Forebyggelse af hospitalserhvervet hyponatriæmi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelse af hospitalserhvervet hyponatriæmi"

Transkript

1 2 Forebyggelse af hospitalserhvervet hyponatriæmi Mathilde Lunøe & Christian Overgaard-Steensen Statusartikel Anæstesiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Ugeskr Læger 2014;176:V Formålet med i.v. væskeindgift er primært at sikre det cirkulerende volumen og opretholde kroppens vandog saltfordeling. På Bispebjerg Hospital blev der i 2013 givet ca liter væsker i.v. til samlet medicinsk og kirurgisk indlagte patienter. Utilstrækkelig væskeindgift kan føre til hypoperfusion og organskade [1, 2]. Omvendt kan overdreven væskeindgift øge mortaliteten/morbiditeten (Tabel 1, case 1) [3, 4]. Både væskemængden og præparatets sammensætning er vigtig; begge påvirker kroppens vand- og saltfordeling. Udvikling af hyponatriæmi under indlæggelse sker hyppigt og er associeret med øget mortalitet [5-7]. Iatrogen hyponatriæmi kan direkte føre til svære cerebrale symptomer med risiko for hjerneskade og død (Tabel 1, cases 2-4) [8, 9]. Årsagen er, at et relativt fald i plasmanatriumkoncentrationen (P-[Na + ]) forårsager opsvulmning af hjernens celler [10]. Selv et beskedent fald i P-[Na + ] forårsaget af eksempelvis Ringers acetat- eller Ringers laktatinfusion kan være farlig for patienter med nedsat intrakranial komplians (i form af f.eks. meningitis/intrakranial skade) [11, 12]. Da hospitalserhvervet hyponatriæmi kan forebygges, er normonatriæmi et muligt kvalitetsmål for patientbehandlingen. Fokus i denne artikel er at beskrive, hvad der bestemmer P-[Na + ], og hvordan i.v. væsker kan påvirke P-[Na + ] for på den måde at undgå at patienter påføres hyponatriæmi under indlæggelse. P-[Na + ] BESTEMMES AF VANDBALANCEN OG KATIONBALANCEN Natrium er den kvantitativt vigtigste osmolyt i ekstracellulærvolumen (ECV), hvor kalium er vigtigst i intracellulærvolumen (ICV). Natrium og kalium passerer ikke frit gennem cellemembranen i modsætning til vand. Derfor bestemmes P-[Na + ] af forholdet mellem kroppens natrium, kalium og vand [13]. Hos den enkelte patient bestemmes ændringer i P-[Na + ] (ændring fra P-[Na + ] 1 til P-[Na + ] 2 ) af kationbalancen ( (Na + +K + )) og vandbalancen ( TBW) jævnfør ligning 1, hvor TBW er total kropsvand [14, 15]: Ligning 1. P-[Na + ] 2 = P- [Na + ] 1 TBW + (Na + + K + ) TBW + TBW Med andre ord påvirkes P-[Na + ] af natrium- og kaliumbalancen, som er forskellen mellem indgivet og udskilt antal mmol Na + og K +. Samtidig bestemmes P-[Na + ] af vandbalancen (indgivet vand minus udskilt vand (f.eks. diureser)). Ligning 1 er fundamental for at forstå, hvad der bestemmer P-[Na + ] og dermed for forebyggelse af hyponatriæmi. Ligning 1 forudsætter, at P-[Na + ] bestemmer toniciteten i ECV (dvs. vandfordelingen mellem ICV og ECV). Det er langt det hyppigste. En klinisk vigtig undtagelse er hyperglykæmi. Det høje antal glukosemolekyler i ECV øger toniciteten, vand trækkes ud af cellerne, og der ses et fald i P-[Na + ] trods hypertonicitet (P-[Na + ] falder ca. 0,4 mmol/l for hver mmol/l øgning i P-glukosekoncentration > 5) [16]. Det er derfor vigtigt at korrigere den målte P-[Na + ] ved hyperglykæmi. PATIENTFAKTORER, DER PÅVIRKER UDSKILLELSEN AF VAND OG KATIONER Den primære regulering af vand- og saltbalancerne sker i nyrerne. Vandudskillelse kræver foruden tilstrækkelig perfusion af nyrerne også osmolytter (karbamid og salt), da nyrerne ikke kan udskille rent vand (maksimalt fortyndet urin har en osmolalitet på mosm/kg) [17]. Vandudskillelsen i en rask nyre er primært reguleret af antidiuretisk hormon (ADH). ADH reducerer den renale vandudskillelse ved at øge den passive vandreabsorption i nyrens samlerør. Det resulterer i koncentreret urin (op til mosm/kg). ADH-sekretionen fra neurohypofysen stimuleres osmotisk af hypertonicitet (dehydrering = hypernatriæmi) [18]. Imidlertid kan ADH-sekretionen også stimuleres nonosmotisk. Dette sker som respons ved hypoperfusion (f.eks. hypovolæmi (nedsat ECV), hjerteinsufficiens og leverinsufficiens) [19, 20]. Nonosmotisk stimulation ses også ved kritisk sygdom, infektion, kvalme, smerte og postoperativt, ved intrakraniel sygdom samt cancer og kan udløses af en lang række medikamina [21]. Sådanne tilstande er hyppige hos hospitalspatienter. Indgift af hypotone væsker til disse patienter vil derfor ofte resultere i hyponatriæmi [19]. Samtidig vil patienterne ofte have øget tørstfølelse. En nyreinsufficient patient kan have nedsat vandudskillelse med risiko for overhydrering ved for stor

2 3 væskeindgift og risiko for hyponatriæmi ved indgift af hypotone væsker. Med stigende alder reduceres nyrernes evne til at regulere vand- og saltbalancen. Kationudskillelsen (tælleren i ligning 1) reguleres i nyrerne. Ved nedsat perfusion (nedsat ECV, hjerte- og leversvigt) aktiveres renin-angiotensinaldosteronsystemet og det sympatiske nervesystem [20]. Resultatet er nedsat natriumudskillelse i urinen. Nyrernes samlede effekt på P-[Na + ] kan vurderes ved elektrolytfri vand-clearance (EFWC), hvor U-[Na + ] + U-[K + ] er kationkoncentrationen i urinen [14, 17]: Ligning 2. ( EFWC = urin volumen = 1 U- [Na + ] + U- [K + ] P-[Na + ] Ved urinkationkoncentrationer, der er større end P- [Na + ], tilbageholdes elektrolytfri vand, og P-[Na + ] reduceres. Samtidig betyder det, at hvis der indgives væske med en natrium- og kaliumkoncentration, der er lavere end koncentrationen i urinen, vil der tilbageholdes elektrolytfri vand og P-[Na + ] vil falde. Desto lavere kationkoncentration i væsken, desto større fald i P-[Na + ]. Ud over nyrerne påvirker gastrointestinale tab, perspiratio og tab fra hud/sår balancerne i ligning 1 og dermed P-[Na + ]. ( Tabel 1 De fem sygehistorier. Case nr. Sygehistorie med kommentar 1 En 56-årig kvinde blev indlagt vågen med»akut i kronisk«leversvigt P-[Na + ] 1 = 123 mmol/l. Pga. hypotension og små diureser blev hun behandlet med 5 l 5% glukose i.v. fald i bevidsthedsniveau og P-[Na + ] 2 = 111 mmol/l. Hun fik yderligere 4,5 l i.v.- væske (i alt 9,5 l på 42 t.) og fik respiratorisk svigt med behov for respiratorbehandling Kommentar: Svært fysiologisk hypoton væske inducerer hyponatriæmi med svære symptomer a. 5% glukose er uhensigtsmæssig til at øge det cirkulerende volumen, da det fordeler sig i hele vandfasen. Massivt væske-overload respiratorisk svigt 2 En 59-årig kvinde blev indlagt vågen med P-[Na+] 1 = 121 mmol/l. Pga. hyperkaliæmi og små diureser blev hun behandlet med 5 l 5% glukose (+ insulin) og 1 l KNaGlukose i.v. fald i bevidsthedsniveau og P-[Na + ] 2 = 103 mmol/l Kommentar: Svært fysiologisk hypotone væsker (bl.a. som glukose-insulin-infusion) inducerer hyponatriæmi med svære symptomer a. Uhensigtsmæssig væskeresuscitering med svært fysiologisk hypoton væske 3 En 56-årig kvinde med forvirring efter maratonløb blev i akutmodtagelse behandlet med 1 l KNaGlukose i.v. på mistanke om dehydrering kramper og P-[Na+] 2 = 119 mmol/l Kommentar: Svært fysiologisk hypoton væske hyponatriæmi med svære symptomer a. Det er farligt at give patient med cerebral påvirkning/risiko for øget ICP fysiologisk hypoton væske. Blodgasanalyse ville have givet oplysninger om ABCD inkl. blodsukker og P- [Na + ] 4 En 70-årig kvinde blev indlagt vågen med abdominalia P-[Na + ] 1 = 139 mmol/l. På mistanke om dehydrering fik hun 4 l 5% glukose og 1 l KNaGlukose i.v. over 37 t. bevidstløshed og P-[Na + ] 2 = 116 mmol/l Kommentar: Svært fysiologisk hypotone væsker hyponatriæmi med svære symptomer a. Patienten var ikke dehydreret: dehydrering = vandmangel = hypernatriæmi 5 En 48-årig kvinde med hovedpine/kvalme/opkastning, ABC-stabil P-[Na + ] 1 = 125 mmol/l. Hun blev behandlet med 0,9% NaCl i.v. P-[Na + ] 2 = 123 mmol/l. Hun fik derefter yderligere 0,9% NaCl i.v. P-[Na + ] 2 = 104 mmol/l Kommentar: Patient med forbigående syndrome of inappropriate ADH, hvor 0,9% NaCl forværrer hyponatriæmien pga. meget koncentreret urin. Initial behandling med 0,9% NaCl var god, da brugen af fysiologisk hypotone væsker havde reduceret P-[Na + ] mere. Behandlingen revurderes ikke yderligere uhensigtsmæssig væskebehandling ABCD = airway, breathing, circulation, disability; ADH = antidiuretisk hormon; ICP = intrakranialt tryk; KNaGlukose = kalium-natrium-glukose. a) Nedsat P-[Na + ] med nedsat bevidsthedsniveau eller kramper. INTRAVENØSE VÆSKERS TONICITET Da en hospitaliseret patient ofte har nonosmotisk ADH-sekretion, er der risiko for udvikling af hyponatriæmi ved infusion af hypotone væsker [19, 22]. I Tabel 2 vises almindeligt anvendte intravenøse væskers fysiologiske tonicitet/effektive osmolalitet. Osmolaliteten i ECV er normalt mosm/kg. De nævnte væsker har denne osmolalitet uden for patienten. Placeres en celle i disse væsker, vil den ikke ændre størrelse. Deraf betegnelsen»glukose isotonisk«på Imidlertid metaboliseres eventuelle organiske stoffer (glukose, acetat og laktat) i kroppen med det resultat, at osmolaliteten falder. En væskes fysiologiske tonicitet eller effektive osmolalitet skal derfor bedømmes på dens indhold af Na + og K +. Derfor er væsker som 5%»Glukose isotonisk«, KNaGlukose og Darrow-glukose svært fysiologisk hypotone med betydelig risiko for at forårsage hyponatriæmi (Tabel 1, cases 1-4). Flere undersøgelser har vist, at de svært hypotone væsker forårsager hyponatriæmi, også når de anvendes til vedligeholdelse af basale væsketab [9, 23]. Væskerne er desuden uhensigtsmæssige til brug ved væskeresuscitation (øgning af ECV og dermed det cirkulerende volumen) (Tabel 1, cases 1 + 2). Det skyldes, at de svært fysiologisk hypotone væsker fordeles i hele vandfasen pga. det lave natriumindhold. Ringers laktat/ringers acetat er let fysiologisk hypotone og har en natriumkoncentration på 130 mmol/l. Derfor er disse væsker gode, hvis man vil øge det cirkulerende volumen, men hos en kritisk syg og/ eller elektiv kirurgisk patient ses et fald i P-[Na + ] ved brug [11, 23]. Det kan være kritisk for en patient med forhøjet intrakranialt tryk (ICP). En fordel ved væskerne er det lavere kloridindhold i forhold til natrium og dermed mindre risiko for at inducere acidose end 0,9% NaCl [24]. Hos en voksen patient, der skal have udført elektiv kirurgi (ikke intrakranial kirurgi), konkluderede man i et Cochranereview, at

3 4 Tabel 2 Almindeligt anvendte væsker kategoriseret efter fysiologisk tonicitet med angivelse af den effektive osmolalitet, når organisk stof er metaboliseret. Den effektive Væsketype ud fra fysiologisk tonicitet osmolalitet a, mosm/kg Svært hypoton 5%»glukoseisotonisk«0 KNaGlukose (»basisvæske«) 120 Darrow-glukose 66 Let hypoton Ringers laktat 243 Ringers acetat 244 Fysiologisk isoton 0,9% NaCl 308 KNaGlukose = kalium-natrium-glukose. a) Normal plasmaosmolalitet er mosm/kg. Tabel 3 Tilstande med potentielt nedsat intrakranial komplians/forhøjet intrakranialt tryk, hvor selv mindre fald i P-[Na+] kan være kritisk. Infektion: meningitis, absces, encefalitis Hovedtraume: blødning, ødem, kontusion Subaraknoidal blødning Apopleksi Iskæmi/anoksi (f.eks. genoplivet efter hjertestop) Intrakranial tumor Akut leversvigt Hydrocephalus Status epilepticus Hypertensiv krise Hyponatriæmi Ringers laktat og Ringers acetat er sikre at anvende og med mindre risiko for acidose [23]. 0,9% NaCl er reelt isotonisk samt god til volumenresuscitation, og risikoen for at inducere hyponatriæmi lille. En undtagelse er hos patienter med svær syndrome of inappropriate ADH, hvor udskillelse af meget koncentreret urin (ligning 2) forårsager, at en del af det elektrolytfri vand i saltvandet ikke udskilles, hvorved P-[Na + ] reduceres yderligere (Tabel 1, case 5) [14]. Anvendelse af større mængder 0,9% NaCl kan inducere hyperkloræmisk acidose og er associeret til nyresvigt [25]. Dette skal hos den enkelte patient opvejes mod risikoen ved iatrogen hyponatriæmi. PRAKTISK VÆSKEBEHANDLING Det primære formål med væskebehandling er at sikre Faktaboks Hospitalserhvervet hyponatriæmi er associeret med øget mortalitet og morbiditet. Nonosmotisk antidiuretisk hormon-sekretion er hyppig hos indlagte patienter og nedsætter vandudskillelsen. Svært fysiologisk hypotone væsker (5%»glukoseisotonisk«/kaliumnatrium-glukose/Darrow-glukose) inducerer ofte hyponatriæmi. Let fysiologisk hypotone væsker (Ringers laktat/acetat) reducerer ofte P-[Na + ] lidt. Det kan være kritisk ved forhøjet intrakranialt tryk (f.eks. ved meningitis). 0,9% NaCl reducerer oftest ikke P-[Na + ], men større mængder kan inducere hyperkloræmisk acidose. Iatrogen hyponatriæmi kan reduceres, hvis væske ordineres med samme omhu, som anden medicin ordineres. det cirkulerende volumen, så der er tilstrækkelig vævsperfusion. Vurdering af patientens ECV og det cirkulerende volumen er notorisk upræcis, hvilket gør ordination af den korrekte mængde væske vanskelig [2, 26]. Til umiddelbar vurdering bruges anamnese og undersøgelse i form af blodtryk, puls, hudtemperatur, kapillærrespons, diurese, bevidsthedsniveau, tegn til stase og blodgasanalyse. Hypovolæmi kan behandles med indgift af væskebolus med Ringers acetat, Ringers laktat eller 0,9% NaCl på ml (børn 20 ml/kg) over 15 minutter, og behandlingen revurderes inden en eventuel gentagelse [1, 4]. Ved behov for infusion af større mængder (> ml hos voksne) og særligt hos risikopatienter (ældre samt personer med nedsat nyrefunktion, hjertesvigt, leversvigt og stort output) søges tidligt hjælp hos en speciallæge. Endvidere udfærdiges et væskeskema, og patienten vejes dagligt, så man kan vurdere ændringer i TBW [4]. I modsætning til indgift af den korrekte mængde væske er forebyggelse af hyponatriæmi lettere, da P-[Na + ]-koncentrationen kan måles. Primært undgås svært hypotone væsker. Herunder også indgift af større mængder blandingsvæsker til f.eks. N-acetylcystein/glukoseinsulin (Tabel 1, case 2). Ved behov for glukoseindgift kan der anvendes mere koncentreret opløsning, så volumen reduceres. Desuden kan P-[Na + ]-koncentrationen følges successivt med blodgasanalyser, så utilsigtede ændringer kan føre til justering af væsketerapien (Tabel 1, case 5). PATIENTEN MED POTENTIELT NEDSAT INTRAKRANIAL KOMPLIANS Hos patienten med øget ICP kan selv mindre ændringer i det intrakraniale volumen øge ICP kritisk med risiko for hjerneskade og ultimativt inkarceration til

4 5 følge (Tabel 1, case 3). Vandindholdet i hjernen øges proportionalt med faldet i P-[Na + ] [27]. Derfor er selv mindre fald i P-[Na + ] kritisk for patienten med nedsat intrakranial komplians (Tabel 3). Behandling med hypotone væsker er uhensigtsmæssig hos denne patientkategori. Det gælder ikke kun de svært hypotone væsker, men også de let hypotone væsker som Ringers acetat og Ringers laktat, der også reducerer P-[Na + ] [11]. Derfor er førstevalg 0,9% NaCl til patienten med potentielt øget ICP (f.eks. ved modtagelse af en bevidtshedspåvirket patient) og P-[Na + ] bør følges hyppigt. Ved fald i P-[Na + ] kan der anvendes hypertont NaCl (f.eks. tilsættes 50 mmol NaCl til 0,9% NaCl). PATIENTEN MED LEVERSVIGT Ved det relativt sjældne akutte leversvigt er hjerneødem en kendt komplikation, og normonatriæmi er afgørende [12]. Imidlertid har patienter med kronisk leversvigt/akut forværring af kronisk leversvigt også forstyrret cerebral vandhomøostase/hjerneødem, som medvirker til encefalopatien [28]. Derfor er hospitalserhvervet hyponatriæmi/forværring af hyponatriæmi hos denne kategori af patienter uhensigtsmæssig [29, 30]. Patienter med kronisk leversvigt er i høj risiko for at få hyponatriæmi pga. utilstrækkelig perfusion med nonosmotisk ADH-sekretion. Derfor er infusion af større mængde svært hypotone væsker uhensigtsmæssig, og P-[Na + ] bør monitoreres nøje (Tabel 1, case 1). Ved behov for i.v. givet glukose kan der anvendes 20% glukose for at reducere mængden. Volumenoptimering er vigtig for at undgå yderligere organskade, men ikke med svært hypotone væsker (Tabel 1, case 1). Da patienterne ofte har aktiveret reninangiotensin-aldosteron-system og retinerer natrium, er der risiko for forværring af ascites og pleuravæske ved overdreven væskeindgift, og anvendelse af humant albumin kan overvejes [29]. Tidlig involvering af en ekspert er vigtig og i særdeleshed ved behov for en større mængde væske. Iatrogen hyponatriæmi forårsaget af svær fysiologisk hypoton væske. KONKLUSION I nærværende statusartikel er mekanismer bag hospitalserhvervet hyponatriæmi gennemgået. Centralt er nonosmotisk ADH-sekretion, som reducerer elektrolytfri vand-clearance. Indgift af svært hypotone væsker indebærer risiko for udvikling af hyponatriæmi. Hos patienter med potentielt nedsat intrakranial komplians (f.eks. meningitis/intrakranial skade) kan selv en beskeden reduktion af P-[Na + ] med let hypotone væsker som Ringers acetat/laktat øge ICP, og 0,9% NaCl er førstevalg. Der anvendes overordentligt meget væske på tværs af alle specialer. Ved at man anvender i.v. væske (type og mængde) med samme omhu, som øvrig medicin anvendes, kan forekomsten af hospitalserhvervet hyponatriæmi reduceres. Summary Mathilde Lunøe & Christian Overgaard-Steensen: Prevention of hospital-acquired hyponatremia Ugeskr Læger 2014;176:V The hospitalized patient is at risk of hyponatraemia caused by reduced electrolyte free water clearance and prescription of hypotonic fluids. Hospital-acquired hyponatraemia is common and associated with increased mortality/morbidity. Hyponatraemia in itself can cause severe cerebral symptoms. Small decreases in P-[Na + ] in patients with reduced intracranial compliance (e.g. meningitis) can be dangerous. To reduce iatrogenic hyponatraemia the understanding of P-[Na + ] is fundamental. Next, meticulously prescription of fluid amount/ quality and reevaluation as with any other drug is of paramount importance. Korrespondance: Christian Overgaard-Steensen, Anæstesiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV. Antaget: 20. maj 2014 Publiceret på Ugeskriftet.dk: 1. september 2014 Interessekonflikter: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk Litteratur 1. Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A et al. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock, Intensive Care Med 2013;39: Vincent JL, de Backer D. Circulatory shock. N Engl J Med 2013;369: Cordemans C, de Laet I, van Regenmortel N et al. Fluid management in critically ill patients: the role of extravascular lung water, abdominal hypertension, capillary leak, and fluid balance. Ann Intensive Care 2012;2(suppl 1):S1. 4. Intravenous fluid therapy in adults in hospital/nice clinical guideline (18. maj 2014). 5. Wald R, Jaber BL, Price LL et al. Impact of hospital-associated hyponatremia on selected outcomes. Arch Intern Med 2010;170: Hoorn EJ, Lindemans J, Zietse R. Development of severe hyponatraemia in hospitalized patients: treatment-related risk factors and inadequate management. Nephrol Dial Transplant 2006;21: Shchekochikhin DY, Schrier RW, Lindenfeld J et al. Outcome differences in community- versus hospital-acquired hyponatremia in patients with a diagnosis of heart failure. Circ Heart Fail 2013;6: Moritz ML, Ayus JC. Prevention of hospital-acquired hyponatremia: a case for using isotonic saline. Pediatrics 2003;111: Sonne DP, Overgaard-Steensen C. Hyponatriæmi som årsag til svære cerebrale symptomer. Ugeskr Læger 2013;175: Overgaard-Steensen C, Ring T. Practical approach to hyponatraemia and hypernatraemia in critically ill patients. Crit Care 2013;17: Myburgh JA, Mythen MG. Resuscitation fluids. N Engl J Med 2013;369:

5 6 12. Bernal W, Wendon J. Acute liver failure. N Engl J Med 2013;369: Edelman IS, Leibman J, O Meara MP et al. Interrelations between serum sodium concentration, serum osmolarity and total exchangeable sodium, total exchangeable potassium and total body water. J Clin Invest 1958;37: Rose BD. New approach to disturbances in the plasma sodium concentration. Am J Med 1986;81: Overgaard-Steensen C, Larsson A, Bluhme H et al. Edelman s equation is valid in acute hyponatremia in a porcine model: plasma sodium concentration is determined by external balances of water and cations. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2010;298:R120-R Hillier TA, Abbott RD, Barrett EJ. Hyponatremia: evaluating the correction factor for hyperglycemia. Am J Med 1999;106: Berl T. Impact of solute intake on urine flow and water excretion. J Am Soc Nephrol 2008;19: Baylis PH. Osmoregulation and control of vasopressin secretion in healthy humans. Am J Physiol 1987;253:R671-R Anderson RJ, Chung HM, Kluge R et al. Hyponatremia: a prospective analysis of its epidemiology and the pathogenetic role of vasopressin. Ann Intern Med 1985;102: Schrier RW. Use of diuretics in heart failure and cirrhosis. Semin Nephrol 2011;31: Spasovski G, Vanholder R, Allolio B et al. Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of hyponatraemia. Eur J Endocrinol 2014;170:G1-G Wang J, Xu E, Xiao Y. Isotonic versus hypotonic maintenance IV fluids in hospitalized children: a meta-analysis. Pediatrics 2014;133: Burdett E, Dushianthan A, Bennett-Guerrero E et al. Perioperative buffered versus non-buffered fluid administration for surgery in adults. Cochrane Database Syst Rev 2012;12:CD Stewart PA. Modern quantitative acid-base chemistry. Can J Physiol Pharmacol 1983;61: Lobo DN, Awad S. Should chloride-rich crystalloids remain the mainstay of fluid resuscitation to prevent pre-renal acute kidney injury? Kidney Int 9. apr 2014 (epub ahead of print). 26. Chung HM, Kluge R, Schrier RW et al. Clinical assessment of extracellular fluid volume in hyponatremia. Am J Med 1987;83: Overgaard-Steensen C, Stødkilde-Jørgensen H, Larsson A et al. Regional differences in osmotic behavior in brain during acute hyponatremia: an in vivo MRIstudy of brain and skeletal muscle in pigs. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2010;299:R521-R Poveda MJ, Bernabeu A, Concepcion L et al. Brain edema dynamics in patients with overt hepatic encephalopathy. Neuroimage 2010;52: Liou IW. Management of end-stage liver disease. Med Clin North Am 2014;98: Cordoba J, Garcia-Martinez R, Simon-Talero M. Hyponatremic and hepatic encephalopathies: similarities, differences and coexistence. Metab Brain Dis 2010;25:73-80.

Natriumfolderen En guide til i.v. væskebehandling

Natriumfolderen En guide til i.v. væskebehandling Natriumfolderen En guide til i.v. væskebehandling I.v. væsker er medicin med virkninger og bivirkninger. I.v. væsker kan underdoseres, overdoseres og ændre plasma-natriumkoncentrationen (P-Na). Hyponatriæmi

Læs mere

Natriumbehandling - Intensiv Terapiklinik 4131

Natriumbehandling - Intensiv Terapiklinik 4131 Natriumbehandling - Intensiv Terapiklinik 4131 Mål: 1. PNa 137-144 mmol/l 2. Udsving på mere end 8 mmol/l på 24 timer bør undgås 3. Undgå hypotone væsker/fald i PNa ved potentielt forhøjet ICP 4. Der vil

Læs mere

Væskeudskillelse og diure.ka

Væskeudskillelse og diure.ka Væskeudskillelse og diure.ka DSG årsmøde, marts 2011 Disposi.on Hvilke faktorer er bestemmende for væskeudskillelse? Hvordan påvirker diure.ka væskeudskillelsen? 1 Hvilke af nedenstående faktorer kan være

Læs mere

Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme

Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme Akut diagnostik og terapi & Monitorering af den kritiske patient Del I MK 30006 18. januar 2011 Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme Indledende diagnostik og terapi IV adgang(minimumdatabase

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH Definitioner keeedeligt Hvorfor skal vi tale om definitionerne af akut nyresvigt?

Læs mere

Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger

Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger Robert Winding Overlæge ITA Charlotte Mouritsen Kvalitetskonsulent, Staben Program Svær sepsis/sepsis shock har en høj dødelighed! DIAGNOSE HURTIGT

Læs mere

Kredsløb. Carsten Tollund AN-OP-POTA. Abdominalcentret, Rigshospitalet

Kredsløb. Carsten Tollund AN-OP-POTA. Abdominalcentret, Rigshospitalet Kredsløb Carsten Tollund AN-OP-POTA. Abdominalcentret, Rigshospitalet Under dette foredrag skal du være klar til at gå online på din mobiltelefon, alternativt kan du anvende sms. Hotellets net hedder Munkebjerg

Læs mere

Væsketab skal erstattes med en væske som i mængde og elektrolytsammensætning ligner tabet. Dette gælder såvel normale som patologiske væsketab

Væsketab skal erstattes med en væske som i mængde og elektrolytsammensætning ligner tabet. Dette gælder såvel normale som patologiske væsketab Rekommandationer Væsketab skal erstattes med en væske som i mængde og elektrolytsammensætning ligner tabet. Dette gælder såvel normale som patologiske væsketab Elektive kirurgiske patienter kan spise indtil

Læs mere

SP WORKFLOW ID: Fagligt ansvarlig: SFR Region H og Region Sjælland. Ændringskommentar Region Sjælland: Udarbejdet fra DASAIM s rekommandation.

SP WORKFLOW ID: Fagligt ansvarlig: SFR Region H og Region Sjælland. Ændringskommentar Region Sjælland: Udarbejdet fra DASAIM s rekommandation. Udgiver: SFR Anæstesi SP WORKFLOW ID: Dokumenttype Vejledning DDKM: Version: Forfattere DASAIM 2014 Fagligt ansvarlig: SFR Region H og Region Sjælland Godkendt: Revisionsdato: Søgeord: væske, væskebalance,

Læs mere

Indholdet i denne vejledning er kun gældende for hospitaler der er overgået til brug af Sundhedsplatformen

Indholdet i denne vejledning er kun gældende for hospitaler der er overgået til brug af Sundhedsplatformen Væskedøgn og væskeskema, inkl. nedetidsvæskeskema Udgiver: Region Hovedstaden og Region Sjælland SP WORKFLOW ID: Dokumenttype Vejledning Version: 1 Forfattere : Faglige eksperter under SFR anæstesiologi,

Læs mere

NATIONAL INSTRUKS FOR BEHANDLING AF MODERAT TIL SVÆR DIABETISK KETOACIDOSE I BARNEALDEREN.

NATIONAL INSTRUKS FOR BEHANDLING AF MODERAT TIL SVÆR DIABETISK KETOACIDOSE I BARNEALDEREN. NATIONAL INSTRUKS FOR BEHANDLING AF MODERAT TIL SVÆR DIABETISK KETOACIDOSE I BARNEALDEREN. En DSBD instruks, udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat af DSBD, bestående af: Thomas Hertel, Niels Birkebæk,

Læs mere

Svær sepsis og septisk shock

Svær sepsis og septisk shock Svær sepsis og septisk shock Præsenteret af Robert Winding Overlæge ITA Charlotte Mouritsen Anna Marie Fink Kvalitetskonsulent, Staben Sepsisdefinition for Kriterier* Påvist eller begrundet mistanke om

Læs mere

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI Regionernes Databasedag København 8. april 2015 Henrik Stig Jørgensen Ledende Overlæge Nordsjællands Hospital, Kirurgisk

Læs mere

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling Anafylaksi Diagnosticering & behandling DAC Hans-Jørgen Malling Dansk AllergiCenter Region Hovedstaden Definition af anafylaksi Anafylaksi er en akut, potentielt livstruende tilstand, der skal erkendes

Læs mere

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Akut diarrebehandling og rådgvining Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Definition Akut opstået symptomer fra GI kanalen Symptomer Diarre Vomitus Feber Anorexi Shock Dyspnea Abdominale smerter Klassifikation Akutte

Læs mere

Proximal reabsorption

Proximal reabsorption SAU2 Nyrefunktion 2 Undervisning med Charlotte Mehlin Sørensen REABSORPTION I NEFRONET: Al reabsorption i nyrene er drevet af Na/KPumpen! Proksimale tubulus, S1 (figur A): Proksimale tubulus, S3 (figur

Læs mere

INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE

INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE FSAIO Landskursus 19. september 2011 PROJEKTSYGEPLEJERSKENS ARBEJDE INDEN FOR SEPSISFORSKNING

Læs mere

Fagligt ansvarlig Kjeld Hasselstrøm/KJEHAS/RegionMidtjylland Version 8

Fagligt ansvarlig Kjeld Hasselstrøm/KJEHAS/RegionMidtjylland Version 8 3.2.1.3. Diabetisk ketoacidose Udgiver Hospitalsenheden Vest > Medicinsk afdeling Fagligt ansvarlig Kjeld Hasselstrøm/KJEHAS/RegionMidtjylland Version 8 Kvalitetsansvarlig Tina Færge Holmgaard/TIHOLM/RegionMidtjylland

Læs mere

Hovedtraume. Carsten Reidies Bjarkam, MD, M.Sc., PhD Professor, Senior Consultant Department of Neurosurgery

Hovedtraume. Carsten Reidies Bjarkam, MD, M.Sc., PhD Professor, Senior Consultant Department of Neurosurgery Hovedtraume Carsten Reidies Bjarkam, MD, M.Sc., PhD Professor, Senior Consultant Department of Neurosurgery Dagens hoved traume punkter Almene betragtninger Epidemiologi Klassifikation Svære hovedtraumer

Læs mere

Traumemodtagelse af børn Børneanæstesikursus i Tromsø 2014 Søren Stagelund Anestesiafdelingen UNN

Traumemodtagelse af børn Børneanæstesikursus i Tromsø 2014 Søren Stagelund Anestesiafdelingen UNN Børneanæstesikursus i Tromsø 2014 Søren Stagelund Anestesiafdelingen UNN Indhold Statistik Skadesmekanisme Struktureret tilgang til traumemodtagelse Fysiologiske og anatomiske forskelle fra voksne Radiologi

Læs mere

Initial behandling af svær sepsis og septisk shock

Initial behandling af svær sepsis og septisk shock Initial behandling af svær sepsis og septisk shock Dansk Selskab for Infektionsmedicin Målgruppe Disse rekommandationer retter sig mod patienter indlagt med: Systolisk BT 90 mm Hg eller serum-lactat >

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF SEPSIS Juni 2013

TIDLIG OPSPORING AF SEPSIS Juni 2013 TIDLIG OPSPORING AF SEPSIS Juni 2013 Formålet med Sepsispakken tidlig opsporing af sepsis er at sikre tidlig opsporing og effektiv behandling af patienter, som er i risiko for at udvikle livstruende infektioner.

Læs mere

BØRNE-TOKS handlingsalgoritme

BØRNE-TOKS handlingsalgoritme BØRNE-TOKS handlingsalgoritme TOKSscore Minimumsobservations interval Handlingsalgoritme Plejeansvar 0 Hver 12. Fortsæt scoring hver 12.. Scoringshyppigheden kan øges efter lægeordination. Øget hyppighed

Læs mere

Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme

Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme Akut diagnostik og terapi & Monitorering af den kritiske patient Del II MK 30006 18. januar 2011 Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme Intensiv Care Unit (ICU) Courtesy of Bo

Læs mere

Kredsløb, lunger og metabolisme i højderne

Kredsløb, lunger og metabolisme i højderne Kredsløb, lunger og metabolisme i højderne 1 Kan denne mand deltage i en trekking tur, Anapurna rundt (4000-5500 mtr)? 60 årig mand med kendt hjerteinsufficienspå iskæmisk basis. Tidl. AMI x 1 i 2013 beh.

Læs mere

Frantz Rom Poulsen, afdelingslæge, PhD Neurokirurgisk afdeling U Odense Universitetshospital 10-10-2011 1

Frantz Rom Poulsen, afdelingslæge, PhD Neurokirurgisk afdeling U Odense Universitetshospital 10-10-2011 1 Frantz Rom Poulsen, afdelingslæge, PhD Neurokirurgisk afdeling U Odense Universitetshospital 10-10-2011 1 En bevist person er opmærksom på sin egen og omgivelsernes tilstedeværelse! Responderer med normal

Læs mere

Vejledning til hvordan en borgers almene tilstand vurderes

Vejledning til hvordan en borgers almene tilstand vurderes Vejledning til hvordan en borgers almene tilstand vurderes SHS-teamet s sygeplejersker benytter altid ABCDE metoden 1 som systematisk gennemgang af alle borgere, når der skal laves en vurdering af borgerens

Læs mere

Bilag 3d. Option på skemaer. Udbud af Medical Device Information Collection

Bilag 3d. Option på skemaer. Udbud af Medical Device Information Collection Bilag 3d Option på skemaer Udbud af INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag: Formålet med dette Bilag

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af akutte blødninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VI Akutte blødninger opstår oftest hos alvorligt syge og døende

Læs mere

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 Fredag d. 13. maj Kl. 8.00 15.00 Emil Aarestrup Forelæsninger Pauser og frokost indlagt Mandag d. 16. maj Kl. 8.00 11.10 15. st. aud Forelæsninger

Læs mere

Ældre og deres medicin forbrug. Ved Lisbeth Fredholm Speciallæge i geriatri

Ældre og deres medicin forbrug. Ved Lisbeth Fredholm Speciallæge i geriatri Ældre og deres medicin forbrug. Ved Lisbeth Fredholm Speciallæge i geriatri De fem geriatriske giganter Instabilitet/ immobilitet Iatrogenitet Intellektuelle og mentale prob. Incontinens Infektion Geriatri?

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Nervesystemets sygdomme meningitis og hovedpine

Nervesystemets sygdomme meningitis og hovedpine Nervesystemets sygdomme meningitis og hovedpine Meningitis En alvorlig infektion i centralnervesystemet En betændelsestilstand i hjernehinderne og i det subaraknoidale rum Fig. 10.16 1 Årsag til meningitis

Læs mere

Efter2 til 4 Ugers behandling. * Hos patienter med risiko for nedsat nyrefunktion, eren hyppigere monitorering af nyrefunktionen påkrævet.

Efter2 til 4 Ugers behandling. * Hos patienter med risiko for nedsat nyrefunktion, eren hyppigere monitorering af nyrefunktionen påkrævet. ANBEFALINGER VEDRØRENDE NYREBEHANDLING OG DOSISJUSTERING FOR SUNDHEDSPERSONALE, DER BEHANDLER PÆDIATRISKE PATIENTER MED HBV, SOM TAGER TENOFOVIRDISOPROXIL [Dette undervisningsmateriale er obligatorisk

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af kvalme og opkastninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VII Kvalme og opkastninger forekommer hos mange palliative

Læs mere

Vibeke Gravers Kristensen Afsnit NHH

Vibeke Gravers Kristensen Afsnit NHH Vibeke Gravers Kristensen Afsnit NHH Agenda: Definition Historisk Kroppens reaktion fysiologisk ved sult / nedsat indtag pr os. Kroppens reaktions fysiologisk, når patienten ernæres igen. Elektrolytforstyrrelser

Læs mere

NATIONAL INSTRUKS FOR BEHANDLING AF MODERAT TIL SVÆR DIABETISK KETOACIDOSE I BARNEALDEREN.

NATIONAL INSTRUKS FOR BEHANDLING AF MODERAT TIL SVÆR DIABETISK KETOACIDOSE I BARNEALDEREN. NATIONAL INSTRUKS FOR BEHANDLING AF MODERAT TIL SVÆR DIABETISK KETOACIDOSE I BARNEALDEREN. En DSBD instruks, udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat af DSBD, bestående af: Jesper Johannesen, Thomas Hertel,

Læs mere

ANBEFALINGER VEDRØRENDE NYREBEHANDLING OG DOSISJUSTERING FOR SUNDHEDSPERSONALE, DER BEHANDLER VOKSNE PATIENTER, SOM TAGER TENOFOVIRDISOPROXIL 1

ANBEFALINGER VEDRØRENDE NYREBEHANDLING OG DOSISJUSTERING FOR SUNDHEDSPERSONALE, DER BEHANDLER VOKSNE PATIENTER, SOM TAGER TENOFOVIRDISOPROXIL 1 ANBEFALINGER VEDRØRENDE NYREBEHANDLING OG DOSISJUSTERING FOR SUNDHEDSPERSONALE, DER BEHANDLER VOKSNE PATIENTER, SOM TAGER TENOFOVIRDISOPROXIL 1 [Dette undervisningsmateriale er obligatorisk som en betingelse

Læs mere

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier)

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier) REGISTRERINGSSKEMA Akut mave-tarm kirurgi Der udfyldes registreringsskema for patient med inklusionskriterierne: Akut øvre gastrointestinal blødning patienter med akutte kliniske symptomer: Hæmatemese,

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Diabetic Nephropathy

Diabetic Nephropathy Diabetic Nephropathy Steno Diabetes Center The magnitude of the problem 2010 2030 Total number of people with diabetes (age 20-79) Prevalence of diabetes (age 20-79) 285 million 438 million 6.6 % 7.8 %

Læs mere

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme.

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme. Stressens fysiologi En artikel om stress - hvad der fysiologisk sker i kroppen under stresspåvirkning samt symptomer på stress. Der er ingen tvivl om, at emnet kan uddybes meget, men artiklen er begrænset

Læs mere

Nordsjællands Hospital Anæstesiologisk Afdeling Kan vi lære af dette hjertestop?

Nordsjællands Hospital Anæstesiologisk Afdeling Kan vi lære af dette hjertestop? Anæstesiologisk Afdeling Kan vi lære af dette hjertestop? Mette Østergaard Ovl. Intensiv Afsnit 0531/0633 1 TOKS BOS EWS 2 EWS algoritme i simpel version EWS Handling ved stigende EWS 0 Mål x 2 per døgn

Læs mere

Adrenogenitalt syndrom AGS

Adrenogenitalt syndrom AGS Adrenogenitalt syndrom AGS Information til børn/voksne med adrenogenitalt syndrom og deres pårørende August 2014 Vækst og Reproduktion Afsnit 5064 Opgang 5, 6. sal Rigshospitalet Juliane Marie Centret

Læs mere

2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP

2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP Speciallæger i almen medicin Marit Runge & Helle Middelfart Rudersdalklinikken, Holte. 2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP Dagens program: Formål: at sikre hurtig og kvalificeret behandling ved hjertestop

Læs mere

Ambulant forløb efter laparoskopisk nefrektomi (Er der nogen begrænsende faktorer?)

Ambulant forløb efter laparoskopisk nefrektomi (Er der nogen begrænsende faktorer?) Ambulant forløb efter laparoskopisk nefrektomi (Er der nogen begrænsende faktorer?) Dato: / / Indhold. Side 1. Ambulant samtale præoperativt 1-4 2. Dagen før operation / sygeplejerske 5 3. Dagen før operationen

Læs mere

AKUT NYREFUNKTIONSNEDSÆTTELSE I FÆLLES AKUT MODTAGEAFDELING

AKUT NYREFUNKTIONSNEDSÆTTELSE I FÆLLES AKUT MODTAGEAFDELING AKUT NYREFUNKTIONSNEDSÆTTELSE I FÆLLES AKUT MODTAGEAFDELING Anbefalinger fra en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Nefrologisk Selskab Baggrund... side 2 Anbefalinger... side 4-7 Flowdiagram... side 8 Tabel

Læs mere

Eksamen den 7. april 2006. Cellulær og Integrativ Fysiologi

Eksamen den 7. april 2006. Cellulær og Integrativ Fysiologi 1 Eksamen den 7. april 2006 Cellulær og Integrativ Fysiologi Sættet indeholder 5 sider. Der må ikke medbringes bøger og noter. Svarene kan være på dansk eller engelsk. Dee er 4 hovedspørgsmål i sættet.

Læs mere

UDARBEJDELSE AF KOMPETENCEKORT TIL BØRNESYGEPLEJE. Marianne Strøh, sygeplejerske. Maj 2018 Neurokonference 1

UDARBEJDELSE AF KOMPETENCEKORT TIL BØRNESYGEPLEJE. Marianne Strøh, sygeplejerske. Maj 2018 Neurokonference 1 UDARBEJDELSE AF KOMPETENCEKORT TIL BØRNESYGEPLEJE 1 PATIENT HISTORIE - 10 årig Ida er indlagt på Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering 123, på Hvidovre Hospital, efter at være faldet ned fra

Læs mere

Det akutte barn. DEMC 8, Aarhus 2018

Det akutte barn. DEMC 8, Aarhus 2018 DEMC 8, Aarhus 2018 Det akutte barn L A S S E H Ø G H A N D E R S E N B Ø R N E A N Æ S T E S I O L O G, R I G S H O S P I TA L E T P R Æ H O S P I TA L A K U T L Æ G E, R E G I O N H O V E D S TA D E

Læs mere

Første trimester screening for svangerskabsforgiftning

Første trimester screening for svangerskabsforgiftning Første trimester screening for svangerskabsforgiftning Kan vi tidligt i graviditeten finde de kvinder, der har øget risiko for udvikling af svangerskabsforgiftning senere i graviditeten? Tillykke med din

Læs mere

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner 20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner Symptomer Pain out of proportion Pressure (palpable painfull tenderness) Pain on passive stretch Paraesthesia Paresis Pulses present

Læs mere

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter Behandlingsanbefaling Version 1.0-7. Juni 2013 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi ønsker at give en opdateret vejledning

Læs mere

Akut nefrologi. 30 min om hva

Akut nefrologi. 30 min om hva AKUT NEFROLOGI Akut nefrologi 30 min om hva Forståelsesrammen Nefrologen vs. FAM Definition af AKI Incidens og konsekvens egfr og kreatinin kinetik Håndtering og klassifikation Aldrig skade Det mener DNS

Læs mere

Palliativ indsats og hjerteinsufficiens

Palliativ indsats og hjerteinsufficiens Palliativ indsats og hjerteinsufficiens Birgith Hasselkvist Udviklingssygeplejerske, MKS Regionshospitalet Randers Landskursus for hospice og palliationssygeplejersker, Vejle 2012 Pakkeforløb hjerteklap-

Læs mere

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Gitte Bunkenborg Ph.d. stud. Lunds Universitet, Udviklingssygeplejerske, Hvidovre Hospital Intensiv Terapiafsnit 542

Læs mere

Studiespørgsmål til nyrer og urinveje

Studiespørgsmål til nyrer og urinveje Studiespørgsmål til nyrer og urinveje 1. Beskriv nyrernes funktioner 2. Beskriv nyrernes udseende og placering i kroppen 3. Beskriv nyrernes makroskopiske opbygning, gerne v.h.a. en figur, der viser et

Læs mere

Traume - abdomen. Damage Control

Traume - abdomen. Damage Control Traume - abdomen Damage Control En del af den resucitative procedure, hvor der opnås initial kirurgisk kontrol af blødning og kontaminering efterfulgt af en hurtig lukning, der er med til at sikre genetablering

Læs mere

Dehydrering hos børn diagnostik og behandling

Dehydrering hos børn diagnostik og behandling Titel: Forfattergruppe: Fagligt ansvarlige DPS-udvalg: Dehydrering hos børn diagnostik og behandling Hanne Olesen, Helle Christiansen, Jeppe Sylvest Nielsen, Kim Kristensen, Peter Agergaard, Ulrikka Nygaard

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler 1 AKUT KIRURGIDATABASEN Forklaring til tabel: Antal patientforløb (nævner): Alle patienter, der opfylder inklusionskriterierne for indikatoren. Tæller: Patienter, som opfylder indikatoren. Uoplyst: Patienter

Læs mere

Væskebalance og temperaturregulering

Væskebalance og temperaturregulering Væskebalance og temperaturregulering 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Væskebalance og temperaturregulering Opgavesamlingen, der er lagt ud på internettet til fri afbenyttelse af

Læs mere

Blodet transporteres derefter tilbage til højre hjertekammer, der pumper blodet ud i lungerne, hvor det iltes.

Blodet transporteres derefter tilbage til højre hjertekammer, der pumper blodet ud i lungerne, hvor det iltes. Nedsat pumpefunktion af hjertet Det raske hjerte Hjertet er en muskel og fungerer som en pumpe, der konstant sørger for at blodet cirkulerer rundt i kroppen. Hjertet sidder i venstre side af brystkassen,

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

d d m m å å t t m m Sygehuskode Afdelingskode

d d m m å å t t m m Sygehuskode Afdelingskode AKUT KIRURGI DATABASEN REGISTRERINGSSKEMA Gældende fra 15. april 2015 På hvilke patienter skal dette skema udfyldes og indberettes? Alle patienter (alder +18 år) med akut øvre gastrointestinal blødning

Læs mere

Intensiv ZIT Benchmark: Outcome I Intensiv ZIT

Intensiv ZIT Benchmark: Outcome I Intensiv ZIT Benchmark: Outcome I Afdelingsoversigt Patienter indlagt 113 47 45 46 54 54 49 39 9 0 0 0 0 343 Patienter udskrevet 105 48 46 44 55 55 47 41 15 0 0 0 0 351 Indlæggelsestid (24 timers perioder) 469,1 248,1

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Nedsat blødning. Ingen påviselig effekt på mortalitet. Fibrin concentrate

Nedsat blødning. Ingen påviselig effekt på mortalitet. Fibrin concentrate Fibrin concentrate / Tranexamic Acid / Protrombin complex-concentrate / rfviia When do we use these drugs? What can we do when patients are treated with the new anticoagulant drugs? FFP Frosset/optøet

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler Udredning og behandling af gastroskopisk verificeret ulcus i ventrikel eller duodenum med afkrydsning i rubrikkerne "Afkryds en af følgende 2 tilstande" (svar "Akut

Læs mere

Frantz Rom Poulsen, overlæge, PhD Neurokirurgisk afdeling U 03-10-2012. Odense Universitetshospital

Frantz Rom Poulsen, overlæge, PhD Neurokirurgisk afdeling U 03-10-2012. Odense Universitetshospital Frantz Rom Poulsen, overlæge, PhD Neurokirurgisk afdeling U 03-10-2012 Odense Universitetshospital 1 En bevist person er opmærksom på sin egen og omgivelsernes tilstedeværelse! Responderer med normal tale,

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

VEJRTRÆKNINGSBESVÆR BEHANDLINGSINSTRUKS

VEJRTRÆKNINGSBESVÆR BEHANDLINGSINSTRUKS VEJRTRÆKNINGSBESVÆR Vejrtrækningsbesvær kan skyldes mange forskellige sygdomme. Patienten kan være fra let påvirket til direkte livstruet. Let til svær åndenød / kvælningsfornemmelse Taler i enkelt ord

Læs mere

I skal efterspørge en ordination (fra egen læge eller diabetes amb) på insulin givning ifm ustabil blodsukker.

I skal efterspørge en ordination (fra egen læge eller diabetes amb) på insulin givning ifm ustabil blodsukker. USTABILT BLODSUKKER Vejledning om observation og handlemuligheder ved borgere med ustabilt blodsukker Definition: ustabilt blodsukker er når værdien gentagne gange afviger fra det normale. Konstateres

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler 1 AKUT KIRURGIDATABASEN Forklaring til tabel: Antal patientforløb (nævner): Alle, der opfylder inklusionskriterierne for indikatoren. Tæller: Patienter, som opfylder indikatoren. Uoplyst: Patienter som

Læs mere

Åreknuder i spiserøret

Åreknuder i spiserøret Hillerød Hospital Kirurgisk afdeling Åreknuder i spiserøret Patient og pårørendeinformation Patientinformation Maj 2011 Forfatter: Afdelingslæge Gustav From Kirurgisk Afdeling Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl. 9.00 til 11.00 Hold S06V Side 1 af 5 Case: 62-årig kvinde med kendt hypertension, der igennem mange år har været velbehandlet med thiazid og ACE-hæmmer, henvender

Læs mere

Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale

Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale Lone Fuhrmann, Anders Perner, Anne Lippert, Doris Østergaard, Dansk Institut for Medicinsk Simulation, og Rigshospitalet, Region Hovedstaden

Læs mere

ATLS og ABC Initial håndtering af traumepatienter

ATLS og ABC Initial håndtering af traumepatienter ATLS og ABC Initial håndtering h af traumepatienter Lecky F, Bryden D, Little R, Tong N, Moulton C. Emergency intubation for acutely ill and injured patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008,

Læs mere

Intensiv ZIT Benchmark: Outcome I Intensiv ZIT

Intensiv ZIT Benchmark: Outcome I Intensiv ZIT Afdelingsoversigt Patienter indlagt 113 47 45 46 54 54 49 41 53 22 0 0 0 411 Patienter udskrevet 105 48 46 44 55 55 47 43 55 26 0 0 0 419 Indlæggelsestid (24 timers perioder) 469,1 248,1 207,0 175,9 211,4

Læs mere

Praktisk væsketerapi til kirurgiske patienter

Praktisk væsketerapi til kirurgiske patienter Praktisk væsketerapi til kirurgiske patienter www.vaeske.dk 1. Baggrund s. 3 2. Planlægning af væsketerapi Formål s. 4 Praktisk udførelse s. 5 3. Erstatning af tab - Erstatning af normale væsketab s. 5

Læs mere

DANSK RESUMÉ. Forhøjet blodtryk er i stigende grad almindeligt i afrikanske lande syd for Sahara.

DANSK RESUMÉ. Forhøjet blodtryk er i stigende grad almindeligt i afrikanske lande syd for Sahara. DANSK RESUMÉ Introduktion Forhøjet blodtryk er i stigende grad almindeligt i afrikanske lande syd for Sahara. Epidemiologien bag denne epidemi, og måderne hvorpå den relaterer sig til sundhedssystemer

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

HJERTET OG STOFFERNE AARHUS UNIVERSITET MORTEN HESSE 5. JUNI 2015

HJERTET OG STOFFERNE AARHUS UNIVERSITET MORTEN HESSE 5. JUNI 2015 HJERTET OG STOFFERNE BIRGITTE THYLSTRUP OG ER DET HÅRDT FOR HJERTET AT TAGE STOFFER? - og er det vigtigt? EKSISTERENDE FORSKNING Lille sammenhæng mellem amfetamin/kokain og alvorlig hjertesygdom Stor sammenhæng

Læs mere

Observation og opfølgning på kritiske observationsfund hos børn, regional retningslinje

Observation og opfølgning på kritiske observationsfund hos børn, regional retningslinje Observation og opfølgning på kritiske observationsfund hos børn, regional retningslinje Formål Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe Definition af begreber Fremgangsmåde Dokumentation Ansvar Referencer

Læs mere

Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis. Risk Manager Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord

Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis. Risk Manager Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord Forandring og udvikling - succes eller fiasko? Oplevet nødvendighed Vision Handlingsplan

Læs mere

Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Salt og Sundhed. Ulla Toft Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Salt og Sundhed. Ulla Toft Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Salt og Sundhed Ulla Toft 1 Salt Salt består af grundstofferne natrium og klor (NaCL). Salt er livsnødvendigt opretholder kroppens væskebalance Men for meget salt er livsfarligt Kroppen har brug for ca.

Læs mere

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism)

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) PREVIEW fællesmøde 12 maj 2015 Diabetes er et voksende globalt problem 2014 2035 WORLD

Læs mere

Videncenter For Sårheling. Dermatologisk-Venerologisk Afdeling Og Videncenter For Sårheling Bispebjerg Hospital 2009

Videncenter For Sårheling. Dermatologisk-Venerologisk Afdeling Og Videncenter For Sårheling Bispebjerg Hospital 2009 Videncenter For Sårheling Dermatologisk-Venerologisk Afdeling Og Videncenter For Sårheling Bispebjerg Hospital 2009 Susan Nørregaard Videncenter For Lymfødem BBH 2009 Oprettede 2007 Intern Lymfødem/Kompressionsklinik

Læs mere

14. Mandag Endokrine kirtler del 2

14. Mandag Endokrine kirtler del 2 14. Mandag Endokrine kirtler del 2 Midt i dette nye spændende emne om endokrine kirtler kan det være nyttigt med lidt baggrundsdiskussion omkring især glukoses (sukkerstof) forskellige veje i kroppen.

Læs mere

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl til 11.00

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl til 11.00 Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl. 9.00 til 11.00 1 Case: En 66-årig mand henvender sig til praktiserende læge p.g.a. meget stærke smerter i højre storetå. Smerterne er opstået akut samme

Læs mere

Den akutte patient, Blok 19. Ugekursus 12. semester

Den akutte patient, Blok 19. Ugekursus 12. semester 12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 50 Mandag d. 13. december Kl. 8.00 15.00 Aud. WP 25 Forelæsninger Pauser og frokost indlagt Tirsdag d. 14. december Kl. 8.00 11.10 Aud. WP 25 Forelæsninger

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 10.1 A Understøttende behandling Overlæge Jørn Herrstedt, Amtssygehuset i Herlev Overlæge Niels Holm, Odense Universitetshospital Hvad er understøttende behandling? Understøttende

Læs mere

*** *** ** 1 * (K=Clearance dialyzer, T= Time, V=Volume of distribation of urea) KT/V :

*** *** ** 1 * (K=Clearance dialyzer, T= Time, V=Volume of distribation of urea) KT/V : 60-66 /1385 /2 8 / *** *** ** 1 * *** - ** - *. - 85/5/16 : - 85/1/24 : : :... :. 200. 250..( 4 ).. t (K=Clearance dialyzer, T= Time, V=Volume of distribation of urea) KT/V : (Urea Reduction Ratio) URR

Læs mere

Pneumoni hos trakeotomerede patienter. Mulige årsager og betydningen af fokuseret sygepleje.

Pneumoni hos trakeotomerede patienter. Mulige årsager og betydningen af fokuseret sygepleje. Pneumoni hos trakeotomerede patienter Mulige årsager og betydningen af fokuseret sygepleje. Trakeotomi på afdeling F, OUH 35-40 trakeotomier årligt. Primært relateret til cancer og stråleskader. Normalt

Læs mere

Patientkomplians Begreber og definitioner. 24. november2010 Mats Lindberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Aabenraa-Haderslev

Patientkomplians Begreber og definitioner. 24. november2010 Mats Lindberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Aabenraa-Haderslev Patientkomplians Begreber og definitioner 24. november2010 Mats Lindberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Aabenraa-Haderslev Mats Ugeskr Laeger 2008;170:1912-6 Hvilket ord skal vi bruge? Compliance

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Kalium-Natrium-Glucose "Braun", infusionsvæske, opløsning. glucosemonohydrat, natriumchlorid, kaliumchlorid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Kalium-Natrium-Glucose Braun, infusionsvæske, opløsning. glucosemonohydrat, natriumchlorid, kaliumchlorid Indlægsseddel: Information til brugeren Kalium-Natrium-Glucose "Braun", infusionsvæske, opløsning glucosemonohydrat, natriumchlorid, kaliumchlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere