Puls, sjæl og samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Puls, sjæl og samarbejde"

Transkript

1 Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn og voksne i alle aldre. Her er der mange muligheder for at udfolde sig kreativt, aktivt, socialt, musikalsk, sportsligt og kulturelt og det sætter både borgere og Byråd stor pris på. En bred undersøgelse af borgernes syn på Ringsted Kommune fra 2015 viser, at borgerne er meget tilfredse med foreningsliv og kulturtilbud i Ringsted Kommune. Borgerne finder også, at kommunen byder på gode sports- og motionsfaciliteter. I Byrådet er vi glade for disse positive meldinger. Med denne politik vil vi ikke alene opretholde de gode muligheder i Ringsted, vi vil også arbejde aktivt for, at kultur-, idræts-, fritids- og foreningslivet i Ringsted bliver endnu mere attraktivt. I Byrådet er vi klar over og glade for, at kultur-, fritids- og foreningslivet er båret af den store indsats, der bliver leveret af de mange frivillige. En indsats, der er en vigtig forudsætning for små og store fællesskaber blandt borgerne i Ringsted Kommune fællesskaber, der danner, uddanner og underholder og samtidig sikrer samhørighed, fællesskab og livskvalitet for den enkelte. Politik i samspil med borgernes og foreningernes ønsker I Byrådet er vi derfor også af den overbevisning, at en kultur-, fritids- og frivillighedspolitik kun kan realiseres i samarbejde med aktørerne indenfor områderne. Samtidig har vores rige og engagerede forenings-, fritids- og kulturliv en stor viden indenfor områderne og mange erfaringer og ideer til, hvordan vi kan udvikle områderne fremover. Det har derfor været vigtigt for Byrådet at inddrage borgere, kultur- og foreningsliv i udviklingen af denne politik for kultur-, fritids- og frivillighedsområdet. Inddragelsen er sket ved afholdelse af et inspirationsmøde, drøftelser med kulturlivet i Ringsted Kommune samt undersøgelser lavet via kommunens borgerpanel. I udarbejdelse af Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitikken har vi taget udgangspunkt i de input, vi har fået fra de gennemførte aktiviteter samt den daglige kontakt og sparring, der er mellem kommunen og kultur-, idræts-, fritids- og foreningslivet. Politik med udgangspunkt i vision Kultur-, fritids- og frivillighedsområdet har et naturligt samspil til mange andre af kommunens områder, og er derfor et vigtigt element i den samlede kommunale opgaveløsning. Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitikken ligger i forlængelse af Byrådets vision Ringsted midt i mulighederne og skal ses i sammenhæng med andre af kommunens politikker fx. indenfor sundheds- og skoleområdet. Kultur-, Fritidsog Frivillighedspolitikken udmøntes konkret i underliggende strategier og handleplaner for områderne. Politikken forholder sig overordnet til Ringsted Kommunes tilgang til de tre områder: kultur, fritid og frivillighed, herunder også det folkeoplysende arbejde. I Ringsted betragter vi det frivillige arbejde på lige fod, hvad enten det drejer sig om folkeoplysning, socialt arbejde, frivilligt foreningslederarbejde eller andet. Vi ligestiller derfor i mange tilfælde alle typer af foreninger med de foreninger, der er omfattet af folkeoplysningsloven. De krav, der stilles i folkeoplysningsloven omkring målsætninger for det

2 folkeoplysende arbejde, er derfor omfattet i denne politik. Mere konkrete rammer for det folkeoplysende arbejde fremgår af kommunens retningslinjer for de forskellige puljer. Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitikken tager udgangspunkt i følgende udsagn fra Byrådets vision: Vi er interesserede i at afprøve nye former for samarbejder, fra ideerne opstår til løsningerne skal sættes i gang. I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler sammen og involverer hinanden. Medbestemmelse giver medansvar. Nærhed og omsorg er bærende værdier i vores små og store fællesskaber. I Ringsted er der plads til både det sunde, det skæve, det sjove og det sublime. Som byråd gør vi det let for foreninger og frivillige at omsætte deres ideer til aktiviteter, der skaber nytte for andre. I Ringsted findes der både oplevelser i hverdagen og unikke events, der knytter deltagerne Det betyder, at sammen og vækker opmærksomhed langt omkring. Vores natur skal stimulere til fordybelse og aktivitet og åbne for forståelse af vores ansvar over for klima og miljø. Vi vil satse på at gøre de sunde valg nemmere gennem gode sundhedstilbud og fysiske rammer, der stimulerer til bevægelse. Med afsæt i disse udsagn fra Byrådets vision vil vi med denne politik arbejde aktivt for, at skabe gode rammer og vilkår for både det etablerede og ikke-etablerede kultur-, idræts- og fritidsliv. Principper for kultur, fritid og frivillighed For at kunne indfri visionerne i denne politik vil Ringsted Kommune arbejde efter følgende principper indenfor de tre områder politikken indeholder: Kultur Fritid Kultur skal være et synligt fyrtårn, fordi det tiltrækker besøgende, turister, handlende og virksomheder. Kultur er vigtigt, fordi det skaber små og store oplevelser i hverdagen for kommunens borgere. Som kommune skal vi understøtte, satse på og prioritere midler til kulturoplevelser, der henvender sig bredt eksempelvis festivaller, oplevelsesaktiviteter, hverdagskultur mv. Der skal være nemt at få adgang til fritidstilbud for alle i Ringsted Kommune.

3 Der skal være en mangfoldighed af fritidstilbud, og vi skal sikre en fornuftig balance mellem bredde og eliteidræt og mellem etablerede og ikke etablerede fritidstilbud. Der skal være fritidstilbud, der i særlig grad retter sig mod de unge. Frivillighed Som kommune understøtter vi alle former for frivillighed, og betragter alle former for frivillige opgaver som lige vigtige. Som kommune gør vi det let at være frivillig, men vi tilskynder ikke til frivillighed på udvalgte områder. Som kommune understøtter vi frivillige initiativer og gør det nemt og overskueligt for de frivillige at få hjælp og vejledning hos kommunen. Fra visioner og principper til politik Det skal være nemt at være frivillig i Ringsted Kommune, og det skal være let at omsætte ideer til handling. Kommunen vil derfor afprøve nye former for samarbejder og understøtte initiativer og ideer, der kommer fra de frivillige. I Byrådet mener vi, at medbestemmelse giver medansvar, og vi understøtter derfor gerne aktiviteter, der er baseret på det frivillige initiativ. Det skal være frivilligt at være frivillig, og derfor pålægger vi ikke frivillighed som kommune, ligesom vi heller ikke definerer initiativer og ideer, der kan pålægges de frivillige kræfter. Vi vil gøre det let for alle borgere i Ringsted Kommune at leve et aktivt og varieret fritidsliv ved at gøre det så nemt som muligt at få adgang til fritidstilbud. I Ringsted er vi begunstiget af et bredt og varieret fritidsliv, der appellerer bredt til borgerne. Med denne politik vil vi aktivt arbejde for at sikre mangfoldigheden af tilbud i Ringsted, så vi til stadighed har plads til sunde, skæve og sjove tilbud og indimellem også kan byde på sublime oplevelser. Men vi er også opmærksomme på balancerne, så vi kan tilgodese foreninger såvel som ikke-organiserede, samt sikre gode rammer, der kan tilgodese både bredde- og eliteidræt. Vi vil arbejde for, at der i Ringsted Kommune fortsat er fritidstilbud, der appellerer bredt til børn, unge, voksne og ældre. Men vi er også bevidste om, at vi har en særlig forpligtigelse overfor de unge, der er på vej ind i voksenlivet. Som Byråd mener vi, at det er vigtigt, at de unge holder fast i de aktive og kreative fritidsvaner mange af dem har grundlagt i barndommen. Vaner, der kan stimulere deres personlige udvikling og udvikle dem til sunde og virkelystne medborgere og aktive medskabere i vores demokratiske samfund. Kommunens kultur-, fritids- og frivillighedsliv har således også en central rolle i udviklingen og gennemførelsen af aktiviteter og læring i kommunens dagtilbud og skoler. Byrådet finder det vigtigt, at kulturen er med til at skabe små og store oplevelser i hverdagen for kommunens borgere. Oplevelser der kan understøtte den lokale identitetsdannelse. Men vi er også bevidste om, at vi som kommune skal understøtte kulturelle fyrtårne, der tiltrækker besøgende, turister, handlende og virksomheder til kommunen. Byrådet vil derfor understøtte, satse på og prioritere kulturoplevelser, der henvender sig bredt.

4 Temaer, initiativer og mål Kultur-, fritids- og frivillighedspolitikken er struktureret omkring fire temaer, der hver omfatter to initiativer med tilhørende mål. Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Gode rammer for et godt kultur-, forenings- og fritidsliv Udvikling via samarbejde og netværk Ringsted Kommune viser vej og muligheder Synlighed og kendskab 1.A: Tidssvarende og attraktive rammer, der sikrer mangfoldige tilbud 2.A: Sammen skaber vi et stærkt og varieret kultur- og fritidsliv 3.A: Ringsted Kommune stimulerer til aktiv medskabelse 4.A: Synlighed og lokalt kendskab stimulerer den lokale identitetsdannelse 1.B: God balance giver harmoni i forenings- og fritidslivet 2. B: Sammen får vi gode ideer og omsætter dem til spændende aktiviteter 3.B: Ringsted Kommune understøtter dannelse og uddannelse i kultur-, idræts- og fritidslivet 4. B: Kultur, idræt, fritid og frivillighed øger Ringsted Kommunes samlede tiltrækningskraft Tema 1 Gode rammer for et godt kultur-, forenings- og fritidsliv For at sikre de bedste betingelser for at videreføre Ringsted Kommunes aktive og varierede fritids- og foreningsliv er det vigtigt, at rammerne er på plads. Der skal til stadighed være en god og konstruktiv dialog mellem forenings- og fritidslivet og kommunen. Vi vil noget sammen i Ringsted Kommune, og derfor er dialogen vigtig i alle dele af samarbejdet. Vi vil sikre de gode rammer, og mangfoldigheden af tilbud, ved at gøre det nemt at få adgang til fritidstilbud for alle i Ringsted Kommune. Vi vil sikre balancen i kultur- og fritidslivet, så der bliver plads til og muligheder for forskellige måder at tilgå kultur- og fritidslivet på. 1.A: Initiativ tidssvarende og attraktive rammer, der sikrer mangfoldige tilbud Borgerundersøgelsen fra 2015 viser, at borgerne er godt tilfredse med udbuddet af sports- og motionsfaciliteter. For at fastholde tilfredsheden blandt borgerne og gerne øge den endnu mere, tilstræber vi som Byråd en proaktiv og løbende tilpasning af foreningernes daglige rammer set i relation til aktuelle og fremtidige aktivitetstilbud. Vi er ligeledes åbne for nye initiativer, der kan skabe nye aktiviteter, også for

5 ikke-organiserede grupper. Tilpasning af rammer og aktiviteter sker ud fra et balanceret hensyn mellem ny etablering og renovering. For at sikre borgerne nem adgang til fritidsaktiviteter vil vi aktivt formidle mulighederne for fritidsaktiviteter i samarbejde med aktørerne på området. Initiativet skal sikre, at forenings- og fritidslivet til stadighed har tidssvarende og attraktive faciliteter og fysiske rammer til rådighed. Her tænkes på både faste fysiske rammer, men også på de unikke stedbundne potentialer, vi har i den omkringliggende natur, hvor mulighederne er optimale for at skabe samspil mellem natur og sundhed. Med dette initiativ vil vi imødekomme borgernes ønsker og behov for fritidsaktiviteter og sikre mangfoldige tilbud til alle og særligt de unge. 1.B: Initiativ god balance giver harmoni i forenings- og fritidslivet I Byrådet finder vi det vigtigt, at det er nemt for alle at få adgang til fritidstilbud i Ringsted Kommune, og vi vil understøtte mangfoldigheden af tilbud til kommunens borgere. Vi er bevidste om, at vi som mennesker har forskellige tilgange og ønsker til vores kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er derfor som Byråd optaget af, at sikre balancen mellem bredde og eliteidræt og mellem det etablerede og ikke etablerede kultur- og fritidsliv bedst muligt. Vi tror på, at vi derved kan skabe de bedste muligheder for at deltage i idræts-, kultur- og fritidsaktiviteter i Ringsted kommune. Initiativet skal sikre, at kommunen som helhed rummer en mangfoldighed af tilbud. Dette både når det kommer til konkrete fritidsaktiviteter, men også i formen de afvikles på. Dermed sikrer vi også, at der er plads til nyskabende tiltag, der ikke nødvendigvis er opstået i det traditionelle foreningsliv, men opstår blandt den nye type ildsjæle, som bruger nye tilgange, nye medier og nye måder at organisere sig på. Tema 2 Udvikling via samarbejde og netværk I Ringsted løfter vi i flok, udvikler sammen og involverer hinanden, og det gælder i høj grad indenfor kultur-, idræts-, fritids- og frivillighedsområdet. I Ringsted går foreninger, erhvervsliv, borgere, institutioner og kommune ofte sammen på tværs og skaber oplevelser, aktiviteter og større events til glæde for borgere, besøgende og turister. Som Byråd vil vi gerne arbejde for øget samarbejde og netværk blandt byens mange aktører, og vi indgår gerne i relevante samarbejder på foranledning af kommunens mange aktører. 2.A: Initiativ sammen skaber vi et stærkt og varieret kultur- og fritidsliv I Byrådet mener vi, at samarbejde er grundlaget for udvikling, fællesskabsfølelse og trivsel. Vi vil derfor understøtte og opfordre til samarbejde lokalt mellem foreninger. Men også gerne bredt på tværs af foreninger, private og offentlige institutioner, erhvervsliv og kommune. På tværs af kultur-, idræts- og fritidstilbud. Og på tværs af kommercielle og frivillige aktører.

6 Initiativet har til hensigt at sikre udvikling i de enkelte foreninger og generelt i kommunens kultur-, idræts-, fritids- og frivillighedstilbud. Et bredt samarbejde indadtil og udadtil er ligeledes med til at skabe stolthed lokalt og styrke den lokale identitetsdannelse. 2.B: Initiativ sammen får vi gode ideer og omsætter dem til spændende aktiviteter Af Byrådets vision fremgår det, at vi vil afprøve nye former for samarbejder, fra ideerne opstår til de konkrete tiltag skal sættes i gang. Det gælder også indenfor kultur- fritids- og frivillighedsområdet. Vi har et godt og alsidigt kultur-, idræts- og fritidsliv i Ringsted Kommune, men vi vil også gerne udvikle det og gøre det endnu bedre. Derfor indgår vi som kommune gerne i dialog og partnerskaber om nye initiativer og ideer, der understøtter Byrådets overordnede vision og principperne i denne politik. Initiativet har til formål at sikre den fortsatte udvikling af kultur-, fritids- og frivillighedsområdet, så Ringsted fortsat fremstår som en kommune med et bredt udbud af kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter. et er ligeledes via nye tiltag og idéer at sætte Ringsted på landkortet og bidrage til Ringsted som en attraktiv kommune at bo, virke, leve og opleve i. Tema 3 Ringsted Kommune viser vej og muligheder Ringsted Kommune støtter op om foreninger og ildsjæle, og det er Byrådets holdning, at det skal være nemt at være frivillig i Ringsted Kommune. Derfor vil vi som Byråd understøtte de frivillige initiativer og gøre det nemt og overskueligt for de frivillige at få hjælp og vejledning hos kommunen. Det betyder, at vi arbejder målrettet på at forenkle processer, der gør det nemmere at være frivillig i Ringsted Kommune. 3.A: Initiativ Ringsted Kommune stimulerer til aktiv medskabelse Som kommune stiller vi gerne vores kompetencer og erfaringer til rådighed for aktørerne på kultur-, fritidsog frivillighedsområdet. Vi går gerne forrest, når projekterne skal realiseres, men med respekt for det frivillige initiativ og de frivilliges engagement. I Ringsted Kommune er vi overbevidste om, at samskabelse mellem kommunens aktører og kommunen giver de bedste forudsætninger for en attraktiv kommune. Men vi er også bevidste om, at vi som kommune skal stimulere de frivillige kræfter til aktiv medskabelse. Derfor stiller vi os til rådighed for bedst muligt at understøtte de frivillige initiativer. Det sker bl.a. gennem rådgivning, vejledning, undervisning og partnerskaber, der stimulerer de frivillige i deres daglige virke. Initiativet har til formål at stimulere udviklingen i forenings- og fritidslivet og sikre at borgere og frivillige i Ringsted oplever en imødekommende kommune, der viser vej og muligheder. 3.B: Initiativ Ringsted Kommune understøtter dannelse og uddannelse i kultur-, idræts- og fritidslivet Som kommune har vi en forpligtelse overfor vores borgere og ikke mindst overfor børn og unge til at uddanne og danne dem til aktive samfundsborgerne med kendskab til og respekt for vores demokratiske samfund. Denne forpligtigelse er vi os også bevidste om i forhold til vores kultur-, idræts- og fritidsområde.

7 Initiativet har til formål at understøtte og udvikle det aktive medborgerskab gennem folkeoplysning, kultur og uddannelse. Tema 4 Synlighed og kendskab Ringsted Kommunes mange tilbud om kultur, fritidsaktiviteter og store- og små oplevelser er et yderst vigtig bidrag til den samlede pulje af muligheder i Ringsted. Muligheder for et godt familieliv, muligheder for et godt arbejdsliv, muligheder for en spændende udflugt og muligheder for et rigt og aktivt fritidsliv. Det ved vi godt i Byrådet, men vi er også bevidste om, at de mange muligheder ikke kommer i spil med mindre vi sikrer kendskab og synlighed. Kendskab og synlighed internt blandt borgere, foreninger og ildsjæle i Ringsted, men også eksternt med det formål at skærpe Ringsteds profil udadtil og tiltrække nye borgere, virksomheder og besøgende. Kultur-, idræt- og fritidstilbud skal bruges aktivt til markedsføring både i og udenfor Ringsted Kommune, så udøvere og arrangører oplever opbakning og alle parter motiveres til mere. 4.A: Initiativ synlighed og lokalt kendskab stimulerer den lokale identitetsdannelse I Byrådet vil vi understøtte foreninger og frivilliges mulighed for at øge kendskabet til hinanden og kendskabet til det samlede udbud af kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter i Ringsted. Synlighed og kendskab foreningerne imellem og blandt borgerne i Ringsted Kommune skaber stolthed blandt aktørerne, stimulerer den lokale identitetsdannelse og bidrager til den samlede fortælling om Ringsted midt i mulighederne. Initiativet skal sikre dels, at der lokalt og foreningerne imellem er kendskab til foreningernes og aktiviteternes eksistens og virke, og dels understøtte engagement og rekruttering blandt de lokale aktører. 4.B: Initiativ kultur, idræt, fritid og frivillighed øger Ringsted Kommunes samlede tiltrækningskraft Ringsted Kommune er midt i mulighederne. Det gælder både i forhold til vores attraktive infrastruktur som Sjællands midtpunkt, og det gælder i forhold til de mange og varierede tilbud, som Ringsted rummer til borgere, besøgende og virksomheder. Kultur-, fritids- og frivillighedsområdet giver Ringsted Kommune puls, sjæl og indhold og bidrager til, at kommunen er et fantastisk sted at bo, virke, leve og opleve en kommune midt i mulighederne. Kultur-, fritids- og frivillighedsområdet er dermed med til at øge tiltrækningskraften overfor nye borgere, virksomheder og besøgende. Ringsted Kommune vil derfor bruge kultur, idræt, fritid og frivillighed aktivt i kommunens markedsføring. Initiativet skal sikre, at kultur-, fritids- og frivillighedsområdet i Ringsted Kommune indgår i den samlede markedsføring af Ringsted, som en attraktiv kommune at bo, virke, leve og opleve i.

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Revidering foretaget 8. november 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 VISION 4 Formål 4 Vision 4 MÅLSÆTNINGER 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 6 Folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018 Indhold 3 4 4 4 6 6 8 9 10 11 12 13 Forord Vision Formål Vision Målsætninger Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Furesø Kommune FRITID I FURESØ. Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet

Furesø Kommune FRITID I FURESØ. Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet Furesø Kommune FRITID I FURESØ Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet 1 1. FORORD Furesø Kommune er et godt sted at bo. Det er en attraktiv og naturskøn kommune, hvor borgerne, unge som gamle, engagerer

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Partnerskaber mellem idrætsforeninger og kommunale institutioner. SDU, 29-04-2014

Partnerskaber mellem idrætsforeninger og kommunale institutioner. SDU, 29-04-2014 Partnerskaber mellem idrætsforeninger og SDU, 29-04-2014 Erfaringer fra Skolesport samt andre aktiviteter i Ringsted Kommune Torben Krogh Johansen Idrætskonsulent for Skoler og Dagtilbud Stil endelig spørgsmål

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Rummelige fællesskaber og kreative frirum Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 3 VISION... 4 VÆRDIER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 1. Vi vil styrke foreningsliv og fællesskaber...

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1 SLAGELSE KOMMUNE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 2012-2014 1 Forord Foreningslivet er noget ganske særligt i det danske samfund. De grundlæggende værdier i folkeoplysningen er demokrati og fællesskab.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Ungepolitik 2010-2015

Ungepolitik 2010-2015 Ungepolitik 2010-2015 Forord Det skal være sundt, sjovt og trygt at være ung i Hørsholm! Det er visionen for et godt ungdomsliv i Hørsholm Kommune. Kommunalbestyrelsen har vedtaget Hørsholm Kommunes nye

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune Strategi for frivillighed og civilsamfund Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Vision 3. Temaer Fællesskaber og synergier Faciliteter Idræt og bevægelse Børn Kultur

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Vision 3. Temaer Fællesskaber og synergier Faciliteter Idræt og bevægelse Børn Kultur KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Byudvikling NOTAT 21. marts 2019 Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2020-2023 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Vision 3.

Læs mere

Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune

Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune Forslaget til Ungdomspolitik for Rudersdal Kommune tager udgangspunkt i de Kulturpolitiske værdier for Rudersdal Kommune: Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer

Læs mere

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Forord Forord kommer senere Indledning I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og fritidspolitik, som løber frem til år 2020. Ligeledes er der for perioden 2015-2018 afsat

Læs mere

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune Kultur for alle Kulturpolitik for Glostrup Kommune Et rigt lokalt kulturliv er: mangfoldighed fælleskab identitetsdannende frivillighed læring udfoldelse leg inddragelse tradition kreativitet oplevelser

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Ungdomspolitikken. Rudersdal Kommune

Ungdomspolitikken. Rudersdal Kommune Ungdomspolitikken Rudersdal Kommune Rudersdal Kommunes ungdomspolitik Til den unge i dag er der en klar forventning om at skulle markere sig individuelt, at iscenesætte og værdisætte sig selv, og en forpligtelse

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Rådhuset Rådhusholmen 10 2670 Greve Telefon 43 97 97 97 Telefax 43 97 90 90 raadhus@greve.dk

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

FRITIDSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

FRITIDSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 FRITIDSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Fritidspolitik (Folkeoplysningspolitik) Fritidspolitikken er blevet til gennem en sammenskrivning af den tidligere Folkeoplysningspolitik

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Idrætspolitik Svendborg Kommune 2017-2022 Udkast 1404 2016

Idrætspolitik Svendborg Kommune 2017-2022 Udkast 1404 2016 FORORD Svendborg Kommune er karakteriseret ved at have et stærkt idræts- og foreningsliv, der udgøres af både frivillige og professionelle af bredde og elite. For Svendborg Byråd er det vigtigt at udtrykke

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet

FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet 1. FORORD Et af Furesø Kommunes helt særlige kendetegn er den meget høje andel af kreative og aktive borgere inden for sport,

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Frivillighed, fællesskab og samskabelse

Frivillighed, fællesskab og samskabelse Frivillighed, og samskabelse Politik for den indsats Forord Vision Den indsats i Kommune er et vigtigt bidrag i den samlede indsats, fordi den har afgørende betydning for den enkelte borgers oplevelse

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik for Fanø Kommune

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik for Fanø Kommune Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik for Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dat Vedtaget i Fanø Byråd den (dato) Udarbejdelsen af en ny politik Udarbejdelsen af den nye Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitik Kultur- og fritidspolitik Kultur- og Fritidsudvalget i har udformet et forslag til en kultur- og fritidspolitik, der skal sikre, at den enkelte borger får mulighed for at deltage, udfolde sig og præge

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK. - for dummies...

SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK. - for dummies... SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK 2 0 1 3-2 0 1 6 - for dummies... Velkommen... Først og fremmest tak fordi du interesserer dig for din kommune! Med denne lille flyer har vi forsøgt at indkapsle essensen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Baggrund Integrationspolitikken skal være med til at understøtte Jammerbugt Kommunes overordnede vision

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Frivilligstrategi i Holbæk Kommune

Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Holbæk Byråd, december 2012 Forord Frivillige gør allerede nu en stor indsats og en stor forskel i Holbæk Kommune. Frivillige er aktive medborgere, der tager ansvar for

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Billund Kommune Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Udarbejdet af 17 stk. 4 udvalget målrettet kultur- og fritidspolitik Februar 2016 2 Politik Forord Her følger kultur- og fritidspolitikkens

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune Lemvig kommune Handicap & Psykiatripolitik Side 1 af 14 sider Indholdsfortegnelse Indledning....3 Målgruppe....4 Formål...5 Værdier.5 Indsatsområder.6 Hvordan føres politikken ud i livet..6 Indsatsområder

Læs mere

Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune

Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune 2 Forord I Vesthimmerlands Kommune betragter vi det som et fælles ansvar og en fælles opgave at skabe et inkluderende samfund med gode rammer for aktive

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Indhold 1) Ramme for integrationspolitikken, herunder målgruppe for integrationspolitikken 2) Horsens Kommunes

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 En del af Vision 2021. Vi skaber fremtidens Nordfyn sammen Dokument nr. 480-2015-139520 Sags nr. 480-2014-140826 Indhold Forord... 2 Hvorfor, hvem og hvad?...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være VISION 2 0 1 2 Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være Visionen for Favrskov Kommune fastlægger de overordnede pejlemærker for den kommunale servicevirksomhed og beskriver de rammer, som

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID BYRÅDETS VISION 2030 VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID Vækst med vilje - vi skaber fremtiden og det gode liv sammen VISION 2030 I Faxe Kommune har

Læs mere