Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet"

Transkript

1 Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Maj 2016 Indledning Børne-, Unge- og Familieudvalget har i forbindelse med behandlingen af en samlet økonomisk analyse af folkeskolernes implementering af folkeskolereformen ønsket en analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud. Baggrunden for dette var, at skolerne brugte en stadig større del af deres budget på ekskluderende specialundervisningstilbud. Analysen er udarbejdet med udgangspunkt i oplysninger om antal visiterede elever, visiterende skole, anvendte tilbud, baggrund for visiteringen, klassetrin ved visitering og udgifter på området mv. alt med udgangspunkt i skoleåret koblet med tallene for det kommende skoleår. Endelig indeholder notatet en beskrivelse af de nye tiltag der er taget for at skabe helhedsorienteret specialundervisningsindsats med tæt tilknytning til den almene skole og en ny prisstruktur for Kompetencecenter Kalvehave. Elever bosiddende I Vordingborg Kommune i ekskluderende tilbud hvor Vordingborg Kommune er visiterende- og betalende kommune I skoleåret er 79 elever visiteret til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud. Kompetencecenter Kalvehave Heltidsundervisningen på Ungdomsskolen Skoler beliggende i Vordingborg, der ikke drives af Vordingborg Kommune Skoler udenfor kommunen Antal Som det ses i oversigten er det mest anvendte undervisningstilbud kommunens eget tilbud Kompetencecenter Kalvehave. Sammen med Heltidsundervisningen på Ungdomsskolen udgør kommunens egne tilbud godt 67 % af de samlede visiteringer. Kompetencecenter Kalvehave blev etableret i forbindelse med Fokus på Folkeskolen i 2012 som et tilbud til de elever, der på daværende tidspunkt blev vurderet til ikke at kunne profitere af et inkluderende tilbud på distriktsskolen, og en stor del af disse elever kom fra den daværende autismeklasse på Ørslev Skole og Vordingborgcentrets interne skole. Kompetencecentrets elevgruppe har ændret sig noget siden 2012 hvor de elever, der går på skolen i dag er kendetegnet ved diverse former for kognitive vanskeligheder, herunder mental retardering, kombineret med andre psykiatriske og emotionelle lidelser. Det betyder, at 1

2 Kompetencecenter Kalvehave i løbet af de snart 4 år skolen har eksisteret har skullet tilpasse sig nye målgruppers behov. Som kommunens specialpædagogiske enhed vil den aktuelle elevsammensætning ofte være et udtryk for hvilke elevgruppe distriktsskolerne har svært ved at give et passende undervisningstilbud. Helhedsundervisningen på Ungdomsskolen er et tilbud til elever i udskolingen, hvis skolegang af forskellige årsager har været præget af manglende stabilitet og kontinuitet. Ud over Kompetencecenter Kalvehave og Heltidsundervisnings på Ungdomsskolen er der 3 andre tilbud beliggende i Vordingborg Kommune det er muligt at visitere til: Vordingborgskolen, Den Selvejende Institution Fællesskolen og Fonden Gimle. I skoleåret var der visiteret 4 elever til Vordingborgskolen, 2 til Fonden Gimle og ingen til Den Selvejende Institution Fællesskolen. Derudover er en enkelt elev visiteret som dagelev på efterskolen Østergaard og for 1 elev er der etableret et særligt undervisningstilbud på den unges anbringelsessted. På Den Selvejende Institution Fællesskolen er visiteret 12 elever, der er anbragte i Vordingborg Kommune af andre kommuner. For Fonden Gimle er antallet 11 elever i samme målgruppe. Disse elever visiteres også af Vordingborg Kommune på vegne af de anbringende kommuner, idet lovgivningen gør anbringelsesstedets kommune til elevernes skolekommune. 18 elever bosiddende i Vordingborg er visiterede til undervisningstilbud udenfor kommunen. Det mest anvendte tilbud er Marjatta i Tappernøje, hvor der er 11 elever visiterede til. Derudover er der visiteret 2 elever til hver af skolerne Sydbyskolen i Næstved, Asgårdskolen i Ringsted og Gedebjerg i Næstved. 1 elev er visiteret til Tappernøje Dagskole. Skolerne Marjatta, Sydbyskolen og Asgårdskolen er alle 3 skoler, som er en del af KKR samarbejdet. Alle 3 skoler er specialskoler for børn med forskellige funktionsnedsættelser af kognitiv karakter og herunder mental retardering og udviklingshæmning. Tappernøje Dagskole, Den Selvejende Institution Fællesskolen og Fonden Gimle er undervisningstilbud drevet efter bekendtgørelsen om undervisning på interne skoler og dagbehandlingstilbud. Der gælder særlige regler for visitering til denne form for undervisningstilbud. Grundlaget for visitering til ekskluderende undervisningstilbud er en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV). Den Pædagogiske Psykologiske Vurdering udarbejdes i Vordingborg Kommune af kommunens psykologer med baggrund i en skriftlig indstilling fra skolen eller dagtilbuddet hvad angår børn, der overgår fra dagtilbud til skole. Ud af de 79 visiterede elever mangler der PPV er for de 39 af eleverne dvs. for ca. 50 % af eleverne. Dette er et problem, idet forældrenes retssikkerhed hvad angår klageadgang ikke er sikret fordi Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning kan afvise at behandle klagen, når det formelle grundlag for visiteringen ikke er tilstede. Derfor vil der i den nærmeste fremtid blive sikret, at der udarbejdes Pædagogiske Psykologiske Vurderinger for alle visiterede elever, ligesom der vil blive skabt procedure for hvorledes der sikres udarbejdelse af PPV forud for indstilling til ekskluderende specialundervisning. 2

3 Skolernes visiteringsmønster Herunder ses en oversigt over visiterende skole og hvilke undervisningstilbud, der er visiteret til. Kompetencecenter Kalvehave Heltidsundervisningen på Ungdomsskolen Skoler beliggende i Vordingborg, der ikke drives af Vordingborg Kommune Skoler uden for kommunen Ialt Møn Skole Kulsbjerg Skole Gåsetårnskolen Præstø Skole Svend Gønge- Skolen Skolernes visitationsmønster ser forskelligt ud. For Møn Skole gælder at næsten alle elever, 78 % er visiterede til kommunens egne tilbud. Næst derefter kommer Svend Gønge-Skolen med 75 % og Gåsetårnskolen med 73 %. Kulsbjerg Skoles andel er 62,5 % og Præstø Skole med den laveste andel på 42 %. Hvad der ligger bag mønstrene kan være svært at sige, men spørgsmålet om udgifter til kørsel til og fra undervisningstilbuddet kunne være en forklaring, men kendskab til tilbuddet kan også være en forklaring. Klassetrin ved visitering og årsag til visiteringen Herunder ses en oversigt over de klassetrin visiteringen er sket på 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl Oversigt over det klassetrin førstegangsvisiterede elever i skoleåret er visiterede på. 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl

4 Som kan ses i oversigten er de fleste visitationer sket i overgangen til skole/0. klasse. Af dem, der visiteres til 0. klasse har de 10 af eleverne et kognitivt funktionsniveau, der svarer til udviklingshæmning. Af dem er de fleste også diagnosticerede Downs Syndrom og Infantil Autisme. For andre 6 visiterede gælder, at deres funktionsniveau er præget af mental retardering kombineret med diagnoser som Infantil Autisme og ADHD. Der er visiteret 3 elever med normale kognitive forudsætninger. Alle 3 har andre diagnoser. Af alle visiterede elever er det kun 11, der ikke har andre diagnoser end mental retardering. Som ses i oversigten visiteres forholdsvis mange elever på 5. klassetrin. Af dem har de 8 mormale kognitive forudsætninger. 9 af de 11 elever har diagnoser inden for autismespekteret eller ADHD og de 2 sidste har emotionelle vanskeligheder. I skoleåret er kun 2 elever visiterede i overgangen fra dagtilbud til skole. Forholdsvis mange, 8, elever er førstegangsvisiterede på 9. og 10. klassetrin. På 9. klassetrin er 2 elever visiterede til Kompetencecenter Kalvehave og 2 elever til Heltidsundervisningen på Ungdomsskolen. På 10. klassetrin er visiteret 3 elever til Vordingborgskolen og 1 elev til Heltidsundervisningen. For de fleste af de førstegangsvisiterede elever er der tale om mental retardering kombineret med andre diagnoser som infantil autisme og ADHD. Da 2/3 af eleverne første gang visiteres på mellemtrinnet og i udskolingen er der noget, der tyder på, at i takt med elevens alder bliver det sværere for distriktsskolen at tilbyde et passende undervisningstilbud til eleven. Hvis dette mønster skal brydes vil det kræve, at der kan tilrettelægges bedre inkluderende undervisningsmiljøer for eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen. Udgifter til elever i ekskluderende undervisning Samlet har udgifterne i skoleåret til de elever, der er bosiddende i Vordingborg og som er visiterede af Vordingborg Kommune været knap 27,5 mio. kr. Heraf har skolerne betalt godt 20,0 mio. kr. og fællesområdet 7,2 mio. kr. Herunder ses fordelingen af elever og de samlede udgifter fordelt på skolens udgift og fællesområdets udgift. Oversigten er eksklusiv udgifterne til anbragte børn i andre kommuner og hvor barnets bopælskommune er visiterende kommune. Antal elever Skolens udgift/pr elev Fællesområdets udgift/pr elev Møn Skole / / Kulsbjerg Skole / / Gåsetårnskolen / / Præstø Skole / / Sv. Gøngeskolen / /

5 I alt / / Udgifterne er udregnet som faktiske udgifter i efteråret 2015 og forventede udgifter i foråret 2016 på baggrund i udgifterne i efteråret 2015 Den gennemsnitlige udgift pr. elev svinger fra kr. som den laveste udgift til som den højeste udgift. Der ses ikke nogen umiddelbar forklaring på, hvorfor udgifterne skulle være større for den ene skole frem for den anden, idet det for de tilbud, der ikke er kommunens egne ikke er muligt at lave en simpel sammenligning mellem tilbud og pris. Anbragte i Vordingborg Kommune Af kommunens 180 anbragte børn og unge er de 94 anbragte i Vordingborg Kommune. Heraf er de 57 i den undervisningspligtige alder. Af dem er de 10 i undervisningstilbud, hvor udgiften afholdes af Børn og Familie. 17 anbragte børn og unge bor i Møn Skoles skoledistrikt. Heraf går den ene på Gåsetårnskolen. 13 børn bor i Kulsbjerg Skoles skoledistrikt, 6 i Gåsetårnskolens skoledistrikt, 6 i Præstø Skoles skoledistrikt. Heraf går en elev på Gåsetårnskolen. I Sv. Gønge-Skolens skoledistrikt bor 5 børn, der er anbragte. Af de børn, der er anbragte i Vordingborg Kommune er de 8 visiterede til ekskluderende undervisningstilbud. Eleverne fordeler sig således, at Møn Skole har visiteret 4 elever til ekskluderende undervisning, Gåsetårnskolen 3 elever og Sv. Gønge-Skolen 1 elev. Skolernes udgift til disse elever er 2,3 mio. kr. og fællesområdets udgift er kr. Skolernes udgifter er fordelt således at Møn Skole har udgifter for 1,25 mio. kr., Gåsetårnskolen 0,95 mio. kr. og Sv. Gønge-Skolen 0,1 mio. kr. De 6 af de 8 anbragte er elever på Kompetencecenter Kalvehave. Udgiften til denne gruppe af elever udgør ca. 10 % af de samlede udgifter til elever i ekskluderende undervisningstilbud visiterede af Vordingborg Kommune. Anbragte i andre kommuner 38 børn og unge, der af Vordingborg Kommune er anbragte i andre kommuner er elever i ekskluderende tilbud visiteret af barnet/den unges bopælskommune. Udgifterne til undervisning af disse elever udgjorde i 2015 knap 10,5 mio. kr. fordelt på knap 6,0 mio. kr. betalt af skolerne og godt 4,5 mio. kr. betalt af fællesområdet. Herunder ses en oversigt over hvilken skole udgiften betales af. Antal elever Skolens udgift/pr elev Fællesområdets udgift/pr elev Møn Skole / / Kulsbjerg Skole / / Gåsetårnskolen / /

6 Præstø Skole / / Sv. Gøngeskolen / / Ialt / / Udgifterne til denne gruppe elever udgør ca. 25 % af de samlede udgifter til alle elever i ekskluderende undervisningstilbud både visiteret af Vordingborg Kommune og visiterede af andre kommuner. Dette kunne tyde på, at der er et mønster i, at anbragte i andre kommuner visiteres til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud i højere grad end når de er anbragte i Vordingborg Kommune. 30 af de 38 anbragte i andre kommuner er anbragte i kommuner beliggende i Region Sjælland hvilket alt andet lige kunne gøre det nemmere at komme i dialog med kommunerne med henblik på en drøftelse af deres visitationspraksis og dermed være med til at præge udviklingen i visiteringen til ekskluderende undervisningstilbud for kommunens anbragte i andre kommuner. Priser på ekskluderende undervisningstilbud egne og andre Som en del af denne analyse har man samlet oplysninger om de forskellige tilbuds indhold, målgrupper, effekter og priser, og det kan konkluderes, at det er vanskeligt at sammenligne de enkelte tilbud, både fordi tilbuddenes beskrivelser er meget generelle og fordi målgruppe beskrivelserne er meget generelle. I forbindelse med dette års visitation har der været lavet en ekstra indsats for at få skabt en større gennemsigtighed på netop dette område, og der vil blive arbejdet videre med dette. I forhold til gennemsnitsprisen for et skoleår pr. elev visiteret af Vordingborg Kommune er den kr., mens gennemsnitsprisen for Vordingborg-elever visiterede af andre kommuner er kr. hvilket er kr. lavere. Dette skyldes bl.a., at tilbuddet på Kompetencecenter Kalvehave ligger i den høje ende af tilbuddene, og at Vordingborg Kommune anvender dette tilbud til 70 % af de visiterede børn. I forbindelse med denne analyse har Kompetencecenter Kalvehave gennemgået alle sine omkostninger, muligheder for effektiviseringer sammenholdt med de forskellige målgrupper, og på denne baggrund har man fra næste skoleår ændret sin prisstruktur. Der arbejdes fremadrettet med en grundtakst på kr. pr. barn på Kompetencecenter Kalvehave mod de nuværende kr. Derudover har man lavet 3 særlige tillægstakster til elever, der brug for ekstra pleje, hjælp til toiletbesøg og ikke er renlige, med daglig voldsom adfærd eller lignende. For de 45 elever som Vordingborg Kommunes skoler i skoleåret 2016/17 har visiteret til Kompetencecenter Kalvehave er det 6 elever der udløser ekstra takster. Denne reduktion i prisen betyder, at skolerne sparer godt kr. pr. elev uden tillægstakst. 6

7 Visiteringer skoleårene og Herunder ses de samlede udgifter for elever visiterede til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud i skoleårene og Skolernes udgifter Fællesområdets udgifter Ialt Herunder ses hvordan udgifterne fordeler sig på den enkelte skole i begge skoleår. I oversigterne indgår alle elever, også børn anbragte i andre kommuner. Antal elever Skolens udgift/pr elev Fællesområdets udgift/pr elev Møn Skole / / Kulsbjerg Skole / / Gåsetårnskolen / / Præstø Skole / / Sv. Gøngeskolen / / I alt / / Antal elever Skolens udgift/pr elev Fællesområdets udgift/pr elev Møn Skole / / Kulsbjerg Skole / / Gåsetårnskolen / / Præstø Skole / / Sv. Gøngeskolen / / I alt / /

8 Hvad angår antallet af visiterede elever ses en stigning på 7 elever i skoleåret og et fald igen fra skoleåret til med én elev. Den samlede gennemsnits udgift pr. elev var i skoleåret kr.,i skoleåret kr. og i skoleåret kr. Dvs. at der, hvad gennemsnitspriserne angår, ikke ses nævneværdige forskelle mellem årene. Der ses derudover forskelle henover årene på antal elever på den enkelte skole. Visitering skoleåret Visitationen for skoleåret er lige afsluttet, og nedenfor ses fordelingen af de visiterede elever i det kommende skoleår. Kompetence -center Kalvehave Heltidsundervisningen på ungdomsskolen MK klassen på ungdomsskolen I skoler beliggende i Vordingborg, der ikke drives af Vordingborg Kommune I skoler uden for kommunen Ialt Møn Skole Kulsbjerg Skole Gåsetårnskolen Præstø Skole Sv. Gønge- Skolen Som ses herover er der til skoleåret visiteret 74 elever til ekskluderende undervisning. Det er 5 færre end skoleåret elever er visiteret til 0. klasse, med 5 til Kompetencecenter Kalvehave og 1 til Marjatta. Der er visiteret 45 elever til Kompetencecenter Kalvehave. I var antallet elever er visiterede til undervisningstilbud beliggende i andre kommuner. Det samme tal var 18 i skoleåret Kun 3 elever er visiterede til andre undervisningstilbud beliggende i Vordingborg Kommune imod 8 i skoleåret er visiterede til Heltidsundervisningen på Ungdomsskolen eller MK klassen samme sted. Antallet er det samme i dette skoleår bortset fra, at der i skoleåret ikke var elever til MK klassen. Igennem det seneste års tid har Vordingborg Kommune arbejdet med nogle målrettet tiltag for at skabe nye former for specialundervisning med en forankring i almenmiljøet og med en helhedsorienteret indsats med inddragelse af familie, psykologer, sagsbehandlere og selvfølgelig lærere og pædagoger. Resultaterne af dette arbejde har været positive og mere end halvdelen af de børn som har deltaget er kommet i bedre 8

9 trivsel og læring. Med afsæt i disse positive erfaringer bliver der i det kommende skoleår etableret lignende tiltag. Denne særlige form for undervisning har fået navnet BRIDGE, idet broen er symbolet for at den helhedsorienterede indsats skal bygge broer for barnet i forhold til fornyet trivsel og læring i fælleskaber med andre børn. BRIDGE programmet er en særlig tilrettelagt undervisning, der tilgodeser barnets særlige undervisningsbehov og drives af barnets distriktsskole i samarbejde med bl.a. praksisvejledere fra Kompetencecenter Kalvehave, læringskonsulenter fra skoleafdelingen, psykologer fra PPR og Forebyggelse og familierådgivere fra Børne- og Familieområdet. De tre skoler som i det kommende skoleår har børn som kan profitere af tiltag under BRIDGE programmet er Kulsbjerg Skole, Præstø Skole og Gåsetårnskolen. De tiltag som udvikles på de tre skoler er selvsagt forskellige, da børnenes behov er forskellige, men fælles for alle tiltag under BRIDGE programmet er den helhedsorienterede fælles indsats fra lærere og pædagoger, fra praksisvejledere, psykologer og familierådgivere. Det forventes, at denne måde at tilrettelægge inkluderende undervisningsmiljøer på kan være med til at bane vejen for en generel udvikling af inkluderende undervisningsmiljøer i kommunens skoler. I skoleåret 2016/17 vil 6 af de elever der pt er i ekskluderende undervisningstilbud blive en del af det nye BRIDGE program på distriktsskolen, ligesom programmet har modvirket behovet for ekskluderende undervisningstilbud for 6-8 andre børn på skolerne. Samlet konklusion I skoleåret visiterede Vordingborg Kommunes skoler 79 elever til ekskluderende undervisningstilbud. De fleste elever er visiterede til kommunens egne tilbud hvor Kompetencecenter Kalvehave er det mest anvendte tilbud. Set i forhold til skolernes elevtal svinger skolernes eksklusionsandel (elevtal/antal ekskluderede elever) mellem 1,6 % for Gåsetårnskolen (1419/23) som den laveste andel og 3 % for både Sv. Gønge-Skolen (396/12) og Præstø Skole (462/14) som den højeste andel. Møn Skole (661/14) har en eksklusionsandel på 2,1 % og Kulsbjerg Skole (879/16) 1,8 %. Umiddelbart tyder tallene på, at jo større skolen er jo færre bliver visiteret til et ekskluderende specialundervisningstilbud. Både resultaterne fra Vordingborg Kommunes skoler og fra forskningen peger på, at den bedste måde at nedbringe andelen af elever i ekskluderende undervisningstilbud, er der arbejdes målrettet på at skabe inkluderende undervisningsmiljøer ude på den enkelte skole tæt på lærere og pædagoger. Tidligere blev mange af eleverne visiterede ved overgangen fra skole til dagtilbud. Ved de netop overståede visitationer er antallet 5 børn, der er visiterede til 0. klasse i et ekskluderende undervisningstilbud og tallet sidste år var 1 barn. Indtil skoleåret er der visiteret et forholdsvist højt antal elever ved 5. klassetrin. Ved visitationen til skoleåret er der visiteret 1 elev til et ekskluderende undervisningstilbud i kommende 5. klasse. På baggrund af gennemgangen af de seneste to års visiteringer kan man konstatere, at den mest almindelige årsag til visitering til et andet undervisningstilbud end folkeskolen er mental retardering og udviklingshæmning kombineret med andre diagnoser. Der er noget, der kan tyde på, at det er denne målgruppe skolerne har sværest ved at tilbyde kvalificeret undervisning på nuværende tidspunkt. Det kan derfor være en mulighed, at der målrettet skal arbejdes særligt med at udvikle tiltag for denne målgruppe på kommunens skoler og/eller at kommunens egne ekskluderende tilbud skulle målrettes. 9

10 De samlede udgifter til undervisning i ekskluderende tilbud i 2015/2016 er knap 27,5 mio. kr. og sammenlagt med udgifterne til ekskluderede elever anbragte af Vordingborg i andre kommuner udgør udgiften 37,0 mio. kr. hvoraf skolerne afholder de knap 26,0 mio. kr. Gennemsnitsprisen for et skoleår pr. elev visiteret af Vordingborg Kommune er kr., mens gennemsnitsprisen for elever visiterede af andre kommuner er kr. hvilket er kr. mindre pr. elev. Der har derfor i forbindelse med denne analyse været arbejdet målrettet med at se på prisstruktur, muligheder for effektiviseringer mv. i kommunens egen tilbud. En sænkning af prisniveauet på egne tilbud vil betyde en del, da kommunens egne tilbud udgør ca. 70% af de visiterede elevers skoletilbud. En særlig gruppe elever er anbragte børn. Det ses, at en stor del af kommunens anbragte i andre kommuner undervises i ekskluderende undervisningstilbud. Der ses ikke den samme grad af eksklusion hvad angår de børn, der er anbragte i Vordingborg Kommune. Den samlede undervisningsudgift til gruppen af anbragte Vordingborg børn udgør 13,5 mio. kr. Dvs. at udgifterne udgør godt 36 % af de samlede udgifter til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud. Den største udgift er til elever anbragte i andre kommuner. Der kunne være grundlag for at komme i dialog med de andre kommuner om kommunernes visitationspraksis hvad angår Vordingborg Kommunes anbragte i andre kommuner. Med baggrund i analysen vurderes at kommunen generelt bør arbejde med følgende indsatsområder Øget understøttelse af skolernes arbejde med udvikling af inkluderende undervisningsmiljøer især på mellemtrinnet og i udskolingen Øget understøttelse af de mindre skoler med udvikling af inkluderende undervisningsmiljøer med henblik på at mindske eksklusionsandelen Tage kontakt til kommunerne i Region Sjælland med henblik på en drøftelse af deres visitationspraksis hvad angår kommunens anbragte børn i regionens kommuner Målrette kommunens egne ekskluderende tilbud til den målgruppe af elever skolerne har mest vanskeligt med at skabe inkluderende undervisningsmiljøer for Skabe flere undervisningsmiljøer efter BRIDGE programmet Sikre at det formelle grundlag for visitering til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud er tilstede 10

Vordingborg Kommunes årshjul for arbejdet med visitation til specialpædagogisk bistand

Vordingborg Kommunes årshjul for arbejdet med visitation til specialpædagogisk bistand Vordingborg Kommunes årshjul for arbejdet med visitation til specialpædagogisk bistand Årshjul for arbejdet med visitation er et arbejdsredskab til brug for Vordingborg Kommunes skoler der beskriver arbejds-

Læs mere

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur:

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur: skole@frederikssund.dk Dato 23. januar 2015 Sagsnr. GYLDENSTENSKOLEN Gyldenstenskolens MED-udvalg og Skolebestyrelse har ved møder torsdag den 22. januar 2015 drøftet høringsforslaget om ændret fremtidig

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune. 7. oktober 2014

Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune. 7. oktober 2014 Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune 7. oktober 2014 Inklusion - eksklusion Inklusion Elevens tilhørsforhold til klassen bevares: - Støtte på klassen - Støtte på/fra kompetencecenter Elevens tilhørsforhold

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Børne- og Ungdomsudvalgsmøde Den 2. november 2015 Indhold Organisering af undervisningen af de tosprogede elever i Frederikshavn Kommune.... 2 Baggrunden for arbejdet... 2 Folkeskolelovens

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 27. september 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 20:15 Mødelokale 233 - Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand),

Læs mere

Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen

Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen 1 Parter og lovgivning Nærværende overenskomst er indgået mellem skole, Søstjerneskolen

Læs mere

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Indledning. Spiregruppen er Struer Kommunes specialtilbud til børn i 3 6 års alderen, undtagelsesvis også 0 3 års alderen. Specialgruppen er organiseret i henhold til Dagtilbudsloven,

Læs mere

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Baggrund: Den vedtagne politik bygger på Mariagerfjord kommunes børnepolitik. Inklusionspolitikken skal ligeledes ses i sammenhæng anbefalingerne fra regeringens

Læs mere

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser marts 2015 Denne masterplan har til formål at fastlægge de indsatser, der skal gennemføres for at overholde de økonomiske

Læs mere

Anbragte børn og unge. Visitation til specialtilbud på interne skoler og dagbehandlingstilbud samt til kommunale specialtilbud

Anbragte børn og unge. Visitation til specialtilbud på interne skoler og dagbehandlingstilbud samt til kommunale specialtilbud Anbragte børn og unge. Visitation til specialtilbud på interne skoler og dagbehandlingstilbud samt til kommunale specialtilbud Vejledningsmateriale om god praksis i Lolland Kommune juni 2016 1/7 Indledning.

Læs mere

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser Punkt 6. 2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser 2014-38219 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at der fra og med skoleåret 2016/17 oprettes en klasserække med

Læs mere

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Disse retningslinjer er godkendt og senest revideret af Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. november 2015.

Læs mere

Rønde skoles special-klasser

Rønde skoles special-klasser Rønde skoles special-klasser Special-klasserne på Rønde skole er et skoletilbud for børn og unge med generelle indlærings vanskeligheder, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen, der ikke kan tilgodeses

Læs mere

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen Center for Børn & Undervisning Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen 1. Baggrund Uddannelsesudvalget i Faxe Kommune iværksatte den 24. februar 2015 en proces, der tilgodeser analyse, dialog

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

Notat om specialundervisning Tiltag specialundervisning - geografisk Pengene følger eleven på folkeskoleniveau...

Notat om specialundervisning Tiltag specialundervisning - geografisk Pengene følger eleven på folkeskoleniveau... Til: Skole og dagtilbud 24. marts 2017 Notat om specialundervisning Antal elever, typer, fordeling, økonomi og pengene følger eleven Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Indhold

Læs mere

Velkommen. i Centerklasserne Højvangskolen

Velkommen. i Centerklasserne Højvangskolen Velkommen i Centerklasserne Højvangskolen Målgruppe Målgruppen omfatter normaltbegavede elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme) og elever med hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD). Endvidere

Læs mere

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015.

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notat vedr. Heldagsklassetilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notatet indeholder en beskrivelse af en ændring

Læs mere

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Maj 2012 Fra politisk side er der et stort fokus på øget inklusion i folkeskolen - både nationalt og lokalt. Resultaterne af denne

Læs mere

Specialpædagogisk Bistand og Specialtilbud i Faxe Kommune

Specialpædagogisk Bistand og Specialtilbud i Faxe Kommune Specialpædagogisk Bistand og Specialtilbud i Faxe Kommune Baggrund for ændring af folkeskoleloven i 2012 Stor vækst i antal af elever med behov for specialpædagogisk bistand Almenundervisningen ønskes

Læs mere

Ny visitationsmodel. Skoleudvalgsmødet den

Ny visitationsmodel. Skoleudvalgsmødet den Ny visitationsmodel Skoleudvalgsmødet den 17.01.2017 Opmærksomhedspunkter Barnets tarv i centrum Forældres inddragelse og rettigheder Samarbejde og sagsbehandling Kvalitetssikring af området Barnets tarv

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

Præsentation af Center for Skole og Uddannelse

Præsentation af Center for Skole og Uddannelse Præsentation af Center for Skole og Uddannelse (SKO) Center for Skole og Uddannelse arbejder for, at børn og unge i skolealderen får de bedst mulige vilkår for at lære og udvikle sig. Center for Skole

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen,lov om friskoler og private

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Formål med kommissorium Formålet er, med udgangspunkt i barnets eller den unges behov at skabe grundlaget

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af anbragte børns undervisning. Skoleåret 2012/2013

Rapport. Undersøgelse af anbragte børns undervisning. Skoleåret 2012/2013 Rapport Undersøgelse af anbragte børns undervisning Skoleåret 2012/2013 og December 2013 2 Indholdsfortegnelse Side 4 1. Indledning Side 5 2. Resume Side 6 3. Undersøgelsen Gennemgang og resultater Side

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Analyse af elever i specialtilbud fordelt på skoledistrikter

Analyse af elever i specialtilbud fordelt på skoledistrikter 212 Analyse af elever i specialtilbud fordelt på skoledistrikter Bilag til Børne- og Familieudvalgets møde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Analyse af elever i specialtilbud fordelt på de syv

Læs mere

Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme

Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Koncerndirektionen E 1. Sammenfatning: I nærværende notat

Læs mere

www.ungdomsskolen.silkeborg.dk

www.ungdomsskolen.silkeborg.dk 10. Klasse (200) GFU (46) Ungdomsklub (13) SSP-konsulent Opsøgende team Silkeborg Ungdomsskole Pigeprojektet Step 2 Eneundervisningsforløb Højmark- Skolen (A-klasse) 31 elever Den almene undervisning (Ca.

Læs mere

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud Dato? What? Why? How? Who? Visitationsdrøftelser lokalt på skolerne. Hele året. Det aftales lokalt hvor ofte man mødes. Samarbejde læringskonsulent og inklusionsmedarbejder. Læringskonsulent holder faste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex Et BUF-flextilbud gives til børn, som er i målgruppen

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål.

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 3.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat udgør netto 63,2 mio. kr. Nettobevilling

Læs mere

Beskrivelse af AKT-tilbuddet

Beskrivelse af AKT-tilbuddet Jammerbugt Kommunes AKT-tilbud på Fjerritslev Skole og Aabybro Skole Beskrivelse af AKT-tilbuddet Formål... 2 Grundlagsforståelsen... 2 Konsekvenser for praksis... 4 Visitation... 5 Visitationsgrundlaget...

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010 Vision: Ud fra en overordnet målsætning om at styrke inklusion af børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD og lettere autisme tilstande, går Ishøj og Vallensbæk Kommune sammen om at etablere et

Læs mere

- bevægelsen mod en inkluderende skole i Esbjerg Kommune. Vejledning vedr. Det Centrale Visitationsudvalg (DUS) Juni 2013 3.

- bevægelsen mod en inkluderende skole i Esbjerg Kommune. Vejledning vedr. Det Centrale Visitationsudvalg (DUS) Juni 2013 3. - bevægelsen mod en inkluderende skole i Esbjerg Kommune Vejledning vedr. Det Centrale Visitationsudvalg (DUS) Juni 2013 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål.... 2 2. Den politiske beslutning....

Læs mere

Fra bo- og døgntilbud til den rette faglige indsats med udgangspunkt i egen bolig med 85 bostøtte

Fra bo- og døgntilbud til den rette faglige indsats med udgangspunkt i egen bolig med 85 bostøtte 5. januar 2016 Fra bo- og døgntilbud til den rette faglige indsats med udgangspunkt i egen bolig med 85 bostøtte Beskæftigelse & Sundhed vil med dette notat sandsynliggøre, at budgettet for 107 tilbud

Læs mere

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Småbørnsområdet Folkeskolen tilbyder specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt folkeskolen jf. 4

Læs mere

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune Servicedeklaration Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Børn og unge Århus Kommune HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL? HVAD ER PPR? HVOR FINDER JEG PPR? HVAD KAN PPR? HVORDAN INDSTILLES ET BARN TIL PPR? SÅDAN

Læs mere

Handleplan for inklusion på skoleområdet 2011-2015/20

Handleplan for inklusion på skoleområdet 2011-2015/20 Handleplan for inklusion på skoleområdet 2011-2015/20 Indhold 1 Baggrund for ny handleplan 3 2 Fra rummelighed til inklusion 5 3 En ny definition indebærer ændrede tilgange og nye handlinger 7 4 Handleplan

Læs mere

De kommunale muligheder

De kommunale muligheder De kommunale muligheder Børn og unge med psykiske problemer kommunale løsningsmuligheder KL har gennemført i alt 11 telefoninterviews med de 7 deltagende kommuner i projektet, for at klarlægge, hvordan

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Emdrupgård d.23.9.2015

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Emdrupgård d.23.9.2015 KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Emdrupgård d.23.9.2015 Lovgrundlag for tilsyn 24-09-2015 Sagsnr. 2013-0170387 Dokumentnr. 2013-0170387-5 Sagsbehandler Søren

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Kontaktklasserne. Arden Skole

Kontaktklasserne. Arden Skole Kontaktklasserne Arden Skole 1 Målgruppe Kontaktklasserne med tilhørende SFO er en del af Mariagerfjord Kommunes undervisningstilbud til elever med vanskeligheder indenfor Autismespektret og tilgrænsende

Læs mere

Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder herunder revideret forslag til målgruppebeskrivelser Formål og beskrivelse Udviklingen efter udlægningen

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 1. december 2011. Den interne skole på behandlingshjemmet Holmstrupgård

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 1. december 2011. Den interne skole på behandlingshjemmet Holmstrupgård BH Side 1 TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 1. december 2011 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Intern skole på behandlingshjem Den interne skole på behandlingshjemmet

Læs mere

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4 Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne... 5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019... 6 5 Økonomi i ny model...

Læs mere

Skolen betaler for pladser til ekskluderede elever.

Skolen betaler for pladser til ekskluderede elever. NOTAT 28. januar 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2012/0062501-7 Skoleafdelingen Supplerende notat om økonomimodel, der understøtter øget inklusion Undervisningsudvalget drøftede på mødet den 21. januar 2013

Læs mere

INTERN BENCHMARKING AF DISTRIKTSSKOLER I HILLERØD KOMMUNE DYBDEGÅENDE BENCHMARK

INTERN BENCHMARKING AF DISTRIKTSSKOLER I HILLERØD KOMMUNE DYBDEGÅENDE BENCHMARK INTERN BENCHMARKING AF DISTRIKTSSKOLER I HILLERØD KOMMUNE DYBDEGÅENDE BENCHMARK 1 2 INDHOLD 1. Generelle observationer 2. Oversigt over tilbudsviften 3. Supplerende undervisning 4. Tilbud og aktiviteter

Læs mere

2013 Status 2. halvår 2013 Ledelsesinformation for BUF. Vordingborg Kommune Børneområdet

2013 Status 2. halvår 2013 Ledelsesinformation for BUF. Vordingborg Kommune Børneområdet 0 Status. 0 Ledelsesinformation for BUF Vordingborg Kommune Børneområdet Ledelsesinformation for BUF Udgivet af Vordingborg Kommune 0 Udarbejdet af fagcheferne for skoler, børn og familie samt dagtilbud

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune. Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole

Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune. Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole 1. Indledning Nørre Vedby Skolebestyrelse vil i det følgende afgive høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau

Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Indikatoren Social trivsel bygger på 10 spørgsmål.

Læs mere

Information til Børne- og Ungdomsudvalget om børn med særlige behov i den almene folkeskole

Information til Børne- og Ungdomsudvalget om børn med særlige behov i den almene folkeskole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Information til Børne- og Ungdomsudvalget om børn med særlige behov i den almene folkeskole I forbindelse

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

BØRN PÅ EVALUERING MARTS 2013 B Ø R N O G U N G E

BØRN PÅ EVALUERING MARTS 2013 B Ø R N O G U N G E LILLEÅ MIDLERTIDIG UNDERVISNING AF BØRN PÅ TJØRRINGHUS EVALUERING MARTS B Ø R N O G U N G E Indledning Der har været rejst spørgsmål om undervisning af en gruppe af børn/unge på Tjørringhus: hvor vidt

Læs mere

Årshjul for BUF - 2015

Årshjul for BUF - 2015 Årshjul for BUF - 2015 Dok. Nr. 29494 13. januar 2015 Januar 2015 Fagsekr. Dagsordenspunkter B O SO Bemærkninger Årshjul for BUF 2015 Børn og Familie Strategi for Børne- og Familieområdet 2014-2017 Dagtilbud

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K

Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 25.1.2015 Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og

Læs mere

Budgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger

Budgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger Budgetnotat Kilden Baggrund Det forventede regnskab samlet for Kilden Børne- og Ungeunivers viser ved årets anden økonomivurdering (ØKV2) et forventet merforbrug på 2.850.000 kr. Kildens økonomi blev samlet

Læs mere

Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne

Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne 1. december 2010 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget et notat vedrørende nye økonomiog styringsmodeller for specialundervisningsområdet. Udvalget

Læs mere

Forslag til ny budgetmodel på det specialiserede undervisningsområde

Forslag til ny budgetmodel på det specialiserede undervisningsområde Forslag til ny budgetmodel på det specialiserede undervisningsområde November 2018 www.ballerup.dk Principper for modellen Alle børn skal have et skoletilbud, hvor de trives, lærer og udvikler sig. Tidlige

Læs mere

Budgetanalyse på området udsatte børn og unge

Budgetanalyse på området udsatte børn og unge Budgetanalyse på området udsatte børn og unge Indhold 1 Indledning 3 1.1. Metode 4 1.2. Opbygning af afrapporteringen 5 2 Rammer for specialområdet 7 2.1. Politiske rammer 7 2.2 Økonomiske rammer 11 3

Læs mere

NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet

NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 313598 Brevid. 3161746 Ref. MAUF Dir. tlf. 46315211 martinuf@roskilde.dk NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet 15. maj 2019 Roskilde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Godkendelse af specialundervisning

Læs mere

Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet

Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet Afgrænsning Specialundervisning og specialtilbud er begreber, der bruges i mange forskellige sammenhænge og kontekster. I nedenstående tages der

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen Notat Til: Kommuner med Flextur Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. april 2016 baggrundsnotat til kommunebreve

Læs mere

Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog

Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog 11. maj 2010 Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog Århus Kommune har siden 2006 henvist skolebegyndere med dansk som andetsprog og med et ikke uvæsentligt

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 13. marts 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 13. marts 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 13. marts 2014 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Den interne skole på

Læs mere

Visitationsprocedurer Vejen Kommune 2019/2020

Visitationsprocedurer Vejen Kommune 2019/2020 Visitationsprocedurer Vejen Kommune 2019/2020 Hvem kan visiteres til et specialtilbud?... 2 Hvad skal Vejen Kommunes Folkeskoler og Friskoler gøre, når en elev skal visiteres til et specialtilbud?... 2

Læs mere

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Socialafdelingen V/socialchef Hanne Manata Resultater børn, unge og familier Organisering i familiegrupper Modtagelser X antal makkerskaber heraf 1 ungemakkerskab Hjemme-hos/støtte-kontaktpersoner Psykolog

Læs mere

SELVEVALUERING 2014. Skolen skal hvert andet år lave en selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af skolens værdigrundlag.

SELVEVALUERING 2014. Skolen skal hvert andet år lave en selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af skolens værdigrundlag. SELVEVALUERING 2014 Skolen skal hvert andet år lave en selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af skolens værdigrundlag. Vi har i 2014 valgt at beskæftige os med emnet INKLUSION, idet der fra

Læs mere

Analyse af familiehusene

Analyse af familiehusene NOTAT Dato 16.04.09 Analyse af familiehusene Familieudvalget vedtog på sit møde den 14. januar 2009 at der skulle foretages en analyse af familiehusene. Af kommissoriet fremgår følgende: Der ønskes en

Læs mere

Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling

Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling Side 1.Indledning 1 2. Lovgivning.. 1 3. Målgruppeafgrænsning. 3 4. Opgørelse af målgruppen i Norddjurs

Læs mere

B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: alpædagogisk bistand, i det omfang der er behov 2000 Frederiksberg

B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: alpædagogisk bistand, i det omfang der er behov 2000 Frederiksberg Afsnit 1: Oplysning om institutionen A. Navn på opholdssted/institution og overenskomstpart Behandlingshjemmet Solbjerg Søndre Fasanvej 16 2000 Frederiksberg B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk

Læs mere

Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus

Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus Fællesbestyrelsen i Nim Skole og Børnehus vil hermed ansøge om at indføre rullende indskoling jfr. 34, stk. 3, hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen af

Læs mere

Ballerup Kommune. Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Ballerup Kommune. Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. Udvikling Herning Der arbejdes med fireårige politikker og målspor, som nedbrydes i års- og delmål. Skolerne kan selv beslutte hvordan

Læs mere

Metode bag opgørelse af skolernes planlagte undervisningstimetal

Metode bag opgørelse af skolernes planlagte undervisningstimetal Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 335 Offentligt 15. august 2011 Metode bag opgørelse af skolernes planlagte undervisningstimetal Af Katja Behrens Indledning Opgørelsen af de planlagte undervisningstimetal

Læs mere

Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Høringen er udsendt til: KLF, BUPL, FOA, Socialrådgiverforeningen, Psykolog Foreningen, institutioner, skoler,

Læs mere

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330 0% 1% 100% 1 af 55. Skabelon for undervisningsområdet. Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende spørgsmål): Struer Anette Holm unge under 18 årige

Læs mere