Driftsaftale Socialområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsaftale 2013. Socialområdet"

Transkript

1 Driftsaftale 2013 Socialområdet 1

2 Indhold 1. Indledning Beskrivelse af organisationen på Socialområdet Socialafdelingen Økonomi Socialområdets mål og specifikke indsatser Overordnet mål Mål og specifikke indsatser i Opfølgning på driftsaftalen... 9 Bilag 3. Pladsoversigt... 9

3 1. Indledning Driftsaftalen vedrører mål, aktiviteter og budget i perioden 1. januar 2013 til 31. december Driftsaftalen er indgået mellem: Regionsrådet og Socialområdet Driftsaftalen er en overbygning på de almindelige relationer mellem Region Sjællands ledelse og Socialområdet. Der henvises til regionens kompetenceregler, virksomheds- og ledelsesgrundlag mv. Driftsaftalen skal overordnet fastholde vision og de fælles mål for Region Sjællands indsats på Socialområdet. Driftsaftalen skal sikre de bedst mulige betingelser for opgaveløsning på Socialområdet. Desuden skal driftsaftalen sikre regionens politikere et godt grundlag for beslutninger, der vedrører Socialområdet. Region Sjællands ledelse og Socialområdet har aftalt, at driftsaftalen skal være omdrejningspunktet for dialogen mellem Region Sjællands ledelse og Socialområdet om det aktuelle og det fremtidige aktivitets- og kvalitetsniveau. Denne aftale tilkendegiver og præciserer, i hvilken retning og ånd virksomheden skal arbejde, ligesom der sker en præcisering af de politiske mål og krav. Driftsaftalen har blandt andet til formål at synliggøre de krav og forventninger, Regionsrådet stiller til Socialområdet synliggøre og præcisere roller, opgaver og ansvar synliggøre mål for udviklingsretningen synliggøre de midler, som Regionsrådet stiller til rådighed for opgaveløsningen Særlige overordnede vilkår for driftsaftalen Driftsaftalen tager afsæt i budgetaftalen for Budgetaftalen for 2013 har til hensigt at skabe de bedste rammer for mere sundhed mere vækst og mere tillid samtidigt med, at regionens målsætning om en økonomi i balance indenfor rammerne af økonomiaftalen med regeringen og budgetloven, realiseres. I 2013 implementeres en ny organisations- og ledelsesstruktur i Region Sjælland, hvor et af de bærende elementer er sammenhængende virke. Alle enheder forudsættes at bidrage til at sikre at regionen samlet bevæger sig i den ønskede retning. 2

4 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet Socialområdet består af Socialafdelingen og 16 sociale tilbud, som leverer højt specialiserede tilbud til borgerne inden for social- og specialundervisningsområdet. Socialområdet ledes af Socialdirektør og souschef Socialafdelingen Socialafdelingen er organiseret i en flad ledelsesstruktur. Der er 14 medarbejdere, som dækker forskellige kompetence- og funktionsområder. Større opgaver organiseres i projekter med relevant deltagelse fra Socialafdelingen, andre forretningsområder, tværgående funktioner, institutioner/tilbud og eksterne samarbejdsparter. Der er tre hovedopgaver der løses i Socialafdelingen: Overordnet driftsledelse og udvikling af de 16 sociale tilbud, hvor regionen er driftsherre. Udvikling og implementering af generelle sociale tiltag i Region Sjælland, herunder kvalitetsmodel og politikformuleringer. Deltager i koordinering af rammeaftale på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet (kommunerne har ansvar for koordineringen). 3. Økonomi Budget kr. netto Udgifter 2013 Indtægter 2013 Institutioners nettobudget

5 VISO-aktiviteter * (-3.365) Særtakst og indtægtsdækket** ( ) Afskrivning Øvrige beregnede omkostninger (Leasing) -49 Beregnede pensioner Feriepengeforpligtelsen Elevpulje Pulje til IT-kontrakter m.v Socialenheden Andel af renter 815 Andel af fælles formål og adm Takstregulering tidligere år Takstindtægter Objektiv finansiering socialområdet Objektiv finansiering specialskoler Bloktilskud -822 I alt Socialområdets mål og specifikke indsatser 4.1. Overordnet mål Socialområdet virker i hovedsagen på entreprenørvilkår. Opgaver udføres efter konkret anmodning fra kommunerne. Det betyder, at socialområdet har de opgaver der efterspørges af kommunerne. Helt overordnet er målet for Socialområdet dermed at udvikle tilbud, der i indhold og pris svarer til kommunernes efterspørgsel. De sociale tilbud skal være attraktive for kommuner både i og uden for Region Sjælland og dermed bidrage erhvervsfremmende til regionens udvikling. Regionsrådet har i august 2012 fastlagt en strategi for socialområdet. Strategien sætter mål for områdets udvikling de kommende fire år. Strategien tager udgangspunkt i regionens nuværende opgaveportefølje uanset spørgsmålet om den nuværende fordeling af institutioner mellem kommuner og regioner skal fastholdes, eller om der er grundlag for at etablere en mere ensartet placering af tilbuddene på socialområdet, herunder så de enkelte tilbud har større sikkerhed om fremtidig placering indgår i den evaluering af kommunalreformen, som løber frem til foråret

6 Strategien har seks fokusområdet, der hver især sætter mål for Socialområdets udvikling i de kommende fire år: Udviklingsområder for det regionale socialområde Strategiens mål er at udvikle tilbud til borgere med helt særlige behov, herunder at udvikle særforanstaltninger og enkeltmandstilbud og at udvikle specialiserede enkeltydelser, der understøtter lokal inklusion, herunder udredning, aflastning, kurser og rådgivning Velfærdsteknologi og digitale løsninger Strategiens mål er i de enkelte tilbud på Socialområdet at afsøge relevante løsninger inden for velfærdsteknologi og digitale løsninger og i samarbejde med eksterne vidensmiljøer at skabe udvikling på området Sikring af kvalitet Strategiens mål at styrke evidensbasering af praksis bl.a. ved udbygning af standarderne i den danske kvalitetsmodel på socialområdet. Mål er endvidere at skabe rammer for forskning på socialområdet, at styrke dokumentationen på enkeltsagsniveau med fælles retningslinjer for tilbuddenes brug af det elektroniske journalsystem Bosted og at skabe sammenhæng mellem tilsynsog kvalitetsarbejde, så en sammenhængende og styrket vurdering af kvaliteten i de enkelte tilbud omfattende både vurdering af om borgerne får den hjælp, de har ret til og vurdering af hvordan kvalitetspotentialet i de enkelte tilbud yderligere kan foldes ud Gennemsigtighed: Indhold og pris Strategiens mål er i beskrivelser af tilbud i servicedeklarationer, på Tilbudsportal mv., og i aftaler med kommuner bl.a. i forbindelse med visitation, at klargøre, hvad indhold i tilbud er. Beskrivelser af tilbud skal fremstilles i et sprog, der har reference til anerkendte socialfaglige begreber. Mål er endvidere, som i arbejdsmiljøarbejde, at skabe klarhed over de ændrede vilkår, der gælder for opgaveløsning på socialområdet: Indhold i tilbud til den enkelte borger bestemmes af kommunens serviceniveau, der ikke i alle tilfælde er samstemmende med fagpersoners opfattelse af det bedst mulige Økonomisk styring Strategiens mål er at udvikle metoder til prisfastsættelse, der understøtter den differentierede opgavevaretagelse. Mål er endvidere at udvikle metoder til økonomisk styring, så store takstudsving mellem årene undgås og så der kan skabes mulighed for udvikling af de enkelte tilbud Udvikling i dialog med centrale interessenter Strategiens mål er at udvikle samarbejdet med brugere og pårørende under iagttagelse af de forandringer, der sker i brugergruppens sammensætning. Mål er endvidere at (videre)udvikle metoder til markedsføring og markedsundersøgelse blandt centrale interessenter for tilbuddene på Socialområdet Mål og specifikke indsatser i Plan for implementering af strategi for Socialområdet Strategi for Socialområdet sætter rammer for områdets udvikling i fire år. Det er et vilkår for implementering af strategien, at der på Socialområdet er stor variation i de målgrupper / opgaver, som tilbuddene beskæftiger sig med og derfor forskel på hvordan, der meningsfuldt kan arbejdes med strategiens forskellige elementer. 5

7 Implementering af strategien blev indledt i sensommeren I august og september 2012 blev strategien gennemgået og drøftet som led i de halvårlige møder mellem ledere og mellemledere i de sociale tilbud og Socialområdets ledelse. I dialogmøderne blev igangsat en proces til afklaring af, hvilke strategielementer, der skal være i fokus for de enkelte tilbuds udvikling i Næste skridt i implementeringsarbejdet var seminar i oktober 2012, hvor lederne af de sociale tilbud delte perspektiver på, hvordan der kan arbejdes med implementering af strategien, herunder hvordan det potentiale der ligger i at skabe løsninger på tværs af Socialområdet kan udfoldes. De indledende drøftelser om implementering har været oplæg til, i Socialdirektørens driftsaftaler med de enkelte tilbud for 2013, at sætte mål for aktiviteter, der skal bidrage til implementering af strategien i Hermed sættes også gang i en rækkefølgeovervejelse, dvs. overvejelse om hvordan der skal arbejdes med de forskellige strategielementer i løbet af de kommende fire år. Pr fremlægges en plan for implementering af strategi for Socialområdet, der synliggør med hvilke aktiviteter, de forskellige tilbud på Socialområdet bidrager til implementeringen i Udvikling af know-how til etablering af særlige tilbud Stadig flere af de opgaver, der henvises til tilbud på Socialområdet i Region Sjælland vedrører mennesker med helt særlige behov. De kan ikke rummes i tilbuddene på almindelige vilkår, men har brug for en særforanstaltning eller i sjældne tilfælde et enkeltmandstilbud. Socialområdet har know-how til etablering af sådanne tilbud. Betingelsen for fortsat udvikling er imidlertid, at etableringen af særlige tilbud følges tæt og at høstede erfaringer om fagligt indhold og organisatorisk tilrettelæggelse gøres tilgængelig for behandlingen af kommende sager. Mål for udvikling af know-how til etablering af særlige tilbud forholder sig til fokusområde nr. 1 i Strategi for Socialområdet. Se afsnit Pr og gøres status for antal eksisterende pladser, der er etablerede på særlige vilkår Pr og gøres status for de erfaringer, der i forbindelse med etablering af pladser på særlige vilkår, er høstet fagligt og organisatorisk Dokumentation på enkeltsagsniveau Som led i samarbejdet med de øvrige regioner om kvalitetsmodellen er det besluttet at gennemgå de ydelsesspecifikke standarder blandt andet for præcisering af krav om dokumentation på enkeltsagsniveau. På Socialområdet vil nye krav om dokumentation på enkeltsagsniveau udfordre opsætning og brug af Bosted System. I samarbejde med tilbuddene skal der i 2013 opstilles fælles retningslinjer for brug af systemet. 6

8 Mål for kvalitetsovervågning forholder sig til fokusområde nr. 3 i Strategi for Socialområdet. Se afsnit Pr og gøres status for arbejde med udarbejdelse af en fælles retningslinje for dokumentation på enkeltsagsniveau Kvalitetsvurdering Implementering af en dansk kvalitetsmodel for socialområdet er nu så langt, at audit og ekstern evaluering indgår systematisk i overvågning af kvalitet i de sociale tilbud. Audit gennemføres en gang årligt som led i tilbuddenes interne kvalitetsovervågning, mens ekstern evaluering gennemføres en gang hver 3. år. I 2013 gennemføres ekstern evaluering for de sikrede Børn og Ungeinstitutioner og for tilbud til børn og unge med handicap. I august 2013 påbegyndes endvidere ekstern evaluering af tilbuddene på området voksen handicap. Evalueringen løber frem til september Audit og ekstern evaluering vil i 2013, sammen med tilsynsbesøg, indgå i en styrket vurdering af kvaliteten i de enkelte tilbud. I løbet af 2013 fjernes tilsynsopgaven forventeligt fra regionerne som følge af politisk aftale om Et nyt socialtilsyn. Med henblik på det fremtidigt driftherretilsyn skal der arbejdes med en sammenhængende model for kvalitetsvurdering, der trækker på erfaringer både fra tilsyn og fra kvalitetsarbejde. Mål for kvalitetsovervågning forholder sig til fokusområde nr. 3 i Strategi for Socialområdet. Se afsnit Pr gøres status for arbejdet med en sammenhængende model for kvalitetsvurdering på socialområdet. Pr gøres status for de eksterne evalueringer, der er gennemført henholdsvis på de sikrede Børn og Unge institutioner og for tilbud til børn og unge med handicap Gennemsigtighed: Indhold og pris Ved visitation til tilbud på Socialområdet stiller kommunerne krav om gennemsigtighed i forholdet indhold og pris. Oplysninger herom formidles dels på Tilbudsportalen, i servicedeklarationer, på hjemmesider mv. og dels i enkeltsager i de kontrakter, der i stadig større omfang er grundlag for de enkelte visitationer. Beskrivelser af de ydelser, der leveres på Socialområdet, skal fremstilles i et sprog, der har reference til anerkendte socialfaglige begreber. Krav om gennemsigtighed og anvendelse af fælles begreber udfordrer indholdet af de beskrivelser, der findes af de enkelte tilbud. I driftsaftalerne for 2012 mellem direktøren for Socialområdet og de enkelte tilbud har det for nogle tilbud været et indsatsområde at arbejde med udvikling af beskrivelser, der overfor kommunerne klargør hvilke ydelser, der kan leveres til målgruppen, så det bliver gennemskueligt hvad kommunerne får for taksten. 7

9 Udviklingsarbejdet i de enkelte tilbud danner i 2013 udgangspunkt for revision af de forskellige former for service- og markedsinformation, der findes på Socialområdet. Mål for gennemsigtighed: Indhold og pris forholder sig til fokusområde nr. 4 i Strategi for Socialområdet. Se afsnit Pr gøres status for arbejde med revision af Socialområdets forskellige former for serviceinformation Økonomisk styring På Socialområdet er udviklet en praksis hvor der følges op på budgetafvigelser og belægningsforhold i tæt dialog mellem Socialafdelingen, Koncern Økonomi og de enkelte tilbud. I stadig større udstrækning udfordres de sædvanlige metoder til økonomiopfølgning af, at efterspørgslen efter pladser fortrænges af efterspørgsel efter særlige tilbud: Særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter. Problemstillingen viser sig ved at tilbud med vigende belægning uanset bevillingsoverholdelse kan risikere takstudsving to år efter. I efteråret 2012 er igangsat arbejde til udvikling af metoder til økonomistyring, der forholder sig til de ændringer, der sker i opgavevaretagelsen på socialområdet. Der arbejdes med forskellige metoder, hvis anvendelse vurderes specifikt i dialog med de enkelte tilbud, der styringsmæssigt, på grund af forskel i målgruppe, størrelse, struktur mv. står overfor forskellige udfordringer. Metoderne tages i anvendelse i ved økonomiopfølgning i Mål for gennemsigtighed: Indhold og pris forholder sig til fokusområde nr. 5 i Strategi for Socialområdet. Se afsnit Pr gøres status for anvendelse af nye metoder til økonomiopfølgning i de forskellige tilbud på Socialområdet Arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø er et centralt fokus i arbejdsmiljøarbejdet, der blandt andet udfordres af de ændrede vilkår for opgaveløsningen på Socialområdet. De ændrede vilkår har i nogle tilfælde kapacitetsændringer til følge og betyder i andre tilfælde, at de betingelser der kan aftales med kommunerne, som grundlag for indsatsen overfor den enkelte borger, strider imod en fagprofessionel opfattelse af, hvad der er den rigtige indsats at yde. Det følger af strategien fokusområde nr. 4 at sætte fokus på de ændrede opgavers konsekvenser for arbejdsmiljøet. Se afsnit Et andet centralt fokus i arbejdsmiljøarbejdet er medarbejdernes sikkerhed. I august 2012 er der internt på Socialområdet i Region Sjælland fastlagt en standard for risikovurdering, der skal forebygge vold. I efteråret 2012 arbejder tilbuddene med udformning af lokale retningsgivende 8

10 dokumenter og implementering af procedurer til risikovurdering. I 2013 evalueres arbejdet med standarden. Både i de enkelte tilbud og på tværs af det samlede Socialområde skal der arbejdes med det psykiske arbejdsmiljø i de enkelte tilbud som del af de driftsaftaler, der indgås med direktøren for Socialområdet og på tværs af området med udgangspunkt i MED Social. Et konkret mål for forbedring af arbejdsmiljø og trivsel i regionen som helhed og dermed også på Socialområdet er at nedbringe sygefraværet med 10%. Pr gøres status for arbejdsmiljøarbejdet på Socialområdet. Evaluering af arbejdet med risikovurdering i de sociale tilbud foretages i forlængelse af dialogmøderne mellem tilbuddene og Socialområdets ledelse i november/december Opfølgning på driftsaftalen Der følges løbende op på målene i driftsaftalen. Der foretages tre gange årligt opfølgning på driftsaftalen, som forelægges politisk. I 2013 foretages opfølgningen pr. 31. marts, 31. maj og 31. august. Opfølgning pr. 31. marts skal ses i sammenhæng med regnskab Opfølgning pr. 31. maj skal ses i sammenhæng med budgetlægningen for Opfølgningen pr. 31. august skal ses i sammenhæng med en vurdering af det samlede resultat for Opfølgning til det politiske niveau er en status på mål og specifikke indsatser i Socialområdet skal ved de enkelte opfølgninger give en samlet vurdering af sammenhængen mellem aktivitet, økonomi og kvalitet. I opfølgningerne forventes at være fokus på det fremadrettede, herunder en synliggørelse af de prioriteringer, der er foretaget for at forbedre målopfyldelsen samt tids- og handleplaner herfor. Bilag 3. Pladsoversigt Tilbudstyper Antal Specialundervisning 125 Specialrådgivning Obj. Døgninstitutioner til børn og unge 172 Dagforanstaltninger for børn 45,5 Døgninstitutioner til voksne (åben afd. Kofoedsminde) 13 9

11 Sikrede institutioner 96 Botilbud til voksne handicappede 150 Beskyttet beskæftigelse 126 Aktivitets- og samværstilbud 109 Forsorgshjem 86 Misbrugsområdet/krisecentre 87 Socialpsykiatriske botilbud 13 I alt* 1022,5 10

12 11

Indhold 1. Indledning Beskrivelse af organisationen på Socialområdet Socialafdelingen Økonomi Socialområdets mål og

Indhold 1. Indledning Beskrivelse af organisationen på Socialområdet Socialafdelingen Økonomi Socialområdets mål og 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi...4 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...4 4.1. Overordnet mål...4 4.2.

Læs mere

DRIFTSAFTALE 2015. Socialområdet

DRIFTSAFTALE 2015. Socialområdet DRIFTSAFTALE 2015 Socialområdet a 2015 Indhold Indhold 1 1. Indledning 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet 3 2.1. Socialafdelingen 3 3. Økonomi 4 4.0 Socialområdets mål og specifikke indsatser

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

DRIFTSAFTALE Socialområdet

DRIFTSAFTALE Socialområdet DRIFTSAFTALE 2017 Socialområdet a 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 2 Særlige overordnede vilkår for driftsaftalen 2 2. Overordnede beskrivelse af Socialområdet

Læs mere

DRIFTSAFTALE Socialområdet

DRIFTSAFTALE Socialområdet DRIFTSAFTALE 2016 Socialområdet a 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 4 3. Økonomi... 4 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2013 på socialområdet I dette notat gives en opfølgning på driftsaftale for Socialområdet pr. 31. august 2013.

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2013 på socialområdet I dette notat gives en opfølgning på driftsaftale for Socialområdet pr. 31. august 2013. Dato: 23. oktober 2013 Brevid: 2187739 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2013 på socialområdet I dette notat gives en opfølgning på driftsaftale for Socialområdet pr. 31. august 2013. Tre af de fem

Læs mere

Strategi for Socialområdet

Strategi for Socialområdet 1. Udkast til Strategi for Socialområdet Dato: 11. maj 2012 Brevid: 1701183 I budgettet for 2012 er det besluttet at arbejde med en strategi for Socialområdet. Tilbuddene på Socialområdet er i en brydningstid.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer

Læs mere

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen Dato: 29. august 2016 Brevid: 3042347 Evaluering af strategi for det regionale socialområdet 2013-2016 Regionsrådet godkendte i 2012 strategi for det regionale socialområde 2013-2016. Strategien satte

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Driftsaftale Socialområdet

Driftsaftale Socialområdet Driftsaftale Socialområdet Indholdsfortegnelse 1. Overordnet driftsaftale... 2 1.1 Budget 2012... 2 2. Beskrivelsesdel... 2 2.1. Organisationsdiagram... 3 2.1.1. Socialafdelingen... 3 2.2. Kort beskrivelse

Læs mere

Strategi for Socialområdet

Strategi for Socialområdet Dato: 12. juni 2012 Brevid: 1764559 Strategi for Socialområdet I budgettet for 2012 er det besluttet at arbejde med en strategi for Socialområdet. Tilbuddene på Socialområdet er i en brydningstid. Efterspørgsel

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Baggrund Direktionen arbejder løbende med at sikre, at der i Gribskov Kommunes centerkonstruktion er tydelige roller og klare ansvarsbeskrivelser

Læs mere

Hvidovregade tilsyn 16.november 2015 Afgørelse: Godkendt Samlet vurdering

Hvidovregade tilsyn 16.november 2015 Afgørelse: Godkendt Samlet vurdering Oversigt over vurdering og opmærksomhedspunkter fra tilsyn 2015 på bofællesskabsområdet i Hvidovre (Punkterne er de samme som fremgår i Samlet vurdering samt opmærksomhedspunkter i Socialtilsynets rapporter).

Læs mere

Strategi for det regionale socialområde

Strategi for det regionale socialområde Strategi for det regionale socialområde Indhold Strategi for Socialområdet... 4 1. Udviklingsområder for det regionale socialområde...5 2. Velfærdsteknologi og digitale løsninger...8 3. Sikring af kvalitet...10

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud

Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud 1 Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud I dette hæfte forefindes standarder til brug for arbejdet på de sociale tilbud. Standardprogrammet er en del af, som også tæller De Sociale Indikatorprogrammer

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Standardprogram - Trin for trin

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Standardprogram - Trin for trin Standardprogram - Trin for trin Standardprogrammet: Denne folder henvender sig til regionale og kommunale, sociale tilbud, der påbegynder arbejdet med standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område.

Læs mere

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976 Mål og resultatstyring i den offentlige sektor Kursusnr. 45976 Mål: Deltageren kan medvirke til opstillingen af mål- og handleplaner for udførelsen af egne opgaver. kan arbejde med mål- og handleplaner

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Neurofysisk center Bofællesskabet Mallinglund, Aarhus Kommune

Ekstern evaluering 2013 Neurofysisk center Bofællesskabet Mallinglund, Aarhus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Neurofysisk center Bofællesskabet Mallinglund, Aarhus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Organisations- og ledelsesbeskrivelse Socialtilsyn Syd. Organisations- og ledelsesbeskrivelse for Socialtilsyn Syd

Organisations- og ledelsesbeskrivelse Socialtilsyn Syd. Organisations- og ledelsesbeskrivelse for Socialtilsyn Syd Organisations- og ledelsesbeskrivelse Socialtilsyn Syd Organisations- og ledelsesbeskrivelse for Socialtilsyn Syd Senest revideret 11.01.2016 Formål Socialtilsyn Syd skal sikre, at sociale tilbud og plejefamilier

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Ekstern evaluering 2012 LUC, Lillehøjvej og Kernen - Aktivitetstilbuddende i Silkeborg Kommune

Ekstern evaluering 2012 LUC, Lillehøjvej og Kernen - Aktivitetstilbuddende i Silkeborg Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 LUC, Lillehøjvej og Kernen - Aktivitetstilbuddende i Silkeborg Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Strategi for forsøg og udvikling i Undervisningsministeriet

Strategi for forsøg og udvikling i Undervisningsministeriet Strategi for forsøg og udvikling i Undervisningsministeriet Forord I Undervisningsministeriet (UVM) arbejder vi for, at: Alle elever og kursister skal blive så dygtige, som de kan. Uddannelserne skal

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Bruger og pårørendepolitik for socialområdet i Region Midtjylland. Region Midtjylland Psykiatri og Social

Bruger og pårørendepolitik for socialområdet i Region Midtjylland. Region Midtjylland Psykiatri og Social Bruger og pårørendepolitik for socialområdet i Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri og Social Udgiver: Region Midtjylland, 2012 Bearbejdet af: Psykiatri og Social Administrationen Kvalitet E-mail:

Læs mere

Center for ophold, botilbud, familiepleje

Center for ophold, botilbud, familiepleje Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling

Læs mere

Årsrapport for Taleinstituttet, Børneafdelingen

Årsrapport for Taleinstituttet, Børneafdelingen Årsrapport for Taleinstituttet, Børneafdelingen 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Taleinstituttet - Børneafdelingen Indhold 1. Opsamling og særlige

Læs mere

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Den Kommunale Kvalitetsmodel

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Den Kommunale Kvalitetsmodel Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Den Kommunale Kvalitetsmodel Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kommuneforlaget

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 2: Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2015 på Socialområdet

Bilag 2: Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2015 på Socialområdet Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2525856 Bilag 2: Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2015 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftsaftalen for Socialområdet. Først gennemgås opfølgningen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursusforløb for ressourcepersoner Modul 1 www.socialkvalitetsmodel.dk Kursusforløb for ressourcepersoner Modul 1 Program for dagen 10.00-10.10 Velkomst og introduktion

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt Regeringen KL Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt samarbejde Nyt kapitel 25.09.2015 Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner, og

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Rammerne for arbejdet med Faglige Kvalitetsoplysninger (FKO) Politisk beslutning

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

FMKs fire ledelseværdier

FMKs fire ledelseværdier Ledelsesgrundlag for Horne og Svanninge skoler 2015 Ledelsesgrundlaget på Horne og Svanninge skole tager afsæt i Faaborg-Midtfyn Kommunes ledelsesværdier. FMKs fire ledelseværdier Vi tager lederskabet

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Diakonissestiftelsens kvalitetsmodel at gøre det rigtige på den rigtige måde

Diakonissestiftelsens kvalitetsmodel at gøre det rigtige på den rigtige måde Diakonissestiftelsens kvalitetsmodel at gøre det rigtige på den rigtige måde Hvorfor Kvalitetsmodellen På Diakonissestiftelsen ønsker vi kvalitet i alle sammenhænge døgnet rundt. Derfor benytter vi arbejdsmetoder,

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1558 af 19/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme

Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Koncerndirektionen E 1. Sammenfatning: I nærværende notat

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe

Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling,

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Omsorgsudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 34 af 80

Omsorgsudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 34 af 80 Omsorgsudvalget Omsorgsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på ældre- og handicapområdet, herunder hjemmepleje, hjemmesygepleje, ældrecentre, pleje og ældreboliger samt handicapkompenserende

Læs mere

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM)

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Sekretariat for rammeaftaler, august 2014 Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Resumé: På baggrund af temadagens drøftelser og kommunernes besvarelse af

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Oustruplund, Region Midtjylland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Oustruplund, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Oustruplund, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kontrakt for. Agerbo

Kontrakt for. Agerbo Kontrakt for Agerbo Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 1 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Agerbo, Brændgårdvej 99, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens mål- og evalueringsdel

Læs mere

Driftsaftale Platangårdens Ungdomscenter

Driftsaftale Platangårdens Ungdomscenter Driftsaftale Platangårdens Ungdomscenter Indholdsfortegnelse 1. AFTALENS OMFANG... 3 1.1. INDLEDNING... 3 1.2. CENTRALE TEMAER I BUDGET 2015 MED RELEVANS FOR SOCIALOMRÅDET... 3 2. TILBUDDETS ORGANISERING...

Læs mere

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for administration NOTAT Til Økonomiforvaltningen Status på fokuspunkterne for forvaltningens arbejde for bedre sagsbehandling mv. Baggrund Sundheds-

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater 1.juli 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område -Egely- Standarder: Kommunikation Standard: Den enkelte unges kommunikative ressourcer skal afdækkes 1. Den enkelte unge udredes pædagogisk og skolemæssigt af

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse.

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse. Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mission er at skabe et godt hverdagsliv for alle borgere i Aalborg Kommune. Det drejer sig blandt andet om at gøre en særlig indsats for borgere med svære

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer Region Midtjylland Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for individuelle planer Resume over arbejdsgange vedrørende individuelle planer Udarbejdelse af individuelle planer Generelt

Læs mere

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE...

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... 4 1.1 REGIONENS HOVEDOPGAVER... 4 1.2 REGION SJÆLLANDS VISION... 4 1.3 DE GRUNDLÆGGENDE ORGANISATORISKE

Læs mere

07-01-2016. Til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr. 2015-0289116 Dokumentnr. 2015-0289116-1

07-01-2016. Til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr. 2015-0289116 Dokumentnr. 2015-0289116-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds og Omsorgsforvaltningens kommentarer til medlemsforslag om Akkreditering

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund. Indflydelse på eget liv

Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund. Indflydelse på eget liv Oktober 2018 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund Indflydelse på eget liv Side 2 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud 22. december 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune August 2015 Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved ansættelse

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1648 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6171 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Revision af takstreglerne

Revision af takstreglerne Revision af takstreglerne Temamøde om styringsaftalen på det specialiserede social- og specialundervisningsområde, Aalborg, den 8. april 2014 Oplæg ved Maria Pilegaard, KL s Økonomisk Sekretariat Baggrunden

Læs mere

KKR Den 27. august 2013. Tilsynspolitik Krise- og kommunikation Takstprincipper

KKR Den 27. august 2013. Tilsynspolitik Krise- og kommunikation Takstprincipper KKR Den 27. august 2013 Tilsynspolitik Krise- og kommunikation Takstprincipper Tilsynspolitik Hovedprincip En fælles tilsynspolitik for alle 5 socialtilsyn for at sikre fælles rammer for tilsynsopgaven,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formålet med workshoppen 2. Hvad var hensigten? 3. Hvordan ser det ud i Aalborg? 4. Læring og

Læs mere