Generalforsamling Stengård Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole"

Transkript

1 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne forslag iht ) Godkendelse af budget. 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, samt evt. valg af formand og kasserer. 8) Valg af interne revisorer iht. 10. Valg til vurderingsudvalget. Referat Formanden bød velkommen. Derefter var der et minuts stilhed for at mindes de medlemmer, der var gået bort i årets løb. Som gæster var inviteret kreds IV s formand, Jørgen Fritsche og Kredssekretær Aase Jessen, samt haveforeningens eksterne revisor Erling Kristiansen. 1) Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Jørgen Fritsche, formand fra kreds 4. Han blev enstemmigt valgt. Dirigenten bad Kredssekretær Aase Jessen være behjælpelig med bogføringen. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt udsendt og dermed lovlig indvarslet. Der var mødt 127 haveejere op, deraf var 91 stemmeberettigede. 2) Valg af stemmeudvalg Have 282 Per Høeg Andersen Have 284 René Jørgensen 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning Formanden takkede den siddende bestyrelse for det store arbejde, den havde udført i det foregående år. Beretningen, der er udsendt skriftligt til alle medlemmer sammen med indkaldelsen blev fremlagt af formanden, der ikke havde yderligere kommentar til beretningen. Debat Have Rafai Atia: Takker bestyrelsen for det store arbejde, der er udført i det forløbne år og roser den nye hjemmeside og syntes den er meget brugervenlig. Rafai har 3 spørgsmål, det ene er kloakering, hvad sker der med den, sidste år blev det lovet at vi ikke skal betale vandafledningsafgift har vi fået det skriftligt fra Gladsaxe Kommune - andet spørgsmål er omlægning af lån, som er en vigtig information at få og til sidst nedgravning af vand, hvordan ser man det i sammenhæng med kloakering og alle mulige andre ting. Rafai syntes, det er tre vigtige ting som, han syntes vi godt kan bruge et par minutter på, for det er rigtig mange penge for det enkelte havemedlem. Jørgen Fritsche overgiver dirigentrollen til formanden Lars M. Jensen, for at svare på Rafai s spørgsmål omkring kloakering. For et år siden startede vi forhandlingerne om en ny Deklaration. Nu har Gladsaxe Kommune besluttet, at de ikke vil godkende den nye Deklaration før der er lavet planer for alle haveforeninger i kommunen. Tidshorisonten for kloakering i Gladsaxe Kommune er 2024, hvor man skal have kloakeringen gennemført. Kredsen vil holde møder med de forskellige haveforeninger og bede dem om at få projekteret kloakeringerne. Det er noget der ligger på kredsplan og ikke i de enkelte haveforeninger, hvis vi vil have den nye deklaration. [Skriv tekst] Side 1

2 I referatet fra mødet hos Gladsaxe Kommune står, der at vi ikke skal betale Vandafledningsafgiften for nogen af haveforeningerne beliggende i Gladsaxe Kommune - når der skal etableres kloakker. Jørgen Fritsche overtager igen dirigentrollen fra formand Lars M. Jensen. Have Ejvind Wilms svarer på de sidste spørgsmål fra Rafai: Med hensyn til omlægning af lån, vil vores kasserer komme ind på dette senere, men information om det er lagt ud på hjemmesiden. I beretningen har vi også skrevet om nogle af de fremtidige projekter, hvor der indgår nedgravning af vand. Det er ikke lovligt, at vandledninger og kloaker nedgraves ved siden af heinanden. Vi har allerede besluttet at nedsætte et udvalg, som skal arbejde med projektet nedgravning af vand. Have 231 Lene De Blanck: Økonomien omkring nedgravning af vand og kloakering, som Ejvind sagde, er en stor udgift for den enkelte i haveforeningen, hvis vi er ude i og skulle betale kr. pr. havelod. Hvordan opsparer vi til det og vil bestyrelsen begynde at lave en tvungen opsparing til det? Have 44 - Anny svarer Lene: Som I kan se i budgettet, har vi ikke sat noget af i år, det er vores intention at vi til næste generalforsamling har et forslag om, at vi sætter penge af ud af det vi evt. har i overskud. Hvor meget det betyder pr. have ved vi ikke endnu, men oplysninger fra en anden haveforening, har det kostet ca kr. pr have at få det lagt ned. Vi skal være enige om, at vi sætter penge af til kloakering i næste års budget og der skal vi også huske på, at de penge vi sparer op kan man ikke få en del af, hvis man sælger haven. Vi skal nok orientere løbende i havenyt og på hjemmesiden, så snart der er nyt om kloakering. Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme Kasserer Anny Petersen fremlagde driftsregnskabet og hun kommenterede følgende punkter. Omlægning af lån Vi har været lidt på forkant, idet vi allerede har omlagt vores lån. Det nye lån er et kontantlån på 6,3 mil. med en rente på 3,488 % fast rente. Ydelsen er den samme som i dag, så administrationsbidraget vil ikke af denne grund blive forhøjet. Restløbetiden er nedsat fra 21,9 til 18,3 år, det vil sige vi sparer 1,6 mil. kr. ydelser. Alle omkostninger er lagt ind i lånet. Vi er så heldige at vi har fået vores egen bankrådgiver i en af vores havemedlemmer. Indtægter Indskud fra nye medlemmer - er lidt mindre en budgetteret, det har sine årsager, da der er mange der har fået vurderet haven og ikke fået den solgt. Gebyrerne og afgifter - Er større end forventet - desværre er der nogen, der ikke møder til pligtarbejde eller ikke holder deres haver iflg. vores reglement. Det er jo ikke en indtægt, vi er glade for at få, der skulle jo helst have stået et nul. Udgifter Renovering af beboelsesdelen hos købmanden - Der var budgetteret kr. til renovering af køkken og bad i købmandsbeboelsen, budgettet holdt fint, men vi har desværre derudover været nødt til at reparere oliefyret; desuden har vi måtte sætte en affugter op i kælderen pga. af al den regn, der er kommet. [Skriv tekst] Side 2

3 Pligtarbejde - Kører meget fint, vi har en rigtig dygtig administrator og hun forstået at lede arbejdet og også få sat nogle penge ind på kontoen. Vandafgifter - Vi har sat for meget af, afgifterne svinger fra år til år og det er meget svært at vide, hvor meget vi skal budgettere med. Forsikringer - Udgifterne har ikke været så store, som vi har regnet med. Vi havde forventet større stigninger. Vandanlæg - Reparation af rørarbejdet er noget der gør ondt hver eneste år og det er da også en af årsagerne til at vi skal have lagt vandledningerne ned i jorden. Der har været nogle store brud på rør og vi har haft mange udskiftninger af stophaner. Vedligeholdelse af vejene - Der er lidt overskud på pga. vi har haft mindre udgifter på vores asfaltarbejde. Tank ved søen - Af en eller anden årsag er tømningen billigere end sidste år. Årsagen kan være, at der sidste år var flere der lod vandet løbe i håndvasken og dermed skulle tanken tømmes tiere end normalt. Nyanskaffelser - Et lille overskud pga. indkøb af kopimaskine blev billigere, end vi havde forventet. Vedligeholdelse af anlæg - Vi har måtte reparerer trådhegnet ud mod Provst Bentzons Vej, men der er ikke brugt så mange penge på beplantninger som budgetteret. Vi mangler at fælde nogle træer ved søen. Det er blevet gjort i denne vinter. Lønningerne - Er ikke ændret, men vi skal nok regne med at de vil blive justeret næste år, de har stået stille længe. Drift af servicehusene - Vi her et overskud på kr. Det skyldes, at der ikke har været så mange reparationer på maskinerne og det vil vi takke vores medlemmer for, for det betyder, at maskinerne er blevet behandlet ordentligt. Mindre udgifter ved elinstallationer og udskiftning af alle låsene er udskudt til Advokatsalær - Der er brugt kr. mere en budgetteret og det skyldes seje forhandlinger i forbindelse med overdragelse til den nye købmand samt div. fogedsager. Ingeniørbistand - Er der et underskud. På et tidspunkt besluttede bestyrelsen at hyre en ingeniør, der kunne hjælpe os med opfølgning på Dong-arbejdet i forbindelse med nedgravning af el-ledningerne og hans salær var større en budgetteret, da opgaven viste sig at være større end forventet. Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med Dong. De havemedlemmer, der havde problemer med opgravninger m.v. i haverne har fået de erstatninger, som de har krævet. Porto og gebyr - Her har vi et overskud, grunden der til er at rigtig megen post efterhånden bliver sendt via . Fester - Vi overholder budgettet, endda med overskud. Bestyrelsen vil gerne takke alle de havemedlemmer, der år efter år stiller sig til rådighed og giver en hånd med, dette er jo også med til at holde udgifterne nede. Status pr. 31. december 2011 Aktiver (i millioner) - Kassebeholdning : kr. - Girobeholdning : kr. - Bankbeholdning : kr. [Skriv tekst] Side 3

4 - Tilgodehavender: kr. - Forudbetalinger : kr. - Servicehuse, anskaffelsessum: kr. - Ejendom matr.4a,4cn,4co, kontantvurdering : kr. Aktiver i alt: kr. Gæld ( i millioner ) - Skyldig A-skat : kr. - Forudbetalt administrationsbidrag: kr. - Realkredit lån : kr. - Deposita: kr. Gæld i alt: kr. Egenkapital Jordfond pr. 1. januar2011: Kapitalkonto Saldo pr. 1. januar 2011: Årets overskud: Egenkapital i alt : Gæld og egenkapital i alt : kr kr kr kr. Det er ikke helt gået op for havemedlemmerne, hvornår terminerne er efter ændringerne sidste år, hvilket har betydet, at der sendes ca. 50 påmindelser ud ved hver termin. Dirigenten Jørgen Fritsche gjorde opmærksom på, at revisionen ikke har givet anledning til andre bemærkninger. Debat Have Rafai Atia: Der er ikke så meget at sige til regnskabet og foreningen er meget veldrevet af bestyrelsen. Det irriterer bare, at vi år efter år her 1 mil. kr. eller mere stående til nul kr. i rente. Nu har vi heldigvis fået vores egen bankrådgiver, så der skal der gøres noget ved. Et eller andet sted tror jeg, at vi her i aften på generalforsamlingen skal forpligtige bestyrelsen til, at de penge skal ud og arbejde. Vi har inden for en tiårig periode en pæn udgift liggende foran os, så vi skal skrabe så mange penge sammen som muligt. Har vi taget højde for stigning af ejendomsskatterne i vores budget. Have 44 - Anny Petersen svarer: Ja, vi har en del penge stående på kontoen og vi vil som tidligere på aftenen meddelt, komme med forslag om, at disse penge sættes ind på en bankkonto mærket til kloakering. Vi er ved at undersøge, hvor vi kan få den bedste rente. Ejendomsskatterne for 2012 har vi allerede fået og der var faktisk ingen stigning. Have Rene Balkan: Når vi bliver kaldt på pligtarbejde, så er vi ca. 25 mennesker, der er nogen, der står og hakker et eller andet sted det er fuldstædigt latterligt, at vi skal bruge omkring 3 timer, det behøver ikke at være så mange timer, man kan godt nøjes med 2 timer. Det er lige som om, vi skal gøre noget for vores haveforening, det skal vi også, men det skal være meningsfuldt og det er det vi i dag gør på pligtarbejde ikke. Have Dennis Kjærgaard svarer: Det er absolut ikke spild af tid, det har været en stor succes, ikke kun i 2011 og det vil det også blive i Det er blandt andet en af grundende til at vores administrationsbidrag kan holdes på det niveau, det er i dag. Det er et godt formål både arbejdsmæssigt [Skriv tekst] Side 4

5 og socialt og der er mange, der er glade for at komme på pligtarbejde. Jeg kan slet ikke genkende det billede, du beskriver. Have Thomas Kitnæs: Pligtarbejde er jo ikke noget med at vi skal være helt enormt effektive, det er noget med, at vi mødes med haveejere fra andre veje end den man selv bor på, det er socialarbejde, det drejer sig om. Have Susanne Møller: I regnskabet under Ren- og vedligeholdelse har vi punktet belysning, hvor der er budgetteret med kr. men der rent faktisk har været en udgift på kr. er der nogen forklaring på det? Have 44 - Anny Petersen svarer: Jeg kan godt forstå, du studser og det var en forglemmelse, at jeg ikke fik nævnt det under gennemgangen. Dong havde på et tidspunkt bebudet, at deres afgifter ville blive hævet betydeligt, de blev alligevel højere end forventet. Derudover er der brugt mere strøm i vaskeriet end tidligere, det vil sige, at vaskemaskiner og tørretumbler bliver brugt mere end tidligere. Vi har ikke været dygtige nok til at budgettere til denne konto. Have Tom Atkins svarer: Min opfordring til Rene have der var oppe og sige noget om pligtarbejde er at komme med forslag til, hvad vi kan gøre på pligtarbejde, så vil vi se på om det er noget vi kan få ind i det budget, vi har nu eller om det er noget vi skal se på senere. Vi modtager gerne forslag, som kan lægges i postkasser eller sendes til bestyrelsens . Have Betina Helbo: Jeg har et forslag til pligtarbejde, hvordan vi kunne gøre det mere meningsfyldt. Jeg har oplevet ældre haveejere, som har måttet opgive deres have, fordi de ikke selv længere kunne passe haven. Man kan stadig være social og gå ind og hjælpe nogen af de ældre med at slå græsplænen, luge bedene eller noget andet i stedet for, at vi alle står det samme sted og luger. Have 79 - Orla Rasmussen: Omkring belysningen syntes jeg det var en tynd forklaring, vi fik på det. Har bestyrelsen overvejet i budgettet med hensyn til vores vandproblemer i foreningen om vi kan gøre noget. Der er flere haver der sejler rundt i vand, når det har regnet. Have Ejvind Wilms svarer: Der er foretaget dræn mange steder i foreningen, det lån betaler vi stadig af på. Vi har i budget 2012 afsat til to dræn-opgaver i år til at få lavet dræn ved Violvej. Have Lene De Blanck: Vi er en af de haver, der virkelig har døjet med at stå i vand til knæene. Jeg er meget utilfreds med, at man ikke for meget længe siden har fået gjort noget ved de drænproblemer, der er nede omkring tværvejene. Vi har gravet tons vis af sten ind i vores have for at dræne en lille smule. Jeg kunne godt tænke mig og vide, om man kan få erstatning for sit hus, fordi haveforeningen ikke er i stand til at dræne, erstatning for fugt, svamp og for nedsættelse af grundværdien. Vandproblemerne er massive. Jeg ser gerne, at der bliver taget fat om problemet meget snart. Have Annette Hansen: Vi lægger flere og flere fliser i vores haver og derfor kan vandet ikke komme væk. Jeg kan ikke rigtig se, det er haveforeningens problem, vi som haveejere skal gribe i egen barm og selv etablere nogle flere faskiner. Have 77 - Martin Brixen: Alt vandet løber ned til os i haverne og på Ferskenvej. Der står rigtig meget vand i vores have og vi har ikke mange fliser. Have Lene De Blanck: Det er ikke det med fliser og asfalt der gør sig gældende, mindre end et spadestik nede er der et massivt lerlag omkring de omtalte haver, som gør at vandet ikke kan komme væk. [Skriv tekst] Side 5

6 Have Thomas Kitnæs: Jeg har aldrig set oversvømmelser på Ferskenvej, så jeg forstår ikke, hvem det er der taler om oversvømmelser på Ferskenvej. Have 88 - Lars M. Jensen svarer: Hvis vi venter til budgettet for 2012 kan vi se, der er afsat kr. til dræn. Det er til en indledende undersøgelse af, hvad det vil komme til at koste at løse vores vandproblem, især området omkring tværvejen. Når vi har fået undersøgt, hvad der skal til, kan det godt være, vi til næste år skal afsætte et større beløb for at få udført arbejdet. Årsregnskabet blev godkendt. 5) Indkomne forslag iht. 7.6 Alle forslag var udsendt skriftligt sammen med indkaldelsen. 1. Forslag til afgift for udeblivelse uden afbud fra pligtarbejde - Bestyrelsen foreslår, at afgiften for administrationsforhold vedrørende udeblivelse fra pligtarbejde - uændret. Forslaget blev godkendt 2. Forslag til afgift for opkrævning af administration af havesyn, ved manglende vedligeholdelse. - Bestyrelsen foreslår at afgiften for administrations forhold vedrørende manglende vedligeholdelse af haven uændret Forslaget blev godkendt 3. Forslag til rettelser og tilføjelser til reglementet 8. - Der må ikke oplagres rester af materialer (fra byggeri mm.) i haven eller på havelodets P-plads. Havens område skal fremstå ryddelig. Oplagring af indregistrerede eller uindregistrerede motorkøretøjer, campingvogne m.v. må ikke henstilles hverken i haven eller på den enkeltes havelods P-plads. Haveforeningens lodder må ikke benyttes til opbevaring af medlemmers campingvogne. Undtaget herfra kan der gives dispensation ved byggesager (nyt hus). Have Ejvind Wilms: Først en beklagelig trykfejl i teksten motorkøretøjer skal selvfølgelig ikke være med, da man godt må have sin bil parkeret på sin egen p-plads. Grunden til at vi har taget dette forslag med er, at Gladsaxe Kommune er meget interesseret i antallet af beboelser, som vi har på vores havelodder. Vi har lov til at ha en bebyggelse på 50 m2 og 2x 10 m2 skure. Der er nogen, som tilsniger sig til at få noget ekstra beboelse ved at sætte en campingvogn op på haveloddet. Så kommunen har bedt os om at få rettet op det. Have Thomas Kitnæs: Jeg forstår ikke ordlyden oplagring af uindregistreret hvad betyder oplagring? Det er lige som om man her flere campingvogne stående. Jeg syntes ordlyden skal omformuleres. Have Rene Balken: Det er efterhånden blevet et kæmpe problem, hvor folk bare sætter deres ting, jeg syntes ikke, det er i orden, jeg syntes, man skal sørge for, at ens have er ren og pæn og det hjælper ikke at der står campingvogne. De skal selvfølgelig væk, det samme, når man bruger sin indkørsel til opmagasinering til alle mulige ting. Have Rafai Atia: Jeg tænker på den første formulering byggeaffald, hvis man er ved at bygge om på sit hus, vil det være lidt besværligt, hvis jeg hver dag skulle køre affaldet væk. Dette er lige som en samle paragraf, hvor man prøver og snige alt muligt ind, fordi man syntes, det skal se lidt pænt ud i [Skriv tekst] Side 6

7 haveforeningen. Man kan godt præcisere, at ved byggeri eller noget andet kan der være en tidsgrænse, hvor man godt kan have byggeaffald liggende på sin p-plads. Jeg kender rigtig meget til det kommunale system og jeg har aldrig oplevet at kommunen tager sig af, om der står campingvogne i nogen som helst haveforening, jeg tror mere at det ville tage sig af det ulovlige byggeri der er i haveforeningerne. Have Ejvind Wilms svarer: Jeg skal da meget gerne medgive, at formuleringen godt kunne have været bedre, jeg er sikker på, at når det kun er et reglement- spørgsmål, kan vi i samarbejde med de havemedlemmer, der har været på talerstolen finde frem til den rigtige formulering. Vi har fået en løftet pegefinger med hensyn til campingvogne fra Gladsaxe Kommune. Dirigenten Jørgen Fritsche gør opmærksom på, at man ikke kan ændre i ordlyden i et forslag, enten vedtages forslaget med den ordlyd det har ellers skal man trække forslaget og tage det med næste års generalforsamling med den nye ordlyd. Forslaget blev trukket tilbage 4. Vedtægtsændring af 6.2 Ændring: - Have og bebyggelse skal være fraflyttet og ryddeliggjort senest 3 måneder efter ophævelsen og nøgler hertil afleveret til bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen sørger for afhændelse af have og bebyggelse. Da der ikke var mødt 2/3 del af havemedlemmerne kan forslaget ikke vedtages, men hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget, kan det tages op på en ekstraordinær generalforsamling. Havemedlemmet Have Kristina Andersen var ikke til stede, men have Annette Hansen tog forslaget til sig. Have Annette Hansen: Jeg tager forslaget til mig, da jeg også er genbo til forslagsstilleren og det havemedlem der tænder bål, det er meget ubehageligt og utrygt, når folk er så ligeglade med at overholde de regler, vi har i foreningen. 61 stemte for forslaget. Forslaget kan vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med simpelt flertal. 6) Godkendelse af budget Kassereren fremlagde budgettet og kommenterede nogle af de væsentligste poster: - Administrationsbidraget i 2012 er på kr. for en have på 394 m2. For de havemedlemmer, der er borger i Gladsaxe Kommune er der et fradrag i renovationsafgiften på 668 kr. Beløbet vil blive fratrukket administrationsbidraget for 3. kvartal Fremover forlanger Gladsaxe Kommune en underskreven erklæring, hvor man skriver under på, at man har fast bopæl i Kommunen. Hvis Gladsaxe Kommune ikke får blanketten tilbage, så får man ikke refusion. Skemaet bliver sendt ud sammen med girokort for 3. og 4. kvartal. Indtægter - Ud over administrationsbidraget er de øvrige indtægter bygget på tidligere års erfaringer. Udgifter Ren- og vedligeholdelse - Vedr. ejendommen og de små bygninger vi har rundt omkring, vi skal have renoveret det gamle telefonhus, repareret vore containerskure på Lupinvej, tromlehuset skal også have besøg af en [Skriv tekst] Side 7

8 tømrer, derudover er der lidt småreparationer af mellemgangen og ny dør hos købmanden. Vi skal også have købt to højtvandslukkere. Vedligehold af servicehusene - Rengøring af servicehusene er langt den største udgift, men det er nødvendigt. Der er tegnet årsservice på vaskemaskinerne og tørretumblerne. Sæbe og toiletpapir er også en væsentlig del af omkostningerne. Vedligeholdelse af vejene - Årlig gennemgang af vejbumpene, køb af to nye spejle og slamsugning af vores dræn. Til udarbejdelse af en løsning på vores dræn er der afsat kr., så vi forhåbentlig kan få løst vandproblemerne. Vedligeholdelse af anlæg - Det årlige eftersyn af legepladsen. Repareret skråningen ved motorvejen. Køb af nye hængebirke, som skal plantes i stedet for de træer der er fældet ved søen. Nyanskaffelser - Køb af to kontorstole. En pavillon til brug ved festerne. En ekstra vaskemaskine, der er afsat et beløb til flytning af tørretumblerne samt installering af den nye vaskemaskine. Belysning Vi har budgetteret med kr. Vaskeriet forventes at bruge ca kr. Sammenlignet med forbruget sidste år er det lavere. Som jeg glemte at sige ved driftsregnskabet, så er terminerne for afregning af elforbrug ændret midt i sidste år, således at vi nu fremover skal betale forud. Dette har påvirket driftsudgifterne i Advokat- og ingeniørbistand - Vedr. beløbet til advokatbistand er der desværre indsneget en fejl, vi har skrevet at der skal afsættes kr., men det skal kun være kr. Beløbet er et skøn, da det er svært at beregne. Der er regninger fra sidste år for endnu ikke afsluttede sager kr. skal flyttes til ingeniørbistand. - Ingeniørbistand skal herefter være kr., som skal bruges til undersøgelse vedr. nedlægning af vandrørene. Sociale arrangementer - Vi har samme arrangementer som sidste år og budgettet er næsten det samme som i Vi vil rigtig gerne høre fra havemedlemmer, der kan være interesseret i at give en hånd med. Debat Have 16 - Poul Pøhlsgaard: Der har været talt meget om dræn, vi har et hoveddræn, som løber på Pærevej, det er det dræn, som afvander hele området Hindbærvej og stikvejen, drænet er faldet sammen. Jeg håber det bliver lavet i år. Vedr. mange af de andre problemer man har, er det desværre sådan at man har placeret kloakkerne på det højeste sted på vejen, så vandet løber ud i siderne i stedet for ned i drænet. Når vandet løber ned af Æblevej, løber det direkte ind i haverne, det er selvfølgeligt beklageligt. Jeg har et lille suk og det har slet ikke noget med dræn at gøre. Jeg har set, at der er nogen, der har misforstået det der med tørklosetter, det er ikke sjovt for dem der skal gå og rense kloakkerne året igennem, at opleve, at der er nogen der mener deres tørklosetter skal tømmes i kloakken, det har vi set to eksempler på. Husk tørklosetter skal tømmes på udslagsstederne og ikke i kloakkerne. Opdager vi, at det fortsætter bliver de meldt. Have Rene Balken: På et tidspunkt blev vi enige om, at vi skulle have campingpladslignende forhold dvs. når man kommer på en campingplads og skal i bad, så betaler man et beløb. Det mener jeg godt, man kan indføre i vores haveforening. Have Rafai Atia: Det er ikke helt hen i vejret at indføre brugerbetaling. Når vi nu skal have undersøgt hvad det koster og få gravet vandledningerne ned, vil jeg foreslå, at vi samtidig får en pris på, hvad det vil [Skriv tekst] Side 8

9 koste og få sat vandmåler på hvert havelod. Brugerbetaling regulerer forbruget af vand, så det syntes jeg, vi skal have her. Budgettet blev enstemmigt godkendt. 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, samt evt. valg af kasserer og suppleanter. For en ny toårig periode blev følgende genvalgt: - Formand Lars M. Jensen, have 88 Lars blev genvalgt. - Linda H. Andersen, have 282 Linda blev genvalgt. - Dennis Kjærgaard, have 321 Dennis blev genvalgt. - Søren Randløv Nielsen, have 354 Blev nyvalgt. For en periode af et år, skal der vælges mindst 2 bestyrelsessuppleanter: - Tina Klingberg, have 252 som 1. suppleant Tina blev genvalgt. - Allan Nymann Johansen, have 173 som 2. Suppleant. Allan blev nyvalgt 8) Valg af interne revisorer - revisorsuppleanter iht. 10 Valg af intern revisor for to år: - Klara Dam, have 287 Klara blev genvalgt. Valg af to revisor suppleanter for et år: - Birgit Jutta Rasmussen, have 538 Birgit blev genvalgt Kirsten Fauerholt, have 406 Kirsten blev genvalgt. Valg til vurderingsudvalget Valg af suppleanter til vurderingsudvalg: - Thomas Kitnæs, have 239 Thomas blev nyvalgt. - Rene Balken, have 122 Rene blev nyvalgt. Herefter var generalforsamlingen slut. Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden afsluttede mødet med at takke forsamlingen for en god og saglig debat og oplyste, at der vil blive åbnet for vandet den 25. marts Sekretær Formand Dirigent Linda H. Andersen Lars Jensen Jørgen Fritsche [Skriv tekst] Side 9

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere