Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag"

Transkript

1 Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et projektorienteret forløb/praktikophold som en del af din kandidatuddannelse. Her kan du uden for universitetet opleve, hvad den viden, du har opnået på studiet, kan bruges til i praksis. Ved samme lejlighed kan du prøve dig selv af på nogle konkrete arbejdsopgaver, hvor dine faglige kompetencer kommer i spil. Derfor kan et praktikophold både give dig faglig inspiration til dine videre studier og give dig blod på tanden til at blive færdig med dine studier og komme ud i virkeligheden. I det projektorienterede forløb kan du også trække de første tråde til et netværk på arbejdsmarkedet. Fagbeskrivelsen for projektorienterede forløb findes på studiets hjemmeside: kandidat -> statskundskab -> projektorienteret ophold (praktik). Du kan kun taget ét projektorienteret forløb i løbet af din kandidatuddannelse. Det er dig selv, der skal finde dit praktiksted. Der er links til opslag på studiets hjemmeside(kandidat -> statskundskab-> Jobsøgning -> Praktikpladser) og på SDU s jobbank (Information til studerende ved SDU -> Job og karriere -> Jobbank -> Praktikpladser). Du kan naturligvis også selv opsøge et sted, hvor du kunne tænke dig at prøve dig selv af. Der er vide rammer for, hvor du kan komme i praktik: en offentlig myndighed, en interesseorganisation, en privat virksomhed, en selvejende institution eller lignende. Tilmeld dig det projektorienterede forløb i god tid Hvis du overvejer at tage et projektorienteret forløb i det kommende semester, skal du tilmelde dig et forløb via Studenterselvbetjeningen helt på samme måde og samtidig med, at du tilmelder dig almindelige fag i det kommende semester. Du skal allerede på dette tidspunkt vælge, om dit praktikforløb skal tælle 10 eller 20 ECTS. Husk også, at du skal tilmelde dig det projektorienterede forløb, selvom du måske endnu ikke har fået kontakt til et praktiksted. Hvis du inden semesterstart har fundet ud af, at du alligevel ikke kan komme i praktik, eller hvis du ønsker at ændre ECTSvægten af praktikken, kan du nå at ændre din fagtilmelding. Det skal ske senest den 14. september

2 eller 14. februar. Indtil da kan du ændre det projektorienterede forløb og evt. skifte hele eller dele af det ud med et eller flere almindelige fag (husk dog, at du på dette tidspunkt ikke kan ændre det samlede antal ECTS, du er tilmeldt for semestret). Hvis du stadig står tilmeldt til projektorienteret forløb den 15. september/15. februar, kan du ikke ændre tilmeldingen. Du kan heller ikke ændre valget mellem, om det projektorienterede forløb skal tælle 10 eller 20 ECTS. Skriftlig aftale med praktikstedet Det projektorienterede forløb er en del af dit studium. Derfor skal der være et klart fagligt indhold. Det lægges fast i en skriftlig aftale med praktikstedet om forløbets indhold og varighed. Hvis forløbet skal tælle 10 ECTS, skal det indebære mindst 248 arbejdstimer (svarende til to måneders fuldtidsarbejde). Hvis forløbet skal tælle 20 ECTS, skal det indebære mindst 406 arbejdstimer (svarende til tre måneders fuldtidsarbejde). Du kan godt arbejde på deltid. Det kan f.eks. aftales, at du har fri en dag om ugen for at deltage i undervisning i et eller flere fag. Endelig skal det stå i aftalen, hvem der på praktikstedet har ansvaret for dit ophold og dit faglige udbytte. Det er vigtigt at få den skriftlige aftale med praktikstedet på plads i god tid. Praktikaftalen skal vedhæftes den elektroniske blanket der skal godkendes af en vejleder så hurtigt som muligt og senest den 1. september (hvis du skal i praktik i efterårssemesteret) eller senest den 1. februar (hvis du skal i praktik i forårssemesteret). Praktikaftalen skal indeholde følgende elementer: - Praktikstedet: Arbejdssted, varighed og arbejdstid (i alt mindst 248 timer eller mindst 406 timer) herunder evt. aftale om frihed til at deltage i undervisning på universitetet - Arbejdsopgavernes faglige indhold - Ansvarlig for det faglige udbytte på praktikstedet - Evt. økonomiske forhold. HUSK, at du ikke må modtage løn i et praktikforløb. Hvis du får løn, kan du hverken få SU eller ECTS-points for opholdet. Din arbejdsgiver må dog gerne dække dine transportomkostninger og yde tilskud til dine boligudgifter mv. Du skal finde en vejleder Du skal vise praktikaftalen til den underviser på dit studium, du kunne tænke dig at have som vejleder. Vejlederen skal være fuldtidsansat underviser ved Institut for statskundskab og skal skrive

3 under på, at han/hun anbefaler forløbet og vil være din vejleder. Det foregår via en elektronisk blanket, som du finder på: ab_kandidat/ansoegningsskemaer. Du kan danne dig et indtryk af, hvem du kan bruge som vejleder ved at se på oversigten over forskningsnetværk og centre på instituttets hjemmeside (Om SDU -> Institutter og centre -> Institut for Statskundskab -> Forskning -> Forskningsgrupper og -netværk). Vær opmærksom på, at vejledningstiden er begrænset til 2 timer for et praktikforløb på 10 ECTS og til 4 timer for et praktikforløb på 20 ECTS. Hvis du ikke kan finde en vejleder, er du velkommen til at kontakte studielederen. Det formelle vær i god tid! Det er vigtigt at være i så god tid som muligt for at få det hele på plads. Sidste frist for indsendelse af den elektroniske blanket til godkendelse er 1. september for forløb, der afvikles i efterårssemesteret, og 1. februar for projektorienterede forløb, der afvikles i forårssemesteret. Du skal tilmelde dig det projektorienterede forløb på Selvbetjening ved den almindelige fagtilmelding, enten 10 eller 20 ECTS (20 ECTS kun for statskundskabsstuderende). Fagtilmeldingen foregår mellem den 10. og 25. maj for praktik der er placeret i efteråret og mellem den 10. og 25. november for praktik der er placeret i foråret. Det projektorienterede forløb er et fag. Derfor kan du kun tage ét projektorienteret forløb dvs. være i praktik ét sted én gang enten 10 eller 20 ECTS. Du skal hurtigst muligt få en aftale på plads med praktikstedet, så du kan indgå aftale med en vejleder inden den 1. september eller 1. februar. Du skal have en elektronisk aftale om vejledning med en fuldtidsansat underviser på Institut for Statskundskab. Hvis din praktik skal starte på et andet tidspunkt end hhv. 1. september eller 1. februar, er det vigtigt, at du udfylder den elektroniske blanket i god tid inden den planlagte start med henblik på at få godkendt praktikaftale og vejledningsaftale og at få gjort opmærksom på det særlige starttidspunkt.

4 Hvor meget tæller praktikken? Det projektorienterede forløb kan tælle 10 eller 20 ECTS. For at få godkendt 10 ECTS skal du arbejde mindst 248 timer (svarende til 2 måneder på fuld tid) på praktikstedet, og du skal aflevere en redegørelse, der dokumenterer, at du har arbejdet med noget fagligt relevant. For at få 20 ECTS (dette er kun muligt for statskundskabsstuderende) skal du have arbejdet på praktikstedet mindst 406 timer (svarende til 3 måneder på fuld tid), og du skal aflevere en rapport, der fagligt set svarer til en seminaropgave. Rapporten skal dokumentere, at du har arbejdet med noget fagligt relevant, og at du kan sætte dine erfaringer ind i et fagligt relevant perspektiv. Du kan evt. vedlægge et produkt fra din praktiktid. På eksamensbeviset erstatter et projektorienteret forløb på 10 ECTS et valgfrit fag, mens et projektorienteret forløb på 20 ECTS (kun muligt for statskundskabsstuderende) erstatter ét valgfrit fag og ét politologisk seminarfag. Hvem har ansvaret? Undervejs i det projektorienterede forløb fungerer du som en normalt ansat på praktikstedet. Alt hvad du laver foregår på vegne af praktikstedet og den, der i praktikaftalen er angivet som ansvarlig for dit forløb. Det er også praktikstedets ansvar, at du kommer til at arbejde med noget fagligt relevant, som du kan forholde dig til i rapporten. Opgaven for din vejleder på universitetet er alene at vejlede dig i forhold til denne rapport, hvor der maksimalt gives to (ved 10 ECTS) eller fire (ved 20 ECTS) timers direkte vejledning. Hvis du under forløbet får praktiske eller faglige problemer, skal du søge hjælp hos den fagligt ansvarlige på praktikstedet. Hvis du har brug for yderligere hjælp, skal du kontakte studielederen, som er instituttets ansvarlige for alle projektorienterede forløb. Afslutning af forløbet Det projektorienterede forløb afsluttes med, at du afleverer en rapport inden for den normale eksamensperiode dvs. ultimo januar måned, hvis forløbet har været i efterårssemesteret eller ultimo juni måned, hvis forløbet har været i forårssemesteret. Du afleverer via upload i Blackboard i faget Projektorienteret forløb 10 eller 20 ECTS. Følg vejledningen i afleveringslinket og husk på

5 opgavens forside at angive, hvem der er din vejleder. Rapporten bliver internt bedømt. Det betyder, at det kun er din vejleder, der bedømmer den. Endelig er bedømmelsen altid Bestået/Ikkebestået. Tæller det projektorienterede forløb 10 ECTS, må rapporten højst fylde 10 sider. Rapporten skal indeholde en redegørelse for dit arbejde og nogle overvejelser, der relaterer til dine erfaringer til statskundskabsstudiet. Overvejelserne kan f.eks. handle om hvilke dele af studiet, du har haft nytte af i praktikforløbet. En rapport, der skal tælle 20 ECTS må højst fylde 20 sider og kan evt. vedlægges et produkt fra det projektorienterede forløb. Rapporten skal sætte erfaringerne fra forløbet ind i et fagligt relevant perspektiv f.eks. ved at inddrage teoretisk eller anden faglig litteratur. Et eksempel er en faglig diskussion af baggrunden for og indholdet i en af de konkrete opgaver, du har arbejdet med. Et andet eksempel er en analyse af praktikstedets politiske/administrative rolle i lyset af en eller flere teorier fra studiet. Fagligt set skal rapporten svare til en seminaropgave, sådan som den er beskrevet i en særskilt fagbeskrivelse (kandidat -> statskundskab -> uddannelsens opbygning -> fagbeskrivelser). Ofte stillede spørgsmål: Hvilke opgaver kan jeg påtage mig på praktikstedet? Du forventes at indgå på lige fod med praktikstedets øvrige personale og at blive behandlet på samme måde som en nyansat og uerfaren akademisk medarbejder. Det betyder, at der er en øvre og en nedre grænse for, hvad en praktikant kan og må påtage sig. Du er under den nedre grænse, hvis du udelukkende bliver sat til at udføre kontor-service: f.eks. udelukkende at lave kaffe og kopiere, samle og omdele materiale m.v. Det er arbejde, som er uden relevans for dit studium, og som derfor bør udføres af en studentermedhjælp eller kontorbetjent. Du er over den øvre grænse, hvis du får et selvstændigt ansvar for at løse bestemte opgaver med direkte konsekvenser for borgere, kunder, organisationer eller andre. Det er arbejde, som er alt

6 for ansvarsfuldt at pålægge en studerende, og som derfor bør udføres af en erfaren, færdiguddannet medarbejder. Her er nogle eksempler på opgaver, du kan påtage dig: - Lave mødereferater - Indsamle og strukturere data - Foretage indledende dataanalyse - Udarbejde foreløbig afrapportering om afgrænsede emner - Formulere ideer til løsningsforslag - Udforme egentlige løsningsforslag - Drøfte argumenter for og imod forskellige løsningsforslag Nogle praktikanter oplever at indgå i en hektisk hverdag med mange forskellige opgaver. Andre får mulighed for at følge nogle få projekter over en længere periode. Uanset hvad du laver, må du ikke stå alene med ansvaret for et stykke arbejde hverken indadtil i organisationen eller udadtil i forhold til omverdenen. Hvad skal jeg leve af? Økonomi Du må ikke modtage løn under et projektorienteret forløb/,praktik, som godskrives på din uddannelse. Du vil derimod være SU-berettiget i hele praktikperioden. Hvis der er ekstraudgifter forbundet med praktikopholdet, kan praktikstedet yde tilskud hertil, f.eks. til boligudgifter eller til rejsegodtgørelse. Legater - Ved et praktikophold i et andet europæisk land kan du søge om et Erasmus-stipendium. Stipendiestørrelsen varierer fra år til år. Legaterne søges via Det Internationale Kontor. Du finder ansøgningsskemaet her:

7 Hvordan undgår jeg at komme bagud med studierne? Et projektorienteret forløb kan tælle 10 eller 20 ECTS, mens du er forpligtet til at følge mindst 30 ECTS på ét semester. Bruger du hele semesteret på din praktik, kommer du altså bagud i forhold til kravet om 30 ECTS pr. semester. Der er tre måder at løse dette problem på: - Du kan aftale med praktikstedet, at du har fri på bestemte tidspunkter til at følge et eller flere fag på studiet. I praksis kan du så være på praktikstedet f.eks. 30 timer ugentligt. - Du kan opspare ECTS på et tidligere semester. Du kan enten tage et af de udbudte sommerfag eller tage 40 ECTS fag på ét semester. - Hvis du er statskundskabsstuderende, kan du skrive en særskilt valgfri opgave inden for et selvvalgt emne (se fagbeskrivelsen for valgfri opgave på kandidat -> statskundskab -> uddannelsens opbygning). Den valgfrie opgave skal naturligvis adskille sig helt fra din praktikrapport. Blanketter og godkendelser - Elektronisk vejlederaftale. Aftalen skal indgås af dig og den underviser, der skal vejlede dig i forhold til rapporten om dit projektorienterede forløb. Den elektroniske blanket skal udfyldes af dig og din vejleder inden den 1. september/1. februar. Du finder blanketten her: tskundskab_kandidat/ansoegningsskemaer - Praktikaftale. I denne aftale afklares dine og praktikstedets forventninger til samarbejdet på forhånd. Aftalen skal underskrives af dig og praktikstedet. Praktikaftalen skal scannes og vedhæftes den elektronisk vejlederaftale-blanket, når den indsendes inden 1. september/1. februar. Endelig merit for praktikopholdet Rapporten vedr. det projektorienterede forløb, der afvikles om efteråret, afleveres ultimo januar, med en evt. reeksamen ultimo februar. Afleveringsdatoen for det projektorienterede forløb, med afvikling om foråret, afleveres ultimo juni med evt. reeksamen ultimo august. Den konkrete dato vil fremgå af eksamensplanen.

8 Vigtige datoer: For projektorienterede forløb i efterårssemesteret: Fagtilmelding i maj: Du skal tilmelde dig projektorienteret forløb sammen med alle andre fag 1. september: frist for indsendelse af vejleder- og praktikaftale for projektorienterede forløb i efterårssemesteret 14. september: frist for omvalg - hvis du ikke skal i praktik alligevel, hvis du vil ændre ECTSvægten af din praktik, eller hvis du ikke har fået godkendt praktik- eller vejlederaftale for projektorienteret forløb i efterårssemesteret. Husk, at du ikke kan ændre det samlede antal ECTS, du har tilmeldt dig i semesteret. Ultimo januar: aflevering af rapport vedr. projektorienteret forløb, der er afviklet i efterårssemesteret) For projektorienterede forløb i forårssemesteret: Fagtilmelding i december: Du skal tilmelde dig projektorienteret forløb sammen med alle andre fag 1. februar: frist for indsendelse af vejleder- og praktikaftale for projektorienterede forløb i forårssemesteret 14. februar: frist for omvalg - hvis du ikke skal i praktik alligevel, hvis du vil ændre ECTSvægten af din praktik, eller hvis du ikke har fået godkendt praktik- eller vejlederaftale for projektorienteret forløb i forårssemesteret. Husk, at du ikke kan ændre det samlede antal ECTS, du har tilmeldt dig i semestret. Ultimo juni: aflevering af rapport vedr. projektorienteret forløb, der er afviklet i forårssemesteret) Kontakt - Om praktiksteder: KarriereCenteret (Information til studerende ved SDU -> Job og karriere herunder også opslag på ( -> Jobbank -> Projekter og praktik) Om økonomi: SU kontoret (Information til studerende ved SDU -> SU)

9 - Om praktik i udlandet herunder dokumentation: Det internationale kontor (Information til studerende ved SDU -> Ophold i udlandet) - Om formalia: tilmelding, afleveringsfrister, merit, rapportens omfang m.v.: De faglige vejledere og/eller studienævnssekretær (Kandidat -> Statskundskab -> Vejledning og rådgivning). - Om mulige vejledere: Studielederen via til - Om praktiske eller faglige problemer i forhold til praktikstedet: Studielederen via til - Formalia i forbindelse med bedømmelse af det projektorienterede forløb: Kontakt Studiekontakten på telefon eller mail:

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Vejledning angående kontrakten

Vejledning angående kontrakten Vejledning angående kontrakten Kontrakten udarbejdet af Fredericia Maskinmesterskole er en minimumkontrakt, der kort beskriver hver af parternes forpligtigelser. Derudover er der vedlagt udsnit af bekendtgørelsen

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Retningslinier for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet

Retningslinier for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet PER j.nr. 3.Q.3750.c. Retningslinier for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet Indholdsfortegnelse: I. Praktikanter... 1 1. Hvad er en praktikant, og hvem kan komme i praktik... 1 Hvad

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Aftale om ingeniørpraktik

Aftale om ingeniørpraktik Aftale om ingeniørpraktik Mellem Institution Adresse: Postnr.: By: Land: Kontaktperson: Institut: Og Studerende CPR-nr: Adresse: Postnr.: Land: By: Nationalitet: Uddannelse: Arbejdstid Den normale arbejdstid

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Ramme for projektorienteret forløb på kandidatuddannelsen

Ramme for projektorienteret forløb på kandidatuddannelsen Ramme for projektorienteret forløb på kandidatuddannelsen Tanken bag det projektorienterede forløb er, at du som studerende får (mere) praksiserfaring inden for det audiologiske/logopædiske område. Det

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Studienævnet for Energi Institut for Energiteknik Dokumentdato: 17. september 2019 Dokumentansvarlig: Studiesekretariatet Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Vil din virksomhed være med til at uddanne fremtidens grønne drifts- og projektledere? Få en have- og parkingeniør i praktik

Vil din virksomhed være med til at uddanne fremtidens grønne drifts- og projektledere? Få en have- og parkingeniør i praktik Vil din virksomhed være med til at uddanne fremtidens grønne drifts- og projektledere? Få en have- og parkingeniør i praktik skal to gange i praktik som led i deres uddannelse. Formålet er, at den studerende

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

PRAKTIKOPLÆG F19 SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET

PRAKTIKOPLÆG F19 SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET PRAKTIKOPLÆG F19 AFHOLDT D. 28. FEBRUAR TJEK ALTID REGLERNE PÅ STUDIEPORTALEN, STUDIEORDNINGEN ELLER KONTAKT STUDIEVEJLEDERNE, DA DISSE SLIDES IKKE OPDATERES LØBENDE PROGRAM Motivation og muligheder 1)

Læs mere

Optagelse i MA som nyuddannet

Optagelse i MA som nyuddannet Optagelse i MA som nyuddannet A-kassen for højtuddannede 2008/09 Magistrenes Arbejdsløshedskasse Optagelse i MA Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA) er a-kassen for dig, der er uddannet inden for det humanistiske,

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Kortere Videregående Uddannelser KVU Erhvervsakademi Sjælland Campus Roskilde August 2011 Manual til praktikophold. Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser VALG UNDERVEJS Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser 2016 DIN GUIDE TIL VALG UNDERVEJS 2016 UDGIVES AF SYDDANSK UNIVERSITET Spørgsmål om valg undervejs tlf. 65 50 10 50 eller sdu.dk/spoc

Læs mere

HÅNDBOG TIL STUDERNDE PÅ CAND.LING.MERC. I KOMMUNIKATIONSDESIGN SØNDERBORG

HÅNDBOG TIL STUDERNDE PÅ CAND.LING.MERC. I KOMMUNIKATIONSDESIGN SØNDERBORG HÅNDBOG TIL STUDERNDE PÅ CAND.LING.MERC. I KOMMUNIKATIONSDESIGN SØNDERBORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMEN OG ADMINISTRATION... 3 HOLDTILMELDING... 3 BLACKBOARD... 3 E-MAIL... 3 EKSAMENSTILMELDING... 3 EKSAMENSFRAMELDING...

Læs mere

hvem, hvad, hvornår og hvordan?

hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studieophold i udlandet hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studievejledningen Psykologi, Øster Farimagsgade 5, 5.1.26, 1353 København K Tlf. 35 32 48 16 studievejl@psy.ku.dk Det er på mange måder givende

Læs mere

VIGTIG INFORMATION Kontrakt (afgangsprojekt, tekniske diplomuddannelser)

VIGTIG INFORMATION Kontrakt (afgangsprojekt, tekniske diplomuddannelser) VIGTIG INFORMATION Kontrakt (afgangsprojekt, tekniske diplomuddannelser) Kontrakten skal udfyldes elektronisk, da projektets titel skal påføres eksamensbeviset. Kontrakten udfyldes i samråd mellem den

Læs mere

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Studienævn for elektronik og it, Aalborg Universitet Navn på studerende: Virksomhed: ver: 16. juni 2014 Forord Med denne vejledning ønsker Studienævn

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

STUDIESTARTSOPLÆG 2015 FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB

STUDIESTARTSOPLÆG 2015 FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 2015 FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB VELKOMMEN TIL! Hvem er vi?! Studievejledningen på Health! Mentorordningen! Strukturen på uddannelsen! Jeres studieprogram (kassogram)! Det faglige indhold, eksamensformer, 1.

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense 3-årig Bacheloruddannelse Miljøplanlægning Statskundskab SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

VIGTIG INFORMATION - Aftale om virksomhedsforløb

VIGTIG INFORMATION - Aftale om virksomhedsforløb VIGTIG INFORMATION - Aftale om virksomhedsforløb Aftalen skal udfyldes elektronisk, da projektets titel skal påføres eksamensbeviset. Aftalen udfyldes i samråd mellem den studerende, den faglige vejleder,

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Diplomingeniøruddannelsen, DTU Praktik for maskiningeniørstuderende

Diplomingeniøruddannelsen, DTU Praktik for maskiningeniørstuderende 1. Indledning Formålet med dette dokument er samlet at beskrive praktikforløbet på Diplomingeniøruddannelsen på Maskinretningen, DTU. Formålet med selve praktikken er at den studerende får afprøvet og

Læs mere

Virksomheder i vækst har brug for lærlinge se her hvordan

Virksomheder i vækst har brug for lærlinge se her hvordan Virksomheder i vækst har brug for lærlinge se her hvordan - Information til virksomheder om lærlinge Positive tendenser i erhvervsuddannelsen Stigning i lærlinge/elever fra 2005-2006 I løbet af det sidste

Læs mere

Ingeniørpraktik på E, IKT, EP og ST studierne Organisering og gennemførelse Bilag 4

Ingeniørpraktik på E, IKT, EP og ST studierne Organisering og gennemførelse Bilag 4 IPR marts 2013 Ingeniørpraktik på E, IKT, EP og ST studierne Organisering og gennemførelse Bilag 4 (Denne oversigt supplerer notatet Vilkår for ingeniørpraktik på IHA ) Aktivitet Tilhørende dokumenter

Læs mere

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015... 1 Status... 2 Hvor har du været i praktik?...

Læs mere

STATSKUNDSKAB. 3-årig Bacheloruddannelse. Samfundsvidenskab Syddansk Universitet

STATSKUNDSKAB. 3-årig Bacheloruddannelse. Samfundsvidenskab Syddansk Universitet STATSKUNDSKAB 3-årig Bacheloruddannelse Samfundsvidenskab Syddansk Universitet  Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget for dig.

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle version 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

Praktikant eller studiejobber

Praktikant eller studiejobber Hej studerende Praktikant eller studiejobber også noget for dig! I en praktik eller et studiejob kan du som studerende fra en relevant uddannelse byde ind på at løse opgaver ude hos virksomhederne med

Læs mere

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev.

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Under hele din ansættelse er det Sydvestjysk Sygehus eller Psykiatri i Region

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015... 1 Samlet status... 2 Modul 8: Verdenspolitik... 3 Modul 10:

Læs mere

Procedure for evaluering

Procedure for evaluering Procedure for evaluering Evaluering af et undervisningsforløb indeholder tre elementer. Ved undervisningens start orienteres de studerende om indhold og mål for faget, og de har mulighed for at redegøre

Læs mere

Projektorienterede forløb. Delnotat 2: Overblik over udbredelsen af og rammerne for projektorienterede forløb

Projektorienterede forløb. Delnotat 2: Overblik over udbredelsen af og rammerne for projektorienterede forløb Projektorienterede forløb Delnotat 2: Overblik over udbredelsen af og rammerne for projektorienterede forløb Projektorienterede forløb Delnotat 2: Overblik over udbredelsen af og rammerne for projektorienterede

Læs mere

Vejledning for studerende under Åbent Universitet Udarbejdet af Studievejledningen

Vejledning for studerende under Åbent Universitet Udarbejdet af Studievejledningen Vejledning for studerende under Åbent Universitet Udarbejdet af Studievejledningen Revideret november 2014 Velkommen som studerende under Åbent Universitet. Denne pjece er en introduktion til studiet på

Læs mere

Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 8 OBS: Nedenstående retningslinjer er tilpasset studerende fra Cphbusiness. Ændringer vil være skrevet med rødt. Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole

Læs mere

Udfyldende regler på matematik

Udfyldende regler på matematik Studienævnet for matematik 4. september 2008 Udfyldende regler på matematik Studienævnet udarbejder en række udfyldende regler der uddyber og supplerer studieordningens bestemmelser. De udfyldende regler

Læs mere

appendiks 1 For alle kandidatstuderende på Copenhagen Business School (herefter CBS) undtagen studerende på Cand.merc.(jur.) og Cand.merc.(psyk.).

appendiks 1 For alle kandidatstuderende på Copenhagen Business School (herefter CBS) undtagen studerende på Cand.merc.(jur.) og Cand.merc.(psyk.). ib andersen: den skinbarlige virkelighed samfundslitteratur.dk OrdfOrklaringer 275 1 appendiks 1 kandidatafhandlingskontrakt For alle kandidatstuderende på Copenhagen Business School (herefter CBS) undtagen

Læs mere

SAMFUNDSFAG, CENTRALFAG

SAMFUNDSFAG, CENTRALFAG SAMFUNDSVIDENSKAB SYDDANSK UNIVERSITET SAMFUNDSFAG, CENTRALFAG 3-årig Bacheloruddannelse Et bredt samfundsengagement Samfundsfag, centralfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Hold R09V. 8. august 2011

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Hold R09V. 8. august 2011 Modul 13 Valgmodul Hold R09V 8. august 2011 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan... 4 Tidsfrister...

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin Land: Tyskland Periode: Fra: Sebtember 2011 Til: Februar 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Plan for evaluering af undervisningen

Plan for evaluering af undervisningen SYDDANSK UNIVERSITET Studienævnet ved Det Tekniske Fakultet December 2007 Plan for evaluering af undervisningen Baggrund I henhold til element 3.3 i Delpolitik for Evaluering udøver Studienævnet det formelle

Læs mere

Projektorienteret forløb i en virksomhed. Skole for Informations- og Kommunikationsteknologi, Aalborg Universitet

Projektorienteret forløb i en virksomhed. Skole for Informations- og Kommunikationsteknologi, Aalborg Universitet Projektorienteret forløb i en virksomhed Skole for Informations- og Kommunikationsteknologi, Aalborg Universitet May 2018 Forord Med denne vejledning ønsker Skole for Informations- og Kommunikationsteknologi

Læs mere

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 I studieordningen står følgende om prøven: III. Den afsluttende opgave Prøven i teoretisk pædagogik skal dokumentere, at kandidaten opfylder de mål,

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2018 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Voksenunderviseruddannelsen

Voksenunderviseruddannelsen Voksenunderviseruddannelsen University College Lillebælt Efter- og Videreuddannelsen Asylgade 7-9, Odense C Se mere på: www.ucl.dk/voksenunderviser Hvis du har yderligere spørgsmål, kontakt os: Studievejleder

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Forberedelsesskema til SUS, 9. semester samt konklusionspunkt (se nederst i skemaet)

Forberedelsesskema til SUS, 9. semester samt konklusionspunkt (se nederst i skemaet) Juli 2010/Lone Krogh Forberedelsesskema til SUS, 9. semester samt konklusionspunkt (se nederst i skemaet) Spørgsmålene i skemaet har til hensigt at inspirere jer til at reflektere over- og blive mere bevidst

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt.

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Indhold Hvor kan du komme hen?... 3 Hvornår kan du komme

Læs mere

DAGENS TEMAER ERHVERVSKANDIDATUDDANNELSE I ARKITEKTUR STYRKET PRAKSISSAMARBEJDE DIMITTEND- OG AFTAGERANALYSE

DAGENS TEMAER ERHVERVSKANDIDATUDDANNELSE I ARKITEKTUR STYRKET PRAKSISSAMARBEJDE DIMITTEND- OG AFTAGERANALYSE DAP // DIALOGMØDE 2 DAGENS TEMAER ERHVERVSKANDIDATUDDANNELSE I ARKITEKTUR STYRKET PRAKSISSAMARBEJDE DIMITTEND- OG AFTAGERANALYSE TEMADRØFTELSE UDVIKLING AF ERHVERVSKANDIDAT- UDDANNELSE I ARKITEKTUR OPSTART

Læs mere

efter-& nelse videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Tilvalg i historie Enkeltfag

efter-& nelse videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Tilvalg i historie Enkeltfag uddan- efter-& nelse videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Tilvalg i historie Enkeltfag September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og Videreuddannelse Aarhus Universitet

Læs mere

Praktikpladser. Et plus for din virksomhed

Praktikpladser. Et plus for din virksomhed Praktikpladser Et plus for din virksomhed En ny lovgivning med krav om obligatorisk praktik i alle videregående professionsorienterede uddannelser er trådt i kraft, hvilket betyder, at de studerende ikke

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

Vejledning angående kontrakten

Vejledning angående kontrakten Vejledning angående kontrakten Kontrakten udarbejdet af Fredericia Maskinmesterskole er en minimumkontrakt, der kort beskriver hver af parternes forpligtelser. Derudover er der vedlagt udsnit af bekendtgørelsen

Læs mere

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT Campus Esbjerg MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB En fremtid i miljøets tjeneste Interesserer du dig for miljøet og de udfordringer, som vi står over for nu og i

Læs mere

3. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

3. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet 3. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse 3. semester Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for

Læs mere

Projektorienteret forløb - Praktik

Projektorienteret forløb - Praktik Projektorienteret forløb - Praktik 10, 20 eller 30 ECTS Selvvalgt modul på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab OBS: Nærværende papir henvender sig kun til studerende der ønsker at tage praktik som

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Indhold Forord... side 2 Meritlæreruddannelsens formål og praktikken... side 2 Praktik i meritlæreruddannelsen, mål og CKF... side 2

Læs mere

TORS Studienævn: Evalueringsrapport for undervisningen på TORS, foråret 2013

TORS Studienævn: Evalueringsrapport for undervisningen på TORS, foråret 2013 TORS Studienævn: Evalueringsrapport E2013 Statistik: Antal kurser udbudt på ToRS i efteråret 2013: 171 Kurser evalueret: 114 Undervisere: 81 Besvarelser: 868 Studienævnets kommentarer: Evalueringer på

Læs mere

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 3. års praktik ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr

Læs mere

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed School of ICT, Aalborg Universitet N a v n p å s t u d e r e n d e : V i r k s o m h e d : ver: april 2016 Forord Med denne vejledning ønsker School of

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen August 2013 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores logistikøkonomer. Her har vi

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Projektorienteret forløb - Praktik

Projektorienteret forløb - Praktik Projektorienteret forløb - Praktik 10, 20 eller 30 ECTS Selvvalgt modul på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab OBS: Nærværende papir henvender sig kun til studerende der ønsker at tage praktik som

Læs mere

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet Faktaark: Praktik- og studieophold i Dette faktaark omhandler praktik- og studieophold i blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Skemaet bedes afleveret senest: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Praktikordninger på de samfundsvidenskabelige uddannelser. Anvendelse og merit. DJØFs anbefalinger til forbedringer.

Praktikordninger på de samfundsvidenskabelige uddannelser. Anvendelse og merit. DJØFs anbefalinger til forbedringer. Praktikordninger på de samfundsvidenskabelige uddannelser Anvendelse og merit. DJØFs anbefalinger til forbedringer. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, sammenfatning og anbefalinger...3 Sammenfatning...3

Læs mere