STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3"

Transkript

1 STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3 Dato: Revision Revision Sagsnummer Kvalitet & Udvikling Koncernbyg Alleén Sorø Side 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 4 Baggrunden for Styringsmanualen Projektbeskrivelse Vision Plangrundlag Organisation og ansvar Tilsynspligt Strategi og målsætning Styringsmanual Organisationsdiagram Grænsefladeproblematik Ansvarsbeskrivelse Roller og ansvar Dispositionsbeføjelser, bilagsgodkendelse m.v Kvalitetssikring Mødestruktur Hyppighed Form Økonomistyring Kalkulationsproces Investeringskalkulation / Totaløkonomi Kalkulation af anlægsomkostninger Kalkulation af driftsomkostninger Datakilder, periodisering, indeksering Kvalitetssikring Regnskabspraksis Kontoplan og konteringsvejledning Kontrolspor Uvildig Controlling Håndtering af claims Bilagshåndtering Afstemninger / interne kontroller Periodisering Opfølgning Funktions- og personadskillelse Revision og regnskab Systemunderstøttelse Risiko Risikopolitik og ansvar Tid, kvalitet / indhold og økonomi Risikovurdering Særlige risikoelementer Risikoværktøjer Risikorapportering Risikostyring Side 2

3 Risikohandlingsplan Risikoopfølgning Rapportering Rapporteringsstruktur og beslutningsveje Rapporteringsværktøj Dokumentation, arkivering m.v Aftale- og kontrakts forhold Aftale- og udbudsstrategi Valg af entreprise- og samarbejdsform Incitamentsstruktur Inddragelse af eksterne kompetencer Kommunikationsstrategi Intern kommunikation Ekstern kommunikation Personale Tavshedspligt Miljø og sikkerhed Side 3

4 Styringsmanual for GAPS Formål Formålet med denne styringsmanual er at skabe det administrative grundlag for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Styringsmanualen er regionsrådets middel til at kommunikere bygherrens krav til byggeorganisationens styring af byggeriet. Styringsmanualen er den ramme der anviser retningslinjerne for, hvordan byggeprocessen for det nye Psykiatribyggeri i Slagelse skal tilrettelægges. Styringsmanualen understøttes af en række specifikke administrative retningslinier, der med respekt for manualens rammer, øvrige relevante regler og politiker i regionen samt aktuelle lovkrav, beskriver hvordan de anførte rammer udfyldes. Styringsmanualen ajourføres og opdateres løbende med angivelse af konkrete sagsspecifikke navne på personer og firmaer. Denne styringsmanual er udarbejdet med udgangspunkt i forslag fra KPMG som anført i deres rapport Økonomisk styring af større anlægsprojekter / sygehusbyggerier, Rapport til Danske Regioner af den 2.oktober Baggrunden for Styringsmanualen Danske Regioner har i 2008 af KPMG fået gennemført et analysearbejde, der har resulteret i en rapport indeholdende principper for økonomistyring af større sygehusbyggerier (med anlægsøkonomi på 1 mia. kr. og derover pr. projekt). Med udgangspunkt i KPMG s anbefalinger, har regionerne vedtaget at følge fem hovedprincipper for økonomisk styring af større anlægsprojekter. Principperne tager særligt sigte på at sikre, at der er en betryggende økonomistyring af projekterne, og at den politiske ledelse har løbende og tilstrækkelig indsigt i projekternes udvikling og økonomi. De fem hovedprincipper er: 1. At den politiske ledelse skal fastlægge de strategiske beslutninger for det enkelte byggeprojekt, herunder økonomi, visioner, strategiske målsætninger og succeskriterier. Den politiske ledelse skal gennem styringsmanual sikre at der følges systematisk op i forhold til byggeriets økonomi og fremdrift 2. At der skal udarbejdes en projektspecifik styringsmanual for hvert projekt. Styringsmanualen skal beskrive hvordan de centrale dele af byggeprocessen skal tilrettelægges og styres, herunder den løbende økonomiopfølgning og rapportering. Styringsmanualen definerer pejlemærker for hvordan og på hvilke tidspunkter der skal rapporteres til den politiske ledelse. Styringsmanualen godkendes af regionsrådet. 3. At der skal etableres en robust og beslutningsdygtig projektorganisation der i hele projektets forløb har de rigtige kompetencer og dermed kan matche de eksterne samarbejdspartnere. 4. At der er defineret en risikopolitik, hvis indhold bygger på politisk vedtagne målsætninger og politikker, herunder hvordan styringsparametre som tid, kvalitet og økonomi skal prioriteres. Der skal være en tæt sammenhæng mellem risikovurderingen og de opfølgningsprocedurer, som besluttes. 5. Der skal etableres en uafhængig controlling af hvert byggeprojekt. Region Sjælland har den 27. september 2007 vedtaget et Byggeregulativ for Region Sjælland. Formålet med Byggeregulativet, er at skabe klare og ensartede retningslinjer for den administrative og politiske behandling af alle Region Sjællands bygge- og anlægssager. Byggeregulativet for Region Sjælland lever op til anbefalingerne fra KPMG ved at de strategiske overvejelser finder sted i forbindelse med vedtagelse af budget og investeringsoversigt. Regionsrådets tilsyn med byggeprojekterne sikres gennem rammestyring, ved godkendelse af Idéoplæg, Program, Projektforslag og endeligt byggeregnskab. Byggeregulativet indeholder således retningslinjer for gennemførelse af bygge- og anlægssager i Region Sjælland. Byggeregulativet understøttes af en række administrative retningslinjer der bl.a. omhandler organi- Side 4

5 sering, håndtering af anlægsbevillinger samt paradigmer for rådgiverkontrakter, entreprisekontrakter, sikkerhedsstillelser, accepter mv. Regionsrådet følger endvidere byggesagernes fremdrift i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger, der gennemføres tre gange årligt, henholdsvis 31. marts, 31. maj og 31. august. Byggeregulativet og de tilhørende administrative retningslinjer vil fortsat være gældende. For de større projekter (med anlægsøkonomi på 1 mia. kr. og derover pr. projekt) som forudsættes medfinansieret af den statslige Kvalitetsfond skal der, med baggrund i de fem hovedprincipper, udarbejdes en projektspecifik styringsmanual. Styringsmanualen skal sikre at det konkrete byggeprojekt følger de fem hovedprincipper for økonomisk styring af større anlægsprojekter, som regionerne med udgangspunkt i anbefalinger fra KPMG har tilkendegivet at ville følge. 1. Projektbeskrivelse 1.1. Vision Det psykiatriske sygehus i Slagelse skal udgøre et fagligt fyrtårn indenfor psykiatrien i Region Sjælland Plangrundlag I det psykiatriske sygehus etableres 110 almenpsykiatriske senge (inkl. Geronto psykiatriske) til erstatning for sengepladser fra de psykiatriske afdelinger i Dianalund, Nykøbing Sjælland, Holbæk samt den nuværende psykiatriske enhed i Slagelse. Ligeledes etableres der 50 retspsykiatriske senge og landsfunktionen den sikrede institution i Nykøbing Sjælland med 30 pladser flyttes til det nye psykiatriske sygehus i Slagelse. Psykiatrisygehuset i Slagelse lokaliseres i et stort grønt område i Slagelse kendetegnet ved nærheden til sportsarealer, stadion og rekreative områder syd for motorvejen Slagelse Lystskov. Sammen med det somatiske sygehus vil psykiatrisygehuset udgøre en ny sundhedscampus. For de psykiatriske patienter vil placeringen opleves som en integreret del af det omgivende bysamfund. I forbindelse med projektet skal der gennemføres en screening for at indkredse hvilke energi- og miljøparametre, der vil være relevante at fokusere på. Umiddelbart vil det være relevant at fokusere på: Energioptimering, dagslysforhold, rengøringsvenlighed, arbejdsmiljø, ressourceforbrug og støjforhold. 2. Organisation og ansvar 2.1. Tilsynspligt Jf. Styrelsesvedtægten for Region Sjælland 9 skal Forretningsudvalget fører tilsyn med bl.a. At forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Regionsrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde At forvaltningen af regionens kasser og regionens regnskabsføring er forsvarlig At de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Regionsrådets samtykke 2.2. Strategi og målsætning Gennemførelsen Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) sker som et Kvalitetsfondsprojekt, hvilket betyder at finansieringen af projektet tilvejebringes af de centrale kvalitetsfondsmidler med ca. 60% og en regional egenfinansiering med ca. 40% Styringsmanual Til at understøtte Forretningsudvalgets tilsynspligt med de større byggesager (med en anlægssum på mere end 1 mia. kr.) som er medfinansieret af den statslige kvalitetsfond og for at sikre entydige rammer for de enkelte projekters gennemførelse, udarbejdes der i Region Side 5

6 Sjælland for disse sager (herunder GAPS) en projektspecifik styringsmanual, der bl.a. indeholder krav til beslutningsgrundlaget for den politiske involvering Organisationsdiagram Med en justering af det ordinære princip for organisering af bygge- og anlægssager, som er godkendt af regionens MED-Hovedudvalg den 8. april 2008 og anført i notat om organisering af bygge- og anlægssager organiseres GAPS efter følgende model: Regionsrådet Regionsrådets rolle er defineret i Byggeregulativet og omfatter den overordnede fysiske og økonomiske planlægning af regionens byggearbejder. Regionsrådet involveres i de overordnede strategiske beslutninger, herunder sikrer, at projektets vision, strategiske målsætninger og succeskriterier defineres. Forretningsudvalget Forretningsudvalgets indstilling skal indhentes for enhver sag, der forelægges Regionsrådet til beslutning. Forretningsudvalget fører desuden løbende tilsyn med etableringen af det nye psykiatribyggeri samt med, at den meddelte anlægsbevilling for det samlede projekt og de frigivne rådighedsbeløb i de enkelte år overholdes. Udvalg for psykiatriområdet og socialområdet Udvalget for psykiatriområdet og socialområdet er en politisk høringsgruppe der bl.a. følger planlægning og etableringen af det nye psykiatribyggeri i Slagelse. Udvalget fungerer som rådgivende høringsorgan for Forretningsudvalget og Regionsrådet i forbindelse med afrapportering om status for det nye psykiatribyggeri samt i forbindelse med fremlæggelse af projektets faser til godkendelse i Regionsrådet via Forretningsudvalget. Direktionen Direktionen har ansvaret for, at de politiske beslutninger føres ud i livet og tegner administrationen i forhold til det politiske niveau. Styregruppen Styregruppen, der med delegation fra Regionsrådet og direktionen fungerer som bygherre og varetager, med reference til Direktionen, rammerne for projektet og sammensættes af: Koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen (formand), som bygherre og repræsentant for direktionen Psykiatridirektør Michael Werchmeister, som repræsentant for psykiatrien Økonomidirektør Morten Koch, med særligt ansvar for den overordnede kvalitetssikring af økonomien i projektet Byggechef Kurt Reitz fra Koncernbyg med særligt ansvar for kvalitetssikringen af byggefagligheden, herunder tid og kvalitet i projektet Totalrådgiveren, som den ansvarlige for projektets indhold og udførelse Koordineringsgruppe Som bindeled mellem projektledelsen og styregruppen sammensættes en koordineringsgruppe. Koordineringsgruppen og projektledelsen forestår den daglige ledelse af projektet. Koordineringsgruppen sammensættes af: Psykiatridirektør Michael Werchmeister (formand) Byggechef Kurt Reitz fra Koncernbyg Vicedirektør Nete Maltha (brugergruppeformand) Vicedirektør Søren Rask Bredkjær (formand for den psykiatrifaglige rådgivning) Side 6

7 Herudover deltager projektledelsen i koordineringsmøderne. Projektets totalrådgiver deltager i koordineringsmøderne efter behov. Controller Til støtte for styregruppen foretager Controllerfunktionen med faste intervaller revision og kvalitetssikring af projektets tids- og økonomistyring, herunder kontrolleres også risikovurderingerne for projektet. Controllerfunktionen organiseres ved samarbejde mellem Koncernøkonomi og Koncernbyg. Funktionen sammensættes af uvildige, hvorved forstås medarbejdere der ikke direkte er involveret i det konkrete projekt. Psykiatrifaglig rådgiver Til støtte for styregruppen etableres der en psykiatrifaglig rådgivning, som har til opgave at sikre udvikling samt sikre, at den nyeste viden inden for det psykiatriske område inddrages i byggeriet. Den Psykiatrifaglig rådgivning, sammensættes af: Lægefaglig vicedirektør i Psykiatrien Søren Rask Bredkjær (formand) Interne personer fra Psykiatrien og Kvalitet og Udvikling Internationale eksperter Projektledelsen og projektteamet Projektledelsen med projektchefen som formand og understøttet af projektteamet har med reference til styregruppen via koordineringsgruppen ansvaret for at processen for projektet forløber efter de retningslinier, som er anført i denne styringsmanual samt i regionens Byggeregulativ, suppleret med styregruppens beslutninger. Projektledelsen sammensættes af: Projektchef Elisabeth Køhler, som formand og intern bygherrerådgiver Divisionsdirektør Ane-Lene Kjølby, ekstern bygherrerådgiver Projektleder Tom Johansen, psykiatrifaglig projektleder fra Psykiatriens administration Byggekonsulent Kirsten Jørgensen fra Koncernbyg (deltager ad hoc) Projekttemaet, der refererer til projektchefen sammensættes løbende af projektchefen til længere og kortere varende opgaver. Brugergruppe Med reference til projektledelsen etableres en gennemgående brugergruppe for det samlede psykiatribyggeri, med inddragelse af alle tre psykiatriske enheder, almenpsykiatrien, retspsykiatrien og Sikringen. Brugergruppen definerer indholdet i byggeriet og følger op på krav og ønsker ud fra den fremtidige aktivitet inden for de fysiske rammer. Brugergruppen sammensættes af: Sygeplejefaglig vicedirektør i Psykiatrien Nete Maltha (formand) Projektleder Tom Johansen, psykiatrifaglig projektleder fra Psykiatriens administration Michael Schmidt, Distrikt Slagelse Benedikte Volfing, retspsykiatrisk afdeling og Sikringen Benny P. Christensen, medarbejderrepræsentant Pernille Sørensen, arbejdsmiljørepræsentant Pia Stranges, Distrikt Holbæk Micahel Lau-Bech Hansen, repræsentant for psykiatriens øvrige kliniske områder Byggekonsulent Dorte Raaschou Projektchef Elisabeth Køhler (deltager ad hoc) Side 7

8 Støttefunktion for fremtidig drift Til støtte for styregruppen etableres der her, hvor der er tale om samling af flere funktioner og nuværende geografier på en ny geografi, en støttefunktion, som har til formål at arbejde med tilrettelæggelse af den fremtidige drift, herunder organisationsopbygning og processer for det nye byggeri Denne støttefunktion sammensættes af repræsentanter for de nuværende geografier / funktioner. Formanden for denne støttefunktion er en ledelsesrepræsentant for psykiatrien, typisk en vicedirektør. Arbejdsgrupper Arbejdsgrupper, der arbejder med indholdsmæssig afklaring, etableres og sammensættes i forbindelse med konkrete forhold. Det er i arbejdsgrupperne, at ledere, medarbejdere og patienter i psykiatrien sammen med repræsentanter for patienterne og de pårørende har mulighed for at blive inddraget med deres erfaringer og får mulighed for at bidrage med råd og idéer. Bygherrerådgiver Efter EU-udbud er Kuben Management tilknyttet projektet som bygherrerådgiver. Bygherrerådgiverens opgave er at organisere, samordne og kontrollere den samlede byggesag. Kuben Managements ansvarlige for projektet er divisionsdirektør Ane-Lene Kjølby, projektleder under projektkonkurrencen er Trine Christensen, projektleder under projektering og udførelse er Anne Mette Sommer. Totalrådgiver Efter projektkonkurrencen tilknyttes der en totalrådgiver til projektet Totalrådgiveren varetager hele den tekniske rådgivningsdel, herunder arkitekt- og ingeniørdiscipliner. Som projektleder er udpeget Christian Karlsson, øvrige nøglemedarbejdere vil fremgå af særskilt projektorganisationsskema. Side 8

9 Direktion Psykiatrifaglig rådgivning Styregruppe Koordineringsgruppe Controller Projektledelse Intern Bygherrerådgiver Ekst. Bygeherrerådgiver Totalrådgiver Arbejdsgrupper for Almenpsykiatrien Arbejdsgrupper for Retspsykiatrien Arbejdsgrupper for Sikringen Arbejdsgrupper for øvrige enheder Brugergruppe *) Projektteam Støttefunktion for fremtidig drift (organisering, processer mv.) *) Eksterne rådgivere (Arkitekt, ingeniør mv.) Tværgående enheder *) Er gennemgående, og formanden er fast deltager i styregruppens koordineringsgruppe Grænsefladeproblematik Interface og afhængigheder mellem bygningsetaper, entrepriser, bygherreleverancer mv. skal tydeliggøres, præciseres og forenkles. Bygherrerådgiveren vil i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogrammet foretage overvejelser og udarbejde anbefaling til styregruppen om entreprise-, udbuds- og samarbejdsformer, herunder også præcisering af eventuelle bygherreleverancer Ansvarsbeskrivelse Roller og ansvar Regionsrådet Regionsrådet skal opnå en tæt føling med projektet uden at det medfører beslutningsmæssige flaskehalse, der påvirker fremdriften og økonomien i projektet negativt. Side 9

10 Regionsrådet vedtager budget og investeringsoversigt med rådighedsbeløb til projektet fordelt over årene. Regionsrådet meddeler anlægsbevilling til projektet i forbindelse med godkendelsen af de enkelte faser i byggeriet. Regionsrådets tilsyn med byggeprojekterne sikres gennem rammestyring ved behandling af sagen i forbindelse med de enkelte faser som anført i afsnit om rådets involvering i GAPS. Forretningsudvalget Forretningsudvalgets indstilling skal indhentes for enhver sag, der forelægges Regionsrådet til beslutning. Forretningsudvalget fører desuden løbende tilsyn med etableringen af det nye psykiatribyggeri samt med, at den meddelte anlægsbevilling for det samlede projekt og de frigivne rådighedsbeløb i de enkelte år overholdes. Udvalg for psykiatriområdet og socialområdet Udvalget fungerer som rådgivende høringsorgan for Forretningsudvalget og Regionsrådet i forbindelse med afrapportering om status for det nye psykiatribyggeri samt i forbindelse med fremlæggelse af projektets faser til godkendelse i Regionsrådet via Forretningsudvalget. Direktionen Direktionen har ansvaret for, at de politiske beslutninger føres ud i livet og tegner administrationen i forhold til det politiske niveau. I forbindelse med den løbende opfølgning på etableringen af det nye psykiatribyggeri i Slagelse deltager styregruppen efter behov i direktionsmøde. Direktion har ligeledes ansvaret for at MED-Hovedudvalget orienteres undervejs i projektforløbet. Styregruppe Styregruppe følger projektet gennem hele forløbet og er desuden ansvarlig for at projektets økonomiske, tidsmæssige, funktionelle og bygningsmæssige forhold overholdes. Det er således styregruppen der fastlægger rammerne for arbejdet med projektet og træffer de nødvendige beslutninger inden for de overordnede rammer efter indstilling fra projektledelsen. Styregruppen nedsætter en koordineringsgruppe som bindeled mellem projektledelsen og styregruppen. Koordineringsgruppen har deltagelse af projektledelsen, der orientere om fremdriften i projektet og indstiller til nødvendige beslutninger i styregruppen. Controller Controllerfunktionen, foretager revision og kvalitets sikring af projektet, organiseres ved samarbejde mellem Koncernøkonomi og Koncernbyg. Funktionen sammensættes af uvildige, hvorved forstås medarbejdere der ikke direkte er involveret i det konkrete projekt. Psykiatrifaglig rådgiver Den psykiatrifaglige rådgivning, har til opgave at sikre udvikling samt, at den nyeste viden inden for det psykiatriske område inddrages i byggeriet. Funktionen, skal bidrage til udvikling og fremtidssikring af en moderne psykiatri. Projektledelse Projektledelsen er ansvarlig for, at processen forløber efter de retningslinjer, som er anført i denne styringsmanual samt i regionens Byggeregulativ suppleret med styregruppens beslutninger. Projektledelsen deltager i møder i såvel styregruppen som i brugergruppen. Side 10

11 Projektledelsen er ansvarlig for at inddrage nødvendige interne og eksterne interessenter og nedsætter sammen med brugergruppen det nødvendige antal arbejdsgrupper for specifikke områder / funktioner. Projektledelsen har således ansvaret for at der tænkes innovativt i forbindelse med projektet. Projektchefen Projektchefen etablerer projektteamet. Projektchefen har som formand for projektledelsen ansvaret for projektets gennemførelse, herunder at den nødvendige brugerinvolvering sker. Projektteam Til støtte for projektledelsen sammensættes et projektteam, der varetager det daglige arbejde med projektet og dermed sekretariatsbetjeningen af de forskellige arbejdsgrupper. Der er behov for en dynamisk sammensætning af projektteamet, således at den løbende kan tilpasse sig projektets behov, herunder sikre at de eksterne rådgivere hele tiden har de rigtige input til at planlægge og projektere byggeriet. Den endelige bemanding vil blive fastlagt i forbindelse med de enkelte faser. Den endelige arbejdsdeling mellem projektteamet og de eksterne rådgivere vil have indflydelse på bemandingen af projektteamet. Som udgangspunkt bør følgende kompetencer tilvejebringes til projektteamet: Projektledelse, økonomi, jura, kommunikation, arbejdsmiljø, IT, serviceløsninger, sygeplejefaglig viden, lægefaglig viden, byggefaglig viden, teknisk viden samt medicoteknisk viden. Fælles for projektteamets medlemmer er, at disse kan varetage flere områder under hele forløbet eller kun i de indledende (programfase) henholdsvis afsluttende faser (projektering og udførelse). Projektteamet kan sammensættes af medlemmer, der er projektansat eller udlånt fra den eksisterende organisation. Hvor der er tale om udlån fra den eksisterende organisation, skal der indgås aftaler om anvendelse af tid på projektet (f.eks.i form af driftsaftaler). Ved projektansættelser skal disse omkostninger honoreres af den givne anlægsbevilling. Projektansættelser skal ske med faglig reference til den eksisterende organisation, der kan som udgangspunkt blive tale om ansættelse i Psykiatrien, Ledelsessekretariatet eller i en af de tværgående enheder, Koncernøkonomi, Kvalitet og Udvikling, Organisation og HR, IT eller Kommunikation. De medarbejdere, der tilknyttes projektet uanset om de er udlånt fra den eksisterende organisation eller projektansatte får reference til projektchefen. Projektteamet skal placeres samlet. Det vil være hensigtsmæssigt om der i forbindelse med lokalerne til projektteamet også sikres lokaler til de faste medarbejdere fra bygherrerådgiveren og den totalrådgiver som tilknyttes projektet. Den fysiske placering vil kunne være tæt på lokaliteten i Slagelse, omkring Regionshuset eller Psykiatrihuset. I opstartsfasen lokaliseres projektteamet omkring Regionshuset. Brugergruppe Brugergruppen definerer indholdet i byggeriet og følger op på krav og ønsker ud fra den fremtidige aktivitet inden for de fysiske rammer. Brugergruppen følger projektet gennem hele forløbet og modtager løbende status om byggesagens fremdrift, m.h.t., de fremsatte krav og ønsker ud fra den fremtidige aktivitet inden for de fysiske rammer. Brugergruppen vurderer brugsmæssige kvaliteter ved foreslåede løsninger. Side 11

12 Støttefunktion for fremtidig drift Denne støttefunktion har til formål at arbejde med tilrettelæggelse af den fremtidige drift, herunder organisationsopbygning og processer for det nye byggeri. Denne støttefunktion sammensættes af repræsentanter for de nuværende geografier / funktioner. Formanden for denne støttefunktion er en ledelsesrepræsentant for psykiatrien, typisk en vicedirektør. Arbejdsgrupper Arbejdsgrupper, der arbejder med indholdsmæssig afklaring, etableres og sammensættes i forbindelse med konkrete forhold. Det er i arbejdsgrupperne, at ledere, medarbejdere og patienter i psykiatrien sammen med repræsentanter for patienterne og de pårørende har mulighed for at blive inddraget med deres erfaringer og får mulighed for at bidrage med råd og idéer. Arbejdsgrupperne skal bl.a. bidrage til bygningernes funktion, brug, dimensionering, indretning, sikkerhed og velfærd. Arbejdsgrupperne skal ligeledes forholde sig til forhold som bl.a. fritid, boenheder, drift, miljø, logistik, energi, IT, serviceløsninger etc. Koncernbyg Koncernbygs opgave er som intern bygherrerådgiver at følge projektet gennem hele forløbet og sikre sammenhængen til øvrige projekter. Koncernbyg udarbejder alle indstillinger til det politiske niveau i forbindelse med fremlæggelse af projektet i de anførte faser med frigivelse af anlægsbevillinger og afrapportering af projektets fremdrift. Bygherrerådgiver Bygherrerådgiverens opgave er at organisere, samordne og kontrollere den samlede byggesag. Bygherrerådgiveren skal foretage vurdering af og tage stilling til de projekterende rådgiveres forslag, samt varetage den styrende og koordinerende rolle i relation til myndigheder, totalrådgiver og til entreprenørerne. Bygherrerådgivningen vil i denne forbindelse omfatte styring af projekt, proces, budget, økonomi, kvalitet, tid og risici. Bygherrerådgiveren varetager ligeledes de aftale- og entrepriseretslige forhold i forbindelse med projektet. Bygherrerådgiveren har reference til projektchefen. Bygherrerådgiveren skal herunder bl.a. varetage: Udarbejdelse for og gennemførelse af projektkonkurrence med valg af totalrådgiver. Den bygherreorienterede del af alle entrepriseudbud Aftale- og entrepriseretslige forhold (byggejura) Bygherrerådgivning under projekteringsfasen/-erne Bygherrerådgivning under udførelsesfasen/-erne Bygherrerådgivningen omfatter en række styringsopgaver: Projekt- og processtyring Budget- og økonomistyring Kvalitets-, risiko- og tidsstyring. Totalrådgiver Totalrådgiveren varetager hele den tekniske rådgivningsdel, herunder arkitekt- og ingeniørdiscipliner. Totalrådgiveren har reference til projektchefen. Totalrådgiveren skal bl.a. varetage: Arkitektprojektering Landskabsarkitektprojektering Ingeniørprojektering Side 12

13 Projekteringsledelse Byggeledelse (Option) Fagtilsyn (Option) Sikkerhedsledelse (Option) Evt. ydelser fra nødvendige specialkonsulenter Totalrådgivningen gennemføres i henhold til PAR og FRI s ydelsesbeskrivelse og omfatter b.la. en række opgaver: Udarbejdelse af byggeprogram Udarbejdelse af dispositionsforslag Udarbejdelse af projektforslag Myndighedskontakt Udarbejdelse af hovedprojekt Udarbejdelse af udbudsmateriale Afholdelse af licitation Projektopfølgning Udførelse Udarbejdelse af som udført materiale Bistand i forbindelse med tilslutning af inventar og udstyr Samling af kvalitetssikringsmateriale Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesmanual Overlevering til drift Herudover vil der adhoc blive tale om tilknytning af advokat til juridisk bistand i forbindelse med udbud og aftaleindgåelse. Entreprenør(er) I projektforslagsfasen skal det vurderes og træffes beslutning om hvilke udbuds- og entrepriseform(er) der skal anvendes. Projektet har en sådan kompleksitet og størrelse at der kan ske opdeling af entrepriserne i etaper og segmenter, og at disse kan udbydes og gennemføres med forskellige samarbejds- og entrepriseformer. Alle aftaler med entreprenører vil ske med Region Sjælland, styregruppen som bygherre og den enkelte entreprenør som udførende. Den daglige reference for entreprenøren er byggelederen. I forbindelse med gennemførelse af nyt psykiatribyggeri i Slagelse forventes der overvejende anvendt digitalprojektering ved anvendelse af 3D og digitalt udbud og digital aflevering, endvidere forventes der anvendt projektweb i forbindelse med projektet Dispositionsbeføjelser, bilagsgodkendelse m.v. Regionsrådet meddeler anlægsbevilling for det samlede byggeprojekt og frigiver årlige rådighedsbeløb. Fakturaer sendes i papirform til den tilknyttede bygherrerådgiver der attesterer og anfører kontonummer i henhold til den aftalte kontoplan. Bygherrerådgiver indscanner fakturaen via scanningsbureau til Koncernbygs EANnummer , med angivelse af byggesagens navn, forfaldsdato samt kontonummer til brug for den endelige kontering. Bygherrerådgiveren fører dispositions byggeregnskab der viser det disponerede beløb på den samlede anlægsbevilling samt forbruget af det frigivne rådighedsbeløb. Projektchefen anviser den elektroniske faktura med bilag og projektteamets økonomimedarbejder attesterer, samt sørger for at bogføre, udbetale og arkivere. Projektteamets økonomimedarbejder sammenholder hver måned Bygherrerådgiverens byggeregnskab med økonomirapporten fra Prisme og sørger for verificering af evt. uoverensstemmelser. Side 13

14 Bemyndigelsen af Bygherrerådgiveren og totalrådgiveren til at indgå aftaler med entreprenørerne om ekstraarbejde ved at udarbejde en aftaleseddel på det pågældende arbejde aftales i forbindelse med igangsætningen Kvalitetssikring De involverede parter er ansvarlige for kvalitetssikring af egne arbejder. Udgangspunktet herfor er reglerne for kvalitetssikring, som pt. er baseret på følgende grundlag: BEK nr. 169 af 15/03/2004, bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. DS/EN ISO 9001 af 2008, krav til kvalitetsledelsessystemer. VEJ nr af 01/05/2001, vejledning om kvalitetssikring i byggeriet. Bygherrerådgiveren har ansvaret for kvalitetsstyringen af opgaven og skal herunder tilse, at de involverede parter, herunder bygherrerådgiveren selv, kvalitetssikrere egne arbejder med baggrund i ovenstående regler. Bygherrerådgiveren udarbejder nærmere retningslinier vedrørende krav til totalrådgiver og entreprenører Mødestruktur Der er i forbindelse med gennemførelse af projekter tale om forskellige mødeforaer, hvoraf her nævnes nogle af de væsentligste. Regionsrådet Forretningsudvalget Udvalget for psykiatriområdet og socialområdet Direktionen følger løbende etableringen af det nye psykiatribyggeri i Slagelse. I forbindelse med disse møder, deltager styregruppen efter behov. Styregruppemøder følger projektet gennem hele forløbet. Styregruppen er ansvarlig for at projektets økonomiske, tidsmæssige, funktionelle og bygningsmæssige forhold overholdes. Styregruppen fastlægger således rammerne for arbejdet med projektet. Koordineringsgruppemøder fungerer som bindeled mellem projektledelsen og styregruppen. Koordineringsgruppen og projektledelsen forestår den daglige ledelse af projektet. Psykiatrifaglig rådgivning Bygherremøder, hvor rådgiverne orienterer projektledelsen om projektets fremdrift, herunder forhold om leverancer, projekt, sikkerhed, myndigheder etc. Projektledelsesmøder, der har til opgave at følge projektet, således at det forløber efter de retningslinjer som er anført i regionens Byggeregulativ suppleret med styregruppens beslutninger. Brugergruppemøder definerer indholdet og følger op på krav og ønsker ud fra den fremtidige aktivitet inden for de fysiske rammer, herunder vurderes de brugsmæssige kvaliteter ved foreslåede løsninger. Brugergruppen følger projektet gennem hele forløbet og modtager løbende status m.h.t., de fremsatte krav og ønsker. Arbejdsgruppemøder, der fungerer ad hoc i forbindelse med konkrete forhold. Byggemøder, hvor byggelederen sammen med fagtilsynet holder møde med entreprenørerne med det formål at sikre arbejdets fremdrift. Ved byggemødet repræsenterer byggelederen bygherren Sikkerhedsmøder, hvor den af bygherren udpegede sikkerhedskoordinator mødes med entreprenørerne med det formål at behandle de sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes på byggepladsen i den kommende periode. Ved sikkerhedsmødet deltager fra bygherrens side den driftsperson som varetager den daglige forbindelse mellem bygherren og projektet samt den beredskabsansvarlige og sikkerhedslederen på geografien. Side 14

15 Tekniske afklaringsmøder, hvor byggelederen, evt. sammen med fagtilsynet, mødes med det tekniske driftspersonale for at afklare aktuelle spørgsmål i forbindelse med projektet Hyppighed Regionsrådsmøder For GAPS forventes følgende involvering af Regionsrådet: godkendte den 18. juni 2009 processen for idékonkurrencen. blev den 3. december orienteret om resultatet af idékonkurrencen. At godkende programoplæg og beslutte gennemførelse af projektkonkurrence med henblik på valg af totalrådgiver og meddele anlægsbevilling til gennemførelse af projektkonkurrencen. At godkende organisationsmodel og styringsmanual. At godkende resultatet af projektkonkurrencen, valg af totalrådgiver samt ansøgningsmateriale for endeligt tilsagn fra kvalitetsfondsmidlerne og meddele anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag under forudsætning af det endelige tilsagn om tildeling af kvalitetsfondsmidler til projektet. At godkende projektforslag og meddele anlægsbevilling til udførelse af projektet. At godkende valg af entreprenør på baggrund af licitationsresultat. At godkende fremtidig driftsorganisation En løbende orientering om projektets fremdrift i udførelsesfasen, herunder afrapporteres om budget, tidsplan, kvalitet og fremtidige driftsudgifter. (Regionsrådet følger byggesagernes fremdrift i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger, der gennemføres tre gange årligt, henholdsvis 31. marts, 31. maj og 31. august.) En årlig orientering om projektets stade med fokus på organisering, samarbejde, kvalitet af det udførte arbejde, budget, tidsplan, risici mv. At forholde sig til rapporteringer, hvis der opstår særlige situationer, med betydning for projektets tid, økonomi og/eller kvalitet, der kræver en politisk afklaring. At godkende byggeregnskabet. Forretningsudvalgsmøder Udvalget for psykiatriområdet Direktionsmøder hvor projektet behandles afholdes hvert kvartal Styregruppemøder afholdes hvert kvartal Koordineringsgruppemøder afholdes hver måned Brugergruppemøder afholdes i projektfasen efter behov evt. hver uge. I udførelsesfasen afholdes brugergruppemøderne hver måned Arbejdsgruppemøder afholdes ad hoc i forbindelse med konkrete forhold. Projektledelsemøder afholdes mindst månedligt, i øvrigt efter behov Bygherremøder afholdes efter behov Byggemøder afholdes i udførelsesfasen hver 14 dage, eller efter behov Sikkerhedsmøder afholdes i udførelsesfasen mindst hver anden uge Tekniske afklaringsmøder afholdes ad hoc i forbindelse med konkrete forhold. Koordineringsmøder afholdes ad hoc i forbindelse med konkrete forhold Form Alle møder indkaldes med dagsorden, og der udarbejdes skriftligt referat, som udsendes til alle involverede og andre interessenter efter nærmere aftale. Side 15

16 3. Økonomistyring GAPS adskiller sig fra Region Sjællands ordinære byggeprojekter ved at projektet gennemføres som et Kvalitetsfondsprojekt, hvilket betyder at finansieringen af projektet tilvejebringes af de centrale kvalitetsfondsmidler med ca. 60% og en regional egenfinansiering på ca. 40%. For at gøre det synligt i regionens regnskab, hvor mange midler, der i årets løb anvendes på kvalitetsfondsprojekter, samt hvor mange midler, der er hensat til kvalitetsfondsprojekter oprettes der for hvert projekt en øremærket konto. De årlige rådighedsbeløb er angivet i fast prisniveau, og forventes årligt reguleret i henhold til finanslovens PL-stigning. Alle kontrakter med rådgivere og entreprenører indgås, hvor det er hensigtsmæssigt, som fastpriskontrakter, hvorefter der sker regulering for den del af arbejdet, som udføres senere end et år efter kontraktindgåelsen Kalkulationsproces I forbindelse med udarbejdelse af anlægsoverslag anvendes principperne for successiv kalkulation anvendes, idet denne metode indebærer en varierende detaljeringsgrad af usikkerheden på de enkelte budgetposter igennem projekt forløbet. Denne metode anvendes for at imødegå forudsætningernes usikkerheder i projektets forløb. Alle budgetter suppleres igennem hele projektforløbet med risikoanalyser der skal belyse risikofaktorer og usikkerhedsniveauet. Alle budgetter fremlægges for og godkendes af styregruppen Investeringskalkulation / Totaløkonomi Investeringskalkulation med totaløkonomiske betragtninger anvendes for at sikre at der vælges den løsning, som set over hele bygningens levetid bedst kan betale sig. I den totaløkonomiske betragtning indgår såvel anlægsudgiften, de efterfølgende driftsudgifter samt eventuelt udgifterne i forbindelse med nedrivning og bortskaffelse Kalkulation af anlægsomkostninger Anlægsomkostningerne kan på de forskellige niveauer i projektet tilvejebringes som: Kalkulationer på kvm-pris niveau med variabler som arealer og kvm-priser med udgangspunkt i erfaringstal og prognosemodeller. Dekomponering i hovedomkostningselementer Bygningsdels overslag Prissætning af risikoelementer (uforudsete omkostninger) Kalkulation af driftsomkostninger Driftsomkostningerne kan opdeles i Vedligeholdelse af bygninger o Bygningsvedligehold inkl. Terræn og teknisk inventar o Vedligeholdelse af tekniske installationer Primære driftsudgifter (personaleudgifter mv.) Andre udgifter o Forsyning (varme, vand, el, renovation og afløb mv.) o Udgifter til renhold (udvendig og indvendig rengøring) o Forvaltning (skatter, afgifter, afskrivninger, administration, teknisk tilsyn, eksterne rådgivere, forsikring mv.) Datakilder, periodisering, indeksering Forudsætningerne skal anføres Faste priser Fastlæggelse af beregningsperiode (brugstid) Fastlæggelse af byggeindeks Fastlæggelse af inflationsrater Side 16

17 Fastlæggelse af interne renter (gennemsnitlige finasierings omkostninger) Herudover bør investeringskalkulationen indeholde: Redegørelse af risikofaktorer, og håndteringen af samme Udfaldsrum, der anfører, at uanset hvor mange reserver der etableres, vil der fortsat være usikkerhed om størrelsen af den faktiske anlægsomkostning / totalomkostning. Planlægningsbudgettet forfines igennem projektets faser. Fra og med projektforslaget overgår kalkulationen til at ske på bygningsdels niveau Kvalitetssikring For at sikre en god og effektiv økonomiopfølgning skal der skabes en klar sammenhæng mellem posterne i det styrende budget og de tilhørende anlægsregistreringer Der bør foretages en uvildig kvalitetssikring af investeringskalkule og anlægsbudget, herunder vurdering af forudsætninger, anvendte inputdata samt følsomhedsberegninger. Da investeringskalkule og anlægsbudget udarbejdes af totalrådgiveren, vil kvalitetssikringen blive foretaget af bygherrerådgiveren. Den udførte kvalitetssikring dokumenteres ved et notat til sagen Regnskabspraksis Formålet er at sikre en korrekt administration, herunder hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange. Der henvises til kasse- og regnskabsregulativ for Region Sjælland samt Region Sjællands Byggeregulativ, samt tilhørende administrative retningslinje Håndtering af anlægsbevillingssager / Bygge- og anlægsprojekter Kontoplan og konteringsvejledning Koncernøkonomi opretter en øremærket konto for Kvalitetsfondsmidlerne, hensatte midler vedr. den regionale egenfinansiering samt evt. låneprovenu. Når der er frigivet anlægsbevilling opstilles en sagskontoplan, med udgangspunkt i regionens standardkontoplan for anlægssager. Sagskontoplanen udvides løbende, hvorfor der i første omgang som udgangspunkt kun oprettes konti til projekteringsudgifter, konsulentydelser samt udlæg. Sagskontoplanen opstilles af projektteamet i samarbejde med koncernbyg og oprettes af koncernøkonomi. Den tilknyttede bygherrerådgiver / totalrådgiver opretter byggeregnskab efter sagskontoplanen. Den opstillede sagskontoplan udvides løbende i projektforløbet, når der er behov for ekstra konti Kontrolspor Den tilknyttede bygherrerådgiver / totalrådgiver afrapporterer månedligt dispositionsregnskab til Projektchefen. Denne månedlige afrapportering skal tydeligt angive periodiseringen. Projektchefen eller en af denne udpeget medarbejder sammenholder dispositionsregnskabet med oplysningerne i Regionens økonomisystem (Prisme) og verificerer evt. uoverensstemmelser. I forbindelse med byggesagens gennemførelse skal den samlede anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i det enkelte år overholdes. Projektchefen foranlediger at der udarbejdes månedlige notater der dokumenterer denne afstemning og kontrol Uvildig Controlling Med faste intervaller foretager Controllerfunktionen revision og kvalitetssikring af projektets tids- og økonomistyring, herunder kontrolleres også risikovurderingerne for projektet. Controllingen tager bl.a. afsæt i følgende: Økonomirapporteringer til styregruppen, afstemninger, anlægsopfølgninger og risikovurderinger. Side 17

18 Byggemødereferater Tidsplaner Interview med projektchefen og/eller nøglemedarbejdere Det er vigtigt at der er funktions- og personaleadskillelse mellem den disponerende, forvaltende (udførende) og den kontrollerende funktion Controlling procedure For byggesager i regionen er det koncernøkonomi der i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning foretager controlling, som anført i pkt For GAPS etableres der jf. afsnit 2.4 en projektspecifik controllerfunktion i samarbejde mellem Koncernøkonomi og Koncernbyg. Funktionen sammensættes af uvildige, hvorved forstås medarbejdere der ikke direkte er involveret i det konkrete projekt. Controllingen indeholder gennemgang og vurdering af følgende: Overholdelse af forretningsgange og økonomiinstrukser Overholdelse af styringshåndbogens anvisninger Prognoser for projektet, herunder risikovurderingen og totaløkonomien Bevillingskontrol og registrering af mer-/mindreforbrug Afstemninger mellem dispositionsregnskab, projektsystem og økonomisystem Afstemning af dispositionsregnskab til aftalegrundlag Projektets transaktionsspor, med henblik på bl.a. at sikrer gennemskuelighed kontoplan, konteringer mv. Sammenhæng mellem projektets stade og tidsplanen Disse data og vurderinger udmøntes i rapport der ved den kvartalsvise budgetopfølgning af den projektspecifikke controllerfunktion, tilgår regionsrådet: Forbrug i forhold til meddelt anlægsbevilling Årets forbrug i forhold til det afsatte rådighedsbeløb Disponeret forbrug i forhold til den meddelte anlægsbevilling og det afsatte rådighedsbeløb Risikovurdering for den resterende økonomi Status for projektet i relation til gældende tidsplan. Risikovurdering af tidsplanen for det resterende projekt. Vurdering af kvalitetssikringsarbejdet såvel internt som eksternt (registrering af afvigerapporter og efterfølgende tiltag) Controllerfunktionen afleverer kvartalsvis til styregruppen via koordineringsgruppen en rapport om den udførte controlling Håndtering af claims I tilfælde af uoverensstemmelser mellem dispositionsregnskabet og regionens økonomisystem verificeres uoverensstemmelserne ved at arbejde sig ned i kontoplans hierarkiet. Først ses på kontonumre, herefter de enkelte fakturaer indtil uoverensstemmelserne er verificeret. Herunder kontrolleres det at der på den elektroniske faktura er både anvisning fra rådgiverne og projektchefen sat attestation fra projektstabens økonomimedarbejder Bilagshåndtering Fakturaer sendes i papirform til den tilknyttede bygherrerådgiver der attesterer og anfører kontonummer i henhold til den aftalte kontoplan. Bygherrerådgiver indscanner via scanningsbureau fakturaen til Koncernbygs EANnummer , med angivelse af byggesagens navn, forfaldsdato samt kontonummer til brug for den endelige kontering. Bygherrerådgiveren fører dispositions byggeregnskab der viser det disponerede beløb på den samlede anlægsbevilling samt forbruget af det frigivne rådighedsbeløb. Side 18

19 Projektchefen anviser den elektroniske faktura med bilag og projektteamets økonomimedarbejder attesterer, samt sørger for at bogføre, udbetale og arkivere. Alle attestationer og specifikationer heraf opbevares elektronisk i PRISME. Projektteamets økonomimedarbejder sammenholder hver måned Bygherrerådgiverens byggeregnskab med økonomirapporten fra Prisme og sørger for verificering af evt. uoverensstemmelser. I forbindelse med udbetaling af prisreguleringer skal der fremsendes særskilt faktura med anmodning om udbetaling Afstemninger / interne kontroller Periodisering Det månedlige dispositionsregnskab opstilles med udgangspunkt i de anførte forfaldsdatoer til udgangen af måneden Opfølgning Med udgangspunkt i indmeldinger fra bygherrerådgiveren og det regionale økonomisystem følger projektchefen månedligt op på: forbrug til dato på hovedposter i forhold til budget, og tilhørende under- /overforbrug. Udarbejdelse af revideret prognose for projektet frem til afslutning. Afstemning af bygherrerådgivers dispositionsregnskab, der indeholder regi- streringer af såvel planlagte som disponerede og afholdte byggeudgifter. Påser at acontobegæringer og aftalesedler er godkendt i henhold til gældende beføjelser Denne opfølgning videre formidles til projektledelsen og minimum hver anden måned ligeledes koordineringsgruppen. Ved afslutning af byggesagen udarbejder projektchefen byggeregnskab med bemærkninger Funktions- og personadskillelse Den anførte procedure med deltagelse af såvel projektchefen og koncernøkonomi i forbindelse med budgetopfølgningen sikrer uvildigheden Revision og regnskab Projektchefen indsender efter aflevering og honorering af sidste fakturaer, på vegne af styregruppen, i henhold til kasse- og regnskabsregulativet for Region Sjælland, oplysninger om det afsluttede byggeprojekt til den centrale økonomifunktion. Det er koncernøkonomi, som aflægger byggeregnskab overfor Regionsrådet og sørger for revision og afskrivning Systemunderstøttelse Regionens økonomisystem anvendes i forbindelse med projektet. 4. Risiko 4.1. Risikopolitik og ansvar Projektet skal som udgangspunkt gennemføres indenfor den afsatte økonomiske ramme, til den anslåede tid, med den anførte kvalitet og med de anførte forventede driftsudgifter efter ibrugtagning. Dette sikres ved at der som supplement til den i afsnit omtalte opfølgning også sker en risikorapportering. Det er bygherrerådgiveren der forestår risikostyringen på projektet og afrapporterer / indstiller månedligt til projektledelsen Tid, kvalitet / indhold og økonomi Med udgangspunkt i ovenstående forventninger til projektet vil der i forbindelse med projektet blive anvendt følgende værktøjer: Side 19

20 Anlægsbudget, der løbende ajourføres Tidsplaner, der løbende ajourføres Kvalitetssikring af rådgivernes og entreprenørernes arbejde og dermed af det udførte arbejde Driftsbudget, der løbende ajourføres 4.2. Risikovurdering Fra starten af processen rettes opmærksomheden mod risikoelementer, sådan at flest mulige risikoelementer kan identificeres fra start. Første step i risikovurderingen er en risiko-workshop, med deltagelse af de involverede parter. De identificerede risici overføres til risikoregisteret som anført i afsnit Risikovurderingen omfatter en registrering og opdatering af de til projektet identificerede risici Særlige risikoelementer Risikoelementerne registreres straks der bliver opmærksomhed på disse. For nyt psykiatri-byggeri i Slagelse, der strækker sig over en længere periode kan bl.a. i vilkårlig rækkefølge nævnes følgende risikoelementer: Sikkerhed for tilsagn om midler fra kvalitetsfonden? Sikkerhed for tilsagn om byggegrund? Nabo holdninger Sikkerhed for at de involverede personer bevarer deres respektive placeringer gennem projektet? Krav til isoleringsevne for bygningsdele Bæredygtighed Konjunkturer Kvalificerede rådgivere og entreprenører Jordbundsforhold Arkæologiske forhold Ny teknologi under vejs i processen Miljøforhold Risikoværktøjer Risikoregisteret er det værktøj, hvor de identificerede risici løbende registreres og opdateres. For hver identificeret risiko registreres følgende i risikoregisteret: 1. En beskrivelse af den identificerede risiko 2. En kategorisering af risikoen (projektfase, teknisk disciplin, funktion etc.) 3. En periodisering af hvornår risikoen indtræder 4. En angivelse af risikoens påvirkning af projektet 5. En vurdering af sandsynligheden for at risikoen indtræder 6. En vurdering af risikoens konsekvens for projektet 7. En beskrivelse af hvad der er gjort for at imødegå risikoen, eller minimere konsekvensen af risikoen 8. Årsagen til at denne risiko bør tages i betragtning 9. En angivelse af hvem der har ansvaret for at risikoen ikke indtræder (risiko ejeren) 4.3. Risikorapportering Månedlig opfølgning af bygherrerådgiveren til projektledelsen: Udarbejdelse af revideret prognose for projektet frem til afslutning, herunder opfølgning på risikohandlingsplaner. Kvartalsvis projektopfølgning tilgår regionsrådet som en del af økonomirapporteringen: Forbrug i forhold til meddelt anlægsbevilling Årets forbrug i forhold til det afsatte rådighedsbeløb Side 20

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge

STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge Dato: 26-04-2012 Sagsnummer 1-60-0279-11 Kvalitet & Udvikling KU Byg Alleén 15 4180 Sorø D:\Adlib Express Server\Files\MNJ_09052012093657611\fcs_2369799208.doc

Læs mere

Universitetssygehus Køge

Universitetssygehus Køge Universitetssygehus Køge Styringsmanual Version 3, revideret juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Baggrunden for Styringsmanualen... 5 3. Projektbeskrivelse... 7 3.1. Vision... 7 3.2. Plangrundlag...

Læs mere

Universitetssygehus Køge

Universitetssygehus Køge Universitetssygehus Køge Styringsmanual Version 2, revideret 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Formål... 4 Baggrunden for Styringsmanualen... 4 1. Projektbeskrivelse... 5 1.1. Vision... 5 1.2. Plangrundlag...

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 4. februar 2014 Bilag 2 Økonomistyring og tid 1 Grundlag Regnskabsinstruks

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

(virksomhed) (projektnavn) (måned år)

(virksomhed) (projektnavn) (måned år) Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Bilag 1 Månedsrapport Månedsrapport nr. (måned år) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Bilag 1

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeprojekter, en guide til alle aktører i byggeprojekter

Arbejdsmiljø i byggeprojekter, en guide til alle aktører i byggeprojekter Arbejdsmiljø i byggeprojekter, en guide til alle aktører i byggeprojekter Formål Denne guide er målrettet alle involverede i byggeprojekter både når der bygges om og bygges nyt. Guiden har til formål at

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehusplan 2010-2020 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialsygehuse i Roskilde og Næstved Sygehusplan 2010 Sygehusbyggeri

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser?

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Generel Information Jens Peter Nielsen Frem til 31. august 2015: Byggekonsulent med ansvar for energispareindsatsen og bæredygtighed ved Region Sjælland.

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri September 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato 12-10-2012 Rev. 7-12-2012 1. Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune.

Læs mere

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri Kvalitetsstyring af byggeri Totaløkonomi i byggeprojekter Drift, vedligehold, opførelse, indeklima, afgifter, energiforbrug 1 Samordnet design og idriftsættelse Hvad vil vi opnå? Hvad er Commissioning?

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Orientering om den videre proces og implementering

Orientering om den videre proces og implementering Dato: 14. december 2011 Brevid: 1556479 Orientering om den videre proces og implementering Når Regionsrådet har godkendt en ny organisationsmodel, der bygger på 5 sygehusledelser, skal direktionen igangsætte

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 07-11-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9,. Afbud: Henrik Jørgensen. Fraværende: Referent: Ole Madsen. Punkt 1. Referat. Der er udarbejdet

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Projektbeskrivelse. For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012.

Projektbeskrivelse. For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012. Projektbeskrivelse For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012. Havnechef Benny Carlsen, Projektleder 27.02.2014 Baggrund

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialesygehuse

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bilag 1 Aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale om teknisk rådgivning og bistand 1. Parterne Mellem Frederikssund Kommune Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund i det efterfølgende kaldet bygherren

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Bemærkninger A. Overblik over kompetencer

Bemærkninger A. Overblik over kompetencer Kompetenceskema 28. juni 2013 Fase 1 - Dokumentation i Planlægnings- og idéoplægsfasen X X Varetages af projektchef xxx, projektleder xxx, certificering mv. projektforløb med tilhørende økonomisk afløb

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere