DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG KL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00"

Transkript

1 Landsforeningen SIND DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG KL STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, VANLØSE TLF FAX GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT SAGER TIL BEHANDLING 81 BUDGETSTATUS 82 FORSIKRING 83 FLYTNING 84 LANDSDÆKKENDE TELEFONRÅDGIVNING / BISIDDERORDNING 85 UDVALGNES KOMMISSORIER 86 HB-MØDET DEN NYT FRA UDVALGENE 88 TILBUD OM MØDER OG KONFERENCER 89 SAGER FREMTVUNGET AF UDVIKLINGEN 90 DIVERSE EFTERRETNINGSSAGER OG EVENTUELT 91 SKRIFTLIGE BESLUTNINGER SIDEN SIDSTE DL-MØDE 92 DANSK RØDE KORS, SAMARBEJDE Dagsorden til

2 Landsforeningen SIND Dagsordenens punkter udarbejdes efter følgende retningslinjer: a. Identifikation af punktet, journal nr. Stikordsoverskrift Kort beskrivelse Fortegnelse over bilagsmateriale b. Tidligere DL/FU/HB behandling af sagen med henvisning til tidligere dagsordenspunkt (hvis flere end 5 henvisninger anføres kun for det seneste år) c. Sagsfremstilling d. DL s indstilling/vedtagelse e. Sekretariatets evt. efterfølgende bemærkninger f. HB s vedtagelse. DL-dagsorden (åben + evt. lukket, inkl. bilag) sendes senest 7 dage før mødet til DL s medlemmer. Åben + evt. lukket DL-dagsorden inkl. vedtagelser sendes senest 10 dage efter mødet til DL s medlemmer. Åben DL-dagsorden inkl. vedtagelser sendes senest 10 dage efter mødet til øvrige HB-medlemmer og kreds- og lokalforeningsformænd og udvalgsformænd. Dagsordensbilag omdelt på mødet sendes til fraværende DL-medlemmer. Lukkede dagsordener og oplysninger i disse skal behandles fortroligt. Lukkede dagsordener indeholder købs/salgstilbud og sager, der berører personers private eller privatøkonomiske forhold samt sager, der bør være fortrolige i forhold til andre organisationer m.v. Dagsorden til

3 Landsforeningen SIND Mødedeltagere: Sekretariat: Knud Kristensen, Ingelise Svendsen. (Afbud: Kristian Bennedsen) Henrik Harring Jørgensen (referent), Birgit Strøbech a. DL pkt Jnr.: GODKENDELSE AF DAGSORDEN d. Dagsorden udvidet med syv emner vedr. pkt. 87, 88, 89 og 90, der fremgår af de følgende sider. Dagsorden til

4 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: BUDGETSTATUS Bilag: 1. Budgetstatus 31. marts Medlemsstatistik 31. marts 2013 c. RESULTATOPGØRELSE Resultatet ultimo marts viser et underskud på kr., hvilket er kr. mindre end budgetteret. Både indtægter og udgifter har i perioden været mindre end forventet. Indtægter: Indtægterne udgør kr. og er kr. mindre end forventet. Kontingentindtægterne udgør kr. og er kr. mindre end budgetteret. Antallet af medlemmer ultimo marts var 5.376, heraf var 642 medlemmer i restance. Medio april er 532 restanter slettet. Tilgangen af nye medlemmer var i første kvartal 227, og 97 medlemmer er blevet udmeldt. På nuværende tidspunkt (17/4-13) er a conto udmelding 2013 fra Socialministeriets tips/lottopulje er ikke modtaget. DH har deltaget i et orienterende møde hos Danske Spil vedrørende udviklingen på virksomhedens spilleaktiviteter. Danske Spil har i 2012 haft en pæn fremgang på sportspillende, medens udviklingen på monopolområdet hvorfra vi henter vort tilskud har vist tilbagegang i For 2012 og 2013 er det politisk fastsat, at tilskuddet pr år ligger i niveau 1,8 mia. kr. Handicapområdet modtager omkring 5 % heraf. Dermed modtager handicapområdet omkring 86 mio. kr. i begge år. Vi kan således ikke påregne en efterbetaling for 2012, men tilskuddet i 2013 bør ligge på niveau med tilskud i Tilskuddet for 2013 ligger altså fast, men det gør tilskuddet for 2014 ikke. Hvis tilskud alene skal baseres på overskud fra monopolspillene i Danske Spil, så vil tilskuddet helt klart falde fra det nuværende niveau til noget lavere. DH har derfor taget initiativ til at samle den forhandlingsgruppe blandt de store modtagergrupper, som lykkedes med at få de politiske aftaler i stand vedr og Gruppen omfatter ud over DH: DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd), DGI (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger) og DIF (Dansk Idrætsforbund). Arv/gaver udgør kr. og er kr. mindre end budgetteret. Vi har ikke modtaget meddelelse om nye arvesager, der er således kun en uafsluttet arvesag, som forventes at udgøre ca kr. Ultimo marts var antallet af gavegivere 22. Dagsorden til

5 Landsforeningen SIND Udgifter: Udgifter før finansielle poster udgør kr. I forhold til budget har vi i perioden haft et mindre forbrug på kr. Lønudgifterne udgør kr. Lønningerne reguleres i år med 0,8%, hvilket er 2,2% mindre end forventet. Møde- og udvalgsudgifter udgør kr. og forbruget er 33 t. kr. mindre end forventet. Hovedbestyrelsen har afholdt et møde, og DL har afholdt 2 møder. Udvalgene PRU, AKU og PU har afholdt møder i første kvartal. Administrationsomkostningerne udgør kr. Udgifter til SIND bladet udgør kr. I perioden har der været en bladudgivelse. Fra Bladpuljen har SIND modtaget distributionstilskud på kr. Ultimo 2012 indgik SIND ny aftale med trykkeriet KLS, hvilket betyder en besparelse på knap kr. pr. udgivelse. Udgifter til oplysende arbejde beløber sig til kr. Forbruget er kr. mindre end forventet. Lønandele for sekretariatets rådgivning m.v. og kommunikationsrådgiverens arbejde med oplysende arbejde udgør henholdsvis kr. og kr. GoCard er blevet layoutet og trykt. Aktiviteter udgør kr., og forbruget er kr. mindre end budgetteret. Mindre forbruget skyldes bl.a. at organisationskonsulenten ikke er ansat. Udgifterne til den landsdækkende rådgivning udgør kr. og dækker bl.a. tilskud til rådgivningerne i Odense, Hillerød og København samt serviceaftale og abonnement på telefonanlæggene. Presseudgifterne dækker Meltwater News 2013 og 5% af lønudgiften til kommunikationschefen. Primo marts blev der afholdt grundkursus for rådgivere og bisiddere. 41 frivillige og ansatte deltog i kurset. Kurset er delvist dækket af uddannelsespuljen. De øvrige foreningsudgifter udgør kr. og dækker kontingentandele til regioner, kredse og lokalafdelinger. De finansielle poster udgør kr. BALANCE 31. MARTS 2013 Balancesummen er 20,7 mio. kr. Aktiver: Anlægsaktiver udgør 4,9 mio. kr., hvoraf 4,7 mio. kr. er bundne legater/værdipapirer. Dagsorden til

6 Landsforeningen SIND Omsætningsaktiver udgør 15,9 mio. kr. heraf udgør 14,7 mio. kr. værdipapirbeholdning, 0,3 mio. kr. tilgodehavender og 0,8 mio. kr. likvide midler. Passiver: Egenkapitalen udgør 12,3 mio. kr., hensættelser 5,8 mio. kr. og kortfristet gæld 2,5 mio. kr. ESTIMAT 2013 Kolonnen viser et overslag over, hvordan sekretariatet skønner årsresultatet vil blive. Tallene er naturligvis behæftet med en betydelig usikkerhed, fordi der ikke kan tages højde for pludselige ændringer. Som nævnt kender vi ikke på nuværende tidspunkt årets tips/lotto a conto udmelding. Vore forventninger er, at tips/lottomidlerne vil udgøre ca. 3,5 mio. kr. Den uafsluttede arvesag forventes at udgøre 50 t. kr., og vi har på nuværende tidspunkt ikke kendskab til nye arvesager, og skulle vi være heldige at modtage nye arvesager, må vi regne med ekspeditionstider på ½ til 1 år. Vi forventer, at indtægter fra arv, legater, gave m.v. vil udgøre ca. 370 t. kr., hvilket er 2,1 mio. kr. mindre end budgetteret. Beholdningen af værdipapirer er ikke reguleret. Også denne post kan der imidlertid ske en udvikling i resten af året. Udgifterne forventes at udgøre 5,5 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til budget. Regulering af lønnen er 2,2 % mindre end forventet. Udgifter til bladet forventes at blive 52 t. kr. mindre (besparelse på trykning af bladet). Vi forventer, at udgifter til Aktiviteter vil udgøre 1 mio. kr. Medlemskonference vil blive dækket af hensættelsen fra Jascha Fonden, grundkursus for bisiddere og rådgivere dækkes delvist af Uddannelsespuljen, telefongodtgørelse til bisiddere dækkes af PUF-puljen, og vi forventer ikke at SIND Ungdom har behov for tilskud fra landsforeningen, da SIND Ungdom har eksterne bevillinger bl.a. satspuljemidler. Som nævnt er estimatet særdeles usikkert, men hvis forudsætningerne holder, vil årsregnskabet vise et underskud på 1,2 mio. kr. Budgetstatus indstilles til DLs godkendelse. d. DL tog budgetstatus til efterretning, herunder estimatet med et forventet underskud. Grundet ændrede forventninger til kommende indtægter fra tips- og lotto ventes underskuddet dog at blive 200 t. kr. mindre: 1,0 og ikke 1,2 mio. kr. Dagsorden til

7 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: 19-3 FORSIKRING Bilag: 1. Codan Forsikring: Tilbud kriminalitetsforsikring og bestyrelsesansvarsforsikring (endnu ikke modtaget. Eftersendes forhåbentlig) 2. Codan Forsikring forsikringsoversigt 3. Danske Forsikring: Tilbud netbank forsikring, bestyrelsesansvarsforsikring og ansvars- og erhvervsforsikring 4. Oversigt priser c. DL har tidligere anmodet sekretariatet om at undersøge priser på bestyrelsesansvarsforsikring for henholdsvis DL/HB og kredse/lokalafdelinger, og sekretariatet har tidligere gjort opmærksom på, at SIND bør have en Netbank forsikring, da pengeinstitutter ikke dækker hacking af virksomheders netbank konto. SIND har kontaktet vort nuværende forsikringsselskab Codan Forsikring samt forsikringsselskabet Danske Forsikring. Danske Forsikring har ved samme lejlighed ud over tilbud på bestyrelsesansvarsforsikring/netbank forsikring givet tilbud på vore øvrige forsikringer. Kriminalitetsforsikring/netbank forsikring Codan Forsikring tilbyder en kriminalitetsforsikring som ud over hacking bl.a. dækker ansattes berigelsesforbrydelser og computerkriminalitet. Danske Forsikrings tilbud dækker kun hacking af netbank konti. Prisforskellen er derfor relativ stor. Codan Forsikring koster kr. årligt, og Danske Forsikrings pris er 830 kr. årligt. Bestyrelsesansvarsforsikring Codan Forsikring (afventer tilbud). Danske Forsikrings tilbud på bestyrelsesansvarsforsikring dækker enten DL/HB alene eller både DL/HB og kredse og lokalafdelinger. Der er givet tilbud på dækningssummer fra 1 mio. kr. til 10 mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed og i alt pr. år. Ansvarsforsikring, Kombi Erhverv, kollektiv ulykkesforsikring Hos Codan Forsikring har vi tegnet 3 forsikringer. Ansvarsforsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting. Kombi Erhverv dækker lovpligtig arbejdsskadeforsikring, løsøre, retshjælp og driftstab. Kollektive ulykkesforsikring er en arbejdsskadeforsikring for de frivillige. Dagsorden til

8 Landsforeningen SIND Danske Forsikrings tilbud er en forsikring som dækker både ansvar, lovpligtig arbejdsskadeforsikring, løsøre, retshjælp og driftstab. Ved skift til Danske Forsikring er besparelsen ca kr. Danske Forsikring kan ikke give et tilbud der matcher Codans Ulykkesforsikringen for de frivillige, og anbefaler at SIND beholder denne forsikring hos Codan Forsikring. Det må dog forventes, at Codan Forsikring vil opsige ulykkesforsikringen, hvis vi flytter de øvrige forsikringer til Danske Forsikring. DL anmodes om at drøfte SINDs forsikringer. d. DL vurderede de fremsendte tilbud og fandt, der på nogle punkter dels manglede informationer fra selskaberne, dels var potentiale for bedre aftaler. Sekretariatet indhenter derfor yderligere oplysninger og får uddybet de afgivne tilbud, hvorefter forsikringer drøftes på ny af DL. Dagsorden til

9 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: 21-1 FLYTNING Bilag: 1. Beregning fra DH 2. Modeller og priser i mødecentret i Handicaporganisationernes Hus 3. Allehånde Kantine: Priser ved mødebestillinger 4. Beregning DH Huset 5. Tilbud på indfrielse af leasingaftale c. DH HUSET Den 12. december 2012 var der officiel åbning af DH Huset. I alt har 17 handicap- og 6 almennyttige organisationer fået til huse i Danmarks ja faktisk verdens første kontorhus, som er tilgængeligt for alle mennesker med handicap. KK, IS og sekretariatets medarbejdere har i løbet af marts og april 2013 været på rundvisning i DH Huset. DH Ejendom DH Ejendom varetager alene udlejningen og driften af bygningen. Huslejen inkluderer leje af kontor- og mødelokaler, motionsrum, møbler, forsikring af ejendom og møbler, rengøring og vinduespolering, alarmer, udvendig vedligeholdelse, vedligehold af udearealer herunder snerydning, skatter og afgifter. De nuværende lejere har ved indgåelse af lejemålet bundet sig for en 10 årig periode. SINDs bindingsperiode vil i givet fald udløbe samtidig med de nuværende lejers. Huslejen reguleres 1 gang årligt med 3 %. Depositum er 3 måneders leje. HH drift Driftsorganisationen, HH Drift, varetager driften af en række funktioner, der ligger ud over den egentlige ejendomsdrift. Alle lejere i huset er forpligtet til at være medlem af HH drift. HH Drift har en bestyrelse, der er valgt blandt husets lejere. Omkostningerne til HH drift er pt. ca kr. pr. arbejdsplads om året. Driften i HH drift inkluderer reception, kopi/print (gennemsnitlig forbrug), postomdeling/- indsamling og frankering, håndtering af større kopijob og forsendelser, håndtering af pakker til og fra huset, IT support, Internet og netværk i huset, viceværtfunktioner, kaffe herunder betjening og leje af automater, oprydning i kantine efter frokost, oprydning i kaffeøer, produktion af lyd og punktskrift, fælles telefonisystem, fælles mødebookingsystem. En gang årligt udarbejdes en opgørelse over husets driftsomkostninger, og organisationerne vil herefter modtage refusion eller efterbetaling. SIND skal selv betale for porto, abonnement pr. telefon vi råder over, indkøb af Dagsorden til

10 Landsforeningen SIND telefoner til medarbejdere og computere til eget brug. LEJEMÅL: DH har fremsendt beregning på 4 scenarier. Da vi har brug for minimum 7 arbejdspladser, vil kun scenarie 2, 3 og 4 være interessante for os. Scenarie 2: 7 arbejdsplader i åbent kontor på 3. sal Årlig besparelse kr. Scenarie 3: 1 enkeltpersoners chefkontor, 1 enkeltpersoners kontor, 2 personers kontor og 4 pladser i åbent kontor på 1. sal (8 arbejdspladser) Årlig besparelse kr. Scenarie 4: 1 enkeltpersoners chefkontor, 2 enkeltpersoners kontor og 4 pladser i åbent kontor på 1. sal (7 arbejdspladser) Årlig besparelse kr. Øvrige bemærkninger: Arkivplads: Der er mulighed for at leje arkivplads. Prisen er 530 kr. pr. 5 løbende hyldemeter. Sekretariatets skøn er, at vi har behov for ca. 220 m. Endelig beregning af arkivplads skal foretages af DH. Møder: Ved afholdelse af møder i DH-huset betales et mødebetjeningsgebyr for opstilling, kaffe/te og servicemedarbejdere samt forplejning fra kantinen i huset. Maximalt antal mødedeltagere er ca Ved opstillingen med skoleborde kan der maximalt være 70 deltagere. Eksempel på møder: HB møder afholdes i DH huset - årlig besparelse til forplejning/mødebetjening ca kr. Medlemskonference (2 dage) deltagere - besparelse til forplejning/mødebetjening ca kr. Kursus 40 deltagere (2 dage) besparelse til forplejning/mødebetjening ca kr. Kredse/lokalafdelinger o. lign. med direkte tilknytning til SIND har også mulighed for at benytte mødefaciliteterne. Flytning m.v.: Der er 6 måneders opsigelse i vort nuværende lejemål, og den sidste del af opsigelsesperioden skal bruges til istandsættelse. Vi forventer, at istandsættelsen beløber sig til ca kr. Vort depositum udgør kr. Dagsorden til

11 Landsforeningen SIND Selve flytningen forventes at koste ca kr. Vi skal ikke flytte møbler m.v., men kun materialer, mapper, edb-udstyr og mindre inventar (billeder, keramik m.v.). Nogle af vore møbler er bedst egnet til udsmidning, men der kan være kontorstole, reoler, terrassemøbler, hæve/sænke skriveborde, som evt. kan sælges eller gives væk til SIND aktiviteter. Omkostninger til oprydning og bortskaffelse af inventar m.v. må forventes at udgøre ca kr. SINDs kopimaskiner er leaset. Leasingperioden løber frem til Vi har modtaget tilbud på indfrielse af leasingaftalen pr Prisen inkl. transport af kopimaskiner udgør kr. Telefonanlæg landsdækkende rådgivning SIND vil blive tilkoblet DH husets telefonanlæg. Om de landsdækkende rådgivninger også kan kobles på DH husets anlæg, eller om vi skal beholde telefonanlægget, der styrer linjerne til de landsdækkende rådgivninger er uvist. Vi kan eventuelt spørge Morten Lind, om han vil undersøge hvordan vi løser dette. Økonomi- og medlemssystem DH har sammen med 9 organisationer indgået aftale med Navision (regnskabssystem) og Capto (medlemssystem). Såfremt vi flytter til DH huset, kan vi blive koblet på systemerne. Sekretariatet Sekretariatet har i periode ansatte i jobtræning. I disse periode har vi brug for leje af en arbejdsplads. Der vil være behov for minimum et enkeltmandskontor af hensyn til ansat i fleksjob (skånehensyn). DL anmodes om at drøfte en eventuel flytning til DH Huset. d. DL hæftede sig positivt ved muligheden for besparelse på huslejen og for synergi og samarbejde med de øvrige organisationer i DH Huset. Dog matchede det tilbudte antal kvm. ikke umiddelbart sekretariatets behov. Sekretariatet konkretiserer, hvor meget plads der optimalt er brug for, hvorefter sagen drøftes med DH og behandles på ny i DL. Dagsorden til

12 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: LANDSDÆKKENDE TELEFONRÅDGIVNING / BISIDDERORDNING c. På DLs møde den 27. februar 2013 (pkt. 61) anmodede DL rådgivningslederne fra de 4 rådgivninger, som indgår i den landsdækkende telefonrådgivning, om forslag til, hvordan et refusionssystem for transportudgifter for bisidderne kunne tilrettelægges. Samtidig anmodede DL rådgivningslederne om at udarbejde et oplæg til en pjece om bisidderordningen, samt et oplæg om, hvordan bisiddernes supervision kan indpasses med rådgivernes. Disse spørgsmål blev drøftet af rådgivningslederne på et møde den 15. marts 2013, og tilbagemeldingen var, at rådgivningslederne var enige med DL i, at rådgivning og bisidderfunktion skal høre tæt sammen. Som det er nu, hører bisidderne under den kreds, hvor de er udpeget, men der er ikke noget til hinder for, at den landsdækkende telefonrådgivning som aktivitet kan udvides til at omfatte bisidderne, således at disse forankres under de 4 rådgivninger som udgør den landsdækkende telefonrådgivning. Ved rekruttering af bisidderne bør kredsene (lokalafdelingerne) fortsat indstille egnede kandidater eller høres om ansøgere, fordi man så kan fokusere på kandidater, som ud fra det lokale kendskab må antages at kunne varetage bisidderopgaven. Rådgivningslederne påpegede, at der er meget vigtigt, at bisidderne (ligesom rådgiverne) får supervision og faglig opbakning. Det var også holdningen, at bisidderne bør kunne få refunderet udgifter til transport efter SINDs almindelige regler for transportgodtgørelse til tillidsfolk. Med et stigende antal bisiddere til rådighed, kan lang transport formentlig minimeres. Det er en vanskelig (men nødvendig) opgave at kunne ophæve samarbejdet med bisiddere, som ikke magter opgaven. Det blev også drøftet, om SIND kan samarbejde med andre foreningers bisidderkorps, og holdningen var, at samarbejde altid er en fordel. Rådgivningslederne har tidligere vurderet, at der vil være udgifter i omegnen af kr. til supervision og årlige kurser til bisiddere og rådgivere samt ½ årsværk i et år til at starte projektet op. Det er vanskeligt at skønne, hvilken udgift der vil være forbundet med generel refusion af bisiddernes transportudgifter, men den samlede udgift vil under alle omstændigheder blive så stor, at det næppe er en realistisk mulighed uden ekstern finansiering. Dagsorden til

13 Landsforeningen SIND På DL-mødet den , pkt. 74, blev det besluttet, at problemstillingerne fortjener en grundigere drøftelse. DL har behov for en helt konkret model og et budget for integreringen af bisidderne i den landsdækkende telefonrådgivning. Punktet sættes derfor på dagsordenen igen til en fornyet drøftelse i DL. d. DL vedtog at fortsætte drøftelsen, når der foreligger et konkret forslag fra rådgivningslederne til opbygning af og budget for integration af SIND-bisidderne i den landsdækkende telefonrådgivning. Dagsorden til

14 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: 6-1 UDVALGENES KOMMISSORIER Bilag: Forslag til kommissorium for Pårørendeudvalget c. Til godkendelse på det kommende HB-møde har Pårørendeudvalget fremsendt forslag til kommissorium. DL anmodes om at drøfte dette med henblik på en indstilling til HB. d. DL indstiller pårørendeudvalgets kommissorium til vedtagelse i HB. Dagsorden til

15 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: HB-MØDET DEN c. Til HB-mødet den er der følgende punkter til behandling: 1. Orientering fra Daglig Ledelse 2. Budgetstatus 3. Forsikring 4. Flytning 5. Evt. Landsdækkende telefonrådgivning / bisidderordning 6. Udvalgenes kommissorier 7. Diverse efterretningssager og eventuelt 8. Sager fremtvunget af udviklingen. Det er ikke en tung dagsorden, og DL anmodes derfor om at drøfte eventuelle yderligere sager til behandling. d. DL vedtog at slette punkt 3, 4 og 5 forsikring, flytning og telefonrådgivning / bisidderordning. I stedet drøftes Regeringens Psykiatriudvalg. Til dette tema på HBmødet inviteres eksterne gæster. Dagsorden til

16 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: 6-1 NYT FRA UDVALGENE c. 1. Referat af møde i Aktivitets- og Kursusudvalget den er udsendt pr. mail. 2. Referat af møde i Pårørendeudvalget den er udsendt pr. mail. d. DL tog desuden referat fra AKUs møde den 4. maj til efterretning. DL vedtog i øvrigt, at bilag fra udvalgsmøder ikke medtages i de referater, der er tilgængelige på hjemmesiden. Det skal fremgå af hjemmesiden, at de offentliggjorte referater er uden bilag. Dagsorden til

17 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: 013 TILBUD OM MØDER OG KONFERENCER Bilag: 1. Oversigt over mødedeltagelse 2. Program fra Lægemiddelindustriforeningen 3. Program fra Jurainformation c. 1. Lægemiddelindustriforeningen inviterer til konferencen: Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser? Konferencen finder sted i København tirsdag den Tilmeldingsfrist: Deltagelse er gratis. 2. Jurainformation inviterer til 18. socialretlige konference: Reformer om overførselsindkomster og sagsbehandling. Konferencen finder sted på Nyborg Strand. Tilmeldingsfrist: Inden 1. juli 2013 Deltagerpris: kr. 3 Der er drøftelser med Dansk Metal om eventuelt at afholde et fælles arrangement på Folkemødet. Emnet er mænds psykiske sundhed. d. Ad 1, Lægemiddelindustriforeningen: SIND er repræsenteret, da KK holder oplæg. Ad 2, Jurainformation: SIND deltager ikke i konferencen. Ad 3, Folkemødet: KK stiller gerne op til panelet, hvilket SINDs repræsentant i samarbejdet, Lars Christensen, orienteres om. Dagsorden til

18 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: SAGER FREMTVUNGET AF UDVIKLINGEN 1. Henvendelse fra Huset Zornig, der ønsker SINDs deltagelse i kampagne, der skal fremme, at socialt udsatte stemmer ved kommunalvalget. 2. Henvendelse fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, invitation til faglig følgegruppe for projekt Sikker Psykiatri. Første møde den 12. juni. d. Ad 1, Huset Zornig: DL var positiv overfor ideen bag kampagnen. Hvis det bliver relevant i den videre dialog, bidrager SIND gerne med ideer. Primært af ressourcemæssige årsager ønsker SIND dog at fokusere den lokale indsats på landsforeningens egen kampagne op til valget. Ad 2, Dansk Selskab for Patientsikkerhed: IS deltager på vegne af SIND, sekretariatet tilmelder hende.. Dagsorden til

19 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: DIVERSE EFTERRETNINGSSAGER OG EVENTUELT c. 1. Sekretariatet har bevilget overflytning af Olaffa Christensen fra Køge Bugt Lokalforening til Roskilde-Lejre Lokalforening under hensyn til, at Olaffa Christensen indgår i bestyrelsen i Roskilde-Lejre. 2. Ny lokalforening, SIND Sønderborg, er stiftet. 3. Medlemmer fra Fakse Kommune er overført til SIND Roskilde. 4. SIND Gladsaxe/Lyngby har fremsendt nye vedtægter. 5. Ændringer på SINDs hjemmeside, når ny struktur træder i kraft. 6. Ansættelse af ny sekretariatschef samt af organisationskonsulent. d. Ad 1, 2 og 3: Taget til efterretning af DL Ad 4: Vedtægter, modtaget kort før mødet, drøftes på næste møde i DL. Ad 5: Når SINDs nye struktur træder i kraft, skal hjemmesiden ændres. Målet er, at hjemmesiden samtidig moderniseres, ikke mindst CMS-systemet, så det bl.a. bliver mere enkelt for SINDs lokale regioner, foreninger og aktiviteter at publicere indhold. Dog vil en modernisering af hele hjemmesiden med afsæt i både nye og eksisterende tekster lægge beslag på mange ressourcer i sekretariatet. HHJ udarbejder kravspecifikation for ny hjemmeside og indhenter tilbud fra flere leverandører. Tilbud vil også omfatte overførsel af indhold fra gammelt til nyt CMS-system. Ad 6: DL konstaterede med tilfredshed, at der har været stor interesse blandt mange kvalificerede kandidater for at søge de opslåede stillinger som henholdsvis sekretariatschef og organisationskonsulent. Samtalerunden vedr. sekretariatschef er nu afsluttet, og der er indledt konkrete ansættelsesforhandlinger med en af kandidaterne. Samtaler med ansøgere til stillingen som organisationskonsulent gennemføres de kommende uger. Dagsorden til

20 Landsforeningen SIND a. DL Jnr.: SKRIFTLIGE BESLUTNINGER SIDEN SIDSTE DL-MØDE DL pkt Der har ikke været truffet skriftlige beslutninger siden sidste møde. Dagsorden til

21 Landsforeningen SIND a. DL pkt Jnr.: 33 DANSK RØDE KORS Bilag: Mailkorrespondance med Lisbeth Ott-Ebbesen c. Dansk Røde Kors, udviklingskonsulent Lisbeth Ott-Ebbesen ønsker at drøfte muligheden for at udbygge samarbejdet med SIND og at styrke det lokale samarbejde. d. Efter gensidig orientering om aktiviteter vedr. bl.a. besøgsvenner i de to organisationer drøftedes positivt muligheder for og perspektiver i at fremme lokalt samarbejde i enkelte byer, hvor SIND og Dansk Røde Kors kan supplere hinanden godt. Enighed om at fortsætte dialog og ideudvikling efter sommerferien. Dansk Røde Kors er forinden velkommen til at kontakte relevante lokalforeninger og aktiviteter i SIND. Dagsorden til

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere