Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup."

Transkript

1 Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Dato: Ref.: BHJ Kopi: Velkomst Udbud vandanalyser v/peder Dall Jørgensen Gennemgang af den nye analyseaftale v/synøve Enghave, Eurofins Regler for fritidsarbejde ved efterløn og dagpenge v/hans M. Nielsen Redegørelse for vandrådets arbejde i 2011 v/jens Kurt Jensen Orientering om indsatsplaner & grundvandsbeskyttelse v/iben K. Nilsson, Vejen kommune Orientering om vandsektoren regionalt og nationalt v/ole Wiil, FVD Landsformand og formand region Syd Spørgetid og debat Evt. Jens Kurt Jensen (formand for vandrådet) bød velkommen til de mange fremmødte vandværksfolk, samt vore gæster Peter Storgaard og Ole Wiil fra FVD, region Syds bestyrelse, Iben Nilsson fra Vejen kommune, Jørgen Bruun og Hans Hansen, Udvalget for teknik og miljø, samt Synøve Enghave fra Eurofins. Udbud vandanalyser v/peder Dall Jørgensen Vandrådet udpegede en arbejdsgruppe bestående af Michael Ravn, Hans M. Nielsen og Peder Dall Jørgensen til at indhente priser på vandværkernes vandprøver i årene Arbejdsgruppen afventede i første omgang det nye analyseprogram fra Vejen kommune. Dette kom i juni hvorefter arbejdet begyndte. Fire vandanalyselaboratorier blev kontaktet og bedt om at give tilbud på samtlige vandprøver for vandrådets medlemsvandværker, dog således at aftalen ikke blev begrænset af antallet af tilmeldte vandværker. Arbejdsgruppen har gjort et stort og flot stykke arbejde med at ensrette de efterfølgende tilbud fra analyselaboratorierne og kontakte disse ved tvivlsspørgsmål. Vandrådet blev indkaldt til møde, hvor de fire analyselaboratoriers tilbud var listet i skemaform, således at tilbuddene var umiddelbart sammenlignelige. Efter dette møde blev to laboratorier valgt til det videre forløb der bestod i møde med arbejdsgruppen for afklaring af de sidste spørgsmål. Vandrådet blev igen indkaldt til møde og arbejdsgruppen havde nu beregnet konsekvensen, for tre af vore vandværker, med den gamle aftale og de to nye laboratoriers nye priser. Det var således let for vandrådet at tilslutte sig arbejdsgruppens indstilling af Eurofins. Aftalen kræver ikke et minimum af deltagende vandværker, det er således op til de enkelte vandværker om de ønsker at anvende vandrådets forhandlede priser, dog er det således at aftalen kun omfatter vandværker der er medlem af Vandrådet i Vejen kommune. Gennemgang af den nye analyseaftale v/synøve Enghave, Eurofins Eurofins har indgået en ny aftale med Vandrådet for Vejen kommune. Aftalen omfatter udelukkende vandværker der er medlem af Vandrådet. Eurofins har udsendt nye aftaler til samtlige medlemsvandværker og aftalen er gældende fra 1. januar 2012 eller straks Eurofins har modtaget aftalen underskrevet retur. Eurofins har, på landsplan 35 til 40 prøvetagere Den nye prøveplan fremsendes til de tilmeldte vandværker i januar 2012 Ca. 1 uge før hver prøveudtagning sendes der brev eller mail til vandværket. Der er forhandlet rigtig gode priser hjem på hasteprøver, hvis vandværket rammes af en forurening. Normal leveringstid på vandprøveresultater er 10 arbejdsdage, dog kan specialanalyser kræve lidt længere tid. Eurofins kan varsle vandværket ved overskridelser af parametrene for microbiologi i en vandprøve, både pr. sms og på mail. Rapporterne leveres via , men vandværkerne i Vejen vandråd har gratis adgang til PAIS, hvor man selv kan følge vandprøverne og de sidste 5 års rapporter er gemt. Dette kræver blot en kode og adgang, der udleveres af Eurofins. I den nye aftale med Eurofins tilbydes medlemmerne af vandrådet i Vejen kommune gratis adgang til Center for Rentvand. Der er tale om en 24 timers vagtordning hele døgnet og på alle tider af året hvor vandværket kan komme i kontakt med en erfaren rådgiver fra kundecentret. Vagtordningen er således en livline, som kan hjælpe vandværkerne ved alle pludseligt opståede problemer med vandkvaliteten. Center for Rentvand kan træffes på tlf , ved pludseligt opståede problemer. Prisen for evt. efterfølgende vandprøver kan ses i samarbejdsaftalen vedr. udtagning og analyse af drikkevand, der er tilsendt samtlige medlemsvandværker. Af samarbejdsaftalen fremgår ligeledes at vandrådet har forhandlet sig frem til meget favorabel pris på vandanalyserne. Prisen er væsentlig lavere end den tidligere aftale. Der er ingen miljøtillæg, priserne indeksreguleres med max 1,5% pr. år og der gives en pæn rabat på øvrige drikkevandsanalyser som enkeltparametre (f.eks BAM, coliforme ekstraanlyser ect.)

2 Der skal i 2012 analyseres for yderligere pesticider. Det betyder at pakken nu indeholder 33 pesticider. Der kan, i samråd med kommunen, dispenseres fra enkelte pesticider, men vandrådets vurdering er at dette ikke er arbejdet værd, da besparelsen vil være minimal. Regler for fritidsarbejde ved efterløn og dagpenge v/hans M. Nielsen Flere vandværksfolk ønsker at fortsætte deres arbejde ved de lokale vandværker når de går på efterløn eller modtager dagpenge, men reglerne for hvilket fradrag honoraret/lønnen, fra vandværket, udløser, kan være svære at gennemskue. Hans M. Nielsen forklarede det derfor på denne måde: Faste honorarer opgøres således (eksempel): Årligt honorar Kr ,00 modregnes med følgende beregning i Honorar / omregningssats (kr. 205,52 (2011 tal)) (kr. 209,55 (2012 tal)) Eksempel: / 205,52 = 48,66 timer der modregnes i efterlønnen/dagpengene Timelønnet eller fastlønnet med angivelse af fast timetal (denne omregning foretages kun hvis timelønnen er under kr. 205,52 pr. time) opgøres således (eksempel): De første kr ,00 / 205,52 = 163,64 timer der modregnes i efterlønnen. Når de ,00 er brugt, modregnes time til time. Hans M. Nielsen opfordrede Ole Wiil til at bringe dette i FVD s medlemsblad Vandposten, således at reglerne kommer til flest mulige vandværksfolks kendskab. Hvis man er i tvivl, hvorvidt det vil være den ene eller den anden beregning der vil være gældende, opfordrede Hans M. Nielsen til at man kontakter sin A-kasse før man opgiver hvervet i det private vandværk. Redegørelse for vandrådets arbejde i 2011 v/jens Kurt Jensen Jørgen Sørensen, Holsted By vandværk er udtrådt af vandrådet og ind er i stedet kommet Erik Nissen, Glejbjerg vandværk. Referater fra vandrådets møder er nu, takket være Karina Malmberg fra FVD at finde på FVD s hjemmeside under Region Syd, Vandråd i regionen og Vejen. Vandforsyningsplanen er blevet justeret. Det betyder at Ejendomme i landzone, hvor jordledningen mellem beboelsen og et alment vandværks stikledning vil få en længde på mere end 30 meter, regnes ikke som hørende til vandværkets naturlige forsyningsområde. Vandværket afgør stikledningens placering Dette gælder dog kun såfremt den samlede pris for etablering af vandforsyning i landzone udgør mere end kr ,- + moms Regulativet er blevet tilrettet. Det betyder at der i punkt 6.3 er indføjet en ansvarsfraskrivelse for følgeskader i forhold til levering til erhvervskunder. Dette var et krav fra vandværkernes forsikringsselskaber, da disse ikke dækker for følgeskader. Punktet er ligeledes en opdatering i forhold til andre forsyningsvirksomheder, såsom gas, el og varme. I regulativets punkt er der tale om en justering, da normer for vandinstallationer og tilbagestrømningssikring er ændret. Endvidere henhører bekendtgørelserne nu under Sikkerhedsstyrelsen (tidligere By- og Boligministeriet) Beredskabsplanen er under udarbejdelse af en arbejdsgruppe i vandrådet. Beredskabsplanen udarbejdes som en skabelon, hvor det enkelte vandværk selv skal tilføje og justere planen efter vandværket behov. VIGTIGST er dog at man løbende opdaterer planen. Gebyrmidlerne (I dag kaldet vandindvindingsafgift) Gebyrmidlerne blev indført for at man kunne kortlægge grundvandsresurserne i Danmark. Gebyret skulle være 10 årigt, hvorefter det skulle bortfalde I starten blev gebyrpengene udbetalt direkte til kommune og amt og var automatisk øremærket til undersøgelse og sikring af vort grundvand. I dag opkræves afgiften af Skat og tilfalder kommunen via bloktilskuddet, hvorfor det ikke er øremærket til sikring af grundvandet. Vejen kommune har i perioden haft en lønudgift på kr ,- til grundvandsbeskyttelse. I 2007 og 2008 har vandværkerne alene betalt over kr ,- og tager man vandindvindingsafgiften fra markvandingsboringer m.v. med, så har indtægten til kommunen i 2007 og 2008 været over kr ,- Vi har ikke kunnet få kommunens indtægt for 2009 og 2010 oplyst, men den samlede indbetaling til kommunen er blevet væsentlig højere, da gebyret til kommunerne er næsten fordoblet. Pengene fordeles i dag efter indbyggertallet og Jens Kurt anslog derfor at beløbet for Vejen kommune er mindst kr ,- Periodens indtægt for kommunen har således været mindst 1.45 mill og udgiften 0,5 mill Ca 1. mill er brugt til finansiering af kommunens udgifter til veje, skoler, plejehjem m.m. frem for beskyttelse af vort grundvand. Vandrådet ønsker, at de penge der bliver afkrævet i vandindvindingsafgift også bruges til beskyttelse af vort grundvand. I vandforsyningslovens kapitel 4a Afgift til drikkevandsbeskyttelse, står i 24 stk. 2.2, X,Xøre til dækning af kommunernes udgifter til varetagelse af opgaver ved at oprette og lede et koordinationsforum, jf. 12, udarbejdelse

3 af indsatsplaner for udpegede indsatsområder, jf. 13, og kommunalbestyrelsens administration forbundet med indsamling og indrapportering af data jf. 24 d. Hvad skal der til for at pengene, der er øremærket til grundvandsbeskyttelse også bruges til dette formål? Vandrådet håber på politisk vilje til at gennemføre vandforsyningslovens bestemmelser. Vejen Forsyning A/S har henvendt sig til vandrådet vedrørende aftalen om levering af målerdata ved årsskiftet. Det er, på nuværende, muligt at overføre den eksisterende aftale fra Vejen kommune til Vejen forsyning A/S eller at lave en ny aftale for 2011/2012 med FVD s vejledning nr Vandrådet arbejder med aftalen på det kommende møde og sender den herefter ud til samtlige medlemsvandværker. Orientering om indsatsplaner og grundvandsbeskyttelse v/iben K. Nilsson, Vejen kommune Iben K. Nilsson fortalte om de krav der stilles til indsatsplaner og grundvandsbeskyttelse. For at kunne udarbejde en indsatsplan kræves kortlægning af området der skal dækkes af indsatsplanen. Kortlægningen består af følgende elementer: Grundvandsmagasinerne og deres udbredelse kortlægges Kvaliteten af grundvandsmagasinet fastlægges Naturlig beskyttelse undersøges bl.a. for indsatsområde og nitratfølsomhed Arealanvendelse og forureningstrusler kortlægges Når disse ting er kortlagt, er det op til kommunen at udarbejde en indsatsplan indenfor 1 år. Indsatsplanen skal indeholde: Resume af kortlægningen Detaljeret opgørelse over behov for beskyttelse Angivelse af de områder hvor indsatsen skal gennemføres Indsatsplanen skal ligeledes: Angive retningslinjer Indeholde tidsplan Beskrivelse af overvågning og så skal den være egnet til at træffe afgørelser efter. Processen til at nå den færdige indsatsplan er følgende: De berørte parter involveres Forslag til indsatsplan forelægges koordinationsforum Indsatsplanen offentliggøres og sendes samtidig i høring i mindst 12 uger Den reviderede indsatsplan forelægges i koordinationsforum Kommunalbestyrelsen vedtager indsatsplanen De berørte parter skal direkte underettes om indsatsplanens indhold. Kommunen har pligt til: At gennemføre indsatsplaner At følge retningslinjerne i 13 Indsatsplan ved administration af lovgivningen Kommunen kan ikke: Lovgive ved hjælp af indsatsplanen Initiativerne er hovedsageligt rettet mod nitrat og pesticider. Aftaler der indgås, som følge af indsatsplanen, skal være frivillige og på rimelige vilkår, både når det gælder dyrkningsaftaler og købsaftaler. Erstatninger: Dyrkningsrestriktioner mod kompensation, skal være frivillige aftaler på rimelige vilkår og betales af det berørte vandværk. Pålæg om dyrkning gives af kommunen, mod kompensation. Kommunen kan sende regningen videre til vandværket Påbud eller forbud gives af kommunen. Dette er normalt uden regning, men gives kompensation, kan denne dog sendes videre til vandværket. Vejen kommune har fra Ribe Amt modtaget en gammel indsatsplan. Denne plan ønsker man, på sigt, revideret og gjort tidssvarende, men man afventer den igangværende kortlægning I øjeblikket er kortlægning i gang i: Veerst og V. Thorsted (forventet afsluttet ultimo 2013) Jels (forventet afsluttet ultimo 2013) Skodborg (forventet afsluttet ultimo 2014) Rødding, Sdr. Hygum og Brædstrup (forventet afsluttet ultimo 2014)

4 Orientering om vandsektoren regionalt og nationalt v/ole Wiil. FVD landsformand Ole Wiil takkede for invitationen til at deltage i Vandrådets fællesmøde. Han sagde: Det giver mig jo en god følelse af, hvad der rører sig og tillige en god mulighed for, at jeg kan få afprøvet om den politik, foreningen fører, falder i vandværkernes smag. Det er et erklæret mål for FVD, at bevare den decentrale vandforsyning med alle midler. FVD ønsker ikke store vandforsyningsfabrikker, men små lokale vandforsyninger. Det giver den største forsyningssikkerhed hvis forureningen rammer. Grunden til det store fremmøde på bl.a. aftenens fællesmøde er jo at alle føler et fælles ansvar for vores drikkevand, som vi jo bor ovenpå i lokalområderne. Det er med til at vi engagerer os i vandværkernes bestyrelser, vandrådet, koordinationsforum og i regionsbestyrelsen. Ole Wiil opfordrede os alle til at blive ved med det. Vandrådet er en utrolig vigtig samarbejdspartner for kommunen. Det er fordi de enkelt vandværker i kommunen er knyttet sammen i et stærkt fællesskab i vandrådet og i Vejen kommune bakker 27 af 30 vandværker op om vandrådet. Kun 3 vandværker har valgt ikke at deltage i vandrådet. I vandrådet for Vejen kommune er Vejen forsyning (det tidligere kommunale vandværk) også er én af vandrådets medlemsvandværker og det er rigtig godt for alle er jo til for at levere forbrugerne godt og rent vand af en god kvalitet. Ifølge vandforsyningslovens 12 er kommunerne forpligtet til at oprette koordinationsforum. I Vejen kommunens koordinationsforum deltager vandrådet med repræsentanter og disse skal bistå ved udarbejdelsen af bl.a. indsatsplaner. Koordinationsforum skal bestå af repræsentanter for vandforsyningerne i kommunen, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien og evt. andre relevante parter i kommunen. Regeringen Nu kender vi så den nye regering. Af interesse for vandsektoren er Ida Auken (SF) der er blevet miljøminister og Mette Gjerstad (S) der er blevet fødevareminister, men af endnu større interesse for vandværkerne er jo miljøudvalgets sammensætning. Hér er det interessant at se at det er den radikale Lone Loklindt der er blevet formand. Det var jo som bekendt kun de radikale der stemte imod den nye vandsektorlov. Læser man regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen er der på vandsiden en række forhold, der må påkalde sig vores interesse. Ole Wiil citerede: En omlægning af skatter og afgifter skal sikre at der skabes de rette incitamenter, til at tænke og handle grønt. Det skal kunne betale sig at spare på energien og reducere anvendelsen af pesticider. Regeringen vil vedtage vand- og naturplaner Regeringen vil fremlægge en køreplan for fuld gennemførelse af EU s vandrammedirektiv og Natura 2000 direktiverne Det vil være nødvendig med en skærpet regulering af landbrugets brug/udvaskning af kvælstof og af brugen af sprøjtegift blandt andet gennem en højere pesticidafgift og større sikkerhedszoner omkring vandboringer. Giftfrit drikkevand er højt prioriteret. MEN naturlig vis ikke et ord om vandsektorloven Vandsektorloven Vandsektorloven fylder utrolig meget hos FVD og de 2000 vandværker der ikke er omfattet af loven kunne stille spørgsmål ved rimeligheden af at FVD bruger så mange ressourcer på 122 af vore største vandværker, men formålet er jo at få de private vandværker løftet ud af loven. De private vandværker leverer vand af en god kvalitet efter hvile i sig selv princippet. Det eneste der fordyrer vandværkernes priser er den omsiggribende lovgivning, senest Vandsektorloven, som pålægger vandværker, der fakturerer mere end m3, en masse administrativt bøvl til ingen nytte, betaling af afgifter til et statsligt drevet sekretariat, udgifter til revisorer, samt påbud om at afvikle den surt opsparede formue og i stedet lånefinansiere nye tiltag. Som Ole Wiil sagde; Alt dette i effektiviseringens hellige navn, men det giver ikke bedre drikkevand blot dyrere drikkevand FVD og DANVA har øget samarbejdet og afgivet fælles høringssvar på benchmarking, underskrevet af de to direktører og der er sendt et brev Nu må vi sige fra til ministeren og senest er de to foreninger blevet enige om at klage over de udmeldte prislofter. I fællesskab arbejder de to foreninger for følgende: Vandværker skal ikke betale skat Prisloftreguleringen ønskes afskaffet Forsyningssekretariatet ønskes nedlagt m3 grænsen ønskes ophævet, men alle vandværker uanset størrelse, skal leve op til fælles krav om gennemsigtighed, energieffektivitet, vandkvalitet m.v. Man ønsker at alle vandværker skal deltage i et benchmarking- og ledelsessystem gradueret efter størrelse på vandværket Teknisk og administrativ/økonomisk kontrol af vandværker ønskes placeret i Naturstyrelsen for de offentlige vandværker og ved kommunerne for de forbrugerejede vandværker. Pesticider Tænk engang; 0,1 mikrogram Glyphosat i en liter vand er lige så farligt som en hovedpinepille opløst i 5 millioner vand. D. 11. september havde DR et indslag om mikroforureninger af sprøjtemidler, som stadig bruges af landbruget, i vores drikkevand. Indslaget var ledsaget at et danmarkskort med en masse gule prikker. Udsendelsen gav indtryk af, at drikkevand med en koncentration på 2 gange grænseværdien var farlig og gav grund til frygt for lever og nyreskader,

5 samt skade på sædkvaliteten. Grænseværdierne for disse organiske mikroforureninger er sat til detektionsgrænsen for stoffet. Det betyder ikke nødvendigvis, at stoffet i sig selv er farligt og da slet ikke i denne koncentration. Det er blot et udtryk for at vi ikke accepterer at disse stoffer kan måles i vores drikkevand - en ganske fin og nobel målsætning. Desværre optræder stofferne så i drikkevandet, efter mange års lovlig brug i landbrug, gartneri, skovbrug og privat haver. Heldigvis finder mange af disse stoffer ikke anvendelse mere. For eksempel BAM der er et nedbrydningsprodukt fra jordbehandlingsmidlet Prefix. Dette blev forbudt i Danmark i Vi kæmper derfor stadig med fortidens synder. Selvfølgelig er det ikke OK med forurenet drikkevand slet ikke, men det gavner ikke noget som helst at opskræmme hele befolkningen. Måske det er på tide at debatten i højere grad drejer sig om at foretage en sundhedsmæssig risikovurdering af diverse pesticider i drikkevandet, ligesom det nu konkret må undersøges om professor Erik Arvins synspunkt om, at alt drikkevand bør kulfiltreres er korrekt eller skal tilbagevises. I øvrigt oplyser Fødevarestyrelsen i sin rapport i 2010, at vort daglige indtag af 68 mikrogram pesticid i fødevarerne ikke bør give forbrugeren anledning til sundhedsmæssige bekymringer. De 68 mikrogram i Fødevarestyrelsens rapport kan vi holde op mod grænseværdien på drikkevandet der i dag er fastsat til 0,1 mikrogram/l Coli Desværre har der været en række forureninger med coliforme bakterier. Disse forureninger synes at hænge sammen med den omfattende nedbør. Fvd s medlemmer gør en stor indsats og sætter en ære i at levere rent drikkevand. Så snart der konstateres uregelmæssigheder, gøres alt for at spore årsagen. Der er ingen tvivl om at de store forureningssager i Køge, Århus og senest København har sat fokus på området og det er rigtig godt. Alle vandværkerne har jo en forpligtelse til at levere godt og rent drikkevand. At der ses flere overskridelser i de private vandværker beror jo på, at vi er næsten 40 gange så mange. Til gengæld rammer disse overskridelser, på de små vandværker, kun en begrænset forbrugerskare, i modsætning til de helt store forsyninger. Når der konstateres overskridelser af grænsen for coliforme bakterier, skal årsagen oftest findes i vandværkets rentvandstanke. I 2011 har dette været særlig udpræget og grunden skal måske findes i de sidste to års strenge vintre, der har været hårde ved betonen, sammenholdt med de ekstreme regnmængder. Når overfladevand står uden for rentvandstanken og presser på, skal der ikke stor frostrevne til, for at de meget fintfølende analysemetoder giver udslag og der dermed konstateres en overskridelse af coli. Ole Wiil pointerede at der ikke var grund til at male fanden på væggene. Danmark har noget nær Europareorden i at levere godt og rent drikkevand. I 2010 leverede 97% af de danske vandværker rent drikkevand uden nogen former for pronlemer. Af de mere end 100 forureningssager, gav kun 65 anledning til kogeanbefaling eller levering af vand fra anden vandforsyning og man fandt ikke, at der var lægefaglig belæg for at frygte epidemier eller for folkesundheden i øvrigt. Man kunne ikke sige at der var tendenser i retning af store eller små vandforsyninger forureningerne var jævnt fordelt. Dog kunne man konstatere, at når der var forureninger på de små værker, var det oftest rentvandstankenes vedligeholdelsestilstand der var årsagen. Nyt kursus i FVD I marts 2011 blev sidste nye skud på FVD s kursusstamme sat i søen. Det er kursus i Vandværksdrift (Håndbog 6) dygtig ledet af Henrik Laugesen fra Kemic. Kurset blev gennemført som et aftenkursus for bestyrelsesmedlemmer, men FVD ønsker at udvikle et kursus, over flere dage evt. opdelt i moduler rettet mod vandværkernes driftspersonale, med afsluttende prøve og certificering. Kurset var en bragende succes og blev over 3 kursusaftner gennemført med 112 kursister i region syd. FVD arbejde også med et certificeringskursus i hygiejne på vandværket (Håndbog 7) Teknisk udvalg i FVD Fra FVD opfordres vandværkerne, gang på gang, til i højere grad at anvende professionel bistand i form af ansat driftspersonale og administrativt personale. Ideen er at bestyrelserne i højere grad frigøres fra de tunge driftsopgaver så de kan agere som bestyrelser og træffe de overordnede beslutninger. FVD s fokus har nok, i mange år, været på de folkevalgte bestyrelser og i mindre grad på det tekniske personale. FVD har følt at der manglede et forum for teknikere, specielt hvis FVD s medlemmer følger opfordringen til at blive mere professionelle. Så vil antallet af teknikere i organisationen stige markant. Man ønsker derfor at udnytte den store tekniske viden, der er i organisationen ved at oprette et teknisk udvalg. Med udvalget ønsker man at fokusere på udvikling og sikring af en bæredygtig og sund decentral vandforsyning, men også rådgivning og deltagelse i eksterne arbejdsgrupper, ses som en mulighed for udvalget. Da det vil være en fordel med et indgående kendskab til vandværksdrift, har FVD bedt en række ressourcepersoner on at deltage i arbejdet. De er ikke demokratisk valgt, men nøje udvalgt efter FVD s kendskab til deres kompetencer. FVD forventer sig meget af denne nye tænketank til glæde og gavn for alle vore vandværker. Tilstandsrapport Hvis vandværkerne ønsker at danne sig et overblik over vandværkets helbredstilstand er det en god ide at få udarbejdet en tilstandsrapport med tilhørende handlingsplan. Denne udarbejdes typisk af et rådgivende ingeniørfirma. Herved får vandværket et godt værktøj, som bestyrelsen kan træffe beslutninger efter. Hvad trænger til at blive renoveret? Hvordan er vandværkets forsyningssikkerhed? Trænger fugerne i rentvandstanken til at blive skiftet? o.s.v.

6 Handlingsplanen hjælper bestyrelsen med at træffe de bedste beslutninger for vandværket vedr. investeringer, der kan sikre drikkevandskvaliteten i mange år fremover, derudover får bestyrelsen mulighed for at planlægge kommende investeringer og dermed medtage disse i budget og anlægsbudgettet, således at man i god, tid får taget stilling til finansieringen af disse nye tiltag. Husk! Vi ser på vandværket hver dag, men andre øjne kan muligvis se det vi ikke ser. Kommunalt tilsyn Vejledning nr af 12. september 2011, Vejledning om kommuners tekniske tilsyn med vandværker. Ministeren har sammen med vandbranchen revideret Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Dette resulterede i en checkliste indeholdende alle de elementer, som tilsynet omfatter. Vejledningen har været i høring. Konklusionen er, at det er et godt arbejdsværktøj, der er udarbejdet. Ole Wiil konstaterede at vi har en forpligtelse til at aflevere en veldrevet vandforsyning til kommende generationer. Dette kræver bl.a. at det skal være attraktivt at sidde i bestyrelsen. Han slog igen til lyd for at bestyrelsen er bestyrelse og lader arbejdet udføre af uddannet personale. Gerne et som et samarbejde mellem flere vandværker om teknisk- og administrativ personale, således at bestyrelsens arbejde indskrænkes til udelukkende at træffe de overordnede beslutninger. Det betyder at vandværkerne opfordres til at ansætte professionelle driftsledere, samt administrativt personale til at drive vandværket. Dette for at vi kan aflevere vandværker, der er ledet og drevet af kompetente og engagerede mennesker, til næste generation samtidig med at vandværket fortsat leverer rent og godt drikkevand. FVD vil fortsat, med alle midler, arbejde for sit erklærede mål, nemlig at bevare og styrke den decentrale vandforsyning. Foreningen tror ikke på de store enheder, men opfatter at mindre enheder giver største forsyningssikkerhed. Ole Wiil pointerede at han er stolt af at være landsformand for FVD og at han er imponeret over det engagement, der lægges for dagen. Han ønskede at vi fortsat står sammen om den decentrale vandforsyning, som kun kan lykkes ved den enestående og prisværdige indsats, der ydes af langt over engagerede bestyrelsesmedlemmer. Tak for invitationen v/jørgen Bruun, Formand for teknik & miljø Jørgen Bruun bad om ordet og takkede for invitationen til aftenens møde i vandrådet. Han syntes at det havde været en lærerig og god aften, med mange gode informationer. Afslutning: Formand for vandrådet Jens Kurt Jensen afsluttede mødet. Han fortalte at han, fra årsskiftet, træder ud af vandrådet og erstattes af en ny repræsentant fra det gamle Vejen kommune. Vandrådet takker for samarbejdet og Jens Kurt s store arbejde med at koordinere vandrådets forskellige arbejdsopgaver. TAK for det.

Ole Wiil OKT 2011. Indlæg på kommunale vandrådsmøder efterår 2011

Ole Wiil OKT 2011. Indlæg på kommunale vandrådsmøder efterår 2011 Ole Wiil OKT 2011 Indlæg på kommunale vandrådsmøder efterår 2011 1. INDLEDNING Mange tak for, at jeg kan få lejlighed til at redegøre for nogle af de ting der optager foreningen. Det er hver gang en stor

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Sydøst området

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Sydøst området Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Sydøst området 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Opfølgning på Vandforsyningsplan 2009-2020 (Louise) 3. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse Status på

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Referat. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Tirsdag den 26. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende

Læs mere

Vandrådet (VR) i Skanderborg Kommune

Vandrådet (VR) i Skanderborg Kommune Vandrådet (VR) i Skanderborg Kommune Repræsentantskabsmøde den 19. april 2016 kl. 1900 Kulturhuset, Skanderborg 24. april 2016 Program 19:00 Velkomst (Steffen G. L.) 19:10 Henning Jeppesen, eksempel på

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1800 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02514

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 1 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar

Læs mere

Aftalerne med Randers Spildevand og Eurofins udløber den 31. december 2014, og vi starter derfor projekterne umiddelbart efter sommerferien.

Aftalerne med Randers Spildevand og Eurofins udløber den 31. december 2014, og vi starter derfor projekterne umiddelbart efter sommerferien. Bestyrelsens beretning 2013. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde, Viborg Vandråd 23. april 2012.

Repræsentantskabsmøde, Viborg Vandråd 23. april 2012. Repræsentantskabsmøde, Viborg Vandråd 23. april 2012. Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til vores repræsentantskabsmøde, velkommen til repræsentanterne fra Viborg Kommune, velkommen til vores nye formand

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 18.12.2013 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse af og opfølgning

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende prøvetagning og analyse af drikkevand

Samarbejdsaftale vedrørende prøvetagning og analyse af drikkevand Norddjurs Vandråd Jesper Normand Stange Bygtoften 50, Selkær Mølle 8585 Glesborg Eurofins Miljø A/S Ladelundvej 85 DK-6600 VEJEN Telefon 70 22 42 66 Telefax 70 22 42 55 miljo@eurofins.dk www.eurofins.dk

Læs mere

Beretningen 2014 for Hadsten Vandværk

Beretningen 2014 for Hadsten Vandværk 1 Beretningen 2014 for Hadsten Vandværk Statistik: Antallet af forbrugere er på afregningstidspunktet steget fra 2653 til 2658. En mindre tilgang på fem hvor tilgangen i 2012/13 var på 14 nye kunder. Der

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

Den 20. nov Ulkebøl forsamlingshus

Den 20. nov Ulkebøl forsamlingshus Den 20. nov. 2013 Ulkebøl forsamlingshus Program Indlæg fra DVN med titlen: Tilstandsrapport, evt. drøftelse indsatsplan samt kursus og ledelsessystem på og om eget vandværk Teknik & hygiejne samt bekendtgørelse

Læs mere

Velkomst v/formand Karl Ejner Nielsen der bød de fremmødte teltager, indlægsholdere fra DVN samt repræsentanter fra Silkeborg Kommune velkommen.

Velkomst v/formand Karl Ejner Nielsen der bød de fremmødte teltager, indlægsholdere fra DVN samt repræsentanter fra Silkeborg Kommune velkommen. Referat af ordinær generalforsamling i Vandrådet i Silkeborg Kommune afholdt onsdag d. 17/4 2013 kl. 19 00 hos Silkeborg Forsyning Tietgens vej 3, Silkeborg. Velkomst v/formand Karl Ejner Nielsen der bød

Læs mere

Jeg vil således i beretningen, nævne denne situation flere gange, idet den har indflydelse på flere forhold.

Jeg vil således i beretningen, nævne denne situation flere gange, idet den har indflydelse på flere forhold. Trøstrup Vandværk Den: 24. marts 2014 Bestyrelsens beretning for perioden, 1. januar til 31. december 2013 på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den 25. marts 2014 i Langesøhallen. Vores generalforsamling

Læs mere

Ændringsbekendtgørelsen følger bl.a. op på ændringerne af vandforsyningsloven, som følge af vandsektorforliget 1, idet

Ændringsbekendtgørelsen følger bl.a. op på ændringerne af vandforsyningsloven, som følge af vandsektorforliget 1, idet NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00082 Ref. radko/annrj Den 17. juni 2016 Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelsen om indsatsplaner Naturstyrelsen

Læs mere

Beretning for Formand: Sven Weel Jensen, Apollovej 88B, Ørby, 8420 Knebel Hjemmeside:

Beretning for Formand: Sven Weel Jensen, Apollovej 88B, Ørby, 8420 Knebel Hjemmeside: Beretning for 2014 Min beretning for 2014 vil omhandle flg. punkter: Bestyrelsen, Samarbejdet med kommunen, Den politiske vinkel, Lovgivning, Arrangementer, Leverandøraftaler, Øvrige aktiviteter og Medlemssituationen.

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 18. juni 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 18. juni 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Maibrit Lykkegaard Den 21.06.2013 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 18. juni 2013 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse

Læs mere

Vandrådet. 1. oktober 2012. Indlæg fra vandgruppen

Vandrådet. 1. oktober 2012. Indlæg fra vandgruppen Vandrådet 1. oktober 2012 Indlæg fra vandgruppen Aftenens indhold Web indberetning Kommunal vandhandleplan (Vandplanen) Regions sjællands råstofplan Nye indvindingstilladelser fra 2013 Grundvandsmodel

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning og status for vejledning om indsatsplaner EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning Indsatsbekendtgørelsen

Læs mere

Danske love Bekendtgørelser. Vejledninger, normer. 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen. Lovgivning om vandforsyning og -kvalitet

Danske love Bekendtgørelser. Vejledninger, normer. 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen. Lovgivning om vandforsyning og -kvalitet Bestyrelsens rammer og ansvar Vandråd Syddjurs 27 januar 2016 Robert Jensen Juridisk Rådgiver 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen EU Direktiv Danske love Bekendtgørelser Vejledninger, normer

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende prøvetagning og analyse af drikkevand

Samarbejdsaftale vedrørende prøvetagning og analyse af drikkevand Kontaktudvalget for Vandværker i Odense Kommune Aksel Snerlig Groløkkevænget 71 5270 Odense N. Eurofins Miljø A/S Ladelundvej 85 DK-6600 VEJEN Telefon 70 22 42 66 Telefax 70 22 42 55 miljo@eurofins.dk

Læs mere

Opstart, udarbejdelse af første plan og iværksættelse af 10 planer

Opstart, udarbejdelse af første plan og iværksættelse af 10 planer Notat Emne: Bilag 1 til byrådsindstilling om Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af vandtaksten. Den 16. oktober 2006

Læs mere

Den 5. april 2011 Ulkebøl forsamlingshus

Den 5. april 2011 Ulkebøl forsamlingshus Den 5. april 2011 Ulkebøl forsamlingshus Vandrådsmøde og generalforsamling 2011 Program For alle vandværker i Sønderborg kommune. Nye normer for motorer med høj virkningsgrad. Ved Helge Vandel Jensen.

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 I/S HØVELTE VANDVÆRK Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab

Læs mere

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Notat Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Høringssvar til Forslag til indsatsplan for grundvand, Assens med kommentarer. Følgende har indgivet høringssvar:

Læs mere

Lejre Vandråd. Repræsentantskabsmøde og bekendtgørelse om kvalitetssikring. 18. april 2013 Lejre Vandråd 1

Lejre Vandråd. Repræsentantskabsmøde og bekendtgørelse om kvalitetssikring. 18. april 2013 Lejre Vandråd 1 Lejre Vandråd Repræsentantskabsmøde og bekendtgørelse om kvalitetssikring 18. april 2013 Lejre Vandråd 1 Dagsorden 19.00 Der bydes velkommen 19.05 Repræsentantskabsmøde i henhold til dagsorden 19.50 Pause

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende prøvetagning og analyse af drikkevandsprøver

Samarbejdsaftale vedrørende prøvetagning og analyse af drikkevandsprøver Vandrådet i Kalundborg Kommune Boye Jakobsen Skippingevej 24 4460 Snertinge Eurofins Miljø A/S Ladelundvej 85 DK-6600 VEJEN Telefon 70 22 42 66 Telefax 70 22 42 55 miljo@eurofins.dk www.eurofins.dk Samarbejdsaftale

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Hvem passer på grundvandet i fremtiden?

Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Af Kristen Simonsen, formand for Brovst Vandværk, formand for FVD-Region Nord og næstformand for FVD 32 Min artikel vil omhandle de private vandværkers holdning

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Vandråd. Kommune FVD. Koordinationsforum. Vandråd. Kontaktudvalg. Private vandværker. Evt. kommunal vandforsyning

Vandråd. Kommune FVD. Koordinationsforum. Vandråd. Kontaktudvalg. Private vandværker. Evt. kommunal vandforsyning 1 2 Vandråd FVD Kommune Koordinationsforum FVD Region Regionsvandråd Vandråd Kontaktudvalg Private vandværker Evt. kommunal vandforsyning 3 HVORFOR VANDRÅD?? Mange af de opgaver som før var placeret ved

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

2015 er et år, hvor der har været mange vandværksopgaver.

2015 er et år, hvor der har været mange vandværksopgaver. Bestyrelsens årsberetning. Velkomst Velkommen til den årlige generalforsamling her i Foreningen af vandværker i Danmark, region Nord. Vi er igen en del, der har fundet vej til Rebild. Der skal lyde en

Læs mere

Til stede: sagsbehandler

Til stede: sagsbehandler Katrine Foss-Pedersen Den 10.03.2011 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Den 2. marts 2011 kl. 15.00 Lokale 2 Lundbakvej 5, Pandrup 1 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse af

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj Lumsås Vandværk Oddenvej 182 4500 Nykøbing Sj Den 28. juni 2016 Ophævelse af kogeanbefaling Lumsås Vandværk Efter samråd med Embedslægen har Odsherred Kommune besluttet, at påbuddet om kogeanbefaling i

Læs mere

Beretningen 2016 for Hadsten Vandværk

Beretningen 2016 for Hadsten Vandværk 1 Beretningen 2016 for Hadsten Vandværk Statistik: Antallet af forbrugere er på afregningstidspunktet steget fra 2668 til 2677. Det er en tilgang på 9 mod sidste års 10. Der er i alt blevet pumpet 392.339

Læs mere

2: Antal medlemmer. 3: Vandforbrug for vand-året 01.10.14-30.09.15:

2: Antal medlemmer. 3: Vandforbrug for vand-året 01.10.14-30.09.15: 1: Bestyrelsens arbejde i 2015 har (ligesom i de foregående år) været præget af høj aktivitet, og har blandt andet omfattet o 10 bestyrelsesmøder o 2 regnskabsmøder o 1 generalforsamling o 4 møder om Vandsektorloven

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 6. november 2012 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 6. november 2012 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 6. november 2012 i Brørup. Dato: 06-11-2012 Ref.: BHJ Kopi: Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen Oplæg ved JH DYK Aps

Læs mere

2 Indledende tanker omkring organisering af sikkerhedsforsyning

2 Indledende tanker omkring organisering af sikkerhedsforsyning Referat Dato: 28-04-2011 Sagsnr.: 2010-9032 Dok. nr.: 2011-107333 Direkte telefon: 9931 9465 Initialer: LHK Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Vandforsyningsplanlægning

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Vandrådet i Haderslev Kommune

Vandrådet i Haderslev Kommune Vandrådet i Haderslev Kommune Referat nr. 18. Sekretær: Svend Hansen. Repræsentantskabsmøde på Fjelstrup kro, mandag den 19.05.2014. Med følgende dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Emne Vandværkernes fællesmøde i Esbjerg Kommune 2016

Emne Vandværkernes fællesmøde i Esbjerg Kommune 2016 Referat Dato 13 april 2016, Kl. 19.00, Gredstedbro Hotel Emne Vandværkernes fællesmøde i Esbjerg Kommune 2016 Deltagere Hjerting Vandværk V/Pia Beltoft og Dennis Schrøder Vejrup vandværk V/ Hans Johnsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning. 2014 var et travlt år for regionens bestyrelse. 28. januar havde vi er fuldt besat kursus i Håndbog 6 Vandværksdrift underviser Henrik Laugesen 13. februar bestyrelsesmøde 25. februar

Læs mere

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker v/ Jørgen Krogh Andersen, DVN Indledning Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til

Læs mere

Veflinge Vandværk. Notat

Veflinge Vandværk. Notat Veflinge Vandværk Notat Forfatter: Teknik-, Erhverv og Kultur Revideret den 23. marts 2017 Indhold 1.0 Resumé... 2 2.0 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.... 4 2.1 Om blanding/fortynding... 4 2.2 Miljøstyrelsens

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15 Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Side 1 af 15 HVIDBOG til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

- Orientering og uddybning af forliget

- Orientering og uddybning af forliget En ny og forbedret regulering af den danske vandsektor - Orientering og uddybning af forliget Kontorchef Inger Bergmann, Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet Dagsorden 1. Baggrund for vandsektorforliget

Læs mere

Referat. Bornholms Spildevand A/S 08.02.2013 68. Bestyrelsesmøde nr. 18 Den 08.februar 2013 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle.

Referat. Bornholms Spildevand A/S 08.02.2013 68. Bestyrelsesmøde nr. 18 Den 08.februar 2013 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Bornholms Spildevand A/S 08.02.2013 68 Referat Bestyrelsesmøde nr. 18 Den 08.februar 2013 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023273 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDRÅDET FOR VANDVÆRKER I MARIAGERFJORD KOMMUNE

VEDTÆGTER FOR VANDRÅDET FOR VANDVÆRKER I MARIAGERFJORD KOMMUNE VEDTÆGTER FOR VANDRÅDET FOR VANDVÆRKER I MARIAGERFJORD KOMMUNE 1 navn og hjemsted Udvalgets navn er "Vandrådet for Vandværker i Mariagerfjord Kommune", nedenfor forkortet til vandrådet. Dets hjemsted er

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Vandrådet i Middelfart Kommune

Vandrådet i Middelfart Kommune Vandrådet i Middelfart Kommune Bestyrelsens beretning: Indledningsvis skal jeg sige, at det ikke den store mødeaktivitet, er har præget vandrådet i 2011 - men det handler jo heller ikke om kvantitet men

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023393. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023393. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023393 Kalundborg Vandforsyning A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15.

Læs mere

Samarbejde mellem Vandråd og Kommuner. Hanne Jørgensen Ingeniør Vordingborg Kommune

Samarbejde mellem Vandråd og Kommuner. Hanne Jørgensen Ingeniør Vordingborg Kommune Samarbejde mellem Vandråd og Kommuner Hanne Jørgensen Ingeniør Vordingborg Kommune Uddannelse og Job: Min 1992 Dimitteret baggrund: fra Odense Teknikum 1993-1994 Underviser på Næstved Tekniske Skole (VVS)

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune

Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune Dragsmur Vandforsyning I/S Bestyrelsen Maj 2013. Generalforsamlingen d. 15 juni 2013 Dagsordenens pkt. Eventuelt: Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Nyt fra KL. Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere.

Nyt fra KL. Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere. Nyt fra KL Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere. Konsulent Niels Philip Jensen 1 Disposition Grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE Natur og Miljø. Geolog Carsten Vigen Hansen

SKANDERBORG KOMMUNE Natur og Miljø. Geolog Carsten Vigen Hansen SKANDERBORG KOMMUNE Natur og Miljø Geolog Carsten Vigen Hansen SKANDERBORG KOMMUNE Natur og Miljø Følgegruppemøde Disposition: 1. Præsentation af Natur og Miljø 2. Kommunes rolle Aktiv deltager i følgegrupper

Læs mere

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Sagsresume Ejendomme Der er 14 ejendomme på Hjortø og 2 på Hjelmshoved. Enkelte ejendomme er i dag uden vandforsyning. Der er en toiletbygning

Læs mere

Grundvandsrådet. 6. februar 2008 Kl. 16:00 i Mødelokale, TF. Deltagere: Gæster: Afbud: Bo Jensen, Byrådet, Formand for Grundvandsrådet

Grundvandsrådet. 6. februar 2008 Kl. 16:00 i Mødelokale, TF. Deltagere: Gæster: Afbud: Bo Jensen, Byrådet, Formand for Grundvandsrådet 6. februar 2008 Kl. 16:00 i Mødelokale, TF Deltagere: Grundvandsrådet Bo Jensen, Byrådet, Formand for Grundvandsrådet Benny Christensen, Byrådet Arne Hastrup Larsen, Danmarks Naturfredningsforening Hans-Kurt

Læs mere

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK. https://joerlundeoestvand.wordpress.com/

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK. https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 25. FEBRUAR 2017 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab.

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Temamøde Region Øst Rådgivningen Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Det er typisk sager, der er omfattet af vandforsyningsloven,

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

2: Antal medlemmer. 3: Vandforbrug for vand-året 01.10.13-30.09.14:

2: Antal medlemmer. 3: Vandforbrug for vand-året 01.10.13-30.09.14: 1: Bestyrelsens arbejde i 2014 har (ligesom i de foregående år) været præget af høj aktivitet, og har blandt andet omfattet o 50-års jubilæum den 17. august 2014 o 8 bestyrelsesmøder o 4 regnskabsmøde

Læs mere

M0devirksomheden har været en anelse over det normale med.

M0devirksomheden har været en anelse over det normale med. Bestyrelsens beretning. Året 2013 var et ret godt år for vandrådet i Middelfart Kommune - vi fik styr på nogle samarbejdsproblemer og andre væsentlige ting og det har gjort vores arbejde lidt lettere.

Læs mere

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2 STÆRMOSE VANDVÆRK Grevegården 15 5690 Tommerup 9. februar 2016 Sags id: 16/1878 Kontrolprogram for Stærmose Vandværk (cvr. nr. 68795419) I henhold til vandforsyningslovens 1 65 og tilhørende bekendtgørelse

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere