Bilag 1: Orientering og drøftelse af undersøgelse omhandlende afskedigelser af FOA-ansatte på plejeområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Orientering og drøftelse af undersøgelse omhandlende afskedigelser af FOA-ansatte på plejeområdet"

Transkript

1 Bilag 1: Orientering og drøftelse af undersøgelse omhandlende afskedigelser af FOA-ansatte på plejeområdet Indledning FOA s artikel Kommuner fyrer i hobetal på ældreområdet (se bilag) og hertil undersøgelse af opsigelser fra 17 til viser, at Faxe Kommune har opsagt 98 medarbejdere inden for Social- og sundhedssektoren. HR har forholdt sig til FOA s data og udarbejdet en undersøgelse dækkende samme periode og område. Center for Sundhed og Pleje danner rammen om Social- og sundhedssektoren og undersøgelsen tager derfor udgangspunkt i opsigelser foretaget i centeret. HR s undersøgelse viser, at Faxe Kommune har 133 opsigelser i perioden. Der er forskelle i undersøgelsens dataindsamling som gør, at man ikke kan lave en 1:1 sammenligning med FOA s undersøgelse. FOA har ikke medtaget data fra de sidste to i, hvilket HR s undersøgelse har. FOA har medtaget 4 faggrupper (Social- og sundhedsassistenter, Social- og sundhedshjælpere, Sygehjælpere, Handicapledsagere), hvorimod HR har medtaget hele Social og sundhedsområdet som dækker 8 faggrupper (Sundhedsmedhjælper, Hjemmehjælper, Beskæftigelsesvejleder, Plejeassistent og Plejer). Faxe Kommune har lovmæssigt pligt til at orientere FOA om afskedigelser på området, fordi FOA er en hovedorganisation. Orienteringen skal ske uanset om medarbejderen er erhvervsaktivt medlem af FOA, en anden fagforening eller ingen fagforening, hvorfor HR's undersøgelse viser, at antallet af afskedigelser er større. Undersøgelsens resultater bliver gennemgået i dette notat.

2 Gennemgang af fund i undersøgelse Ses der på antallet af afskedigelser over tid, har der siden 17 været en støt stigning. Det er således ikke ét særligt højt år, der er årsagen til det høje antal afskedigelser. Stigningen kan have sammenhæng med den stigende personaleomsætningen, og det stigende sygefravær i Faxe Kommune. Dette kan ses ud af figur 8 og 9 på side 6. Figur 1 Antal afskedigelser over tid Fordeles afskedigelserne ud på hvornår i medarbejderens ansættelse afskedigelsen er sket, ses der tre hovedgrupper med flest afskedigelser. Dette er 1) afskedigelser i prøveperioden 2) afskedigelse af medarbejdere der har været ansat mellem og 2 år og 9 og 3) medarbejdere der været over 8 år og 7. Figur 2 Antal afskedigelser fordelt på længde af ansættelse op til 3 (prøvetid) op til op til 2 år og 9 op til år og 8 Ansættelseslængde op til 8 år og 7 Over 8 år og 7 Som det kan ses af figur 4, har hovedparten af afskedigelserne i disse tre grupper sygdom som årsag.

3 Holdes det samlede antal af afskedigelser op imod, det samlede antal medarbejdere indenfor for hvert interval, ses et lignende billede. Det er således de samme grupper der er overrepræsenteret. Dog bliver gruppen der har været ansat i op til 8 år og 7 mere markant. Figur 3 3,% 3,% 2,%,% 1,% 1,%,% Antalt afskedigelser som andel af den samlede personaleomsætning,% HR og Løn har forsøgt at kategorisere de opgjorte afskedigelser efter samme kategorisering som FOAs undersøgelse. Denne opgørelse viser, at hovedparten af afskedigelserne sker med sygdom som årsag (61 %). Figur 4 Antal afskedigelser fordelt på årsag 6% 6% 3% 11% % % 8% 61% Sygdom Tavshedbelagt Vilkårsændringer Arbejdsmangel/budget Adfærd Bortvisning Disciplinær/diskretionær Andet Den næstmest hyppige afskedigelsesårsag sker grundet vilkårsændringer af medarbejderens ansættelse. Hvis medarbejderen ikke accepterer organisationens nye vilkår i ansættelsen, betragtes den manglende accept som en opsigelse af ansættelsesforholdet fra organisationens side.

4 Afskedigelser med sygdom som årsag Idet hovedparten af afskedigelser sker med sygdom som årsag, vil følgende afsnit og diagrammer undersøge afskedigelser med denne årsag nærmere. Opgøres afskedigelser med sygdom som årsag efter ansættelseslængde, er det de samme intervaller der er overrepræsenteret, som er overrepræsenteret for alle afskedigelser (Figur 2). Figur Afskedigelsessager pga. sygdom fordelt på ansættelseslængde op til 3 (prøvetid) 1 op til 36 op til 2 år og 9 11 op til år og 8 Ansættelseslængde 16 op til 8 år og 7 Over 8 år og 7 Holdes antallet af sygdomsafskedigelser op i mod totalen af afskedigelser for hvert interval, er det i stedet grupperne 1) op til 2 år og 9 2) og op til år og 8 der er mest markante. Det er således disse intervaller hvor afskedigelse pga. sygdom der forekommer hyppigst. Figur 6 Afskedigelsessager pga. sygdom fordelt på opsigelsesvarsel - som andel af totale antal afskedigelser 9,% 8,% 7,% 6,%,% 4,% 3,%,% 1,%,% 46,2% op til 3 (prøvetid),% op til 7,% op til 2 år og 9 78,6% op til år og 8,6% op til 8 år og 7 1,6% Over 8 år og 7

5 Figur 7 viser sygefraværsdata for de afskedigelsessager der har sygdom som årsag. Hovedparten af afskedigelser sker på baggrund af lange sygefraværsperioder. Der er således 68 % af sygdomsafskedigelserne, der er sket på baggrund af at medarbejderen har haft en lang sygefraværsperiode. Det er hovedreglen at afskedigelsessager indledes hvor medarbejderens sygefravær overstiger 9 kalenderdage, og en mindre andel der er afskediget mellem 6 og 9 dages sygefravær. Figur 7 Fraværsoplysninger for afskedigelser pga. sygdom 12% % Over 9 kalenderdage 1% 62% mellem 6 og 9 kalenderdage 6 perioder eller over indenfor ét kalenderår 12 perioder eller over for to år 6% Sygdom i prøveperiode Hertil sker % af sygdomsafskedigelserne på baggrund af hyppigt sygefravær, hvor der oftest afskediges efter 6 perioder indenfor ét kalenderår. Intervallerne der er anvendt for både lange sygefraværsperioder og hyppigt fravær, er udvalgt ud fra et perspektiv om at finde generelle tendenser i datasættet. Det er ikke ovenstående intervaller som anvendes i vurderingen af om en medarbejder skal afskediges. Dette vil altid foregå ud fra en konkret og individuel vurdering af den pågældende sag.

6 I lighed med det samlede antal afskedigelser, har antallet af afskedigelser med sygdom som årsag også værende støt stigende siden 17. Sammenholdes denne udvikling med udviklingen i sygefraværet over samme periode, kan det ses at der generelt er en sammenhæng mellem de to indikatorer. Når sygefraværet stiger, stiger antallet af afskedigelser på grundet af sygdom. Figur 8 Afskedigelser pga. sygdom sammenholdt med fraværsprocent ,1% 22 7,2% 16,4%,6% Antal afskedigelser Fraværsprocent Sammenhold med personaleomsætning Figur 9 viser udviklingen i personaleomsætningen for Center for Sundhed og Pleje. Dette parameter har i lighed med antallet af afskedigelsessager og sygefravær, i samme periode har været støt stigende. Figur 9 Udvikling i personaleomsætning Center for Sundhed og Pleje 2,%,% 17,9% 19,6% 21,2% 1,% 14,8% 1,%,%,%

7 Holdes antallet af afskedigelsessager op imod det samlede antal medarbejdere der har forladt arbejdspladser i centeret, ses der en faldende tendens. Den generelle tendens er derfor, at antallet af afskedigelsessager holdt op imod den samlede personaleomsætning har været faldende. Figur 1 3,% 3,% 2,%,% 1,% 1,%,% Afskedigelsessager som andel af den samlede personaleomsætning - Center for Sundhed og Pleje,% Når der kan observeres en sammenhæng mellem antallet afskedigelser, både i forhold til sygefraværet og personaleomsætningen, tyder det på at det høje antal afskedigelser er grundet de arbejdsmiljømæssige udfordringer der er i Center for Sundhed og Pleje, og i Faxe Kommune generelt. Gennemgang af arbejdsmiljøindsatser i Center for Sundhed og Pleje Center for Sundhed & Pleje har igangsat følgende aktiviteter for at udvikle organisationen samt forbedre trivsel, som led i at nedbringe antallet af afskedigelser samt fastholde medarbejderne. Der er i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe, hvor der er enighed om, at hjemmeplejen skal ændres med udgangspunkt i to overordnede pejlemærker: Der er behov for en tættere og mere nærværende ledelse Medarbejderne skal have et større selvstændigt fagligt og organisatorisk ansvar Projekt Øget Nærvær - Bedre Trivsel Projektet Øget Nærvær - Bedre Trivsel indeholder en række konkrete indsatser der skal bidrage til at sænke sygefraværet i hele Faxe Kommune herunder også på Center for Sundhed og Pleje. Indsatserne inkluderer blandt andet implementering af personlighedstest og coachforløb i forbindelse med rekruttering og onboarding af nye ledere, Lokale indsatser på enkelte arbejdspladser med støtte fra HR & Løn, Træning af ledere i gennemførelse af nærværs samtaler, Centervise arbejdsmiljødage, Udarbejdelse af lokale handleplaner på kommunens arbejdspladser

8 Omorganisering Konkret arbejdes der i øjeblikket på en foreløbig plan om at ændre teamlederfunktionen og opdelingen i to store plejehjemsdistrikter og i stedet skabe 4- mindre distrikter med 4- medarbejdere og egen leder, som får det fulde ledelsesansvar herunder økonomi og personaleledelse. Indenfor hvert distrikt er det så tanken, at der skal være et antal mindre selvtilrettelæggende teams eller grupper af medarbejdere. Derudover indtænkes sygeplejen, så den bliver koblet tæt sammen med de mindre grupper/teams, som hver får tilknyttet en eller flere primære sygeplejersker. Den model vil give et tættere samarbejde med sygeplejen, større selvstændighed og selvtilrettelæggelse til grupperne og forhåbentlig en mere stabil og nær relation til borgerne. Projekt Nærhed i omsorg Faxe Kommune har indsendt en ansøgning om deltagelse i projektet Nærhed i omsorg, som har til formål at bidrage til kommunernes arbejde med at videreudvikle ældreplejen. Nærhed i omsorg er et projekt under Fremfærd Sundhed & Ældre, som er et overenskomstsamarbejde mellem Kommunernes Landsforening (KL) og de faglige organisationer indenfor det kommunale ældreområde. En deltagelse i projektet vil give Faxe Kommune mulighed for sparring og idéer ude fra og understøtte og kvalificere arbejdsgruppens arbejde med at udvikle hjemmeplejen i Faxe Kommune. Såfremt Faxe Kommune bliver udvalgt, så løber projektperioden fra marts 21 til maj 22. Invitation til deltagelse i Nærhed i omsorg samt Faxe Kommunes ansøgning er vedlagt som bilag. Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet I forlængelse af Senior & Sundhedsudvalgets dialogmøde med Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) den 2. februar 21, er der nu nedsat en Task Force bestående af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra både hjemmeplejen og plejecentrene samt repræsentanter fra Jobcentret og HR. Task Forcen skal udarbejde forslag til konkrete initiativer, som kan øge rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet i Faxe Kommune. Administrationen vil, til udvalgets møde i maj 21, udarbejde en sag, der samler op de forslag og idèer, der blev præsenteret på dialogmødet med FOA, samt redegøre for de øvrige initiativer og indsatser, der arbejdes med for at gøre Faxe Kommunes ældrepleje til et attraktivt sted at arbejde. I den forbindelse vil eventuelle forslag fra Task Forcen, der kræver politisk stillingtagen, også blive præsenteret for udvalget. Faxe Kommune har fået en henvendelse fra VUC Storstrøm og ZBC om iværksættelse af et treårigt projekt Klar til SOSU, med det formål at gøre nogle af de borgere, der er længst fra arbejdsmarkedet, klar til at gennemføre en SOSU uddannelse. Som en del af projektet indgår blandt andet, at der som et forsøg etableres et udbud af det sundhedsrettede grundforløb 2 i Faxe. Administrationen har overfor VUC Storstrøm og ZBC tilkendegivet, at stillingtagen til projektet afventer, at der via Task Forcen er etableret et samlet fagligt og økonomisk overblik over de forskellige muligheder for at øge rekrutteringen og fastholdelsen på ældre- og sundhedsområdet i Faxe Kommune.

Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen Ansøgningsskema for Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen Finanslovskonto 17.51.05 Projektets navn: Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon, e-mail) Fravær og

Læs mere

FOA præsenterer her 2. udgave af status på ældreområdet. Analysen samler de mest centrale tal på ældreområdet.

FOA præsenterer her 2. udgave af status på ældreområdet. Analysen samler de mest centrale tal på ældreområdet. 18. december 2017 Ældreområdet 2017 FOA præsenterer her 2. udgave af status på ældreområdet. Analysen samler de mest centrale tal på ældreområdet. Ny banebrydende undersøgelse om normeringer på plejecentre

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet Statusrapport for 2017

Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet Statusrapport for 2017 Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet Statusrapport for 2017 Baggrund Ældreområdet gennemførte i perioden 2007 2009 et projekt med fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet.

Læs mere

Ansatte i regionerne

Ansatte i regionerne Ansatte i regionerne 2010-2013 1 Ansatte i regionerne 2010-2013 Dette notat gennemgår udviklingen i beskæftigelsen i de danske regioner i perioden 2010-2013 1. Beskæftigelsen stiger ca. 1 procent i perioden.

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Notat. Indledning. Sygefraværsdata 2016

Notat. Indledning. Sygefraværsdata 2016 Notat Vedrørende: Status på sygefraværsindsatsen 2016 Sagsnavn: Sygefraværsnotat 2016 Sagsnummer: 81.28.00-A00-4-16 Skrevet af: Christina Willumsen og Bjarne Vejrup E-mail: christina.willumsen@randers.dk

Læs mere

Kommissorium: Kortlægning af rekrutteringsudfordringer for social- og sundhedspersonale og sygeplejersker i kommuner og regioner

Kommissorium: Kortlægning af rekrutteringsudfordringer for social- og sundhedspersonale og sygeplejersker i kommuner og regioner Kommissorium: Kortlægning af rekrutteringsudfordringer for social- og sundhedspersonale og sygeplejersker i kommuner og regioner 21. juni 2018 Gruppen af ældre borgere i Danmark vil stige markant i de

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA Kampagne og analyse 23. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA gennemførte i perioden fra den 7. til den 16. september en medlemsundersøgelse blandt de medlemmer, som er tilmeldt

Læs mere

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Evaluering - indhold... 3 3 Evaluering - tidsplan... 6 4 Evaluering - metoder... 6 5 Om opgaven på Søhusparken

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet Statusrapport for 2018

Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet Statusrapport for 2018 Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet Statusrapport for 2018 Baggrund Ældreområdet gennemførte i perioden 2007 2009 et projekt med fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet.

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Personalepolitisk Rapportering 2017 SOLRØD KOMMUNE

Personalepolitisk Rapportering 2017 SOLRØD KOMMUNE Personalepolitisk Rapportering 2017 SOLRØD KOMMUNE Personaleafdelingen, maj 2018 Den personalepolitiske rapportering for Solrød Kommune afgives en gang årligt til Økonomi-, Teknik- og Miljøudvalget og

Læs mere

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012 og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 212 For at er opdateret på status for optag og ikke mindst søgning til social- og sundhedsskolernes uddannelser, har lederforeningen

Læs mere

Notat om: Sygefraværsstatistik for april 2015 og 1. kvartal 2015 samt kvartal Personale & Udvikling

Notat om: Sygefraværsstatistik for april 2015 og 1. kvartal 2015 samt kvartal Personale & Udvikling Notat om: Sygefraværsstatistik for april 2015 og 1. kvartal 2015 samt 2.- 4. kvartal 2014 Personale & Udvikling Sagsbehandler: Lotte Bæk Kildegaard Dato: 20. maj 2015 Til: Økonomiudvalget J. nr.: 15/000299-3

Læs mere

NÆRVÆR FRAVÆR. Hvidovre Kommune, Center for Personale og Løn Revideret , Acadre 17/26915, 17/172815

NÆRVÆR FRAVÆR. Hvidovre Kommune, Center for Personale og Løn Revideret , Acadre 17/26915, 17/172815 NÆRVÆR FRAVÆR Hvidovre Kommune, Center for Personale og Løn Revideret 31-07-2017, Acadre 17/26915, 17/172815 Indhold Hvordan håndterer du dine medarbejderes sygefravær?... 3 Hvad skal du, og hvad kan du?...

Læs mere

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Hovedkonklusioner: 68% af de kommunalt ansatte medarbejdere og 62% af de regionalt ansatte medarbejdere r, at de har gode eller meget gode

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om medicingivning

Det siger FOAs medlemmer om medicingivning Kampagne og Analyse 11. februar 2010 Det siger FOAs medlemmer om medicingivning FOA undersøgte i december 2009, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning

Læs mere

2011 ARBEJDSMILJØREGNSKAB

2011 ARBEJDSMILJØREGNSKAB 211 ARBEJDSMILJØREGNSKAB DIAKONISSESTIFTELSEN / ARBEJDSMILJØREGNSKAB 211 Arbejdsmiljøregnskab 211 Medarbejder- og lederudviklingssamtaler (MUS og LUS) De årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og lederudviklingssamtaler

Læs mere

2012 Arbejdsmiljøregnskab

2012 Arbejdsmiljøregnskab 212 Arbejdsmiljøregnskab DIAKONISSESTIFTELSEN / ARBEJDSMILJØREGNSKAB 212 Arbejdsmiljøregnskab 212 Personalepolitiske fokusområder i 212 Medarbejderudvikling gennem MUS og LUS Bekæmpelse af mobning MED-organisationen

Læs mere

Udvalg for byudvikling og bolig Orientering: Status på Furesø Kommunes samlede sygefravær efter 1. halvår 2018 Sagsnr.

Udvalg for byudvikling og bolig Orientering: Status på Furesø Kommunes samlede sygefravær efter 1. halvår 2018 Sagsnr. Orientering: Status på Furesø Kommunes samlede sygefravær efter 1. halvår 2018 Sagsnr. i ESDH: 18/10876 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Økonomiudvalget I denne sag orienteres Økonomiudvalget om

Læs mere

NOTAT. Redegørelsesskema for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet

NOTAT. Redegørelsesskema for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet NOTAT Redegørelsesskema for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet Kommune: Albertslund Kommune Dato for udfyldelse: Kontaktperson

Læs mere

Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE

Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE Baggrund for den nye sygefraværsindsats Falck Healthcare udarbejder analyse af det samlede sygefravær i Horsens Kommune i 2007 Rapportens konklusion er, at det totale

Læs mere

5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 4,9 5 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 5,21 5,09 4,91

5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 4,9 5 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 5,21 5,09 4,91 Til: Udvalget for Arbejdsmiljø og rekruttering Fra: Koncern HR Dato: 11. juli 2018 Sygefravær temadrøftelse Det politiske underudvalg for Arbejdsmiljø og rekruttering har ønsket en temadrøftelse om sygefravær,

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

Oplæg til hvordan Holbæk Kommune bliver bedre til at forebygge og håndtere sygefravær hos egne medarbejdere

Oplæg til hvordan Holbæk Kommune bliver bedre til at forebygge og håndtere sygefravær hos egne medarbejdere HOLBÆK KOMMUNE Oplæg til hvordan Holbæk Kommune bliver bedre til at forebygge og håndtere sygefravær hos egne medarbejdere Dato: Januar 2017 Sagsb.: Martin Koch Pedersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 72363636 E-mail:

Læs mere

Fratagelse af opgaver

Fratagelse af opgaver 5. december 2017 Fratagelse af opgaver Mere end hvert fjerde FOA-medlem, der arbejder som SOSU-personale på hospitaler eller i ældreplejen, har inden for de seneste to år fået frataget opgaver, som de

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

LEDELSESINFORMATION - FORÅR 2019 HR-nøgletal

LEDELSESINFORMATION - FORÅR 2019 HR-nøgletal LEDELSESINFORMATION - FORÅR 2019 1.1: Udvikling i sygefravær sammenlignet med nabokommuner 1.2: Udvikling i sygefravær Haderslev Kommune har haft faldende sygefravær (fra 2015) indtil 2017, men sygefraværet

Læs mere

TALEPAPIR. Samrådsspørgsmål CS og CT

TALEPAPIR. Samrådsspørgsmål CS og CT Sundheds- og Ældreudvalget 2017-18 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1413 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: AELSAM Sagsbeh.: DEPSSK Koordineret med: Sagsnr.: 1806225 Dok. nr.: 681970

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation maj 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Publikationen kan hentes

Læs mere

Randers Kommune, samlet 5,26 5,21 5,19 5,38 5,05. Børn, Skole og Kultur 5,08 4,83 4,76 4,88 4,95. Kommunaldirektør 2,20 3,17 2,06 3,39 2,64

Randers Kommune, samlet 5,26 5,21 5,19 5,38 5,05. Børn, Skole og Kultur 5,08 4,83 4,76 4,88 4,95. Kommunaldirektør 2,20 3,17 2,06 3,39 2,64 Vedrørende: Sygefraværsindsats 2013 Sagsnavn: Sygefraværsindsats 2013 - Personale og HR Sagsnummer: 81.28.00-A00-1-13 Skrevet af: Christina Willumsen E-mail: christina.willumsen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

SYGE- FRAVÆRS- POLITIK

SYGE- FRAVÆRS- POLITIK SYGE- FRAVÆRS- POLITIK SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Godkendt af SUF MED 23. maj 2017. Gældende fra 1. juli 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse Formål med sygefraværspolitikken 3 Mål for fraværsarbejdet

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Sygefraværsstatistik

Sygefraværsstatistik HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 32 04 83 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Sygefraværsstatistik 4. kvartal 2018 og hele 2018 Resume: Den gennemsnitlige

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation november 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

2013 ARBEJDSMILJØREGNSKAB

2013 ARBEJDSMILJØREGNSKAB 2013 ARBEJDSMILJØREGNSKAB ARBEJDSMILJØREGNSKAB Personalepolitiske fokusområder 2013 Nedbringelse af sygefravær MED-organisationen har i 2013 arbejdet med at iværksætte tredje og sidste del af Diakonissestiftelsens

Læs mere

Sygefravær 2013 Psykiatri og Social

Sygefravær 2013 Psykiatri og Social Sygefravær 2013 Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Marts 2014 1. Indledning... 3 1.1 Datagrundlaget... 3 2. Samlet sygefravær i Psykiatri og Social... 5 3. Sygefravær på Specialområderne...

Læs mere

Sundhed og omsorg 2012

Sundhed og omsorg 2012 Evaluering af Sundhed og omsorg 2012 Denne rapport er udarbejdet i samarbejde mellem: HR og Kvalitet Udviklingsafdelingen Innovationscentret i Sundhed og Omsorg Indledning/formål Sundhed og Omsorg iværksatte

Læs mere

Politiske pejlemærker for Center for Sundhed & Ældre

Politiske pejlemærker for Center for Sundhed & Ældre Politiske pejlemærker for Center for Sundhed & Ældre 2018-2021 Dialogbaseret Styringsmodel - Ældre- og Sundhedsudvalget Møde i Ældre- og Sundhedsudvalget 19. september 2018 Politiske pejlemærker Ældre-

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

Status til Social- og Sundhedsudvalget på tiltag i Familierådgivningen, Afsnit for børn.

Status til Social- og Sundhedsudvalget på tiltag i Familierådgivningen, Afsnit for børn. Notatark Status til Social- og Sundhedsudvalget på tiltag i Familierådgivningen, Afsnit for børn. Møde i Social- og Sundhedsudvalget 20. marts 2019 Senior- og Socialforvaltningen Nicolaiplads 6 6000 Kolding

Læs mere

Redegørelsesskema for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige

Redegørelsesskema for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige N O T A T Marts 2018 Redegørelsesskema for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet J.nr. 2018-579 Center for Arbejdsliv (I) Kommune:

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation august 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen i

Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen i Ansøgningsskema for Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen Finanslovskonto 17.51.05 Projektets navn: Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon, e-mail) Nedbringelse

Læs mere

Bilag 6. Stort fald i sygefravær. Udarbejdet af Økonomi Side 1 af 5

Bilag 6. Stort fald i sygefravær. Udarbejdet af Økonomi Side 1 af 5 Bilag 6 Stort fald i sygefravær Sygefraværet i Langeland Kommune er faldet fra 5,8 % til 5,1 % fra 2011 til 2012 og det samlede fravær har også oplevet et fald fra 8,5 % til 7,9 % i samme periode. Det

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

Status på arbejdet med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på de skærmede enheder på handicapområdet

Status på arbejdet med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på de skærmede enheder på handicapområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Status på arbejdet med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på de skærmede enheder på handicapområdet Socialudvalget

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

HR nøgletal Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt. Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel

HR nøgletal Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt. Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel HR nøgletal 2018 Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Sygefravær... 4 Sygefravær fordelt på faggrupper...

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 21. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut:

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 21. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus Møde slut: 12.30 Fraværende: - 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 sprotokol fra sidste møde 3 2 Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

PROJEKT FOKUS PÅ SYGEFRAVÆR

PROJEKT FOKUS PÅ SYGEFRAVÆR PROJEKT FOKUS PÅ SYGEFRAVÆR 2015-2017 BAGGRUND Sygefraværet var ved udgangen af juli 2015 6,0%, mod 5,6% for hele 2014. For at stoppe den udvikling udarbejdede administrationen en handlingsplan for projekt

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Inspirationskatalog. Rekruttering og fastholdelse af sundhedsfagligt personale på Sundheds- og Ældreområdet i Frederiksberg Kommune

Inspirationskatalog. Rekruttering og fastholdelse af sundhedsfagligt personale på Sundheds- og Ældreområdet i Frederiksberg Kommune Inspirationskatalog Rekruttering og fastholdelse af sundhedsfagligt personale på Sundheds- og Ældreområdet i Frederiksberg Kommune 1. udgave Maj 2019 1 Formålet med inspirationskataloget er at inspirere

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - kommuner - medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - kommuner - medhold KEN nr 9759 af 12/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. marts 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-6810-14030 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

Mere nærvær - mindre fravær. Børne- og Ungeområdets Handleplan for nedbringelse af sygefravær

Mere nærvær - mindre fravær. Børne- og Ungeområdets Handleplan for nedbringelse af sygefravær Mere nærvær - mindre fravær Børne- og Ungeområdets Handleplan for nedbringelse af sygefravær Børne- og Ungeområdet Oktober 2011 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Rådhuset Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Forslag fra Michele Fejø om at forøge trivslen i de kommunale børneinstitutioner, og at nedbringe sygefraværet og personaleomsætningen

Forslag fra Michele Fejø om at forøge trivslen i de kommunale børneinstitutioner, og at nedbringe sygefraværet og personaleomsætningen Dagsordenpunkt Forslag fra Michele Fejø om at forøge trivslen i de kommunale børneinstitutioner, og at nedbringe sygefraværet og personaleomsætningen dér Beslutning Forslaget blev oversendt til behandling

Læs mere

Medarbejderne har dog været meget fleksible og konstruktive, i at løse situationerne til borgernes bedste.

Medarbejderne har dog været meget fleksible og konstruktive, i at løse situationerne til borgernes bedste. Status Hjemmeplejen august 2014: Flere borgere har både gennem konkrete møder, men også senest i Ballerup Bladet, givet udtryk for deres tilfredshed med hjemmeplejen og den nye organisering. Flere medarbejdere

Læs mere

Tabel 1. Sygefravær blandt basis- og specialsygeplejersker i kommuner og regioner fordelt på periodelængde Fravær pr ansat i Dagsværk

Tabel 1. Sygefravær blandt basis- og specialsygeplejersker i kommuner og regioner fordelt på periodelængde Fravær pr ansat i Dagsværk Louise Kryspin Sørensen Maj 2011 Langtidssygefravær 2010 Langtidssygefraværet (over 28 dage) opgjort i fraværsperioder er faldet marginalt med 1,7 % fra 2007 til 2010. Faldet i langtidssygefraværet er

Læs mere

STATUS FOR Rekruttering og Fastholdelse på ældreområdet i Svendborg Kommune. Ansøgerstatistik

STATUS FOR Rekruttering og Fastholdelse på ældreområdet i Svendborg Kommune. Ansøgerstatistik STATUS FOR 2011 Rekruttering og Fastholdelse på ældreområdet i Svendborg Kommune Nærværende notat ser på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet i Svendborg Kommune ud fra faktorerne:

Læs mere

Driftsopfølgning pr

Driftsopfølgning pr Driftsopfølgning pr. 30-09-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Ældrepolitikken udkast

Ældrepolitikken udkast Ældrepolitikken 2019-2022 1. udkast Struktur forslag Forord Baggrund tendenser på ældreområdet Den demografiske udvikling, flere ældre Sund aldring Forandringer i sundhedsvæsenet, det nære sundhedsvæsen,

Læs mere

2. Afdækning af årsager og initiativer til nedbringelse af sygefraværet på de respektive direktørområder

2. Afdækning af årsager og initiativer til nedbringelse af sygefraværet på de respektive direktørområder Notat Vedrørende: Sygefravær 1. kvartal 2015 Sagsnavn: Sygefravær 2013-2015 Sagsnummer: 81.28.00-A00-2-13 Skrevet af: Bjarne Vejrup E-mail: bjarne.vejrup@randers.dk Forvaltning: HR team Dato: 18-05-2015

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden 5.-13. februar 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Statusnotat Styrk din hverdag K O L D I N G K O M M U N E 2014

Statusnotat Styrk din hverdag K O L D I N G K O M M U N E 2014 93 Statusnotat Styrk din hverdag K O L D I N G K O M M U N E 2014 Styrk din hverdag Mennesker vil allerhelst klare sig selv. Det ønske gælder hele livet. Når vi kan selv, får vi det bedre både fysisk og

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 215 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 215 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 215 Offentligt NOTAT Indledning Social- og Indenrigsministeren har på baggrund af spørgsmål 215 til Socialog indenrigsudvalget

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

SUOC - Team Sundhed og Udvikling

SUOC - Team Sundhed og Udvikling NOTAT SUOC - Team Sundhed og Udvikling 20-10-2017 M-sag ÆSU januar 2018 Uanmeldt kommunalt tilsyn 2017 i Hjemmeplejegruppen Nord På foranledning af Ældre- og Sundhedsudvalgets forespørgsel om at se tilsynsrapporterne

Læs mere

Status til Social- og Sundhedsudvalget på tiltag i Familierådgivningen, Afsnit for børn.

Status til Social- og Sundhedsudvalget på tiltag i Familierådgivningen, Afsnit for børn. Notatark Status til Social- og Sundhedsudvalget på tiltag i Familierådgivningen, Afsnit for børn. Møde i Social- og Sundhedsudvalget 24. april 2019 Socialforvaltningen Nicolaiplads 6 6000 Kolding kolding.dk

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Resumé Onsdag den 9. maj 2018 blev der indgået forlig med FOA Fag og Arbejde om overenskomst for social- og sundhedspersonale.

Resumé Onsdag den 9. maj 2018 blev der indgået forlig med FOA Fag og Arbejde om overenskomst for social- og sundhedspersonale. LPnyt nr. 2018:04 Forlig med FOA Fag og Arbejde Resumé Onsdag den 9. maj 2018 blev der indgået forlig med FOA Fag og Arbejde om overenskomst for social- og sundhedspersonale. Overenskomsten forventes udsendt

Læs mere

Statusnotat Aktivt Seniorliv K O L D I N G K O M M U N E 2014

Statusnotat Aktivt Seniorliv K O L D I N G K O M M U N E 2014 93 Statusnotat Aktivt Seniorliv K O L D I N G K O M M U N E 2014 Aktivt Seniorliv Sund aldring er tæt forbundet med en aktiv tilværelse. Alle mennesker har ønsker for deres liv og har ressourcer, der skal

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer FOA Kampagne og Analyse December 2010 FOA - Fag og Arbejde gennemførte i november 2010 en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 3 Indhold

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Skoleåret 2016/17

Skoleåret 2015/16. Skoleåret 2016/17 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget 20. februar 2018 Status på den fælles fraværsindsats og fraværsmåltal Baggrund

Læs mere

Hjælp fra Løn & Personale. Gennemgang af arbejdspladsens sygefraværsstatistik.

Hjælp fra Løn & Personale. Gennemgang af arbejdspladsens sygefraværsstatistik. SYGEFRAVÆRSINDSATS Dagsorden 1. Møde med Lederne (1. time) Hjælp fra Løn & Personale. Gennemgang af arbejdspladsens sygefraværsstatistik. Hvilke udfordringer er der på arbejdspladsen i forhold til sygefraværet?

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Driftsopfølgning pr

Driftsopfølgning pr Driftsopfølgning pr. 31-07-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer

Læs mere

Driftsopfølgning pr

Driftsopfølgning pr Driftsopfølgning pr. 31-10-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 12-02-2008 Dato: 25-01-2008 Sag nr.: 7 Sagsbehandler: Lisbeth Anette Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Sygefraværsstatistik

Sygefraværsstatistik HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 32 04 83 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Sygefraværsstatistik 1. kvartal 2019 Resume: Den gennemsnitlige sygefraværsprocent

Læs mere

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Der indkaldes hermed til møde i Ældrerådet i Holbæk Kommune Tid: Onsdag den 03.05.2017 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale:

Læs mere

Baggrund I budgetaftalen for er følgende tekst vedrørende HR-strategien indskrevet:

Baggrund I budgetaftalen for er følgende tekst vedrørende HR-strategien indskrevet: Notat HR-strategi indledende overvejelser og procesplan Baggrund I budgetaftalen for 2018-2021 er følgende tekst vedrørende HR-strategien indskrevet: "I driftsbudgettet er der afsat 1,3 mio. kr. årligt

Læs mere

Læringsinformation Social Omsorg. Maj 2016

Læringsinformation Social Omsorg. Maj 2016 Læringsinformation Social Omsorg Maj 2016 Andel selvhjulpne Formålet er, at gøre flere borgere delvis eller helt selvhjulpne og dermed at reducere forbruget således, at der kan tages højde for det stigende

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Vikarforbrug, sygefravær og rekruttering i døgnplejen

Vikarforbrug, sygefravær og rekruttering i døgnplejen Vikarforbrug, sygefravær og rekruttering i døgnplejen Baggrund På fællesmøde mellem Velfærdsudvalget og Ældrerådet den 14. september 2017 var der dialog om vikarforbruget, sygefravær og rekruttering i

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Fra fravær til nærvær - Personalepolitiske principper for at nedbringe sygefravær

Fra fravær til nærvær - Personalepolitiske principper for at nedbringe sygefravær Fra fravær til nærvær - Personalepolitiske principper for at nedbringe sygefravær Professionelle arbejdsmiljøer Vi tager ansvar Gensidig respekt Omsorg for hinanden 1 Fra fravær til nærvær Personalepolitiske

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 Bilag 1 - Referat af alle brugerundersøgelser i 2016 Dette

Læs mere

Sygefraværsstatistik

Sygefraværsstatistik HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 32 04 83 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Sygefraværsstatistik 2. kvartal 2017 Resume: Den gennemsnitlige sygefraværsprocent

Læs mere

SUOC Team Udvikling og Sundhed

SUOC Team Udvikling og Sundhed NOTAT SUOC Team Udvikling og Sundhed 9-4-218 Orientering om overordnede resultater i Sundhedsprofil 217 I marts 218 udkom resultaterne af undersøgelsen, Hvordan har du det?, der blev gennemført blandt

Læs mere

LØNPOLITIKKER OG STRATEGIER

LØNPOLITIKKER OG STRATEGIER LØNPOLITIKKER OG STRATEGIER FOA SOCIAL- OG SUNDHEDSAFDELINGENS OVERORDNEDE LØNPOLITIK Fagforeningens overordnede lønpolitik fastlægger en række lønprincipper, der skal bruges som styringsredskab for det

Læs mere