Måling: De unge tror mest på velfærden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måling: De unge tror mest på velfærden"

Transkript

1 1 Måling: De unge tror mest på velfærden En ny måling foretaget af Megafon for Cevea afdækker danskernes forhold til en række velfærdsinstitutioner og overførselsindkomster. Målingen viser en noget lunken tilslutning fra danskerne med hensyn til, om den offentlige sektor er i stand til at sikre god kvalitet på syv forskellige velfærdsområder. Samtidig finder danskerne niveauet af og adgangen til overførselsindkomster passende. De unge viser sig i målingen at være mest positive over for velfærden generelt og på alle de syv områder. Højere alder viser sig derimod at gå hånd i hånd med større skepsis overfor, om den offentlige sektor er i stand til at sikre god velfærd. Samtidig er højere alder forbundet med en mere positiv holdning til overførselsindkomsterne. Analysen viser Danskerne mener generelt, at den offentlige sektor leverer gode ydelser indenfor uddannelsessektoren og mindre gode indenfor børnepasning og dagtilbud, sundhedsvæsen, politi og retsvæsen, offentlige kultur- og medietilbud og mhs. til det sociale sikkerhedsnet. Danskerne mener, at den offentlige sektors evne til at sikre en værdig alderdom er dårlig. 57 procent af de årige mener i høj eller meget høj grad, at den offentlige sektor sikrer god velfærd på tværs af de syv områder, og er dermed den mest positive gruppe blandt de adspurgte i målingen. Det samme gælder for 51 procent blandt de årige, 46 procent blandt de årige, 40 procent blandt de årige, 37 procent blandt de årige og 46 procent blandt personer på 70 år eller derover. Danskerne mener generelt ikke, at niveauet af overførselsindkomster er for højt og er overvejende uenige i, at det er for let at modtage overførslerne. Især de årige mener at overførslerne er passende. Cevea mener Denne meningsmåling er en del af Ceveas arbejde på velfærdsområdet og løbende målinger af befolkningens holdninger til forskellige aspekter af velfærdssamfundet. De konkrete spørgsmål og design i denne undersøgelse er bl.a. lavet på baggrund af en overvejelse om, hvad der egentligt er

2 2 den bagvedliggende grund til, at mere end hver femte unge vælger i det forgange år indikerede, at de ville stemme på Liberal Alliance 1. Det gav anledning til at undersøge, om der generationsmæssigt kan tales om, at der tages et skridt væk fra velfærdssamfundet i de yngre generationer. Og i så fald, om der er nogle af velfærdsstatens institutioner eller områder der særligt skuffer de yngre vælgere, samt om der er en utilfredshed med det sociale sikkerhedsnet og overførselssystemet i Danmark. Det ville ikke være nogen stor overraskelse, hvis der i de generationer, der har oplevet den reformerede offentlige sektor, var en ringere tilslutning til velfærdssamfundet. De yngre generationer er vokset op med løbende 2 procents-besparelser i den offentlige produktion, fremdrifts- og SU-reform, tilbagetrækningsreform, med udsigt til et meget langt arbejdsliv, forringede dagpenge og muligheder for førtidspension til unge. Vi kan dog konstatere, at det ikke har medført en ringere vurdering af velfærdssamfundets produktion eller ydelser hos de yngre danskere. Tværtimod. For det er ikke blandt de unge, men blandt voksne og ældre danskere, at der findes en observerbar desillusion med selve velfærdsproduktionen. Altså dem der har oplevet samfundets udvikling over årtier. Undtaget herfra er de decideret ældre, aldersgruppen 70+, der i parentes bemærket er de, som oftest er brugere af en bredt set negativt vurderet ældreomsorg. Ser man på generationernes forhold til kvaliteten af kerneområderne i velfærdsstaten og størrelsen eller berettigelsen af ydelserne, er der intet generationsmæssigt der tyder på en svagere tilknytning overordnet set. Når det så er sagt, så er det generelle tilfredshedsniveau langt fra højt. Særligt danskerenes lave forventning til en værdig alderdom vækker bekymring. De fleste danskere har ældre i deres familie, så omsorgen for ældre er ikke noget man kan mene, at danskerne alene har deres viden om fra kritiske sager i medierne. Holdningerne skyldes formentlig en kombination af egne erfaringer og indtrykket fra medierne. Denne undersøgelse er lavet i sammenhæng med en tidligere offentliggjort undersøgelse 2, der har kastet lys over danskernes forhold til selve den offentligt ansatte medarbejdergruppe. Denne analyse viste, at 80 procent af danskerne overordnet oplever, at de offentligt ansatte, de møder, er dygtige til deres arbejde. Men at en overvældende del, 41 procent, ikke mener, at de offentligt ansatte har gode muligheder for at gøre deres arbejde. I Cevea er vi af den opfattelse, at denne undersøgelse understøtter et billede af et samfund, der på 1 Kasper Møller Hansen for Altinget 2 Cevea-analyse om danskernes forhold til de offentligt ansatte publiceret den18 april 2018:

3 3 tværs af generationerne er tilfredst med velfærdssamfundet, men samtidig også mener, at der er en række mangler og således kun giver de fleste velfærdsområder en middelkarakter. Set i relation til den positive opfattelse af medarbejderne og deres kompetencer, virker det logisk, at der en frustration over det, man kunne kalde organisering og styring af den offentlige produktion. Derudover er der intet billede af, at befolkningen i noget bredt omfang eller i enkelte generationer mener, at overførsler ved arbejdsløshed er for lette at få eller er for rundhåndende hvad man ellers kunne forvente på baggrund af den politiske debat, der har været på området de seneste år. KONTAKT FORFATTERE NOTAT CITAT Kristian Weise, direktør kw@cevea.dk, tlf Ask Lund Jakobsen, analytiker Rie Ljungmann, analytiker Tema: Velfærd Publiceret d. [dato] Nærværende rapport må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea.

4 4 DE UNGE TROR MEST PÅ VELFÆRDEN Med undtagelse af gruppen af danskere på 70 år eller derover er der en tendens til, at en højere alder følges af en lavere tiltro til den offentlige sektors forskellige institutioner. Figur 1 viser danskernes svar på de syv spørgsmål i målingen, som Megafon har lavet for Cevea, til sammen fordelt på alder. Som et gennemsnit af de syv områder, der er spurgt til i målingen, mener 57 procent af de årige i høj eller meget høj grad, at den offentlige sektor sikrer god velfærd. 41 procent svarer i mindre grad eller i nogen grad og 1 procent svarer slet ikke. Tiltroen til, at den offentlige sektor kan sikre god velfærd, er lavere, jo ældre den adspurgte er dog med undtagelse af spørgeskemaundersøgelsens ældste gruppe. Således er andelen, der svarer i høj grad eller i meget høj grad 51 procent blandt de årige, 46 procent blandt de årige, 40 procent blandt de årige, 37 procent blandt de årige og 46 procent blandt personer på 70 år eller derover. Figur 1: Danskernes holdning til den offentlige sektor fordelt på aldersgrupper på tværs af områder i målingen. Slet ikke I nogen eller mindre grad I høj eller meget høj grad år år år år år 70 år eller derover Kilde: Megafon for Cevea, Gennemsnit af Q1-Q7: På en skala fra 1-5 i hvor høj grad synes du, at den offentlige sektor i dag er i stand til at sikre/levere/skabe for danskerne? n =1.119.

5 5 STOR FORSKEL PÅ TILTROEN TIL FORSKELLIGE OMRÅDER Danskernes holdning til den offentlige sektor varierer i høj grad på tværs af institutioner. Målingen bag analysen her undersøger, i hvilken grad danskerne forventer, at den offentlige sektor på en række opgaver kan sikre god velfærd. Mest positive er danskerne overfor den offentlige sektors evne til at sikre god uddannelse. 61 procent mener i høj eller meget høj grad, at den offentlige sektor er i stand til at sikre befolkningen en god uddannelse, 38 procent at det i nogen eller mindre grad er tilfældet og kun 1 procent svarer, at det slet ikke er tilfældet. Figur 2: I hvilken grad er den offentlige sektor er i stand til at sikre? God uddannelse Værdig alderdom Gode børnepasnings- og dagtilbud Et godt sundhedsvæsen Tryghed gennem politi og retsvæsen I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Gode kultur- og medietilbud Socialt og økonomisk sikkerhedsnet ved sygdom eller arbejdsløshed Kilde: Megafon for Cevea, Q1-Q7: sektor i dag er i stand til at sikre/levere/skabe for danskerne? n = Af de syv forskellige områder, målingen undersøger, har danskerne mindst tiltro til den offentlige sektors evne til at sikre en værdig alderdom. 24 procent mener, at den offentlige sektor i høj eller meget høj grad er i stand til at sikre dette, mens 74 procent mener, at det i nogen eller mindre grad er tilfældet. 5 procent svarer, at de mener, det slet ikke er tilfældet.

6 6 På tværs af de øvrige fem områder i målingen børnepasnings- og dagtilbud, sundhedsvæsenet, politi og retsvæsen, kultur- og medietilbud og det sociale sikkerhedsnet svarer danskerne nogenlunde ens i deres vurdering af velfærdsstatens evne til sikre kvalitet i disse. For de fem områder i målingen mener mellem 45 og 54 procent i høj eller meget høj grad, at den offentlige sektor er i stand til at levere gode velfærdsydelser, mellem 45 og 54 procent oplever, at det i mindre eller nogen grad er tilfældet, og mellem 1 og 4 procent mener slet ikke, det er tilfældet. TRE NEDSLAG: ÆLDREPLEJE, BØRNEPASNING, SUNDHED I det følgende fokuseres på tre af de syv områder af den offentlige sektor: En værdig alderdom, gode børnepasnings- og dagtilbud samt et godt sundhedsvæsen. De øvrige områder er vist i analysens appendiks bagerst i notatet. Sikring af en værdig alderdom På tværs af alle aldersgrupper mener danskerne, at den offentlige sektor i relativt lav grad er i stand til at sikre en værdig alderdom. Derudover viser målingen, at der er en tendens til, at jo tættere man kommer på pensionsalderen, jo lavere tiltro er der til, at den offentlige sektor kan sikre danskerne en værdig alderdom. En forklaring kan være, at bekymringen for alderdommen øges i takt med, at den rykker nærmere. Personer på 70 år eller derover, som for langt de flestes vedkommende er på pension, udgør en undtagelse fra denne tendens i kraft af en relativt høj tiltro til den offentlige sektors evne til at sikre en værdig alderdom.

7 7 Figur 3: sektor i dag er i stand til at sikre en værdig alderdom for danskerne? år år år år år 70 år eller derover Kilde: Megafon for Cevea, sektor i dag er i stand til at sikre en værdig alderdom for danskerne? n = Børnepasning og dagtilbud Figur 4 viser danskernes holdning til børnepasning og dagtilbud. 55 procent af de årige mener, at den offentlige sektor er i stand til at levere med gode resultater på det område. Det samme gør sig kun gældende for 29 procent af de årige og mellem 41 procent og 48 procent af de øvrige aldersgrupper. Mest interessant er det, at de årige, som typisk har børn i de relevante tilbud, i relativt høj grad mener, at den offentlige sektor er i stand til at levere gode børnepasnings- og dagtilbud. Således svarer 48 procent i høj grad eller i meget høj grad, hvoraf 9 procent svarer i meget høj grad, hvilket er flere end blandt nogen af de andre grupper.

8 8 Figur 4: sektor i dag er i stand til at levere gode børnepasnings- og dagtilbud? år år år år år 70 år eller derover Kilde: Megafon for Cevea, sektor i dag er i stand til at levere gode børnepasnings- og dagtilbud? n = Sundhedsvæsen De årige og i en vis grad personer på 70 år eller derover mener i høj grad, at den offentlige sektor er i stand til at sikre et godt sundhedsvæsen, mens der blandt de øvrige aldersgrupper er en noget lavere tiltro til sundhedsvæsnet. På spørgsmålet om, hvorvidt den offentlige sektor er i stand til at sikre et godt sundhedsvæsen, viser de årige og årige sig mindre skeptiske end de andre grupper sammenlignet med de øvrige spørgsmål i undersøgelsen. Da man med alderen i gennemsnit i højere grad gør brug af sundhedsvæsnet, kan en årsag til den relativt mindre skepsis være, at erfaringen med sektoren trods alt er relativt god.

9 9 Figur 5: sektor i dag er i stand til at sikre et godt sundhedsvæsen for danskerne? år år år år år 70 år eller derover Kilde: Megafon for Cevea, sektor i dag er i stand til at sikre et godt sundhedsvæsen for danskerne? n = OVERFØRSLER ER HVERKEN FOR HØJE ELLER FOR LETTE AT FÅ Målingen undersøger også danskernes holdning til niveauet på overførselsindkomster som eksempelvis dagpenge og kontanthjælp og til i hvilken grad, det er for let at modtage overførsler. Danskerne er overvejende uenige i, at niveauet af overførselsindkomsterne er for højt, og at det er for let at modtage overførslerne (figur 6). 59 procent af danskerne mener ikke, at niveauet på overførselsindkomster er for højt, og 25 procent er hverken enige eller uenige. 17 procent mener, at overførslerne er for høje. Præcis halvdelen af danskerne mener ikke, det er for let at modtage overførselsindkomster i Danmark, og en fjerdedel er hverken enige eller uenige. Den sidste fjerdedel mener, at det er for let at modtage overførselsindkomster i Danmark.

10 10 Figur 6: Danskernes holdning til overførselsindkomster I hvilken grad er du enig eller uenig i, at niveauet på overførselsindkomster (eks. kontanthjælp og dagpenge) er for højt i Danmark? I hvilken grad er du enig eller uenig i,at det er for let at modtage overførselsindkomster (eks. kontanthjælp og dagpenge) i Danmark? Enig eller helt enig Hverken enig eller uenig Uenig eller helt uenig Kilde: Megafon for Cevea, spørgsmål til danskernes holdning til overførselsindkomster. n= Figur 7 viser, at 76 procent af de årige ikke mener, at niveauet på overførsler er for højt. Det samme gør sig gældende for de årige, blandt hvilke 64 procent ikke mener niveauet er for højt. Blandt de årige og de, der er 70 år eller derover mener mellem 50 procent og 55 procent, at niveauet ikke er for højt.

11 11 Figur 7: Niveauet på overførselsindkomster I hvilken grad er du enig eller uenig i, at niveauet på overførselsindkomster (eks. kontanthjælp og dagpenge) er for højt i Danmark? Uenig eller helt uenig Hverken enig eller uenig Enig eller helt enig år år år år år 70 år eller derover Kilde: Megafon for Cevea, I hvilken grad er du enig eller uenig i, at niveauet på overførselsindkomster (eks. kontanthjælp og dagpenge) er for højt i Danmark? n = Når det kommer til adgangen til overførselsindkomster er de årige igen de mest ydelses- venlige : Kun 14 procent af de adspurgte i aldersgruppen mener, at adgangen til ydelserne er for let, mens 65 procent mener, det ikke er for let, og de resterende 22 procent er hverken enig eller uenig. Mindre positive er især de årige og personer på 70 år eller derover. I disse to grupper mener godt 40 procent, at adgangen til overførselsindkomster er for let, 30 procent svarer hverken eller, og 30 procent mener at ydelserne er for høje.

12 12 Figur 8: Adgangen til overførselsindkomster I hvilken grad er du enig eller uenig i,at det er for let at modtage overførselsindkomster (eks. kontanthjælp og dagpenge) i Danmark? Uenig eller helt uenig Hverken enig eller uenig Enig eller enig år år år år år 70 år eller derover Kilde: Megafon for Cevea, I hvilken grad er du enig eller uenig i, at det er for let at modtage overførselsindkomster (eks. Kontanthjælp og dagpenge) i Danmark? n =1.092.

13 13 METODE: SÅDAN ER ANALYSEN BLEVET TIL Analysen er baseret på to befolkningsundersøgelse af Megafon for Cevea. Undersøgelserne er webbaserede og gennemført i perioden 10. april til 12. april Målgruppen for undersøgelsen er personer i alderen 18 år og derover. Respondenterne i undersøgelsen er kontaktet via ved undersøgelsens start. De har haft mulighed for at besvare spørgsmålene fra 10. april kl til 12. april kl Til undersøgelsen om overførselsindkomster er anvendt en bruttostikprøve på 1.856, hvoraf interview er gennemført. Det giver en gennemførelsesprocent på 59 procent, hvilket regnes for tilfredsstillende for en internetundersøgelse. Til undersøgelsen om overførselsindkomster er anvendt en bruttostikprøve på s brugbare interview er gennemført. Det giver en gennemførelsesprocent på 53 procent, hvilket regnes for tilfredsstillende for en internetundersøgelse. For undersøgelser af denne art er interview et passende antal interview til at give tilstrækkelig statistisk sikkerhed for de opnåede resultater. Alle tal er afrundet uden decimaler, hvorfor ikke alle resultater for de enkelte spørgsmål summerer til 100 procent. n: angiver antallet af respondenter, der har besvaret spørgsmålet. Figur 1 i analysen baserer sig på et simpelt, aritmetisk gennemsnit af de forskellige aldersgruppers besvarelser på de syv spørgsmål om velfærdsområderne. Alle øvrige figurer er afrapporteret direkte. I det efterfølgende appendiks findes figurer, der viser en række af undersøgelsens resultater fordelt på hhv. område og aldersgrupper.

14 14 APPENDIKS Figur A: Danskernes holdning til uddannelsessektoren sektor i dag er i stand til at sikre god uddannelse til danskerne 5% 1% 33% 16% 45% Figur B: Danskernes holdning til ældrepleje sektor i dag er i stand til at sikre en værdig alderdom for danskerne 5% 4% 28% 43%

15 15 Figur C: Danskernes holdning til børnepasning og dagtilbud sektor i dag er i stand til at levere gode børnepasnings- og dagtilbud 1% 42% 12% 7% 38% Figur D: Danskernes holdning til sundhedsvæsenet sektor i dag er i stand til at sikre et godt sundhedsvæsen for danskerne 2% 36% 15% 9% 38%

16 16 Figur E: Danskernes holdning til politi og retsvæsen sektor i dag er i stand til at skabe tryghed for danskerne gennem politi og retsvæsen 2% 33% 13% 13% 39% Figur F: Danskernes holdning til offentlige kultur- og medietilbud sektor i dag er i stand til at stille gode kultur- og medietilbud til rådighed for danskerne 1% 36% 9% 14%

17 17 Figur G: Danskernes holdning til det sociale sikkerhedsnet sektor i dag er i stand til at sikre danskere et socialt og økonomisk sikkerhedsnet ved sygdom eller arbejdsløshed 4% 17% 12% 34% 33% Figur H: Danskernes holdning til adgangen til overførselsindkomster I hvilken grad er du enig eller uenig i,at det er for let at modtage overførselsindkomster (eks. kontanthjælp og dagpenge) i Danmark? 17% 9% 16% Helt enig Enig Hverken enig eller uenig 33% 25% Uenig Helt uenig

18 18 Figur I: Danskernes holdning til niveauet på overførselsindkomster I hvilken grad er du enig eller uenig i, at niveauet på overførselsindkomster (eks. kontanthjælp og dagpenge) er for højt i Danmark? Helt enig 24% 6% 11% Enig 34% 25% Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Figur J: Danskernes holdning til uddannelsessektoren fordelt på aldersgrupper sektor i dag er i stand til at sikre god uddannelse til danskerne?

19 19 Figur K: Danskernes holdning til ældrepleje fordelt på aldersgrupper sektor i dag er i stand til at sikre en værdig alderdom for danskerne? Figur L: Danskernes holdning til børnepasning og dagtilbud fordelt på aldersgrupper sektor i dag er i stand til at levere gode børnepasnings- og dagtilbud?

20 20 Figur M: Danskernes holdning til sundhedsvæsenet fordelt på alder sektor i dag er i stand til at sikre et godt sundhedsvæsen for danskerne? Figur N: Danskernes holdning til politi og retsvæsen fordelt på aldersgrupper sektor i dag er i stand til at skabe tryghed for danskerne gennem politi og retsvæsen?

21 21 Figur O: Danskernes holdning til offentlige kultur- og medietilbud fordelt på aldersgrupper sektor i dag er i stand til at stille gode kultur- og medietilbud til rådighed for danskerne? Figur P: Danskernes holdning til det sociale sikkerhedsnet sektor i dag er i stand til at sikre danskere et socialt og økonomisk sikkerhedsnet ved sygdom eller arbejdsløshed?

22 22 Figur Q Danskernes holdning til adgangen til overførselsindkomster fordelt på aldersgrupper I hvilken grad er du enig eller uenig i,at det er for let at modtage overførselsindkomster (eks. kontanthjælp og dagpenge) i Danmark? Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Figur R: Danskernes holdning til niveauet på overførselsindkomster fordelt på aldersgrupper I hvilken grad er du enig eller uenig i, at niveauet på overførselsindkomster (eks. kontanthjælp og dagpenge) er for højt i Danmark? Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

atypisk ansat

atypisk ansat 1 Midlertidige stillinger og deltidsstillinger kan give frihed og mulighed for en anden balance mellem familie og arbejdsliv end regulære fuldtidsstillinger. Men de kan også være forbundet med en stor

Læs mere

Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje

Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje 1 Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje Velfærdens Danmarkskort kortlægger udviklingen på nogle af de mest centrale velfærdsområder i Danmark. Dette notat fokuserer på udviklingen i ældreplejen gennem de

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Danskerne stoler ikke på offentlig ældrepleje - UgebrevetA4.dk. VELFÆRDS-TVIVL Danskerne stoler ikke på offentlig ældrepleje

Danskerne stoler ikke på offentlig ældrepleje - UgebrevetA4.dk. VELFÆRDS-TVIVL Danskerne stoler ikke på offentlig ældrepleje VELFÆRDS-TVIVL Danskerne stoler ikke på offentlig ældrepleje Af Thomas Bro Sæhl @ThomasSaehl Onsdag den 29. august 2018 Blot hver fjerde af os mener, at den offentlige sektor sikrer ældre en værdig alderdom,

Læs mere

Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje

Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje 1 Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje Det er efterhånden et velkendt faktum, at der over tid kommer flere ældre i Danmark. I den seneste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik anslås det, at

Læs mere

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik 5. november 18 Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik I foråret 18 har Epinion gennemført en undersøgelse af den danske befolknings kendskab og tillid til Danmarks Statistik ved at spørge et repræsentativt

Læs mere

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge?

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Nye tal fra Cevea viser, at kun 20,3 pct. af de unge mellem føler sig inddraget i kommunalpolitik, mens tallet for de 64-75

Læs mere

Velfærdens Danmarkskort - Skolen

Velfærdens Danmarkskort - Skolen 1 Velfærdens Danmarkskort - Skolen Velfærdens Danmarkskort kortlægger udviklingen på nogle af de mest centrale velfærdsområder i Danmark. Dette notat fokuserer på udviklingen i den danske folkeskole gennem

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016 Kystdirektoratet Kundetilfredshedsundersøgelse juli 2016 81 respondenter 13. til 29. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen...3-5 Hovedkonklusioner... 6-8 Gennemgang af resultater - Service...

Læs mere

Velfærdens Danmarkskort Dagtilbud

Velfærdens Danmarkskort Dagtilbud 1 Velfærdens Danmarkskort Dagtilbud Velfærdens Danmarkskort kortlægger udviklingen på nogle af de mest centrale velfærdsområder i Danmark. Dette notat fokuserer på udviklingen i dagtilbud de seneste fem

Læs mere

Side 1 af 7. Indkomsttryghed TRYGHED PÅ ARBEJDSMARKEDET

Side 1 af 7. Indkomsttryghed TRYGHED PÅ ARBEJDSMARKEDET Side 1 af 7 Indkomsttryghed TRYGHED PÅ ARBEJDSMARKEDET JANUAR 2019 Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen af tryghed på arbejdsmarkedet... 3 2. Indkomsttryghed... 4 2.1. er mere utrygge end

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Danskerne ønsker mere lighed i formuer

Danskerne ønsker mere lighed i formuer Danskerne ønsker mere lighed i formuer Formuer burde være ganske ligeligt fordelt, det mener 77 pct. af danskerne. 8 ud af 10 danskere er endda enige om, at den rigeste femtedel af danskerne burde have

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Livskvalitet er forbundne kar

Livskvalitet er forbundne kar 2. oktober 216 Livskvalitet er forbundne kar Støttet af Af Preben Etwil, Danmarks Statistik Folks oplevelse af livskvalitet afhænger af rigtig mange individuelle faktorer. Faktorer der typisk hænger sammen.

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Konsekvenser for FOAs medlemmer af en fleksibel pensionsalder

Konsekvenser for FOAs medlemmer af en fleksibel pensionsalder 21. juni 2016 Konsekvenser for FOAs medlemmer af en fleksibel pensionsalder En stor del af FOAs medlemmer arbejder i fysisk krævende jobs og bliver hurtigere nedslidt end den gennemsnitlige dansker. Alligevel

Læs mere

T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L

T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE GRØN OMSTILLING OG VINDMØLLER PÅ BORNHOLM T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L 2 0 1 9 P R O J E K T L E D E R E : C O N N I E F. L A R S E N

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

VisionDanmark 2017: Kvalificeret arbejdskraft og fleksibilitet er nøglen til fremtidens konkurrenceevne

VisionDanmark 2017: Kvalificeret arbejdskraft og fleksibilitet er nøglen til fremtidens konkurrenceevne VisionDanmark 2017: Kvalificeret arbejdskraft og fleksibilitet er nøglen til fremtidens konkurrenceevne Både politikere og økonomer vurderer, at den danske konkurrenceevne er god, og at den i dag er bedre,

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Side 1 af 6. Ansættelsestryghed TRYGHED PÅ ARBEJDSMARKEDET

Side 1 af 6. Ansættelsestryghed TRYGHED PÅ ARBEJDSMARKEDET Side 1 af 6 Ansættelsestryghed TRYGHED PÅ ARBEJDSMARKEDET JANUAR 2019 Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen af tryghed på arbejdsmarkedet... 3 2. Ansættelsestryghed... 4 2.1. Kvinder er lidt

Læs mere

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn 1 Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn Integrationsydelsen, 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet trådte i kraft i 2015 og 2016 og har reduceret indkomsten for nogle af landets svageste

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Hovedkonklusioner: 68% af de kommunalt ansatte medarbejdere og 62% af de regionalt ansatte medarbejdere r, at de har gode eller meget gode

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Telemedicin i Danmark

Telemedicin i Danmark Telemedicin i Danmark 3 INDSIGTER om danskernes holdning til digitale sundhedsløsninger i eget hjem PUBLICERET DEN 5. JULI 2019 Forord I den nationale strategi for digital sundhed 2018-2022 står der, at

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Telemedicin i Danmark

Telemedicin i Danmark Telemedicin i Danmark 3 INDSIGTER om danskernes holdning til digitale sundhedsløsninger i eget hjem PUBLICERET DEN 5. JULI 2019 Forord I den nationale strategi for digital sundhed 2018-2022 står der, at

Læs mere

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går 1 Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går Andelen af 25-54 årige der højst har gennemført en grundskoleuddannelse er faldet markant siden 2008. På landsplan er andelen af 25-54

Læs mere

3 generationers syn på velfærdssamfundet Dato: 12. marts 2012

3 generationers syn på velfærdssamfundet Dato: 12. marts 2012 3 generationers syn på velfærdssamfundet Dato: 12. marts 2012 Metode Feltperiode: 9. 13. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte borgere landet over på hhv., og Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Livskvalitetsindikatorer for Rudersdal og Bornholm

Livskvalitetsindikatorer for Rudersdal og Bornholm 18. maj 2016 PET Privatøkonomi og Velfærd Livskvalitetsindikatorer for Rudersdal og Bornholm I september 2016 offentliggør Danmarks Statistik en lang række indikatorer, som måler livskvaliteten i de danske

Læs mere

Flere fattige familier giver flere afsavn og dårligere muligheder for børnene

Flere fattige familier giver flere afsavn og dårligere muligheder for børnene 1 Flere fattige familier giver flere afsavn og dårligere muligheder for børnene Fra 2015 til 2016 faldt grænsen for, hvor lille ens indkomst skal være for at tilhøre landets 10 procent fattigste. De 10

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Konsekvenser af en fleksibel pensionsalder for FOAs medlemmer

Konsekvenser af en fleksibel pensionsalder for FOAs medlemmer 18. maj 2016 Konsekvenser af en fleksibel pensionsalder for FOAs medlemmer En stor del af FOAs medlemmer arbejder i fysisk krævende jobs og bliver hurtigere nedslidt end den gennemsnitlige dansker. Alligevel

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017

KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017 DANS K S YGE PL EJE RÅD KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017 P R O J E K T L E D E R E : M I C H A E L U. L A R S E N C A S P E R O. J E N S E N A

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE

DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE 15. maj 2003 Af Thomas V. Pedersen Resumé: DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE I de seneste 22 år er det offentlige forbrug i forhold til det demografiske træk i gennemsnit vokset med 1,4 procent

Læs mere

Lyngallup om regeringens tilbagetrækningsreform Dato: 25. januar 2011

Lyngallup om regeringens tilbagetrækningsreform Dato: 25. januar 2011 Lyngallup om regeringens tilbagetrækningsreform Dato: 25. januar 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om regeringens tilbagetrækningsreform Dato: 25. januar 2011 TNS Gallup

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Version 1 Side 1 af 19 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af den

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

VENSTREORIENTEREDE ER MEGET MINDRE EU-SKEPTISKE END HØJREORIENTEREDE

VENSTREORIENTEREDE ER MEGET MINDRE EU-SKEPTISKE END HØJREORIENTEREDE VENSTREORIENTEREDE ER MEGET MINDRE EU-SKEPTISKE END HØJREORIENTEREDE Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk RESUME Danske vælgere er over en bred politisk kam særdeles

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Tendens: jobvækst i brancher med høje og lave lønninger

Tendens: jobvækst i brancher med høje og lave lønninger 1 Tendens: jobvækst i brancher med høje og lave lønninger I den internationale debat om arbejdsmarkedet i de industrialiserede lande og udviklede økonomier, har man længe peget på, at middelklassen er

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, 2017

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, 2017 SYDSJÆLLAND POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE GRØNLAND NUUK BEBYGGELSE MED POLITISTATION BEBYGGELSE UDEN POLITISTATION MARTS 2018 1 INDHOLD

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Samfundsfag A. Studentereksamen. 2. del: Onsdag den 24. maj 2017 kl Kl stx171-SAM/A

Samfundsfag A. Studentereksamen. 2. del: Onsdag den 24. maj 2017 kl Kl stx171-SAM/A Samfundsfag A Studentereksamen 2. del: Kl. 10.00-15.00 2stx171-SAM/A-2-24052017 Onsdag den 24. maj 2017 kl. 9.00-15.00 Fællesskabets forfald Opgavernes spørgsmål med bilag. Dette opgavesæt består af en

Læs mere

Det er blevet sværere at være millionær, men nemmere at blive milliardær

Det er blevet sværere at være millionær, men nemmere at blive milliardær 1 Det er blevet sværere at være millionær, men nemmere at blive milliardær Der er kommet fem gange så mange danskere på Forbes liste over dollarmilliardærer siden år 2000. De 10 danskere på Forbes liste

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN 2016...1 AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4

Læs mere

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse 1 Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Det er især de unge efterkommere, der er i gang med en

Læs mere

BEFOLKNINGSUDVIKLINGENS TRÆK PÅ OFFENTLIG SERVICE

BEFOLKNINGSUDVIKLINGENS TRÆK PÅ OFFENTLIG SERVICE i:\marts-2001\vel-b-03-01.doc Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ BEFOLKNINGSUDVIKLINGENS TRÆK PÅ OFFENTLIG SERVICE Forskydninger i befolkningens alderssammensætning medfører i sig selv ændringer i

Læs mere

Et nærmere blik på botilbudsområdet

Et nærmere blik på botilbudsområdet Camilla Dalsgaard og Rasmus Dørken Et nærmere blik på botilbudsområdet Hovedresultater i to nye analyserapporter i KORAs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende

Læs mere

3.1 Region Hovedstaden

3.1 Region Hovedstaden 3.1 Region Hovedstaden I dette afsnit beskrives en række sociodemografiske faktorer for borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst 2 af disse kroniske sygdomme i Region Hovedstaden. På tværs

Læs mere

Overvågning. 18. juni 2018

Overvågning. 18. juni 2018 18. juni 2018 Overvågning Hver syvende af FOAs medlemmer har oplevet at blive overvåget på deres arbejdsplads. Mange oplever overvågningen som krænkende samt uden fagligt formål, og den giver ikke de ansatte

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE 1 INDHOLD 01 Introduktion 02 Læsevejledning 03 Samlede resultater 04 Resultater på tværs 05 Prioriteringskort 06 Metode 2 01. INTRODUKTION Forældretilfredsheden

Læs mere

DANMARK. Standard Eurobarometer 88 MENINGSMÅLING I EU. National rapport.

DANMARK. Standard Eurobarometer 88 MENINGSMÅLING I EU. National rapport. MENINGSMÅLING I EU DANMARK http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsestryghed blandt studerende

Beskæftigelsestryghed blandt studerende Side 1 af 6 Beskæftigelsestryghed blandt studerende TRYGHED PÅ ARBEJDSMARKEDET JANUAR 2019 Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen af tryghed på arbejdsmarkedet... 3 2. Beskæftigelsestryghed...

Læs mere

Undersøgelse af patienters holdning til sundhedsdata. April 2019

Undersøgelse af patienters holdning til sundhedsdata. April 2019 Undersøgelse af patienters holdning til sundhedsdata April 2019 Baggrund Data Redder Liv har undersøgt et bredt udsnit af danske patienters tilgang til sundhedsdata. Undersøgelsen er gennemført ud fra

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 2: Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 2: Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse NOTATSERIE Medborgerskab 17 Notat nr. : Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse AUGUST 17 Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse 1. Hovedpointer Social

Læs mere

Analyse fra Cevea, 3. juni 2009

Analyse fra Cevea, 3. juni 2009 03.06.09 EP-valget skuffer vælgerne Side 1 af 5 Analyse fra Cevea, 3. juni 2009 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk Skuffelse med stort S sådan dømmer

Læs mere

Velfærdens Danmarkskort - Sundhed

Velfærdens Danmarkskort - Sundhed 1 Velfærdens Danmarkskort - Sundhed Det danske sundhedsvæsen er både regionalt og kommunalt forankret, og dækker over alt fra sygehuse og psykiatri, kommunal genoptræning og forebyggende indsatser og meget

Læs mere

Notat: Medierne sætter lærerne under pres

Notat: Medierne sætter lærerne under pres Notat: Medierne sætter lærerne under pres Det er afgørende at have den offentlige mening bag sig for at kunne komme stærkt ud af en forhandlingssituation. Og på det seneste er resultater fra meningsmålinger

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Tryghed og holdning til politi og retssystem

Tryghed og holdning til politi og retssystem JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR Tryghed og holdning til politi og retssystem Danmark i forhold til andre europæiske lande. UNDERSØGELSENS MATERIALE I etableredes European Social Survey (ESS),

Læs mere

Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune

Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune Resumé Gribskov Kommune har september 2017 fået gennemført en analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i kommunen. Analysen er gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Hvordan vil du vurdere, at servicen på nedenstående områder har udviklet sig de seneste år? 9 8 7 6 4 3 Servicen er blevet

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

DANSKERE: INDRE MARKED ER AFGØRENDE FOR VELSTANDEN

DANSKERE: INDRE MARKED ER AFGØRENDE FOR VELSTANDEN DANSKERE: INDRE MARKED ER AFGØRENDE FOR VELSTANDEN Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems + 23 39 7 mkj@thinkeuropa.dk RESUME Langt de fleste danskere anerkender det indre markeds og EU s positive bidrag

Læs mere