Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://www.danskfjernvarme.dk/forside/aktuelt/iovrigtmenervi/fjernkolingidanmar..."

Transkript

1 Page 1 of 6 9. november 2005 I øvrigt mener vi Fjernkøling i Danmark Fjernkøling i Danmark - med særligt fokus på fjernvarmeværker, privatejede såvel som kommunaltejede 31. oktober 2005 kmn/mhn/lh/bhk Baggrund Rundt omkring på de danske fjernvarmeværker tales der meget om mulighederne for at gå ind i et nyt marked, hvor der ud over fjernvarmeværkernes primære markedsområde at levere varme til forbrugerne også kan leveres fjernkøling. Ideen med at sammenkæde fjernkøling med fjernvarmeværkerne er forholdsvis enkelt og forekommer umiddelbart hensigtsmæssig. Fjernvarmværkerne har allerede i dag erfaring med at drive ledningsnet, hvorigennem der distribueres varmt vand, og det vil umiddelbart virke hensigtsmæssigt og teknisk sammenligneligt at drive et ledningsnet, hvor der distribueres koldt vand. Dette sammenholdt med, at det kolde vand kan produceres på varme i en absorptionsproces, og at der i sagens natur er mest behov for køling i sommerperioden, hvor behovet for varme er mindst, kan man umiddelbart forestille sig, at fjernvarmeværket vil kunne opnå en større effektivitet i driften af fjernvarmeværket ved også at levere kølevand. Dansk Fjernvarmes sekretariat vil i det følgende skitsere nogle af de overvejelser og problemstillinger, der umiddelbart viser sig i forbindelse med fjernkølingsaktiviteter, herunder såvel de forbrugerejede som kommunalt ejede fjernvarmeværkers mulighed for at indgå i sådanne aktiviteter. Det skal i den forbindelse nævnes, at de problemstillinger og overvejelser, som fjernkølingsaktiviteter kan give anledning til, i princippet ikke adskiller sig fra andre aktiviteter, man måtte ønske at iværksætte, og som ligger ud over varmeforsyningslovens formål, nemlig at producere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Problemstillingen er således ikke ny, idet spørgsmålet drejer sig om sideordnede aktiviteter, og hvorvidt et fjernvarmeværk kan involvere sig i sådanne aktiviteter, som kan knytte sig mere eller mindre tæt til selve fjernvarmeværkets hovedaktivitet, og i givet fald i hvilket omfang. Definition på fjernkøling Grundlæggende kan fjernkøling ske på to måder: For det første ved, at værket har et mersalg af varme, og slutbrugeren selv har et anlæg, som kan udnytte energien til køling. Denne form for fjernkøling vil umiddelbart ikke give anledning til juridiske overvejelser for værket, idet der egentlig kun er tale om et mersalg, ligesom bl.a. spørgsmålet om afgifter alene vedrører slutbrugeren i denne situation. For det andet kan fjernkøling ske ved, at man producerer koldt vand, typisk på 4-7 grader C, og distribuerer dette rundt i et ledningsnet til forbrugere, der har et kølebehov. Normalt vil sådant vand blive returneret med en temperatur på grader C. Denne temperaturforskel bevirker, at dimensionen på de rør, der skal distribuere vandet rundt til køling, bliver betydeligt større end de dimensioner, der kendes fra distribution af fjernvarmevand. Rørene, man distribuerer det kolde vand i, behøver til gengæld ikke at være isolerede, idet temperaturforskellen til den omgivende jord er meget lille og køletabet derved også bliver meget lille. Rørene kan desuden være fremstillet af plastmaterialer. Selve produktionen af det kolde vand kan som tidligere nævnt ske i en absorptionskøler, hvor drivmidlet kan være fjernvarmevand. Fjernvarmevandet skal dog have en relativ høj temperatur omkring grader C for de anlæg, der er i drift. Der arbejdes p.t. på at etablere produktionsanlæg med en fremløbstemperatur på grader C. For at få så effektive systemer som muligt skal man dog være opmærksom på, at køling også kan produceres på andre måder, således at man udnytter de potentielle muligheder, der findes i lokalområdet. Køling kan i perioder bl.a. hentes fra havet, havne m.m., når temperaturen i vandet er tilpas lav til køleformål. Som spidslast kan der eventuelt etableres et traditionelt kompressoranlæg, idet investering til etablering af absorptionskøling er relativt høj.

2 Page 2 of 6 Sammenfattende kan man sige, at ved etablering af et fjernkøleproduktionsanlæg, skal man se på flere variable og afveje fordele og ulemper sammen med leveringssikkerhed, økonomi m.m. Denne form for fjernkøling giver anledning til de nedenfor nævnte overvejelser. Juridiske overvejelser Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven indeholder ikke en bestemmelse, der regulerer fjernvarmeværkers adgang til at varetage andre aktiviteter end varmeforsyning. Det fremgår således af varmeforsyningslovens 1, stk. 1, at: Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand samt at formindske energiforsyningens afhængighed af olie. Videre fremgår det af lovens 2, at: Ved kollektive varmeforsyningsanlæg forstås virksomhed, der driver følgende anlæg med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand:.... Et fjernvarmeværks mulighed for at varetage fjernkølingsaktiviteter ses således ikke umiddelbart at være omfattet af varmeforsyningslovens formålsbestemmelse og definitionen på et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Efter varmeforsyningslovens 20, stk. 1 og 2 sker fastsættelsen af varmeprisen som udgangspunkt efter hvile-i-sig-selv princippet. Det vil sige, at de kollektive varmeforsyningsanlæg m.fl. ikke må opkræve andre udgifter end de, der måtte være forbundet med de konkrete anlægs udgifter. Udgifterne skal være nødvendige og omfatter eksempelvis udgifter til energi, driftsomkostninger og finansieringsudgifter ved fremmedkapital. Endvidere kan indregnes driftsmæssige afskrivninger og henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital. Det er Energitilsynet, som i de konkrete tilfælde afgør, hvilke udgifter, der er nødvendige og derfor kan indregnes i varmepriserne, jf afgørelser på området Det tidligere Gas- og Varmeprisudvalg har imidlertid i en konkret sag antaget, at det ikke er i strid med varmeforsyningsloven, hvis fjernvarmeværker under visse betingelser varetager sideordnede aktiviteter. Det fremgår bl.a. af en konkret afgørelse (Hillerød kommunale fjernvarmeværk Kampagne til hvervning af nye kunder af 28. september 1998) fra det tidligere Gas- og Varmeprisudvalg, at: Tilbage står spørgsmålet om et varmeværk kan drive "sideordnet virksomhed" i stil med den mulighed, der i henhold til elforsyningsloven foreligger for elværker. Varmeforsyningsloven tager som udgangspunkt alene stilling til hvilke omkostninger, der kan indregnes i priserne, men berører ikke spørgsmålet om hvilke aktiviteter et værk i øvrigt - udover at producere varme - kan give sig i kast med, og udgangspunktet må være, at i hvert fald aktiviteter, der har en vis naturlig tilknytning til selve varmeproduktionen, må være tilladt. Uanset at varmeforsyningsloven ikke på samme måde som elforsyningsloven tager stilling til en situation, som den foreliggende, findes der således umiddelbart ikke at kunne rettes indvendinger imod, at et varmeværk foretager andre aktiviteter, og der samtidig åbnes mulighed for at varmeværket udnytter den særlige ekspertise, som værket sidder inde med. En forudsætning for, at den sideordnede aktivitet kan betragtes som værende ikke urimelig i varmeforsyningslovens forstand, må være, at aktiviteten ikke økonomisk belaster hovedaktiviteten, og de økonomiske forhold vedrørende den sideordnede aktivitet må være gennemskuelige, og der må ikke finde regnskabsmæssig sammenblanding sted af de to aktiviteter.... Hvis man på denne baggrund konkluderer, at fjernkølingsaktiviteten opfylder disse betingelser, altså at der er tale om en naturlig tilknytning, at værket udnytter en særlig ekspertise, at aktiviteten ikke belaster varmeforsyningen økonomisk m.v., vil der altså være tale om en aktivitet, der falder inden for varmeforsyningslovens rammer. Ydermere kan nævnes, at der ikke i varmeforsyningsloven er krav om en selskabsmæssig adskillelse af den sideordnede aktivitet fra varmeforsyningen, med mindre der er tale om et fjernvarmeværk, hvor fremføringsanlægget er udskilt i et selvstændigt selskab efter lovens 23 g.

3 Page 3 of 6 Da prisfastsættelsen på fjernkøling ikke er omfattet af prisbestemmelserne i varmeforsyningsloven må det således indebære, at de privatejede fjernvarmeværker kan tilbyde fjernkøling på markedsvilkår. Efter Dansk Fjernvarmes sekretariats opfattelse rejser fjernkølingsaktiviteter dog yderligere en række spørgsmål, som er uafklarede både i forhold til varmeforsyningsloven og anden lovgivning i øvrigt. Der tænkes eksempelvis på følgende for blot at nævne nogle problemstillinger: Selskabslovgivningen - som nævnt er der p.t. ikke noget lovkrav om at udskille aktiviteten i et selvstændigt selskab Markedsføringsloven Konkurrencelovgivningen (monopol kontra kommerciel virksomhed) Skatte- og afgiftslovgivningen Vedtægter for de private selskaber (a.m.b.a.) En endelig afklaring af bl.a. disse spørgsmål ligger ikke inden for sekretariatets kompetence at afgøre, og det vil i givet fald være nødvendig at søge sagkyndig bistand hos eksterne eksperter (revisorer, advokater m.fl.) samt søge myndighedernes stillingtagen til spørgsmålet. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at den umiddelbare konklusion, som nævnt ovenfor, ikke har været gjort til genstand for konkrete klagesager eller myndighedernes stillingtagen i øvrigt. For så vidt angår de kommunalt ejede fjernvarmeværker skal der ud over varmeforsyningslovens regler også iagttages almindelige kommunalretlige regler, herunder kommunalfuldmagtsreglerne, jf. nedenfor. Fjernkøling kommunalt ejede fjernvarmeselskaber Ud over at opfylde betingelserne for sideordnet virksomhed efter varmeforsyningsloven som beskrevet ovenfor, skal de kommunale fjernvarmeværker have et juridisk grundlag for fjernkølingsaktiviteterne enten i lovgivningen eller i kommunalfuldmagtsreglerne. Det er især kommunalfuldmagtens regler om forsyningsvirksomhed og overskudskapacitet/biproduktion, der er relevant i relation til fjernkølingsaktiviteterne, og som dermed kan danne det juridiske grundlag. - kommunalfuldmagten Kommunal forsyningsvirksomhed kan omfatte forsyning med el, gas, vand og varme m.v., og kommunens udførelse eller deltagelse heri er i betydeligt omfang lovfæstet direkte i lovgivningen. Der er i forhold til kommunalfuldmagten truffet en central afgørelse i 2004, for så vidt angår bredbånd: Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i den anden centrale afgørelse af 16. september 2004 til Nørre Djurs Kommune udtalt, at efter kommunalfuldmagtsreglerne antages en kommunes adgang til uden lovhjemmel at gennemføre foranstaltninger blandt andet være afgrænset af, hvad der traditionelt betegnes som et almennyttekriterium. Dette kriterium indebærer, at en kommune som udgangspunkt kun kan gennemføre foranstaltninger, der kommer det kommunale fællesskab til gode. Konkret i forhold til bredbåndsaktiviteter anføres det i samme brev, at det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at etablering af bredbåndsnet ikke kan anses for en kommunal forsyningsvirksomhed, som en kommunalbestyrelse ud fra almindelige kommunalretlige principper lovligt ville kunne beslutte at etablere og drive med det formål at sikre borgernes interesser som aftagere Når en kommune engagerer sig i forsyningsvirksomhed, er den som udgangspunkt undergivet de almindelige kommunalretlige regler, herunder begrænsninger i kommunalfuldmagten, f.eks. vedrørende biprodukter og accessorisk virksomhed samt hvile-i-sig-selv princippet. Den kommunale forsyningsvirksomhed har på en række områder et direkte eller indirekte lovgrundlag som ovenfor nævnt. Hvis der i denne lovgivning er fastsat regler, som også gælder for den kommunale forsyningsvirksomhed, og som ikke stemmer overens med de uskrevne kommunalfuldmagtsregler, går disse uskrevne regler forud. Her tænkes f.eks. på, hvis der er fastsat skrevne regler om adgangen til at påtage sig andre opgaver, som rækker videre end accessorisk virksomhed eller en særlig udformning af hvile-i-sig-selv princippet. Hvile-i-sig-selv princippet er en del af de uskrevne kommunalfuldmagtsregler og indebærer, at indtægter og udgifter til den pågældende forsyningsvirksomhed skal balancere. Der må således ikke oparbejdes et overskud på forsyningsvirksomheden, som f.eks. kunne overføres til kommunens almindelige økonomi, og heller ikke oparbejdes et underskud, som f.eks. kunne skattefinansieres. Deraf følger, at prisen på varme skal svare til produktionsomkostningerne. Derudover skal der være vandtætte skotter mellem den kommunale forsyningsaktivitet og den almindelige kommunekasse. Baggrunden for hvile-i-sig-selv princippet er, at kommunernes engagement på forsyningsområdet alene tjener til at sikre borgerne forsyning. En anden vigtig del er, at

4 Page 4 of 6 kommunen ofte vil have monopol på forsyningen, og dette medfører et naturligt krav om, at prisen for varmen skal svare til kostprisen. Det kan på denne baggrund umiddelbart være nærliggende at drage den konklusion, at en aktivitet som fjernkøling også ligger inden for kommunalfuldmagtsreglerne. - overskudskapacitet/biproduktion Kommuner har ret til på det fri marked at afsætte overskudskapacitet/biproduktion fra en i øvrigt lovlig kommunal aktivitet. Baggrunden for dette ligger bl.a. i en samfundsmæssig værdispildsbetragtning. Imidlertid gælder en række begrænsninger i forhold til adgangen til at sælge overskudskapacitet/-biproduktion. Disse begrænsninger er følgende: Biproduktet skal være en naturlig, tilfældig og uundgåelig følge af en lovlig kommunal opgave Kommunen har ret til at forarbejde et sådant rest- eller biprodukt for at gøre dette salgbart på markedet, men biproduktet må ikke bearbejdes så meget, at det kun udgør en mindre del af det færdige produkt Videreforarbejdningen må ikke ske, hvis omkostningerne herved er så store, at forarbejdningen påfører kommunen et tab i forhold til den pris, der kan opnås for produktet. Det pågældende biprodukt skal sælges til markedsprisen Der er dog p.t. ikke taget konkret stilling til, hvorvidt en fjernkølingsaktivitet kan komme ind under kommunalfuldmagtsreglerne om overskudskapacitet/biproduktion. I forhold til overkapacitet er der imidlertid truffet to centrale afgørelser, hvoraf den ene vedrører bredbånd: Statsamtet Århus traf den 14. april 2004 afgørelse om, at Nørhald Kommune lovligt kunne udbyde den overskudskapacitet af bredbånd, der fremkom i forbindelse med, at kommunen etablerede et net til eget brug. I afgørelsen lagde Statsamtet vægt på: at bredbåndsnettet ikke blev dimensioneret med henblik på at tilvejebringe overskudskapacitet, at der ikke i forvejen eller undervejs i forløbet var private erhvervsdrivende, der ønskede at varetage opgaven, eller som ved kommunens disposition blev påført en urimelig konkurrence, at prisen ved salget af overskudskapaciteten blev fastsat til markedsprisen, at den kommercielle side af driften blev overladt til et privat selskab, og at der derfor ikke var tale om, at Nørhald Kommune driver erhvervsvirksomhed som udbyder af nettet. Opmærksomheden henledes på at der er tale om en konkret afgørelse, hvor der tages udgangspunkt i de konkrete forhold i sagen, og der kan derfor ikke heraf sluttes, at alle forhold, som listet ovenfor, bør være opfyldt for, at bredbåndsaktiviteten ligger inden for rammerne af kommunalfuldmagten. Endvidere kan nævnes Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse i en konkret sag om en amtskommunes adgang til at udleje ledige grunde til en privat med henblik på etablering af parkeringsfaciliteter. Ministeriet udtaler bl.a. at: spørgsmålet om, hvorvidt en amtskommune lovligt kan udleje de i sagen omhandlede grunde, ikke ses at være reguleret i den skrevne lovgivning. Amtskommunens adgang hertil skal derfor afgøres efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om amtskommuners opgavevaretagelse. Efter de nævnte grundsætninger kan kommuner som udgangspunkt ikke drive handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed, medmindre der foreligger lovhjemmel hertil. Det er således efter de nævnte grundsætninger udgangspunktet, at kommuner ikke kan udleje kommunale arealer på kommercielle vilkår. Som en modifikation til dette udgangspunkt antages det, at en kommune på visse betingelser for at undgå værdispild i et vist omfang lovligt kan udnytte overkapacitet og således varetage opgaver, der normalt ikke er kommunale. Det er en betingelse for udnyttelse af overkapacitet, at den pågældende kommunale kapacitet ikke er dimensioneret med det formål at opnå mulighed for at varetage opgaver, der normalt ikke er kommunale, samt at overkapaciteten af hensyn til løsningen af den kommunale opgave ikke kan afskaffes. Ved afgørelsen af, om en kommune lovligt kan sælge overskudskapacitet, indgår det efter de kommunale tilsynsmyndigheders praksis endvidere som et element i afvejningen, om opgaven i forvejen varetages på rimelig måde af private erhvervsdrivende. Det antages endvidere, at det forhold, at kommuner ikke uden lovhjemmel må yde tilskud til enkeltpersoner eller til enkelte virksomheder, og den omstændighed, at kommuners opgavevaretagelse ikke må påføre private konkurrence, indebærer, at prisen ved salg af

5 Page 5 of 6 overskudskapacitet skal fastsættes således, at den mindst svarer til markedsprisen for den pågældende vare eller tjenesteydelse... Elforsyningsloven - bredbåndsaktiviteter for elforsyningsvirksomheder Kraftvarmeanlæg med en eleffekt på over 25 MW er omfattet af elforsyningsloven regler, jf. lovens 10, stk. 1 (varmeforsyningslovens 2, stk. 1, nr. 4, modsætningsvis). I den senere tid har det været diskuteret, hvorvidt elforsyningsselskaber kan indgå i bredbåndsaktiviteter, og spørgsmålet har konkret været forelagt Energistyrelsen. Uden at spørgsmålet om bredbåndsaktiviteter direkte kan sammenlignes med fjernkølingsaktiviteter, rejser der sig umiddelbart i relation til udøvelse af bredbåndsaktiviteter en række spørgsmål, som i sagens natur også kan være relevante for fjernkølingsaktiviteter, og som derfor gennemgås kort i det følgende. Det er i den forbindelse nærliggende at se på elforsyningslovens 4, stk. 2, hvoraf det fremgår, at kommuner kan deltage i anden virksomhed, som har tilknytning til virksomhed efter loven, jf. 2, stk det vil sige udøvelse af sideordnet aktivitet. Virksomheden skal dog udøves på kommercielle vilkår i selvstændige selskaber med begrænset ansvar. Betingelserne for at udøve sideordnet virksomhed var tidligere fastlagt i en bekendtgørelse, som dog er ophævet i forbindelse med elreformen (bekendtgørelse nr. 874 af 20. november 1995). Efter denne bekendtgørelse var det en betingelse for at udøve sideordnede aktiviteter, at aktiviteterne: havde en naturlig tilknytning til hovedvirksomheden, eller gav mulighed for at udnytte en særlig ekspertise i elforsyningen, og var i overensstemmelse med elforsyningslovens formål. Energistyrelsen har i september 2005 udsendt udkast til en ny bekendtgørelse i høring, som uanset det fælles udgangspunkt ser noget anderledes ud end den tidligere ophævede bekendtgørelse. Elforsyningslovens 4, stk. 2, fastslår i dag, hvilke aktiviteter en kommune har hjemmel til at deltage i, og det medfører således også, at 4, stk. 2, er med til at sætte grænser for, hvilke aktiviteter en kommune kan deltage i, uden at kommunen skal indhente tilladelse efter elforsyningslovens 37, stk. 10 og 11. Energistyrelsens har i en konkret sag udtalt, at det kan anses for sideordnet virksomhed at etablere bredbånd med et primært elforsyningsmæssigt formål at udleje overskudskapacitet i bredbåndskabler, der er nedlagt med et primært elforsyningsmæssigt formål at der i forbindelse med nedgravning af elkabler nedlægges bredbåndskabler eller tomrør med henblik på udlejning eller videresalg af disse eller med henblik på fremtidig udnyttelse af kapaciteten til elforsyningsmæssige formål. De ovenfor nævnte kriterier fremgår bl.a. også af det nye bekendtgørelsesudkast, som er sendt i høring, men som endnu ikke foreligger i en endelig udgave. Lex nesa - bestemmelserne i el- og varmeforsyningsloven For så vidt angår de kommunale værker, skal bestemmelserne i varmeforsyningslovens 23 e, og for kraftvarmeværker omfattet af elforsyningsloven, også elforsyningslovens 37, stk. 10, nærmere iagttages. Disse bestemmelser medfører, at kommuner ikke uden tilladelse fra transport- og energiministeren må bevare ejerandele i nogle nærmere anførte virksomheder, såfremt der i disse virksomheder påbegyndes væsentlige nye aktiviteter, som ikke er omfattet af varme-, el - eller naturgasforsyningslovene. Hvis der ikke opnås tilladelse, skal kommunen snarest afhænde samtlige ejerandele i virksomheden. Da der p.t. ikke i hverken lovgivningen eller praksis er taget stilling til, om fjernkøling kan anses for omfattet af varmeforsyningsloven, bør der, efter sekretariatets opfattelse - af hensyn til risikoen for påbud om afhændelse - indhentes tilladelse hertil fra Energistyrelsen. Skattemæssige forhold Efter selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 4 er fjernvarmeværker under visse betingelser fritaget for skattepligt. Det er en fritagelsesbestemmelse, som alene omfatter varmeforsyningen. Der er ingen offentliggjorte afgørelse af skattepligt, hvis fjernvarmeværket har andre aktiviteter. Ved lov nr. 452 af 31. maj 2000 blev skattepligten indført for elproducenter, hvilket betød, at kraftvarmeværkerne blev skattepligtige af både el- og varmeproduktion. Denne bestemmelse gælder for både kommunalt- og privatejede selskaber. Landskatteretten har i en kendelse af 23. maj 2001, SKM LSR taget stilling til skattemæssige konsekvenser af sideordnede aktiviteter for en lufthavn. Kendelsen er interessant, da beskatningen af lufthavne sker efter samme regelsæt, som er gældende for fjernvarmeværker. Det fremgår af kendelsen, at lufthavnen kun er skattefri af de aktiviteter,

6 Page 6 of 6 der findes nødvendige for driften af en offentlig lufthavn. Hvis der er aktiviteter, der vurderes at være så sideordnede, at de ikke er nødvendige for den egentlige lufthavnsdrift, medfører det skattepligt af hele lufthavnens drift. I tilknytning til kendelsen skal bemærkes, at den blev afsagt efter stemmeflertal i Landsskatteretten. Dette understreger usikkerheden i en fortolkning af de skattemæssige regler. Hvis et hidtil skattefritaget fjernvarmeværk overvejer at tilbyde fjernkøling, bør der derfor indhentes et bindende svar fra Told- og skatteforvaltningen, således at de skattemæssige konsekvenser er kendt inden aktiviteten påbegyndes. Der kan indhentes et generelt bindende svar, men det vurderes, at der er væsentlig risiko for, at individuelle aktiviteter og vedtægtsbestemmelser kan være af afgørende betydning i myndighedernes vurdering af skattepligt, hvorfor det indstilles, at dette spørgsmål søges individuelt afklaret. Afgifter Afgiftsbestemmelserne og muligheden for afgiftsrefusion fremgår af henholdsvis mineralolieafgiftsloven, kulafgiftsloven, elafgiftsloven, naturgasafgiftsloven og CO2- afgiftsloven. Fælles for afgiftslovene er, at det ikke er muligt at få refusion for energiafgifter på brændsler, der anvendes til varmefremstilling. For kraftvarmeværker, hvor brændslet medgår til både varme- og elproduktion, sker der en forholdsmæssig opdeling, således at der indrømmes afgiftsrefusion på den del, der henføres til elproduktionen. Begrundelsen for afgiftsrefusionen på elproduktionen er, at der opkræves elafgift af den fremstillede el efter elafgiftsloven. Det fremgår af ToldSkats Punktafgiftsvejledning, F.6.4.7, at Energi, der bruges til nedkøling, kan anses for anvendt til procesformål, uanset at nedkølingen sker af hensyn til de ansattes eller kundernes komfort (fx klimaanlæg). Evt. varme, der fremstilles eller forbruges ved drift af klimaanlæg, er dog omfattet af rumvarmereglerne. Umiddelbart leder dette til, at fjernvarmeværket ikke kan få afgiftsrefusion på brændsel til kølingsformål, men at det er slutforbruger, der kan få afgiftsgodtgørelse, idet hovedreglen for afgiftsrefusion er, at momsregistrerede virksomheder kan få energiafgifter refunderet i samme omfang, som virksomhederne har fradragsret for købsmomsen af energiprodukter og varme. Der er dog visse undtagelser til hovedreglen, bl.a. at der ikke ydes afgiftsrefusion på rumopvarmning og varmt vand. Da det er et nyt område for fjernvarmeværker, anbefales det, at der indhentes en udtalelse fra Told- og Skatteforvaltningen. En ændring i skatteforvaltningsloven, der træder i kraft den 1. november 2005, åbner for muligheden for at få et bindende myndighedssvar også på afgiftsområdet. Konklusion Som det fremgår, er der ikke i hverken lovgivningen eller trykt praksis taget stilling til, om fjernkøling er omfattet af varmeforsyningsloven, eller om fjernkøling er en lovlig kommunal opgave. Da fjernkøling kan betragtes som en samfundsøkonomisk og miljømæssig optimal løsning på et stigende kølebehov, og da en række fjernvarmeværker overvejer en sådan aktivitet, er der behov for en stillingtagen til denne aktivitet enten i lovgivningen eller i praksis. Som det også fremgår ovenfor, rejser der sig en lang række spørgsmål både i forhold til sektorlovgivningen, men også i forhold til anden lovgivning i øvrigt. Spørgsmålene kræver efter sekretariatets opfattelse myndighedernes stillingtagen, da vi som interesseorganisation ikke er tillagt en sådan kompetence. En endelig afklaring af problemstillingerne vil derfor, så længe der ikke foreligger praksis, eller der lovgives herom, kræve, at fjernvarmeværket konkret søger ekstern assistance hos forskellige rådgivere og eksperter med henblik på udarbejdelse af et responsum, herunder kontakt til myndighederne. Til top Copyright 2004 Dansk Fjernvarme Merkurvej Kolding Tlf Fax Til top

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond.

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. 13. juni 2005 J.nr.: 020101/20001-0143 Ref.: BLU/TBB/KP Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. Dette notat belyser mulighederne for at overdrage

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Varmeforsyningsloven og område 4

Varmeforsyningsloven og område 4 Varmeforsyningsloven og område 4 Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temamøde om Landsbynærvarme Dansk Fjernvarme, marts 2014 Hvad siger loven? Varmeforsyningslovens formål er bl.a. at: fremme den mest samfundsøkonomiske,

Læs mere

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet Sag nr. 21563 Notat om mulighed for etablering af gratis Internet I forlængelse af vores notat dateret 23. november 2005 har Økonomiudvalget i Københavns Kommune anmodet Bender von Haller Dragsted om en

Læs mere

TEMADAG OM FJERNKØLING

TEMADAG OM FJERNKØLING TEMADAG OM FJERNKØLING René Frisdahl Jensen, Advokat Den 7. oktober 2014 PROGRAM side 2 1. De juridiske rammer 2. Finansiering 3. Mulige organisationsmodeller 4. Samhandel 5. Stiftelse af et fjernkølingsselskab

Læs mere

Lovgivning med betydning for mikrokraftvarme

Lovgivning med betydning for mikrokraftvarme Lovgivning med betydning for mikrokraftvarme Finn Bertelsen, Energistyrelsen Dansk Mikrokraftvarme Afslutningskonference, 23. september 2014 Hvad siger loven? Varmeforsyningslovens formål er bl.a. at:

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 24-02- 2011 TILSYNET Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Temadag om fjernkøling i Danmark. Skat 16. maj 2017

Temadag om fjernkøling i Danmark. Skat 16. maj 2017 Temadag om fjernkøling i Danmark Skat 16. maj 2017 Præsentation Kim K. Kaiser Executive Director Tlf. 2529 4587 Kim.K.Kaiser@dk.ey.com linkedin.com/in/kim-kirk-kaiser Har siden 1999 bl.a. arbejdet med

Læs mere

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav N O T AT 20. februar 2014 Ref. rvn/fbe Forsyning Side 1/5 Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav 1. Definition af et kollektivt varmeforsyningsanlæg Varmeforsyningsloven (VFL) regulerer

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsamtmanden for Århus Amt aarhus@statsamt.dk Dato: 28. juni 2006 Kontor: Valgkontoret J.nr.: 2005-2113/070-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Silkeborg Statsamtmanden for Århus Amt udtalte ved brev af 6.

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning.

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158988 NOTAT 1. INDLEDNING Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.A. ("Selskabet") har anmodet Hvidovre Kommune ("Kommunen")

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Københavns Energi Ørestads Boulevard 35 2300 København S

Københavns Energi Ørestads Boulevard 35 2300 København S Københavns Energi Ørestads Boulevard 35 2300 København S Resumé: Statsforvaltningen udtalt, at vi ikke finder, at Københavns Kommune kan eje et aktieselskab, som driver fjernkølingsaktiviteter. 11-02-

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 72 Offentligt 16. november 2015 Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (Udmøntning af vandsektorforliget)

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Odsherred Kommunes mulighed for at nedskrive gæld i forbindelse med salg af et kraftvarmeværk til forbrugerne

Odsherred Kommunes mulighed for at nedskrive gæld i forbindelse med salg af et kraftvarmeværk til forbrugerne Foreningen af Fjernvarmeforbrugere Sneglerupvej 2 4571 Grevinge Sagsnr. 2014-2745 Doknr. 92379 Dato 02-04-2014 Odsherred Kommunes mulighed for at nedskrive gæld i forbindelse med salg af et kraftvarmeværk

Læs mere

Ry Kommune ansøgte den 17. marts 2005 om tilladelse til kommunens salg af ejendomme til Kildebjerg Ry A/S uden forudgående offentligt u dbud.

Ry Kommune ansøgte den 17. marts 2005 om tilladelse til kommunens salg af ejendomme til Kildebjerg Ry A/S uden forudgående offentligt u dbud. Resumé: På baggrund af en ansøgning om fritagelse for offentligt udbud har tilsynet rejst denne sag om lovligheden af Ry Kommunes deltagelse i Kildebjerg Ry A/S. Dette skyldes et ønske om, at afklare det

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde Kommune under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel og kommunalfuldmagtsreglerne vil være afskåret fra at køre ambulancekørsel i tre andre

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

Vedr. Kommunegaranti til biogasselskab

Vedr. Kommunegaranti til biogasselskab Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Att.: Bettina Andersen Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11337

Læs mere

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget:

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget: NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: 24. maj 2017 Hjemmelsgrundlag for støtte til privatskoler halvering af taksterne for privatskolers leje af idrætsfaciliteter.

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v.

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. 1 Det vil jeg tale om Prissætning Prisdifferentiering Tariffer 2 1 Prissætning Varmeforsyningslovens kapitel 4 Varmeforsyningslovens kapitel

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 4 Offentligt Til L 177 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT}] Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks salg af gasmotorer til Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a.: 22-08- 2007 De

Læs mere

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter 1 Redegørelsens indhold Lidt om juraen på området Hjemmelsgrundlaget Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Emne: Lovgrundlag for energiproduktion i vandsektoren Modtagere: Alle Udarbejdet af: DANVA jpl Dato: 28. september 2012. Lovgrundlaget for energiproduktion

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60

Læs mere

Konklusion Kultur- og Fritidsforvaltningen udlejer allerede i dag ledige lokaler efter reglerne om overskudskapacitet.

Konklusion Kultur- og Fritidsforvaltningen udlejer allerede i dag ledige lokaler efter reglerne om overskudskapacitet. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Kommunikation NOTAT 25-07-2014 Juridisk vurdering af rækkevidden af reglerne om overskudskapacitet i forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR Miljøministeriet Udkast Januar 2007 Forslag til Lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger 1. Loven finder anvendelse på kommunale forsyningsvirksomheder, der 1) indvinder,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Formål: Forbrugerbeskyttelse Prisbestemmelserne skal hindre at en monopolsituation ikke udnyttes Prisfastsættelse

Læs mere

Rubrik Verdana Bold 18 punkt Underrubrik Verdana 18 punkt. Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 253 Offentligt

Rubrik Verdana Bold 18 punkt Underrubrik Verdana 18 punkt. Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 253 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 253 Offentligt Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Rubrik Verdana Bold

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 25. november 2014 26. november 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet (2. behandling) Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed

Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed Nordisk forvaltningsrettslig seminar 2012 Emnets relevans Mangeårig tradition for kommunal forsyningsvirksomhed

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2014-15 Fremsat den xx. xxx xxxx af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Pedersen) EKSTERNT HØRINGSUDKAST Forslag til Ændring af lov om varmeforsyning og

Læs mere

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet Torben Brøgger Partner Sagsnr. 019047-0031 tb/ralp/kkp T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com NOTAT 19. februar 2013 Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

til kommunekassen. I henvendelserne stilles der især spørgsmålstegn ved lovligheden

til kommunekassen. I henvendelserne stilles der især spørgsmålstegn ved lovligheden Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Guldborgsund Kommune handler i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne, når kommunen sælger antenneforsyningerne og derefter overfører salgsprovenuet

Læs mere

Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen. Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen

Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen. Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen Overblik Kort om Folketing, regering og miljøministeren Miljøstyrelsen regeludarbejdende og regelfortolkende myndighed

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

12. januar Fjernvarmesektoren Skattefritagelse ny afgørelse

12. januar Fjernvarmesektoren Skattefritagelse ny afgørelse Skattefritagelse ny afgørelse 1 Rækkevidden af skattefritagelsen for fjernvarmeværker Selskabsskattelovens 3, stk. 1 nr. 4 Fjernvarmeværker er skattefritaget ved lov. Afgørelser fra Skatterådet og Landsskatteretten

Læs mere

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011 2011 5-2. Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber En journalist klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden hos et energiselskab i en sag om aktindsigt. Det fremgik at journalisten havde

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår.

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår. NOTAT Til Økonomiudvalget Kommunal støtte til kulturelle formål Økonomiforvaltningen er blevet bedt om at redegøre for de kommunale regler, der regulerer kommunens mulighed for at yde kommunal støtte til

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Vandsektorloven Tilknyttet virksomhed

Vandsektorloven Tilknyttet virksomhed Vandsektorloven Tilknyttet virksomhed Side 1 3 procent Omsætning op til 3 procent af omsætningen i hovedvirksomheden Dog altid op til 2,5 mio. kr. uafhængigt af hovedvirksomheden Ikke krav om selskabsudskillelse,

Læs mere

K/S Difko LXV Energistyrelsen af 22. december 2000 og 26. april 2001 krav om udskillelse af netdelen i Nexø Halmvarmeværk

K/S Difko LXV Energistyrelsen af 22. december 2000 og 26. april 2001 krav om udskillelse af netdelen i Nexø Halmvarmeværk (Varmeforsyning) K/S Difko LXV over Energistyrelsen af 22. december 2000 og 26. april 2001 krav om udskillelse af netdelen i Nexø Halmvarmeværk SPR Side 1 af 9 Formand, cand.jur. Jørgen Nørgaard professor,

Læs mere

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Hørsholm Kommune har bedt mig vurdere, om kommunalretlige regler eller principper er til hinder for kommunens hjemtagelse af Rungsted Havn. Advokat

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 16 Bilag 8 Opkrævning og inddrivelse 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 3113527 1. Opkrævning...3

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Juridisk vurdering af sammenlægning

Juridisk vurdering af sammenlægning 19. august 2013 Agnete Nordentoft Specialistadvokat T +45 72 27 35 10 ano@bechbruun.com Sagsnr. 011286-0018 ano/jhp Juridisk vurdering af sammenlægning 1. Indledning Næstved Varmeværk A.m.b.a. overvejer

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED I ODENSE KOMMUNE

NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED I ODENSE KOMMUNE Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158247 8. februar 2013 NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Garantiprovision i kommunalretlig belysning

Garantiprovision i kommunalretlig belysning Garantiprovision i kommunalretlig belysning Lisa Christensen, cand.jur., Videnskabelig assistent Bent Ole Gram Mortensen, Professor, cand.jur., Ph.D. Syddansk Universitet, Juridisk Institut 12. april 2016

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 32, endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt J.nr. 2011-231-0051 7. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 32 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider,

Læs mere

MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING KONSOLIDERING OG SAMARBEJDE. Birgitte Faaborg, økonomisk konsulent Dansk Fjernvarme

MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING KONSOLIDERING OG SAMARBEJDE. Birgitte Faaborg, økonomisk konsulent Dansk Fjernvarme MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING KONSOLIDERING OG SAMARBEJDE Birgitte Faaborg, økonomisk konsulent Dansk Fjernvarme bvf@danskfjernvarme.dk KONSOLIDERING I FJERNVARMESEKTOREN Den politiske aftale om regulering

Læs mere

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 28. februar 2013 /MEMU Energitilsynets møde den 5. marts 2013 Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren 1. Nye klagesager for Energiklagenævnet 1.1. Brørup Fjernvarme

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed Bilag 2 DANVA høringssvar journalnummer 2015-5858 Kommentarer og spørgsmål er i det følgende markeret med Bemærkning og anført med fed rød. Ord, formuleringer eller afsnit, der foreslås udeladt er angivet

Læs mere

Holst, Energi & forsyning

Holst, Energi & forsyning Advokater Holst, Energi & forsyning Temahæfte - BIOGAS FORSIKRING & ERSTATNING OKTOBER 2012 INDHOLD SIDE 3 Støtten til biogas kort gennemgang, oversigt og status SIDE 6 Prisen for biogas når den leveres

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0003 JDA. AFGØRELSE (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0003 JDA. AFGØRELSE (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0003 JDA AFGØRELSE

Læs mere

CAFE AKTIVITETER I HUSENE. Grundlæggende problematikker: OVERSIGT INDLÆGGET

CAFE AKTIVITETER I HUSENE. Grundlæggende problematikker: OVERSIGT INDLÆGGET CAFE AKTIVITETER I HUSENE Grundlæggende problematikker: 1. Kulturhusenes drift. 2. Kommunernes lovlige aktiviteter. 3. Indtægt Café-virksomhed/indtægt Café-udlejning/tilskud kulturhuse. OVERSIGT INDLÆGGET

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ANMODNING FRA AF OM Lemvig Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industri- og fjernkølingsanlæg 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industri- og fjernkølingsanlæg 1) BEK nr 564 af 02/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Kommunernes Landsforening KL@KL.dk Dato: 4. juni 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: HAE J.nr.: 2008-3908

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat med vurdering af lovligheden af fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift i Hvidovre Havn. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Stabsforvaltningen Juridisk Afdeling Sagsbehandler: Jakob Tønners

Læs mere

PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS

PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS PUNKT 4 TILSYNSMØDE DEN 27. SEPTEMBER 2016 PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS 29. september 2016 Varme 13/03846 bgor/rvn 1.

Læs mere

På grund af tidspunktet vil der blive serveret sandwichs, øl og sodavand kan købes.

På grund af tidspunktet vil der blive serveret sandwichs, øl og sodavand kan købes. Til andelshaverne i Grevinge/Herrestrup Energiforsyning Amba. (GHE) Så er det igen tid til, at der skal afholdes generalforsamling og bestyrelsen ser gerne at alle andelshavere møder op, da der på generalforsamling

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere