Udredning af voksne - ADHD. Dorte Damm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udredning af voksne - ADHD. Dorte Damm"

Transkript

1 Udredning af voksne - ADHD Dorte Damm

2 Betegnelser og diagnoser MBD => Minimal Brain Dysfunction DAMP => Dysfunction in Attention, Motor Contol and Perception AD/HD => Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (DSM-IV) Hyperkinetisk Forstyrrelse (ICD-10)

3 Diagnostiske kriterier for ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse Begyndelsesalder før 7 år Optræder i flere forskellige situationer (skole, hjem + us.) (DSM-IV) / ses alle steder (ICD-10) Giver betydelige vanskeligheder socialt, skolemæssigt og erhvervsmæssigt Skyldes ikke affektiv lidelse, angsttilstand eller gennemgribende udviklingsforstyrrelse eller dårlig begavelse Varighed mere end 6 måneder 3

4 ICD-10 ~ hyperkinetisk forstyrrelse Opmærksomhed Hyperaktivitet Impulsivitet Kan ikke fæste opm. ved detaljer Mangelfuld opm. ved leg eller opgaver Synes ikke at høre hvad der bliver sagt Kan ikke fuldføre opgaver eller følge instruktioner Svært ved at organisere opgaver Kan ikke lide opgaver der kræver vedholdende opmærksomhed Mister ting Distraheres af ydre stimuli Glemmer hvad de er i gang med Uro i hænder eller fødder, sidder uroligt Forlader sin plads i klassen eller ved bordet Løber, klatrer farer rundt Støjende adfærd Overdreven motorisk aktivitet som ikke lader sig styre ADHD Kombineret type (DSM-IV) Svarer før spørgsmålet er afsluttet Kan ikke vente på tur Afbryder eller maser sig på Taler for meget, uden situationsfornemmelse ADHD Hyperaktiv impulsiv DSM-IV ADHD Uopmærksom type DSM-IV (6 symptomer) 6 4

5 Voksne med ADHD- klinisk billede En konstant følelse af rastløshed Ubehag når der ikke foregår noget interessant Tankeflugt når man er i gang med en teoretisk opgave, man bliver forstyrret af uvedkommende tanker Man glemmer aftaler og tid Man handler ofte for hurtigt og uoverlagt Har svært ved at beherske sine følelser Kommer let i konflikt med kolleger og familie Har en følelse af ikke at nå det man skulle Hverdagen bliver anstrengende, man orker ikke gøre det man burde hvis det kræver ekstra tænkning. Det er svært at klare frustrationer og modgang 5

6 Voksne med ADHD - familie Hjemmet er kaotisk og rodet Der foretages mange impuls indkøb Ting har ikke faste og hensigtsmæssige pladser Man bruger meget tid på at lede efter ting Det er svært at have hele familien samlet Problemer omkring måltider Vanskeligheder ved at løse konflikter Vanskeligheder sexuelt D.Damm 6

7 ADHD piger/kvinder Symptomer på ADHD hos piger vil øges ved starten af pubertet. Piger over 12 år med ADHD vil oftere have komorbid depression. Piger med høj verbal IQ vil blive diagnosticeret senere end piger med lav verbal iq. Kvinder der som børn er diagnosticeret med ADHD har større risiko for skizofreni end kvinder der som børn er diagnosticeret med angst.

8 ADHD voksne Voksne med ADHD har 6 gange så stor risiko for at blive indlagt på psykiatrisk hospital. Størst er risikoen for antisocial personlighedsforstyrrelse. Men også risikoen for skizofreni eller skizofreniform psykose er større (4 gange). Endelig er risikoen for affektive forstyrrelser, borderline personlighedsforstyrrelser og misbrug større. Risiko for kriminalitet. 47 % havde en dom i 21 års alderen mod norm på 2 %. Høj forekomst af tvangsindlæggelser som voksne Høj risiko for retspsykiatriske undersøgelser. (Dalsgård 2002)

9 ADHD - danske og engelske guidelines ICD-10 + DM-IV ICD-IV bruger snævrere diagnostiske kriterier ICD-10 mere alvorlige symptomer og påvirkning DSM-IV inkluderer flere bl.a. forskellige undertyper For at få diagnosen skal symptomerne følges af i det mindste en moderat grad af psykologisk, social og / eller uddannelsesmæssig impairment Vurdering af grad af ADHD, baseres på en klinisk vurdering af påvirkning, individuelle faktorer og social kontekst 9

10 Anslået hyppighed Hyperkinetisk forstyrrelse: 1-2 % ADHD: 3-9% af børn og 2 % af voksne Ses i alle lande hvor det er undersøgt Symptomerne er forskellige i forskellige aldre For mere end 50% en livslang forstyrrelse 10

11 prognose ½ af børn med ADHD har stadig problemer i års alderen Der ses 3 grupper i voksenalderen A) en gruppe med få problemer B) en gruppe der fortsætter med at have symptomer og tilhørende sociale emotionelle og arbejdsmæssige problemer C) en lille gruppe med alvorlig antisocial og/eller psykiatrisk patologi 11

12 Forløb ADHD hyperaktivitet impulsivitet Uopmærksomhed + Eksekutive vanskeligheder voksen Biederman, Mick & Faraone. Am. J. Psychiatry 2000 D.Damm 12

13 Kriterier og alder den tilsyneladende aftagen med alderen er en funktion af, at der anvendes alders-upassende diagnostiske kriterier. anvendelse af DSM-IV (/ ICD-10) kriterier igennem forskellige aldre får det til at se ud som om individer med ADHD vokser ud af deres forstyrrelse mens de i realiteten blot vokser ud af DSM-IV (/ICD-10). (Barkley) D.Damm 13

14 Ætiologi Der er stærk forskningsmæssig basis for at ADHD er en neurobiologisk forstyrrelse men biologiske og miljømæssige risikofaktorer vil tilsammen forme udtrykket.

15 ADHD voksne ADHD symptomer hos voksne inkluderer eksekutive dysfunktioner herunder signifikante organiserings problemer, stress intolerance, og sociale problemer.

16 Udredning Udviklings historie Aktuelle informationer fra Familie, venner og kolleger Forståelse Evt diagnose Spørgeskema Psykologisk undersøgelse lægeundersøg else + evt.

17 Den psykologiske undersøgelse Den psykologiske undersøgelse bidrager til den tværfaglige udredning af ADHD ved at vurdere relevante differentialdiagnoser, bl.a. mental retardering, sprogforstyrrelser og indlæringsvanskeligheder Den psykologiske udredning bidrager til en forståelse af den enkelte person til brug for planlægning af en individuel behandlingsindsats (Pineda et al. 2007). D.Damm 17

18 Anamnese - problemer: ADD: vanskeligt at få præcise oplysninger. De har ikke nødvendigvis haft adfærdsmæssige problemer Godt begavede kan have klaret sig godt fagligt ADHD: mange ADHD symptomer kan ses i perioder hos alle og derfor være udtryk for normal variation De beskrevne symptomer kan være symptomer på anden psykisk lidelse (eks: affektiv lidelse, angst og skizofreni)

19 anamnese Detaljeret udviklingshistorie gerne med information fra pårørende Motorisk udvikling Fin- og grovmotorik skadestuebesøg Udvikling af sprog Regulering af søvn, spisning, kulde/varme, smerte? Leg legeevne i barndommen Vedholdenhed og fordybelse i leg? impulsiv udeleg? Stillesiddende aktiviteter? Hvordan ville hans/hendes forældre beskrive det? Koncentrationsevne Kunnet sidde stille, sidde ved spisebordet, vente på tur?

20 anamnese Social funktion Samvær med andre børn? Accepteret af andre børn?leget med jævnaldrende? Bedste ven? Seksuel debut? Fritidsinteresser Vedholdenhed og interesse? Misbrug Tidlig rygedebut? Alkohol? Stoffer? Skole Faglige vanskeligheder? Specialundervisning?

21 De eksekutive funktioner er overordnede funktioner, der er nødvendige i alle sammenhænge hvor der skal træffes et valg, tages en beslutning hvor man skal gøre sig overvejelser om handlinger i forhold til fortid og fremtid. D. Damm 21

22 ADHD og eksekutive dysfunktioner Forringet selvregulering af motivation Forringet selvregulering af affekt Mindsket evne til objektivitet tage andres perspektiv Adskille følelse og tænkning Mangelfuld evne til at problemløse Mindsket målrettet vedholdenhed Manglende fleksibilitet i adfærden Uhæmmede, opgave-irrelevante reaktioner Problemer med initiering Lezak et al 2004; Strauss; Sherman & Spreen 2006, D.Damm 22

23 Eksekutive funktioner evne til at fastholde en intention i forhold til at opnå et fremtidigt mål Tidsfornemmelse Planlægning ( verbalt og nonverbalt) D.Damm 23

24 D.Damm 24

25 Selvkontrol: hæmning af irrelevante og impulsive reaktioner, brug af indre tale, følelsesmæssig kontrol, håndtering af stress D.Damm 25

26 Kognitiv fleksibilitet Kognitiv fleksibilitet indebærer evne til hurtigt at skifte fokus fra et element til et andet og at kunne ændre strategi, hvis det er nødvendigt. Når dette er vanskeligt, medfører det, at handlinger eller opgaver fortsættes, selv om der er uhensigtsmæssigt. D.Damm 26 26

27 Spørgeskemaer Supplement til den øvrige kliniske udredning Kun få oversatte Ingen dansk standardiserede Problemer: Forudsætter evne til selvobservation og selvrefleksion Evne til at vurdere hyppigheden og huske specifikt hvornår.

28 ADHD og spørgeskemaer Voksne med ADHD har svært ved Selvrefleksion Registrering af samspil med omverdenen Korpsbevidsthed Tidsfornemmelse Specifik episodisk hukommelse Kan have svært ved sprog og læsning Kan være konkret opfattende Har en impulsiv her-og-nu forståelse

29 D.Damm 29

30 ASRS Adult Selfreport Rating Scale Udviklet i samarbejde med WHO Afsnit A= de 6 spm der anses for mest prædiktive for ADHD 4 eller > i A betyder at videre udredning anbefales B giver yderligere information Kessler et al 2004

31 Brief-V Behaviour Rating Inventory of Executive Functions Voksne 1) selvrapporteringsskema, (75 udsagn) 2)skema der skal besvares af en, der kender klienten og dennes hverdag godt (75 udsagn). 9 forskellige skalaer baseret på såvel empiri som teori, der indgår i tre overordnede kliniske indeks. Adfærdsregulering omfatter skalaerne: Impulshæmning, Fleksibilitet, Emotionel Kontrol og Selv-Monitorering. Metakognition omfatter skalaerne: Initiering, Arbejdshukommelse, Planlægning/Organisering. samt Organisation af Materialer. Generel Eksekutiv Funktion omfatter alle de kliniske skalaer. Der er desuden tre validitetsskalaer: Skala for Inkonsistens, Skala for Negativitet samt Skala for Usædvanlige Besvarelser.

32 Brief - V BRIEF-V er beregnet til vurdering af voksne med eksekutive vanskeligheder, fx voksne med indlæringsvanskeligheder, autisme spektrum forstyrrelse, demens, let kognitiv svækkelse, multipel sclerose, traumatisk hjerneskade, epilepsi, skizofreni, depression samt ADHD. De amerikanske normer er fra 2005 og baseret på selvrapporter og skemaer fra de samme personers venner/pårørende. Positiv vurdering af validitet og reliabilitet for både indeks og skalaer.

33 ASRS Adult ADHD Selfreport Scale > 17 ADHD sandsynligt > 17 ADHD sandsynligt

34

35 ADHD neuropsykologiske fund Voksne med ADHD demonstrerer forringelser på bestemte mål for opmærksomhed og eksekutive funktioner, auditivverbal indlæring, and processeringshastighed i forhold til kompleks information i forhold til normale kontroller Woods et al 2002

36 Eksekutive funktioner udgør en række forskellige indbyrdes uafhængige funktioner, Ingen sikker sammenhæng med præstation på intelligenstests Dette vanskeliggør testning af de eksekutive funktioner D.Damm 36

37 Kognitive niveauer 1 Niveau Opfattelse af lyd, billede m.m. 2. Niveau Automatiseret udførelse 3.Niveau Bevidst forarbejdning D.Damm 37

38 Oplevelser af at kede sig, kan skyldes problemer med Udvidelse af lege /aktivitetsrepertoire Initiering At danne forestillingsbilleder At generere ideer Regulering af motivation Udtrætning D.Damm 38

39 Udredning af social kompetence - ADHD Evne til At tage andres perspektiv Mangelfuld evne til at problemløse Impulsivitet i sociale sammenhænge At adskille følelse og tænkning Overblik Styring af social adfærd Taler for meget D.Damm 39

40 Intelligens WAIS: generelt lavere IQ Specielt ar=me=k og tal- symbol slår ud Kaufman Brief intelligence test: ingen forskel

41 Opmærksomhed evt.domæner Opmærksomhed er ikke et entydigt begreb, men omfatter mange områder, herunder: Arousal Orientering (evne til at scanne omverdenen aktivt) Samtidig opmærksomhed Spændvidde Vedholdenhed Fokusering Helland & Asbjørnsen 2000; Baron 2004) D.Damm 41

42 Opmærksomhed Opmærksomhed vil variere afhængigt af Motivation Selværd Nervøsitet Humør Sygdom Træthed Personens kognitive styrker og svagheder D.Damm 42

43 Mulige psykologiske domæner Intelligens Opmærksomhed Impulshæmning Ekseku=ve funk=oner Hukommelse Processerings has=ghed

44 Computertests / CPT / WCST Wisconsin Card Sorting Test (WCST), Continuous Performance Test (CPT) ex:test of Variables of Attention (TOVA) og Conners Continuous Performance Test (Conners CPT) q Kan give betydningsfulde informationer om personens opmærksomhedsfunktion, planlægningsevne, kognitiv fleksibilitet, hæmning og problemløsningsstrategier q Kan ikke stå alene q Kan ikke afgrænse gruppen af personer med ADHD q Hverken positivt eller negativt D.Damm 44

45 Hukommelse Hos børn synes forskellige faktorer at medføre hukommelsesproblemer, inkluderende problemer med opmærksomhed, og problemer med at forarbejde erindringer. Konsistente fund at: voksne med ADHD har også nogle vanskeligheder med hukommelse. Ingen vanskeligheder ved visuo-spatial hukommelse Vanskeligheder ved verbal hukommelse i forhold til genkaldelse, genkendelse og organisering vha semantisk gruppering. Voksne med ADHD anvender mindre effektive strategier Arbejdshukommelse og korttidshukommelse ved digit span er kun let påvirket D.Damm 45

46 ADHD og WAIS Profil + indeks kan give nyttig information om personens intellektuelle evner og kognitive kompetencer og vanskeligheder Personer med ADHD har ikke større variation i deres WAIS profil end andre personer WAIS kan ikke bruges til diagnostisk screening Upåfaldende WAIS scores udelukker IKKE ADHD D.Damm 46

47 Neuropsykologiske tests generelt Præsterer dårligere ved verbalt end nonverbalt præsentation af materialet, Præsterer dårligere når der tilføjes distraktor Præsterer dårligere hvis der kræves højere grad af mental forarbejdning Er mere afhængig af betingelserne (mængde og niveau af følgende): Kompleksitet Tidskrav Processeringshastighed Motoriske krav D.Damm 47

48 Mulige tests Planlægning: Tower of London; BADS; Rey Osterrieth C.F. Vedholdenhed d-2; Continuous Performance Test, Stroop, TOVA Fleksibilitet WCST; Tower of London; CNT Impulshæmning Stroop; CNT; CPT; WCST, TOVA Organisering Verbal fluency; middagsselskab Samtidig opmærksomhed Trail making B; Hastighed Verbal fluency D.Damm 48

49 CNT ContinuousNaming test

50 Undersøgelse af strategier Tids styringsstrategier? Skærmnings strategier? Idestyrings strategier? Problemløsningsstrategier? Vredes styringsstrategier? Stategier i forhold til rutineopgaver (ex: oprydning)? Strategier i forhold til basale behov (ex: spisning)? D.Damm 50

51 ADHD og opmærksomhed Opmærksomhedsforstyrrelse, der ikke opfylder kravene til en specifik ADHD diagnose, kan være lige så betydningsfuld i forhold til overvejelser om intervention. Der ser ikke ud til at være separate/adskilte neuropsykologiske vanskeligheder hos personer med ADHD inattentive type og med ADHD combined type. (Chabildas, Pennington et al 2001)

52 Ekseku=ve funk=oner WCST viser meget begrænsede forskelle mellem ADHD og kontroller (muligvis pga lom). Rey Osterrieth Complex Figure Test forskelle atængige af scoringssystem. TMT- B giver vanskeligheder. Kræver fleksibilitet og skim mellem forud indøvede sekvenser. Tower of Hanoi Kræver skim. Giver vanskeligheder BADS ekseku=ve vanskeligheder som ses i hverdagen, økologisk validitet. Verbal Fluency Bogstav og dyr : Vanskeligheder for voksne med ADHD Cookie them: ingen vanskeligheder for voksne med ADHD formentlig pga den visuelle stø[e.

53

54

55

56

57 Opmærksomhed - CPT Problemer med udeladelses fejl - antages at reflektere manglende opmærksomhed på stimuli. Forskellige typer CPT giver forskellige resultater for personer med ADHD. CPT typer med få positive signaler mellem mange forkerte signaler skelner bedre, end CPT typer (ex Conners CPT), der har mange positive signaler skjult imellem få forkerte signaler. Variabilitet i reaktionstid er større hos personer med ADHD. Specifikt tendens til flere længere reaktionstider ind imellem normale reaktionstider ( Leth-Steensen et al Acta Psychologica 2000; Greenberg & Kindschi 1996; Conners 1994; Hervey, et al 2004)

58 Impulshæmning CPT- commision errors personen svarer, når de skulle hæmme deres svar. Personer med ADHD har sværere ved at hæmme deres reaktion (Conners CPT klart bedre end traditionel CPT). Det hurtige svartempo og mange rigtige signaler fremmer et impulsivt svarmønster. MFFT viser begrænset forskel i fejl Stop signal test giver vanskeligheder Hæmning synes særligt forringet, når der er etableret et forudgående reaktionsmønster Epstein et al 2001; Ballard 2001; Hervey et al 2004

59 Motorisk has=ghed og Processerings has=ghed Tendens: kombina=on af øgede kogni=ve forarbejdningskrav (ex distraktor) og motorisk ak=vitet medfører øget reak=ons=d for voksne med ADHD Reak=ons=d på simple tests som Conners CPT viser ingen forskel Has=ghed på Stroop farvebenævnelse og TMT- A er langsommere

60 Opmærksomhed PASAT- Voksne med ADHD kan have svært ved at fokusere og organisere verbal informa=on, der præsenteres hur=gt. Stroop voksne med ADHD kan have svært ved hur=g verbal processerings- has=ghed. Ikke problemer med interferens score.

61 Testbatterier? Valg af kognitive domæner til nærmere undersøgelse og valg af tests foretages på baggrund af specifikke hypoteser om f.eks. indlærings-,hukommelses- eller eksekutive vanskeligheder færdige testbatterier må betragtes som utilstrækkelige i udredningen af personer med ADHD.

62 Neuropsykologiske tests generelt Præsterer dårligere ved verbalt end nonverbalt præsenta=on af materialet, Præsterer dårligere når der =lføjes distraktor Præsterer dårligere hvis der kræves højere grad af mental forarbejdning Er mere atængig af be=ngelserne (mængde og niveau af følgende): Kompleksitet Tidskrav Processeringshas=ghed Motoriske krav

63 Neuropsykologisk undersøgelse Voksne med ADHD har en række kognitive vanskeligheder Intet konsistent mønster af vanskeligheder på bestemte tests Der er ikke et specifikt testbatteri der viser tilstrækkelig specificitet og sensitivitet Harrison et al. Arch. Clin Neuropsych 2007

64 Komorbiditet referenceprogrammet Komorbiditet er snarere reglen end undtagelsen blandt børn og unge med ADHD Mindst 75 % har en anden livslang lidelse Selv om ICD-10 ekskluderer komorbiditet, inddrages det i begge guidelines: coexisting conditions are accepted as a common aspect of the diagnosis and treatment of ADHD) ADHD kan godt ses sammen med mental retardering og med gennemgribende udviklingsforstyrrelse 64

65 ADHD og lettere retardering Studie viser at den gruppe der både har ADHD og lettere mental retardering har signifikant lavere scores på de fleste mål sml med gruppen der kun har ADHD. Disse forskelle var signifikante efter udligning i forhold til intellektuelt niveau for variable der måler selektiv opmærksomhed og udeladelsesfejl ved vedvarende opmærksomhed. Konklusion : at individer med komorbid ADHD og intellektuel retardering kan være sårbare i forhold til at have en double deficit fra begge forstyrrelser på visse kognitive funktioner. Rose et al 2008

66 ADHD og Borderline ADHD patienter klarede sig dårligere end patienter med BPD og normale kontroller på to hæmnings opgaver: Stop signal opgaven og konflikt modulet i the Attentional Network Task (ANT). De udviste længere reaktionstider og større intra-individuel variabilitet på de fleste opmærksomhedsopgaver. BPD gruppen lignede kontrolgruppen på de fleste neuropsykologiske tests men der var overlap med ADHD på enkelte adfærds dimensioner, selv om de samlet set var mindre alvorlige Konklusion: forringet hæmning er et kernetræk hos voksne med ADHD Langsom reaktions tid og høj intra-individuel variation i udførelse kan være udtryk for mangler i forhold til regulering af aktivering og effort hos patienter med ADHD. ADHD and BPD har nogle symptomer på adfærdsmæssig dysregulering fælles uden at der er fælles mangler i forhold til opmærksomhedsmæssige funktioner Lampe et al 2007

67 Voksne med ADHD - komorbiditet Svært at skelne imellem ADHD og depression Uopmærksomhed Lav frustrationstærskel Irritabilitet Nedsat interesse for aktiviteter Problemer med søvn Tab af energi

68 Bipolar affek=v forstyrrelse DSM IV kriterier for mani der har begrænset overlap med ADHD: Tidlig ungdoms BP 89,3 86 ADHD ,9 9,9 6,2 Hævet stemningsleje grandiositet Ide flugt Nedsat behov for søvn

69 Bipolar affek=v forstyrrelse En interessant forskel (påfaldende?!) mellem børne- og voksen bipolar affektiv forstyrrelse er, at ADHD sjældent rapporteres som komorbiditet hos maniske voksne (29 %) hvorimod det rapporteres hos 89 % af patienter, der er under 12 år med BP. (Craney, J.L. Geller, B.).

70 ADHD - Borderline ADHD gruppen har signifikant forringede præstationer på Spatial Working Memory sammenlignet med ikke kliniske grupper Borderline gruppen har lidt dårligere spatial arbejdshukommelse end ikke- kliniske grupper, men det når ikke signifikant forringet niveau. På enkelte delprøver bruger de længere tid til overvejelse. J. H. Dowson et al 2004,

71 ADHD - Skizofreni I et studie af Øie & Rund : Den skizofrene gruppe viste de mest udtalte mangler på test der undersøger abstrakt tænkning, visuel hukommelse og motorik sammenlignet med personer med ADHD Personer med ADHD havde de mest udtalte mangler på mål for opmærksomhed, verbal hukommelse, og indlæring. Generelt syntes personer med skizofreni at have et mere generelt mønster af hjerne dysfunktion mens personer med ADHD Har relativt specifikke mangler i forhold til tests der associeres med frontal laps funktion. Øie & Rund 1999

72 Generelle principper for intervention a) tilpasning af de fysiske, psykologiske og sociale omgivelser (f.eks. fysisk eller auditiv skærmning; kun få aftaler hver dag) b) udvikling af kompenserende strategier (f.eks. anvendelse af kalender; palm pilot; mobil tlf; budgetkonto) c) udvikling og forbedring af kompetencer (f.eks. organisering; træning af arbejdshukommelse) D.Damm 72

73 Voksne med ADHD - medicin Medicin (Ritalin) vil ofte forbedre interpersonelle interaktioner der kræver styring af: Frustrations tolerance Vredesstyring Tålmodighed Gennemførelse af opgaver Venten på tur Omsorgsfuld lytten Kommunikation Styring af rastløshed impulsivitet

ADHD Unge og voksne. Dorte Damm. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri psykolog@dortedamm.dk

ADHD Unge og voksne. Dorte Damm. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri psykolog@dortedamm.dk ADHD Unge og voksne Dorte Damm Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri psykolog@dortedamm.dk Maj 2013 ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder Grundlæggende problemer med impulsivitet, uopmærksomhed,

Læs mere

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1 ADHD Overordnet orientering 1 AD/HD AD - Attention deficit HD - Hyperactivity disorder Problemer med: Opmærksomhed Hyperaktivitet Impulsivitet 2 3 typer ADHD A D D H D + I A = opmærksomhed H = hyperaktivitet

Læs mere

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge 25. Marts 2015, Fredericia Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge Præsentation Emily Dean Weisenberg, Cand. Psych. 2005, autoriseret 2009 2005-2006: PPR - Heldagsskole for børn med socioemotionelle

Læs mere

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Program Hvad er ADHD? ADHD og hjernen ADHD og kernesymptomer Pædagogiske virkemidler

Læs mere

Første del af aftenens oplæg

Første del af aftenens oplæg ADHD hos voksne Forløbsundersøgelser af børn, der har fået diagnosen ADHD viser at: 30-40% vil ikke have væsentlige symptomer, når de når voksenalderen. 50-60% vil fortsat have symptomer af vekslende sværhedsgrad.

Læs mere

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN HVAD ER ADHD? En klinisk diagnose. (amerikansk ) En betegnelse for en tilstand som har været kendt til alle tider i alle kulturer og som kendetegner

Læs mere

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud ADHD et liv i kaos Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud v. Psykolog Anette Ulrik og Dorthe Wulff Kelstrup www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Bilag 1: Neuropsykologiske tests anvendt i de inkluderede studier

Bilag 1: Neuropsykologiske tests anvendt i de inkluderede studier Bilag 1: Neuropsykologiske tests anvendt i de inkluderede studier Der skal gøres opmærksom på, at nedenstående ikke er en udtømmende liste over eksisterende test indenfor de specifikke domæner og underdomæner.

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D.

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. Angst, depression, adhd hos de unge Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. De psykiatriske diagnoser Psykiatriens dilemma! Ingen blodprøver, ingen skanninger osv.

Læs mere

HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010. Lene Buchvardt ADHD-foreningen

HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010. Lene Buchvardt ADHD-foreningen HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010 Lene Buchvardt ADHD-foreningen HVAD ER ADHD? Attention Deficit Hyperactivity Disorder = opmærksomhed = mangel eller underskud = hyperaktivitet = forstyrrelse

Læs mere

ADHD fra barndom til voksenalder

ADHD fra barndom til voksenalder ADHD fra barndom til voksenalder Temadag i Dansk Psykolog Forenings Selskab for Misbrugspsykologi Fredericia d. 18. november 2009 Psykolog Glennie Marie Almer Københavns Universitet, Universitetsklinikken

Læs mere

Diagnosers indvirkning på oplevet identitet

Diagnosers indvirkning på oplevet identitet Diagnosers indvirkning på oplevet identitet Sheila Jones Fordele og udfordringer ved diagnosticering af psykiske lidelser, eksemplificeret gennem ADHD diagnosen og hvad det betyder for selvforståelsen

Læs mere

Helle Møller Søndergaard, cand.psych. aut.

Helle Møller Søndergaard, cand.psych. aut. Resultater fra en deskriptiv undersøgelse af patientpopulationen ved det specialiserede ADHD-team for voksne, Regionspsykiatrien Vest 2010-2011 Helle Møller Søndergaard, cand.psych. aut. Opmærksomhed Planlægning,

Læs mere

Hvad er ADHD hos voksne og hvordan behandles det? Boris Velander Maribo 21.04.2010

Hvad er ADHD hos voksne og hvordan behandles det? Boris Velander Maribo 21.04.2010 Hvad er ADHD hos voksne og hvordan behandles det? Boris Velander Maribo 21.04.2010 Tak til Torben Isager Russell Barkley Stephen Stahl Program Historie og baggrund Hvad er ADHD ADHD i forskellige aldre

Læs mere

Diagnoser symptomer og forståelse. Forløb fra børn til voksne. Kort om behandling. ICD-10 / DSM-5 (ICD-11 følger)

Diagnoser symptomer og forståelse. Forløb fra børn til voksne. Kort om behandling. ICD-10 / DSM-5 (ICD-11 følger) Diagnoser symptomer og forståelse Forløb fra børn til voksne Kort om behandling Specialpsykolog Søren Glistrup Børne- og ungdomspsykiatri Sydjylland ICD-10 / DSM-5 (ICD-11 følger) Vedtagne afgrænsninger

Læs mere

ADHD og misbrug. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Socialpsykiatrisk konference Kommunernes Landsforening 2. marts 2009

ADHD og misbrug. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Socialpsykiatrisk konference Kommunernes Landsforening 2. marts 2009 ADHD og misbrug Attention Deficit Hyperactivity Disorder Socialpsykiatrisk konference Kommunernes Landsforening 2. marts 2009 1. Hvad er ADHD, hvordan kan man se det? 2. Typiske fælder omkring ADHD 3.

Læs mere

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Overlæge Charlotte Freund Specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Afd. Q Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Stikordsregister. C Caroline, 13ff, 22, 26, 49ff, 52ff, 55f, 59ff, 65, 67f, 101, 108ff, 128 f, 149 Computer, 71, 81 Computerspil, 70ff, 80, 85, 149

Stikordsregister. C Caroline, 13ff, 22, 26, 49ff, 52ff, 55f, 59ff, 65, 67f, 101, 108ff, 128 f, 149 Computer, 71, 81 Computerspil, 70ff, 80, 85, 149 Stikordsregister Sidetal med fed skrift: Definition eller introduktion. f: Begrebet eller navnet behandles på denne side. ff: Begrebet eller navnet behandles på følgende side/sider. A Accept, 147, 148,

Læs mere

HVAD ER ADHD kort fortalt

HVAD ER ADHD kort fortalt FORMÅLET med denne pjece HVAD ER ADHD kort fortalt HVAD ER adfærdsvanskeligheder 07 08 11 ÅRSAGER til adfærdsvanskeligheder når man har ADHD 12 ADHD og adfærdsforstyrrelse 14 PÆDAGOGISK STØTTE og gode

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

FORSTÅELSE OG ACCEPT AF ADHD ENS PÅVIRKNING AF ET LIVSFORLØB

FORSTÅELSE OG ACCEPT AF ADHD ENS PÅVIRKNING AF ET LIVSFORLØB FORSTÅELSE OG ACCEPT AF ADHD ENS PÅVIRKNING AF ET LIVSFORLØB Århus 2014 Psykolog.dortedamm.dk Ved Psykolog Dorte Damm ADHD Hvad betyder det? Attention Deficit Hyperactivity Disorder Forskellige typer:

Læs mere

FORÆLDREKURSUS ADHD/ADD. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Psykiatri og Social

FORÆLDREKURSUS ADHD/ADD. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Psykiatri og Social FORÆLDREKURSUS ADHD/ADD Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Psykiatri og Social Dagens program 9-10.15 10.15-10.30 10.30-11.45 11.45-12.30 12.30-14 14-14.15 14.15-15.30 Modul 1:Hvad er ADHD Pause Modul

Læs mere

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Undersøgelser viser, at der er en kønsfordeling på 60 % drenge og 40 % piger, der

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Hvad er ADHD/ADD? Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Psykiatri og Social

Hvad er ADHD/ADD? Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Psykiatri og Social Hvad er ADHD/ADD? Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Psykiatri og Social Kursusforløbet Modul 1: Hvad er ADHD? - baggrund og forståelse Modul 2: Hvordan med ADHD? -pædagogik Modul 3: Leve med ADHD - søvn,

Læs mere

Hvad er ADHD/ADD? Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Psykiatri og Social

Hvad er ADHD/ADD? Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Psykiatri og Social Hvad er ADHD/ADD? Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Psykiatri og Social Kursusforløbet Modul 1: Hvad er ADHD? - baggrund og forståelse Modul 2: Hvordan med ADHD? -pædagogik Modul 3: Leve med ADHD - søvn,

Læs mere

Intervention i forhold til familier med ADHD

Intervention i forhold til familier med ADHD Intervention i forhold til familier med ADHD Dorte Damm Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Specialist i psykoterapi ADHD ADHD hos både småbørn, skolebørn og unge medfører betydelig nedsat funktionsevne

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014 Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familier med ADHD Høj grad af arvelighed Familiens funktion Familiens forståelse af barnet

Læs mere

Velkommen til Forældrekursus i Autismespektrumforstyrrelse (ASF) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Psykiatri og Social

Velkommen til Forældrekursus i Autismespektrumforstyrrelse (ASF) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Psykiatri og Social Velkommen til Forældrekursus i Autismespektrumforstyrrelse (ASF) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Psykiatri og Social Formål At give forældre til børn/unge som har en Autismespektrumforstyrrelse (ASF)

Læs mere

AUTISME & ADHD. Uddannelsesforbundet. Oktober Modul 1

AUTISME & ADHD. Uddannelsesforbundet. Oktober Modul 1 AUTISME & ADHD Uddannelsesforbundet Oktober 2017 Modul 1 2017 1 WHO - Samfundskompetencer Selvbevidsthed Evne til kritisk refleksion Evne til at tage beslutninger Samarbejdsevne Evne til at håndtere følelser

Læs mere

Unges trivsel. Et neuropsykiatrisk perspektiv. Overlæge Jakob Ørnberg

Unges trivsel. Et neuropsykiatrisk perspektiv. Overlæge Jakob Ørnberg Unges trivsel Et neuropsykiatrisk perspektiv Overlæge Jakob Ørnberg Ideologisk programerklæring Det enkelte menneske skal have mulighed for at udfolde sig og sine drømme i en gensidig forpligtigelse med

Læs mere

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 INDHOLD DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER 3 ADHD 4 DEPRESSION 5 FÆLLESBETEGNELSEN

Læs mere

Anbragte børn og unge med psykiske sygdomme

Anbragte børn og unge med psykiske sygdomme Anbragte børn og unge med psykiske sygdomme Resultater fra SFI s forløbsundersøgelser af 1995-årgangen Tine Egelund & Mette Lausten SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd København SFI-konference

Læs mere

Min hjerne er ligesom et orkester fyldt med dygtige musikere, men der mangler desværre en dirigent

Min hjerne er ligesom et orkester fyldt med dygtige musikere, men der mangler desværre en dirigent Min hjerne er ligesom et orkester fyldt med dygtige musikere, men der mangler desværre en dirigent Unge og ADHD UUVF, d.4.11.2014 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rhl@live.dk. Mobil: 40 94 19 22 ADHD-

Læs mere

Plan. Ungdomsuddannelserne og diagnoserne. Januar 2014. Ungdomsuddannelserne og diagnoserne i praksis Afgrænsning og beskrivelse.

Plan. Ungdomsuddannelserne og diagnoserne. Januar 2014. Ungdomsuddannelserne og diagnoserne i praksis Afgrænsning og beskrivelse. Ungdomsuddannelserne og diagnoserne, autisme og de andre i praksis Psykiatriformidlingen Frederiksberg (Børne-ungdomspsykiatrisk Center Glostrup) Uddannelsesforbundet Svendborg Onsdag d. 29. januar 0.00.00

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Den: 21. august 2006 J.nr.: 1813

Folketingets Lovsekretariat. Den: 21. august 2006 J.nr.: 1813 Folketingets Lovsekretariat Den: 21. august 2006 J.nr.: 1813 Under henvisning til spørgsmål nr. 102 (SOU alm. del) fra Folketingets Socialudvalg sendes i 5 eksemplarer familie- og forbrugerministerens

Læs mere

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KERNE-FORSTYRRELSER VED AFFEKTIV LIDELSE Basale funktioner - aktivering af opmærksomheden Tempoet Opmærksomheden Spændvidde

Læs mere

ADHD og omsorgssvigt hvad er hvad? Dorte Damm Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Specialist i psykoterapi

ADHD og omsorgssvigt hvad er hvad? Dorte Damm Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Specialist i psykoterapi ADHD og omsorgssvigt hvad er hvad? Dorte Damm Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Specialist i psykoterapi Forståelse af psykopatologi Tilpasning er altid det samlede resultat af genetik, udviklingshistorie

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016

Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016 Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016 Piger med autisme: Der er i de senere år kommet øget fokus på piger og kvinder med autismer. Piger og kvinder med autisme fremtræder ofte anderledes

Læs mere

Dorte Damm Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi

Dorte Damm Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Dorte Damm Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Underdiagnosticeret gruppe Få studier af piger med ADHD Publicerede forskningsstudier er primært

Læs mere

ADHD i almen praksis

ADHD i almen praksis 1 ADHD i almen praksis ADHD diagnose Visitationsretningslinier fra SST. Henvisning Medicin Opfølgning i almen praksis Privat praktiserende speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Lene Ruge Møller 2 Gladere

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Dokumenteret viden om anbragte børns vanskeligheder

Dokumenteret viden om anbragte børns vanskeligheder Dokumenteret viden om anbragte børns vanskeligheder SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 1 Andel 0-17-årige i forebyggelse og anbringelse, 31. december 2011 03 03 02 Procent 02 01 01 00 0 1 2

Læs mere

Psykiatrisk sygdom og demens

Psykiatrisk sygdom og demens Psykiatrisk sygdom og demens Ved Overlæge Eva Berthou Demensdagene 2018 Disposition 1. Kognitive skader ved psykisk sygdom a. Skizofreni b. Bipolar sygdom c. Depression 2. Differentialdiagnostiske vanskeligheder

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Er det ADHD? - og hvad så?

Er det ADHD? - og hvad så? Er det ADHD? - og hvad så? Hvem er vi? Distriktssygeplejerske Anne Haahr Petersen Distriktssygeplejerske Charlotte K. Eliassen Tilknyttet ADHD-klinikken i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik i Næstved,

Læs mere

Unges trivsel. Et neuropsykiatrisk perspektiv. Overlæge Jakob Ørnberg

Unges trivsel. Et neuropsykiatrisk perspektiv. Overlæge Jakob Ørnberg Unges trivsel Et neuropsykiatrisk perspektiv Overlæge Jakob Ørnberg Ideologisk programerklæring Det enkelte menneske skal have mulighed for at udfolde sig og sine drømme i en gensidig forpligtigelse med

Læs mere

Bipolar Lidelse. Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann

Bipolar Lidelse. Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann Bipolar Lidelse Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann 1 Forekomst af bipolar lidelse Ca. 40-80.000 danskere har en bipolar lidelse Risikoen for at udvikle en bipolar lidelse i løbet af livet er ca. 2-3 %

Læs mere

ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK

ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK Der er ikke noget usædvanligt i, at små børn har svært ved at sidde stille, koncentrere sig og kontrollere deres impulser. Men for børn, der lider af ADHD (Attention Deficit

Læs mere

Køn og sorg - med fokus på mænd. 28-01-2016 Maja O Connor, Århus Universitet www.psykotraume.dk

Køn og sorg - med fokus på mænd. 28-01-2016 Maja O Connor, Århus Universitet www.psykotraume.dk Køn og sorg - med fokus på mænd Den akutte reaktion Sorgforløbet Tosporsmodellen (Stroebe & Schut, 1999) Tabsorienteret fokus på tabet Genindførelses-orienteret fokus på det liv der er tilbage at leve

Læs mere

Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer

Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer Oplæg på symposium ved National TværfagligKonference Ålborgd. 17.6. 2015 Langvarige symptomer efter hjernerystelse: Mulige årsager og behandling

Læs mere

deltagelsesbegrænsning

deltagelsesbegrænsning Mar 18 2011 12:32:44 - Helle Wittrup-Jensen 47 artikler. funktionsevnenedsættelse nedsat funktionsevne nedsættelse i funktionsevne, der vedrører kroppens funktion, kroppens anatomi, aktivitet eller deltagelse

Læs mere

Demens og træning af opmærksomhedsfunktion

Demens og træning af opmærksomhedsfunktion Demens og træning af opmærksomhedsfunktion 1 Demens er fællesbetegnelsen for en række sygdomme, der alle har det til fælles, at de indebærer en svækkelse af hjernens funktioner. Demens kan ramme de intellektuelle

Læs mere

Hvem er vi? Anne og Charlotte fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Kliniks ADHD-tema i Næstved. Et tværfagligt team bestående af ca.

Hvem er vi? Anne og Charlotte fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Kliniks ADHD-tema i Næstved. Et tværfagligt team bestående af ca. Hvem er vi? Anne og Charlotte fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Kliniks ADHD-tema i Næstved Et tværfagligt team bestående af ca. 40 medarbejdere Program Hvad er ADHD? Gennemgang af to cases Hvordan kan

Læs mere

WORKSHOP 3 Forståelsen af Unge med neuropsykiatriske udfordringer - ADHD og/eller

WORKSHOP 3 Forståelsen af Unge med neuropsykiatriske udfordringer - ADHD og/eller WORKSHOP 3 Forståelsen af Unge med neuropsykiatriske udfordringer - ADHD og/eller Autismespektrumforstyrrelser. Program Hvad kan vi gøre Den neuropsykologiske værktøjskasse Hvad er ADHD og ASF Pernille

Læs mere

ADHD : Hvorfor væsentligt at beskæftige sig med?

ADHD : Hvorfor væsentligt at beskæftige sig med? Hvad er ADHD? ADHD : Hvorfor væsentligt at beskæftige sig med? Antal? 1-4% af alle børn 20-25% af alle henvisninger til børnepsykiatrien Forløb? Dårligt hos en del Årsagsfaktorer? Behandling: Pædagogisk;

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser VEJ nr 9194 af 11/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: SUM, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-98/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Kognitive problemer hos elever med epilepsi

Kognitive problemer hos elever med epilepsi Vibeke Hansen, konsulent, Videnscenter om Epilepsi Kognitive problemer hos elever med epilepsi Selvom mange børn med epilepsi er normaltbegavede og klarer sig i skolen på lige fod med kammerater uden epilepsi,

Læs mere

INTRODUKTION TIL AUTISME

INTRODUKTION TIL AUTISME INTRODUKTION TIL AUTISME d. 18 maj, kl. 19-21 V. Psykolog Lise S. Westermann PROGRAM Program Hvad er autismespektrumforstyrrelser Diagnoser Komorbiditet Diagnosesystemer Hvilke udfordringer og styrker

Læs mere

Når autismen ikke er alene

Når autismen ikke er alene Når autismen ikke er alene Psyk-Info temaaften d. 20. marts 2018 Psykolog Sine Kjeldsen og pædagogisk konsulent Anne Pind, Autismefokus Program Autisme og komorbiditet Angst OCD Psykotiske tilstande Opmærksomhedsforstyrrelser

Læs mere

Inklusion og børn med ADHD Et neuropsykologisk perspektiv

Inklusion og børn med ADHD Et neuropsykologisk perspektiv Inklusion og børn med ADHD Et neuropsykologisk perspektiv DORTE DAMM SPECIALPSYKOLOG I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI ADHD KONFERENCE N 2014 Danske institutioner og skoler Krav til fleksibilitet: skift af

Læs mere

Når autismen ikke er alene

Når autismen ikke er alene Når autismen ikke er alene Psyk-Info temaaften d. 30. oktober 2017 Psykolog Sine Kjeldsen og pædagogisk konsulent Anne Pind, Autismefokus Program Autisme og komorbiditet Angst OCD Psykotiske tilstande

Læs mere

ADHD. ADHD går ikke væk af skæld ud Workshop ved Anne Dehn, Randers HF & VUC

ADHD. ADHD går ikke væk af skæld ud Workshop ved Anne Dehn, Randers HF & VUC ADHD ADHD går ikke væk af skæld ud Workshop ved Anne Dehn, Randers HF & VUC Faglighed, Rummelighed, Mangfoldighed Hf2-konference onsdag d. 6. november 2013 FYNs HF-kursus ADHD ADHD: Alle Drenge Har Det?

Læs mere

Problemet er ikke så meget at vide hvad man bør gøre, - som at gøre hvad man ved.

Problemet er ikke så meget at vide hvad man bør gøre, - som at gøre hvad man ved. 1 Problemet er ikke så meget at vide hvad man bør gøre, - som at gøre hvad man ved. Vedholdenhed og opmærksomhed. En del børn, der har svært ved den vedholdende opmærksomhed, er også tit motorisk urolige.

Læs mere

ADHD-center. BUP-O Psykiatrien i Region Syddanmark

ADHD-center. BUP-O Psykiatrien i Region Syddanmark ADHD-center BUP-O Psykiatrien i Region Syddanmark Program: 09:00 Coffee and welcome 09:15 ADHD-centre, BUP-O (centerets medarbejdere) 10:00 ADHD in adults (Sandra Kooij) (in English) 11:00 Assessment of

Læs mere

Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD

Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD Læge Thomas Alberto Hoffman Bach Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Afdeling Hillerød ADHD ambulatoriet Diagnostisk DF90.0 Forstyrrelse af aktivitet

Læs mere

Må jeg få din opmærksomhed?

Må jeg få din opmærksomhed? Gravene 1, 1. sal, 8800 Viborg Tlf. 8660 1171 www.psykologcentret.dk Må jeg få din opmærksomhed? Opmærksomhed kan i vores moderne tidsalder betragtes som en knap ressource 3 4 Et utal af mennesker, situationer,

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Vingsted 2010. Finn Zierau Center for Alkoholbehandling København

Vingsted 2010. Finn Zierau Center for Alkoholbehandling København Vingsted 2010 Finn Zierau Center for Alkoholbehandling København Alkohol og Psykiatrisk comorbiditet Bruger man alkohol på grund af psykisk sygdom? Får man psykiske symptomer på grund af alkohol? Eller:

Læs mere

UDDANNELSESFORBUNDET MODUL 1 ADHD OG ASF - KERNESYMPTOMER LISELOTTE RASK

UDDANNELSESFORBUNDET MODUL 1 ADHD OG ASF - KERNESYMPTOMER LISELOTTE RASK UDDANNELSESFORBUNDET MODUL 1 ADHD OG ASF - KERNESYMPTOMER LISELOTTE RASK AUTISME GENNEMGRIBENDE UDVIKLINGSFORSTYRRELSE MEDFØDT GENETISK BETINGET FORSTYRRELSE I CENTRALNERVESYSTEMET GRUNDET IKKE AFKLAREDE

Læs mere

f o r e n i n g e n Voksne med ADHD

f o r e n i n g e n Voksne med ADHD f o r e n i n g e n Voksne med ADHD Fra kontroversiel til accepteret diagnose Udgiver ADHD-foreningen Kongensgade 68, 2. sal 5000 Odense C. Tlf: 70 21 50 55 Fax: 66 13 55 12 E-mail: info@adhd.dk Hjemmeside:

Læs mere

ADHD Opmærksomhedsforstyrrelser hos børn, unge og voksne

ADHD Opmærksomhedsforstyrrelser hos børn, unge og voksne ADHD Opmærksomhedsforstyrrelser hos børn, unge og voksne !" Program: Symptomer, årsag, forekomst Udvikling fra barn til ung/voksen Prognose Behandling Første gang beskrevet i 1906 (Clouston) ADHD er ikke

Læs mere

Ny med demens Udfordringer og muligheder for en god hverdag

Ny med demens Udfordringer og muligheder for en god hverdag Ny med demens Udfordringer og muligheder for en god hverdag Neuropsykolog Laila Øksnebjerg Nationalt Videnscenter for Demens www.videnscenterfordemens.dk Ny med demens Udfordringer og muligheder for en

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

ADHD/DAMP hos børn, unge og voksne

ADHD/DAMP hos børn, unge og voksne ADHD/DAMP hos børn, unge og voksne Per Hove Thomsen professor, overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov Potentielle interessekonflikter Per Hove

Læs mere

UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT

UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT SØREN LANGAGER ADHD Opsporingskurser unge og voksne Mennesker med ADHD har ofte vanskeligheder med at gennemføre en uddannelse, og mange har kun en løs tilknytning til

Læs mere

HoNOS Årsrapport for 2006

HoNOS Årsrapport for 2006 Psykiatrisk Sygehus Nordsjælland Hillerød Voksenpsykiatrisk Enhed Dyrehavevej 48 3400 Hillerød Afsnit Psykiatrisk Forskningsenhed Clinimetrics Centre in Mental Health Telefon 4829 4829 Direkte 4829 3253

Læs mere

BETYDNINGEN AF ADHD FOR DANSKE BØRN OG UNGES LIVSFORLØB

BETYDNINGEN AF ADHD FOR DANSKE BØRN OG UNGES LIVSFORLØB BETYDNINGEN AF ADHD FOR DANSKE BØRN OG UNGES LIVSFORLØB CHRISTINA MOHR JENSEN, PSYKOLOG, PH.D. AALBORG UNIVERSITETS HOSPITAL & AALBORG UNIVERSITET HVORFOR SÆRLIGT SÅRBARE? ADHD symptomer kan nu og her

Læs mere

AMU-uddannelser. Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen

AMU-uddannelser. Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen AMU-uddannelser Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen Program 13.30-13.45 Lidt om ADHD-foreningen og dagen i dag 13.45-14.30 Om børn med ADHD Bag

Læs mere

18.15-19.00: Hvad vil det sige at være pårørende

18.15-19.00: Hvad vil det sige at være pårørende Pårørende aften Sophia Andersson, Ergoterapeut, Katrine Fossum, Fysioterapeut og Julie Engell Paulsen, Neuropsykolog. Projekt Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Program (2 timer) 17.00-17.45:

Læs mere

Børn og Traumer - påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring

Børn og Traumer - påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring Børn og Traumer - påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring Heidi Jacobi Madsen Skolekonsulent i Varde Kommune Læreruddannet Skole-hjemvejleder for nydanskere Projektleder, Projekt NUSSA. Legemetode

Læs mere

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker!

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Afklaring Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Virkeligheden vi står overfor: Psykiske lidelser Psykiske lidelser Fra: rapporten: Ulighed i Sundhed: Modtagere af indkomstoverførsler

Læs mere

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016 Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri Bekiendtgiørelse 1803 Da det er fornummet, at Brændevinsdrik i St. Hans Hospital har forvoldet adskillige

Læs mere

Neurofysiologi og Psykiatrisk co-morbiditet

Neurofysiologi og Psykiatrisk co-morbiditet Neurofysiologi og Psykiatrisk co-morbiditet Ulrik Becker Overlæge, dr. med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital Adjungeret professor, Statens Institut for Folkesundhed mobil 23 39 17 28 Ulrik.becker@hvh.regionh.dk

Læs mere

Mor-barn samspillet - når mor har alvorlige psykiske vanskeligheder. Abstract Indledning

Mor-barn samspillet - når mor har alvorlige psykiske vanskeligheder. Abstract Indledning Mor-barn samspillet - når mor har alvorlige psykiske vanskeligheder. Af Katrine Røhder, Kirstine Agnete Davidsen, Christopher Høier Trier, Maja Nyström- Hansen, og Susanne Harder. Abstract Denne artikel

Læs mere

Kognition og Indlæring - udredning af elever med epilepsi. Jesper Thor Olsen oktober /november 2014

Kognition og Indlæring - udredning af elever med epilepsi. Jesper Thor Olsen oktober /november 2014 Kognition og Indlæring - udredning af elever med epilepsi Jesper Thor Olsen oktober /november 2014 Hvem er vi? Alle børn vil, hvis de kan Filadelfia Skole- og Specialrådgivningscenter Landsdækkende rådgivning

Læs mere

ADHD/ADD. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Psykiatri og Social

ADHD/ADD. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Psykiatri og Social ADHD/ADD Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Psykiatri og Social Kursusforløbet Modul 1: Hvad er ADHD? - baggrund og forståelse - pædagogik Modul 2: Livet med ADHD - søvn, medicin og kost ADHD Psykoedukation,

Læs mere

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Patientinformation Depression - en vejledning til patienter og pårørende Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Depression er en folkesygdom Ca. 150.000 danskere har til hver en tid en depression.

Læs mere

Børn- og unge med autismespektrumforstyrrelse. Anne Heurlin, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Børn- og unge med autismespektrumforstyrrelse. Anne Heurlin, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Børn- og unge med autismespektrumforstyrrelse Anne Heurlin, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri 3.2.1 Almen praksis Den alment praktiserende læge har en central rolle med hensyn til opsporing af psykisk

Læs mere

Hjernen i et neuropsykologisk perspektiv

Hjernen i et neuropsykologisk perspektiv Hvad er neuropsykologi? Hvad er kognition? Hjernen i et neuropsykologisk perspektiv Hvor ved vi det fra? Neuropsykolog Sara Holm Hvad er en neuropsykolog? Hvem er hun?! Program 10 Pause Pause 9 5 8 7 6

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Affektive lidelser og kognition

Affektive lidelser og kognition Affektive lidelser og kognition Kognition..? Tænkning Erkendelse, forarbejdning, integration og anvendelse af viden Hvordan er tænkningen påvirket? Basale funktioner - aktivering af opmærksomheden Tempoet

Læs mere