hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: tlf Praktiksekretær: Lene Vedsted Mail: tlf På Fronter/UCSJ hjemmeside kan du finde oplysninger om:... 2 Praktiklærer... 2 Praktikvejleder... 2 Praktik- og uddannelsesansvarlig... 2 Fordeling af praktikpladser... 2 Procedure... 2 Kontakten til praktikstedet/forbesøget... 2 Praktikstedsbeskrivelse... 3 Praktikdokument... 3 Udarbejdelse af læringsmål... 3 Studiedage... 3 Vejledning i praktikken... 3 Drøftelse i 1. praktikperiode... 4 Praktikbesøg i 2. og 3. praktikperiode Midtvejsudtalelse... 4 Praktikvurdering... 4 Fravær i praktikperioden... 5 Uoverensstemmelser i praktikforholdet... 5 Tavshedspligt... 5 Sygdom... 5 Ferie... 5 Straffeattest... 5 At være studerende og ansat som medarbejder og kollega udgave, august 2013, lev. 1

2 På Fronter/UCSJ hjemmeside kan du finde oplysninger om: Dette praktikhæfte Studieordningen Tidsplaner mv. for hver enkelt praktikperiode Skemaer, der anvendes til praktikperioderne i Campus Storstrøm Praktikhåndbog fra Undervisningsministeriet (heri findes bekendtgørelsen). Planer for studiedagene. Materialet lægges på Fronter i mappen: fælles Campus Storstrøm Pædagoguddannelsen, praktik. Indtil Fronter er tilgængelig for eksterne samarbejdspartnere, som f.eks. praktiksteder, er det den studerende, som er praktikstedets adgang til informationerne på Fronter. Praktiklærer Underviser på pædagoguddannelsen, der har det direkte samarbejde med den studerende og praktikstedet om den konkrete praktikperiode, læringsmål og praktikbesøget. Praktiklærerne fordeles på de enkelte studerende efter endt praktikfordeling. Praktikvejleder Den pædagog, der er vejleder og rådgiver for den studerende gennem hele praktikforløbet. Se afsnittet vejledning i praktikken. Praktikvejlederen indstiller den studerendes praktik som godkendt eller betænkelig. Praktik- og uddannelsesansvarlig Lederen af institutionen, som også indgår uddannelsesaftale mellem den studerende og Pædagoguddannelsen i Campus Storstrøm. Den praktik- og uddannelsesansvarlige har ansvaret for, at praktikstedet følger de regler og vilkår der gælder for praktikken. Den praktik- og uddannelsesansvarlige bør normalt ikke samtidig være vejleder for den studerende. Fordeling af praktikpladser Antallet af praktikpladser er afpasset det antal studerende, der skal placeres i praktik det kommende semester. Pædagoguddannelsen i Campus Storstrøm har ingen indflydelse på, hvilke pladser der kan søges. I Campus Storstrøm forsøger vi i videst mulig omfang at opfylde de studerendes ønsker om praktiksteder. Ifølge bekendtgørelsen tilstræbes det, at den enkelte studerende gennem praktikperioderne opnår et bredt kendskab til den pædagogiske praksis. I UCSJ er der truffet beslutning om, at pædagogstuderende forventes at afvikle en praktikperiode inden for både normal- og specialområdet i løbet af uddannelsen. Studerende kan selv lave en praktikaftale med et praktiksted (dog ikke kommunale institutioner), som ikke fremgår af listen. Når aftalen er indgået skal praktikstedet bekræfter aftalen skriftligt. Aftalen skal godkendes af praktiklederen. Procedure Forud for praktikfordelingen holdes et informationsmøde for de enkelte årgange, hvor der informeres om retningslinjer og procedurer i forbindelse med praktikfordelingen. Informationsmøde afholdes af praktiklederen. Dato for informationsmøde fremgår af tidsplan for de enkelte praktikperioder. Tidsplanen for praktikfordelingen offentliggøres på Fronter i god tid inden praktikfordelingen (ca. 1 mdr. før). I tildelingen af praktikpladser har de studerende mulighed for, på en ønskeseddel, at vælge 8 navngivne praktiksteder i en ikke prioriteret rækkefølge. De studerende, som ikke overholder tidsfristen for aflevering af ønskesedler, vil ikke få tildelt en praktikplads, men må efterfølgende vælge imellem de ledige praktikpladser. Fordelingen af praktikpladser til 3. praktikperiode sker i slutningen af 4. semester. Ca. 2 måneder før praktikkens påbegyndelse får praktikstederne besked om, hvilken studerende de modtager i de lønnede praktikker. I 1. praktikperiode, som er ulønnet, må man påregne en noget kortere responstid. Kontakten til praktikstedet/forbesøget Den første kontakt kan have stor betydning for, hvordan samarbejdet mellem den studerende og praktikstedet kommer til at forløbe. Når praktikpladserne er fordelt og materiale til praktikstederne udsendt, får de studerende besked på, hvornår de senest skal tage kontakt til institutionen. Beskeden lægges på Fronter. 2

3 Formålet er, at der skal aftales et forbesøg på institutionen med en indledende samtale, inden praktikperioden begynder. Praktikstedsbeskrivelse Ifølge bekendtgørelsens 14 skal hvert praktiksted udarbejde en praktikstedsbeskrivelse. Praktikstedet har ansvaret for at vedligeholde og udvikle praktikstedsbeskrivelsen. Praktikstedsbeskrivelsen skal være tilgængelig på kommunens hjemmeside. Praktikdokument Til hver af de tre praktikperioder udarbejder den studerende et praktikdokument jf. bekendtgørelsens 15 stk. 1. Dokumentet skal indeholde den studerendes begrundede forventninger og evt. spørgsmål til praktikstedet, den studerendes overvejelser over den kommende praktikperiode og dens sammenhænge med uddannelsen i øvrigt samt den studerendes øvrige forberedelse til den kommende praktikperiode, herunder notater om læsning af relevant litteratur. Praktikdokumentet vedligeholdes i samarbejde med praktikstedet og udarbejdes i et aftalt format mellem den studerende og praktikvejlederen. Praktikdokumentet kan evt. udarbejdes på Fronter i en tilrettet formular. Den studerende er ansvarlig for at kunne fremvise praktikdokumentet for praktikvejleder og praktiklærer efter ønske. Praktikdokumentet skal overholde ministeriets krav til indhold og udformning. Ministeriets krav fremgår af praktikhåndbogen. Udarbejdelse af læringsmål Ifølge bekendtgørelsens 15 stk. 2 skal den studerende i samarbejde med praktikstedet og uddannelsesstedet udarbejde læringsmålene for den studerendes uddannelsesmæssige udbytte af perioden. Læringsmålene udarbejdes i begyndelsen af praktikperioden og danner udgangspunkt for praktikbesøget og den afsluttende praktikvurdering. Antallet af læringsmål er ikke afgørende. Det afgørende er, at de faglige kompetencemål og CKF er for den pågældende praktikperiode er dækket ind, og at målene er konkrete, retningsanvisende og målbare. Læringsmålene er i juridisk forstand den aftale, der fastlægger, hvilke uddannelsesmæssige mål den studerende skal søge at nå i perioden, og de danner grundlaget, hvorpå praktikstedet og evt. uddannelsesstedet skal vurdere den studerende. Læringsmålene fremsendes elektronisk af praktikstedet og skal være godkendt SENEST 3 uger efter praktikperiodens start. Uddannelsesstedets praktiklærer medvirker ved godkendelsen af læringsmålene. Praktiklæreren påser, at det tydeligt fremgår, at de mål, den studerende skal søge at nå i perioden, er i overensstemmelse med de målkrav, der fremgår for den pågældende praktikperiode. Såfremt den studerendes praktiklærer ikke modtager læringsmålene indenfor tidsfristen, tager praktiklæreren kontakt til institutionen for en afklaring. Udebliver læringsmålene herefter afleveres en liste til praktikkontoret, som tager kontakt til praktikstedet for afklaring og evt. aftale. Manglende læringsmål: Såfremt den studerende ikke har opfyldt sin opgave med formulering af læringsmål er konsekvensen, at den studerende skal bedømmes i alle CKF er og kompetencemål. Såfremt praktikstedet ikke har opfyldt sin opgave med vejledning og godkendelse af læringsmål rettidigt, tages kontakt til forvaltningen/uddannelseskonsulenten, for at fastholde det kommunale ansvar for opgaven. Dispensation for tidsfristen kan gives ved henvendelse både fra praktikstedet og uddannelsesstedet. Dispensationen gives af praktikleder. Der gives ikke dispensation ved ferie eller sygdom på praktikstedet, da det er ledelsens opgave at de formelle krav er på plads ved vejlederens fravær. Studiedage I løbet af praktikken vil de studerende modtage undervisning i forhold til den enkelte praktikperiodes særlige tema. Studiedagenes placering fremgår af oversigt over vigtige datoer, som kan findes på Fronter. Vejledning i praktikken Praktikvejleder fra praktikstedet står for den primære vejledning af den studerende. I selve praktikperioden er det praktikstedet, der har ansvaret for den overvejende del af vejledingen, hvilket fremgår af bekendtgørelsens 14 stk. 2. Praktikstedet har ansvar for, at den studerende modtager praktikvejledning i overensstemmelse med de godkendte læringsmål for perioden. Beskrivelse af vejledningen skal fremgå af praktikstedsbeskrivelsen. 3

4 Læringsmålene skal således ses som et styringsredskab for vejledningens indhold. Drøftelse i 1. praktikperiode Senest når 2/3 af praktikperioden er forløbet, afholdes en drøftelse mellem praktiksted og praktiklærer. Den studerende deltager i drøftelsen. Drøftelsen finder som udgangspunkt sted som Skype- telefonsamtale eller lign. Praktiksted og/eller studerende kan dog til enhver tid kontakte praktiklærer mhp. eventuel planlægning af et egentligt møde. Grunde hertil kan være en håndtering af en tvivl, en bekymring om praktikkens gennemførelse, det kan være at institutionen er ny som praktiksted eller andre forhold af betydning for praktikkens gennemførelse. Formålet med drøftelsen er at få fastlagt praktikstedets vurdering af, hvordan den studerende kan opfylde de konkrete godkendte læringsmål. Uddannelsesstedets praktiklærer foreslår i god tid forud for drøftelsen, tidspunkt for drøftelsen. Praktiklæreren afleverer dato(er) samt tidspunkt for drøftelsen på praktikkontoret, som udsender brev herom til praktikstederne. Er praktikstedet betænkelig ved, om den studerende kan nå målene, drøfter og aftaler parterne, hvorledes den resterende periode tilrettelægges, så den studerendes muligheder optimeres. Skønnes der på baggrund af drøftelsen behov for et egentligt møde til afklaring af problemstillingerne aftales dette af praktikvejleder, studerende og praktiklærer. Praktikbesøg i 2. og 3. praktikperiode. Senest når 2/3 af praktikperioden er forløbet, afholdes et praktikbesøg. Formålet med praktikbesøget er at få fastlagt praktikstedets vurdering af, hvordan den studerende forventes at nå de konkrete læringsmål for perioden. jf. bekendtgørelsens 14 stk. 3. Uddannelsesstedets praktiklærer foreslår i god tid forud for praktikbesøget tidspunkt for mødets afholdelse på praktikstedet. På mødet deltager altid den studerende og praktikstedets praktikvejleder/e. Endvidere kan praktikstedets leder deltage efter behov. Den studerende udarbejder en dagsorden, som danner udgangspunkt for fremlægning og drøftelser på mødet. Dagsordenen skal bl.a. indeholde følgende punkter: hvordan arbejder den studerende med læringsmålene?, hvordan samarbejder studerende og praktikvejleder om vedligeholdelsen af praktikdokumentet?, hvordan tilrettelægges og afholdes vejledning? Praktikstedet skal udtale sig, om det skønnes, at den studerende når målene. Er praktikstedet betænkelig ved, om den studerende kan nå målene, drøfter og aftaler parterne, hvorledes den resterende periode tilrettelægges, så den studerendes muligheder optimeres. Midtvejsudtalelse Efter praktikbesøget udarbejder praktikstedet midtvejsudtalelse vedrørende opfyldelse af læringsmål: Hvordan kan den studerende opfylde de konkrete læringsmål? jf. bekendtgørelsens 14 stk. 3. I efterårspraktikken indsendes midtvejsudtalelsen senest d. 1. december og i forårspraktikken senest d. 1. juni til praktikkontoret. Praktikvurdering Ved afslutningen af en praktikperiode giver praktikstedet altid en skriftlig begrundet udtalelse til uddannelsesstedet, en bedømmelse af den studerendes uddannelsesmæssige udbytte af perioden i forhold til de fastlagte mål (Bekendtgørelsens 15. stk.1). Den afsluttende indstilling skal være modtaget på uddannelsesstedet senest 3 uger før praktikperioden er slut. Praktikkontoret registrerer modtagelsen af vurderingerne og rykker for evt. manglende vurderinger. Er praktikstedet betænkelig ved at indstille den studerendes praktikperiode til godkendelse, skal den studerende have mulighed for inden for en frist af 1 uge skriftligt at kommentere praktikstedets indstilling. Uddannelsesinstitutionen afholder et møde mellem den studerende, praktikstedet og en af uddannelsesinstitutionens praktikmedarbejdere. På grundlag af samtalen ved mødet, der tager udgangspunkt i praktikstedets indstilling og den studerendes eventuelle kommentarer, afgiver praktikstedets og uddannelsesinstitutionens medarbejdere inden for en frist af 1 uge hver en skriftlig indstilling om, hvorvidt praktikperioden kan godkendes. Den studerende skal have mulighed for inden for en frist af 1 uge skriftligt at kommentere indstillingerne. Uddannelsesinstitutionen træffer på grundlag af den eller de afgivne indstillinger og den studerendes eventuelle kommentarer afgørelse om, hvorvidt praktikperioden skal bedømmes som godkendt eller ikke godkendt. 4

5 En studerende, hvis praktikperiode bedømmes som ikke godkendt, kan ikke fortsætte på uddannelsens næste trin, men har ret til at gå perioden om én gang (jf. Bekendtgørelsens 22 stk. 4) Hvis en studerende afbryder praktikken i utide, kan der foretages en praktikvurdering, hvis mindst halvdelen af praktikperioden er afviklet. Dette sker efter regler fastsat i bekendtgørelsens 22 stk. 5. Forudsætningen er, at praktikstedet finder vurderingsgrundlaget tilstrækkeligt. Er dette ikke tilfældet, må den studerende gå praktikperioden om eller genoptage praktikken. Hvis mindst halvdelen af perioden er tilbage, kan uddannelsesstedet evt. anvise et andet praktiksted (jf. 22 stk. 5). Fravær i praktikperioden Der findes ikke procentsatser eller lignende, der angiver antallet af acceptable fraværsdage i praktikperioderne men der er for alle tre praktikker det overordnede bekendtgørelsesmæssige krav, at studerendes praktik kan vurderes, hvis halvdelen af praktikperioden er gennemført. Det betyder, at fravær i mere end halvdelen af perioden altid er for meget, og at den studerendes praktik derfor ikke kan vurderes. Det betyder dog ikke, at den studerendes praktik skal vurderes, hvis bare vedkommende har været der i mere end halvdelen af praktikperioden. Hvis eksempelvis praktikstedet ikke finder, at der er tilstrækkelig med dokumentation i forhold til opfyldelse eller ikke opfyldelse af målene, kan praktikstedet vælge ikke at vurdere praktikken pga. et for stort fravær. Men omvendt kan praktikstedet vælge at godkende en studerendes praktik, hvis vedkommende trods den kortere praktikperiode nåede læringsmålene. Det vil med andre ord altid være en individuel bedømmelse, hvorvidt praktikken kan vurderes eller ej, og hvorvidt vurderingen er godkendt eller betænkelig hvis blot vedkommende i alt har været til stede i halvdelen af perioden. En praktik kan ikke indstilles til betænkelig og senere ikke-godkendt med udgangspunkt i et for stort fravær. Det vil altid være læringsmålene og den studerendes arbejde med målene og praktikdokumentet, som er bestemmende for, hvorvidt praktikken kan godkendes. Uoverensstemmelser i praktikforholdet Opstår der uoverensstemmelser i en praktikperiode, opfordres parterne til at forhandle sig til rette. Kan dette ikke lade sig gøre, skal den studerende altid kontakte sin praktiklærer, som herefter tager kontakt til praktiklederen. Er der i de lønnede praktikperioder tale om en overenskomst- eller ansættelsesmæssig tvist, henvises parterne til det fagretslige system. Den studerendes overenskomst- og arbejdsmæssige interesser tilgodeses af tillidsrepræsentanten for det pædagogiske personale på institutionen. Hvis en studerende ikke overholder ansættelseskontrakten, kan praktikstedet afskedige en studerende. F.eks. hvis den studerende gentagne gange udebliver uden at sygemelde sig eller på anden vis har en adfærd, som er uforenelig med det at være ansat på den pågældende institution. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at praktiklærer eller praktikleder bliver involveret så hurtigt som muligt. I 1. praktikperiode er de studerende ikke ansat og er dermed ikke underlagt de ansættelsesmæssige regler, som det øvrige personale, og de er dermed ikke omfattet af overenskomsten. Det er vigtigt at understrege, at de ikke indgår i institutionens normering. Det anbefales, at den studerendes tid på praktikstedet ligger inden for praktikvejlederens arbejdstid. Tavshedspligt Praktikstederne skal orientere de studerende om reglerne vedr. tavshedspligt ved praktikkens start. Sygdom Studerende i praktik skal sygemelde sig på praktikstedet på 1. sygedag og i øvrigt overholde praktikstedets regler vedr. sygemeldinger. Ved raskmelding skal den studerende ligeledes være opmærksom på praktikstedets regler vedr. raskmelding. Ved længerevarende fravær skal uddannelsesstedet underrettes, og der skal træffes aftaler om, på hvilken måde det forsømte uddannelsesmæssige udbytte af praktikken kan indhentes. Ferie Efter gældende overenskomst har studerende i de lønnede praktikker, ret til at afvikle ferie efter reglerne i ferieloven. De studerende indgår i praktikstedets almindelige planlægning om ferie. Evt. ferie er ulønnet. Straffeattest Når den studerende skal i lønnet praktik, kan arbejdsgiveren bede om samtykke til, at der indhentes straffeattest. En betingelse for ansættelse kan være, at den studerende har en ren straffeattest. Institutionerne skal indhente børneattest, hvis den studerende skal arbejde med børn og unge under 15 år. I forbindelse med ansættelsen vil den studerende blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring ang. indhentelse af børneattest. Børneattesterne indhentes fra Det Centrale Kriminalregister. 5

6 At være studerende og ansat som medarbejder og kollega Overenskomsten, ferie- og barselsregler samt øvrige ansættelsesforhold for pædagogstuderende i lønnet praktik varetages normalt af de faglige organisationer SL, BUPL og PLS. Pjecer udarbejdet af PLS vedr. de enkelte praktikperioder, barsel, sygdom mv. kan findes på 6

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG Professionshøjskolen University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Hjørring 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 A. Forholdet mellem praksis og teori 3 B. Forholdet

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus. Diakoni og socialpædagogik

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus. Diakoni og socialpædagogik Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolens praktikhåndbog...3 Forord...4 Praktikken i diakonuddannelsen...5 Praktikvejlederens

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution 02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske institution PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014.

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014. Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige Ind Februar 2014 Børn og Unge Indholdsfortegnelse l Generel information Indledning... 3 Uddannelsen til

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss 15-07-2011 Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog BEK nr 220 af 13/03/2007 Gældende (Pædagogbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 23-03-2007 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV nr 481 af 31/05/2000

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

11ABCDEF 3. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer

11ABCDEF 3. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer 11ABCDEF 3. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer Datoer for målmøder 13.2 til 21.2 Studiedage 1: d. 5.3-7.3 Studiedage 2: d. 31.3-2.4 Studiedage 3: d. 11.6-13.6 2/3 besøg i ugerne

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordningens institutionelle del for socialrådgiveruddannelserne i UCSJ Side 1 af 21 Indhold Forord... 4 Kapitel 6: Institutionelt udbudt

Læs mere

Studieordning for Læreruddannelsen UCC

Studieordning for Læreruddannelsen UCC Studieordning for... 4 Studieordningens opbygning... 5 Fagene i læreruddannelsen... 6 Uddannelsens struktur... 8 Strukturmodel for vinteroptag 2014 (Blaagaard/KDAS)... 8 Strukturmodel for vinteroptag 2015

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 1 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne Syddansk Universitets praktikkoncept for diplomingeniøruddannelserne Revideret Maj 2013 1 Indhold 1 Indledning baggrund for praktikkonceptet 3 2 Krav til konceptet 4 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Konceptet

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning D EN KOMMUNALE ELEVVE J L EDNING Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 - Indledning... 3 Kapitel 2 Dimensionering og optagelse... 5 Kapitel 3 Etablering af uddannelsesaftalen... 9 Kapitel

Læs mere

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Vejledningen har fokus på forhold, der er direkte knyttet til elever fra UC Diakonissestiftelsen

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL 11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Dussen Gl. Hasseris Skole ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Mester Eriks vej 57 9000 Aalborg 99824000 glhasserisskole@aalborg.dk www.gammelhasserisskole.dk

Læs mere