DL. d. DL vedtog at fortsætte drøftelsen, når der foreligger et konkret forslag fra rådgivningslederne til opbygning af og budget for integration af SIND-bisidderne i den landsdækkende telefonrådgivning. Dagsorden til

14 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: 6-1 UDVALGENES KOMMISSORIER Bilag: Forslag til kommissorium for Pårørendeudvalget c. Til godkendelse på det kommende HB-møde har Pårørendeudvalget fremsendt forslag til kommissorium. DL anmodes om at drøfte dette med henblik på en indstilling til HB. d. DL indstiller pårørendeudvalgets kommissorium til vedtagelse i HB. Dagsorden til

15 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: HB-MØDET DEN c. Til HB-mødet den er der følgende punkter til behandling: 1. Orientering fra Daglig Ledelse 2. Budgetstatus 3. Forsikring 4. Flytning 5. Evt. Landsdækkende telefonrådgivning / bisidderordning 6. Udvalgenes kommissorier 7. Diverse efterretningssager og eventuelt 8. Sager fremtvunget af udviklingen. Det er ikke en tung dagsorden, og DL anmodes derfor om at drøfte eventuelle yderligere sager til behandling. d. DL vedtog at slette punkt 3, 4 og 5 forsikring, flytning og telefonrådgivning / bisidderordning. I stedet drøftes Regeringens Psykiatriudvalg. Til dette tema på HBmødet inviteres eksterne gæster. Dagsorden til

16 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: 6-1 NYT FRA UDVALGENE c. 1. Referat af møde i Aktivitets- og Kursusudvalget den er udsendt pr. mail. 2. Referat af møde i Pårørendeudvalget den er udsendt pr. mail. d. DL tog desuden referat fra AKUs møde den 4. maj til efterretning. DL vedtog i øvrigt, at bilag fra udvalgsmøder ikke medtages i de referater, der er tilgængelige på hjemmesiden. Det skal fremgå af hjemmesiden, at de offentliggjorte referater er uden bilag. Dagsorden til

17 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: 013 TILBUD OM MØDER OG KONFERENCER Bilag: 1. Oversigt over mødedeltagelse 2. Program fra Lægemiddelindustriforeningen 3. Program fra Jurainformation c. 1. Lægemiddelindustriforeningen inviterer til konferencen: Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser? Konferencen finder sted i København tirsdag den Tilmeldingsfrist: Deltagelse er gratis. 2. Jurainformation inviterer til 18. socialretlige konference: Reformer om overførselsindkomster og sagsbehandling. Konferencen finder sted på Nyborg Strand. Tilmeldingsfrist: Inden 1. juli 2013 Deltagerpris: kr. 3 Der er drøftelser med Dansk Metal om eventuelt at afholde et fælles arrangement på Folkemødet. Emnet er mænds psykiske sundhed. d. Ad 1, Lægemiddelindustriforeningen: SIND er repræsenteret, da KK holder oplæg. Ad 2, Jurainformation: SIND deltager ikke i konferencen. Ad 3, Folkemødet: KK stiller gerne op til panelet, hvilket SINDs repræsentant i samarbejdet, Lars Christensen, orienteres om. Dagsorden til

18 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: SAGER FREMTVUNGET AF UDVIKLINGEN 1. Henvendelse fra Huset Zornig, der ønsker SINDs deltagelse i kampagne, der skal fremme, at socialt udsatte stemmer ved kommunalvalget. 2. Henvendelse fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, invitation til faglig følgegruppe for projekt Sikker Psykiatri. Første møde den 12. juni. d. Ad 1, Huset Zornig: DL var positiv overfor ideen bag kampagnen. Hvis det bliver relevant i den videre dialog, bidrager SIND gerne med ideer. Primært af ressourcemæssige årsager ønsker SIND dog at fokusere den lokale indsats på landsforeningens egen kampagne op til valget. Ad 2, Dansk Selskab for Patientsikkerhed: IS deltager på vegne af SIND, sekretariatet tilmelder hende.. Dagsorden til

19 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: DIVERSE EFTERRETNINGSSAGER OG EVENTUELT c. 1. Sekretariatet har bevilget overflytning af Olaffa Christensen fra Køge Bugt Lokalforening til Roskilde-Lejre Lokalforening under hensyn til, at Olaffa Christensen indgår i bestyrelsen i Roskilde-Lejre. 2. Ny lokalforening, SIND Sønderborg, er stiftet. 3. Medlemmer fra Fakse Kommune er overført til SIND Roskilde. 4. SIND Gladsaxe/Lyngby har fremsendt nye vedtægter. 5. Ændringer på SINDs hjemmeside, når ny struktur træder i kraft. 6. Ansættelse af ny sekretariatschef samt af organisationskonsulent. d. Ad 1, 2 og 3: Taget til efterretning af DL Ad 4: Vedtægter, modtaget kort før mødet, drøftes på næste møde i DL. Ad 5: Når SINDs nye struktur træder i kraft, skal hjemmesiden ændres. Målet er, at hjemmesiden samtidig moderniseres, ikke mindst CMS-systemet, så det bl.a. bliver mere enkelt for SINDs lokale regioner, foreninger og aktiviteter at publicere indhold. Dog vil en modernisering af hele hjemmesiden med afsæt i både nye og eksisterende tekster lægge beslag på mange ressourcer i sekretariatet. HHJ udarbejder kravspecifikation for ny hjemmeside og indhenter tilbud fra flere leverandører. Tilbud vil også omfatte overførsel af indhold fra gammelt til nyt CMS-system. Ad 6: DL konstaterede med tilfredshed, at der har været stor interesse blandt mange kvalificerede kandidater for at søge de opslåede stillinger som henholdsvis sekretariatschef og organisationskonsulent. Samtalerunden vedr. sekretariatschef er nu afsluttet, og der er indledt konkrete ansættelsesforhandlinger med en af kandidaterne. Samtaler med ansøgere til stillingen som organisationskonsulent gennemføres de kommende uger. Dagsorden til

20 Landsforeningen SIND a. DL Jnr.: SKRIFTLIGE BESLUTNINGER SIDEN SIDSTE DL-MØDE DL pkt Der har ikke været truffet skriftlige beslutninger siden sidste møde. Dagsorden til

21 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: 33 DANSK RØDE KORS Bilag: Mailkorrespondance med Lisbeth Ott-Ebbesen c. Dansk Røde Kors, udviklingskonsulent Lisbeth Ott-Ebbesen ønsker at drøfte muligheden for at udbygge samarbejdet med SIND og at styrke det lokale samarbejde. d. Efter gensidig orientering om aktiviteter vedr. bl.a. besøgsvenner i de to organisationer drøftedes positivt muligheder for og perspektiver i at fremme lokalt samarbejde i enkelte byer, hvor SIND og Dansk Røde Kors kan supplere hinanden godt. Enighed om at fortsætte dialog og ideudvikling efter sommerferien. Dansk Røde Kors er forinden velkommen til at kontakte relevante lokalforeninger og aktiviteter i SIND. Dagsorden til

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 31.07.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 31.07.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 31.07.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 101 GODKENDELSE

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN 14.09.2013 KL. 11.00 16.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN 14.09.2013 KL. 11.00 16.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN 14.09.2013 KL. 11.00 16.00 STED: SEVERIN KURSUSCENTER SKOVSVINGET 25, 5500 MIDDELFART TLF. 6341 9100 1251 GODKENDELSE

Læs mere

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme G.1.1 Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme for 2015 I henhold til foreningens vedtægter 8, stk. 2, fastsætter den ordinære kongres det årlige kontingent for det næstfølgende regnskabsår

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 16. september 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Malene, Justin, Niels, Maria og Karina (referent) Afbud: Marie Dagsorden 1. Godkendelse af

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 2960170 L6 LOLOL ZS.L FRED ERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Budget 2014. 783.733 1.349.500 0 ELM Sekretariat i alt. 891.500

Budget 2014. 783.733 1.349.500 0 ELM Sekretariat i alt. 891.500 Budget 2014 Note Regnskab Budget Rev budg. Budget 2012 2013 2014 ELM Sekretariat 2014 3.066.760 2.774.200 0 1 Indsamlinger, gaver og tilskud. 2.940.700 90.560 115.000 0 2 Øvrige indtægter. 20.000-1.512.513-1.034.700

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Naturvejlederforeningen i Danmark c/o Kasserer Tomas B. Kolind Vilstrup Bøgedalsvej 30 8680 Ry. CVR-nr. 17 42 33 71. Årsrapport 01.01.2014-31.12.

Naturvejlederforeningen i Danmark c/o Kasserer Tomas B. Kolind Vilstrup Bøgedalsvej 30 8680 Ry. CVR-nr. 17 42 33 71. Årsrapport 01.01.2014-31.12. Naturvejlederforeningen i Danmark c/o Kasserer Tomas B. Kolind Vilstrup Bøgedalsvej 30 8680 Ry CVR-nr. 17 42 33 71 Årsrapport 01.01.2014-31.12.2014 Revision Faaborg Registreret Revisionsanpartsselskab

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Som bilag vedlægges endvidere oversigt over arrangementer i BL s kreds 2.

Som bilag vedlægges endvidere oversigt over arrangementer i BL s kreds 2. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Lisbeth Blom, Annette Sørensen, Richard D. Jensen og Henriette Larsen L = lukket dagsordenspunkt,

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Resultatopgørelse for året Resultat Budget Resultat 2009 tkr. tkr. tkr. Indtægter Note Driftsbevillinger m.v. 1 2.351 2.094 2.093 Tilskud, SATS-tilskud 2 9.000 8.800 10.288 Tilskud, private 3 781 73 Gaver

Læs mere

Borup Fitness Årsregnskab 2014

Borup Fitness Årsregnskab 2014 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 3 Erklæring om revision afgivet at foreningens interne revisorer 3 Resultatopgørelse

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 09-2014 Dato: Mandag den 15. december 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Noter til regnskab 2014.

Noter til regnskab 2014. Noter til regnskab 2014. 1 Renter ekstraordinære store pga mgl frikøbsafregning med kommunen 2 Pga mange nye TR og sygemelding var der kun 3 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253 Landsmøde 21 PUNKT 6.2 Budgetforslag 2-216 ALLE TAL I 1. KR. 213 21 2 A 216 A 2 B 216 B INDTÆGTER 1 Organisationsbidrag 3. 3.363 3.8 3.8 2.1 2.923 2 Offentlige og andre tilskud.672.7.37.667.37.667 3 Indsamlede

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

REGNSKAB OG BUDGET XXXXXXXXXXXXX

REGNSKAB OG BUDGET XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX REGNSKAB OG BUDGET RESULTATSAMMENDRAG 2007-2010 BUDGETSAMMENDRAG 2011-2014 BILAG: ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2008 ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2010 en del af løsningen HK Kommunal KONGRES 2012

Læs mere

Indre Mission fik i 2011 et overskud på 3,6 mio. Overskuddet skyldes alene at der i

Indre Mission fik i 2011 et overskud på 3,6 mio. Overskuddet skyldes alene at der i Indre Missions regnskab 2011 Driften skal i balance Det er uholdbart, at IM's regnskab bliver ved med at vise underskud Af Erik Ramballe Hansen Indre Mission fik i 2011 et overskud på 3,6 mio. Overskuddet

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

MODELFLYVNING DANMARK ÅRSREGNSKAB 01-01-2009 31-12-2009

MODELFLYVNING DANMARK ÅRSREGNSKAB 01-01-2009 31-12-2009 MODELFLYVNING DANMARK ÅRSREGNSKAB 01-01-2009 31-12-2009 Budget Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2009 2009 2008 2007 2006 INDTÆGTER Kontingent 1.785 1.794.278 1.765.250 1.724.600 1.717.150 Salg af tegninger

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Budget 2014 FSL Side 1

Budget 2014 FSL Side 1 Budget 2014 FSL Side 1 INDTÆGTER KONTINGENT 10200 Kontingent 46.907.000 45.647.000 44.689.745,00 10201 Afskrevet kontingent 0-146.474,00 Nedsættelse af kont. for ledige 0-206.000 10300 Kredskontingent

Læs mere

Noter til regnskab 2013.

Noter til regnskab 2013. Noter til regnskab 2013. 1 En deltager færre på St. kursus på Fr.dal. Den ene kredskonference var kun på en dag og egne omgivelser Den anden konference afholdt i lånt hus. (Dette kan ikke vides på forhånd)

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

361.780 891.500 1.200.400 ELM Sekretariat i alt. 1.107.100

361.780 891.500 1.200.400 ELM Sekretariat i alt. 1.107.100 Budget 2015 Note Regnskab Budget Rev budg. Budget 2013 2014 2014 ELM Sekretariat 2015 2.786.231 2.940.700 3.300.000 1 Indsamlinger, gaver og tilskud. 3.000.000 24.066 20.000 20.000 2 Øvrige indtægter.

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16

Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16 Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16 Indtægter Foreløbigt regnskab 2014 Budget 2015 - vedtaget af årsmødet 2014 Budget 2015 - revideret af HB 6. dec. 2014 Forslag til årsmødet 2015 Budget

Læs mere

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009 Menighed nr. 52 By Roskilde Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde den 3. marts 2009 Til Bispekontoret Gl. Kongevej 15 1610 København V Vedlagt fremsendes: resultatopgørelse og budget for

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2002 30. september 2003 Balance pr. 30. september 2003 (6. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012 k f u mt SOCIALE ARBEJDE MO DTAGET 0 1 JAN. 2013 STRUER KOMMUNE Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012 Balance pr. 31/12 2012 Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 3 3. Status på LF... 5 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil. Bestyrelsen 17. april 2013 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. april 2013 Mødedato / sted: 9. april 2013 / Holtvej 18c, Græsted kl. 15-19:00 Mødedeltagere: Flemming Møller (FM) Mogens Pedersen (MP) Bo Jul

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk.

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk. REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 2014 REFERAT Den 17. juni 2014 Tidspunkt : 17. juni Kl. 11-16.30. Sted : Peter Bangs Vej 30 Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet Fraværende/Afbud : Afbud meldes

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Tennisklubben Ryvang. Årsrapport 2014. (32. regnskabsår)

Tennisklubben Ryvang. Årsrapport 2014. (32. regnskabsår) Tennisklubben Ryvang Årsrapport 2014 (32. regnskabsår) Indhold Påtegninger og erklæring... 3 Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning... 5 Foreningsoplysninger... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Nordea CVR-nr. 10 51

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere