Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal 2012"

Transkript

1 Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 11/ af 7. maj Side 1 af 29

2 Delårsrapport 1. kvartal Ledelsesberetning Sammendrag 3 Ledelsen udtaler 3 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 4 Samlet resultat 5 Basisindtjening 6 Nedskrivninger på udlån mv. 7 Beholdningsindtjening 8 Garantifonden mv. 8 Basis- og beholdningsindtjening samt Garantifonden mv. 9 Kapitalforhold og kapitalstyring 9 Likviditetsstyring 10 Redegørelse fra Finanstilsynet 10 Øvrig information 11 Påtegning Ledelsespåtegning 12 Delårsregnskab Resultatopgørelse og opgørelse af totalindkomst 13 Balance 14 Egenkapitalopgørelse 15 Solvensopgørelse og kapitalkrav 17 Pengestrømsopgørelse i sammendrag 18 Noter 19 Koncernoversigt 27 Supplerende oplysninger Finanstilsynets redegørelse om inspektion i Jyske Bank (landbrugskunder) 28 Jyske Bank A/S Vestergade Silkeborg Telefon www. jyskebank.dk CVR-nr Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 11/ af 7. maj Side 2 af 29

3 Sammendrag - RESULTAT FØR SKAT 502 MIO. KR. (1. kvartal : 200 mio. kr.) - RESULTAT FØR SKAT FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN MED 14,5% P.A. (1. kvartal : 6,0% P.A.) - Netto rente- og gebyrindtægter under basisindtjening mio. kr. (1. kvartal : mio. kr.) - Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 746 mio. kr. (1. kvartal : 541 mio. kr.) - Nedskrivninger på udlån mv. under basisindtjening 398 mio. kr. (1. kvartal : 244 mio. kr.) - Basisindtjening 348 mio. kr. (1. kvartal : 297 mio. kr.) - Beholdningsindtjening efter finansieringsomkostninger 192 mio. kr. (1. kvartal : 72 mio. kr.) - Dagsværdi af hold-til-udløb porteføljen er 133 mio. kr. større end den bogførte værdi (Ultimo : 7 mio. kr. mindre end bogført værdi) - Resultat før Garantifonden mv. 540 mio. kr. (1. kvartal : 369 mio. kr.) - Bidrag til Garantifonden mv. 38 mio. kr. (1. kvartal : 169 mio. kr.) - Nedskrivnings- og hensættelsessaldo mio. kr. (Ultimo : mio. kr.) - Likviditetsberedskab 42 mia. kr. (Ultimo : 38 mia. kr.) - Solvens 16,5%, kernekapital 15,0% og kernekapital ekskl. hybrid kernekapital 13,7% (Ultimo : 14,7%, 13,3% og 12,1%) - Individuelt solvensbehov 10,3% (Ultimo : 10,0%) - Nedskrivninger på udlån mv. for forventes at blive 1,6 mia. kr. til 2,0 mia. kr. efter indførelse af Finanstilsynets nye skærpede regler for nedskrivninger på udlån mv. Ledelsen udtaler Ordførende direktør Anders Dam udtaler: Med et resultat før skat på 502 mio. kr., en basisindtjening på 348 mio. kr. og et fortsat stigende aktivitetsniveau er vi tilfredse med udviklingen i 1. kvartal. Vi begynder at se resultaterne af de i efteråret gennemførte tiltag, kursreguleringerne udvikler sig fornuftigt, og andre driftsindtægter, som i stigende grad påvirkes af tilkøbte leasingaktiviteter, viser også en pæn fremgang. Integrationen af og udviklingen i de tilkøbte aktiviteter forløber som forventet. I 1. kvartal har vi som planlagt konverteret it-systemerne i Easyfleet ligesom klargøringen og forberedelserne til konverteringen til Bankdata forløber planmæssigt, og vi ser frem til konverteringens gennemførsel i oktober. Kursreguleringerne er i 1. kvartal påvirket af, at Jyske Banks græske statsobligationer er blevet tvangskonverteret under PSI ordningen. Ultimo 1. kvartal er Jyske Banks eksponering mod Grækenland opgjort til 39 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. og konstaterede tab ligger på et forventeligt niveau. Niveauet er lavere end 4. kvartal, men er fortsat over det historiske gennemsnitlige niveau. Vi indfører med virkning fra 2. kvartal Finanstilsynets nye skærpede regler for nedskrivninger på udlån. Nedskrivninger på udlån mv. for forventes herefter at blive 1,6 mia. kr. til 2,0 mia. kr. Solvensbehovet vil alt andet lige blive reduceret som følge af de forhøjede nedskrivninger, mens kapitalbufferen, kundernes kreditbonitet og det samlede risikobillede er stort set uændret. Jyske Bank har i 1. kvartal udgiftsført 38 mio. kr. til Garantifonden mv. Omkostningerne henføres til opbygningen af kapitalen i den nye indskydergarantiordning, som blev vedtaget i marts, og til en forventet omkostning i forbindelse med dividendeberegningen vedrørende Fjordbank Mors af. Samlet har Jyske Bank nu udgiftsført mio. kr. til sektortab siden Roskildes Banks konkurs. Med styrkelsen af kapitalgrundlaget gennem kapitalforhøjelsen på 1,1 mia. kr. og med fortsat konsolidering i 1. kvartal har Jyske Bank et robust kapitalgrundlag. Vi har således de nødvendige og ønskelige frihedsgrader til at udbygge forretningsgrundlaget i de kommende år, slutter Anders Dam. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 11/ af 7. maj Side 3 af 29

4 Jyske Bank-koncernen i hovedtal Resultatopgørelse i sammendrag Indeks 12/11 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr- og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Driftsudgifter og driftsafskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Heraf minoritetsinteressers andel Balance ultimo Udlån bankudlån repoudlån Indlån bankindlån repoindlån puljeindlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal Resultat før skat pr. aktie (kr.) 7,63 3,10-7,63 2,70 1,68 1,82 3,10 9,30 Periodens resultat pr. aktie (kr.) 5,73 2,23-5,73 2,74 1,26 1,36 2,23 7,59 Periodens resultat (udvandet) pr. aktie (kr.) 5,73 2,23-5,73 2,74 1,26 1,36 2,23 7,59 Basisindtjening pr. aktie (kr.) 5,29 4,60-5,29 0,00 0,31 1,70 4,60 6,61 Ultimokurs pr. aktie (kr.) Indre værdi pr. aktie (kr.) Børskurs/indre værdi pr. aktie (kr.) 0,82 1,13-0,82 0,66 0,79 0,97 1,13 0,66 Gns. antal aktier i omløb (1.000 stk.) Solvensprocent 16,5 16,2-16,5 14,7 15,6 16,0 16,2 14,7 Kernekapitalprocent inkl. hybrid kapital 15,0 14,4-15,0 13,3 14,1 14,5 14,4 13,3 Kernekapitalprocent ekskl. hybrid kapital 13,7 12,8-13,7 12,1 12,5 12,8 12,8 12,1 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 3,4 1,5-3,4 1,2 0,8 0,9 1,5 4,4 Periodens resultat i pct. af gns. egenkapital 2,6 1,1-2,6 1,3 0,6 0,6 1,1 3,6 Indtjening pr. omkostningskrone 1,3 1,1-1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Renterisiko (%) 0,6 2,4-0,6 1,0 0,7 1,7 2,4 1,0 Valutarisiko (%) 0,1 0,1-0,1 0,0 0,2 0,2 0,1 0,2 Akkumuleret nedskrivningsprocent 2,9 2,9-2,9 2,8 3,0 2,9 2,9 2,8 Periodens nedskrivningsprocent 0,3 0,2-0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 1,1 Antal heltidsmedarbejdere ultimo perioden Nøgletallene er baseret på Finanstilsynets definitioner og vejledning. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 11/ af 7. maj Side 4 af 29

5 Samlet resultat Jyske Bank-koncernen realiserede et resultat før skat for 1. kvartal på 502 mio. kr. Beregnet skat udgør 124 mio. kr., og resultat efter skat udgør herefter 378 mio. kr. Resultat før skat forrenter primoegenkapitalen med 14,5% p.a. mod 6,0% p.a. i. Periodens resultat Indeks 12/11 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr- og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Bruttoindtjening Driftsudgifter og afskrivninger Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før Garantifonden mv Garantifonden mv Resultat før skat Skat Periodens resultat Basisindtjening udgør 348 mio. kr. mod 297 mio. kr. i 1. kvartal. Basisindtjeningen er opgjort ekskl. bidrag til Garantifonden mv., som i 1. kvartal udgør 38 mio. kr. mod 169 mio. kr. i samme periode i. Beholdningsindtjeningen efter finansieringsomkostninger udgør 192 mio. kr. mod 72 mio. kr. i 1. kvartal. Særlige forhold I 1. kvartal er resultat før skat påvirket af nedenstående særlige forhold. Basisindtjeningen er samlet set negativt påvirket af særlige forhold med 153 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Særlige forhold Værdiregulering af græske statsobligationer -53 Bankdata konverteringsomkostninger -46 Omkostninger til Garantifonden mv. -38 Øvrige særlige forhold -54 Særlige forhold i alt -191 Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 11/ af 7. maj Side 5 af 29

6 Basisindtjening Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. udgør 746 mio. kr. mod 541 mio. kr. i tilsvarende periode i. Basisindtjening Indeks 12/11 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr- og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Bruttoindtjening Driftsudgifter og afskrivninger Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening Netto renteindtægter under basisindtjening udgør mio. kr., en fremgang på 8% i forhold til samme periode i. Det fortsat lave renteniveau har været en begrænsende faktor for udviklingen i netto renteindtægter, mens effekterne af de gennemførte rentestigninger i som forventet øger netto renteindtægterne. Netto gebyrindtægter og andre driftsindtægter viser en stigning på 29% til 561 mio. kr. mod 434 mio. kr. i 1. kvartal. Gebyrindtægterne har været positiv påvirket af et stigende aktivitetsniveau og afkastafhængige indtjeningskomponenter. Andre driftsindtægter er positivt påvirket af tilkøbte leasingaktiviteter og indtægter fra Jyske Bank-koncernens øvrige datterselskaber. Totalkredit og DLR har i 1. kvartal foretaget modregning i afregnet formidlingsprovision i forbindelse med Jyske Banks formidling af realkreditlån på samlet 4 mio. kr. mod 2 mio. kr. i 1. kvartal. I 1. kvartal udgør den samlede provisionsindtægt før modregning 72 mio. kr. mod 50 mio. kr. i tilsvarende periode i. Kursreguleringer udgør 151 mio. kr. og er dermed på et højere niveau end i samme periode i. I 1. kvartal er kursreguleringerne negativt påvirket af værdireguleringer på beholdningen af græske statsobligationer med 53 mio. kr., primært som følge af, at Jyske Banks græske statsobligationer er blevet tvangskonverteret under PSI ordningen. Samtlige nye græske statsobligationer er placeret i dagsværdibeholdningen. Ultimo 1. kvartal er Jyske Banks eksponering mod Grækenland opgjort til en værdi på 39 mio. kr. Driftsudgifter og -afskrivninger udgør mio. kr. mod 989 mio. kr. i 1. kvartal. Driftsudgifter er negativt påvirket af særlige forhold med ca. 100 mio. kr., ligesom tilkøbte leasingaktiviteter i sagens natur påvirker driftsudgifter og afskrivninger i negativ retning. Driftsudgifter og afskrivninger vedrørende leasingaktiviteter udgør 55 mio. kr. i 1. kvartal mod 28 mio. kr. i tilsvarende periode i. Korrigeret for ovenstående forhold viser de underliggende driftsudgifter og afskrivninger en nulvækst i forhold til 1. kvartal. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 11/ af 7. maj Side 6 af 29

7 Nedskrivninger på udlån mv. Der er udgiftsført 398 mio. kr. i nedskrivninger på udlån mv. mod 250 mio. kr. i 1. kvartal. Udlån og garantier samt nedskrivninger på udlån mv. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Udlån og garantier Nedskrivnings- og hensættelsessaldo Individuelle nedskrivninger mv Gruppevise nedskrivninger mv Nedskrivnings- og hensættelsessaldo i procent af udlån og garantier (%) 2,9 2,8 3,0 2,9 2,9 2,8 Periodens nedskrivninger på udlån mv Periodens tab Niveauet for nedskrivninger er fortsat over det historisk langsigtede gennemsnitlige niveau. Udviklingen i 1. kvartal er kendetegnet ved, at kreditkvaliteten på allerede nedskrevne kunder fortsat er under pres som følge af den meget afdæmpede udvikling i samfundsøkonomien. Nedskrivninger og tab retter sig primært mod erhvervssegmentet. Ved udgangen af 1. kvartal er 86% af nedskrivnings- og hensættelsessaldoen relateret til erhvervsporteføljen af Jyske Banks udlån mod 84% ultimo. Udlån og garantier samt nedskrivninger på udlån mv. fordelt på brancher fremgår af nedenstående tabel. Jyske Bank A/S Udlån og garantier samt nedskrivninger på udlån mv. Udlån og garantier Ultimo Nedskrivnings og hensættelsessaldo Ultimo Periodens nedskrivninger på udlån mv. Periodens tab Offentlige myndigheder Landbrug, jagt, skovbrug, fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restaurant Information og kommunikation Finansiering og forsikring ²677 Fast ejendom Øvrige erhverv Erhverv, individuelt vurderede i alt Erhverv, gruppevise nedskrivninger ¹ ¹ Private, individuelt vurderede Private, gruppevise nedskrivninger ¹ ¹ I alt ¹Udlån og garantier vedrørende gruppevise nedskrivninger udgør mio. kr. mod mio. kr. ultimo. ²Heraf udgør 530 mio. kr. vedrørende Bankpakke 1. Koncernens nedskrivnings- og hensættelsessaldo udgør 2,9% af udlån og garantier ved udgangen af 1. kvartal mod 2,8% ultimo. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 11/ af 7. maj Side 7 af 29

8 Jyske Bank-koncernen har ingen engagementer større end 10% af basiskapitalen i lighed med ultimo. Fem engagementer ligger mellem 5% og 7,5% af basiskapitalen og et engagement mellem 7,5% og 10% af basiskapitalen. Jyske Bank-koncernen indfører med virkning fra 2. kvartal Finanstilsynets nye skærpede regler for nedskrivninger på især udlån med pant i fast ejendom. Efter implementeringen forventes nedskrivninger på udlån mv. for at blive 1,6 mia. kr. til 2,0 mia. kr. Solvensbehovet vil alt andet lige blive reduceret som følge af de forhøjede nedskrivninger, mens kapitalbufferen, kundernes kreditbonitet og det samlede risikobillede er stort set uændret. Beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen udgør 192 mio. kr. mod 72 mio. kr. i tilsvarende periode i. Vurderet ud fra den valgte risikoprofil er beholdningsindtjeningen meget tilfredsstillende og ligger over den femårige gennemsnitlige kvartalsvise indtjening på 48 mio. kr. efter finansieringsomkostninger. Markedsrisiko Den samlede Value-at-Risk på rente-, valuta og aktierisiko udgjorde 15 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal (opgjort med 1 dags horisont og 99% sandsynlighed) mod 21 mio. kr. ultimo. Renterisikoen er domineret af eksponeringer i danske og udenlandske realkreditobligationer med kort og mellemlang løbetid. Udvikling i Value-at-Risk i procent af egenkapital % 0,4 0,3 0,2 0,1 0, Total Renter Valuta Aktier Koncernens portefølje af obligationer under hold-til-udløb udgør 18,2 mia. kr. mod 18,9 mia. kr. ultimo. Den er fortsat domineret af kreditsikre værdipapirer. Ved udgangen af 1. kvartal er markedsværdien 133 mio. kr. større end den regnskabsmæssige værdi. Garantifonden mv. Jyske Bank har i 1. kvartal udgiftsført 38 mio. kr. til Garantifonden mv. Omkostningerne henføres til den nye indskydergarantiordning, som blev vedtaget i marts og til en forventet omkostning vedrørende tabskauktionen fra Garantifonden til Finansiel Stabilitet i forbindelse med dividendeberegningen vedrørende Fjordbank Mors af. Opbygningen af en kapital på ca. 7,5 mia. kr. i Garantifonden forventes at strække sig over godt 4 år og forventes at påføre Jyske Bank en omkostning på over 500 mio. kr. Garantifondens samlede tab kan først opgøres endeligt, når konkursboerne er færdigbehandlede, og der kan derfor komme reguleringer til det udgiftsførte beløb. I alt har Jyske Bank udgiftsført mio. kr. til sektortab siden Roskilde Banks konkurs i efteråret Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 11/ af 7. maj Side 8 af 29

9 Basis- og beholdningsindtjening samt Garantifonden mv. Resultat før skat for 1. kvartal fordelt på basis- og beholdningsindtjening samt Garantifonden mv. præsenteres nedenfor. Basisindtjening I alt Basisindtjening I alt Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr- og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Bruttoindtjening Driftsudgifter og afskrivninger Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Resultat før skat Beholdningsindtjening Garantifonden mv. Beholdningsindtjening Garantifonden mv. Kapitalforhold og kapitalstyring Kapitalstyringen har til formål at optimere Jyske Bank-koncernens kapitalstruktur i forhold til den fastlagte risikoprofil. Jyske Banks kapitalmålsætning og risikoappetit tager udgangspunkt i en solvens, der er tilstrækkelig til, at Jyske Bankkoncernens kan fortsætte sin udlånsvirksomhed i en periode med svære forretningsbetingelser. Kapitalplanlægningen for er fortsat kendetegnet ved konsolidering samt optimering af de risikovægtede poster under hensyntagen til forretningsstrategien. Solvens- og kernekapital Jyske Bank-koncernens solvensmæssige situation afspejler en stigende basiskapital, som er skabt via kapitalforhøjelsen og konsolidering samt faldende risikovægtede poster med kreditrisiko. Ultimo 1. kvartal udgør den egentlige kernekapital 83,5% af basiskapitalen mod 82,1% ultimo. Dette er i overensstemmelse med ønsket om at have den højst mulige kvalitet i basiskapitalen. Aktieemissionen, som blev gennemført i 1. kvartal, har øget solvens med 1,0 procentpoint. Solvens og kernekapitalprocent 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Solvensprocent 16,5 14,7 15,6 16,0 16,2 14,7 Kernekapitalprocent inkl. hybrid kapital 15,0 13,3 14,1 14,5 14,4 13,3 Kernekapitalprocent ekskl. hybrid kapital 13,7 12,1 12,5 12,8 12,8 12,1 Individuelt solvensbehov Jyske Bank-koncernen har ultimo 1. kvartal opgjort et individuelt solvensbehov på 10,3% af de risikovægtede poster mod 10,0% ultimo. Sammenholdt med den faktiske basiskapital på mio. kr. var der ved udgangen af 1. kvartal en overdækning på mio. kr. svarende til 6,2 procentpoint. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 11/ af 7. maj Side 9 af 29

10 Likviditetsstyring Likviditetsberedskab Ultimo 1. kvartal udgjorde Jyske Banks likviditetsberedskab 42 mia. kr. Indskudsbeviser i Nationalbanken udgjorde 1,8 mia. kr. Herudover bestod beredskabet hovedsageligt af højlikvide danske realkreditobligationer og europæiske særligt dækkede obligationer. Ultimo udgjorde Jyske Banks likviditetsberedskab 38 mia. kr., heraf var 6 mia. kr. indskudsbeviser i Nationalbanken. Nedenstående tabel viser udviklingen i Jyske Banks likviditetsberedskab over en 12 måneders periode. Likviditetsberedskab og afløb Mia. kr. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Udgangspunkt ultimo perioden 42,1 38,1 40,5 37,5 51,6 38,1 Efter 3. mdr. 19,8 16,7 21,3 20,4 17,6 16,7 Efter 6. mdr. 16,1 13,6 13,6 17,3 15,5 13,6 Efter 9. mdr. 13,3 12,6 9,8 11,8 13,8 12,6 Efter 12. mdr. 11,4 12,3 7,6 7,9 8,0 12,3 Jyske Banks likviditetsberedskab vil i et stress scenarie, hvor det forudsættes, at Jyske Bank afskæres fra refinansiering på de internationale finansielle lånemarkeder, omfattende interbank markedet, commercial paper (CP) og European Medium Term Notes (EMTN) obligationer, efter 12 måneder udgøre 11,4 mia. kr. mod 12,3 mia. kr. ultimo. Efter 24 måneder vil beredskabet i dette stress scenarie udgøre -1,9 mia. kr. mod 1,6 mia. kr. ultimo. Koncernens likviditetsreserve målt ved 152, stk. 1, nr. 2 i Lov om Finansiel Virksomhed har til stadighed ligget højt. Ultimo 1. kvartal ligger likviditetsbrøken på 24,0%, hvilket er en overdækning på 140,2% mod 98,3% ultimo. Finansiering Statsgældskrisen og uroen i euroområdet har i fortsat påvirket de internationale finansielle lånemarkeder. Mulighederne for udstedelser og fremskaffelse af finansiering har været begrænset, og prisfastsættelsen har været påvirket af usikkerheden og nervøsiteten. Den primære finansieringskilde er indskud fra kunder, og Jyske Bank har en solid og veldiversificeret indlåns-base. Ultimo 1. kvartal finansierede bankindlån 92% af bankudlån, hvilket er 1 procentpoint mindre end ved udgangen af. ECB og Nationalbankens 3-årige udlånsfaciliteter Jyske Bank har ikke trukket på ECBs eller Nationalbankens 3-årige udlånsfacilitet, og Jyske Bank indregner ikke muligheden for belåning af udlån med god kreditbonitet i likviditetsberedskabet. ECBs og Nationalbankens faciliteter indgår kun som en del af Jyske Banks likviditetsnødplan. Redegørelse fra Finanstilsynet Finanstilsynet har være på inspektion i Jyske Bank, og Jyske Bank har til dato i modtaget følgende redegørelse og vurdering vedrørende landbrugskunder: - Jyske Banks kreditmæssige rangordning af kunderne, der blandt andet anvendes til solvensopgørelsens risikovægtede poster, var retvisende, - Inspektionen ikke gav anledning til påbud til Jyske Bank, ændring af Jyske Banks samlede niveau for nedskrivninger eller koncernens solvensbehov. Finanstilsynets redegørelse er i sin helhed vedlagt som supplerende oplysning. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 11/ af 7. maj Side 10 af 29

11 Øvrig information Finanskalender Jyske Bank forventer at offentliggøre regnskabsmeddelelser i således: - Delårsrapport 1. halvår 21. august - Delårsrapport kvartal 5. november Yderligere information For yderligere information henvises til Her findes interview med Anders Dam og detaljeret regnskabspræsentation samt Jyske Banks Årsrapport og Risiko- og kapitalstyring, som indeholder yderligere informationer om Jyske Banks interne risiko- og kapitalstyring samt regulatoriske forhold, herunder en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer som Jyske Bank kan påvirkes af. Kontaktpersoner er: Anders Dam ( ) Birger Krøgh Nielsen ( ) Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 11/ af 7. maj Side 11 af 29

12 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar for Jyske Bank A/S. Delårsregnskabet for koncernen aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU, og delårsregnskabet for moderselskabet aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Delårsrapporten udarbejdes herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Delårsrapporten har ikke været genstand for revision eller review. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet for koncernen og moderselskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. januar. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens og moderselskabets finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af. Silkeborg, den 7. maj DIREKTIONEN ANDERS DAM Ordførende JØRGEN CHRISTENSEN NIELS ERIK JAKOBSEN LEIF F. LARSEN /JENS BORUM Funktionsdirektør BESTYRELSEN SVEN BUHRKALL Formand JENS A. BORUP Næstformand PHILIP BARUCH JOHN EGEBJERG-JOHANSEN KELD NORUP GERNER WOLFF-SNEEDORFF HAGGAI KUNISCH Medarbejderrepræsentant MARIANNE LILLEVANG Medarbejderrepræsentant STEEN SNEDKER Medarbejderrepræsentant Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 11/ af 7. maj Side 12 af 29

13 RESULTATOPGØRELSE OG OPGØRELSE AF TOTALINDKOMST Note Jyske Bank-koncernen Jyske Bank 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Fordeles således: 10 Aktionærerne i Jyske Bank A/S Minoritetsinteresser 1 2 I alt Resultat pr. aktie, kr. 5,73 2,23 Resultat pr. aktie udvandet, kr. 5,73 2,23 Opgørelse af totalindkomst Periodens resultat Anden totalindkomst: Valutakursregulering af udenlandske enheder Regnskabsmæssig sikring af udenlandske enheder Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Periodens totalindkomst Fordeles således: Aktionærerne i Jyske Bank A/S Minoritetsinteresser 1 2 I alt Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 11/ af 7. maj Side 13 af 29

14 BALANCE Note Jyske Bank-koncernen Jyske Bank 31. dec. 31. dec. AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner o.l Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Valutaomregningsreserve Reserve efter indre værdis metode Overført overskud Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Passiver i alt Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 11/ af 7. maj Side 14 af 29

15 EGENKAPITALOPGØRELSE Jyske Bank-koncernen Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Valutaomregningsreserve Overført overskud I alt Minoritetsinteresser Total egenkapital Egenkapital 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst: Valutakursregulering af udenlandske enheder Regnskabsmæssig sikring af udenlandske enheder Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Periodens totalindkomst Kapitalforhøjelse Omkostninger ved kapitalforhøjelse Køb af egne aktier Salg af egne aktier Transaktioner med aktionærer Egenkapital Egenkapital 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst: Valutakursregulering af udenlandske enheder Regnskabsmæssig sikring af udenlandske enheder Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Periodens totalindkomst Køb af egne aktier Salg af egne aktier Regulering af minoritetsinteresser Transaktioner med aktionærer Egenkapital Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 11/ af 7. maj Side 15 af 29

16 EGENKAPITALOPGØRELSE Jyske Bank Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Valutaomregningsreserve Reserve efter indre værdis metode Overført overskud Total egenkapital Egenkapital 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst Periodens totalindkomst Kapitalforhøjelse Omkostninger ved kapitalforhøjelse Køb af egne aktier Salg af egne aktier Transaktioner med aktionærer Egenkapital Egenkapital 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst Periodens totalindkomst Køb af egne aktier Salg af egne aktier Transaktioner med aktionærer Egenkapital Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 11/ af 7. maj Side 16 af 29

17 SOLVENSOPGØRELSE OG KAPITALKRAV Jyske Bank-koncernen 31. dec. Egenkapital Heraf opskrivningshenlæggelser Heraf valutaomregningsreserve Kernekapital Immaterielle aktiver Medregnet hybrid kernekapital Forskel mellem forventet tab og regnskabsmæssige nedskrivninger Øvrige fradrag Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter fradrag Medregnet efterstillede kapitalindskud og opskrivningshenlæggelser Forskel mellem forventet tab og regnskabsmæssige nedskrivninger Øvrige fradrag Supplerende kapital efter fradrag Basiskapital efter fradrag Vægtede poster med kreditrisiko mv Vægtede poster med markedsrisiko Vægtede poster med operationel risiko Vægtede poster i alt Kapitalkrav fra søjle I Kapitalkrav fra overgangsregler Kapitalkrav i alt Solvensprocent 16,5 14,7 16,2 Kernekapitalprocent inkl. hybrid kernekapital 15,0 13,3 14,4 Kernekapitalprocent ekskl. hybrid kernekapital 13,7 12,1 12,8 Solvens- og kernekapitalprocent er fra 2008 opgjort efter CRD (Basel II). Pr. udgør risikovægtede poster efter Basel I mio. kr. for Jyske Bank-koncernen. Det medfører et kapitalkrav efter overgangsreglerne på 80% af kapitalkravet på 8% af de risikovægtede poster svarende til mio. kr. Ultimo medførte overgangsreglerne et kapitalkrav på mio. kr. for Jyske Bank-koncernen. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 11/ af 7. maj Side 17 af 29

18 PENGESTRØMSOPGØRELSE I SAMMENDRAG Jyske Bank-koncernen Periodens resultat Regulering for ikke-likvide driftsposter og ændring i driftskapitalen Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle aktiver Køb af immaterielle aktiver -4 0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Kapitalforhøjelse Køb af egne aktier Salg af egne aktier Optagelse og indfrielse af efterstillede kapitalindskud 4 1 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvider primo Likvider ultimo Likvider ultimo omfatter: Kassebeholdning mv Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Likvider ultimo Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 11/ af 7. maj Side 18 af 29

19 NOTER Note Jyske Bank-koncernen Jyske Bank 1 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt Heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Øvrige I alt Heraf udgør renteindtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Renteudgifter Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Andet I alt Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt Kursreguleringer Obligationer Aktier mv Valuta Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt andre afledte finansielle instrumenter Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger Øvrige aktiver Udstedte obligationer Øvrige forpligtelser I alt Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 11/ af 7. maj Side 19 af 29

20 NOTER Note Jyske Bank-koncernen Jyske Bank 5 Andre driftsindtægter Drift af fast ejendom Fortjeneste ved salg af ejendomme og driftsmidler Indtægter fra operationel leasing¹ Øvrige ordinære indtægter I alt ¹Omkostninger vedrørende operationel leasing påvirker regnskabsposten afog nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver med 55 mio. kr. i 1. kvartal mod 28 mio. kr. i 1. kvartal. 6 Udgifter til personale og administration Personaleudgifter Lønninger mv Pensioner Udgifter til social sikring I alt Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab Direktion Bestyrelse Repræsentantskab I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Øvrige administrationsudgifter It-udgifter Husleje, lys og varme mv Porto, telefon mv Øvrige administrationsudgifter I alt Heltidsmedarbejdere, gns. antal Jyske Bank A/S's Pensionstilskudsfond yder pensionstilskud til nuværende og tidligere medlemmer i direktionen i Jyske Bank A/S og deres efterladte. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 11/ af 7. maj Side 20 af 29

21 NOTER Note Jyske Bank-koncernen Jyske Bank 7 Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier Nedskrivnings- og hensættelsessaldo primo Nedskrivninger/hensættelser i perioden Tabsbogført dækket af nedskrivninger/hensættelser Renteregulering og valutakursændring Nedskrivnings- og hensættelsessaldo ultimo Nedskrivninger på udlån Hensættelser på garantier Nedskrivnings- og hensættelsessaldo ultimo Nedskrivninger/hensættelser i perioden Tabsbogført ej dækket af nedskrivninger/hensættelser Indgået på tidligere afskrevne fordringer Nettopåvirkning indregnet i resultatopgørelsen Individuelle nedskrivninger på udlån primo Nedskrivninger i perioden Tabsbogført dækket af nedskrivninger Renteregulering og valutakursændring Individuelle nedskrivninger på udlån ultimo Individuelle hensættelser på garantier primo Hensættelser i perioden Tabsbogført dækket af hensættelser Individuelle hensættelser på garantier ultimo Gruppevise nedskrivninger på udlån primo Nedskrivninger i perioden Renteregulering Gruppevise nedskrivninger på udlån ultimo Gruppevise hensættelser på garantier primo Hensættelser i perioden Gruppevise hensættelser på garantier ultimo Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder I alt Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 11/ af 7. maj Side 21 af 29

22 NOTER Note Jyske Bank-koncernen Jyske Bank 9 Effektiv skatteprocent Selskabsskatteprocent i Danmark 25,0 25,0 25,0 25,0 Ikke-skattepligtige indtægter og ikke-fradragsberettigede udgifter mv. -0,3 2,0-4,0 4,4 I alt 24,7 27,0 21,0 29,4 10 Resultat pr. aktie Periodens resultat Minoritetsinteressers andel -1-2 Aktionærerne i Jyske Bank A/S`s andel Gennemsnitligt antal aktier, stk Gennemsnitligt antal egne aktier, stk Gennemsnitligt antal aktier i omløb, stk Antal udestående aktier i omløb, ultimo, stk Resultat pr. aktie (EPS) kr. 5,73 2,23 Resultat pr. aktie udvandet (EPS-D) kr. 5,73 2,23 Note Jyske Bank-koncernen Jyske Bank 31. dec. 31. dec. 11 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt Andre aktiver Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter mv Tilgodehavende renter og provision Øvrige aktiver I alt Indlån På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer I alt Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 11/ af 7. maj Side 22 af 29

23 NOTER Note Jyske Bank-koncernen Jyske Bank 31. dec. 31. dec. 14 Andre passiver Modpost til negative obligationsbeholdninger ifm. repo-/reverseforretninger Negativ værdi af afledte finansielle instrumenter mv Skyldige renter og provision Øvrige passiver I alt Efterstillede kapitalindskud Supplerende kapital: 6,73% Obligationslån EUR 15 mio ,00% Obligationslån EUR 25 mio Var.% Obligationslån EUR 10 mio ,65% Obligationslån EUR 10 mio ,67% Obligationslån EUR 10 mio Var.% Obligationslån EUR 146,4 mio * Hybrid kernekapital: Var.% Obligationslån EUR 96,6 mio. Uendelig Var.% Obligationslån EUR 77,2 mio. Uendelig Efterstillede kapitalindskud, nominelt Sikring af renterisiko til dagsværdi I alt Efterstillede kapitalindskud, som medregnes ved opgørelsen af basiskapitalen * Kan førtidsindfries , ellers stiger kuponrenten med 1,5 procentpoint p.a. 16 Eventualforpligtelser Eventualforpligtelser Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige eventualforpligtelser I alt Andre forpligtende aftaler Uigenkaldelige kredittilsagn Øvrige I alt Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 11/ af 7. maj Side 23 af 29

24 NOTER Note 31. dec. Jyske Bank 16 Eventualforpligtelser, fortsat Totalkredit-lån formidlet af Jyske Bank er fra 2007 omfattet af en aftalt modregningsret i fremtidige løbende provisioner, som Totalkredit kan gøre gældende i tilfælde af tabskonstatering på de formidlede lån. Jyske Bank forventer ikke, at denne modregning får væsentlig indvirkning på Jyske Banks finansielle stilling. Som følge af de forretningsmæssige aktiviteter er Jyske Bank part i forskellige retssager og tvister. Jyske Bank vurderer risikoen i hvert enkelt tilfælde, og nødvendige hensættelser bogføres under hensættelser til forpligtelser. Jyske Bank forventer ikke, at sådanne tvister får væsentlig indvirkning på Jyske Banks finansielle stilling. For omtale af den såkaldte Hedge-sag henvises til Årsrapporten note Sikkerhedsstillelse Jyske Bank har deponeret obligationer hos nationalbanker og clearingscentraler mv. i forbindelse med clearing og afvikling af fonds- og valutaterminsforretninger, med en samlet kursværdi på Aktionærer Baillie Gifford & Co. Ltd., Edinburgh har senest meddelt Jyske Bank, at de varetager forvaltning af 5,06% af aktiekapitalen. Ansatte i Jyske Bank-koncernen og deres nærtstående ejer 6,2% af aktiekapitalen. 19 Nærtstående parter Jyske Bank er bankforbindelse for en række af de nærtstående parter. Transaktioner med nærtstående parter er kendetegnet ved almindelige finansielle forretninger og ydelser af driftsmæssig karakter. Transaktioner med nærtstående parter er foretaget på markedsmæssige vilkår eller afregnet på basis af de faktiske omkostninger. I 1. kvartal har der ikke været usædvanlige transaktioner med nærtstående parter. Der henvises til Jyske Banks årsrapport for en nærmere beskrivelse af transaktioner med nærtstående parter. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 11/ af 7. maj Side 24 af 29

25 NOTER Note Bankaktiviteter Handel og Investering Garantifonden mv. Øvrige Jyske Bankkoncernen 20 Segmentregnskab Jyske Bank-koncernen 1. kvartal Bruttoindtjening Omkostninger Resultat før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele Resultat før skat Interne indtjeningsallokeringer Indlån Udlån Garantier Obligationer og aktier Aktiver i alt kvartal Bruttoindtjening Omkostninger Resultat før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele Resultat før skat Interne indtjeningsallokeringer Indlån Udlån Garantier Obligationer og aktier Aktiver i alt Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 11/ af 7. maj Side 25 af 29

26 NOTER Note 20 Segmentregnskab Jyske Bank-koncernen, fortsat Jyske Bank driver primært virksomhed under det fælles brand "Jyske". Koncernen er organiseret i en række forretningsområder og stabsenheder af hensyn til forskelle i produkter og tjenesteydelser samt lovgivningsmæssige rammer. Den interne ledelsesrapportering omfatter følgende segmenter: Bankaktiviteter Bankaktiviteter omfatter personlig rådgivning i forbindelse med finansielle løsninger, herunder leasing- og finansieringsaktiviteter. Bankaktiviteter er primært rettet mod danske privatkunder og erhvervskunder, offentlige institutioner samt leasingkunder. Handel og Investering Handels- og investeringsaktiviteterne er rettet mod danske og internationale investorer og omfatter investeringsrådgivning og kapitalforvaltning, herunder handel med renteprodukter, valuta, obligationer, aktier, råvarer og derivater. Den strategiske balanceog risikostyring samt forretningsomfang med koncernens største erhvervskunder indgår også heri. Endelig omfatter Handel og Investering private banking-aktiviteter rettet mod udenlandske kunder, herunder de udenlandske enheder i Gibraltar, Schweiz, Holland og Frankrig. Garantifonden mv. Garantifonden mv. præsenteres som et selvstændigt driftssegment til trods for, at der ikke er tale om et egentlig forretningsområde i Jyske Bank. I den interne ledelsesrapportering er der fokus på omkostningerne til Garantifonden mv., og det er ledelsens ønske at vurdere øvrige segmenter eksklusiv omkostningerne til Garantifonden mv. Øvrige områder Omfatter en række hjemstedsenheder, herunder it-udvikling, forretningsudvikling, kommunikation og marketing, ejendomme, økonomi- og risikostyring samt øvrige stabsfunktioner og mindre datterselskaber. Øvrige omfatter endvidere regnskabsmæssige elimineringer. Intern allokering Interne transaktioner er baseret på markedsvilkår og serviceydelser allokeres efter aftalt forbrug og i henhold til kalkulerede enhedspriser i overensstemmelse med reglerne om Transfer Pricing. Likviditet afregnes via intern mellemregning, som følger pengemarkedsrenten og korrigeres løbende. Aktiver og forpligtelser præsenteres i de segmenter, som modtager økonomiske fordele, eller hvor økonomiske fordele vil fragå segmentet. 21 Anvendt regnskabspraksis Generelt Delårsrapporten for perioden 1. januar for Jyske Bank A/S er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU for så vidt angår delårsregnskabet for koncernen og lov om finansiel virksomhed for så vidt angår delårsregnskabet for moderselskabet. Delårsrapporten er herudover aflagt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten, som indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. På tidspunktet for offentliggørelse af denne delårsrapport er en række nye eller ændrede regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag endnu ikke trådt i kraft og derfor ikke indarbejdet i nærværende delårsrapport. Ingen af disse regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag forventes at få væsentlig indflydelse på koncernens fremtidige regnskabsaflæggelse. Regnskabsmæssige skøn Målingen af visse aktiver og forpligtelser kræver ledelsesmæssige skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages blandt andet ved opgørelse af nedskrivninger på værdiforringede udlån, dagsværdier af unoterede finansielle instrumenter samt hensatte forpligtelser, jf. nærmere redegørelse i årsrapporten. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. Endvidere er koncernen underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater vil afvige fra disse skøn. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 11/ af 7. maj Side 26 af 29

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Jyske Bank Årsregnskabsmeddelelse 2010

Jyske Bank Årsregnskabsmeddelelse 2010 Jyske Bank Årsregnskabsmeddelelse 2010 Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 2/2011 af 22. februar 2011 Side 1 af 16 Årsregnskabsmeddelelse Beretning Sammendrag 3 Ledelsen udtaler 3 Jyske Bank-koncernen i

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2011

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2011 Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 15/ af 24. oktober Side 1 af 29 Delårsrapport 1.-3. kvartal Ledelsesberetning Sammendrag 3 Ledelsen udtaler 3 Jyske Bank-koncernen

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal 2013

Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal 2013 Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 1. maj Side 1 af 30 Delårsrapport 1. kvartal Ledelsesberetning Sammendrag 3 Ledelsen udtaler 3 Jyske Bank-koncernen i hovedtal

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2012

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2012 Jyske Bank Delårsrapport Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 13/ af 21. august Side 1 af 28 Delårsrapport Ledelsesberetning Sammendrag 3 Ledelsen udtaler 3 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 4 Samlet resultat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

25.10.2010. Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2010

25.10.2010. Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2010 25.10.2010 Kvartalsrapport 1. 3. kvartal 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Side 1 af 29 Jyske Bank 1.-3. kvartal 2010 Indholdsfortegnelse Sammendrag 3 Jyske Bank-koncernen 4 Jyske Bank-koncernen i 7

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Selskabsmeddelelse. 21. februar Årsregnskabsmeddelelse 2016 SAMMENDRAG

Selskabsmeddelelse. 21. februar Årsregnskabsmeddelelse 2016 SAMMENDRAG Selskabsmeddelelse Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. 17616617 Årsregnskabsmeddelelse 21. februar 2017 SAMMENDRAG

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2011

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2011 Jyske Bank Delårsrapport Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 12/ af 22. august Side 1 af 31 Delårsrapport Ledelsesberetning Sammendrag 3 Ledelsen udtaler 3 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 4 Samlet resultat

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

- BASISINDTJENING FØR NEDSKRIVNINGER PÅ REKORDNIVEAU OG OPJUSTERES.

- BASISINDTJENING FØR NEDSKRIVNINGER PÅ REKORDNIVEAU OG OPJUSTERES. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 20 01 Telefax 89 89 19 99 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 24.07.2007 Jyske Bank-koncernens halvårsrapport for 1. halvår 2007

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

25.08.2009. Halvårsrapport. 1. halvår 2009

25.08.2009. Halvårsrapport. 1. halvår 2009 25.08.2009 Halvårsrapport 1. halvår 2009 Selskabsmeddelelse nr. 12/2009 1/28 Jyske Bank 1. halvår 2009 Indholdsfortegnelse Sammendrag 3 Hovedtal Jyske Bank-koncernen 4 Beretning - Samlet resultat 6 - Basisindtjening

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning........ 3-5 Resultatopgørelse...... 6 Balance........ 7 Egenkapitalopgørelse....

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2011 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere