Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er private

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er private"

Transkript

1 Forsikringsaftale Seniorbo H»rning Leif Jessen Vester Alle H»rning Side: 1 Forsikringsaftale Vores oplysninger om jer L{s aftalen igennem Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er private andelsboligforeninger. Det er vigtigt, at I l{ser aftalen grundigt igennem. Hvis der er oplysninger, som ikke svarer til det, vi har aftalt, skal I kontakte os hurtigst muligt. Forsikringerne i denne aftale g{lder fra de datoer, som I kan se p} aftalens oversigt. Det er nu denne aftale, som g{lder for jeres virksomhed, og den afl»ser aftaler, vi tidligere har sendt til jer. Se jeres vilk}r p} vores hjemmeside M}ned, hvor I skal betale M}ned, hvor vi fornyer aftalen S} lang tid g{lder aftalen Virksomhedens oplysninger om tidligere forsikringer er v{sentlige Vilk}r, der g{lder for jeres forsikringer, kan ses og downloades fra I betaler jeres forsikringer den 1. januar. Vi fornyer aftalen hvert }r i januar m}ned. Denne aftale g{lder 5 }r og udl»ber den 1. januar Virksomheden har inden aftalens oprettelse oplyst, at den ikke har f}et afslag p} forsikringer og ikke har f}et opsagt forsikringer. Er oplysningerne ikke korrekte, kan virksomheden risikere at miste retten til erstatning helt eller delvist. Aftale med Danske Bank Prisen og vilk}rene i denne forsikringsaftale er regnet og aftalt p} baggrund af samarbejdsaftale mellem Danske Bank og Danske Forsikring. Ved oph»r af samarbejdsaftalen, eller ved udtr{delse af erhvervspakken Danske Business Pro forts{tter forsikringen u{ndret, men fra udtr{delsestidspunktet beregner vi prisen efter de normalt g{ldende priser i Danske Forsikring.

2 Aftaleoversigt Seniorbo H»rning Leif Jessen Vester Alle H»rning Side: 2 Aftaleoversigt S}dan l{ser I oversigten Forsikringstype, status og g{ldende dato Vi har opdelt oversigten i 3 kolonner. Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens h»jre kolonne viser, fra hvilken dato forsikringstypen er {ndret. Forsikringstype Status G{ldende fra Ansvarsforsikring #ndret Erhvervsl»s»reforsikring - overalt i Danmark #ndret Netbankforsikring #ndret Ejendomsforsikring Vester Alle H»rning #ndret Vi beder jer v{re opm{rksomme p}, at hver enkelt forsikring, som er n{vnt i denne oversigt, er en selvst{ndig forsikring. L{s mere om betydningen af dette i vilk}- rene under opsigelse og varsling.

3 Seniorbo H»rning Leif Jessen Vester Alle H»rning Side: 3 Ansvarsforsikring Vilk}r Sikrede Virksomhedens aktiviteter D{kningsomr}de Vilk}rsnr. DF , DF og DF g{lder for forsikringen. Seniorbo H»rning, Leif Jessen, Vester Alle 29, 8362 H»rning Andelsboligforening. Erhvervsansvar: Europa D{kninger og d{kningssummer S}dan er I d{kket D{kningssum pr. }r H»jeste samlede erstatningsudbetaling kr. Heraf dog h»jst Erhvervsansvar Forurening (fra forsikringsstedet) Fareafv{rgelse (erhvervs- og produktansvar) Produktansvar Ingrediens- og / eller komponentskade Ingrediens- og / eller komponentskade og tab Behandling og bearbejdning (produktansvar) Bestyrelsesansvar for andelsbolig-/ejerlejlighedsforening Retshj{lp (andelsbolig- og ejerlejlighedsforening) Antal Udvidet ansvar for beboelsesejendom kr kr kr. Nej Nej Nej Nej kr kr. 22 stk. Selvrisiko Erhvervsansvar Der g{lder en selvrisiko p} 0 kr. af enhver tingskade, dog g{lder der for Erhvervsansvar en selvrisiko p} kr. af enhver tingskade og for Forurening (fra forsikringsstedet) en selvrisiko p} kr. af enhver tingskade Fareafv{rgelse (erhvervs- og produktansvar) Der g{lder en selvrisiko p} kr. af enhver tingskade. Bestyrelsesansvar for andelsbolig-/ejerlejlighedsforening Der g{lder en selvrisiko p} kr. af enhver tingskade. Retshj{lp (andelsbolig- og ejerlejlighedsforening)

4 Side: 4 Der g{lder en selvrisiko p} kr. af enhver skade. Udvidet ansvar for beboelsesejendom Se vilk}r. Selvrisikobel»b er fastsat i 2015 og bliver indeksreguleret hvert }r. Indeksregulering af summer Summer bliver ikke indeksreguleret.

5 Seniorbo H»rning Leif Jessen Vester Alle H»rning Side: 5 Erhvervsl»s»reforsikring - overalt i Danmark Vilk}r Forsikringssted S}dan er virksomheden d{kket Sikringsbeskrivelse tyveri Vilk}rsnr. DF , DF og DF g{lder for forsikringen. Overalt i Danmark D{kning kr. Oprydning kr kr kr. styveri kr. Ran og r»veri kr. Udvidelse for beboelsesejendom Sum pr. afdeling kr. Antal afdelinger 1 Sikringsniveauerne Niveauet for tyverisikringen skal mindst svare til v{rdien af 's{rligt l»s»re' og af varerne i de enkelte varegrupper, som findes p} stedet, if»lge det g{ldende varegruppeskema. Se "Regler for tyverisikring" nr. DF p} Varegrupper I "Regler for tyverisikring" er det n{vnt, hvor stor en v{rdi af de enkelte grupper (varegrupper, v{rdigrupper, tyverigrupper og v{rdiopbevaringsenheder), der m} v{re for de p}g{ldende sikringsniveauer. Hvis betingelserne/kravene til varegruppe eller tyverisikring/sikringsniveau ikke er opfyldt, neds{tter vi erstatningen som n{vnt i vilk}rene. Selvrisiko Indeksregulering af summer S{rlige vilk}r Der g{lder ingen selvrisiko. Summer er fastsat i 2015 og bliver indeksreguleret hvert }r. d{kning p} andre forsikringer Hvis de genstande, der er omfattet af denne forsikring, er d{kket mod samme risiko p} en af f»lgende m}der, h{fter Danske Forsikring kun i forhold til det overskydende bel»b. Ò Gennem s»- eller transportforsikring. Ò Gennem s{rlig p} forsikringsstedet eller p} et individualiseret vareparti tegnet forsikring. Ò Gennem toldv{senets, havnemyndighedernes, statsbanernes eller postv{senets ansvar.

6 Seniorbo H»rning Leif Jessen Vester Alle H»rning Side: 6 Netbankforsikring Vilk}r Sikrede Oplysninger om ansatte Oplysninger om oms{tning S}dan er virksomheden d{kket Selvrisiko Vilk}rsnr. DF og DF g{lder for forsikringen. Seniorbo H»rning, Leif Jessen, Vester Alle 29, 8362 H»rning Det er oplyst, at de sikrede selskaber maksimalt har 25 ansatte. Det er oplyst, at oms{tningen for de sikrede selskaber ikke overstiger kr. D{kning D{kningssum pr. }r Netbank kr. Ved enhver skade er der en selvrisiko p} kr. Selvrisikobel»b er fastsat i 2015 og bliver indeksreguleret hvert }r. Indeksregulering af summer S{rlige vilk}r Summer er fastsat i 2015 og bliver indeksreguleret hvert }r. Netbankindbrud via administrators it-systemer Forsikringen er udvidet til at d{kke sikredes»konomiske tab som f»lge af netbankindbrud, hvor tredjemand uretm{ssigt tilegner sig adgang via sikredes administrators it-systemer. Sikkerhedsforskrifterne i vilk}rene g{lder ogs} for administrators it-systemer, n}r netbankindbruddet sker via administrators it-systemer, hvorfor "sikrede" i vilk}r for Netbanksforsikring punkt "Sikkerhedsforholdsregler" skal erstattes med "sikredes administrator". Herudover skal "sikrede" i punkt "Undtagelser" og punkt "Forsikringstid" i vilk}rene erstattes med "sikrede og/eller sikredes administrator.

7 Seniorbo H»rning Leif Jessen Vester Alle H»rning Side: 7 Ejendomsforsikring Vilk}r Forsikringssted Matrikelnummer Oplysninger om bygningen Vilk}rsnr. DF , DF og DF g{lder for forsikringen. Vester Alle 15, 8362 H»rning AU H»rning By, H»rning. Ejendomsforsikringen er oprettet p} baggrund af oplysninger fra BBR, med mindre andet er oplyst. Bygning m2 celler Bygning m2

8 Side: 8 celler Bygning m2 celler

9 Side: 9 Bygning m2 celler Bygning m2 celler

10 Side: 10 Bygning m2 celler Bygning m2 celler

11 Side: 11 Bygning m2 celler Bygning m2 celler

12 Side: 12 Bygning m2 celler Bygning m2 celler Ò Udhus/Carport/Garage max. 2 biler

13 Side: oplysninger om virksomhedens bygninger S}dan er alle bygninger d{kket Jordskade Restv{rdi, Skadegrad 50% Oprydning Lovligg»relse El-skade Omstilling af l}se H{rv{rk Sanitet Stikledning Udvidelse for beboelsesejendom Huslejetab Ny-, til- og ombygning kr kr kr kr kr. Nej Selvrisiko Ved enhver skade er der en selvrisiko p} 0 kr. Forsikringen indeksreguleres ikke. For f»lgende d{kninger g{lder dog: D{kning Selvrisiko Indeksreguleret kr. H{rv{rk kr kr. Stikledning kr. D{kningernes selvrisikobel»b er fastsat i 2015 og bliver indeksreguleret hvert }r. Indeksregulering af summer S{rlige vilk}r Summer er fastsat i 2015 og bliver indeksreguleret hvert }r. Mindre byggeprojekter Mindre byggeprojekter er reparations-, vedligeholdelses- og ombygningsarbejder, hvor entreprisesummen er p} h»jst kr. Disse projekter skal ikke meldes til Danske Forsikring, men v{r opm{rksom p} f»lgende: Ò Entrepren»rer, som er knyttet til byggeriet, er sikrede i det omfang, hvor bygherren if»lge AB92 er forpligtet til at oprette og betale brand- og stormskadeforsikring. Ò Ved enhver brand- og eksplosionsskade er der en selvrisiko p} 10 %, dog mindst kr. og h»jst kr. Hvis skaden ikke er sket som f»lge af 'varmt arbejde', eller hvis skaden ikke skyldes, at sikrede ikke har fulgt teknisk Vejledning nr. 10, del 1, 2 og 3, g{lder den for d{kningen almindelige selvrisiko. Ò Ved enhver storm- og skypumpeskade og sky- og t»brudsskade er der en selvrisiko p} 10 %, dog mindst kr. og h»jst kr. Bel»bene er fastsat i 2015 og bliver indeksreguleret hvert }r. Entreprisesummen samt selvrisiko ved brand- og eksplosionskader bliver dog ikke indeksreguleret.

14 Side: 14 Varmt arbejde er tagd{kning, (herunder arbejde med }bne flammer, varmluft og elopvarmning ved tagd{kning, indd{kning og t»rring) svejsning, sk{ring, slibning (herunder vinkelslibning) og lodning og alle former for varmebearbejdning if»lge teknisk Vejledning nr.10, del 1, 2 og 3 fra Dansk - og Sikringsteknisk Institut.