Indholdsfortegnelse: Side 1 af 9 Pædagogik. Indledning 2. Problemstilling 2. Bourdieu/habitus 3. Anerkendelse 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse: Side 1 af 9 Pædagogik. Indledning 2. Problemstilling 2. Bourdieu/habitus 3. Anerkendelse 4"

Transkript

1 Side 1 af 9 Pædagogik Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Problemstilling 2 Bourdieu/habitus 3 Anerkendelse 4 Integration, inklusion og marginalisering 7 Konklusion 8 Litteraturliste 9

2 Side 2 af 9 Pædagogik Indledning I artiklen Den elegante afvisning fortæller Eva Gulløv hvor gode eller dårlige institutionerne er til at give børnene i institutioner plads til at være der. Hun siger; De har ikke noget valg, de er nødt til at være der 1 Eva Gulløv er antropolog og har lavet forskelligt feltarbejde hvor hun blandt andet har undersøgt børns måde at være sammen på. Antallet af børn i institutioner er steget markant og der er derfor efter min mening væsentligt at man får det til at fungere så godt som overhovedet muligt for disse børn, der tilbringer rigtig meget af deres tid i eksempelvis børnehaven. Et barn der sparker, råber og slår, er der ikke plads til, så han bliver taget ud og placeret et andet sted, i dette tilfælde på et observationshjem. Denne opførsel, som drengen udviser, kan til dels forklares med Pierre Bourdieus 2 habitusbegreb som jeg vil komme ind på senere. Det kan i hvert fald være med til at give en forståelse for, hvorfor han reagerer som han gør. Dette begreb kan også bruges, når man skal anerkende børn. At man skal skabe rum/plads til alle forudsætter, at man som institution vedkender, at ikke alle børn er ens og ikke alle børn har de samme behov. Derfor er det vigtigt, at man finder en måde hvorpå man kan nå ind til det enkelte barn og læse barnets behov. Til det behøver man at vide hvor barnet kommer fra og hvilke forudsætninger det har, for at handle som det gør og for at have de behov det har. Her er Bourdieus habitusbegreb også anvendeligt. Problemstilling: Drengen der bliver taget ud af institutionen bliver ekskluderet da der ikke er plads til hans type. Jeg synes, at det er et væsentligt problem, da det efter min mening er blevet mere og mere et problem med børn der fylder for meget i institutionerne. Min opfattelse er, at børnene bliver sværere og sværere at styre og at samfundet generelt har den opfattelse, at grunden til at de opfører sig sådan er fordi, at børnene er forkælede. Dette fører mig frem til følgende problemstilling: Hvordan kan man 1 Asterisk nr. 17, side 8, Anders Lindskov 2 Fransk sociolog.

3 Side 3 af 9 Pædagogik hjælpe børn der fylder meget i institutionen og derved skabe mere plads til både den enkelte men også til hele gruppen? Bourdieu og habitusbegrebet Pierre Bourdieu har udarbejdet en teori om den menneskelige praktik, altså menneskets opførsel. Den skal være med til at forklare, hvorfor mennesker gør som de gør. Teorien fortæller, at man handler intuitivt, hvilket giver en eller anden slags fornemmelse for, hvordan man skal gøre i bestemte situationer. 3 Uden overvejelse gives de normer og værdier der findes i en given familie, videre til barnet. 4 Habitus kommer frem gennem en praktisk sans. Det er kropsligt lagrede egenskaber, der er bestemt af hvilken opdragelse og opvækst man har haft. Altså de sociale erfaringer og det liv man har levet. Habitusbegrebet er på samme tid både subjektiv og kollektiv. Kollektiv fordi at en gruppe mennesker i bestemte situationer har skabt en række betingelser, som skaber nogle rammer individet så handler indenfor. Disse rammer er så bestemt af de mennesker der skaber dem og derfor kan man sige, at feltet også har en habitus. 5 Begrebet felt skal ses i forhold til begrebet kapital. Et felt kunne f. eks være en børnehave som Eva Gulløv tager udgangspunkt i i artiklen. Børnene, (og de voksne) handler så ud fra de rammer, regler, vilkår og betingelser som feltet sætter, med de kapitaler de har. Produktet af de regler, vilkår og summen af alle aktørernes indvirken på dette felt kalder Peter Ø. Andersen for institutionshabitus. Her danner man sin identitet igennem relationerne til de andre aktører der er i dette felt. Kapitalerne man handler med er: Økonomiske kapitaler Disse kapitaler repræsenterer velstand, altså materiel rigdom. Dette afhænger dog af, at der er aktører, der accepterer, at det har værdi i en given kontekst. Hvis det ikke har værdi for andre, mister det sin værdi. 3 Pædagogik i sociologisk perspektiv, Søren Gytz Olesen & Peter Møller Pedersen, side Introduktion til pædagogisk teori og praksis, Erik Hygum & Søren Gytz Olesen, side Introduktion til pædagogik, Finn Held & Flemming Olsen, side 194.

4 Side 4 af 9 Pædagogik Sociale kapitaler Rigtige forbindelser (Netværk f.eks. forretningsforbindelser, politiske kontakter osv.) Kulturelle kapitaler Ressourcer og egenskaber som har en symbolsk værdi i det pågældende felt. F.eks. i forhold til uddannelse eller kropsliggjort i form af habitus og egenskaber. De handlinger man gør, gør man for at skabe sig en position og for at have indflydelse på den relation der er mellem aktørerne i feltet. 6 Når vi så nu ved at man hver især har forskellig baggrund og derfor forskellige forudsætninger for at handle som man gør, skal man derfor være opmærksom på denne forskellighed når man skal arbejde med børnene. Det er, efter min mening, lettere at forstå hvorfor de gør som de gør hvis man ved hvor de kommer fra. Habitusbegrebet kan være med til at give os en bedre forståelse af hvorfor drengen i artiklen agerer som han gør. Det kan også være med til at huske os selv på at vi skal være opmærksomme på hvorfor vi selv gør som vi gør i forskellige situationer. Dette kan, efter min mening, være med til at vi bedre forstår andres og egne handlinger og gør det dermed nemmere at handle derfra. At vi har forskellig baggrund påvirker også vores forforståelse for tingene. Vi kommer forskellige steder fra og har derfor alle individuelle måder at opfatte mennesker, situationer mm på. Det er i arbejdet med anerkendelse vigtigt at man tager højde for disse ting, når man skal begynde arbejdet med anerkendelse. Anerkendelse: Det er i dag helt okay at være eksempelvis udviklingshæmmet. Det er accepteret af samfundet og institutioner, seværdigheder mm indretter sig ved f.eks. at lave ramper hvor der er trapper og bredere døre. Hvis man derimod ser et barn der er uroligt og måske råber og opfører sig på en 6 Pædagogik i sociologisk perspektiv, Søren Gytz Olesen & Peter Møller Pedersen, side 143

5 Side 5 af 9 Pædagogik uhensigtsmæssig måde, er det min opfattelse, at samfundet kan være tilbøjeligt til at anse ham for at være en møgunge. I arbejdet med anerkendelse handler det om at se, møde og forstå barnet. Se hvad det er barnet har brug for og hvad barnets hensigt er, møde barnet ved at gemme sin forforståelse lidt af vejen og give det enkelte barn en mulighed for selv at give udtryk for hvem det er uden at man fra starten af møder det med en masse fordomme og til sidst at forstå barnet. Hvorfor gør barnet som det gør og hvad betyder det? Vores egen forforståelse for de børn der fylder meget i eksempelvis børnehaven har stor indflydelse på hvordan vi behandler dem. I hvert fald hvis vi ikke er opmærksomme på den. Den måde vi behandler børnene på har så igen stor indflydelse på hvordan de reagerer derefter. Signal BARN VOKSEN Reaktion Denne model er Sterns og fra Den forklarer hvordan den måde vi opfatter barnets signaler på, har betydning for barnets selvopfattelse. Denne cirkel kan både være negativ og positiv. Herunder er der eksempler på hvad henholdsvis den positive og den negative cirkel kunne være præget af. 7 Anerkendelse i børnehøjde, Berit Hertz & Frank Iversen, side 123.

6 Side 6 af 9 Pædagogik Positiv cirkel: Bekræfter ressourcer Handler ligeværdigt Opmuntrer Tilbyder Ønsker Siger jeg synes, jeg vil have- Viser indføling Udtrykker respekt Værdsætter Tager barnet alvorligt Taler med barnet Er ærlig Udviser opmærksomhed Viser interesse Er nærværende Negativ cirkel: Underkender Taler ned til Truer Forbyder Påbyder Siger du skal-, du er - Benytter ironi Anvender sarkasme Misbilliger Udviser foragt Taler om barnet Lader som om Overser Er ligegyldig Ignorerer Hvis man skal bruge anerkendelse og ovenstående model på den dreng som der er beskrevet i artiklen med Eva Gulløv, kunne en af måderne efter min mening være, at man fortæller ham, hvad det er man vil have i stedet for at skælde ham ud, for det han gør forkert. Man kunne fortælle ham, at det ikke er smart at sparke og slå de andre, men i stedet give ham redskaber til, hvordan han kan komme til at indgå i nogle hensigtsmæssige relationer til de andre uden at være voldelig. Det er ikke nok, bare at fortælle ham det, da børn opfatter bedst visuelt. En af måderne man kunne gøre det på kunne så være, at en voksen lavede rollespil med ham, hvor hun først opførte sig på den forkerte måde og så bagefter viste et rollespil hvor hun viste, hvordan man kunne gøre det på den rigtige måde, både med sin krop og med sit verbale sprog. Hun kunne eventuelt inddrage drengen i

7 Side 7 af 9 Pædagogik rollespillet. På den måde både ser og hører drengen det der sker, og der er efter min mening større sandsynlighed for, at han vil kunne forstå hensigten og derfor kunne bruge det til noget efterfølgende. En anden måde kunne være, at man satte ham sammen med et andet barn. Et barn der fungerer i det sociale rum og som kunne vise ham hvordan han gør. Børn socialiserer sig i relationerne med hinanden og lærer af at se hvordan de andre børn gør i forskellige situationer. Dette kunne være med til at lære denne dreng hvilke koder der skal til for at kunne indgå i fællesskabet med de andre børn i stedet for at blive i periferien og være ekskluderet fra at have indflydelse. Eva Gulløv har beskrevet det sociale samspil sådan, at de børn der i mange forskellige sammenhænge er med til at fastsætte hvad der skal laves i forskellige situationer er placeret i center, mens børn der ikke er medvirkende til at bestemme forløbene opholder sig i periferien. I forhold til drengen fra artiklen, kan man vist roligt sige, at han opholder sig i periferien blandt andet ved at de andre børn fravælger ham med det samme og fordi han ikke kender koderne, der skal til for at kunne indgå på samme præmisser som dem. Han skaber opmærksomhed omkring sig selv ved blandt andet at slå de andre, for det er den eneste måde han kender og han ved at han får en form for opmærksomhed på den måde, han ved bare ikke, hvordan han skal få den rigtige form for opmærksomhed. Når man så skal have et barn tilbage i fællesskabet er det vigtigt at men er opmærksom på forskellen mellem inklusion og integration. Integration, inklusion og eksklusion. Vores tids ideal er at der er plads til alle børn og at alle børn hver har deres ressourcer at bidrage til fællesskabet med. Dette er en god nyhed for de anderledes børn, der har haft svært ved at finde en plads i det sociale rum og derfor er blevet marginaliseret derfra. Søren Langager siger, at tiden fra nu af vil bære præg af en tid der bliver kaldt efter integrationen. Inklusions- og eksklusionsbegrebet vil erstatte integrationsbegrebet. Inklusionsbegrebet gør at institutionerne vil kunne rumme en bredere vifte af børn og unger, der før er blevet sendt i specialklasser mm. De ekskluderede vil være de få børn og unge der har svært ved at fungere følelsesmæssigt og socialt. 8 8 Efter integration, artikel i Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 6/1998, side 52.

8 Side 8 af 9 Pædagogik Forskellen på inklusion ligger i at når man integrerer, er det det enkelte barn eller den enkelte unge der tages ud af sammenhængen og som skal indrette sig efter resten. Ved inklusion er det det sociale rum/feltet/institutionen der skaber rammer, der er brede nok til at kunne favne den enkelte. Det er efter min mening vigtigt, at man er meget opmærksom på disse 2 begreber, da det har væsentlig betydning for hvordan barnet kommer til at indgå i fællesskabet. Konklusion: Hvis jeg skal svare på min problemstilling, ville et af mine svar blive at måden hvorpå man kan skabe mere rum til det enkelte barn er at man skal agere mere anerkendende overfor barnet. Ikke se det enkelte barn som et problem, men i stedet se det, at han skal ind i fællesskabet og fungere der, som en fælles opgave. Ved at bruge inklusion i stedet for integration er risikoen for at han vil blive yderligere marginaliseret mindre og han vil samtidig føle, at han er med til at skabe sin hverdag. Et af dilemmaerne i at bruge inklusion i stedet for integration kunne være varetagelsen af det enkelte barns behov i forhold til den samlede gruppe. Ved at fokusere på gruppen som helhed er der måske en risiko for at man overser børn man tror tilsyneladende fungerer fint, men som måske er meget stille og indadvendte. Man skal i dette arbejde være opmærksom på hvor man selv kommer fra og hvilken forforståelse det kan give for dette barn og derefter tænke på hvilken effekt denne forforståelse har på den måde man som voksen reagerer overfor ham på. Det er vigtigt at man får skabt en relation til dette barn, der gør en i stand til at kunne se hans behov. Hvis han føler han bliver set og hørt, har han ikke behov for at gøre opmærksom på sig selv ved at tryne de andre. Samtidig skal man så give ham de redskaber han skal bruge for at kunne lære de koder der er i børnehaven, så han kan komme videre. Eksempelvis det jeg nævnte med rollespil eller det andet barn.

9 Side 1 af 9 Pædagogik Titel Forfatter Udgave Forlag Introduktion til Held, Finn & 1. udgave 2. Frydenlund pædagogik. Olsen, Flemming oplæg. Pædagogik i Olesen, Søren Gytz 1. udgave, 2. PUC 2000 sociologisk & Pedersen, Peter oplæg. perspektiv. Møller Introduktion til Hygum, Erik & 2. udgave 5. PUC 1998/99 pædagogisk teori Olesen, Søren Gytz oplæg. og praksis. Anerkendelse i Hertz, Berit & 1. udgave 3. Forfatterne og børnehøjde. Iversen, Frank oplæg. psykologisk forlag a/s Efter integration. Langager, Søren Artikel i DPT 6/1998 Den elegante Lindskov, Anders Artikel i Asterisk 17/2004 afvisning.

Psykologi Internfagprøve. Pn06s5. Birgitte Hansen pn 1078 Januar 2009.

Psykologi Internfagprøve. Pn06s5. Birgitte Hansen pn 1078 Januar 2009. Psykologi Internfagprøve. Jo mere man erkender barnets egenart, og jo flere af disse forskellige sider der bekræftes, desto rigere udrustet bliver barnet. Børn, som ikke bliver set af nogen, bliver diffuse

Læs mere

Inklusion - hvad er det? - hvorfor arbejder vi med det?

Inklusion - hvad er det? - hvorfor arbejder vi med det? 04/11/14 Inklusion - hvad er det? - hvorfor arbejder vi med det? Oplæg Round table Sorø Karen Sørensen & Bo Clausen PræsentaJon kan frit hentes på www.inkluderet.dk 04.11.14 1 Fortællingen om Jonas 04.11.14

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Eksamens nr.: 5828 Den asymmetriske relation.

Indholdsfortegnelse: Eksamens nr.: 5828 Den asymmetriske relation. Indholdsfortegnelse: Indledning:...2 Problemstilling:...2 Afgrænsning:...2 Metodeafsnit:...3 Den asymmetriske relation:...3 Professionalisme:...6 Anerkendende relationer og ligeværd:...7 Konklusion:...8

Læs mere

Appreciative Inquiry - sprogets betydning i en

Appreciative Inquiry - sprogets betydning i en Appreciative Inquiry - sprogets betydning i en anerkendende praksis `Problemer har der været nok af i mit liv, men de fleste af dem blev ikke til noget`. Mark Twain Udgangspunktet for A.I.: Fokusering

Læs mere

Integration og livskvalitet I forhold til voksne mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Integration og livskvalitet I forhold til voksne mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Integration og livskvalitet I forhold til voksne mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 1 Indholdsfortegnelse Indledning og problemstilling..s. 3 + 4 Begrebsafklaring.....s. 4 +5 Sociale

Læs mere

Negativ social arv. Inklusion vs. assimilation

Negativ social arv. Inklusion vs. assimilation Negativ social arv Inklusion vs. assimilation Marianna Estelle Nysom Egebrønd Negativ social arv Inklusion vs. assimilation Frydenlund Negativ social arv Inklusion vs. assimilation Frydenlund og forfatteren,

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Individ og Specialpædagogik CVU Storkøbenhavn Modul 74445 Uge 8-14, 2008. Vejleder Bente Maribo. Margit Houmøller

Individ og Specialpædagogik CVU Storkøbenhavn Modul 74445 Uge 8-14, 2008. Vejleder Bente Maribo. Margit Houmøller Individ og Specialpædagogik CVU Storkøbenhavn Modul 74445 Uge 8-14, 2008 Vejleder Bente Maribo Margit Houmøller Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Problemformulering 3 Begrebsafklaring

Læs mere

Personlig supervision - et nødvendigt arbejdsredskab

Personlig supervision - et nødvendigt arbejdsredskab Kronikken VERA No. 20 AUGUST 2002 LISE HADERUP, PÆDAGOG OG CAND. PSYK., CENTER FOR ORGANISK PSYKOTERAPI, COP Personlig supervision - et nødvendigt arbejdsredskab Uanset om man som pædagog arbejder direkte

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Social inklusion i et fællesskabsperspektiv. Anette Bjerregaard Hansen Højskolementor Efterår 2014

Social inklusion i et fællesskabsperspektiv. Anette Bjerregaard Hansen Højskolementor Efterår 2014 Social inklusion i et fællesskabsperspektiv Anette Bjerregaard Hansen Højskolementor Efterår 2014 Hvor skal vi hen, du? Hovedpersonen i et mentorforløb er den, som har brug for hjælp til at komme videre

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Ella og Hans Ehrenreich

Ella og Hans Ehrenreich Ella og Hans Ehrenreich Langegade 64 5300 Kerteminde Tlf.: 6532.1646 mobil 2819.3710 E-mail: kontakt@ehkurser.dk eller www.ehkurser.dk Jeg fandt fire studerendes problemformulering på JAGOO, debatsiden.

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

Velkommen. Hvad er forandring?

Velkommen. Hvad er forandring? Velkommen. Jeg håber du bliver glad for denne lille bog. I den, vil jeg fortælle dig lidt om hvad forandring er for en størrelse, hvorfor det kan være så pokkers svært og hvordan det kan blive temmelig

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION... Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 HVIS ER BARNET, HALBY, LIS BARNET MELLEM KAOS OG ORDEN... 3 DANIEL N. STERN SPÆDBARNETS INTERPERSONELLE

Læs mere

1. a rs prøven. Legekultur, Habitus og Socialisering. Charlotte Rude, , PIS12A

1. a rs prøven. Legekultur, Habitus og Socialisering. Charlotte Rude, , PIS12A 1. a rs prøven Legekultur, Habitus og Socialisering Charlotte Rude, 190235, PIS12A 11-6-2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metodeafsnit... 3 Hovedafsnit... 4 Redegørelse... 4 Flemming Mouritsen for,

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning. 2. Problemformulering: 3. Emneafgrænsning: 3. Dion Sommer 4. Daniel Stern 6. Erik H. Erikson 7. Donald W Winnicott.

Indholdsfortegnelse. Indledning. 2. Problemformulering: 3. Emneafgrænsning: 3. Dion Sommer 4. Daniel Stern 6. Erik H. Erikson 7. Donald W Winnicott. Indholdsfortegnelse Indledning. 2 Problemformulering: 3 Emneafgrænsning: 3 Dion Sommer 4 Daniel Stern 6 Erik H. Erikson 7 Donald W Winnicott. 8 Diskussion og pædagogens rolle. 9 Konklusion 11 1 Indledning.

Læs mere

Trivsel i den pædagogiske praksis

Trivsel i den pædagogiske praksis Trivsel i den pædagogiske praksis Vejleder: Anja Kirkeby Antal anslag: 70.717 Udarbejdet af: Madalina Pantazi, Pv09124, Pv09K Line Schaadt, Pv09125, Pv09K 1 Titelblad Titel: Trivsel i den pædagogiske praksis

Læs mere

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for begrænsninger Skolen Sputnik Blev igangsat i 1998 af Indre Nørrebro

Læs mere

Børnesyn og nyttig viden om pædagogik

Børnesyn og nyttig viden om pædagogik Børnesyn og nyttig viden om pædagogik I Daginstitution Langmark (Uddybelse af folderen kan læses i den pædagogiske læreplan) Udarbejdet 2017 Børnesyn i Langmark Alle børn i daginstitution Langmark skal

Læs mere

Individ Institution og Samfund

Individ Institution og Samfund Individ Institution og Samfund Eksamens nr: 8883 Emnevalg: Livsudfoldelse for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Årgang: 12SM Vejlederens navn: Mette Nørregaard

Læs mere

Synops i pædagogik. Udarbejdet af: Mette Christoffersen Pia Jørgensen Katia Østergaard Janni Monefeldt. Pædagoguddannelsen Haslev

Synops i pædagogik. Udarbejdet af: Mette Christoffersen Pia Jørgensen Katia Østergaard Janni Monefeldt. Pædagoguddannelsen Haslev SOCIALE KOMPETENCER Synops i pædagogik Udarbejdet af: Mette Christoffersen Pia Jørgensen Katia Østergaard Janni Monefeldt Pædagoguddannelsen Haslev Afleveringsdato: d. 23. april 2008 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SPILLET OM OPDRAGELSESANSVARET

SPILLET OM OPDRAGELSESANSVARET KONFERENCE OM OPDRAGELSE SPILLET OM OPDRAGELSESANSVARET MELLEM HJEM OG DAGINSTITUTION EVA GULLØV, AARHUS UNIVERSITET, CENTER FOR DAGINSTITUTIONSFORSKNING DE ULIDELIGE BØRN OG UDUELIGE FORÆLDRE Opfører

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Alkoholdialog og motivation

Alkoholdialog og motivation Alkoholdialog og motivation Morten Sophus Clausen Psykolog Casper! Vi skal have en snak om alkohol. Jeg synes, du drikker for meget. Det typiske svar på den indgangsreplik vil nok være noget i retning

Læs mere

Inklusion hvad er det? Oplæg v/ina Rathmann

Inklusion hvad er det? Oplæg v/ina Rathmann Inklusion hvad er det? Oplæg v/ina Rathmann Goddag, mit navn er og jeg arbejder.. Hvad optager dig lige nu hvad forventer du at få med her fra? Summepause Inklusion? Hvad tænker I? Inklusion Bevægelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Stempling af børn Udarbejdet af: Jeanet Nielsen

Indholdsfortegnelse. Stempling af børn Udarbejdet af: Jeanet Nielsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Problemstilling...2 3. Emneafgrænsning...2 4. Hvad er stempling...2 5. Stemplingsepisoder...2 6. Hvordan kan stemplingen minimeres...4 7. Konklusion...5 8. Perspektivering...6

Læs mere

Neotribalisme og smagsdoxa hvilke madstammer tilhører du, og tør du fortælle det?

Neotribalisme og smagsdoxa hvilke madstammer tilhører du, og tør du fortælle det? Side: 1/12 Neotribalisme og smagsdoxa hvilke madstammer tilhører du, og tør du fortælle det? Forfattere: Thomas Brahe Redaktør: Cathrine Terkelsen Info: Illustreret af Annette Carlsen Faglige temaer: Smagslege,

Læs mere

Inklusion eller eksklusion i børne- og ungdomsidrætten. Idrætskonference 11. oktober 2012 Gerlev Per Schultz Jørgensen

Inklusion eller eksklusion i børne- og ungdomsidrætten. Idrætskonference 11. oktober 2012 Gerlev Per Schultz Jørgensen Inklusion eller eksklusion i børne- og ungdomsidrætten Idrætskonference 11. oktober 2012 Gerlev Per Schultz Jørgensen Idræt kan bygge bro Sociale lag elite og bredde Køn handicap Udsatte og sårbare Marginaliserede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning...side 1. Problemformulering... side 1. Metode... side 1. Beskrivelse af institutionen..side 1

Indholdsfortegnelse. Indledning...side 1. Problemformulering... side 1. Metode... side 1. Beskrivelse af institutionen..side 1 Indholdsfortegnelse Indledning.....side 1 Problemformulering... side 1 Metode... side 1 Beskrivelse af institutionen..side 1 Hvad er selvforvaltning.....side 2 Dannelse....side 2 Del konklusion..... side

Læs mere

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis LOS landsmøde 27. marts 2017 Først: En lille opvarmning Drøftelse to og to i 5 minutter Hvad er pædagogik? Hvad er anerkendelse? Og hvordan kan

Læs mere

Inklusion i klubben. Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst

Inklusion i klubben. Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst Det vil jeg komme ind på Definition af begrebet inklusion Inklusion i en fritidskontekst Fordele ved en inkluderende tilgang Arbejdspunkter i en

Læs mere

Inklusion i et fællesskabsperspektiv. Anette Bjerregaard Hansen Mentormodulet, VIAUC og FFD Efterår 2013

Inklusion i et fællesskabsperspektiv. Anette Bjerregaard Hansen Mentormodulet, VIAUC og FFD Efterår 2013 Inklusion i et fællesskabsperspektiv Anette Bjerregaard Hansen Mentormodulet, VIAUC og FFD Efterår 2013 ET INKLUDERENDE SAMFUND Hvilket samfund vil vi have? Ønsker vi et samfund, der giver plads til alle?

Læs mere

Velkommen. Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst. Ulla Andersen

Velkommen. Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst. Ulla Andersen Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst Ulla Andersen ula@ungdomsringen.dk Side 1 Det vil jeg komme ind på Definition af begrebet inklusion Inklusion i en fritidskontekst Fordele ved en

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Spørgeskema om børneopdragelse

Spørgeskema om børneopdragelse Spørgeskema om børneopdragelse I dette skema spørges til forskellige måder at opdrage og bruge konsekvenser på. 1. Nedenfor er beskrevet opdragelsesmetoder og konsekvenser, som forældre har fortalt os,

Læs mere

HVAD ER INKLUSION? CAND. PSYCH. INGE SCHOUG LARSEN

HVAD ER INKLUSION? CAND. PSYCH. INGE SCHOUG LARSEN HVAD ER INKLUSION? CAND. PSYCH. INGE SCHOUG LARSEN Hvad er inklusion ikke? Inklusion handler ikke om bestemte børn fx børn med særlige behov Inklusion er ikke én bestemt teori eller metode Inklusion er

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

Frontmedarbejderen. Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog

Frontmedarbejderen. Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog Det du gir` får du selv! 1 Definition på service Service er det vi "pakker"

Læs mere

Sprogkuffertens ABC - for tosprogede børn

Sprogkuffertens ABC - for tosprogede børn Sprogkuffertens ABC - for tosprogede børn Navn: Mette Kaas Sørensen Vejleder:Christa Berner Moe Censor: Kim Jerg Eksamensperiode: Efterår 2009 Anslag: 11.583 Uddannelsessted:University College Lillebælt,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)... 1 Metodiske overvejelser (Fælles)... 2 Den Pædagogiske Centrifuge (Annelene)... 4

Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)... 1 Metodiske overvejelser (Fælles)... 2 Den Pædagogiske Centrifuge (Annelene)... 4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles)... 1 1.1. Problemformulering (Fælles)... 1 2. Metodiske overvejelser (Fælles)... 2 3. Den Pædagogiske Centrifuge (Annelene)... 4 3.1. Den respektable krop...

Læs mere

AI som metode i relationsarbejde

AI som metode i relationsarbejde AI som metode i relationsarbejde - i forhold til unge med særlige behov Specialiseringsrapport Navn : Mette Kaas Sørensen Studienr: O27193 Mennesker med nedsat funktionsevne Vejleder: Birte Lautrop Fag:

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

Konsekvenser af politiske indgreb

Konsekvenser af politiske indgreb Fag: Individ, Institution og Samfund Side 1 af 13 Konsekvenser af politiske indgreb En IIS opgave om social arv Prøvenummer: 1510 Dato: 15/10 2010 Fag: Individ, Institution og Samfund Vejleder: Anslag:

Læs mere

Livss%lsanalyse i Danmark. Side 89 94 i Brøndum & Hansen (2010): Luk samfundet op! Forlaget Columbus. København

Livss%lsanalyse i Danmark. Side 89 94 i Brøndum & Hansen (2010): Luk samfundet op! Forlaget Columbus. København Livss%lsanalyse i Danmark Side 89 94 i Brøndum & Hansen (2010): Luk samfundet op! Forlaget Columbus. København Dagsorden Øvelse med Gallup Kompas Lærergennemgang af Bourdieus kapitaler Afrunding: Hvad

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

Indledning...1 Hvad er en konflikt?...1 I institutionen...1 Definition af konflikt:...2 Hvem har konflikter...2 Konfliktløsning...

Indledning...1 Hvad er en konflikt?...1 I institutionen...1 Definition af konflikt:...2 Hvem har konflikter...2 Konfliktløsning... Indledning...1 Hvad er en konflikt?...1 I institutionen...1 Definition af konflikt:...2 Hvem har konflikter...2 Konfliktløsning...3 Hanne Lind s køreplan...3 I Praksis...5 Konklusion...7 Indledning Konflikter

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Samarbejde og inklusion

Samarbejde og inklusion 1 Samarbejde og inklusion Materielle Tid Alder B4 30-60 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer/stereotyper, skolemiljø Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne bliver udfordret på deres interkulturelle

Læs mere

Et paradigmeskift? Mandag d. 26. september Oplæg til forældreaften God stil et paradigmeskift?

Et paradigmeskift? Mandag d. 26. september Oplæg til forældreaften God stil et paradigmeskift? Oplæg til forældreaften God stil et paradigmeskift? Arbejdet med Mobning og trivsel på Sabro-Korsvejskolen Et paradigmeskift? Mandag d. 26. september 2011 God stil som værdi og som metode Det sidste år

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik Indhold Forord... 2 Vision... 2 Værdier... 2 Livsmod... 2 Rodfæstethed... 3 Respekt for forskellighed... 3 Handlekraft... 4 Fælles grundlag for arbejdet med børn... 5 779-2016-10861

Læs mere

Læringsledelse i dagtilbud Personalets udspil efter T1

Læringsledelse i dagtilbud Personalets udspil efter T1 Læringsledelse i dagtilbud Personalets udspil efter T1 Ole Henrik Hansen, lektor Nationalt Center for Skoleforskning (dagtilbud og skole) Aarhus Universitet Når vi sammen med kommunerne og dagtilbuddene,

Læs mere

INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8

INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8 INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8 AKT-vanskeligheder set i et samfundsmæssigt perspektiv 1 Indledning

Læs mere

FAGPROFESSIONELT SPROGS BETYDNING FOR BARNETS SELVOPFATTELSE

FAGPROFESSIONELT SPROGS BETYDNING FOR BARNETS SELVOPFATTELSE FAGPROFESSIONELT SPROGS BETYDNING FOR BARNETS SELVOPFATTELSE INKLUSIONSVEJLEDER OG PÆDAGOG I SKOLEN LENE SCHNEIDER JAKOBSEN MIG Hvorfor står jeg her? 1 ROSS W. GREENE Ross W. Greene, ph.d., er tilknyttet

Læs mere

Jeg kan ikke, vel? Jeg kan ikke

Jeg kan ikke, vel? Jeg kan ikke Jeg kan ikke, vel? Vi er nødt til at stemple de mennesker der skiller sig lidt ud som sociale afvigere for at fastholde hvad der er normalt og hvad der ikke er normalt. Vi stempler dem for at vi selv kan

Læs mere

Narrativer - en nøgle til inklusion

Narrativer - en nøgle til inklusion Narrativer - en nøgle til inklusion Af Anne-Mette Sønderskov Babelstårnet af Pieter Brueghel den Ældre Modul navn: Børns sprogtilegnelse Uddannelsens navn: Diplomuddannelse Vejleders navn: Else Malini

Læs mere

1. Indledning Problemformulering Emneafgrænsning Metodevalg Begrebsafklaring Et liv så nær det normale som muligt 3

1. Indledning Problemformulering Emneafgrænsning Metodevalg Begrebsafklaring Et liv så nær det normale som muligt 3 1. Indledning 1 2. Problemformulering 2 3. Emneafgrænsning 2 4. Metodevalg 2 5. Begrebsafklaring 3 6. Et liv så nær det normale som muligt 3 7. Fra klient til borger 4 8. Medbestemmelse 4 9. Ligeværdighed

Læs mere

Pædagoger i velfærdsinstitutioner

Pædagoger i velfærdsinstitutioner Pædagoger i velfærdsinstitutioner University College Syddanmark Kolding Pædagoguddannelse Antal anslag i opgaven: 24870 Udarbejdet af: Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Prøve A - Pædagogik synops D. 21/9-07

Indholdsfortegnelse. Prøve A - Pædagogik synops D. 21/9-07 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Problemformulering...2 3. Emneafgrænsning...2 4. Den almene dannelses tænkning...2 5. Selvdannelsestænkningen...3 6. Etik og selvdannelse...4 7. Den tavse viden...5

Læs mere

Følgende spørgsmål er væsentlige og indkredser fællestræk ved arbejde med organisationskultur:

Følgende spørgsmål er væsentlige og indkredser fællestræk ved arbejde med organisationskultur: 1 Af Lisbeth Alnor Når vi ønsker at justere og udvikle en organisations måde at arbejde med mobning på, er organisationskulturen et betydningsfuldt sted at kigge hen, da kulturen er afgørende for, hvordan

Læs mere

VELKOMMEN. Gruppe 3 - medieforskning & målgrupper

VELKOMMEN. Gruppe 3 - medieforskning & målgrupper VELKOMMEN Gruppe 3 - medieforskning & målgrupper DAGENS PROGRAM: Præsentation af Bourdieu og hans teori om praksis PAUSE Bourdieu i en tv-faglig kontekst Segmentering-surprise Minerva og Gallup - hvad

Læs mere

Professionel omsorg i pædagogisk arbejde - Hvad vil det sige at være professionel?

Professionel omsorg i pædagogisk arbejde - Hvad vil det sige at være professionel? Professionel omsorg i pædagogisk arbejde - Hvad vil det sige at være professionel? Litteratur til i dag: Jensen(2014). Det personlige i det professionelle, side 265-280 Dato: 30.9.2014 ! Snak med din sidemand

Læs mere

Inklusion - begreb og opgave

Inklusion - begreb og opgave Inklusion - begreb og opgave Danske Fysioterapeuters Fagkongres 5.-7. marts 2015 Karen Sørensen Fysioterapeut, PD specialpædagogik og psykologi, cand.pæd.pæd.psyk Inkluderet.dk Børn falder ud men af hvad?

Læs mere

Didaktik i børnehaven

Didaktik i børnehaven Didaktik i børnehaven Planer, principper og praksis Stig Broström og Hans Vejleskov Indhold Forord...................................................................... 5 Kapitel 1 Børnehaven i historisk

Læs mere

Glidninger i det pædagogiske vidensfelt

Glidninger i det pædagogiske vidensfelt Glidninger i det pædagogiske vidensfelt 5. småbørnskonference DPU, Aarhus Universitet. 6. Juni, 2017 Bjørn Hamre, lektor, Medier, Erkendelse og formidling, KU 2 Hvordan blev læring, forebyggelse og inklusion

Læs mere

Anerkendende pædagogik

Anerkendende pædagogik Anerkendende pædagogik Bachelorprojekt Anerkendende pædagogik/appreciative Pedagogy, Gruppe 14, Gruppe 14 Vejleder: Mads Thomsen Pædagoguddannelsen Nordsjælland Afleverings dato: 08-01-2015 Antal anslag:

Læs mere

Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag

Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag Vorrevangskolen min skole Vi vil kendes på Glæde, oplevelser, engagement og læring som vi vil opnå gennem ansvar, omsorg, respekt og faglighed Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag Oktober 2016 Vorrevangskolen

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DUS VESTBJERG SKOLE & DUS

FÆLLES MÅL FOR DUS VESTBJERG SKOLE & DUS BØRNE OG LÆRINGSSYN I DUS Vestbjerg arbejder vi ud fra, at hvert enkelt barn er unikt, og at vi bedst behandler børn lige ved at behandle dem forskelligt. Det enkelte barn fødes med sin helt egen personlighed,

Læs mere

Inkluderende lærings- og udviklingsmiljøer er for alle børn

Inkluderende lærings- og udviklingsmiljøer er for alle børn Egebjerg Inkluderende lærings- og udviklingsmiljøer er for alle børn Definition: Inklusion er at undgå eksklusion Børn skal opleve sig som en del af et fællesskab Skift fra individfokus til fællesskabsfokus

Læs mere

To eksempler på pædagogiske tilgange og metoder, brugt i ADHD-foreningens arbejde..

To eksempler på pædagogiske tilgange og metoder, brugt i ADHD-foreningens arbejde.. To eksempler på pædagogiske tilgange og metoder, brugt i ADHD-foreningens arbejde.. Vækstmodellen -Vejen til den gode samtale Hvad går godt? Muligheder? Udfordringer? Aftaler Vækstmodellen (2009): Marianne

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

KID 2 kvalitet i dagtilbud Så tæt på det usædvanlige som muligt. oktober 2007 oktober 2009

KID 2 kvalitet i dagtilbud Så tæt på det usædvanlige som muligt. oktober 2007 oktober 2009 KID 2 kvalitet i dagtilbud Så tæt på det usædvanlige som muligt oktober 2007 oktober 2009 KID 2 projektets formål Metoder der skaber bedre forståelse for det de udsatte børns perspektiv Sætte spot på det

Læs mere

videnskabsteori og pædagogik 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemstilling... 2 Metode... 2 Historisk oprids... 2

videnskabsteori og pædagogik 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemstilling... 2 Metode... 2 Historisk oprids... 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemstilling... 2 Metode... 2 Historisk oprids... 2 New Public Management... 3 Positivistisk... 3 Hermeneutisk... 4 Kvalitative og kvantitative undersøgelser... 4

Læs mere

Trivselspolitik antimobbestrategi

Trivselspolitik antimobbestrategi Trivselspolitik antimobbestrategi På Skt. Knuds Skole tror vi på, at hvert enkelt menneske er en unik skabning, der har en umistelig værdi og et selvfølgeligt krav på at have lov til at være den man er.

Læs mere

Arbejdet i SFOèrne i Hvidovre baserer sig på en inkluderende tankegang. Inklusion er tanken om at lukke ind at medregne.

Arbejdet i SFOèrne i Hvidovre baserer sig på en inkluderende tankegang. Inklusion er tanken om at lukke ind at medregne. Inklusion Arbejdet i SFOèrne i Hvidovre baserer sig på en inkluderende tankegang. Inklusion kan meget kort defineres som: Inklusion er tanken om at lukke ind at medregne. For SFOèrne i Hvidovre betyder

Læs mere

Den pædagogiske centrifuge

Den pædagogiske centrifuge Børnehaven er ikke så inkluderende, som vi gerne vil tro. Små forskelle i børnenes forudsætninger risikerer at blive til reelle uligheder stik mod de pædagogiske hensigter. Forskerne Charlotte Palludan

Læs mere

Prøvenr: januar 2009

Prøvenr: januar 2009 Intern 4 timers skriftlig prøve Prøvefag: Pædagogik Hold: S06C Prøvenr.: 262 Disposition: Indledning Analyse/diskussion Handling Æstetik og dannelse i det pædagogiske felt Prøvedato: d. Side 1 af 5 Indledning:

Læs mere

Analysemodellen TOPI. Formålet med Analysemodellen. Hvem, hvad, hvornår?

Analysemodellen TOPI. Formålet med Analysemodellen. Hvem, hvad, hvornår? Analysemodellen TOPI Formålet med Analysemodellen Analysemodellen er en model til undersøgelse af pædagogiske problemstillinger og skal medvirke til at give en forståelse af, hvad der udløser, påvirker

Læs mere

Socialfag Intern fagprøve Opg. 3. Intern fagprøve. Socialfag Maj opgave 3. Voksne med nedsat funktionsevnes livskvalitet.

Socialfag Intern fagprøve Opg. 3. Intern fagprøve. Socialfag Maj opgave 3. Voksne med nedsat funktionsevnes livskvalitet. Intern fagprøve Socialfag 29. 30. Maj 2006 opgave 3 Voksne med nedsat funktionsevnes livskvalitet Side 1 af 7 1.0 INDLEDNING... 3 2.0 PRÆCISERING... 3 2.1 PROBLEMFORMULERING... 4 2.2 FELT... 4 3.0 LIVSKVALITET...

Læs mere

Indledning. Problemstilling. Emneafgrænsning og metodeovervejelse

Indledning. Problemstilling. Emneafgrænsning og metodeovervejelse Indledning Samfund har forandret sig og er altid i forandring. Men der har altid været forskellige sociale grupper af familier. Især familier med store sociale belastninger har svært at fokusere på børns

Læs mere

Fra integration til inklusion

Fra integration til inklusion Fra integration til inklusion Janne Hedegaard Hansen Ph.d., lektor, Institut for læring, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet at tosprogede småbørn understøttes i deres udvikling

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

Annette Salling Gudnitz Kattrup MVO5H Praktikopgave. Indhold. Hvad er en relation Pædagogens som relationsarbejder. Kopi af dele af serviceloven

Annette Salling Gudnitz Kattrup MVO5H Praktikopgave. Indhold. Hvad er en relation Pædagogens som relationsarbejder. Kopi af dele af serviceloven Indhold Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 side 5 Side 5 Indledning Praktik stedet Hvad er en relation Pædagogens som relationsarbejder Pædagogens som relationsarbejder Afslutning Bilag 1 Kopi af dele af serviceloven

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

PÆDAGOGISK REFERENCERAMME. Handicapafdelingen

PÆDAGOGISK REFERENCERAMME. Handicapafdelingen PÆDAGOGISK REFERENCERAMME Handicapafdelingen Februar 2009 Pædagogisk referenceramme for Handicapafdelingen i Frederikshavn Kommune Serviceloven som rammesættende udgangspunkt Handicapafdelingens pædagogiske

Læs mere

Fælles Faglige Fundament. Børne og Unge Center Vejle Fjords Fælles Faglige Fundament

Fælles Faglige Fundament. Børne og Unge Center Vejle Fjords Fælles Faglige Fundament Børne og Unge Center Vejle Fjords 1 På Børne og Unge Center Vejle Fjord tilstræber vi, at hele vores kultur genspejler et særligt menneskesyn og nogle særlige værdier. Vi ved at netop det har betydning

Læs mere

Velkomst og præsentation af personalet. Oplæg om inkluderende læringsmiljøer

Velkomst og præsentation af personalet. Oplæg om inkluderende læringsmiljøer Velkomst og præsentation af personalet Oplæg om inkluderende læringsmiljøer Rundtur på stuerne og samling Drøftelser i grupper Tak for i aften Et miljø kan i almindelighed defineres, som de påvirkninger

Læs mere