DEN STYRKEDE LÆREPLAN Børnehuset Sneglehuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN STYRKEDE LÆREPLAN Børnehuset Sneglehuset"

Transkript

1 DEN STYRKEDE LÆREPLAN 2022 Børnehuset Sneglehuset

2 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN I BØRNEHUSET SNEGLEHUSET Velkommen til Sneglehusets anden version af den styrkede pædagogiske læreplan. Læreplanen er vores dynamiske dokument, som danner rammen for vores systematiske arbejde med at planlægge, følge op på og videreudvikle kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø. For at vores læreplan skal være et meningsfuldt dokument, som peger fremad, og som vi kan bruge aktivt i den løbende udvikling af den pædagogiske kvalitet og vores pædagogiske praksis, er det væsentligt, at den tager udgangspunkt i netop den virkelighed, som vi er i, og at både medarbejdere, forældre og ledelse er med til at udarbejde den. Året 2022 er præget af, at vi arbejder målrettet med at genetablere den pædagogiske praksis på tværs af institutionen efter en årrække med Corona epidemi, hvor vi har arbejdet meget opdelt og adskilt. De bedste hilsner, Sneglehuset

3 DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG

4 Hvem er vi? Sneglehuset er en integreret institution for 0-6 år, som er inspireret af den italienske filosofi Reggio Emilia. Vi tager udgangspunkt i børns kompetencer, viden og nysgerrighed. Vi ser barndommen som en afgørende del af et menneskes livsforløb og som her, hvor barnet får grundlagt erfaringer og oplevelse af hvem er jeg. Vi er optaget af begrebet Low Arousal og anerkender, at Børn lærer af at lykkedes. Det er et vigtigt pejlemærke for os, når vi tilrettelægger vores pædagogiske læringsmiljøer. Vi bruger rummet som tredje pædagog og tydeliggør med indretningen, hvad der kan leges hvor. Vi ser genbrug som guld og bruger dette i kreative processer med børnene. Vi har et fantastisk hus med gode fysiske rammer. Vi har 2 vuggestuegrupper og 3 aldersopdelte børnehavegrupper med tilhørende legepladser. Aldersopdelte stuer giver personalet mulighed for at tilrettelægge aktiviteter og målrette dagens indhold og forventninger til den pågældende aldersgruppe.

5 Vi har plads til 36 vuggestuebørn og 56 børnehavebørn, heraf har vi 8 pladser til børn med særlige behov. Vores børn med særlige behov er fordelt på stuerne alt efter behov. Vi har et tæt samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvor vi to gange årligt holder statusmøder med barnets forældre. Vi er i gang med at indarbejde en forberedelses- og evalueringskultur, der tager afsæt i børnegruppen og inkluderer børnenes initiativer og perspektiver. Vi bruger stuemøder samt møder på tværs af stuer, som ramme for dette. Vi benytter aktionslæring, dokumentation, billeder, DPU- beskrivelser og Skema til handling. Vi har et overordnet årshjul, der tager udgangspunkt i årstiderne vinter, forår, sommer & efterår. Dertil kommer de faste traditioner som fastelavn, påske, plantedag og jul med Luciaoptog.

6 I Sneglehuset benytter vi Regio Emilia filosofien som inspirationskilde til organisering af de pædagogiske aktiviteter og læringsmiljøet på stuen. Reggio Emilias mindset I stedet for at gentage skal vi opdage. I stedet for at give svar, skal vi stille spørgsmål. Det er det nye og uventede, der sætter ting i gang og giver os viden og mulighed for at finde også det, vi ikke kigger efter Børn er æstetikere - de er i verden med sanserne først. Den Styrkede læreplan lægger på samme måde op til den æstetiske tilgang med fokus på barnets dannelse og dets naturligt undersøgende, sansende og legende tilgang til verden. Fordybelsen og nysgerrigheden er her omdrejningspunkt for arbejdet med et tema/ emne. Den voksne støtter barnet i at undres og finde svar gennem barnets egne erfaringer/ undersøgelser.

7 Børn er stærke og rige på ressourcer. Kompetence og viden skabes af den enkelte men også i et socialt fællesskab med andre børn og voksne. Gennem stimulering af kreativiteten og fantasien vil børnenes egenart og tro på sig selv få en bedre grobund. Vi arbejder hver dag i små grupper, hvor der er tid til fordybelse. Dokumentation er en vigtig del af det pædagogiske arbejde i Reggio Emilia, og vi udsmykker institutionens vægge med børnenes kreativitet. Vi tager billeder af, hvad børnene laver, skriver af og til overvejelser ned, og reflekterer efterfølgende over processen. Vi gør det ikke kun for børnenes skyld men også for de voksnes, så de kan videreudvikle sig i deres arbejde. Der er et atelier i vores institution og både dér og på resten af institutionen, befinder der sig materialer og legetøj i børnehøjde, og det er let tilgængeligt og indbydende udstillet. Det gør det inspirerende og udfordrende for børnene at udfolde sig kreativt.

8 I Reggio Emilia pædagogikken lægger man vægt på, at børnene får impulser og informationer igennem sanselige, levende og eksperimenterende aktiviteter, så nysgerrigheden vækkes og øjnene udfordres. Opmærksomheden bliver rettet mod lokalmiljøet, fordi det giver børnene en mulighed for at se de små ting i hverdagen, som normalt ikke vil blive opdaget. Børnene kommer på denne måde til at se omverdenen på flere måder. Det sker også gennem brugen af biblioteket, naturvejledere i kommunen, samarbejdet med idrætsforeningerne, KUBE, ZOO osv. Noget som vi har opnået en god erfaring med. Vi er inspireret til at se rummet som den tredje pædagog det fysiske læringsmiljø har en central betydning og kan bidrage som en afgørende medspiller i dagligdagen. Et æstetisk børnemiljø indbyder til eksperimenter, leg, fordybelse og kreativitet og understøtter børnenes egne initiativer og leg. Vi har indrettet et stort Remida-rum i vores kælder. Dette rum er inspireret af Reggio Emilia og indeholder mange forskellige genbrugsmaterialer, der benyttes i kreative processer og til at omdanne tilsyneladende værdiløse ting til smukke og fantasifulde udtryk i arbejdet med Temaer.

9 Leg Forskning viser, at når børn har legende oplevelser, som giver mening for dem, hvor de begejstres, er aktivt deltagende og socialt involverede og har mulighed for at eksperimentere, så sker der en dybere form for læring. Vi ser legen som grundlæggende i barnets udvikling, og vi understøtter den i indretningen af vores legemiljøer på stuen. Vi viser med indretningen, hvad man kan lave hvor, og vi gør legemiljøet klar til leg, så det er indbydende. Vi værner om børnenes egne lege og giver plads til deres initiativer. Vi støtter deres leg ved at komme med input og ideer, hvis legen er ved at gå i stykker, eller et barn har behov for støtte for at få en rolle og dermed adgang til legen. Vi introducerer børnene til traditionsbundne fælleslege, der er overleveret i generationer. Klassiske sanglege: Alle mine kyllinger, Jeg gik mig over sø og land, Boogie woogie, Bjørnen sover, Lille hund der er nogen, der taget dit kødben, Tornerose var et vakkert barn, Snemand frost og frøken tø, Halfdans rim og remser.

10 Vi er i 2022 blevet en del af et forskningsprojekt i børnehaven igangsat af The Lego Foundation. Projektet handler om at undersøge og udvikle et materiale om kvalitetsstærke legemiljøer, der skal fungere som en guide på Dagtilbud i Danmark. Projektet søger svar på spørgsmål som Hvordan kan de fysiske rammer designes og anvendes til at understøtte børns legende læring og pædagogens legefacilitering? Hvordan kan børn og pædagoger i fællesskab designe og anvende et kvalitetsstærkt legemiljø, som kan inspirere både børn og voksne til leg og fordybelse? Hvordan kan pædagoger rustes gennem legende kompetencer til at vurdere og videreudvikle kvaliteten af deres design og brug af et legemiljø? Pædagogerne i børnehaven deltager i 5 workshops hen over 6 måneder, der klæder dem på til det systematiske arbejde med legen. Vi skal optage voksne i leg med børnene og analysere materialet. Vi skal også udvikle videre på vores fysiske legemiljø sammen med medarbejdere fra projektet. Alle pædagoger i institutionen har været til oplæg med Charlotte Ringsmose og Susanne Staffeldt omhandlende indretning af det fysiske læringsmiljø. Vi har også arbejdet med læringsmiljøet på en personalelørdag sammen med 2 pædagogiske konsulenter fra Frederiksberg kommunes forvaltning.

11 FORÆLDRESAMARBEJDE Vi har et struktureret og kontinuerligt samarbejde med forældrene i Sneglehuset. Vi er sammen om barnets udvikling og trivsel, og det betyder også, at forældrene altid involveres i de opmærksomheder, vi får i arbejdet med børnene. Vi holder samtaler ved opstart i institutionen for at sikre en god start og herefter ved behov. Typisk inviteres alle forældre til en årlig samtale. Hvis ens barn er visiteret på en særlig formålsplads, afholdes der samtaler hvert halve år sammen med de relevante fagpersoner fra PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning). Vores forældre kan altid bede om en samtale, hvis de oplever et behov, ligesom at vi også inviterer til samtale, hvis vi bliver opmærksomme på noget, som skal drøftes.

12 BØRN I UDSATTE POSITIONER Sneglehuset er en særlig formålspladsinstitution, og det betyder, at vi i vores pædagogik har en stor opmærksomhed på alle børns deltagelsesmuligheder i vores fællesskab. Det er vigtigt for os, at alle børn oplever sig respekteret, og at børnene får mulighed for at deltage på deres præmisser. Det betyder også, at det enkelte barn mødes af voksne, der går med det i stedet for imod det. Vi benytter os af forskellige pædagogiske metoder i vores læringsmiljø for, at alle børn kan trives. Eksempler: forberedelse, billeder/ piktogrammer, pædagogisk ur, faste pladser, tydelig struktur på dagen, kuglepude til stolen, Tangler til hænderne, pauser, skærmet leg, trykmassage, kram og knus. Vi har ugentlige stuemøder, hvor pædagogerne kan drøfte tiltag og aktiviteter målrettet det enkelte barn og børnegruppen.

13 SAMMENHÆNG MED BØRNEHAVEKLASSEN Vi har et rigtig godt samarbejde med den lokale skole, hvor vi både kommer på besøg på skolen med de kommende skolebørn, ligesom lærerne også kommer hos os. Det giver børnene indblik i og begyndende forståelse for, hvad en skole er, og det er betydningsfuldt i overgangen - også selv om barnet skal starte på en anden skole. Det sidste år i børnehaven har vi meget fokus på lege og aktiviteter, der styrker skoleparatheden. Vores organisering muliggør, at alle de ældste børn er på samme stue det sidste år, og vi kan derfor målrette hverdagen. Vi vægter fortsat vigtigheden i at overlevere, og vi deltager i virtuelle møder, hvor dette kan foregå. Vi udfylder Barnets stemme som en del af mønsterbryderindsatsen. Barnets stemme er et interview, der laves sammen med barnet og en tryg voksen.

14 BREDE PÆDAGOGISKE LÆRINGSMÅL DER INDRAMMER GRUNDLAGET

15 PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØER Modtagelse i vuggestuen Det er morgen i Sneglehuset, og klokken er 8:30. Stuens voksne åbner stuen og gør klar til dagen sammen med de første børn. Kort efter kommer endnu en forældre og et barn ind ad døren, de mødes af et godmorgen, inden de starter med at vaske hænder på badeværelset. Herefter kommer de på stuen finder de en voksen, der tager imod barnet og får hjulpet det i gang med dagen enten ved at sætte en leg i gang eller tilbyde et skød. Vi vægter nærværet i afleveringen og understøtter barnets farvel. Vi har erfaringer med, at den gode aflevering er forholdsvis hurtig. Det er vigtigt for os, at børnene oplever sig set og mødt i deres følelser, når vi tager imod dem. Vi prioriterer at tage imod børnene et af gangen, så de kan få en god ankomst og afsked.

16 PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØER Modtagelse i børnehaven Kl. 8 gør den voksne stuen klar til dagen sammen med de første børn. Der arrangeres typisk 3 forskellige bordaktiviteter - eksempelvis et tegnebord, et lego/ konstruktionsbord og en bilstation. Der tændes noget stille musik, der bidrager til en god og rolig stemning. Forældrene kommer ind i garderoben med deres børn og mødes med godmorgen. Forældrene sørger for håndvask, inden de siger farvel til barnet, der støttes af den voksne med eventuelt et knus, et skød eller hjælp til at vælge aktivitet. Det er vigtigt for os, når vi modtager børnene, at de føler sig set og velkommen. Vi hilser med et godmorgen og et kram eller et skød, hvis der er brug for det. Børnene kommer typisk enkeltvis, og det giver god mulighed for en god og nærværende kontakt mellem barn og voksen.

17 PÆDAGOGISKE MÅL FOR LÆREPLANSTEMAET ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund. 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering. 3 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer

18 EKSEMPLER FRA HVERDAGEN Vores opgave er at rammesætte et læringsmiljø, som kan motivere børnene til at være engagerede, fordybende og nysgerrige. Fordybelse styrker børnenes koncentrations og abstraktionsevne og skaber rum for udvikling og læring. Målet er at øge barnets tro på egne evner og øge dets deltagelseskompetencer. Barnet udfordrer sig selv på nye måder og kan derved opnå nye erfaringer og dybere forståelse af sig selv og dets omverden. Eksempler fra børnehaven Hvert år maler de ældste børn selvportrætter ved at se på sig selv og herefter tegne og male på et lærred. Voksen: Hvad synes du om dit portrætmaleri? Barn: Jeg er ovenud lykkelig og meget tilfreds med mit portræt. Barnet havde fordybet sig i 3-4 timer, hvor andre bruger 1 time.

19 PÆDAGOGISKE MÅL FOR LÆREPLANSTEMAET SOCIAL UDVIKLING Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Social udvikling skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske mål er følgende: 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer. 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse. 5 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer

20 EKSEMPLER FRA HVERDAGEN Den voksne har til ansvar at skabe et trygt udviklingsmiljø, hvor der er rum for at børnene kan udfolde sig i de forskellige lege. Den voksne skal hjælpe og guide børnene for at sikre, at der er balance i legen og børnenes relationer. Målet er at sikre, at det enkelte barn bliver inkluderet i børnefællesskabet. Vi skaber ro til fordybelse i legen for børnene gennem de rammer, vi sætter med organisering og indretning af stuen. Eksempelvis når vi gør bordene klar til forskellige legeaktiviteter som billeg, konstruktionsleg eller tegneleg. Børnene vælger hvilken leg, de vil deltage i. Den voksne deltager i varierende grad i disse bordlege.

21 Vi har af og til børn, der er på kanten af børnefællesskabet af forskellige årsager. Her har vi god erfaring med at arbejde målrettet med deres relation til de øvrige børn ved at støtte dem til deltagelse i alle fælles aktiviteter gennem tryghedsobjekter. Det kan være, at barnet har en interesse for konkylier og ved at få lov til at sidde med en konkylie, kan barnet deltage i eksempelvis samling. Den voksne tager udgangspunkt i barnets interesser og deltager i lege med barnet, som de andre børn får lyst til at lege med i og på den måde opdager de andre børn nye sider af barnet gennem et fælles tredje. Det kunne være leg med papirfly. Efter en periode med disse lege overføres de gode legeerfaringer til børneinitierede lege, hvor den voksne ikke deltager hele tiden. Den sociale interaktion mellem børnene har stor betydning for deres udvikling og forståelse af venskaber. Barnet udvikler empati, forståelse for sig selv og dets relationer.

22 PÆDAGOGISKE MÅL FOR LÆREPLANSTEMAET KOMMUNIKATION OG SPROG Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Kommunikation og sprog skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske mål er følgende: 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden. 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber. 7 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer

23 EKSEMPLER FRA HVERDAGEN Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter børns kommunikative og sproglige interaktioner. Børns sprog udvikles i dialoger ved at lytte, fortælle, stille spørgsmål til deres omgivelser. Kommunikation og sprog er centralt for at danne relationer og indgå i fællesskaber. Legen er en øvebane for barnets nonverbale og verbale kommunikation, ordforråd og sætninger. Den voksne understøtter børnenes sprog ved at være nysgerrig, spørge ind, vise forståelse og være lyttende. Den nærværende voksen er med til at fordre fælles opmærksomhed og forstå barnets oplevelsesverden. Den voksne er en central rollemodel for barnets sproglige udvikling. Kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer. Barnet opnår erfaringer med at aflæse, genskabe og udvikle en passende kommunikation i det fællesskab, som barnet indgår i. Eks. Hele børnegruppen er samlet til morgensang. De voksne inviterer børnene til at synge Hoved, skulder, knæ og tå med tilhørende fagter. Sangen fremmer børnenes sproglige udvikling, og fagterne underbygger forståelsen af ordenes betydning.

24 Samling i vuggestuen Når klokken er 9, sætter vi os ved 2 borde og får et stykke brød og frugt. Herefter holder vi samling med forskelligt indhold. Eksempelvis kan barnet vælge sange ud fra nogle sangkort, det betyder, at selv de mindste uden et verbalt sprog kan bidrage og udøve medbestemmelse. 1-2 gange om ugen har vi besøg af Bablarne, der er nogle figurer udviklet specielt til at skabe et sprogstimulerende miljø gennem deres navne. Børnene er meget begejstrede for figurerne og kan hurtigt deres navne, der lægger sig naturligt op ad barnets egen pludren. Vi bruger historiefortælling med diverse effekter.

25 Vi sprogvurderer alle børn, når de er fyldt 3 år. Det giver os mulighed for at tilrettelægge et sprogmiljø, der imødekommer de skiftende børnegruppers behov. Det betyder også, at vi ikke overser de mere stille børn, som umiddelbart virker til at have et fint sprog men som måske alligevel har behov for hjælp, selv om de ikke råber højt. I børnehaven leges der Kimsleg, vi bruger aktivt rim og remser, og der fjolles med sproget. De voksne stiller mange spørgsmål og undrer sig sammen med børnene, hvorfor hedder det flyverdragt?, Vi bruger Dialogisk læsning, som en aktiv del af hverdagen. Bøger er til rådighed, og vi hører historier som lydbog. Musik og sange er en del af hverdagen og bruges både til samling og på legepladsen. Vi har fokus på Modsætninger i samtaler med børnene og vi arbejder med overbegreber, forholdsord, sammensatte ord.

26 PÆDAGOGISKE MÅL FOR LÆREPLANSTEMAET KROP, SANSER OG BEVÆGELSE Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Krop, sanser og bevægelse skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske mål er følgende: 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på. 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops-og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse. 9 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer

27 EKSEMPLER FRA HVERDAGEN Det er den voksnes ansvar at skabe et kropsligt læringsmiljø, hvor børnene har mulighed for at få erfaringer med deres krop, sanser og bevægelse. Særligt skal den voksne støtte de børn med særlige udfordringer i det kropslige læringsmiljø Børn har mulighed for at erfare verden med deres krop og gennem deres krop. Barnet lærer om sig selv og verden gennem æstetiske, sociale, følelses- og bevægelsesmæssige processer. Gennem erfaringer udvikles kropsidentiteten via kropslige erfaringer i sociale samspil. Sanserne er børns adgang til verden og fundamentet for at opfatte og begribe verden og har afgørende betydning for barnets motoriske udvikling og automatisering af bevægelser. Gennem bevægelses fællesskaber udvikler barnet mestring af kropslige/sanselige indtryk og udtryk.

28 Aktivitet med vuggestuebørn Det er varmt, solen skinner, og stuen er på legepladsen. De voksne har planlagt vandleg og henter vand i en vandkande. Vandet hældes op i 2 spande, der står på sandkassekanten. Med det samme kommer 2 børn hen og stikker hænderne i vandet. Den voksne tilbyder dem skovle og kopper fra sandkassen, et barn har fundet et lille nedfaldent æble. Det puttes i vandet, og den voksne sætter ord på, at det flyder. Et andet barn bruger en kop til at øse med. Noget af vandet rammer sandet i sandkassen, og den voksne sætter ord på, at sandet bliver mørkt, når det er vådt. Barnet øser også vand ud på fliserne, den voksne sætter ord på, at fliserne bliver mørke, når de bliver våde. Barnet tramper i den lille vandpyt på fliserne med sine bare tæer. Den voksne genfylder vand i spandene, så legen kan fortsætte, den varer ca. 30 minutter. Et barn beder om at få vand i en lille vandkande og vander spontant blomsterne. Et andet barn bliver interesseret og hiver i vandkanden. Den voksne finder endnu en lille vandkande til barnet og sammen vander de 2 drenge blomsterne. Et barn finder på at puste i den store vandkandes tud, den siger en høj lyd ligesom en færge. Den voksne hjælper børnene med at skiftes til at puste i tuden.

29 PÆDAGOGISKE MÅL FOR LÆREPLANSTEMAET NATUR, UDELIV OG SCIENCE Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Natur, udeliv og science skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske mål er følgende: 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling. 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 11 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer

30 EKSEMPLER FRA HVERDAGEN Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimension. Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Naturen er også et grundlag for at arbejde med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur. Den voksne skal skabe rum for, at børnene har mulighed for at være aktive medskabere af egen læring gennem åbne og nysgerrige spørgsmål fra børnene. Læringsmiljøet skal benytte sig af naturens ressourcer, reparere og genanvende ved at benytte sig af forskellige redskaber, teknikker og materialer. Naturen giver mulighed for at styrke aktiv lytning og nysgerrighed og udvide børnenes deltagelsesmuligheder i fællesskabet.

31 Ture i området, vuggestuen Vi går på tur med børnene 1-2 gange om ugen. Vi vægter at bruge Grøndalsparken, der ligger tæt på, og hvor børnene kan komme ud af klapvognene og bruge deres krop. Det er en ret fantastisk park, hvor vi kan bruge sanserne og finde eksempelvis pinde, en bænkebider eller et kirsebær. Der er rig mulighed for at løbe op og ned ad små bakker og løbe i forskelligt tempo hen over græsset. Vi arbejder mod at lave turene mere differentierede og eksempelvis spise madpakker på turen med de ældste, mens de mindre børn er hjemme og spise og putte.

32 Vandrende pind Eksempel fra storegruppen 2022 Børnene på den ældste stue i børnehaven var meget optagede af snegle på legepladsen i foråret, og vi undersøgte derfor sammen med børnene, hvad det ville kræve at holde Kongosnegle. Det viste sig at være meget krævende, så vi besluttede at byde nogle vandrende pinde velkommen i stedet. De kan også klare, at vi ikke er her i weekenderne. De voksne taler meget med børnene om, hvad pasningen af dem kræver, og mange samtaler folder sig ud med udgangspunkt i børnenes undren. Eksempler på emner Skal vi ikke slippe dem fri? Hvor er madskålen? Kan man så knække dem, når det er en pind? Vi har også været forbi Zoo s regnskov og se dem i deres naturlige habitat. Efter sommerferien starter et insektforløb for gruppen, hvor samtaler, undersøgelser, vidensopsamling, kreative processer bliver omdrejningspunkt.

33 PÆDAGOGISKE MÅL FOR LÆREPLANSTEMAET KULTUR, ÆSTETIK OG FÆLLESSKAB Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske mål er følgende: 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier. 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier. 13 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer

34 Den voksne har ansvar for at skabe et miljø, hvor børnene udvikler sig kognitivt, æstetisk, personlig og får sociale erfaringsdannelse. Læringsmiljøet skal sikre, at alle børn har mulighed for, at udfolde deres fulde potentiale uafhængigt social baggrund, køn, alder. I læringsmiljøet oplever børnene sig selv som en del af beslutningsprocesserne ud fra deres erfarings-niveau og formåen. Det er med til, at børnene får en forståelse af deres egne værdier og respekt over for andre.

35 I Børnehave har vi faste traditioner og en pædagogik der understøtter det sansende og æstetiske i kulturformidlingen. Hvert år laver vi portrætter med de ældste børn Vi fejrer påske, jul, fastelavn, Blomstens dag, Sankt Hans Vi har materialer i børnehøjde Samarbejde med bibliotek Samarbejde med idrætsforeninger Ture i lokalområdet Offentlig transport Cykelture til Amalienborg- Dansk kulturarv. Zoologisk have Børn med forskellige modersmål Tema hvem er jeg

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet.

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. Det pædagogiske grundlag Dagtilbud skal basere deres

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Birkemosen 2019

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Birkemosen 2019 Pædagogisk læreplan for Børnehuset Birkemosen 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

FÆLLES PERSONALEMØDE LØRDAG D. 15.SEP.2018 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

FÆLLES PERSONALEMØDE LØRDAG D. 15.SEP.2018 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN FÆLLES PERSONALEMØDE LØRDAG D. 15.SEP.2018 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG SOCIALMINISTERIET OG ÅRHUS KOMMUNE (SKABELON) Barnesynet. Det at være barn har værdi i sig

Læs mere

Det pædagogiske grundlag for den styrkede pædagogiske læreplan

Det pædagogiske grundlag for den styrkede pædagogiske læreplan Det pædagogiske grundlag for den styrkede pædagogiske læreplan Daginstitutionen Solstrålen Nord Daginstitutionen Solstrålen Syd 1 Det pædagogiske grundlag for den styrkede pædagogiske læreplan Børnesynet

Læs mere

Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival Britta Carl

Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival Britta Carl Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival 13.3. 2019 Britta Carl Hvad skal vi tale om? 1. Hvad er det nye i den styrkede pædagogiske læreplan? Introduktion til den

Læs mere

På nuværende tidspunkt er det kun det ene tværgående overordnede læringsmål, der er formuleret.

På nuværende tidspunkt er det kun det ene tværgående overordnede læringsmål, der er formuleret. Input til dialogmøde med Undervisnings- og skoleudvalget. Det nye i den styrkede læreplan er, at der nu laves et fælles sprog og retning for arbejdet i dagtilbud 0 6 år. Det skal være tydeligt, hvad der

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Flintehøj 2019

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Flintehøj 2019 Pædagogisk læreplan for Børnehuset Flintehøj 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

Pædagogiske læringsmiljøer, evalueringskultur. der skaber en meningsfuld

Pædagogiske læringsmiljøer, evalueringskultur. der skaber en meningsfuld Pædagogiske læringsmiljøer, der skaber en meningsfuld evalueringskultur Peter Rod, partner, Blichfeldt & Rod og Charlotte Wiitanen, dagtilbudsleder, Lyngby-Taarbæk Kommune Evalueringskultur Loven siger:

Læs mere

INDLEDNING... 1 HVAD SIGER LOVGIVNINGEN... 2 DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG...

INDLEDNING... 1 HVAD SIGER LOVGIVNINGEN... 2 DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG... Indhold INDLEDNING... 1 HVAD SIGER LOVGIVNINGEN... 2 DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG... 3 - BARNESYNET... 3 - DANNELSE OG BØRNEPERSPEKTIV... 3 - LEGEN... 3 - LÆRING... 4 - BØRNEFÆLLESSKABER... 4 - PÆDAGOGISK

Læs mere

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE AGENDA Masteren for en styrket pædagogiske læreplan Det pædagogiske grundlag Den styrkede læreplan: hvad består det nye i, og er det en styrke?

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Mariehøj 2019

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Mariehøj 2019 Pædagogisk læreplan for Børnehuset Mariehøj 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2018

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2018 VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2018 Udarbejdet juli 2018 Værdigrundlag - Menneskesyn Det er vores ansvar at skabe en kultur, hvor børn, forældre og personale oplever glæde, humor, anerkendelse, tillid, empati,

Læs mere

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN.

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN. Fælles mål for DUS og Læreplanerne er, at tydeliggøre og udvikle grundlaget for vores pædagogiske arbejde. Formålet med Fælles mål for DUS og Læreplaner for vuggestue og børnehave er, at tydeliggøre og

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

LÆREPLAN MED AFSÆT I DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN. Dagtilbuddets navn: Kastaniegården

LÆREPLAN MED AFSÆT I DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN. Dagtilbuddets navn: Kastaniegården LÆREPLAN MED AFSÆT I DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Dagtilbuddets navn: Kastaniegården 1 2 ET PÆDAGOGISK LÆRINGSMILJØ HELE DAGEN Dagtilbud skal etablere et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Holstebro Kommune. Skovbørnehaven Myretuen DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

Holstebro Kommune. Skovbørnehaven Myretuen DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Holstebro Kommune DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 Læsevejledning 3 1.2 Dagtilbuddets beskrivelse til læreplanen 4 2 DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG 5 2.1 Et pædagogisk

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan 2012-2014 Pædagogisk læreplan Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 2012-2014 Indholdsfortegnelse Pædagogisk læreplan... 1 De 6 læreplanstemaer... 1 Tema: Alsidig personlige udvikling... 1 Tema: Sociale kompetencer...

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for TROLDEHØJ 2019

Pædagogisk læreplan for TROLDEHØJ 2019 Pædagogisk læreplan for TROLDEHØJ 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen er et levende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL LÆREPLANER 3 2. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD 5 3. BØRNEMILJØ 5

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL LÆREPLANER 3 2. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD 5 3. BØRNEMILJØ 5 LÆREPLANER 2014-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL LÆREPLANER 3 2. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD 5 3. BØRNEMILJØ 5 4.FOKUSPUNKTER FOR 2014-2015: INKLUSION MED FOKUS PÅ VENSKABER 6 2 af 7 1. INTRODUKTION

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dagtilbud: Mariehønen Daglig leder: Signe Dall Krossøy Dato og tidspunkt: 3. januar 2019 Konsulent: Susanne Søholt Hvilke

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger. Anne Kjær Olsen, uddannelseschef

Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger. Anne Kjær Olsen, uddannelseschef Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger Anne Kjær Olsen, uddannelseschef Oplæg BUPL Storkøbenhavn 26. oktober 2017 Det pædagogiske grundlag og den nye læreplan i highlights Læringsmål Læringsmiljø

Læs mere

Det pædagogiske grundlag for den styrkede pædagogiske læreplan Æblegården

Det pædagogiske grundlag for den styrkede pædagogiske læreplan Æblegården Det pædagogiske grundlag for den styrkede pædagogiske læreplan Æblegården Det pædagogiske grundlag for den styrkede pædagogiske læreplan Børnesynet i danske dagtilbud tager udgangspunkt i, at det at være

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Oplæg Kvalitet i dagtilbud hvad siger forskningen? Mastergruppen og den styrkede pædagogiske læreplan Fokus på

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Tudsen 2019

Pædagogisk læreplan for Tudsen 2019 Pædagogisk læreplan for Tudsen 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen er et levende

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 3 1.3 Pædagogiske principper 3 1.4

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

NOVAS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

NOVAS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NOVAS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Nord 23-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Ifølge Dagtilbudslovens 8 skal alle dagtilbud arbejde med pædagogiske læreplaner. De pædagogiske læreplaner skal beskrive institutionens praksis og mål for det pædagogiske arbejde

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Kompassets reviderede læreplaner

Kompassets reviderede læreplaner Kompassets reviderede læreplaner 2016-2018 Barnets alsidige personlige udvikling: Delmål for enheden. vores de voksne skal lykkes med målet når. dokumentation Alle børn skal føle sig set og hørt. Alle

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner

Evaluering af pædagogiske læreplaner Evaluering af pædagogiske læreplaner 2016-2017 Ifølge Dagtilbudslovens 8 skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan og dertil skal arbejdet med lærerplanerne evalueres, jf. 9,

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Den nye styrkede læreplan i Kløvedalen

Den nye styrkede læreplan i Kløvedalen Den nye styrkede læreplan i I sommeren 2018 blev Den nye styrkede læreplan vedtaget. Læreplansblomsten illustrerer, hvordan læreplanen er bygget op. Den blå blomst illusterer det generelle pædagogiske

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Loven om de pædagogiske læreplaner blev vedtaget i Folketinget i Den foreskriver bl.a.:

Loven om de pædagogiske læreplaner blev vedtaget i Folketinget i Den foreskriver bl.a.: Pædagogiske læreplaner for Rødkilde Børnehus Loven om de pædagogiske læreplaner blev vedtaget i Folketinget i 2004. Den foreskriver bl.a.: Børn i dagtilbud skal have et børnemiljø, som fremmer trivsel,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

Junior-Einstein-med spand vand & nedløbsrør. Lektor, Thorleif Frøkjær UCC, København

Junior-Einstein-med spand vand & nedløbsrør. Lektor, Thorleif Frøkjær UCC, København Junior-Einstein-med spand vand & nedløbsrør Lektor, Thorleif Frøkjær UCC, København Nedløbsrørs science *Junior Einstein med vand, spand og nedløbsrør I vuggestuen har vi et nedløbsrør, der ender et stykke

Læs mere

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Syd 01-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

Guldsmeden en motorikinstitution

Guldsmeden en motorikinstitution Guldsmeden en motorikinstitution Hvad er det Guldsmeden gør anderledes end andre vuggestuer og børnehaver? Guldsmedens børnehave- og vuggestue-børn bliver udfordret motorisk hver dag. Vi laver motorikbaner,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Styrkede pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Styrkede pædagogiske læreplaner i dagtilbud Styrkede pædagogiske læreplaner i dagtilbud Hvad er det nye grundlæggende læringssyn og de væsentligste fokuspunkter fra et uddannelsesmæssigt og pædagogisk perspektiv? Christian Aabro, Lektor, KP Pia

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN

DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN Dagplejen det gode børneliv 1 indledning Det gode børneliv i dagplejen beskriver de værdier og holdninger som dagplejen i Silkeborg bygger på, og er i overensstemmelse med

Læs mere

Børnehuset Troldehøjens læreplan - En læreplan under udvikling

Børnehuset Troldehøjens læreplan - En læreplan under udvikling Børnehuset Troldehøjens læreplan - En læreplan under udvikling I Troldehøjen skal børn trives og udvikle sig i et omsorgsfuldt og trygt miljø, med nærværende voksne og gode venner. I forbindelse med den

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

LÆREPLAN MED AFSÆT I DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN. Dagtilbuddets navn: Villa Berthe

LÆREPLAN MED AFSÆT I DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN. Dagtilbuddets navn: Villa Berthe LÆREPLAN MED AFSÆT I DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Dagtilbuddets navn: Villa Berthe Udfærdiget (måned og år): Læreplanerne bliver revurderet i perioden december 2018 maj 2019 1 INDHOLD INDLEDNING...

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 433 82% - Ledere 47 56% - Medarbejdere 386 86% - Observatører 0 Forældre 1.041 44% Ældste

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune. Bilag

Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune. Bilag Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune Bilag Indholdsfortegnelse Bilag 1 Samlet tilsynsrapport 2018 for dagtilbud i RK 2 Side Bilag 2 9 - punktsplanen 20 Bilag 3 Iagttagelsesopgave 22 1 Bilag

Læs mere