KRAVSPECIFIKATION. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRAVSPECIFIKATION. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger"

Transkript

1 KRAVSPECIFIKATION Offentligt udbud Udbud af Amgros daglige bankforretninger 1

2 Indhold 1. Beskrivelse af Amgros, Amgros likviditet, omfanget af banktransaktioner samt økonomisystem Amgros Amgros likviditetsmæssige forhold Amgros økonomisystem 5 2. Ydelsesspecifikation 6 Opbygning af kravspecifikation 6 Mindstekrav: 6 Bør-krav: 6 3. Samlet økonomi Renter og gebyrer 7 4. Kvalitet Konti, kreditfacilitet og renteberegning Netbank og tekniske forhold Udbetalinger Indbetalinger Kreditkort Implementeringsplan Serviceniveau Servicering og rådgivning 13 2

3 1. Beskrivelse af Amgros, Amgros likviditet, omfanget af banktransaktioner samt økonomisystem 1.1 Amgros Amgros er et interessentskab, som pr. 1. januar 2007 ejes af landets fem regioner, og som er oprettet med hjemmel i sundhedslovens 78, stk. 3. Hver af de 5 interessenter hæfter uden begrænsning og solidarisk for Amgros forpligtelser. Virksomhedens formål er at fungere som medicingrossist og koordinator for indkøb af lægemidler og andre apotekervarer for interessenterne, dvs. de offentlige sygehuse (regionerne) og andre offentlige myndigheder eller offentlige organer. Amgros foretager indkøb navnlig på baggrund af EU-udbud, som Amgros afholder for sine interessenter og andre offentlige myndigheder/organer. Amgros indgår aftaler om indkøb af lægemidler, blodprodukter, høreapparater og andre hjælpemidler til de danske regioner og andre offentlige myndigheder og organer. Herudover opsamler og formidler Amgros analyser omhandlende estimeret medicinforbrug på sygehusapotekerne og forbrug af høreapparater på de offentlige klinikker, ligesom Amgros opretholder og vedligeholder varekartoteker og medicindatabaser for dens kunder. Amgros sælger som udgangspunkt ikke til private personer eller virksomheder, men har mulighed herfor, hvis der er tale om indkøb til brug for behandling af offentligt betalte patienter i privat regi. Foruden udbuds- og indkøbsopgaver, har Amgros en række andre arbejdsområder: IT-udvikling: Rådgivning til kunder, leverandører og internt i Amgros vedrørende anvendelsen af it til understøttelse af forretningsbehov Gennemførelse af projekter om informations- og kommunikationsteknologi for Sygehusapotekerne i Danmark Udvikling og support omkring Amgros' elektroniske udbudssystem Forskning og udvikling, indenfor: Klinisk farmaci Patientsikkerhed Stabilitet af lægemidler Registrering: SAD-lægemidler er lægemidler der produceres på SygehusApotekerne i Danmark (SAD). Amgros har et team der: Varetager registreringen Udarbejder og opdaterer dokumentation til brug for markedsføringstilladelser RADS: Sekretariatsrolle for Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) 1.2 Amgros likviditetsmæssige forhold Som det fremgår af nedenstående, har Amgros et betragteligt cash flow. Omfanget af banktransaktioner har i 2012 været som nedenfor (jf. opgørelse fra nuværende bankforbindelse): 3

4 Indbetalinger Antal Beløb (MDKK) Dankor t/ Master car d 29 - Konto til konto Indbetalingskort * Overfør sler fr a udlandet 51 3 Øvr ige 40 2 I alt Udbetalinger Mastercar d Konto til konto Indbetalingskor t Overfør selsser vice m.m Overfør sler til udlandet 19 2 Øvr ige 35 3 I alt * Bag dette antal ligger udstedelse af ca Indbetalingskort. Antallet er opgjort som samleposter fra nuværende bankforbindelse Amgros betalingsstrømme forventes som udgangspunkt at være på nogenlunde samme niveau i de kommende år, idet der dog forventes en mindre stigning i betalingsstrømmene over tid. Amgros har pt. ikke planlagt tiltag, der vil ændre signifikant på antallet eller typen af banktransaktioner fremadrettet. Der er udsving i Amgros driftslikviditet. Amgros likviditet har i 2012 set ud som vist nedenfor 1. Gennemsnitssaldoen har i 2012 ligget på ca. DKK 173 mio , , , , , , , , , ,00 0,00 Saldo Likviditetsoversigt og gennemsnitssaldo er vist/beregnet med basis i bankdage. Saldi i week-end og på helligdage indgår således ikke i likviditetsoversigt eller i beregning af gennemsnitssaldo 4

5 Som følge af, at Amgros tilretter betalingsbetingelser som følge af EU s direktiv om sene betalinger, forventes en mindre forskydning af likviditeten. Dette er baseret på en ændring af betalingsvilkår fra løbende måned til nettodage, som bevirker et mere jævnt flow af ind- og udbetalinger, og dermed også mindre udsving i saldo. Det forventes dog ikke, at gennemsnitssaldoen ændrer sig markant, da eksisterende betalingsbetingelser ikke afviger markant fra de nye vilkår for både kunder og leverandører 2. De nye betalingsbetingelser forventes at være fuldt implementeret ved indgåelse af kontrakt. 1.3 Amgros økonomisystem Amgros anvender Microsoft Dynamics NAV 2009 R2, som afvikles på en Microsoft SQL server. Microsoft Dynamics NAV benyttes af op til samtidige brugere på LAN og anvendes til bl.a. betaling af leverandører og modtagelse af information om betaling fra kunder. Som bankmodul er implementeret Continia Payment Management fra Continia Software. Operativsystem er Windows 7 eller Windows server Der anvendes Microsoft Internet Explorer, ver. 9. Internetforbindelse er beskyttet ved hjælp af firewall, og antivirussystem er Kaspersky. Begge administreres af Amgros egen IT-afdeling og hostes af EG Datainform. 2 Eksisterende standard betingelser er løbende måned + 15 dage for indbetalinger og løbende måned + 20 dage for udbetalinger. Nye betalingsbetingelser er netto 25 dage for indbetalinger og netto 30 dage for udbetalinger 5

6 2. Ydelsesspecifikation Opbygning af kravspecifikation Udbudsmaterialet anvender følgende terminologi: Mindstekrav Bør-krav Mindstekrav: Nedenfor er bankopgaven yderligere beskrevet ud fra de mindstekrav, som tilbudsgiver skal leve op til. En række punkter er angivet som mindstekrav. Der kan ikke tages forbehold for mindstekravene. Der kan heller ikke tilbydes alternative løsninger, som ikke lever op til disse mindstekrav. Mindstekrav skal altså opfyldes, og leverandøren garanterer ved afgivelsen af sit tilbud, at samtlige mindstekrav kan opfyldes. Mindstekravene er således ufravigelige. Såfremt et af mindstekravene ikke er opfyldt, er Amgros forpligtet til at afvise tilbuddet som ikkekonditionsmæssigt. Bør-krav: Er Amgros ønske om en bestemt egenskab eller et bestemt vilkår. Bør-krav kan opfyldes helt eller delvist. Tilbudsgivers besvarelse af de i kravspecifikationen stillede bør-krav vil indgå i tilbudsevalueringen. 6

7 3. Samlet økonomi 3.1 Renter og gebyrer Amgros lægger vægt på, at det fremtidige bank-engagement er baseret på enkelhed og gennemsigtighed. Det betyder, at afregningen af bankens ydelser er baseret på principper, som gør Amgros i stand at skabe et overblik over forholdet mellem ydelser og betalinger. En enkel og gennemsigtig afregningsmodel opnås enten gennem en gennemskuelig transaktionsbaseret afregningsmodel eller ved en fast pris omfattende dele af eller alle de nævnte ydelser. Som udgangspunkt ønsker Amgros en fastprisaftale for de udbudte forretninger. Ved en fastprisaftale forstås, at Amgros ikke har yderligere udgifter, f.eks. i form af gebyrer, rentetab og tab af valørdage, end de i aftalen nævnte. Fastprisaftalen medfører således, at ændringer i forudsætningerne, f.eks. antal transaktioner og beløb, ikke resulterer i øgede gebyrer eller omkostninger for Amgros. De tilbudte rentesatser, de anførte gebyrer og valørregler, skal være de endeligt gældende vilkår for perioden, inklusiv optionsperioden. Bør-krav: Tilbudsgiver bedes udfylde bilag 3, samt eventuelt redegøre for en løsningsmodel, der vil indgå i tildelingskriteriet Samlet økonomi, således: Tilbudsgiver villig til at indgå en fastprisaftale Tilbudsgiver bedes angive de samlede årlige omkostninger for Amgros, for alle ydelser inkluderet i dette udbud under en fastprisaftale. Dette bedes angivet i vedlagte bilag 3 Såfremt fastprisaftalen ikke indeholder alle ydelser medtaget i dette udbud, skal tilbudsgiver anføre ydelser der ikke indgår i fastpris tilbuddet, hvor Amgros pålægges yderligere omkostninger, samt nævne de pågældende ydelser. Kan der ikke opgøres en samlet pris, skal prisen opgøres på transaktionsniveau Såfremt der er ydelser der ikke er indeholdt i dette udbud, og som er en fast bestanddel af en forretningsforbindelse med tilbudsgiver (f.eks. specielle opgørelser, rapporter, engagementsoplysninger til Amgros revision eller lignende), skal tilbudsgiver gøre opmærksom på disse, og angive omkostning herfor, såfremt det ikke er indeholdt i fastprisaftalen Tilbudsgiver bedes oplyse rentesatser (kreditrentesats såvel som debetrentesats på kreditmaksimum som anmodet andetsteds i dette udbudsmateriale) samt frekvens for rentetilskrivning Eventuelle øvrige principper for rentetilskrivning Priser og vilkår for eventuelle ydelser, der ikke er inkluderet i en fastprisaftale Eventuelle afvigelser fra tilbudsgivers standard valørregler 7

8 4. Kvalitet 4.1 Konti, kreditfacilitet og renteberegning Der skal indenfor rammerne af denne udbudsforretning oprettes et minimalt antal konti, forventeligt 1-2. Ind- og udbetalinger foretages primært gennem én af disse konti. Der skal tilknyttes en kreditfacilitet på DKK 25 mio. til en af disse konti. Amgros har ingen behov for renteoptimering/cash pool løsning. Amgros ønsker endvidere mulighed for kortvarig placering af overskudslikviditet på aftaleindlån. Vel vidende, at rentevilkår fastsættes på det tidspunkt hvor likviditeten placeres, forbeholder Amgros sig ret til at placere likviditet hvor der sikres konkurrencedygtige rentevilkår. Mindstekrav (konti, kreditfacilitet og renteberegning): Der skal stilles kreditfacilitet på DKK 25 mio. til rådighed Tilbudsgiver skal oplyse de tilbudte debet- og kreditrentesatser De tilbudte debet- og kreditrentesatser skal angives som tillæg/fradrag til anerkendt referencerente Bør-krav (konti, kreditfacilitet og renteberegning): Tilbudsgiver bedes redegøre for en løsningsmodel, der vil indgå i tildelingskriteriet Kvalitet, således: Tilbudsgiver bedes angive eventuelle krav om covenants og/eller sikkerhedsstillelse for den tilbudte kreditramme Tilbudsgiver bedes beskrive mulighed for kort placering af overskudslikviditet, indeholdende bindingsperioder samt eventuelle andre vilkår. 4.2 Netbank og tekniske forhold Amgros skal have adgang til banken via internetbaseret netbanksløsning. Netbanksløsningen skal kunne integreres med MS Dynamics NAV 2009 R2, således Amgros kan udveksle betalings- og informationsfiler med banken automatisk. Amgros har i dag implementeret Continia Payment Management til dette formål. Det er vigtigt for Amgros, at systemet indeholder mulighed for differentiering af fuldmagtsforhold, således opretter af betalinger ikke nødvendigvis kan godkende betalinger. Mindstekrav (netbank): Netbank skal stilles til rådighed, og indeholde standard integrationsmuligheder til MS Dynamics NAV 2009 R2 Der skal kunne gives forskellige fuldmagtsformer til brugere i netbanken (opretter/godkender fuldmagter) Revisions-/transaktionsspor for godkendelse af betalinger skal være tilgængelig for ordregiver ved forespørgsel Bør-krav (netbank): Tilbudsgiver bedes redegøre for en løsningsmodel, der vil indgå i tildelingskriterierne Kvalitet således: Tilbudsgiver bedes beskrive den tilbudte netbank i detaljer, herunder o Integration (filudveksling) til/fra MS Dynamics NAV 2009 R2 o Filudlæsning til Excel o Sikkerhed og kryptering o Fuldmagtsforhold og administration o Bilagssøgning (hvordan og hvor lang tid tilbage) o Back-up procedurer ved nedbrud Tilbudsgiver bedes beskrive hvordan filudveksling mellem tilbudsgiver og Amgros finder sted og hvilke formater der understøttes, for så vidt angår o Betalingsfiler til tilbudsgiver o Informationsfiler fra tilbudsgiver (transaktioner, balancer m.m.) 8

9 Tilbudsgiver bedes angive eventuelle krav til Amgros hardware/software, for at kunne anvende tilbudsgivers netbank Tilbudsgiver bedes oplyse hvorvidt banken på opfordring kan levere en samlet oversigt over fuldmagtshavere 4.3 Udbetalinger Der er tale om følgende hovedtyper af udbetalinger: Kreditorbetalinger Lønudbetalinger Amgros modtager størstedelen af fakturaer (>95%) elektronisk, og foretager udbetalinger, primært som samlebetalinger, men også enkeltstående Indbetalingskort, fra banken. Udbetalingsanmodningerne overføres fra Navision til bank, og betalingerne godkendes i Netbank. Herefter foretages automatisk bogføring af transaktionerne i Navision. MS Dynamcis NAV Bank software MS Dynamcis NAV Betalinger oprettes Fil med betalinger overføres til bank software via Continia Payment Management Betalingsfil(er) checkes Fil(er) godkendes af udbetaler og herefter af teamleder/afdelingschef (forskellige fuldmagtsforhold) Bogføring af transaktioner i Navision Lønudbetalinger Løn behandles i lønsystemet MulitLøn Erhverv (Bluegarden). Lønsystemet varetager løn for alle Amgros ansatte, som alle er funktionærer. Mindstekrav (udbetalinger): Der skal etableres automatisk indlæsning af betalingstransaktioner fra ordregivers konti, direkte fra MS Dynamics NAV 2009 R2 Bør-krav (udbetalinger): Tilbudsgiver bedes redegøre for en løsningsmodel, der vil indgå i tildelingskriteriet Kvalitet, således: Tilbudsgiver bedes beskrive detaljeret, hvordan fremsendelse af betalingsinformationer foregår. Informationerne ønskes opdelt i gennemførte og afviste transaktioner, herunder entydig udbetalingsidentifikation Tilbudsgiver bedes informere om cut-off tider for fremsendelse af betalingsanmodninger Tilbudsgiver bedes anføre øvrige eventuelle krav til ordregivers systemer eller procedurer 9

10 4.4 Indbetalinger Udarbejdelsen af fakturaer foretages gennem MS Dynamics NAV 2009 R2. Fakturaen etableres primært (næsten udelukkende) elektronisk via OIOUBL, med de nødvendige betalingsoplysninger (kortartskode 71). Amgros modtager indbetalingsfiler fra nuværende bankforbindelse, hvorefter Amgros foretager automatisk udligning af debitorbetalinger. Den fremtidige bankforbindelse skal understøtte indbetalingskort, hvor indbetaler identificeres entydigt, og tilbyder samme mulighed for filoverførsel med indbetalingsoplysninger. MS Dynamcis NAV Bank MS Dynamcis NAV Kunde Indbetaling Fakturaer udstedes elektronisk til offentlige kunder. Ganske få kunder er ikke offentlige, og der sendes faktura per post. Kortartskode 71 anvendes Når indbetalinger modtages i bank, sendes informationer til Amgros, til brug for automatisk udligning. Indbetalingsfiler downloades i Navision, og >95% af indbetalinger udlignes automatisk. Resterende del af indbetalinger udlignes via åben post. Rykkerprocedurer igangsættes ved manglende betaling. Mindstekrav (indbetalinger): Tilbudsgiver skal kunne danne filer med indbetalingsoplysninger til direkte indlæsning i MS Dynamics NAV 2009 R2 og excel Bør-krav (indbetalinger): Tilbudsgiver bedes redegøre for en løsningsmodel, der vil indgå i tildelingskriteriet Kvalitet, således: Tilbudsgiver bedes beskrive indhold af den tilbudte løsning til filoverførsler direkte til MS Dynamics NAV 2009 R2 Tilbudsgiver bedes tillige beskrive muligheden for udlæsning af filer til excel. 4.5 Kreditkort Amgros skal have kreditkort til medarbejdere, til brug for kontanthævning og som betalingsmiddel i ind- og udland. Til de enkelte kreditkort skal tilknyttes forsikringsdækning i forbindelse med rejser, herunder rejser til udlandet, uagtet om rejsen sker indenfor arbejdstid eller ej, og uagtet om rejsen er betalt med kreditkortet eller ej. Kreditkortene skal være medarbejdernes eget personlige kreditkort (personlig hæftelse), med et kreditmaksimum på minimum DKK på de enkelte kort. Amgros tilbyder dette kreditkort til alle vores medarbejdere, pt. ca. 80. Amgros ønsker endvidere tilbud på et mere eksklusivt kreditkort til ledende medarbejdere i Amgros. Af de 80 medarbejdere, vil der være tale om ca. 15 kreditkort til ledende medarbejdere. 10

11 Mindstekrav (kreditkort): De ønskede kort skal kunne leveres til Amgros medarbejdere Bør-krav (kreditkort): Tilbudsgiver bedes angive karakteristika for de tilbudte kreditkort, herunder vilkår, beløbsgrænser m.v. for forsikringsdækning. Dette gælder for begge typer af kreditkort. Tilbudsgiver bedes angive hvorvidt kreditkortene er betinget af kreditgodkendelse af de enkelte medarbejdere 11

12 4.6 Implementeringsplan Tilbudsgiver skal hjælpe med det praktiske arbejde ved overtagelse af de daglige bankforretninger i Amgros, og skal forestå den nødvendige oplæring og instruktion af Amgros medarbejdere, således de får den bedst mulige udnyttelse af tilbudsgivers netbank og øvrige ydelser. Bør-krav (implementeringsplan): Tilbudsgiver bedes redegøre for en løsningsmodel, der vil indgå i tildelingskriteriet Kvalitet, således: Detaljeret implementeringsplan, herunder hvornår og hvordan Amgros skal medvirke, samt et forventet tidsforbrug hos Amgros. Beskrivelsen bør ligeledes indeholde oplysninger om tidsplan, kontaktpersoner, samt hvem der sørger for hvad hos tilbudsgiver Tilbudsgiver bedes bekræfte, at ordregivers medarbejdere kan blive undervist i brugen af netbank, af tilbudsgivers rådgivere, samt hvor og hvordan dette vil foregå. 12

13 5. Serviceniveau 5.1 Servicering og rådgivning Tilbudsgiver skal rådgive og informere i forbindelse med nye tiltag og ændringer som f.eks. informationsteknologi, cash management samt andre områder, der måtte være af interesse for Amgros. Amgros ønsker en fast tilknyttet rådgiver/relationship manager, der kan yde rådgivning af faglig høj kvalitet, og samtidig koordinere eventuelle tiltag og/eller rådgivningsopgaver, som vedkommende ikke selv håndterer. Rådgivning foretrækkes at kunne finde sted på Amgros kontor i København. Bør-krav (serviceniveau): Tilbudsgiver bedes redegøre for en løsningsmodel, der vil indgå i tildelingskriteriet Service, således: Servicering af Amgros kunderelation i banken, herunder hvem der servicerer Amgros samt hvorfra dette finder sted Tilbudsgiver bedes oplyse om der stilles en hotline funktion eller lignende til rådighed for Amgros til håndtering af problemer som måtte opstå i forbindelse med den daglige drift og administration af Amgros kunderelation Tilbudsgiver bedes oplyse hvordan Amgros orienteres om og holdes ajour med nye produkter, produktændringer og lovmæssige tiltag, der er relevante for Amgros Tilbudsgiver bedes beskrive øvrige områder, som formodes at have indflydelse på tilbudsgivers serviceniveau overfor ordregiver 13

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk Effektiv opkrævning Udfør fakturering og opkrævning på 40 forskellige måder i det meste af Nordeuropa; blandt andet OIO fakturering, eksternt printservice, PBS Betalings- Service, PBS LeverandørServce,

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Spørgsmål & Svar I

Ikast-Brande Kommune Spørgsmål & Svar I Nedenfor er de indkomne spørgsmål gengivet i anonymiseret form. Svarene til spørgsmålene findes efter hvert spørgsmål. Punkt 1.14 - Bod. 1) Det ønskes oplyst om boden i stedet kan omregnes til en økonomisk

Læs mere

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING nyt 2. HALVÅR 2009 C...leveret af din forhandler! Løsninger til Microsoft Dynamics NAV fra Continia Software... TIPS & TRICKS Se hvordan du får optimalt udbytte af din investering i Celenia Payment Management

Læs mere

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Med Continia Collection Management samler du markedets førende opkrævningsstandarder i én enkelt løsning. Du kan herved udføre elektronisk fakturering med enten Betalingsservice,

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management

Læs mere

Dagsorden for orienteringsmøde om nyt udbud af SKB/OBS. Moderniseringsstyrelsen den 30. april 2012 kl

Dagsorden for orienteringsmøde om nyt udbud af SKB/OBS. Moderniseringsstyrelsen den 30. april 2012 kl Dagsorden for orienteringsmøde om nyt udbud af SKB/OBS Moderniseringsstyrelsen den 30. april 2012 kl. 13.00-15.00 1 VELKOMMEN 2 Dagsorden for orienteringsmøde om udbud af SKB/OBS den 30. april 2012 1.

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Spørgsmål. 2 Kravsspecifikation Bilag 1 vedr. Kontante midler - 3.3.4.1 hvor der står: "Der findes 3 lokationer, som i dag får afhentet kontanter.

Spørgsmål. 2 Kravsspecifikation Bilag 1 vedr. Kontante midler - 3.3.4.1 hvor der står: Der findes 3 lokationer, som i dag får afhentet kontanter. Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud - køb af bankydelser i Region Hovedstaden (opdateres løbende) Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet: 7. august 2015. Spørgsmål 1 Kravspecifikation Bilag 1, afsnit 3.1.3

Læs mere

Spørgsmål / Svar 2 pr. 28. marts 2012 vedr. EU-udbud nr. 2012/S 39-063362 Udbud af bankydelser med option på kapitalforvaltning

Spørgsmål / Svar 2 pr. 28. marts 2012 vedr. EU-udbud nr. 2012/S 39-063362 Udbud af bankydelser med option på kapitalforvaltning / Svar 2 pr. 28. marts 2012 vedr. EU-udbud nr. 2012/S 39-063362 Udbud af bankydelser med option på kapitalforvaltning 20 Svar 20 Vi kan ikke acceptere ansvar i tilfælde af strømsvigt eller IT-nedbrud.

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Kontraktbilag 1: Kravspecifikation/tilbudsgivers løsningsbeskrivelse

Kontraktbilag 1: Kravspecifikation/tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Kontraktbilag 1: Kravspecifikation/tilbudsgivers løsningsbeskrivelse 1 Kort beskrivelse af den udbudte ydelse Nærværende udbud omfatter levering af bankydelser til understøttelse af Region Syddanmarks

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af bank og kapitalforvaltning 2016 (opdateret den ) Spørgsmål 1. Finansiel politik pkt. 4.4

Spørgsmål og svar. Udbud af bank og kapitalforvaltning 2016 (opdateret den ) Spørgsmål 1. Finansiel politik pkt. 4.4 Spørgsmål og svar Udbud af bank og kapitalforvaltning 2016 (opdateret den 19.4.2016) Spørgsmål 1. Finansiel politik pkt. 4.4 Er det tilladt at investere i Danske obligationer via investeringsforeninger

Læs mere

Nationalt udbud. Lejre Kommunes. Daglige pengeinstitutforretninger

Nationalt udbud. Lejre Kommunes. Daglige pengeinstitutforretninger Nationalt udbud af Lejre Kommunes Daglige pengeinstitutforretninger Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formkrav til indhold m.m. 3. Tidsplan 4. Udvælgelseskriterier 5. Tildelingskriterium

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud vedrørende bankydelser

Spørgsmål & Svar. Udbud vedrørende bankydelser 1 Spørgsmål & Svar vedrørende bankydelser Region Syddanmark har modtaget nedenstående spørgsmål vedrørende udbud. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Nr. Spørgsmål

Læs mere

EU-Udbud på Arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune

EU-Udbud på Arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune EU-Udbud på Arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune Spørgsmål/svar opdateret d. 08.01.2015 Spørgsmål nr. Spørgsmål Svar 1 Spørgsmål vedrørende skærmstørrelse

Læs mere

UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER

UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER GARANTIFONDEN FOR INDSKYDERE OG INVESTORER UDBUDSBETINGELSER EU UDBUD 2014/S ------ 3. FEBRUAR 2014 Dok 1318843 Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

BEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275

BEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275 BEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Kontraktperiode... 4 1.3 Udbudsmaterialet... 5 2. UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud Udbud af Amgros daglige bankforretninger 1 Indhold 1. 3 1.1 Indledning 3 1.2 Ordregiver og kontaktperson 3 1.3 Udbudsmaterialet 3 1.4 Spørgsmål 3 1.5 Tidsplan 4 1.6 Afgivelse

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Udbud af bankforretninger for Kalundborg Forsyning

Udbud af bankforretninger for Kalundborg Forsyning Udbud af bankforretninger for Kalundborg Forsyning I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 August 2013 Kalundborg Forsyning A/S Holbækvej 189B 4400 Kalundborg tlf. 59 57 17 00 kontakt@klbforsyning.dk

Læs mere

DL-Bankon brugervejledning

DL-Bankon brugervejledning DL-Bankon brugervejledning Generelt: Denne vejledning beskriver installation og brug af DL-Bankon, samt indlæsning af debitorindbetalinger i AirBoss. Vejledningen er gældende fra DL-Bankon version 2.10B.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261 Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker Region Midtjylland Spørgsmål 1 Svar 1 Spørgsmål 2 Svar 2 Spørgsmål 3 Svar 3 Spørgsmål 4 I blandt kravene

Læs mere

Bilag 3 Vederlag/priser

Bilag 3 Vederlag/priser Bilag 3 Vederlag/priser Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 1. Vederlag... 2 1.1. Fast vederlag... 2 1.1.1. Pris pr. beredskab... 2 1.2 Reguleringsmekanismer for det faste vederlag... 3 1.2.1. Tilkøb og

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver Elektronisk udbudssystem Quick Guide Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 3 2. Afgiv tilbud... 5 2.1

Læs mere

September 2014. Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15

September 2014. Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 September 2014 Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsbetingelser 4 2.1. Udbudsform 4 2.2. Ordregiver

Læs mere

Assens Kommune Spørgsmål & Svar I

Assens Kommune Spørgsmål & Svar I Assens Kommune Spørgsmål & Svar I Spørgsmål 1 Vedr. punkt 1.4 Opsigelse Vil kommunen ændre udbuddet, så begge parter i stedet kan opsige aftalen med 6 måneders varsel uden særlig årsag, også i en eventuel

Læs mere

Coop MasterCard Kredit

Coop MasterCard Kredit Coop MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark Køb på Coop.dk Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv. Køb i Coop butikker

Læs mere

Vejledning til kontohaver. betalingskontroller

Vejledning til kontohaver. betalingskontroller Vejledning til kontohaver om betalingskontroller Forfatter: Lars Møller Jensen, Danske Bank, Group Cash Management Kurt Fischer, Danske Bank, Cash Management Support Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Spørgsmål / Svar 1 pr. 21. marts 2012 vedr. EU-udbud nr. 2012/S Udbud af bankydelser med option på kapitalforvaltning

Spørgsmål / Svar 1 pr. 21. marts 2012 vedr. EU-udbud nr. 2012/S Udbud af bankydelser med option på kapitalforvaltning Spørgsmål / Svar 1 pr. 21. marts 2012 vedr. EU-udbud nr. 2012/S 39-063362 Udbud af bankydelser med option på kapitalforvaltning Spørgsmål 1: Jeg vil høre om det er muligt, at byde på kapitalforvaltningsdelen

Læs mere

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX Udbudsbetingelser Offentligt udbud På levering af befordring til Dragør Kommune Indhold 1. Indledning...3 2. Ordregiver...4 3. Tidsplan...4 4. Spørgsmål og svar...4 5. Udbuddets

Læs mere

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10.

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10. Senest opdateret d. 21.8.2015 Dokumentet indeholder alle til dato offentliggjort spørgsmål og svar. I tilfælde af, at Silkeborg Kommune finder det nødvendigt at foretage ændringer eller supplere oplysningerne

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUD MED FORHANDLING AF LEVERING, IMPLEMENTERING, VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT AF ERP-SYSTEM TIL VISITDENMARK TILBUDSFASEN

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUD MED FORHANDLING AF LEVERING, IMPLEMENTERING, VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT AF ERP-SYSTEM TIL VISITDENMARK TILBUDSFASEN SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUD MED FORHANDLING AF LEVERING, IMPLEMENTERING, VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT AF ERP-SYSTEM TIL VISITDENMARK TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 095-170253 (Version 2 af 12. juli 2016)

Læs mere

Indkøb visiterede hjemmeboende

Indkøb visiterede hjemmeboende Indkøb visiterede hjemmeboende Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/26670491.aspx Udbudstype Udbud Betalingsbetingelser Netto kontant Dato for offentliggørelse 16-11-2010 11:40 Slutdato

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr.

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr. 28. maj 2013 Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og Sygehusenheden Ringe Sagsnr. 13/5010 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland

28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland 28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland nr. A B C D E Region Midtjyllands generelle rettelser til annonceringsmaterialet Region Midtjylland

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Elektronisk overførsel og Registrering af betalinger med automatisk udligning. Betalingskladde. Debitorer

Elektronisk overførsel og Registrering af betalinger med automatisk udligning. Betalingskladde. Debitorer Åbenpost princippet Man kan med fordel benytte sig af det såkaldte Åben post princip, hvor betalingerne bliver helt eller delvist udlignet imod en eller flere fakturaposteringer på den pågældende debitor

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Udbud på daglige bankforretninger 2010

Udbud på daglige bankforretninger 2010 Udbud på daglige bankforretninger 2010 Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/25386308.aspx Tender type Tender Publish date 8/11/2010 1:22 PM Bid due date 8/27/2010 12:00 PM Document due date

Læs mere

Cash Flow Forecast 1

Cash Flow Forecast 1 Cash Flow Forecast 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til Cash Flow Forecast... 3 Formål... 3 Du kan... 3 Det skal du bruge for at få adgang til værktøjet... 3 Cash Flow Forecast egenskaber... 3 Tilføjelser...

Læs mere

Dagens program. Indkøb og Logistik

Dagens program. Indkøb og Logistik Udbudspræsentation 2010/S 9-010796 Udbud af patientkaldesystem Til Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Onsdag den 6. februar 2013 kl. 10:00 ved Søren Østergaard Pedersen (Moderniseringsstyrelsen), Rebecca Hoelgaard Preisler(Moderniseringsstyrelsen),

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Privat. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. pensions- og aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti.

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland 26-05-2015 Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet Rammeaftale 2013-1115-01 Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet November 2013 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 4 1.1 Ordregiver 1.1 4 1.2 Den udbudte ydelse 1.2 4 1.2.1 Ydelsen 1.2 4 1.2.1.1 Nærmere

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269665-2011:text:da:html DK-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 163-269665 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

Annonceringsmateriale

Annonceringsmateriale Annonceringsmateriale Holbæk Forsynings daglige bankforretninger Annoncering af aftale vedrørende daglige bankforretninger Herved annoncerer Holbæk Service A/S (CVR nr. 33 03 28 38) aftale vedrørende varetagelse

Læs mere

Indkøbsordning til visiterede borgere

Indkøbsordning til visiterede borgere Indkøbsordning til visiterede borgere Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/21403988.aspx Udbudstype Udbud Betalingsbetingelser Netto pr. 0 dage (kontant) Dato for offentliggørelse 20-08-2009

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

Tilbuddet er afgivet i henhold til de i udbudsperioden udsendte rettelsesblade.

Tilbuddet er afgivet i henhold til de i udbudsperioden udsendte rettelsesblade. TILBUDSBREV VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 Hermed afgives tilbud på Vintertjeneste på kørebaner 2013. Tilbuddet omfatter de på vintersamlelisterne anførte entrepriser til de i vintersamlelisterne oplyste:

Læs mere

Vejledning til kontohaver. betalingskontroller

Vejledning til kontohaver. betalingskontroller Vejledning til kontohaver om betalingskontroller 2017-01-18 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingskontrol generelt... 4 2.1 NEM-kontobetalinger... 4 2.2 Øvrige betalinger... 4

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Spørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120

Spørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120 Spørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120 Udbud på levering af ortoser til Jysk Fællesindkøb Dato for modtagelse 1. 30.10.13 2. 30.10.13 3. 30.10.13 Spørgsmål Svar Besvaret d. Udbudsbetingelser, pkt.

Læs mere

Ældre Sagen s bookingsystem Økonomifunktionen

Ældre Sagen s bookingsystem Økonomifunktionen Ældre Sagen s bookingsystem Økonomifunktionen I NAV er følgende fire konti forbeholdt Bookingsystemet 1360 Deltagerbetaling booking 7224 Kassekonto booking 7349 Bankkonto on-linebetalinger 8110 Tilbagebetalinger

Læs mere

Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes.

Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes. Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes. Minimumskrav Antal krav: 36 Krav til løsningen: 1. krav: Løsningen skal omfatte samtlige døre,

Læs mere

Fejlbehæftede betalinger

Fejlbehæftede betalinger Danske Bank, Statens Betalinger Fejlbehæftede betalinger Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Forespørgsel på en betaling i Business Online... 3 3 Identifikation af fejlbehæftede betalinger, der indsættes

Læs mere