Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling."

Transkript

1 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer sammen med forældrene gennem vedkommende og varierede samarbejdsformer, hvor det er tydeligt, hvilke forventninger parterne har til hinanden. Status og udfordringer Forældretilfredsheden ved sidste brugerundersøgelse var høj - samlet set. I Malling dagtilbud var gennemsnitlig 85 % af forældrene tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Andelen af Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling var 70 % tilfredse eller meget tilfredse forældre. Vi ønsker, at flest mulige forældre er tilfredse, og at vi skal nå alle, også de 30 %, som vi hidtil ikke har nået. Derfor er der fokus på inddragelsen af forældrene i børnenes læring og udvikling i Institutionerne har et særligt ansvar for at tydeliggøre og forventningsafklare, hvad der er ønsket fra forældrene i forhold til kommunikation imellem pædagogerne og forældrene. Forældrenes deltagelsesmuligheder i institutionens liv skal være tydeligere. Må forældre f.eks. blande sig i en konflikt mellem børn på legepladsen? - hvilke muligheder er der for kontakt/samtale med personalet morgen og eftermiddag? Er de situationer, hvor personalet er optaget af aktiviteter med børnene, og det derfor ikke må forstyrres, tydelig afgrænsede, og hvordan er det kommunikeret til forældre og kolleger? Institutionerne mangler p.t. samarbejdsaftaler som afstemmer de gensidige forventninger i samarbejdet mellem forældre og personale. Samarbejdsaftalerne giver klarhed og styrker trygheden og tilliden. Al tydelig kommunikation gavner i forhold til tilliden og samspillet/relationen. Mængden af kontakt og kvaliteten af kontakten med barnet og forældrene - den voksnes opmærksomhed, er uafhængig af normeringen. Det drejer sig om tydelige gensidige forventninger og en klar prioritering. Vi arbejder med relationen til forældrene. Forældreintra, opslag mm. kan understøtte samarbejdet, men fokus skal være mere på relationen og samspillet. Jo mere konkrete vi er, des bedre forstår forældrene os. Forældrene kan nemmere forholde sig til hvordan vi arbejder med relationer i institutionen, frem for f.eks. informationer om robuste børn. Vi skal arbejde mere systematisk med information om læreplanstemaerne. Der skal mere information på forældreintra om emnerne. Det skal konkretiseres og tydeliggøres, hvor forældrene kan sætte ind og bakke op derhjemme i forhold til at understøtte børnenes arbejde med emnerne. Forældre, der har en særlig viden, skal sikres inddragelse på en mere systematisk måde, så de i større udstrækning motiveres til at hjælpe til. Det skal gøres mere tydeligt, hvordan forældre kan tage et medansvar for børnefællesskabet og understøtte personalets indsatser. Hvor konkrete skal vi være med de gensidige informationer til forældresamarbejdet, og skal vi stadig møde forældrene med opslag, når det er svært at få alle forældre til at benytte forældreintra? Skal vi informere på to plan?

2 Målet er at inddrage forældrene, så det bliver en fælles forpligtelse. Så vi skal blive mere tydelige på, at vi rent faktisk inddrager dem evt. med noget information i velkomstpjecen, ved introduktionen og ved forældresamtalerne. Vi skal tage udgangspunkt i læreplanen, udlevere læreplanen til forældrene, så vi bliver mere tydelige i, hvad vi arbejder med og hvad vi arbejder ud fra. Vi skal gå direkte til forældrene med anvisninger og vejledninger omkring samarbejdet om barnets udvikling fx selvhjulpenhed. Vi kan nå langt de fleste forældre med dialog, men der skal skabes bedre rammer om de situationer, hvor det ikke lykkes (der er ind imellem nogen, som det synes svært at appellere til.) Forældresamarbejdet om sprogarbejdet skal styrkes, vi vil fortælle dem om hvordan vi arbejder med sprog i institutionerne, evt. lave et lille minikursus for forældrene. Hvis vi ønsker at forældrene skal delagtiggøres i f.eks. dialogisk læsning, skal vi helt konkret introducere forældrene til det og vise dem, hvordan de reelt skal gøre det. Forældresamarbejdet: organiseringen og de mange forstyrrelser. Effekt Vi skal gennem de klare samarbejdsaftaler om hvem der har hvilke opgaver omkring barnet, dvs. væk fra servicetænkningen til at forældre og personale øger fokus på hvordan børnefællesskaberne kan være en optimal ramme for at børnene trives, lærer og udvikler sig. Det har stor betydning hvordan børnene er organiseret i grupper. Vi skal i dialog med forældrene omkring hvordan, vi får organiseret i mindre grupper og reelt har fokus på nærvær, trods virvar og skiftende voksne i perioder. Det er en kæmpe udfordring. Trods det prioriterer vi det højt. Hvor længe kan vi reelt sidde med en lille gruppe børn, og hvornår er det, vi er nærværende? Hvordan og hvor kan vi organisere os bedre? Vi vil organisere os bedre og søge forældrenes støtte til det så afbrydelser mindskes. Fysisk organisering, fordele børnene og de voksne i rummene i institutionen. Kan vi skabe mindre grupper i den store gruppe uden, at vi fysisk skal fjerne os fra de andre? Det handler om den voksnes overblik, planlægning og organisering af den givne aktivitet. Den voksnes nærvær er afgørende for kvaliteten af praksis. Ligesom: Personalet skal være opmærksom på vores egen uopmærksomhed - vi afbryder os selv og hinanden. Hvordan kan personalet arbejde med den viljestyrede opmærksomhed, og hvor meget fremmer det reelt stjernestunderne? Personalet skal øve sig i den dobbelte opmærksomhed, så vi ikke forstyrrer eller forstyrres, men kan være nærværende sammen med børnene. Det er vigtigt at personale og forældre samstemmes i forhold til hvordan og hvornår, der kan tales sammen hen over hovedet på børnene. De voksne skal have mulighed for at kommunikere - med måde. Vi er rollemodeller, så børnene skal også se, at det kan fungere i balance mellem nærvær med børnene og kontakt imellem kolleger, så det tilsammen giver hyggelige rammer. At flere forældre føler sig inddraget i børnenes læring og udvikling. At der sker en udvikling i samarbejdet, som er til gavn for børnene. At det bliver tydeligere for forældre, at det er et fælles ansvar, og at forældrene kan se, hvordan de kan understøtte deres eget barn i dets læring og udvikling. Vi er sammen om at støtte barnets læring og udvikling. Forældrene har det primære ansvar, og

3 personalet har et ansvar for, at alle børn mødes med høje forventninger og får udfoldet deres potentialer i dagtilbuddet. At forældrene føler sig inddragede i det pædagogiske arbejde i institutionen. Det bygger på, at forældrene er eksperter på deres barn. At forældrene får en oplevelse af, at der er en øget opmærksomhed på børnene - også de velfungerende børn. At vi når alle - også de 30 %, som vi ikke har nået pt. Indikatorer /tegn Ved næste brugerundersøgelse er der sket en forbedring i resultatet. At forældrene giver udtryk for, at de oplever flere situationer, hvor de føler sig inddragede i børnenes læring og udvikling. Der er tydeligere rammer om den daglige kontakt og forældresamtalerne herom. At forældrene oplever at blive mødt anerkendende, og at de føler sig trygge ved, at deres deltagelsesmuligheder i institutionens liv er tydelige. At forældrene bidrager konkret, og at de følger op på de samarbejdsaftaler, de indgår med personalet om barnet og børnefællesskabet. At forældrene oplever, at personalet er konkret og følger op, når de italesætter dagtilbuddets pædagogik, som bygger på læreplanstemaerne, og at de føler sig reelt inddraget. At personale og forældre føler en gensidig anerkendelse i samarbejdet. At personalet oplever, at forældrene giver en hånd med i stort og småt, og at forældrene er klar over hvor og hvordan, de bedst kan være hjælpsomme. Ydelser / aktiviteter Tværgående aktiviteter i dagtilbuddet: At den enkelte institution i dagtilbuddet forholder sig til egen brugertilfredshedsundersøgelse, og hvor det er vigtigst for forældrene at blive inddraget. At personalet i dagtilbuddet sætter fokus på og har en systematik i arbejdet med at inddrage forældrene i børnenes læring og udvikling. Lederteamet udarbejder et spørgeskema til forældrene, og der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse for at styrke inddragelsen og afstemme de gensidige forventninger. Det kan ske med inddragelse af forældrerådene og dagtilbudsbestyrelsen. At lederne i samarbejde med medarbejderen organiserer arbejdet således, at der er mere tid og rum for nærvær med børnene, og at de mange forstyrrelser minimeres. At der er muligheder for børn og voksnes deltagelse ind i fællesskabet. Alle skal føle sig set, hørt og forstået og have gode muligheder for deltagelse i fællesskabet. At synliggøre og dele viden om metoder til hvordan det fælles ansvar for at understøtte alle børns læring og udvikling varetages bedst i hverdagen. At der gennemføres et fælles efteruddannelsesforløb for personalet om det samskabende forældresamarbejde. Det skal overvejes hvordan forældrerådene og dagtilbudsbestyrelsen eventuelt kan inddrages heri.

4 At dagtilbudsbestyrelsen medvirker i udarbejdelsen af rammer for forældresamarbejdet, som de enkelte afdelinger i dagtilbuddet kan anvende i deres velkomstmateriale, hvori de konkrete samarbejdsaftaler fremgår (fordeling af ansvar, opgaver og roller i samarbejdet.) Aktiviteter i den enkelte institution: Lederne i hver institution udarbejder en handleplan på baggrund af brugerundersøgelsen i eget ledelsesområde, og med udgangspunkt i ovenstående. Fokus på værdien i formidling til forældrene og holdningen til hvordan vi opfatter det at inddrage forældrene og den måde, vi formidler konkret om barnet. Sådan at vi undgår misforståelser omkring fx garderobesnak. Vi får det skrevet ind i velkomstmaterialet og får det formidlet til forældre i velkomstsamtalen. At forældrene inddrages i en proces, hvor der etableres tydelige og konkrete samarbejdsaftaler, og hvor der åbnes for forældrenes deltagelse i institutionens liv. De gensidige forventninger i samarbejde om det enkelte barn og børnefællesskabet skal være tydelige for alle (morgen og eftermiddag). Forældreinddragelsen skal øges. Alle har noget at bidrage med, som kan styrke fællesskabet. Der samarbejdes med forældrerådet om hvad og hvordan. (små fyraftens møder m.m.) Personalet vil skærpe fagligheden/bevidsthed om, hvor vigtigt det er at differentiere samarbejdet med forældrene og tage ansvar for, at det bygger på anerkendelse, og arbejde for at alle i den daglige kontakt føler sig set, hørt og forstået. Personalet øger deres kompetencer til at samarbejde med forældrene om barnets læring og udvikling gennem deltagelse i en særligt tilrettelagt efteruddannelse. At der hele tiden er fokus på at undgå støj i kommunikationen ved at sikre, at der er tale om et højt informationsniveau og en høj bevidsthed om at etablere forskellige samtalerum. Forældre er forskellige, og de bidrager forskelligt. Der skal åbnes for, at forældrene kan give en hånd med i hverdagen og ved særlige arrangementer. Lad forskelligheden blive en styrke. Forskellige initiativer drøftes i forældrerådene. Ressourcer og organisering Der er tale om, at den tid, der anvendes i dag i den daglige kontakt med forældrene, kan anvendes mere målrettet: En høj prioritering af råderum til gennemførelse af efteruddannelse - fulgt op af forældreråd og dagtilbudsbestyrelsen - en proces hvor retning, rammer og råderum for udviklingen af forældresamarbejdet afklares med afsæt i LUP. At SUS fortsat er et centralt omdrejningspunkt for samarbejdet om barnets læring og udvikling. At misforståelser forebygges gennem god kommunikation og engagementet udvides og ressourcerne dermed øges. At personalets ressourcer øges gennem efteruddannelse, hvor der er tilknyttet aktionslæring.

5 Evaluering At vi i lederteamet i samarbejde med dagtilbudsbestyrelsen og forældrerådene om to år foretager temperaturmålinger som erfaringsopsamling og som input til det videre arbejde med et samskabende forældresamarbejde - med høj bevidsthed om opgave, ansvar og roller. At medarbejderoplevelsen af den daglige kommunikation og det daglige samarbejde med forældrene evalueres i forbindelse med brugertilfredshedsundersøgelsen og MUS. Kvalitetssamtalerne. Evaluering i lederteamet redegørelse for status på forældresamarbejdet (som en del af LUP `en.)

6 2.2 Indsatsområde: Styrke den sociale kapital Fra B & U `s udviklingsplan: Vi vil med udgangspunkt i Århus Kommunes personalepolitik skabe og fastholde en attraktiv arbejdsplads og et godt arbejdsmiljø, der tiltrækker, udvikler og fastholder kvalificerede medarbejdere, der vil være med til at udvikle Børn og Unge og realisere vores visioner, værdier og mål. Status og udfordringer Social Kapital handler om, hvordan vi fungerer sammen på arbejdspladsen - om at skabe et godt forhold mellem os der skal arbejde sammen om at løse den fælles opgave. Gode relationer skaber bedre muligheder for at skabe gode resultater, og for at medarbejderne samtidig trives i deres arbejde. Ved høj Social Kapital er der tillid, retfærdighed og samarbejdsevne leder/leder, leder/ medarbejder og medarbejder/medarbejder imellem. Den Sociale Kapital opleves i nogle institutioner i dagtilbuddet som lav og i andre institutioner som høj. Det kan være manglende personlige relationer, der spiller ind på den sociale kapital. Alle institutioner oplever, at det er et følsomt emne at tale om. Med udgangspunkt i APV en er den væsentligste udfordring balancen i forhold til det krydspres, lederne og medarbejderne skal agere i. De opgaver, der skal løses til tiden i forhold til det, vi gerne vil fagligt i forhold til kerneydelsen. Værdier, trivsel og forskellige personligheder i medarbejdergruppen. I det råderum vi har, skal ledelsen tage beslutninger og inddrage medarbejderne og samtidig være opmærksom på de grænser, der er i forhold til sikkerhed med hensyn til medarbejderne og ledelsesansvaret. Kommunikationsformen i ledelsen kan have indflydelse på den måde vi løser opgaven. Den interne relation har betydning for, om der er en positiv tilgang til hinanden i en god og rar tone. Effekt Arbejdsglæde og trivsel for alle ansatte i dagtilbuddet. Høj faglighed og bevidsthed om eget ansvar, indvirkning og andel i medvirken til høj Social kapital. Alle i dagtilbuddet ved hvad Social Kapital handler om. Tilliden i mellem leder/leder ledelse/medarbejder og medarbejder/medarbejder i alle institutioner i dagtilbuddet er styrket. Samarbejdsevnen er optimeret i de enkelte institutioner og på tværs af dagilbuddet. Medarbejderne føler sig anerkendt og hørt, og de oplever retfærdighed i forhold til beslutningsprocesser.

7 Indikatorer / tegn Fleksibilitet blandt medarbejderne i forhold til mødetider, møder, udfordringer og kompleksitet. Glade og engagerede medarbejdere, der giver udtryk for retfærdighed, tilfredshed/utilfredshed i de rette fora, samt en positiv og fremadrettet tilgang hvor der er tillid til at kunne udtrykke ønsker og behov. Rummer hinandens forskellige faglige tilgange og evt. uenigheder i fællesskabet, ud fra fælles handleplaner i dagtilbuddet. Ledere og medarbejdere er opmærksomme på at ytre sig i det professionelle rum, hvor der er en positiv tilgang der trækker ind i organisationen, med fokus på andre, høj deling af viden, stiller spørgsmål og udtaler sig positivt. Ydelser / aktiviteter Tværgående aktiviteter i dagtilbuddet: Alle ledere og medarbejdere i dagtilbuddet forpligter sig til at arbejde med at højne den Sociale Kapital. Udveksling af erfaringer og teoretisk vidensdeling i lederteamet: Hvordan kan vi højne den Sociale Kapital i institutionerne? Kommunikationsformen i lederteamet: Opmærksomhed på at den måde vi kommunikerer med hinanden på, har indflydelse på den måde vi løser opgaven på - positivt/negativt. Aktiviteter i den enkelte institution: Social Kapital som fælles platform kan slå bro mellem nærhed og fællesskab på arbejdspladsen. Tillid og Retfærdighed er med til at udvikle Samarbejdsevnen, hvilket også er udfordringen. Den enkelte leder gennemfører MUS/GRUS/dialog samtaler med fokus på Social Kapital, hvor lederne påtager sig ansvaret for, at hver medarbejder får viden og indsigt i De tre diamanter Tillid, Retfærdighed og Samarbejdsevne. I arbejdet med at højne den Sociale kapital i institutionerne, kan der anvendes øvelser til opbygning af Social Kapital og god kommunikation på Eller der kan udarbejdes person profil på alle medarbejdere, hvilket er med til at styrke kendskab/forståelse for hinanden etc. Ressourcer og organisering Ledersparring/erfaringsudveksling tilrettelægges og gennemføres i forbindelse med de planlagte lederteammøder i Involvering og dialog med medarbejderne om Social Kapital organiseres på personalemøder i institutionerne i En høj prioritering af råderum til ekstern proceshjælp i de institutioner, hvor der er brug for at øve sig i at arbejde med De tre diamanter.

8 Evaluering Med udvalget skal kontinuerligt tage temperaturen på, om der arbejdes med Social Kapital i institutionerne. Dvs. det skal sikre tid til dialogen om Social Kapital på personalemøder, og at der er fokus på Social Kapital i hverdagen. Arbejdet med at højne den Sociale kapital evalueres på personalemøder i hver enkelt institution i efteråret 2013, inden den kommende trivselsundersøgelse. Lederteamet fremlægger, hvad hver enkelt institution har arbejdet med, og hvilke resultater der er i forhold til at højne den Social Kapital på efterfølgende lederteammøde i efteråret 2013, inden den kommende trivselsundersøgelse. Der evalueres endeligt i lederteamet i forbindelse med den kommende kvalitetsrapport foråret 2014.

9

10 2.3 Indsatsområde: Hjemmeside/børneintra Fra B & U s Udviklingsplan: Kommunikationen i og fra Børn og Unge i skrift og tale tager udgangspunkt i dialog. Vi skal gøre kommunikationen nærværende, den skal være tilpasset modtageren, nå rettidigt frem og skabe mening. Børn og Unge vil give alle medarbejdere de nødvendige kompetencer til at kommunikere, herunder bevidsthed om betydningen af gode relationer. Status og udfordringer I Malling dagtilbud er vi meget opmærksomme på, at det er vigtigt med en god og nærværende kommunikation, ikke bare med børnene i vores institutioner, men også i den daglige kommunikation med forældre og vores nærmiljø. Vi arbejder på at blive bedre til at være tydelige og synliggøre vores faglighed og vise vores styrker og engagement til forældrene. Vi arbejder ligeledes på at blive gode til at formidle, hvad det er, vi gør, hvordan vi gør det - og hvorfor. Hjemmesiden/forældre/børneintra er blevet en meget vigtig kilde dels til kommunikation imellem institutioner og forældre og dels til at tegne dagtilbuddets ansigt udadtil i forhold til den øvrige offentlighed. Da dagtilbuddets hjemmeside i forbindelse med kvalitets rapporten 2012 ikke var fuldt ud opdateret i forhold til de lovmæssige og kommunale krav, og nogle institutioner i dagtilbuddet ikke er opdateret fuldt ud i forhold til forældre/børneintra, skal der sættes fokus på det i En væsentlig udfordring i institutionerne er, at der blandt medarbejderne er en oplevelse af manglende tid, lyst og engagement til at skrive kontinuerligt på forældre/børne intra. Samt få systemet til at virke i et ikke umiddelbart nemt system. En anden væsentlig udfordring er at få alle forældre til at benytte forældreintra og give forældrene relevant viden til at benytte sig af forældreintra. Der skal arbejdes med en struktur for, hvordan vi alle får organiseret og implementeret forældre/børneintra i vores hverdag. Sidst men ikke mindst skal der arbejdes med fælles holdninger, retningslinjer og udvekslinger til, hvad der lægges ud på henholdsvis forældre/børneintra og dagtilbuddets hjemmeside. Effekt Alle medarbejdere i Malling dagtilbud benytter sig af forældre/børneintra, som kommunikationsredskab i Forældrene er aktive brugere af forældre/børneintra. Der kommunikeres med forældrene på to plan. God balance imellem information på forældre/ børneintra og den daglige kommunikation/information forældre og medarbejdere imellem i hverdagen. Spændende og interessant hjemmeside og forældre/børne intra i Malling dagtilbud.

11 Indikatorer / tegn Alle medarbejder anvender forældre/børneintra som et naturligt arbejdsredskab i den daglige kommunikation med forældrene. Medarbejderne benytter sig indbyrdes af personaleintra, hvor der er informationer som møde referater m.m. Størstedelen af forældrene giver udtryk for, at de føler sig velinformeret via forældreintra, da vi kan se, at forældrene responderer til lederne og medarbejderne. Ved en evaluering i lederteamet medio 2013, vil alle ledere kunne vise en aktivt anvendt forælder/børne intra. Ydelser / aktiviteter Tværgående aktiviteter i dagtilbuddet: Dagtilbudsleder/administrativ medarbejder vedligeholder dagtilbuddets hjemmeside med relevante informationer m.m. Ledersparring/erfaringsudveksling tilrettelægges i lederteamet: Hvordan skabes der rammer for hjælp til de medarbejdere og ledere, som har brug for støtte til at komme i gang. Der udarbejdes klare rammer, retningslinjer og holdninger til hvad vi kommunikerer om, på forældre/ børn Intra Aktiviteter i den enkelte institution: Der tilbydes relevant kompetenceudvikling i forældre/børne intra til medarbejderne. Lederne i alle institutioner sikre en, for medarbejderne, relevant nem teknisk tilgang til forældre/ børne intra med eks. bærbare computere eller ipad s. Lederne i den enkelte institution i dagtilbuddet, skal skabe rammer og muligheder for, hvordan forældre/børne intra kan anvendes aktivt Ressourcer og organisering Evaluering Høj prioritering af råderum i 2013 til organisering og tilrettelæggelse af strukturen i institutionerne, hvor der skabes rammer og metoder for aktiv anvendelse af forældre/børneintra. I foråret 2014 evalueres kommunikationen med forældrene via forældre/børneintra og om kommunikationsredskabet opleves værdifuldt og positivt blandt forældre og medarbejdere. Evaluering i lederteamet i forbindelse med kvalitetsrapport 2014.

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Politik for udviklende fællesskaber

Politik for udviklende fællesskaber Politik for udviklende fællesskaber - Inklusionspolitik for området 0-18 år i Billund kommune Hvilke værdier er inklusionspolitikken baseret på? Inddragelse Ejerskab Kvalitet Sammenhæng Dialog Værdisæt:

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Skovstjernen Dato: 18. juni 2012 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets praksisplan.

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Virksomhedsplan for 2014

Virksomhedsplan for 2014 Virksomhedsplan for 2014 I dette dokument kan du finde Spiloppens vision, formål, værdier og pædagogiske principper og du kan linke ind på Spiloppens fulde læreplan http://www.boernehuset-spiloppen.dk/filer/190denfuldelaerepla1.doc

Læs mere

Dialogmøde og Nytårskur. Status på udvikling af landdistrikterne Fokus i 2015. 15. januar 2015. www.slagelse.dk

Dialogmøde og Nytårskur. Status på udvikling af landdistrikterne Fokus i 2015. 15. januar 2015. www.slagelse.dk Dialogmøde og Nytårskur Status på udvikling af landdistrikterne Fokus i 2015 15. januar 2015 Hvorfor det øgede fokus på landdistrikterne 1. Flere borgere i landdistrikterne eller i hvert fald fastholde

Læs mere

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan ] 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen

Læs mere

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Kære medarbejder i Odense Kommune Du sidder nu med Odense Kommunes medarbejdergrundlag Sammen om

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3. 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3

2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3. 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 Lokal udviklingsplan 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Grenåvej Øst...

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Elevernes Alsidige Udvikling Engagement/ initiativ/ foretagsomhed

Elevernes Alsidige Udvikling Engagement/ initiativ/ foretagsomhed Elevernes Alsidige Udvikling Samarbejde/ samarbejdsevne Kommunikation Engagement/ initiativ/ foretagsomhed Empati/ respekt for forskellighed 0.-3. kl. Eleven kan arbejde sammen i større såvel som mindre

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

2014 Tilsynsrapport for anmeldte tilsyn i dagtilbud

2014 Tilsynsrapport for anmeldte tilsyn i dagtilbud 2014 Tilsynsrapport for anmeldte tilsyn i dagtilbud Indhold... 1 Indledning... 2 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune... 2 Formålet med tilsynsbesøget... 3 Tilsynets tilrettelæggelse... 3

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø Normeret

Læs mere

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen.

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen. Furesø Kommune Kompetenceudviklingspolitik Vedtaget den 14. maj 2007 af Hoved-MED Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Formål med kompetenceudvikling i Furesø Kommune 3. Kompetenceudviklingsbegrebet 4.

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4 Indhold Indledning og baggrund... 2 Mission... 2 Vision... 3 It i den pædagogiske praksis... 3 It i arbejdet med inklusion... 4 It i arbejdet med: At lære at lære... 4 It i dokumentationsarbejdet... 5

Læs mere

Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole Præsentation af dagplejen i Aalborg Kommune 767 dagplejere opdelt i 4 områder Ca. 2500 børn 33 dagplejepædagoger 11 ledere Film om Ny

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Område Syd - et godt sted at være.

Område Syd - et godt sted at være. Kompetenceudvikling Følgende er essensen af det materiale som indtil nu er resultatet af det arbejde der er lavet på fælles P- møde i Område Syd, møder i lederteamet, møder i virksomhedsmed, møder i HK-teamet

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave Aftale 2013 Skovsgård Børnehave Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Bodil Thomsen Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Børnehuset Skovtroldenes Værdigrundlag

Børnehuset Skovtroldenes Værdigrundlag Børnehuset Skovtroldenes Værdigrundlag Med udgangspunkt i Skanderborg kommunes 6 værdier Engagement: Vi er nærværende og skaber tryghed for det enkelte barn Vi er omsorgsfulde og imødekommende overfor

Læs mere

Tilsynsrapport, Piletræet, 2009

Tilsynsrapport, Piletræet, 2009 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 3 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 3 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Strandhuse børnehave

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Strandhuse børnehave Institutionens navn: Adresse: Strandhuse Børnehave Skolebakken 41, Kolding Telefonnummer: 23260980 E-mail: Hjemmesideadresse: strandhuse@kolding.dk bhstrandhuse.kolding.dk Åbningstider: Mandag til fredag

Læs mere

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 1 Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 Identitet Hvem er vi? Hvad vil vi gerne kendes på? 2 Vores overordnede pædagogiske opgave er fritidspædagogisk Endvidere er omsorg, sociale relationer

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

JOBANALYSE TIL STILLINGEN SOM Pædagog ved Børneinstitution Abildgård, Børnehuset Planteskolen.

JOBANALYSE TIL STILLINGEN SOM Pædagog ved Børneinstitution Abildgård, Børnehuset Planteskolen. JOBANALYSE TIL STILLINGEN SOM Pædagog ved Børneinstitution Abildgård, Børnehuset Planteskolen. DET PRAKTISKE Stillingens titel? Pædagoger - 1 stilling på 37 Hvem er den nærmeste leder/ chef? Hvor er arbejdsstedet?

Læs mere

1. Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 2. 1.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 2

1. Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 2. 1.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 2 1 1 Indhold 1. Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 2 1.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 2 2 Fælles indsatser i Område Skanderborgvej... 3 3 Vores lokale indsatsområder...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger,

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger, Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen. 1 Offentliggørelse

Læs mere

Årsplan 2016 Børneinstitutionen Parkbo

Årsplan 2016 Børneinstitutionen Parkbo SOLRØD KOMMUNE BØRNEINSTITUTIONEN PARKBO Årsplan 2016 Børneinstitutionen Parkbo Kerneopgaven i Parkbo: En pædagogisk tilgang der tager vare på Barnets selvfølelse Positive udvikling Sociale kompetence

Læs mere

Bocenter Sydvest Virksomhedsplan 2015-2016. Version 20150603

Bocenter Sydvest Virksomhedsplan 2015-2016. Version 20150603 Bocenter Sydvest Virksomhedsplan 2015-2016 Version 20150603 1 Om Bocenter Sydvest INDLEDNING Bocenter Sydvest dækker en bred vifte af botilbud til borgere med udviklingshæmning og med betydeligt og varigt

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL STILLINGSPROFILBESKRIVELSE

JOB- OG KRAVPROFIL STILLINGSPROFILBESKRIVELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE STILLINGSPROFILBESKRIVELSE FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLELEDER FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLELEDER () Byrådet har den 27. august 2014 vedtaget en ny organisering af fritids- og ungdomsskoleområdet

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE

www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Hvilken merværdi skal det nye dokumentationsværktøj give, og hvilke dilemmaer står vi i, når et nyt værktøj skal spille sammen med eksisterende værktøjer? www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE KØBEHAVNS Forvaltning

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Jobbeskrivelse for ledelsesfunktioner i dagtilbud

Jobbeskrivelse for ledelsesfunktioner i dagtilbud BØRN OG UNGEFORVALTNINGEN Oktober 2008 Jobbeskrivelse for ledelsesfunktioner i dagtilbud Områdeleder overordnet leder i områdeinstitutionen Områdelederen har det samlede, overordnede ledelsesansvar for

Læs mere

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F...

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F... Trivselspolitik Indholdsfortegnelse Trivselspolitik...5 Vision og formål...5 1. Organisationen...5 2. Gruppeniveau...5 3. Den enkelte medarbejder...7 4. Lederen...7 Bilag...8 A. Tiltag...8 Tiltag:...8

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Du skal være optaget af hvad der interesser børnene og hvordan børn lærer på forskellige måder. Du skal have læring for øje i de små ting der sker.

Du skal være optaget af hvad der interesser børnene og hvordan børn lærer på forskellige måder. Du skal have læring for øje i de små ting der sker. En eventyrlig begyndelse. Nu skal jeg fortælle dig en historie, som jeg har hørt, da jeg var lille, og hver gang jeg siden har tænkt på den, synes jeg at den blev meget kønnere; for det går med historier

Læs mere

Mål og handleplan SFO Højvangskolen

Mål og handleplan SFO Højvangskolen Mål og handleplan SFO Højvangskolen Overskrift MEDINDFLYDELSE Sammenhæng SFO tid er børnenes frie tid og skal derfor opleve en SFO, hvor de har stor indflydelse på hvad de vil udfylde dagen med. Mål Børnene

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Inklusionsstrategi for Galten/Låsby Dagtilbud

Inklusionsstrategi for Galten/Låsby Dagtilbud Inklusionsstrategi for Galten/Låsby Dagtilbud Inklusion er det bærende princip i Salamanca-erklæringen, som Danmark tiltrådte i 1994, og i FNkonventionen som Danmark ratificerede den 13. juli 2009. Samlet

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik Ringsted Kommune Indledning Byrådet i Ringsted har vedtaget en samlet børne- og ungepolitik som gælder alle de kommunale institutioner, der har kontakt med børn og unge samt deres

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Anfør eget navn: Hvordan oplever du din leders strategiske ledelseskompetencer? I hvilken grad oplever du, at. din leder videreformidler

Anfør eget navn: Hvordan oplever du din leders strategiske ledelseskompetencer? I hvilken grad oplever du, at. din leder videreformidler Anfør eget navn: Hvordan oplever du din leders strategiske ledelseskompetencer? I høj grad din leder videreformidler politiske beslutninger? din leder bakker op om de politiske beslutninger? din leder

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 gladsaxe.dk Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 Sammenhæng på børne- og ungeområdet Forord Indledning I Gladsaxe Kommune mener vi, at alle børn og unge er værdifulde individer

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Aså Børnehave Tilsynsrapport 2015

Aså Børnehave Tilsynsrapport 2015 Aså Børnehave Tilsynsrapport 2015 Institution: Asaa Børnehave Antal børn: 28 Antal pædagoger: Bodil: ansat 37 t. Mette: ansat 30 t.(pt. 37) - Leder: Jytte: ansat 37 t. Antal pædagogmedhjælpere: Jørgen:

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Bilag 2 ] SKOVHUSET. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Dagtilbud Ø-gaderne 2012-2014

Dagtilbud Ø-gaderne 2012-2014 Lokal Udviklingsplan for Ø-gadernes Dagtilbud Ø-gaderne 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Præsentation af Dagtilbud Ø-gaderne... 3 2.1 Fusion... 3 2.3 Kernekompetencer... 4 2.4 Præsentation

Læs mere