Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!"

Transkript

1 Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler, at man har brug for en fridag. Men der er stor forskel på holdningen i den private og offentlige sektor. I den offentlige sektor mener et flertal blandt visse medarbejdergrupper, at det er acceptabelt. Både blandt de højere og de lavere funktionærer og tjenestemænd i den offentlige sektor er der langt større accept af ulovligt fravær, end der er i blandt lignende medarbejdergrupper i den private sektor. Catinét har for tænketanken CEPOS i oktober 2007 spurgt danskere om deres holdning til dette emne. Blandt gruppen af funktionærer/tjenestemænd i det offentlige er der opbakning fra mellem 47 og 51 procent til ulovligt fravær. Omvendt er der kun mellem 27 til 34 procent af privatansatte, som finder ulovligt fravær acceptabelt. Holdningen kan måske bunde i, at konsekvenserne af fravær i den offentlige sektor er mindre end i den private sektor. De offentligt ansatte mangler incitament og er distancerede fra resultaterne af deres arbejdet. En uges ekstra sygefravær Det er tidligere blevet fastslået, at sygefraværet i den offentlige sektor er større end i den private sektor. I 2006 kom det frem, at ansatte i den offentlige sektor i gennemsnit er sygemeldt 4 dage mere end ansatte i den private sektor. I forhold til de private virksomheder går det offentlige altså glib af et antal arbejdstimer, der svarer til helårsansatte 1. Ifølge Dansk Erhverv er tallet måske højere; hver offentlig ansat er sygemeldt 4,7 dage, eller næsten én hel arbejdsuge mere end privatansatte 2. Sådanne tal medfører naturligt nok diskussioner om kvaliteten af offentlig ledelse og anklager om dårligt arbejdsmiljø. Der var til gengæld noget i statistikken fra 2006, der gav anledning til en helt anden mistanke; fraværet lå koncentreret omkring mandage og fredage i ugen og var altså ikke fordelt ligeligt på ugedagene, sådan som man skulle forvente. Derfor er det interessant at belyse om der i det offentlige er større accept af at tage en ekstra fridag på arbejdsgiverens regning. På den baggrund har Catinét i oktober 2007 for CEPOS spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, om det er i orden, at man melder sig syg på arbejde, fordi man føler, at man pga. travlhed har brug for en fridag. Boks 1: Spørgsmålsformulering Har du forståelse for, at man melder sig syg på arbejde, fordi man føler, at man har for travlt, og derfor har brug for en fridag? Resultaterne Overordnet er der ikke et flertal, som finder det acceptabelt at melde sig syg pga. travlhed. Dog er det samlet 37 pct. af de adspurgte, som synes, at det er acceptabelt. Fordelt på forskellige grupper, finder man flere steder, hvor over 40 pct. mener det er i orden at melde sig syg og holde fri, selv om man ikke fejler noget. Det er dog særligt interessant at iagttage forskellen mellem offentligt ansatte og privat ansatte. Resultaterne viser, at ansatte i den offentlige sektor er mere tilbøjelige til at svare ja til spørgsmålet end privatansatte. Figur 1 illustrerer, hvordan gruppen forholder sig til spørgsmålet, når man deler dem op på anciennitet (lavere og højere funktionærer/ 1 Stort sygefravær rammer velfærden. Jyllands-Posten, 5. november Dansk Erhverv citeret i Børsen, 2. november 2007: Dansk Erhverv: Kommunalt ansatte syge en ekstra uge om året 1

2 tjenestemænd) samt på ansættelses-sektor (offentlig og privat). Det er værd at bemærke, at holdningen til spørgsmålet blandt de højere funktionærer/tjenestemænd i det offentlige ikke adskiller sig signifikant fra holdningen blandt de lavere funktionærer/tjenestemænd. Dette viser at holdningen ikke i så stort omfang afhænger af, om man er leder eller menig ansat, men derimod afhænger stærkt af, hvilken sektor man er ansat i. Figur 1: Funktionærer/tjenestemænds holdning til ulovligt fravær efter anciennitet og sektor Har du forståelse for, at man melder sig syg på arbejde, fordi man føler, at man har for travlt, og derfor har brug for en fridag? Højere Lavere Ja; 27,00 Ja; 51,00 Ja; 34,00 Ja; 47,00 Nej; 70,00 Nej; 45,00 Nej; 64,00 Nej; 50,00 Ja Nej Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% Resultaterne viser også, at kvinder er mere tilbøjelige end mænd til at svare ja. Da det offentlige er domineret af kvinder 3, er spørgsmålet om det er kønnet eller sektoren, der har størst betydning. Svaret ligger et sted imellem. Figur 2 illustrerer således at mandlige ansatte i den offentlige sektor er mindre tilbøjelige til at svare ja end kvinder, og at kvinder i den private sektor er mere tilbøjelige til at svare ja end mænd i samme sektor. Resultaterne tyder dog på, at sektor betyder mere end køn for holdningen til spørgsmålet 4. Figur 2: Mænd & kvinders holdning til ulovligt fravær efter sektor Har du forståelse for, at man melder sig syg på arbejde, fordi man føler, at man har for travlt, og derfor har brug for en fridag? Mand Kvinde 38,00 51,00 28,00 44,00 59,00 43,00 71,00 52,00 Ja Nej Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% 3 : Beskæftigede lønmodtagere efter omfang, tid, sektor og køn Kønsfordeling i stat, sociale kasser og fonde, amter, kommuner og offentlige selskaber; mænd , kvinder tal. 4 Både forskellene mellem sektor og mellem kønnene er statistisk signifikante. 2

3 Disse resultater bekræfter en formodning om, at der i den offentlige sektor gælder andre grundlæggende antagelser og dermed en anderledes ramme til anskuelse af arbejdslivet, end der gør i den private sektor. Det er derfor interessant at belyse, hvorfor der i det offentlige i så stort et omfang er større accept af at tage en fridag på arbejdsgiverens (staten, regionen eller kommunens) regning under påskud af sygdom. Problemet er af stor væsentlighed i et land, hvor så stor en del af produktionen foregår i den offentlige sektor. Som påpeget indledningsvist betyder det ekstra sygefravær i den offentlige sektor en væsentlig reduktion i tilstedeværelsen af arbejdskraft i sektoren. Dette medfører selvsagt, at de tilstedeværende medarbejdere må arbejde ekstra for at modsvare manglen, hvorfor man kan forestille sig, at der bliver tale om en selvforstærkende effekt, hvor endnu flere vil gøre brug af samme undskyldning og tage en ukoordineret ekstra fridag. Nedenstående tabel viser respondenternes holdning til spørgsmålet, delt op på forskellige grupper udover sektor og anciennitet. Tabel 1: Befolkningens holdning til falsk sygemelding Kategori Ja Nej Ved N Forskel ikke Kvinde 44 pct. 51 pct. 5 pct pct. Mand 30 pct. 67 pct. 3 pct pct. t ansatte 47 pct. 47 pct. 6 pct pct. ansatte 30 pct. 66 pct. 4 pct pct. Arbejder, faglært 39 pct. 57 pct. 4 pct pct. 47 pct. 47 pct. 6 pct pct. 34 pct. 65 pct. 1 pct pct. Funktionær/tjenestemand, lavere 39 pct. 56 pct. 5 pct pct. 51 pct. 45 pct. 4 pct pct. 27 pct. 70 pct. 3 pct pct. Funktionær/tjenestemand, højere 40 pct. 58 pct. 2 pct pct. 47 pct. 50 pct. 3 pct pct. 34 pct. 64 pct. 2 pct pct. Indkomst under pct. 54 pct. 6 pct pct. Indkomst mellem pct. 55 pct. 4 pct pct. Indkomst mellem pct. 64 pct. 4 pct pct. Indkomst over pct. 61 pct. 3 pct pct. Alderen år 42 pct. 56 pct. 2 pct pct. Alderen år 40 pct. 57 pct. 3 pct pct. Alderen år 37 pct. 59 pct. 4 pct pct. Alderen år 42 pct. 50 pct. 8 pct pct. Alderen år 37 pct. 59 pct. 4 pct pct. Alderen pct. 63 pct. 6 pct pct. Socialdemokraterne 41 pct. 55 pct. 4 pct pct. Det Radikale Venstre 33 pct. 65 pct. 2 pct pct. Det Konservative Folkeparti 28 pct. 69 pct. 3 pct pct. Socialistisk Folkeparti 61 pct. 37 pct. 2 pct pct. Dansk Folkeparti 34 pct. 61 pct. 5 pct pct. Ventre 30 pct. 66 pct. 4 pct pct. Ny Alliance 41 pct. 57 pct. 2 pct pct. Enhedslisten 41 pct. 53 pct. 6 pct pct. Total 37 pct. 59 pct. 4 pct pct. 3

4 Den største accept af at man melder sig syg uden grund finder man blandt Socialistisk Folkepartis vælgere, hvor 61 procent mener det er acceptabelt at tage fri pga. travlhed. Som det fremgår af resultaterne, er det foruden SF s vælgere, Socialdemokratiets og Enhedslistens, der sammen med Ny Alliances vælgere er de grupper, hvor andelen som synes det er acceptabelt at holde fri, er størst. Derimod er vælgerne fra De Konservative, Venstre, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti mindst positivt stemte overfor ideen om sygdomsløse sygemeldinger pga. travlhed. Metodiske overvejelser vedrørende spørgsmålet Med henblik på at undgå misforståelser af spørgsmålet som henvisende til generel stressrelateret sygdom er ordet fridag anvendt. Formålet med at spørge på denne måde er i så vidt omfang som muligt at ramme den type undskyldning, som man kan forestille sig, at en medarbejder bruger for at legitimere et ulovligt fravær. Alternativet havde været at anvende ordet pjækkeri, som ville have været mere værdiladet og dermed have givet bias i besvarelserne. Der er med andre ord hverken lagt op til at respondenten skal tænke på helbredsrelateret fravær, eller på fravær som respondenten betragter som fuldt ud ulovligt. Hermed rammer man en gråzone mellem noget som opfattes som fuldt legitimt, og noget som opfattes som fuldt illegitimt. Et muligt incitamentsproblem Det er evident at der hersker klare forskelle i den holdning som offentligt ansatte og privat ansatte har til sygemelding pga. travlhed, hvilket understøtter antagelsen om, at der er et reelt problem i forhold til ulovligt sygefravær blandt den offentlige sektors ansatte. Det er afslutningsvis interessant at fremsætte nogle hypoteser i et forsøg på at diskutere mulige dybereliggende årsager til holdningsforskellene. Man kan tænke sig at holdningen blandt de ledende medarbejdere er en del af problemet, og dette kan i sig selv være medvirkende til at problemet også er så fremherskende blandt de underordnede. Som det er vist ovenfor, kan de højere funktionærer/tjenestemænd, lederne, ikke undskylde problemet med, at det er en holdning, som er begrænset til menige ansatte. En mulig forklaring kunne være, at problemet skyldes, at der ikke blandt lederne er de nødvendige incitamenter til at arbejde for en holdningsændring, og dermed opretholdes sygefraværet, fordi det er bredt accepteret. Det er desuden muligt, at de mennesker som typisk tiltrækkes af job i den offentlige sektor, har andre ønsker til deres arbejdsliv end de mennesker som typisk tiltrækkes af den private sektor. Man kan forestille sig, at den offentlige sektor tiltrækker medarbejdere, som ønsker mere plads til privat- og fritidsliv ved siden af arbejdet. Ovenfor er det belyst, at der i sektoren er mange kvinder blandt de ansatte og at der er noget, der tyder på, at kvinder er en smule mere tilbøjelige til at svare ja til spørgsmålet om sygemelding uden sygdom. Dog tyder resultaterne af analysen mest på, at det er sektoren, som gør den store forskel. Endeligt er det muligt at mange offentlige virksomheder har andre grundlæggende antagelser om de opgaver og den værdi, som de skal tilføre deres klienter end private virksomheder har i forhold til deres kunder. Hvor den private sektor skal leve op til markedets krav og udfordringer, har den offentlige sektor traditionelt haft som mål at tilfredsstille politiske krav. Dette medfører, at der i højere grad er fokus på regler og procedure, end på produktivitet og effektivitet. Dermed får de ansatte, ledere såvel som menige, i den offentlige sektor et løst forhold til værdien af det arbejde der udføres. Det er svært at udpege den præcise årsag til holdningsforskellene, men tallene bekræfter, at det er sektoren, som har den afgørende effekt; den offentlige sektor giver af den ene eller den anden grund sine ansatte mindre incitament til 4

5 at tage ansvar. Den fundamentale holdning til, at det er i orden at melde sig syg uden at være syg, er skadelige for sektorens organisationer og for det samfund, som finansierer den. Løsningen Hvorfor er der større accept i det offentlige? Vi kender ikke årsagen, men det forekommer sandsynligt, at manglende konkurrence og fraværet af et profitmotiv medfører ringe tilskyndelse til at sikre effektiv udnyttelse af ressourcerne, herunder minimering af sygefravær. Mange steder har man måske ingen eller meget begrænset kontakt med de borgere man servicerer, og man har under alle omstændigheder meget lidt føling med resultater og konsekvenser af service og sagsbehandling. Man må derfor søge at give de offentlige virksomheder større direkte berøring med resultater og værdiskabelse. Kompensations- og belønningssystemer i det offentlige bør derfor indrettes, så den enkelte leder bliver belønnet i overensstemmelse med medarbejdernes effektivitet og produktivitet. Men hvis de ansatte i bred forstand skal gøre op med det paradigme, at den offentlige sektor har et begrænset eller slet intet bundlinjeansvar, kræves der muligvis mere væsentlige ændringer, i den måde hvorpå vores velfærdsydelser leveres. I et tidligere notat har CEPOS belyst, at vælgerne efterspørger større privat udbud, når det gælder velfærdydelser, og at vælgerne anser dette som en måde at øge den effektive anvendelse af skattekronerne 5. Øget privatisering og konkurrence vil bevirke, at mange af de virksomheder, som i dag ejes af stat, regioner og kommuner, overgår til en privat model, hvor bundlinjeansvar bliver en del af dagligdagen 6. Dette vil bevirke, at hver enkelt leder får et målbart og direkte ansvar for sin organisations resultat. Dette vil desuden give den enkelte organisation en særegen identitet, hvilket kan styrke de ansattes følelse af ansvar for resultater og kvalitet. isering med konkurrence til følge vil udgøre et afgørende opgør med den måde, hvorpå virksomheder anskuer sig selv og deres omverden på. Klienter bliver til kunder, som frit kan vælge den leverandør som ud fra forskellige parametre tilfredsstiller dennes behov og krav. 5 CEPOS notat 13. juni Øget konkurrence i den offentlige sektor. 6 Et væsentligt flertal af de danske vælgere anser en effektivisering af den offentlige sektor for en meget ønskværdig måde at skaffe arbejdskraft i en tid med mangel på samme CEPOS notat, Øget konkurrence i den offentlige sektor. 13. juni

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve Arbejde eller marginalisering? Fællesdel 1a) Denne opgave vil ud fra en liberalistisk grundholdning argumentere imod Christian Bøgh Kristensens syn på globaliseringens følger. Globalisering bliver defineret

Læs mere

Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi. Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold

Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi. Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold Publikationen Det unødige bureaukrati sammenhængen med

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 Rapport udarbejdet i et partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med TNS Gallup GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 En kortlægning af danskernes arbejdslyst INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING

Læs mere

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser Helle Holt & Marie Louise Lind Socialforskningsinstituttet Beskæftigelse og erhverv Marts 2004 2 Om undersøgelsen Danmarks

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE

ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE Attraktive akademikerarbejdspladser i det offentlige Projektledelse og analyse: Morten Fisker og Morten Hyllegaard Styregruppe: Käthe Munk Ryom og

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Den decentrale leder

Den decentrale leder Den decentrale leder En undersøgelse af vilkårene for ledelse i kommunernes decentrale serviceinstitutioner Af Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Institut for Statskundskab,

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Helle Bach og Christian Bason, PLS RAMBØLL Management Indhold Side

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere