Generalforsamling Nørre Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium"

Transkript

1 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne forslag iht ) Godkendelse af budget. 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, samt evt. valg af formand og kasserer. 8) Valg af interne revisorer iht. 10. Valg til vurderingsudvalget. Referat Formanden bød velkommen. Derefter var der et minuts stilhed for at mindes de medlemmer, der var gået bort i årets løb. Som gæster var inviteret kreds IV s formand, Jørgen Fritsche og Kredssekretær Aase Jessen, Karin Søemod, haveforeningens eksterne revisor Erling Kristiansen samt Andreas Søndergaard og Peter Jensen fra JGJ Rådgivende Ingeniørfirma ApS. 1) Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen Fritsche, formand fra kreds 4. Han blev enstemmigt valgt. Dirigenten bad Kredssekretær Aase Jessen være behjælpelig med bogføringen. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt udsendt og dermed lovlig indvarslet. Der var mødt 307 haveejere op, deraf var 220 stemmeberettigede. 2) Valg af stemmeudvalg Have 016 Poul Pølsgaard Have 282 Per Høeg Andersen Have 321 Eva Møllnitz Have 327 Tine Pedersen 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning Formanden takkede den siddende bestyrelse for det store arbejde, den havde udført i det foregående år. Beretningen, der er udsendt skriftligt til alle medlemmer sammen med indkaldelsen blev fremlagt af formanden, der ikke havde yderligere kommentarer til beretningen. Debat Have 191 Dan Pilegaard Hvorfor går der så lang tid før referaterne kommer på hjemmesiden. Formanden svarede, at det er fordi det først skal godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde og vi har kun bestyrelsesmødeen gang om måneden. Beretningen blev herefter godkendt. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme Kasserer Anny Petersen fremlagde driftsregnskabet og hun kommenterede følgende punkter. Indtægter Der er vurderet flere have end forventet [Skriv tekst] Side 1

2 Vedr. gebyr/afgifter er det påkravsopkrævninger der er den største post. Der bliver sendt 50 breve ud hvert kvartal til de havemedlemmer der ikke har betalt haveadministration Indskud nye medlemmer (44 haver) er lige lidt under det vi havde regnet med. Udgifter Tanken ved Købmanden - Blev tidligere tømt 2 gange om måneden, bliver nu kun tømt en gang om måneden, da købmanden ikke bor fast i lejligheden. Pligtarbejde - Kører meget fint, vi har en rigtig dygtig administrator og hun forstår at lede arbejdet og også få sat nogle penge ind på kontoen. Vandafgifter - Er der ikke brugt så meget som budgetteret, hvilket skyldes, at Norvand har ændret i sine betalingsterminer, således at årsafregningen først kommer efterfølgende år i maj måned. Drænarbejde - Der er foretaget nogle meget nødvendige opgaver hen over sommeren. Vedligeholdelse af bygninger - Har vi ikke brugt hele beløbet, da der mangler at blive malet inde i servicehuset. Bortkørsel af affald - Der er en stigning og det skyldes ekstra sortering, når nogle havemedlemmer smider bygningsaffald m.m. i dagrenovationscontaineren. Nyanskaffelser - Er der brugt flere penge end vi havde regnet med, bl.a. til indkøb af flere nye nøgler. Der er købt så det forhåbentligt dækker hele Vedligehold af anlæg - Desværre har der været hærværk på vores store grill ved søen og det har kostet ca kr. at få den repareret. Udendørsgrill kan ikke forsikres. Belysning - Desværre har det været sådan, at vores købmand ikke har overholdt sin kontrakt med hensyn til at varme bygningen op, herunder 1. salen med kontor og mødelokale. Det betyder, at vi har været nødt til at bruge el-varme, når vi skulle holde kontortid og møder og det har kostet ca kr. Drift af servicehuse - Vi har haft udgifter på indkøb af dispensere til sæbe og vi har haft uforudsigelige udgifter på reparationer af elinstallationer og vaskemaskinerne. Kontorartikler - Har vi sparet omkring kr. det skyldes udelukkende, at vi går efter de billige tilbud. Mødeudgifter - Er der brugt lidt mere end forventet, det skyldes der har været en del møder, bl. a. medingeniørfirmaet og møder i det interne kloakudvalg. Advokat - Der er lidt penge til overs på budgettet og det skyldes, at der endnu ikke er afregnet for nogle af sagerne. Fester - Vi overholder budgettet,endda med overskud. Bestyrelsen vil gerne takke alle de havemedlemmer, der år efter år stiller sig til rådighed og giver en hånd med, dette er jo også med til at holde udgifterne nede. Status pr. 31. december 2012 Aktiver - Kassebeholdning: kr. - Girobeholdning: kr. [Skriv tekst] Side 2

3 - Bankbeholdning : kr. - Tilgodehavende adm.bidrag: kr. - Forudbetalt kontingent forbund/kreds: kr. - Forudbetalt forsikring og el: kr. - Servicehuse,anskaffelsessum Afskrivning over 20 år kr. - Ejendom matr.4a,4cn,4co, kontantvurdering : kr. Aktiver i alt: kr. Gæld - Skyldig A-skat : kr. - Forudbetalt adm.bidrag: kr. - Realkredit lån : kr. - Deposita: kr. Gæld i alt: kr. Egenkapital Jordfond pr. 1. januar2012: kr. Kapitalkonto Saldo 1. januar 2012: Afskrivning servicehuse Årets overskud kr. Egenkapital i alt : kr. Gæld og egenkapital i alt : kr. Dirigenten Jørgen Fritsche gjorde opmærksom på, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger. Debat Have 158 Jørgen Madsen - syntes det gik lidt hurtigt omkring vores overskud. Have 191 Dan Pilegaard syntes det er et flot regnskab og har ikke de problemer som den forrige taler med at forstå forklaringen omkring vores overskud. Savner at kunne se renteindtægterne hvor er de? Kasseren svarer: - Banken giver ikke særlig meget i renter for tiden - vi har valgt at lade driftskapitalen stå, da vi må påregne uforudsete udgifter næste år. - Overskud: kr. - Afdrag på kreditforeningslån kr. - Rest : kr. o Heraf indgår: kr. som ikke blev brugt ifbm. vandafgift kr. advokat honorar ikke så stort som forventet. Have 158 Jørgen Madsen ønsker til næste års regnskaben lille forklaring på ovenstående tilføjet driftsregnskabet. Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.(der klappes) 5) Indkomne forslag iht. 7.6 [Skriv tekst] Side 3

4 Alle forslag var udsendt skriftligt sammen med indkaldelsen. Ad 5.1. Forslag til afgift for udeblivelse uden afbud fra pligtarbejde - Bestyrelsen foreslår, at afgiften for administrationsforhold vedrørende udeblivelse fra pligtarbejde - uændret. Forslaget blev vedtaget Ad 5.2. Forslag til afgift for opkrævning af administration af havesyn, ved manglende vedligeholdelse. - Bestyrelsen foreslår at afgiften for administrations forhold vedrørende manglende vedligeholdelse af haven uændret Forslaget blev vedtaget Ad 5.3. Forslag fra have 488 Rafai Atia om licitation Have 488 Rafai Atia- Roser bestyrelsen for et stort stykke arbejde i en meget kompleks sag, med at få gravet kloak og vand ned er ikke nogen nem ting. Flot med et spørg/svar på hjemmesiden, så man her har kunne følge med og se hvad andre spørger om og hvad er det for nogle spørgsmål der rører sig. Stor ros (der klappes). Der kommer jo altid et men, der er noget som virker lidt uforståeligt og jeg må sige at bestyrelsens informationsniveau og den hyppighed som informationen er kommet med, den kunne godt være bedre. Derudover må jeg sige, jeg forstår ikke hvorfor bestyrelsen har så travlt. Jeg har gravet lidt i sagen, Gladsaxe Kommune har ikke stillet krav om at der skal kloakeres dvs. at der er forskel på om kommunen stiller det som krav eller det indgår i nogle drøftelser i forhold til deres vand forsyningsplanlægning og kloakering fremadrettet. Hvorfor er det, at bestyrelsen vil have at det skal gå så hurtigt, når Gladsaxe Kommune ikke har truffet beslutning om kloakering endnu. Derudover så kan jeg ikke forstå at hver enkelt bestyrelse skal sidde og bakse med det her,når alle kolonihaver skal have kloakeret. Hvorfor har vi ikke et fælles udbud? Hvor er kredsen henne? Hvorfor har man ikke et fælles udbud i kredsregi? Hvor er kolonihaveforbundet i det her? Hvorfor får vi ikke nogle løsningsmuligheder i stedet for kun en løsning, er det den eneste løsning er der ikke andre løsninger. Hvorfor går man ikke sammen i kredsen og finder en rådgiver, der kommer op med en god model, sætter det i licitation, så vi kan spare nogen penge. I stedet for at finde et lille firma på Søborg Hovedgade, som kommer med et eller andet. Det er spørgsmålet. Have 17 Cheri-Mae Williamson - Er enig med Rafai, med at der ikke ligger noget krav fra Gladsaxe Kommune endnu, så det kan også godt undre mig at kredsen ikke har været mere opmærksom på at gå sammen om at lave et fælles udbud. Noget af det jeg savnede da jeg sad og kiggede budgetforslaget var nogle nærmere detaljer om økonomien, hvordan den udartede sig nu vi fået lagt nogle overslag frem og det kan være svært og tage stilling, når man kun har en at gå ud fra. Umiddelbart ser tallene ikke helt skæve ud. Det undrer mig også, at man i Gladsaxe, hvor der er så mange haveforeninger ikke går sammen om at lave et samlet projektoverslag, men også et alternative bud. Rafai s forslag om licitation kan jeg godt støtte, jeg syntes det er oplagt, at man skal have det ud i licitation. Jeg kunne godt tænke mig, at inden man sendte noget i udbud, arbejdede på udbudsmateriale om, hvordan man kunne lave noget på tværs i kredsen. Kredsformand Jørgen Fritsche Overgiver dirigentrollen til vores formand- Jeg forstår ikke en klap af det her, der har været møde med Gladsaxe Kommune i dag, det var det fjerde udkast til deklarationen, hvor vi har ændret hele tiden, efter det vi har fået udmelding fra tjenestemændene i Gladsaxe kommune. Vi regnede med i dag, at det kun var et spørgsmål om skrive under for vi har fulgt hvert eneste krav.selve kloaksagen vedr. kreds 4 Gladsaxe haverne fylder fire A4 mapper, det er bittert, at man nu er tilbage, hvor vi startede for tre år siden. [Skriv tekst] Side 4

5 Svar på hvorfor man ikke går sammen om kloakprojektet: Kolonihavefolk er kreative og hver forening har nok i sig selv, man har i det store kloakudvalg besluttet, at det er den enkelte haveforening, der selv forhandler, man rådgiver kun fra kredsens side til den enkelte forening. Jeg så meget gerne, at man kunne gå sammen om så stort et projekt Jørgen tager dirigentrollen retur. Have 488 Rafai Atia Jeg forstår ikke, at kredsen ikke kan pålægge noget, jeg syntes nu ellers at kolonihaveforbundet har rigtig travlt med at pålægge om al mulig andet, men når det så kommer til stykket og noget der er vigtigt så kan man ikke pålægge de enkelte haveforeninger om at gå sammen. Have 17 Cheri-Mae Williamson Jeg er nødt til at spørge, jeg har forstået det sådan, at du/i har forhandlet på vegne af hele kommunens haveforeninger, set med mine øjne er det jo et meget større beløb,der kunne sendes i udbud, så alene det mandat i stedet for vi sidder her og beslutter noget kun for CNM, så kunne vi lige så godt gå sammen med de andre haveforeninger i kommunen. Kredsformand Jørgen Fritsche Overgiver dirigentrollen til vores formand. Jeg er nødt til at sige når man i den enkelte haveforening ikke ønsker at kredsen skal have den centrale rolle. En koordinerende rolle må vi gerne have, men haveforeningen bestemmer selv, hvem man vil have som rådgiver, hvilken bank, man vil benytte eller hvordan man vil finansiereprojektet. Det er op til medlemmerne i den pågældende forening og den pågældende bestyrelse.der er måske nedsat et kloakudvalg, kredsen får det som efterretning, vi har ingen kompetence til at tvinge noget som helst igennem. Kredsen har prøvet på alle måder at gøre foreningerne opmærksom på om det logiske i at gå sammen om et sådan projekt. Det er dog slået fast fra foreningerne, at de vil køre hver for sig Jørgen tager dirigentrollen retur. Have 158 Jørgen Madsen Jeg syntes at det her begynder at blive rigeligt uoverskueligt, jeg ved, at der er noget som hedder åben licitation og lukket licitation, jeg er ikke klædt på til det og jeg tror heller ikke resten af forsamlingen er, der er måske et par enkelte jurister hist og pist. Jeg foreslår, at vi forkaster selve forslaget om licitation og går over til det endelige kloakforslag. Have 16 Poul Pøhlsgaard Jeg er lidt i tvivl om, der er noget jeg har misforstået i det materiale, der er udleveret, jeg har forstået det sådan, at det rådgivende ingeniørfirma skulle lave et skitseforslag, som skal udbydes senere. Det er ikke sådan, at de skal lave arbejdet og når man når dertil, håber jeg selvfølgelig at der bliver indkaldt til et ekstraordinær generalforsamling, så man kan se hele projektet og hvad det vil komme til at koste. Have 17 Cheri-Mae Williamson Jeg syntes forsamlingen skal lukke den dør der handler om økonomi og holde udbuddet åbent. Jeg syntes vi skal stemme for, at projektet kommer i licitation. Have 407Anne-Mette Andersen Når man har projekter i den størrelsesorden er der regler og lovgivning om at det skal i licitation. Have 96 Tina Christensen Jeg er lidt forvirret lige nu, fordi vi kommer til at blande nogle ting sammen. Det handler jo om, at få det ud i åben licitation og at Rafai siger, at en rådgiver ikke kan være både rådgiver og entreprenør på projektet. Selvfølgelig skal det i licitation det mener jeg også der er svaret på i Spørg/svar på foreningens hjemmeside. Selvfølgelig skal rådgiverne ikke også være entreprenører. Ingeniørfirmaet er det firma der skal bruges eller kan det også være andre. Næstformand Ejvind Wilms Det er sådan, at vi siden sidste generalforsamling har fået tilkendegivelser fra forskellige havemedlemmer. Derfor foretog vi en undersøgelse, hvor vi bad om svar på, om vi skulle gå videre med projektet omkring kloakering. En stor del af havemedlemmerne svarede tilbage, at det var en rigtig god ide at arbejde videre med projektet. Derfor valgte bestyrelsen at tage kontakt til det ingeniørfirma, som har hjulpet os ved tidligere projekter. Det er klart og tydeligt, at det ikke er [Skriv tekst] Side 5

6 ingeniørfirmaet, der i den sidste ende skal komme og grave. Vi skal selvfølgelig have det ud i licitation til forskellige entreprenørfirmaer, der er vant til denne form for gravearbejder. Ingeniørfirmaet har været bestyrelsens rådgiver. I kan godt komme og sige, at I ikke er tilfreds med, at bestyrelsen har valgt dette ingeniørfirma, så hvis generalforsamlingen beslutter, at det skal være et andet firma, tager vi det selvfølgelig til efterretning. Vi syntes selv vi har valgt et fornuftigt firma, vi kunne sagtens have valgt et stort, dyrt og mere kendt firma, men det syntes vi ikke, der er nogen grund til. Vi skal jo varetage havemedlemmernes interesser og derfor er det også vigtigt, at det ser fornuftigt ud. Have 403Ulla Olsen Jeg kan kun tilkendegive, at jeg går ind for åben licitation og at bestyrelsen har gjort et rigtig stort stykke arbejde, men hvorfor vi absolut skal være en foregangshaveforening i dette store projekt. Det er krisetider for mange mennesker og jeg syntes måske, at det er lidt hurtigt med en plan, der allerede skal starte op i august i år. Forslaget blev enstemmigt vedtaget Ad 5.4. Bestyrelsens forslag om etablering af kloak og vand. Der er fremmødt 220 stemmeberettiget - der skal være 248 for at forslaget kan vedtages. Hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Formand Lars M. Jensen Overlader ordet til Andreas Søndergaard fra JGJ Rådgivende Ingeniørfirma ApS., som vil redegjorde for forprojektet vedr. kloakering og nedgravning af vand. Have 414 Steen Bindslev Et praktisk spørgsmål, nu er der tegnet en dejlig lige streng ind til brønden mit spørgsmål er om man kan lave stregen lidt skæv. Vi har f.eks. et udhus stående så det kan ikke lade sig gøre med en lige streng. Andreas Søndergaard En streng behøver ikke at køre lige, man kan godt sætte nogle knæk på, inden for nogle få grænser. Have 488 Rafai Atia Det her er noget makværk og dårlig rådgivning, det er kun et halvt projekt. Kære venner lad os få lavet en hel total løsning for vores forening. Hvorfor ikke få skudt rørene ind i stedet for at få gravet alle vores haver op. Have 16 Poul Pøhlsgaard Har lavet et lille skitseforslag som går ud på, at man fjerne hækken mellem to haver og lægger kloakrørene ned her, så kan man koble flere huse på samme kloak og dermed kunne man nøjes med at grave op på hver anden vej. Have 252 Tina Klingberg Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om hvorfor tidsplanen er lige rundt om hjørnet, kan det i det hele taget nås. Have 158 Jørgen Madsen I oplægget står der, at man fortsat skal tømme vandrørene om vinteren, hvis man vil undgå frostsprængninger nu troede jeg lige man kunne holde julefrokost i kolonihaven, kan man lægge vandledningen så lavt så man kan få helårsvand. Andreas Søndergaard Det er korrekt at det er en stram tidsplan, men det kan godt nås. Omkring vandledningen, kender vi jo ikke installationerne ind til huset, men den installation der er i projektet kommer til at ligge frostfrit. Vi har kigget på om man kunne undgå at grave haverne op og måske skyde dem ind, det er noget vi fortsat kigger på. Have 17 Cheri-Mae Williamson Fremlægger et ændringsforslag som lyder sådan: [Skriv tekst] Side 6

7 At: - Denne generalforsamling vedtager en principbeslutning om at H/F CNM skal total kloakeres - Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at gå videre med at få udarbejdet et egentligt projekt forslag, der detaljeret beskriver opgaven for total kloakering af H/F CNM. Herunder bodsafregning ved forsinkelser mv. (Projektforslaget udarbejdes så det beskriver såvel hovedledningsføring samt føring af stikledninger for kloak som koldvandsbrug). - Generalforsamlingen 2014 forelægges og endeligt vedtager, det fremlagte projektforslag med henblik på at sende forslaget i udbud. - Generalforsamlingen 2014 udpeger en følgegruppe af kolonihavebrugere, der bemyndiges til at kvalificere bestyrelsens beslutninger under den videre proces efter et givent kommissorium. - Generalforsamlingen samtidig stiller med et forslag til finansiering, herunder eksempler for den enkelte beboer (den dyreste og den billigste løsning). - Have 186 Rikke Haulund - Skal i virkelig bruge 3 m til nedgravning af rørene Have 191 Dan Pilegaard Jeg fatte ikke at det er nødvendigt at grave 3 m i bredden. Før blev der talt om, at projektet ikke skal laves nu, men senere. Det er jeg ikke den store fortaler for da alle inden 2022 skal alle kolonihaver være kloakeret og det betyder at der bliver rift om arbejdskraften. Have 383 Niels Olsen Jeg tror som alle andre at projektet ikke er godt nok, vi mangler oplysning om hvad det kommer til at koste det enkelte havemedlem, vi har fået prisen på hvad det koster og få det lagt fra vejen og ind, men det vil være rart at vide hvad det koster fra brønden og ind til huset. Have 421 Johnni Larsen Hvad skal vi gøre med de tanke vi har, må de bruges til opsamling af regnvand. Hav 96 Tina Christensen Jeg er meget enig med have 17, samtidig er jeg også interesseret i hvad det vil koste det enkelte havemedlem. Have 290 Jørgen Pedersen Vil gerne rose bestyrelsen for deres store arbejde og jeg er ikke enige med have 488 og 17, men der er en ting vi ikke har været inde på og det er renteniveauet. Det bliver nok aldrig så billigt at låne penge som det er lige nu, jeg syntes at det skal laves et ordentligt projekt, meget gerne med 30 årige lån og få det gjort nu. Bestyrelsesmedlem Søren Randløv Nielsen Som gl. bankmand har jeg prøvet sammen med bestyrelsen og lave et budget. Omkring finansiering vil forprojektet løbe op i ca. 34,4 mill. det bliver ca. 481 kr. pr. måned pr. have. Vi har haft fat i mange banker og realkreditinstitutter og har fået tilsagn fra dem alle. Den eneste løbetid vi kunne få var 20 år - ingen vil gi 30 år. Den enkelte have skal selv finansiere fra målerbrønd til husets installationer. Størst mulig realkreditlån, pt. kan vi få en fast rente på 2% obl., resten finansieres via banklån, hvor renten forhandles hvert kvartal, renten ligger i øjeblikket på ca. 5,5%. Den samlede rentesats 4,2, jeg tror ikke der er mange der kan låne til den rente. Der ligger som sagt tilsagn fra flere banker og realkreditinstitutter. Have 321 Eva Møllnitz Kommer med et ændringsforslag til ændringsforslagets afsnit 3. At. - Forprojektet forelægges generalforsamling evt. ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsesmedlem Tom Atkins Personligt har jeg arbejdet meget kraftigt på projektet og jeg var fortaler for, at vi fik spørgsmål/svar på vores hjemmeside og takker her for alle de spørgsmål, der er kommet. [Skriv tekst] Side 7

8 Projektet på de 34,4 mill. som er et overslag på hvad det ville komme til at koste, vil fra bestyrelsen være et max. beløb på nuværende tidspunkt. Vi vil klart komme og spørge jer, hvis den pris vil blive højere. Vi kan godt forvente at priserne vil stige ca. 4% hvert år, så derfor er min personlige holdning, at vi skal starte så hurtigt som muligt. Have 488 Rafai Atia Forprojektet er jo ikke spildt, det handler om vi skal have kloakeret eller ej, det kommer vi jo til uanset hvad vi gør, spørgsmålet er bare om det skal være i år eller næste år eller næste år igen. Lad os nu få nogle løsninger og udbud, skal rørene nedgraves eller kan de skydes ned. Behøver vandet graves ned, når der alligevel ikke kommer helårsvand lad os nu få undersøgt det hele og derefter træffe den endelige beslutning på det rigtige grundlag. Skal den enkelte havemedlem selv bøvle med en entreprenør for at få tilsluttet kloakken/vandet til sit hus eller kan vi få foreningen til at sørge for det. Have 158 Jørgen Madsen Jeg bryder mig ikke om en rente der skal forhandles hvert kvartal, så der skal arbejdes på en fast rente. Have 231 Lene de Blanck Har den enkelte pligt til at tilslutte sig kloakken, hvor lang tid kan man vente med at tilslutte sig. Hvad med de lovlige tanke der er der nu, skal de graves op eller kan man bare lade dem ligge. Andreas Søndergaard Opgravning af vejene og reetablering er indregnet i projektet. Opgravning i de enkelte haver, selve bredden på hullet er ikke 3m, men der skal også være plads til den jord der graves op, det er ikke sikkert at der er brug for 3m, men det vi mener, er max.bredden, der skal bruges. Det er muligt for flere at anvende den samme brønd. Projektet ligger op til, at der laves en tilslutning pr. have og hvis man har flere end en, er det det enkelte havemedlem, der selv bekoster disse. De tanke der er i foreningen kan renses op og bruges til regnvand, men kan også blive i jorden. Det er ikke det enkelte havemedlem der skal stå med entreprenøren omkring hvor rørene skal lægges, men det er forudbestemt i projektet, i samråd med det enkelte havemedlem. Have 395 Tom Atkins - Man har ikke pligt til at tilslutte sig kloakeringen, man kan tilslutte sig når man har midlerne eller når man har lyst til det. Med hensyn til vandet vil den eksisterende stophane blive nedlagt og så vil vandet blive leveret til grunden i den nye målerbrønd. Have 17 og 321 har talt sammen og blev enige om, at ændre teksten i det første ændringsforslag, ved at fjerne 2014, så der er mulighed for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvis projektet er så langt inden den ordinære generalforsamling. Hvis ændringsforslaget bliver vedtaget skal der lægges kr. oven i budgettet til at fortsætte projektet. Ændringsforslaget blev vedtaget med over 2/3 af de fremmødte Der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det kan vedtages ved 2/3 stemmer fra de fremmødte, uanset hvor mange der møder op. Ad 5.5. Bestyrelsens forslag om etablering af vandmåler Næstformand Ejvind Wilms Selv om projektet nu er udskudt, er det stadig rimeligt med vandmåler. Vi syntes ikke det er rimeligt, at de havemedlemmer der kun benytter haven i weekenden skal betale lige så meget som dem, der bor i haven hele sommeren. Derfor går bestyrelsen ind for, at der bliver etableret vandmåler til hver enkelt have. [Skriv tekst] Side 8

9 Have 488 Rafai Atia Jeg går også ind for vandmåler, dog er der et problem som jeg ser det. Vi får hver vores egen vandmåler og derudover kommer der en for al fælles forbrug, det skal vi have fundet en eller anden løsning på vi kan ikke både betale for vores eget vand og en andel af fælles forbrug. Næstformand Ejvind Wilms Nu er det jo sådan, at vi forestiller os ikke - selv om der bliver kloakeret og der bliver lagt vand ind- at vi så lukker for samtlige Servicehuse. Der vil altid være et fælles forbrug og det er vi nødt til at beregne som en kollektiv beregning. Have 280 Frits Hansen Jeg går ind for etablering af vandmåler, men det bliver forhåbentlig først når kloakker og vand bliver lagt ind i haverne. Næstformand Ejvind Wilms Selvfølgelig bliver vandmålerne først etableret, når der bliver lagt kloak- og vandledninger ned. Forslaget blev enstemmigt vedtaget arbejdet udføres i det samlede kloak/vand projekt. Ad 5.6. Forslag fra have 488 Rafai Atia om opsætning af vandmåler Forslaget blev trukket tilbage. Ad 5.7. Bestyrelsens forslag om ændring af parkeringsplads ved købmand. Have 321 Eva Møllnitz Det her forslag om ændring af pladsen ved købmanden, udspringer i at jeg syntes den i mange år har været noget trist at se på og når nu det er en haveforening syntes jeg den ligeså godt kunne være lidt grøn. Det syntes bestyrelsen var en rigtig god ide og når vi alligevel skulle i gang med kloakering m.m. kunne vi lige så godt gøre det lidt pænt på pladsen. Skitsen er et forslag på hvordan der kunne komme et bedre flow, mere plads og lidt grønt. Jeg håber i stemmer for forslaget. Have 96 Tina Christensen Skal det forstås som det endelige forslag. Have 77 Martin Brixen I stedet for dette forslag vil jeg foreslå, at der bliver nedsat et forskønnelses udvalg eller nogen som kan lave nogle forslag, lige som det her. Have 321 Eva Møllnitz Forslagets endelige udfald er lavet på meget kort tid og meget hurtigt. Hvis der stemning for det er jeg helt indforstået med, at der bliver hyret en professionel havearkitekt til at lave et godt gennemarbejdet forslag. Have 158 Jørgen Madsen Vi synger lidt for meget, vi har nogle kloakeringsarbejder som vi skal vedtage på et senere tidspunkt og det hænger sammen med dette forslag. Jeg foreslår, at vi lader forslaget falde. Bestyrelsen trækker forslaget og tager det med ind i kloak/vand projektet og bestyrelsen skal oprette et forskønnelses udvalg bestående af nogle fra bestyrelsen og nogle havemedlemmer (5 personer i alt). Ad5.8. Bestyrelsens forslag om yderligere drænarbejder i foreningen Bestyrelsen trækker forslaget og tager det med ind i kloak/vand projektet. 6) Godkendelse af budget Kassereren fremlagde budgettet og kommenterede nogle af de væsentligste poster: - Administrationsbidraget i 2013 er på kr. for en have på 394 m2. [Skriv tekst] Side 9

10 For de havemedlemmer, der er borger i Gladsaxe Kommune er der et fradrag i renovationsafgiften på 660 kr. Beløbet vil blive fratrukket administrationsbidraget for 3. kvartal Fremover forlanger Gladsaxe Kommune en underskreven erklæring, hvor man skriver under på, at man har fast bopæl i Kommunen.Hvis Gladsaxe Kommune ikke får blanketten tilbage, så får man ikke refusion.skemaet bliver sendt ud sammen med girokort for 3. og 4. kvartal. Indtægter - Ud over administrationsbidraget er de øvrige indtægter bygget på tidligere års erfaringer. Udgifter Ejendomme - Der er sat beløb af til div. små reparationer. - Ejendomsskatter er det samme beløb som sidste år. - Renovation er der en stigning i forhold til sidste år, formentlig p.g.a. de nye miljøkrav. Oplyste, at der var skrevet til kommunen for at få en uddybende forklaring på forhøjelsen. - Vi skal have malet vores småhuse Vedligeholdelse af vejene - Vi har regner med at sætte 2 nye spejle op - Slamsugning af vores dræn - Etableret ny brønd på Syrenvej Nyanskaffelser - Dankort terminal - Nøgleskab - Containere - Køleskab på kontoret (det er 20 år gammelt) - 1 pavillon Vedligeholdelse af anlæg - Årligt eftersyn af legepladsen - 9 park bænke - Nyt hegn ved petanque banen Vedligeholdelse af servicehusene - Udskiftning af badeforhæng - Vedligeholdelse af vaskemaskiner - Service på vaskemaskiner - Sæbe og papir - Maling af indvendige vægge m.m. Advokatbistand - Der er afsat kr., men håber ikke, de bliver brugt alle sammen Ingeniørbistand - Der er afsat kr. til brug for forprojektet: kloak/vand Socialearrangementer - Vi har samme arrangementer som sidste år og budgettet er næsten det samme som i Vi vil rigtig gerne høre fra havemedlemmer, der kan være interesseret i at give en hånd med. [Skriv tekst] Side 10

11 Budgettet blev enstemmigtvedtaget. 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, samt evt. valg af kasserer og suppleanter. For en ny toårig periode blev følgende genvalgt: - Ejvind Wilms, have 534 Ejvind blev genvalgt. - Kim Johansen, have 166 Kim blev genvalgt. - Alice Dyssell, have 441 Alice blev genvalgt. For en periode af et år, skal der vælges mindst 2 bestyrelsessuppleanter: - Benny Mikkelsen, have 473A - Tina Klingberg, have 252 Benny blev nyvalgt. Tina blev genvalgt. 8) Valg af interne revisorer - revisorsuppleanter iht. 10 Valg af intern revisor for to år: - Jane Kristensen, have 45 - Klara Dam, have 287 Begge blev genvalgt. Valg af to revisor suppleanter for et år: - Birgit Jutta Rasmussen, have Kirsten Fauerholt, have 406 Begge blev genvalgt. Valg til vurderingsudvalget Valg af suppleanter til vurderingsudvalg: - Rene Balken, have suppleant - Jørgen Madsen, have suppleant Rene blev genvalgt. Jørgen blev nyvalgt Herefter var generalforsamlingen slut. Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden afsluttede mødet med at takke forsamlingen for en god og saglig debat og oplyste, at den planlagte åbning 23. marts 2013 udsættes. Sekretær Formand Dirigent Linda H. Andersen Lars Jensen Jørgen Fritsche [Skriv tekst] Side 11

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 14. september 2011

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 14. september 2011 Sted: H/F CNM Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen Referat af: Deltagere: Anny Petersen Lars M. Jensen, Anny Petersen, Tom Atkins, Kim Johansen, Tine Pedersen, Alice Dyssell og Dennis Kjærgaard. Fraværende:

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 14. maj 2014

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 14. maj 2014 Indkaldt af: Referent: Deltager: Afbud fra: Formand Lars M. Jensen Linda Andersen Lars M. Jensen, Tom Atkins, Alice Dyssell, Søren R. Nielsen, Kim Johansen, Vagn Johnbeck og Linda Andersen Ejvind Wilms

Læs mere

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 10-08-2011

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 10-08-2011 Sted: H/F CNM Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen Referat af: Deltagere: Linda Andersen Lars M. Jensen, Anny Petersen, Tom Atkins, Kim Johansen, Tine Pedersen, Linda Andersen, Ejvind Wilms, Alice Dyssell

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009 Inden generalforsamlingen blev kolonihaveforbundets havepræmier for 2008 uddelt. Præmierne gik til: 3. præmie: Have 112. Der

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012

Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012 Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012 42 stemmeberettigede er fremmødt. 1. Valg af dirigent. Christian h. 22 valgt 2. Valg af referent. Carsten h. 46 valgt 3. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Kolonihavehave forbundets lokaler i Odense, mandag den 27. februar 2012. 63 stemmeberettigede var fremmødt, samt

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: i selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere