Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup."

Transkript

1 Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Dato: Ref.: BHJ Kopi: Velkomst Udbud vandanalyser v/peder Dall Jørgensen Gennemgang af den nye analyseaftale v/synøve Enghave, Eurofins Regler for fritidsarbejde ved efterløn og dagpenge v/hans M. Nielsen Redegørelse for vandrådets arbejde i 2011 v/jens Kurt Jensen Orientering om indsatsplaner & grundvandsbeskyttelse v/iben K. Nilsson, Vejen kommune Orientering om vandsektoren regionalt og nationalt v/ole Wiil, FVD Landsformand og formand region Syd Spørgetid og debat Evt. Jens Kurt Jensen (formand for vandrådet) bød velkommen til de mange fremmødte vandværksfolk, samt vore gæster Peter Storgaard og Ole Wiil fra FVD, region Syds bestyrelse, Iben Nilsson fra Vejen kommune, Jørgen Bruun og Hans Hansen, Udvalget for teknik og miljø, samt Synøve Enghave fra Eurofins. Udbud vandanalyser v/peder Dall Jørgensen Vandrådet udpegede en arbejdsgruppe bestående af Michael Ravn, Hans M. Nielsen og Peder Dall Jørgensen til at indhente priser på vandværkernes vandprøver i årene Arbejdsgruppen afventede i første omgang det nye analyseprogram fra Vejen kommune. Dette kom i juni hvorefter arbejdet begyndte. Fire vandanalyselaboratorier blev kontaktet og bedt om at give tilbud på samtlige vandprøver for vandrådets medlemsvandværker, dog således at aftalen ikke blev begrænset af antallet af tilmeldte vandværker. Arbejdsgruppen har gjort et stort og flot stykke arbejde med at ensrette de efterfølgende tilbud fra analyselaboratorierne og kontakte disse ved tvivlsspørgsmål. Vandrådet blev indkaldt til møde, hvor de fire analyselaboratoriers tilbud var listet i skemaform, således at tilbuddene var umiddelbart sammenlignelige. Efter dette møde blev to laboratorier valgt til det videre forløb der bestod i møde med arbejdsgruppen for afklaring af de sidste spørgsmål. Vandrådet blev igen indkaldt til møde og arbejdsgruppen havde nu beregnet konsekvensen, for tre af vore vandværker, med den gamle aftale og de to nye laboratoriers nye priser. Det var således let for vandrådet at tilslutte sig arbejdsgruppens indstilling af Eurofins. Aftalen kræver ikke et minimum af deltagende vandværker, det er således op til de enkelte vandværker om de ønsker at anvende vandrådets forhandlede priser, dog er det således at aftalen kun omfatter vandværker der er medlem af Vandrådet i Vejen kommune. Gennemgang af den nye analyseaftale v/synøve Enghave, Eurofins Eurofins har indgået en ny aftale med Vandrådet for Vejen kommune. Aftalen omfatter udelukkende vandværker der er medlem af Vandrådet. Eurofins har udsendt nye aftaler til samtlige medlemsvandværker og aftalen er gældende fra 1. januar 2012 eller straks Eurofins har modtaget aftalen underskrevet retur. Eurofins har, på landsplan 35 til 40 prøvetagere Den nye prøveplan fremsendes til de tilmeldte vandværker i januar 2012 Ca. 1 uge før hver prøveudtagning sendes der brev eller mail til vandværket. Der er forhandlet rigtig gode priser hjem på hasteprøver, hvis vandværket rammes af en forurening. Normal leveringstid på vandprøveresultater er 10 arbejdsdage, dog kan specialanalyser kræve lidt længere tid. Eurofins kan varsle vandværket ved overskridelser af parametrene for microbiologi i en vandprøve, både pr. sms og på mail. Rapporterne leveres via , men vandværkerne i Vejen vandråd har gratis adgang til PAIS, hvor man selv kan følge vandprøverne og de sidste 5 års rapporter er gemt. Dette kræver blot en kode og adgang, der udleveres af Eurofins. I den nye aftale med Eurofins tilbydes medlemmerne af vandrådet i Vejen kommune gratis adgang til Center for Rentvand. Der er tale om en 24 timers vagtordning hele døgnet og på alle tider af året hvor vandværket kan komme i kontakt med en erfaren rådgiver fra kundecentret. Vagtordningen er således en livline, som kan hjælpe vandværkerne ved alle pludseligt opståede problemer med vandkvaliteten. Center for Rentvand kan træffes på tlf , ved pludseligt opståede problemer. Prisen for evt. efterfølgende vandprøver kan ses i samarbejdsaftalen vedr. udtagning og analyse af drikkevand, der er tilsendt samtlige medlemsvandværker. Af samarbejdsaftalen fremgår ligeledes at vandrådet har forhandlet sig frem til meget favorabel pris på vandanalyserne. Prisen er væsentlig lavere end den tidligere aftale. Der er ingen miljøtillæg, priserne indeksreguleres med max 1,5% pr. år og der gives en pæn rabat på øvrige drikkevandsanalyser som enkeltparametre (f.eks BAM, coliforme ekstraanlyser ect.)

2 Der skal i 2012 analyseres for yderligere pesticider. Det betyder at pakken nu indeholder 33 pesticider. Der kan, i samråd med kommunen, dispenseres fra enkelte pesticider, men vandrådets vurdering er at dette ikke er arbejdet værd, da besparelsen vil være minimal. Regler for fritidsarbejde ved efterløn og dagpenge v/hans M. Nielsen Flere vandværksfolk ønsker at fortsætte deres arbejde ved de lokale vandværker når de går på efterløn eller modtager dagpenge, men reglerne for hvilket fradrag honoraret/lønnen, fra vandværket, udløser, kan være svære at gennemskue. Hans M. Nielsen forklarede det derfor på denne måde: Faste honorarer opgøres således (eksempel): Årligt honorar Kr ,00 modregnes med følgende beregning i Honorar / omregningssats (kr. 205,52 (2011 tal)) (kr. 209,55 (2012 tal)) Eksempel: / 205,52 = 48,66 timer der modregnes i efterlønnen/dagpengene Timelønnet eller fastlønnet med angivelse af fast timetal (denne omregning foretages kun hvis timelønnen er under kr. 205,52 pr. time) opgøres således (eksempel): De første kr ,00 / 205,52 = 163,64 timer der modregnes i efterlønnen. Når de ,00 er brugt, modregnes time til time. Hans M. Nielsen opfordrede Ole Wiil til at bringe dette i FVD s medlemsblad Vandposten, således at reglerne kommer til flest mulige vandværksfolks kendskab. Hvis man er i tvivl, hvorvidt det vil være den ene eller den anden beregning der vil være gældende, opfordrede Hans M. Nielsen til at man kontakter sin A-kasse før man opgiver hvervet i det private vandværk. Redegørelse for vandrådets arbejde i 2011 v/jens Kurt Jensen Jørgen Sørensen, Holsted By vandværk er udtrådt af vandrådet og ind er i stedet kommet Erik Nissen, Glejbjerg vandværk. Referater fra vandrådets møder er nu, takket være Karina Malmberg fra FVD at finde på FVD s hjemmeside under Region Syd, Vandråd i regionen og Vejen. Vandforsyningsplanen er blevet justeret. Det betyder at Ejendomme i landzone, hvor jordledningen mellem beboelsen og et alment vandværks stikledning vil få en længde på mere end 30 meter, regnes ikke som hørende til vandværkets naturlige forsyningsområde. Vandværket afgør stikledningens placering Dette gælder dog kun såfremt den samlede pris for etablering af vandforsyning i landzone udgør mere end kr ,- + moms Regulativet er blevet tilrettet. Det betyder at der i punkt 6.3 er indføjet en ansvarsfraskrivelse for følgeskader i forhold til levering til erhvervskunder. Dette var et krav fra vandværkernes forsikringsselskaber, da disse ikke dækker for følgeskader. Punktet er ligeledes en opdatering i forhold til andre forsyningsvirksomheder, såsom gas, el og varme. I regulativets punkt er der tale om en justering, da normer for vandinstallationer og tilbagestrømningssikring er ændret. Endvidere henhører bekendtgørelserne nu under Sikkerhedsstyrelsen (tidligere By- og Boligministeriet) Beredskabsplanen er under udarbejdelse af en arbejdsgruppe i vandrådet. Beredskabsplanen udarbejdes som en skabelon, hvor det enkelte vandværk selv skal tilføje og justere planen efter vandværket behov. VIGTIGST er dog at man løbende opdaterer planen. Gebyrmidlerne (I dag kaldet vandindvindingsafgift) Gebyrmidlerne blev indført for at man kunne kortlægge grundvandsresurserne i Danmark. Gebyret skulle være 10 årigt, hvorefter det skulle bortfalde I starten blev gebyrpengene udbetalt direkte til kommune og amt og var automatisk øremærket til undersøgelse og sikring af vort grundvand. I dag opkræves afgiften af Skat og tilfalder kommunen via bloktilskuddet, hvorfor det ikke er øremærket til sikring af grundvandet. Vejen kommune har i perioden haft en lønudgift på kr ,- til grundvandsbeskyttelse. I 2007 og 2008 har vandværkerne alene betalt over kr ,- og tager man vandindvindingsafgiften fra markvandingsboringer m.v. med, så har indtægten til kommunen i 2007 og 2008 været over kr ,- Vi har ikke kunnet få kommunens indtægt for 2009 og 2010 oplyst, men den samlede indbetaling til kommunen er blevet væsentlig højere, da gebyret til kommunerne er næsten fordoblet. Pengene fordeles i dag efter indbyggertallet og Jens Kurt anslog derfor at beløbet for Vejen kommune er mindst kr ,- Periodens indtægt for kommunen har således været mindst 1.45 mill og udgiften 0,5 mill Ca 1. mill er brugt til finansiering af kommunens udgifter til veje, skoler, plejehjem m.m. frem for beskyttelse af vort grundvand. Vandrådet ønsker, at de penge der bliver afkrævet i vandindvindingsafgift også bruges til beskyttelse af vort grundvand. I vandforsyningslovens kapitel 4a Afgift til drikkevandsbeskyttelse, står i 24 stk. 2.2, X,Xøre til dækning af kommunernes udgifter til varetagelse af opgaver ved at oprette og lede et koordinationsforum, jf. 12, udarbejdelse

3 af indsatsplaner for udpegede indsatsområder, jf. 13, og kommunalbestyrelsens administration forbundet med indsamling og indrapportering af data jf. 24 d. Hvad skal der til for at pengene, der er øremærket til grundvandsbeskyttelse også bruges til dette formål? Vandrådet håber på politisk vilje til at gennemføre vandforsyningslovens bestemmelser. Vejen Forsyning A/S har henvendt sig til vandrådet vedrørende aftalen om levering af målerdata ved årsskiftet. Det er, på nuværende, muligt at overføre den eksisterende aftale fra Vejen kommune til Vejen forsyning A/S eller at lave en ny aftale for 2011/2012 med FVD s vejledning nr Vandrådet arbejder med aftalen på det kommende møde og sender den herefter ud til samtlige medlemsvandværker. Orientering om indsatsplaner og grundvandsbeskyttelse v/iben K. Nilsson, Vejen kommune Iben K. Nilsson fortalte om de krav der stilles til indsatsplaner og grundvandsbeskyttelse. For at kunne udarbejde en indsatsplan kræves kortlægning af området der skal dækkes af indsatsplanen. Kortlægningen består af følgende elementer: Grundvandsmagasinerne og deres udbredelse kortlægges Kvaliteten af grundvandsmagasinet fastlægges Naturlig beskyttelse undersøges bl.a. for indsatsområde og nitratfølsomhed Arealanvendelse og forureningstrusler kortlægges Når disse ting er kortlagt, er det op til kommunen at udarbejde en indsatsplan indenfor 1 år. Indsatsplanen skal indeholde: Resume af kortlægningen Detaljeret opgørelse over behov for beskyttelse Angivelse af de områder hvor indsatsen skal gennemføres Indsatsplanen skal ligeledes: Angive retningslinjer Indeholde tidsplan Beskrivelse af overvågning og så skal den være egnet til at træffe afgørelser efter. Processen til at nå den færdige indsatsplan er følgende: De berørte parter involveres Forslag til indsatsplan forelægges koordinationsforum Indsatsplanen offentliggøres og sendes samtidig i høring i mindst 12 uger Den reviderede indsatsplan forelægges i koordinationsforum Kommunalbestyrelsen vedtager indsatsplanen De berørte parter skal direkte underettes om indsatsplanens indhold. Kommunen har pligt til: At gennemføre indsatsplaner At følge retningslinjerne i 13 Indsatsplan ved administration af lovgivningen Kommunen kan ikke: Lovgive ved hjælp af indsatsplanen Initiativerne er hovedsageligt rettet mod nitrat og pesticider. Aftaler der indgås, som følge af indsatsplanen, skal være frivillige og på rimelige vilkår, både når det gælder dyrkningsaftaler og købsaftaler. Erstatninger: Dyrkningsrestriktioner mod kompensation, skal være frivillige aftaler på rimelige vilkår og betales af det berørte vandværk. Pålæg om dyrkning gives af kommunen, mod kompensation. Kommunen kan sende regningen videre til vandværket Påbud eller forbud gives af kommunen. Dette er normalt uden regning, men gives kompensation, kan denne dog sendes videre til vandværket. Vejen kommune har fra Ribe Amt modtaget en gammel indsatsplan. Denne plan ønsker man, på sigt, revideret og gjort tidssvarende, men man afventer den igangværende kortlægning I øjeblikket er kortlægning i gang i: Veerst og V. Thorsted (forventet afsluttet ultimo 2013) Jels (forventet afsluttet ultimo 2013) Skodborg (forventet afsluttet ultimo 2014) Rødding, Sdr. Hygum og Brædstrup (forventet afsluttet ultimo 2014)

4 Orientering om vandsektoren regionalt og nationalt v/ole Wiil. FVD landsformand Ole Wiil takkede for invitationen til at deltage i Vandrådets fællesmøde. Han sagde: Det giver mig jo en god følelse af, hvad der rører sig og tillige en god mulighed for, at jeg kan få afprøvet om den politik, foreningen fører, falder i vandværkernes smag. Det er et erklæret mål for FVD, at bevare den decentrale vandforsyning med alle midler. FVD ønsker ikke store vandforsyningsfabrikker, men små lokale vandforsyninger. Det giver den største forsyningssikkerhed hvis forureningen rammer. Grunden til det store fremmøde på bl.a. aftenens fællesmøde er jo at alle føler et fælles ansvar for vores drikkevand, som vi jo bor ovenpå i lokalområderne. Det er med til at vi engagerer os i vandværkernes bestyrelser, vandrådet, koordinationsforum og i regionsbestyrelsen. Ole Wiil opfordrede os alle til at blive ved med det. Vandrådet er en utrolig vigtig samarbejdspartner for kommunen. Det er fordi de enkelt vandværker i kommunen er knyttet sammen i et stærkt fællesskab i vandrådet og i Vejen kommune bakker 27 af 30 vandværker op om vandrådet. Kun 3 vandværker har valgt ikke at deltage i vandrådet. I vandrådet for Vejen kommune er Vejen forsyning (det tidligere kommunale vandværk) også er én af vandrådets medlemsvandværker og det er rigtig godt for alle er jo til for at levere forbrugerne godt og rent vand af en god kvalitet. Ifølge vandforsyningslovens 12 er kommunerne forpligtet til at oprette koordinationsforum. I Vejen kommunens koordinationsforum deltager vandrådet med repræsentanter og disse skal bistå ved udarbejdelsen af bl.a. indsatsplaner. Koordinationsforum skal bestå af repræsentanter for vandforsyningerne i kommunen, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien og evt. andre relevante parter i kommunen. Regeringen Nu kender vi så den nye regering. Af interesse for vandsektoren er Ida Auken (SF) der er blevet miljøminister og Mette Gjerstad (S) der er blevet fødevareminister, men af endnu større interesse for vandværkerne er jo miljøudvalgets sammensætning. Hér er det interessant at se at det er den radikale Lone Loklindt der er blevet formand. Det var jo som bekendt kun de radikale der stemte imod den nye vandsektorlov. Læser man regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen er der på vandsiden en række forhold, der må påkalde sig vores interesse. Ole Wiil citerede: En omlægning af skatter og afgifter skal sikre at der skabes de rette incitamenter, til at tænke og handle grønt. Det skal kunne betale sig at spare på energien og reducere anvendelsen af pesticider. Regeringen vil vedtage vand- og naturplaner Regeringen vil fremlægge en køreplan for fuld gennemførelse af EU s vandrammedirektiv og Natura 2000 direktiverne Det vil være nødvendig med en skærpet regulering af landbrugets brug/udvaskning af kvælstof og af brugen af sprøjtegift blandt andet gennem en højere pesticidafgift og større sikkerhedszoner omkring vandboringer. Giftfrit drikkevand er højt prioriteret. MEN naturlig vis ikke et ord om vandsektorloven Vandsektorloven Vandsektorloven fylder utrolig meget hos FVD og de 2000 vandværker der ikke er omfattet af loven kunne stille spørgsmål ved rimeligheden af at FVD bruger så mange ressourcer på 122 af vore største vandværker, men formålet er jo at få de private vandværker løftet ud af loven. De private vandværker leverer vand af en god kvalitet efter hvile i sig selv princippet. Det eneste der fordyrer vandværkernes priser er den omsiggribende lovgivning, senest Vandsektorloven, som pålægger vandværker, der fakturerer mere end m3, en masse administrativt bøvl til ingen nytte, betaling af afgifter til et statsligt drevet sekretariat, udgifter til revisorer, samt påbud om at afvikle den surt opsparede formue og i stedet lånefinansiere nye tiltag. Som Ole Wiil sagde; Alt dette i effektiviseringens hellige navn, men det giver ikke bedre drikkevand blot dyrere drikkevand FVD og DANVA har øget samarbejdet og afgivet fælles høringssvar på benchmarking, underskrevet af de to direktører og der er sendt et brev Nu må vi sige fra til ministeren og senest er de to foreninger blevet enige om at klage over de udmeldte prislofter. I fællesskab arbejder de to foreninger for følgende: Vandværker skal ikke betale skat Prisloftreguleringen ønskes afskaffet Forsyningssekretariatet ønskes nedlagt m3 grænsen ønskes ophævet, men alle vandværker uanset størrelse, skal leve op til fælles krav om gennemsigtighed, energieffektivitet, vandkvalitet m.v. Man ønsker at alle vandværker skal deltage i et benchmarking- og ledelsessystem gradueret efter størrelse på vandværket Teknisk og administrativ/økonomisk kontrol af vandværker ønskes placeret i Naturstyrelsen for de offentlige vandværker og ved kommunerne for de forbrugerejede vandværker. Pesticider Tænk engang; 0,1 mikrogram Glyphosat i en liter vand er lige så farligt som en hovedpinepille opløst i 5 millioner vand. D. 11. september havde DR et indslag om mikroforureninger af sprøjtemidler, som stadig bruges af landbruget, i vores drikkevand. Indslaget var ledsaget at et danmarkskort med en masse gule prikker. Udsendelsen gav indtryk af, at drikkevand med en koncentration på 2 gange grænseværdien var farlig og gav grund til frygt for lever og nyreskader,

5 samt skade på sædkvaliteten. Grænseværdierne for disse organiske mikroforureninger er sat til detektionsgrænsen for stoffet. Det betyder ikke nødvendigvis, at stoffet i sig selv er farligt og da slet ikke i denne koncentration. Det er blot et udtryk for at vi ikke accepterer at disse stoffer kan måles i vores drikkevand - en ganske fin og nobel målsætning. Desværre optræder stofferne så i drikkevandet, efter mange års lovlig brug i landbrug, gartneri, skovbrug og privat haver. Heldigvis finder mange af disse stoffer ikke anvendelse mere. For eksempel BAM der er et nedbrydningsprodukt fra jordbehandlingsmidlet Prefix. Dette blev forbudt i Danmark i Vi kæmper derfor stadig med fortidens synder. Selvfølgelig er det ikke OK med forurenet drikkevand slet ikke, men det gavner ikke noget som helst at opskræmme hele befolkningen. Måske det er på tide at debatten i højere grad drejer sig om at foretage en sundhedsmæssig risikovurdering af diverse pesticider i drikkevandet, ligesom det nu konkret må undersøges om professor Erik Arvins synspunkt om, at alt drikkevand bør kulfiltreres er korrekt eller skal tilbagevises. I øvrigt oplyser Fødevarestyrelsen i sin rapport i 2010, at vort daglige indtag af 68 mikrogram pesticid i fødevarerne ikke bør give forbrugeren anledning til sundhedsmæssige bekymringer. De 68 mikrogram i Fødevarestyrelsens rapport kan vi holde op mod grænseværdien på drikkevandet der i dag er fastsat til 0,1 mikrogram/l Coli Desværre har der været en række forureninger med coliforme bakterier. Disse forureninger synes at hænge sammen med den omfattende nedbør. Fvd s medlemmer gør en stor indsats og sætter en ære i at levere rent drikkevand. Så snart der konstateres uregelmæssigheder, gøres alt for at spore årsagen. Der er ingen tvivl om at de store forureningssager i Køge, Århus og senest København har sat fokus på området og det er rigtig godt. Alle vandværkerne har jo en forpligtelse til at levere godt og rent drikkevand. At der ses flere overskridelser i de private vandværker beror jo på, at vi er næsten 40 gange så mange. Til gengæld rammer disse overskridelser, på de små vandværker, kun en begrænset forbrugerskare, i modsætning til de helt store forsyninger. Når der konstateres overskridelser af grænsen for coliforme bakterier, skal årsagen oftest findes i vandværkets rentvandstanke. I 2011 har dette været særlig udpræget og grunden skal måske findes i de sidste to års strenge vintre, der har været hårde ved betonen, sammenholdt med de ekstreme regnmængder. Når overfladevand står uden for rentvandstanken og presser på, skal der ikke stor frostrevne til, for at de meget fintfølende analysemetoder giver udslag og der dermed konstateres en overskridelse af coli. Ole Wiil pointerede at der ikke var grund til at male fanden på væggene. Danmark har noget nær Europareorden i at levere godt og rent drikkevand. I 2010 leverede 97% af de danske vandværker rent drikkevand uden nogen former for pronlemer. Af de mere end 100 forureningssager, gav kun 65 anledning til kogeanbefaling eller levering af vand fra anden vandforsyning og man fandt ikke, at der var lægefaglig belæg for at frygte epidemier eller for folkesundheden i øvrigt. Man kunne ikke sige at der var tendenser i retning af store eller små vandforsyninger forureningerne var jævnt fordelt. Dog kunne man konstatere, at når der var forureninger på de små værker, var det oftest rentvandstankenes vedligeholdelsestilstand der var årsagen. Nyt kursus i FVD I marts 2011 blev sidste nye skud på FVD s kursusstamme sat i søen. Det er kursus i Vandværksdrift (Håndbog 6) dygtig ledet af Henrik Laugesen fra Kemic. Kurset blev gennemført som et aftenkursus for bestyrelsesmedlemmer, men FVD ønsker at udvikle et kursus, over flere dage evt. opdelt i moduler rettet mod vandværkernes driftspersonale, med afsluttende prøve og certificering. Kurset var en bragende succes og blev over 3 kursusaftner gennemført med 112 kursister i region syd. FVD arbejde også med et certificeringskursus i hygiejne på vandværket (Håndbog 7) Teknisk udvalg i FVD Fra FVD opfordres vandværkerne, gang på gang, til i højere grad at anvende professionel bistand i form af ansat driftspersonale og administrativt personale. Ideen er at bestyrelserne i højere grad frigøres fra de tunge driftsopgaver så de kan agere som bestyrelser og træffe de overordnede beslutninger. FVD s fokus har nok, i mange år, været på de folkevalgte bestyrelser og i mindre grad på det tekniske personale. FVD har følt at der manglede et forum for teknikere, specielt hvis FVD s medlemmer følger opfordringen til at blive mere professionelle. Så vil antallet af teknikere i organisationen stige markant. Man ønsker derfor at udnytte den store tekniske viden, der er i organisationen ved at oprette et teknisk udvalg. Med udvalget ønsker man at fokusere på udvikling og sikring af en bæredygtig og sund decentral vandforsyning, men også rådgivning og deltagelse i eksterne arbejdsgrupper, ses som en mulighed for udvalget. Da det vil være en fordel med et indgående kendskab til vandværksdrift, har FVD bedt en række ressourcepersoner on at deltage i arbejdet. De er ikke demokratisk valgt, men nøje udvalgt efter FVD s kendskab til deres kompetencer. FVD forventer sig meget af denne nye tænketank til glæde og gavn for alle vore vandværker. Tilstandsrapport Hvis vandværkerne ønsker at danne sig et overblik over vandværkets helbredstilstand er det en god ide at få udarbejdet en tilstandsrapport med tilhørende handlingsplan. Denne udarbejdes typisk af et rådgivende ingeniørfirma. Herved får vandværket et godt værktøj, som bestyrelsen kan træffe beslutninger efter. Hvad trænger til at blive renoveret? Hvordan er vandværkets forsyningssikkerhed? Trænger fugerne i rentvandstanken til at blive skiftet? o.s.v.

6 Handlingsplanen hjælper bestyrelsen med at træffe de bedste beslutninger for vandværket vedr. investeringer, der kan sikre drikkevandskvaliteten i mange år fremover, derudover får bestyrelsen mulighed for at planlægge kommende investeringer og dermed medtage disse i budget og anlægsbudgettet, således at man i god, tid får taget stilling til finansieringen af disse nye tiltag. Husk! Vi ser på vandværket hver dag, men andre øjne kan muligvis se det vi ikke ser. Kommunalt tilsyn Vejledning nr af 12. september 2011, Vejledning om kommuners tekniske tilsyn med vandværker. Ministeren har sammen med vandbranchen revideret Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Dette resulterede i en checkliste indeholdende alle de elementer, som tilsynet omfatter. Vejledningen har været i høring. Konklusionen er, at det er et godt arbejdsværktøj, der er udarbejdet. Ole Wiil konstaterede at vi har en forpligtelse til at aflevere en veldrevet vandforsyning til kommende generationer. Dette kræver bl.a. at det skal være attraktivt at sidde i bestyrelsen. Han slog igen til lyd for at bestyrelsen er bestyrelse og lader arbejdet udføre af uddannet personale. Gerne et som et samarbejde mellem flere vandværker om teknisk- og administrativ personale, således at bestyrelsens arbejde indskrænkes til udelukkende at træffe de overordnede beslutninger. Det betyder at vandværkerne opfordres til at ansætte professionelle driftsledere, samt administrativt personale til at drive vandværket. Dette for at vi kan aflevere vandværker, der er ledet og drevet af kompetente og engagerede mennesker, til næste generation samtidig med at vandværket fortsat leverer rent og godt drikkevand. FVD vil fortsat, med alle midler, arbejde for sit erklærede mål, nemlig at bevare og styrke den decentrale vandforsyning. Foreningen tror ikke på de store enheder, men opfatter at mindre enheder giver største forsyningssikkerhed. Ole Wiil pointerede at han er stolt af at være landsformand for FVD og at han er imponeret over det engagement, der lægges for dagen. Han ønskede at vi fortsat står sammen om den decentrale vandforsyning, som kun kan lykkes ved den enestående og prisværdige indsats, der ydes af langt over engagerede bestyrelsesmedlemmer. Tak for invitationen v/jørgen Bruun, Formand for teknik & miljø Jørgen Bruun bad om ordet og takkede for invitationen til aftenens møde i vandrådet. Han syntes at det havde været en lærerig og god aften, med mange gode informationer. Afslutning: Formand for vandrådet Jens Kurt Jensen afsluttede mødet. Han fortalte at han, fra årsskiftet, træder ud af vandrådet og erstattes af en ny repræsentant fra det gamle Vejen kommune. Vandrådet takker for samarbejdet og Jens Kurt s store arbejde med at koordinere vandrådets forskellige arbejdsopgaver. TAK for det.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til

Læs mere

Vandrådet i Haderslev Kommune

Vandrådet i Haderslev Kommune Vandrådet i Haderslev Kommune Referat nr. 18. Sekretær: Svend Hansen. Repræsentantskabsmøde på Fjelstrup kro, mandag den 19.05.2014. Med følgende dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent Referat af repræsentantskabsmødet 28. april 2014 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen.

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsens beretning 2011 2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsen finder at samarbejdet

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i KVO Torsdag den 11. april 2013 kl. 19:00

Repræsentantskabsmøde i KVO Torsdag den 11. april 2013 kl. 19:00 Repræsentantskabsmøde i KVO Torsdag den 11. april 2013 kl. 19:00 på Ejby Mølle - Ejby Møllevej 22. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning v. formanden. 3) Godkendelse af regnskab. 4)

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Referat. Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010. Deltagere:

Referat. Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010. Deltagere: Referat Dato: 07.11.2011 Sagsnr.: 2010-40854 Dok. nr.: 2010-337789 Direkte telefon: 7743 9177 Initialer: JØ/LDN/LTB Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S Ejerstrategi Vejen Forsyning A/S 08.10.2013 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Bestyrelsen i selskaberne... 3 3. Mål for selskaberne... 4 4. Værdier... 4 5. Forsyningssikkerhed... 5 6. Miljøhensyn... 5 7. Energieffektivisering...

Læs mere

Afdeling Vand og Jord

Afdeling Vand og Jord Afdeling Vand og Jord Status omkring indvindingstilladelser til vandværker ved Jakob S. Kudsk Vandværkernes hjemmesider ved Susanna Esbensen Skabelon for vandværkernes beredskabsplaner ved Susanna Esbensen

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole Dagsorden 1. Valg af dirigent / stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker v/ Jørgen Krogh Andersen, DVN Indledning Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Vandsamarbejder i Aalborg Kommune v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Disposition - Introduktion til vandsamarbejderne i Aalborg - Opstart af et nyt vandsamarbejde i Nibe-området

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

Gennemførelse af indsatsplanen. Forhandling af frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse for opfyldelse af målsætning for nitrat og pesticid

Gennemførelse af indsatsplanen. Forhandling af frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse for opfyldelse af målsætning for nitrat og pesticid Gennemførelse af indsatsplanen Forhandling af frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse for opfyldelse af målsætning for nitrat og pesticid Grundvandssamarbejder 1. Omfatter samtlige vandværker i den

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2008-2009.

Bestyrelsens beretning 2008-2009. Bestyrelsens beretning 2008-2009. Så er der igen generalforsamling i Skovby Vandværk. I beretningen vil jeg komme ind på hvilke aktiviteter, der har været hen igennem året, og samtidig indvi jer i nogle

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Referat af repræsentantskabsmødet 16. april 2013 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 15.6.2010 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring Afbud: Per Harfeld Fraværende: Punkt 1. Orientering om de udfordringer selskabet

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Referat af lodsejermøde

Referat af lodsejermøde Referat af lodsejermøde Vedr. boringsnært beskyttelsesområde ved Bjellekær Kildeplads Afholdt d. 26. sept. 2013, kl. 19, på Høloftet, Søsum Deltagere: 21 lodsejere med ejendom inden for BNBO, repræsentanter

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Beretning for 2011. Følgende emner vil indgå i beretningen for 2011:

Beretning for 2011. Følgende emner vil indgå i beretningen for 2011: Beretning for 2011 (Det talte ord gælder) Indledning 2011 har vi lagt bag os for snart et par måneder siden, og det er nu tid til at foretage den årlige status på året der er gået. Det har i lighed med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere

Klarup Vandværk a.m.b.a.

Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Det omtalte fælles vandrådsmøde vil blive afholdt ultimo januar eller primo februar.

Det omtalte fælles vandrådsmøde vil blive afholdt ultimo januar eller primo februar. REFERAT TEMADAG den. 19. november i Odense Der var 23 vandværker med til temadagen. Indledningsvis havde jeg nogle praktiske bemærkninger og en præsentation af de mennesker der skulle holde indlæg på mødet.

Læs mere

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets (i det følgende kaldet vandværket) navn er Søften Vandværk I/S og er stiftet den 30. december 1936. 1.2 Vandværket har hjemsted i Favrskov

Læs mere

Almene vandværker i Skanderborg Kommune

Almene vandværker i Skanderborg Kommune Referat repræsentantskabsmøde Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 (kl. 19-22.00), Vandhuset. Mødedeltagere: Bestyrelsen og 57 medlemmer fra 27 ud af samlet 50 vandværker. Kopi af mødereferat: De almene

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Mødte: Jens Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard Afbud: Frans Tange Velkomst, vi indledte

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER for SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 12. november 1963, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Nye vandledninger i dit område

Nye vandledninger i dit område Nye vandledninger i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye vandrør? Mange af Kalundborg Forsynings vandledninger er gamle og lavet af støbejern. Støbejernsledningerne er ujævne indvendig, så kalk, jern

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a.

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a. V E D T Æ G T E R f o r V E S T E R H A S S I N G V A N D V Æ R K A. m. b. a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 9. maj 2012, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: VESTER

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 21 Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang.

Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang. Region Fyn TEMADAG 23. marts 2013 35 deltagere drøftede 6 forskellige emner gennem dagen. Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene« En god investering for vandværker som ønsker at bestå i fremtiden Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«af Dorthe Michelsen, DVN Dansk Vand- og Naturcenter

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. 19:00 Mødested: MS Revision, Thygesensvej 2. Mødt: Frans Tange, Jens T. Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard.

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Aalborg, den 26. april 2006 LHK Referat Emne Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Tid Onsdag den 22. marts 2006 kl. 19.30 Sted Deltagere Hobro-Aalborg Landboforening, Skalborggård

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. Stiftet 23. januar 1962 Indholdsfortegnelse: 1..Selskabets hjemsted. 2..Selskabets formål. 3...Forsyningsområde. 4..Anlægs og Driftskapital. 5..Betaling. 6..Regnskabsår.

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere