DLBR Økonomi. Business Check. Svin med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DLBR Økonomi. Business Check. Svin 2013. med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin"

Transkript

1 DLBR Økonomi Business Check Svin 2013 med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

2 Formål Business Check Svin er en sammenligning af det økonomiske resultat bedrift for bedrift. Der sættes fokus på én driftsgren ad gangen. I dette hæfte er der resultater for sohold med 7 kg grise, sohold med 30 kg grise samt slagtesvineproduktion. I Business Check indgår alle indtægter og alle omkostninger i den respektive driftsgren. Det vil sige, at resultatet opgøres efter alle inputfaktorer er blevet aflønnet inkl. egen arbejdsindsats og forrentning af den investerede kapital. Opgørelsen i Business Check er identisk med opgørelsen i driftsgrensanalysen i landmandens årsrapport. Med Business Check resultatet kan man se, hvad man har tilbage i overskud og til dækning af risiko ved sin produktion. Hæftet er produceret i et samarbejde mellem de lokale DLBR-virksomheder og Videncentret for Landbrug, Økonomi og Videncenter for Svineproduktion. Redaktion Brian Oster Hansen, boh@lf.dk; Arne Oksen, aro@vfl.dk Layout Inger Camilla Fabricius, icf@vfl.dk Grafik Christian E. Christensen, cec@vfl.dk Foto Mads Armgaard; Videncenter for Svineproduktion Udgiver DLBR, Agro Food Park 15, Skejby, DK-8200 Aarhus N, , Udgave 1. udgave Juni 2014 Indhold Kolofon...2 Formål og indhold...3 Sådan anbefaler vi at bruge hæftet...4 Fra analyse til plan...4 Datagrundlag...5 Kommentarer til resultater for smågriseproduktion...6 Sohold med 7 kg produktion (F) Sohold med 30 kg produktion og under 500 årssøer (U) Sohold med 30 kg produktion og over 500 årssøer (O) Kommentarer til resultater for slagtesvineproduktion Slagtesvin kg og producerede slagtesvin (L) Slagtesvin kg og producerede slagtesvin (M) Slagtesvin kg og over producerede slagtesvin (S) og begreber Side 2 Business Check Svin 2013 Business Check Svin 2013 Side 3

3 Sådan anbefaler vi at bruge hæftet Dette hæfte skal primært bruges til en individuel sammenlig- nomien i den enkelte driftsgren i det enkelte år, mens bench- ning af resultater bedrifter imellem. Styrken i disse tal er, at der markingen placerer ens egen produktion i forhold til, hvad an- er en virkelig bedrift bag tallene i hver søjle. dre landmænd har formået at opnå i samme periode. Hverken driftsgrensanalysen eller benchmarkingdelen kommer af sig Publikationen kan i sin umiddelbare form anvendes som sam- selv frem til, hvilken indsats der skal iværksættes for at skabe en menligningsgrundlag for en driftsgrensanalyse i egen årsrap- given forbedring. port, og dermed være med til at sætte fokus på fremstillingspris, krav til dækningsbidrag og afkastningsgrad. Dermed er driftsgrensanalysen og inspirationen fra dette hæfte kun første skridt på vejen i den egentlige analyse af bedriftens Forrentningen af den investerede kapital tager udgangspunkt i forbedringspotentialer. den gennemsnitligt betalte rente, men da renteniveauet svinger fra år til år og da en del bedrifter kører med en meget lav rente, Driftsgrensanalysen stiller således ikke diagnosen, men leverer kan det være aktuelt at korrigere til et ensartet renteniveau. Til en hurtig og overskuelig screening af virksomhedens tilstand i dette formål er der beregnet en korrektionslinje, der viser konse- de enkelte forretningsområder. De punkter, der kommer frem kvensen på resultatet, når man ændrer den individuelle rente til under denne screening, bør efterfølgende analyseres nærmere, en fælles sats. Som fælles sats er anvendt 4 % i rente. før man kan fastlægge de rette handlingsplaner til at forbedre virksomhedens indtjening. Metoden, der er anvendt i Business Check, er særdeles velegnet til erfagrupper, der ønsker at sammenligne økonomiske resultater af produktionen helt til bundlinjen uden at dele oplys- Det kunne eksempelvis være at finde ud af, om lønomkostningernes niveau i året der gik, skyldes noget ekstraordinært for Datagrundlag ninger om formue og privatøkonomi. det aktuelle år, eller om den nuværende drift blot er for dyr og bør ændres. Såfremt driftsgrensanalyserne er lavet ved udarbejdelsen af Datagrundlaget for Business Check Svin er driftsgrensanalyser- det ikke muligt at vise alle bedrifter i dette hæfte. Derfor er der regnskabet, er det muligt at bestille et udtræk af hele gruppens Under alle omstændigheder kan driftsgrensanalysen og sam- ne fra svineproducenternes årsrapporter, der er indberettet til udvalgt 15 bedrifter fra hver gruppe, som viser spredningen fra tal ved henvendelse til den lokale økonomikonsulent. menligningen i Ø90-Benchmarking eller Business Check an- økonomidatabasen senest den 22. april I driftsgrensana- top til bund. Bedrifterne er sorteret efter årets resultat pr. årsso vendes til at afklare de områder, hvor der især kan fokuseres lysen er det muligt at adskille indtjeningen på bedriften mellem for smågriseproducenterne, mens der er sorteret efter årets I hæftet indgår kun et uddrag af bedrifter med driftsgrensanaly- på at sætte ind. Når disse områder er identificeret, vil det være hoveddriftsgrenene helt til bundlinjen. resultat pr. slagtesvin for slagtesvineproducenterne. sen. Lokale rådgivningscentre kan udskrive egne medlemmers nærliggende at gennemføre forskellige alternative beregninger resultater på en A3-side, ved brug af regneark fra Videncentret og vurdere konsekvenser af mulige forløb. I dette hæfte er der resultater fra driftsgrenene sohold med 7 kg Grundelementet i hæfterne med Business Check er præsentatio- for Landbrug. Her kan der sammenlignes med relevante bedrif- grise, sohold med 30 kg grise samt for slagtesvineproduktion. nen af enkeltbedrifternes resultater. De eneste gennemsnitsbe- ter, hvor opstilling og udseende er identisk med den i hæftet. Der kan f.eks. være tale om, at foderforbruget ligger 20 % over regninger er på gennemsnittet af gruppen og gennemsnittet af gennemsnittet. En enkel beregning kan vise, hvad en sænkning Nogle svineproducenter er specialiserede og har f.eks. sohold de fem bedste. Søjlerne med de individuelle resultater er forsy- Resultaterne i hæftet kan også anvendes til at vurdere grundlaget af foderforbruget med 10 % ville have af konsekvenser. Dernæst med produktion af 7 kg grise, mens andre svineproducenter net med et løbenummer, som peger tilbage på én og kun én be- for budgetter ved ændringer i bedriftens fremtidige produktion. kommer en vurdering og beskrivelse af, hvad der skal gøres an- har integreret svineproduktion. Gruppen af svineproducenter drift. Dette understøtter muligheden for at kunne sammenligne Fra analyse til plan derledes for at sænke foderforbruget. Er det f.eks. at sikre at næringsstofindholdet følger normer og at formalingsgraden ændres. med 7 kg produktion i Business Check består således både af specialiserede 7 kg producenter samt 30 kg producenter og forskellige baggrunde for de opnåede resultater, eksempelvis om der er bundet meget eller lidt kapital i produktionen. Driftsgrensanalysen leverer i sig selv kun et overblik over øko- integrerede producenter, der har foretaget driftsgrensanalyse ved 7 kg produktion. Alle tilgængelige driftsgrensanalyser - der overholder krav til datakvalitet - indgår i datagrundlaget, men det er kun et udvalg Det er som hovedregel landmænd og økonomikonsulenter, af de bedrifter, der har givet særskilt tilladelse til individuel der i fællesskab har gennemført opdelingen, efterfølgende er præsentation, som bliver vist i hæftet. tallene blevet valideret af Videncentret for Landbrug og Videncenter for Svineproduktion. Gennemsnitsresultater er således ikke kun gennemsnittet af de viste bedrifter i en given gruppe, men gennemsnittet af de Da det samlede datagrundlag er på 674 driftsgrensanalyser, er tilgængelige driftsgrensanalyser i gruppen. Side 4 Business Check Svin 2013 Business Check Svin 2013 Side 5

4 Resultaterne i Business Check Svin 2013 Resultaterne i smågriseproduktion I tabel 1 er der en oversigt over væsentlige nøgletal baseret på en større bundet kapital pr. årsso end de små smågriseprodu- gennemsnitsresultaterne for de tre grupper af smågriseprodu- center. center. I tabel 2 er lavet en sammenligning af tal fra 2012 og En I gennemsnit blev de bedste resultater i 2013 opnået af de del af udviklingen i resultatet stammer fra den generelle udvik- store svinebedrifter med over 500 årssøer. ling i købs- og salgspriser, derudover har det også en betydning, Som det fremgår af tabel 1 under Nulpunkt var gruppen af at det ikke er de samme bedrifter, der indgår i analysen begge år. store smågriseproducenter den eneste gruppe i stand til at aflønne alle inputfaktorer inklusive forrentning af al kapital samt DB er faldet med ca. 250 kr. pr. so for 7 kg producenterne og aflønning af egen arbejdsindsats med den afregningspris, der med ca. 350 kr. for smågriseproducenter med under 500 årssø- blev opnået. Gruppen af 7 kg producenter var dog tæt på at er, mens DB er uændret for smågriseproducenter med over 500 opnå et nulresultat. søer. Det er lykkedes for de store smågriseproducenter at øge indtjeningen fra salg af grise ligeså meget som stykomkostnin- De store smågriseproducenter har opnået et resultat der er gerne er steget pga. flere grise pr. so, mens 7 kg producenterne godt kr. bedre pr. årsso end de små smågriseproducen- og de små smågriseproducenter har måttet se stykomkostnin- ter. Krav til DB er næsten identisk, så forskellene skyldes at gerne stige mere end produktiviteten. de store opnår et højere DB. Her kan 460 kr. tilskrives, at de er blevet dårligere for 7 kg producenter og mindre for smågrise- For smågriseproducenter med under 500 søer er fremstillings- store har produceret 1,1 flere grise pr. årsso, mens 170 kr. kan For alle tre grupper er det højere foderomkostninger, der får producenter. prisen steget med 12 kr. pr. smågris. Årsagen hertil er, at foder- tilskrives en højere smågrisepris og 130 kr. kan tilskrives lavere stykomkostningerne til at sige. omkostninger er steget 10 kr. og lønomkostninger med 2 kr. foderomkostninger. Fremstillingsprisen er steget med 7 kr. pr. smågris for 7 kg pro- Krav til DB er på ca. samme niveau som sidste år for alle tre ducenterne, heraf skyldes 5 kr. højere foderomkostninger, 3 kr. Fremstillingsprisen for smågriseproducenter med over 500 De store har desuden brugt 150 kr. mindre på køb af grise (pol- grupper af smågriseproducenter. højere lønomkostninger, 3 kr. besætningsforskydning, til gen- søer er faldet med 1 kr. pr. smågris på trods af, at foderomkost- te) og haft en større positiv besætningsforskydning end de små. gæld spares 4 kr. på at der fravænnes flere grise pr. so. ninger er steget 10 kr. og en besætningsforskydning på 3 kr. De store har brugt mindre på arbejdsomkostninger, især løn, til Det betyder, at de større smågriseproducenter for 2013 opnår Årsagen er at der spares 13 kr. på, at der produceres flere grise gengæld har de brugt mere på kapitalomkostninger, da de har et årets resultat på samme niveau som i 2012, mens resultatet pr. so. Tabel 1. Uddrag af resultater fra Business Check Svin smågrise. Gennemsnitstal Sohold 7 kg (F) Sohold 30 kg under 500 søer (U) Sohold 30 kg over 500 søer (O) Antal bedrifter Antal årssøer Opnået DB, kr. pr. årsso Krav til DB, kr. pr. årsso Årets resultat, kr. pr. årsso Beregnet smågrisepris, kr. pr. stk Fremstillingspris, kr. pr. stk Årets resultat, kr. pr. stk Nulpunkt, kr.* 0,07 0,50-0,36 Bundet kapital, kr. pr. årsso Afkastningsgrad 2,8 % -0,3 % 5,3 % * Ændring i notering for et 0-resultat. Et positivt tal betyder at noteringen skal stige for at årets resultat bliver nul. Tabel 2. Sammenligning af udvalgte resultater fra Business Check Svin 2012 og smågrise Gennemsnitstal År Sohold 7 kg (F) Sohold 30 kg under 500 søer (U) Sohold 30 kg over 500 søer (O) Opnået DB, kr. pr. årsso Krav til DB, kr. pr. årsso Årets resultat, kr. pr. årsso Fremstillingspris, kr. pr. smågris Afkastningsgrad ,2 % 1,8 % 5,6 % ,8 % -0,3 % 5,3 % Side 6 Business Check Svin 2013 Business Check Svin 2013 Side 7

5 Omkostninger og indtægter kr. pr. årsso Omk. Kr F Indt. Omk. Indt. Omk. Indt. Sohold 7 kg 7 kg pris U O Fremstillingspris pr. 7 kg smågris Salg og køb af grise, netto Besætningsforskydning og andre landbrugsindtægter Foder Dyrlæge, medicin og div. Arbejdsomk. Energi, vedligehold ogh div. Afskrivninger Rente- og lejeomkostning Figur 1. Fordeling af omkostninger og indtægter ved smågriseproduktion. Figur 2. Spredning i fremstillingsprisen for sohold med 7 kg grise. Fordeling af omkostninger og indtægter Af figur 1 ses fordelingen af omkostninger og indtægter for 7 kg producenter og 30 kg producenter med under henholdsvis over 500 søer. Det fremgår af figuren, at de store smågriseproducenter har højere indtægter og lavere foder- og arbejdsomkostninger end de små producenter. Omvendt har de højere afskrivninger, lejeog kapitalomkostninger. Foderomkostningerne er den største individuelle post og udgør ca. 53 % for smågriseproducenter og 44 % for 7 kg producenter. Den næststørste post er arbejdsomkostningerne, der udgør ca. 14 % for smågriseproducenter og 18 % for 7 kg producenter. Spredning i fremstillingsprisen Som forventet er der en stor spredning i resultaterne. I figur 2 og 3 er vist fremstillingsprisen for 7 kg og 30 kg smågriseproducenter. Samtidig illustrerer de vandrette linjer de gennemsnitligt opnåede smågrisepriser, som bedrifterne har opnået i Mens det for de større smågriseproducenter er 65 %, der har haft en fremstillingspris, der ligger under den gennemsnitlige afregningspris i 2013, er det samme tilfældet for 35 % hos de mindre smågriseproducenter og 45 % af 7 kg producenterne. Der er størrelsesøkonomiske fordele i smågriseproduktionen, da fremstillingsprisen - som det ses af figuren - er lavere for større producenter end for mindre producenter. For den enkelte bedrift er det væsentligt at kende elementerne i fremstillingsprisen, så man har en idé om, hvilke af elementerne det er muligt at ændre på, og i givet fald hvor stort potentialet er i forhold til de bedste. Enkeltbedrifters rangering på hovedposter Spredning i de primære resultat- og omkostningsgrupper kan vurderes ud fra tabel 3, der er baseret på resultaterne for de store 30 kg producenter. Tabellen er konstrueret så den viser spredningen i de enkelte posters niveau, i hver linje for sig ud fra fraktiler. Værdierne afspejler, hvor stor spredning der er inden for hvert af de viste områder. Det forventes ikke, at en bedrift skal befinde sig på 33 % niveauet i alle kategorier for dermed at tilhører bedste tredjedel. Idéen er, at hver hovedpost fra en given driftsgrensanalyse kan sammenlignes med skemaet, og man kan finde frem til, hvilket niveau den enkelte post er på, i forhold til hele gruppen. Som eksempel er resultaterne, der ligger tættet på P67-bedriften i hæftet, blevet markeret med gråt. P67 er den bedrift, der ligger tættest på 33 % niveauet i årsresultat. Ud fra markeringerne er det tydeligt, at bedrift O39 i tabel 3, der målt på årsresultat lige nøjagtig er med i bedste tredjedel af bedrifterne, ikke placerer sig i bedste tredjedel på alle målepunkter. Kapacitetsomkostningerne ligger f.eks. på et gennemsnitligt niveau, mens dækningsbidraget er blandt de 25 % bedste. Dette viser tydeligt, at der er flere veje til at komme i bedste tredjedel mht. resultatet, hvor der er betydelig variation mht. dækningsbidrag, krav til dækningsbidrag og de forskellige omkostninger % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kr Sohold 30 kg (u. 500) Sohold 30 kg (o. 500) 30 kg pris Fremstillingspris pr. 30 kg smågris 300 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 3. Spredning i fremstillingsprisen for sohold med 30 kg grise. Tabel 3. Spredning i hovedposter ved produktion af 30 kg smågrise (bedrifter med over 500 årssøer). Bedrift O39 har sat markeringer ud for egne tal 120 bedrifter i gruppen Stærk konkurrenceevne Stort forbedringspotentiale Fraktil 5 % 10 % 25 % 33 % 40 % 50 % 60 % 67 % 75 % 90 % 95 % Producerede smågrise pr. årsso 33,4 32,3 31,1 30,4 30,0 29,7 29,1 28,6 27,8 26,5 25,6 Dækningsbidrag pr. årsso Krav til dækningsbidrag pr. årsso Foderomkostninger pr. årsso Arbejdsomkostninger pr. årsso Kapacitetsomkostninger pr. årsso Kapitalomkostninger pr. årsso Årets resultat pr. årsso Bundet kapital pr. årsso Fremstillingspris pr. smågris Beregnet pris pr. smågris Side 8 Business Check Svin 2013 Business Check Svin 2013 Side 9

6 Sohold Sohold 7 kg Løbenummer - 73 bedrifter i gruppen Gns. gruppen Gns. Top 5 F1 F3 F5 F8 F15 F19 F24 Percentil P100 P97 P95 P90 P81 P75 P68 Løbenummer i slagtesvin Løbenummer i salgsafgrøder USS17 LES51 LES35 LES119 USS97 Antal årssøer Antal fravænnede smågrise Fravænnede smågrise pr. årsso 30,0 32,1 29,4 30,6 32,6 30,0 30,5 29,3 32,8 Krav til dækningsbidrag Foderomkostninger Arbejdsomkostninger Afskrivninger Bundet kapital pr. årsso Gennemsnitlig betalt rente 3,2% 2,0% 1,5% 3,4% 1,3% 3,0% 3,8% 5,6% 3,3% Resultatkorrektion ved 4 % rente Afkastningsgrad 2,8% 13,2% 25,0% 13,6% 9,5% 6,7% 6,9% 8,8% 5,2% Beregnet pris pr. fravænnet smågris Fremstillingspris pr. smågris Ændring i noteringen for et 0-resultat 0,07-1,67-2,21-1,85-1,29-1,01-0,76-0,57-0,34 Pris sojaskrå pr. kg 3,20 3,33 3,21 3,05 2,55 3,30 2,43 3,04 Pris tilskudsfoder sohold pr. kg 3,48 3,65 3,82 3,55 Pris tilskudsfoder smågrise pr. kg 6,75 5,79 4,53 Pris proteinblanding pr. kg 5,40 3,53 3,53 Pris smågriseblanding pr. kg 3,90 0,27 Pris færdigblanding søer pr. kg 2,12 2,01 2,25 1,92 Pris færdigblanding smågrise pr. kg 3,91 3,90 3,50 4,40 Specifikation af resultat Kr. pr. årsso Salg/overførte smågrise Salg andre svin Køb af grise Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikringer Diverse kapacitetsomkostninger Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivning bygninger Afskrivning inventar Leje af driftsbygninger Renteomkostninger af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat SOHOLD Side 10 Business Check Svin 2013 Business Check Svin 2013 Side 11

7 Sohold Sohold 7 kg Løbenummer - 73 bedrifter i gruppen Gns. gruppen F30 F37 F44 F52 F55 F59 F67 F70 Percentil P60 P51 P41 P30 P26 P21 P10 P5 Løbenummer i slagtesvin L17 Løbenummer i salgsafgrøder LES272 LES62 LES241 Antal årssøer Antal fravænnede smågrise Fravænnede smågrise pr. årsso 30,0 30,8 29,7 29,9 28,2 28,3 30,9 30,9 31,5 Krav til dækningsbidrag Foderomkostninger Arbejdsomkostninger Afskrivninger Bundet kapital pr. årsso Gennemsnitlig betalt rente 3,2% 3,3% 2,9% 2,2% 3,8% 2,5% 8,4% 1,6% 3,5% Resultatkorrektion ved 4 % rente Afkastningsgrad 2,8% 4,4% 3,1% 0,8% 2,1% -0,8% -1,5% -12,1% -5,7% Beregnet pris pr. fravænnet smågris Fremstillingspris pr. smågris Ændring i noteringen for et 0-resultat 0,07-0,22-0,04 0,18 0,35 0,44 0,64 1,57 2,07 Pris sojaskrå pr. kg 3,20 3,46 3,30 3,40 Pris tilskudsfoder sohold pr. kg 3,48 3,42 Pris tilskudsfoder smågrise pr. kg 6,75 Pris proteinblanding pr. kg 5,40 Pris smågriseblanding pr. kg 3,90 5,00 Pris færdigblanding søer pr. kg 2,12 2,13 2,06 2,12 1,92 2,09 2,10 2,18 Pris færdigblanding smågrise pr. kg 3,91 3,84 3,67 4,72 2,97 3,52 2,97 Specifikation af resultat Kr. pr. årsso Salg/overførte smågrise Salg andre svin Køb af grise Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikringer Diverse kapacitetsomkostninger Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivning bygninger Afskrivning inventar Leje af driftsbygninger Renteomkostninger af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat SOHOLD Side 12 Business Check Svin 2013 Business Check Svin 2013 Side 13

8 Sohold Sohold 30 kg - under 500 årssøer Løbenummer bedrifter i gruppen Gns. gruppen Gns. Top 5 U3 U4 U7 U13 U25 U32 U41 Percentil P98 P97 P95 P90 P80 P75 P67 Løbenummer i slagtesvin L116 Løbenummer i salgsafgrøder USS149 LES198 USS142 LES126 Antal årssøer Antal producerede smågrise Producerede smågrise pr. årsso 28,4 30,5 30,0 30,9 28,8 31,1 30,2 28,5 29,2 Gennemsnitsvægt på solgte smågrise Krav til dækningsbidrag Foderomkostninger Arbejdsomkostninger Afskrivninger Bundet kapital pr. årsso Gennemsnitlig betalt rente 3,2% 2,4% 1,8% 3,5% 3,0% 1,6% 3,8% 3,0% 1,9% Resultatkorrektion ved 4 % rente Afkastningsgrad -0,3% 13,6% 12,8% 13,3% 10,2% 7,7% 6,2% 4,3% 2,2% Beregnet pris pr. produceret smågris Fremstillingspris pr. smågris Ændring i noteringen for et 0-resultat 0,50-1,40-1,27-1,16-1,14-0,82-0,50-0,21-0,06 Pris sojaskrå pr. kg 3,26 3,26 3,27 3,04 3,21 3,22 Pris tilskudsfoder sohold pr. kg 3,44 3,98 4,09 3,18 4,46 2,05 3,32 Pris tilskudsfoder smågrise pr. kg 6,64 6,69 8,96 3,94 7,30 4,87 6,90 Pris proteinblanding pr. kg 7,11 6,94 7,93 8,76 Pris smågriseblanding pr. kg 3,84 5,16 5,16 4,56 4,30 Pris færdigblanding søer pr. kg 2,17 2,21 2,21 2,17 2,47 Pris færdigblanding smågrise pr. kg 3,28 4,20 3,06 5,33 2,09 2,98 4,25 Specifikation af resultat Kr. pr. årsso Salg/overførte smågrise Salg andre svin Køb af grise Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikringer Diverse kapacitetsomkostninger Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivning bygninger Afskrivning inventar Leje af driftsbygninger Renteomkostninger af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat SOHOLD Side 14 Business Check Svin 2013 Business Check Svin 2013 Side 15

9 Sohold Sohold 30 kg - under 500 årssøer Løbenummer bedrifter i gruppen Gns. gruppen U49 U63 U75 U87 U95 U100 U112 U119 Percentil P61 P50 P40 P30 P24 P20 P10 P4 Løbenummer i slagtesvin L140 S27 L73 L83 Løbenummer i salgsafgrøder LES251 LES226 USS3 USS40 USS112 USS111 Antal årssøer Antal producerede smågrise Producerede smågrise pr. årsso 28,4 30,6 24,2 28,7 28,4 26,3 26,9 24,1 26,6 Gennemsnitsvægt på solgte smågrise Krav til dækningsbidrag Foderomkostninger Arbejdsomkostninger Afskrivninger Bundet kapital pr. årsso Gennemsnitlig betalt rente 3,2% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 4,2% 3,1% 3,5% 3,5% Resultatkorrektion ved 4 % rente Afkastningsgrad -0,3% 2,2% 0,5% -2,7% -1,3% -8,0% -7,4% -6,9% -10,9% Beregnet pris pr. produceret smågris Fremstillingspris pr. smågris Ændring i noteringen for et 0-resultat 0,50 0,14 0,50 0,72 1,13 1,48 1,61 2,28 2,76 Pris sojaskrå pr. kg 3,26 3,36 3,31 3,64 Pris tilskudsfoder sohold pr. kg 3,44 3,39 3,47 3,94 4,50 Pris tilskudsfoder smågrise pr. kg 6,64 6,02 5,59 Pris proteinblanding pr. kg 7,11 8,60 Pris smågriseblanding pr. kg 3,84 5,52 2,63 3,12 Pris færdigblanding søer pr. kg 2,17 2,20 2,17 2,23 2,11 2,16 Pris færdigblanding smågrise pr. kg 3,28 3,03 3,05 2,79 3,07 2,90 2,51 3,02 Specifikation af resultat Kr. pr. årsso Salg/overførte smågrise Salg andre svin Køb af grise Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikringer Diverse kapacitetsomkostninger Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivning bygninger Afskrivning inventar Leje af driftsbygninger Renteomkostninger af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat SOHOLD Side 16 Business Check Svin 2013 Business Check Svin 2013 Side 17

10 Sohold Sohold 30 kg - over 500 årssøer Løbenummer bedrifter i gruppen Gns. gruppen Gns. Top 5 O2 O4 O6 O13 O26 O31 O39 Percentil P99 P98 P96 P90 P79 P75 P68 Løbenummer i slagtesvin L1 L158 S13 Løbenummer i salgsafgrøder USS163 USS103 Antal årssøer Antal producerede smågrise Producerede smågrise pr. årsso 29,5 32,8 31,2 32,6 32,4 30,2 30,1 34,6 29,5 Gennemsnitsvægt på solgte smågrise Krav til dækningsbidrag Foderomkostninger Arbejdsomkostninger Afskrivninger Bundet kapital pr. årsso Gennemsnitlig betalt rente 3,1% 2,8% 3,3% 3,6% 2,0% 3,1% 1,8% 3,5% 3,2% Resultatkorrektion ved 4 % rente Afkastningsgrad 5,3% 14,1% 18,1% 13,2% 10,2% 9,7% 10,5% 11,0% 7,2% Beregnet pris pr. produceret smågris Fremstillingspris pr. smågris Ændring i noteringen for et 0-resultat -0,36-1,99-2,10-1,79-1,68-1,49-0,99-0,81-0,74 Pris sojaskrå pr. kg 3,17 3,06 3,04 3,42 3,21 3,31 3,18 3,14 Pris tilskudsfoder sohold pr. kg 3,29 4,05 Pris tilskudsfoder smågrise pr. kg 7,15 8,50 7,23 Pris proteinblanding pr. kg 6,95 8,33 7,62 Pris smågriseblanding pr. kg 3,52 Pris færdigblanding søer pr. kg 2,15 2,16 2,10 2,21 2,25 Pris færdigblanding smågrise pr. kg 3,29 2,59 2,98 3,32 4,41 Specifikation af resultat Kr. pr. årsso Salg/overførte smågrise Salg andre svin Køb af grise Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikringer Diverse kapacitetsomkostninger Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivning bygninger Afskrivning inventar Leje af driftsbygninger Renteomkostninger af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat SOHOLD Side 18 Business Check Svin 2013 Business Check Svin 2013 Side 19

11 Sohold Sohold 30 kg - over 500 årssøer Løbenummer bedrifter i gruppen Gns. gruppen O49 O61 O73 O83 O91 O98 O108 O115 Percentil P60 P50 P40 P32 P25 P19 P11 P5 Løbenummer i slagtesvin L137 L74 L10 S86 L157 Løbenummer i salgsafgrøder LES27 USS99 LES81 USS20 Antal årssøer Antal producerede smågrise Producerede smågrise pr. årsso 29,5 31,2 29,7 30,2 27,8 27,3 29,3 27,6 29,1 Gennemsnitsvægt på solgte smågrise Krav til dækningsbidrag Foderomkostninger Arbejdsomkostninger Afskrivninger Bundet kapital pr. årsso Gennemsnitlig betalt rente 3,1% 2,0% 3,8% 3,5% 2,0% 4,4% 3,5% 3,5% 1,5% Resultatkorrektion ved 4 % rente Afkastningsgrad 5,3% 4,5% 5,6% 4,1% 1,5% 3,4% 2,0% -13,7% -16,1% Beregnet pris pr. produceret smågris Fremstillingspris pr. smågris Ændring i noteringen for et 0-resultat -0,36-0,50-0,26-0,10 0,06 0,21 0,37 0,79 1,03 Pris sojaskrå pr. kg 3,17 3,27 2,72 3,12 3,45 3,23 3,28 Pris tilskudsfoder sohold pr. kg 3,29 3,39 4,37 3,33 Pris tilskudsfoder smågrise pr. kg 7,15 7,66 8,18 7,67 8,79 8,35 Pris proteinblanding pr. kg 6,95 8,52 5,91 8,32 Pris smågriseblanding pr. kg 3,52 Pris færdigblanding søer pr. kg 2,15 2,05 2,04 2,00 Pris færdigblanding smågrise pr. kg 3,29 3,45 2,95 2,99 Specifikation af resultat Kr. pr. årsso Salg/overførte smågrise Salg andre svin Køb af grise Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikringer Diverse kapacitetsomkostninger Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivning bygninger Afskrivning inventar Leje af driftsbygninger Renteomkostninger af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat SOHOLD Side 20 Business Check Svin 2013 Business Check Svin 2013 Side 21

12 Resultaterne i slagtesvineproduktion I tabel 4 er der en oversigt over væsentlige nøgletal baseret på gennemsnitsresultaterne for de tre grupper af slagtesvineproducenter. Som det fremgår af tabellen var der ingen af størrelsesgrupperne, der var i stand til at aflønne alle inputfaktorer inklusive forrentning af al kapital samt aflønning af egen arbejdsindsats med den afregningspris, der blev opnået i I gennemsnit blev de bedste resultater i 2013 opnået af de store slagtesvinebedrifter med over producerede slagtesvin, mens de mindste producenter med under producerede slagtesvin opnåede de dårligste resultater. De store slagtesvineproducenter har klaret sig 56 kr. bedre pr. slagtesvin end de små slagtesvineproducenter og 13 kr. bedre end de mellemstore. Det tyder på en tendens til aftagende stør- relsesøkonomi, da det meste af forskellen på 56 kr. kan hentes ved at gå fra at være lille til at være mellemstor slagtesvineproducent. Krav til DB falder jo større slagtesvineproduktionen er, der opnås desuden et større DB ved stigende produktionsstørrelse. Bemærk, at mange mindre slagtesvineproducenter er smågriseproducenter, der opfeder en mindre gruppe slagtesvin. Der kan ofte være tale om restgrise, hvor en del ikke kan sælges til fuld smågrisepris. I tabel 5 er der lavet en sammenligning af tal fra 2012 og En del af udviklingen i resultatet stammer fra den generelle udvikling i købs- og salgspriser, derudover har det også en betydning, at det ikke er de samme bedrifter, der indgår i analysen begge år. Tabel 4. Uddrag af resultater fra Business Check Svin slagtesvin. Gennemsnitstal Slagtesvin prod. (L) Slagtesvin prod. (M) Slagtesvin > prod. (S) Antal bedrifter Antal slagtesvin Opnået DB, kr. pr. slagtesvin Krav til DB, kr. pr. slagtesvin Årets resultat, kr. pr. slagtesvin Beregnet afregningspris, kr. pr. kg 11,97 11,98 11,94 Fremstillingspris, kr. pr. kg 12,80 12,29 12,10 Årets resultat, kr. pr. kg -0,83-0,31-0,15 Nulpunkt, kr.* 1,88 0,80 0,48 Bundet kapital, kr. pr. slagtesvin Afkastningsgrad -7,6 % -1,9 % 0,3 % * Ændring i notering for et 0-resultat. Et positivt tal betyder at noteringen skal stige for at årets resultat bliver nul. For de store slagtesvineproducenter er DB faldet med 37 kr. pr. slagtesvin i 2013 i forhold til i Afregningsprisen for 2013 lå i gennemsnit lidt højere end i 2012, til gengæld var værdiændringerne på besætninger negative i 2013, hvor de var positive i 2012, så bruttoudbyttet faldt samlet set med 9 kr. Foderomkostningerne steg med 28 kr. pr. slagtesvin. Krav til DB er faldet med 5 kr. for de store slagtesvineproducenter. Det betyder, at resultatet er blevet 32 kr. dårligere pr. slagtesvin i forhold til året forinden. Alle tre grupper af slagtesvineproducenter har i gennemsnit tabt penge på at producere slagtesvin i Omkostninger og indtægter kr. pr. slagtesvin Fremstillingsprisen hos de store slagtesvineproducenter er steget med 20 øre pr. kg, heraf skyldes 31 øre højere foderomkostninger, mens der til gengæld spares 5 øre på andre kontante kapacitetsomkostninger end løn. Der spares desuden 4 øre på besætningsforskydning og 2 øre på kapitalomkostninger. For de mellemstore slagtesvineproducenter er fremstillingsprisen steget med 26 øre pr. kg, heraf skyldes 10 øre højere foderomkostninger, det koster 3 øre ekstra på andre kontante kapacitetsomkostninger end løn, mens det koster 18 øre ekstra til køb af smågrise, diverse koster 2 øre mere, omvendt spares der 7 øre på kapitalomkostninger. Tabel 5. Sammenligning af udvalgte resultater fra Business Check Svin 2012 og 2013 slagtesvin. Gennemsnitstal Opnået DB, kr. pr. slagtesvin Krav til DB, kr. pr. slagtesvin Årets resultat, kr. pr. slagtesvin Fremstillingspris, kr. pr. kg Afkastningsgrad, pct. År Slagtesvin prod. (L) Slagtesvin prod. (M) Slagtesvin > prod. (S) ,49 12,03 11, ,80 12,29 12, ,8 % 1,8 % 5,0 % ,6 % -1,9 % 0,3 % Omk. Indt. Omk. Indt. Omk. Indt. Salg og køb af grise, netto Besætningsforskydning og andre landbrugsindtægter Foder Dyrlæge, medicin og div. Arbejdsomk. Energi, vedligehold ogh div. Afskrivninger Rente- og lejeomkostning Side 22 Business Check Svin 2013 Business Check Svin 2013 Side L M S Figur 4. Fordeling af omkostninger og indtægter ved slagtesvineproduktion.

13 Fremstillingsprisen for de små slagtesvineproducenter er steget den gennemsnitlige afregningspris i For de mellemstore med 31 øre pr. kg., heraf skyldes 28 kr. højere foderomkostnin- producenter er tallet 34 %, mens det for de små kun er 22 %. ger, mens det koster 10 øre til køb af grise og besætningsforskydning, til gengæld spares der 7 øre på kapitalomkostninger. Størrelsen har altså betydning for fremstillingsprisen, da kurverne for de mindre producenter ved slagtesvin tydeligt ligger Fordeling af omkostninger og indtægter højere end kurverne for de større producenter. Det bemærkes Af figur 4 ses fordelingen af omkostninger og indtægter for slag- dog, at en del af de små slagtesvineproducenter er smågrisepro- tesvineproducenter med , samt over ducenter, der også har slagtesvineproduktion i mindre omfang slagtesvin. For den enkelte bedrift er det væsentligt at kende elementerne Det fremgår af figuren, at de omkostningerne er lavere, jo i fremstillingsprisen, så man har en idé om hvilke af elementer- større slagtesvineproducenterne er. Det er især foderomkost- ne, det er muligt at ændre på, og i givet fald hvor stort potentia- ningerne der er lavere, men også arbejdsomkostninger og let er i forhold til de bedste. diverse kapacitetsomkostninger er lavere. Omvendt har de store højere samlede kapitalomkostninger end de små. Fo- Enkeltbedrifters rangering på hovedposter deromkostningerne er den største individuelle post og udgør Spredning i de primære resultat- og omkostningsgrupper kan ca. 73 % af omkostningerne, mens de øvrige omkostninger vurderes ud fra tabel 6, der er baseret på resultaterne for de er jævnt fordelt og enkeltvis højest udgør 8 % af de samlede store slagtesvineproducenter. Tabellen er konstrueret, så den omkostninger. viser spredningen i omkostningernes niveau, i hver linje for sig ud fra fraktiler. Spredning i fremstillingsprisen Som forventet er der en stor spredning i resultaterne. I figur 5 er Værdierne afspejler, hvor stor spredning der er inden for hvert vist fremstillingsprisen for de tre grupper af slagtesvineprodu- af de viste områder. Det forventes ikke, at en bedrift skal befin- Som eksempel er resultaterne der ligger tættet på P67-bedrif- punkter. F.eks. ligger foderomkostningerne blandt de bedste, center. Samtidig illustrerer den vandrette linje den gennemsnit- de sig på 33 % niveauet i alle kategorier for dermed at tilhører ten i hæftet, blevet markeret med gråt. P67 er den bedrift, der mens kapitalomkostningerne ligger dårligere end middelni- ligt opnåede afregningspris for slagtesvin, som bedrifterne har bedste tredjedel. ligger tættest 33 % niveauet i årsresultat. veauet. Dette viser tydeligt, at der er flere veje til at komme i opnået i bedste tredjedel mht. resultatet, hvor der er betydelig variation Idéen er, at hver hovedpost fra en given driftsgrensanalyse kan Ud fra markeringerne er det tydeligt, at bedrift S35 i tabel 6, mht. dækningsbidrag, krav til dækningsbidrag og de forskellige Af resultaterne ses det, at for de store slagtesvineproducenter sammenlignes med skemaet, og man kan finde frem til, hvilket der målt på årsresultat lige nøjagtig er med i bedste tredjedel omkostninger. er det 43 % der har haft en fremstillingspris, der ligger under niveau den enkelte post er på, i forhold til hele gruppen. af bedrifterne, ikke placerer sig i bedste tredjedel på alle måle- Kr Fremstillingspris pr. kg slagtevægt Slagtesvin ( ) Slagtesvin ( ) Slagtesvin (o ) Afregningspris Tabel 6. Spredning i hovedposter ved produktion af slagtesvin (bedrifter med over producerede slagtesvin). Bedrift S35 har sat markeringer ud for egne tal. 103 bedrifter i gruppen Stærk konkurrenceevne Stort forbedringspotentiale Fraktil 5 % 10 % 25 % 33 % 40 % 50 % 60 % 67 % 75 % 90 % 95 % Dækningsbidrag pr. slagtesvin Krav til dækningsbidrag pr. slagtesvin Foderomkostninger pr. slagtesvin Arbejdsomkostninger pr. slagtesvin Kapacitetsomkostninger pr. slagtesvin Kapitalomkostninger pr. slagtesvin Årets resultat pr. slagtesvin Bundet kapital pr. slagtesvin % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 5. Spredning i fremstillingsprisen for slagtesvineproduktion Fremstillingspris/kg slagtesvin 10,84 11,28 11,58 11,77 11,86 12,10 12,22 12,39 12,56 13,02 13,32 Beregnet afregningspris/kg slagtesvin 12,73 12,52 12,27 12,20 12,13 12,01 11,92 11,81 11,66 11,09 10,97 Side 24 Business Check Svin 2013 Business Check Svin 2013 Side 25

14 Slagtesvin Slagtesvin til producerede slagtesvin Løbenummer bedrifter i gruppen Gns. gruppen Gns. Top 5 L1 L2 L7 L15 L31 L37 L52 Percentil P100 P99 P96 P91 P81 P77 P68 Løbenummer i sohold O4 Løbenummer i salgsafgrøder USS103 USS132 LES60 LES23 USS78 Antal producerede slagtesvin Slagtevægt Indsat vægt Krav til dækningsbidrag Foderomkostninger Arbejdsomkostninger Afskrivninger Bundet kapital pr. slagtesvin Gennemsnitlig betalt rente 3,0% 2,6% 3,6% 3,5% 3,5% 0,9% 3,4% 3,5% 2,9% Resultatkorrektion ved 4 % rente Afkastningsgrad -7,6% 10,8% 13,3% 14,1% 9,4% 2,7% 1,3% -2,7% -3,2% Opnået afr.pris pr. kg slagtesvin solgt 12,02 11,90 11,94 11,65 12,27 12,11 11,70 11,83 12,18 Beregnet afr.pris pr. kg slagtesvin prod. 11,97 12,06 11,46 10,71 11,94 11,64 11,51 11,90 12,17 Fremstillingspris pr. kg slagtesvin 12,80 11,31 10,54 9,73 11,55 11,37 11,68 12,10 12,58 Ændring i noteringen for et 0-resultat 1,88-1,31-1,85-1,52-0,56-0,32 0,48 0,55 1,12 Pris sojaskrå pr. kg 3,20 3,20 3,04 3,25 3,29 3,35 Pris tilskudsfoder slagtesvin pr. kg 3,42 2,70 2,70 3,46 3,24 3,39 3,54 Pris proteinblanding pr. kg 6,48 6,95 Pris færdigblanding slagtesvin pr. kg 2,16 2,18 2,08 Specifikation af resultat Kr. pr. produceret slagtesvin Salg af slagtesvin Køb af smågrise Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder Dyrlæge og medicin Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikringer Diverse kapacitetsomkostninger Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivning bygninger Afskrivning inventar Leje af driftsbygninger Renteomkostninger af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat S L A G T E S V I N Side 26 Business Check Svin 2013 Business Check Svin 2013 Side 27

Business Check SVIN 2014. Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN 2014. Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2014 Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2014 Hæftet er produceret i et samarbejde mellem de lokale DLBR-virksomheder og SEGES P/S. Redaktion

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Svin med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

DLBR Økonomi. Business Check. Svin med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin DLBR Økonomi Business Check Svin 2012 med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check Svin 2012 Hæftet er produceret i et samarbejde mellem de lokale DLBR-virksomheder og

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin FORMÅL Business Check Svin er en sammenligning af det økonomiske resultat bedrift for bedrift. Der sættes fokus på én driftsgren ad gangen.

Læs mere

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Fremstillingsprisen er steget med,95 kr. pr. kg slagtesvin, mens den opnåede afregningspris er steget med 2,02 kr.

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Slagtekyllinger med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger

DLBR Økonomi. Business Check. Slagtekyllinger med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger DLBR Økonomi Business Check Slagtekyllinger 2013 med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger DLBR Økonomi Business Check slagtekyllinger Individuel benchmarking for slagtekyllingeproducenter Formål Business

Læs mere

Business Check Slagtekyllinger 2012

Business Check Slagtekyllinger 2012 Business Check Slagtekyllinger 2012 Business Check slagtekyllinger Individuel benchmarking for slagtekyllingeproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning bedrifter imellem.

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Ægproduktion 2013. med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg

DLBR Økonomi. Business Check. Ægproduktion 2013. med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg DLBR Økonomi Business Check Ægproduktion 2013 med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg DLBR Økonomi Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NOTAT NR.1619 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og NØGLETAL FOR 2013 NOTAT NR. 1220 Nøgletallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige regnskabsposteringer. Ved budgetlægning kan bedriftens egne tal sammenlignes med disse

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NOTAT NR. 1733 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2015 Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2015 Hæftet er produceret af SEGES P/S på baggrund af driftsgrensanalyser udarbejdet og indberettet

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2019

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2019 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2019 NOTAT NR. 1840 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger, salgsafgrøder på slagtekyllingebedrifter og rugeæg Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016

Læs mere

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter.

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter.

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne for slagtesvineproducenterne er forbedret i 2011, bl.a. på grund af stigende priser på svinekød. > > Morten Sindberg og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Tema. Brug værktøjerne

Tema. Brug værktøjerne Brug værktøjerne Det væsentlige for enhver svinebesætning er, at indsatsfaktorerne passer sammen. F.eks. bør man ikke investere i automatiserede produktionsanlæg, hvis man ikke har evner eller interesse

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

for smågriseproducenterne

for smågriseproducenterne Smågriseproducenterne > > Morten Sindberg og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsresultaterrne for smågriseproducenterne er forbedret i 21 bl.a. på grund af stigende dækningsbidrag.

Læs mere

Find retningen for din bedrift

Find retningen for din bedrift Find retningen for din bedrift Der er flere muligheder at vælge imellem når bedriften skal udvides. Tema > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion 48 Den optimale udvikling af en bedrift

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2013 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2013 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Driftsgrenen med den største fremgang fra 211 til 212 var smågriseproduktionen. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2015

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2015 RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER NOTAT NR. 1532 Rentabiliteten i svineproduktionen er et mål for, hvordan temperaturen er i erhvervet. I forventes der en negativ rentabilitet på 81 kr. pr.

Læs mere

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET NOTAT NR. 1801 Hvis man har styr på 0-punkts-dækningsbidraget pr. smågris, som er kapital- og kapacitetsomkostningerne, har man hele tiden styr på økonomien i den daglige drift,

Læs mere

KVÆG 2016 TAL OG GRAFER

KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Business Check KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

slagtesvineproducenterne,

slagtesvineproducenterne, Slagtesvineproducenterne 1. kr 285 29 blev igen et dårligt år for slagtesvineproducenterne, hvor driftsresultatet blev på minus 624. kr. 2-2 - 4-6 117 16-624 Vejning Resultaterne for 29 er ikke vejede.

Læs mere

SAGRO Svin. Økonomikonference 2019

SAGRO Svin. Økonomikonference 2019 SAGRO Svin Økonomikonference 2019 Noteringen 2016-2018 12,0 11,5 2016 2017 2018 11,0 10,5 10,49 10,00 10,0 9,69 9,68 9,5 9,0 9,49 9,06 8,67 8,5 8,0 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 4 9 14 19 24 29 34 39

Læs mere

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi.

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi. Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne fik i 2007 det dårligste driftsresultat siden 2003. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger, Dansk Svineproduktion Totaløkonomi for

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2014 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018 NOTAT NR. 1802 Faldende afregningspriser medfører forværret rentabilitet i svineproduktionen i 2018. Tendensen ser ud til at forsætte ind i 2019. INSTITUTION:

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter De seneste år har der været et stort fald i antallet af integrerde bedrifter. Til gengæld stiger produktionsomfanget støt. >> Anders B. Hummelmose, Dansk Svineproduktion Totaløkonomi

Læs mere

SAGRO Svin. Økonomikonference 2018

SAGRO Svin. Økonomikonference 2018 SAGRO Svin Økonomikonference 2018 Noteringen 2015-2017 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Opnået Prognose

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Regnskabsresultater 2017

Regnskabsresultater 2017 Regnskabsresultater 2017 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 1 bedrift er udskiftet siden sidste år. Et bredt udsnit af både store og små, søer og slagtesvin.

Læs mere

Vækstmuligheder for danske svineproducenter. Direktør Nicolaj Nørgaard 16-01-2013

Vækstmuligheder for danske svineproducenter. Direktør Nicolaj Nørgaard 16-01-2013 Vækstmuligheder for danske svineproducenter Direktør Nicolaj Nørgaard 16-01-2013 28.01.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt Docuwise og nummer via 'Vis' / 'Hoved- & Sidefod' Side 2 Side Side 4 Udbud og efterpørgsel

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 207 NOTAT NR. 77 Højere afregningspriser samt lavere foderpriser medfører forbedret rentabilitet i svineproduktionen for 207 og 208. INSTITUTION: FORFATTER: SEGES

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne oplevede i 2007 det økonomisk værste år i meget lang tid. Det dårlige resultat er en kombination af lavere indtægter, højere omkostninger og faldende besætningsværdier.

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 OG 2013 (SEPTEMBER 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 OG 2013 (SEPTEMBER 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1223 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på -41 kr. pr. slagtesvin, en forbedring på 41 kr. i forhold til. Der forventes

Læs mere

ABC i svineproduktionen

ABC i svineproduktionen ABC i svineproduktionen - tabelsamling Af Arne Oksen, VFL og Brian Oster Hansen, VSP Indledning Denne tabelsamling indeholder en opgørelse af ti svinebedrifters ABC-fordeling af omkostninger for året 2011.

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 207 NOTAT NR. 728 Høje afregningspriser og lave foderpriser medfører fortsat god rentabilitet i svineproduktionen for 207 og 208. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 NOTERING SLAGTESVIN - 2014 12,50 12,00 11,50 Gns. 11,56* Prognose 11,00 10,50 10,00 Realiseret

Læs mere

Svineproducenternes økonomiske resultater 2015-2017

Svineproducenternes økonomiske resultater 2015-2017 ÅRSMØDE FOR SVINEPRODUCENTER EN ØKONOMISK OG POLITISK TEMPERATURMÅLING 2. marts 2016 SPOR 2 Driftsøkonom Finn Skotte Formand L&F svin Erik Larsen 1 Svineproducenternes økonomiske resultater 2015-2017 Regnskabsresultater

Læs mere

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske Økonomi i kartoffelproduktionen Tema > > Landskonsulent Erik Maegaard, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion De aktuelle priser og omkostninger ved produktion af såvel spise- som fabrikskartofler

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (MARTS ) NOTAT NR. 1204 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 36 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste

Læs mere

ENERGIOMKOSTNINGER I SVINEPRODUKTIONEN

ENERGIOMKOSTNINGER I SVINEPRODUKTIONEN ENERGIOMKOSTNINGER I SVINEPRODUKTIONEN NOTAT NR.1530 Slagtesvineproducenterne havde et merforbrug i forhold til normforbrug på 26 % for årene 2013-2014. Det samme merforbrug ses ikke hos smågriseproducenterne,

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Smågriseproduktionen havde den højeste indtjening i 213. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for smågriseproducenter I 213 havde de danske

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

UDVIDELSE AF FEM SLAGTESVINELOKALITETER - CASE

UDVIDELSE AF FEM SLAGTESVINELOKALITETER - CASE Støttet af: UDVIDELSE AF FEM SLAGTESVINELOKALITETER - CASE NOTAT NR. 1403 Resultatet forbedres med 19 kr. pr. slagtesvin ved at udvide fem lokaliteter fra i gennemsnit 9.100 til 27.000 slagtesvin pr. lokalitet.

Læs mere

Økonomi for griseproducenter. 5. Februar 2019

Økonomi for griseproducenter. 5. Februar 2019 Økonomi for griseproducenter 5. Februar 2019 Økonomi og produktion grise Prisudvikling Udvikling i totaløkonomi og driftsgrene Sohold Slagtesvin DB hvad har betydning Foder med majs Smågrisepris Korrektion

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014

LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014 LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014 NOTAT NR. 1523 Landsgennemsnittet for produktivitet 2014 viser en fremgang på 0,6 fravænnet gris pr. årsso. Smågrisene viser en stort set uændret

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013. Marts 2012

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013. Marts 2012 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013 Marts 2012 SAMMENDRAG Foreløbige regnskaber for 2011 viser en tendens i retning af forbedrede driftsresultater for især integreret produktion

Læs mere

SVINE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær

SVINE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær SVINE-spor Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær Svineproducent i Danmark 2017 106 svineregnskaber fra LMO, LandboSyd, SAGRO & LandboNord. Sohold 7 kg & 30 kg Slagtesvin

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 134 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4 Priser på grovfoder for 2015, 2016 og 2017 Opdateret den 19.9.2015 Indhold Sammendrag... 1 1. Indledning... 2 2. Beregning og anvendelse af Intern Grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder.... 3 2.1.

Læs mere

Sammendrag. Baggrund. Investering på svinebedrifter

Sammendrag. Baggrund. Investering på svinebedrifter NOTAT NR. 1028 Investeringer på svinebedrifterne faldt med godt kr. 4 mia. fra 2008 til 2009. Svineproducenten investerede i gns. kr. 347.000 i jord og fast ejendom, kr. 247.000 i driftsbygninger, kr.

Læs mere

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE DB-TJEK SLAGTESVIN NOTAT NR. 324 DB-tjek opgørelserne er analyseret for forklarende faktorer for dækningsbidrag og omkostninger over perioden 2004 til og med 202. Der er fundet en række variabler, som

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2018

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2018 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 208 NOTAT NR. 84 Forventning om lave afregningspriser for svinekød for 208 og 209 samt forventning om stigende foderpriser forringer rentabiliteten i svineproduktionen.

Læs mere

STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION

STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION NOTAT NR. 1302 Store svineproducenter opnår stordriftsfordele, hvilket skyldes både lavere omkostninger og bedre produktivitet. Analysen identificerer de størrelsesøkonomiske

Læs mere

Økonomisk styring med kvalitet. Anders Chr. Christensen Jørgen Cæsar Jensen Jacob Frey Hansen

Økonomisk styring med kvalitet. Anders Chr. Christensen Jørgen Cæsar Jensen Jacob Frey Hansen Økonomisk styring med kvalitet Anders Chr. Christensen Jørgen Cæsar Jensen Jacob Frey Hansen Det handler det om Fremstillingspris for grisen og mælken Kapacitetsprojekt hvordan udnytter vi rammerne bedst

Læs mere

SAMLING AF FEM LOKALITETER - CASE

SAMLING AF FEM LOKALITETER - CASE Støttet af: SAMLING AF FEM LOKALITETER - CASE NOTAT NR. 1344 Økonomien kan forbedres med omkring 1 mio. kr. ved at udvide soholdet og samle fem lokaliteter på et eller to steder. Det er muligt at sænke

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 207 NOTAT NR. 705 Højere afregningspriser samt lave foderpriser medfører forbedret rentabilitet i svineproduktionen for 206 og 207. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Definition af kundegruppe Virksomhedslandmænd Produktionslandmænd Deltidslandmænd Boliglandmænd Undertegnede

Læs mere

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER 2014

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER 2014 RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER NOTAT NR. 1501 Rentabiliteten i den danske svineproduktion bliver kraftigt forværret i. Den dårlige rentabilitet for svineproducenterne skyldes en lav slagtesvinenotering

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Planteavl Mink Budgetter 2016 2 Hvordan gik 2015? 3 Resultatopgørelse - intern

Læs mere

Regnskabsresultater 2016

Regnskabsresultater 2016 Regnskabsresultater 2016 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 4 bedrifter er udskiftet siden sidste år. (næsten identiske) Et bredt udsnit af både store

Læs mere

Friske regnskabstal for 2015. v/ Carsten Kragh Paulsen, Chef Virksomhedsøkonomi

Friske regnskabstal for 2015. v/ Carsten Kragh Paulsen, Chef Virksomhedsøkonomi Friske regnskabstal for 2015 v/ Carsten Kragh Paulsen, Chef Virksomhedsøkonomi Noteringen 2015 kr./ kg 10,00 9,50 Gns. 9,21 9,00 8,50 Gns. 9,00 8,00 7,50 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Læs mere

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE BUSINESS CHECK AGENDA Hvordan laver man Business Check Hvad består Business Check af? Hvordan bruger man Business Check 2... BC, HVORDAN

Læs mere

Fremstillingspris skind. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Fremstillingspris skind. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Fremstillingspris skind V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen 1 Tjente vi Super egentlig hammerslag, penge på det men hammerslag? 2. november 2016 Dagsorden Hvad er fremstillingspris Forskellige nøgletal

Læs mere

Markant bedst økonomi i. i økologisk svineproduktion? Økonomien i økologisk svineproduktion

Markant bedst økonomi i. i økologisk svineproduktion? Økonomien i økologisk svineproduktion Markant bedst økonomi i økologisk svineproduktion svineproduktion giver et markant positivt resultat efter finansiering for både søer og slagtesvin. Tema > > William Schaar Andersen, Videncentret for Landbrug,

Læs mere

Hvad gør de bedste bedre? TEMA

Hvad gør de bedste bedre? TEMA Hvad gør de bedste bedre? AF JETTE PEDERSEN OG LARS POULSEN, ÅRHUS-HADSTEN LANDBOFORENING OG LENE KORSAGER BRUUN Hvad gør de bedste bedre? Det er et særdeles interessant spørgsmål, som vi i denne artikel

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Agro Food Park 15 Skejby DK 8200 Aarhus N T +45 8740 5000 F +45 8740 5010 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2012 Produktionsøkonomi Svin 2012 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2012 Forfattere Forfattere

Læs mere

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H.

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H. Hvordan gik 2015? v/carsten H. Sørensen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl 2 1 Resultatopgørelse - intern side 19 Spec. 2015 kr. 2014 tkr. S110 Korn

Læs mere

Business Check Mark viser, om du tjener penge på at producere i marken. Business Check Mark er en individuel benchmarking af større markbedrifter.

Business Check Mark viser, om du tjener penge på at producere i marken. Business Check Mark er en individuel benchmarking af større markbedrifter. Business Check Mark viser, om du tjener penge på at producere i marken. Business Check Mark er en individuel benchmarking af større markbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2016

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2016 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 206 NOTAT NR. 625 Højere afregningspriser medfører forbedret rentabilitet i 206. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION NIKOLAJ KLEIS NIELSEN

Læs mere

DB-tjek, hvad kan du bruge det til!

DB-tjek, hvad kan du bruge det til! DB-tjek, hvad kan du bruge det til! Af Pernille Elkjær, Syddansk Svinerådgivning 13. januar 2015, Svineproducentens Dag Hvad får du? Besætningsrapport med benchmarking Udpegning af og økonomisk potentiale

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin 2011. Produktionsøkonomi. vsp.lf.dk. Svin. vsp.lf.dk

Produktionsøkonomi Svin 2011. Produktionsøkonomi. vsp.lf.dk. Svin. vsp.lf.dk vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 211 Produktionsøkonomi Svin 211 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 211 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 131 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014 NOTAT NR. 1503 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er

Læs mere

Økonomi for griseproducenter. 6. Februar 2018

Økonomi for griseproducenter. 6. Februar 2018 Økonomi for griseproducenter 6. Februar 2018 2 2017 i sohold Styrk dig til fremtiden Økonomi for griseproducenter 2017 ved slagtesvin Priser og marked Hvordan er det gået svineproducenterne? Sohold, salg

Læs mere