Konklusion Kultur- og Fritidsforvaltningen udlejer allerede i dag ledige lokaler efter reglerne om overskudskapacitet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konklusion Kultur- og Fritidsforvaltningen udlejer allerede i dag ledige lokaler efter reglerne om overskudskapacitet."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Kommunikation NOTAT Juridisk vurdering af rækkevidden af reglerne om overskudskapacitet i forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets institutioner Baggrund Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 19. december 2013 at anmode forvaltningen om en generel juridisk vurdering af rækkevidden af reglerne om overskudskapacitet (udlejning af ledige lokaler til private og andre offentlige myndigheder) i forhold til udvalgets institutioner. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Klaus Vollstedt Baggrunden for beslutningen var en konkret ansøgning fra foreningen SovGodt, der ønskede at anvende Nørrebrohallens multisal som nødherberg i nattetimerne i vinterperioden, frem til 31. marts Den konkrete ansøgning er håndteret via Københavns Ejendomme, idet der frem mod 31. marts 2014 efter reglerne om overskudskapacitet var etableret et nødherberg i en ledig kommunal bygning i Griffenfeldsgade. Konklusion Kultur- og Fritidsforvaltningen udlejer allerede i dag ledige lokaler efter reglerne om overskudskapacitet. Det er sammenfattende vurderingen, at forvaltningens adgang til at udleje lokaler efter reglerne om overskudskapacitet må antages at være udvidet i takt med udvidelsen af institutionernes åbningstid. Samtidig er det vurderingen, at hensynet til en økonomisk rationel udnyttelse af kommunale ressourcer og værdispildsbetragtninger må antages at indgå med større vægt end tidligere i den samlede afvejning og vurdering af grænserne for, hvad der er lovlige kommunale opgaver. Foranstående betyder alt andet lige, at kommunens adgang til at leje ledige lokaler ud efter reglerne om overskudskapacitet må anses for at være udvidet i forhold til tidligere. Det er således Kultur- og Fritidsforvaltningens vurdering, at kulturinstitutioner, idrætshaller o.lign. vil kunne udlejes i en begrænset periode forudsat at den konkrete afvejning fører til, at der ikke er nogen risiko for at påføre private erhvervsdrivende konkurrence. Derimod vil det på det foreliggende grundlag ikke være lovligt, at Kultur- og Fritidsforvaltningen generelt sætter samtlige Sekretariatet Rådhuset 1599 København V Telefon Direkte telefon EAN nummer

2 kulturinstitutioner, idrætsanlæg o.s.v. fri til udlejning efter reglerne om overskudskapacitet på tidspunkter, hvor disse ikke anvendes af kommunen, f.eks. om natten. Begrundelsen er, at et sådant skridt må antages at ske med profitformål for øje samtidig med risikoen for at forrykke grænsen mellem den kommunale og private sektor Gennemgang af reglerne om salg af overskudskapacitet Generelt om kommunernes adgang til salg af overskudskapacitet Kommunernes adgang til salg af overskudskapacitet (til private og andre offentlige myndigheder) er en del af kommunalfuldmagtsreglerne. Den overskudskapacitet, der er tale om, er typisk overskud af arbejdskraft, materialer eller lokaler. I korte træk gælder følgende: Salg af overskudskapacitet er grundlæggende i strid med hovedreglen om forbud mod profitformål og hovedreglen om at kommuner ikke må drive erhvervsaktiviteter som handel og industri mv. I udgangspunktet gælder derfor, at en kommune, der har et større produktionsapparat, end den selv kan udnytte, ikke har adgang til at sælge den overskydende kapacitet til andre myndigheder eller private. Som udgangspunkt skal kommunal overskudskapacitet afvikles, og den må ikke opretholdes til at skaffe kommunen indtægter. Udgangspunktet gælder på samme måde for kommunale ejendomme, da det anses for udelukket, at kommuner kan anvende deres ejendom f.eks. skoler og børneinstitutioner til at skaffe supplerende indtægter ved udlejning i konkurrence med bestående virksomheder. 1 Når tilsynsmyndighederne alligevel har accepteret at kommunerne i et begrænset omfang må sælge overskudskapacitet til andre og dermed varetager opgaver, der egentlig ikke er kommunale skyldes det værdispildsbetragtninger og hensynet til en økonomisk rationel udnyttelse af kommunale og samfundsmæssige ressourcer. Når det skal vurderes, om salg af overskudskapacitet er lovlig, sker der således primært en afvejning mellem hensynet til at undgå værdispild på den ene side og hensynet til det private erhvervsliv på den anden side. I det omfang der er tale om en tilfældig overskudskapacitet, som er opstået utilsigtet i forbindelse med varetagelse af i øvrigt lovlige kommunale opgaver, er det almindeligt anerkendt, at værdispildsbetragtningerne kan føre til, at salg af overskudskapacitet er lovlig. En tilfældig overskudskapacitet kan f.eks. være en 1 Erik Harder, Dansk Kommunalforvaltning II, s. 43/44 Side 2 af 10

3 periodisk overskudskapacitet, f.eks. når kapaciteten skal dimensioneres ud fra spidsbelastningssituationer. De betingelser, for at salg af overskudskapacitet kan bringes i anvendelse, er traditionelt sammenfattende følgende: Overskudskapaciteten må ikke være dimensioneret med det formål at varetage ikke-kommunale opgaver Overskudskapaciteten må af hensyn til løsningen af den kommunale opgave ikke kunne afskaffes Opgaven må ikke allerede varetages på en rimelig måde af private erhvervsdrivende Salg af overskudskapacitet skal ske til markedspris Særligt om overskudskapacitet i forhold til kommunale lokaler Særligt med hensyn til kommunale lokaler er udgangspunktet, at kommunerne, som følge af forbuddet mod at drive erhvervsvirksomhed, ikke kan udleje kommunale lokaler, men at reglerne om salg af overskudskapacitet i et vist omfang kan lovliggøre udleje af lokaler til formål, der normalt ikke er kommunale. Der er med andre ord tale om en undtagelse fra hovedreglen om forbud. Det er vurderingen, at selve formålet med udlejningen er underordnet, når det skal vurderes om private påføres konkurrence ved udførelsen. Det er i den forbindelse f.eks. ligegyldigt om der udlejes til private eller til andre offentlige myndigheder. Overskudskapacitet kan blandt andet omfatte en ejendom, som kommunen kun delvis har brug for. Det betyder, at den overskydende kapacitet kan udlejes til formål, der normalt ikke er kommunale. En konsekvens af betingelsen om at opgaven ikke allerede varetages af private erhvervsdrivende er, at jo mindre konkurrence, der er på et område, desto videre er adgangen til salg af overskudskapacitet og omvendt. Der skal med andre ord som tidligere nævnt ske en afvejning mellem på den ene side værdispildsbetragtninger og på den anden side hensynet til at undgå konkurrenceforvridning i forhold til den private sektor. Hensynet til om den pågældende opgave kan varetages af private spiller en central rolle ved vurderingen af, om kommunen har adgang til at sælge overskudskapaciteten. Hvis private kan varetage opgaven, taler det imod salg af overskudskapacitet med henvisning til hensynet til at undgå konkurrenceforvridning, der er et tungtvejende/stærkt hensyn. Eksempel fra tilsynspraksis Kommunale skolelokaler antages i et vist omfang at kunne anvendes til ikke-kommunale formål ud fra overskudskapacitetssynspunkter. Side 3 af 10

4 Der henvises i den forbindelse til Indenrigsministeriets brev af 23. juni 1999, angående en kommunes udlejning af festsale og aulaer på kommunens skoler til bl.a. virksomheder. Ministeriet accepterede efter en konkret vurdering udlejning af de pågældende lokaler til virksomheder, idet der var tale om en overskudskapacitet, der ikke kunne afskaffes, eftersom udlejningen kun skete på tidspunkter, hvor kommunen ikke selv skulle anvende lokalerne til kommunale formål. Af udtalelsen fremgår bl.a. følgende: at lokalerne primært anvendes til aktiviteter, der er knyttet til skolerne, til andre af kommunens arrangementer, samt at de udlånes til kostprisen til foreninger, der er hjemmehørende i kommunen at lokalerne alene udlejes til andre aktiviteter, såfremt lokalerne ikke skal anvendes til skolernes eller kommunens andre arrangementer, at lejetilladelse kan tilbagekaldes, såfremt kommunen selv skal bruge lokalerne at udlejningerne til private virksomheder kun havde et begrænset omfang (1-3 aftener årligt). Særligt om kommunale institutioner i aften-/nattetimerne Den ovenfor refererede udtalelse hjemler ifølge den kommunalretlige litteratur ikke, at kommuner i videre omfang kan udleje skolelokaler til virksomhed uden for skoletiden, herunder om natten selv om kommunerne i dette tidsrum ikke selv anvender lokalerne til kommunale formål, og der således er tale om en overskydende kapacitet, som ikke kan afskaffes. Opgaven med at udleje lokaler varetages allerede af private (virksomheder), ligesom en mere omfattende udlejning af kommunale skolelokaler til private virksomheder kan forrykke grænsen mellem den kommunale og private sektor. 2 Dette synspunkt er uddybet af Karsten Revsbech, der bl.a. anfører følgende: 3 En anden problemstilling drejer sig om, hvorvidt en kommune kan udleje sine lokaler til private i de perioder, hvor de ikke benyttes til den normale, kommunale hovedaktivitet. Kan f.eks. kommunale skolelokaler udlejes mod betaling i ferier eller om eftermiddagen til privat kursusvirksomhed? Eller kan de lejes ud om natten til virksomheder, hvis produktion i nattetimerne er egnet til at foregå i denne type af lokaler. Udgangspunktet må tages i betragtningerne om salg af overskudskapacitet. De (delvist) ledige lokaler er en overskydende kapacitet hos kommunen, og denne kapacitet, der ikke 2 Frederik Gammelgaard, Kommunal erhvervsvirksomhed s. 72 f.f. 3 Karsten Revsbech: Kommunernes opgaver Kommunalfuldmagten mv. s. 157 f. Side 4 af 10

5 kan afskaffes, kan i princippet sælges (til markedspris) med henblik på at undgå værdispild. Det er imidlertid vigtigt at fremhæve, at det ved vurderingen af, om der er adgang til at sælge overskudskapacitet, indgår som et element i den afvejning, der skal foretages, om opgaven i forvejen varetages på rimelig måde af private. Dette element vil i langt de fleste tilfælde udelukke eller væsentligt begrænse kommunens mulighed for at udleje skolelokaler og lign. En sådan udelukkelse eller begrænsning af kommunens udlejning af lokaler er nærliggende, fordi kommunerne ejer så mange bygninger og lokaler, at kommunal lokaleudlejning kunne blive en meget omfattende aktivitet og dermed et uoverskueligt konkurrenceproblem i forhold til det private erhvervsliv. Med udgangspunkt i den juridiske litteratur er det således vurderingen: at kommunernes adgang til at udleje f.eks. idrætshaller om natten er meget begrænset, og at de pointer, som Indenrigsministeriet fremhævede i sit brev af 23. juni 1999 fortsat må antages at være gældende (herunder at udlejningen har et meget begrænset omfang og at lejetilladelsen kan tilbagekaldes, såfremt kommunen selv skal bruge lokalerne) at der ikke kan være tale om, at kommunerne i almindelighed har adgang til at sælge hele deres ledige lokalekapacitet om natten efter reglerne om overskudskapacitet, da dette vil skabe uoverskuelige konkurrenceproblemer i forhold til det private erhvervsliv og i sidste ende vil betyde, at grænsen mellem den kommunale sektor og den private sektor forrykkes. Kultur- og Fritidsforvaltningen må imidlertid konstatere, at selv om adgangen til at udleje kommunale institutioner om aftenen/natten efter reglerne om overskudskapacitet er begrænset, foreligger der en vis adgang. Det føromtalte citat fra Karsten Revsbech tyder i hvert fald på, at udgangspunktet er, at de ledige lokaler (om aftenen/natten) er en overskydende kapacitet hos kommunen, som ikke kan afskaffes, og derfor i princippet kan sælges til markedspris med henblik på at undgå værdispild. Den konkrete vurdering vil imidlertid ofte føre til, at udlejningen er udelukket henset til konkurrenceproblemet i forhold til det private erhvervsliv. Den præcise afgrænsning og den konkrete vurdering kan imidlertid synes yderst vanskelig, og der er under alle omstændigheder tale om et gråzoneområde. Side 5 af 10

6 Nyere tendenser Tilsynspraksis Nyere tilsynspraksis synes at bekræfte, at der i den konkrete situation kan være tale om en ganske vanskelig afvejning af de modstående hensyn, der er beskrevet i det foregående. Et eksempel herpå er to sager vedrørende salg af overskudskapacitet i forbindelse med madproduktion. I en sag fra Københavns Kommune, hvor kommunen i en to årig periode ønskede at levere måltider dagligt til Panuminstituttet under dettes ombygning, nåede Statsforvaltningen Hovedstaden i brev af 31. august 2011 frem til, at dette ville være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne. Statsforvaltningen havde herved lagt vægt på, at levering af kantinemad er en opgave, som varetages af private erhvervsdrivende, og at kommunen ved at påtage sig opgaven med levering af kantinemad, ville påføre private kantineleverandører en konkurrence, der som udgangspunkt ikke vil være lovlig i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne. Statsforvaltningen havde endvidere lagt vægt på, at alene mængden af daglige kuverter samt den omhandlede tidsperiode var af et sådant omfang, at det måtte forudsætte personaletimer og indkøb af råvarer, som det i et vist omfang måtte være muligt at afvikle, således at kapaciteten i højere grad var dimensioneret til alene at dække kommunens opgave med at producere skolemad til kommunens folkeskoler. I en lignende sag nåede Statsforvaltningen Midtjylland i brev af 29. marts 2012 til Norddjurs Kommune til den modsatte konklusion. Sagen angik ligeledes madproduktion, idet pågældende kommuner ønskede at afsætte 150 madportioner (svarende til knap 10% af madproduktionen) dagligt til private. Statsforvaltningen Midtjylland nåede i denne sag frem til, at kommunerne inden for rammerne af kommunalfuldmagten (reglerne om overskudskapacitet) kunne udføre den omhandlede opgave med salg af mad til private og andre offentlige myndigheder. Statsforvaltningen havde herved lagt vægt på, at overproduktion havde et begrænset omfang, at den udgjorde en beskeden andel af den samlede produktion, samt at kommunen havde oplyst, at det ikke var muligt, at afskaffe overkapaciteten af hensyn til løsningen af den primære opgave med at levere mad til bl.a. kommunernes ældre nu og i nærmere fremtid Side 6 af 10

7 Udviklingstendenser i forhold til forvaltningens institutioner Den samfundsmæssige udvikling gennem de senere år peger efter Kultur- og Fritidsforvaltningens opfattelse i retning af, at kommunerne alt andet lige generelt har fået en videre adgang til at varetage hensyn, der tidligere ikke var karakteriseret som kommunale. Et eksempel herpå fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets skrivelse af 3. maj 2013 til Aarhus Kommune ( Fair Trade Sagen ). I modsætning til Statsforvaltningen Midtjylland nåede ministeriet frem til, at Århus Kommune lovligt kan varetage Fair Trade-hensyn, d.v.s. at kommunerne i højere grad end tidligere lovligt kan påtage sig et samfundsansvar efter kommunalfuldmagtsreglerne. Særligt med hensyn til reglerne om overskudskapacitet er det Kulturog Fritidsforvaltningens vurdering, at værdispildsbetragtninger og hensynet til en økonomisk rationel udnyttelse af de kommunale ressourcer må tillægges større vægt end tidligere. Dette hænger bl.a. sammen med statens skærpede krav om effektiv kommunal økonomi og overholdelse af budgetrammer mv. De redskaber som kommunerne anvender for at imødegå disse krav og stigende økonomiske udfordringer er typisk effektivisering, kapacitetsoptimering, egenfinansiering og omkostningsdækning. Et eksempel herpå kan f.eks. være at kommunen løbende reducerer brugen af administrationslokaler. Og selv om dette på sigt medfører mulighed for afhændelse af ejendomme, vil der om ikke andet i en længere overgangsfase være adgang til en stigende udlejning efter reglerne om overskudskapacitet. Et andet eksempel på kapacitetsoptimering er den selvbetjente adgang, som Kultur- og Fritidsforvaltningen har etableret og videre etablerer på institutionerne. Ordningen betyder, at borgerne har adgang til de kommunale institutioner (biblioteker, kulturhuse, idrætsfaciliteter) på langt senere tidspunkter end tidligere. Således er det ikke længere et særsyn, at borgerne har adgang til kommunens kulturhuse, biblioteker og idrætsfaciliteter helt frem til kl. 22 og kl. 23. Dette betyder med andre ord, at kulturinstitutionerne mv. ikke længere pr. definition er lukkede om aftenen og om natten. I en institution, der lukker dørene kl. 18, kan der pr. definition ikke opstå periodisk ledig kapacitet efter kl. 18. Derimod må det anses for naturligt, at der i en institution, der holder åbent fra kl i hele åbningstiden kan opstå periodisk ledig kapacitet, der vil kunne udlejes efter reglerne om overskudskapacitet. Dermed får reglerne om overskudskapacitet også en helt anden relevans end tidligere. Side 7 af 10

8 Praksis i Kultur- og Fritidsforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen foretager allerede i dag lokaleudlejning med afsæt i overskudskapacitet. Der er herved tale om den traditionelle lokaleudlejning. D.v.s. at en sådan udlejning alene kan finde sted, når kulturhusets, idrætsanlæggets primære brugere/folkeoplysende foreninger ikke anvender faciliteten. Konklusion Kultur- og Fritidsforvaltningen udlejer allerede i dag ledige lokaler efter reglerne om overskudskapacitet. Det er sammenfattende vurderingen, at forvaltningens adgang til at udleje lokaler efter reglerne om overskudskapacitet må antages at være udvidet i takt med udvidelsen af institutionernes åbningstid. Samtidig er det vurderingen, at hensynet til en økonomisk rationel udnyttelse af kommunale ressourcer og værdispildsbetragtninger må antages at indgå med større vægt end tidligere i den samlede afvejning og vurdering af grænserne for hvad der er lovlige kommunale opgaver. Foranstående betyder alt andet lige, at kommunens adgang til at leje ledige lokaler ud efter reglerne om overskudskapacitet må anses for at være udvidet i forhold til tidligere. Det er således Kultur- og Fritidsforvaltningens vurdering, at kulturinstitutioner, idrætshaller o.lign. vil kunne udlejes i en begrænset periode og i et videre omfang end angivet i Indenrigsministeriets skrivelse af 23. juni forudsat at den konkrete afvejning bl.a. fører til, at der ikke er nogen risiko for at påføre private erhvervsdrivende konkurrence. Derimod vil det på det foreliggende grundlag ikke være lovligt, at Kultur- og Fritidsforvaltningen generelt sætter samtlige kulturinstitutioner, idrætsanlæg o.s.v. fri til udlejning efter reglerne om overskudskapacitet på tidspunkter, hvor disse ikke anvendes af kommunen, f.eks. om natten. Begrundelsen er, at et sådant skridt må antages at ske med profitformål for øje samtidig med den beskrevne risiko for at forrykke grænsen mellem den kommunale og private sektor Forsøg på en vurdering af sagen om nødherberget i lyset af konklusionen Den konkrete sag omhandlede udlejning af en del af en idrætshal om natten i en 3 måneders periode. Der var tale om en ikke-kommunal Side 8 af 10

9 opgave (nødherberg for udenlandske hjemløse), og i givet fald ville idrætshallen skulle udlejes til markedspris efter reglerne om overskudskapacitet. Aftalepart ville have været Blå Kors, og idrætshallen ville kunne anvendes til idrætsformål i dagtimerne. Situationen synes at falde ind i gråzoneområdet. Følgende forhold taler for, at det vil være lovligt at indgå en sådan lejekontrakt: Der er alt andet lige tale om en begrænset udlejning: der er tale om en 3 måneders periode, og alene i nattetimerne. Samtidig er det vurderingen, at udlejning af lokaler til udenlandske hjemløse på herbergsvilkår er meget lidt attraktivt for private udlejere og derfor kun i et meget begrænset omfang vil påføre private erhvervsdrivende konkurrence. Selv om Fair Trade -udtalelsens betydning og rækkevidde er forbundet med nogen usikkerhed, har kommunerne nu i højere grad end tidligere adgang til at lade samfundsansvar indgå i den samlede afvejning Der var tale om en enkeltstående ansøgning. Følgende forhold taler imod: En sammenhængende periode på 3 måneder overstiger de få aftener (1-3 årligt), som fremgik af Indenrigsministeriets brev af 23. juni Samtidig vil lejetilladelsen ikke uden videre kunne tilbagekaldes, såfremt kommunen selv skal bruge lokalerne kommunen ville i givet fald indgå en bindende kontrakt. Det er yderst tvivlsomt om et nødherberg i praksis vil kunne fungere, hvis der med kort varsel kan ske aflysning for en eller flere nætter. Hertil kommer risikoen for præcedensvirkninger (de mange kommunale bygninger og lokaler vil ved en generel åbning kunne udgøre et uoverskueligt konkurrenceproblem i forhold til det private erhvervsliv). Sammenfatning Ud fra en samlet afvejning er det fortsat Kultur- og Fritidsforvaltningens vurdering at den foreslåede udlejning i 3 måneder om natten ligger uden for den hidtidige praksis på overskudskapacitetsområdet. Omvendt kan Kultur og Fritidsforvaltningen i lyset af de foranstående bemærkninger herunder især det forhold, at en udlejning til nødherberg i en kortere periode (her: 3 måneder) kun i meget begrænset omfang kan forventes at påføre private erhvervsdrivende Side 9 af 10

10 konkurrence ikke afvise, at det evt. kan være lovligt for kommunen at udleje en idrætshal om natten til det omhandlede formål. Netop det forhold at en sådan udlejning ikke kan forventes at påføre private erhvervsdrivende konkurrence vil efter en fornyet konkret vurdering af sagen kunne føre til, at en sådan udlejning evt. vil kunne accepteres. Side 10 af 10

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget:

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget: NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: 24. maj 2017 Hjemmelsgrundlag for støtte til privatskoler halvering af taksterne for privatskolers leje af idrætsfaciliteter.

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet Sag nr. 21563 Notat om mulighed for etablering af gratis Internet I forlængelse af vores notat dateret 23. november 2005 har Økonomiudvalget i Københavns Kommune anmodet Bender von Haller Dragsted om en

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet Torben Brøgger Partner Sagsnr. 019047-0031 tb/ralp/kkp T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com NOTAT 19. februar 2013 Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsamtmanden for Århus Amt aarhus@statsamt.dk Dato: 28. juni 2006 Kontor: Valgkontoret J.nr.: 2005-2113/070-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Silkeborg Statsamtmanden for Århus Amt udtalte ved brev af 6.

Læs mere

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår.

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår. NOTAT Til Økonomiudvalget Kommunal støtte til kulturelle formål Økonomiforvaltningen er blevet bedt om at redegøre for de kommunale regler, der regulerer kommunens mulighed for at yde kommunal støtte til

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Ankestyrelsens brev til en borger 2014-215574 Dato: 13-06-2017 Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Du rettede den 22. januar 2013 henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Hørsholm Kommune har bedt mig vurdere, om kommunalretlige regler eller principper er til hinder for kommunens hjemtagelse af Rungsted Havn. Advokat

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere eller højere end markedsprisen. Statsforvaltningens

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Udtalelse om cafédrift på en kommunes plejecentre 2016-31870 Dato: 11-10-2016 Fornyet henvendelse om cafédrift på plejecentre Skanderborg Kommune har anmodet Statsforvaltningen om en vejledende udtalelse

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392.

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C 22-07- 2008 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Kommune har ved brev af 6. juni 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen. Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen

Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen. Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen Overblik Kort om Folketing, regering og miljøministeren Miljøstyrelsen regeludarbejdende og regelfortolkende myndighed

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER 1. INDLEDNING Som led i overvejelserne omkring den fremtidige drift af Ringsted Kongrescenter har Ringsted Kommune anmodet Horten om et notat, der kan danne baggrund for

Læs mere

Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed

Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed Nordisk forvaltningsrettslig seminar 2012 Emnets relevans Mangeårig tradition for kommunal forsyningsvirksomhed

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Juridisk vurdering etableringsstøtte til overnatningsfacilitet, modtagefaciliteter og parkeringspladser på FÆNGSLET.

Juridisk vurdering etableringsstøtte til overnatningsfacilitet, modtagefaciliteter og parkeringspladser på FÆNGSLET. Juridisk vurdering etableringsstøtte til overnatningsfacilitet, modtagefaciliteter og parkeringspladser på FÆNGSLET. Indledning. Fonden FÆNGSLET har i forlængelse af budgetforlig for 2013 ansøgt om støtte

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev 2014-101913 Dato: 15-01-2016 Vedr. sagsnummer 14/25522 Henvendelse vedrørende mulighed for kommunalt befordringstilskud i form af gratis buskort til kørsel

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

Bird & Bird Advokatpartnerselskab Sundkrogsgade 21, København Ø. Henvendelse vedrørende Brugerklubben SBSYS

Bird & Bird Advokatpartnerselskab Sundkrogsgade 21, København Ø. Henvendelse vedrørende Brugerklubben SBSYS Bird & Bird Advokatpartnerselskab Sundkrogsgade 21, 1 2100 København Ø 2014-226259 Bird og Birds ref.: BRUFO/0002/Matters/36533615.1 Dato: 27-09-2017 Henvendelse vedrørende Brugerklubben SBSYS Økonomi-

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

Odense Kommune Flakhaven Odense C Henvendelse vedrørende Modtagestation Syddanmark I/S kommunens journalnr.

Odense Kommune Flakhaven Odense C Henvendelse vedrørende Modtagestation Syddanmark I/S kommunens journalnr. Odense Kommune Flakhaven 2 5000 Odense C 2014-206377 Dato: 31-03-2017 Henvendelse vedrørende Modtagestation Syddanmark I/S kommunens journalnr. 2013/005474 008 Odense Kommune bad i et brev af 21. marts

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen.

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen. Dato 7. november 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/14172-2 Side 1/5 Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceaftale vedrørende private fællesveje Statsforvaltningens

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Vedr. 07.59.01.KO2/2009-023 ABJ/tof. Et kommunalt fællesskabs udlejning af flismaskiner

Vedr. 07.59.01.KO2/2009-023 ABJ/tof. Et kommunalt fællesskabs udlejning af flismaskiner Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at et kommunalt fællesskabs udlejning af flismaskiner ikke kan anses for at være i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne. 02-02- 2011 TILSYNET Vedr. 07.59.01.KO2/2009-023

Læs mere

CAFE AKTIVITETER I HUSENE. Grundlæggende problematikker: OVERSIGT INDLÆGGET

CAFE AKTIVITETER I HUSENE. Grundlæggende problematikker: OVERSIGT INDLÆGGET CAFE AKTIVITETER I HUSENE Grundlæggende problematikker: 1. Kulturhusenes drift. 2. Kommunernes lovlige aktiviteter. 3. Indtægt Café-virksomhed/indtægt Café-udlejning/tilskud kulturhuse. OVERSIGT INDLÆGGET

Læs mere

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning.

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158988 NOTAT 1. INDLEDNING Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.A. ("Selskabet") har anmodet Hvidovre Kommune ("Kommunen")

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat med vurdering af lovligheden af fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift i Hvidovre Havn. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Stabsforvaltningen Juridisk Afdeling Sagsbehandler: Jakob Tønners

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune 15-09- 2008 Langeland Kommune har den 1. august 2008 anmodet statsforvaltningen om at vurdere, om overdragelse af Tranekær Slotsmølle til

Læs mere

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse Til Energitilsynets sekretariat Att.: Henrik Thomsen Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse 20. september

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde Kommune under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel og kommunalfuldmagtsreglerne vil være afskåret fra at køre ambulancekørsel i tre andre

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 12-11- 2008 Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Kommune har ved mail af 11. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Skemaet bedes udfyldt senest d. 23. December Det tager ca min. at besvare spørgeskemaet.

Skemaet bedes udfyldt senest d. 23. December Det tager ca min. at besvare spørgeskemaet. Side 1 af 14 LKNJ-VZE5-ZP6P UNDERSØGELSE AF AKTIVITETER PÅ KOMMERCIELLE MARKEDER Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens gennemfører i øjeblikket en analyse, som undersøger omfanget og karakteren af offentlige

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune 01-10- 2010 Fanø Kommune har den 8. juli 2010 anmodet om statsforvaltningens vejledende udtalelse om, hvorvidt Dansk Røde Kors i en konkret situation

Læs mere

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr.

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr. Bilag 1: Notat - bemærkninger fra byggesagsafdelingen til 5 punkter. Gebyrfastsættelse - Byggesagsbehandling Planudvalget skal tage stilling til følgende 5 punkter 1. Skal kommunen opkræve byggesagsgebyrer,?

Læs mere

2008-02-26. Københavns Kommune. Begrænsninger i ventelister til kolonihaver.

2008-02-26. Københavns Kommune. Begrænsninger i ventelister til kolonihaver. 2008-02-26. Københavns Kommune. Begrænsninger i ventelister til kolonihaver. Resumé: udtalt, at statsforvaltningen ikke finder, at det vil være i overensstemmelse med lovgivningen, såfremt kommunen i forbindelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune 10-02- 2009 Statsforvaltningen har på grund af omtale i pressen den 8. februar 2007 besluttet at rejse en tilsynssag vedrørende Kolding

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 3 Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases Som opfølgning på behandling af Parkering 2015 på Teknik-

Læs mere

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR - 1 Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED I ODENSE KOMMUNE

NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED I ODENSE KOMMUNE Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158247 8. februar 2013 NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED

Læs mere

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1 --- 2015-6975 Dato: 30-05-2017 Henvendelse vedrørende Gentofte Kommunes brug af offentlige midler til annoncering Du har den 21. januar 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen. Tilsynet med kommunerne

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena:

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Esbjerg Kommune har den 21. april 2008 anmodet Statsforvaltningen Syddanmark om at genoptage behandlingen af kommunens anmodning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune stevns@stevns.dk Sagsnr. 2014-16497 Doknr. 161514 Dato 25-02-2015 Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune har henvendt sig til Økonomi-

Læs mere

Vurdering af organisatorisk ændring - overflytning af Betaling og Kontrol

Vurdering af organisatorisk ændring - overflytning af Betaling og Kontrol KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT 14. december 2017 Vurdering af organisatorisk ændring - overflytning af Betaling og Kontrol 1. Baggrund I forbindelse med

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen.

På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen. Vedrørende udgiftens størrelse har Odense Kommune selv vurderet, at den samlede udgift til afslutningsfesten den 30. november 2013 samlet set var for dyr. Ankestyrelsen har i den forbindelse noteret sig

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur 1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet Indrettelseshensynet Den juridiske litteratur Beskyttelse af borgernes berettigede forventninger har traditionelt været anerkendt i dansk forvaltningsret ikke kun vedrørende

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune

Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune 16-11- 2015 Tilsynet Statsforvaltningen Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune Storetorv 10 6200 Aabenraa Frederikshavn Kommune har videresendt din henvendelse vedrørende kommunens aftale med Foreningen

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM: Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: 18-01- 2008 Vedr.: Deres jnr. 12-24371-MM: Advokatfirmaet Mazanti har for Tønder Kommune anmodet Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale

Læs mere

Der er ikke på noget møde truffet endelig beslutning om at iværksætte den påtænkte tre-kantsejlads.

Der er ikke på noget møde truffet endelig beslutning om at iværksætte den påtænkte tre-kantsejlads. Vedr. evt. færgesejlads Rudkøbing - Strynø - Marstal Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø behandlede på sit møde den 20. april 2015 første gang et forslag om at undersøge muligheden for etablering af sejlads

Læs mere

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 05-09-2012 Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 1. Klageinstansens

Læs mere

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune.

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Byudvikling & Events NOTAT Vejledning til vurderingsmodel eventvurdering Den skønsmæssige vurdering af eventen tager udgangspunkt i eventansøgningen. På baggrund af ansøgningen

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber.

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. X 8. august 2008 Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. Du har anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til bl.a. lovligheden af, at Y Kommune havde besluttet ikke

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0025 Klager: Thomas B. Nielsen Auktionsgade 30 6700 Esbjerg Indklagede: Mads Nygaard Thaysen-Müller Møllegade 26 B, 2. 8700 Horsens Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Kommunernes muligheder ved privatretlige kontraktindgåelser. Aarhus, den 3. november 2016

Kommunernes muligheder ved privatretlige kontraktindgåelser. Aarhus, den 3. november 2016 Kommunernes muligheder ved privatretlige kontraktindgåelser Aarhus, den 3. november 2016 2 Program Præsentation af problemstilling Kommunen sælger fast ejendom Kommunen opfører byggeri til brug for kommunen

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0128 Klager: Pensionspleje v/ Pensionsforsikringsmægler Frank Peter Sørensen Espevangen 6 b 2860 Søborg Indklagede: Daniel Normann Pedersen Strandvejen 365 B 2980 Kokkedal Parternes påstande:

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov

Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov Den 18. maj 2013. De Offentlige Tandlæger att.: Direktør Lars Holsaae Peter Bangs Vej 36, 3. tv 2000 Frederiksberg DEN KOMMUNALE TANDPLEJES

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord Forord til 2. udgave Forord til 3. udgave... 10

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord Forord til 2. udgave Forord til 3. udgave... 10 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 9 Forord til 2. udgave... 10 Forord til 3. udgave... 10 Forord til 4. udgave... 11 Kapitel 1. Introduktion. Begreber. Retskilder...

Læs mere