KOL og underernæring - en ond spiral

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOL og underernæring - en ond spiral"

Transkript

1 KOL og underernæring - en ond spiral COPD and undernourishment - a vicious circle Opgaveløsere: Camilla Andersen, Christine Skjødt & Hold: SYMF2011 I Aflevering: Professionshøjskolen Metropol Opgaven indeholder: tegn Vejleder: Lis Suhr Opgaven må gerne bruges internt i uddannelsen

2 I henhold til "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser" nr. 714 af 27. juni , stk. 6, bekræfter undertegnede eksaminand med min underskrift, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Camilla Hørby Andersen Underskrift Christine Maria Skjødt Underskrift Maja Catrine Tind Ousen Underskrift Side 2 af 49

3 Resumé Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) er på verdensplan en af de største årsager til sygelighed og død. En hyppig komplikation til sygdommen er underernæring og utilsigtet vægttab, og forskning viser, at % af personer med KOL er underernærede. Fra tidligere kliniske undervisningsforløb har vi undret os over, at ernæringsplejen har været en underprioriteret del af sygeplejen til KOL-patienterne, når mange KOL-patienter er underernærede, og når konsekvenserne kan være af dødelig karakter. Projektet er baseret på et litteraturreview, hvor der anvendes hermeneutik som den videnskabsteoretiske position. De udvalgte studier er analyseret med inspiration fra Merete Bjerrums teori om tematisk analyse. Projektets teoretiske referenceramme er dels bygget op omkring Aaron Antonovskys teori om oplevelse af sammenhæng (OAS) og dels en vejledning fra Sundhedsstyrelsen samt en klinisk retningslinje. Fundene i projektet viser bl.a., at spl. gennem støtte, vejledning og undervisning kan hjælpe den underernærede KOL-patient til mestring af sin ernæringstilstand samt afhjælpe de udfordringer, der kan opstå ved de måltidsrelaterede situationer. Side 3 af 49

4 Abstract Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is one of the main causes for sickness and death worldwide. Undernourishment and unintentional weight loss are some of the most frequent complications when suffering from COPD, and research shows that up to 50 % of all COPD patients are undernourished. During clinical courses we have often wondered why nutrition care has been a low priority in the medical care of the COPD patients. Especially giving the fact that many COPD patients are undernourished and the consequences of this could be fatal. This research is based on a literature review and the conclusions are drawn from a hermeneutical analytical approach. The chosen fields of studies are analyzed in reference to Merete Bjerrum s theory upon thematic analysis. On a theoretical basis the research is build up upon Aaron Antonovsky s theory about the concept of sense of coherence (SOC), as well as an instruction from the Danish Health and Medicines Authority and a clinical guideline. The conclusions of this research show that through support, guidance and instruction the nurse is able to help the COPD-patient in mastering his/her own condition in terms of nutrition. Furthermore, the nurse can actually relieve some of the challenges which the patient faces in situations regarding nutrition. Side 4 af 49

5 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af klinisk sygeplejefaglig problemstilling (fælles) Baggrund for sygeplejefaglig problemstilling Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) Underernæringen og KOL Ernæringspleje til KOL-patienten i en sygeplejefaglig dimension Sundhedspolitisk og samfundsøkonomisk dimension Litteraturgennemgang Første litteratursøgningsproces og præsentation af valgte søgebaser Afgrænsning (fælles) Problemformulering (fælles) Metode- og teorivalg (fælles) Videnskabsteoretisk position Metodevalg Forskningsetiske overvejelser: Anden litteratursøgningsproces: Litteraturudvælgelse: Præsentation af empiri: Living with chronic obstructive pulmonary disease: Part I. Struggling with meal-related situations: experiences among persons with COPD: Energibehovet hos patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse - et litteraturstudie: Nutritional status and long-term mortality in hospitalised patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD): Nutritional status, dietary energy intake and the risk of exacerbations in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD): Præsentation af teorivalg Side 5 af 49

6 5. Tematisk analyse som metode (fælles) Bjerrums tematiske analyse i fem niveauer Analyse af empiri Tema 1: Mestring af den måltidsrelaterede situation (Camilla) Tema 2: KOL og underernæring - En ond spiral (Christine) Tema 3: Sygeplejerskens fokus (Camilla) Diskussion af analyse Mestring af måltids- og ernæringsmæssige situationer (Maja) Fra anbefalinger til praksis (Christine) Diskussion af metode (fælles) Konklusion (fælles) Perspektivering (fælles) Litteraturliste (fælles) Bilagsliste (fælles) Bilag 1: Anden litteratursøgning Bilag 2: Opstillede in- og eksklusionskriterier Bilag 3: Checkliste for kritisk vurdering af kvalitative studier Bilag 4: Checkliste for kritisk vurdering af kvantitative studier Bilag 5: Kædesøgning ud fra den systematiske litteratursøgning Side 6 af 49

7 1. Præsentation af klinisk sygeplejefaglig problemstilling I det følgende afsnit vil projektets baggrund og den kliniske sygeplejefaglige problemstilling blive belyst. I problemstillingen beskrives det, hvorfor vi finder det valgte emne vigtigt, og problemstillingen vil ligeledes sættes i en sygeplejefaglig- og samfundsmæssig dimension. Problemstillingen vil lede os frem til en afgrænsning, som derefter vil lede os til den endelige problemformulering. 1.1 Baggrund for sygeplejefaglig problemstilling I projektet har vi valgt at skrive om patienter indlagt med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), hvor vi har valgt at tage udgangspunkt i underernæring, da det er et udbredt problem hos disse patienter (Brøndum & Sode 2011). Emnet er valgt, da vi alle tre i vores forskellige kliniske undervisningsforløb har mødt denne gruppe af patienter, og vi alle har oplevet, at ernæringsplejen har været en underprioriteret del af sygeplejen til KOL-patienterne. Eksempelvis har en af os flere gange oplevet, at ernæringsscreening og kostregistreringsskemaerne ikke blev færdiggjort og flere gange blev undladt, fordi sygeplejersken (spl.) ikke havde tid til dette og ikke mente, at det var nødvendigt. Ydermere har en af os gentagne gange oplevet, at der ikke blev sat tid af til dokumentation og opfølgning af de ernæringsscreeninger, der var blevet udfyldt, og at KOL-patienterne derfor ikke fik den rette kost. Et andet eksempel er blevet oplevet ude på en medicinsk afdeling, hvor patienterne lå kort tid ad gangen, hvor en KOL-patient ikke kunne spise den rette kost på grund af tygge- og synkebesvær. Her blev oplevet, at spl. ikke tog hånd om problemet ved at tilrettelægge sygeplejeinterventioner i forhold til problemet. Det ses som et problem at få gennemført disse rutiner hos en ernæringstruet gruppe af patienter med KOL og er derfor en relevant problematik, fordi det er et problem, som kan afhjælpes med den rette individuelle og grundlæggende sygeplejepraksis. Problematikken omkring KOL og underernæring er et hyppigt problem, og det kan have mange konsekvenser for patienterne. Da de måltidsrelaterede situationer også har stor betydning for KOL-patienterne, vil dette også blive inddraget i projektet, ligesom betydningen og konsekvenserne af underernæring hos KOL-patienterne vil blive inddraget. Side 7 af 49

8 1.2 Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) KOL er en kronisk uhelbredelig sygdom i luftvejene og lungerne (Døssing & Juel 2003). De mest fremtrædende symptomer på KOL er dyspnø, hoste og ekspektorat fra lungerne. Sygdommen karakteriseres ved en tiltagende nedsættelse af lungefunktionen samt øgede problemer med vejrtrækningen (ibid.). KOL forværres over længere tid, og patienter med KOL har af samme grund typisk først lægekontakt for sygdommen, når den er fremskreden, og derved kan behandlingsmulighederne være begrænsede (si-folkesundhed.dk 2007). Hos KOL-patienter kan der ske en forværring af deres sygdom. Det kaldes, at KOL er i exacerbation (exa.), som er en akut forværring af sygdommen (dsam.dk 2008). Forværringen karakteriseres ved øget dyspnø, hoste, øget ekspektoration og feber. Symptomerne omfatter også tiltagende træthed, da der er et øget respirationsarbejde, og mange vil også opleve angst og uro på grund af dyspnøen (ibid.). KOL i exa. er en alvorlig tilstand, og ved svære indlæggelseskrævende exa. er mortaliteten på ca. 10 % (ibid.). I Danmark lever omkring personer med sygdommen KOL, hvor omkring personer lever med svær og meget svær KOL. Antallet af indlæggelser for KOL i exa. har været stigende gennem de sidste 20 år, og i dag er der ca indlæggelser hvert år med KOL som primærdiagnose (Lange & Hansen 2013). Patienter der indlægges med KOL i exa. er ofte ældre med KOL i GOLD-stadie 3-4, som er svær til meget svær KOL. I Danmark dør over personer af KOL hvert år, men da tilstanden er underdiagnosticeret, vil tallet formentlig være større (ibid.). 1.3 Underernæringen og KOL I den kliniske retningslinje for ernæring til patienter indlagt med KOL i exa., der tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning om screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko, er det undersøgt, at underernæring hyppigt forekommer hos patienter med KOL (kliniskeretningslinjer.dk 2011). Forekomsten af underernæring er højest blandt patienter med KOL i et højt GOLD-stadie og kvinder (ibid.). Årsagen til underernæring og vægttab kan være et øget energibehov på grund af et forhøjet basalstofskifte. Det ses oftest hos patienter med KOL, hvor det øgede energibehov ikke kan imødekommes af et tilsvarende øget energiindtag. Det er særligt udtalt under indlæg- Side 8 af 49

9 gelse med KOL i exa. (kliniskeretningslinjer.dk 2011). Desuden har mange KOL-patienter ikke kræfter nok til at spise så meget, og især store måltider kan give øget dyspnø, dyspepsi, tygge- og synkebesvær samt nedsættelse af iltoptagelsen, hvilket forårsager nedsat energi og derved mindre energi til at få sufficient ernæring (regionh.dk 2013). Foruden de fysiske faktorer der kan føre til undervægt, hører også de psykiske faktorer, herunder omgivelsernes bekymringer og bemærkninger omkring patientens vægt og appetit, som kan resultere i f.eks. nedstemthed eller social isolation. Da KOL ofte ledsages af vægttab og afmagring, ses det ofte, at mange KOL-patienter er forbundet med et sværere sygdomsforløb (ibid.). Vægttab og især tab af muskelmasse medfører øget morbiditet og funktionsnedsættelse, hvilket resulterer i flere genindlæggelser og forværring af deres KOL (Brorson et al. 2008). Den kliniske retningslinje for ernæring til patienter indlagt med KOL i exacerbation har ligeledes beskrevet, at vægtøgning nedsætter risikoen for død hos patienter med svær KOL, mens vægttab øger risikoen (kliniskeretningslinjer.dk 2011). Et normalt Body Mass Index (BMI) hos raske mennesker ligger mellem 18,5 og 25, men i den kliniske retningslinje beskrives det, at patienter med svær til meget svær KOL bør have et BMI på for ikke at være i ernæringsmæssig risiko og dermed have den bedste prognose (ibid.). Formålet med ernæringsmæssige sygeplejeinterventioner hos underernærede indlagte patienter med KOL i exa. er at øge vægten og bevare eller øge muskelmassen, da disse tiltag er med til at sikre den bedste prognose for denne gruppe af patienter (ibid.). For at sikre at patienterne forbedrer deres muskelstyrke, immunforsvar og lungefunktion, kan spl. tilrettelægge sygeplejeinterventioner til at forebygge forværring (Iversen 2011). 1.4 Ernæringspleje til KOL-patienten i en sygeplejefaglig dimension Når patienter indlægges med KOL i exa., er deres grundlæggende behov for ernæring og væske, samt deres evne til selv at kunne dække disse behov, svækket på grund af forværring i deres kroniske sygdom (Nielsen 2011). Læger og diætister er i dag til rådighed på medicinske afdelinger i forhold til at ordinere og opfordre patienten til at spise, men det er stadig spl., der tilbringer mest tid sammen med patienten, og derfor er den, der det meste af tiden kan opfordre patienten til at spise og drikke. Det er spl., som har mulighed for at no- Side 9 af 49

10 tere sig, hvilke behov patienten har brug for at få dækket samt at observere og rapportere om utilstrækkelig indtagelse (Henderson 2009). For KOL-patienter kan det være anstrengende at spise og drikke sufficient, da de ofte vil føle stor åndenød efter et måltid, da ventriklen er fyldt og derved kan trykke på respirationsmusklerne og gøre vejrtrækningen endnu mere anstrengt. Derudover kan måltider for nogle KOL-patienter forårsage angst for kvælning (Nielsen 2011). Spl. kan udføre forskellige handlinger, der gør det muligt at optimere KOL-patienternes indtagelse af energi og protein f.eks. ved at servere små, men hyppige energi- og proteinrige måltider. De små måltider kan være mere appetitvækkende end de store, da disse kan virke overvældende for en patient med en ringe appetit (sst.dk 2005). Protein- og kaloriebehovet er også større hos KOL-patienter end hos raske mennesker, da kroppens omsætning under sygdom er væsentlig øget pga. den stresspåvirkning, som sygdommen medfører. Hvis spl. ikke udfører den ernæringspleje, der sikrer, at patienten får dækket sit behov for næring, resulterer det i en nedbrydning af muskelvæv, og immunforsvaret svækkes (ibid.). Når spl. serverer mad for KOL-patienterne, må hun medtænke flere scenarier. Patienten skal måske have hjælp til at blive madet, som må være i et tempo, der passer patienten. Spl. må også være med til at motivere patienten og forklare vigtigheden af en sufficient ernæring, så det giver mening for den enkelte (Nielsen 2011). Omgivelserne skal være så appetitvækkende som muligt, hvilket f.eks. kan gøres i form af udluftning på stuen, et ryddeligt og rent sengebord, mulighed for god hygiejne, god siddelejring, begrænse forstyrrelse under måltidet og evt. arrangere at patienten kan spise måltidet i selskab sammen med andre (ibid.). 1.5 Sundhedspolitisk og samfundsøkonomisk dimension KOL er i dag en af de hyppigst forekommende kroniske sygdomme i Danmark og er årsagen til mange akutte hospitalsindlæggelser og ambulante kontakter på sygehusene og besøg i almen praksis (sundhed.dk 2011). KOL har i mange år været underdiagnosticeret, men i takt med forbedrede behandlingsmuligheder, er der inden for de seneste 20 år sket et øget fokus på sygdommen. Det afspejles bl.a. i, at KOL indgår i regeringens sundhedsprogram Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden , det Side 10 af 49

11 Nationale Indikatorprojekt (NIP) og hører ligeledes til de kroniske sygdomme, der beskrives i de danske regioners sygdomsforløbsprogrammer (Lange et al. 2011). KOL er derfor et prioriteret indsatsområde i Sundhedsstyrelsen, som i 2007 også publicerede KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Anbefalinger for tidlig opsporing, opfølgning, behandling og rehabilitering. Den øgede forekomst af KOL, de forbedrede behandlingsmetoder samt de store menneskelige og økonomiske omkostninger som KOL medfører, har ligeledes krævet en øget opmærksomhed og behandlingsindsats (ibid.). De samfundsmæssige udgifter for KOL i Danmark er store. De samlede udgifter for 2001 var på i alt 600 mio. kr. i direkte hospitalsudgifter (si-folkesundhed.dk 2007). Sygdommen er i stigning, hvorimod udviklingen af behandlingsformer stadig mangler at blive etableret i store dele af Danmark, heriblandt rehabilitering. Det vil medføre en endnu større belastning af det danske sundhedsvæsen på alle niveauer: % af de mest syge KOLpatienter tager hvert år 70 % af de samlede sundhedsudgifter til KOL, og her vejer hospitalsudgifterne tungest (ibid.). I Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) findes der en standard for ernæringsscreening, plan og opfølgning hvor formålet er at vurdere patienters ernæringsmæssige risiko og tilrettelægge en passende ernæring til patienten (ikas.dk 2014). For at sikre kvaliteten for ernæringsscreening, plan og opfølgning skal der foreligge retningslinjer for iværksættelse af planen for ernæring og opfølgning for patienter i ernæringsmæssig risiko. Det har Center for Kliniske Retningslinjer udarbejdet som retningslinjen: ernæring til patienter indlagt med KOL i exacerbation (kliniskretningslinjer.dk 2011). Da underernæring blandt KOL-patienter både er en økonomisk belastning for samfundet på grund af mange gentagne indlæggelser, ligeså vel som det er en belastning for mange af KOL-patienterne, og som i værste tilfælde kan have dødelige konsekvenser, findes det relevant at undersøge nærmere, hvordan og hvorledes dette problem er undersøgt tidligere. Side 11 af 49

12 1.6 Litteraturgennemgang I det følgende afsnit beskrives den første litteratursøgningsproces, hvor der fremkom litteratur, som var anvendt i problemstillingen samt en præsentation af de udvalgte søgebaser. Efterfølgende sammenfattes afgrænsningen Første litteratursøgningsproces og præsentation af valgte søgebaser For at identificere hvad der forelå af tilgængelig forskning samt for at få en nuanceret viden omkring problemstillingen, er der blevet udført en bevidst tilfældig søgning (Hørmann 2011). Der er blevet søgt på PH Metropols biblioteks database efter faglitteratur, hvor der fremkom flere bøger og projekter, som kunne anvendes til at belyse problemstillingen. Der er også blevet søgt bredt på Google Scholar med søgeordene KOL og Ernæring, hvor der bl.a. fremkom et masterprojektet Ernæring til KOL patienter evidensbaserede anbefalinger af Karen Haahr Bagger Ersgard (Ersgard 2009), som vi har ladet os inspirere af. Derudover er der søgt på følgende databaser: Cumulative Index to Nursing and Allied Health Litterature (CINAHL) som er en database, der indeholder referencer til artikler og fuldtekstartikler indenfor bl.a. det sygeplejefaglige område. CINAHL er en velegnet database til at søge kvalitativ forskning og artikler om patienterfaringer- og oplevelser. Ydermere stilles der krav til kvaliteten af de tidsskrifter, der indekseres i CINAHL (Hørmann 2011). Nursing & Allied Health Source som er en database, der indeholder referencer til tidsartikler, ph.d. afhandlinger, disputatser m.m. inden for emneområderne: Sygepleje, ernæring og farmakologi m.m. (ibid.). Bibliotek.dk som er en database, der indeholder den danske nationalbibliografi. Her kan man finde oplysninger om trykte og elektroniske udgivelser i Danmark fra 1428 til i sidste uge. Basen er ikke en speciel sundhedsfaglig database, men man kan dog finde artikler fra f.eks. Ugeskrift for læger, Sygeplejersken og Klinisk sygepleje. På bibliotek.dk er emneordene mere almene og brede, og derfor er der ikke søgt alt for specifikt, men istedet benyttet trunkering (ibid.). Side 12 af 49

13 2. Afgrænsning Det tyder på, at patienter indlagt med KOL i exa., som samtidig er underernærede, er i større risiko for øget morbiditet og mortalitet samt at mange KOL-patienter oplever problemer ved de måltidsrelaterede situationer. Derfor findes det relevant at undersøge, hvordan dette problem er undersøgt tidligere, og hvilken betydning det har for sygeplejepraksis. Der tages udgangspunkt i indlagte patienter med KOL, da underernæring blandt denne gruppe er stor. Projektet er afgrænset til den sekundære sektor, da det er under indlæggelse, at patienter med KOL kommer i tæt kontakt med spl. og her, at de har brug for støtte og omsorg til at komme gennem deres forværring i sygdommen samt til at kunne håndtere ernæringsproblematikken efter udskrivelsen. I projektet ønskes der derfor også at fokusere på sygeplejepraksis i forhold til ernæringspleje for denne gruppe af patienter. 3. Problemformulering Med udgangspunkt i den overordnede problemstilling er der blevet afgrænset til følgende problemformulering: Hvorledes oplever patienten med KOL den måltidsrelaterede situation? Hvilke konsekvenser har ernæringstilstanden hos patienten med KOL for udvikling af sygdommen? Og hvilket fokus kan sygeplejersken tillægge sig i ernæringsplejen til den undervægtige patient med KOL? 4. Metode- og teorivalg I dette afsnit præsenteres den videnskabsteoretiske position samt metodevalg som problemformuleringen undersøges ud fra. Forskningsetiske overvejelser, anden litteratursøgningsproces, litteraturudvælgelse, præsentation af empiri og præsentation af teori vil også blive belyst i dette afsnit. Side 13 af 49

14 4.1 Videnskabsteoretisk position I projektet anvendes den hermeneutiske tilgang som videnskabsteoretisk position. Hermeneutikkens to centrale begreber er fortolkning og mening. Hermeneutikken er en fortolkningskunst eller forståelseslære som omhandler fortolkning og forståelse af tekster (Birkler 2010). Ifølge den tyske filosof Hans-Georg Gadamer vil vi som mennesker altid have en historisk betinget forforståelse, som er en nødvendig betingelse for forståelse. Dette er ingen hindring, men tværtimod en forudsætning for, at man kan forstå en tekst (ibid.). I projektet anvendes hermeneutik som den videnskabsteoretiske position, da den vil give den bedste indsigt i problemstillingen i og med, at vi vil tilstræbe forståelse, når vi analyserer det empiriske materiale. Vi vil være bevidste om vores forforståelser og sætte dem i spil for hermed at komme frem til nye forståelser. Gadamer taler om en samlet horisont, der er skabt af vores forforståelse, som et synsfelt der omfatter alt det, der er synligt fra et bestemt punkt. Denne horisont er ikke konstant, men kan udvides (ibid.). Vores forforståelse og antagelser ligger i problemstillingen, som er vores forståelseshorisont. Inden for hermeneutikken taler man også om den hermeneutiske cirkel. Grundtanken med denne er et cirkulært forhold mellem helhedsforståelse og delforståelse, hvor delene kun forstås, hvis helheden inddrages, og omvendt kan helheden kun forstås i kraft af delene (ibid.). I projektet følges denne cirkulære proces, som konstant vil øge indblikket og forståelsen af problemformuleringen. Det skulle gerne udmunde i en ny forståelse af problemet i slutningen af projektet. Der er antaget i problemstillingen, at ernæringstilstanden og de måltidsrelaterede situationer hos patienter med KOL kan have betydning for deres sygdomstilstand. Disse antagelser danner baggrund for de områder, der vil blive arbejdet med i projektet. For at danne en ny forståelse for problemet skal man ifølge Gadamer være villig til at sætte sin forforståelse på spil, hvis man vil forstå og fortolke og derved skabe en ny forståelse (Birkler 2010). Man skal lade noget af den andens horisont oplyse sin egen, da dette kan føre til en fælles forståelse for noget, hvor man oplever en ny delforståelse, hvilket kan Side 14 af 49

15 ændre på helhedsforståelsen. Gadamer kalder dette for en horisontsammensmeltning (ibid.). 4.2 Metodevalg Til besvarelse af projektets problemformulering anvendes litteraturreview som metode, hvor der indsamles og analyseres viden, som allerede findes om emnet. Et litteraturreview kendetegnes ved en systematik i forhold til at søge, vurdere og udvælge litteratur (Frederiksen & Beedholm 2011). I projektet anvendes Frederiksen & Beedholms metodefremgang for litteraturreview, som er beskrevet i bogen Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område indblik i videnskabelige metoder (2011), da metoden giver mulighed for at skabe overskuelighed over den udvalgte litteratur (ibid.). Et litteraturreview indebærer først og fremmest en systematisk litteratursøgning, hvilket er centralt forud for ethvert litteraturreview. Efter litteratursøgningen udarbejdes reviewet ved en inddeling i to analysefaser. Første analysefase indebærer en vurdering og udvælgelse af materialet fremkommet ved litteratursøgningen. I anden analysefase bearbejdes og tematiseres den udvalgte litteratur med det formål at skabe overskuelighed over den udvalgte litteratur til videre bearbejdelse i analysen (Frederiksen & Beedholm 2011). I analysen bearbejdes empirien ud fra Merete Bjerrums teori om tematisk analyse (Bjerrum 2005). Denne analyse er en deduktiv metode, hvor formålet er at dykke dybere ned i kategorierne i problemformuleringen ved at bearbejde teksternes indhold via to arbejdsgange (ibid.). Første del kaldes dekontekstualisering, hvor dele der svarer på problemformuleringens problematikker udledes fra teksten. Formålet med denne er at komme ud over den forståelse, som de enkelte studier har til et mere generelt forståelsesniveau (ibid.). Anden del kaldes rekontekstualisering, hvor man fortolker og sammenskriver de udledte dele fra studierne til et højere abstraktionsniveau. Her er det vigtigt, at man efterfølgende læser den nye tekst i forhold til den oprindelige tekst. Hvis de sammenfattede delelementer stadig kan forstås i sammenhæng med den oprindelige tekst, opnår man valide data (ibid.). Bjerrums forslag til en analyseteknik indeholder fem niveauer som et redskab til tekstanalyse, der betegnes: forståelses-, spørge-, syntese-, validerings- og teoriniveau (ibid.). Side 15 af 49

16 4.2.1 Forskningsetiske overvejelser: I forskningsverdenen skal man ikke belaste mennesker med at undersøge noget, der allerede er blevet undersøgt (Glasdam 2011). Ifølge Forsberg & Wengström er det vigtigt ikke at forvrænge eller favorisere noget, der står i teksten og samtidig undgå at lave en gengivelse af denne (Forsberg & Wengström 2003). Vi er desuden opmærksomme på, at vi analyserer empiri, der højst sandsynligvis allerede er fortolket. 4.3 Anden litteratursøgningsproces: Den første litteratursøgning gav os ny viden og forståelse for problemstillingens omfang, hvilket har ledt til problemformuleringen. Den danner baggrund for en ny søgning, som beskrives herunder. Ved den anden søgning blev der foretaget en systematisk litteratursøgning som led i udarbejdelsen af litteraturreviewet, hvor der blev anvendt søgebaser som CINAHL, bibliotek.dk og Nursing & Allied Health Source (Hørmann 2011). Ved denne søgning var ønsket at finde den nyeste forskning med relevans for projektet. Følgende søgeord blev anvendt: Chronic obstructive pulmonary disease, COPD, Exacerbation, Dietary energy intake, Weight change, Nutrition, Nutritional status, Malnutrition, Nutritional care, Energy requirement. De boolske operatører OR og AND blev anvendt til at kombinere søgeordene (ibid.; se bilag 1). 4.4 Litteraturudvælgelse: På baggrund af projektets anden litteratursøgning fremkom der 18 hits (se bilag 1). På CI- NAHL blev der anvendt Subject Headings for at specificere søgningen (Hørmann 2011). Studierne blev derefter kritisk udvalgt ud fra de opstillede in- og eksklusionskriterier (se bilag 2). Derefter blev abstracts gennemlæst i de 18 fremfundne studier, hvor der blev udvalgt to studier, der havde relevans for problemformuleringen. Ud fra den systematiske litteratursøgning på CINAHL fremkom disse to studier: Living with chronic obstructive pulmonary disease: part I: struggling with meal-related situations: experiences among persons with COPD (Odencrants et al. 2005). Dette studie blev inkluderet, da det fokuserer på at belyse KOL-patienternes oplevelser af de måltidsrelate- Side 16 af 49

17 rede situationer, som det eneste af de valgte studier. Derudover fremkom studiet Energibehovet hos patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse - et litteraturstudie (Ersgard og Pedersen 2010). Studiet blev valgt til projektet, da det fokuserer på energibehovet hos KOL-patienter, og da det belyser problematikken omkring manglen af forskning på området. De valgte studier blev hentet i full text og derefter gennemlæst. Ved gennemlæsning af det førstnævnte studie, som er et kvalitativt studie, blev der anvendt en checkliste til kritisk vurdering af kvalitative studier udformet af Kirsti Malterud (se bilag 3), som findes i bogen Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område indblik i videnskabelige metoder (2011). Ved gennemlæsning af det danske litteraturstudie, som er baseret på en kvantitativ undersøgelse, blev der benyttet en checkliste for kritisk at kunne vurdere dens validitet (se bilag 4). Checklisten er udarbejdet af Center for Kliniske Retningslinjer og kaldes SfR (Sekretariatet for Referenceprogrammer) checkliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser (kliniskeretningslinjer.dk 2004). Den anvendes som en systematisk tilgang til kritisk at gennemgå og vurdere indholdet og kvaliteten af det kvantitative studie (ibid.). Ved at benytte de to vurderingsredskaber kunne der opnås en gyldig vurdering af de valgte studier, da det er centralt i et litteraturreview (Hørmann 2011). Ud fra de to udvalgte studier fra den systematiske litteratursøgning blev der foretaget en kædesøgning (Se bilag 5). Det er et gennemkig af referencelisten for at finde andre egnede studier (ibid.). Med denne kædesøgning fremkom der yderligere to studier: Nutritional status and long-term mortality in hospitalised patients with chronic obstructive pulmonary disease (Hallin et al. 2007), som blev fundet gennem studiet af Ersgard og Pedersen (2010). I projektet anvendtes studiet af Hallin et al. (2007), da det fokuserede på ernæringstilstandens betydning for indlagte KOL-patienter samt ernæringstilstandens betydning for sygdommens langsigtede forløb. Gennem studiet af Hallin et al. (2007) fremkom studiet Nutritional status, dietary energy intake and the risk of exacerbations in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD (Hallin et al. 2005). Studiet fokuserede på, at undervægt og vægttab hos patienter med KOL havde betydning for forværring i deres sygdom, hvilket er en relevant problematik for besvarelse af problemformuleringen. Side 17 af 49

18 Vi endte med i alt at inkludere fire studier, der vil blive anvendt som empiri til besvarelse af problemformuleringen. 4.5 Præsentation af empiri: I det følgende afsnit præsenteres de fire udvalgte studier Living with chronic obstructive pulmonary disease: Part I. Struggling with meal-related situations: experiences among persons with COPD: Studiet er publiceret i 2005 i Nordic College of Caring Sciences og er et kvalitativ studie. Formålet med studiet var at beskrive KOL-patienters erfaringer i de måltidsrelaterede situationer set fra patienternes perspektiv, hvilket blev undersøgt gennem dagbøger og kvalitative semistrukturerede interviews (Odencrants et al. 2005). Resultaterne fra interviews og dagbøger viste, at KOL-patienterne oplevede, at de måltidsrelaterede situationer bl.a. var negativt påvirket af psykiske faktorer og fysiske rammer. I studiet konkluderedes det, at mange forskningsrapporter beskriver ernæringstilstanden fra et naturvidenskabeligt synspunkt og ikke fra et humanvidenskabeligt synspunkt. Forskerne i studiet mener, at der ingen rapporterede undersøgelser findes om de oplevelser og følelser, der opstår i måltidsrelaterede situationer hos KOL-patienter i samspil med spl Energibehovet hos patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse - et litteraturstudie: Studiet er publiceret i 2010 i Nursing Science og havde til formål at undersøge energibehovet hos patienter med KOL (Ersgard & Pedersen 2010). I litteraturgennemgangen i studiet fremgår det, at KOL-patienternes målte totale daglige energibehov var meget varierende, og pga. dette var der ikke overensstemmelse, så deres totale daglige energibehov kunne ikke estimeres. Konklusionen i studiet var, at der er lavet mange studier omkring rehabilitering, medicinering, compliance osv. hos KOL-patienter, hvorimod antallet af studier som måler patienternes energiforbrug, er meget begrænset. I studiet blev det beskrevet, at de få studier som er blevet gennemført, har undersøgt et lille patientantal, men at resultaterne af den begrænsede litteratur viser, at patienter med KOL har et større energibehov end sammenlignelige Side 18 af 49

19 raske personer samt at der er store variationer mellem de enkelte patienters totale daglige energibehov Nutritional status and long-term mortality in hospitalised patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD): Studiet er publiceret i 2007 i Respiratory Medicine og er et kvantitativt studie. Formålet med studiet var at undersøge ernæringstilstanden hos indlagte KOL-patienter i Norden samt at undersøge sammenhængen mellem ernæringstilstanden og den langsigtede dødelighed i denne patientgruppe (Hallin et al. 2007). I studiet fandtes, at omkring 1 ud af 5 af de indlagte KOL-patienter var undervægtige med et BMI på under 20 samt at denne gruppe af patienter samtidig havde tre gange større sandsynlighed for at dø i løbet af opfølgningsperioden end de patienter, der havde et højere BMI (ibid.). Konklusionen i studiet var, at undervægtige KOL-patienter, som var indlagt for en exa., havde en øget risiko for at dø inden for 2 år, og at KOL-patienter med et højere BMI havde den signifikant laveste dødelighed (ibid.) Nutritional status, dietary energy intake and the risk of exacerbations in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD): Studiet er publiceret i 2005 i Respiratory Medicine og er et kvantitativt studie. Formålet med studiet var at undersøge forholdet mellem det ernæringsmæssige indtag, vægtændring og risiko for forværring hos patienter med KOL (Hallin et al. 2005). Denne prospektive undersøgelse viste, at et utilstrækkeligt energiindtag var udbredt blandt patienter med KOL, men der var ingen sammenhæng mellem mangel på energiindtaget og risikoen for exa. Studiet konkluderede, at undervægt og vægttab under opfølgningsperioden var relateret til en højere risiko for forværring hos patienter med KOL. Ligeledes blev vigtigheden af at undersøge ernæringstilstanden og overvåge ændringer i kropsvægten hos patienter med svær KOL stærkt understreget. Side 19 af 49

20 4.6 Præsentation af teorivalg I dette afsnit præsenteres teorien, der bruges til fortolkning af de resultater, der er fremfundet i analysen. Teorien der vil blive anvendt i projektets diskussion, er oplevelse af sammenhæng (OAS) af Aaron Antonovsky (2000). Den kliniske retningslinje for ernæring til patienter indlagt med KOL i exacerbation, udarbejdet af Center for Kliniske Retningslinjer Clearinghouse, bliver også inddraget som teoretisk ramme (kliniskeretningslinjer.dk 2013). I første diskussionsdel tages udgangspunkt i Antonovskys teori om OAS, som er en forudsætning for mestring. I bogen Helbredets mysterium (2000) beskrives OAS som bestående af tre kernekomponenter kaldet begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed (Antonovsky 2000). Teorien anvendes, da den kan give en bedre forståelse for KOLpatienternes mestring af måltidet og den ernæringsmæssige situation. I anden diskussionsdel tages udgangspunkt i den kliniske retningslinje for ernæring til patienter indlagt med KOL i exacerbation, der er udarbejdet af Center for Kliniske Retningslinjer samt Sundhedsstyrelsens vejledning om screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko (klinisketningslinjer.dk 2013). Den kliniske retningslinje er primært udarbejdet til sundhedsfagligt personale med ansvar for behandling af patienter indlagt med KOL i exa. Retningslinjen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning, der bl.a. indeholder et ernæringsscreenings instrument og vejledning til valg af kostform. Formålet med den kliniske retningslinje er at identificere ernæringsmæssig risiko hos patienter indlagt med KOL i exa., at forebygge vægttab under indlæggelsen og at fremme vægtøgning efter udskrivelsen (ibid.). Retningslinjen og vejledningen anvendes, da de belyser nogle af de samme problematikker, som fremkom af analysens fund. 5. Tematisk analyse som metode I projektet anvendes tekstanalyse som metode, da der i forvejen findes eksisterende empiri, der er anvendelig til at besvare projektets problemformulering. De udvalgte studier analyseres med inspiration fra Bjerrums teori om tematisk analyse (Bjerrum 2005). Ved en te- Side 20 af 49

21 matisk analyse er analyseredskabet det bindeled mellem problemformuleringens problematik og diskussionen, som udleder data, der kan sikre, at de slutninger der drages i diskussionen, er holdbare i forhold til problemformuleringen (ibid.). En vigtig pointe som Bjerrum beskriver, er, at den fundne empiri skal gennemlæses flere gange. Den første gang man læser teksten, er det for at forstå tekstens egen sammenhæng. Derefter stiller man spørgsmål til teksten ud fra analyseredskabets forskningsspørgsmål, hvor der bliver skabt en ny forståelse af tekstens meningsindhold (ibid.). Under de gennemlæsninger forskeren laver, føjes der en ny erkendelse til den forståelse, der er opnået af tekstens betydning, oplysninger og tekstpassager, som ved de første gennemlæsninger muligvis har virket meningsløse eller irrelevante (ibid.). Formålet med analyseprocessen er at trænge ind til kernen i kategorierne for at nå frem til en forståelse og en forklaringsværdi, der rækker ud over de enkelte tilfælde, som indgår i undersøgelsen. Ifølge Bjerrum skal ens forforståelse hele tiden være i spil ved, at man skifter mellem det empiriske materiale og eget perspektiv (ibid.). Ved at man er i en sådan bevægelse, vil forståelsen af kategorierne udvides. For at analysen er vellykket, kræver det, at man både er skeptisk og åben samt at man er villig til at lytte og forstå tekstens indhold (Bjerrum 2005). Da den videnskabsteoretiske position er hermeneutisk, er den tematiske analysemetode anvendelig, da det ønskes at opnå forståelse for ernæringstilstandens samt undervægtens betydning for KOL-patienternes forværring af sygdom samt opnå forståelse for KOL-patienternes oplevelser af de måltidsrelaterede situationer. 5.1 Bjerrums tematiske analyse i fem niveauer Bjerrum har opdelt den tematiske analyse i fem niveauer, som beskrives i det følgende afsnit. 1. Forståelsesniveau: Her skal forskeren danne sig en helhedsforståelse af materialet. Det skal læses, så forskeren forstår teksten i sammenhæng med undersøgelsens problemformulering. I projektet er dette gjort ved at gennemlæse de udvalgte studier, hvor der er blevet dannet en helhedsforståelse af disse (Bjerrum 2005). Side 21 af 49

22 2. Spørgeniveau: Her skal forskeren udlede informationer, der kan svare på problemformuleringens antagelser. Dette er gjort ved at lave en kodning af det empiriske materiale. Materialet kodes vha. analyseredskabets forskningsspørgsmål, som i dette projekt er problemformuleringen. Ved at der stilles forskningsspørgsmål til de udvalgte tekster, kan der udledes tekststykker, der fortæller noget om de enkelte kategorier (ibid.). De tre forskningsspørgsmål, som studierne er kodet ud fra, er identiske med problemformuleringen. Dette er valgt, da det netop var de tre spørgsmål, vi ville trække ind over teksterne til videre bearbejdelse i analysen og diskussionen: Hvorledes oplever patienten med KOL den måltidsrelaterede situation? Hvilke konsekvenser har ernæringstilstanden hos patienten med KOL for udvikling af sygdommen? Og hvilket fokus kan sygeplejersken tillægge sig i ernæringsplejen til den undervægtige patient med KOL? Hvert spørgsmål har fået tildelt en overstregningsfarve, som er blevet benyttet ved anden gennemlæsning af studierne med henblik på at kunne grovsortere relevante tekstuddrag (ibid.). Ved denne kodning af empiri fremkom der tre temaer, som findes relevant ift. projektets problemformulering. Disse temaer er Den måltidsrelaterede situation, KOL og underernæring - en ond spiral og Sygeplejerskens fokus. 3. Synteseniveau: Her skal forskeren systematisere, analysere og gennemskrive det kodede materiale til en sammenhængende helhed. Dette er gjort ved at sammenskrive de kodede tekststykker til synteser. Målet er synteser, som udlægger og forklarer hver kategori på en måde, at synteserne har en mere overordnet udsagnsværdi end de enkeltudsagn, som de er baseret ud fra (ibid.). 4. Valideringsniveau: Her skal forskeren validere syntesen for at sikre, at der ikke er sket en utilsigtet forvridning (ibid.). Dette er gjort ved løbende at genlæse studierne, så synteserne kunne sammenholdes med den oprindelige tekst. Hvis det viser sig, at der ikke er overensstemmelse mellem syntesernes og empiriens pointer, må forskeren revurdere syntesen ved at vende tilbage til niveau 2. Side 22 af 49

23 5. Teoriniveau - refleksion: Her skal forskeren konstruere mening i det analyserede materiale. Dette er gjort ved at udlede temaer på tværs af kategorierne, idet synteserne blev sammenholdt med problemformuleringen (ibid.). 6. Analyse af empiri Efter en udførlig og dybdegående gennemlæsning og kodning af det udvalgte empiri fremkom der tre betydningsfulde temaer. Projektets analyse er struktureret omkring de tre overordnede temaer, og i det følgende afsnit vil disse analyseres for at nå frem til en forståelse og en forklaringsværdi, som vil blive diskuteret med en teoretisk ramme. 6.1 Tema 1: Mestring af den måltidsrelaterede situation I analysen af dette tema anvendtes udelukkende studiet af Odencrants et al. (2005). Det er på baggrund af, at det fundne studie er det eneste af de fire studier, der belyste KOLpatienternes oplevelser og erfaringer i de måltidsrelaterede situationer. De deltagende KOL-patienter beskrev de måltidsrelaterede situationer som en tidskrævende, frustrerende og uoverskuelig situation (Odencrants et al. 2005). Det var ikke kun en udfordring for dem fysisk, men også psykisk, da de gjorde sig mange tanker om en måltidsrelateret situation, som kunne påvirke dem negativt (ibid.). Deltagerne i studiet beskrev tanker og følelser, der kunne opstå i den måltidsrelaterede situation som: being angry, sad or having feelings of failure when they fail to eat their meals (Odencrants et al s. 234). Flere af de deltagende personer gav udtryk for, at deres appetit og mæthedsfornemmelse havde ændret sig på grund af deres sygdom. En af de mandlige deltagere udtalte sig: I ate copious amounts of food when I was younger and I wish that I could eat like that now (Odencrants et al. s. 235). Der fremgik altså et ønske om at kunne spise mere, men det var fysisk umuligt, da den overvældende mæthedsfornemmelse tog over og styrede tankerne (Odencrants et al. 2005). Side 23 af 49

24 Dette kom ligeledes tydeligt til udtryk, da en anden af deltagerne udtalte sig: Oh my God, I have not eaten anything yet, and I m already full (Odencrants et al. s. 235). De udfordringer der kunne opstå, når KOL-patienterne skulle spise, var bestående af en lang række problemer: Early satiety and bloated stomachs were common experiences reported by the respondents. Fungal infections or dry mouth was also recurrent problems. In addition, the odour of food was reported as a serious problem (Odencrants et al s. 233). De fysiske og psykiske påvirkninger der opstod i den måltidsrelaterede situation hos en patient med KOL, var omfattende og mangfoldige og kunne derfor være svære for dem at håndtere. Det var hele oplevelsen af den måltidsrelaterede situation, der havde indflydelse på, om den blev opfattet positivt eller negativt. Det kunne være alt fra den tid, der var til at spise til den sociale sammenhæng, som måltidet blev indtaget i (Odencrants et al. 2005). Mange af deltagerne i studiet havde negative erfaringer i forhold til at spise i en social sammenhæng: Eating with others made them nervous to the point that some started to cough (...) they felt that they were being observed by relatives when eating. Leaving food on the plate was mentioned as embarrassing (Odencrants et al s. 235 ). Flere af deltagerne i studiet oplevede måltidet som tidskrævende, og en af deltagerne udtrykte ligeledes: Stress makes it worse; it makes me breathless if I have wrongly calculated time. I think it is rather pleasant if I only got time enough (Odencrants et al s. 235). Analysen af tema 1 belyste, at de mest fremtrædende problemer der kunne opstå i en måltidsrelateret situation var; appetitløshed, oppustethed, mundsvamp, mundtørhed, lugten af maden, nervøsitet for at spise med andre, flovhed over at efterlade mad på tallerkenen og tiden omkring måltidet. Alle disse faktorer viste i studiet at have stor indflydelse på den ernæringsmæssige tilstand hos KOL-patienterne. De deltagende KOL-patienter udtrykte også, at de gerne ville spise mere end de gjorde, men både de fysiske og psykiske påvirk- Side 24 af 49

25 ninger, som opstod i den måltidsrelaterede situation, var for svære at håndtere og resulterede dermed i, at mange af dem forbandt måltiderne med negative følelser. 6.2 Tema 2: KOL og underernæring - En ond spiral I dette tema anvendtes alle fire studier til at analysere betydningen af underernæring for udviklingen af sygdommen. I studiet af Hallin et al. (2005) blev beskrevet: (...) a low BMI at baseline and weight reduction during the follow-up period were found to be independent risk factors for acute exacerbation (Hallin et al s. 564 ). Ligeledes fremgik: Moreover weight loss is an independent predictor of morbidity and mortality (Hallin et al s. 562). I studiet af Ersgard og Pedersen (2010) fremgik også: Underernærede patienter har også øget risiko for at have nedsat immunforsvar og derved større risiko for at pådrage sig pneumoni og exacerbationer (Ersgard og Pedersen 2010 s. 21). Udover at utilsigtet vægttab kan forværre KOL-patienternes sygdomstilstand og føre til indlæggelse med exa., kan vægttab i sidste ende føre til risiko for øget dødelighed (Hallin et al. 2007). Vægttab og underernæring er et almindeligt og alvorligt problem for mange KOLpatienter. Det hænger sammen med, at mange KOL-patienter ikke får opfyldt det ønskede energibehov, hvilket også tit kan ses på deres BMI. I studierne foretaget af Hallin et al. (2005) og Odencrants et al. (2005) blev det belyst, at et lavt BMI var en indikator for øget risiko for exa., sygelighed og dødelighed (Hallin et al & Odencrants et al. 2005). One in five of the patients hospitalised because of CODP was underweight (BMI <20kg/m 2 ). This group of patients was almost three times more likely to die during the follow-up period, than the patients with a higher BMI (Hallin et al s. 1956). There is a known relationship between COPD phase and malnutrition: a BMI <20 causes risk for hospitalization. Low BMI indicates an independent risk factor for mortality, especially in patients with COPD (Odencrants et al s. 231). I begge studier var det fremhævet, at KOL og undervægt ofte var nært beslægtet samt at et lavt BMI under 20 var en risikofaktor for indlæggelse og øget dødelighed hos KOL- Side 25 af 49

26 patienterne. Hallin et al. studiet (2005) konkluderede, at det var en alvorlig konsekvens blandt de underernærede KOL-patienter og understregede samtidig vigtigheden i at undersøge problemet omkring ernæringsstatus nærmere. De pointerede ligeledes vigtigheden i, at spl. registrerede KOL-patienternes ernæringstilstand (ibid.). En anden årsag til at mange KOL-patienter er undervægtige, er, at de som udgangspunkt har et højere hvilestofskifte (Ersgard og Pedersen 2010). Ersgard og Pedersen forklarede: Hvilestofskiftet var forhøjet hos alle patienter med KOL, højest hos de undervægtige, sammenlignet med den raske kontrolgruppe (Ersgard og Pedersen 2010 s. 22). Dette indikerer, at undervægtige KOL-patienter har et øget hvilestofskifte og dermed et større energibehov end sammenlignelige raske personer (Ersgard og Pedersen 2010). KOL-patienterne havde svært ved at dække det basale energibehov, da de oplevede denne overvældende mæthedsfornemmelse og andre spisevanskeligheder. Det gjorde, at de endte i en ond spiral med nedsat appetit og forringet energiindtag, som førte til underernæring og forværring i deres sygdomstilstand (Hallin et al. 2005). Det er også beskrevet i studiet: Even though weight loss is of multifactorial origin, eating habits and energy intake probably is of major importance (Hallin et al s. 562). Dette udsagn vidner blot om, hvor mange forskellige aspekter og årsager, der ligger til grund for underernæring hos KOLpatienter. Analysen af tema 2 belyste, at når KOL-patienterne ikke indtog nok mad, resulterede det i et lavt energiindtag. Da undervægtige KOL-patienter har et forhøjet hvilestofskifte og dermed et højere energibehov, som de ikke får dækket, resulterer det i et lavt BMI, som kan føre til øget risiko for exa., sygelighed og dødelighed. 6.3 Tema 3: Sygeplejerskens fokus I alle fire studier blev det bl.a. belyst, at spl. må være opmærksom på de ernæringsmæssige risikofaktorer, der kan opstå blandt KOL-patienterne under en indlæggelse. Side 26 af 49

27 I studiet Hallin et al. (2005) blev det beskrevet således: This study underlines the importance of examining nutritional status and monitoring weight changes in patients with severe COPD (Hallin et al s. 566 ). Odencrants et al. (2005) tilføjer: Because the trajectory of COPD is described as a stepwise falling pattern caused by exacerbations and associated with weight loss, it is important for early identification of those patients at high risk for developing malnutrition (Odencrants et al s. 231). One responsibility of a nurse can be to identify and assess malnourished patients or patients at risk for malnutrition in order to plan, initiate and evaluate nutritional interventions (Odencrants et al s. 231). I studiet understregede forskerne vigtigheden i, at spl. har fokus på at vurdere, informere, støtte og vejlede patienter med KOL i forbindelse med ernæringsstatus. Dog understregede de også, at hvis spl. ikke har den fornødne og omfattende viden om, hvordan KOLpatienterne oplever den måltidsrelaterede situation, ville det stå i vejen for at udøve den passende sygepleje, der er nødvendig (Odencrants et al. 2005). I studiet af Ersgard og Pedersen (2010) står det beskrevet, at: Ernæringsindsats, der tager udgangspunkt i patientens opfattelse af sin situation og tilrettelægger information, vejledning og undervisning på baggrund af patientens opfattelse og aktuelle behov for energi og protein, har vist, at patienternes indtagelse af energi øges både under indlæggelsen og efter udskrivelse (Ersgard og Pedersen 2010 s. 21). Det indikerer således, at ernæringsindsatsen skal baseres på information, vejledning og undervisning om kostvalg, der er hensigtsmæssige i forhold til den enkelte patients aktuelle energibehov (Ersgard og Pedersen 2010). Ersgard og Pedersen (2010) fastslog samtidig, at energibehovet varierer meget fra patient til patient. Det er ikke nok kun at give patienten information, vejledning og undervisning baseret på generiske anbefalinger, det er også nødvendigt at følge udviklingen i ernæringstilstanden hos den enkelte patient ved hjælp af systematisk bestemmelse af relevante indikatorer, herunder kostregistrering, appetit og vægtudvikling (Ersgard og Pedersen 2010). Side 27 af 49

28 Studiet af Odencrants et al. (2005) indikerede, at KOL-patienter manglede viden om, hvilke konsekvenser, der kan opstå ved et utilsigtet vægttab. Ofte manglede KOL-patienterne også viden om, hvordan de kan opretholde en sund vægt. Odencrants et al. (2005) skildrer med: (...) Some respondents felt that low or even very low body weight was a positive condition (Odencrants et al s. 236). Et faldende vægttab er oftest en negativ faktor i forbindelse med KOL-patienter, da det øger risikoen for tidligere død (Odencrants et al. 2005). Dette er bl.a. én af grundene til, hvorfor spl. bør have en kerneopgave med tidlig identifikation af disse personer mhp. at indlede individuelle og relevante interventioner f.eks. i form af at ernæringsvejlede og motivere patienten til at spise (ibid.). A central focus of COPD care therefore should be attention to nutritional aspects of daily living activities, particularly as related to nutrient intake and the meal-related situations (Odencrants et al s. 231). I analysen af tema 3 har studierne vist, at spl. fokus bør være en tidlig opsporing af de KOL-patienter, der er i risiko for at udvikle underernæring. Derudover understreger studierne, at en ideel ernæringspleje til KOL-patienterne indebærer, at spl. vurderer ernæringsmæssige risikofaktorer og informerer KOL-patienterne om konsekvenserne ved deres underernæring. På baggrund af dette er det spl., som har til opgave at vejlede og undervise KOL-patienterne i ernæringsmæssige tiltag samt støtte dem til at mestre de måltidsrelaterede situationer. 7. Diskussion af analyse I det følgende afsnit vil resultaterne fra analysen blive diskuteret i forhold til den valgte teori. Diskussionen er delt i to delafsnit, hvor første delafsnit vil belyse analysens fund sat mod Antonovskys teori om OAS, og det andet delafsnit vil berøre analysens fund sat mod den kliniske retningslinje fra Center for Kliniske Retningslinjer og Sundhedsstyrelsens vejledning. Side 28 af 49

29 7.1 Mestring af måltids- og ernæringsmæssige situationer I analysen fremkom det, at det for mange patienter kan være svært at få dækket deres daglige energibehov, da de oftest har svært ved at spise vanligt og tilstrækkeligt. Der opstår tit en form for skam, vrede og tristhed i forbindelse med spisesituationen, hvor KOLpatienterne ikke føler, at de kan leve op til eget tidligere eller andres normale kostindtag. I analysen fremgik det også, at det lave energiindtag ofte førte til et lavt BMI, som har store konsekvenser for KOL-patienterne. Ydermere var det et problem, at KOL-patienterne i studiet ser positivt på vægttab og det at være tynd, hvilket giver endnu et fokusområde for spl. I vores refleksion af analysen er vi kommet frem til, at mestring indgår som en væsentlig faktor i forbindelse med KOL og ernæring. Antonovskys teori om OAS er blevet anvendt, da teorien kan tydeliggøre relevansen af OAS, når de underernærede KOL-patienter skal mestre den måltidsrelaterede situation, og de mange udfordringer der typisk opstår i forbindelse med den. Antonovsky tror på det salutogenetiske, hvor oplevelsen af sammenhæng er vigtig. OAS handler om, hvorledes man kan takle forskellige ting, og om hvordan man f.eks. klarer dagligdagen med en kronisk sygdom. OAS udtrykker den udstrækning i, hvordan man kan håndtere de tre kernekomponenter (Antonovsky 2000). De tre kernekomponenter i OAS er: Begribelighed: handler om, hvorvidt personen oplever situationen som forståelig og struktureret. En person med en stærk oplevelse af begribelighed vil forvente, at fremtidige hændelser er forudsigelige eller kan passes ind i en sammenhæng og forklares (Antonovsky 2000). Hændelserne er muligvis ikke noget, man ønsker skal ske, men en person med en stærk oplevelse af begribelighed kan gøre dem forståelige (Antonovsky 2000). Patienter med KOL, der også er undervægtige, indser ofte først senere i forløbet, hvor omfattende deres sygdom er, og herved kan de miste graden af begribelighed i deres hverdag. Deres hverdag forandres, og mange mærker, at de er blevet begrænset i at kunne udfolde sig som førhen. Det kom bl.a. til udtryk i analysen således; I ate copious amounts of food when I was younger and I wish that I could eat like that now (Odencrants et al s. 235). Side 29 af 49

30 Ifølge Antonovsky er det vigtigt, at patienterne skal kunne mærke en forudsigelighed for, at de ikke mister deres begribelighed. For at opnå en forudsigelighed kræves der viden og information omkring deres sygdom. Denne viden kan erhverves gennem undervisning og vejledning, som f.eks. kan ske gennem patientskoler og samtaler med spl. Da studiet Odencrants et al. (2005) viste, at KOL-patienterne manglede viden om de alvorlige konsekvenser, der kunne opstå ved et utilsigtet vægttab, kunne information om ernæringens betydning være med til at øge deres oplevelse af håndterbarhed. Håndterbarhed: handler om, hvorvidt man opfatter, at der er ressourcer til rådighed til at klare de krav og stressfaktorer, man oplever gennem livet (Antonovsky 2000). Med rådighed menes der de ressourcer, man selv har kontrol over eller de ressourcer, der kontrolleres af en anden, man har tillid til f.eks. ens pårørende eller spl. En person med en stærk oplevelse af håndterbarhed føler ikke, at livet har behandlet én uretfærdigt. Uheldige ting forekommer i ens tilværelse, men når de sker, er man i stand til at håndtere dem (ibid.). Mangel på ressourcer hos KOL-patienterne kan begrundes i manglende sammenhæng af begribelighed. En høj håndterbarhed er nemlig ifølge Antonovsky meget afhængig af en høj begribelighed. Hvis man lever i en verden, man opfatter som kaotisk og uforudsigelig, er det svært at føle, at man har mulighed for at klare sig godt (ibid.). Fund i analysen har vist, at der var flere problematikker, der gjorde, at KOL-patienterne ikke havde ressourcer til at opretholde en ordentlig ernæringstilstand. For at de kan få opretholdt denne, har mange af dem behov for ressourcer fra en person, som Antonovsky kalder den legitime anden (ibid.). Odencrants et al. (2005) understreger, at det er vigtigt, at spl. informerer, støtter og vejleder KOL-patienterne omkring deres ernæringsstatus- og behov. Ved at få hjælp, støtte og viden fra en legitim anden kan KOL-patienterne opnå følelsen af håndterbarhed, da de her kan mærke, at der er tilstrækkelige ressourcer til ens rådighed til at klare de krav, som de stilles overfor (Antonovsky 2000). Et af kravene til underernærede KOL-patienter er, at de skal opnå et højere BMI end ellers raske mennesker, men dette er svært at håndtere for mange af dem, da de ikke kan indtage det ønskede energibehov bl.a. på grund af manglende appetit, oppustethed og overvældende mæthedsfornemmelse. Side 30 af 49

31 Det er vigtigt, at de krav der stilles, ikke overgår ressourcerne, hvis der skal opleves en stærk følelse af håndterbarhed. Spl. kan i samarbejde med KOL-patienterne opsætte realistiske mål for deres ernæringsindtag, som de selv føler, at de kan håndtere og acceptere. Hvis KOL-patienterne opnår en stærk følelse af håndterbarhed og samtidig accepterer, at man gennem livet vil støde på stressorer, som kan være nødvendige at håndtere, vil de på den måde ikke føle sig som ofre for omstændighederne, men istedet søge efter meningen. Meningsfuldhed: omtales som et udtryk for motivationselement (Antonovsky 2000). Når det er meningsfuldt for personen, er man mere motiveret og engageret i at tage de udfordringer op, som ens tilværelse stiller én. Når en patient oplever meningsfuldhed ved udfordringer, vil de kunne mobilisere de nødvendige ressourcer, energi og tid, som det kræver for at løse problemet uanset, om kravene eller stressfaktorerne ikke er ønskværdige (ibid.). Derfor er det vigtigt at være involveret som deltager i de processer, der former ens skæbne. Dette pointerede studiet af Ersgard og Pedersen (2010): Ernæringsindsats, der tager udgangspunkt i patientens opfattelse af sin situation og tilrettelægger information, vejledning og undervisning på baggrund af patientens opfattelse og aktuelle behov for energi og protein, har vist, at patienternes indtagelse af energi øges både under indlæggelsen og efter udskrivelse (Ersgaard og Pedersen 2010 s. 21). Patienterne skal selv kunne se meningen og formålet med de ernæringsmæssige interventioner, for at det skal kunne gavne dem bedst muligt. Der skal findes meningsfuldhed ud fra patientens egne værdier og holdninger, og på baggrund af dette finde patienternes motivationsfaktor til at ændre deres ernæringstilstand. For at opnå en stærk OAS må de tre kernekomponenter indgå i patienternes forståelse, så de bedst muligt kan mestre de krav og udfordringer, som de bliver stillet overfor. De tre kernekomponenter i OAS er alle nødvendige, men ikke lige vigtige. Det motiverende element, som meningsfuldhed bidrager med, ser ud til at være centralt, for uden denne faktor vil man formentlig kun kortvarigt kunne ligge højt med hensyn til begribelighed og håndterbarhed. Begribelighed ser ud til at være næstvigtigst, eftersom høj håndterbarhed afhænger af forståelse, men denne er stadig en vigtig komponent, for hvis man ikke tror, at der står ressourcer til ens rådighed, går det ud over meningsfuldheden og forsøget på at Side 31 af 49

32 mestre situationen. Mestring afhænger derfor af OAS som en helhed. Personer, der ligger højt eller lavt med alle tre kernekomponenter, kan forvente et ret stabilt mønster, hvorefter verden opleves som meget eller meget lidt sammenhængende (Antonovsky 2000). I diskussionen er det blevet tydeliggjort, at OAS er væsentlig for, om KOL-patienterne kan mestre de måltidsrelaterede- og ernæringsmæssige situationer. Det er væsentligt, at spl. informerer KOL-patienterne omkring konsekvenserne af underernæring, men samtidig også planlægger strategier sammen med dem for, at de kan undgå de udfordringer, der kan opstå i den måltidsrelaterede situation. 7.2 Fra anbefalinger til praksis I projektets analyse er det belyst, at vægttab og underernæring er et stort problem for KOLpatienterne. De har særlige ernæringsrelaterede udfordringer, som kan hindre opretholdelse af et optimalt kostindtag. Analysen i projektet fremhæver samtidig, at KOL-patienterne har et øget hvilestofskifte og dermed et øget energibehov, som de ikke får opfyldt. Det kan være én af grundene til, at KOL-patienterne ikke kan opretholde det anbefalede BMI, som er på ifølge den kliniske retningslinje for ernæring til patienter indlagt med KOL i exacerbation (kliniskeretningslinjer.dk 2011). I studiet Ersgard og Pedersen (2010) fremhævede de, at der findes et begrænset antal af studier, der direkte måler KOL-patienternes energiforbrug (Ersgard og Pedersen 2010). Derfor kan det være en udfordring for spl. at yde den korrekte ernæringsindsats, da den generelle vurdering af patienters energibehov kan være problematisk at omsætte til den enkelte KOL-patient. KOL er et prioriteret indsatsområde i Sundhedsstyrelsen, og der findes flere studier, der omhandler f.eks rehabilitering og medicinering i forhold til KOLpatienterne (ibid.). Da KOL og underernæring er fundet til at være så hyppigt et problem, kan det diskuteres, hvorfor der findes så få antal af studier, der netop omhandler dette. I Vejledning til læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og kliniske diætister. Screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko (sst.dk 2008), som er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen på baggrund af Den Danske Kvalitetsmodels standard, forekommer der et ernæringsscreeningsinstrument, som er beregnet til alle Side 32 af 49

33 patienter, der er i ernæringsmæssig risiko. En KOL-patient indlagt med exa, og som har et BMI på over 20,5, vil ifølge ernæringsscreeningsinstrument ikke være i ernæringsmæssig risiko, hvis patienten ikke har tabt sig inden for de seneste 3 måneder eller haft nedsat kostindtag i den seneste uge (kliniskretningslinjer.dk 2013). Dette strider imod tidligere beskrevet viden fra problemstillingen om, at KOL-patienter helst skal have et BMI på mellem 25 og 30 for ikke at være i ernæringsmæssig risiko. I den kliniske retningslinjes pilotprojekt (2013) fremgik det, at det sundhedsfaglige personale havde let ved at gennemføre ernæringsscreeningerne. Dog kom det frem under pilotprojektets interview, at både patienter og personale var uforstående overfor, at patienter med et BMI på 20,5-25 var i ernæringsmæssig risiko (kliniskeretningslinjer.dk 2013). I analysens fund beskrives det, at spl. fokus skal være på tidlig opsporing af KOLpatienternes ernæringstilstand. Det forudsætter, at spl. har en generel viden om, hvad det anbefalede BMI er for en KOL-patient. Den kliniske retningslinje mener, at det i forhold til implementeringen af anbefalingerne er vigtigt at forholde sig til, at anbefalingerne strider imod den generelle viden omkring det anbefalede BMI hos patienterne og sundhedspersonalet (kliniskeretningslinjer.dk 2013). Fundene i analysen viste, at mange af KOL-patienterne ikke kunne spise, som de plejede, men stadig havde lysten til at spise, som de gjorde før. Den kliniske retningslinje beskriver studier, som har lavet en strategi for disse patienter, som oplever tidlig mæthed, har gener fra mave-tarmkanalen, forstoppelse og oppustethed. Denne strategi går ud på at fordele måltiderne over hele dagen som små fedtholdige måltider (kliniskeretningslinjer.dk 2013). Der foreslås derudover, at en fedtholdigt kost er at foretrække frem for en kulhydratrig kost, da kulhydratrig kost påvirker vejrtrækningen mere, end fedtrig kost gør (ibid.). Dette rejser spørgsmålet om, hvorvidt det er realistisk for KOL-patienterne at spise mange små måltider i løbet af en dag på grund af deres spisevanskeligheder. Nogle af de spisevanskeligheder de lider under, kan spl. behandle først, så det derved kan afskaffe nogle af de barrierer, der hindrer dem i at opnå en ideel ernæringsstatus. Side 33 af 49

34 I diskussionen blev det tydeligt, at spl. ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning omkring ernæringsscreening, ikke kan screene KOL-patienterne efter den generelle ernæringsscreeningsmetode, da der er opsat andre anbefalinger til dem om et højere BMI. Det blev også klargjort, at det er vigtigt, at spl. forholder sig til denne modstridende viden. En strategi som blev belyst i diskussionen, var, at måltiderne til underernærede KOL-patienter skulle fordeles ud på hele dagen samt være rig på fedt og protein, dog med det forbehold at det samtidig er realistisk for KOL-patienterne. 7.3 Diskussion af metode I det følgende afsnit diskuteres valget af metoden samt fordele og ulemper ved de metoder og den teori, der er gjort brug af til at besvare problemformuleringen. Vi vil diskutere valget af hermeneutik som overordnet forståelsesramme og Bjerrums tematiske analyse som analysemetode. Desuden vil vi diskutere valget af litteraturreview som metodevalg. Afslutningsvis diskuteres reliabiliteten og validiteten af opgaven. Da hermeneutikken er valgt som den overordnede forståelsesramme til at besvare problemformuleringen, ses det i lyset af, at det ønskes at forstå det empiriske materiale både i sin helhed og sine enkelte dele. Ligeledes kunne denne tilgang be-eller afkræfte vores egen forståelse af problemstillingen. I projektets problemstilling blev der beskrevet, at KOLpatienterne ofte oplevede mange svære udfordringer ved den måltidsrelaterede situation, og at konsekvenserne for underernæring var alvorlige. Derudover blev det beskrevet, at spl. ikke havde tilstrækkelig fokus på at yde den ernæringspleje, som mange KOLpatienter havde behov for. I dette projektet blev hermeneutikken som metode anvendt for at få sat vores egen forforståelse i spil og for at komme frem til nye forståelser af emnet. I projektet er Bjerrums tematiske analyse som analyseredskab blevet anvendt, hvilket har vist sig at være velegnet til besvarelse af problemformuleringen. Det at vi har ladet os være inspireret af Bjerrums 5 niveauer i forbindelse med tematisk analyse af de udvalgte studier, ser vi som en fordel, da Bjerrum beskriver hendes metode meget tydeligt, gennemskueligt og struktureret i bogen Fra problem til færdig opgave (2005). Bjerrums metode gør det yderligere muligt for os at foretage en valid analyse af den fundne litteratur på trods af, at litteraturen på forhånd er bearbejdet. Man kan dog stille spørgsmålstegn til, om rekon- Side 34 af 49

35 tekstualisering er mulig at foretage på en valid måde, når litteraturen som er anvendt i projektets analyse ikke er oprindeligt, men i forvejen er bearbejdet og analyseret. For at kunne få indsigt i projektets problemformulering, blev det valgt at anvende litteraturreview som metode i projektet, da dette ville skabe overskuelighed og struktur i udarbejdelse af projektets anvendte empiri. Hvis vi skal forholde os kritisk til de anvendte studier, omhandler de både patienter, som er indlagt, men også borgere i eget hjem, men da det er mange af de samme problematikker, som de oplever, fandt vi det stadig relevant at anvende studiet. Det kvalitative studie gav netop også et godt indblik i KOL-patienternes oplevelser af de måltidsrelaterede situationer, dog kunne det have været interessant selv at have foretaget et kvalitativt interview for derved at have haft mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Validitet og reliabilitet i et projekt skal sikre, at undersøgelsen svarer på det, problemformuleringen tilkendegiver at ville undersøge, og at undersøgelsens resultater har hold i virkeligheden. En undersøgelses sandhedsværdi afhænger af dens validitet og reliabilitet (Bjerrum 2005). Ved reliabilitet lægges der bl.a. vægt på, om andre personer kan komme frem til de samme resultater ved hjælp af den samme teori og empiri (ibid.). Alle mennesker har en forforståelse og dermed også forskellige måder at opfatte et problem på. I det alle mennesker har en forforståelse, og de aktivt bruger den til en tematisk analyse, ville resultaterne aldrig blive ens (ibid.). Validitet omhandler undersøgelsens troværdig og gyldighed. Validitet handler om, hvorvidt resultaterne kan gøres generaliserbare (Bjerrum 2005). Da vores projekt bygger på et litteraturreview med en humanistisk videnskabsteoretisk position, kan det diskuteres, hvorvidt resultaterne kan generaliseres. Vi er bevidste om, at vores forforståelse har haft betydelig indflydelse på projektet, og at dette kan betyde, at hvis andre vil gentage undersøgelsen, vil de nødvendigvis ikke finde frem til samme resultater. Side 35 af 49

36 8. Konklusion I følgende afsnit konkluderes analysen og diskussionen. I konklusion bliver problemformuleringen besvaret, som lyder således: Hvorledes oplever patienten med KOL den måltidsrelaterede situation? Hvilke konsekvenser har ernæringstilstanden hos patienten med KOL for udvikling af sygdommen? Og hvilket fokus kan sygeplejersken tillægge sig i ernæringsplejen til den undervægtige patient med KOL? Gennem analysens og diskussionens fund kan det konkluderes, at KOL-patienterne havde mange udfordringer forbundet med et måltid og deres ernæringstilstand. I de måltidsrelaterede situationer havde både de fysiske og psykiske påvirkninger af deres sygdom en stor indflydelse på, hvordan den underernærede KOL-patient oplevede måltidet. Dette gjorde dem ude af stand til f.eks. at opretholde det anbefalede BMI og kostindtag. Mange af patienterne manglede indsigt i fordelagtige strategier, der kunne afhjælpe den svære måltidsrelaterede situation. Viden om de konsekvenser der kunne være forbundet med at være underernæret som KOL-patient, kunne også være gavnligt for patienterne at få indsigt i. På baggrund af analysen og diskussionens fund kan det endvidere konkluders, at hvis KOL-patienterne skal følge de anbefalinger, der er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Center for Kliniske Retningslinjer, må en forudsætning for dette være en tidlig identificering og behandling af de fremtrædende problemer, der oftest opstår i den måltidsrelaterede situation hos den underernærede KOL-patient. Mestringen af måltidet hos den underernærede KOL-patient havde også stor indflydelse på patienternes ernæringsmæssige tilstand. Hvis patienterne ikke fik behandling og pleje af de fysiske påvirkninger såsom mundsvamp, oppustethed, appetitløshed og lugten af mad, vanskeliggjorde det situationen og dermed deres ernæringstilstand. Ydermere kan det også konkluderes, at konsekvenser for underernæring og vægttab hos KOL-patienterne var forbundet med øget risiko for exa. og dødelighed, og derfor spiller spl. fokus en stor rolle i behandlingen og plejen af de underernærede KOL-patienter. I den forbindelse konkluderes det at vurdering, information, støtte og vejledning er et væsentligt fokusområde, som spl. har for øje i behandlingen af de underernærede KOL-patienter. Hvis KOL-patienterne ikke har den fornødne viden om den rette ernæring og vægttabets betyd- Side 36 af 49

37 ning for deres sygdom, kan det have store konsekvenser for udviklingen og forværringen af sygdommen. Spl. viden om ernæring og KOL var ligeledes en væsentlig forudsætning for, at plejen og behandlingen var optimal, men var også en forudsætning for, at spl. optimalt kunne formidle anbefalinger og strategier til patienterne. En essentiel konklusion af analysen og diskussionen var også den tydeliggørelse af, at OAS var en betydende faktor for KOLpatienternes evne til at kunne mestre den måltidsrelaterede- og ernæringsmæssige situation. 9. Perspektivering I følgende afsnit perspektiveres analysen og diskussionens resultater ud fra to af spl. virksomhedsområder - at udføre og udvikle sygepleje (Bekendtgørelsen 2008). Disse anvendes, da de kan belyse, hvordan resultaterne fra analysen og diskussionens fund kan implementeres i sygeplejepraksis. Spl. har et selvstændigt ansvar for at vurdere behov for sygepleje samt planlægge, udføre, evaluere og dokumentere sygepleje. Udøvelse af sygepleje har bl.a. fokus på helbredelse, rehabilitering, mestring og lindring og udføres med respekt for det enkelte menneske, dets ønsker, behov, forventninger og rettigheder (Rath 2009). Et af fundene i analysen var bl.a., at KOL-patienterne oplevede mange udfordringer, når de skulle spise et måltid. Mange af dem havde svært ved at håndtere de fysiske og psykiske påvirkninger, der opstod, når de skulle spise, og derfor forbandt de ofte måltidet med negative følelser. Samtidig havde mange af KOL-patienterne ikke indsigt i de konsekvenser, der kunne opstå ved deres underernæring. Et af spl. ansvarsområder i forhold til at udøve sygepleje er også at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning og vejledning til patienter (ibid.). Det kan hun gøre ved at vurdere, informere, støtte og vejlede KOL-patienterne i forbindelse med deres ernæringsstatus, hvor hun kan informere og vejlede dem i, hvilken betydning deres vægttab har for udvik- Side 37 af 49

38 lingen af sygdommen, og hvilken slags mad der er optimalt for dem at spise. Samtidig kan hun støtte KOL-patienterne i at planlægge strategier, der skal hindre de udfordringer, der opstår for mange af dem, når de skal spise. Spl. kan her fremstå som en ressource for KOLpatienterne, som gennem denne støtte kan opnå en følelse af OAS og derved bedre kan mestre måltiderne. Derudover er en af de Sygeplejeetiske Retningslinjer, at spl. skal gøre opmærksom på forhold, der fremmer eller hæmmer patientens sundhed (Sygeplejeetiske Retningslinjer 2014). Vi anser, at resultaterne vil være relevant og egnet viden, der kan anvendes fremtidigt i sygeplejepraksis. Ud fra resultaterne kan spl. forhåbentlig tilegne sig større fokus på de konsekvenser, som underernæring har for KOL-patienterne samt en større indsigt i, hvilke følelser og tanker de har omkring måltidssituationerne. Udfaldene af projektet kunne viderebringes ved, at der bliver udarbejdet en specifik plejeplan for KOL-patienter med et BMI under 25. Ved at implementere plejeplanen på de medicinske afdelinger kunne vi håbe på et større fokus på at udøve relevante ernæringsinterventioner samt håbe på at give spl. et værktøj, som kunne anvendes specifikt til de underernærede KOL-patienter, der skal øge deres BMI. I forbindelse med implementering af plejeplanerne kunne vi ligeledes sikre resultaternes udbredelse i praksis ved at afholde en form for temadag på de medicinske afdelinger, hvor vi kunne belyse vores resultater og gyldigheden af disse. Her ville vi ligeledes kunne drøfte resultaterne og deres betydning for patienterne sammen med de sygeplejersker, der har at gøre med disse patienter. Plejeplanen kunne udarbejdes i forhold til de anbefalinger, der er for kost til denne patientgruppe, som bl.a. består i flere antal måltider fordelt over hele dagen samt at det skal være protein, -energi- og fedtholdigt. Det er vigtigt, at spl. inddrager KOL-patienterne i plejeplanen og sikrer, at de er informeret om, hvad den rette ernæring kan gøre for at øge deres BMI samt at hun planlægger måltiderne i samarbejde med KOL-patienterne, så de får det, de kan lide, og som er overskueligt for dem at spise. Et andet af spl. virksomhedsområder er at udvikle sygepleje. Hun skal bl.a. kunne forholde sig kritisk til sygepleje generelt og udnytte resultater af forskningsarbejde (Rath 2009). Dette giver hende et ansvar i at forholde sig til den nye viden, som bliver præsenteret for Side 38 af 49

39 hende. Resultaterne i projektet kan fremstå som ny viden for nogle sygeplejersker, som her skal forholde sig til, at underernærede KOL-patienter, som har et BMI under 25, er i ernæringsmæssig risiko i forhold til det ernæringsscreeningsinstrument, der foreskriver, at patienter med et BMI på over 20,5 vil ikke være i ernæringsmæssig risiko. Det ville være optimalt at implementere plejeplanen på de medicinske afdelinger, da mange KOL-patienter ofte ses her. Dog kunne implementering af den eventuelle nye plejeplan nok ses som en udfordring for spl., da der i forvejen er mange skemaer at forholde sig til ude på en alment medicinsk afdeling. Dette kunne munde ud i, at spl. muligvis ville tænke, at den ikke er relevant for hendes patientgruppe, hvis hun ikke er på en lungemedicinsk afdeling. Et af spl. ansvarsområder er at udvikle sygepleje, og derfor bliver spl. nødt til at forholde sig til, hvis der bliver udarbejdet et specifikt skema for denne patientgruppe. På de lungemedicinske afdelinger ville spl. formentlig være mere afstemt til at tage imod plejeplanen, da de oftest har med denne patientgruppe at gøre. I udarbejdelsen af dette projekt har vi erhvervet ny viden omkring de ernæringsmæssige problemer, der kan opstå hos patienter med KOL, og de udfordringer de oplever, når de skal spise et måltid. Vi har i projektet fundet svar på, at det vil være optimalt for KOLpatienterne, at spl. informerer, støtter og vejleder dem i ernæringsplejen og de måltidsrelaterede situationer for, at de undgår utilsigtet vægttab og derved genindlæggelser med exa. Side 39 af 49

40 10. Litteraturliste Antonovsky A Helbredets mysterium, Hans Reitzels Forlag, København, 1. udgave, 9. oplag, side 9-10, Bekendtgørelsen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, Retsinformation.dk. Lokaliseret d. 20/5-14 på: Birkler J Videnskabsteori en grundbog, Munksgaard Danmark, 1. udgave, 7. oplag, side Bjerrum M Fra problem til færdig opgave, Akademisk Forlag, 1. udgave, 1. oplag, side 65-82, Brorson S. et al KOL i almen praksis diagnostik, behandling, opfølgning, rehabilitering, Dansk Selskab for Almen Medicin. Lokaliseret d. 10/4-14 på: Brøndum E. & Sode V KOL og ernæring I: I: Moll L. et al. (red.), KOL sygdom, behandling og organisation, Munksgaard Danmark, 1. udgave, 1. oplag, side Center for Kliniske Retningslinjer Checkliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser, Sekretariatet for Referenceprogrammer. Lokaliseret d. 1/5-14 på: Center for Kliniske Retningslinjer Klinisk retningslinje for ernæring til patienter indlagt med KOL i exacerbation, Aarhus Universitet/afdeling for sygeplejevidenskab, Aarhus. Lokaliseret d. 5/4-14 på: 11%5B1%5D.pdf Center for Kliniske Retningslinjer Klinisk retningslinje for ernæring til patienter indlagt med KOL i exacerbation Clearinghouse, Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi, Aalborg Universitet. Lokaliseret d. 20/5-14 på: med_kol_i_exacerbation.pdf Dahl R Diagnose og klassifikation I: Moll L. et al. (red.), KOL sygdom, behandling og organisation, Munksgaard Danmark, 1. udgave, 1. oplag, side Side 40 af 49

41 Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom National årsrapport 2011, Århus. Lokaliseret d. 17/4-14 på: menteret_v3_ pdf Dansk Selskab for Almen Medicin Behandling af KOL-eksacerbation, Dansk Selskab for Almen Medicin, København. Lokaliseret d. 21/4-14 på: kol_eksacerba Dansk Sygeplejeråd Etiske retningslinjer for sygeplejeforskning i Norden, Sykepleiernes Samarbeid i Norden. Lokaliseret d. 30/5-14 på: linier.aspx Døssing M. & Juel K KOL i Danmark Sygdommen der hver dag koster 10 danskere livet, Statens Institut for Folkesundhed, København, side 1-74 Ersgard K Ernæring til KOL patienter evidensbaserede anbefalinger, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Lokaliseret d. 14/4-14 på: pdf Ersgard K. & Pedersen P Energibehovet hos patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse et litteraturstudie, Värd i Norden, 2011, nr. 99, side Forsberg C. & Wengström Y Att göra systematiska litteraturstudier, Natur og Kultur, Stockholm, 2.udgave, 1. oplag, side Frederiksen K. & Beedholm K Litteraturreview I: Glasdam S. (red.), Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område indblik i videnskabelige metoder, Nyt Nordisk Forlag, 1. udgave, side Glasdam S Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område indblik i videnskabelige metoder, Nyt Nordisk Forlag, 1. udgave, side Hallin et al Nutritional status, dietary energy intake and the risk of exacerbations in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), Respiratory Medicine, 2006, nr. 100, side Side 41 af 49

42 Hallin et al Nutritional status and long-term mortality in hospitalised patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), Respiratory Medicine, 2007, nr. 101, side Henderson V Sygeplejens grundlæggende principper, Dansk Sygeplejeråd, 6. udgave, 1. oplag, side Hørmann E Litteratursøgning I: Glasdam S. (red.), Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område indblik i videnskabelige metoder, Nyt Nordisk Forlag, 1. udgave, side Ikas Ernæringsscreening, plan og opfølgning. Lokaliseret d. 16/4-14 på: Akkrediteringsstandarder-for-sygehuse/Generellepatientforl%C3%B8bsstandarder/Ern%C3%A6ring aspx Iversen B.R Sygepleje til patienter med lungelidelser I: Nielsen B.K. (red.), Sygeplejebogen 4, Gads Forlag, 3. udgave, side Lange P. & Hansen B KOL, Lægehåndbogen. Lokaliseret d. 24/4-14 på: Lange P. & Moll L Komorbiditet ved KOL I: Moll L. et al. (red.), KOL sygdom, behandling og organisation, Munksgaard Danmark, 1. udgave, 1. oplag, side Lange P. et al Introduktion I: Moll L. et al. (red), KOL sygdom, behandling og organisation, Munksgaard Danmark, 1. udgave, 1. oplag, side Løkke A. & Lange P Forekomst af KOL i Danmark I: Moll L. et al. (red.), KOL sygdom, behandling og organisation, Munksgaard Danmark, 1. udgave, 1. oplag, side Nielsen K. B Sygepleje til patienter med lungelidelser I: Iversen R. B. (red.), Sygeplejebogen 4 klinisk sygepleje, Gads forlag, 3. udgave, 1. oplag, side Odencrants et al Living with chronic obstructive pulmonary disease: Part I. Struggling with meal-related situations: experiences among persons with COPD, Nordic College of Caring Sciences, 2005, nr. 19, side Rath U Virksomhed som sygeplejerske I: Pedersen S. (red.), Sygeplejebogen 1, del 1, Gads Forlag, 3. udgave, 2. oplag, side Side 42 af 49

43 Region Hovedstaden Grib om livet, Region Hovedstaden. Lokaliseret d. 18/3-14 på: poergsmaal+og+svar+om+kol.htm#hvorfor Statens Institut for Folkesundhed 2007, Folkesundhedsrapporten. Lokaliseret d. 17/4-14 på: Sundhedsstyrelsen Medicinske patienters ernæringspleje en medicinsk teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering. Lokaliseret d. 12/4-14 på: f Sundhedsstyrelsen Vejledning til læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og kliniske diætister Screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko, Sundhedsstyrelsen, København. Lokaliseret d. 20/5-14 på: df Side 43 af 49

44 11. Bilagsliste 11.1 Bilag 1: Anden litteratursøgning Projektets anden litteratursøgning er opdelt i to søgeprocesser: søgeproces 1 og søgeproces 2. Søgeproces 1 fra CINAHL (Living with chronic obstructive pulmonary disease: part I: struggling with meal-related situations: experiences among persons with COPD). Søgeproces 2 fra CINAHL (Energy requirement in patients with chronic obstructive pulmonary disease a review og litterature). I søgeproces 2 er der søgt på emneordet energy requirement, da det ikke fremkom som MeSH-søgeord på CINAHL. Side 44 af 49

Introduktion til søgeprotokol og litteratursøgning

Introduktion til søgeprotokol og litteratursøgning Introduktion til søgeprotokol og litteratursøgning Hanne Agerskov, Klinisk sygeplejeforsker, Ph.d. Nyremedicinsk forskningsenhed Odense Universitetshospital Introduktion til litteratursøgning og søgeprotokol

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

Ernæring på tværs - et pilotprojekt. Karin Kaasby, Udviklingssygeplejerske, Klinik Anæstesi Tina Beermann, Led. Klinisk diætist, cand. scient.

Ernæring på tværs - et pilotprojekt. Karin Kaasby, Udviklingssygeplejerske, Klinik Anæstesi Tina Beermann, Led. Klinisk diætist, cand. scient. Ernæring på tværs - et pilotprojekt Karin Kaasby, Udviklingssygeplejerske, Klinik Anæstesi Tina Beermann, Led. Klinisk diætist, cand. scient., CET Pilotprojekt Hvordan bliver patientens ernæringstilstand

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Overskrift: Ernæringsscreening Akkrediteringsstandard: Godkendt: December Revideres: December 2021

Overskrift: Ernæringsscreening Akkrediteringsstandard: Godkendt: December Revideres: December 2021 Overskrift: Akkrediteringsstandard: Godkendt: December 2018 Revideres: December 2021 Formål: At identificere borgere, der er i ernæringsmæssig risiko eller er i risiko for at blive det, for at forebygge

Læs mere

Studieplan Forskningsmetodologi 2. semester Kære Studerende

Studieplan Forskningsmetodologi 2. semester Kære Studerende Studieplan Forskningsmetodologi 2. semester Kære Studerende Forskningsmetodologi er et væsentligt fag i sygepleje, idet I skal kunne begrunde jeres observationer og handlinger ud fra viden. Der er fokus

Læs mere

Udviklingseftermiddag med fremlæggelse af bachelorprojekter

Udviklingseftermiddag med fremlæggelse af bachelorprojekter Udviklingseftermiddag med fremlæggelse af bachelorprojekter Program D. 11. oktober 2016 kl. 13.00-16.00 Sygeplejerskeuddannelsen Odense UC Lillebælt, Salen Få gode idéer og et fagligt skub Nyuddannede

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Disposition. Fakta om KOL Dagligdagen med KOL Mestring ifølge Antonovsky KOL Kompetencecenter og Rådgivningstelefonen

Disposition. Fakta om KOL Dagligdagen med KOL Mestring ifølge Antonovsky KOL Kompetencecenter og Rådgivningstelefonen Hvordan kan en telefonisk rådgivning medvirke til at fremme mestring i dagligdagen for borgere med KOL? - borgeres og sundhedsprofessionelles perspektiv Mette Andresen, lektor og PhD University College

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Hvorfor er kost og ernæring vigtig?

Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Rehabilitering, forebyggelse af sygdom og (gen)indlæggelse God Mad- Godt Liv. Knudshoved 17.08.11 Mette Holst. Klinisk Sygeplejespecialist, MKS, Phd. Center for Ernæring

Læs mere

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet Baggrund NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet 26-04-2016 I relation til Ballerup Kommunes overordnede indsats med at forebygge indlæggelser og genindlæggelser samt evidens

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. Semester Modul 14 Hold ss2010va + ss2010vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Strategi på lungeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Strategi på lungeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune Strategi på lungeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune Sundhed og Omsorg Faglig Drift og Udvikling 2018 1 Indhold Indledning... 3 Definition og forekomst af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)... 3 Indlæggelser

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Udviklingseftermiddag med fremlæggelse af bachelorprojekter

Udviklingseftermiddag med fremlæggelse af bachelorprojekter Udviklingseftermiddag med fremlæggelse af bachelorprojekter Program D. 11. oktober 2016 kl. 13.00-16.00 Sygeplejerskeuddannelsen Odense UC Lillebælt, Salen Få gode idéer og et fagligt skub Nyuddannede

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Effekt af ernæringsintervention til den underernærede geriatriske patient efter udskrivelsen En randomiseret interventionsundersøgelse

Effekt af ernæringsintervention til den underernærede geriatriske patient efter udskrivelsen En randomiseret interventionsundersøgelse Effekt af ernæringsintervention til den underernærede geriatriske patient efter udskrivelsen En randomiseret interventionsundersøgelse Et tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Gentofte, Lyngby- Taarbæk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv Helle Schnor Hvilke udfordringer står mennesker med hjertesvigt, over for i hverdagslivet? Hvad har de behov for af viden?

Læs mere

Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier

Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier Efter Law, M., Stewart, D., Letts, L., Pollock, N., Bosch, J., & Westmorland, M., 1998 McMaster University REFERENCE: When the Risks Are High:

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Kostpolitik Liselund Friplejeboliger 2015

Kostpolitik Liselund Friplejeboliger 2015 Kostpolitik Liselund Friplejeboliger 2015 Indholdsfortegnelse Formål med kostpolitik Værdier og visioner Baggrund og status Fokusområde 1: den rette ernæring Fokusområde 2: gode råvarer, produktion og

Læs mere

Neurokonference d maj 2018 Sygeplejerskens oplevelser i forhold til patienten med delirium på en almen sengeafdeling

Neurokonference d maj 2018 Sygeplejerskens oplevelser i forhold til patienten med delirium på en almen sengeafdeling Neurokonference d. 23. + 24. maj 2018 Sygeplejerskens oplevelser i forhold til patienten med delirium på en almen sengeafdeling v/ Susanne Kristiansen, Master i klinisk sygepleje Neurologisk afdeling,

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse*

Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse* Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse* Involvement)of)children)as)relatives)of)a)parent)with)a)mental)disorder) Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Hornbøll, 676493

Læs mere

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Årsmøde i DMCG-PAL 2013 6. marts 2013 Hvad er en klinisk retningslinje Et dokument,

Læs mere

Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende

Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende Definition screening Adskiller tilsyneladende raske personer som sandsynligvis har en

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at DEL III A Metode Introduktion Denne kliniske retningslinje for fysioterapi til patenter med KOL blev udarbejdet i perioden september 2006 til januar 2007 efter en model, som i 2004 blev vedtaget i den

Læs mere

Den palliative KOL-patients behov

Den palliative KOL-patients behov Den palliative KOL-patients behov Anne Rasmussen September 2013 Udvikling af den basale palliative indsats på danske hospitaler Projektets forløb Planlagt til at foregå på de lungemedicinske sengeafsnit

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Modul 14 FN09-C+D Udsendt til 27 7 besvaret Svarprocent 23% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? forholde sig til problemstillingens relevans.

Modul 14 FN09-C+D Udsendt til 27 7 besvaret Svarprocent 23% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? forholde sig til problemstillingens relevans. Modul 14 FN09-C+D Udsendt til 27 7 besvaret Svarprocent 23% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - forholde sig til problemstillingens relevans. Identificere

Læs mere

Bachelorprojekt. Camilla Rønholt S07. Hvordan påvirkes KOL-patienter med eksacerbation, psykisk, når de oplever dyspnø under en akut indlæggelse?

Bachelorprojekt. Camilla Rønholt S07. Hvordan påvirkes KOL-patienter med eksacerbation, psykisk, når de oplever dyspnø under en akut indlæggelse? Camilla Rønholt S07 Afleveret d. 11-01-2011 Hvordan påvirkes KOL-patienter med eksacerbation, psykisk, når de oplever dyspnø under en akut indlæggelse? Ved Sygeplejeskolen i Randers Vejleder, underviser:

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

ErnæringsNyt. Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest

ErnæringsNyt. Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest ErnæringsNyt Januar 2014 Torsdag d. 7. november blev der afholdt Ernæringens dag, i Hospitalsenheden Vest. Rigtig mange afdelinger gjorde en stor indsats på dagen. I alt deltog 13 afsnit i dataindsamlingen,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Forebyggelse og samarbejde. Akut udkørende besøg Triage

Forebyggelse og samarbejde. Akut udkørende besøg Triage Forebyggelse og samarbejde Akut udkørende besøg Triage Akutuddannelse og den akut udkørende funktion Sygeplejen Aalborg Kommune Baggrund Puljemidler fra Den Nationale Handleplan for Den Ældre Medicinske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Somatiske sygehusafdelinger

Somatiske sygehusafdelinger Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 med fokus på patienter med diagnosen KOL Juni 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Somatiske sygehusafdelinger - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om fysisk aktivitet Indhold Hvad er fysisk aktivitet? Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet? Hvor fysisk aktive er danskerne? Hvilke

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Basic statistics for experimental medical researchers

Basic statistics for experimental medical researchers Basic statistics for experimental medical researchers Sample size calculations September 15th 2016 Christian Pipper Department of public health (IFSV) Faculty of Health and Medicinal Science (SUND) E-mail:

Læs mere

Fremadrettede perspektiver. Praktiserende læge, klinisk farmakolog, professor, ph.d. Jens Søndergaard

Fremadrettede perspektiver. Praktiserende læge, klinisk farmakolog, professor, ph.d. Jens Søndergaard Fremadrettede perspektiver Praktiserende læge, klinisk farmakolog, professor, ph.d. Jens Søndergaard Faser i KOL rejsen Almen praksis, sygehuse, kommuner mm Endelig diagnose Første diagnose, ventetid på

Læs mere

Demensdagene 7. maj Nis Peter Nissen Alzheimerforeningen

Demensdagene 7. maj Nis Peter Nissen Alzheimerforeningen Demensdagene 7. maj 2018 Nis Peter Nissen Alzheimerforeningen Ann og Jørgen: Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Støt mennesker med demens Mobil Pay

Læs mere

Modul 10 er struktureret omkring fire sygeplejefaglige temaer

Modul 10 er struktureret omkring fire sygeplejefaglige temaer Modul 10 er struktureret omkring fire sygeplejefaglige temaer Tema 1 (ca. 2 uger) Tema 2 (ca. 2 uger) Tema 3 (ca. 1 uge) Tema 4 (ca. 5 uger) Mennesker der er kritisk syge Mennesker der bliver akut, livstruende

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Opstartsmøde for kliniske retningslinjer 2013 26. November 2012

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

DIO. Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område)

DIO. Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område) DIO Det internationale område Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område) Eleven skal kunne: anvende teori og metode fra studieområdets fag analysere en problemstilling ved at kombinere

Læs mere

ERNÆRING TIL ÆLDRE PT. EFTER UDSKRIVELSEN HAR VI NOGEN EVIDENS OG HVAD ER ERFARINGERNE?

ERNÆRING TIL ÆLDRE PT. EFTER UDSKRIVELSEN HAR VI NOGEN EVIDENS OG HVAD ER ERFARINGERNE? ERNÆRING TIL ÆLDRE PT. EFTER UDSKRIVELSEN HAR VI NOGEN EVIDENS OG HVAD ER ERFARINGERNE? Anne Marie Beck IHE, LIFE Dias 1 Lidt baggrund Ernæringstilstand - rehabilitering Charlton K. et al. JNH&A 2010 33

Læs mere

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Revideret af: Vibeke Witt, Professionshøjskolen Metropol, August 2013 1 Indholdsfortegnelse Databasens indhold... 3 Adgang til Cinahl... 3 Søgning i Cinahl

Læs mere

Ånde-nød INGEBORG ILKJÆR LEKTOR, PH.D

Ånde-nød INGEBORG ILKJÆR LEKTOR, PH.D Ånde-nød INGEBORG ILKJÆR LEKTOR, PH.D. 15-6-2017 Program for denne workshop Du tænker og reflekterer Et samlet blik på Ånde-nød som afhandling At være dødelig fakta om patienter med KOL Den tilslørede

Læs mere

Mad på recept Et ernæringsprojekt på Nyremedicinsk sengeafsnit Århus universitetshospital Skejby

Mad på recept Et ernæringsprojekt på Nyremedicinsk sengeafsnit Århus universitetshospital Skejby Mad på recept Et ernæringsprojekt på Nyremedicinsk sengeafsnit Århus universitetshospital Skejby Innovativ ernæringstemadag God mad let at spise November 2010 Sygeplejerske Lise Nicolaisen Klinisk diætist

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

LITTERATURSØGNING. ref. Lund H(1999)

LITTERATURSØGNING. ref. Lund H(1999) LITTERATURSØGNING Årligt publiceres ca 2 mill. medicinsk videnskabelige artikler i ca 20.000 forskellige tidsskrifter. Der findes i dag mere end 800 databaser, som giver mulighed for at søge på denne store

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Gitte Bunkenborg Ph.d. stud. Lunds Universitet, Udviklingssygeplejerske, Hvidovre Hospital Intensiv Terapiafsnit 542

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans. Hvor tilfreds er du samlet set med modul? Særdeles godt Godt Mindre godt Dårligt % 7% - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

SMAG SKØNNE MÅLTIDER TIL ALLE GAMLE EN HVIDBOG/HVILKEN VIDEN HAR VI OM ÆLDREMAD? Pernille Hansted, chefkonsulent, Madkulturen

SMAG SKØNNE MÅLTIDER TIL ALLE GAMLE EN HVIDBOG/HVILKEN VIDEN HAR VI OM ÆLDREMAD? Pernille Hansted, chefkonsulent, Madkulturen 1 SMAG SKØNNE MÅLTIDER TIL ALLE GAMLE EN HVIDBOG/HVILKEN VIDEN HAR VI OM ÆLDREMAD? Pernille Hansted, chefkonsulent, Madkulturen Hvidbogen Hvidbogen giver et bud på hvilke udfordringer, der er i at tilbyde

Læs mere

Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices

Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices Lene Moestrup, RN, cand. scient. san. PhD student, University of Southern Denmark Baggrund for

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt Får vores patienter den ernæring, vi tror, de får?

Idéoplæg til Bachelorprojekt Får vores patienter den ernæring, vi tror, de får? Idéoplæg til Bachelorprojekt Får vores patienter den ernæring, vi tror, de får? Januar 2014-01-07 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort præsentation af praksis/ forsknings-

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 14 Sygeplejeprofessionens kundskabsgrundlag og metoder (bachelorprojekt)

Ekstern teoretisk prøve Modul 14 Sygeplejeprofessionens kundskabsgrundlag og metoder (bachelorprojekt) Udfold dit talent VIA University College Dato: 14. januar 2017 Ekstern teoretisk prøve Modul 14 Sygeplejeprofessionens kundskabsgrundlag og metoder (bachelorprojekt) Uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Evidens i sygeplejen. Hanne Agerskov Klinisk sygeplejeforsker, Ph.d. Nyremedicinsk Forskningsenhed, OUH. Evidensbaseret sygepleje 2001_2016 1

Evidens i sygeplejen. Hanne Agerskov Klinisk sygeplejeforsker, Ph.d. Nyremedicinsk Forskningsenhed, OUH. Evidensbaseret sygepleje 2001_2016 1 Evidens i sygeplejen Hanne Agerskov Klinisk sygeplejeforsker, Ph.d. Nyremedicinsk Forskningsenhed, OUH Evidensbaseret sygepleje 2001_2016 1 Sundhedsstyrelsen kræver, at ydelser fra sundhedsvæsenet skal

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Ernæringsindsatsen i Fredensborg Kommune. Præsentation til Forebyggelsesrådet Januar 2017

Ernæringsindsatsen i Fredensborg Kommune. Præsentation til Forebyggelsesrådet Januar 2017 Ernæringsindsatsen i Fredensborg Kommune Præsentation til Forebyggelsesrådet - 19. Januar 2017 Program: Introduktion af team Ernæringsindsatser Perspektivering Spørgsmål Klinisk diætist: 3,5 årig professionsuddannelse,

Læs mere

Dokumentationskonference 6 7 september 2012

Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Tværfaglige kliniske retningslinjer i kommunalt regi Sygeplejerske Klinisk vejleder, S.d. Niels Torp Kastrup Hillerød Kommune Sygeplejerske Klinisk vejleder,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

MENTAL SUNDHED - HVAD ER OP OG NED? HJERTEFORENINGENS SUNDHEDSKONFERENCE H.C. Andersens Hotel Den 20. september

MENTAL SUNDHED - HVAD ER OP OG NED? HJERTEFORENINGENS SUNDHEDSKONFERENCE H.C. Andersens Hotel Den 20. september Anna Paldam Folker Forskningschef, seniorrådgiver, ph.d. anpf@si-folkesundhed.dk HJERTEFORENINGENS SUNDHEDSKONFERENCE 2017 H.C. Andersens Hotel Den 20. september MENTAL SUNDHED - HVAD ER OP OG NED? Positiv

Læs mere

CINAHL Complete - tips til søgning

CINAHL Complete - tips til søgning EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET CINAHL Complete - tips til søgning revideret april 2018 Indholdsfortegnelse Basens indhold... 1 Adgang til basen... 1 Sign In / opret konto: My EBSCOhost... 2 Søgemetoder...

Læs mere

Modul 14 Evaluering 2016 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Juli 2016

Modul 14 Evaluering 2016 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Juli 2016 Modul 14 Evaluering 2016 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Juli 2016 INDHOLD 1 Formål 3 1.1 Metode 3 2 Dimittendernes vurdering af modul 14 3 2.1 Emner for bachelorprojekter 3 2.2 Processen med udformning

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering for Fredericia Kommune 2017

Aktivitetsbestemt medfinansiering for Fredericia Kommune 2017 Aktivitetsbestemt medfinansiering for Fredericia Kommune 2017 Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Hensigten med den kommunale medfinansiering

Læs mere

Jens Olesen, MEd Fysioterapeut, Klinisk vejleder Specialist i rehabilitering

Jens Olesen, MEd Fysioterapeut, Klinisk vejleder Specialist i rehabilitering med specielt fokus på apopleksi. Jens Olesen, MEd Fysioterapeut, Klinisk vejleder Specialist i rehabilitering Foredrag på SDU 2013 baseret på Artikel publiceret i Fysioterapeuten nr. 10, 2010. Apropos

Læs mere

Udvikling af sygeplejerskers kompetence til at vejlede i ernæring Development of nurses' competence to advice on nutrition

Udvikling af sygeplejerskers kompetence til at vejlede i ernæring Development of nurses' competence to advice on nutrition Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Udvikling af sygeplejerskers kompetence til at vejlede i ernæring Development of nurses' competence to advice on nutrition Charlotte Rask Lund Thomsen University

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Baggrund og formål Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Læs mere

Fundamentals of Care og kliniske retningslinjer hvordan hænger det sammen?

Fundamentals of Care og kliniske retningslinjer hvordan hænger det sammen? Fundamentals of Care og kliniske retningslinjer hvordan hænger det sammen? Preben Ulrich Pedersen Professor, phd Center for Kliniske Retningslinjer Klinisk Institut, Aalborg Universitet www.cfkr.dk CENTRE

Læs mere

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland.

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. Indledning På Sundhedsstyregruppens møde den 17. august 2015 blev det besluttet, at udskyde

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

DANSK RESUMÉ. Forhøjet blodtryk er i stigende grad almindeligt i afrikanske lande syd for Sahara.

DANSK RESUMÉ. Forhøjet blodtryk er i stigende grad almindeligt i afrikanske lande syd for Sahara. DANSK RESUMÉ Introduktion Forhøjet blodtryk er i stigende grad almindeligt i afrikanske lande syd for Sahara. Epidemiologien bag denne epidemi, og måderne hvorpå den relaterer sig til sundhedssystemer

Læs mere

Klinisk beslutningstagen. Oplæg ved Inger Lise Elnegaard Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Odense den 3. marts 2016

Klinisk beslutningstagen. Oplæg ved Inger Lise Elnegaard Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Odense den 3. marts 2016 Klinisk beslutningstagen Oplæg ved Inger Lise Elnegaard Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Odense den 3. marts 2016 Klinisk beslutningstagen Nyt begreb? eller hvad? Hvorfor taler vi om klinisk beslutningstagen?

Læs mere

Erfaringer med udvikling af en klinisk retningslinje. Evidensbaseret praksis konference Professionshøjskolen Metropol Susanne Zielke,

Erfaringer med udvikling af en klinisk retningslinje. Evidensbaseret praksis konference Professionshøjskolen Metropol Susanne Zielke, Erfaringer med udvikling af en klinisk retningslinje konference Professionshøjskolen Metropol Susanne Zielke, Vision for evidensbaseret praksis på BBH Empiriske og teoretiske kundskaber Patientens præferencer

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Cinahl Vejledning. Hvis man er i tvivl om hvilket felt, man skal søge i, så anbefaler vi, at man lader den stå på Select a Field.

Cinahl Vejledning. Hvis man er i tvivl om hvilket felt, man skal søge i, så anbefaler vi, at man lader den stå på Select a Field. Cinahl Vejledning (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) er en amerikansk bibliografisk database. Basen dækker især syge- og sundhedspleje samt beslægtede discipliner som fysioterapi,

Læs mere