Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi"

Transkript

1 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi

2 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det sker gennem indsatser, der bygger på viden og dialog. Vi videreudvikler vores velfærdssamfund for at sikre lige muligheder og hjælp, der fører til bedre sociale forhold for mennesker i alle aldre. Vores opgaver spænder vidt og berører mennesker i deres helt nære dagligdag. Det er derfor naturligt, at mange mennesker er interesseret i vores område, og det stiller store krav til vores åbenhed og til måden, vi kommunikerer på. Et led i at kunne skabe reelle fremskridt for borgerne er kommunikationen med vores omverden. Kommunikation er ikke et mål i sig selv, men et af flere redskaber til at ministeriets initiativer og viden bliver omsat til handling i bl.a. kommuner, regioner, organisationer, institutioner og kommer til gavn hos den enkelte borger. Vores eksterne kommunikation skal udvikles og forbedres i takt med nye behov og opgaver. Desuden er det en forudsætning for en god ekstern kommunikation, at vi har en god intern kommunikation i hele koncernen. Det er baggrunden for, at vi har udarbejdet denne kommunikationsstrategi, der sætter fælles mål for god kommunikation i koncernen. Kommunikationsstrategien tager afsæt i Social-, Børne- og Integrationsministeriets fælles koncernstrategi, der bl.a. stiller krav om målrettet kommunikation til målgrupperne. Kommunikationsstrategien skal desuden medvirke til at skabe et klart billede af ministeriets opgaver og resultater. Kommunikationsstrategien beskriver de overordnede rammer for, hvordan kommunikationsarbejdet skal udvikles i de næste to år. Strategien er dermed også et vigtigt redskab for Koncernkommunikation, der prioriterer sit arbejde og indsatsområder efter den. Ansatte i koncernen skal samtidig kende til de områder i strategien, der er relevante for deres arbejde.

3 3 KOMMUNIKATIVE UDFORDRINGER Kommunikationssituationen er foranderlig, og koncernens kommunikation skal løbende kunne reagere på de konstante forandringer, der kommer i form af nye medier, ressortændringer, ny organisation, nye opgaver etc. Kommunikationsstrategien forsøger at tage højde for denne foranderlighed, så der formuleres overordnede rammer for kommunikationsarbejdet samtidig med, at der løbende er mulighed for at tilpasse og ændre kommunikationsaktiviteter, hvor det viser sig nødvendigt. I forhold til den eksterne kommunikation er der en konkurrence om mange af vores målgruppers opmærksomhed. Det betyder, at der er behov for løbende at udvikle et godt kendskab til målgrupperne og vælge de helt rigtige veje i vores valg af kommunikationskanaler. Vi skal søge nye veje, men også kendte kommunikationskanaler kan optimeres og anvendes bedre. Internt i vores koncern er udfordringerne at udvikle den faglige vidensdeling i organisationen og undersøge, hvordan løbende information til medarbejdere styrkes, bl.a. via linjekommunikationen fra den øverste ledelse via ledere til medarbejdere. Endelig er der et stort potentiale både eksternt og internt i hele koncernen - i at koordinere og samle kommunikationen i forbindelse med projekter, der ligner hinanden.

4 4 VISION OG MÅL Det er visionen, at kommunikationsstrategien skal medvirke til at forbedre og udvikle hele koncernens kommunikation. Alle ansatte i koncernen bidrager på hver sin måde til dette. Koncernkommunikation har ansvar for, at kommunikationsstrategien bliver kendt og anvendt. Samtidig skal Koncernkommunikation understøtte ledelsen i sit kommunikationsarbejde bl.a. gennem rådgivning og redskaber. Kommunikation er et centralt redskab for at gennemføre koncernens mission. Vi har sat følgende mål for kommunikationsstrategien, når den er gennemført i 2015: Vi skaber god kommunikation, der giver merværdi til projekter og indsatser i hele koncernen. Vores kommunikation når frem til fagpersoner via effektive kommunikationskanaler, giver brugbar viden og fører til resultater. Kommunikationsaktiviteter planlægges tidligst muligt og koordineret. Vi har et professionelt og aktivt samspil med medierne. Vores image er positivt blandt vores samarbejdspartnere. Når vi kommunikerer med borgerne, oplever de, at det er relevant og forståeligt. Vores kommunikation er digital, medmindre særlige forhold taler for andet. Ansatte i koncernen oplever, at de har en god dialog med deres leder og har nemt ved at dele og finde viden, der er relevant for deres arbejde.

5 5 Strategien følges op af handlingsplaner Kommunikationsstrategien bygger på fem tværgående principper og tre indsatsområder, hvor kommunikationen særligt skal styrkes. Kommunikationsstrategien står ikke alene, men følges op af handlingsplaner, hvor indsatsområderne udmøntes i kommunikaionsprojekter i samarbejde med koncernens tre huse i løbet af de næste to år.

6 6 PRINCIPPER FOR VORES KOMMUNIKATION Vi har formuleret fem principper for vores kommunikation. Principperne er nødvendige for at omsætte strategien til handling blandt ansatte i ministeriet og dermed skabe resultater via bedre kommunikation. Kommunikation indgår i de fleste aktiviteter Vigtige begivenheder, beslutninger og nye tiltag skal kommunikeres: Internt i kontoret, huset, koncernen eller eksternt med omverdenen. Kommunikationen kan være til en mindre eller større målgruppe, til chefen, kollegaer, og det kan være alt lige fra en telefonsamtale eller til en hjemmeside eller konference. For at kunne løse kommunikationsopgaven bedst muligt skal kommunikation tænkes ind fra starten, planlagt og rettet mod målgruppen.

7 7 Det er et fælles ansvar at skabe god kommunikation Medarbejdere og ledelse har sammen ansvar for at skabe god intern kommunikation. Ledelsen har et særligt ansvar for at sikre klar kommunikation om mål og retning samt skabe en god dialog. Medarbejderne har tilsvarende et ansvar for at opsøge og efterspørge den viden, der er relevant for den enkeltes arbejdsopgaver. Vi deler vores viden Det skal være nemt at dele viden ikke bare i egen organisation, men i hele koncernen. Opdateret og relevant viden er en forudsætning for, at koncernen kan løse sine opgaver på et højt fagligt niveau. Vores kommunikation er målrettet Vores kommunikation skal være målrettet modtagerens behov og forudsætninger. Målrettet kommunikation betyder, at vi kender og kommunikerer direkte til vores målgrupper. Vi skal kommunikere præcist, relevant og i øjenhøjde. Vores sprog, valg af kommunikationskanal osv. er målrettet til forskellige målgrupper som fx kommunale chefer, sagsbehandlere, borgere, politikere eller medarbejdere i koncernen. Kommunikation skal kunne anvendes Vi lægger vægt på, at vi kommunikerer viden og resultater, der kan bruges af modtageren. Kommunikationen skal være anvendelig og relevant. Det skal være nemt at omsætte det, vi kommunikerer, til handling. Derfor skal vi have et godt kendskab til vores brugeres behov for ny viden, så vi kan kommunikere med dem på den mest optimale måde.

8 8 INDSATSOMRÅDER FREM TIL 2015 I forbindelse med kommunikationsstrategien er der tre områder, hvor der særligt er behov for at udvikle og styrke kommunikationen: 1. Bedre intern kommunikation 2. Effektiv ekstern kommunikation 3. Digitalisering og modernisering Koncernens eksterne kommunikation er og vil fortsat være det område, der fylder mest i kommunikationsarbejdet. Men et velfungerende kommunikationsarbejde med omverdenen forudsætter bl.a. en god intern kommunikation. Samtidig er der et stort behov for, at koncernen udvikler nye digitale kommunikationsløsninger i de kommende år. Indenfor de tre områder vil der nu og i de næste to år blive igangsat nye tiltag via handlingsplaner hvor der vil blive arbejdet med at forbedre og udvikle kommunikationen. Det vil bl.a. ske gennem kurser, fælles guidelines og nye kommunikationsredskaber. 1. Bedre intern kommunikation God intern kommunikation, herunder klar kommunikation fra ledelsen samt faglig vidensdeling, er en forudsætning for, at vi kan nå vores mål og indfri vores mission om at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Den faglige vidensdeling på tværs i koncernen skal styrkes. Vores tre huse er fagligt stærke og behandler mange af de samme områder, men med forskellige indgangsvinkler. Her skal ledelsen sikre, at vi bruger hinanden på tværs. Medarbejderne har selv et ansvar for at holde sig orienteret via ledelsen, interne kommunikationskanaler mv.

9 9 Alle skal kunne dele deres faglige viden om de enkelte huses opgaver og få fyldestgørende information om beslutninger, nye tiltag og personalemæssige forhold. Internt i vores koncern er en af udfordringerne derfor, at vi bliver mere systematiske og fokuserede og udvikler redskaber, så vidensdelingen fungerer endnu bedre. Som en del af koncernens strategi arbejdes der med ledelsesudvikling. I den forbindelse er der også fokus på udvikling af ledelseskommunikationen. God ledelseskommunikation er vigtig for hele koncernen, bl.a. fordi den bidrager til trivsel og udvikling af koncernen som en dynamisk og moderne arbejdsplads. Ledelsen har her et ansvar for at kommunikere mål og retning og selv stå som eksponenter for den gode kommunikation, bl.a. gennem en løbende og åben dialog med medarbejderne. Det er Koncernkommunikations opgave i samarbejde med Koncern HR - at rådgive og bistå lederne på forskellige niveauer med denne opgave. Det er samtidig vigtigt, at vi udvikler og praktiserer god kommunikation gennem hele ledelsesstrukturen, lige fra koncerndirektionen via ledere og mellemledere til den enkelte medarbejder. Der er overordnet tre huse i koncernen, men i en organisation, hvor der jævnligt sker om- og sammenlægninger, er det også vigtigt, at ledelsen har særligt fokus på at give medarbejderne en oplevelse af at arbejde i én koncern.

10 10 Nye konkrete aktiviteter, der skal understøtte indsatsområdet Et mere moderne og fælles intranet, der letter vidensdeling i koncernen. Udsendelse af nyheder og baggrund fra Koncerndirektionen mindst hver måned. Afholde gå-hjem-møder og lign., hvor vidensdeling og kendskab til kollegaer styrkes. Drøfte og udvikle god ledelseskommunikation i forbindelse med koncernens ledernetværk. Styrke linjekommunikationen fra led til led, bl.a. gennem 360 graders målinger.

11 11 2. Effektiv ekstern kommunikation Kommunikation er et af flere redskaber til at viden, regler og erfaringer bliver omsat til handling blandt vores målgrupper. Målgrupper for den eksterne kommunikation: Der er fire centrale målgrupper for den eksterne kommunikation, og de stiller forskellige krav til vores kommunikation: kommunale medarbejdere (fagligt, anvendeligt) interesseorganisationer (politisk, fagligt) borgere (forstålighed, anvendelighed) pressen (hurtighed, fakta, viden) Kommunikation med kommunale medarbejdere på flere niveauer udgør en betydelig del af koncernens eksterne kommunikationsarbejde. Her er det særlig vigtigt, at kommunikationen sker med stor faglighed, og så det er anvendeligt for den pågældende målgruppe i kommunen. Kommunikation med interesseorganisationer er et fokusområde for koncernen. Samarbejdet med organisationerne medvirker til, at vores viden får bedst mulig effekt. Når vi er i dialog med vores samarbejdspartnere, får vi god forståelse af, hvordan de ser udfordringer i det, vi samarbejder om. Dialogen øger dermed vores mulighed for at kommunikere mere målrettet og anvendeligt ikke bare til interesseorganisationerne, men til alle vores målgrupper Kommunikation med borgerne er vigtig for en stor del af koncernens arbejde, og da vores faglighed ofte er kompleks, stiller det særlige krav om, at kommunikationen er målrettet og anvendelig. Dette gælder bl.a. den direkte kommunikation med borgere fx i breve og afgørelser. Pressen er et selvstændigt vigtigt element i koncernens eksterne kommunikation, og vi vil fortsat arbejde med at udvikle et professionelt samspil med medierne og anvende disse som en aktiv kommunikationskanal. Det betyder, at vi skal sikre hurtig respons på pressehenvendelser, og at henvendelserne bliver håndteret kvalificeret af relevante medarbejdere. Når vi som fagfolk udtaler os til medierne, er det baseret på fakta og viden ikke på holdninger eller politik. Hvordan vi kommunikerer, har desuden stor betydning for omverdenens oplevelse af os som koncern. Vi arbejder målrettet på, at der gennem vores kommunikation manifesterer sig et klart billede af koncernen, vores mission og opgaver.

12 12 Målgruppeundersøgelser Koncernens eksterne kommunikation kan optimeres og opnå større gennemslagskraft og dermed bedre implementering af viden mv. Det er en del af kommunikationsarbejdet at vide, hvad effektiv kommunikation er i forhold til de enkelte målgrupper. Derfor arbejder Koncernkommunikation med at undersøge deres medievaner, holdninger mv. Hvad virker, og hvad virker ikke, og hvilke målgrupper er de vigtigste at prioritere. Denne viden skal vi sammen med en forstærket dialog med ledelse og projektledere bruge til at vælge den til hver en tid mest optimale kommunikationsløsning. Koncernkommunikations rolle Koncernkommunikation gennemfører rådgivning til projekter og kampagner. Rådgivningen har fokus på: Mål hvad skal projektet opnå? Målgrupper hvem skal projektet nå? Budskaber hvad er budskabet til målgruppen? Medie hvordan når vi målgruppen med vores budskab? Der er ikke én kommunikationskanal, der er egnet til alle målgrupper, og ofte skal der bruges en kombination af flere kanaler for at sikre den bedste kommunikation og implementering af viden fra et projekt. Koncernen anvender i dag og vil fortsat benytte - mange forskellige kommunikationskanaler, som fx hjemmesider, konferencer, undervisningsmateriale, sociale medier og netværksmøder. Valget af kommunikationskanaler afhænger af både mål, målgruppe, budskaber og projektets ressourcer. Sammen med projektledere og ledelse udarbejdes kommunikationsplaner, som indeholder anbefalinger til og planlægning af kommunikation i projektet. Det er projektleders ansvar at følge kommunikationsplanen. Afviges der i kommunikationen fra planen, aftales det med ledelsen lokalt. Koncernen har projekter, som med hensyn til mål, målgrupper og kommunikationsaktiviteter ligner hinanden. Der et stort potentiale i at koordinere og evt. samle kommunikationen, så overlappende kommunikation kan undgås, og kommunikationen gøres mere effektiv gennem brug af fælles kommunikationskanaler.

13 13 Nye konkrete aktiviteter, der skal understøtte indsatsområdet Kommunikationsløsninger i forbindelse med udbud af kampagner udarbejdes altid i samarbejde med Koncernkommunikation. Kommunikationsrådgivning indgår i alle større projekter, og der udarbejdes en kommunikationsplan med anbefalinger som en del af projektbeskrivelsen og inden projektet vedtages. Etablering af task force i Koncernkommunikation, hvor rådgiverkompetencer styrkes via efteruddannelse, kommunikationsmålinger mv. Task forcen udvikler nyt rådgivningskoncept, der bl.a. skal give bedre mulighed for, at kommunikationsaktiviteter samles i form af fx fælles konferencer, undervisningsmateriale, hjemmesider, publikationer eller kampagner. Løbende kommunikationsmålinger for at udvikle og kvalificere effekten af vores kommunikation. Tilbyde medietræningskurser til ansatte, der har mediekontakt. Sikre, at relevante medarbejdere er tilgængelige for pressen, bl.a. gennem kontaktoplysninger på hjemmesiderne. Udvikle vores kommunikationen til borgere, bl.a. i breve og på nettet, via kurser og guidelines. Udvikle koncernens profilering i forbindelse med rekruttering.

14 14 3. Digitalisering og modernisering Den teknologiske udvikling indenfor kommunikation går stærkt, og modtagerne flytter sig hastigt fra et medie til et andet. Koncernen har gennem de seneste år styrket sin digitale kommunikation via hjemmesider, intranet, borger.dk, Retsinformation mv. Der er behov for at fortsætte denne udvikling i de kommende år. Den nationale digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor sætter fokus på, at alle myndigheder skal tilbyde digital kommunikation til borgerne. Samtidig stilles der løbende nye krav i forbindelse med fx tilgængelighed af informationerne på hjemmesider for brugere med handicap, krav om åbenhed etc.

15 15 For at styrke den digitale kommunikation og udnytte ressourcerne bedst muligt vil koncernen arbejde løbende med at afskaffe trykte publikationer og i stedet formidle via online medier fx hjemmesider, intranet og andre digitale platforme. I særlige tilfælde, hvor det vurderes at være den bedste løsning i relation til mål og målgruppe, vil der fortsat udgives trykte publikationer. Koncernen producerer dagligt et stort antal nyheder, temaer, talmateriale, publikationer mv. Dette formidles typisk via hjemmesider og elektroniske nyhedsbreve, men vil fremover også kommunikeres via andre platforme på smartphones/tablets, så relevante målgrupper også i fremtiden modtager informationerne på de kanaler, som de anvender. Digitalisering stiller høje krav til, at informationer ligger tilgængeligt for alle brugere både på forskellige platforme, men også for brugere med særlige behov, fx pga. nedsat syn. Koncernen arbejder efter de gældende regler om handicaptilgængelighed, men der er et stort behov for at udarbejde guidelines for, hvordan disse håndteres. Koncernkommunikation yder rådgivning og støtte i forbindelse med sikring af teknisk tilgængelighed på vores forskellige platforme. Nye konkrete aktiviteter, der skal understøtte indsatsområdet Udarbejde en strategi for anvendelse af digitale kommunikationskanaler i koncernen herunder brugen af sociale medier. Udvikle løsninger til smartphones og tablets med faglige nyheder, konferencer og udgivelser på tværs af konernen. Udgive publikationer elektronisk og kun i særlige tilfælde på print. Udarbejde forpligtende retningslinjer vedr. handicaptilgængelighed.

16 PRINCIPPER FOR VORES KOMMUNIKATION Kommunikation indgår i de fleste aktiviteter Det er et fælles ansvar at skabe god kommunikation Vi deler vores viden Vores kommunikation er målrettet Kommunikation skal kunne anvendes Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal København K Tlf: Udgivet af Koncernkommunikation november 2013

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK. for Jammerbugt Kommune

KOMMUNIKATIONSPOLITIK. for Jammerbugt Kommune KOMMUNIKATIONSPOLITIK for Jammerbugt Kommune KOMMUNIKATIONSPOLITIK for Jammerbugt Kommune Vi kommunikerer hele tiden med kolleger, borgere, virksomheder, samarbejdspartnere og mange andre. Det sker via

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Kommunikationspolitik Assens Kommune

Kommunikationspolitik Assens Kommune Kommunikationspolitik Assens Kommune Indholdsfortegnelse 1.0 Kommunikationspolitik...3 1.1 Sådan omsætter vi kommunikationsprincipperne...4 1.2 Sådan føres Kommunikationspolitikken ud i livet...5 1.3 Kommunikation

Læs mere

Kommunikationspolitik Assens Kommune

Kommunikationspolitik Assens Kommune Kommunikationspolitik Assens Kommune Indholdsfortegnelse 1.0 Kommunikationspolitik...3 1.1 Sådan omsætter vi kommunikationsprincipperne...4 1.2 Sådan føres Kommunikationspolitikken ud i livet...5 1.3 Kommunikation

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Randersgades Skole 1 Kommunikationsstrategi

Randersgades Skole 1 Kommunikationsstrategi Randersgades Skole Integreret kommunikationsstrategi 2015-2016 Randersgades Skole 1 Introduktion Randersgades Skoles (RG) integreret kommunikationsstrategi er en overordnet guideline, der angiver de strategiske

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Kommunikations- politik. December 2017

Kommunikations- politik. December 2017 Kommunikations- politik December 2017 Indhold En kommunikationspolitik for alle Fem principper for god kommunikation Målgrupper Kommunikationskanaler Det daglige kommunikationsansvar Ekstern kommunikation

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed December 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Kommunikationsstrategi Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-post:

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Kommunikationspolitik 17

Kommunikationspolitik 17 KOMMUNIKATION KVIKT, KLART & KREATIVT Kommunikation Kommunikationspolitik 17 Vi har alle et ansvar for at sikre en god og klar kommunikation Den, som har ansvaret for sagen, har altid ansvaret for kommunikationen

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Netværket af kommunale kommunikationschefer har udviklet et kodeks - ni principper for organisering og ledelse af den kommunale kommunikationsfunktion.

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Kommunikationspolitik Hillerød Kommune

Kommunikationspolitik Hillerød Kommune Hillerød Kommune Kommunikationspolitik 2017 2020 Hillerød Kommune Kommunikationspolitikken stiller skarpt på de forskellige områder af Hillerød Kommunes kommunikation, og hvordan vi kan optimere kommunikation

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I Kommunikationsstrategi Juni 2005 1 BSTRATEGISK S C PA R T N ESAMMENHÆNG R S K A B M E D K U Kommunikationsstrategien N D E R O G S A M S P I L M E D skal I N Tunderstøtte E R E S S E N T Een R række af

Læs mere

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune Udkast til Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune OVERORDNET POLITIK FOR KOMMUNIKATION 1. Formålet med overordnet politik for kommunikation Formålet med den overordnede kommunikationspolitik

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune HR-Strategi for Gladsaxe Kommune Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats, for dermed at sikre, at de HR-indsatser der gennemføres i dag og fremover understøtter den strategiske

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune Økonomiudvalget 18.01.2011 Punkt 14, bilag 1 Gladsaxe en kommunikerende kommune Kommunikationsstrategi for Gladsaxe Kommune 11.01.2011 Baggrund Gladsaxe Kommune ønsker en fælles kommunikationsstrategi,

Læs mere

KOMMUNIKATION. Kommunikations. politik

KOMMUNIKATION. Kommunikations. politik Kommunikations politik 1 Udgivet af: Svendborg Kommune februar 2018 Produktion: Svendborg Kommunes Kommunikationsafdeling Layout: Svendborg Kommunes grafiske afdeling 2 Forord Kommunikationspolitikken

Læs mere

Kommunikationsstrategien skal sikre sammenhæng mellem det, vi siger og det, vi gør.

Kommunikationsstrategien skal sikre sammenhæng mellem det, vi siger og det, vi gør. Kommunikationsstrategien skal sikre sammenhæng mellem det, vi siger og det, vi gør. Job & Aktivitetscenter Hørkær 1 September 2017 Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi på Job & Aktivitetscenter

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

[ENERGI VIBORG - KOMMUNIKATIONSPOLITIK] Energi Viborg A/S. Af: Kunde- & kommunikationschef Inge B. Borggaard

[ENERGI VIBORG - KOMMUNIKATIONSPOLITIK] Energi Viborg A/S. Af: Kunde- & kommunikationschef Inge B. Borggaard 2018 Energi Viborg A/S Af: Kunde- & kommunikationschef Inge B. Borggaard [ENERGI VIBORG - KOMMUNIKATIONSPOLITIK] Energi Viborg A/S kommunikationspolitik har det formål at øge organisationens interessenter

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2022

Kommunikationsstrategi 2022 Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikationsstrategi 2022 Sådan vil vi skabe Et sjovere Danmark i bevægelse. I KOMMUNIKATIONSSTRATEGIEN KAN DU LÆSE: 1 Introduktion 2 2 Formål med vores kommunikationsstrategi

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Informationer fra styrelsen er altid relevante og af høj kvalitet. Det grafiske udtryk er ensartet, fx gennem fælles skabeloner.

Informationer fra styrelsen er altid relevante og af høj kvalitet. Det grafiske udtryk er ensartet, fx gennem fælles skabeloner. NOTAT 22. april 2010 Pensionsstyrelsens kommunikationsstrategi Indledning Pensionsstyrelsens kommunikationsstrategi skal bidrage til gennemførelsen af styrelsens forretningsstrategi. Styrelsens kommunikation

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Forslag til kommunikationspolitik for dannelsen af Viborg Storkommune, gældende fra 1. januar 31. december 2006

Forslag til kommunikationspolitik for dannelsen af Viborg Storkommune, gældende fra 1. januar 31. december 2006 Forslag til kommunikationspolitik for dannelsen af Viborg Storkommune, gældende fra 1. januar 31. december 2006 Denne kommunikationspolitik er en revideret udgave af den kommunikationspolitik, der er godkendt

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

ale med Til at Kommunikationsstrategi Brønderslev Kommune

ale med Til at Kommunikationsstrategi Brønderslev Kommune ale med Til at Kommunikationsstrategi Brønderslev Kommune 2018-2020 il at tale med Åbent og ærligt. Sådan vil vi kommunikere i Brønderslev Kommune. Både når det gælder ekstern dialog med vores borgere

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Indholdsfortegnelse Kommunikationspolitik for Varde Kommune...2 I kontakt med pressen...3 I kontakt med borgerne m.fl...4 I kontakt med kollegaerne...5 Vejledninger

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Metropol

Ledelsesgrundlag for Metropol Ledelsesgrundlag for Metropol 2 Ledelsesgrundlag for Metropol Forord Ledelse og styring er to forskellige ting. Ligesom management og leadership er det. Hvor styring i mange tilfælde adresserer strukturer,

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE INDHOLD KOMMUNIKATIONSPOLITIK

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

TILGÆNGELIGHED SUBSTRATEGI

TILGÆNGELIGHED SUBSTRATEGI TILGÆNGELIGHED SUBSTRATEGI INTRO TILGÆNGELIGHED SKABER LIGE MULIGHEDER MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheder skal fremme personer med handicaps muligheder for at anvende vores tilbud, produkter og

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Et stærkt og effektivt tilsyn. Strategi for Forsyningstilsynet

Et stærkt og effektivt tilsyn. Strategi for Forsyningstilsynet Et stærkt og effektivt tilsyn Strategi for Forsyningstilsynet 2019-2021 MISSION Med love og regler som baggrund for vores tilsyn med energiforsyningerne, skaber vi rammer, der tilskynder forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Introduktion Fokusområde: Kendskab Fokusområde: Kompetencer Fokusområde: Succes sammen Fokusområde: Politisk dagsorden...

Introduktion Fokusområde: Kendskab Fokusområde: Kompetencer Fokusområde: Succes sammen Fokusområde: Politisk dagsorden... N OT AT Kriterier for evaluering af indsatserne i Kommunernes It-Arkitekturråd det første år Introduktion... 2 Kendskab... 2 Kompetencer... 4 Succes sammen... 5 Politisk dagsorden... 7 Dagsorden i medierne...

Læs mere

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar.

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar. DRs kommunikationspolitik 1. En klar profil blandt medarbejdere og i omverdenen DR arbejder for seerne, lytterne og netbrugerne og skal ikke varetage særinteresser, men sikre de grundlæggende public service-hensyn

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Strategi for forbrugerinformation. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Strategi for forbrugerinformation. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Strategi for forbrugerinformation Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Indhold 1. Strategiens formål og grundlag 2. Mål og målgrupper 3. Strategien i praksis Strategiens formål og grundlag 1.0 Formål: Der

Læs mere

Kommunikation politik og strategi

Kommunikation politik og strategi Kommunikation politik og strategi God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Indhold 3 Kommunikationspolitik 3 Kommunikation

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere