Ordinær Generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær Generalforsamling"

Transkript

1 HVIDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING HVIDEGÅRDSPARKEN 2800 LYNGBY Ordinær Generalforsamling Lyngby Uddannelsescenter Tirsdag den 26. marts 1996 kl Der henvises til tidligere udsendt dagsorden og regnskab 1. Valg af dirigent Jørgen Frank (63) Konstateret, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Optællingen af deltagerne gav følgende resultat: 60 stemmeberettigede husstande var tilstede. Herudover forelå der 10 fuldmagter. 2. Beretning for 1995 Ved formand Hans Frederiksen. Velkomst til de nye medlemmer i nr. 38 (Elisabeth og Michael Søndersted), nr. 40 (Kristinne og Arne Jørgensen), nr. 57 (Paulus Boom vlfirma Inn Wear) og nr. 59 (Susanne og Niels Peter Linde). Opsamling afblade. Den tidlige sne i 1995 havde voldt problemer for opsamlingen. Budgettet holdt imidlertid. Henvendelse til kommunen: Formanden havde henvendt sig vedrørende opretning af fliser. Kommunens kasse var imidlertid tom. Men der ligger et mundtligt tilsagn fra kommunen om, at opretningen vil blive opprioriteret i Oprensning af søen: Ikke sket som lovet i Kassen er stadig tom. Den nye bestyrelse må tage et fornyet initiativ overfor komrrninen.'. Møde i Vejdirektoratet den 25. januar Emnet var den forestående motorvejsudvidelse og etablering af støjvolde, som især beboerne i Hvidegårdsparken mod syd, vil få gavn af. Senere på generalforsamlingen blev der givet en fyldig redegørelse om disse to nye projekter. Hjemfaldspligten: Formanden har i det forløben år modtaget mange breve fra beboerne, som udtrykker stor utilfredshed med den forestående hjemfaldspligt. Tilsyneladende ønsker borgmester Kaj 0rnskov ikke at involvere sig i denne for kommunen økonomisk fordelagtige sag. (70% af hjemfaldssummen tilfalder Lyngby- Taarbæk Kommune resten dvs. 30% går til Københavns Kommune). Lene Kaspersen, medlem af kommunalbestyrelse (C), gav herefter en status i sagen.

2 Memærkninger til beretningen Almer (10) mente det var svært at diskutere beretningen, når de to gæster ikke havde holdt deres indlæg. Ønskede imidlertid en påtale overfor Amtet vedr. vedligeholdelse af fortove, som vender ud mod Klampenborgvej. Wiingaard (71) kunne kun støtte denne sag. Kommunen mener imidlertid, at det er en sag for politiet, når man falder over fliserne. Efter udsagn fra Teknisk afdeling må man selv være indstillet på at betale for den nævnte fliseopretning. På opfordring gik man herefter over til "Projekt støjdæmpning i relation til udvidelse af Helsingør-motorvejen" vi ingeniør Peter Madsen, Vejdirektoratet (Storkereden): Efter påske går Vej direktoratet i gang med arbejdet. Motorvejen skal udvides fra to spor til 3 spor i strækningen fra Øverødvej til udfletningen ved Jærgersborgvej. Motorvejsarbejdet omfatter også en udvidelse afbroerne mellem Gammel Holte og Jærgersborg. Broen over Mølleåen skal også udskiftes. Udbygningen forventes fuldført dec Medens arbejdet står på, vil der være elektronisk overvågning af trafikken for at få den til at løbe så glat som muligt. Langs begge sider af motorvejen (ved Thorsvang og ved afkørslen fra motorvejen til Klampenborgvej) vil der blive opsat støj skærme af glas. På marken bag Hvidegårdsparken vil der blive etableret 3 jordvolde som støjværn, som vil blive beplantet. Herved bevares Ermelundskilen, støjniveauet sænkes- dette sker også ved valg af ny motorvejsbelægning. Frakørslen til Klampenborgvej sydfra forbliver uændret. Frakørslen nordfra bliver rettet ud. Man overvejer at etablere trafiklys ved motorvejsafkørsien til Klampenborgvej sydfra. Der vil ske en forbedring af forholdene for bustrafikken på Helsingørmortorvejen. 4 stk. busstopsteder udbygges til bedre standard. Ved Nærum vil der blive mulighed for afsætning af passagerer fra biler. Støjvoldprojektet forventes ligeledes afsluttet ultimo "Status for Tilbagekøbs-klausul" ved Lene Kapersen, medlem af kommunalbestyrelsen Lyngby: Hjemfaldspligten forfalder år Det bliver vanskeligere at optage lån jo nærmere man kommer dette tidspunkt. Efter år 2010 vil det være umuligt at få 30-års lån. Vedrørende fratrækning af grundbeløb (=tilbagekøbsværdien) er der usikkerhed om, at denne kan fratrækkes den aktuelle tilbagekøbsværdi. På Økonomiudvalgsmødet i -april tages sagen op. Det blev endvidereriævnt~ at der kan blive rnulighed-fofat hetale for udskydning af tilbagebetalingen. 27 husstande har frikøbt ejendommen på nuværende tidspunkt. Lene Kaspersen vil arbejde for at få fjernet tilkagekøbsklausulen. Bemærkninger til beretningen - fortsættelse Almer (10) anmodede den nye bestyrelse om at kontakte Amtet vedrørende støjmønsteret på Klampenborgvej. Mener at dette har ændret sig de sidst år. Grænsen er 75dB. Almer stillede endvidere tvivl ved den støjdæmpende effekt fra jordvoldene. Opfordrede bestyrelsen i at gå i forhandling med Amtet om støj dæmpningsproj ektet. Frimodt-Møller(l) opfordrede til at man henvender sig til Falck/Politi for at hindre, at

3 der anvendes "udrykningshorn" på Klampenborgvej. Beretningen blev herefter godkendt. 3. Regnskab for 1995 og bestyrelsens forslag til budget for 1996 Forelægges af kasserer Palle Lenzing (er udsendt sammen med mødeindkaldelse). Ingen bemærkinger. Regnskab 1995 og budget for 1996 foreløbig godkendt. Man skal tære på kapitalen og søge at spare på opsamling afblade (budget, vedligeholdelse af friarealer (opsamling afblade) kr ,00). Kasseren har på baggrund af bankernes gebyrpolitik samlet alle penge på en bankkonto. 4. Vederlag til kasseren 6 flasker rødvin - godkendt 5. Eventuelle forslag indgået inden den 10. februar 1996 Forslag fra Bestyrelsen At eksisterende meget svage vejbelysning renoveres. Bestyrelsen ønsker fuldtmagt af generalforsamlingen til videre forhandling med NESA om forslag, samt udarbejdelse af financieringsforslag. Frederiksen (15). Lysmasterne kan bevares. Ændringen vil kræve, at amaturerne udskiftes. Udgiften er ca 41 amaturer a kr. 1500,00 svarende til en udgift pr. grundejer på kr. 835,00. Flindt (62). foreslog en løsning a la Trongårdsparken. overvej eiser. Den vil indgå i bestyrelsens Schyberg (43) kunne tilslutte sig, at belysningen blev renoveret, bør prioriteres højere end beskæring af platantræer på stamvej. Mundtlig afstemning. Bestyrelsens forslag blev godkendt. ~or~!~gl,2,3frell1~endtaf Susanne ogniels Pet~~ Linde (59) Forslag I.Beskæring af platantræeren på stamvej en ud for de fire nye huse, hvorved disse træer får et udseende svarende til Hvidegårdsparkens øvrige platantræer. Frederiksen (15). Det vil medføre en kontingentforhøjelse. Alternativt kan det afvente beskæring af de øvrige træer på sidevejene om 2Y2år.Frederiksen henviste endvidere til et brev fra Teknisk forvaltning, hvoraf det fremgår, at platantræerne på stamvej en ejes af kommunen, derfor bør man opfordre kommunen til at beskære træerne, inden Grundejerforeningen iværksætter en beskæring på egen regning. Wonsild (107) mener, at det er store udgifter, at pålægge Grundejerforeningen. Men det skal ses i sammenhæng med forslag nr.2 (nedlæggelse af parkeringspladserne med

4 salg afbrosten). grundejer Wiingaard (71) stiller spørgsmål ved projektet. Er brostenene overhovedet foreningens ejendom. Pedersen (66) støtter forslag nr. l. Men det er en betingelse, at forslaget hviler i sig selv.. Mundtlig afstemning. Forslaget nedstemt. Bestyrelsen vil forhøre sig hos kommunen for at få afklaret ejerforholdet til brostenene. Forslag 2. Nedlæggelse af P-pladserne, da disse ikke har noget formål længere. I stedet etableres græsrabat. Prisoverslag fra gartner vil foreligge medio februar. Brostenenes værdi forventes at oversige den samlede udgift. Schou (93) fremførte, at de fire nye huse er købt med parkeringspladserne. til gæster i forbindelse med konfirma Wiingaard (71) Dejligt med parkeringspladser tioner 01. Pflug (76) Træerne står endvidere ikke på linie. Albertus (7) Fastholde parkeringspladserne. Smukt med brosten. Containerne skal endvidere ikke flyttes aht. ældre gangbesværede. Flindt (62) Der er en lang række sager der skal undersøges/tages beslutning om: Belysning, klipning af platantræer, nedlægning af parkeringspladserne, er det lovligt at benytte parkeringspladserne til mobil-homes til udlejning, skal vi fortsat have brosten med ukrudt, de nævnte projekter skal være udgiftsneutrale. Der må foretages en prioritering. Linde (59) Projektet skal hvile i sig selv. Det ser jo ud til, at det giver overskud. De fire nye husejere vil tilbyde at holde græsrabatten, på samme måde som de øvrige græsrabatter holdes i dag. Mht. hundetræning, så er der mulighed for at parkere andre steder i Hvidegårdsparken. Buhr (101) Der bør tinglyses den samme deklaration for de nye huse, som er gælden. de f6( øvrige huse igrundejerforeningen~ Almer(lO) Rådede Linde til at trække forslaget. Mundtlig afstemning. Forslaget blev sat til afstemning under forudsætning af, at forslaget er udgiftsneutralt for Grundejerforeningen. Forslaget blev nedstemt. Bestyrelsen vil efterfølgende få afklaret de retsmæssige forhold omkring parkeringspladserne. Frsalag 3. Nedlæggelse af containere alternativt flyttte dem. Mundtlig afstemning. 5 stemte for at nedlægge containerne. Forslaget blev afvist. Containerne bliver stående.

5 6. Endeligt budget for 1996 og kontingent for 1996 Det afkasseren fremlagte budget blev vedtaget. Kontingentet uændret kr. 800,00. Godkendt. 7. Valg af bestyrelse Formanden træder tilbage. Suppleant er villig til at indtræde i bestyrelsen Genvalg Palle Lenzing (19) Jens Gregersen(70) Torben Pflug(76) Cai Frimodt-Møller(l)-Nyvalgt Grethe Steen(34) som ordinært medlem Suppleant Hans Frederiksen(l5) 8. Valg af revisor Torben Skovgaaard ikke tilstede, men generalforsamling håber på venlig bistand. 9. Eventuelt Linde (59) opfordrede bestyrelsen at arbejde videre med nedlæggelse afparkeringspladserne og beskæring af platantræerne på stamvej en. Trolle (8) opfordeede til at undersøge lovligheden af parkering af mobil-homes. Et flertal på generalforsamlingen ønskede bilerne fjernet snarest. Det blev besluttet, at bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling i 1996, hvor man primært skal diskutere forslag til renovering af belysningen. Samtidig skal der endvidere tages endelig stilling til parkeringspladsernes fremtid. Steen(34)ta~kede den afgående formand Hans Frederiksen foreffektiv og god. ledelse af Grundsejerforeningen igennem 9 år. Hans Frederiksen modtog nogle gode flasker rødvin som tak for slæbet. NB. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret formand. Telefon sig med Grethe Steen (34) som Den 25. april 1996 Bestyrelsen

6 'QI1'~!l,,95' (8) Medlemskontingent ,00 BUDGETREGNSKABSARET1995 (1 ) ,00 REGNSKAB Renter: Årsmøde, Sikringskonto Diverse Grusning, Årets Vedligehold Vejvedligeholdelse Træbeskæring Egenkapital 2.000, , ,00 400, , , , , , , !t, , , , , , , , , ,00 GIRo.Ko.NTo , ,00 resultat "viceværtproblemer" STATUS kopi, snerydning af isamlede øvrigt ARETS iflg. friarealer Ipå kontor, IAL PR: vedtægt GIRo.Ko.NTo stamvejen (3) TBankkonto PASSIVER: 31. AKTIVER: (4) RESULTAT gebyr INDTÆGTER (opsamling UDGIFTER DEC , , ,86 m.v. (7) , (6) af43.519,98 blade) (2) 339, , , , , ,00 67, , ,44 (2) 0,00 7,51 764,88 (5) REGNSKAB Ud kr~ld1214.!l6 Revisor: Regnskabet for 1995 revideret og beholdning afstemt: Lyngby, den 28/ Kasserer: Lyngby, den 25/ (sign.) : Torben Skovgaard Hvidegårdspar1<en 103 (sign.): Palle Lenzing Hvidegårdsparken 19

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer:

Læs mere

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.30 på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset.

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. 1 Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. Til stede var 41 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 3 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret. Som noget nyt var

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere