Høringssvar til Udkast til Vandplan Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar til Udkast til Vandplan 2010-15 Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt"

Transkript

1 Miljøcenter Roskilde Ny Østergade Roskilde Sagsbehandler: Nicolai R. Christensen Telefon: Journal eller CPR-nummer: Dato: 11. marts 2010 Høringssvar til Udkast til Vandplan Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt By- og Landskabsstyrelsen har den 14. januar 2010 sendt udkast til vandplaner i forhøring hos offentlige myndigheder og har anmodet om kommentarer og indspil inden for en række temaer relateret til vandområdet. Fristen for at afgive høringssvar er den 11. marts Når Statens Miljøcentre har behandlet de indkomne høringssvar, sendes vandplanerne i offentlig høring i 6 måneder, hvor en bredere kreds har mulighed for at afgive høringssvar. Miljøcentrene forventer, at den offentlige høring begynder i løbet af sommeren Hovedformålet med forhøringen er at forbedre det tekniske grundlag for vandplanerne, inden de sendes i offentlig høring. Det her afgivne høringssvar har alene karakter af en teknisk administrativ vurdering fra de berørte kommuner. Grundet Vandplanens indhold og omfang sammenholdt med høringsfristen på 8 uger har det ikke været muligt med en politisk behandling af dette høringssvar til Vandplanen. På baggrund heraf vil der efterfølgende blive fremsendt en udtalelse, når materialet har været politisk forelagt i Ishøj og Vallensbæk kommuner. Som udgangspunkt er der ikke kommenteret på vandplanernes rodede struktur og manglende tværfaglige integration og vurderinger mellem (og inden for) de forskellige fagområder. Ishøj og Vallensbæk kommuner har valgt at forholde sig til de principielle ting og finde løsninger, som kan føre frem til et godt administrationsgrundlag. Kommunerne vil gerne indgå i en dialog med Miljøcenter Roskilde frem til den offentlige høring for at få rettet op på misforståelser, fejl og mangler samt bidrage til løsning af problematikker som skitseres i dette høringssvar. I det følgende fremlægges Ishøj og Vallensbæk kommuners bemærkninger til Miljøministeriets Udkast til Vandplan for Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt. Høringssvaret fremsendes til Miljøcenter Roskilde, der er den ansvarlige institution. Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune har efter Kommunalreformen indgået et forpligtigende samarbejde, hvor Ishøj Kommune varetager myndighedsopgaver i Vallensbæk Kommune for så vidt angår de lovpligtige opgaver på vand- og naturområdet. Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv Ishøj Telefon Fax Åbningstid: Alle hverdage kl , torsdag også kl

2 Indledningsvis kommenteres på nogle generelle forhold i planen. Efterfølgende kommenteres på planens indhold for de enkelte fagområder. Fagområderne gennemgås i samme rækkefølge, som de er præsenteret i Vandplanen, dvs. vandløb, søer og kystvande. Grundvand kommenteres under afsnit om vandindvinding og vandforsyning. Afslutningsvis kommenteres på spildevand og bilag til planen. Planen generelt Datagrundlaget Der er i det udsendte materiale henvist til et meget stort datagrundlag og med udgangspunkt i den korte tid, kommunerne har haft til at gennemgå og checke de mange data, forbeholder Ishøj og Vallensbæk Kommuner sig ret til på et senere tidspunkt at indmelde eventuelle fejl og mangler. De anvendte data vedrørende vandindvinding og grundvand er ikke tilgængelige for kommunerne, der således ikke har mulighed for at kommentere f.eks. indvindingsmængder, boringer og vandkvalitet. Endvidere har Miljøcenter Roskilde flere steder i vandplanen og ved møder med kommunerne nævnt, at grundlaget er under kvalificering. Da kommunerne ikke ved, hvad der ligger til grund for indsatserne på vandindvindingsområdet er det ikke muligt at påpege fejl og mangler. Ishøj og Vallensbæk Kommuner forventer, at det anvendte datamateriale bliver stillet til rådighed i høringsperioden, så kommunerne kan checke data. Ishøj og Vallensbæk Kommuner har både selv og via Vestegnens Vandsamarbejde et yderst detaljeret kendskab til grundvandsressourcen, som kommunerne meget gerne ser anvendt i vandplanerne. For vandløbene er datagrundlaget for den enkelte kommune meget svært tilgængeligt og skal findes i tabellerne, der ligger til grund for GIS-kortene. Tabellerne er endvidere skrevet i "kodesprog" og skal oversættes via en kodeliste. Ishøj og Vallensbæk Kommuner anbefaler derfor kraftigt, at der til den offentlige høring udarbejdes tabeller for hvert vandløb, så det klart fremgår hvilke forhold, mål og indsatser, der gælder for og skal gennemføres i det enkelte vandløb/vandløbsstrækning. For flere vandområder i vandplanen mangler der viden og data til at kunne kvantificere indsatsbehovet. Det gælder blandt andet vandindvindingens kvantitative påvirkning af de terrestriske naturtyper. Kommunerne forventer, at Miljøcentrene er ansvarlig for at tilvejebringe data og ny viden. Generelle mangler I Vandplanen stilles krav til kommunerne om udførelse af forskellige tiltag og indsatser, og i den forbindelse mangler Miljøcenter Roskildes begrundelser for, hvorfor disse tiltag og indsatser skal gennemføres hvilken effekt opnås? Side 52: Er det kun de nævnte kommuner, der skal lave handlingsplaner? Eller er det alle kommuner? Ishøj og Vallensbæk kommuner er ikke nævnt! Side 66, linje 5: Ishøj mangler i opremsningen. 2

3 Vandløb De 2 store vandløb St. Vejleå og Ll. Vejleå optræder begge med en god økologisk tilstand. Af WebGis fremgår ikke hvilket potentiale de har men formentlig det samme. Foreslåede tiltag og virkemidler Fjernelse af spærringer I planen er for Ll. Vejleå anført en stribe spærringer som skal fjernes. En af disse spærringer er et udløbsbygværk fra Ishøj sø, som er anlagt af hensyn til at sikre de nedstrøms beliggende arealer mod oversvømmelse. Det vil være yderst kompliceret og forbundet med betydelig risiko at fjerne denne spærring. Der kan formentlig findes andre tilfredsstillende løsninger på problemet, f. eks., at føre Ll. Vejleå uden om Ishøj sø. De øvrige spærringer er etableret for at sikre, at der altid er vand i vandløbet. Disse spærringer vil kunne fjernes, eller modificeres, så der er fri passage for faunaen. Desuden kræves udløbsbygværk ved Vallensbæk sø fjernet. Dette vil ikke kunne lade sig gøre uden alvorlige oversvømmelsesrisici for de nedstrøms liggende områder. Der ligger et færdigt projekt for etablering af en faunapassage ved udløbet, men anlægget er blevet udskudt pga. usikkerheden om den nøjagtige placering og udformning af den ny jernbanestrækning mellem Kbh. og Ringsted. Indsatskrav ophør af grødeskæring På indsatskrav kræves ophør af grødeslåning på den nederste del af St. Vejleå fra Gl. Køge Landevej til Strandparken. Dette vil ikke kunne ske uden en regulering af vandløbet eller jævnlige oversvømmelser af de tilstødende fodboldbaner og i sjældnere tilfælde opstrøms beliggende bebyggede arealer. Ligeledes kræves ophør af grødeslåning på den øverste del af Benzonsbæk. Formentlig vil Benzonsdal og Gjeddesdal modsætte sig dette forslag. Søer I Ishøj og Vallensbæk kommuner er i Vanplanen medtaget 5 søer, Jægersø, Lille Vejlesø, Ringebæk sø, Vallensbæk sø og Tueholm sø. Af disse søer er Vallensbæk Sø og Tueholm Sø anlagt som regnvandsbassiner. Vallensbæk Sø opfylder som den eneste ikke miljømålet, men tekniske årsager udsætter tidsfristen for målopfyldelse. Søer, der er medtaget i Vandplanens indsatsprogram, er alle søer over 1ha med en specifik målsætning fra de tidligere regionplaner for HUR samt alle søer i regionen over 5 ha. Side 65 i Vandplanen nævnes at For de øvrige søer i hovedoplandet kan visse blive inddraget i indsatsprogrammet for de større søer, de ligger i oplandet til. Af kortbilag 2 fremgår at søoplandene omfatter store arealer i Ishøj Kommune. Inden for disse arealer forekommer en del søer på over 100 kvm. Vil nogle af disse mindre søer i Ishøj Kommune blive inddraget i indsatsprogrammet? Kystvande Køge Bugt har potentiale til god økologisk tilstand. MCR foreslår tidsfristudskydelse for opnåelse af god tilstand af tekniske årsager. 3

4 I forhold til opfølgning på tilstanden i Køge Bugt kunne en nærmere beskrivelse af den fremtidige overvågning af Køge Bugt være ønskelig. Især en kortlægning af strømforholdene i Køge Bugt og deres påvirkning af kysterne vil have stor betydning for, at kommunerne kan kortlægge eventuelle kilder til overskridelser af badevandskriterierne. Vandindvinding og vandforsyning Vandindvinding på Vestegnen Vand til befolkningens drikkevandsforsyning bør prioriteres før naturhensyn og dette gælder især i et byområde som Vestegnen, hvor naturen er meget reguleret. Vandkredsløbet i Vestegnskommunerne er reguleret gennem store befæstelsesgrader, flisebelagte vandløb, afledning af regnvand til vandløbene, overløb fra fælleskloakerede områder. Det er vigtigt at prioritere, at byindvindingerne bevares på et bæredygtigt grundlag. Når der indvindes i byområderne fastholdes fokus på grundvandsressourcen i form af hyppige analyser og pejlinger og overvågningen bidrager således til at opfylde miljømål for grundvand. Ligeledes skærper det bevidstheden hos den enkelte, at du bor oven på dit drikkevand. Ishøj og Vallensbæk Kommuner indvinder en del af vandforbruget selv, men er afhængige af at kunne købe vand fra Københavns Energi til en fornuftig pris. Forsyningen af borgerne med drikkevand skal derfor ses i en større sammenhæng og som en integreret del af hele hovedstadsområdet og en stor del af Sjælland. I den sammenhæng er det vigtigt at bevare den lokale indvinding, så miljøproblemerne ikke eksporteres til andre områder, hvor der er væsentlig større vand- og naturinteresser. Det er endvidere vigtigt for Ishøj og Vallensbæk Kommuner at bevare den decentrale forsyningsstruktur med både en lokal indvinding og køb af vand fra Københavns Energi, da det giver en høj forsyningssikkerhed for borgerne. Ishøj og Vallensbæk Kommuner er enige i, at anvendelse af grundvand til befolkningens almindelige vandforsyning er prioriteret højere end andre formål (som f.eks. opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandføring i vandløbene), hvis ikke begge dele kan opfyldes, jf. retningslinje 38. Denne prioritering er ikke anvendt i udkastet til vandplanerne, hvor der er lagt op til fuld målopfyldelse i alle vandløb ved ensidigt at flytte indvindingen. Ishøj og Vallensbæk Kommuner mener, at prioriteringen i retningslinje 38 skal tages i anvendelse på Sjælland allerede i første vandplanperiode for at sikre drikkevandsforsyningen til borgerne i Hovedstadsområdet. Reduktion af indvindingen I Vandplanen for Køge Bugt er det nævnt i indsatsprogrammet, at indvindingen skal reduceres med 24 mio. m³. På hele Sjælland skal der flyttes 41,4 mio. m 3 for at sikre god økologisk tilstand i alle vandløb. Der er ingen steder nævnt, hvor indvindingen skal flyttes hen. Ishøj og Vallensbæk Kommuner er afhængige af at kunne købe vand fra Københavns Energi for at kunne forsyne borgerne med drikkevand, og vil derfor bede Miljøcenter Roskilde om at udpege de nye indvindingssteder, så der er sikkerhed for, at vandforsyningen til Hovedstadsområdet kan opretholdes til en fornuftig økonomi. 4

5 I oplandene til St. Vejleå og Ll. Vejleå skal indvindingen reduceres med 7,6 mio. m³. Der har været indvundet vand på vestegnen i snart 100 år, og hele udviklingen og udbygningen af området fra land til by er foregået under disse forhold. En reduktion eller stop for indvindingen vil få grundvandsspejlet til at stige. Det får alvorlige konsekvenser for borgerne, der skal sikre sig med omfangsdræn og grundvandspumper for at undgå at få vand i kældrene. En anden konsekvens af et stop i indvindingen er, at der vil ske en større afvanding af kommunen, som vil betyde mere vand i kloaksystemet og dermed en yderligere belastning af overløbene og renseanlæggene. Virkemidlet om at reducere indvindingen vil derfor have store økonomiske konsekvenser for borgerne. I vandplanen er det ligeledes nævnt i retningslinjerne, at der som udgangspunkt kan indvindes 35 % af grundvandsdannelsen. Ishøj og Vallensbæk Kommuner har sammen med de øvrige kommuner på Vestegnen arbejdet efter et andet bæredygtighedskriterium, hvor der kan indvindes op til 100 % af grundvandsdannelsen i egen kommune. Ishøj og Vallensbæk Kommuner foreslår derfor, at retningslinjen udgår af vandplanen, og at tilstanden i vandløb og grundvandsressource reguleres via andre kompenserende virkemidler. Såfremt retningslinjen følges, skal indvindingen reduceres, hvilket som nævnt har store konsekvenser for borgerne. Den styrende parameter for indvinding af vand i Ishøj og Vallensbæk Kommuner samt de øvrige kommuner på Vestegnen er vandkvaliteten og ikke vandmængderne. Kommunerne har derfor vedtaget en politik om bæredygtig vandforsyning, som bygger på at der kan indvindes 100 % af grundvandsdannelsen i egen kommune, uden at grundvandskvaliteten forringes yderligere, men på sigt forbedres. Med denne politik har kommunerne vedtaget, at vandføringen og tilstanden i vandløbene sikres med andre virkemidler end at reducere indvindingen. Kommunerne har bl.a. samarbejdet konstruktivt om at forbedre Store Vejle Å, hvor det er planen at forbedre vandføringen ved at opmagasinere regnvand og lede det til vandløbene i tørre perioder, etablere våde enge m.v. Modelberegninger og Vestegnskommunernes løbende monitering af grundvandskvaliteten og grundvandspotentialet viser, at der er balance i vandsystemet, og at der ikke forekommer en overudnyttelse af ressourcen. Et af virkemidlerne for at sikre vandkvaliteten er at styre indvindingen efter et fast vandspejl, så nikkelindholdet kan holdes på et stabilt niveau, uden at der tilføres mere nikkel fra iltning af pyritholdige lag eller sker en sekundære nikkelfrigivelse ved udvaskning fra lag, som i dag ligger over grundvandsspejlet. Hvis indvindingen på Vestegnen reduceres, vil grundvandsspejlet stige, og der vil ske en markant udvaskning af nikkel, som betyder, at grundvandsmagasinet ikke kan anvendes til vandindvinding i mange årtier herefter. Kommunerne på Vestegnen har flere erfaringer med kraftig stigning i nikkelindholdet fra neddrosling og lukning af boringer. I redegørelsesdelen (side ) er grundvandets kemiske tilstand beskrevet. Kommunerne mener, at beskrivelsen er for værdiladet og unuanceret, og beskriver grundvandsressourcen som værende i en ringere tilstand end det, som kommunerne oplever. Hovedindtrykket af vandplanens beskrivelse er, at der ikke kan indvindes vand af en sådan kvalitet, at det kan opfylde drikkevandskriterierne, hvilket er fuldstændigt misvisende. På side 130 er det bl.a. nævnt, at det inden for Hovedopland Køge Bugt har været nødvendigt for flere vandværker, at få tilladelse til udvidet vandbehandling for nikkel og klorerede opløsningsmidler, og at dette afspejler den kvalitative tilstand af grundvandsforekomsten. Vestegnskommunerne har kendskab til ét anlæg i Brøndby, hvor der er givet tilladelse til nikkelfjernelse, men anlægget er ikke længere i drift. I Ishøj 5

6 Kommune er der givet en midlertidig tilladelse til rensning for klorerede opløsningsmidler. Økonomiske konsekvenser I vandplanen fastholdes det, at drikkevandsforsyningen skal baseres på rent grundvand, men der er ikke taget stilling til, hvor indvindingen skal flyttes hen. Omkostningerne til flytning af kildepladserne er sat til 1 kr. pr m³, hvilket er stærkt underestimeret i forhold til Hovedstadsområdet, hvor afstandene til en tilgængelig grundvandsressource er meget store. Endvidere indeholder prisen ikke omkostninger til sløjfning af gammel kildeplads, opkøb af nye arealer, forundersøgelser, VVM, projektering og ikke mindst øgede energiudgifter til pumpning af vandet. Overordnede beregninger viser, at omkostningerne til at flytte kildepladser mindst er 2-3 gange højere end vandplanens pris. Hvis en kildeplads i Ishøj eller Vallensbæk Kommuner lukkes, skal vandet hentes mindst 50 km væk. Dette giver meget store ekstra energiudgifter til transport af vandet 50 km frem for at indvinde det lokalt. Herudover er der i udkast til vandplan ikke taget stilling til de samfundsøkonomiske konsekvenser, herunder omkostningerne til de øgede vandmængder i byområderne som følge af stigende grundvandsspejl. Det er vigtigt for kommunerne, at der bliver taget en beslutning om den fremtidige vandindvinding, så drikkevandet til borgerne er sikret. Grundvandet er lang tid om at dannes, så af hensyn til grundvandsbeskyttelsen er det derfor vigtigt, at det hurtigt afklares, hvor vandindvindingen skal foregå, så der sikres en omkostningseffektiv og målrettet indsats. OSD I vandplanen er det nævnt, at grundvandsbeskyttelsen skal foregå i OSD-områder (Områder med særlige Drikkevandsinteresser) og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse. Indvindingsoplandene er imidlertid ikke medtaget på vandplanens kort over grundvandsbeskyttelsen. Vallensbæk Kommune har sammen med de øvrige Vestegnskommuner beregnet indvindingsoplandene og ønsker derfor oplyst, hvordan indvindingsoplandene skal fremsendes til Miljøcentret, så de kan medtages på kortet. Det er vigtigt for vandforsyningerne og kommunernes initiativer til at bevare de lokale vandindvindinger, at indvindingsoplandene fremgår af vandplanernes kort, som er det fremtidige administrationsgrundlag og dermed bliver en del af Region Hovedstadens prioritering af oprydninger på forurenede grunde. Såfremt indvindingen ikke prioriteres vil en værdifuld grundvandsressource på sigt gå tabt og der skal dermed importeres mere drikkevand fra andre områder på Sjælland. Påvirkning af vandløb Miljømålet for alle vandløb er fastsat til god økologisk tilstand og i vandplanens retningslinjer for at opfylde målet for vandløbene er der angivet, hvor meget vandindvindingen må påvirke vandføringen i vandløbene set ud fra et 0-scenarie. Som udgangspunkt er målet sat, så vandindvindingen højst må påvirke medianminimumsvandføringen med 25 %. 6

7 Miljøcenter Roskilde har bl.a. ved hjælp af forskellige grundvandsmodeller foretaget en teoretisk beregning af, hvor meget vandindvindingen skal reduceres for at opfylde disse retningslinjer om max påvirkning af medianminimumsvandføringen. Kommunerne har fået udleveret et baggrundsnotat Opgørelse af indsatsbehov overfor grundvandsindvinding i Vanddistrikt Sjælland, hvor der er redegjort for datagrundlag og metodevalg. Både i vandplanerne og i det tekniske baggrundsnotat er det flere steder nævnt, at disse beregninger er behæftet med stor usikkerhed. Det er derfor Ishøj og Vallensbæk Kommuners opfattelse, at opgørelsen i det tekniske baggrundsnotat fremstår som en screening, der kan anvendes som grundlag for en prioritering af konkrete vurderinger af vandindvindingens påvirkning af vandløbene. Ud fra konkrete vurderinger i de prioriterede områder kan det så vurderes, om andre virkemidler kan anvendes og om der er behov for evt. at fastsætte lempet målsætning for udvalgte vandløb, hvor man med baggrund i prioriteringen, jf. retningslinje 38 vurderer, at vandindvinding til almen vandforsyning skal have 1. Prioritet. Det er nævnt i vandplanen, at der mangler tilstrækkelig viden om vandindvindingens effekt på vandløbenes vandføring. Alligevel er det alene vurderet, om miljømålet i vandløbene kan nås ud fra, hvor meget vandindvindingen procentuelt må påvirke medianminimumsvandføringen. Efter Ishøj og Vallensbæk kommuners mening er dette ikke tilstrækkeligt underbygget. Det kan betyde, at der er en reel risiko for, at man reducerer indvindingen langs vandløb, hvor det ikke er nødvendigt for at nå miljømålet, og omvendt flytter indvinding, uden at indsatsen har den ønskede effekt. På baggrund af ovenstående foreslår Ishøj og Vallensbæk Kommuner, at påvirkningsprocenterne ikke fremgår af vandplanen. I stedet skal miljømålene i vandløbene sikres gennem en konkret vurdering i det enkelte opland og med anvendelse af alle relevante virkemidler for at opnå en acceptabel vandføring, herunder en vurdering af de fysiske forhold og den generelle vandkvalitet. Retningslinjerne er ens i alle vandplanerne for Danmark. Hvis det fortsat skal være gældende, bør retningslinjerne være overordnede og ikke konkrete, og retningslinjerne bør ikke være baseret på et datagrundlag og en metode, som er gældende i dag, men som efter kommunernes mening er forældet i morgen. Det er vigtigt for kommunerne at retningslinjerne er formuleret, så der er råderum til at kunne vælge det virkemiddel som kan betyde, at målet bliver nået - herunder en reduktion i indvindingen. Kommunerne gør derfor indsigelse mod, at der i retningslinjerne er fastsat krav til, hvor meget vandindvindingen må påvirke vandløbene. Det undrer kommunerne, at der ikke er stillet krav til vandføringen i vandløbene, når det reelt er vandføringen, som skal være med til at sikre, at miljømålet bliver opfyldt. Dette gælder især, fordi der ikke findes nogen dokumenteret sammenhæng mellem en given påvirkningsprocent af vandløbet fra vandindvinding og god økologisk tilstand i vandløbet. I vandløbene på Vestegnen hidrører den væsentligste del af vandføringen fra dræning af terrænnære jordlag og fra urban afstrømning. Kun en begrænset del hidrører fra egentlig vandudveksling fra grundvandszonen. Alene standardafvigelsen på årsmiddelafstrømningen i vandløbene er ca. 5 mio. m 3 /år, hvilket er af samme størrelsesorden som grundvandsindvindingen i alle vestegnskommunerne. Det betyder, at vandindvindingen er meget lille i forhold til den årlige vandløbsgennemstrømning. 7

8 Virkemidler Det eneste virkemiddel, der er anvendt i vandplanerne til at sikre minimumsvandføringen i vandløbene er at flytte eller reducere vandindvindingen. Dette er efter kommunernes mening for ensidigt, og flere andre virkemidler bør tages i anvendelse. Alternativt kan vandføringen i vandløbene sikres ved at udpumpe grundvand i de tørre sommermåneder, udpumpe renset vand fra afværgeanlæg, udlede renset spildevand eller udlede opsparet regnvand fra vintermånederne. Disse virkemidler sikrer direkte vandføringen i vandløbene og er efter kommunernes mening mere kosteffektive. Ved udelukkende at inddrage reduktion af indvindingen som eneste virkemiddel i indsatsprogrammet, kan det blive svært for kommunerne at anvende andre mere kosteffektive metoder. Ishøj og Vallensbæk Kommuner foreslår derfor, at der i stedet stilles krav til vandføringen i vandløbene, da det direkte er med til at opfylde miljømålet, og at de konkrete tal for reduktion af indvindingen udgår at den endelige vandplan og sidestilles med de andre virkemidler. Fejlliste og spørgsmål Side 72, tabel Indsatsplanen for Ishøj er ikke vedtaget og afsluttet. Der foreligger kun et udkast. Side 128 andet afsnit anden sidste linje.. de højeste kloridværdier ses i skrivekridt og kystnært, fx Greve, Ishøj.. hvad med Vallensbæk? Opsamling på kommentarer om vandindvinding og vandforsyning Ishøj og Vallensbæk kommuners væsentligste indsigelser mod vandplanen kan sammenfattes til: Ishøj og Vallensbæk Kommuner er enige i, at grundvand til almen vandforsyning skal prioriteres højst. Kommunerne mener ikke, at udkastet til vandplanen har taget hensyn til de særlige forhold på Sjælland og har skabt det fornødne grundlag for at sikre borgernes fremtidige vandforsyning. Det er Ishøj og Vallensbæk Kommuners opfattelse, at de samfundsmæssige omkostninger ved at flytte indvindingen fra Hovedstadsområdet er så store, at der allerede i første vandplanperiode skal anvendes undtagelsesbestemmelser for miljømålet i vandløb. Der bør indsættes en ny retningslinje, som gælder for vandindvinding på Sjælland: I de vandløbsoplande, hvor der allerede er en påvirkning fra indvindingen til almene vandforsyninger, er drikkevand til befolkningen prioriteret højere end grundvand til vandløbene. Der kan derfor kun gives afslag på ansøgning om fornyelse af eksisterende indvindingstilladelser, når undersøgelser af kompenserende foranstaltninger har vist, at kravene til vandføring i vandløbene teknisk og samfundsøkonomisk kun kan opfyldes ved at reducere indvindingen. Der kan i de nye tilladelser til vandindvinding stilles vilkår om brug af kompenserende virkemidler for at sikre vandføringen i vandløbene. 8

9 Retningslinjerne bør generelt være overordnede og ikke indeholde konkrete virkemidler. Der bør være frihed til at vælge det virkemiddel, der miljømæssigt og økonomisk giver det bedste resultat, det konkrete sted. Beregnings- og datagrundlaget til opgørelse af indsatsbehovet er meget usikkert og stammer fra en foreløbig rapport. Grundlaget er fortsat under kvalificering. Ishøj og Vallensbæk Kommuner mener derfor, at de absolutte tal for flytning af vandindvinding skal slettes fra vandplanen. I stedet kan angives de vandløbsoplande, hvor en screening viser, at vandindvindingen påvirker vandføringen i vandløbene uacceptabelt. I disse oplande foretages en konkret vurdering af, om miljømålet i vandløbet kan nås og med hvilke virkemidler, når vandindvinding til drikkevand er højst prioriteret. I vandplanen er ensidigt brugt virkemidlet "at flytte indvindingen". Der bør medtages andre relevante virkemidler for at sikre vandføringen i vandløb, og der bør foretages beregninger af proportionaliteten mellem indsatsen og resultatet. Der mangler viden om vandindvindingens påvirkning af vandføringen i vandløb. Der er derfor ikke sikkerhed for, at flytning af kildepladser betyder, at miljømålet i vandløbet bliver opfyldt. Herudover henvises i øvrigt til høringssvaret fra Københavns Kommune og Vandsamarbejde Sjælland A/S. Spildevand Det har ikke umiddelbart været muligt at finde faktuelle fejl og det er ikke umiddelbart de store rettelser der er fundet frem til omkring spildevand I Ishøj eller Vallensbæk kommuner. Nærværende input om spildevand gælder både for Ishøj og Vallensbæk kommuner. Lille Vejlesø, Jægersø Lille Vejlesø og Jægersø overholder begge målopfyldelse 2015 til den nye Vandmiljøplan. Der er ikke tiltænkt nogen aktiviteter i oplandet som øger tilførslen af næringsstoffer. Baldersbækken Baldersbækken er ikke nævnt i vandmiljøplanen. Skyldes dette, at der er tale om et vandløb som er defineret som et spildevandsteknisk anlæg? Renseanlæg Der er ingen spildevandstekniske renseanlæg i hverken Ishøj eller Vallensbæk kommune. Nye regnvandsbetingede udløb til Hovedvandopland Køge Bugt Søhesten, Søhesten 1C, Ishøj [Udløb til havet] HF Ishøj gård, Pilemøllevej, Ishøj Thorsbro vandværk (Allevej 23 og 25 Torslunde), Ishøj [Udløb til Lille Vejle Å]] 9

10 Spredt bebyggelse Rettelser af spredt bebyggelse foretages i BBR, men det har ikke umiddelbart været muligt at få oplyst hvor og i hvilket omfang der er blevet rettet. Diverse I Web-Gis for Vandplan Hovedvandopland 2.4 Køge bugt er Upræcist kortmateriale. Jf. VPF09-Påvirkninger (Regnbetingede udledninger): Regnvandsudløb og overløbsbygværker er ikke korrekte. Generelt undgås spildevandsudledning til stillestående vandområder. Ishøj og Vallensbæk kommuner er separat kloakeret og der er derfor ingen fælleskloakerede kloaksystemer. Nye udløb for separat overfladevand forsynes med bassiner af passende størrelse med henblik på tilbageholdelse af bundfældige stoffer. Bassinstørrelse er vurderet efter vandområdets følsomhed samt trafikbelastningen i oplandet. Hvornår er det ikke nødvendigt med et bassin? Så vidt det er muligt nedsives rent overfladevand eller opsamles til vandingsformål, eksempelvis tagvand. Ved tilladelse til udledning i vandløb sikres det at den hydrauliske kapacitet ikke overskrides. Jævnfør tillæg til spildevandsplan 2003 er Ishøj kommune i gang med at kloakering af de resterende 31 ejendomme i det åbne land. Ejendommene har karakter af boliger med undtagelse af 2, hvilket svarer til en PE belastning på 77,5. Såfremt der er skulle være tale om udledning af spildevand fra særligt vandforurenende erhverv er prioriterings rækkefølgen være følgende: Anvendelse af bedst tilgængelig teknologi samt vandbesparende foranstaltninger og herefter rensning via kilden. Udledning af spildevand med forurenede/ miljøfarlige stoffer er omfattet af bekendtgørelsen om miljøkvalitetskrav for vandområder samt krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. Der accepteres en overskridelse af miljøkvalitetskravene for disse stoffer i en blandingszone i umiddelbar nærhed af udledningsstedet, hvordan defineres sådan en overskridelse? Hvordan er den blandingszone defineret? Må der gives tilladelse til øget direkte eller indirekte forurening af overfladevand? Retningslinje nr. 11b om spildevandsudledninger i det åbne land Vedr. udpegede oplande med søer og moser, hvor det af tekniske grunde ikke er muligt at markere oplandet: Hvilke supplerende krav gør sig gældende ang. fosfor på ejendomme der er større end 100 m2? 10

11 Bilag Det fremgår af Bilag 6 side 188, at den oprindelige retningslinje fra HUR Regionplan 2005 ophæves, når Vandplanen for Køge Bugt endelig vedtages. Hvorfor ophæves denne retningslinje? Dette er ikke tidligere blevet meldt ud i forbindelse med kommuneplanrevisionen. 11

Vandindvinding i fremtiden

Vandindvinding i fremtiden Vandindvinding i fremtiden Hvordan vil KE agere forhold til vandplanerne Udpumpning af grundvand til Sølvbækken ved Gummersmarke kildeplads Vandindvinding i fremtiden Hvad jeg kommer omkring de næste 15

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune BILAG TIL VANDHANDLEPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE 2014-2016 Dato 2014-11-14 Udarbejdet April-maj 2012 og november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg

Læs mere

Bidrag til Statens Vandplan

Bidrag til Statens Vandplan Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Frederiksberg Kommune Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1 1.1 Eksisterende planer for området 1 1.1.1 Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015

Vandhandleplan 2010-2015 Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 14 7. Søer 20 8.

Læs mere

INTERN MEDDELELSE. Vandplanerne kan ifølge Miljømålsloven ikke påklages, kun kommunernes handleplaner kan påklages.

INTERN MEDDELELSE. Vandplanerne kan ifølge Miljømålsloven ikke påklages, kun kommunernes handleplaner kan påklages. SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION INTERN MEDDELELSE Emne: Høringssvar Vandplan 6. april 2011 Til: Dato: 1. marts Sagsbeh.: RJe Sagsnr.: Administrative overordnede kommentarer: Det er problematisk,

Læs mere

VANDKREDSLØBET. Vandbalance

VANDKREDSLØBET. Vandbalance VANDKREDSLØBET Vandkredsløbet i Københavns Kommune er generelt meget præget af bymæssig bebyggelse og anden menneskeskabt påvirkning. Infiltration af nedbør til grundvandsmagasinerne er således i høj grad

Læs mere

Vandplaner og vandindvinding

Vandplaner og vandindvinding Vandplaner og vandindvinding 26. Januar 2011 Jens Rasmussen Københavns Energi, Vand og Afløb Vandplaner hvad er det? Vandplanerne udspringer af Vandrammedirektivet (EU), som er implementeret i dansk lov

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Plan og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 72 56 50 00 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk Rapportens

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 omfatter følgende matrikelnumre: Del af 7y og 6h, begge Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Læs mere

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer 1.3 Indsatsprogram og prioriteringer Med udgangspunkt i de i vandplanen fastlagte miljømål (jf. afsnit 1.2) og opgørelse af indsatsbehovet for de enkelte vandområder er kravene til reduktion af påvirkningerne

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 17-02-2011 Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Notat Emne Forslag til besvarelse af modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Sagsnr 2012-21791 Dokumentnr 2012-97949 Dato 01-11-2012 Administrativ enhed Center for

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring.

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Dato: 6. marts 2015 Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Du har den 15. januar 2015, indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til drikkevandsboring

Læs mere

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Januar 2015 Indholdsfortegnelse Planens indhold...3 Resumé af de statslige vandplaner...4

Læs mere

Vandhandleplan for perioden 2012-2016 Høringsudkast

Vandhandleplan for perioden 2012-2016 Høringsudkast Vandhandleplan for perioden 2012-2016 Høringsudkast Juni I 2012 VANDHANDLEPLAN FREDERIKSBERG KOMMUNE Dato 2012-06-19 Udarbejdet April til maj 2012 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Vandhandleplan

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet.

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Birgitte Palle, Krav til planlægning og administration Samspillet mellem grundvand,

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. august 2015

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. august 2015 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. august 2015 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 16.000 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag Handleplan for vandområderne i København 2012-2020 Sammendrag 1 Indledning EU's vandrammedirektiv kræver, at alle EU-lande skal sikre, at de har et godt vandmiljø. Derfor har den danske stat lavet vandplaner

Læs mere

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 1 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandplan 2010-2015 Lillebælt/Fyn Hovedvandopland 1.12 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt Jylland og Fyn 2

Læs mere

Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved:

Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved: Isefjord. Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved: Sidinge Fjord Lammefjord Elverdamså Kornerup Å/Langvad Å Oplande

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune REDEGØRELSE OM BYUDVIKLING I OSD OG NFI Rekvirent Høje-Taastrup Kommune Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer 1311400022 Projektleder Udarbejdet af Anette

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Frederikshavn Vand A/S. Januar 2012 KONSEKVENSANALYSE AF REDUCERET INDVINDING PÅ SKAGEN VANDVÆRK

Frederikshavn Vand A/S. Januar 2012 KONSEKVENSANALYSE AF REDUCERET INDVINDING PÅ SKAGEN VANDVÆRK Frederikshavn Vand A/S Januar 2012 KONSEKVENSANALYSE AF REDUCERET INDVINDING PÅ SKAGEN VANDVÆRK PROJEKT Konsekvensanalyse af reduktion af indvinding på Skagen Kildeplads Frederikshavn Vand A/S Projekt

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Ll. Vejle å, opland 26 km 2.

Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Ll. Vejle å, opland 26 km 2. Ll. Vejle Å: Målsætningen: For de analyserede vandområder er det hensigten at komme med indspil til idéfasen, om hvilke landbrugsrelevante tiltag som alt andet lige kunne bringes i anvendelse i de enkelte

Læs mere

Byrådet Roskilde Kommune Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde. Munck Asfalt a/s Att.: Peter Miklos Slipshavnsvej 12 5800 Nyborg

Byrådet Roskilde Kommune Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde. Munck Asfalt a/s Att.: Peter Miklos Slipshavnsvej 12 5800 Nyborg Munck Asfalt a/s Att.: Peter Miklos Slipshavnsvej 12 5800 Nyborg Byrådet Roskilde Kommune Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KONSEKVENSER Revision 1 Dato 2011-02-28 Udarbejdet af LSC Kontrolleret af MBMJ Godkendt

Læs mere

Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande. 1. november 2012

Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande. 1. november 2012 Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande 1. november 2012 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra oplags- og behandlingsplads Brande Metalkøb, Vejlevej 102, Brande Preben Poulsen

Læs mere

3 - Overfladevand og grundvand

3 - Overfladevand og grundvand 3 - Overfladevand og grundvand Byrådet ønsker, at overflade- og grundvand skal beskyttes mod påvirkning af menneskelig aktivitet. Dette gælder både mængde og kvalitet. Byrådet ønsker, at vandkvaliteten

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning - Savhøjvej 2, 9240 Nibe - Tilladelse til indvinding af 10.000 m 3 grundvand pr. år samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Vandforsyningsplanlægning - Savhøjvej 2, 9240 Nibe - Tilladelse til indvinding af 10.000 m 3 grundvand pr. år samt afgørelse om ikke VVM-pligt #BREVFLET# Click here to enter text. Indvindingstilladelse, Ålykkevej 1, 9280 Storvorde Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Svend Åge Antonsen Karlsvej 22, Skovbo 9500 Hobro Vandforsyningsplanlægning

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Den 27. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2 Forord...

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Endelig tilladelse til indvinding af overfladevand fra vandhul på matr.nr. 4a Vile By, Vile til vanding af landbrugsafgrøder. AnlægsID: 779-40-170038

Endelig tilladelse til indvinding af overfladevand fra vandhul på matr.nr. 4a Vile By, Vile til vanding af landbrugsafgrøder. AnlægsID: 779-40-170038 Hans Kurt Brandhøj Høgedal Gl. Åstedvej 52 Nøreng 7870 Roslev 16. september 2015 Endelig tilladelse til indvinding af overfladevand fra vandhul på matr.nr. 4a Vile By, Vile til vanding af landbrugsafgrøder.

Læs mere

Vandhandleplan. Syddjurs Kommune

Vandhandleplan. Syddjurs Kommune Vandhandleplan Syddjurs Kommune Januar 2015 Vandhandleplan 2015 for Syddjurs Kommune Grundlag, Vandplan 2009-2015 for: Randers Fjord - Hovedvandopland 1.5 Djursland Hovedopland 1.6 Aarhus Bugt Hovedvandopland

Læs mere

Bynær vandindvinding i et samfundsøkonomisk perspektiv. Anne Stalk Specialkonsulent

Bynær vandindvinding i et samfundsøkonomisk perspektiv. Anne Stalk Specialkonsulent Bynær vandindvinding i et samfundsøkonomisk perspektiv Anne Stalk Specialkonsulent Frederiksberg Forsyning leverer vand til borgere og virksomheder på Frederiksberg 2,5 mio. m 3 grundvand pumpes årligt

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING

INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING KE og vandværkerne Vandværker Grænse for grundvandsopland Trykledning Kildepladser Højdebeholdere

Læs mere

Bilag 2: Randers Kommunes høringssvar til vandplanerne

Bilag 2: Randers Kommunes høringssvar til vandplanerne Bilag 2: Randers Kommunes høringssvar til vandplanerne 1. Indledende bemærkninger Dette er Randers kommunes generelle og overordnede bemærkninger til vandplanerne. Forvaltningen vil desuden indberette

Læs mere

UDGAVE til behandling i Klima og Miljøudvalg & Byrådet. April 2015 FORSLAG

UDGAVE til behandling i Klima og Miljøudvalg & Byrådet. April 2015 FORSLAG UDGAVE til behandling i Klima og Miljøudvalg & Byrådet April 2015 FORSLAG Roskilde Kommune, VANDHANDLEPLAN planperiode 2009 2015 Indhold Forord... Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune...

Læs mere

Holbæk Kommunes Vandhandleplan

Holbæk Kommunes Vandhandleplan Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 (PDF print af Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 ) Teknik og Miljø, Holbæk Kommune, oktober 2012 Forord Offentlighedsfase De statslige vandplaner Statens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. april 2013 J.nr.: NMK-10-00106 (tidl. MKN-100-00391) Ref.: LITEL, XPSAL AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning

Læs mere

Nærværende screening omhandler således alene en forlængelse af den nuværende vandindvinding.

Nærværende screening omhandler således alene en forlængelse af den nuværende vandindvinding. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Projektet omfatter ansøgning om forlængelse af en samlet indvindingsmængde på

Læs mere

Mest godt grundvand for pengene. Indsatsen planlægges i områder

Mest godt grundvand for pengene. Indsatsen planlægges i områder Sammenfatning Høringssvar til Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet. Høringsperiode 29. september - 10.november 2011. Oversigt over indkomne høringssvar. Handlingsplanen

Læs mere

TILLADELSE. Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Vile Vestergårdvej 34D, Vile, 7870 Roslev.

TILLADELSE. Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Vile Vestergårdvej 34D, Vile, 7870 Roslev. Hans Kurt Brandhøj Høgedal Gl. Åstedvej 52 Nøreng 7870 Roslev 16. september 2015 TILLADELSE Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Vile Vestergårdvej 34D, Vile,

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Tillægget omfatter: Spildevandsrensning i det åbne land ved Alken, Boes, Illerup og syd for Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-02-2009 Dato: 20-01-2009 Sag nr.: KB 29 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 26. november 2043.

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 26. november 2043. TEKNIK OG MILJØ GLADE GROENSAGER A/S Søndergade 61 5450 Otterup Sendt pr. mail: mk@gladegroensager.dk Dato: 4. december 2013 Sagsnr. 480-2013-12130 Dok.nr. 480-2013-165935 8217 Indvinding af grundvand

Læs mere

2025 eller indtil dambrugets miljøgodkendelse. eller revideres, hvor der skal søges igen, hvis tilladelsen ønskes opretholdt.

2025 eller indtil dambrugets miljøgodkendelse. eller revideres, hvor der skal søges igen, hvis tilladelsen ønskes opretholdt. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HALLESØ-VRADS DAMBRUG ApS Halle Søvej 5 Boest 8766 Nørre Snede 18. december 2015 Tilladelse til indvinding af overfladevand og grundvand til dambrug fra

Læs mere

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg.

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg. Dato: 23-11-2015 Sagsnr.: 09/21960 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Skodborg Vandværk Gejlager 6A 6630 Rødding Sendt pr. mail til: post@skodborgvandvaerk.dk Regulering af vandindvindingstilladelse

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Allerød Kommune Natur og Miljø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Åbningstider Mandag til onsdag

Læs mere

Vandplanerne den videre proces

Vandplanerne den videre proces Plantekongres 2012 10.-12. januar i Herning Kongrescenter Vandplanerne den videre proces Thomas Bruun Jessen, Kontorchef, Naturstyrelsen 1. Vandplaner i den endelige version 2. Vandplanernes miljømål og

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overskrift. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst.

Overskrift. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Overskrift 5. marts 2013 Civilingeniør Dani Mikkelsen, Plan og Miljø Evt. sted/arrangement, 2. maj 2011

Læs mere

Høringssvar fra Vandsamarbejde Sjælland A/S og Københavns Kommune til vandplanens indhold om vandindvinding

Høringssvar fra Vandsamarbejde Sjælland A/S og Københavns Kommune til vandplanens indhold om vandindvinding Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø 10. februar 2011 Bilag 2. Høring af Forslag til vandplan, oktober 2010 Høringssvar fra Vandsamarbejde Sjælland A/S og Københavns Kommune

Læs mere

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Sagsbehandler: Rasmus P V Christiansen: 30-9-2015 Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Nr. Organisation Resumé Svar/vurdering Ændring i 1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen (NST) bemærker

Læs mere

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015 NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013 2015 Maj 2012 2 2 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Forord... 4 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter... 6 3. Baggrund... 7 3.1

Læs mere

Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser

Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser Vand og naturplaner Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser samarbejde bliver nødvendigt Tæt sammenhæng

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen.

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen. Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019 Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12 By- og Udviklingsforvaltningen Miljø Sagsnr. 14/17738 September 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Større grundvandssænkninger i forbindelse med bygge og anlægsarbejde

Større grundvandssænkninger i forbindelse med bygge og anlægsarbejde Større grundvandssænkninger i forbindelse med bygge og anlægsarbejde Konsekvenser og erfaringer Birgitte A. Hollænder Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Baggrund Der er i de seneste år sket en stigning

Læs mere

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter 2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Plannavn Formål Rugballegård Ridecenter Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for etablering

Læs mere

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED Projektleder Ole Frimodt Pedersen Projektleder Henrik Olesen Civilingeniør, ph.d. Hanne Møller Jensen Orbicon A/S

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

søerne opfylder målsætningen. Ulse Sø indgår i et internationalt naturbeskyttelsesområde.

søerne opfylder målsætningen. Ulse Sø indgår i et internationalt naturbeskyttelsesområde. Søerne 5 målsatte søer i vanddistriktet afvander til Køge Bugt: Gjorslev Møllesø og Dybsø har afløb via Møllerenden og Sigerslev Mose, Ejlemade Sø samt Ulse Sø indgår i Tryggevælde Å-systemet. Tabel 2.9.3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt.

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt. Hedensted Kommune Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 2. udgave 2015 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...4 2. Handleplanens mål...6 3. Det samlede indsatsprogram for Hedensted Kommune...7

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli.

Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli. Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli. 2015 Billund Kommune meddeler hermed Billund Vand A/S tilladelse til

Læs mere

Indvindingstilladelse

Indvindingstilladelse Per Nielsen Søndervej 63 5672 Broby Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Indvindingstilladelse Indvinding

Læs mere

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Indledning Miljøministeriet udsendte den 4. oktober 2010 forslag til Vand- og Naturplaner i offentlig høring frem til den 6. april 2011. Gentofte

Læs mere

By- og Miljøforvaltningen Vand- og Afløbskontoret Rosenkæret 39, 2860 Søborg Telefon:

By- og Miljøforvaltningen Vand- og Afløbskontoret Rosenkæret 39, 2860 Søborg Telefon: By- og Miljøforvaltningen Vand- og Afløbskontoret Rosenkæret 39, 2860 Søborg Telefon: 39 57 58 82 E-mail: mepije@gladsaxe.dk Miljøklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Att.: Erling Andersen

Læs mere

Vurdering af konsekvenser for grundvandet ved etablering af LAR i grundvandsdannende oplande

Vurdering af konsekvenser for grundvandet ved etablering af LAR i grundvandsdannende oplande Vurdering af konsekvenser for grundvandet ved etablering af LAR i grundvandsdannende oplande Projekt under Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner Liselotte Ludvigsen,

Læs mere

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning Temadag om Vandhandleplaner Samtænkning af klimatilpasning og vandplan 2 - en ønskeseddel v/inge Halkjær Jensen Aarhus Vand A/S Tekstslide SPLASH - 1 layout Skift layout: Højreklik på slidet / layout og

Læs mere

Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan. d. 17. november 2011 Det Grønne Råd

Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan. d. 17. november 2011 Det Grønne Råd Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan d. 17. november 2011 Det Grønne Råd Vandforsyning og grundvandsbeskyttelsesplan Planen er gældende i perioden 2011 til 2021 ophæver og erstatter

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE 2012-2022

SPILDEVANDSPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE 2012-2022 NÆSTVED KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE 2012-2022 April 2013 INDHOLD 1 Generelle forhold, der gælder for hele planen... 1 1.1 Resume... 2 1.2 Procedure for planens vedtagelse... 4 1.3 Sammenfattende

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk

Læs mere

Forslag til Vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm. Høring, oktober 2010

Forslag til Vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm. Høring, oktober 2010 Forslag til Vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm Høring, oktober 2010 Kolofon Titel: Forslag til vandplan. Hovedvandopland 3.1 Bornholm Emneord: Vandrammedirektivet, miljømålsloven, miljømål, virkemidler,

Læs mere

Basisanalyse II for vanddistrikt Bornholm

Basisanalyse II for vanddistrikt Bornholm Basisanalyse II for vanddistrikt Bornholm Vanddistrikt Bornholm Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, marts 2006 Indledning Dette notat er Bornholms Regionskommunes afrapportering af Basisanalyse II

Læs mere

Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til vask af sand-, sten- og grusmaterialer

Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til vask af sand-, sten- og grusmaterialer Hans Martin Risgaard Højmark Skovbrynet 1 C 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 05-08-2015 / 13.02.01-K08-3-15

Læs mere

takt med de nye udfordringer. Vandforsyningsplan 2006-2018 Vandforsyningsplan 2006-2018 beskriver

takt med de nye udfordringer. Vandforsyningsplan 2006-2018 Vandforsyningsplan 2006-2018 beskriver Forord Hvad er en vandforsyningsplan? Odense Kommune planlægger borgernes forsyning med drikkevand i vandforsyningsplanen. Vandforsyningsplanen giver svar på spørgsmål som: Hvilke områder forsyner vandværkerne?

Læs mere

www.ikast-brande.dk Poul Breinholt Hansen Nr Greenvej 33 Arnborg 7400 Herning 13. november 2015

www.ikast-brande.dk Poul Breinholt Hansen Nr Greenvej 33 Arnborg 7400 Herning 13. november 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Poul Breinholt Hansen Nr Greenvej 33 Arnborg 7400 Herning 13. november 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU. nr. 95.2348

Læs mere

Anbefaling: Spildevandsslam på produktionsjord

Anbefaling: Spildevandsslam på produktionsjord Punkt 5. Anbefaling: Spildevandsslam på produktionsjord 2014-13990 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at KKR Nordjylland svares som anført i forslag til svar til KKR Nordjylland,

Læs mere

Kommunal Vandhandleplan 2015

Kommunal Vandhandleplan 2015 Kommunal Vandhandleplan 2015 Vandhandleplan 2 Offentlighedsfase og aktiviteter Forslag til Gentofte Kommunes vandhandleplan er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 07.04.2015. Forslaget har været fremlagt

Læs mere

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE Sektionsleder Anne Steensen Blicher Orbicon A/S Geofysiker Charlotte Beiter Bomme Geolog Kurt Møller Miljøcenter Roskilde ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1)

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1) BEK nr 1725 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 1.1 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand Holger Toft Nielsens Planteskole Tevringvej 22 6780 Skærbæk Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929203 Mail: nib@toender.dk Sags id.: 13.02.01-P19-48-14 Ks: LBK 08-07-2015 Tilladelse til indvinding af grundvand

Læs mere

VANDHANDLEPLAN 2010-2015

VANDHANDLEPLAN 2010-2015 VANDHANDLEPLAN 2010-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Resumé af den statslige vandplan for hovedvandopland nr. 2.3 Øresund.... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 5. Spildevand...

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00052 Ref. sahhe Den 4. oktober 2013 Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om udpegning

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune.

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune Juni 2012 Kolofon Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Offentliggjort

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-11-2007 Dato: 02-10-2007 Sag nr.: TMU 86 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere