Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://www.danskfjernvarme.dk/forside/aktuelt/iovrigtmenervi/fjernkolingidanmar..."

Transkript

1 Page 1 of 6 9. november 2005 I øvrigt mener vi Fjernkøling i Danmark Fjernkøling i Danmark - med særligt fokus på fjernvarmeværker, privatejede såvel som kommunaltejede 31. oktober 2005 kmn/mhn/lh/bhk Baggrund Rundt omkring på de danske fjernvarmeværker tales der meget om mulighederne for at gå ind i et nyt marked, hvor der ud over fjernvarmeværkernes primære markedsområde at levere varme til forbrugerne også kan leveres fjernkøling. Ideen med at sammenkæde fjernkøling med fjernvarmeværkerne er forholdsvis enkelt og forekommer umiddelbart hensigtsmæssig. Fjernvarmværkerne har allerede i dag erfaring med at drive ledningsnet, hvorigennem der distribueres varmt vand, og det vil umiddelbart virke hensigtsmæssigt og teknisk sammenligneligt at drive et ledningsnet, hvor der distribueres koldt vand. Dette sammenholdt med, at det kolde vand kan produceres på varme i en absorptionsproces, og at der i sagens natur er mest behov for køling i sommerperioden, hvor behovet for varme er mindst, kan man umiddelbart forestille sig, at fjernvarmeværket vil kunne opnå en større effektivitet i driften af fjernvarmeværket ved også at levere kølevand. Dansk Fjernvarmes sekretariat vil i det følgende skitsere nogle af de overvejelser og problemstillinger, der umiddelbart viser sig i forbindelse med fjernkølingsaktiviteter, herunder såvel de forbrugerejede som kommunalt ejede fjernvarmeværkers mulighed for at indgå i sådanne aktiviteter. Det skal i den forbindelse nævnes, at de problemstillinger og overvejelser, som fjernkølingsaktiviteter kan give anledning til, i princippet ikke adskiller sig fra andre aktiviteter, man måtte ønske at iværksætte, og som ligger ud over varmeforsyningslovens formål, nemlig at producere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Problemstillingen er således ikke ny, idet spørgsmålet drejer sig om sideordnede aktiviteter, og hvorvidt et fjernvarmeværk kan involvere sig i sådanne aktiviteter, som kan knytte sig mere eller mindre tæt til selve fjernvarmeværkets hovedaktivitet, og i givet fald i hvilket omfang. Definition på fjernkøling Grundlæggende kan fjernkøling ske på to måder: For det første ved, at værket har et mersalg af varme, og slutbrugeren selv har et anlæg, som kan udnytte energien til køling. Denne form for fjernkøling vil umiddelbart ikke give anledning til juridiske overvejelser for værket, idet der egentlig kun er tale om et mersalg, ligesom bl.a. spørgsmålet om afgifter alene vedrører slutbrugeren i denne situation. For det andet kan fjernkøling ske ved, at man producerer koldt vand, typisk på 4-7 grader C, og distribuerer dette rundt i et ledningsnet til forbrugere, der har et kølebehov. Normalt vil sådant vand blive returneret med en temperatur på grader C. Denne temperaturforskel bevirker, at dimensionen på de rør, der skal distribuere vandet rundt til køling, bliver betydeligt større end de dimensioner, der kendes fra distribution af fjernvarmevand. Rørene, man distribuerer det kolde vand i, behøver til gengæld ikke at være isolerede, idet temperaturforskellen til den omgivende jord er meget lille og køletabet derved også bliver meget lille. Rørene kan desuden være fremstillet af plastmaterialer. Selve produktionen af det kolde vand kan som tidligere nævnt ske i en absorptionskøler, hvor drivmidlet kan være fjernvarmevand. Fjernvarmevandet skal dog have en relativ høj temperatur omkring grader C for de anlæg, der er i drift. Der arbejdes p.t. på at etablere produktionsanlæg med en fremløbstemperatur på grader C. For at få så effektive systemer som muligt skal man dog være opmærksom på, at køling også kan produceres på andre måder, således at man udnytter de potentielle muligheder, der findes i lokalområdet. Køling kan i perioder bl.a. hentes fra havet, havne m.m., når temperaturen i vandet er tilpas lav til køleformål. Som spidslast kan der eventuelt etableres et traditionelt kompressoranlæg, idet investering til etablering af absorptionskøling er relativt høj.

2 Page 2 of 6 Sammenfattende kan man sige, at ved etablering af et fjernkøleproduktionsanlæg, skal man se på flere variable og afveje fordele og ulemper sammen med leveringssikkerhed, økonomi m.m. Denne form for fjernkøling giver anledning til de nedenfor nævnte overvejelser. Juridiske overvejelser Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven indeholder ikke en bestemmelse, der regulerer fjernvarmeværkers adgang til at varetage andre aktiviteter end varmeforsyning. Det fremgår således af varmeforsyningslovens 1, stk. 1, at: Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand samt at formindske energiforsyningens afhængighed af olie. Videre fremgår det af lovens 2, at: Ved kollektive varmeforsyningsanlæg forstås virksomhed, der driver følgende anlæg med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand:.... Et fjernvarmeværks mulighed for at varetage fjernkølingsaktiviteter ses således ikke umiddelbart at være omfattet af varmeforsyningslovens formålsbestemmelse og definitionen på et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Efter varmeforsyningslovens 20, stk. 1 og 2 sker fastsættelsen af varmeprisen som udgangspunkt efter hvile-i-sig-selv princippet. Det vil sige, at de kollektive varmeforsyningsanlæg m.fl. ikke må opkræve andre udgifter end de, der måtte være forbundet med de konkrete anlægs udgifter. Udgifterne skal være nødvendige og omfatter eksempelvis udgifter til energi, driftsomkostninger og finansieringsudgifter ved fremmedkapital. Endvidere kan indregnes driftsmæssige afskrivninger og henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital. Det er Energitilsynet, som i de konkrete tilfælde afgør, hvilke udgifter, der er nødvendige og derfor kan indregnes i varmepriserne, jf afgørelser på området Det tidligere Gas- og Varmeprisudvalg har imidlertid i en konkret sag antaget, at det ikke er i strid med varmeforsyningsloven, hvis fjernvarmeværker under visse betingelser varetager sideordnede aktiviteter. Det fremgår bl.a. af en konkret afgørelse (Hillerød kommunale fjernvarmeværk Kampagne til hvervning af nye kunder af 28. september 1998) fra det tidligere Gas- og Varmeprisudvalg, at: Tilbage står spørgsmålet om et varmeværk kan drive "sideordnet virksomhed" i stil med den mulighed, der i henhold til elforsyningsloven foreligger for elværker. Varmeforsyningsloven tager som udgangspunkt alene stilling til hvilke omkostninger, der kan indregnes i priserne, men berører ikke spørgsmålet om hvilke aktiviteter et værk i øvrigt - udover at producere varme - kan give sig i kast med, og udgangspunktet må være, at i hvert fald aktiviteter, der har en vis naturlig tilknytning til selve varmeproduktionen, må være tilladt. Uanset at varmeforsyningsloven ikke på samme måde som elforsyningsloven tager stilling til en situation, som den foreliggende, findes der således umiddelbart ikke at kunne rettes indvendinger imod, at et varmeværk foretager andre aktiviteter, og der samtidig åbnes mulighed for at varmeværket udnytter den særlige ekspertise, som værket sidder inde med. En forudsætning for, at den sideordnede aktivitet kan betragtes som værende ikke urimelig i varmeforsyningslovens forstand, må være, at aktiviteten ikke økonomisk belaster hovedaktiviteten, og de økonomiske forhold vedrørende den sideordnede aktivitet må være gennemskuelige, og der må ikke finde regnskabsmæssig sammenblanding sted af de to aktiviteter.... Hvis man på denne baggrund konkluderer, at fjernkølingsaktiviteten opfylder disse betingelser, altså at der er tale om en naturlig tilknytning, at værket udnytter en særlig ekspertise, at aktiviteten ikke belaster varmeforsyningen økonomisk m.v., vil der altså være tale om en aktivitet, der falder inden for varmeforsyningslovens rammer. Ydermere kan nævnes, at der ikke i varmeforsyningsloven er krav om en selskabsmæssig adskillelse af den sideordnede aktivitet fra varmeforsyningen, med mindre der er tale om et fjernvarmeværk, hvor fremføringsanlægget er udskilt i et selvstændigt selskab efter lovens 23 g.

3 Page 3 of 6 Da prisfastsættelsen på fjernkøling ikke er omfattet af prisbestemmelserne i varmeforsyningsloven må det således indebære, at de privatejede fjernvarmeværker kan tilbyde fjernkøling på markedsvilkår. Efter Dansk Fjernvarmes sekretariats opfattelse rejser fjernkølingsaktiviteter dog yderligere en række spørgsmål, som er uafklarede både i forhold til varmeforsyningsloven og anden lovgivning i øvrigt. Der tænkes eksempelvis på følgende for blot at nævne nogle problemstillinger: Selskabslovgivningen - som nævnt er der p.t. ikke noget lovkrav om at udskille aktiviteten i et selvstændigt selskab Markedsføringsloven Konkurrencelovgivningen (monopol kontra kommerciel virksomhed) Skatte- og afgiftslovgivningen Vedtægter for de private selskaber (a.m.b.a.) En endelig afklaring af bl.a. disse spørgsmål ligger ikke inden for sekretariatets kompetence at afgøre, og det vil i givet fald være nødvendig at søge sagkyndig bistand hos eksterne eksperter (revisorer, advokater m.fl.) samt søge myndighedernes stillingtagen til spørgsmålet. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at den umiddelbare konklusion, som nævnt ovenfor, ikke har været gjort til genstand for konkrete klagesager eller myndighedernes stillingtagen i øvrigt. For så vidt angår de kommunalt ejede fjernvarmeværker skal der ud over varmeforsyningslovens regler også iagttages almindelige kommunalretlige regler, herunder kommunalfuldmagtsreglerne, jf. nedenfor. Fjernkøling kommunalt ejede fjernvarmeselskaber Ud over at opfylde betingelserne for sideordnet virksomhed efter varmeforsyningsloven som beskrevet ovenfor, skal de kommunale fjernvarmeværker have et juridisk grundlag for fjernkølingsaktiviteterne enten i lovgivningen eller i kommunalfuldmagtsreglerne. Det er især kommunalfuldmagtens regler om forsyningsvirksomhed og overskudskapacitet/biproduktion, der er relevant i relation til fjernkølingsaktiviteterne, og som dermed kan danne det juridiske grundlag. - kommunalfuldmagten Kommunal forsyningsvirksomhed kan omfatte forsyning med el, gas, vand og varme m.v., og kommunens udførelse eller deltagelse heri er i betydeligt omfang lovfæstet direkte i lovgivningen. Der er i forhold til kommunalfuldmagten truffet en central afgørelse i 2004, for så vidt angår bredbånd: Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i den anden centrale afgørelse af 16. september 2004 til Nørre Djurs Kommune udtalt, at efter kommunalfuldmagtsreglerne antages en kommunes adgang til uden lovhjemmel at gennemføre foranstaltninger blandt andet være afgrænset af, hvad der traditionelt betegnes som et almennyttekriterium. Dette kriterium indebærer, at en kommune som udgangspunkt kun kan gennemføre foranstaltninger, der kommer det kommunale fællesskab til gode. Konkret i forhold til bredbåndsaktiviteter anføres det i samme brev, at det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at etablering af bredbåndsnet ikke kan anses for en kommunal forsyningsvirksomhed, som en kommunalbestyrelse ud fra almindelige kommunalretlige principper lovligt ville kunne beslutte at etablere og drive med det formål at sikre borgernes interesser som aftagere Når en kommune engagerer sig i forsyningsvirksomhed, er den som udgangspunkt undergivet de almindelige kommunalretlige regler, herunder begrænsninger i kommunalfuldmagten, f.eks. vedrørende biprodukter og accessorisk virksomhed samt hvile-i-sig-selv princippet. Den kommunale forsyningsvirksomhed har på en række områder et direkte eller indirekte lovgrundlag som ovenfor nævnt. Hvis der i denne lovgivning er fastsat regler, som også gælder for den kommunale forsyningsvirksomhed, og som ikke stemmer overens med de uskrevne kommunalfuldmagtsregler, går disse uskrevne regler forud. Her tænkes f.eks. på, hvis der er fastsat skrevne regler om adgangen til at påtage sig andre opgaver, som rækker videre end accessorisk virksomhed eller en særlig udformning af hvile-i-sig-selv princippet. Hvile-i-sig-selv princippet er en del af de uskrevne kommunalfuldmagtsregler og indebærer, at indtægter og udgifter til den pågældende forsyningsvirksomhed skal balancere. Der må således ikke oparbejdes et overskud på forsyningsvirksomheden, som f.eks. kunne overføres til kommunens almindelige økonomi, og heller ikke oparbejdes et underskud, som f.eks. kunne skattefinansieres. Deraf følger, at prisen på varme skal svare til produktionsomkostningerne. Derudover skal der være vandtætte skotter mellem den kommunale forsyningsaktivitet og den almindelige kommunekasse. Baggrunden for hvile-i-sig-selv princippet er, at kommunernes engagement på forsyningsområdet alene tjener til at sikre borgerne forsyning. En anden vigtig del er, at

4 Page 4 of 6 kommunen ofte vil have monopol på forsyningen, og dette medfører et naturligt krav om, at prisen for varmen skal svare til kostprisen. Det kan på denne baggrund umiddelbart være nærliggende at drage den konklusion, at en aktivitet som fjernkøling også ligger inden for kommunalfuldmagtsreglerne. - overskudskapacitet/biproduktion Kommuner har ret til på det fri marked at afsætte overskudskapacitet/biproduktion fra en i øvrigt lovlig kommunal aktivitet. Baggrunden for dette ligger bl.a. i en samfundsmæssig værdispildsbetragtning. Imidlertid gælder en række begrænsninger i forhold til adgangen til at sælge overskudskapacitet/-biproduktion. Disse begrænsninger er følgende: Biproduktet skal være en naturlig, tilfældig og uundgåelig følge af en lovlig kommunal opgave Kommunen har ret til at forarbejde et sådant rest- eller biprodukt for at gøre dette salgbart på markedet, men biproduktet må ikke bearbejdes så meget, at det kun udgør en mindre del af det færdige produkt Videreforarbejdningen må ikke ske, hvis omkostningerne herved er så store, at forarbejdningen påfører kommunen et tab i forhold til den pris, der kan opnås for produktet. Det pågældende biprodukt skal sælges til markedsprisen Der er dog p.t. ikke taget konkret stilling til, hvorvidt en fjernkølingsaktivitet kan komme ind under kommunalfuldmagtsreglerne om overskudskapacitet/biproduktion. I forhold til overkapacitet er der imidlertid truffet to centrale afgørelser, hvoraf den ene vedrører bredbånd: Statsamtet Århus traf den 14. april 2004 afgørelse om, at Nørhald Kommune lovligt kunne udbyde den overskudskapacitet af bredbånd, der fremkom i forbindelse med, at kommunen etablerede et net til eget brug. I afgørelsen lagde Statsamtet vægt på: at bredbåndsnettet ikke blev dimensioneret med henblik på at tilvejebringe overskudskapacitet, at der ikke i forvejen eller undervejs i forløbet var private erhvervsdrivende, der ønskede at varetage opgaven, eller som ved kommunens disposition blev påført en urimelig konkurrence, at prisen ved salget af overskudskapaciteten blev fastsat til markedsprisen, at den kommercielle side af driften blev overladt til et privat selskab, og at der derfor ikke var tale om, at Nørhald Kommune driver erhvervsvirksomhed som udbyder af nettet. Opmærksomheden henledes på at der er tale om en konkret afgørelse, hvor der tages udgangspunkt i de konkrete forhold i sagen, og der kan derfor ikke heraf sluttes, at alle forhold, som listet ovenfor, bør være opfyldt for, at bredbåndsaktiviteten ligger inden for rammerne af kommunalfuldmagten. Endvidere kan nævnes Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse i en konkret sag om en amtskommunes adgang til at udleje ledige grunde til en privat med henblik på etablering af parkeringsfaciliteter. Ministeriet udtaler bl.a. at: spørgsmålet om, hvorvidt en amtskommune lovligt kan udleje de i sagen omhandlede grunde, ikke ses at være reguleret i den skrevne lovgivning. Amtskommunens adgang hertil skal derfor afgøres efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om amtskommuners opgavevaretagelse. Efter de nævnte grundsætninger kan kommuner som udgangspunkt ikke drive handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed, medmindre der foreligger lovhjemmel hertil. Det er således efter de nævnte grundsætninger udgangspunktet, at kommuner ikke kan udleje kommunale arealer på kommercielle vilkår. Som en modifikation til dette udgangspunkt antages det, at en kommune på visse betingelser for at undgå værdispild i et vist omfang lovligt kan udnytte overkapacitet og således varetage opgaver, der normalt ikke er kommunale. Det er en betingelse for udnyttelse af overkapacitet, at den pågældende kommunale kapacitet ikke er dimensioneret med det formål at opnå mulighed for at varetage opgaver, der normalt ikke er kommunale, samt at overkapaciteten af hensyn til løsningen af den kommunale opgave ikke kan afskaffes. Ved afgørelsen af, om en kommune lovligt kan sælge overskudskapacitet, indgår det efter de kommunale tilsynsmyndigheders praksis endvidere som et element i afvejningen, om opgaven i forvejen varetages på rimelig måde af private erhvervsdrivende. Det antages endvidere, at det forhold, at kommuner ikke uden lovhjemmel må yde tilskud til enkeltpersoner eller til enkelte virksomheder, og den omstændighed, at kommuners opgavevaretagelse ikke må påføre private konkurrence, indebærer, at prisen ved salg af

5 Page 5 of 6 overskudskapacitet skal fastsættes således, at den mindst svarer til markedsprisen for den pågældende vare eller tjenesteydelse... Elforsyningsloven - bredbåndsaktiviteter for elforsyningsvirksomheder Kraftvarmeanlæg med en eleffekt på over 25 MW er omfattet af elforsyningsloven regler, jf. lovens 10, stk. 1 (varmeforsyningslovens 2, stk. 1, nr. 4, modsætningsvis). I den senere tid har det været diskuteret, hvorvidt elforsyningsselskaber kan indgå i bredbåndsaktiviteter, og spørgsmålet har konkret været forelagt Energistyrelsen. Uden at spørgsmålet om bredbåndsaktiviteter direkte kan sammenlignes med fjernkølingsaktiviteter, rejser der sig umiddelbart i relation til udøvelse af bredbåndsaktiviteter en række spørgsmål, som i sagens natur også kan være relevante for fjernkølingsaktiviteter, og som derfor gennemgås kort i det følgende. Det er i den forbindelse nærliggende at se på elforsyningslovens 4, stk. 2, hvoraf det fremgår, at kommuner kan deltage i anden virksomhed, som har tilknytning til virksomhed efter loven, jf. 2, stk det vil sige udøvelse af sideordnet aktivitet. Virksomheden skal dog udøves på kommercielle vilkår i selvstændige selskaber med begrænset ansvar. Betingelserne for at udøve sideordnet virksomhed var tidligere fastlagt i en bekendtgørelse, som dog er ophævet i forbindelse med elreformen (bekendtgørelse nr. 874 af 20. november 1995). Efter denne bekendtgørelse var det en betingelse for at udøve sideordnede aktiviteter, at aktiviteterne: havde en naturlig tilknytning til hovedvirksomheden, eller gav mulighed for at udnytte en særlig ekspertise i elforsyningen, og var i overensstemmelse med elforsyningslovens formål. Energistyrelsen har i september 2005 udsendt udkast til en ny bekendtgørelse i høring, som uanset det fælles udgangspunkt ser noget anderledes ud end den tidligere ophævede bekendtgørelse. Elforsyningslovens 4, stk. 2, fastslår i dag, hvilke aktiviteter en kommune har hjemmel til at deltage i, og det medfører således også, at 4, stk. 2, er med til at sætte grænser for, hvilke aktiviteter en kommune kan deltage i, uden at kommunen skal indhente tilladelse efter elforsyningslovens 37, stk. 10 og 11. Energistyrelsens har i en konkret sag udtalt, at det kan anses for sideordnet virksomhed at etablere bredbånd med et primært elforsyningsmæssigt formål at udleje overskudskapacitet i bredbåndskabler, der er nedlagt med et primært elforsyningsmæssigt formål at der i forbindelse med nedgravning af elkabler nedlægges bredbåndskabler eller tomrør med henblik på udlejning eller videresalg af disse eller med henblik på fremtidig udnyttelse af kapaciteten til elforsyningsmæssige formål. De ovenfor nævnte kriterier fremgår bl.a. også af det nye bekendtgørelsesudkast, som er sendt i høring, men som endnu ikke foreligger i en endelig udgave. Lex nesa - bestemmelserne i el- og varmeforsyningsloven For så vidt angår de kommunale værker, skal bestemmelserne i varmeforsyningslovens 23 e, og for kraftvarmeværker omfattet af elforsyningsloven, også elforsyningslovens 37, stk. 10, nærmere iagttages. Disse bestemmelser medfører, at kommuner ikke uden tilladelse fra transport- og energiministeren må bevare ejerandele i nogle nærmere anførte virksomheder, såfremt der i disse virksomheder påbegyndes væsentlige nye aktiviteter, som ikke er omfattet af varme-, el - eller naturgasforsyningslovene. Hvis der ikke opnås tilladelse, skal kommunen snarest afhænde samtlige ejerandele i virksomheden. Da der p.t. ikke i hverken lovgivningen eller praksis er taget stilling til, om fjernkøling kan anses for omfattet af varmeforsyningsloven, bør der, efter sekretariatets opfattelse - af hensyn til risikoen for påbud om afhændelse - indhentes tilladelse hertil fra Energistyrelsen. Skattemæssige forhold Efter selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 4 er fjernvarmeværker under visse betingelser fritaget for skattepligt. Det er en fritagelsesbestemmelse, som alene omfatter varmeforsyningen. Der er ingen offentliggjorte afgørelse af skattepligt, hvis fjernvarmeværket har andre aktiviteter. Ved lov nr. 452 af 31. maj 2000 blev skattepligten indført for elproducenter, hvilket betød, at kraftvarmeværkerne blev skattepligtige af både el- og varmeproduktion. Denne bestemmelse gælder for både kommunalt- og privatejede selskaber. Landskatteretten har i en kendelse af 23. maj 2001, SKM LSR taget stilling til skattemæssige konsekvenser af sideordnede aktiviteter for en lufthavn. Kendelsen er interessant, da beskatningen af lufthavne sker efter samme regelsæt, som er gældende for fjernvarmeværker. Det fremgår af kendelsen, at lufthavnen kun er skattefri af de aktiviteter,

6 Page 6 of 6 der findes nødvendige for driften af en offentlig lufthavn. Hvis der er aktiviteter, der vurderes at være så sideordnede, at de ikke er nødvendige for den egentlige lufthavnsdrift, medfører det skattepligt af hele lufthavnens drift. I tilknytning til kendelsen skal bemærkes, at den blev afsagt efter stemmeflertal i Landsskatteretten. Dette understreger usikkerheden i en fortolkning af de skattemæssige regler. Hvis et hidtil skattefritaget fjernvarmeværk overvejer at tilbyde fjernkøling, bør der derfor indhentes et bindende svar fra Told- og skatteforvaltningen, således at de skattemæssige konsekvenser er kendt inden aktiviteten påbegyndes. Der kan indhentes et generelt bindende svar, men det vurderes, at der er væsentlig risiko for, at individuelle aktiviteter og vedtægtsbestemmelser kan være af afgørende betydning i myndighedernes vurdering af skattepligt, hvorfor det indstilles, at dette spørgsmål søges individuelt afklaret. Afgifter Afgiftsbestemmelserne og muligheden for afgiftsrefusion fremgår af henholdsvis mineralolieafgiftsloven, kulafgiftsloven, elafgiftsloven, naturgasafgiftsloven og CO2- afgiftsloven. Fælles for afgiftslovene er, at det ikke er muligt at få refusion for energiafgifter på brændsler, der anvendes til varmefremstilling. For kraftvarmeværker, hvor brændslet medgår til både varme- og elproduktion, sker der en forholdsmæssig opdeling, således at der indrømmes afgiftsrefusion på den del, der henføres til elproduktionen. Begrundelsen for afgiftsrefusionen på elproduktionen er, at der opkræves elafgift af den fremstillede el efter elafgiftsloven. Det fremgår af ToldSkats Punktafgiftsvejledning, F.6.4.7, at Energi, der bruges til nedkøling, kan anses for anvendt til procesformål, uanset at nedkølingen sker af hensyn til de ansattes eller kundernes komfort (fx klimaanlæg). Evt. varme, der fremstilles eller forbruges ved drift af klimaanlæg, er dog omfattet af rumvarmereglerne. Umiddelbart leder dette til, at fjernvarmeværket ikke kan få afgiftsrefusion på brændsel til kølingsformål, men at det er slutforbruger, der kan få afgiftsgodtgørelse, idet hovedreglen for afgiftsrefusion er, at momsregistrerede virksomheder kan få energiafgifter refunderet i samme omfang, som virksomhederne har fradragsret for købsmomsen af energiprodukter og varme. Der er dog visse undtagelser til hovedreglen, bl.a. at der ikke ydes afgiftsrefusion på rumopvarmning og varmt vand. Da det er et nyt område for fjernvarmeværker, anbefales det, at der indhentes en udtalelse fra Told- og Skatteforvaltningen. En ændring i skatteforvaltningsloven, der træder i kraft den 1. november 2005, åbner for muligheden for at få et bindende myndighedssvar også på afgiftsområdet. Konklusion Som det fremgår, er der ikke i hverken lovgivningen eller trykt praksis taget stilling til, om fjernkøling er omfattet af varmeforsyningsloven, eller om fjernkøling er en lovlig kommunal opgave. Da fjernkøling kan betragtes som en samfundsøkonomisk og miljømæssig optimal løsning på et stigende kølebehov, og da en række fjernvarmeværker overvejer en sådan aktivitet, er der behov for en stillingtagen til denne aktivitet enten i lovgivningen eller i praksis. Som det også fremgår ovenfor, rejser der sig en lang række spørgsmål både i forhold til sektorlovgivningen, men også i forhold til anden lovgivning i øvrigt. Spørgsmålene kræver efter sekretariatets opfattelse myndighedernes stillingtagen, da vi som interesseorganisation ikke er tillagt en sådan kompetence. En endelig afklaring af problemstillingerne vil derfor, så længe der ikke foreligger praksis, eller der lovgives herom, kræve, at fjernvarmeværket konkret søger ekstern assistance hos forskellige rådgivere og eksperter med henblik på udarbejdelse af et responsum, herunder kontakt til myndighederne. Til top Copyright 2004 Dansk Fjernvarme Merkurvej Kolding Tlf Fax Til top

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

TEMADAG OM FJERNKØLING

TEMADAG OM FJERNKØLING TEMADAG OM FJERNKØLING René Frisdahl Jensen, Advokat Den 7. oktober 2014 PROGRAM side 2 1. De juridiske rammer 2. Finansiering 3. Mulige organisationsmodeller 4. Samhandel 5. Stiftelse af et fjernkølingsselskab

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks salg af gasmotorer til Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a.: 22-08- 2007 De

Læs mere

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter 1 Redegørelsens indhold Lidt om juraen på området Hjemmelsgrundlaget Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning

Læs mere

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2014-15 Fremsat den xx. xxx xxxx af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Pedersen) EKSTERNT HØRINGSUDKAST Forslag til Ændring af lov om varmeforsyning og

Læs mere

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Hørsholm Kommune har bedt mig vurdere, om kommunalretlige regler eller principper er til hinder for kommunens hjemtagelse af Rungsted Havn. Advokat

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 25. november 2014 26. november 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet (2. behandling) Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed

Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed Nordisk forvaltningsrettslig seminar 2012 Emnets relevans Mangeårig tradition for kommunal forsyningsvirksomhed

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr. Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-21123/725-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 27. november 2003

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 15-03- 2011 Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 TILSYNET Skive Kommune har ved brev af 11. november 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet Fungerende nævnsformand,

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere eller højere end markedsprisen. Statsforvaltningens

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

Vedr. 07.59.01.KO2/2009-023 ABJ/tof. Et kommunalt fællesskabs udlejning af flismaskiner

Vedr. 07.59.01.KO2/2009-023 ABJ/tof. Et kommunalt fællesskabs udlejning af flismaskiner Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at et kommunalt fællesskabs udlejning af flismaskiner ikke kan anses for at være i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne. 02-02- 2011 TILSYNET Vedr. 07.59.01.KO2/2009-023

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Kommunal selskabsdeltagelse

Kommunal selskabsdeltagelse Kommunal selskabsdeltagelse Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Johan Weihe og advokat Nicolai Als 2 Hjemmel for kommunal selskabsdeltagelse 1. Offentlige selskaber/forvaltningsorganer

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet.

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet. (Varmeforsyning) Måbjergværket A/S og Elsam Kraft A/S (nu DONG Energy A/S) over Energitilsynet af den 28. februar og 25. april 2006 Afslag på indregning i priserne af udgifter til fremtidig skrotning af

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

INDSIGT NOVEMBER 2009

INDSIGT NOVEMBER 2009 INDSIGT NOVEMBER 2009 DEN KOMMUNALE ØKONOMI UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Baggrund Det danske samfund, herunder kommunerne, står i disse år over for nogle kolossale økonomiske udfordringer. Mens emner som

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 11. oktober 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks

Statsforvaltningens skrivelse af 11. oktober 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks Statsforvaltningens skrivelse af 11. oktober 2007 til en advokat: 11-10- 2007 Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks salg af gasmotorer til Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a.:

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 285 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0022 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne,

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet udkast til ændret

Læs mere

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06 NOTAT, den 27. september 2011 Benchmarking med Sønderborg Fjernvarme Indledning Der har været en debat i medierne omkring prisniveauet for Varmeværk i forhold til andre varmeværker blandt andet Sønderborg

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 26. oktober 2009 26-10-2009 VARME 4/0920-0304-0070 /MLD AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Odsherred

Læs mere

Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning

Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning 25. november 2014 VARME 12/05205 MLD/LIP Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Afgørelse... 3 3. Sagsfremstilling... 4 3.1 Sagens tema... 4 3.2 Sagens baggrund...

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen v/borgmester Uffe Thorndahl Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 77 00 00 Fax 33 77 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk

Læs mere

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4602-00017 Ref. ANMMA Den 19. februar 2015 Revisorinstruks om erklæring for vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (tilknyttede aktiviteter) Revisorinstruks

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008.

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008. Notat Omhandlende Biokraft A/S Udarbejdet den 21. juli 2008. Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Notat fra BDO Kommunernes Revision 4-6 Anbefalinger 7-8 Bilag 9 2 Indledning Dette er notat er udarbejdet

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 4. maj 2001 J.nr. 97-242-0001 HJD A F G Ø R E L S E (Tilskud til elproduktion) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat. Wifi i Albertslund Kommune

Statsforvaltningens brev til en advokat. Wifi i Albertslund Kommune Statsforvaltningens brev til en advokat Wifi i Albertslund Kommune 03-02- 2015 Som advokat for Albertslund Kommune rettede du i breve af 6. maj 2013 og 10. september 2013 henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden

Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden Bent Øberg Fasanvej 4 9000 Aalborg Sagsnr. 2012-00457 Doknr. 79302 Dato 15-04-2013 Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden I breve af 29. september og 10. november

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, -registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, 37 i lov om anvendelse af Danmarks

Læs mere

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby Silkeborg Kommune Søvej 1-3 8600 Silkeborg Att.: Borgmester Hanne Bæk Olsen 25. oktober 2013 Sagsnr. 4507 JCD Sekretær Hanne Secher tlf. 8743 5510 - has@sagfoererne.com Vedr. tilslutningspligt til fjernvarme

Læs mere

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 12. august 2013 Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 0. Konklusion Generelt om støtte til socialøkonomiske virksomheder: Det må antages at være ulovligt efter statsstøttereglerne at give støtte

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde nr. Den 22-11-2013 kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, 3700. Medlemmer Fravær Underskrift. Bestyrelsesmøde Bornholms Varme A/S

Referat. Bestyrelsesmøde nr. Den 22-11-2013 kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, 3700. Medlemmer Fravær Underskrift. Bestyrelsesmøde Bornholms Varme A/S 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. Den 22-11-2013 kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, 3700 Medlemmer Fravær Underskrift René Nordin Bloch - (formand) Carsten Scheibye - (næstformand) Bjarne Westerdahl Carsten

Læs mere

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M 16. juni 2008 Sag 4/0720-0402-0232 / HGO Deres ref. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 Energitilsynet fremsendte den 27. maj 2008 udkast

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. Stiftet 23. januar 1962 Indholdsfortegnelse: 1..Selskabets hjemsted. 2..Selskabets formål. 3...Forsyningsområde. 4..Anlægs og Driftskapital. 5..Betaling. 6..Regnskabsår.

Læs mere

Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov

Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov Den 18. maj 2013. De Offentlige Tandlæger att.: Direktør Lars Holsaae Peter Bangs Vej 36, 3. tv 2000 Frederiksberg DEN KOMMUNALE TANDPLEJES

Læs mere

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015 Overskudsvarme og afgifter Fredericia 30. september 2015 Momsangivelsen Salgsmoms Moms af varekøb mv. i udlandet Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt Fradrag Købsmoms Olie- og flaskegasafgift

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere