Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet"

Transkript

1 Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 04. september 2014 kl Sted SOSU Nord, Storemosevej, 9310 Vodskov - lokale 16 Distribueret til medlemmer: Lene Nielsen LN KKR Marianne Notholm MN KKR Vera Larsen VL KKR Tove Pank TP Regionen, psykiatri Jytte Aaen JA Regionen, somatik Mette Martins MM Private leverandører Hanne Christensen HC FOA Lene Berendt LB FOA Annette Press AP FOA Jens Nielsen JN FOA Jan Jensen JJ FOA Elevrepræsentant Ina Thomsen IT SOSU Nord, lærerrepr. (EUD) Birgitte Rysgaard Larsen BRL SOSU Nord, lærerrepr. (VEU) Anja Jørgensen AJ SOSU Nord, direktør Lene Kvist LK SOSU Nord, vicedirektør Distribueret til oplægsholdere: Mette Thoft Mikkelsen MTM SOSU Nord, uddannelseschef Helle Mørch Laulund HML SOSU Nord, uddannelseschef Rasmus Yde, Aalborg RY Uddannelseskonsulent Handelsskole Vibeke Jensen VJ Udviklingskonsulent Jan Kempf Bertelsen JKB Uddannelseschef Helle Laulund HL Uddannelseschef Sara Marie Jensen SJ Udviklingskonsulent Referent: Maria Esko Harrig MH SOSU Nord, Direktionssekretær Afbud: Anja Jørgensen AJ Direktør Helle Mørch Laulund HML Uddannelseschef Dagsorden: Godkendelse af dagsorden Godkendt Godkendelse af forretningsorden Side 1 af 8

2 v/ Lene Kvist Bilag 2.0: Forslag til forretningsorden for det lokale uddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet v. SOSU Nord (væsentlige ændringer er markeret med gult) Konstitution: 5 slettes fordi den er en fejl fra sekretærens side Godkendt Valg af formand v/ Lene Kvist Hanne Christensen, FOA, er valgt som ny formand Valg af næstformand v/ formanden Lene Nielsen, KKR, er valgt som næstformand Praksisnære lederuddannelser i AMU- regi v/ Vibeke Jensen Underviser Rasmus Yde fra Aalborg Handelsskole og udviklingskonsulent Vibeke Jensen inspirerer om praksisnære lederuddannelser i AMU- regi. Målgruppe i den offentlige sektor, hvilket udbytte får deltagerne og muligheder for brobygning til videregående uddannelser. Desuden inspiration fra cases og eksempler fra offentlige virksomheder. Udalget drøftede kort orienteringen, og anbefalede at der bruges betegnelsen kursus fremfor udddannelse, da udvalget opfatter uddannelse som noget konkret meritgivende, og med afsluttende eksamen. Der opleves også tvist omkring brugen af begreberne ledelsesret og samarbejdsproblemer. Det er vigtigt at få defineret ordet ledelse i denne sammenhæng Udvalget opfordrede til at beskrivelsen af kurset formuleres ud fra den målgruppe man udbyder kurset til, for at undgå de tvister. Rasmus Yde tager reflektionerne med tilbage til Aalborg Handelsskole til nærmere overvejelse. LUU tager oplægget til efterretning Status for EUD- reformen v/ Lene Kvist På mødet præsenteres en tidsplan for skolens arbejde med implementering af EUD- reformen, herunder involveringen af LUU på relevante områder. Side 2 af 8

3 Div. oplæg fra skolen, PASS og Lars Mortensen, Undervisningsministeriet sendes ud med referatet. LK informerede nærmere omkring de forskellige oplæg. Hovedbekendtgørelsen forventes fra de faglige udvalg senest Det er deadline og derefter en høringsprocess. Endelig deadline er april. Punktet skal på igen til næste møde med afsat tid til div. spørgsmål. Der er opbakning fra rådet at LK, formand og næstformand formulerer en skrivelse til PASS om etablering af overgangsordninger for elever, der har gennemført det nuværende grundforløb, som efter 1/ ikke er tilstrækkelig adgang til hovedforløbet Talentarbejde temadrøftelse v/ Lene Kvist og Jan Kempf Bertelsen En af intentionerne bag EUD- reformen er at den enkelte elev skal blive så dygtig muligt. Derfor er der fokus på at uddannelserne skal udvikle af elevernes fagfaglige kompetencer, muligheden for at få studieforberedende kompetencer (EUX), kreative, innovative og innovative kompetencer. Med afsæt i nuværende aktiviteter og tiltag indenfor talentområdet på SOSU Nord, drøfter udvalget input til SOSU Nords udvikling og udfoldelse af talentområdet. I relation til temadrøftelsen vurderes relevansen på sosu- området af indsatsen Bliv tovholder for en elev, som er et indsatsområde i de nordjyske erhvervsskolers fælles udviklingsprojekt Erhvervsuddannelser i Vækst Intentionen bag initiativet er at skabe kobling af elev og virksomhed fra grundforløb/hovedforløb til videregående uddannelse. Udvalget bedes drøfte om og i givet fald hvordan det kan omsætte indenfor vores uddannelsesområder. Bilag 7.0: Oplæg fra PASS om talentarbejde Oplægget sendes ud med referatet. LK og JB uddybede emnet og redegjorde for de forskellige emne indenfor talentarbejdet. Udvalget drøftede følgende: 1) Hvad er tovholders rolle? Der blev drøftet flere forskellige definitioner og forventninger til rollen. Hvad er et talent? Side 3 af 8

4 Udvalget drøftede begrebet talent og det at spotte det. Der var enighed om, at det at have et talent ikke nødvendigvis var talent for hele den samlede uddannelsen, men måske blot for et specifikt område/et specifikt fag. Udvalget drøftede også andre sider af ordet, talent. F.eks. kan de spottede talenter være brobyggere til det praksisnære og ikke blot på uddannelsen. Det blev pågpeget vigtigheden af at det er godt at have en opbyggende uddannelse, som fremadrettet giver flere muligheder i erhvervslivet. Flere sider påpegede dog, at det er en god uddannelse, som ikke blot er en vej videre til noget andet, men også fungerer som en god platform for fremtidig beskæftigelse. Det er vigtigt at have dygtige sosu- assistenter og ikke blot dygtige mennesker, differentieret på hver deres talent. Det er netop vigtigt at holde for øje, at der ved at spotte talenter, ikke derved laves a og b hold. Talentet skal også spottes hos de svage, for at gøre dem stærkere til at klare hele uddannelsen. Udvalget var enige om, at talentet ikke bør udvikles i grunduddannelsen, men på det efterfølgede hovedforløb. Konklusion: Skolen kommer med et oplæg på baggrund af diskussionen Arbejdsgiveres og de faglige organisationers støtte til DM i Skills v/ Hanne Christensen Hanne Christensen ønskede en drøftelse af parternes engagement og støtte i forbindelse med afvikling af DM i Skills, og opridsede følgende informationer som grundlag for drøftelsen: 1. Skolen står for transport til Skive. 2. De faglige organisationer byder ind med t- shirts. 3. JN, FOA, skal være overdommer. FOA oplyser, at eleverne føler det er svært at finde tiden til at komme til Skills. Der er kommet forslag om, at eleverne skal have nogle opgaver i deres praktik, som de kan reflektere over og tage med i Skills, så spørgsmålet er også hvad arbejdsgiver bidrager med rent økonomisk? FOA oplever, at arbejdsgiverne er usynlige til trods for at det er dem der har brug for reklamen. Regionen påpeger, at det tidligere har været besluttet på LUU, at der skal laves en drejebog. Der er lavet en drejebog for Skills, men den har ikke været forbi LUU. Konklusionen er at drejebogen for Skills tages med som punkt på næste møde Temadrøftelse udbudsstrategi på AMU- og voksenefteruddannelsesområdet Side 4 af 8

5 v/ Helle Laulund (Lene Kvist) a. Status på VEU- centerarbejdet og mål. b. Temadrøftelse i forhold til udbudsstrategi på AMU og voksen- /efteruddannelsesområdet 2015 hvilke punkter er væsentlige at indarbejde i skolens udbudpolitik for næste år. Punktet udsættes til næste møde Henvendelse vedrørende bevistekst på AMU- kursusbeviser v/ Helle Laulund Vesthimmerland kommune har henvendt sig til skolen efter gennemførslen af kurset Medicinadministration. Social og sundhedsassisterne undrer sig over, at der i kursusbeviset er anført at kurset giver merit til social og sundhedsassistentuddannelsen (for social- og sundhedshjælpere). Medicin kurset forudsætter praksiserfaring og har teksten øget handlekompetence. Således har de pågældende kursister tolket, at dette kursus bygges vertikalt på social og sundhedsassistentuddannelsen. SOSU- Nord har undersøgt baggrund for tekst og afklaret, at denne er bestemt ved EPOS. En ændring vil kun kunne se ved en henvendelse til EPOS. LUU bedes drøfte: 1. Er der behov for at rette henvendelse til EPOS med ønske om at medicinkurset ikke er merit givende for social og sundhedshjælpere jvf, at dette kursus forudsætter praksiserfaring med medicinadminstration. 2. Er der behov for at rette henvendelse til EPOS med ønske om udvikling af flere kurser der udelukkende er målrettet social og sundhedsassistenter og ikke meritgivende for social og sundhedshjælpere for at tilgodese mulighed for kurser der giver en øget handlekompetence udover hoveduddannelsen som social og sundhedsassistent? Bilag: 10.1 Uddannelsesbeskrivelse og kursusbevis Medicinadministration Udsættes til næste møde Registrering af frafaldsårsager Side 5 af 8

6 v/ Mette Thoft Mikkelsen og Sara Marie Jensen Til orientering og drøftelse. Som skole vil vi gerne blive klogere på hvorfor nogle elever frafalder. Derfor er det vores forslag og ønske at praktikken vil udfylde (bilag..) I forbindelse med at de formelle papirer omkring ophævelse af uddannelsesaftalen udfyldes. Regionen stiller spørgsmål ved hvor meget tid vi vil bruge på registreringer af frafaldsårsager hvor mange kræfter vil vi ligge i det og om det måske vil være en oplagt mulighed at ligge opgaven ud til en sociolog- studerende som opgave? For KKR s side vil det være et ekstra skema til udfyldelse og det kan de ikke imødekomme. Udvalget drøftede de forskellige udfordringer de oplevede i forbindelse med afslag eller afbrydelse af samarbejdet med en elev. I forbindelse med afslag til tosprogede påpeger FOA (JN) det uhensigtsmæssige i de sproglige barriere, som ikke bliver spottet før de får afslag. Hos KKR (MN) er det elevens oplevelser i prøvetiden der er udfordringen. Udvalget er enige om, at skal samarbejdet med en elev afbrydes, vil det være ordentligt, at eleven kan have en bisidder med til mødet. Det er et ønske fra KKR, at besked om mødet foregår pr. mail, da mange oplysninger kan gå tabt i mundtlig overlevering Tal der taler Fremlæggelse og drøftelse v. Sara Marie Jensen 1. Status på ansøgertal til grundforløbet Status på ansøgertal til social- og sundhedsuddannelserne 3. Statistik og tendenser SOSU Nord 2. kvartal 2014 væsentlige ændringer siden sidst Den ønskede statistik fra Sara sendes ud sammen med referatet Orientering til udvalget: a. Information om flytteprocessen til På Sporet 8 b. Status på arbejdet omkring workflow ved optag på social- og sundhedsuddannelserne, og planer for videre arbejde hen mod implementering af EUD- reformen. Side 6 af 8

7 c. EPOS afholder dialogmøder med med organisationsrepræsentanter i LUU d. 18. september 2014 kl i København, d. 23. september 2014 kl i Fredericia og d. 23. september 2014 kl i Aarhus. Formålet med møderne er at styrke samarbejdet og dialogen mellem lokale og centrale organisationsrepræsentanter om udviklingen af uddannelserne og brugen af AMU. På dialogmøderne vil EPOS informere om udviklingen i AMU- systemet, samt hvad EPOS særligt har fokus på. Der vil være mulighed for at drøfte, hvordan de lokale uddannelsesudvalg indgå i arbejdet. EPOS ønsker samtidig at høre, hvilke emner, der optager de lokale uddannelses- udvalg og bruge møderne til at styrke, underbygge og udfordre de skriftlige bidrag til den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse for 2015, som de lokale uddannelsesudvalg har indsendt til EPOS Eventuelt d. PASS har godkendt to nye valgfri specialefag til social- og sundhedsassistentuddannelsen: Tværfagligt samarbejde om den medicinske patient 1, avanceret niveau, varighed 1 uge og Tværfagligt samarbejde om den medicinske patient 2, ekspertniveau, varighed 1 uge. Det er første gang, PASS har udviklet fag på ekspertniveau i uddannelsen. Fag på ekspertniveau er et af de initiativområder, der indgår i PASS strategi for at der skal være flere muligheder for at udbyde erhvervsrettet påbygning, talentspor mv. Pkt a.: LK informerede kort omkring flytteprocssen til På Sporet 8. Pkt. b.: LK informerede, at den sammensatte arbjdsgruppe havde holdt sit første møde, hvor der blev fundet en løsning på de konkrete problemer omkring godskrivningsprocedurer i forhold til udarbejdsle af uddannelseskontrakter. Gruppen skal samles igen i januar 2015 i forhold til samarbejdet om optage oefter EUD- reformen, men her udvides med repræsentanter for regionen ogg det pædagogiske område. Der stilles forslag om at udvide mødet til en hel dag, da det ellers bliver et informationsmøde. Herunder forslag til punkter til næste møde d. 27. november 2014 kl Side 7 af 8

8 I forbindelse med drejebogen til Skills er det besluttet også at finde drejebogen for Praktik i udlandet, da den også ønskes forelagt LUU. Der blev ønsket at vi på næste møde diskuterer en casestory omkring elever i somatisk praktik. KKR oplyste, at praktikken ikke føler sig ordentlig klædt på i forbindelse med sygemeldinger hos gennemgående undervisere eller andre ændringer omkring undervisningen. Der er ytret ønske om en udmelding i sådanne tilfælde, så de er informeret når eleven fortæller om eventuelle ændringer. Ønsker til fremtidig udformning af dagsorden: god sagsfremstilling. Indstilling til LUU. Rækkefølgen af punkterne, så drøftelser kommer på først og orientering på til sidst. Bedre tid til drøftelse. Side 8 af 8

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: 19.juni 2014, kl. 15.30.00-19.00 Sted: Undervisningslokale 300, Østre Alle 91, 9000 Aalborg Til stede: Jørgen R. Henriksen Vibeke Haaning Lars Bo Breddam Kristian Gaardsøe

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Årets første måneder byder på opgaver som årsregnskab, handlingsplaner og statistikker. Vi er i fuld sving med at dokumenterer 2011 i tal til ministerier, skolens bestyrelse, uddannelsesudvalgene

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: Onsdag den 27. marts 2014 kl. 15.30-18.00 Sted: SOSU Nord Mødelokale C, ledelsessekretariatet, Viren 15, 9310 Vodskov Til stede: Poul Hedemann Jan Nielsen Kristian Gaardsøe

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København 5.-6. februar 2013 Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisning, december 2012 FoU-konferencen 2013 I

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt. 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner Indhold På sporet af de næste ledere... 3 1. Hvad søger vi efter? Om at definere behovet for talent... 4 2. Hvad vil vi opnå?

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere