Revideret kommissorium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revideret kommissorium"

Transkript

1 Center Familie og Handicap Journalnr: G Ref.: Tanja Lillelund Telefon: Dato: Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling Center Børn og Unge/Center Familie og Handicap/Center Sundhed Tidsramme Februar 2015 december 2017 Dato Revideret den 22. december 2015 Status Revideret kommissorium Baggrund og formål Vi har i Rebild Kommune de sidste par år vedtaget en række målsætninger på 0-16-årsområdet som alle har et fokus på en helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Som det ser ud i dag er de kommunale indsatser på 0-16-årsområdet hovedsageligt placeret i Center Børn og Unge, Center Sundhed og Center Familie og Handicap. Med afsæt i politikker, en organisatorisk efterspørgsel fra de ansatte om et styrket tværfagligt samarbejde og en ledelsesmæssig målsætning ønsker Center Sundhed, Center Familie og Handicap samt Center Børn og Unge at skabe en samlet indsats, der for alvor udnytter potentialet i en helhedsorienteret indsats på tværs af centrene og som i langt højere udstrækning udnytter potentialet i måden vores fagfolk tænker og udnytter deres ressourcer på. Vi vil altså både udnytte de gode erfaringer, der allerede eksisterer og forsøge at skabe et samarbejde, der i højere grad understøtter vores vedtagne politikker og mål, samt de metoder vi ved, der har fagligt belæg for at skabe resultater. Det professionelle tværfaglige samarbejde og den tidlige indsats handler blandt andet om i fællesskab at finde den mest hensigtsmæssige løsning på barnets udfordringer, så barnet får de bedste betingelser for det fremadrettede liv. I forlængelse heraf handler det tværprofessionelle samarbejde ligeledes om en tidlig indsats for det udsatte barn. Projektet baseres på to overordnede argumenter: Vi har I Rebild Kommune en politisk målsætning om at I det øjeblik det enkelte barn eller ung ikke længere trives i hverdagen og har behov for hjælp til at håndtere faglige, sociale eller personlige udfordringer, er det vigtigt med en tidlig og målrettet indsats om muligt inden for nærmiljøet og med støtte fra de omkringværende. (Den sammenhængende børne- og ungepolitik). Al forskning viser, at det kan have store konsekvenser for barnets liv, hvis ikke der reageres tidligt på begyndende problemstillinger. Det kan have stor betydning for barnets fremadrettede udviklingsbetingelser, for barnets familie og for samfundet som helhed. Den tidlige indsats er imidlertid afhængig af, at de forskellige faggrupper kan samarbejde om at hjælpe de sårbare børn. Det kræver hårdt arbejde og samarbejde. I Rebild Kommune er to ud af tre Side 1 af 8

2 underretninger CFH modtager på børn fra 9-årsalderen, det er ikke godt nok! Med projektet har vi en klar forventning om at ved at styrke det tværprofessionelle samarbejde og sikre en tidlig indsats. Projektet vil dermed have fokus på, at vi gennem et tværgående udviklingsprojekt får skabt den nødvendige forandring, for bedre at kunne understøtte det tværfaglige samarbejde og den tidlige indsats mellem skoler, dagtilbud, det sociale område og sundhedsområdet, så der skabes et bedre børneliv for alle i kommunen. Vision og målsætning Forudsætningen for et godt tværfagligt samarbejde er, at vi skaber gode rammer for samarbejdet mellem de dele af organisationen, der har hovedvægten af deres arbejde rettet mod borgernære opgaver, f.eks. lærere, pædagoger, kontaktpersoner, familiebehandlere, sundhedsplejere mv. samt i de dele af organisationen, der har hovedvægten af deres arbejde rettet mod myndighedsopgaver eller centrale forvaltningsopgaver, f.eks. rådgivere, psykologer, konsulenter mv. Med respekt for de forskellige fagligheder er målet at skabe en samlet indsats, der i højere grad giver os mulighed for at samarbejde på tværs, samtidig med at vi fastholder de nødvendige, centrale faglige fællesskaber det er nemlig i balancen mellem den decentrale handlekraft og den centrale styring, noget af Rebild Kommunes styrke ligger VI skal videreudvikle på dette. Visionen for projektet bygger derfor på de vedtagne politikker på 0 16-årsområdet. Visionen er: At skabe en organisation der giver de optimale rammer for at arbejde med helhederne i Det gode børneliv, så både børn, forældre og medarbejdere oplever, at vi gennem et tværfagligt samarbejde skaber de optimale rammer for børnenes udvikling. For at realisere visionen kræver det at alle ansatte i Rebild Kommune, der arbejder med børn og unge i aldersgruppen 0-16 år (inklusiv gravide) og som derfor har et ansvar for at sætte tidligt ind med en (tværfaglig) indsats; følger op på, reagerer hurtigt og hele tiden handler så en positiv udvikling sikres hos barnet og den unge. For at dette kan lykkes kræver det, at der bliver skabt et fælles mindset, nogle rammer og en organisatorisk tilgang på børne- og ungeområdet, som understøtter det tværfaglige samarbejde og den tidlige indsats til gavn for børn og forældre i Rebild Kommune. Det handler om en fælles forpligtelse, fælles indsats og et fælles ansvar! Formål med projektet Formålet med projektet er dermed at skabe et fælles mindset, nogle rammer og en organisatorisk tilgang på børne- og ungeområdet, som understøtter det tværfaglige samarbejde og den tidlige indsats til gavn for børn og forældre i Rebild Kommune. Målgruppe Projektets målgruppe er alle ansatte, der arbejder med børn og unge i aldersgruppen 0-16 år (inklusive gravide) og som derfor har et ansvar for at sætte tidligt ind med en (tværfaglig) indsats over for de børn og unge, der har behov for det, så vi sammen kan sikre deres fortsatte positive udvikling. Mål I projektet er der opstillet tre mål. Målene har til hensigt at realisere visionen. Målene tager udgangspunkt i: Side 2 af 8

3 Visionen og projektets formål Den indsamlede viden som Centerchef for Børn og Unge og Centerchef for Familie og Handicap har indsamlet under de 15 inspirationsmøder (interviewrunde) de afviklede i foråret/sommeren Inspirationsmøderne (interviewrunden) blev afholdt med alle i Rebild Kommune, som arbejder med børn og unge herunder bl.a. kontraktholdere, myndighed, sundhedsplejen, dagplejen, SSP mv. Børne- og ungdomsudvalget fik gennemgået hovedpointerne fra inspirationsmøderne på et temamøde i maj Inspirationsturen til Herning hvor Sverigsprojektet var på dagsordenen og med inspiration fra studieturen til Sverige som BUU var på i september Målene er som følger Mål: Kompetencer, kendskab og kultur Vi har en fælles forståelse af opgaven og ved at det er et fælles ansvar. Vi er fagligt klædt på til at identificere børnene og familierne, reagere hurtigt og sætte ind med den indsats der er behov for. Det handler om at tage det i opløbet, at få øje på børnene tidligt og reagere hurtigt og med afsæt i de konkrete behov hele tiden og løbende. Om at alle medarbejdere har det samme mindset; forstår at det er et fælles ansvar og en fælles opgave der skal løftes og at de handler derefter. At kommunale kasser og snitflader hviskes ud og bliver til reelt samarbejde. At alle ved hvem der gør hvad hvornår og særligt hvad egen rolle er i det. For at sikre at ovenstående mål kan efterleves er det vigtigt, at den organisatoriske ramme understøtter målet. På baggrund heraf er nedenstående to mål udarbejdet: Mål: Organisation Vi har en organisationsstruktur, der understøtter det tværfaglige samarbejde. Det handler om at have en struktur, metodisk tilgang og være organiseret på en måde der fremmer at vi kan arbejde og samarbejde på tværs af faggrupper, centre, institutioner osv. Mål: Tilbud Vi har de tilbud, ydelser og foranstaltninger på hylden som børnene og familierne har behov for og alle medarbejdere kender til dem og ved hvordan de kan bruges og af hvem. Det handler om hele tiden at udvikle, tilpasse og tænke nyt omkring de måder vi hjælper og støtter børnene og familierne på. Udgangspunktet er at tilbuddene er nære, at de gives i barnets nærmiljø og i samarbejde med barnets nære relationer, samt at de har et sundhedsfremmende perspektiv. Målene skaber rammen om projektet og der vil derfor til hvert mål blive tilknyttet nogle indsatsmål. Indsatsmålene er de initiativer, der igangsættes i projektperioden. Et eksempel på Side 3 af 8

4 et indsatsmål kan være: At der laves en ny organisationsstruktur, der understøtter den tidlige indsats og det tværfaglige samarbejde. Indsatsmålene er pt. under udarbejdelse. Resultatmål Til projektet er der ligeledes fastsat nogle resulatatmål. Resultatmålene fokuserer udelukkende på det ønskede slutresultat i projektet. Det er intentionen at de indsatser, der igangsættes i projektperioden har den ønskede effekt på de fastsatte resultatmål. Resultatmålene rækker frem til december Resultatmål: Vi griber mindst muligt ind med størst effekt! Vi følger, reagerer hurtigt og handler hele tiden så vi sikrer at barnet/den unge udvikler sig i en positiv retning: Vi kan se det ved at kurven for underretninger flytter sig så der kommer flere underretninger på småbørnsområdet. Vi kan se det ved at vi får flere forebyggende sager og færre anbringende sager. Vi kan se det ved at den samlede indsats fra 0-9 år stiger og at der afledt heraf sker et fald i indsatser fra år. For at resultatmålene skal kunne realiseres kræver det at alle ansatte i Rebild Kommune, der arbejder med børn og unge i aldersgruppen 0-16 år (inklusiv gravide) og som derfor har et ansvar for at sætte tidligt ind med en (tværfaglig) indsats; følger op på, reagerer hurtigt og hele tiden handler så en positiv udvikling sikres hos barnet og den unge. Det betyder blandt andet, at der hele tiden skal være fokus på, at barnet eller den unge skal have det rette tilbud på rette tid og sted. Resultatmålene foldes yderligere ud i bilaget Baseline december 2015 jævnfør nedenstående. Baseline For at tydeliggøre om de tiltag, der igangsættes har en effekt på resultatmålene laves der løbende en baseline i projektperioden. En baseline er en status over konkrete nøgletal. Nøgletal. Baselinen fra december 2015 fremgår af bilaget Baseline december Næste baseline fremlægges for Børne- og Ungdomsudvalget og Sundhedsudvalget i marts Ud over baselinen vil der blive udarbejdet en kvalitativ evalueringsstrategi. Strategien lægger klar i februar Succeskriterier Da projekter omhandlende tværfagligt samarbejde og tidlig indsats altid kan forbedres, er det vigtigt at få fastsat nogle succeskriterier for projekt. Succeskriterierne er udarbejdet i samarbejde med Styregruppen og følgegruppen (ledere) jævnfør afsnittet Projektorganisering og er forventet sætninger der om to år kan siges af de ansatte i Rebild Kommune, som arbejder med udsatte børn og unge. Succeskriterierne er som følgende: Side 4 af 8

5 Man kan tydeligt mærke, at vi arbejder på en anden måde vi gør hinanden bedre, taler hinanden op. Vi snakker om VI i stedet for DEM og OS. Politikerne går rundt og praler over de gode indsatser som borgerne får og de løsninger vi skaber. Det er dejligt at arbejde i en kommune hvor det tværfaglige samarbejde rent faktisk virker i den praktiske dagligdag. Det er vigtigt, at det tværfaglige samarbejde lykkes i alle teams ikke kun dem jeg er med i! I vores team har vi udviklet på de traditionelle indsatser. Mange af de løsninger vi er kommet op med bruger vi bredt i organisationen nu. Centerchefen bruger tid på at få os ledere til at samarbejde og lykkes på tværs, og derfor er jeg også meget opmærksom på at få mine medarbejdere til at lykkes med deres tværfaglige opgaver. Nu sker der noget vi rykker på den samme opgave og vi gør det hurtigt. Der er fokus på det forebyggende. Det er hurtigt at få fat i de relevante samarbejdspartnere jeg ved hvem der sidder med hvad og det er meget nemmere at navigere. Man kan mærke at vi føler et fælles ansvar. Vi arbejder med barnet i centrum og skeler ikke til hvis kasse der skal betale. Det er mit klare indtryk at familierne oplever et flow en sammenhæng i systemet. At de føler sig hørt og set. Projektorganisering For at sikre kvalificerede beslutninger i styregruppen vil der i projektperioden være mange berøringsflader ud i organisationen, hvilket stiller store krav til projektet. For at kvalificere styregruppens arbejde bliver der nedsat nogle arbejdsgrupper med repræsentanter for forskellige faggrupper. Overordnet set ser projektorganiseringen ud som følgende: Side 5 af 8

6 Styregruppens rolle er at sikre de nødvendige ressourcer til projektet samt træffe nødvendige beslutninger for at sikre projektets fremdrift og retning. Styregruppen bidrager med koordinering og forankring på tværs i organisationen. Projektejeren er formand for styregruppen og fungerer som projektlederens primære sparringspartner, hvad angår de mange beslutninger i dagligdagen, som kræver hurtigt svar. Følgegruppens rolle er at kvalificere styregruppens arbejde og komme med input til projektets indhold. Følgegruppen skal ligeledes gøre styregruppen opmærksom på hvis de ser faldgrubler eller andet som styregruppen skal være opmærksom på I deres videre arbejde. Følgegruppen skal ligeledes være med til at støtte op om og sprede projekttiltagene ud i organisationen. Arbejdsgruppens rolle er at levere konkrete produkter til projektet. Arbejdsgruppen arbejder ud fra en fastsat ramme og er sammensat ud fra meningsgivende faggrupper. Arbejdsgruppen vil have en særlig rolle i forhold til at få konkretiseret indholdet til indsatsmålene. Side 6 af 8

7 Fokusgruppens rolle er at komme med meget fagspecifikt viden. Fokusgruppen skal blandt andet levere et udkast omhandlende den metodiske tilgang, der kan styrke det tværfaglige samarbejde til en af arbejdsgrupperne. Fokusgrupperne nedsættes ad-hoc alt efter behov. Budget og finansiering For nuværende prioriteres konsulentressourcer svarende til en halv stilling i projektperioden fordelt mellem Center Børn og Unge samt Center Familie og Handicap. I budgetforhandlingerne 2016 blev der afsat 1. mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017 til projektet med fokus på de 0-5 årige. Midlerne er på nuværende tidspunkt endnu ikke fordelt. Tids- og handleplan Nedenfor beskrives projektets tids- og handleplan i store træk: Fase 1 (Den indledende fase indsamling af viden): Februar 2015 Oktober 2015 (AFSLUTTET) Inspirationsmøder: Centerchef for Børn og Unge samt Centerchef for Center Familie og Handicap har i alt afholdt 15 inspirationsmøder med alle i Rebild Kommune som arbejder med børn og unge herunder bl.a. kontraktholdere, myndighed, sundhedsplejen, dagplejen, SSP mv. Inspirationsmøderne har dannet fundamentet for det videre arbejde med det tværfaglige samarbejde. Temamøde med BUU: BUU blev orienteret om projektet samt orienteret om pointerne fra inspirationsmøderne. Studietur: Der er afholdt studietur til Herning, hvor forskellige repræsentanter i Rebild Kommune, herunder udvalget, deltog. Studieturen til Herning blev suppleret af en studietur til Sverige for BUU i september Fase 2 (Projektering - Projektudvikling): Oktober 2015 januar 2016 (indtil kick-off) Afklaring af mål Afklaring af succeskriterier samt konkrete resultatmål Udarbejdelse af baseline Afklaring af titel og logo Udarbejdelse af foreløbig udkast til en organisationsmodel. Modellen skal lægge færdig så de kan fremlægges for medarbejderne på kick-off arrangementet i januar Evalueringsstrategi udarbejdes: I samarbejde med HR udarbejdes der en evalueringsstrategi. Eksterne samarbejdsparter inddrages eventuelt. Kommunikationsstrategi udarbejdes: I samarbejde med HR og Kommunikation udarbejdes der en kommunikationsstrategi. Strategien vil vægte læring via kreative løsninger højt og er yderst væsentlig for at sikre implementeringen. Nedsættelse af arbejdsgrupper: Projektorganiseringen fastsættes og på baggrund heraf nedsættes der arbejdsgrupper. Side 7 af 8

8 Fase 3 (Procesfase): Januar 2016 august 2016 Kick-off arrangement: Der afholdes Kick-off arrangement for ledere af projektets målgruppe. Efterprøvning af faglige metoder/tilgange: De faglige metoder og tilgange, der er blevet besluttet afprøves i praksis. Der vil i forbindelse hermed løbende ske opfølgning og evaluering. De tre mål: De nedsatte arbejdsgrupper arbejder på baggrund af målene med fastsatte indsatsmål. Projekt: Fælles indsats Handling/aktivitet Nov Dec Jan Feb Mar April Maj Juni Fase 2 Mål/resultatmål er udarbejdet Logo og titel er lavet Følgegruppemøder inkl. Styregruppen Politisk behandling Rammen for en organisationsmodel er udarbejdet Nedsættelse af arbejdsgrupper Evalueringsstrategi er udarbejdet Kommunikationsstrategi er udarbejdet Styregruppemøder Fase 3 Styregruppemøder Kick-off seminar 25. januar Efterprøvning af faglige metoder/tilgange Arbejdsgrupperne arbejder på baggrund af målene med fastsatte indsatsmål Politisk behandling Fase 4 Evt. evaluering Implementerinsfase Løbende evaluering og justering Politisk behandling Side 8 af 8

Baseline Fælles indsats

Baseline Fælles indsats Baseline Fælles indsats Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Vision, formål og mål...3 Underretninger...4 Resultatmål: Kurven for underretninger flytter sig så der kommer flere underretninger

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Status på Projekt Fælles indsats oktober 2016

Status på Projekt Fælles indsats oktober 2016 Status på Projekt Fælles indsats oktober Baseret på projektets baseline af marts Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fælles Indsats - Vision, formål og mål... 3 Status på Fælles Indsats... 3 Resultatmål

Læs mere

Baseline Fælles indsats

Baseline Fælles indsats Baseline Fælles indsats December 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Vision, formål og mål...3 Underretninger...4 Resultatmål: Kurven for underretninger flytter sig så der kommer flere underretninger

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde 1 Kontrakter Børn og Unge 2015+16 Læring og Samarbejde Daginstitutionen Tumlehøj i Suldrup I Skrivende stund, d. 25.marts 2015 har vi 110 børn, 4 småbørnsgruppebørn og 106 børnehavebørn. Ansatte: 20 personer

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabets ramme: Med denne aftale indgår Social, Esbjerg Kommune og Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg

Læs mere

De elementer af tids- og handleplanen, der er afhængige af en opnormering af sagsbehandlere påpeges under de enkelte punkter.

De elementer af tids- og handleplanen, der er afhængige af en opnormering af sagsbehandlere påpeges under de enkelte punkter. Bilag 1: Tids- og handleplan Dette bilag beskriver en tids- og handleplan for en implementering af en Svendborg-model. Tidsog handleplanen tager udgangspunkt i en kortlægning og analyse af Center for Børn,

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. marts 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 5858

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Strategiplan for arbejdet med udsatte børn og unge i Stevns Kommune. Kommissorium for projekt (udkast)

Strategiplan for arbejdet med udsatte børn og unge i Stevns Kommune. Kommissorium for projekt (udkast) der ydes hjælp så hurtigt som muligt Hurtig hjælp er dobbelt hjælp Kommissorium for projekt (udkast) Stregiplan for arbejdet med udste børn og unge i Stevns Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund 2.

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 08-12-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Notat. Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Notat. Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber SKOLER OG INSTITUTIONER Dato:22. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2106 E-mail: bau@balk.dk Kontakt: Bibi Baunkilde Notat Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Projektindstilling. Projekt: Implementering af ny folkeskolereform. Skanderborg Kommune Dato: Maj 2013 Rettet af: Hanne Holstein Ipsen Version:1

Projektindstilling. Projekt: Implementering af ny folkeskolereform. Skanderborg Kommune Dato: Maj 2013 Rettet af: Hanne Holstein Ipsen Version:1 Projektindstilling Skanderborg Kommune Projekt: Implementering af ny folkeskolereform Ansvarlige for projektet Projektejer Annie Noes Projektleder Hanne Holstein Ipsen Projektidé Regeringen har med reformudspillet

Læs mere

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Nyt fra Projektet Samdrift af institutionerne på Ørbækvej 47-53 OTOBER 2009 Fem arbejdsgrupper skal i gang Alle forældre, medarbejdere og ledere

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 11-02-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Projektorganisering for Projekt Fælles Indsats

Projektorganisering for Projekt Fælles Indsats Projektorganisering for Projekt Fælles Indsats Ledernetværk (referencegruppe) BUU/SU Styregruppe: Direktør Børn og Unge (formand) Centerchef Børn og Unge Centerchef Familie og Handicap Centerchef Sundhed

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN Indhold Handleplan for inklusion i Krudtuglen... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper... 3 Aktører.... 4 Metoder...

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således: Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 1 149.352 143.918 137.602-6.316 Budget ramme 1 149.352

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen Standarder for sagbehandling Del II- den Sammenhængende Børn og Unge Politik Overordnet målsætning Forældrene spiller en central rolle for barnet og den unges trivsel og udvikling, og forældrene har altid

Læs mere

Inklusion i Dagplejen

Inklusion i Dagplejen En folder om inklusionsarbejdet i Dagplejen Holstebro og inspiration til forældrenes bidrag. Dagplejebestyrelsen 2016 Inklusion i Dagplejen Hvad er inklusion? Inklusion handler om at skabe fællesskaber,

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

Notat. Projekt: I Assens Kommune lykkes alle børn

Notat. Projekt: I Assens Kommune lykkes alle børn Notat Til: Børne og Undervisningsudvalget Kopi til: Chefgruppen og herunder den tværgående ledergruppe i Børn og Undervisning, decentrale ledere samt projektleder i projekt Opkvalificering af den tidlige

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Rapport - brugerundersøgelse 2012

Rapport - brugerundersøgelse 2012 Initialer: mba Sag: 306-2012-39693 Dok.: 306-2012-185713 Oprettet: 7. august 2012 I medfør bekendtgørelse nr. 1258 af 15. december 2011, 10 skal kommunen ved procedure for brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Generelle oplysninger. Projektoplysninger

Generelle oplysninger. Projektoplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes og sendes pr. mail til Socialstyrelsen på: tidligindsats@socialstyrelsen.dk Projektets titel Skriv titel

Læs mere

Etablering af national database om børns sundhed.

Etablering af national database om børns sundhed. Bilag A. Projektbeskrivelse for: Etablering af national database om børns sundhed. Indhold 1. Baggrund for Børnedatabase-projektet 2. Formål og metode 3. Projektets organisering 4. Den tekniske løsning

Læs mere

Lokalsamfundet Bygger Bro - et partnerskab

Lokalsamfundet Bygger Bro - et partnerskab Lokalsamfundet Bygger Bro - et partnerskab Frivillighed, civilsamfund og AAK CFTF kerneopgaver, forebyggelse og tværfaglighed Frivillige, De frivilliges hus Integrationsråd, helhedsplaner, boligsociale

Læs mere

Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang

Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang Indhold DIA-projektet... 2 Strategien for den kommunale indsats i Højvangen... 2 Sammenhængen til Socialpolitikken og den politiske forankring...

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Du skal være optaget af hvad der interesser børnene og hvordan børn lærer på forskellige måder. Du skal have læring for øje i de små ting der sker.

Du skal være optaget af hvad der interesser børnene og hvordan børn lærer på forskellige måder. Du skal have læring for øje i de små ting der sker. En eventyrlig begyndelse. Nu skal jeg fortælle dig en historie, som jeg har hørt, da jeg var lille, og hver gang jeg siden har tænkt på den, synes jeg at den blev meget kønnere; for det går med historier

Læs mere

Sammenhæng mellem normal- og specialområdet for børn og unge med særlige behov

Sammenhæng mellem normal- og specialområdet for børn og unge med særlige behov Sammenhæng mellem normal- og specialområdet for børn og unge med særlige behov I et hønsehus i en lille by boede der en dreng ved navn lille Virgil. Hønsehuset var bagerens, men lille Virgil havde fået

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager Møde slut: 12.30 Fraværende: Poul Larsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 18 sprotokol fra sidste

Læs mere

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER Træd i karakter som projektejer/styregruppedeltager Artiklen opstiller en række ansvarsområder, der er vigtige at være sig bevidst i styregruppearbejde

Læs mere

Det sammenhængende børne- og ungeliv

Det sammenhængende børne- og ungeliv Det sammenhængende børne- og ungeliv - vejen til ny velfærd for børn, unge og deres familier i Odense 14. februar 2013 Vores udfordring Vi har en dobbelt udfordring i Odense: Vi har høje ambitioner for

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

Rebild Syd. Kontrakt Indledning. Kontraktholder Finn Pilgaard

Rebild Syd. Kontrakt Indledning. Kontraktholder Finn Pilgaard Kontrakt 2013-14 Rebild Syd Kontraktholder Finn Pilgaard Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror på at

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

1. Projektbeskrivelse

1. Projektbeskrivelse Selvhjulpne ældre 1. Projektbeskrivelse Sundheds- og Ældreafdelingen arbejder målrettet med forebyggelse af behov for praktisk og personlig hjælp hos ældre borgere i Furesø Kommune. Det er ønsket at kunne

Læs mere

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år Alle børn og unge i Skanderborg har ret til et godt børne - unge liv, hvor børn/unge overvejende har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

Læs mere

Formål med ressourceteam

Formål med ressourceteam Hver dag møder over 30.000 børn og unge op i en af Københavns Kommunes daginstitutioner, fritidsinstitutioner og klubber. Der har vi muligheden for i samarbejde med forældrene at skabe trygge, livsduelige

Læs mere

Indstilling til styregruppen - Decentralisering af dagplejeledelsen - proces

Indstilling til styregruppen - Decentralisering af dagplejeledelsen - proces Center Børn og Unge Journalnr: 28.09.00-P20-1-15 Ref.: Rikke Jønson Telefon: 99887783 / 41776179 E-mail: rijo@rebild.dk Dato: 22-10-2015 Indstilling til styregruppen - Decentralisering af dagplejeledelsen

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14

Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14 Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Oktober 2014 Resume Der blev i budget 2011 afsat 4 mio. i 2011 og 5 mio. om året fra

Læs mere

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet.

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet. N OTAT Invitation Implementering af modeller for bedre sammenhæng KL inviterer kommuner til at indgå i afprøvning af modeller for bedre sammenhæng mellem beskæftigelses-, sundheds- og social området. Modellerne

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen 1. Indledning Da vores nuværende viceskoleleder har søgt nye udfordringer, er stillingen som viceskoleleder ledig til besættelse snarest muligt.

Læs mere

Notat. Status om implementering af partnerskabsprojektet Børn og Unge i Bevægelse

Notat. Status om implementering af partnerskabsprojektet Børn og Unge i Bevægelse SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 15. juli 2015 Tlf. dir.: 2058 5291 E-mail: trr1@balk.dk Kontakt: Trine Rasmussen Sagsid: 29.09.00-P20-15-15 Notat Status om implementering af partnerskabsprojektet

Læs mere

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. INDFLYDELSE... 3 1.2. POLITIKKENS RAMMER... 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER...

Læs mere

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune.

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om plan for fritids- og ungdoms- skoleområdetområdet Byrådets beslutning om

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333. Notat. Børn, Unge og Kulturudvalget. Styregruppen Fremtidens Dagtilbud. www.odder.

Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333. Notat. Børn, Unge og Kulturudvalget. Styregruppen Fremtidens Dagtilbud. www.odder. Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børn, Unge og Kulturudvalget Styregruppen Fremtidens Dagtilbud Evalueringsaftale vedr. Fremtidens Dagtilbud Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

SAMTALE OM KOST & MOTION

SAMTALE OM KOST & MOTION SAMTALE OM KOST & MOTION NÅR USUND LIVSSTIL, PÅVIRKER DIT ARBEJDSLIV Herning Kommune Arbejdsmiljøudvalget 2010 Samtale om Kost & Motion 1 VEJLEDNING TIL AT FORBEREDE SAMTALEN OM KOST & MOTION Den nødvendige

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Fælles Indsats

Midtvejsevaluering af Projekt Fælles Indsats Midtvejsevaluering af Projekt Fælles Indsats Maj 2017 Indledning Der er foretaget en midtvejsevaluering af Projekt Fælles Indsats ultimo marts 2017. Midtvejsevalueringen er beskrevet i dette notat. Fælles

Læs mere

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Baggrund Karensmindeskolen søger ny skoleleder/kontraktholder med tiltrædelse senest den 1. januar 2015. Job- og personprofilen angiver retning

Læs mere

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 21. januar 2016 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet.

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 490 Offentligt Miljøministerens besvarelse af samrådsspørgsmålene BK og BL, stillet af Torben Hansen (S) Spørgsmål BK: Er det ministerens opfattelse,

Læs mere

Forord Opsamling fra inspirationsdagen Information og viden viden videnscenter Undervisning Inddragelse reel indflydelse

Forord Opsamling fra inspirationsdagen Information og viden viden videnscenter Undervisning Inddragelse reel indflydelse Idékatalog Pårørende i psykiatrien Opsamling fra inspirationsmøde 9. juni 2011 Forord I Region Hovedstadens Psykiatri arbejder vi for at øge inddragelsen af pårørende i behandlingen. Vores ønske er et

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Stabene Status-opfølgning d. 1. september 2008

Stabene Status-opfølgning d. 1. september 2008 Stabene -opfølgning d. 1. september 2008 Formål med -opfølgningen Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via aftaler, evaluering og dialog. Derfor udformer alle aftaleholdere

Læs mere

UDKAST Faglig Ledelse

UDKAST Faglig Ledelse UDKAST Faglig Ledelse Udvikling for Dagtilbud & Skole Projekt Faglig Ledelse handler om de nye udfordringer og krav til ledelse af velfærdsinstitutioner. Fokus flyttes fra all-round ledelse til pædagogisk

Læs mere

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013.

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013. Center for Økonomi & HR Side 1 af 7 Handleplan for Øje for nærvær II 11. januar 2013 1. Baggrund Der er politisk bevågenhed på fraværet i Faxe Kommune, og borgmesteren tilkendegav i sin nytårstale anerkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE...

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... 4 1.1 REGIONENS HOVEDOPGAVER... 4 1.2 REGION SJÆLLANDS VISION... 4 1.3 DE GRUNDLÆGGENDE ORGANISATORISKE

Læs mere

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Notat Til: Vedrørende: Bilag: Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Farvergården uddybende oplysninger til dagsordenspunkt udsat fra december 01. 1. Oversigt over anbragte børn og unge på Farvergården i perioden

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 gladsaxe.dk Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 Sammenhæng på børne- og ungeområdet Forord Indledning I Gladsaxe Kommune mener vi, at alle børn og unge er værdifulde individer

Læs mere

Når sikkerhedsinitiativer bliver interessante for økonomichefen historien om at flytte et bjerg

Når sikkerhedsinitiativer bliver interessante for økonomichefen historien om at flytte et bjerg Når sikkerhedsinitiativer bliver interessante for økonomichefen historien om at flytte et bjerg Læringsseminar for de 5 patientsikre sygehuse. 18. november 2014 Martin Hornstrup, Økonomichef Nordsjællands

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Politik for udviklende fællesskaber

Politik for udviklende fællesskaber Politik for udviklende fællesskaber - Inklusionspolitik for området 0-18 år i Billund kommune Hvilke værdier er inklusionspolitikken baseret på? Inddragelse Ejerskab Kvalitet Sammenhæng Dialog Værdisæt:

Læs mere