Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsskolen Esbjerg"

Transkript

1 Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016

2 2.0 Hovedforløb, trin Praktiske oplysninger Pædagogiske, didaktiske og metodisk grundlag... 1 Organisering af undervisning... 1 Elevsammensætning... 2 Lærerrollen Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Undervisningen i hovedforløbet... 2 Skoleundervisningen... 2 Temaer i uddannelsen... 3 Skole- praktikplan Fremgangsmåde ved vurdering af elevernes egnethed ved optagelse til skolepraktik Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik Bedømmelsesplan... 4 Oversigt over bedømmelsesform Eksamensregler... 6 Prøve i grundfag Prøve i uddannelsesspecifikt fag... 6 Afsluttende prøve... 6 Bedømmelse i praktikken... 7 Eksamensregler Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev... 7 Praktikuddannelsen Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr Læringsaktiviteter Varighed Arbejdstid Læringsmiljøet Læringselementer Skoleperiode Skoleperiode Skoleperiode... 14

3 1 2.0 Hovedforløb, trin Praktiske oplysninger Til den Pædagogisk assistent uddannelse er der tilknyttet et tværfagligt lærerteam, en uddannelsesvejleder og en sekretær. Eleverne optages til uddannelsen to gange årligt hhv. januar og august. Uddannelsens varighed for EUD og EUV3 elever er 2 år og 1 ½ mdr. For EUV1 og EUV2 elever er skoleforløbet afkortet med 5 uger i. For nærmere information omkring elevtyper henvises til skolens hjemmeside Undervisningen finder sted på Gjesinglund Alle 8, 6715 Esbjerg N. Kommunen er ansættende myndighed. Praktikuddannelsen finder sted i både dag og døgn institutioner. De enkelte praktiksteder tilrettelægger praktikken, hvilket vil fremgå af praktikmaterialet. 2.2 Pædagogiske, didaktiske og metodisk grundlag Undervisningen er overvejende organiseret i temaer for at fremme elevernes forståelse af tværfaglige sammenhænge og helheder. Skoleundervisningen er tilrettelagt så den understøtter både praktisk og teoretisk læring, hvor elevernes erfaring inddrages i videst muligt omgang. Organisering af undervisning I den tematiserede del af undervisningen understøtter fagene hinanden og der tages udgangspunkt i praktiske situationer og problemstillinger fra elevernes kommende arbejdsområder. Den praksisnære undervisning skal styrke elevernes evne til at koble teori og praksis. For at fremme den praksisrelaterede undervisning, tages der udgangspunkt i forskellige former for praktiske øvelser, hvor elevernes relevante erhvervs- og undervisningserfaring inddrages aktivt i undervisningen. Metoder som anvendes i uddannelsen er bl.a.; innovation, forumspil, refleksion, forskellige slags gruppearbejder hvor elevernes viden, færdigheder og holdninger sættes i spil. Der gøres ligeledes brug af korte teoretiske oplæg, hvor eleverne får den samme gennemgang. Heri ligger også dialog, hvor det forventes at eleven aktivt indgår i videns og erfaringsdeling og dermed bidrager til fælles læring. Ligeledes inddrages/samarbejdes der med nogle venskabsinstitutioner hvor vi inviterer børnene som eleverne planlægger og afprøver forskellige praktiske aktiviteter med. Der arbejdes med forskellige pædagogiske teorier bl.a. teori om læringsstile og Cooperative Learning. Endvidere arbejdes med digitale undervisningsmetoder og materialer, der kan understøtte differentiering, eksempelvis e-bøger, apps, videooptagelse, og digitale værktøjer. I projekt og i gruppearbejde arbejder eleverne individuelt eller sammen med andre. Eleverne fordyber sig i et emneområde. Hensigten er at øve sig i videns søgning, bearbejdning, refleksion og samarbejde.

4 2 Elevsammensætning På de enkelte hold vil der forekomme elever på hhv. talentspor, ekspert- og avanceret niveau. Undervisningsdifferentiering tænkes derfor bredt ind i både undervisningsplanlægningen og gennemførelsen af undervisningen. Lærerrollen Det er læren, som har ansvaret for at lede undervisningen, der skal føre til at eleverne kan tilegne sig uddannelsens kompetencer. Læren fungerer typisk i følgende roller: Som underviser, der formidler viden inden for et veldefineret emne Som vejleder, når eleverne arbejder individuelt eller i grupper Som facilitator, når eleverne fx indgår i case-baserede læringssituationer Som kontaktlærer, der vejleder og rådgiver i forhold til elevens personlige uddannelsesplan 2.3 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Der henvises til det generelle afsnit pkt Undervisningen i hovedforløbet Den Pædagogisk assistent uddannelses varighed er 2 år og 1 ½ mdr for EUD og EUV3 elever. For EUV 1 og EUV 2 elever er uddannelsen afkortet med 5 skoleuger. Skoleundervisningen I løbet af de første uger af 1. skoleperiode introduceres eleverne til uddannelsen. I introduktionsforløbet arbejder eleverne bl.a. med gruppeprocesser, læringsstile, studieteknik, refleksion og bevægelse. Disse emner er efterfølgende en integreret del af uddannelsen. I skoleundervisningen indgår ligeledes nedenstående fag: Grundfag - Dansk - Samfundsfag - Engelsk (valgfag) Uddannelsesspecifikke fag: - Pædagogik - Psykologi i den - Kommunikation i den - Sundhed i den - Bevægelse og idræt - Natur og udeliv - Digital kultur

5 3 - Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den - Arbejdsmiljø og ergonomi. Valgfag: Der udbydes 2 uger valgfag under uddannelsen. Valgfri specialefag udbydes i 2. skoleperiode. I alt 3 uger. Der mulighed for at vælge følgende 4 valgfri specialefag på ekspert niveau - Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer. - Det pædagogiske måltid og sundhed. - Digital pædagogisk praksis. - Naturen som pædagogisk læringsrum. De resterende nedenstående valgfri specialefag udbydes kun på avanceret niveau. - Understøttende undervisning - Læring og udvikling hos små børn. - Specialpædagogiske metoder. - Kulturel mangfoldighed i den. - Medicinhåndtering. - Netværk og lokalsamfund i den. Påbygning - Der udbydes fire uger valgfri specialefag som påbygning: Temaer i uddannelsen De uddannelsesspecifikke fag vil, hvor det er relevant, indgå i forskellige temaer. Det er hensigten at den tematiserede undervisning skal styrke elevens forståelse af tværfaglige sammenhænge og helheder. For nærmere beskrivelse af indhold i temaerne henvises til afsnit 3 Læringsaktiviteter. 1. skoleperiode 2. skoleperiode 3. skoleperiode Afvigelser og behov: Tema: Mennesker med særlige behov Normalområdet: Tema: Menneskets normale udvikling. Den pædagogiske assistent Tema: I arbejde som pædagogisk assistent. Skole- praktikplan Uddannelsen Pædagogisk assistent, er en vekseluddannelse med 3 skoleperioder og tre praktikperioder. Praktik 1 Skoleperiode 1 Praktik 2 Skoleperiode 2 Praktik 3 Skoleperiode 3 4 uger For januar hold: 16 uger For august hol: 21 uger For EUV 1 og 2: 11 uger. 21 uger For januar hold: 22 uger For august hold: 17 uger For EUV 1 og 2: 22 uger 19 uger 12 uger

6 4 Tema: Menneskets normale udvikling 3 dage praksisfælle sskab Tema: Mennesker med særlige behov. 2 dage Praksisfællesskab Tema: I arbejde som pædagogisk assistent 2.5 Fremgangsmåde ved vurdering af elevernes egnethed ved optagelse til skolepraktik Ikke relevant for uddannelsen. 2.6 Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik Ikke relevant for uddannelsen 2.7 Bedømmelsesplan I slutningen af hver skoleperiode bedømmes den enkelte elev, og der gives en delkarakter for de uddannelsesspecifikke fag og grundfag. I bedømmelsen indgår lærerens vurdering af elevens standpunkt i forhold til de fastsatte mål for skoleperioden. Her vil eleven få indblik i det aktuelle faglige niveau set i forhold til de beskrevne mål for hvert tema, og øvrige undervisning. For de enkelte læringselementer som indgår i bedømmelsen henvises til afsnit 3 Læringsaktiviteter. Elever på hhv. avanceret og ekspert niveau bedømmes med udgangspunkt i Blooms Taksonomi. Elever på talentsporet vurderes på ekspertniveau i fagene; Natur og udeliv, Digital kultur, Sundhed i den, Bevægelse og idræt. Niveau Avanceret Ekspert Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: På videns niveau: På analyse niveau: - beskrive og gengive - sammenligne - redegøre for - skelne - identificere - finde og - definere udlede På forståelses niveau: - forklare - formulere - illustrere - fortolke - analysere På syntese niveau: - samle - kombinere - planlægge - ændre

7 5 På anvendelses niveau: - anvende teori - vælge og løse - skelne - afprøve På vurderings niveau: - kritisere - diskutere - overveje - forsvare Når et fag afsluttes, får eleven en standpunktsbedømmelse. Bedømmelsen er en absolut bedømmelse, hvor læreren vurderer elevens standpunkt i forhold til fagets mål. De uddannelsesspecifikkefag, grundfag og afsluttende prøve bedømmes med en karakter efter 7-trinsskalaen og valgfrit specialefag bedømmes med bestået/ikke bestået. Eleven får i samarbejde med kontaktlæreren mulighed for at afdække og udarbejde en plan for de områder, der kræver en særlig indsats. Hensigten er at inspirere og motivere eleven til yderligere læring. Oversigt over bedømmelsesform Fag 1. skp. 2.skp. 3.skp. Pædagogik D D S/P Psykologi i den pædagogiske D D S/P praksis Kommunikation i den D D S/P D= Delkarakter Sundhed i den pædagogiske D D S/P praksis Bevægelse og idræt - D S/P Natur og udeliv D D S/P Digital kultur D D S/P Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis Arbejdsmiljø og ergonomi D D S/P S Dansk D D S/P Samfundsfag D D S/P Engelsk ( valgfag ) D D S/P Valgfri specialefag B/IB B/IB B/IB

8 6 S= Standpunktskarakter P= Prøve B/IB= Bestået/ikke bestået 2.8 Eksamensregler På 3 skoleperiode afvikles der prøver i: Et grundfag Et uddannelsesspecifikt fag En afsluttende prøve Prøve i grundfag. Der afholdes prøve i et af de 3 grundfag Dansk, samfundsfag eller Engelsk. # uger før prøven udtrækkes det grundfag som den enkelte klasse skal til prøve i. Faget offentliggøres på skolens hjemmeside Formål: At vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer i faget. Mål: At eleven gennem prøven viser sit faglige standpunkt indenfor faget svarende til fagets mål. Eksamensgrundlag, bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier, udleveres i forbindelse med prøven. Prøve i uddannelsesspecifikt fag Efter prøven i grundfag afholdes der mundtlig prøve i et uddannelsesspecifikt fag. Tre uger før prøven udtrækkes, hvilket fag det enkelte hold skal til prøve i. Faget offentliggøres på skolens hjemmeside. Standpunktskarakterer fra 3. skoleperiode er afsluttende karakter i de fag, der ikke udtrækkes til prøve. For det udtrukne fag indgår både standpunktsbedømmelsen og prøvekarakteren, som afsluttende karakter. Formål: At vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer i det udtrukne fag. Mål: At eleven gennem prøven viser sit faglige standpunkt indenfor det udtrukne fag svarende til målene for faget. Eksamensgrundlag, bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier, udleveres i forbindelse med prøven. Afsluttende prøve Formål: at vurdere om eleven har opnået tilstrækkelig viden og færdigheder som Pædagogisk assistent inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1) Praktiske pædagogiske opgaver, indsatser og aktiviteter. 2) Pædagogisk omsorgs- og relationsarbejde, der understøtter og styrker målgruppens trivsel og udvikling.

9 7 3) Praktisk pædagogisk arbejde, der styrker målgruppens livskvalitet og motivation til et sundt og aktivt liv, gennem sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. 4) Praktisk pædagogisk arbejde med velfærdsteknologi, sociale og digitale medier, der understøtter teknologisk forståelse samt digital kultur. 5) Evaluering, dokumentation, samarbejde og kommunikation i forhold til områdets organisering og med henblik på udvikling af den. Eksamensgrundlag, bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier, udleveres i forbindelse med prøven. Bedømmelse i praktikken Ved afslutningen af praktikperiode 2 og 3 skal praktikstedet vurdere, om eleven kan få godkendt sin praktikperiode i henhold til praktikmålene. Det er samme mål der er beskrevet for alle 3 praktikker, men der sker en progression i løbet af uddannelsen, således at målene skal være nået på begynderniveau/ rutineret niveau efter de 2 første praktikker, og på avanceret niveau efter den sidste praktik. Jf. definition af præstationsstandarder - BEK nr af 22/09/ Der kan være enkelte mål, som eleven af forskellige grunde ikke kan nå i den respektive praktik. Er dette tilfældet, kan eleven alligevel få godkendt praktikken. I sådanne tilfælde skal det fremgå af praktikerklæringen, hvad det er eleven ikke har nået, og derfor skal arbejde videre med i næste praktikperiode For at understøtte elevens læring i uddannelsen skal bilag til praktikerklæringen benyttes. Bilaget er et arbejdsredskab, som skal udfyldes af praktikstedet og medgives eleven efter hver praktik. Eleven er forpligtet til at inddrage bilaget i en forventningssamtale på sit nye praktiksted. Eksamensregler Der henvises i øvrigt til skolens eksamensregler. Læs det generelle afsnit Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev Vekselvirkning mellem skoleundervisning og praktikuddannelse skal sikre: at uddannelsen udgør en meningsfuld helhed for eleven, der stimulerer lyst og interesse for uddannelsen og dermed elevens kommende erhvervsfunktion, at vekselvirkningen styrker elevens aktive tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger ved hjælp af faglige læringsmål forud for hvert skole- og praktikforløb. I begyndelsen af hvert skole- og praktikforløb, skal eleven i samarbejde med kontaktlærer henholdsvis praktikvejleder formulere faglige og personlige læringsmål for den kommende periode. Elevplan, som er elevens elektroniske uddannelsesbog, er det samarbejdsredskab som bruges til at skabe sammenhæng mellem elev, skole og praktik.

10 8 Praktikuddannelsen Praktikuddannelsen giver eleven mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området. Praktikuddannelsen og vejledningen i tilknytningen hertil tilrettelægges, så den understøtter elevens tilegnelse af viden, færdigheder og kompetencer. Elevens praktikuddannelse består af længerevarende forløb, og det tilstræbes at eleven får forskellige og varierede erfaringer med flere pædagogiske målgrupper. Praktikken er planlagt inden for de kommunale pædagogiske tilbud. Elevens praktiksted planlægger praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsesordningen. For at skabe helhed i uddannelsen, er der vekselvirkning mellem skoleundervisning og praktikuddannelse. Der er bl.a. tre praksisfællesskabsdage i anden praktikperiode, og 2 dage i tredje praktikperiode hvor eleven møder på skolen. Dagene anvendes til fælles refleksioner over praksiserfaringer, med hovedvægt på rollen som elev. I den sidste måned af 3. praktikperiode er det muligt at komme i udenlandspraktik. For at dette kan lade sig gøre, kræves det, at praktikstedet vurderer, at eleven kan bestå praktikmålene på en måned mindre end normeret tid. Det er også krav, at eleven følger nogle forberedende møder uden for skole-/arbejdstiden og følger de retningslinjer den internationale koordinator forklarer på disse møder. For yderligere information se skolen hjemmeside Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr På skolen er der relevante faglokaler, der knytter sig til uddannelsen, så som værkstedslokaler, øvestuer med velfærdsteknologiske hjælpemidler, naturfagslokaler, skolekøkken og aktivitet og bevægelseslokaler Lærerene er løbende på efteruddannelse og konferencer. Endvidere besøger de med jævne mellemrum praktikken for at opretholde de nødvendige kompetencer indenfor området Overgangsordninger ved skift mellem 2 uddannelsesordninger Elever der er påbegyndt deres uddannelse under en ikke længere gældende uddannelsesordning, og som har haft ophold i uddannelsen, kan genoptage og færdiggøre uddannelsen efter gældende uddannelsesordning med en ny uddannelsesaftale. Godskrivning for tidligere erhvervede kompetencer vil bero på en realkompetencevurdering og der vil blive lavet en individuel uddannelsesplan. For elever der har haft orlov i uddannelsen, og som har fået forlænget deres uddannelsesaftale, vil det bero på en individuel vurdering, om eleven kan færdiggøre uddannelse under den uddannelsesordning hvorpå eleven startede, eller om eleven skal overgå til den nyeste uddannelsesordning

11 9 3.0 Læringsaktiviteter Beskrivelserne som vedrører læringsaktiviteterne er direkte rettet til eleven. 3.1 Varighed Uddannelsen til Pædagogisk assistent varer 2 år og 1½ måned. Uddannelsen veksler mellem skoleforløb og praktikforløb. 3.2 Arbejdstid Som elev er du fuldtidsansat af en kommune. Det betyder at skoleundervisningen gennemføres som fuldtidsundervisning, svarende til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget. I praktikken er den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 37 timer. Weekendarbejde, aften- og natarbejde samt arbejde på helligdage skal påregnes, jf. overenskomsten. 3.3 Læringsmiljøet I undervisningen vil du stifte bekendtskab med forskellige læringsmetoder. Det kan eksempelvis være: - Tavleundervisning - Klassedialog - Gruppearbejde af kortere eller længere varighed - Cooperativ learning - Læringsstile - Innovation - Projekt - Den løsningsorienterede arbejdsmetode - Eksperimenterende læring/forsøg - Praktiske øvelser - Fysisk aktivitet - Case-basereret læring - Videooptagelse med feedback - Flipped classroom - Forumspil 3.4 Læringselementer I nedenstående oversigt kan du se hvilke fagmål og læringselementer, der indgår i de forskellige skoleperioder i uddannelsen. Nogle fagmål indgår i relevante temaer for den pågældende skoleperiode, mens andre mål støtter op til de enkelte temaer på skoleperioderne.

12 10 Lokal undervisningsplan for den pædagogiske assistent uddannelse. Gældende for elever der er startet på uddannelsen efter august Skoleperiode Fag Fagmål Læringselementer Pædagogik Pædagogiske retninger og teorier Demokrati og medbestemmelse At forstå egen fagprofessionelle rolle Psykologi i den Rammer for udvikling og læring Barnets psykosocial udvikling Udviklingspsykologiske teorier Tilknytning og relationer Kønsidentitet Kommunikation i den Kommunikationsteorier Anerkendende kommunikation Samarbejde med pårørende Rådgivning og vejledning Sundhed i den Dokumentation og formidling Egen personlige hygiejne Hygiejne og håndtering af fødevarer Smitteveje og infektioner Bevægelse og idræt Kropsbevidsthed og aktivitet Leg og bevægelse Understøtte fysisk, psykisk og social udvikling Inkluderende aktiviteter Revideret den 5. januar 2016

13 11 Natur og udeliv 1 2 Anvende naturen som læringsrum Anvende naturen som udviklingsrum Kulturelle udtryksformer i aktiviteter i den Digital kultur Naturen og naturens Udvikling af egen kreativitet Arbejd med form, materialer og teknikker Skabe rammer for æstetisk udvikling og læring Anvende digitale medier Digital medie kultur, dannelse og adfærd Sociale mediers betydning Inddragelse af digitale redskaber i den Arbejdsmiljø og ergonomi Dansk Samfundsfag Revideret den 5. januar 2016

14 12 Lokal undervisningsplan for den pædagogiske assistent uddannelse. Gældende for elever der er startet på uddannelsen efter august Skoleperiode Fag Fagmål Læringselementer Pædagogik Mestring Idehistorie og etiske dilemmaer Omsorg og omsorgssvigt Inklusion Kønsroller og familieformer: Psykologi i den Kulturelle forskelligheder Normalitet og afvigelser Socialpsykologi og kognitivpsykologi Udviklingsforstyrrelser Misbrugsproblematikker Kommunikation i den Dokumentation og kvalitetssikring Tværfaglig samarbejde Kollegialt samarbejde Konflikthåndtering Sundhed i den voldsforebyggelse Seksualitet og identitetsudvikling Forebyggelse og infektioner Måltidets betydning for sundhed Bevægelse og idræt Indsatsområder for den enkelte målgruppe Inkluderende innovative aktiviteter Sansemotorik Revideret den 5. januar 2016

15 13 Natur og udeliv Økologi og bæredygtighed Naturens spisekammer Friluftsaktiviteter og politik Kulturelle udtryksformer i aktiviteter i den Digital kultur Planlægge og udøve inkluderende æstetiske aktivitet 4-6 Digitale medier og kreative, æstetiske udtryksformer Arbejdsmiljø og ergonomi Velfærdsteknologi som hjælpemiddel Dansk Samfundsfag Valgfri Specialefag Revideret den 5. januar 2016

16 14 Lokal undervisningsplan for den pædagogiske assistent uddannelse. Gældende for elever der er startet på uddannelsen efter august Skoleperiode Fag Fagmål Læringselementer Pædagogik Observationer og iagttagelser Lovgivning Tværfagligt samarbejde Psykologi i den Kommunikation i den Sundhed i den Bevægelse og idræt Natur og udeliv Kulturelle udtryksformer i aktiviteter i den Digital kultur 3-10 Gruppedynamikker Motivation 8 10 Samtaler og konflikthåndtering Professionelt fagsprog Sundhedsfremmende aktiviteter Sygdomsforebyggelse Rollen omkring medicihåndtering 2 8 Planlægning af bevægelseslege Samfundsmæssige påvirkninger af bevægelsesvaner og kropsforståelse Natur og genbrugsmaterialer Naturfænomener Sikkerheds og lovmæssige rettigheder Kulturens betydning for opfattelse af kønsroller At understøtte målgruppens autonomi, integritet og værdighed 7-8 Brugen af digitale medier til kommunikation og dokumentation Etik og lovgivning i brugen af digitale og sociale medier. Revideret den 5. januar 2016

17 15 Dansk Samfundsfag Valgfri Specialefag Revideret den 5. januar 2016

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Den lokale undervisningsplan Pædagogisk Assistent Uddannelse (PA) SOSU Esbjerg

Den lokale undervisningsplan Pædagogisk Assistent Uddannelse (PA) SOSU Esbjerg Den lokale undervisningsplan Pædagogisk Assistent Uddannelse (PA) SOSU Esbjerg Gældende fra den 1. august 2019 Indhold 2.0 Hovedforløb... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske, didaktiske og

Læs mere

Uddannelsesordning for. Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for. Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra Januar 2016 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Lokal undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse - hovedforløbet

Lokal undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse - hovedforløbet December 2015 Lokal undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse - hovedforløbet 1 Indholdsfortegnelse 1. Den pædagogiske assistentuddannelse 4 1.1 Formål 4 1.2 Adgangskrav og realkompetencevurdering

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Revideret den 20.august 2015 Indhold 2.0 Uddannelsen...

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Pædagogisk assistentuddannelse

Lokal Undervisnings- Plan. Pædagogisk assistentuddannelse Lokal Undervisnings- Plan gældende fra januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU Nykøbing Falster... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Undervisningssted... 2 1.3 Pædagogiske og didaktiske

Læs mere

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP en for den pædagogiske assistentuddannelse er udarbejdet med afsæt i Den Lokale Undervisningsplan. For uddybning af temaerne henvises

Læs mere

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Uddannelsesordning for. Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for. Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser

Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser Den særlige betydning reformen har haft for især mediegrafikeruddannelsen Reformkonference den 28.-29. september 2015 Workshop 14 Side 1 Reformkonference den

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del SOSU Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2018 Silkeborg og Skanderborg Juni 2018 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Den pædagogiske assistentuddannelse, inklusive Grundforløb 2

Lokal undervisningsplan for Den pædagogiske assistentuddannelse, inklusive Grundforløb 2 Lokal undervisningsplan for Den pædagogiske assistentuddannelse, inklusive Grundforløb 2 Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. januar 2016 1 Indledende bemærkning Uddannelsen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

assistent Om formål, temaer og mål

assistent Om formål, temaer og mål Om formål, temaer og mål Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven tilegner sig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab ved at udføre og reflektere over daglige arbejdsopgaver

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning Valgfri specialefag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Uddannelsesordning Valgfri specialefag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse Uddannelsesordning Valgfri specialefag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB 1 Indhold Ny EUD-reform og talentudvikling... 2 Det lovmæssige... 2 Talentfag på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse... 3 Talentspor er fag på

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5 Håndbog for praktikvejledere PAU Indhold: VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 OM DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...3 PRAKTIKANSVARLIG...3 PRAKTIKRÅD...4 OPLYSNINGER TIL PRAKTIKSTEDET...4

Læs mere

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2015 Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende Daginstitution Dagnæs Vision I Daginstitution Dagnæs udvikler det enkelte individ selvværd, livsglæde og handlekraft. Med anerkendende kommunikation

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Lokal undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Social- og Sundhedshjælper August 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 4 1.1. Praktiske oplysninger... 4 1.2. Skolens pædagogiske

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse

Tekstdel - Uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse Tekstdel - Uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler.

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Redigeret 17 03 2014 1 GENERELT FOR UDDANNELSERNE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SOSU SJÆLLAND... 3 1.2 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 3 1.2.1 Læringssyn...

Læs mere

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse LUP FOR Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold startet efter 1. januar 2019 Indhold 1. LÆRINGSINDHOLD I UDDANNELSEN...4 Skoleperiode 1...4 Tema 1 Børn og leg... 4 Skoleperiode 2...6 Tema

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsnit og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. Januar 016 Indhold.0 Hovedforløb, trin... 1.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af begge praktikker i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Praktikopgaver. Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikopgaver. Den pædagogiske assistentuddannelse Praktikopgaver Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 Praktikopgaver til brug i elevernes praktikperioder De følgende seks praktikopgaver er udarbejdet

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Pædagogisk assistentuddannelse

Lokal undervisningsplan. Pædagogisk assistentuddannelse Lokal undervisningsplan Erhvervsfaglig fællesindgang: Sundhed, omsorg og pædagogik Indholdsfortegnelse Indledning til den lokale undervisningsplan... 3 1. Generelt for skolen... 4 1.2. Praktiske oplysninger...

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 BEVÆGELSE OG IDRÆT, AVANCERET... 3 BEVÆGELSE OG IDRÆT, EKSPERT... 4 DIGITAL KULTUR, AVANCERET...

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 BEVÆGELSE OG IDRÆT, AVANCERET... 3 BEVÆGELSE OG IDRÆT, EKSPERT... 4 DIGITAL KULTUR, AVANCERET... Bedømmelseskriterier Den pædagogiske assistentuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 BEVÆGELSE OG IDRÆT, AVANCERET... 3 BEVÆGELSE OG IDRÆT, EKSPERT... 4 DIGITAL

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Tlf.: 43353411 E-mailadresse: Børnehuset Flinteby

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Tlf.: 43353411 E-mailadresse: Børnehuset Flinteby PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen

Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen Ny opbygning af uddannelsen: Grundforløb 1, grundforløb 2, hovedforløb trin 1 og trin 2 Elevgrupper: Grundforløb 1: 12 ugers erhvervsfag, 8

Læs mere

PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd

PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd En håndbog til praktikken, som skal modtage Pædagogiske Assistent elever i praktik. Håndbogen er udarbejdet

Læs mere

Undervisningsplan for. den pædagogiske assistentuddannelse. ved. Randers Social- og Sundhedsskole. Gældende fra november 2013

Undervisningsplan for. den pædagogiske assistentuddannelse. ved. Randers Social- og Sundhedsskole. Gældende fra november 2013 Undervisningsplan for den pædagogiske assistentuddannelse ved Randers Social- og Sundhedsskole Gældende fra november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Randers Social- og Sundhedsskole... 4 1.1. Praktiske oplysninger

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens Undervisningsplan for Hovedforløbet Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens A4 arkiv 610 uddannelsesplan tilrettet version 11.01.2010

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever.

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Skolepraktikinformationsmøde 13. april 2016

Skolepraktikinformationsmøde 13. april 2016 Skolepraktikinformationsmøde 13. april 2016 De 4 ministermål i EUD reformen 1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse (25 % i 2020 og 30% i 2025) 2. Flere skal fuldføre

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse LUP FOR Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold startet efter 1. august 2018 1. LÆRINGSINDHOLD I UDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 4 SKOLEPERIODE 2... 6 SKOLEPERIODE 3... 14 SKOLEPERIODE

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse August 2018 Sidst redigeret oktober 2018

Lokal Undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse August 2018 Sidst redigeret oktober 2018 Lokal Undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse August 2018 Sidst redigeret oktober 2018 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Udvikling og vurdering af erhvervsfaglige

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 291 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.84T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1634 af

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, ikrafttrædelse januar 2013 Udgave: September 2015 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse LUP FOR Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold startet efter 1. august 2018 1. LÆRINGSINDHOLD I UDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1...4 Tema 1 Børn og leg...4 SKOLEPERIODE 2...5 Tema 1- Barnets

Læs mere

Hovedforløbet Godschauffør LUP

Hovedforløbet Godschauffør LUP Hovedforløbet Godschauffør LUP EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej 2, 4700 Næstved Telefon 55 75 33 00. Fax 55 75 33 50 E-mail eucsj@eucsj.dk Undervisningsplanen er fastsat

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik)

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) social- og sundhedsuddannelsen Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1 Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1 DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FOR EUV1 ELEVER... 3 SKOLEPERIODE 1... 4 TEMA 1: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENT I TEORI OG PRAKSIS...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

UCSJ NY PÆDAGOGUDDANNELSE

UCSJ NY PÆDAGOGUDDANNELSE UCSJ NY PÆDAGOGUDDANNELSE GRUNDFAGLIGHEDEN Grundfaglighed 2014 Pædagogik, etik og dannelse Pædagogens rolle og relationer Udvikling, Læring og innovation + prøve Social intervention (+ prøve Pædagogens

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Tlf.nr.: Email: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Institutionsleder: Aldersgruppe: Antal børn/unge/voksne: Antal stuer/afdelinger: Institutionens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for social- og sundhedshjælperuddannelsen

Tekstdel - Uddannelsesordning for social- og sundhedshjælperuddannelsen Tekstdel - Uddannelsesordning for social- og sundhedshjælperuddannelsen Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens

Læs mere