Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen"

Transkript

1 Sag nr Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder for at agere: at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen at beskrive mulighederne for at etablere et trådløst netværk, der kan dække hele eller udvalgte områder af Københavns Kommune samt muligheden for at tilbyde gratis internetadgang til alle københavnske husstande. Etablerings- og driftsomkostningerne samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger skal belyses. Der ønskes beregninger over en ordning med trådløst netværk, samt endvidere beregninger af en ordning med helt eller delvist fibernet. Endelig ønskes en opregning af eventuelt andre muligheder. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen at lave en udredning af, hvordan den sociale dimension kan styrkes ved at tilbyde pc-ordning for borgerne eller ved etableringen af kommunale internetcafeer, hvor studerende kan lave opgaver, og ledige søge job osv. 1. Sammenfatning af konklusioner Københavns Kommune kan lovligt etablere netværk til egen brug, hvor dette er hensigtsmæssigt og økonomisk forsvarligt. Med den nuværende retstilstand kan Københavns Kommune ikke tilbyde gratis Internet eller hjemme PC ordning til samtlige kommunens borgere.

2 Københavns Kommune kan derimod lovligt udvide nuværende tilbud til Kommunens borgere. Adgang til brug af PC og Internet kan etableres i tilknytning til andre aktiviteter, hvor kommunen forfølger et konkret lovligt formål, som f.eks. at fremme beskæftigelsen. Der kan ikke lovligt etableres tilbud, som i fremtoning, brug og service er fuldstændig identiske med kommercielt drevne internetcafeer. 2. Borgernes nuværende muligheder for adgang til Internet Borgerne i Københavns Kommune er ikke i en situation med mangel på tilbud indenfor adgang til Internet, da der på dette område er et veletableret marked med betydelig konkurrence. Det gælder både muligheden for adgang fra privatboligen og fra kommercielt drevne Internet cafeer. De fremsatte forslag skal dermed ikke sikre borgerne forsyning af en ydelse, der ellers ikke ville være til rådighed. De fremsatte forslag vil derimod give borgerne en besparelse gennem gratis eller billigere adgang til ydelser, der i dag udbydes kommercielt. På nuværende tidspunkt er der i begrænset omfang i offentligt regi allerede etableret faciliteter, med mulighed for gratis adgang til brug af PC og Internet fra biblioteker, skoler, fritids- og ungdomsklubber. Der findes ingen direkte og udtrykkelig lovregulering af Kommunens mulighed for at tilbyde hjemme PC ordning og Internet adgang til alle borgerne i kommunalt regi. Lovligheden heraf skal på den baggrund vurderes i forhold til kommunalfuldmagtens rækkevidde. 3. Vurdering af kommunalfuldmagten I henhold til gældende Dansk Ret står Københavns Kommune ikke helt frit, når der skal træffes beslutning om nye aktiviteter, som ikke er lovbundne. Udgangspunktet er, at Kommunen kun med hjemmel i lov kan drive handel og finansiel virksomhed, uanset om dette sker med fortjeneste for øje. Det samme gælder ydelser, som kommunen vælger at stille gratis til rådighed. Side 2 af 7

3 Det antages dog, at kommunen kan disponere over sin egen økonomi og af egen kraft påtage sig opgaver indenfor grænser, der er udviklet gennem praksis. Afgrænsningen af tilladte og ulovlige aktiviteter er ikke statisk, men den beror på et konkret skøn ud fra hidtidig praksis. Af praksis kan udledes en række principper, der har betydning for vurderingen af de fremsatte forslag: Kommunen kan kun agere, hvor der foreligger en kommunal interesse i aktiviteten. Der skal således foreligge et fælles behov i lokalsamfundet for at kommunen varetager den pågældende aktivitet, og generelle sociale hensyn kan ikke begrunde en sådan kommunal interesse, Kommunen har en mulighed for at forsyne sig selv med varer og tjenesteydelser i det omfang, kommunen finder at den derved bedst kan varetage sin forpligtelse til at udnytte de kommunale ressourcer forsvarligt. Kommunen må ikke uden lovhjemmel yde tilskud til enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner, der er afgrænset efter økonomiske eller andre sociale kriterier, Ved forfølgelse af lovlige formål som f.eks. varetagelse af interessen som arbejdsgiver, varetagelsen af en ældrepolitik eller varetagelse af trafikale formål har kommunen mulighed for at iværksætte nye aktiviteter, der er sagligt begrundet i de lovlige formål, Kommunen må hverken forrykke grænsen mellem henholdsvis den kommunale og den private sektor, eller påvirke konkurrencen i den private sektor, og Kommunen skal udvise økonomisk forsvarlighed med sine finanser, så Kommunen ikke påføres unødige udgifter. De anførte generelle regler angiver kun et udgangspunkt, og når der ikke foreligger en tidligere sag med identiske forhold, må der foretages en konkret vurdering af den ønskede aktivitet og de konkrete formål, der begrunder aktiviteten. I hidtidig praksis er to afgørelser fra Indenrigsministeriet af særlig betydning for vurderingen af de fremsatte forslag: Bredbånd: I en sag fra 2003 om støtte til bredbåndsaktiviteter i Nørre Djurs Kommune anførte kommunen at den anså det for en pligt for kommunen at sikre bor- Side 3 af 7

4 gerne forsyning af el, vand, TV- og radiosignaler og at denne forsyningspligt også måtte omfatte adgang til bredbånd. I forbindelse med sagen udtalte Videnskabsministeriet følgende: Videnskabsministeriet kan oplyse, at der i lovgivningen ikke er konkrete hindringer for kommunal støtte til bredbåndsnet. Der skal dog gøres opmærksom på, at det er den telepolitiske strategi at sikre konkurrence mellem en række aktører og en række teknologier. Udgangspunktet har været, at udrulning af bredbåndsinfrastruktur skal ske i regi af et konkurrencemarked. Der kan i den sammenhæng henvises til handlingsplanen It med omtanke It og telepolitisk handlingsplan fra oktober 2003 Indenrigsministeriet afviste at anse etableringen af bredbånd for en kommunal forsyningsvirksomhed, og udtalte samtidig, at der ikke i øvrigt var grundlag i kommunalfuldmagten til at støtte den pågældende bredbåndsaktivitet. Hjemme PC ordning: I en sag fra 2002 (ønskede en kommune henholdsvis at indkøbe IT-udstyr og sælge dette videre til ansatte i kommunen til indkøbspris (indkøbsforening) og at stille IT-udstyr vederlagsfrit til rådighed for ansatte (hjemme PC). Indenrigsministeriet fastslog i den forbindelse, at kommunen kunne indføre sådanne ordninger for sit personale, men udelukkende som led i varetagelse af sine interesser som arbejdsgiver. Vurderingen heraf afhang af hvad der er almindeligt på arbejdsmarkedet som helhed. De anførte ordninger kunne kun omfatte ansatte, hvor det i forhold til deres arbejdsopgaver var af arbejdsmæssig betydning, at de havde det pågældende udstyr til rådighed i hjemmet. 4. Vurdering af de fremsatte forslag Selvom de fremsatte forslag ikke vedrører en identisk situation, giver de to sager dog et billede af gældende ret. På baggrund af de to sager og praksis i øvrigt kan følgende antages: Københavns Kommune har ikke mulighed for at stille Internetadgang gratis til rådighed for alle Kommunens indbyggere. Levering af Internetadgang fra samtlige borgernes private bopæl vil ikke kunne karakteriseres som en kommunal opgave, men det er derimod en opgave, der varetages af den private sektor. Side 4 af 7

5 I det omfang Københavns Kommune måtte have et relevant behov for etablering af et trådløst netværk til telekommunikation udelukkende til eget brug, og det er økonomisk forsvarligt at etablere et sådant netværk, vil Københavns Kommune kunne etablere et sådant netværk. Men finansieringen af et sådant netværk må ikke bero på udøvelse af kommerciel virksomhed med opkrævning af brugerbetaling fra eksterne kunder, ligesom det ikke vil være et lovligt formål at etablere gratis Internet til samtlige kommunens borgere. Ud fra de anførte afgørelser må det ligeledes vurderes, at det heller ikke er en kommunal opgave, at agere indkøbsforening for kommunens borgere i form af en generel hjemme PC ordning. Sociale hensyn kan ikke benyttes som begrundelse for etablering af en Hjemme PC ordning. Det kan dog ikke udelukkes, at en sådan ordning kan etableres på områder, hvor der gælder særlige lovlige hensyn, som f.eks. hensynet til handikappede eller andre særlige områder. Derimod er der et vist omfang, hvori Københavns Kommune kan supplere de nuværende tilbud, hvor borgerne kan komme hen og få adgang til Internettet samt bruge en PC til løsning af opgaver. Sådanne muligheder findes allerede i begrænset omfang på f.eks. biblioteker, skoler, fritids- samt ungdomsklubber. Københavns Kommune vil lovligt kunne supplere de nuværende tilbud, hvor der foreligger en saglig kommunal interesse med etablering af den pågældende facilitet. Internetcafeer drives i dag på kommerciel basis, hvor især unge mødes og spiller computer spil. Det vil formentlig ikke være lovligt for Kommunen at etablere identiske faciliteter, der med eller uden betaling stilles generelt til rådighed for Kommunens borgere. Men der vil derimod lovligt kunne etableres konkrete tilbud som led i forfølgelse af saglige kommunale formål. Det er ikke en del af dette notat, at angive en fyldestgørende beskrivelse af alle de tænkelige lovlige formål, der kunne anføres som begrundelse for etablering af faciliteter med gratis Internet adgang. Vi finder dog anledning til at fremhæve en sag fra 1998, hvor Konkurrencerådet tog stilling til en klage fra en kommercielt drevet Internetcafe vedrørende PC og Internetadgang stillet til rådighed i en fritidsordning. I afgørelse fra 25. marts 1998 udtalt konkurrencerådet at: Side 5 af 7

6 Efter konkurrencelovens 2, stk. 2, 2. punktum, er "en konkurrencebgrænsning, som er fastsat af en kommunalbestyrelse, kun en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering, når konkurrencebegrænsningen er nødvendig for, at kommunalbestyrelsen kan opfylde de opgaver, den er pålagt i henhold til lovgivning." Det indebærer, at det omhandlede PC- tilbud skal være nødvendigt for, at kommunen kan opfylde de opgaver, den er pålagt. PC-spil og internetadgang anses i dag for et naturligt og integreret led i mange kommuners klubtilbud til børn og unge. Ud fra de oplysningspolitiske, uddannelsespolitiske, kulturpolitiske, socialpolitiske og fordelingspolitiske hensyn, der ligger bag bistandslovens tilbud, må det omhandlede PC-tilbud derfor anses for en nødvendig del af den opgave, som kommunerne er pålagt at udføre, jf. lovens 2, stk. 2, 2. pkt. I sager, hvor der foreligger en "lovskabt" konkurrencebegrænsning, jf. konkurrencelovens 2, stk. 2, 2. punktum, kan Konkurrencestyrelsen rette henvendelse til den pågældende myndighed for at påpege mulige skadelige virkninger for konkurrencen. Da den omhandlede konkurrenceforvridning er af mindre betydning og må anses for nødvendig for, at kommunen kan opfylde sine forpligtelser efter bistandsloven, finder Konkurrencestyrelsen ikke, at de skadelige virkninger for konkurrencen er af et sådant omfang, at der er grundlag for at rette offentliggjort henvendelse til kommunen i medfør af konkurrencelovens 2, stk. 5. Konkurrence-styrelsen agter derfor ikke at foretage yderligere i sagen. Denne afgørelse indeholder generelle vurderinger, der viser Konkurrencerådets opfattelse af hvor der kan foreligge en legitim kommunal interesse. Kommunen har f.eks. en lovlig interesse i at fremme beskæftigelsen, og det vil være muligt at supplere nuværende tilbud for rådgivning og arbejdsformidling til arbejdsløse med faciliteter til fremme af beskæftigelsen, hvori der indgår tilbud om internetadgang. 5. Afsluttende kommentarer Som anført indledningsvis er kommunalfuldmagtens område ikke statisk, og kommunens muligheder for lovligt at påtage sig ydelser og aktiviteter uden direkte lovhjemmel ændrer sig gradvis. Det kan især være tilfældet indenfor informationsteknologi, hvor digitaliseringen af den offentlige sektor løbende medfører betydelige ændringer. De anførte vurderinger gælder således vores opfattelse af gældende ret på nuværende tidspunkt, og skal ikke tages som udtryk for den fremtidige udvikling af kommunalfuldmagtens omfang på dette område. Hvis Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen at lave en udredning om et eller flere af de fremsatte forslag, anbefaler vi at udredningen samtidig omfatter en supplerende vurdering af kommunalfuldmagtens rækkevidde set i forhold til de konkrete tiltag udredningen vedrører. Side 6 af 7

7 Hvis De har spørgsmål eller ønsker en uddybning af et eller flere punkter i notatet, står vi naturligvis fortsat til rådighed. København, den 23. november 2005 Bender von Haller Dragsted Nicolai Dragsted Partner Side 7 af 7

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr. Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-21123/725-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 27. november 2003

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat. Wifi i Albertslund Kommune

Statsforvaltningens brev til en advokat. Wifi i Albertslund Kommune Statsforvaltningens brev til en advokat Wifi i Albertslund Kommune 03-02- 2015 Som advokat for Albertslund Kommune rettede du i breve af 6. maj 2013 og 10. september 2013 henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 15. juli 2008 til advokaten for en række lokale antenneforeninger mv.

Statsforvaltningen brev af 15. juli 2008 til advokaten for en række lokale antenneforeninger mv. Statsforvaltningen brev af 15. juli 2008 til advokaten for en række lokale antenneforeninger mv. 15-07- 2008 Vedr.: Deres jnr. 12-10094 Varde Kommunes partnerskabsaftale med Syd Energi: De har på vegne

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: 09-03- 2007 Den 26. januar 2004 modtog det daværende Statsamtet Sønderjylland nu Statsforvaltningen Syddanmark via Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til TDC. Vedr.: Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S:

Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til TDC. Vedr.: Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S: Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til TDC 15-07- 2008 Vedr.: Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S: TDC har i skrivelse af 17. februar 2006 anmodet det daværende Statsamtet

Læs mere

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 12. august 2013 Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 0. Konklusion Generelt om støtte til socialøkonomiske virksomheder: Det må antages at være ulovligt efter statsstøttereglerne at give støtte

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune.

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive 24-07- 2009 TILSYNET Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Folketingsmedlem A stillede den 16. december 2005 i Folketinget en række spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren,

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

http://www.danskfjernvarme.dk/forside/aktuelt/iovrigtmenervi/fjernkolingidanmar...

http://www.danskfjernvarme.dk/forside/aktuelt/iovrigtmenervi/fjernkolingidanmar... Page 1 of 6 9. november 2005 I øvrigt mener vi Fjernkøling i Danmark Fjernkøling i Danmark - med særligt fokus på fjernvarmeværker, privatejede såvel som kommunaltejede 31. oktober 2005 kmn/mhn/lh/bhk

Læs mere

Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov

Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov Den 18. maj 2013. De Offentlige Tandlæger att.: Direktør Lars Holsaae Peter Bangs Vej 36, 3. tv 2000 Frederiksberg DEN KOMMUNALE TANDPLEJES

Læs mere

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune stevns@stevns.dk Sagsnr. 2014-16497 Doknr. 161514 Dato 25-02-2015 Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune har henvendt sig til Økonomi-

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Den sene besvarelse af Deres henvendelse beklages.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Den sene besvarelse af Deres henvendelse beklages. Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger v/ formand Johnny Beyer Nørrebrogade 61 2200 København N Dato: 8. april 2003 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2003-2220/101-16 Sagsbeh.: CEK Ved brev af 17.

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr. Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.: 2007-21122/101-3 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 16. januar 2007 har Københavns

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

Vejledning om konkurrenceforvridende

Vejledning om konkurrenceforvridende Vejledning om konkurrenceforvridende støtte 2000 135136_omslag9.p65 2 25-10-00, 11:56 Indhold 2 1 Indledning 5 2 Hvilke aktiviteter er omfattede? ÿ 2.1 Hvad er støtte? 8 2.2. Hvad er erhvervsvirksomhed?

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 164 - Bilag 1 O Notat Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere