STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3"

Transkript

1 STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3 Dato: Revision Revision Sagsnummer Kvalitet & Udvikling Koncernbyg Alleén Sorø Side 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 4 Baggrunden for Styringsmanualen Projektbeskrivelse Vision Plangrundlag Organisation og ansvar Tilsynspligt Strategi og målsætning Styringsmanual Organisationsdiagram Grænsefladeproblematik Ansvarsbeskrivelse Roller og ansvar Dispositionsbeføjelser, bilagsgodkendelse m.v Kvalitetssikring Mødestruktur Hyppighed Form Økonomistyring Kalkulationsproces Investeringskalkulation / Totaløkonomi Kalkulation af anlægsomkostninger Kalkulation af driftsomkostninger Datakilder, periodisering, indeksering Kvalitetssikring Regnskabspraksis Kontoplan og konteringsvejledning Kontrolspor Uvildig Controlling Håndtering af claims Bilagshåndtering Afstemninger / interne kontroller Periodisering Opfølgning Funktions- og personadskillelse Revision og regnskab Systemunderstøttelse Risiko Risikopolitik og ansvar Tid, kvalitet / indhold og økonomi Risikovurdering Særlige risikoelementer Risikoværktøjer Risikorapportering Risikostyring Side 2

3 Risikohandlingsplan Risikoopfølgning Rapportering Rapporteringsstruktur og beslutningsveje Rapporteringsværktøj Dokumentation, arkivering m.v Aftale- og kontrakts forhold Aftale- og udbudsstrategi Valg af entreprise- og samarbejdsform Incitamentsstruktur Inddragelse af eksterne kompetencer Kommunikationsstrategi Intern kommunikation Ekstern kommunikation Personale Tavshedspligt Miljø og sikkerhed Side 3

4 Styringsmanual for GAPS Formål Formålet med denne styringsmanual er at skabe det administrative grundlag for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Styringsmanualen er regionsrådets middel til at kommunikere bygherrens krav til byggeorganisationens styring af byggeriet. Styringsmanualen er den ramme der anviser retningslinjerne for, hvordan byggeprocessen for det nye Psykiatribyggeri i Slagelse skal tilrettelægges. Styringsmanualen understøttes af en række specifikke administrative retningslinier, der med respekt for manualens rammer, øvrige relevante regler og politiker i regionen samt aktuelle lovkrav, beskriver hvordan de anførte rammer udfyldes. Styringsmanualen ajourføres og opdateres løbende med angivelse af konkrete sagsspecifikke navne på personer og firmaer. Denne styringsmanual er udarbejdet med udgangspunkt i forslag fra KPMG som anført i deres rapport Økonomisk styring af større anlægsprojekter / sygehusbyggerier, Rapport til Danske Regioner af den 2.oktober Baggrunden for Styringsmanualen Danske Regioner har i 2008 af KPMG fået gennemført et analysearbejde, der har resulteret i en rapport indeholdende principper for økonomistyring af større sygehusbyggerier (med anlægsøkonomi på 1 mia. kr. og derover pr. projekt). Med udgangspunkt i KPMG s anbefalinger, har regionerne vedtaget at følge fem hovedprincipper for økonomisk styring af større anlægsprojekter. Principperne tager særligt sigte på at sikre, at der er en betryggende økonomistyring af projekterne, og at den politiske ledelse har løbende og tilstrækkelig indsigt i projekternes udvikling og økonomi. De fem hovedprincipper er: 1. At den politiske ledelse skal fastlægge de strategiske beslutninger for det enkelte byggeprojekt, herunder økonomi, visioner, strategiske målsætninger og succeskriterier. Den politiske ledelse skal gennem styringsmanual sikre at der følges systematisk op i forhold til byggeriets økonomi og fremdrift 2. At der skal udarbejdes en projektspecifik styringsmanual for hvert projekt. Styringsmanualen skal beskrive hvordan de centrale dele af byggeprocessen skal tilrettelægges og styres, herunder den løbende økonomiopfølgning og rapportering. Styringsmanualen definerer pejlemærker for hvordan og på hvilke tidspunkter der skal rapporteres til den politiske ledelse. Styringsmanualen godkendes af regionsrådet. 3. At der skal etableres en robust og beslutningsdygtig projektorganisation der i hele projektets forløb har de rigtige kompetencer og dermed kan matche de eksterne samarbejdspartnere. 4. At der er defineret en risikopolitik, hvis indhold bygger på politisk vedtagne målsætninger og politikker, herunder hvordan styringsparametre som tid, kvalitet og økonomi skal prioriteres. Der skal være en tæt sammenhæng mellem risikovurderingen og de opfølgningsprocedurer, som besluttes. 5. Der skal etableres en uafhængig controlling af hvert byggeprojekt. Region Sjælland har den 27. september 2007 vedtaget et Byggeregulativ for Region Sjælland. Formålet med Byggeregulativet, er at skabe klare og ensartede retningslinjer for den administrative og politiske behandling af alle Region Sjællands bygge- og anlægssager. Byggeregulativet for Region Sjælland lever op til anbefalingerne fra KPMG ved at de strategiske overvejelser finder sted i forbindelse med vedtagelse af budget og investeringsoversigt. Regionsrådets tilsyn med byggeprojekterne sikres gennem rammestyring, ved godkendelse af Idéoplæg, Program, Projektforslag og endeligt byggeregnskab. Byggeregulativet indeholder således retningslinjer for gennemførelse af bygge- og anlægssager i Region Sjælland. Byggeregulativet understøttes af en række administrative retningslinjer der bl.a. omhandler organi- Side 4

5 sering, håndtering af anlægsbevillinger samt paradigmer for rådgiverkontrakter, entreprisekontrakter, sikkerhedsstillelser, accepter mv. Regionsrådet følger endvidere byggesagernes fremdrift i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger, der gennemføres tre gange årligt, henholdsvis 31. marts, 31. maj og 31. august. Byggeregulativet og de tilhørende administrative retningslinjer vil fortsat være gældende. For de større projekter (med anlægsøkonomi på 1 mia. kr. og derover pr. projekt) som forudsættes medfinansieret af den statslige Kvalitetsfond skal der, med baggrund i de fem hovedprincipper, udarbejdes en projektspecifik styringsmanual. Styringsmanualen skal sikre at det konkrete byggeprojekt følger de fem hovedprincipper for økonomisk styring af større anlægsprojekter, som regionerne med udgangspunkt i anbefalinger fra KPMG har tilkendegivet at ville følge. 1. Projektbeskrivelse 1.1. Vision Det psykiatriske sygehus i Slagelse skal udgøre et fagligt fyrtårn indenfor psykiatrien i Region Sjælland Plangrundlag I det psykiatriske sygehus etableres 110 almenpsykiatriske senge (inkl. Geronto psykiatriske) til erstatning for sengepladser fra de psykiatriske afdelinger i Dianalund, Nykøbing Sjælland, Holbæk samt den nuværende psykiatriske enhed i Slagelse. Ligeledes etableres der 50 retspsykiatriske senge og landsfunktionen den sikrede institution i Nykøbing Sjælland med 30 pladser flyttes til det nye psykiatriske sygehus i Slagelse. Psykiatrisygehuset i Slagelse lokaliseres i et stort grønt område i Slagelse kendetegnet ved nærheden til sportsarealer, stadion og rekreative områder syd for motorvejen Slagelse Lystskov. Sammen med det somatiske sygehus vil psykiatrisygehuset udgøre en ny sundhedscampus. For de psykiatriske patienter vil placeringen opleves som en integreret del af det omgivende bysamfund. I forbindelse med projektet skal der gennemføres en screening for at indkredse hvilke energi- og miljøparametre, der vil være relevante at fokusere på. Umiddelbart vil det være relevant at fokusere på: Energioptimering, dagslysforhold, rengøringsvenlighed, arbejdsmiljø, ressourceforbrug og støjforhold. 2. Organisation og ansvar 2.1. Tilsynspligt Jf. Styrelsesvedtægten for Region Sjælland 9 skal Forretningsudvalget fører tilsyn med bl.a. At forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Regionsrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde At forvaltningen af regionens kasser og regionens regnskabsføring er forsvarlig At de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Regionsrådets samtykke 2.2. Strategi og målsætning Gennemførelsen Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) sker som et Kvalitetsfondsprojekt, hvilket betyder at finansieringen af projektet tilvejebringes af de centrale kvalitetsfondsmidler med ca. 60% og en regional egenfinansiering med ca. 40% Styringsmanual Til at understøtte Forretningsudvalgets tilsynspligt med de større byggesager (med en anlægssum på mere end 1 mia. kr.) som er medfinansieret af den statslige kvalitetsfond og for at sikre entydige rammer for de enkelte projekters gennemførelse, udarbejdes der i Region Side 5

6 Sjælland for disse sager (herunder GAPS) en projektspecifik styringsmanual, der bl.a. indeholder krav til beslutningsgrundlaget for den politiske involvering Organisationsdiagram Med en justering af det ordinære princip for organisering af bygge- og anlægssager, som er godkendt af regionens MED-Hovedudvalg den 8. april 2008 og anført i notat om organisering af bygge- og anlægssager organiseres GAPS efter følgende model: Regionsrådet Regionsrådets rolle er defineret i Byggeregulativet og omfatter den overordnede fysiske og økonomiske planlægning af regionens byggearbejder. Regionsrådet involveres i de overordnede strategiske beslutninger, herunder sikrer, at projektets vision, strategiske målsætninger og succeskriterier defineres. Forretningsudvalget Forretningsudvalgets indstilling skal indhentes for enhver sag, der forelægges Regionsrådet til beslutning. Forretningsudvalget fører desuden løbende tilsyn med etableringen af det nye psykiatribyggeri samt med, at den meddelte anlægsbevilling for det samlede projekt og de frigivne rådighedsbeløb i de enkelte år overholdes. Udvalg for psykiatriområdet og socialområdet Udvalget for psykiatriområdet og socialområdet er en politisk høringsgruppe der bl.a. følger planlægning og etableringen af det nye psykiatribyggeri i Slagelse. Udvalget fungerer som rådgivende høringsorgan for Forretningsudvalget og Regionsrådet i forbindelse med afrapportering om status for det nye psykiatribyggeri samt i forbindelse med fremlæggelse af projektets faser til godkendelse i Regionsrådet via Forretningsudvalget. Direktionen Direktionen har ansvaret for, at de politiske beslutninger føres ud i livet og tegner administrationen i forhold til det politiske niveau. Styregruppen Styregruppen, der med delegation fra Regionsrådet og direktionen fungerer som bygherre og varetager, med reference til Direktionen, rammerne for projektet og sammensættes af: Koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen (formand), som bygherre og repræsentant for direktionen Psykiatridirektør Michael Werchmeister, som repræsentant for psykiatrien Økonomidirektør Morten Koch, med særligt ansvar for den overordnede kvalitetssikring af økonomien i projektet Byggechef Kurt Reitz fra Koncernbyg med særligt ansvar for kvalitetssikringen af byggefagligheden, herunder tid og kvalitet i projektet Totalrådgiveren, som den ansvarlige for projektets indhold og udførelse Koordineringsgruppe Som bindeled mellem projektledelsen og styregruppen sammensættes en koordineringsgruppe. Koordineringsgruppen og projektledelsen forestår den daglige ledelse af projektet. Koordineringsgruppen sammensættes af: Psykiatridirektør Michael Werchmeister (formand) Byggechef Kurt Reitz fra Koncernbyg Vicedirektør Nete Maltha (brugergruppeformand) Vicedirektør Søren Rask Bredkjær (formand for den psykiatrifaglige rådgivning) Side 6

7 Herudover deltager projektledelsen i koordineringsmøderne. Projektets totalrådgiver deltager i koordineringsmøderne efter behov. Controller Til støtte for styregruppen foretager Controllerfunktionen med faste intervaller revision og kvalitetssikring af projektets tids- og økonomistyring, herunder kontrolleres også risikovurderingerne for projektet. Controllerfunktionen organiseres ved samarbejde mellem Koncernøkonomi og Koncernbyg. Funktionen sammensættes af uvildige, hvorved forstås medarbejdere der ikke direkte er involveret i det konkrete projekt. Psykiatrifaglig rådgiver Til støtte for styregruppen etableres der en psykiatrifaglig rådgivning, som har til opgave at sikre udvikling samt sikre, at den nyeste viden inden for det psykiatriske område inddrages i byggeriet. Den Psykiatrifaglig rådgivning, sammensættes af: Lægefaglig vicedirektør i Psykiatrien Søren Rask Bredkjær (formand) Interne personer fra Psykiatrien og Kvalitet og Udvikling Internationale eksperter Projektledelsen og projektteamet Projektledelsen med projektchefen som formand og understøttet af projektteamet har med reference til styregruppen via koordineringsgruppen ansvaret for at processen for projektet forløber efter de retningslinier, som er anført i denne styringsmanual samt i regionens Byggeregulativ, suppleret med styregruppens beslutninger. Projektledelsen sammensættes af: Projektchef Elisabeth Køhler, som formand og intern bygherrerådgiver Divisionsdirektør Ane-Lene Kjølby, ekstern bygherrerådgiver Projektleder Tom Johansen, psykiatrifaglig projektleder fra Psykiatriens administration Byggekonsulent Kirsten Jørgensen fra Koncernbyg (deltager ad hoc) Projekttemaet, der refererer til projektchefen sammensættes løbende af projektchefen til længere og kortere varende opgaver. Brugergruppe Med reference til projektledelsen etableres en gennemgående brugergruppe for det samlede psykiatribyggeri, med inddragelse af alle tre psykiatriske enheder, almenpsykiatrien, retspsykiatrien og Sikringen. Brugergruppen definerer indholdet i byggeriet og følger op på krav og ønsker ud fra den fremtidige aktivitet inden for de fysiske rammer. Brugergruppen sammensættes af: Sygeplejefaglig vicedirektør i Psykiatrien Nete Maltha (formand) Projektleder Tom Johansen, psykiatrifaglig projektleder fra Psykiatriens administration Michael Schmidt, Distrikt Slagelse Benedikte Volfing, retspsykiatrisk afdeling og Sikringen Benny P. Christensen, medarbejderrepræsentant Pernille Sørensen, arbejdsmiljørepræsentant Pia Stranges, Distrikt Holbæk Micahel Lau-Bech Hansen, repræsentant for psykiatriens øvrige kliniske områder Byggekonsulent Dorte Raaschou Projektchef Elisabeth Køhler (deltager ad hoc) Side 7

8 Støttefunktion for fremtidig drift Til støtte for styregruppen etableres der her, hvor der er tale om samling af flere funktioner og nuværende geografier på en ny geografi, en støttefunktion, som har til formål at arbejde med tilrettelæggelse af den fremtidige drift, herunder organisationsopbygning og processer for det nye byggeri Denne støttefunktion sammensættes af repræsentanter for de nuværende geografier / funktioner. Formanden for denne støttefunktion er en ledelsesrepræsentant for psykiatrien, typisk en vicedirektør. Arbejdsgrupper Arbejdsgrupper, der arbejder med indholdsmæssig afklaring, etableres og sammensættes i forbindelse med konkrete forhold. Det er i arbejdsgrupperne, at ledere, medarbejdere og patienter i psykiatrien sammen med repræsentanter for patienterne og de pårørende har mulighed for at blive inddraget med deres erfaringer og får mulighed for at bidrage med råd og idéer. Bygherrerådgiver Efter EU-udbud er Kuben Management tilknyttet projektet som bygherrerådgiver. Bygherrerådgiverens opgave er at organisere, samordne og kontrollere den samlede byggesag. Kuben Managements ansvarlige for projektet er divisionsdirektør Ane-Lene Kjølby, projektleder under projektkonkurrencen er Trine Christensen, projektleder under projektering og udførelse er Anne Mette Sommer. Totalrådgiver Efter projektkonkurrencen tilknyttes der en totalrådgiver til projektet Totalrådgiveren varetager hele den tekniske rådgivningsdel, herunder arkitekt- og ingeniørdiscipliner. Som projektleder er udpeget Christian Karlsson, øvrige nøglemedarbejdere vil fremgå af særskilt projektorganisationsskema. Side 8

9 Direktion Psykiatrifaglig rådgivning Styregruppe Koordineringsgruppe Controller Projektledelse Intern Bygherrerådgiver Ekst. Bygeherrerådgiver Totalrådgiver Arbejdsgrupper for Almenpsykiatrien Arbejdsgrupper for Retspsykiatrien Arbejdsgrupper for Sikringen Arbejdsgrupper for øvrige enheder Brugergruppe *) Projektteam Støttefunktion for fremtidig drift (organisering, processer mv.) *) Eksterne rådgivere (Arkitekt, ingeniør mv.) Tværgående enheder *) Er gennemgående, og formanden er fast deltager i styregruppens koordineringsgruppe Grænsefladeproblematik Interface og afhængigheder mellem bygningsetaper, entrepriser, bygherreleverancer mv. skal tydeliggøres, præciseres og forenkles. Bygherrerådgiveren vil i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogrammet foretage overvejelser og udarbejde anbefaling til styregruppen om entreprise-, udbuds- og samarbejdsformer, herunder også præcisering af eventuelle bygherreleverancer Ansvarsbeskrivelse Roller og ansvar Regionsrådet Regionsrådet skal opnå en tæt føling med projektet uden at det medfører beslutningsmæssige flaskehalse, der påvirker fremdriften og økonomien i projektet negativt. Side 9

10 Regionsrådet vedtager budget og investeringsoversigt med rådighedsbeløb til projektet fordelt over årene. Regionsrådet meddeler anlægsbevilling til projektet i forbindelse med godkendelsen af de enkelte faser i byggeriet. Regionsrådets tilsyn med byggeprojekterne sikres gennem rammestyring ved behandling af sagen i forbindelse med de enkelte faser som anført i afsnit om rådets involvering i GAPS. Forretningsudvalget Forretningsudvalgets indstilling skal indhentes for enhver sag, der forelægges Regionsrådet til beslutning. Forretningsudvalget fører desuden løbende tilsyn med etableringen af det nye psykiatribyggeri samt med, at den meddelte anlægsbevilling for det samlede projekt og de frigivne rådighedsbeløb i de enkelte år overholdes. Udvalg for psykiatriområdet og socialområdet Udvalget fungerer som rådgivende høringsorgan for Forretningsudvalget og Regionsrådet i forbindelse med afrapportering om status for det nye psykiatribyggeri samt i forbindelse med fremlæggelse af projektets faser til godkendelse i Regionsrådet via Forretningsudvalget. Direktionen Direktionen har ansvaret for, at de politiske beslutninger føres ud i livet og tegner administrationen i forhold til det politiske niveau. I forbindelse med den løbende opfølgning på etableringen af det nye psykiatribyggeri i Slagelse deltager styregruppen efter behov i direktionsmøde. Direktion har ligeledes ansvaret for at MED-Hovedudvalget orienteres undervejs i projektforløbet. Styregruppe Styregruppe følger projektet gennem hele forløbet og er desuden ansvarlig for at projektets økonomiske, tidsmæssige, funktionelle og bygningsmæssige forhold overholdes. Det er således styregruppen der fastlægger rammerne for arbejdet med projektet og træffer de nødvendige beslutninger inden for de overordnede rammer efter indstilling fra projektledelsen. Styregruppen nedsætter en koordineringsgruppe som bindeled mellem projektledelsen og styregruppen. Koordineringsgruppen har deltagelse af projektledelsen, der orientere om fremdriften i projektet og indstiller til nødvendige beslutninger i styregruppen. Controller Controllerfunktionen, foretager revision og kvalitets sikring af projektet, organiseres ved samarbejde mellem Koncernøkonomi og Koncernbyg. Funktionen sammensættes af uvildige, hvorved forstås medarbejdere der ikke direkte er involveret i det konkrete projekt. Psykiatrifaglig rådgiver Den psykiatrifaglige rådgivning, har til opgave at sikre udvikling samt, at den nyeste viden inden for det psykiatriske område inddrages i byggeriet. Funktionen, skal bidrage til udvikling og fremtidssikring af en moderne psykiatri. Projektledelse Projektledelsen er ansvarlig for, at processen forløber efter de retningslinjer, som er anført i denne styringsmanual samt i regionens Byggeregulativ suppleret med styregruppens beslutninger. Projektledelsen deltager i møder i såvel styregruppen som i brugergruppen. Side 10

11 Projektledelsen er ansvarlig for at inddrage nødvendige interne og eksterne interessenter og nedsætter sammen med brugergruppen det nødvendige antal arbejdsgrupper for specifikke områder / funktioner. Projektledelsen har således ansvaret for at der tænkes innovativt i forbindelse med projektet. Projektchefen Projektchefen etablerer projektteamet. Projektchefen har som formand for projektledelsen ansvaret for projektets gennemførelse, herunder at den nødvendige brugerinvolvering sker. Projektteam Til støtte for projektledelsen sammensættes et projektteam, der varetager det daglige arbejde med projektet og dermed sekretariatsbetjeningen af de forskellige arbejdsgrupper. Der er behov for en dynamisk sammensætning af projektteamet, således at den løbende kan tilpasse sig projektets behov, herunder sikre at de eksterne rådgivere hele tiden har de rigtige input til at planlægge og projektere byggeriet. Den endelige bemanding vil blive fastlagt i forbindelse med de enkelte faser. Den endelige arbejdsdeling mellem projektteamet og de eksterne rådgivere vil have indflydelse på bemandingen af projektteamet. Som udgangspunkt bør følgende kompetencer tilvejebringes til projektteamet: Projektledelse, økonomi, jura, kommunikation, arbejdsmiljø, IT, serviceløsninger, sygeplejefaglig viden, lægefaglig viden, byggefaglig viden, teknisk viden samt medicoteknisk viden. Fælles for projektteamets medlemmer er, at disse kan varetage flere områder under hele forløbet eller kun i de indledende (programfase) henholdsvis afsluttende faser (projektering og udførelse). Projektteamet kan sammensættes af medlemmer, der er projektansat eller udlånt fra den eksisterende organisation. Hvor der er tale om udlån fra den eksisterende organisation, skal der indgås aftaler om anvendelse af tid på projektet (f.eks.i form af driftsaftaler). Ved projektansættelser skal disse omkostninger honoreres af den givne anlægsbevilling. Projektansættelser skal ske med faglig reference til den eksisterende organisation, der kan som udgangspunkt blive tale om ansættelse i Psykiatrien, Ledelsessekretariatet eller i en af de tværgående enheder, Koncernøkonomi, Kvalitet og Udvikling, Organisation og HR, IT eller Kommunikation. De medarbejdere, der tilknyttes projektet uanset om de er udlånt fra den eksisterende organisation eller projektansatte får reference til projektchefen. Projektteamet skal placeres samlet. Det vil være hensigtsmæssigt om der i forbindelse med lokalerne til projektteamet også sikres lokaler til de faste medarbejdere fra bygherrerådgiveren og den totalrådgiver som tilknyttes projektet. Den fysiske placering vil kunne være tæt på lokaliteten i Slagelse, omkring Regionshuset eller Psykiatrihuset. I opstartsfasen lokaliseres projektteamet omkring Regionshuset. Brugergruppe Brugergruppen definerer indholdet i byggeriet og følger op på krav og ønsker ud fra den fremtidige aktivitet inden for de fysiske rammer. Brugergruppen følger projektet gennem hele forløbet og modtager løbende status om byggesagens fremdrift, m.h.t., de fremsatte krav og ønsker ud fra den fremtidige aktivitet inden for de fysiske rammer. Brugergruppen vurderer brugsmæssige kvaliteter ved foreslåede løsninger. Side 11

12 Støttefunktion for fremtidig drift Denne støttefunktion har til formål at arbejde med tilrettelæggelse af den fremtidige drift, herunder organisationsopbygning og processer for det nye byggeri. Denne støttefunktion sammensættes af repræsentanter for de nuværende geografier / funktioner. Formanden for denne støttefunktion er en ledelsesrepræsentant for psykiatrien, typisk en vicedirektør. Arbejdsgrupper Arbejdsgrupper, der arbejder med indholdsmæssig afklaring, etableres og sammensættes i forbindelse med konkrete forhold. Det er i arbejdsgrupperne, at ledere, medarbejdere og patienter i psykiatrien sammen med repræsentanter for patienterne og de pårørende har mulighed for at blive inddraget med deres erfaringer og får mulighed for at bidrage med råd og idéer. Arbejdsgrupperne skal bl.a. bidrage til bygningernes funktion, brug, dimensionering, indretning, sikkerhed og velfærd. Arbejdsgrupperne skal ligeledes forholde sig til forhold som bl.a. fritid, boenheder, drift, miljø, logistik, energi, IT, serviceløsninger etc. Koncernbyg Koncernbygs opgave er som intern bygherrerådgiver at følge projektet gennem hele forløbet og sikre sammenhængen til øvrige projekter. Koncernbyg udarbejder alle indstillinger til det politiske niveau i forbindelse med fremlæggelse af projektet i de anførte faser med frigivelse af anlægsbevillinger og afrapportering af projektets fremdrift. Bygherrerådgiver Bygherrerådgiverens opgave er at organisere, samordne og kontrollere den samlede byggesag. Bygherrerådgiveren skal foretage vurdering af og tage stilling til de projekterende rådgiveres forslag, samt varetage den styrende og koordinerende rolle i relation til myndigheder, totalrådgiver og til entreprenørerne. Bygherrerådgivningen vil i denne forbindelse omfatte styring af projekt, proces, budget, økonomi, kvalitet, tid og risici. Bygherrerådgiveren varetager ligeledes de aftale- og entrepriseretslige forhold i forbindelse med projektet. Bygherrerådgiveren har reference til projektchefen. Bygherrerådgiveren skal herunder bl.a. varetage: Udarbejdelse for og gennemførelse af projektkonkurrence med valg af totalrådgiver. Den bygherreorienterede del af alle entrepriseudbud Aftale- og entrepriseretslige forhold (byggejura) Bygherrerådgivning under projekteringsfasen/-erne Bygherrerådgivning under udførelsesfasen/-erne Bygherrerådgivningen omfatter en række styringsopgaver: Projekt- og processtyring Budget- og økonomistyring Kvalitets-, risiko- og tidsstyring. Totalrådgiver Totalrådgiveren varetager hele den tekniske rådgivningsdel, herunder arkitekt- og ingeniørdiscipliner. Totalrådgiveren har reference til projektchefen. Totalrådgiveren skal bl.a. varetage: Arkitektprojektering Landskabsarkitektprojektering Ingeniørprojektering Side 12

13 Projekteringsledelse Byggeledelse (Option) Fagtilsyn (Option) Sikkerhedsledelse (Option) Evt. ydelser fra nødvendige specialkonsulenter Totalrådgivningen gennemføres i henhold til PAR og FRI s ydelsesbeskrivelse og omfatter b.la. en række opgaver: Udarbejdelse af byggeprogram Udarbejdelse af dispositionsforslag Udarbejdelse af projektforslag Myndighedskontakt Udarbejdelse af hovedprojekt Udarbejdelse af udbudsmateriale Afholdelse af licitation Projektopfølgning Udførelse Udarbejdelse af som udført materiale Bistand i forbindelse med tilslutning af inventar og udstyr Samling af kvalitetssikringsmateriale Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesmanual Overlevering til drift Herudover vil der adhoc blive tale om tilknytning af advokat til juridisk bistand i forbindelse med udbud og aftaleindgåelse. Entreprenør(er) I projektforslagsfasen skal det vurderes og træffes beslutning om hvilke udbuds- og entrepriseform(er) der skal anvendes. Projektet har en sådan kompleksitet og størrelse at der kan ske opdeling af entrepriserne i etaper og segmenter, og at disse kan udbydes og gennemføres med forskellige samarbejds- og entrepriseformer. Alle aftaler med entreprenører vil ske med Region Sjælland, styregruppen som bygherre og den enkelte entreprenør som udførende. Den daglige reference for entreprenøren er byggelederen. I forbindelse med gennemførelse af nyt psykiatribyggeri i Slagelse forventes der overvejende anvendt digitalprojektering ved anvendelse af 3D og digitalt udbud og digital aflevering, endvidere forventes der anvendt projektweb i forbindelse med projektet Dispositionsbeføjelser, bilagsgodkendelse m.v. Regionsrådet meddeler anlægsbevilling for det samlede byggeprojekt og frigiver årlige rådighedsbeløb. Fakturaer sendes i papirform til den tilknyttede bygherrerådgiver der attesterer og anfører kontonummer i henhold til den aftalte kontoplan. Bygherrerådgiver indscanner fakturaen via scanningsbureau til Koncernbygs EANnummer , med angivelse af byggesagens navn, forfaldsdato samt kontonummer til brug for den endelige kontering. Bygherrerådgiveren fører dispositions byggeregnskab der viser det disponerede beløb på den samlede anlægsbevilling samt forbruget af det frigivne rådighedsbeløb. Projektchefen anviser den elektroniske faktura med bilag og projektteamets økonomimedarbejder attesterer, samt sørger for at bogføre, udbetale og arkivere. Projektteamets økonomimedarbejder sammenholder hver måned Bygherrerådgiverens byggeregnskab med økonomirapporten fra Prisme og sørger for verificering af evt. uoverensstemmelser. Side 13

14 Bemyndigelsen af Bygherrerådgiveren og totalrådgiveren til at indgå aftaler med entreprenørerne om ekstraarbejde ved at udarbejde en aftaleseddel på det pågældende arbejde aftales i forbindelse med igangsætningen Kvalitetssikring De involverede parter er ansvarlige for kvalitetssikring af egne arbejder. Udgangspunktet herfor er reglerne for kvalitetssikring, som pt. er baseret på følgende grundlag: BEK nr. 169 af 15/03/2004, bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. DS/EN ISO 9001 af 2008, krav til kvalitetsledelsessystemer. VEJ nr af 01/05/2001, vejledning om kvalitetssikring i byggeriet. Bygherrerådgiveren har ansvaret for kvalitetsstyringen af opgaven og skal herunder tilse, at de involverede parter, herunder bygherrerådgiveren selv, kvalitetssikrere egne arbejder med baggrund i ovenstående regler. Bygherrerådgiveren udarbejder nærmere retningslinier vedrørende krav til totalrådgiver og entreprenører Mødestruktur Der er i forbindelse med gennemførelse af projekter tale om forskellige mødeforaer, hvoraf her nævnes nogle af de væsentligste. Regionsrådet Forretningsudvalget Udvalget for psykiatriområdet og socialområdet Direktionen følger løbende etableringen af det nye psykiatribyggeri i Slagelse. I forbindelse med disse møder, deltager styregruppen efter behov. Styregruppemøder følger projektet gennem hele forløbet. Styregruppen er ansvarlig for at projektets økonomiske, tidsmæssige, funktionelle og bygningsmæssige forhold overholdes. Styregruppen fastlægger således rammerne for arbejdet med projektet. Koordineringsgruppemøder fungerer som bindeled mellem projektledelsen og styregruppen. Koordineringsgruppen og projektledelsen forestår den daglige ledelse af projektet. Psykiatrifaglig rådgivning Bygherremøder, hvor rådgiverne orienterer projektledelsen om projektets fremdrift, herunder forhold om leverancer, projekt, sikkerhed, myndigheder etc. Projektledelsesmøder, der har til opgave at følge projektet, således at det forløber efter de retningslinjer som er anført i regionens Byggeregulativ suppleret med styregruppens beslutninger. Brugergruppemøder definerer indholdet og følger op på krav og ønsker ud fra den fremtidige aktivitet inden for de fysiske rammer, herunder vurderes de brugsmæssige kvaliteter ved foreslåede løsninger. Brugergruppen følger projektet gennem hele forløbet og modtager løbende status m.h.t., de fremsatte krav og ønsker. Arbejdsgruppemøder, der fungerer ad hoc i forbindelse med konkrete forhold. Byggemøder, hvor byggelederen sammen med fagtilsynet holder møde med entreprenørerne med det formål at sikre arbejdets fremdrift. Ved byggemødet repræsenterer byggelederen bygherren Sikkerhedsmøder, hvor den af bygherren udpegede sikkerhedskoordinator mødes med entreprenørerne med det formål at behandle de sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes på byggepladsen i den kommende periode. Ved sikkerhedsmødet deltager fra bygherrens side den driftsperson som varetager den daglige forbindelse mellem bygherren og projektet samt den beredskabsansvarlige og sikkerhedslederen på geografien. Side 14

15 Tekniske afklaringsmøder, hvor byggelederen, evt. sammen med fagtilsynet, mødes med det tekniske driftspersonale for at afklare aktuelle spørgsmål i forbindelse med projektet Hyppighed Regionsrådsmøder For GAPS forventes følgende involvering af Regionsrådet: godkendte den 18. juni 2009 processen for idékonkurrencen. blev den 3. december orienteret om resultatet af idékonkurrencen. At godkende programoplæg og beslutte gennemførelse af projektkonkurrence med henblik på valg af totalrådgiver og meddele anlægsbevilling til gennemførelse af projektkonkurrencen. At godkende organisationsmodel og styringsmanual. At godkende resultatet af projektkonkurrencen, valg af totalrådgiver samt ansøgningsmateriale for endeligt tilsagn fra kvalitetsfondsmidlerne og meddele anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag under forudsætning af det endelige tilsagn om tildeling af kvalitetsfondsmidler til projektet. At godkende projektforslag og meddele anlægsbevilling til udførelse af projektet. At godkende valg af entreprenør på baggrund af licitationsresultat. At godkende fremtidig driftsorganisation En løbende orientering om projektets fremdrift i udførelsesfasen, herunder afrapporteres om budget, tidsplan, kvalitet og fremtidige driftsudgifter. (Regionsrådet følger byggesagernes fremdrift i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger, der gennemføres tre gange årligt, henholdsvis 31. marts, 31. maj og 31. august.) En årlig orientering om projektets stade med fokus på organisering, samarbejde, kvalitet af det udførte arbejde, budget, tidsplan, risici mv. At forholde sig til rapporteringer, hvis der opstår særlige situationer, med betydning for projektets tid, økonomi og/eller kvalitet, der kræver en politisk afklaring. At godkende byggeregnskabet. Forretningsudvalgsmøder Udvalget for psykiatriområdet Direktionsmøder hvor projektet behandles afholdes hvert kvartal Styregruppemøder afholdes hvert kvartal Koordineringsgruppemøder afholdes hver måned Brugergruppemøder afholdes i projektfasen efter behov evt. hver uge. I udførelsesfasen afholdes brugergruppemøderne hver måned Arbejdsgruppemøder afholdes ad hoc i forbindelse med konkrete forhold. Projektledelsemøder afholdes mindst månedligt, i øvrigt efter behov Bygherremøder afholdes efter behov Byggemøder afholdes i udførelsesfasen hver 14 dage, eller efter behov Sikkerhedsmøder afholdes i udførelsesfasen mindst hver anden uge Tekniske afklaringsmøder afholdes ad hoc i forbindelse med konkrete forhold. Koordineringsmøder afholdes ad hoc i forbindelse med konkrete forhold Form Alle møder indkaldes med dagsorden, og der udarbejdes skriftligt referat, som udsendes til alle involverede og andre interessenter efter nærmere aftale. Side 15

16 3. Økonomistyring GAPS adskiller sig fra Region Sjællands ordinære byggeprojekter ved at projektet gennemføres som et Kvalitetsfondsprojekt, hvilket betyder at finansieringen af projektet tilvejebringes af de centrale kvalitetsfondsmidler med ca. 60% og en regional egenfinansiering på ca. 40%. For at gøre det synligt i regionens regnskab, hvor mange midler, der i årets løb anvendes på kvalitetsfondsprojekter, samt hvor mange midler, der er hensat til kvalitetsfondsprojekter oprettes der for hvert projekt en øremærket konto. De årlige rådighedsbeløb er angivet i fast prisniveau, og forventes årligt reguleret i henhold til finanslovens PL-stigning. Alle kontrakter med rådgivere og entreprenører indgås, hvor det er hensigtsmæssigt, som fastpriskontrakter, hvorefter der sker regulering for den del af arbejdet, som udføres senere end et år efter kontraktindgåelsen Kalkulationsproces I forbindelse med udarbejdelse af anlægsoverslag anvendes principperne for successiv kalkulation anvendes, idet denne metode indebærer en varierende detaljeringsgrad af usikkerheden på de enkelte budgetposter igennem projekt forløbet. Denne metode anvendes for at imødegå forudsætningernes usikkerheder i projektets forløb. Alle budgetter suppleres igennem hele projektforløbet med risikoanalyser der skal belyse risikofaktorer og usikkerhedsniveauet. Alle budgetter fremlægges for og godkendes af styregruppen Investeringskalkulation / Totaløkonomi Investeringskalkulation med totaløkonomiske betragtninger anvendes for at sikre at der vælges den løsning, som set over hele bygningens levetid bedst kan betale sig. I den totaløkonomiske betragtning indgår såvel anlægsudgiften, de efterfølgende driftsudgifter samt eventuelt udgifterne i forbindelse med nedrivning og bortskaffelse Kalkulation af anlægsomkostninger Anlægsomkostningerne kan på de forskellige niveauer i projektet tilvejebringes som: Kalkulationer på kvm-pris niveau med variabler som arealer og kvm-priser med udgangspunkt i erfaringstal og prognosemodeller. Dekomponering i hovedomkostningselementer Bygningsdels overslag Prissætning af risikoelementer (uforudsete omkostninger) Kalkulation af driftsomkostninger Driftsomkostningerne kan opdeles i Vedligeholdelse af bygninger o Bygningsvedligehold inkl. Terræn og teknisk inventar o Vedligeholdelse af tekniske installationer Primære driftsudgifter (personaleudgifter mv.) Andre udgifter o Forsyning (varme, vand, el, renovation og afløb mv.) o Udgifter til renhold (udvendig og indvendig rengøring) o Forvaltning (skatter, afgifter, afskrivninger, administration, teknisk tilsyn, eksterne rådgivere, forsikring mv.) Datakilder, periodisering, indeksering Forudsætningerne skal anføres Faste priser Fastlæggelse af beregningsperiode (brugstid) Fastlæggelse af byggeindeks Fastlæggelse af inflationsrater Side 16

17 Fastlæggelse af interne renter (gennemsnitlige finasierings omkostninger) Herudover bør investeringskalkulationen indeholde: Redegørelse af risikofaktorer, og håndteringen af samme Udfaldsrum, der anfører, at uanset hvor mange reserver der etableres, vil der fortsat være usikkerhed om størrelsen af den faktiske anlægsomkostning / totalomkostning. Planlægningsbudgettet forfines igennem projektets faser. Fra og med projektforslaget overgår kalkulationen til at ske på bygningsdels niveau Kvalitetssikring For at sikre en god og effektiv økonomiopfølgning skal der skabes en klar sammenhæng mellem posterne i det styrende budget og de tilhørende anlægsregistreringer Der bør foretages en uvildig kvalitetssikring af investeringskalkule og anlægsbudget, herunder vurdering af forudsætninger, anvendte inputdata samt følsomhedsberegninger. Da investeringskalkule og anlægsbudget udarbejdes af totalrådgiveren, vil kvalitetssikringen blive foretaget af bygherrerådgiveren. Den udførte kvalitetssikring dokumenteres ved et notat til sagen Regnskabspraksis Formålet er at sikre en korrekt administration, herunder hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange. Der henvises til kasse- og regnskabsregulativ for Region Sjælland samt Region Sjællands Byggeregulativ, samt tilhørende administrative retningslinje Håndtering af anlægsbevillingssager / Bygge- og anlægsprojekter Kontoplan og konteringsvejledning Koncernøkonomi opretter en øremærket konto for Kvalitetsfondsmidlerne, hensatte midler vedr. den regionale egenfinansiering samt evt. låneprovenu. Når der er frigivet anlægsbevilling opstilles en sagskontoplan, med udgangspunkt i regionens standardkontoplan for anlægssager. Sagskontoplanen udvides løbende, hvorfor der i første omgang som udgangspunkt kun oprettes konti til projekteringsudgifter, konsulentydelser samt udlæg. Sagskontoplanen opstilles af projektteamet i samarbejde med koncernbyg og oprettes af koncernøkonomi. Den tilknyttede bygherrerådgiver / totalrådgiver opretter byggeregnskab efter sagskontoplanen. Den opstillede sagskontoplan udvides løbende i projektforløbet, når der er behov for ekstra konti Kontrolspor Den tilknyttede bygherrerådgiver / totalrådgiver afrapporterer månedligt dispositionsregnskab til Projektchefen. Denne månedlige afrapportering skal tydeligt angive periodiseringen. Projektchefen eller en af denne udpeget medarbejder sammenholder dispositionsregnskabet med oplysningerne i Regionens økonomisystem (Prisme) og verificerer evt. uoverensstemmelser. I forbindelse med byggesagens gennemførelse skal den samlede anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i det enkelte år overholdes. Projektchefen foranlediger at der udarbejdes månedlige notater der dokumenterer denne afstemning og kontrol Uvildig Controlling Med faste intervaller foretager Controllerfunktionen revision og kvalitetssikring af projektets tids- og økonomistyring, herunder kontrolleres også risikovurderingerne for projektet. Controllingen tager bl.a. afsæt i følgende: Økonomirapporteringer til styregruppen, afstemninger, anlægsopfølgninger og risikovurderinger. Side 17

18 Byggemødereferater Tidsplaner Interview med projektchefen og/eller nøglemedarbejdere Det er vigtigt at der er funktions- og personaleadskillelse mellem den disponerende, forvaltende (udførende) og den kontrollerende funktion Controlling procedure For byggesager i regionen er det koncernøkonomi der i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning foretager controlling, som anført i pkt For GAPS etableres der jf. afsnit 2.4 en projektspecifik controllerfunktion i samarbejde mellem Koncernøkonomi og Koncernbyg. Funktionen sammensættes af uvildige, hvorved forstås medarbejdere der ikke direkte er involveret i det konkrete projekt. Controllingen indeholder gennemgang og vurdering af følgende: Overholdelse af forretningsgange og økonomiinstrukser Overholdelse af styringshåndbogens anvisninger Prognoser for projektet, herunder risikovurderingen og totaløkonomien Bevillingskontrol og registrering af mer-/mindreforbrug Afstemninger mellem dispositionsregnskab, projektsystem og økonomisystem Afstemning af dispositionsregnskab til aftalegrundlag Projektets transaktionsspor, med henblik på bl.a. at sikrer gennemskuelighed kontoplan, konteringer mv. Sammenhæng mellem projektets stade og tidsplanen Disse data og vurderinger udmøntes i rapport der ved den kvartalsvise budgetopfølgning af den projektspecifikke controllerfunktion, tilgår regionsrådet: Forbrug i forhold til meddelt anlægsbevilling Årets forbrug i forhold til det afsatte rådighedsbeløb Disponeret forbrug i forhold til den meddelte anlægsbevilling og det afsatte rådighedsbeløb Risikovurdering for den resterende økonomi Status for projektet i relation til gældende tidsplan. Risikovurdering af tidsplanen for det resterende projekt. Vurdering af kvalitetssikringsarbejdet såvel internt som eksternt (registrering af afvigerapporter og efterfølgende tiltag) Controllerfunktionen afleverer kvartalsvis til styregruppen via koordineringsgruppen en rapport om den udførte controlling Håndtering af claims I tilfælde af uoverensstemmelser mellem dispositionsregnskabet og regionens økonomisystem verificeres uoverensstemmelserne ved at arbejde sig ned i kontoplans hierarkiet. Først ses på kontonumre, herefter de enkelte fakturaer indtil uoverensstemmelserne er verificeret. Herunder kontrolleres det at der på den elektroniske faktura er både anvisning fra rådgiverne og projektchefen sat attestation fra projektstabens økonomimedarbejder Bilagshåndtering Fakturaer sendes i papirform til den tilknyttede bygherrerådgiver der attesterer og anfører kontonummer i henhold til den aftalte kontoplan. Bygherrerådgiver indscanner via scanningsbureau fakturaen til Koncernbygs EANnummer , med angivelse af byggesagens navn, forfaldsdato samt kontonummer til brug for den endelige kontering. Bygherrerådgiveren fører dispositions byggeregnskab der viser det disponerede beløb på den samlede anlægsbevilling samt forbruget af det frigivne rådighedsbeløb. Side 18

19 Projektchefen anviser den elektroniske faktura med bilag og projektteamets økonomimedarbejder attesterer, samt sørger for at bogføre, udbetale og arkivere. Alle attestationer og specifikationer heraf opbevares elektronisk i PRISME. Projektteamets økonomimedarbejder sammenholder hver måned Bygherrerådgiverens byggeregnskab med økonomirapporten fra Prisme og sørger for verificering af evt. uoverensstemmelser. I forbindelse med udbetaling af prisreguleringer skal der fremsendes særskilt faktura med anmodning om udbetaling Afstemninger / interne kontroller Periodisering Det månedlige dispositionsregnskab opstilles med udgangspunkt i de anførte forfaldsdatoer til udgangen af måneden Opfølgning Med udgangspunkt i indmeldinger fra bygherrerådgiveren og det regionale økonomisystem følger projektchefen månedligt op på: forbrug til dato på hovedposter i forhold til budget, og tilhørende under- /overforbrug. Udarbejdelse af revideret prognose for projektet frem til afslutning. Afstemning af bygherrerådgivers dispositionsregnskab, der indeholder regi- streringer af såvel planlagte som disponerede og afholdte byggeudgifter. Påser at acontobegæringer og aftalesedler er godkendt i henhold til gældende beføjelser Denne opfølgning videre formidles til projektledelsen og minimum hver anden måned ligeledes koordineringsgruppen. Ved afslutning af byggesagen udarbejder projektchefen byggeregnskab med bemærkninger Funktions- og personadskillelse Den anførte procedure med deltagelse af såvel projektchefen og koncernøkonomi i forbindelse med budgetopfølgningen sikrer uvildigheden Revision og regnskab Projektchefen indsender efter aflevering og honorering af sidste fakturaer, på vegne af styregruppen, i henhold til kasse- og regnskabsregulativet for Region Sjælland, oplysninger om det afsluttede byggeprojekt til den centrale økonomifunktion. Det er koncernøkonomi, som aflægger byggeregnskab overfor Regionsrådet og sørger for revision og afskrivning Systemunderstøttelse Regionens økonomisystem anvendes i forbindelse med projektet. 4. Risiko 4.1. Risikopolitik og ansvar Projektet skal som udgangspunkt gennemføres indenfor den afsatte økonomiske ramme, til den anslåede tid, med den anførte kvalitet og med de anførte forventede driftsudgifter efter ibrugtagning. Dette sikres ved at der som supplement til den i afsnit omtalte opfølgning også sker en risikorapportering. Det er bygherrerådgiveren der forestår risikostyringen på projektet og afrapporterer / indstiller månedligt til projektledelsen Tid, kvalitet / indhold og økonomi Med udgangspunkt i ovenstående forventninger til projektet vil der i forbindelse med projektet blive anvendt følgende værktøjer: Side 19

20 Anlægsbudget, der løbende ajourføres Tidsplaner, der løbende ajourføres Kvalitetssikring af rådgivernes og entreprenørernes arbejde og dermed af det udførte arbejde Driftsbudget, der løbende ajourføres 4.2. Risikovurdering Fra starten af processen rettes opmærksomheden mod risikoelementer, sådan at flest mulige risikoelementer kan identificeres fra start. Første step i risikovurderingen er en risiko-workshop, med deltagelse af de involverede parter. De identificerede risici overføres til risikoregisteret som anført i afsnit Risikovurderingen omfatter en registrering og opdatering af de til projektet identificerede risici Særlige risikoelementer Risikoelementerne registreres straks der bliver opmærksomhed på disse. For nyt psykiatri-byggeri i Slagelse, der strækker sig over en længere periode kan bl.a. i vilkårlig rækkefølge nævnes følgende risikoelementer: Sikkerhed for tilsagn om midler fra kvalitetsfonden? Sikkerhed for tilsagn om byggegrund? Nabo holdninger Sikkerhed for at de involverede personer bevarer deres respektive placeringer gennem projektet? Krav til isoleringsevne for bygningsdele Bæredygtighed Konjunkturer Kvalificerede rådgivere og entreprenører Jordbundsforhold Arkæologiske forhold Ny teknologi under vejs i processen Miljøforhold Risikoværktøjer Risikoregisteret er det værktøj, hvor de identificerede risici løbende registreres og opdateres. For hver identificeret risiko registreres følgende i risikoregisteret: 1. En beskrivelse af den identificerede risiko 2. En kategorisering af risikoen (projektfase, teknisk disciplin, funktion etc.) 3. En periodisering af hvornår risikoen indtræder 4. En angivelse af risikoens påvirkning af projektet 5. En vurdering af sandsynligheden for at risikoen indtræder 6. En vurdering af risikoens konsekvens for projektet 7. En beskrivelse af hvad der er gjort for at imødegå risikoen, eller minimere konsekvensen af risikoen 8. Årsagen til at denne risiko bør tages i betragtning 9. En angivelse af hvem der har ansvaret for at risikoen ikke indtræder (risiko ejeren) 4.3. Risikorapportering Månedlig opfølgning af bygherrerådgiveren til projektledelsen: Udarbejdelse af revideret prognose for projektet frem til afslutning, herunder opfølgning på risikohandlingsplaner. Kvartalsvis projektopfølgning tilgår regionsrådet som en del af økonomirapporteringen: Forbrug i forhold til meddelt anlægsbevilling Årets forbrug i forhold til det afsatte rådighedsbeløb Side 20

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)

Læs mere

STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge

STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge Dato: 26-04-2012 Sagsnummer 1-60-0279-11 Kvalitet & Udvikling KU Byg Alleén 15 4180 Sorø D:\Adlib Express Server\Files\MNJ_09052012093657611\fcs_2369799208.doc

Læs mere

Universitetssygehus Køge

Universitetssygehus Køge Universitetssygehus Køge Styringsmanual Version 3, revideret juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Baggrunden for Styringsmanualen... 5 3. Projektbeskrivelse... 7 3.1. Vision... 7 3.2. Plangrundlag...

Læs mere

Universitetssygehus Køge

Universitetssygehus Køge Universitetssygehus Køge Styringsmanual Version 2, revideret 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Formål... 4 Baggrunden for Styringsmanualen... 4 1. Projektbeskrivelse... 5 1.1. Vision... 5 1.2. Plangrundlag...

Læs mere

STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge

STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge Dato: 26-04-2012 Sagsnummer 1-60-0279-11 Kvalitet & Udvikling KU Byg Alleén 15 4180 Sorø D:\Adlib Express Server\Files\MNJ_08062012093546537\fcs_666761476.doc

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Paradigme for. PROJEKTPLAN (nr) (virksomhed) (projekt/delprojekt navn) (fase) (måned år)

Paradigme for. PROJEKTPLAN (nr) (virksomhed) (projekt/delprojekt navn) (fase) (måned år) Paradigme for PROJEKTPLAN (nr) (projekt/delprojekt navn) (måned år) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0. INTRODUKTION... 3 1. PROJEKTPLAN... 4 2. PROJEKTBESKRIVELSE...

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Projektkonkurrence... 4 3. Varetagelse af Projektkonkurrence...

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: Dato: 22. juni 2010 Udarbejdet af: Lars Jørgen Andersen E-mail: Lars.Jorgen.Andersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631278

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Nyt universitetshospital i Odense

Nyt universitetshospital i Odense Område: Nyt OUH Udarbejdet af: Malene Bladt Rasmussen Afdeling: Nyt OUH E-mail: malene.bladt.rasmussen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7062 Telefon: 76631114 Dato: 16. juli 2009 Notat Nyt universitetshospital

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

(virksomhed) (projektnavn) (måned år)

(virksomhed) (projektnavn) (måned år) Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Bilag 1 Månedsrapport Månedsrapport nr. (måned år) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Bilag 1

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 3 Kvalitetsstyring 1 Grundlag Det lovmæssige

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 4. februar 2014 Bilag 2 Økonomistyring og tid 1 Grundlag Regnskabsinstruks

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER 18. august 2008 1 Rådgiverens

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Nyt OUH EU-udbud af bygherrerådgivning

Nyt OUH EU-udbud af bygherrerådgivning Til Tilbudsgiverne 3. december 2008 Nyt OUH EU-udbud af bygherrerådgivning På vegne af Projektorganisationen for Nyt OUH skal vi takke for den modtagne anmodning om prækvalifikation vedrørende ovennævnte

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister.

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister. Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister Udarbejdet af: Torben Gregersen Dato: 25-08-2010 Sagsnummer.: 85.00.00-A00-1-10 Version

Læs mere

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg DNV-Gødstrup er patientens hospital. Hospitalet er effektivt, konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel. Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg www.dnv.rm.dk Projektchef Michael

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager

1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3395 4200 slke@slke.dk www.slks.dk 1. juni 2016 BILAG 8 1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager Kulturministeriet

Læs mere

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012.

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. Den af organisationerne nedsatte arbejdsgruppe omfattede:

Læs mere

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE BILAG 1 PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00 VERSION

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehusplan 2010-2020 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialsygehuse i Roskilde og Næstved Sygehusplan 2010 Sygehusbyggeri

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeprojekter, en guide til alle aktører i byggeprojekter

Arbejdsmiljø i byggeprojekter, en guide til alle aktører i byggeprojekter Arbejdsmiljø i byggeprojekter, en guide til alle aktører i byggeprojekter Formål Denne guide er målrettet alle involverede i byggeprojekter både når der bygges om og bygges nyt. Guiden har til formål at

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato 12-10-2012 Rev. 7-12-2012 1. Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune.

Læs mere

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri Kvalitetsstyring af byggeri Totaløkonomi i byggeprojekter Drift, vedligehold, opførelse, indeklima, afgifter, energiforbrug 1 Samordnet design og idriftsættelse Hvad vil vi opnå? Hvad er Commissioning?

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Organisering af bygge- og anlægssag Nykøbing F. MANA.

Organisering af bygge- og anlægssag Nykøbing F. MANA. NOTAT Dato: 18.09.2013 Organisering af bygge- og anlægssag Nykøbing F. MANA. Det centrale udgangspunkt ved gennemførelse af bygge- og anlægssager er, at disse for at sikre optimale helhedsløsninger, faglighed

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Programoplæg. Opførelse af Fleksible, mobile boliger. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme. Anders Eklund.

Programoplæg. Opførelse af Fleksible, mobile boliger. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme. Anders Eklund. Programoplæg Opførelse af Fleksible, mobile boliger. Anders Eklund. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Opførelse af Fleksible, mobile boliger. 1 STAMOPLYSNINGER Hinnerup

Læs mere

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

BUSINESS CASE OPFØRELSE AF NYT STORKØKKEN REGION SJÆLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNE

BUSINESS CASE OPFØRELSE AF NYT STORKØKKEN REGION SJÆLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNE BUSINESS CASE OPFØRELSE AF NYT STORKØKKEN REGION SJÆLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNE GULDBORGSUND KOMMUNE / REGION SJÆLLAND DECEMBER 2010 1. Baggrund for projektet Guldborgsund Kommune har på baggrund af

Læs mere

Totalrådgivningskontrakt

Totalrådgivningskontrakt Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro Anton Arkitekter Vejgade 1 DK Tlf +45 96 10 04 50 Mobil 24 87 70 44 Cvr 25 10 50 20 Web www.lape.dk Mail lape@lape.dk TOTALRÅDGIVNING Sagsnr 001 Sag UCH tilbygning AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere