KRAVSPECIFIKATION. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRAVSPECIFIKATION. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger"

Transkript

1 KRAVSPECIFIKATION Offentligt udbud Udbud af Amgros daglige bankforretninger 1

2 Indhold 1. Beskrivelse af Amgros, Amgros likviditet, omfanget af banktransaktioner samt økonomisystem Amgros Amgros likviditetsmæssige forhold Amgros økonomisystem 5 2. Ydelsesspecifikation 6 Opbygning af kravspecifikation 6 Mindstekrav: 6 Bør-krav: 6 3. Samlet økonomi Renter og gebyrer 7 4. Kvalitet Konti, kreditfacilitet og renteberegning Netbank og tekniske forhold Udbetalinger Indbetalinger Kreditkort Implementeringsplan Serviceniveau Servicering og rådgivning 13 2

3 1. Beskrivelse af Amgros, Amgros likviditet, omfanget af banktransaktioner samt økonomisystem 1.1 Amgros Amgros er et interessentskab, som pr. 1. januar 2007 ejes af landets fem regioner, og som er oprettet med hjemmel i sundhedslovens 78, stk. 3. Hver af de 5 interessenter hæfter uden begrænsning og solidarisk for Amgros forpligtelser. Virksomhedens formål er at fungere som medicingrossist og koordinator for indkøb af lægemidler og andre apotekervarer for interessenterne, dvs. de offentlige sygehuse (regionerne) og andre offentlige myndigheder eller offentlige organer. Amgros foretager indkøb navnlig på baggrund af EU-udbud, som Amgros afholder for sine interessenter og andre offentlige myndigheder/organer. Amgros indgår aftaler om indkøb af lægemidler, blodprodukter, høreapparater og andre hjælpemidler til de danske regioner og andre offentlige myndigheder og organer. Herudover opsamler og formidler Amgros analyser omhandlende estimeret medicinforbrug på sygehusapotekerne og forbrug af høreapparater på de offentlige klinikker, ligesom Amgros opretholder og vedligeholder varekartoteker og medicindatabaser for dens kunder. Amgros sælger som udgangspunkt ikke til private personer eller virksomheder, men har mulighed herfor, hvis der er tale om indkøb til brug for behandling af offentligt betalte patienter i privat regi. Foruden udbuds- og indkøbsopgaver, har Amgros en række andre arbejdsområder: IT-udvikling: Rådgivning til kunder, leverandører og internt i Amgros vedrørende anvendelsen af it til understøttelse af forretningsbehov Gennemførelse af projekter om informations- og kommunikationsteknologi for Sygehusapotekerne i Danmark Udvikling og support omkring Amgros' elektroniske udbudssystem Forskning og udvikling, indenfor: Klinisk farmaci Patientsikkerhed Stabilitet af lægemidler Registrering: SAD-lægemidler er lægemidler der produceres på SygehusApotekerne i Danmark (SAD). Amgros har et team der: Varetager registreringen Udarbejder og opdaterer dokumentation til brug for markedsføringstilladelser RADS: Sekretariatsrolle for Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) 1.2 Amgros likviditetsmæssige forhold Som det fremgår af nedenstående, har Amgros et betragteligt cash flow. Omfanget af banktransaktioner har i 2012 været som nedenfor (jf. opgørelse fra nuværende bankforbindelse): 3

4 Indbetalinger Antal Beløb (MDKK) Dankor t/ Master car d 29 - Konto til konto Indbetalingskort * Overfør sler fr a udlandet 51 3 Øvr ige 40 2 I alt Udbetalinger Mastercar d Konto til konto Indbetalingskor t Overfør selsser vice m.m Overfør sler til udlandet 19 2 Øvr ige 35 3 I alt * Bag dette antal ligger udstedelse af ca Indbetalingskort. Antallet er opgjort som samleposter fra nuværende bankforbindelse Amgros betalingsstrømme forventes som udgangspunkt at være på nogenlunde samme niveau i de kommende år, idet der dog forventes en mindre stigning i betalingsstrømmene over tid. Amgros har pt. ikke planlagt tiltag, der vil ændre signifikant på antallet eller typen af banktransaktioner fremadrettet. Der er udsving i Amgros driftslikviditet. Amgros likviditet har i 2012 set ud som vist nedenfor 1. Gennemsnitssaldoen har i 2012 ligget på ca. DKK 173 mio , , , , , , , , , ,00 0,00 Saldo Likviditetsoversigt og gennemsnitssaldo er vist/beregnet med basis i bankdage. Saldi i week-end og på helligdage indgår således ikke i likviditetsoversigt eller i beregning af gennemsnitssaldo 4

5 Som følge af, at Amgros tilretter betalingsbetingelser som følge af EU s direktiv om sene betalinger, forventes en mindre forskydning af likviditeten. Dette er baseret på en ændring af betalingsvilkår fra løbende måned til nettodage, som bevirker et mere jævnt flow af ind- og udbetalinger, og dermed også mindre udsving i saldo. Det forventes dog ikke, at gennemsnitssaldoen ændrer sig markant, da eksisterende betalingsbetingelser ikke afviger markant fra de nye vilkår for både kunder og leverandører 2. De nye betalingsbetingelser forventes at være fuldt implementeret ved indgåelse af kontrakt. 1.3 Amgros økonomisystem Amgros anvender Microsoft Dynamics NAV 2009 R2, som afvikles på en Microsoft SQL server. Microsoft Dynamics NAV benyttes af op til samtidige brugere på LAN og anvendes til bl.a. betaling af leverandører og modtagelse af information om betaling fra kunder. Som bankmodul er implementeret Continia Payment Management fra Continia Software. Operativsystem er Windows 7 eller Windows server Der anvendes Microsoft Internet Explorer, ver. 9. Internetforbindelse er beskyttet ved hjælp af firewall, og antivirussystem er Kaspersky. Begge administreres af Amgros egen IT-afdeling og hostes af EG Datainform. 2 Eksisterende standard betingelser er løbende måned + 15 dage for indbetalinger og løbende måned + 20 dage for udbetalinger. Nye betalingsbetingelser er netto 25 dage for indbetalinger og netto 30 dage for udbetalinger 5

6 2. Ydelsesspecifikation Opbygning af kravspecifikation Udbudsmaterialet anvender følgende terminologi: Mindstekrav Bør-krav Mindstekrav: Nedenfor er bankopgaven yderligere beskrevet ud fra de mindstekrav, som tilbudsgiver skal leve op til. En række punkter er angivet som mindstekrav. Der kan ikke tages forbehold for mindstekravene. Der kan heller ikke tilbydes alternative løsninger, som ikke lever op til disse mindstekrav. Mindstekrav skal altså opfyldes, og leverandøren garanterer ved afgivelsen af sit tilbud, at samtlige mindstekrav kan opfyldes. Mindstekravene er således ufravigelige. Såfremt et af mindstekravene ikke er opfyldt, er Amgros forpligtet til at afvise tilbuddet som ikkekonditionsmæssigt. Bør-krav: Er Amgros ønske om en bestemt egenskab eller et bestemt vilkår. Bør-krav kan opfyldes helt eller delvist. Tilbudsgivers besvarelse af de i kravspecifikationen stillede bør-krav vil indgå i tilbudsevalueringen. 6

7 3. Samlet økonomi 3.1 Renter og gebyrer Amgros lægger vægt på, at det fremtidige bank-engagement er baseret på enkelhed og gennemsigtighed. Det betyder, at afregningen af bankens ydelser er baseret på principper, som gør Amgros i stand at skabe et overblik over forholdet mellem ydelser og betalinger. En enkel og gennemsigtig afregningsmodel opnås enten gennem en gennemskuelig transaktionsbaseret afregningsmodel eller ved en fast pris omfattende dele af eller alle de nævnte ydelser. Som udgangspunkt ønsker Amgros en fastprisaftale for de udbudte forretninger. Ved en fastprisaftale forstås, at Amgros ikke har yderligere udgifter, f.eks. i form af gebyrer, rentetab og tab af valørdage, end de i aftalen nævnte. Fastprisaftalen medfører således, at ændringer i forudsætningerne, f.eks. antal transaktioner og beløb, ikke resulterer i øgede gebyrer eller omkostninger for Amgros. De tilbudte rentesatser, de anførte gebyrer og valørregler, skal være de endeligt gældende vilkår for perioden, inklusiv optionsperioden. Bør-krav: Tilbudsgiver bedes udfylde bilag 3, samt eventuelt redegøre for en løsningsmodel, der vil indgå i tildelingskriteriet Samlet økonomi, således: Tilbudsgiver villig til at indgå en fastprisaftale Tilbudsgiver bedes angive de samlede årlige omkostninger for Amgros, for alle ydelser inkluderet i dette udbud under en fastprisaftale. Dette bedes angivet i vedlagte bilag 3 Såfremt fastprisaftalen ikke indeholder alle ydelser medtaget i dette udbud, skal tilbudsgiver anføre ydelser der ikke indgår i fastpris tilbuddet, hvor Amgros pålægges yderligere omkostninger, samt nævne de pågældende ydelser. Kan der ikke opgøres en samlet pris, skal prisen opgøres på transaktionsniveau Såfremt der er ydelser der ikke er indeholdt i dette udbud, og som er en fast bestanddel af en forretningsforbindelse med tilbudsgiver (f.eks. specielle opgørelser, rapporter, engagementsoplysninger til Amgros revision eller lignende), skal tilbudsgiver gøre opmærksom på disse, og angive omkostning herfor, såfremt det ikke er indeholdt i fastprisaftalen Tilbudsgiver bedes oplyse rentesatser (kreditrentesats såvel som debetrentesats på kreditmaksimum som anmodet andetsteds i dette udbudsmateriale) samt frekvens for rentetilskrivning Eventuelle øvrige principper for rentetilskrivning Priser og vilkår for eventuelle ydelser, der ikke er inkluderet i en fastprisaftale Eventuelle afvigelser fra tilbudsgivers standard valørregler 7

8 4. Kvalitet 4.1 Konti, kreditfacilitet og renteberegning Der skal indenfor rammerne af denne udbudsforretning oprettes et minimalt antal konti, forventeligt 1-2. Ind- og udbetalinger foretages primært gennem én af disse konti. Der skal tilknyttes en kreditfacilitet på DKK 25 mio. til en af disse konti. Amgros har ingen behov for renteoptimering/cash pool løsning. Amgros ønsker endvidere mulighed for kortvarig placering af overskudslikviditet på aftaleindlån. Vel vidende, at rentevilkår fastsættes på det tidspunkt hvor likviditeten placeres, forbeholder Amgros sig ret til at placere likviditet hvor der sikres konkurrencedygtige rentevilkår. Mindstekrav (konti, kreditfacilitet og renteberegning): Der skal stilles kreditfacilitet på DKK 25 mio. til rådighed Tilbudsgiver skal oplyse de tilbudte debet- og kreditrentesatser De tilbudte debet- og kreditrentesatser skal angives som tillæg/fradrag til anerkendt referencerente Bør-krav (konti, kreditfacilitet og renteberegning): Tilbudsgiver bedes redegøre for en løsningsmodel, der vil indgå i tildelingskriteriet Kvalitet, således: Tilbudsgiver bedes angive eventuelle krav om covenants og/eller sikkerhedsstillelse for den tilbudte kreditramme Tilbudsgiver bedes beskrive mulighed for kort placering af overskudslikviditet, indeholdende bindingsperioder samt eventuelle andre vilkår. 4.2 Netbank og tekniske forhold Amgros skal have adgang til banken via internetbaseret netbanksløsning. Netbanksløsningen skal kunne integreres med MS Dynamics NAV 2009 R2, således Amgros kan udveksle betalings- og informationsfiler med banken automatisk. Amgros har i dag implementeret Continia Payment Management til dette formål. Det er vigtigt for Amgros, at systemet indeholder mulighed for differentiering af fuldmagtsforhold, således opretter af betalinger ikke nødvendigvis kan godkende betalinger. Mindstekrav (netbank): Netbank skal stilles til rådighed, og indeholde standard integrationsmuligheder til MS Dynamics NAV 2009 R2 Der skal kunne gives forskellige fuldmagtsformer til brugere i netbanken (opretter/godkender fuldmagter) Revisions-/transaktionsspor for godkendelse af betalinger skal være tilgængelig for ordregiver ved forespørgsel Bør-krav (netbank): Tilbudsgiver bedes redegøre for en løsningsmodel, der vil indgå i tildelingskriterierne Kvalitet således: Tilbudsgiver bedes beskrive den tilbudte netbank i detaljer, herunder o Integration (filudveksling) til/fra MS Dynamics NAV 2009 R2 o Filudlæsning til Excel o Sikkerhed og kryptering o Fuldmagtsforhold og administration o Bilagssøgning (hvordan og hvor lang tid tilbage) o Back-up procedurer ved nedbrud Tilbudsgiver bedes beskrive hvordan filudveksling mellem tilbudsgiver og Amgros finder sted og hvilke formater der understøttes, for så vidt angår o Betalingsfiler til tilbudsgiver o Informationsfiler fra tilbudsgiver (transaktioner, balancer m.m.) 8

9 Tilbudsgiver bedes angive eventuelle krav til Amgros hardware/software, for at kunne anvende tilbudsgivers netbank Tilbudsgiver bedes oplyse hvorvidt banken på opfordring kan levere en samlet oversigt over fuldmagtshavere 4.3 Udbetalinger Der er tale om følgende hovedtyper af udbetalinger: Kreditorbetalinger Lønudbetalinger Amgros modtager størstedelen af fakturaer (>95%) elektronisk, og foretager udbetalinger, primært som samlebetalinger, men også enkeltstående Indbetalingskort, fra banken. Udbetalingsanmodningerne overføres fra Navision til bank, og betalingerne godkendes i Netbank. Herefter foretages automatisk bogføring af transaktionerne i Navision. MS Dynamcis NAV Bank software MS Dynamcis NAV Betalinger oprettes Fil med betalinger overføres til bank software via Continia Payment Management Betalingsfil(er) checkes Fil(er) godkendes af udbetaler og herefter af teamleder/afdelingschef (forskellige fuldmagtsforhold) Bogføring af transaktioner i Navision Lønudbetalinger Løn behandles i lønsystemet MulitLøn Erhverv (Bluegarden). Lønsystemet varetager løn for alle Amgros ansatte, som alle er funktionærer. Mindstekrav (udbetalinger): Der skal etableres automatisk indlæsning af betalingstransaktioner fra ordregivers konti, direkte fra MS Dynamics NAV 2009 R2 Bør-krav (udbetalinger): Tilbudsgiver bedes redegøre for en løsningsmodel, der vil indgå i tildelingskriteriet Kvalitet, således: Tilbudsgiver bedes beskrive detaljeret, hvordan fremsendelse af betalingsinformationer foregår. Informationerne ønskes opdelt i gennemførte og afviste transaktioner, herunder entydig udbetalingsidentifikation Tilbudsgiver bedes informere om cut-off tider for fremsendelse af betalingsanmodninger Tilbudsgiver bedes anføre øvrige eventuelle krav til ordregivers systemer eller procedurer 9

10 4.4 Indbetalinger Udarbejdelsen af fakturaer foretages gennem MS Dynamics NAV 2009 R2. Fakturaen etableres primært (næsten udelukkende) elektronisk via OIOUBL, med de nødvendige betalingsoplysninger (kortartskode 71). Amgros modtager indbetalingsfiler fra nuværende bankforbindelse, hvorefter Amgros foretager automatisk udligning af debitorbetalinger. Den fremtidige bankforbindelse skal understøtte indbetalingskort, hvor indbetaler identificeres entydigt, og tilbyder samme mulighed for filoverførsel med indbetalingsoplysninger. MS Dynamcis NAV Bank MS Dynamcis NAV Kunde Indbetaling Fakturaer udstedes elektronisk til offentlige kunder. Ganske få kunder er ikke offentlige, og der sendes faktura per post. Kortartskode 71 anvendes Når indbetalinger modtages i bank, sendes informationer til Amgros, til brug for automatisk udligning. Indbetalingsfiler downloades i Navision, og >95% af indbetalinger udlignes automatisk. Resterende del af indbetalinger udlignes via åben post. Rykkerprocedurer igangsættes ved manglende betaling. Mindstekrav (indbetalinger): Tilbudsgiver skal kunne danne filer med indbetalingsoplysninger til direkte indlæsning i MS Dynamics NAV 2009 R2 og excel Bør-krav (indbetalinger): Tilbudsgiver bedes redegøre for en løsningsmodel, der vil indgå i tildelingskriteriet Kvalitet, således: Tilbudsgiver bedes beskrive indhold af den tilbudte løsning til filoverførsler direkte til MS Dynamics NAV 2009 R2 Tilbudsgiver bedes tillige beskrive muligheden for udlæsning af filer til excel. 4.5 Kreditkort Amgros skal have kreditkort til medarbejdere, til brug for kontanthævning og som betalingsmiddel i ind- og udland. Til de enkelte kreditkort skal tilknyttes forsikringsdækning i forbindelse med rejser, herunder rejser til udlandet, uagtet om rejsen sker indenfor arbejdstid eller ej, og uagtet om rejsen er betalt med kreditkortet eller ej. Kreditkortene skal være medarbejdernes eget personlige kreditkort (personlig hæftelse), med et kreditmaksimum på minimum DKK på de enkelte kort. Amgros tilbyder dette kreditkort til alle vores medarbejdere, pt. ca. 80. Amgros ønsker endvidere tilbud på et mere eksklusivt kreditkort til ledende medarbejdere i Amgros. Af de 80 medarbejdere, vil der være tale om ca. 15 kreditkort til ledende medarbejdere. 10

11 Mindstekrav (kreditkort): De ønskede kort skal kunne leveres til Amgros medarbejdere Bør-krav (kreditkort): Tilbudsgiver bedes angive karakteristika for de tilbudte kreditkort, herunder vilkår, beløbsgrænser m.v. for forsikringsdækning. Dette gælder for begge typer af kreditkort. Tilbudsgiver bedes angive hvorvidt kreditkortene er betinget af kreditgodkendelse af de enkelte medarbejdere 11

12 4.6 Implementeringsplan Tilbudsgiver skal hjælpe med det praktiske arbejde ved overtagelse af de daglige bankforretninger i Amgros, og skal forestå den nødvendige oplæring og instruktion af Amgros medarbejdere, således de får den bedst mulige udnyttelse af tilbudsgivers netbank og øvrige ydelser. Bør-krav (implementeringsplan): Tilbudsgiver bedes redegøre for en løsningsmodel, der vil indgå i tildelingskriteriet Kvalitet, således: Detaljeret implementeringsplan, herunder hvornår og hvordan Amgros skal medvirke, samt et forventet tidsforbrug hos Amgros. Beskrivelsen bør ligeledes indeholde oplysninger om tidsplan, kontaktpersoner, samt hvem der sørger for hvad hos tilbudsgiver Tilbudsgiver bedes bekræfte, at ordregivers medarbejdere kan blive undervist i brugen af netbank, af tilbudsgivers rådgivere, samt hvor og hvordan dette vil foregå. 12

13 5. Serviceniveau 5.1 Servicering og rådgivning Tilbudsgiver skal rådgive og informere i forbindelse med nye tiltag og ændringer som f.eks. informationsteknologi, cash management samt andre områder, der måtte være af interesse for Amgros. Amgros ønsker en fast tilknyttet rådgiver/relationship manager, der kan yde rådgivning af faglig høj kvalitet, og samtidig koordinere eventuelle tiltag og/eller rådgivningsopgaver, som vedkommende ikke selv håndterer. Rådgivning foretrækkes at kunne finde sted på Amgros kontor i København. Bør-krav (serviceniveau): Tilbudsgiver bedes redegøre for en løsningsmodel, der vil indgå i tildelingskriteriet Service, således: Servicering af Amgros kunderelation i banken, herunder hvem der servicerer Amgros samt hvorfra dette finder sted Tilbudsgiver bedes oplyse om der stilles en hotline funktion eller lignende til rådighed for Amgros til håndtering af problemer som måtte opstå i forbindelse med den daglige drift og administration af Amgros kunderelation Tilbudsgiver bedes oplyse hvordan Amgros orienteres om og holdes ajour med nye produkter, produktændringer og lovmæssige tiltag, der er relevante for Amgros Tilbudsgiver bedes beskrive øvrige områder, som formodes at have indflydelse på tilbudsgivers serviceniveau overfor ordregiver 13

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING nyt 2. HALVÅR 2009 C...leveret af din forhandler! Løsninger til Microsoft Dynamics NAV fra Continia Software... TIPS & TRICKS Se hvordan du får optimalt udbytte af din investering i Celenia Payment Management

Læs mere

Nationalt udbud. Lejre Kommunes. Daglige pengeinstitutforretninger

Nationalt udbud. Lejre Kommunes. Daglige pengeinstitutforretninger Nationalt udbud af Lejre Kommunes Daglige pengeinstitutforretninger Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formkrav til indhold m.m. 3. Tidsplan 4. Udvælgelseskriterier 5. Tildelingskriterium

Læs mere

BEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275

BEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275 BEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Kontraktperiode... 4 1.3 Udbudsmaterialet... 5 2. UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

Udbud af bankforretninger for Kalundborg Forsyning

Udbud af bankforretninger for Kalundborg Forsyning Udbud af bankforretninger for Kalundborg Forsyning I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 August 2013 Kalundborg Forsyning A/S Holbækvej 189B 4400 Kalundborg tlf. 59 57 17 00 kontakt@klbforsyning.dk

Læs mere

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk Effektiv opkrævning Udfør fakturering og opkrævning på 40 forskellige måder i det meste af Nordeuropa; blandt andet OIO fakturering, eksternt printservice, PBS Betalings- Service, PBS LeverandørServce,

Læs mere

September 2014. Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15

September 2014. Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 September 2014 Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsbetingelser 4 2.1. Udbudsform 4 2.2. Ordregiver

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Spørgsmål & Svar I

Ikast-Brande Kommune Spørgsmål & Svar I Nedenfor er de indkomne spørgsmål gengivet i anonymiseret form. Svarene til spørgsmålene findes efter hvert spørgsmål. Punkt 1.14 - Bod. 1) Det ønskes oplyst om boden i stedet kan omregnes til en økonomisk

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Med Continia Collection Management samler du markedets førende opkrævningsstandarder i én enkelt løsning. Du kan herved udføre elektronisk fakturering med enten Betalingsservice,

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland

28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland 28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland nr. A B C D E Region Midtjyllands generelle rettelser til annonceringsmaterialet Region Midtjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet Rammeaftale 2013-1115-01 Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet November 2013 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 4 1.1 Ordregiver 1.1 4 1.2 Den udbudte ydelse 1.2 4 1.2.1 Ydelsen 1.2 4 1.2.1.1 Nærmere

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

Informationsmøde. 2014/S 108-189790 Udbud af lagerautomater til Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital. Indkøb og Medicoteknik

Informationsmøde. 2014/S 108-189790 Udbud af lagerautomater til Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital. Indkøb og Medicoteknik Informationsmøde 2014/S 108-189790 Udbud af lagerautomater til Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital Indkøb og Medicoteknik www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Privat. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. pensions- og aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti.

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Der er til dags dato modtaget og besvaret følgende

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Guide ved køb af økonomisystem

Guide ved køb af økonomisystem Guide ved køb af økonomisystem Microsoft Dynamics Nav (Navision) Economic Microsoft Dynamics C5 Guide ved køb af økonomisystem Det kan være vanskeligt at overskue fordele og ulemper i de mange forskellige

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej

Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej UDBUDSMATERIALE EU-udbud af Kombination af byggelån og realkreditlån til finansiering af renovering i afdeling Tove Ditlevsens Vej 10. februar 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Quick Guide. til. DRs udbudsportal

Quick Guide. til. DRs udbudsportal Quick Guide til DRs udbudsportal Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 Oprettelse som bruger i systemet:... 4 1.2 Find annoncering/udbud... 5 1.3 Vælg udbud... 6 2. Afgivelse af anmodning

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen UDBUDSBREV Flytning af bohave for Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen Ærøvej 70 80 Ærøvej 94 96 Ærøvej 98 100 Ærøvej 102 104 Ærøvej 106 108 I Slagelse kommune. Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift.

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Dato for revision: 13. november 2014 Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Spørgsmål 1: En del af udbudsbetegnelsen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Maj 2014. Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S I henhold til tilbudslovens afsnit II 15

Maj 2014. Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Maj 2014 Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsbetingelser 4 2.1. Udbudsform 4 2.2. Ordregiver 4 2.3. Rekvirering

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 K E N D E L S E Munkebjerg Hotel A/S (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Udbud.dk. 1 af 9 13-08-2015 13:05. Danmark-København: Lægemidler 2014/S 104-182595. Lægemidler. Tip en ven

Udbud.dk. 1 af 9 13-08-2015 13:05. Danmark-København: Lægemidler 2014/S 104-182595. Lægemidler. Tip en ven 1 af 9 13-08-2015 13:05 Udbud.dk Tip en ven Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud" Danmark-København: Lægemidler 2014/S 104-182595 Lægemidler Amgros er et interessentskab

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Hvem er vi? Dania Regnskab er et dansk selskab, som er beliggende i centrum af København ved Rådhuspladsen. Vi tilbyder udover traditionelle

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab.

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Velkommen, kære revisor Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Winfinans vil gerne give dig en kort indføring i din brug af Winfinans.NET. Kort

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet,

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet, NOTAT Projekt Udbud af økonomi- og lønsystem Kunde Odsherred Kommune Dato -09-12 Til Offentliggørelse på hjemmesiden Fra Odsherred Kommune 1. Spørgsmål svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Vi kan se, at udbudsmaterialet

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER. > Mere service, mere kontrol, mindre administration

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER. > Mere service, mere kontrol, mindre administration PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER > Mere service, mere kontrol, mindre administration DET BEHØVER IKKE AT VÆRE SÅ SVÆRT En fleksibel og enkel løsning... Bruges der unødvendig tid på at styre dagligdagen

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014 Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014 Gravemaskine, november 2014 Side 1/6 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovebekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning

Læs mere

CONTINIA DOCUMENT CAPTURE FACTSHEET

CONTINIA DOCUMENT CAPTURE FACTSHEET FACTSHEET EGENSKABER Continia Document Capture DATAFANGST > Lokal- og fjernbaseret scanning af købsfakturaer direkte ind i Microsoft Dynamics NAV. > Automatisk download og registrering af PDF-dokumenter

Læs mere