Generalforsamling Nørre Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium"

Transkript

1 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne forslag iht ) Godkendelse af budget. 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, samt evt. valg af formand og kasserer. 8) Valg af interne revisorer iht. 10. Valg til vurderingsudvalget. Referat Formanden bød velkommen. Derefter var der et minuts stilhed for at mindes de medlemmer, der var gået bort i årets løb. Som gæster var inviteret kreds IV s formand, Jørgen Fritsche og Kredssekretær Aase Jessen, Karin Søemod, haveforeningens eksterne revisor Erling Kristiansen samt Andreas Søndergaard og Peter Jensen fra JGJ Rådgivende Ingeniørfirma ApS. 1) Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen Fritsche, formand fra kreds 4. Han blev enstemmigt valgt. Dirigenten bad Kredssekretær Aase Jessen være behjælpelig med bogføringen. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt udsendt og dermed lovlig indvarslet. Der var mødt 307 haveejere op, deraf var 220 stemmeberettigede. 2) Valg af stemmeudvalg Have 016 Poul Pølsgaard Have 282 Per Høeg Andersen Have 321 Eva Møllnitz Have 327 Tine Pedersen 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning Formanden takkede den siddende bestyrelse for det store arbejde, den havde udført i det foregående år. Beretningen, der er udsendt skriftligt til alle medlemmer sammen med indkaldelsen blev fremlagt af formanden, der ikke havde yderligere kommentarer til beretningen. Debat Have 191 Dan Pilegaard Hvorfor går der så lang tid før referaterne kommer på hjemmesiden. Formanden svarede, at det er fordi det først skal godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde og vi har kun bestyrelsesmødeen gang om måneden. Beretningen blev herefter godkendt. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme Kasserer Anny Petersen fremlagde driftsregnskabet og hun kommenterede følgende punkter. Indtægter Der er vurderet flere have end forventet [Skriv tekst] Side 1

2 Vedr. gebyr/afgifter er det påkravsopkrævninger der er den største post. Der bliver sendt 50 breve ud hvert kvartal til de havemedlemmer der ikke har betalt haveadministration Indskud nye medlemmer (44 haver) er lige lidt under det vi havde regnet med. Udgifter Tanken ved Købmanden - Blev tidligere tømt 2 gange om måneden, bliver nu kun tømt en gang om måneden, da købmanden ikke bor fast i lejligheden. Pligtarbejde - Kører meget fint, vi har en rigtig dygtig administrator og hun forstår at lede arbejdet og også få sat nogle penge ind på kontoen. Vandafgifter - Er der ikke brugt så meget som budgetteret, hvilket skyldes, at Norvand har ændret i sine betalingsterminer, således at årsafregningen først kommer efterfølgende år i maj måned. Drænarbejde - Der er foretaget nogle meget nødvendige opgaver hen over sommeren. Vedligeholdelse af bygninger - Har vi ikke brugt hele beløbet, da der mangler at blive malet inde i servicehuset. Bortkørsel af affald - Der er en stigning og det skyldes ekstra sortering, når nogle havemedlemmer smider bygningsaffald m.m. i dagrenovationscontaineren. Nyanskaffelser - Er der brugt flere penge end vi havde regnet med, bl.a. til indkøb af flere nye nøgler. Der er købt så det forhåbentligt dækker hele Vedligehold af anlæg - Desværre har der været hærværk på vores store grill ved søen og det har kostet ca kr. at få den repareret. Udendørsgrill kan ikke forsikres. Belysning - Desværre har det været sådan, at vores købmand ikke har overholdt sin kontrakt med hensyn til at varme bygningen op, herunder 1. salen med kontor og mødelokale. Det betyder, at vi har været nødt til at bruge el-varme, når vi skulle holde kontortid og møder og det har kostet ca kr. Drift af servicehuse - Vi har haft udgifter på indkøb af dispensere til sæbe og vi har haft uforudsigelige udgifter på reparationer af elinstallationer og vaskemaskinerne. Kontorartikler - Har vi sparet omkring kr. det skyldes udelukkende, at vi går efter de billige tilbud. Mødeudgifter - Er der brugt lidt mere end forventet, det skyldes der har været en del møder, bl. a. medingeniørfirmaet og møder i det interne kloakudvalg. Advokat - Der er lidt penge til overs på budgettet og det skyldes, at der endnu ikke er afregnet for nogle af sagerne. Fester - Vi overholder budgettet,endda med overskud. Bestyrelsen vil gerne takke alle de havemedlemmer, der år efter år stiller sig til rådighed og giver en hånd med, dette er jo også med til at holde udgifterne nede. Status pr. 31. december 2012 Aktiver - Kassebeholdning: kr. - Girobeholdning: kr. [Skriv tekst] Side 2

3 - Bankbeholdning : kr. - Tilgodehavende adm.bidrag: kr. - Forudbetalt kontingent forbund/kreds: kr. - Forudbetalt forsikring og el: kr. - Servicehuse,anskaffelsessum Afskrivning over 20 år kr. - Ejendom matr.4a,4cn,4co, kontantvurdering : kr. Aktiver i alt: kr. Gæld - Skyldig A-skat : kr. - Forudbetalt adm.bidrag: kr. - Realkredit lån : kr. - Deposita: kr. Gæld i alt: kr. Egenkapital Jordfond pr. 1. januar2012: kr. Kapitalkonto Saldo 1. januar 2012: Afskrivning servicehuse Årets overskud kr. Egenkapital i alt : kr. Gæld og egenkapital i alt : kr. Dirigenten Jørgen Fritsche gjorde opmærksom på, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger. Debat Have 158 Jørgen Madsen - syntes det gik lidt hurtigt omkring vores overskud. Have 191 Dan Pilegaard syntes det er et flot regnskab og har ikke de problemer som den forrige taler med at forstå forklaringen omkring vores overskud. Savner at kunne se renteindtægterne hvor er de? Kasseren svarer: - Banken giver ikke særlig meget i renter for tiden - vi har valgt at lade driftskapitalen stå, da vi må påregne uforudsete udgifter næste år. - Overskud: kr. - Afdrag på kreditforeningslån kr. - Rest : kr. o Heraf indgår: kr. som ikke blev brugt ifbm. vandafgift kr. advokat honorar ikke så stort som forventet. Have 158 Jørgen Madsen ønsker til næste års regnskaben lille forklaring på ovenstående tilføjet driftsregnskabet. Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.(der klappes) 5) Indkomne forslag iht. 7.6 [Skriv tekst] Side 3

4 Alle forslag var udsendt skriftligt sammen med indkaldelsen. Ad 5.1. Forslag til afgift for udeblivelse uden afbud fra pligtarbejde - Bestyrelsen foreslår, at afgiften for administrationsforhold vedrørende udeblivelse fra pligtarbejde - uændret. Forslaget blev vedtaget Ad 5.2. Forslag til afgift for opkrævning af administration af havesyn, ved manglende vedligeholdelse. - Bestyrelsen foreslår at afgiften for administrations forhold vedrørende manglende vedligeholdelse af haven uændret Forslaget blev vedtaget Ad 5.3. Forslag fra have 488 Rafai Atia om licitation Have 488 Rafai Atia- Roser bestyrelsen for et stort stykke arbejde i en meget kompleks sag, med at få gravet kloak og vand ned er ikke nogen nem ting. Flot med et spørg/svar på hjemmesiden, så man her har kunne følge med og se hvad andre spørger om og hvad er det for nogle spørgsmål der rører sig. Stor ros (der klappes). Der kommer jo altid et men, der er noget som virker lidt uforståeligt og jeg må sige at bestyrelsens informationsniveau og den hyppighed som informationen er kommet med, den kunne godt være bedre. Derudover må jeg sige, jeg forstår ikke hvorfor bestyrelsen har så travlt. Jeg har gravet lidt i sagen, Gladsaxe Kommune har ikke stillet krav om at der skal kloakeres dvs. at der er forskel på om kommunen stiller det som krav eller det indgår i nogle drøftelser i forhold til deres vand forsyningsplanlægning og kloakering fremadrettet. Hvorfor er det, at bestyrelsen vil have at det skal gå så hurtigt, når Gladsaxe Kommune ikke har truffet beslutning om kloakering endnu. Derudover så kan jeg ikke forstå at hver enkelt bestyrelse skal sidde og bakse med det her,når alle kolonihaver skal have kloakeret. Hvorfor har vi ikke et fælles udbud? Hvor er kredsen henne? Hvorfor har man ikke et fælles udbud i kredsregi? Hvor er kolonihaveforbundet i det her? Hvorfor får vi ikke nogle løsningsmuligheder i stedet for kun en løsning, er det den eneste løsning er der ikke andre løsninger. Hvorfor går man ikke sammen i kredsen og finder en rådgiver, der kommer op med en god model, sætter det i licitation, så vi kan spare nogen penge. I stedet for at finde et lille firma på Søborg Hovedgade, som kommer med et eller andet. Det er spørgsmålet. Have 17 Cheri-Mae Williamson - Er enig med Rafai, med at der ikke ligger noget krav fra Gladsaxe Kommune endnu, så det kan også godt undre mig at kredsen ikke har været mere opmærksom på at gå sammen om at lave et fælles udbud. Noget af det jeg savnede da jeg sad og kiggede budgetforslaget var nogle nærmere detaljer om økonomien, hvordan den udartede sig nu vi fået lagt nogle overslag frem og det kan være svært og tage stilling, når man kun har en at gå ud fra. Umiddelbart ser tallene ikke helt skæve ud. Det undrer mig også, at man i Gladsaxe, hvor der er så mange haveforeninger ikke går sammen om at lave et samlet projektoverslag, men også et alternative bud. Rafai s forslag om licitation kan jeg godt støtte, jeg syntes det er oplagt, at man skal have det ud i licitation. Jeg kunne godt tænke mig, at inden man sendte noget i udbud, arbejdede på udbudsmateriale om, hvordan man kunne lave noget på tværs i kredsen. Kredsformand Jørgen Fritsche Overgiver dirigentrollen til vores formand- Jeg forstår ikke en klap af det her, der har været møde med Gladsaxe Kommune i dag, det var det fjerde udkast til deklarationen, hvor vi har ændret hele tiden, efter det vi har fået udmelding fra tjenestemændene i Gladsaxe kommune. Vi regnede med i dag, at det kun var et spørgsmål om skrive under for vi har fulgt hvert eneste krav.selve kloaksagen vedr. kreds 4 Gladsaxe haverne fylder fire A4 mapper, det er bittert, at man nu er tilbage, hvor vi startede for tre år siden. [Skriv tekst] Side 4

5 Svar på hvorfor man ikke går sammen om kloakprojektet: Kolonihavefolk er kreative og hver forening har nok i sig selv, man har i det store kloakudvalg besluttet, at det er den enkelte haveforening, der selv forhandler, man rådgiver kun fra kredsens side til den enkelte forening. Jeg så meget gerne, at man kunne gå sammen om så stort et projekt Jørgen tager dirigentrollen retur. Have 488 Rafai Atia Jeg forstår ikke, at kredsen ikke kan pålægge noget, jeg syntes nu ellers at kolonihaveforbundet har rigtig travlt med at pålægge om al mulig andet, men når det så kommer til stykket og noget der er vigtigt så kan man ikke pålægge de enkelte haveforeninger om at gå sammen. Have 17 Cheri-Mae Williamson Jeg er nødt til at spørge, jeg har forstået det sådan, at du/i har forhandlet på vegne af hele kommunens haveforeninger, set med mine øjne er det jo et meget større beløb,der kunne sendes i udbud, så alene det mandat i stedet for vi sidder her og beslutter noget kun for CNM, så kunne vi lige så godt gå sammen med de andre haveforeninger i kommunen. Kredsformand Jørgen Fritsche Overgiver dirigentrollen til vores formand. Jeg er nødt til at sige når man i den enkelte haveforening ikke ønsker at kredsen skal have den centrale rolle. En koordinerende rolle må vi gerne have, men haveforeningen bestemmer selv, hvem man vil have som rådgiver, hvilken bank, man vil benytte eller hvordan man vil finansiereprojektet. Det er op til medlemmerne i den pågældende forening og den pågældende bestyrelse.der er måske nedsat et kloakudvalg, kredsen får det som efterretning, vi har ingen kompetence til at tvinge noget som helst igennem. Kredsen har prøvet på alle måder at gøre foreningerne opmærksom på om det logiske i at gå sammen om et sådan projekt. Det er dog slået fast fra foreningerne, at de vil køre hver for sig Jørgen tager dirigentrollen retur. Have 158 Jørgen Madsen Jeg syntes at det her begynder at blive rigeligt uoverskueligt, jeg ved, at der er noget som hedder åben licitation og lukket licitation, jeg er ikke klædt på til det og jeg tror heller ikke resten af forsamlingen er, der er måske et par enkelte jurister hist og pist. Jeg foreslår, at vi forkaster selve forslaget om licitation og går over til det endelige kloakforslag. Have 16 Poul Pøhlsgaard Jeg er lidt i tvivl om, der er noget jeg har misforstået i det materiale, der er udleveret, jeg har forstået det sådan, at det rådgivende ingeniørfirma skulle lave et skitseforslag, som skal udbydes senere. Det er ikke sådan, at de skal lave arbejdet og når man når dertil, håber jeg selvfølgelig at der bliver indkaldt til et ekstraordinær generalforsamling, så man kan se hele projektet og hvad det vil komme til at koste. Have 17 Cheri-Mae Williamson Jeg syntes forsamlingen skal lukke den dør der handler om økonomi og holde udbuddet åbent. Jeg syntes vi skal stemme for, at projektet kommer i licitation. Have 407Anne-Mette Andersen Når man har projekter i den størrelsesorden er der regler og lovgivning om at det skal i licitation. Have 96 Tina Christensen Jeg er lidt forvirret lige nu, fordi vi kommer til at blande nogle ting sammen. Det handler jo om, at få det ud i åben licitation og at Rafai siger, at en rådgiver ikke kan være både rådgiver og entreprenør på projektet. Selvfølgelig skal det i licitation det mener jeg også der er svaret på i Spørg/svar på foreningens hjemmeside. Selvfølgelig skal rådgiverne ikke også være entreprenører. Ingeniørfirmaet er det firma der skal bruges eller kan det også være andre. Næstformand Ejvind Wilms Det er sådan, at vi siden sidste generalforsamling har fået tilkendegivelser fra forskellige havemedlemmer. Derfor foretog vi en undersøgelse, hvor vi bad om svar på, om vi skulle gå videre med projektet omkring kloakering. En stor del af havemedlemmerne svarede tilbage, at det var en rigtig god ide at arbejde videre med projektet. Derfor valgte bestyrelsen at tage kontakt til det ingeniørfirma, som har hjulpet os ved tidligere projekter. Det er klart og tydeligt, at det ikke er [Skriv tekst] Side 5

6 ingeniørfirmaet, der i den sidste ende skal komme og grave. Vi skal selvfølgelig have det ud i licitation til forskellige entreprenørfirmaer, der er vant til denne form for gravearbejder. Ingeniørfirmaet har været bestyrelsens rådgiver. I kan godt komme og sige, at I ikke er tilfreds med, at bestyrelsen har valgt dette ingeniørfirma, så hvis generalforsamlingen beslutter, at det skal være et andet firma, tager vi det selvfølgelig til efterretning. Vi syntes selv vi har valgt et fornuftigt firma, vi kunne sagtens have valgt et stort, dyrt og mere kendt firma, men det syntes vi ikke, der er nogen grund til. Vi skal jo varetage havemedlemmernes interesser og derfor er det også vigtigt, at det ser fornuftigt ud. Have 403Ulla Olsen Jeg kan kun tilkendegive, at jeg går ind for åben licitation og at bestyrelsen har gjort et rigtig stort stykke arbejde, men hvorfor vi absolut skal være en foregangshaveforening i dette store projekt. Det er krisetider for mange mennesker og jeg syntes måske, at det er lidt hurtigt med en plan, der allerede skal starte op i august i år. Forslaget blev enstemmigt vedtaget Ad 5.4. Bestyrelsens forslag om etablering af kloak og vand. Der er fremmødt 220 stemmeberettiget - der skal være 248 for at forslaget kan vedtages. Hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Formand Lars M. Jensen Overlader ordet til Andreas Søndergaard fra JGJ Rådgivende Ingeniørfirma ApS., som vil redegjorde for forprojektet vedr. kloakering og nedgravning af vand. Have 414 Steen Bindslev Et praktisk spørgsmål, nu er der tegnet en dejlig lige streng ind til brønden mit spørgsmål er om man kan lave stregen lidt skæv. Vi har f.eks. et udhus stående så det kan ikke lade sig gøre med en lige streng. Andreas Søndergaard En streng behøver ikke at køre lige, man kan godt sætte nogle knæk på, inden for nogle få grænser. Have 488 Rafai Atia Det her er noget makværk og dårlig rådgivning, det er kun et halvt projekt. Kære venner lad os få lavet en hel total løsning for vores forening. Hvorfor ikke få skudt rørene ind i stedet for at få gravet alle vores haver op. Have 16 Poul Pøhlsgaard Har lavet et lille skitseforslag som går ud på, at man fjerne hækken mellem to haver og lægger kloakrørene ned her, så kan man koble flere huse på samme kloak og dermed kunne man nøjes med at grave op på hver anden vej. Have 252 Tina Klingberg Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om hvorfor tidsplanen er lige rundt om hjørnet, kan det i det hele taget nås. Have 158 Jørgen Madsen I oplægget står der, at man fortsat skal tømme vandrørene om vinteren, hvis man vil undgå frostsprængninger nu troede jeg lige man kunne holde julefrokost i kolonihaven, kan man lægge vandledningen så lavt så man kan få helårsvand. Andreas Søndergaard Det er korrekt at det er en stram tidsplan, men det kan godt nås. Omkring vandledningen, kender vi jo ikke installationerne ind til huset, men den installation der er i projektet kommer til at ligge frostfrit. Vi har kigget på om man kunne undgå at grave haverne op og måske skyde dem ind, det er noget vi fortsat kigger på. Have 17 Cheri-Mae Williamson Fremlægger et ændringsforslag som lyder sådan: [Skriv tekst] Side 6

7 At: - Denne generalforsamling vedtager en principbeslutning om at H/F CNM skal total kloakeres - Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at gå videre med at få udarbejdet et egentligt projekt forslag, der detaljeret beskriver opgaven for total kloakering af H/F CNM. Herunder bodsafregning ved forsinkelser mv. (Projektforslaget udarbejdes så det beskriver såvel hovedledningsføring samt føring af stikledninger for kloak som koldvandsbrug). - Generalforsamlingen 2014 forelægges og endeligt vedtager, det fremlagte projektforslag med henblik på at sende forslaget i udbud. - Generalforsamlingen 2014 udpeger en følgegruppe af kolonihavebrugere, der bemyndiges til at kvalificere bestyrelsens beslutninger under den videre proces efter et givent kommissorium. - Generalforsamlingen samtidig stiller med et forslag til finansiering, herunder eksempler for den enkelte beboer (den dyreste og den billigste løsning). - Have 186 Rikke Haulund - Skal i virkelig bruge 3 m til nedgravning af rørene Have 191 Dan Pilegaard Jeg fatte ikke at det er nødvendigt at grave 3 m i bredden. Før blev der talt om, at projektet ikke skal laves nu, men senere. Det er jeg ikke den store fortaler for da alle inden 2022 skal alle kolonihaver være kloakeret og det betyder at der bliver rift om arbejdskraften. Have 383 Niels Olsen Jeg tror som alle andre at projektet ikke er godt nok, vi mangler oplysning om hvad det kommer til at koste det enkelte havemedlem, vi har fået prisen på hvad det koster og få det lagt fra vejen og ind, men det vil være rart at vide hvad det koster fra brønden og ind til huset. Have 421 Johnni Larsen Hvad skal vi gøre med de tanke vi har, må de bruges til opsamling af regnvand. Hav 96 Tina Christensen Jeg er meget enig med have 17, samtidig er jeg også interesseret i hvad det vil koste det enkelte havemedlem. Have 290 Jørgen Pedersen Vil gerne rose bestyrelsen for deres store arbejde og jeg er ikke enige med have 488 og 17, men der er en ting vi ikke har været inde på og det er renteniveauet. Det bliver nok aldrig så billigt at låne penge som det er lige nu, jeg syntes at det skal laves et ordentligt projekt, meget gerne med 30 årige lån og få det gjort nu. Bestyrelsesmedlem Søren Randløv Nielsen Som gl. bankmand har jeg prøvet sammen med bestyrelsen og lave et budget. Omkring finansiering vil forprojektet løbe op i ca. 34,4 mill. det bliver ca. 481 kr. pr. måned pr. have. Vi har haft fat i mange banker og realkreditinstitutter og har fået tilsagn fra dem alle. Den eneste løbetid vi kunne få var 20 år - ingen vil gi 30 år. Den enkelte have skal selv finansiere fra målerbrønd til husets installationer. Størst mulig realkreditlån, pt. kan vi få en fast rente på 2% obl., resten finansieres via banklån, hvor renten forhandles hvert kvartal, renten ligger i øjeblikket på ca. 5,5%. Den samlede rentesats 4,2, jeg tror ikke der er mange der kan låne til den rente. Der ligger som sagt tilsagn fra flere banker og realkreditinstitutter. Have 321 Eva Møllnitz Kommer med et ændringsforslag til ændringsforslagets afsnit 3. At. - Forprojektet forelægges generalforsamling evt. ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsesmedlem Tom Atkins Personligt har jeg arbejdet meget kraftigt på projektet og jeg var fortaler for, at vi fik spørgsmål/svar på vores hjemmeside og takker her for alle de spørgsmål, der er kommet. [Skriv tekst] Side 7

8 Projektet på de 34,4 mill. som er et overslag på hvad det ville komme til at koste, vil fra bestyrelsen være et max. beløb på nuværende tidspunkt. Vi vil klart komme og spørge jer, hvis den pris vil blive højere. Vi kan godt forvente at priserne vil stige ca. 4% hvert år, så derfor er min personlige holdning, at vi skal starte så hurtigt som muligt. Have 488 Rafai Atia Forprojektet er jo ikke spildt, det handler om vi skal have kloakeret eller ej, det kommer vi jo til uanset hvad vi gør, spørgsmålet er bare om det skal være i år eller næste år eller næste år igen. Lad os nu få nogle løsninger og udbud, skal rørene nedgraves eller kan de skydes ned. Behøver vandet graves ned, når der alligevel ikke kommer helårsvand lad os nu få undersøgt det hele og derefter træffe den endelige beslutning på det rigtige grundlag. Skal den enkelte havemedlem selv bøvle med en entreprenør for at få tilsluttet kloakken/vandet til sit hus eller kan vi få foreningen til at sørge for det. Have 158 Jørgen Madsen Jeg bryder mig ikke om en rente der skal forhandles hvert kvartal, så der skal arbejdes på en fast rente. Have 231 Lene de Blanck Har den enkelte pligt til at tilslutte sig kloakken, hvor lang tid kan man vente med at tilslutte sig. Hvad med de lovlige tanke der er der nu, skal de graves op eller kan man bare lade dem ligge. Andreas Søndergaard Opgravning af vejene og reetablering er indregnet i projektet. Opgravning i de enkelte haver, selve bredden på hullet er ikke 3m, men der skal også være plads til den jord der graves op, det er ikke sikkert at der er brug for 3m, men det vi mener, er max.bredden, der skal bruges. Det er muligt for flere at anvende den samme brønd. Projektet ligger op til, at der laves en tilslutning pr. have og hvis man har flere end en, er det det enkelte havemedlem, der selv bekoster disse. De tanke der er i foreningen kan renses op og bruges til regnvand, men kan også blive i jorden. Det er ikke det enkelte havemedlem der skal stå med entreprenøren omkring hvor rørene skal lægges, men det er forudbestemt i projektet, i samråd med det enkelte havemedlem. Have 395 Tom Atkins - Man har ikke pligt til at tilslutte sig kloakeringen, man kan tilslutte sig når man har midlerne eller når man har lyst til det. Med hensyn til vandet vil den eksisterende stophane blive nedlagt og så vil vandet blive leveret til grunden i den nye målerbrønd. Have 17 og 321 har talt sammen og blev enige om, at ændre teksten i det første ændringsforslag, ved at fjerne 2014, så der er mulighed for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvis projektet er så langt inden den ordinære generalforsamling. Hvis ændringsforslaget bliver vedtaget skal der lægges kr. oven i budgettet til at fortsætte projektet. Ændringsforslaget blev vedtaget med over 2/3 af de fremmødte Der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det kan vedtages ved 2/3 stemmer fra de fremmødte, uanset hvor mange der møder op. Ad 5.5. Bestyrelsens forslag om etablering af vandmåler Næstformand Ejvind Wilms Selv om projektet nu er udskudt, er det stadig rimeligt med vandmåler. Vi syntes ikke det er rimeligt, at de havemedlemmer der kun benytter haven i weekenden skal betale lige så meget som dem, der bor i haven hele sommeren. Derfor går bestyrelsen ind for, at der bliver etableret vandmåler til hver enkelt have. [Skriv tekst] Side 8

9 Have 488 Rafai Atia Jeg går også ind for vandmåler, dog er der et problem som jeg ser det. Vi får hver vores egen vandmåler og derudover kommer der en for al fælles forbrug, det skal vi have fundet en eller anden løsning på vi kan ikke både betale for vores eget vand og en andel af fælles forbrug. Næstformand Ejvind Wilms Nu er det jo sådan, at vi forestiller os ikke - selv om der bliver kloakeret og der bliver lagt vand ind- at vi så lukker for samtlige Servicehuse. Der vil altid være et fælles forbrug og det er vi nødt til at beregne som en kollektiv beregning. Have 280 Frits Hansen Jeg går ind for etablering af vandmåler, men det bliver forhåbentlig først når kloakker og vand bliver lagt ind i haverne. Næstformand Ejvind Wilms Selvfølgelig bliver vandmålerne først etableret, når der bliver lagt kloak- og vandledninger ned. Forslaget blev enstemmigt vedtaget arbejdet udføres i det samlede kloak/vand projekt. Ad 5.6. Forslag fra have 488 Rafai Atia om opsætning af vandmåler Forslaget blev trukket tilbage. Ad 5.7. Bestyrelsens forslag om ændring af parkeringsplads ved købmand. Have 321 Eva Møllnitz Det her forslag om ændring af pladsen ved købmanden, udspringer i at jeg syntes den i mange år har været noget trist at se på og når nu det er en haveforening syntes jeg den ligeså godt kunne være lidt grøn. Det syntes bestyrelsen var en rigtig god ide og når vi alligevel skulle i gang med kloakering m.m. kunne vi lige så godt gøre det lidt pænt på pladsen. Skitsen er et forslag på hvordan der kunne komme et bedre flow, mere plads og lidt grønt. Jeg håber i stemmer for forslaget. Have 96 Tina Christensen Skal det forstås som det endelige forslag. Have 77 Martin Brixen I stedet for dette forslag vil jeg foreslå, at der bliver nedsat et forskønnelses udvalg eller nogen som kan lave nogle forslag, lige som det her. Have 321 Eva Møllnitz Forslagets endelige udfald er lavet på meget kort tid og meget hurtigt. Hvis der stemning for det er jeg helt indforstået med, at der bliver hyret en professionel havearkitekt til at lave et godt gennemarbejdet forslag. Have 158 Jørgen Madsen Vi synger lidt for meget, vi har nogle kloakeringsarbejder som vi skal vedtage på et senere tidspunkt og det hænger sammen med dette forslag. Jeg foreslår, at vi lader forslaget falde. Bestyrelsen trækker forslaget og tager det med ind i kloak/vand projektet og bestyrelsen skal oprette et forskønnelses udvalg bestående af nogle fra bestyrelsen og nogle havemedlemmer (5 personer i alt). Ad5.8. Bestyrelsens forslag om yderligere drænarbejder i foreningen Bestyrelsen trækker forslaget og tager det med ind i kloak/vand projektet. 6) Godkendelse af budget Kassereren fremlagde budgettet og kommenterede nogle af de væsentligste poster: - Administrationsbidraget i 2013 er på kr. for en have på 394 m2. [Skriv tekst] Side 9

10 For de havemedlemmer, der er borger i Gladsaxe Kommune er der et fradrag i renovationsafgiften på 660 kr. Beløbet vil blive fratrukket administrationsbidraget for 3. kvartal Fremover forlanger Gladsaxe Kommune en underskreven erklæring, hvor man skriver under på, at man har fast bopæl i Kommunen.Hvis Gladsaxe Kommune ikke får blanketten tilbage, så får man ikke refusion.skemaet bliver sendt ud sammen med girokort for 3. og 4. kvartal. Indtægter - Ud over administrationsbidraget er de øvrige indtægter bygget på tidligere års erfaringer. Udgifter Ejendomme - Der er sat beløb af til div. små reparationer. - Ejendomsskatter er det samme beløb som sidste år. - Renovation er der en stigning i forhold til sidste år, formentlig p.g.a. de nye miljøkrav. Oplyste, at der var skrevet til kommunen for at få en uddybende forklaring på forhøjelsen. - Vi skal have malet vores småhuse Vedligeholdelse af vejene - Vi har regner med at sætte 2 nye spejle op - Slamsugning af vores dræn - Etableret ny brønd på Syrenvej Nyanskaffelser - Dankort terminal - Nøgleskab - Containere - Køleskab på kontoret (det er 20 år gammelt) - 1 pavillon Vedligeholdelse af anlæg - Årligt eftersyn af legepladsen - 9 park bænke - Nyt hegn ved petanque banen Vedligeholdelse af servicehusene - Udskiftning af badeforhæng - Vedligeholdelse af vaskemaskiner - Service på vaskemaskiner - Sæbe og papir - Maling af indvendige vægge m.m. Advokatbistand - Der er afsat kr., men håber ikke, de bliver brugt alle sammen Ingeniørbistand - Der er afsat kr. til brug for forprojektet: kloak/vand Socialearrangementer - Vi har samme arrangementer som sidste år og budgettet er næsten det samme som i Vi vil rigtig gerne høre fra havemedlemmer, der kan være interesseret i at give en hånd med. [Skriv tekst] Side 10

11 Budgettet blev enstemmigtvedtaget. 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, samt evt. valg af kasserer og suppleanter. For en ny toårig periode blev følgende genvalgt: - Ejvind Wilms, have 534 Ejvind blev genvalgt. - Kim Johansen, have 166 Kim blev genvalgt. - Alice Dyssell, have 441 Alice blev genvalgt. For en periode af et år, skal der vælges mindst 2 bestyrelsessuppleanter: - Benny Mikkelsen, have 473A - Tina Klingberg, have 252 Benny blev nyvalgt. Tina blev genvalgt. 8) Valg af interne revisorer - revisorsuppleanter iht. 10 Valg af intern revisor for to år: - Jane Kristensen, have 45 - Klara Dam, have 287 Begge blev genvalgt. Valg af to revisor suppleanter for et år: - Birgit Jutta Rasmussen, have Kirsten Fauerholt, have 406 Begge blev genvalgt. Valg til vurderingsudvalget Valg af suppleanter til vurderingsudvalg: - Rene Balken, have suppleant - Jørgen Madsen, have suppleant Rene blev genvalgt. Jørgen blev nyvalgt Herefter var generalforsamlingen slut. Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden afsluttede mødet med at takke forsamlingen for en god og saglig debat og oplyste, at den planlagte åbning 23. marts 2013 udsættes. Sekretær Formand Dirigent Linda H. Andersen Lars Jensen Jørgen Fritsche [Skriv tekst] Side 11

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere