Visitation til specialundervisning 2010/2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visitation til specialundervisning 2010/2011"

Transkript

1 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/ august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat for skoleåret 2009/2010, som er politisk tiltrådt i både Ishøj og Vallensbæk kommuner. Notatet indeholder ikke væsentlig ændringer i forhold til det tidligere notat. Dette notat er udarbejdet for at beskrive grundlaget for visitationen til specialundervisning i Ishøj og Vallensbæk kommuner; herunder visitationsprincipper, indstillingsprocedurer, administration, tidsplaner og andre forhold i forbindelse med visitationen. Visitationsudvalget for specialundervisning er ét af visitationsudvalgene til de forskellige specialpædagogiske tilbud, som børn i Ishøj og Vallensbæk kan tilbydes på baggrund af særlige vanskeligheder. Overordnet drejer det sig om følgende tilbud,: (1) centralt bevilligede enkeltintegrationstimer, (2) kommunale specialundervisningstilbud og (3) vidtgående specialundervisningstilbud herunder også evt. behov for specialfritidstilbud og befordring. 1. Årshjul for visitationen 16. december 2010 Visitationsmøde gruppeordninger og specialskoler (inkl. fritidstilbud og kørsel) 22. december 2010 Psykologerne afleveringsfrist af ansøgninger til enkeltintegrationstimer og kommunale specialklasser 12. november 2010 Psykologernes afleveringsfrist af ansøgere til gruppeordninger og specialskoler Årshjul for Visitation 2011/ februar 2011 Visitationsmøde enkeltintegrationstimer og kommunale specialklasser Juni 2011 Opsamlings- og evalueringsmøde for visitationen 1. marts 2011 Forældre og samarbejdspartnere informeres om beslutninger. Visitation til specialundervisning 2010/2011 Side 1 af 9

2 2. Visitationsudvalget For at sikre at visitationen sker i et samarbejde mellem skolerne, Center for Børn og Undervisning i Ishøj, Børn- og kulturforvaltningen i Vallensbæk og PPR består visitationsudvalget af følgende: Souschef fra PPR (koordinator) Specialundervisningskonsulent fra PPR Ledelsesrepræsentant fra Gildbroskolen Ledelsesrepræsentant fra Strandgårdskolen Ledelsesrepræsentant fra Vallensbæk Skole Repræsentant fra Center for Børn og Undervisning kan deltage Repræsentant fra Børn- og kulturforvaltningen (Vallensbæk) kan deltage Desuden deltager en administrativ medarbejder fra PPR som sekretær for udvalget. Udvalget mødes 2 gange i løbet af skoleåret (ordinære visitationsmøder) for at sikre visitationen til kommende skoleår. I forbindelse med visitationen til skoleåret 2009/2010 blev der planlagt med 3 ordinære møder, mens der for skoleåret 2010/2011 er planlagt 2 ordinære møder. Foruden de ordinære visitationsmøder afholdes der ekstraordinære visitationsmøder i helt særlige tilfælde (f.eks. ved tilflyttere, ved ledige pladser i kommunale undervisningstilbud eller evt. ændring i befordringsbehov). Til disse møder deltager souschef fra PPR samt specialundervisningsningskonsulenten fra PPR. 3. Overordnede visitationsprincipper Udgangspunktet for visitering til de foranstaltninger, som dette visitationsudvalg har opgaven at visitere til, tager overordnet udgangspunkt i, at det forsøges at tilbyde eleven det mindst indgribende tilbud inden der tilbydes mere vidtgående tilbud. Implicit i dette princip ligger således en fordring om, at mindre indgribende foranstaltninger skal være afprøvet inden der visiteres til mere vidtgående tilbud. Dette er dog kun gældende såfremt det ikke er åbenlyst formålsløst at afprøve mindre indgribende foranstaltninger. 4. Hvad kan der visiteres til? 4.1 Enkeltintegrationstimer Formålet med enkeltintegrationstimer er at sikre, at elever med lægefagligt diagnosticerede handicap kan forblive i deres almindelige klasse med den fornødne, individuelt tilrettelagte støtte i undervisningen. Der kan således ikke søges enkeltintegrationstimer til elever i specialklasser, gruppeordninger, fritidstilbud eller frikvarterer. Lovgrundlag Beslutninger om enkeltintegrationstimer tager udgangspunkt i Folkeskolelovens 20, stk. 2 (jf. LBK 593 af 24. juni 2009). Visitationsprincipper Forudsætningen for at bevillige enkeltintegrationstimer er baseret på 2 hovedprincipper: Eleven har et lægefagligt diagnosticeret handicap Visitation til specialundervisning 2010/2011 Side 2 af 9

3 Handicappet forringer elevens muligheder for at tilegne sig det faglige stof i væsentligt omfang, og at det kan afhjælpes ved individuel støtte i et afgrænset antal lektioner I disse principper forstås det implicit, at elever med f.eks. indlæringsvanskeligheder samt elever med psykosociale vanskeligheder (herunder adfærdsvanskeligheder) ikke er omfattet af denne støtteordning. Det er forventningen, at det er skolerne, som støtter disse elever indenfor deres muligheder for at yde en særlig indsats i forhold til de enkelte elever, f.eks. gennem undervisningsdifferentiering, holddeling, dansksproglig undervisning, skolens specialundervisning, AKT-funktioner m.m. Handleplaner for denne indsats kan evt. udarbejdes i samarbejde med PPR. Visitationstidspunkter Der visiteres til enkeltintegrationstimer én gang årligt, således at timerne kan indgå i arbejdsplanlægningen på skolerne for det kommende skoleår. 4.2 Kommunale specialklasser Der er aktuelt specialklasser på Vallensbæk Skole og på Gildbroskolen. På Vallensbæk skole er der en række specialklasser, mens der på Gildbroskolen er følgende forskellige typer af specialklassetilbud: Indskolingsklase: Kan tilbydes til børn med generelle eller specifikke vanskeligheder i børnehaveklassen og 1. klasse, som har behov for specialpædagogisk bistand i et omfang, som ikke vil kunne tilgodeses i en almindelig klasse. Tilbuddet er ikke tilrettelagt for børn med massive og vidtgående vanskeligheder. Specialklasse: Kan tilbydes til børn med generelle indlæringsvanskeligheder fra 1. til 10. klasse på enten Gildbroskolen og/eller på Vallensbæk Skole. Tilbuddet er ikke tilrettelagt for elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Læseklasse: Kan tilbydes til normaltbegavede elever med varige, massive og specifikke læse-/skrivevanskeligheder. Det forventes som udgangspunkt, at disse elever har så massive vanskeligheder, at de afslutter deres skolegang i klassen. OBS: Der er pt. en gammel indskolingsklasse på Gildbroskolen på 2. klassetrin. Klassen ophører med udgangen af skoleåret 2010/2011, og der kan ikke længere indstilles til dette specialundervisningstilbud. Lovgrundlag Beslutninger om specialklasser tager udgangspunkt i Folkeskolelovens 20, stk. 2 (jf. LBK 593 af 24. juni 2009). Fritidstilbud Børnene i specialklasserne går som udgangspunkt i skolefritidsordning (SFO/FO) på normale vilkår. Visitation til specialundervisning 2010/2011 Side 3 af 9

4 Befordring til specialklasser Der ydes befordring til og fra specialklasserne ud fra de almindelige regler for kørsel i Folkeskoleloven 1. Dog kan der være enkelte elever, hvor barnets funktionsnedsættelse og hvor forældrene - af helt særlige grunde - ikke har mulighed for at hente og bringe. Klassestørrelse Fra 0. til 3. klasse kan der maksimalt være 7 elever i hver klasse, mens der fra 4. til 10. klasse højst kan være 9 elever i klasserne. I Læseklasserne kan der dog kun være højst 7 elever pr. klasse. PPR og skolerne kan dog konkret aftale andet, såfremt det skønnes fagligt forsvarligt. Ved tilflytning af elever fra andre kommuner eller hvis en elev afbryder ophold på kostskole/efterskoler/friskoler, og hvor det vurderes nødvendigt at tilbyde eleven plads i specialklasse, vil denne elev få tilbudt plads i en klasse på relevant klassetrin uanset dette medfører overbelægning i den pågældende klasse. Visitationstidspunkter Som udgangspunkt visiteres der til specialklasse én gang årligt på de ordinære visitationsmøder. Dog kan der visiteres løbende, såfremt der er ledige pladser i specialklasserne i løbet af året. 4.3 Vidtgående specialundervisning Elever med vidtgående og gennemgribende handicap kan visiteres til skoletilbud for elever med vidtgående behov for specialundervisning. Visiteringen er baseret på følgende hovedprincipper: At eleven har et lægefagligt diagnosticeret handicap, som giver eleven væsentlige og gennemgribende vanskeligheder. At elevens vanskeligheder er søgt afhjulpet gennem en mindre indgribende foranstaltning med mindre det skønnes formålsløst. Organisering af undervisningen Undervisningen foregår i mindre grupper i enten gruppeordninger eller på specialskoler. Ishøj og Vallensbæk Kommune er i nogen grad i stand til at tilbyde disse fagligt specialiserede tilbud til eleverne fra Ishøj og Vallensbæk. Det er dog også nødvendigt at anvende undervisningstilbuddene i andre kommuner samt i regionerne (primært i Region Hovedstaden). Organiseringen af tilbuddene sker desuden i et samarbejde med kommunerne på Vestegnen (Netværk 6). Målet er, at Netværk 6 på sigt vil være i stand til at tilbyde alle former for vidtgående undervisningstilbud til egne børn. Ishøj og Vallensbæk Kommuner råder over følgende undervisningstilbud, som dels benyttes af børn fra Ishøj og Vallensbæk, mens en del af pladserne er solgt til elever fra andre kommuner (især til kommunerne i Netværk 6). Ishøj og Vallensbæk råder i skoleåret 2009/2010 over følgende vidtgående tilbud: ADHD-grupper på Strandgårdsskolen I skoleåret 2010/2011 er der 3 grupper for normaltbegavede elever med ADHD. Grupperne rummer elever fra 0. til 4 klassetrin. Klasserne er normeret til højst 7 elever. 1 Reglerne for kørsel i Folkeskoleloven (LBK 998 af ): børn, der har længere skolevej end 2 1/2 km i børnehaveklasse og på klassetrin, 6 km på klassetrin, 7 km på klassetrin og 9 km i 10. klasse Visitation til specialundervisning 2010/2011 Side 4 af 9

5 Autisme + generelle indlæringsvanskeligheder på Strandgårdsskolen I skoleåret 2010/2011 er der 3 grupper for børn med autisme og vis grad af retardering. Der er en klasse på 1. klassetrin, en lidt større klasse (3./4. klasse) samt en klasse på 6./7. klassetrin. Klasserne er normeret til højst 7 elever. Svære generelle indlæringsvanskeligheder: I skoleåret 2010/2011 er der 2 grupper for denne gruppe af elever; en klasse på 3../4. klassetrin og en klasse på 9./10. klassetrin. Klasserne er normeret til højst 7 elever. Kirkebækskolen elever med multiple funktionsnedsættelser. Skolen tilbyder undervisning for elever fra 0. til 10. klasse. Der er plads til i alt 60 elever på skolen. Lovgrundlag Beslutninger om undervisningstilbud i gruppeordninger og specialskoler tager udgangspunkt i Folkeskolelovens 20, stk. 2 (jf. LBK 593 af 24. juni 2009). Fritidstilbud Som alle andre elever har elever med betydelige handicap også krav på et fritids- og klubtilbud. Afhængig af barnets vanskeligheder kan der overvejes følgende muligheder: 1. Elevens vanskeligheder er af en art, så det kun er et betydeligt problem i undervisningen, og kan således godt indgå i et fritidstilbud på almindelige vilkår. 2. Elevens vanskeligheder kan afhjælpes, hvis der tilbydes særligt støtte i forbindelse med et almindeligt fritidstilbud. 3. Eleven har betydelige vanskeligheder og vil ikke kunne indgå relevant i et almindeligt tilbud uanset hvor megen støtte, som der iværksættes. Barnet har behov for specialpædagogisk miljø, hvor personalet er specialuddannet til at håndtere barnets vanskeligheder. Dette kan ske efter reglerne om oprettelse af SFO i tilknytning til en gruppeordning eller på specialskole eller i et særligt dagtilbud efter 32, stk. 2 i Serviceloven. Hovedprincippet for visiteringen til disse tilbud er, at foranstaltningen skal være så lidt indgribende som muligt i forhold til barnets muligheder for at fastholde tilknytningen til normalområdet. Dvs. at der kun kan visiteres til mere vidtgående fritidstilbud såfremt mindre indgribende foranstaltninger er afprøvet eller at en sådan afprøvning skønnes formålsløs. Befordring Der tilbydes altid kørsel til børn i gruppeordninger og på specialskoler. Det vurderes konkret, hvorvidt barnets vanskeligheder er af en art og i et omfang, at det nødvendiggør bevilling af kørsel med bus eller taxa. For især større børn vurderes det konkret, hvorvidt barnet er i stand til at befordre sig selv gående, på cykel eller med den kollektive trafik. Såfremt barnet kan befordre sig med den kollektive trafik, udstedes der bus-/togkort til barnet. Forældrene kan vælge selv at transportere deres barn. Forældrene godtgøres med statens laveste kilometertakst. Dette kan aftales ved henvendelse til PPR. Forudsætningen er imidlertid, at eleven både afleveres og hentes (der kan f.eks. ikke ydes godtgørelse, hvis forældrene kun afleverer). Sidstnævnte er i øvrigt et hovedprincip, som er fastsat mellem kommunerne i Hovedstadsregionen og Movia, som administrerer kørsel af disse elever. I meget særlige tilfælde, hvor elevens handicap skaber store vanskeligheder for barnet selv og sine omgivelser i transporten mellem skole, fritidstilbud og hjemmet, kan der be- Visitation til specialundervisning 2010/2011 Side 5 af 9

6 villiges en solistordning efter en faglig vurdering og indstilling fra psykologen på skolen. Solistordninger vil altid blive bevilliget i en midlertidig periode. Visitationstidspunkter Der visiteres kun til disse tilbud én gang årligt. I helt særlige tilfælde kan der dog visiteres såfremt alle andre muligheder er udtømte eller hvis et handicappet barn tilflytter Ishøj eller Vallensbæk Kommuner. 4.4 Revisitation af elever i vidtgående undervisningstilbud Alle elever, som allerede bliver undervist i et vidtgående undervisningstilbud revisiteres én gang årligt. Dvs. at vi som børnenes hjemkommune fagligt vurderer, om det givne tilbud fortsat er relevant for barnet. Det er skolerne, som barnet går på, som indkalder til disse møder. Normalt afholdes disse møde i perioden oktober til december. PPR er som udgangspunkt repræsenteret på disse møder. Fra 0. til 9. klasse er det altid barnets psykolog, som deltager på disse møder eller sørger for at sende en vikarierende psykolog, hvis denne er forhindret eller andet er aftalt. For elever i 9. eller 10. klasse skal udskolingskonsulenten fra PPR også deltage. For elever i 8. klasse kan det i nogle tilfælde også være relevant, at udskolingskonsulenten deltager. Det er psykologen, som sørger for at orientere udskolingskonsulenten om revisitationsmøder/udslusningsmøder for elever i fra 8. til 10. klasse. Formålet med mødet er at høre til barnets faglige og sociale udvikling, og være med til at vurdere, om barnets undervisningstilbud fortsat er det rette. Da det som regel er skolerne, som indkalder til revisitationsmøderne, er fokus som regel undervisningen. Såfremt barnet også har fritidstilbud i tilknytning til skoletilbuddet, sørger PPR s repræsentanter for, at høre til dette også, bl.a. med henblik på at afklare evt. muligheder for at indgå i sammenhænge med almindelige børn. Dette gælder også befordringen til og fra skole; bl.a. med henblik på at understøtte barnets selvstændighed i forhold til at blive/være selvtransporterende. Såfremt psykologen vurderer, at barnet har behov for et andet skoletilbud og/eller fritidstilbud indstilles der til dette på almindelig vis dog med tydelige oplysninger om, at barnet allerede indgår i et særligt undervisnings- og/eller fritidstilbud. Såfremt psykologen vurderer, at barnet er velplaceret og bør fortsætte, orienteres visitationsudvalget kort, skriftligt herom. De kommuner, hvor barnet går i skole, har ansvaret for udarbejdelse af revisitationsskemaer. Psykologen har ansvaret for at lægge disse skemaer til visitationsudvalget sammen med psykologens indstilling, såfremt disse modtages før, under eller efter mødet. Psykologen bør på mødet spørge til, hvordan PPR Center Ishøj modtager disse skemaer. 5. Visitationsprocedurer og administrative rutiner Elever kan indstilles til kommunale specialklasser, enkeltintegrationstimer (også revisitation) og gruppeordninger/specialskoler på grundlag af en pædagogisk-psykologisk vurdering. Indstillingen skal som minimum indeholde: En aktuel psykologisk vurdering Visitation til specialundervisning 2010/2011 Side 6 af 9

7 Aktuelle beskrivelser fra skolen; herunder vurdering af den faglige status i de centrale fag. Såfremt barnet ikke er startet i skole, vil der i stedet være brug for en beskrivelse fra børnehaven (ikke kun fra evt. støttepædagog). Beskrivelser af hidtidige tiltag og/eller foranstaltninger, som der er gjort for at afhjælpe elevens vanskeligheder og effekten af den hidtidige indsats. Beskrivelsen bør også indeholde oplysninger om barnets ressourcer. Psykiatrisk vurdering (gælder kun enkeltintegration og gruppeordning/specialskoler). 5.2 Indstillinger i den ordinære visitation Indstillingen udarbejdes på særlige skemaer, som psykologerne har adgangen til og der vedlægges evt. få relevante bilag. Indstillingsskemaet afleveres i PPR i forbindelse med angivne deadlines for aflevering (se årshjulet ovenfor). Indstillingen skal være underskrevet af forældrene, og kopi af indstillingen (inkl. bilag) fremsendes til forældrene. Forældrene modtager bekræftelse på, at indstillingen/ansøgningen er modtaget inden 10 arbejdsdage, hvor det bl.a. fremgår, hvornår der forventes en afgørelse. Der sendes en kopi af bekræftelsesbrevet til psykologen. Indstillingen behandles i visitationsudvalget på de ordinære visitationsmøder, og der afsendes skriftlig meddelelse til forældrene om afgørelsen således, at forældrene modtager afgørelsesskrivelsen på den angivne dato (se årshjulet). Kopier af afgørelserne sendes til: Den skole eller institutionen, hvor barnet kommer fra Den skole, som skal modtage barnet (ofte via den lokale PPR)) Center for Børn og Undervisning (kun for Ishøj-børn eller børn som skal gå i skole i Ishøj) Indstillende psykolog 5.3 Indstillinger uden for den ordinære visitation Der kan kun indstilles til foranstaltninger uden for den ordinære visitation efter forudgående aftale med ledelsen i PPR. Som i den ordinære visitation, anvender psykologerne de indstillingsskemaer, som de har adgangen til og modtagelse af indstillingerne bekræftes til forældrene inden 10 dage. Indstillinger behandles på ekstra-ordinære visitationsmøder, hvor det kun er PPR s repræsentanter, som deltager. Beslutninger om optagelse i specialundervisningstilbuddene på Gildbroskolen, Vallensbæk Skole, Strandgårdsskolen og Kirkebækskolen bringes i høring på den pågældende skole. Høringen har til formål, at give skolen mulighed for at stille uddybende spørgsmål til indstillingen og baggrund for beslutningen. Normalt vil høringen foregår i form af møde på skolen med en repræsentant fra PPR, skolens ledelse og den psykolog, som er tilknyttet tilbuddet. Såfremt høringen ikke medfører behov for yderligere afklaring/revurdering i visitationsudvalget, orienteres forældrene skriftlig om beslutningen. 5.4 Foranstaltninger i andre kommuner eller i Regioner For indstillinger, hvor Ishøj og Vallensbæk ikke råder over relevante tilbud, søges der pladser i relevante tilbud i andre kommuner. Dette sker på følgende måde: Indstillinger underskrives af ledelsen i PPR Center Ishøj som bekræftelse på, at der søges plads i anden kommune. Visitation til specialundervisning 2010/2011 Side 7 af 9

8 I den ordinære, årlige visitation fremsendes indstillinger på elever, som Ishøj og Vallensbæk ikke selv har tilbud til, til netværkssekretariatet i Netværk 6 (Vestegnen). Indstillinger fra hele Netværk 6 samles og undervisningspladser koordineres sammen med de øvrige kommuner herunder oprettelse af nye pladser. Udenfor den ordinære visitation fremsendes indstillingen til Netværk 6 s netværkssekretariat i Høje Tåstrup. Sekretariatet formidler kontakt til de kommuner, som har relevante undervisningstilbud. Dette sker først og fremmest til kommuner i Netværk 6 (Vestegnens kommuner), men kan også ske til kommuner uden for Netværk 6 typisk kommuner i en rimelig afstand fra Ishøj og Vallensbæk. Der kan også være tale om kontakt til Regionen. PPR-kontorer i andre kommuner kontaktes direkte med henblik på forespørgsel om relevante foranstaltninger. Såfremt en anden kommune har en relevant foranstaltning, har ledige pladser og at den anden kommune fagligt vurderer, at de kan tilbyde barnet et relevant skoletilbud, orienteres PPR Center Ishøj skriftligt herom. Såfremt PPR Center Ishøj accepterer den tilbudte plads til barnet, meddeles forældrene herom som minimum gennem en afgørelsesskrivelse, hvor det fremgår, at de tilbydes det fundne tilbud. Revisitationsskemaer, hvor det er vurderet, at eleven er velplaceret i sit nuværende vidtgående undervisningstilbud (se også ovenfor), underskrives af ledelsen i PPR som dokumentation for, at man fortsat ønsker at benytte sig af (og betale) for det på skemaet angivne tilbud. Disse skemaer fremsendes til det PPR-kontor (eller Regionen), som har ansvaret for skoletilbuddet. 5.5 Visitering af elever fra andre kommuner Såfremt PPR Center Ishøj, Strandgårdsskolen eller Kirkebækskolen modtager henvendelse om optagelse i et vidtgående specialundervisningstilbud i Ishøj eller Vallensbæk, sørger PPR Center for at indhente de relevante oplysninger samt meddele afslag, hvis der ikke er ledige pladser i relevante tilbud. Hvis der er ledige pladser, gennemgås akterne, og hvis det fagligt vurderes, at elevens behov vil kunne imødekommes i det givne tilbud, sørger PPR Center for indkaldelse til høringsmøde på den pågældende skole, hvor forespørgslen drøftes. Såfremt det vurderes, at eleven kan optages, meddeles dette skriftligt til den kommune, som har rettet forespørgslen. Afslag meddeles også skriftligt. 6. Forretningsorden for visitationsudvalget Procedurer for visitationsudvalgets arbejde er til dels beskrevet ovenfor. Herunder opsummeres og tilføjes de områder, som endnu ikke er blevet beskrevet. 6.1 Ordinære møder Inden udgangen af august, indkaldes til 2 årlige visitationsmøder af ca. 3 timer varighed: 1. På det første møde behandles indstillinger til vidtgående undervisningstilbud i eller uden for Ishøj og Vallensbæk kommuner. Her behandles også revisitationer af elever i eksisterende tilbud. Mødet er lagt i starten af december måned for at sikre, at indstillinger kan indgå i planlægningen og koordineringen af vidtgående undervisningstilbud i Netværk 6. Visitation til specialundervisning 2010/2011 Side 8 af 9

9 2. På det andet møde behandles indstillinger enkeltintegrationstimer og til kommunale specialklasser. Indstillinger om enkeltintegrationstimer behandles som nye indstillinger. Mødet er lagt i slutningen af januar for at sikre, at forældre og skoler i god tid er orienteret om beslutninger om tildelte timer og nye børn i de kommunale specialundervisningstilbud. Af årshjulet ovenfor fremgår i de nøjagtige datoer. Visitationsmateriale og beslutningsoplæg PPR Center modtager indstillinger 3-4 uger inden visitationsmødet. PPR Center sørger for gennemgang af indstillinger for at sikre, at alle nødvendige oplysninger fremgår af indstillingsskemaerne og tilhørende bilag. Medlemmer af visitationsudvalget modtager kopier i overskuelig form senest 8 arbejdsdage før mødet. Desuden udarbejdes der dagsorden og beslutningsoplæg, som udsendes senest 3 arbejdsdage før mødet. Referater Referatet udarbejdes på baggrund af dagsorden og det tilrettede beslutningsoplæg indgår, som en væsentlig del af referatet. Dette udsendes sendes 10 arbejdsdage efter mødet. 6.2 Ekstraordinære visitationsmøder Datoer for ekstraordinære visitationsmøder aftales ad hoc blandt visitationsudvalgets medlemmer i PPR; herunder også forretningsorden for arbejdet. Referater af afholdte ekstraordinære visitationsmøder fremsendes senest 10 arbejdsdage til alle medlemmer i visitationsudvalget. Visitation til specialundervisning 2010/2011 Side 9 af 9

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Disse retningslinjer er godkendt og senest revideret af Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. november 2015.

Læs mere

KIK. Klub i klubben. Visitationsprocedure. Beskrivelse af procedurer i forbindelse med visitation af børn til KIK klubberne

KIK. Klub i klubben. Visitationsprocedure. Beskrivelse af procedurer i forbindelse med visitation af børn til KIK klubberne KIK Klub i klubben Visitationsprocedure Beskrivelse af procedurer i forbindelse med visitation af børn til KIK klubberne Januar 2017 Indholdsfortegnelse Hele vejen rundt om KIK...2 Administrativ visitationsprocedure...

Læs mere

Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0

Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0 Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0 I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse. Denne pjece er til forældre,

Læs mere

Visitationsprocedurer Vejen Kommune 2019/2020

Visitationsprocedurer Vejen Kommune 2019/2020 Visitationsprocedurer Vejen Kommune 2019/2020 Hvem kan visiteres til et specialtilbud?... 2 Hvad skal Vejen Kommunes Folkeskoler og Friskoler gøre, når en elev skal visiteres til et specialtilbud?... 2

Læs mere

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Maj 2016 Indledning Børne-, Unge- og Familieudvalget har i forbindelse med behandlingen af en samlet

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune Procedure for visitation af elever til bistand i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Indstillingsforløb til visitering af elever i Ikast-Brande kommune til specialundervisning/ bistand... 2 Revisitation

Læs mere

Visitation og revisitation på børne-ungeområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på børne-ungeområdet i Norddjurs Kommune Visitation og revisitation på børne-ungeområdet i Norddjurs Kommune Indhold s.2 Visitationsudvalgets formål og mandat s.2 Visitationens værdigrundlag og strategi s.3 Lovgrundlag s.3 Visitationsudvalgets

Læs mere

Velkommen. i Centerklasserne Højvangskolen

Velkommen. i Centerklasserne Højvangskolen Velkommen i Centerklasserne Højvangskolen Målgruppe Målgruppen omfatter normaltbegavede elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme) og elever med hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD). Endvidere

Læs mere

Rønde skoles special-klasser

Rønde skoles special-klasser Rønde skoles special-klasser Special-klasserne på Rønde skole er et skoletilbud for børn og unge med generelle indlærings vanskeligheder, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen, der ikke kan tilgodeses

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Småbørnsområdet Folkeskolen tilbyder specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt folkeskolen jf. 4

Læs mere

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex Et BUF-flextilbud gives til børn, som er i målgruppen

Læs mere

Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU. (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU. (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) Godkendt af Byrådet d. 18. december 2013 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Retskrav... 3 1.3.

Læs mere

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune Servicedeklaration Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Børn og unge Århus Kommune HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL? HVAD ER PPR? HVOR FINDER JEG PPR? HVAD KAN PPR? HVORDAN INDSTILLES ET BARN TIL PPR? SÅDAN

Læs mere

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010 Vision: Ud fra en overordnet målsætning om at styrke inklusion af børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD og lettere autisme tilstande, går Ishøj og Vallensbæk Kommune sammen om at etablere et

Læs mere

SUPPLERENDE DOKUMENTATION I tillæg til indstillingsskemaet er der krav om følgende dokumentation, som sendes sammen med indstillingsskemaet

SUPPLERENDE DOKUMENTATION I tillæg til indstillingsskemaet er der krav om følgende dokumentation, som sendes sammen med indstillingsskemaet Randers Kommune Børn og Skole Indstillingsskema: Specialtilbud - skolebørn Randers Kommune Børn og Skole sekretariatet Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon 89 15 17 87 www.randers.dk bs.visitation@randers.dk

Læs mere

Et overblik. Skole- og dagtilbudsafdelingen Torvet Grenaa Tlf Januar visitation og revisitation på skoleområdet

Et overblik. Skole- og dagtilbudsafdelingen Torvet Grenaa Tlf Januar visitation og revisitation på skoleområdet Et overblik over Skole- og dagtilbudsafdelingen Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89 59 10 00 Januar 2017 visitation og revisitation på skoleområdet 1 Indhold Visitationens mandat 2 Årshjul 3 Procedure for specialundervisning

Læs mere

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015.

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notat vedr. Heldagsklassetilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notatet indeholder en beskrivelse af en ændring

Læs mere

Visitationsprocedurer Vejen Kommune

Visitationsprocedurer Vejen Kommune Visitationsprocedurer Vejen Kommune Hvem kan visiteres til et specialtilbud?... 2 Hvad skal skolen gøre, når en elev skal visiteres til et specialtilbud?... 2 Visitationsproceduren i Dagtilbud & Skoleafdelingen...

Læs mere

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Maj 2012 Fra politisk side er der et stort fokus på øget inklusion i folkeskolen - både nationalt og lokalt. Resultaterne af denne

Læs mere

Beskrivelse af AKT-tilbuddet

Beskrivelse af AKT-tilbuddet Jammerbugt Kommunes AKT-tilbud på Fjerritslev Skole og Aabybro Skole Beskrivelse af AKT-tilbuddet Formål... 2 Grundlagsforståelsen... 2 Konsekvenser for praksis... 4 Visitation... 5 Visitationsgrundlaget...

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet.

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. 1 Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Støtte fra familiekonsulent-teamet

Læs mere

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Udmøntning af Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov - et samarbejde mellem Frederikshavn og Hjørring

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Grundlag for Roskilde kommunes specialklasser og tilhørende fritidstilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder Udarbejdet i samarbejde mell

Grundlag for Roskilde kommunes specialklasser og tilhørende fritidstilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder Udarbejdet i samarbejde mell Grundlag for Roskilde kommunes specialklasser og tilhørende fritidstilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder Udarbejdet i samarbejde mellem Tjørnegårdskolen og PPR Formål med specialklasserne

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15 Skolebus Prebens Minibusser og Movia Skoleåret 2014/15 Side 2 Kære forældre Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder kan I læse om mulighederne for befordring af elever mellem skole og hjem. Skolebus

Læs mere

Bilag 2: Ny visitationsmodel for specialundervisning

Bilag 2: Ny visitationsmodel for specialundervisning Bilag 2: Ny visitationsmodel for specialundervisning Sikring af fagligt velkvalificeret og relevante undervisningstilbud Igennem de senere år har en lang række kommuner gennemført udlægning af midler og

Læs mere

Til værtsskolerne Kopi: PPR og Specialpædagogik og Budget og Regnskab. Den 11. maj 2015

Til værtsskolerne Kopi: PPR og Specialpædagogik og Budget og Regnskab. Den 11. maj 2015 Til værtsskolerne Kopi: PPR og Specialpædagogik og Budget og Regnskab Den 11. maj 2015 Befordring af elever i specialpædagogiske undervisningstilbud i Aarhus Kommune Med nedenstående information er det

Læs mere

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål.

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 3.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat udgør netto 63,2 mio. kr. Nettobevilling

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Visiteringsgrundlag for kommunal befordring. Beskrivelse af visiteringsprincipper og praksis i Assens Kommune pr. 30.

Visiteringsgrundlag for kommunal befordring. Beskrivelse af visiteringsprincipper og praksis i Assens Kommune pr. 30. Visiteringsgrundlag for kommunal befordring Beskrivelse af visiteringsprincipper og praksis i Assens Kommune pr. 30. november 2015 Godkendt i Byrådet den 27. januar 2016 Indledning...3 Visiteringsgrundlag

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Visiterings- og servicekatalog. Kerteminde Kommune

Visiterings- og servicekatalog. Kerteminde Kommune Visiterings- og servicekatalog Kerteminde Kommune Oktober 2015 Visiterings- og servicekataloget beskriver den nye 3 Baggrund for Kerteminde Kommunes arbejde med befordring i 2015 3 Formål og fremtidige

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen

PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen Bakkevænget 16, 8990 Fårup Telefon 86 45 21 11, telefax 86 45 26 80 Eksp. 10-12, torsdag tillige 15-16.30 Tlf.eksp. Mandag-torsdag 8-15, fredag 8-12.30 Postgirokonto

Læs mere

Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27

Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27 Indledning Hvidovre november 2011 Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27 Gruppe 26/27 (Gr. 26/27) er et undervisningstilbud til børn i Hvidovre Kommune. Børnene i Gr. 26/27 er normaltbegavede

Læs mere

Visitation januar 2016

Visitation januar 2016 Visitation januar 2016 Et historisk rids Skoleår Antal indstillinger Antal visitationer 2010/11 165 1 2011/12 189 1 Inklusionsressourcen omlægges delvist 2012/13 146 1 2013/14 135 1 Inklusionsressourcen

Læs mere

Manual. Henvisning til dagbehandlingstilbud med intern skole. Indholdsfortegnelse 1. Indledning Målgruppe Sagsforløbet...

Manual. Henvisning til dagbehandlingstilbud med intern skole. Indholdsfortegnelse 1. Indledning Målgruppe Sagsforløbet... Manual Henvisning til dagbehandlingstilbud med intern skole Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Målgruppe...2 3. Sagsforløbet...3 3.1. Bekymringsfasen...4 3.2. Undersøgelsesfasen...5 3.4. Udmøntningsfasen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KØRSEL AF VISITEREDE BORGERE I SORØ KOMMUNE. 25. maj 2016

KVALITETSSTANDARD FOR KØRSEL AF VISITEREDE BORGERE I SORØ KOMMUNE. 25. maj 2016 KVALITETSSTANDARD FOR KØRSEL AF VISITEREDE BORGERE I SORØ KOMMUNE 25. maj 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Ordliste... 4 Kvalitetsstandarder på social- og sundhedsområdet...

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet. Vejledning Januar 2016

Visitationsprocedure på skoleområdet. Vejledning Januar 2016 Visitationsprocedure på skoleområdet Vejledning Januar 2016 1 Indledning Dette er en vejledning i, hvordan proceduren omkring en til specialundervisning skal foregå. Hvad er specialpædagogisk bistand?

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Formål med kommissorium Formålet er, med udgangspunkt i barnets eller den unges behov at skabe grundlaget

Læs mere

Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling

Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling Side 1.Indledning 1 2. Lovgivning.. 1 3. Målgruppeafgrænsning. 3 4. Opgørelse af målgruppen i Norddjurs

Læs mere

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser marts 2015 Denne masterplan har til formål at fastlægge de indsatser, der skal gennemføres for at overholde de økonomiske

Læs mere

SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune

SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune Indhold Forord 1 Generel forebyggelse på skolen/trivselsforum 2 Undervisningens placering 3 Undervisningen sigter på 4 Fase 1 5 Fase 2 6 Fase 3 7 Oversigt over

Læs mere

Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune. 7. oktober 2014

Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune. 7. oktober 2014 Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune 7. oktober 2014 Inklusion - eksklusion Inklusion Elevens tilhørsforhold til klassen bevares: - Støtte på klassen - Støtte på/fra kompetencecenter Elevens tilhørsforhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Bilag 3: Skolestruktur

Bilag 3: Skolestruktur Bilag 3: Skolestruktur Bilag 3: Skolestruktur Rebild kommunes skolevæsen består pr. 1. august 2017 af 8 folkeskoler og en specialskole. Skolens navn Klassetrin SFO, Samdrift ml. skole og børnehave Specialklasser

Læs mere

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning Møde i Handicaprådet den 18. september 2017 Gældende fra 1. maj 2017 Formål Udarbejdet til ansatte i Lejre Kommune,

Læs mere

PPR funktionens servicestandarder 2008: BUR-delen

PPR funktionens servicestandarder 2008: BUR-delen PPR funktionens servicestandarder 2008: BUR-delen 1. Forudsætninger... Side 2 2. En psykologsag - 1. eksempel....side 3 3. En psykologsag - 2. eksempel....side 4 4. En tale-/ hørepædagogsag... Side5 5.

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

Læs mere

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s.

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s. Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 en samarbejdsmodel s. 4 1. Mål og værdier i s. 5 2. Forløbet i s. 7 3. Om møderne i Familieteamfasen s. 10 4. Indkaldelse og referater s. 10 5. Barnet flytter s. 10 6.

Læs mere

Mit barn har autisme. - sådan gør vi i København

Mit barn har autisme. - sådan gør vi i København Mit barn har autisme - sådan gør vi i København Mit barn har autisme Udgivet af Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningens Handicapcenter København 1. oplag

Læs mere

- bevægelsen mod en inkluderende skole i Esbjerg Kommune. Vejledning vedr. Det Centrale Visitationsudvalg (DUS) Juni 2013 3.

- bevægelsen mod en inkluderende skole i Esbjerg Kommune. Vejledning vedr. Det Centrale Visitationsudvalg (DUS) Juni 2013 3. - bevægelsen mod en inkluderende skole i Esbjerg Kommune Vejledning vedr. Det Centrale Visitationsudvalg (DUS) Juni 2013 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål.... 2 2. Den politiske beslutning....

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Djurslandsskolen. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. En kommunal specialskole Djurslandsskolen En kommunal specialskole Indhold Denne folder beskriver Djurslandsskolens overordnede formål og organisation. Djurslandsskolen er en specialskole under Norddjurs kommune for børn med behov

Læs mere

BØRN PÅ EVALUERING MARTS 2013 B Ø R N O G U N G E

BØRN PÅ EVALUERING MARTS 2013 B Ø R N O G U N G E LILLEÅ MIDLERTIDIG UNDERVISNING AF BØRN PÅ TJØRRINGHUS EVALUERING MARTS B Ø R N O G U N G E Indledning Der har været rejst spørgsmål om undervisning af en gruppe af børn/unge på Tjørringhus: hvor vidt

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Baggrund: Den vedtagne politik bygger på Mariagerfjord kommunes børnepolitik. Inklusionspolitikken skal ligeledes ses i sammenhæng anbefalingerne fra regeringens

Læs mere

Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov, visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud.

Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov, visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud. Børn & Kultur Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov, visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud. 1. Folkeskolens varetagelse af elever med særlige

Læs mere

Odsherred Kommune. Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Odsherred Kommune. Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse Lov og bekendtgørelse...... 3 Hvortil sker befordringen?... 3 Hvordan

Læs mere

Bilag 2 a. Velkommen til Specialbørnehjemmene

Bilag 2 a. Velkommen til Specialbørnehjemmene Bilag 2 a Velkommen til Specialbørnehjemmene Februar 2010 Ydelsens formål Tilbud om døgnophold efter Lov om Social Service, 67, stk. 2. Målgruppe Specialbørnehjemmene er Region Nordjyllands døgntilbud

Læs mere

Ny visitationsprocedure til specialundervisning.

Ny visitationsprocedure til specialundervisning. Ny visitationsprocedure til specialundervisning. Visitationsproceduren ændres med virkning for visitering for skoleåret 2013/14. Grundlag. Baggrunden for ny visitationsprocedure er: Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et værksted Beskæftigelse udenfor

Læs mere

Sagsforløb i forbindelse med indskrivning på specialpædagogisk plads 2015

Sagsforløb i forbindelse med indskrivning på specialpædagogisk plads 2015 Sagsforløb i forbindelse med indskrivning på specialpædagogisk plads 2015 1) Ansøgning om specialpædagogiske tilbud modtages i Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Ansøgningen skal sendes med sikker post til

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Overgang fra hjem til dagpleje/vuggestue/børnehave

Overgang fra hjem til dagpleje/vuggestue/børnehave OPFØLGNING VED SKIFT OPFØLGNING Overgang fra hjem til dagpleje/vuggestue/børnehave Besøg i personale Ad hoc inddragelse af sundhedsplejerske, talehørekonsulenter mv. i enkelte sager Pædagogisk leder i

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet

Visitationsprocedure på skoleområdet Visitationsprocedure på skoleområdet Juni 2015 Visitationsprocedure på skoleområdet Notatet indeholder en procedure for, hvordan den fremtidige visitationsprocedure på skoleområdet i Ballerup Kommune tilrettelægges.

Læs mere

DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS

DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS 2007-2015 Juni 2015 Hovedstadsregionen opdelt i kommuner og netværk Samarbejdet vedr. specialundervisningen i Hovedstadsregionen

Læs mere

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven 192 og Lov om Almene Ældreboliger 5 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Indledning. Spiregruppen er Struer Kommunes specialtilbud til børn i 3 6 års alderen, undtagelsesvis også 0 3 års alderen. Specialgruppen er organiseret i henhold til Dagtilbudsloven,

Læs mere

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud Dato? What? Why? How? Who? Visitationsdrøftelser lokalt på skolerne. Hele året. Det aftales lokalt hvor ofte man mødes. Samarbejde læringskonsulent og inklusionsmedarbejder. Læringskonsulent holder faste

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune

Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune Særlig tilrettelagt uddannelse STU. Indhold Indledning Formål Målgruppe Uddannelsens indhold

Læs mere

Inklusion og specialundervisning. 12. juni 2012

Inklusion og specialundervisning. 12. juni 2012 Inklusion og specialundervisning 12. juni 2012 1 Lov nr. L 103 Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning og tilpasning af klagereglerne til en mere inkluderende folkeskole. Loven

Læs mere

Åbningstiderne vil være identiske med skolens: Fra kl. 06.45-16.00 med mulighed for forlængelse til 16.30.

Åbningstiderne vil være identiske med skolens: Fra kl. 06.45-16.00 med mulighed for forlængelse til 16.30. Notat Center Børn og Unge Journalnr: 27.18.12-A00-1-16 Dato: 26-05-2016 Børnehaven Skibsted efter paragraf 32 i serviceloven Der er mulighed for to elevgrupper, som vil have hver deres økonomiske takst.

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD VISITATION TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD Pædagogisk Udvikling & Inklusion Center for Uddannelse Center for Børn og Familie Slagelse Kommune August

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde Fjordskolen, Lysholm Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO Skoleåret 2012/2013 1 Forord Lovgrundlag Lovgrundlaget for specialundervisning 1 foreskriver,

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 1 STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder skal give information om STU til dig, som er forælder til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for STU. Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for STU. Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for STU Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Kvalitetsstandarderne

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 EKSTRAORDINÆRT MØDE MANDAG DEN 30. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 30. april 2007 Side: 49 Fraværende:

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for: Kost- eller efterskoleophold efter servicelovens 52 a og Folkeskolelovens 20 og 22.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for: Kost- eller efterskoleophold efter servicelovens 52 a og Folkeskolelovens 20 og 22. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for: Kost- eller efterskoleophold efter servicelovens 52 a og Folkeskolelovens 20 og 22. Om kvalitetsstandarder En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Alle unge med særlige behov har et retskrav på at få tilbudt en særlig tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige

Læs mere

Procedure for modtagelsesklasser 0. M, M1 og M2 i Hillerød Kommune

Procedure for modtagelsesklasser 0. M, M1 og M2 i Hillerød Kommune Procedure for modtagelsesklasser 0. M, M1 og M2 i Hillerød Kommune Faglig udvikling Læringsstrategier Løbende evaluering Statisk/dynamisk årsplan Basisundervisning i dansk som andetsprog Opbyggelse af

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere