Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet"

Transkript

1 FOU nr (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2019 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet Resumé En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning til ejendomsbeskatningslovens 30 A og bekendtgørelsen om kommunernes adgang til at opkræve gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private. Ombudsmanden indhentede en udtalelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ministeriet mente ud fra en formålsfortolkning af ejendomsbeskatningslovens 30 A og den tilhørende bekendtgørelse ikke, at der var hjemmel til at opkræve gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebilletten. Formålet med reglerne havde været at kompensere kommunerne for det administrative arbejde, der lå i at udfylde skemaer med en række oplysninger om fast ejendom typisk i forbindelse med ejendomshandler. Den administrative byrde i at udlevere en kopi af ejendomsskattebilletten var væsentlig mindre. Kommunens udlevering af kopier var efter ministeriets opfattelse i stedet reguleret af offentlighedsloven og de gebyrregler, som var fastsat med hjemmel i offentlighedsloven. Ombudsmanden var enig i Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse. Han pegede desuden på, at anvendelsen af offentlighedsloven (eller forvaltningsloven) og de gebyrregler, som er fastsat i medfør af de to love, også underbygges af, at retten til aktindsigt efter disse regler omfatter dokumenter, der eksisterer på det tidspunkt, hvor man beder om aktindsigt. Den særlige gebyrregel i ejendomsbeskatningsloven angår derimod produktion af nye dokumenter herunder skemaer, som udfyldes med ejendomsoplysninger. (J.nr. 12/00164) På baggrund af en klage fra advokat (A) bad jeg den 30. december 2010 Statsforvaltningen Midtjylland, Tilsynet, udtale sig om hjemmelgrundlaget for opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebilletten. Jeg bad om, at statsforvaltningen forinden indhentede en udtalelse fra Aarhus Kommune, og jeg anmodede om, at myndighedernes udtalelser blev sendt til mig via Indenrigs- og Sundhedsministeriet (nu Økonomi- og Indenrigsministeriet), hvis bemærkninger jeg samtidig bad om. Økonomi- og Indenrigsministeriet fremkom med sine bemærkninger til sagen ved udtalelse af 25. april Ombudsmandens udtalelse Det er ministeriets vurdering, at en formålsfortolkning af 30 A i ejendomsbeskatningsloven (senest bekendtgjort med lovbekendtgørelse nr af 26. oktober 2009 om beskatning til kommunerne af faste 1

2 ejendomme) og den bekendtgørelse, som er udstedt med hjemmel i ejendomsbeskatningsloven (bekendtgørelse nr. 234 af 15. april 1988 om kommunalbestyrelsernes adgang til at opkræve gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private), fører til, at kommunerne ikke med hjemmel heri kan opkræve gebyr for udlevering af en kopi af ejendomsskattebilletten. Ministeriet henviser til, at formålet med reglerne har været at kompensere kommunerne for det administrative arbejde, der ligger i at udfylde skemaer med en række oplysninger om fast ejendom typisk i forbindelse med ejendomshandler og at den administrative byrde i at udlevere en kopi af ejendomsskattebilletten er væsentlig mindre. Økonomi- og Indenrigsministeriet bemærker, at denne retsopfattelse harmonerer fint med et brev, som det daværende indenrigsministerium sendte til KL (dengang Kommunernes Landsforening) den 5. februar Økonomi- og Indenrigsministeriet henviser til, at det fremgik af brevet, at ministeriet havde til hensigt at rette ordningen med adgang til gebyropkrævninger imod de meddelelser, som ikke allerede var reguleret i udtrykkelige bestemmelser i den gældende lovgivning, herunder i offentlighedsloven. Økonomiog Indenrigsministeriet bemærker i tilknytning hertil i udtalelsen, at (bl.a.) udlevering af kopier af ejendomsskattebilletten vurderes at være omfattet af offentlighedsloven og de gebyrregler, som er fastsat med hjemmel i offentlighedsloven (bekendtgørelse nr. 647 af 18. september 1986 om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen, hvorefter der kan opkræves 10 kr. for den første side og 1 kr. pr. efterfølgende side, jf. 1, stk. 1, med de undtagelser, der følger af bekendtgørelsens 2). Jeg bemærker, at tilsvarende regler er fastsat i bekendtgørelse nr. 646 af 18. september 1986 om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til forvaltningsloven. Jeg kan tilslutte mig Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse. Jeg er således enig med ministeriet i, at ejendomsbeskatningsloven og den bekendtgørelse, som er udstedt med hjemmel i ejendomsbeskatningsloven, ikke giver kommunerne hjemmel til at opkræve gebyr ved udlevering af kopi af ejendomsskattebilletten. Jeg er endvidere enig med ministeriet i, at forholdet rettelig er reguleret af reglerne i offentlighedsloven (eller efter omstændighederne forvaltningsloven). At udlevering af kopi af ejendomsskattebilletten er omfattet af offentlighedsloven (eller forvaltningsloven) og de gebyrregler, som gælder i medfør af de to love, understøttes efter min opfattelse samtidig af, at retten til aktindsigt efter disse regler omfatter eksisterende dokumenter, dvs. dokumenter, der eksisterer på det tidspunkt, hvor afgørelsen om aktindsigt træffes, f.eks. en ejendomsskattebillet, der er udskrevet og sendt til borgeren. Den, der søger om aktindsigt, har omvendt ikke efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven et krav på, at myndigheden udarbejder nye dokumenter, herunder dokumenter, der sammenstiller forskellige oplysninger i sagen. Se bl.a. betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, s Den særlige hjemmel i ejendomsbeskatningsloven til at opkræve gebyr ved meddelelse af ejendomsoplysninger til private drejer sig til forskel fra reglerne om gebyr ved meddelelse af aktindsigt efter offentlighedsloven og forvaltningsloven netop om produktion af nye dokumenter, herunder gennem udfyldelsen af det standardskema, som er omtalt i forarbejderne til 30 A og i Indenrigsministeriets vejledning nr. 109 af 9. juli 1987 om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme. I tilfælde, hvor en myndighed i medfør af offentlighedsloven eller forvaltningsloven er forpligtet til at udlevere en kopi af et (eksisterende) dokument, kan myndigheden som udgangspunkt alene opkræve betaling for kopien efter reglerne om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til disse love (bekendtgørelser nr. 646 og 647 af 18. september 1986, omtalt ovenfor). Se dertil bl.a. betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, s Der vil alene kunne opkræves et højere gebyr for dokumenter, der kan kræves udleveret efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, hvis der i anden lovgivning er fastsat særlige regler om betaling for kopier af de pågældende dokumenter, jf. 3 i bekendtgørelse nr. 646 af 18. september 1986 og 3 i bekendtgørelse nr. 647 af 18. september 1986, og det kan lægges til grund, at det herved har været tilsigtet at fravige betalingsreglerne i offentlighedsloven/forvaltningsloven. Sådanne regler findes som nævnt ikke 2

3 om udlevering af kopier af ejendomsskattebilletten, og kommunernes opkrævning af betaling for kopierne må derfor ske på grundlag af gebyrreglerne udstedt i medfør af offentlighedsloven eller forvaltningsloven. Jeg har noteret mig, at ministeriet har bedt Aarhus Kommune tage stilling til, om der skal ske (eventuelt delvis) tilbagebetaling af allerede opkrævede gebyrer. Jeg foretager mig derfor ikke videre vedrørende dette spørgsmål. Jeg har herefter ikke grundlag for at foretage mig mere i sagen. Sagsfremstilling Ved af 16. november 2010 klagede advokat A til mig over Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af samme dato. Af udtalelsen (som advokaten havde vedlagt) fremgik, at det var statsforvaltningens opfattelse, at kommunens praksis for opkrævning af gebyrer ved udlevering af kopi af ejendomsskattebilletten var lovlig. Statsforvaltningen begrundede vurderingen med, at en fortolkning af ordlyden af 30 A i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme (ejendomsbeskatningsloven) og af den tilhørende bekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 234 af 15. april 1988 om kommunalbestyrelsernes adgang til at opkræve gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private) efter statsforvaltningens opfattelse ikke begrænsede kommunernes gebyrhjemmel til bestemte typer af oplysninger eller til oplysninger, der afgives i bestemte former. Det var endvidere statsforvaltningens opfattelse, at heller ikke forarbejderne til 30 A gav klart grundlag for at antage, at Folketinget alene havde villet hjemle gebyr for oplysninger meddelt i et bestemt skemas form. Under hensyn til at der desuden var tale om en mangeårig praksis i i hvert fald en del kommuner, og at gebyrerne var differentierede og efter statsforvaltningens opfattelse ikke kunne antages at overstige det administrative arbejde, der var forbundet med at meddele oplysningerne, ansås kommunens praksis for lovlig. Baggrunden for sagen var, at advokat A ved henvendelse til Aarhus Kommune i efteråret 2009 var blevet oplyst om, at kommunen opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. (kopi af) ejendomsskattebillet. Kommunen henviste til, at opkrævningen af gebyret skete med hjemmel i ejendomsbeskatningslovens 30 A og bekendtgørelse nr. 234 af 15. april 1988 om kommunalbestyrelsernes adgang til at opkræve gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private. Advokaten klagede til mig over Aarhus Kommune, og jeg sendte herefter sagen til Statsforvaltningen Midtjylland, Tilsynet. På baggrund af advokatens klage af 16. november 2010 bad jeg den 30. december 2010 Statsforvaltningen Midtjylland, Tilsynet, om en udtalelse. Jeg bad om, at statsforvaltningen forinden indhentede en udtalelse fra Aarhus Kommune, og jeg anmodede om, at myndighedernes udtalelser blev sendt til mig via Indenrigs- og Sundhedsministeriet (nu Økonomi- og Indenrigsministeriet), hvis bemærkninger jeg samtidig bad om. Jeg skrev således til statsforvaltningen: Jeg beder om at statsforvaltningen og kommunen udtaler sig om hjemmelsgrundlaget for kommunernes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet, herunder den nærmere forståelse/ rækkevidden af 30 A i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme og bekendtgørelse nr. 234 af 15. april 1988 om kommunalbestyrelsernes adgang til at opkræve gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private. Jeg beder også om at myndighederne i deres udtalelse (bl.a.) forholder sig til offentlighedslovens og forvaltningslovens regler om aktindsigt. Herunder beder jeg om en redegørelse for hvordan en anmodning til kommunen om udlevering af kopi af ejendomsskattebillet bliver behandlet eksempelvis om kommunen allerede ligger inde med det endelige dokument (enten fysisk eller elektronisk), eller om kommunen eventuelt skal trække oplysninger fra et register. Jeg henleder opmærksomheden på ombudsmandens udtalelse i Folketingets Ombudsmands beretning for 1980, s. 658, der ses omtalt i betænkning af 24. april

4 over forslag til ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme hvor der blev fremsat forslag om indsættelse af den nævnte 30 A. Den 5. juli 2011 oplyste statsforvaltningen telefonisk en af mine medarbejdere om, at tilsynet den 27. maj 2011 havde sendt sin og Aarhus Kommunes udtalelse til ministeriet. Under en telefonsamtale den 7. juli 2011 oplyste ministeriet min medarbejder om, at ministeriet forventede at afgive sin udtalelse tidligst i september Da jeg ikke modtog udtalelsen, bad jeg ved brev af 20. oktober 2011 ministeriet oplyse, hvornår jeg kunne vente svar. Økonomi- og Indenrigsministeriet svarede den 26. oktober 2011, at det forventede at kunne afgive udtalelse inden for to måneder, men den 21. december 2011 meddelte ministeriet, at der ville gå yderligere to måneder, inden ministeriet kunne svare. Ved brev af 3. januar 2012 tilkendegav jeg over for ministeriet, at jeg herefter forventede at modtage ministeriets udtalelse (sammen med de øvrige udtalelser i sagen) senest den 21. februar Den 20. februar 2012 meddelte ministeriet imidlertid, at fristen ikke kunne holdes, og at ministeriet nu forventede at svare inden for fire til seks uger. Ministeriet beklagede, at det endnu ikke havde været muligt at afgive en udtalelse i sagen. Økonomi- og Indenrigsministeriet afgav sin udtalelse ved brev af 25. april Af udtalelsen fremgår bl.a. dette: 1. Det fremgår af Aarhus Kommunes udtalelse af 2. marts 2011 til sagen, at kommunen opkræver gebyr for udlevering af kopier af ejendomsskattebilletter med hjemmel i 1 i bekendtgørelse nr. 234 af 15. april 1988 om kommunalbestyrelsernes adgang til at opkræve gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private. Det er Aarhus Kommunes opfattelse, at denne bestemmelse omfatter alle former for oplysninger om fast ejendom i det omfang, der ikke i andre bestemmelser måtte være hjemmel til at fastsætte gebyr, som f.eks. 15 i bekendtgørelsen nr. 195 af 7. marts 2008 om videregivelse af data fra Bygningsog Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen). 2. Statsforvaltningen Midtjylland har den 27. maj 2011 videresendt Aarhus Kommunes udtalelse af 2. marts 2011 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I brevet oplyser Statsforvaltningen Midtjylland, at Statsforvaltningen kan henholde sig til statsforvaltningens tidligere udtalelse i sagen af 16. november Økonomi- og Indenrigsministeriet skal i den anledning udtale: Det følger af 30 A i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, at økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsernes adgang til at opkræve gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private. Af bemærkningerne i betænkning over forslag til lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme afgivet af kommunaludvalget den 24. april 1987 til 30 A, som blev indført med lov nr. 270 af 13. maj 1987, fremgår det: Efter ændringsforslaget vil der kunne indføres hjemmel til, at kommunerne kan opkræve et gebyr i tilfælde, hvor de efter begæring meddeler diverse standardoplysninger vedrørende fast ejendom. Det er et sædvanligt led i ejendomshandler, at advokater og ejendomsmæglere indhenter forskellige oplysninger om ejendommen hos den kommune, den ligger i. Der er til dette formål af Kommunernes Landsforening udarbejdet et standardskema, der omfatter en række oplysninger vedrørende den pågældende ejendom (bl.a. zonestatus, foreliggende planer, pålignet gæld vedrørende vand, vej, kloak mv.). 4

5 Der er således tale om oplysninger, der ikke fremgår af en enkelt sag, og det vil sige, at udfyldelsen af skemaet kræver en vis tværgående indsamling af oplysninger. Kommunerne kræver i vidt omfang et gebyr for udfyldelsen af disse skemaer. Der findes ingen udtrykkelig lovhjemmel hertil, men opkrævningen var efter Indenrigsministeriets opfattelse legitimeret af en fast og langvarig praksis. Folketingets ombudsmand har imidlertid i forbindelse med en konkret sag udtalt, at kommunernes gebyropkrævning ved anvendelse af det af Kommunernes Landsforening udarbejdede standardskema kun i en enkelt og forholdsvis snævert afgrænset henseende har støtte i en langvarig og fast administrativ praksis. Ordningen som helhed havde efter Folketingets ombudsmands opfattelse ikke en sådan støtte. Efter at spørgsmålet har været drøftet med de kommunale organisationer, Justitsministeriet og Finansministeriet, Administrationsdepartementet, finder Indenrigsministeriet, at der bør indføres en udtrykkelig hjemmel til at kræve gebyr i forbindelse med kommunernes meddelelse af ejendomsoplysninger. Der er herved lagt vægt på, at forespørgsler om ejendomsoplysninger normalt fremkommer i tilknytning til ejendomshandler. Det administrative arbejde i kommunerne med at udfylde skemaet med ejendomsoplysninger kan således reelt siges at ligge på linje med de øvrige forskellige omkostninger i forbindelse med handlen, der må afholdes af handlens parter. Det findes derfor rimeligt, at kommunerne får mulighed for at opkræve et gebyr som følge af det administrative arbejde, der er forbundet med den samlede tilvejebringelse af oplysninger, der præsteres gennem udfyldelsen af skemaet. Rent teknisk foreslås hjemlen udformet på den måde, at der i en ny 30 A i den kommunale ejendomsskattelov gives indenrigsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om opkrævning af gebyr for kommunernes meddelelse af ejendomsoplysninger. Gebyrets størrelse vil herefter i givet fald blive fastsat i en bekendtgørelse fra Indenrigsministeriet, og senere reguleringer af gebyret vil ligeledes ske administrativt. Fastsættelsen af gebyrets størrelse vil ske efter drøftelse med Kommunernes Landsforening ud fra et skøn over det administrative arbejde, udfyldelsen af skemaerne indebærer for de kommunale forvaltninger. De gebyropkrævninger, der hidtil har været praktiseret, har typisk været på kr., så det må forventes at være et gebyr i denne størrelsesorden, der i første omgang vil blive fastsat i henhold til den foreslåede 30 A i ejendomsskatteloven. Af Indenrigsministeriets vejledning nr. 109 af 9. juli 1987 om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme fremgår det: Der er i ejendomsskatteloven indført en ny 30 A, hvorefter indenrigsministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens adgang til at opkræve gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private. Bestemmelsen tager navnlig sigte på de tilfælde, hvor kommunerne efter anmodning typisk fra en advokat eller ejendomsmægler udfylder det af Kommunernes Landsforening eller den enkelte kommune udarbejdede standardskema, der omfatter en række oplysninger vedrørende fast ejendom (bl.a. zonestatus, foreliggende planer, pålignet gæld vedrørende vand, vej, kloak m.v.). Indenrigsministeriet vil i første omgang optage forhandling med de kommunale parter om fastsættelsen af regler i henhold til den nye 30 A i ejendomsskatteloven. De fastsatte regler vil senere blive udsendt særskilt. I medfør af bestemmelsen, har indenrigsministeren udstedt bekendtgørelse nr. 234 af 15. april 1988 om kommunalbestyrelsernes adgang til at opkræve gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private: 1. En kommunalbestyrelse kan bestemme, at der skal betales gebyr i forbindelse med meddelelse af ejendomsoplysninger til private. Dette gælder også, hvor den private skal anvende oplysningerne i forbindelse med afholdelse af tvangsauktion. Gebyret kan højst udgøre 400 kr. 5

6 Stk. 2. Der skal ikke betales gebyr for oplysninger, som kommunen som rettighedshaver skal afgive til brug for udarbejdelse af salgsopstilling og tvangsauktionsvilkår, jf. retsplejelovens 562, stk. 3, og 569. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at forespørgsler om ejendomsoplysninger skal ske ved anvendelse af et særligt skema. 2. Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende. KL har i information nr af 2. juni 1988 orienteret kommunerne om bekendtgørelsen. Af informationen fremgår det bl.a.: Bekendtgørelsen tilsigter umiddelbart at skabe en helt klar hjemmel for den retspraksis, der hidtil har været gældende på området. Dette indebærer, at kommunerne fortsat kan anvende den hidtidige administrative praksis på dette område. F.eks. har mange kommuner opkrævet et gebyr for vurderingsattest, medens telefoniske oplysninger har været vederlagsfrie. Kerneområdet vedrørende ejendomsoplysninger vil typisk være udstedelse af vurderings- og skatteattester, og udfyldelse af blanketten Forespørgsel om ejendomsoplysninger. Det følger af såvel lovens som bekendtgørelsens ordlyd, at gebyret kan opkræves ved meddelelse af ejendomsoplysninger til private. Heri ligger der umiddelbart intet til hinder for, at en kopi af ejendomsskattebilletten kan være tilstrækkelig meddelelse til at gebyret retmæssigt kan opkræves. Formålet med loven og bekendtgørelsen har imidlertid været at kompensere kommunerne for det administrative arbejde, som det har været at udfylde skemaer omfattende en række oplysninger vedrørende fast ejendom typisk i forbindelse med ejendomshandler. Samtidig mente man, at det administrative arbejde i kommunerne også i denne forbindelse burde afholdes af sagens parter. I såvel bemærkningerne til lovforslaget som i vejledningen er der lagt op til, at det administrative arbejde i kommunerne, som de kompenseres for i forbindelse med opkrævningen af gebyret, er udfyldelse af et skema. I lyset af ovenstående synes en kopi af ejendomsskattebilletten ikke at være omfattet af ejendomsskattelovens 30 A og bekendtgørelse nr. 234 af 15. april 1988 s 1, stk. 1. Den administrative byrde i at udlevere en kopi set i forhold til udfyldelse af et skema synes væsentlig mindre. Dette harmonerer fint med det brev, som ministeriet sendte til KL den 5. februar 1985 (j.nr /83), hvoraf det bl.a. fremgik: Efter Indenrigsministeriets opfattelse kan der være behov for en lovgivningsmæssig afklaring af kommunernes adgang til at opkræve gebyrer, og man stiller sig derfor positivt over for det af Kommunernes Landsforening fremsatte ønske om, at der søges tilvejebragt en generel lovhjemmel til, at kommunerne kan opkræve gebyrer for meddelelse af oplysninger. Indenrigsministeriet må indtil videre være af den opfattelse, at der i forbindelse med en lovgivningsmæssig afklaring af spørgsmålet om hjemmel mv. til den nævnte kommunale gebyropkrævning så vidt muligt bør tages stilling til samtlige de praktisk forekommende tilfælde, der ikke allerede er reguleret i udtrykkelige bestemmelser i den gældende lovgivning, jfr. især justitsministeriets bekendtgørelse nr. 453 af 10. november 1970 om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen ( ) Indenrigsministeriet anfører i brevet således som forudsætning, at man har til hensigt at rette ordningen med adgang til gebyropkrævninger mod de meddelelser, som ikke allerede er reguleret i udtrykkelige bestemmelser i den gældende lovgivning, hvor bl.a. offentlighedsloven nævnes som eksempel. Herunder vurderes det også, at udlevering af kopier af ejendomsskattebilletten er omfattet. Ved udlevering af kopier i forbindelse med meddelelse af aktindsigt er der mulighed for at opkræve 10 kr. for den første side og 1 kr. pr. efterfølgende side, jf. bekendtgørelse nr. 646 og 647 af 18. september

7 Selvom ordlyden af ejendomsskattelovens 39 A ikke hindrer en gebyropkrævning af kopier af ejendomsskattebilletten, er det ud fra en formålsfortolkning Økonomi- og Indenrigsministeriets vurdering, at kopier falder uden for bestemmelsernes område. Det er således ministeriets vurdering, at der ikke er hjemmel til at opkræve gebyr efter ejendomsskatteloven, herunder bekendtgørelse nr. 234 af 15. april 1988, for udlevering af kopi af ejendomsskattebilletten. Ministeriet har samtidig noteret, at det af flere skrivelser fra Indenrigsministeriet, der er refereret i FOB , fremgår, at Indenrigsministeriets stillingtagen til, hvorvidt kommunerne har hjemmel til at opkræve gebyrer for meddelelse af oplysninger om faste ejendomme, bl.a. ikke omfatter de situationer, hvor kommunen efter offentlighedslovens regler er forpligtet til at udlevere oplysninger, og hvor gebyrspørgsmålet er nærmere reguleret. Økonomi- og Indenrigsministeriet har d.d. underrettet Statsforvaltningen Midtjylland, Århus Kommune samt advokat (A) om ministeriets retsopfattelse. Århus Kommune anmodes i den forbindelse om at overveje kommunens pligt til tilbagebetaling og give Statsforvaltningen Midtjylland oplysning om sin vurdering heraf. Udtalelserne fra Aarhus Kommune og Statsforvaltningen Midtjylland var formentlig pga. udfaldet af ministeriets vurdering af sagen ikke vedlagt udtalelsen. 7

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Københavns Kommune om opkrævning af gebyr

Statsforvaltningens udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Københavns Kommune om opkrævning af gebyr Statsforvaltningens udtalelse til en advokat 2014-224397 Dato: 30-11-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Københavns Kommune om opkrævning af gebyr Du har den 5. august 2014 rettet henvendelse til Folketingets

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Garverigrunden

Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Garverigrunden UDT nr 9008 af 27/03/2002 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, j.nr. 2001/1078/701-1 Senere ændringer

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 22. februar 2019 Nyhedschefen hos [nyhedsmediet A] har den 11. januar 2019 klaget til Københavns Kommune over kommunens afgørelse af

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Dato: 03-07-2017 Henvendelser vedrørende kommuners og regioners opkrævning af betaling fra borgere i botilbud for

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Lov om offentlighed i for valtningen nogle hovedprincipper(kl notat, 12. nov. 1996)

Lov om offentlighed i for valtningen nogle hovedprincipper(kl notat, 12. nov. 1996) N O T A T Lov om offentlighed i for valtningen nogle hovedprincipper(kl notat, 12. nov. 1996) 1. Indledning Dette notat tilstræber ikke at være nogen udtømmende vejledning om offentlighedsloven, men alene

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Aktindsigt i notat om rigshospitalets struktur

Aktindsigt i notat om rigshospitalets struktur Aktindsigt i notat om rigshospitalets struktur Udtalt over for undervisningsministeriet, at et notat om rigshospitalets struktur, der var udarbejdet af en sekretariatsgruppe bestående af embedsmænd fra

Læs mere

Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag

Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag I en sag om tilbagebetaling af boligsikring havde en klager udtrykkeligt gjort boligstyrelsen bekendt med, at han over for kommunen

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 26. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 26. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 31. august 2009 (J.nr. 2009-0018812) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 samt offentlighedsloven 14. (Lise Høgh, Suzanne Helsteen og Steen Mejer ) Ved

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Særlig adgang til domstolsprøvelse af afgørelse om stempelrefusion

Særlig adgang til domstolsprøvelse af afgørelse om stempelrefusion Særlig adgang til domstolsprøvelse af afgørelse om stempelrefusion efter stempellovens 29 Udtalt, at den af skattedepartementet anlagte fortolkning af stempelafgiftslovens 30, 2. pkt., hvorefter afgørelser

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Partsbegrebet i fredningssag

Partsbegrebet i fredningssag Partsbegrebet i fredningssag Fundet, at ejeren af en fredet ejendom - uanset at han ikke var klageberettiget - måtte anses for part i Overfredningsnævnets behandling af en klage over, at fredningsnævnet

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Indenrigsministeriets beslutningsgrundlag i tilsynssag

Indenrigsministeriets beslutningsgrundlag i tilsynssag Indenrigsministeriets beslutningsgrundlag i tilsynssag Indenrigsministeriet traf en afgørelse efter 48, stk. 1, i lov om Københavns Kommunes styrelse på baggrund af to udtalelser, som klageren i sagen

Læs mere

Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag

Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag Fundet det meget beklageligt, at Den Sociale Ankestyrelse ikke havde forberedt en sag om hjemgivelse af en 5-årig pige til faderen på en sådan

Læs mere

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011 2011 5-2. Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber En journalist klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden hos et energiselskab i en sag om aktindsigt. Det fremgik at journalisten havde

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling FOB 04.153 Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling En ansat i sundhedssektoren der havde været indklaget for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn,

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen, Tilsynets sagsnummer

Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen, Tilsynets sagsnummer Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Aktindsigt i konsulentrapport om Fiskerikontrollen

Aktindsigt i konsulentrapport om Fiskerikontrollen Aktindsigt i konsulentrapport om Fiskerikontrollen Udtalt, at Fiskeriministeriet burde have givet en journalist aktindsigt i en konsulentrapport og i brevveksling med konsulentfirmaet, da materialet ikke

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere