1. PRAKTIKKEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. PRAKTIKKEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN"

Transkript

1 PRAKTIKHÅNDBOG PÆDAGOGUDDANNELSEN PRAKTIKKEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN 1.1. Praktikkens organisering og placering i uddannelsen 1.2. Praktikken som læringsrum 1.3. Kompetencemål og praktikplan Praktikstedet: Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Den studerende: Digital portfolio Den studerende og praktikstedet: Plan for praktikforløbet 1.4. Praktikken i merituddannelsen 1.5. Praktikken i UCC s profiluddannelser 2. FORDELING AF PRAKTIKPLADSER 2.1. Fordelingen af praktikpladser til 1. praktik 2.2. Fordelingen af praktikpladser til 2. praktik 2.3. Fordelingen af praktikpladser til 3. praktik 2.4. Fordelingen af praktikpladser til 4. praktik 3. PRAKTIKKENS FORLØB 3.1. Forbesøg på praktikstedet 3.2. Praktikforberedelse 3.3. Digital portfolio 3.4. Praktikvejledning 3.5. Studiedage 3.6. Møde og udtalelse 3.7. Prøven i praktikken Prøven i 1. praktik 4. PRAKTIKKEN I SPECIALISERINGERNE 4.1. Dagtilbudspædagogik 2. praktik 4.2. Dagtilbudspædagogik 3. praktik 4.3. Skole- og fritidspædagogik 2. praktik 4.4. Skole- og fritidspædagogik 3. praktik 4.5. Social- og specialpædagogik 2. praktik 4.6. Social- og specialpædagogik 3. praktik 4.7. Praktikken i bachelorprojektet 4. praktik 5. FORMALIA I ØVRIGT 5.1. Den studerendes timetal 5.2. Mødepligt i praktikken 5.3. Overenskomsten 5.4. Børneattest straffeattest 5.5. Ferie 5.6. Sygdom 5.7. Problemer i praktikken 5.8. Praktik i udlandet 5.9. Klager over afgørelser

2 1. PRAKTIKKEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN 1.1. Praktikkens organisering og placering i uddannelsen Praktikken i pædagoguddannelsen er rammesat af Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog (BEK nr. 211 af 06/03/2014). Desuden er praktikken på pædagoguddannelsen i UCC rammesat af Studieordning for pædagoguddannelsen i UCC og i Studieplan for pædagoguddannelsen i UCC. Dokumenter og materiale relateret til praktikken i 2014-uddannelsen findes på UCC s hjemmeside under Pædagoguddannelsen. Følg dette link: Praktikuddannelsen er opdelt i fire praktikperioder: 1. praktik 2. praktik 3. praktik 4. praktik 2. Semester /medio aug. Knyttet til fællesdelen Start i 3. semester / Knyttet til specialiseringen Start i 5. semester / Knyttet til specialiseringen 7. semester Knyttet til specialiseringen og bachelorprojektet 32 dage + 3 studiedage 6 måneder inkl. 10 studiedage 6 måneder inkl. 10 studiedage Ulønnet SUfinansieret 1 arbejdsdag = 6 timer Ulønnet SUfinansieret 32½ time om ugen Lønnet 30 ECTS-point 32½ time om ugen Lønnet 30 ECTS-point 5 ECTS-point Del af bachelorprojektet 10 ECTS-point Prøve Prøve Prøve (Note om praktikkens placering på profiluddannelsen og merituddannelsen udarbejdes senere). Side 2 af 17

3 1.2. Praktikken som læringsrum. Praktikken i pædagoguddannelsen udgør et særligt læringsrum, som inden for rammerne af en pædagogisk kontekst tilbyder nogle læringsmuligheder, der er forskellige fra læringsmulighederne på uddannelsesstedet. Det særlige ved dette læringsrum er, at læringen finder sted gennem deltagelse i den praksis og profession, som er målet med uddannelsen. Det er således et læringsrum, hvor læringen er baseret på den studerendes udøvelse, udforskning og udvikling af pædagogisk praksis, såvel praktikstedets som egen praksis. Læreprocessen er overordnet rammesat af og rettet mod praktikperiodens kompetencemål og de tilhørende videns- og færdighedsmål. Den studerende skal med andre ord tilegne sig såvel indsigt og viden som færdigheder og kunnen rettet mod den pædagogiske profession. Det betyder, at den studerende både skal udforske praksis med henblik på at forstå praksis og lære sig praksis med henblik på at kunne agere og handle i praksis. Der er dog ikke tale om to adskilte og isolerede processer. Tværtimod sker det som en integreret læreproces, hvor grundlaget er den studerendes deltagelse i, observation af og refleksion over praksis. Gennem deltagelse i og observationer af den daglige pædagogiske praksis skal den studerende forsøge at lære sig praktikstedets handlemåder og metoder. Det er ikke tilstrækkeligt blot at iagttage andres praksis. Den studerende skal selv på banen og gennem egen aktive deltagelse erfare på egen krop, hvad pædagogisk arbejde er. Herigennem kan den studerende opnå indsigt og erfaring, som kan skabe grundlag for nye spørgsmål og refleksioner. Netop refleksion er afgørende for, at den studerendes handlinger, oplevelser og erfaringer kan blive til viden, færdigheder og kompetencer. Den studerende må gennem refleksion og teoretiske overvejelser skabe den fornødne analytiske distance til praksis. Det betyder, at den studerendes deltagelse må italesættes og begrebsliggøres på en systematisk måde mundtligt i forbindelse med vejledning og dialog med kolleger og medstuderende og skriftligt via beskrivelser, refleksioner og analyser i den digitale portfolio (se pkt. ). Igennem denne proces, hvor uddannelsens faglige perspektiver bidrager til at skabe forudsætninger for teoretisk analyse og kritisk refleksion, kvalificeres praktikken som rum for læring Kompetencemål og praktikplan Praktikperioderne er ligesom uddannelsens øvrige moduler styret og rammesat af et overordnet kompetencemål, som beskriver den viden, de færdigheder og den refleksion, den studerende skal demonstrere ved de afsluttende prøver for at have opfyldt målene (BEK nr. 211 af 06/03/2014, 5, stk. 2). Kompetencemålet er således styrende og retningsgivende for, hvad den studerende skal beskæftige sig med i praktikperioderne. Det vil sige, at kompetencemålet angiver det, som den studerende skal kunne ved afslutningen af praktikperioden, hvor det ved en prøve bliver bedømt, om kompetencemålet er opfyldt (BEK nr. 211 af 06/03/2014, 17 og 18). Kompetencemålet indeholder ét eller to fokusområder: Side 3 af 17

4 1. praktik 2. praktik 3. praktik 4. praktik Fællesdelen: Pædagogens praksis Dagtilbudspædagogik: Relation og kommunikation Skole- og fritidspædagogik: Udviklings- og læringsrum Dagtilbudspædagogik: Samarbejde og udvikling Skole- og fritidspædagogik: Samarbejde og udvikling Bachelorprojekt: Professionsrelevant problemstilling Indhente empiri Social- og specialpædagogik: Relation og kommunikation Social- og specialpædagogik: Samarbejde og udvikling Til hvert kompetencemål er knyttet en række videns- og færdighedsmål, som angiver, hvad den studerende skal arbejde med for indfri kompetencemålet. Se Uddannelsesbekendtgørelsen på hjemmesiden. Selvom kompetencemål og videns- og færdighedsmål er delt op i forhold til de enkelte praktikperioder og konkretiseret i forhold til de enkelte specialiseringer, så skal de alligevel dække bredt. Målene må derfor konkretiseres yderligere, så de matcher det konkrete praktiksted, den konkrete studerende og den konkrete praktikperiode. Oversættelsen af målene til en konkret plan for praktikken er en proces, som finder sted i tre trin/tempi: Praktikstedet: Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Første trin i denne proces er praktikstedets praktikbeskrivelse og uddannelsesplan. Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK nr. 211 af 06/03/2014, 9). Praktikbeskrivelsen er en beskrivelse af praktikstedet som pædagogisk tilbud. Her giver praktikstedet en karakteristik af stedets formål, brugergruppe og arbejdsmetoder og beskriver, hvad der kendetegner stedets pædagogiske arbejde. Uddannelsesplanen, som udarbejdes i samarbejde med UCC, er en beskrivelse af stedet som praktiksted. Her konkretiserer og præciserer praktikstedet, Side 4 af 17

5 hvordan de studerende kan arbejde med kompetencemålene på netop dette praktiksted og angiver de rammer og muligheder, der er for dette arbejde. I uddannelsesplanen angives desuden relevant litteratur i forhold til de enkelte praktikperioder, ligesom det angives, hvordan praktikvejledningen er organiseret (BEK nr. 211 af 06/03/2014, 9, 2). UCC har udarbejdet en skabelon til praktikbeskrivelsen og uddannelsesplanen. Praktikbeskrivelsen og uddannelsesplanen uploades på praktikstedets hjemmeside Den studerende: Digital portfolio Næste trin i denne proces sker i forbindelse med praktikforberedelsen på UCC. Her introduceres den studerende blandt andet til praktikperiodens kompetencemål og videns- og færdighedsmål. (Om praktikforberedelse; se pkt. 3.2). Med udgangspunkt i praktikstedets praktikbeskrivelse og uddannelsesplan gør den studerende sig herefter foreløbige overvejelser over sine egne faglige og personlige forudsætninger og interesser i relation hertil. Disse refleksioner og overvejelser nedfældes i den digitale portfolio. Til at systematisere dette, kan eventuelt anvendes samme skabelon som anvendes til udarbejdelse af praktikplan (se næste pkt.) Den studerende og praktikstedet: Plan for praktikforløbet Det tredje trin i udarbejdelsen af en plan for praktikforløbet finder sted i samarbejde mellem praktikstedet og den studerende, når den studerende påbegynder sin praktik. Med udgangspunkt i praktikstedets praktikbeskrivelse og uddannelsesplan og i den studerendes foreløbige overvejelser og tanker, arbejder praktikvejlederen og den studerende videre med at konkretisere og præcisere, hvordan den studerende kan opfylde kompetencemålet for perioden. Planen er således et dynamisk redskab, som løbende udvikles og justeres frem til mødet i praktikken. Se afsnit Praktikken i merituddannelsen Udarbejdes senere 1.5. Praktikken i UCC s profiluddannelser Udarbejdes senere Side 5 af 17

6 2. FORDELING AF PRAKTIKPLADSER Det er, ifølge Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, statens, regionernes og kommunernes ansvar at stille egnede praktikpladser til rådighed for pædagoguddannelsen (LBK nr af 23/10/2014, 26). UCC får leveret praktikpladser fra samtlige kommuner i Region Hovedstaden, samt fra regionsrådet. Det betyder, at pladserne er fordelt i hele hovedstadsområdet. Pladserne udmeldes ud fra en række kriterier, som er vedtaget i regionens Praktikpladsforum. Udmeldingen af pladser sker via kommunernes praktikpladssekretariat, som to gange om året leverer det antal pladser, som UCC har behov for i det kommende semester. Uddannelsesstederne er forpligtede på at anvende de tildelte praktikpladser og skal derfor ikke selv ud at tilvejebringe praktikpladser. Når UCC har modtaget praktikpladserne fra praktikpladssekretariatet, fordeles pladserne til de enkelte uddannelsessteder, som derpå fordeler praktikpladserne ud fra en vedtaget fordelingsprocedure. Praktikpladserne til de enkelte praktikperioder fordeles af praktikkoordinator efter en nøjere fastsat procedure. Herefter udsendes information til praktikstederne om den kommende praktikperiode og med navn og kontaktoplysninger på den studerende Fordelingen af praktikpladser til 1. praktik I 1. praktik fordeles praktikpladserne til de studerende efter denne procedure: Pladserne er opdelt i tre institutionstyper, synonymt med de tre specialiseringsområder: dagtilbudsområdet (0-5 år), skole- og fritidsområdet og det social- og specialpædagogiske område, samt geografisk efter kommuner. Den studerende afgiver tre prioriterede ønsker i forhold til institutionstype, og har mulighed for at prioritere i forhold til kommune/geografi. På baggrund af de afgivne ønsker fordeler uddannelsesstedet pladserne til de studerende, og herefter udsendes information til praktikstederne om, hvem de skal modtage i praktik. Resultatet af fordelingen offentliggøres ved opslag på Portalen, sammen med information om, hvornår praktikstedet kan kontaktes og deadline for forbesøg Fordelingen af praktikpladser til 2. praktik 2.3. Fordelingen af praktikpladser til 3. praktik 2.4. Fordelingen af praktikpladser til 4. praktik Udarbejdes senere Side 6 af 17

7 3. PRAKTIKKENS FORLØB 3.1. Forbesøg på praktikstedet Når praktikstederne har modtaget information om, hvem de skal modtage i praktik i den kommende praktikperiode, kontakter de studerende deres praktiksteder for at aftale et forbesøg inden praktikperiodens begyndelse. Hensigten med forbesøget er: at den studerende mødes med sin kommende praktikvejleder og praktikstedets brugere og personale at den studerende præsenteres for og stiller spørgsmål til praktikstedets praktikbeskrivelse og uddannelsesplan at den studerende præsenteres for forslag til relevant litteratur at den studerende og praktikvejlederen drøfter rollen som studerende og de gensidige forventninger i forbindelse hermed, herunder organiseringen af praktikvejledningen at den studerende og praktikvejlederen drøfter og indgår aftaler om arbejdstider og funktionsområder, herunder orientering og aftaler om ferie, vagter, mødetider, transport og særlige personlige forhold at den studerende underskriver tilladelse til, at praktikstedet indhenter straffeattest og børneattest at den studerende orienteres om regler vedrørende tavshedspligt, magtanvendelse og evt. retningslinjer og formalia Det er vigtigt, at de udmeldte deadlines overholdes, dels af hensyn til de formelle forhold vedrørende praktikken (straffe- og børneattest, arbejdstider m.v.), og dels for at den studerende skal kunne få udbytte af praktikforberedelsen. Professionshøjskolens opgave i forbindelse med forbesøget er således, at udsende information om, hvem praktikstedet skal modtage i praktik i den kommende periode, således at praktikstedet er orienteret om dette, inden den studerende kontakter dem. Den studerendes opgave er, at kontakte praktikstedet inden for den fastlagte deadline med henblik på en aftale om forbesøg. Den studerende forbereder sig på besøget ved at læse praktikstedets praktikbeskrivelse og uddannelsesplan, samt forberede spørgsmål med afsæt i dette materiale. Praktikstedets opgave er at præsentere den studerende for praktikstedet og drøfte rollen som studerende og de gensidige forventninger i forbindelse hermed. Desuden skal den studerende orienteres om arbejdstider, funktionsområder etc., ligesom formalia vedr. magtanvendelse, tavshedspligt m.v. skal gennemgås. Endelig er det praktikstedets opgave at sørge for formalia vedr. indhentelse af straffe- og børneattest. Udover de formelle forhold, som skal være i orden inden praktikkens begyndelse, har forbesøget stor betydning for den studerendes motivation og Side 7 af 17

8 forberedelse til praktikken. UCC ser det derfor som betydningsfuldt at etablere et godt samarbejde med praktikstederne omkring forbesøget Praktikforberedelse Uddannelsesstedet skal forud for hver praktikperiode forberede de studerende på uddannelsen i praktikken herunder på studiemetoder og på periodens kompetencemål (jf. bekendtgørelsens 10). Formålet er at understøtte de studerendes læreprocesser i praktikken og at skabe sammenhæng mellem praktikken og uddannelsens moduler. Hovedoverskrifterne for praktikforberedelsen vil derfor være følgende: Introduktion til mål og rammer for praktikken (bekendtgørelse, studieordning, studieplan/praktikhåndbog): Praktikkens kompetencemål og videns- og færdighedsmål Praktikkens overordnede ramme og organisering Praktikkens tilrettelæggelse og forløb Praktikken som læringsrum (Ud)øvelse, undersøgelse, udvikling Deltagelse, observation, refleksion Praktikkens studie- og iagttagelsesmetoder Portfolio Feltarbejdsmetoder Iagttagelses- og observationsmetoder I praktikforberedelsen introduceres de studerende til praktikkens fokusområde(r) og den overordnede ramme og organisering af praktikken (jf. bekendtgørelsen) samt til de retningslinjer og bestemmelser, som gælder for praktikken i UCC (jf. UCC s studieordning og studieplan/praktikhåndbog). Ligeledes gennemgås praktikkens tilrettelæggelse for at skabe overblik over praktikperiodens forløb med hensyn til studiedage, møde og udtalelse samt den afsluttende prøve. De studerende forberedes desuden til, hvordan de i deres digitale portfolio, med udgangspunkt både i praktikstedets praktikbeskrivelse og uddannelsesplan og i egne forudsætninger og interesser, kan påbegynde en konkretisering og oversættelse af praktikkens kompetencemål og videns- og færdighedsmålene til en konkret plan for praktikforløbet et arbejde, som videreføres og færdiggøres sammen med praktikvejleder på. Med udgangspunkt i forståelsen af praktikken som et særligt læringsrum for både (ud)øvelse, undersøgelse og udvikling præsenteres de studerende desuden for forskellige studieredskaber og -metoder, som kan bidrage til dette. Det kan fx være feltarbejdsmetoder og forskellige iagttagelses- og observationsmetoder, som kan understøtte de studerendes deltagelse, observationer og refleksioner i og over praksis. Helt centralt er introduktionen til anvendelsen af den digitale portfolio i relation til praktikken (se nedenfor om digital portfolio). Det er her, den studerende før praktikperioden reflekterer over egne forudsætninger og Side 8 af 17

9 forventninger til sig selv, praktikstedet og det kommende praktikforløb refleksioner, som kan inddrages ved udarbejdelsen af en plan for perioden; det er her, den studerende undervejs i praktikforløbet reflekterer over og dokumenterer sit arbejde med praktikkens kompetencemål, videns- og færdighedsmål og sine egne læreprocesser i relation hertil; og det er her, den studerende skaber grundlag for praktikprøven og materiale til undervisning og læring i de moduler, der følger efter praktikken. Den studerendes arbejde med portfolien bidrager således til at skabe sammenhæng i læreprocessen gennem hele praktikforløbet og mellem praktikken og uddannelsens øvrige moduler. Endelig vil den studerendes rolle i praktikken blive gennemgået og drøftet, både i forhold til den studerendes formelle rettigheder og forpligtelser og i forhold til de normer, forventninger og etiske aspekter, som knytter an til denne rolle. Der vil desuden være et særligt fokus på, at det være studerende i praktik forudsætter den studerendes aktive deltagelse i praktikstedets daglige pædagogiske praksis, kombineret med observationer af og refleksioner over både egne og andres praksis og handlinger. Det er studiekonsulenten, som har ansvaret for introduktionen til første praktik. Studiekonsulenten har også ansvaret for kontakten til praktikstedet, og er den person, som deltager i mødet i praktikken. Studiekonsulenten er sammen med praktikvejlederen fra praktikinstitutionen bedømmere ved prøven i første praktik Digital portfolio Igennem praktikperioden skal den studerende arbejde systematisk med temaer og spørgsmål, som relaterer sig til praktikkens kompetencemål samt reflektere over det konkrete praktiksted i relation til egne forudsætninger, indsatsområder og læreprocesser med henblik på at opnå praktikkens kompetencemål (UCC s studieplan s. 14). Den digitale portfolio har til formål at understøtte sammenhængen i praktikforløbet og mellem praktikken og uddannelsens moduler. Her kobler den studerende erfaringer fra egne praktikforløb med uddannelsens øvrige studieforløb. Portfolien er således både et pædagogisk redskab og et redskab til dokumentation, med henblik på at: understøtte refleksion og læring individuelt og i fællesskab med andre dokumentere, evaluere og vurdere arbejdet med kompetencemål, videns- og færdighedsmål gennem systematisk opsamling af erfaringer situationsbeskrivelser Portfolien anvendes som afsæt for refleksion og sparring i vejledningstimerne Portfolien danner sammen med praktikbeskrivelse og uddannelsesplan grundlag for mødet mellem studerende, praktikvejleder og studiekonsulenten Side 9 af 17

10 I arbejdet med portfolien i praktikken er der fire obligatoriske punkter, der skal være opfyldt af den studerende: 1) Plan for arbejdet med periodens videns- og færdighedsmål med henblik på opnåelse af praktikkens kompetencemål. Planen udarbejdes af den studerende i samarbejde med praktikvejleder på det pædagogiske tilbud. 2) Udvalgte produkter og dokumentation der viser den studerendes arbejde med periodens mål. 3) Refleksioner over og vurderinger af egen læreproces i praktikken 4) Dokumentation af læst litteratur, som er centralt for den konkrete praktik. Det vil sige, den litteratur som er angivet i institutionens uddannelsesplan samt angivet litteratur til praktikforberedelse og studiedage. Arbejdet med den digitale portfolio er grundlaget for udarbejdelse af den præsentationsportfolio, som udgør det skriftlige grundlag for prøven i praktikken Praktikvejledning Praktikstedet har ifølge uddannelsesbekendtgørelsens 9, stk. 2 ansvaret for, at den studerende modtager vejledning i overensstemmelse med kompetencemålet for praktikperioden. Af praktikbeskrivelsen skal det fremgå, hvordan praktikstedet har organiseret vejledningen. Formålet med praktikvejledningen er således at understøtte den studerendes læreproces i overensstemmelse med praktikkens kompetencemål. Praktikvejledningen omfatter både de planlagte vejledningstimer, hvor der er afsat tid og rum til vejledning og den løbende vejledning i dagligdagen, relateret til konkrete praksissituationer. Ingen af de to vejledningsformer kan stå alene. Den planlagte vejledning skaber den fornødne distance til hverdagens handletvang og giver ro til fordybelse. Dette understøtter den studerendes refleksioner over både egen og praktikstedets praksis. Udgangspunktet for vejledningen er den studerendes oplevelser og erfaringer fra det daglige pædagogiske arbejde, fastholdt i den digitale portfolio i form af fx situationsbeskrivelser, som udfordres og kvalificeres gennem inddragelse af andre vinkler og teoretiske perspektiver. Via vejledningen får den studerende således mulighed for at reflektere over egen og andres praksis. Den studerende opøver herigennem den nødvendige kompetence til kontinuerlig faglig refleksion med henblik på udvikling af pædagogisk praksis. Side 10 af 17

11 Den planlagte vejledning kan både afvikles som et møde mellem den studerende og praktikvejlederen og som vejledning i grupper af studerende, som er i praktik i samme klynge, center el. lign. I den løbende vejledning, deltager den studerende i konkrete praksissituationer sammen med både vejleder og andre kolleger og indgår i faglige drøftelser på fx personalemøder. Her hjælpes den studerende til at identificere og analysere problemer og forholde sig analytisk og refleksivt til problemerne. Og herigennem skærpes den studerendes refleksive tænkning i konkrete situationer, og bidrager hermed til den studerendes udvikling af handlekompetence. Tilsammen understøtter de to forskellige vejledningsformer således den studerendes arbejde med praktikperiodens kompetencemål Mere generelt set er det praktikstedets opgave at etablere et udbytterigt og mulighedsskabende læringsmiljø, hvor både vejleder og de øvrige kolleger er klar til at være praktiksted. Åbenhed og støtte fra et professionelt fællesskab, hvor der skabes rum for den studerendes deltagelse, og hvor det er tilladt at begå fejl og stille dumme spørgsmål, skaber således det bedste fundament for den studerendes læring. Det er ligeledes praktikstedets opgave at sikre, at der er afsat tid, rum og mulighed for vejledning af den studerende i overensstemmelse med ovenstående, samt via vejledningen at lægge planer for den aktuelle praktik og for den studerendes uddannelsesarbejde i praktikken Studiedage Der skal ifølge bekendtgørelsens 8, stk. 2 afholdes studiedage i forbindelse med praktikperioderne. På studiedagene bearbejdes temaer af relevans for praktikken, således som det er beskrevet i Studieplanen. I fællesdelens praktikperiode indgår tre studiedage. Disse afvikles som tre enkelte dage, der så vidt muligt placeres i periodens 2., 4. og 6. uge. I 2. praktikperiode indgår ti studiedage. To sammenhængende dage placeres i periodens begyndelse. Desuden er der to sammenhængende dage mod periodens afslutning. De resterende seks dage afvikles som enkeltdage jævnt fordelt over praktikperioden. I 3. praktikperiode placeres tre sammenhængende studiedage i begyndelsen af perioden, heraf anvendes to dage til et kursus i førstehjælp. Desuden placeres to sammenhængende studiedage i periodens sidste del. De resterende fem dage afvikles som enkeltdage jævnt fordelt over praktikperioden Møde og udtalelse Side 11 af 17

12 I bekendtgørelsen angives i 9 stk. 3: Senest når 2/3 af praktikperioden er forløbet i første, anden og tredje praktikperiode, skal praktikstedet efter møde med professionshøjskolen og den studerende udtale sig om, hvordan den studerende kan opfylde kompetencemålene for den pågældende periode I UCC er det besluttet, at mødet skal finde sted inden for den første halvdel af praktikperioden ultimo august eller ultimo februar. Dette sikrer, at den studerende har den fornødne tid til at arbejde med de præciseringer, som er aftalt på mødet, og som fremgår af praktikstedets udtalelse. Mødet er rammesat til at vare max. 30 minutter og foregår via Skype, Lync eller lignende digital kommunikationsplatform. Dagsordenen for mødet er: 1. Praktikvejleder og studerende præsenterer plan for den studerendes arbejde med opfyldelsen af praktikkens kompetencemål 2. Alle parter kommenterer planen med henblik på eventuelle justeringer 3. Kort status på den studerendes opfyldelse af deltagelsespligten i praktikken 4. Den studerende fremlægger portfolio-"nedslag", som dokumenterer den studerendes arbejde med praktikkens kompetencemål 5. Evt. Først fremlægger den studerende og praktikvejlederen den begrundede plan for den studerendes arbejde med kompetencemålene. Planen har den studerende og praktikvejlederene udarbejdet i samarbejde, med udgangspunkt i praktikstedets praktikbeskrivelse. Når den studerende og praktikvejleder har fremlagt den begrundede plan, sikrer alle parter sig, at planen giver den studerende mulighed for at etablere det nødvendige prøvegrundlag, som sandsynliggør, at den studerende kan tilegne sig de nødvendige kompetencer - formuleret i praktikkens kompetencemål. Her kan det være en god idé at rette blikket frem mod de krav, som stilles til prøven, som finder sted ved afslutningen af praktikperioden. (Se pkt. 3.7). Disse krav hænger tæt sammen med praktikken som læringsrum og kan således være med til at skabe sammenhæng mellem læreprocessen i praktikken og det, der vurderes ved den afsluttende prøve. Efter mødet udtaler praktikstedet sig om, hvordan den studerende kan opfylde kompetencemålet. Udtalelsen mailes til studiekonsulenten/den praktikansvarlige underviser senest en uge efter mødets afholdelse. Den studerende uploader udtalelsen i sin portfolio. Skabelon til udtalelsen ligger på UCC s hjemmeside Prøve i praktikken Side 12 af 17

13 Ifølge uddannelsesbekendtgørelsens 5, stk. 2 beskriver kompetencemålet den viden, de færdigheder og den refleksion, den studerende skal kunne demonstrere ved afslutningen af praktikken. Dette bliver bedømt ved en prøve, hvor den studerende skal kunne: 1) gøre rede for kendt viden, færdigheder og grundlæggende processer 2) fremstille sammenhænge og analysere kendte situationer og problemstillinger gennem anvendelse af tilegnet viden og færdigheder og på den baggrund handle i pædagogisk praksis 3) reflektere over og vurdere nye situationer og problemstillinger, som kræver selvstændige vurderinger og alternative måder at handle på i pædagogisk praksis ( 18, stk. 2) Prøveformerne skal sikre professionskompetencer i forhold til en praksisnær problemstilling ( 18, stk. 3). Første, anden og tredje praktikperiode afsluttes hver med en prøve. I UCC er det besluttet, at prøven afvikles på professionshøjskolen. Første og anden praktikperiode bedømmes med intern bedømmelse af en praktikvejleder fra praktikstedet og en underviser udpeget af professionshøjskolen. Tredje praktikperiode bedømmes med ekstern bedømmelse af praktikvejleder fra praktikstedet, en underviser udpeget af professionshøjskolen og en censor. Alle tre praktikperioder bedømmes med "Bestået/Ikke Bestået". Bedømmes en praktik "Ikke Bestået", afholder UCC en samtalemed den studerende om det videre forløb; (Jfr. bekendtgørelsens 17 stk. 5). Som resultat af samtalen kan den studerende i særlige tilfælde tilbydes at gå praktikperioden om én gang. Afgørelsen om dette træffes af uddannelsesstedets uddannelsesleder. Prøverne afholdes efter Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, 6. Ifølge denne bekendtgørelse, har den studerende mulighed for at gå til prøve 3 gange. Uddannelsesinstitutionen kan desuden tillade yderligere prøvegange, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold ( 6, stk3). Ved prøverne er der tale om både et eksamensgrundlag og et bedømmelsesgrundlag. Eksamensgrundlaget er grundlaget for prøven, og heri kan indgå både elementer, som præsenteres ved den mundtlige prøve, og som dermed får direkte indflydelse på bedømmelsen, men der kan også indgå elementer/produkter som ikke indgår i bedømmelsens af prøven; men som mere skal betragtes som et slags pensum for eksempel praktikudtalelserne i 2. og 3. praktik Prøven i 1. praktik. Formalia og roller Side 13 af 17

14 Prøven i første praktik er en individuel mundtlig prøve med afsæt i den studerendes præsentationsportfolio. Præsentationsportfolien består af udvalgte produkter samt dokumentation, der viser den studerendes arbejde med kompetencemålet herunder tilhørende videns- og færdighedsmål. Eksamensgrundlag: Den studerendes præsentationsportfolio har et omfang svarende til 6 normalsider (max anslag inklusive mellemrum)samt bilagsmateriale på max. 2 siders tekst, max. 5 minutters film og max. 5 PowerPoint slides. Bedømmelsesgrundlag: Prøven bedømmes på baggrund af den studerendes præsentationsportfolio og den mundtlige præstation ved prøven. Tidsramme: Der er afsat 25 minutter til den mundtlige prøve. Den studerende har de første 5 minutter til egen præsentation, og herefter er der afsat 20 minutter til uddybende diskussion. Der afsættes herudover tid til bedømmelse og besked om bedømmelsen til den studerende. Bedømmelse: Der er tale om en intern bedømmelse, som foretages af en praktikvejleder fra praktikstedet og en underviser udpeget af professionshøj skolen. Prøven bedømmes: Bestået/Ikke bestået. Der er tale om to ligestillede bedømmere, og en studerendes praktik kan alene bedømmes Ikke Bestået, hvis der er enighed mellem bedømmerne om denne bedømmelse. Studiekonsulentens rolle og ansvar: Prøvens formelle afvikling. Studiekonsulenten har ansvar for prøvens begyndelse, afslutning og afgivelse af bedømmelse At understøtte og kvalificere den studerendes faglige og analytiske refleksioner over egen og praktikstedets pædagogiske praksis Praktikvejlederens rolle og ansvar: At støtte den studerende i at præsentere oplevelser og erfaringer fra mødet med praktikstedet og dets aktører At støtte den studerende i at præsentere de refleksioner og erkendelser, dette har givet anledning til Begge parters opgave og ansvar: At vurdere i hvilken grad kompetencemålet er opfyldt. Det vil sige, om den studerende: 1. kan gøre rede for kendt viden, færdigheder og grundlæggende processer 2. kan fremstille sammenhænge og analysere kendte situationer og problemstillinger gennem anvendelse af tilegnet viden og færdigheder og på den baggrund 3. handle i pædagogisk praksis Side 14 af 17

15 4. kan reflektere over og vurdere situationer, som kræver selvstændige vurderinger og alternative måder at handle på i praksis (BEK 211 af 06/03/14, 18, stk. 2). 4. PRAKTIKKEN I SPECIALISERINGERNE 4.1. Dagtilbudspædagogik 2. praktik 4.2. Dagtilbudspædagogik 3. praktik 4.3. Skole- og fritidspædagogik 2. praktik 4.4. Skole- og fritidspædagogik 3. praktik 4.5. Social- og specialpædagogik 2. praktik 4.6. Social- og specialpædagogik 3. praktik 4.7. Praktikken i bachelorprojektet (Punkterne uddybes senere). 5. FORMALIA I ØVRIGT 5.1. Den studerendes timetal Ifølge Uddannelsesbekendtgørelsens 8, tilrettelægges den studerendes tilstedeværelse på praktikstedet på følgende måde: 1. praktik tilrettelægges som ulønnet praktik med 32 arbejdsdage med et gennemsnitligt timetal på 6 timer pr. dag og med 3 studiedage på professionshøjskolen. 2. og 3. års tilrettelægges som lønnet praktik. De 2 praktikperioder tilrettelægges hver over 6 måneder, med et gennemsnitligt ugentligt timetal på 32,5 timer. Heri indgår 10 studiedage på professionshøjskolen. En studiedag opgøres med 6 timer i den studerendes arbejdsplan. 4 praktik tilrettelægges som en ulønnet praktik og fordeles over 16 arbejdsdage, med et gennemsnitligt timetal på 6 timer. Rådgivning, vejledning, supervision og evaluerende møder med den studerende ligger inden for den studerendes normale arbejdsuge. Det skal fremgå af praktikbeskrivelsen, hvordan praktikvejledningen er organiseret (Uddannelsesbekendtgørelsens 9). Side 15 af 17

16 5.2. Mødepligt i praktikken Der er mødepligt i praktikken, herunder på studiedagene, jfr. Bekendtgørelsens 8 stk. 6. I anden og tredje praktikperiode registreres den studerendes fremmøde efter regler fastsat på det enkelte praktiksted, og den studerende dokumenterer sin deltagelse i studiedage gennem sin portfolio. Adgang til praktikprøven forudsætter, at den studerende har været til stede i mindst halvdelen af praktikperioden Overenskomsten Den lønnede praktik er et regulært ansættelsesforhold. Løn og arbejdstid m.v. er derfor fastlagt ved overenskomst. Dette indebærer, at den studerende skal have et ansættelsesbrev før starten af den lønnede praktikperiode. Overenskomsten for studerende er en del af de almindelige overenskomstsaftaler for pædagoger på henholdsvis dag- og døgninstitutionsområdet og indgår derfor i disse aftaler. Se de studerendes studieorganisation PLS s hjemmeside for uddybning af dette: Børneattest - straffeattest Institutioner inden for det pædagogiske felt skal indhente børneattester, inden ansættelse af personale. Det gælder også ansættelse af studerende, der skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Børneattesten indeholder oplysninger om overtrædelser af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år. Den studerende skal skriftligt godkende, at praktikstedet indhenter oplysningerne, og at praktikstedet ved samtykke hertil kan få oplyst indholdet i børneattesten. Som en del af ansættelsesproceduren er det desuden almindeligt, at praktikstedet beder om lov til at indhente en straffeattest. Den studerende kan nægte tilladelse hertil, men til gengæld er praktikstedet så i sin gode ret til at afvise den studerende. Straffeattesten indeholder oplysninger om samtlige domme, bøder og sager, der har ført til tiltale for overtrædelse af straffeloven. Hvis den studerende har én eller flere domme på straffe- eller børneattesten, skal arbejdsgiveren foretage en konkret og individuel vurdering af, om dette er foreneligt med ansættelse inden for arbejdsområdet Ferie Som studerende i lønnet praktik har den studerende ret til ferie efter ferielovens bestemmelser. Den studerendes ønsker om ferie afstemmes med praktikstedets øvrige ferieplan og aftales med praktikstedets ledelse. Der udbetales ikke løn under ferie. Side 16 af 17

17 5.6. Sygdom Ved sygdom gælder samme regler som for øvrige ansatte, herunder blandt andet bestemmelserne vedr. løn under sygdom. I øvrigt henvises til praktikstedets løn- og personaleansvarlige myndighed. Ved sygdom af mere end en uges varighed bør uddannelsesinstitutionen kontaktes, da langvarigt fravær kan få betydning for den studerendes muligheden for at tilegne sig praktikkens kompetencemål Problemer i praktikken Opstår der problemer i praktikken, som ikke kan løses mellem den studerende og praktikvejlederen, skal praktikstedets leder inddrages. Såfremt den studerende og praktikstedet i et samarbejde ikke kan løse problemet, skal der rettes henvendelse til uddannelsesinstitutionen med henblik på en afklaring af problemerne og etablering af aftaler om eventuelle løsninger. Der skelnes mellem problemer af uddannelsesmæssig og af ansættelsesmæssig karakter. Gælder det uddannelsesmæssige problemer, kontaktes den studerendes studiekonsulent så tidligt som muligt i forløbet. Ved problemer, der vedrører ansættelsen, kan det være hensigtsmæssigt/ nødvendigt at inddrage praktikstedets tillidsrepræsentant. I de lønnede praktikperioder er de studerende omfattet af arbejdsmarkedets regler, herunder regler om opsigelse, på lige fod med øvrige ansatte Praktik i udlandet Ifølge Uddannelsesbekendtgørelsens 11 kan en studerende med professionshøjskolens tilladelse gennemføre praktik i udlandet, når praktikforholdet er led i et formaliseret uddannelsessamarbejde mellem professionshøjskolen og en uddannelsesinstitution i udlandet. Aftalen mellem de to uddannelsesinstitutioner om modtagelse af studerende i praktikuddannelse skal være indgået senest 2 måned før praktikperiodens begyndelse og udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålet for perioden. I UCC er det besluttet at en studerende alene kan gennemføre 2. og/eller 3. praktik i udlandet Klager over afgørelser (Uddybes senere). Side 17 af 17

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

Professionshøjskolen UCC PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen 2014

Professionshøjskolen UCC PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen 2014 Professionshøjskolen UCC PRAKTIKHÅNDBOG Pædagoguddannelsen 2014 1. PRAKTIKKEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN 1.1. Praktikkens organisering og placering i uddannelsen 1.2. Praktikken som læringsrum 1.3. Kompetencemål

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 3. års praktik ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen Revideret marts Sidst revideret: Marts 2019 Side 1 af 61. Københavns Professionshøjskole

PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen Revideret marts Sidst revideret: Marts 2019 Side 1 af 61. Københavns Professionshøjskole PRAKTIKHÅNDBOG 2014 Revideret marts 2019 Sidst revideret: Marts 2019 Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse PRAKTIKKEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN... 6 Praktikhåndbogens opbygning og indhold... 6 Praktikken i pædagoguddannelsen

Læs mere

Professionshøjskolen UCC PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen 2014

Professionshøjskolen UCC PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen 2014 Professionshøjskolen UCC PRAKTIKHÅNDBOG Pædagoguddannelsen 2014 Sidst redigeret: januar 2016 Indholdsfortegnelse PRAKTIKKEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN... 4 Praktikkens organisering og placering i uddannelsen...

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Den organisatoriske ramme Uddannelsesbekendtgørelsen 13: Praktikkens omfang og længde 14: Praktikstedets

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Pædagoguddannelsen 2014, UCC. September 2016

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Pædagoguddannelsen 2014, UCC. September 2016 PRAKTIKHÅNDBOGEN Pædagoguddannelsen 2014, UCC September 2016 1 Indhold PRAKTIKKEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN 4 Praktikkens organisering og placering i uddannelsen 4 Praktikken som læringsrum 6 Kompetencemål

Læs mere

Professionshøjskolen UCC PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen Revideret januar Sidst redigeret: Januar 2018 Side 1 af 59

Professionshøjskolen UCC PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen Revideret januar Sidst redigeret: Januar 2018 Side 1 af 59 Professionshøjskolen UCC PRAKTIKHÅNDBOG Pædagoguddannelsen 2014 Revideret januar 2018 Sidst redigeret: Januar 2018 Side 1 af 59 Indholdsfortegnelse PRAKTIKKEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN... 6 Praktikhåndbogens

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen Revideret oktober Sidst revideret: November 2018 Side 1 af 60. Københavns Professionshøjskole

PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen Revideret oktober Sidst revideret: November 2018 Side 1 af 60. Københavns Professionshøjskole PRAKTIKHÅNDBOG 2014 Revideret oktober 2018 Sidst revideret: November 2018 Side 1 af 60 Indholdsfortegnelse PRAKTIKKEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN... 6 Praktikhåndbogens opbygning og indhold... 6 Praktikken i

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

1. Praktik F august-9.oktober Maj 2015 Informationsmøde om 1. praktik efterår

1. Praktik F august-9.oktober Maj 2015 Informationsmøde om 1. praktik efterår 1. Praktik F15 24. august-9.oktober 2015 Maj 2015 Informationsmøde om 1. praktik efterår 2015 1 Baggrund for 2014-bekendtgørelsen Baseret på konklusionerne fra Rambølls evaluering af pædagoguddannelsen

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig

Læs mere

Børnehuset Troldemosen Bank Mikkelsensvej 25 C 2820 Gentofte 39 98 44 80 troldemosen@gentofte.dk www.bhtroldemosen.dk

Børnehuset Troldemosen Bank Mikkelsensvej 25 C 2820 Gentofte 39 98 44 80 troldemosen@gentofte.dk www.bhtroldemosen.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Børnehuset Troldemosen

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009 2009 Uddannelsesplan Kværs Tørsbøl Børnegård Marts 2009 Velkommen til Kværs Tørsbøl Børnegård! Med denne uddannelsesplan vil Kværs Tørsbøl Børnegård gerne byde DIG velkommen. Vi håber at kunne give dig

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. den pædagogiske assistentuddannelse. Buerup Skole og SFO. Buerupvej 19. 4450 Jyderup. Ca.52. 5 12 år. Kl. 6.30 8.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. den pædagogiske assistentuddannelse. Buerup Skole og SFO. Buerupvej 19. 4450 Jyderup. Ca.52. 5 12 år. Kl. 6.30 8. PAU-studerende PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE den pædagogiske assistentuddannelse Buerup Skole og SFO BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse Postnr. og by. Tlf.nr. Mail- adresse. Hjemmeside.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 I studieordningen står følgende om prøven: III. Den afsluttende opgave Prøven i teoretisk pædagogik skal dokumentere, at kandidaten opfylder de mål,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2014.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2014. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE OBS!!!!!! Når du får praktiskplads ved Ung i Rudersdal, besluttes det efter forsamtalen i hvilken afdeling din praktik skal finde sted. Dette gøres for at sikre det bedst mulige match

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Tlf.nr.: Email: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Institutionsleder: Aldersgruppe: Antal børn/unge/voksne: Antal stuer/afdelinger: Institutionens

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Introduktion til 4. praktik

Introduktion til 4. praktik Introduktion til 4. praktik CPF15o Oplæg på studiedag November 2017 1 Hvad er 4. praktik? Ifølge uddannelsesbekendtgørelsens 8, stk. 4 Tilrettelægges 4. praktik som en ulønnet praktik på 7. semester I

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE - Dagtilbud. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PRAKTIKBESKRIVELSE - Dagtilbud. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. PRAKTIKBESKRIVELSE - Dagtilbud jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn:

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Børnehaven Gl. Struervej

Praktikstedsbeskrivelse. Børnehaven Gl. Struervej Praktikstedsbeskrivelse Børnehaven Gl. Struervej Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Institutionstype...2 Arbejdsmetoder...2 Arbejdsforhold for den studerende...2 Uddannelsesplan...2

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN UCSJ

LÆRERUDDANNELSEN UCSJ 4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ Praktikken forbinder uddannelsens teori og praksis med henblik på, at den studerende opnår både en praktisk/pædagogisk og en analytisk kompetence (Studieordningen for

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Daginstitution Drejens. Agerøvej 2. 6000 Kolding. Drejens@kolding.dk. www.didrejens.kolding.dk.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Daginstitution Drejens. Agerøvej 2. 6000 Kolding. Drejens@kolding.dk. www.didrejens.kolding.dk. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Tranbjergskolen Afdelingen for 0. 5. Klasse Kirketorvet 22 8310 Tranbjerg Afdelingen for 6. 10. Klasse Grønløkke Allé 9 8310 Tranbjerg www.tranbjergskolen.dk

Læs mere

Formål med uddannelsen:

Formål med uddannelsen: Formål med uddannelsen: Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

2. praktikperiode - Dagtilbudspædagogik

2. praktikperiode - Dagtilbudspædagogik Plan for og udtalelse om arbejdet med 2. praktiks kompetencemål Den studerendes plan for arbejdet med praktikkens kompetencemål. Studerendes navn: 2. praktikperiode - Dagtilbudspædagogik Kompetenceområde:

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra Januar 2016 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen (Bornholm ES15)... 5 BA2: At gennemføre

Læs mere

Uddannelsesplan for pædagogstuderende

Uddannelsesplan for pædagogstuderende Uddannelsesplan for pædagogstuderende FRK. MICHAELS BØRNEHAVE CHR. FELD VEJ 6A 6100 HADERSLEV Indholdsfortegnelse. side Velkommen til Frk. Michaels Børnehave..3 Fakta om Frk. Michaels Børnehave 3 Tavshedspligt.4

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Introduktion til 4. praktik

Introduktion til 4. praktik Introduktion til 4. praktik CPE14o Maj 2017 1 Hvad er 4. praktik? Ifølge uddannelsesbekendtgørelsens 8, stk. 4 Tilrettelægges 4. praktik som en ulønnet praktik på 7. semester I sammenhæng med bachelorprojektet

Læs mere

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Dato: 27/11 2013 Ref. Lars Haase Indhold Indledning... 1 Fordeling af de studerende i CenterCampo... 2 Forbesøget... 2 Roller og ansvar... 3 Vejledning...

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted UDDANNELSESPLAN 1. Skolen som uddannelsessted Kontaktoplysninger Nordregårdsskolen Tejn Allé 3 2770 Kastrup Tlf.: 32514033 Sygetelefon.: 30760362 Mail: ng.uk@taarnby.dk Skoleleder: Niels Bahn Rasmussen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv

Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv 1 Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv Beskrivelse af praktikstedet Udarbejdet 2010 Adresse. Postnr. og By. Tlf.nr. Mail-adr. Hjemmeside. Praktikansvarlig. Praktikstedets målgruppe. Proaktiv Entreprenørvej

Læs mere

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder/Broparken: Daglig

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet er uddannelsens afsluttende projekt. Der er overordnet to mål med projektet. For det første skal den studerende demonstrere

Læs mere

3. PRAKTIKUDDANNELSE OG SPECIALISERINGEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE

3. PRAKTIKUDDANNELSE OG SPECIALISERINGEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE Til praktikvejlederne 3. PRAKTIKUDDANNELSE OG SPECIALISERINGEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE Samarbejdet mellem praktikinstitutionerne og uddan nelsesstedet om den studerendes specialisering og praktik.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver Interne retningslinjer ved prøver Generelle bestemmelser ved prøver Gældende for årgang 12SM 11SM Pædagoguddannelsen i Jelling Ikrafttræden den 15. september 2014 og erstatter alle tidligere udgaver. September

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Skivehus Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Skivehus Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Skivehus Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE UDDANNELSESPLAN FOR DAGINSTITUTIONEN

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE UDDANNELSESPLAN FOR DAGINSTITUTIONEN PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE OG UDDANNELSESPLAN FOR DAGINSTITUTIONEN Daginstitutionen Grøftekanten Vesterfælledvej 17-19 9690 Fjerritslev Tlf. 72578390 e-mail: wis@jammerbugt.dk Hjemmeside: www.jammerbugt.dk/groeftekanten

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Hvad indebærer det at være klinisk underviser/klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende?

Hvad indebærer det at være klinisk underviser/klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende? Hvad indebærer det at være klinisk underviser/klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende? Indholdsfortegnelse Indledning Rammer for den kliniske undervisers funktioner Den kliniske undervisers

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder

Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder ! Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder Dokumentnr.: 727-2015-137306 side 1 Uddannelsesplan 1. niveau Saksild Skole og børnehus - Odder Kultur og særkende: Sidst redigeret

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE OBS!!!!!! Når du får praktiskplads ved Ung i Rudersdal, besluttes det efter forsamtalen i hvilken afdeling din praktik skal finde sted. Dette gøres for at sikre det bedst mulige match

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Trækronerne Vejledalen 3-5 2635

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro!

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Dette er en beskrivelse af, hvad vi som praktiksted kan tilbyde vore studerende og hvilke krav vi stiller til os selv og de studerende.

Læs mere

Det stilles som krav, at den studerende/praktikvejlederen bruger DREJEBOGEN og kommer med en tilbagemelding, via praktikgruppemøderne.

Det stilles som krav, at den studerende/praktikvejlederen bruger DREJEBOGEN og kommer med en tilbagemelding, via praktikgruppemøderne. Drejebog for studerende og praktikvejledere FORORD: Formålet med denne DREJEBOG i forbindelse med praktikforløbet for den studerende er at få klarlagt, hvilke opgaver som ligger i at have en studerende

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere